Årsrapport ya Holding ASA og konsernet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet"

Transkript

1 Årsrapport 2014 ya Holding ASA og konsernet

2 Merkevareplattform Vår visjon er å være Banken som begeistrer Misjon Vi skal skape opplevelser som evner å overgå kundens og markedets forventninger. Kundeløfter Vi skal være kundefokuserte i hele vårt virke gjennom å: gi kunden en positiv opplevelse i kontakt med banken. ha kjennskap til kunden og gi gode råd og opplevelser. tilby enkle og lettfattelige løsninger. alltid være tilgjengelige og gi raske svar. involvere våre kunder i endringer og beslutninger. Våre verdier Raskt & enkelt Kunde: Gjennom hurtig respons og brukervennlige løsninger på alle plattformer skal kundens møte med oss være raskt og enkelt. Kollega: Gjennom å opptre løsningsorientert, smidig og ha en positiv innstilling skal vår kultur preges av hurtighet og enkelhet. Pålitelig Kunde: Gjennom trygge og gode løsninger, samt å jobbe for seriøsitet i hele vårt virke, skal kunder oppleve oss som en pålitelig leverandør. Kollega: Gjennom å være kompetente, ta ansvar, samt kvalitetssikre leveranser skal vi opptre tillitsskapende og pålitelig overfor hverandre. Personlig Kunde: Gjennom kjennskap til kunden skal vi utforme produkter, løsninger og kommunikasjon som oppleves som tilpasset og personalisert. Kollega: Gjennom å sammen sørge for et inkluderende, engasjerende og personlig miljø, skaper vi de beste kundeopplevelsene. Nytenkende Kunde: Gjennom å være fremoverlente, kreative og engasjerte skal kunden oppfatte oss som nytenkende. Kollega: Gjennom å være salgsorienterte skal vi utfordre etablerte prosesser, løsninger og produkter slik at vi hele tiden forbedrer oss og skaper en kultur for nytenking, kreativitet og salg. Lagfokusert Kunde: Gjennom å være genuint opptatt av godt samspill mellom oss, våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere skaper vi bedre resultater. Kollega: Gjennom involvering og samarbeid skaper vi bedre resultater vi lykkes sammen som et lag.

3 Lederen har ordet Vekst og gode utsikter ya Bank kan se tilbake på et meget godt Utlån til kundene har vokst betydelig gjennom året. Både for kredittkort og forbrukslån har vi hatt vekst i Den totale utlånsveksten for året endte på sterke 27 prosent. Innskuddsveksten har vært som ønsket gjennom en styrt reduksjon av overskuddslikviditet gjennom 2. halvår. Banken har nå en god balanse mellom innlån og utlån. Årets resultat etter skatt endte på 73.3 millioner. Noe som er en økning på 23,3 prosent. Dette på tross av at det ble gjort en nedskrivning av IT systemer i Q4 med resultateffekt på 15 mill. etter skatt. Banken har styrket posisjonen innen markedet for forbruksfinansiering gjennom 2014, og har nå en markedsandel på 3,5 prosent. Det er gjort betydelig fremskritt både innen direktemarkedsføring og gjennom samarbeidet banken har med de ledende agentene i det norske markedet. Totalt har banken ved utgangen av året et utlån på 2.6 mrd. fordelt på lån og i overkant av kredittkort. Den nye ledergruppen i banken startet i Q2 arbeidet med å identifisere utviklingsområder og definerte flere prosjekter som omfattet alle avdelinger i banken. Dette har medført en rekke små og store prosjekter som er igangsatt. Flere av disse er også sluttført i Veksten i volum og lønnsomhet ser vi som direkte resultat av disse aktivitetene og prosjektene. Banken har blant annet hatt stort fokus på risikostyring gjennom året, og har i samarbeid med Lindorff utviklet flere nye scoringkort. Det er også etablert nye styringssystemer for overvåking av kredittkvalitet i kundeporteføljen. Vi startet et prosjekt for å revitalisere en IT-strategi i banken. Denne prosessen munnet ut i en konklusjon om å gå fra to kjernebanker til å konsolidere på en. Dette arbeidet pågår fortsatt inn i Det ble i 2014 utviklet en merkevareplattform med en ny visjon «Banken som begeistrer». Dette har sammen med de nye kundeløftene og kjerneverdiene gjort arbeidet med å holde en rød tråd i de utviklingsprosjekter og markedskommunikasjon vesentlig tydeligere. Vi har utviklet og lansert et forsikringsprodukt. ya Betalingsforsikring har vært en formidabel suksess og har gitt banken en ny viktig inntektsstrøm samt et virkemiddel som bidrar til å redusere risiko i utlånsporteføljen. Robert Berg adm. dir. Gjennom året har vi jobbet aktivt med prosessforbedringer i organisasjonen, for å holde god kostnadskontroll samtidig med en kraftig vekst. Ny arbeidsdeling, nye rutiner og forbedret IT-støtte har ført til betydelige fremskritt. For eksempel har tiden det går fra en kunde søker om lån til det står penger på kundens konto, gått betydelig ned gjennom året. Dette gir målbart større benyttelse av de lånene banken innvilger. Utsiktene for banken i 2015 er meget gode. Markedet for forbruksfinansiering i Norge er i en positiv utvikling og det er ikke makroøkonomiske forhold som skulle tilsi at det endres vesentlig. Banken har kapasitet for vekst og tar markedsandeler. Veksten er økende kvartal for kvartal, og lønnsomheten utvikler seg godt. Innhold Foto: istock, Stocksy og Getty Images Leder Fakta om ya Bank Nøkkeltall Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning Beretning fra kontrollkomiteen Representantskapets uttalelse ya Holding ASA og konsernet Årsrapport

4 Fakta om ya Bank Vi er ya-laget ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet og tilbyr innskudd, betalingstjenester, debetkort, kredittkort, forbrukslån og ulike lojalitetsprogrammer gjennom ya Bank tilbyr også produkter gjennom agenter og «white label» partnere. Det vil si at bankens produkter, systemer og kompetanse gjøres tilgjengelig gjennom samarbeidspartnere som dermed kan tilby disse tjenestene i eget navn, med ya Bank som leverandør. Bankens grunnleggende strategi er å tilby enkle produkter via kostnadseffektive kanaler til riktig pris på de tidspunkter og i de situasjoner der det er mest relevant for kundene. Internett, automatisering og avansert risikostyring er nøkkelfaktorer i vår virksomhet. Ledergruppen 1 Robert Berg Gard Haugen Rune Strande Vinner av Bank NM 8 år på rad Per-Jørgen Dam-Nielsen Jørgen Rui Eivind Sverdrup Bank NM: ya Bank ble i 2014, for 8. år på rad, kåret av bladet Dine Penger til den banken i Norge med beste lønns- og brukskonto. Volum og markedsandel Utlånsvolum Markedsandel ,0 % Resultat og ROE Resultat.Tall i tusen. Egenkapitalavkastning/ROE % ,5 % % ,0 % 40 3 % ,5 % ,0 % 0-8 % 500 1,5 % % ,0 % % 4 ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014

5 Fakta om ya Bank Eierstruktur ya Bank er 100% eiet av ya Holding. ya Holding aksjen er registrert på NOTC-listen med ticker kode YAHO. NOTC er et informasjonssystem administrert av Verdipapirforetakenes Forbund. ya Holding er i dag stort sett eiet av norske investorer der Kistefos er den største med 30 % eierandel. ya Holding eier også 100 prosent av MetaTech, et IT-selskap basert i Trondheim som leverer deler av IT infrastrukturen som brukes i ya Bank. Andre: 22,9 % Kistefos: 30 % Aksjer ya Holding 20 største: 77,1 % ya Holding er utelukkende et holdingselskap og har ingen andre funksjoner enn å forvalte aksjene i datterselskapene. Metatech Her bor ya-kundene Demografisk fordeling av ya Banks kunder og befolkningen. Fylke Oslo Akershus Hordaland Rogaland Østfold Buskerud Nordland Vestfold Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Hedmark Telemark Troms Oppland Vest-Agder Nord-Trøndelag Finnmark Aust-Agder Sogn og Fjordane ya Banks kunder Befolkningen 14 % 13 % 9 % 8 % 7 % 7 % 5 % 5 % 5 % 4 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 1 % 13 % 11 % 10 % 9 % 6 % 5 % 5 % 5 % 6 % 5 % 4 % 3 % 3 % 4 % 4 % 3 % 1 % 2 % 2 % Kundenes inntekt og bolig Størst utlånsvolum finner vi hos de som tjener mellom kroner. 68 prosent av disse eier egen bolig. Menn låner mest Utlånsvolum etter aldersgrupper og kjønn. De i førtiårene låner mest, og menn er mest representert i alle aldre. Utlånsvolum.Tall i millioner kroner. Eier Eier ikke Utlånsvolum.Tall i millioner kroner. Kvinner Menn % % % 75% 82% % 65% % % 75% % Inntekt < > ya Holding ASA og konsernet Årsrapport

6 Nøkkeltall Konsernet. Alle tall i Resultatutvikling Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v Driftsresultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Balanseutvikling Brutto utlån til og fordringer på kunder Individuelle nedskrivninger på utlån Gruppevise nedskrivninger på utlån Netto utlån til og fordringer på kunder Innskudd fra og gjeld til kunder Ansvarlig lånekapital Egenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Rentabilitet og drift Rentenetto 1) 6,9 % 7,0 % Netto andre driftsinntekter i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 1,3 % 0,9 % Driftskostnader i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 4,1 % 3,9 % Kostnad-/inntektsforhold (%) 2) 49,6 % 49,3 % Tapsprosent utlån 3) 0,8 % 0,8 % Konstaterte tap utlån 4) 0,7 % 0,7 % Total rentabilitet 5) 2,5 % 2,4 % Egenkapitalrentabilitet 6) 20,6 % 18,6 % Finansiering og likviditet Netto utlån til kunder i % av innskudd fra kunder 97 % 89 % Innskuddsdekning 7) 103 % 112 % Endring i netto utlån til kunder siste 12 måneder i % 28 % 28 % Soliditet Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kjernekapitaldekning i % 15,1 % 15,8 % Kapitaldekning i % 16,7 % 17,9 % Egenkapital mv Antall utstedte aksjer Pålydende pr. aksje 0, ,00358 Aksjekapital Overkurs ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014

7 Nøkkeltall Konsernet. Alle tall i Bokført egenkapital Fortjeneste pr. aksje 2,63 2,13 Antall årsverk 8) ) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 2) Sum driftskostnader i prosent av netto renteinntekter og netto andre driftsinntekter 3) Tap på utlån (konstaterte tap og tapsavsetninger) og garantier i prosent av brutto utlån til og fordringer på kunder 4) Konstaterte tap utlån i prosent av brutto utlån til og fordringer på kunder 5) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 6) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital 7) Innskudd fra og gjeld til kunder i prosent av netto utlån til og fordringer på kunder 8) Ikke oppgitt i hele tusen Konsernet. Alle beløp i NOK Resultat pr. selskap i konsernet 2014 Konsern YA Bank YA Holding MetaTech Elimineringer Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/ tap på verdipapirer som er anleggsmidler Driftsresultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt ya Holding ASA og konsernet Årsrapport

8 Årsberetning 2014 for ya Holding ASA og konsernet Selskapsstruktur Konsernet består av selskapene ya Holding ASA, ya Bank AS og MetaTech AS. ya Holding ASA eier 100 % av ya Bank AS og MetaTech AS. Aksjer i konsernet handles via ya Holding ASA. ya Holding ASA er tilknyttet Norges Fondsmeglerforbunds OTC liste med ticker YAHO. ya Holding ASA ble stiftet i januar 2005, og ya Bank AS ble stiftet i mai Konsernet har kontoradresse i Oslo og Trondheim. ya Holding ASA eies av norske bedrifter og profesjonelle investorer, av privatpersoner, norske investeringsfond og andre norske banker. Selskapet har 168 aksjonærer. Virksomheten i konsernet Konsernets formål er å tilby finansielle tjenester til privatpersoner i Norge. Forretningskonseptet er tuftet på ideen om at bank kan gjøres enklere, mer effektivt og billigere enn hva tilfellet er i dag. ya Bank tilbyr et utvalg av finansielle tjenester basert på lave priser og selvbetjening. Konsernet tilbyr ikke produkter som krever personlig rådgivning. ya Bank tilbyr også produkter gjennom agenter og «white label» partnere. Det vil si at bankens produkter, systemer og kompetanse gjøres tilgjengelig gjennom samarbeidspartnere som dermed kan tilby disse tjenestene i eget navn, med ya Bank som leverandør. ya Bank AS er bankens egen salgskanal hvor potensielle og eksisterende kunder blir tilbudt produktene innskudd, betalingstjenester, debetkort, kredittkort og forbrukslån. Banken oppnådde i 2014 et resultat før skatt på 105,4 MNOK (76,6 MNOK etter skatt). Den positive utviklingen i 2014 skyldtes at banken oppnådde gode rentemarginer, en sterk økning i utlånsvolumet og relativt sett lave tap og tapsavsetninger. Konstaterte tap utgjorde 19,1 MNOK i 2014, opp fra 14,5 MNOK i Tapsavsetningene økte fra 70,5 MNOK i 2013 til 72,4 MNOK i 2014, hvilket skyldes en økning i antall misligholdte og tapsutsatte engasjementer. ya Banks kapitaldekning var 14,6 % ved årsskiftet, og egenkapitalen var på 362 MNOK. ya Bank AS økte i 2014 brutto utlån med 571 MNOK til MNOK ved utgangen av året. Innskudd fra kunder økte med 408 MNOK til MNOK. Banken hadde en innskuddsdekning på 103 % (innskudd delt på netto utlån) pr Styrets forventning om vekst i utlån i 2014 ble overgått og bankens resultat ble bedre enn forventet. ya Bank AS ble i 2014, for 8. året på rad, kåret av bladet Dine Penger til den banken i Norge med beste lønns- og brukskonto. Banken fikk i overkant av nye kunder i 2014 og hadde ved utgangen av året ca kunder hvorav ca. halvparten er aktive brukere av bankens produkter. MetaTech AS MetaTech AS leverer banksystemer til banker og interessekontorer, herunder systemer for kredittkort og utlån til ya Bank. Selskapet ble stiftet i 1990 og har kontor i Trondheim. I 2014 hadde MetaTech AS en omsetning på 14,9 MNOK og et resultat etter skatt på 1,8 MNOK. ya Bank står for om lag 60 % av omsetningen i MetaTech. Konsernets resultat Konsernet oppnådde i 2014 et resultat før skatt på 101 MNOK, og 73,4 MNOK etter skatt. Konsernets resultat er i hovedsak lik ya Banks resultat, med fradrag av avskrivninger og nedskrivinger av goodwill i konsernregnskapet relatert til konsernets eierskap i MetaTech AS. Konsernet belastet regnskapet i 2014 med ekstraordinære nedskrivninger av IT-investeringer i forbindelse med konsolidering av bankens kjernesystemer mot én plattform. Denne endringen ventes å gi forretningsmessige effekter de nærmeste årene i form av styrket leveranse som blant annet omfatter nye produkter og salgskanaler. Det vil ventelig også bedre bankens omstillingsevne, samt medføre lavere driftskostnader. Kostnadene forbundet med de ekstraordinære nedskrivningene beløper seg til ca. 15 MNOK etter skatt og gjelder tidligere aktiverte IT kostnader og goodwill i tilknytning til investeringer i MetaTech AS. Konsernets kapitaldekning var 16,7 % ved årsskiftet, og konsernets egenkapital var 375,7 MNOK. I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for år 2015 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Resultat i ya Holding ASA Resultat etter skatt for morselskapet ya Holding ASA ble et overskudd på 27 MNOK. Inkludert i resultatet er konsernbidrag på 36 MNOK fra ya Bank. Styret foreslår at resultatet disponeres på følgende måte: Overført fra annen egenkapital -7,897 MNOK Utbytte (NOK 1 per aksje) 34,925 MNOK Sum disponert 27,028 MNOK Kontantstrømoppstilling Konsernet økte sin kontantbeholdning gjennom året som følge av en positiv netto kontantstrøm fra driften. Konsernet hadde ved utgangen av 2014 god likviditet og frie kapitalreserver var på 22 % av innskudd fra kunder, mens styrets krav er på 15 %. Organisasjon Konsernet hadde 44,5 årsverk ved utgangen av ya Bank hadde 33 årsverk, fordelt på 33 ansatte, mens MetaTech hadde 11,5 årsverk fordelt på 12 ansatte. Konsernet legger vekt på å fremme likestilling mellom kjønnene i alle funksjoner og roller. Virksomhetens personal- og ansettelsespolitikk er utformet med sikte på å hindre forskjellsbehandling mellom kjønnene. Arbeidet med å ivareta et godt arbeidsmiljø har høy fokus. Det er lagt vekt på å ha lyse og trivelige lokaler, gode arbeidsplasser og god luft. Ledelse og verneombud avsjekker jevnlig om de ansatte er komfortable med sin arbeidssituasjon. Sykefraværet var 3,9 % i 2014, en nedgang på 2,5 prosentpoeng fra Det inntraff ingen skader eller ulykker av noen art. Arbeidsmiljøet er godt. De ansatte er representert i holdingselskapets styre. Styret i ya Holding ASA bestod ved årsskiftet av 3 representanter. Av disse er 2 kvinner og 1 mann. 8 ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014

9 Årsberetning 2014 for ya Holding ASA og konsernet Konsernet påvirker det ytre miljøet. Påvirkningen skjer gjennom forbruk av papir og energi, reiseaktivitet, og kjøp av andre varer og tjenester, men ikke utover det som er vanlig for lignende virksomhet. Det foreligger ikke forskningsaktiviteter i Omfang av egne utviklingsaktiviteter knytter seg til utvikling av verktøy for rapportering av relevante data for å gi banken godt styrings og beslutningsgrunnlag i den løpende drift, samt utvikling av scoremodeller som brukes i kredittvurderingsprosessen. Risikoforhold Konsernets risiko er først og fremst knyttet til driften i ya Bank. ya Bank begrenser sin likviditetsrisiko (dvs. risikoen for mangel på likviditet) ved å sikre seg god tilgang på kapital gjennom å tilby en av de beste innskuddsrentene i markedet. Banken har til enhver tid en stor andel av sine innskudd i en likviditetsreserve, noe som gjør banken robust ovenfor normale endringer i innskuddene. Bankens likviditetsreserve er plassert som bankinnskudd i andre banker, i pengemarkedsfond med lav risiko og i Norges Bank. Likviditetsrisikoen vurderes således å være lav. Det foretas daglig likviditetsovervåkning og det gjennomføres stresstesting av likviditeten månedlig. Renterisikoen vurderes som lav, da både innskudd og utlån i all hovedsak har flytende rente. Nettoeffekten av en renteøkning vil derfor kunne begrenses gjennom økning i utlånsrentene. ya Bank arbeider primært i markedet for usikrede lån, det vil si forbrukslån og kreditter uten pantesikkerhet. Banken har gjennom året økt risikoeksponeringen i utlånsporteføljen som følge av at andelen lån med pantesikkerhet er redusert. ya Bank arbeider kontinuerlig med å videreutvikle og forbedre bankens kredittvurderingsarbeid og scoremodeller og det har bidratt til bankens relativt sett lave tap i Banken benytter egenutviklede scoremodeller i kredittvurderingsprosessen. Alle kunder klassifiseres i risikoklasser, og kunder med for høy risiko avslås. Akseptgrensene i scoremodellene er satt ut fra målet om resultatmaksimering. ya Banks utlånsportefølje er godt diversifisert geografisk og beløpsmessig. Banken har intet garantiansvar. ya Bank AS følger Finanstilsynets anbefaling samt utlånsforskriftens regler for bokføring og avsetning av tap i resultatregnskapet og balansen. Konstaterte tap var i 2014 på 19,1 MNOK, det vil si 0,7 % av gjennomsnittlig utlånsvolum i Avsetninger til tap oppført i balansen var høyere enn i 2013, men på et normalt nivå i forhold til utlånsvolum. Totalt hadde banken tap og tapsavsetninger tilsvarende 0,8 % av gjennomsnittlig utlån. Avdelingslederne innenfor de ulike operative områder er ansvarlig for å identifisere, begrense og kontrollere de operative risiki innenfor sine respektive områder. Operative risiki identifiseres og kommuniseres via bankens rutiner for internkontroll. Styret har jevnlig gjennomgang av selskapets internkontroll. Banken har en kompleks IT infrastruktur som må fungere til enhver tid. Det er derfor ekstra fokus på risiki knyttet til IT-området. Konsernet publiserer årlig på et eget notat som grundig drøfter bankens risikostyring, risikoeksponering og soliditetsforhold. Konsernet offentlig redegjørelse for samfunnsansvar i samsvar med regnskapsloven paragraf 3.3 c på internett. Fremtidsutsikter Konsernet vil i 2015 satse videre på å øke ya Banks utlånsportefølje innenfor segmentene kredittkort og forbrukslån. ya Bank AS har hatt god tilgang på nye lånekunder, og styret forventer at tilgangen på nye kunder vil være sterk også i var et godt år for ya Konsernet, og styret forventer at 2015 vil vise ytterligere fremgang. Tvister Konsernet foretar avsetninger på basis av individuelle vurderinger i de tilfeller hvor det foreligger tvister med underleverandører eller kunder om økonomiske forhold. Konsernet hadde ved utgangen av desember 2014 ingen kjente rettstvister. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport

10 Resultatregnskap ya Holding ASA YA Holding ASA Konsernet Alle beløp i NOK Noter Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusj. 1, Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obl. og andre rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn mv. 4, 5, Lønn 4, Pensjoner 4, Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014

11 Resultatregnskap ya Holding ASA YA Holding ASA Konsernet Alle beløp i NOK Noter Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger 1, Sum avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Andre driftskostnader 7, Sum andre driftskostnader Tap på utlån, garantier mv. Tap på utlån 1, 9, Sum tap på utlån, garantier mv Nedskrivning/rev. av nedskrivning og gevinst/tap på anleggsmidler Nedskrivning/reversering av nedskrivning på investering i datterselskaper Sum nedskrivning/rev. av nedskrivning og gevinst/tap på anleggsmidler Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret Resultat pr. aksje 2,63 2,13 Resultat i prosent av forvaltningskapitalen 0 0 2,3 % 2,2 % Overføringer og disponeringer: Overført til/fra(-) annen egenkapital Utbytte Sum disponert ya Holding ASA og konsernet Årsrapport

12 Balanse ya Holding ASA Eiendeler YA Holding ASA Konsernet Alle beløp i NOK Noter Kontanter og fordringer på sentralbanken Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner u/avtalt løpetid/ oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner m/avtalt løpetid/ oppsigelsesfrist 1, , Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter 1, 13, 14, Kredittkort 1, 13, 14, Nedbetalingslån 1, 13, 14, Nedskrivning på individuelle utlån 1, Nedskrivning på grupper av utlån 1, Sum netto utlån og fordringer på kunder Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i konsernselskaper Eierinteresser i andre konsernselskaper Sum eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler Goodwill Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler 1, Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler 1, Sum varige driftsmidler Utbytte og konsernbidrag Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014

13 Balanse ya Holding ASA Gjeld og egenkapital YA Holding ASA Konsernet Alle beløp i NOK Noter GJELD Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid 1, Sum innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld Utbytte Betalbar skatt Annen gjeld 1, Sum annen gjeld Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelse Utsatt skatt 1, Andre påløpte kostnader og forpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Ansvarlig obligasjonslån Sum ansvarlig lånekapital SUM GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital - aksjekapital 21, overkurs 21, opsjonsprogram 21, 22, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 21, Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen: Betingede forpliktelser Forpliktelser ya Holding ASA og konsernet Årsrapport

14 Kontantstrømoppstilling Alle beløp i NOK YA Holding ASA Konsernet Kontantstrøm vedrørende driften Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder Netto ut-/innbetalinger av utlån til kunder Netto inn-/utbetalinger av innskudd fra kunder Betalt skatt Utbetalinger til andre leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk mv Netto kontantstrøm vedrørende driften Kontantstrømmer vedrørende investeringsaktivitet Utbetalinger/innbetalinger ved kjøp/salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger/innbetalinger ved kjøp/salg av andre verdipapirer Utbetalinger ved kjøp av immaterielle og varige driftsmidler Netto kontantstrøm vedrørende investeringsaktiviteter Kontantstrøm vedrørende finansieringsaktiviteter Opptak obligasjonslån Avgitt utbytte Mottatt konsernbidrag / utbytte Netto kontantstrømmer vedrørende finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Bundne midler på skattetrekkskonto utgjør TNOK for ya Bank AS og 357 TNOK for MetaTech AS pr ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014

15 Vi skal utvikle ya Bank som en fremtidsrettet, kundefokusert og behovsorientert merkevare. Merkevaren skal assosieres med trygghet og enkelthet, og skal skape de beste kundeopplevelsene.

16 Noter 1. Generelle regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Lov om årsregnskap m.v. Forskrift om årsregnskap m.m for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike, Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner og Norsk God Regnskapsskikk. Bruk av estimater Utarbeidelsen av årsregnskapet forutsetter at ledelsen benytter beste estimat og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare kostnadsføres løpende. Konsolidering Konsernregnskapet omfatter Holding selskapet og datterselskaper hvor Holding selskapet eier mer enn 50 prosent og/eller har bestemmende innflytelse på det aktuelle selskapets løpende drift. Interne transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet blir eliminert i konsernregnskapet. Konsernregnskapet utarbeides etter oppkjøpsmetoden, og det anvendes like regnskapsprinsipper for de selskaper som inngår i konsernet, så fremt ikke annet er oppgitt og tilbørlig begrunnet, jfr RL 4-4. Alle identifiserbare eiendeler og forpliktelser tas opp i balansen til verdien på oppkjøpstidspunktet. Den delen av kostpris som ikke kan henføres til spesifikke eiendeler eller merverdier på eiendeler blir ført som goodwill. Oversikt over datterselskaper som inngår i konsernet finnes i note 10. Goodwill Alle virksomhetssammenslutninger innregnes etter oppkjøpsmetoden. Goodwill på investering i datterselskaper fremkommer som differansen mellom kostnaden ved oppkjøpet og virkelig verdi av identifiserte netto verdier i overtatte datterselskap. Goodwill avskrives etter fornuftig avskrivningsplan som i rimelig grad gjenspeiler forventet profil på fremtidig inntjening. Goodwill testes årlig for verdifall. Datterselskap i selskapsregnskap Datterselskaper regnskapsføres etter laveste verdis prinsipp. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbyttet andel av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet. Utlån Utlån bokføres til amortisert kost på etableringstidspunktet. I amortisert kost inngår utlånets hovedstol, etableringsgebyr og transaksjonsutgifter som provisjoner til låneagenter. Provisjonskostnader til låneagenter kostnadsføres over lånenes gjennomsnittlige løpetid. Renteinntekter inntektsføres etter effektiv rentes metode. Den effektive rentesatsen er den renten som neddiskonterer lånets kontantstrømmer over forventet løpetid til lånets amortiserte kost på etableringstidspunktet. Effektiv rentes metode innebærer også at det foretas inntektsføring av renter av engasjement som er nedskrevet. For slike lån inntektsføres internrenten på etableringstidspunktet korrigert for renteendringer frem til tidspunktet for nedskrivning. Det inntektsføres renter basert på lånets nedskrevne verdi. Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. I resultatregnskapet består posten tap på utlån av endringer på konstaterte tap og endringer i nedskrivninger på lån. Tap på utlån er basert på en gjennomgang av konsernets utlånsportefølje etter Finanstilsynets anbefaling samt utlånforskriftens regler for verdsettelse av engasjementer. Banken foretar ved utgangen av hvert kvartal en konkret fastsettelse av tap på utlån. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer følges opp med løpende vurderinger. ya Betalingsforsikring Banken tilbyr forsikring av terminbeløp på utlån. Bankens andel av premie inntekter bokføres som andre gebyr og provisjonsinntekter. Misligholdte lån Lån eller kontokreditter der en låntaker ikke har betalt avdragsterminer, eller rammekreditter, innen 75 dager etter forfall på sine lån vurderes som misligholdt. Konstaterte tap Ved konkurs, akkord som er stadfestet, utleggsforretning ikke har ført frem eller ved rettskraftig dom bokfører konsernet engasjementer som er rammet av slike forhold som konstaterte tap. Dette gjelder også i de tilfeller konsernet på annen måte har innstilt inndrivelse eller gitt avkall på deler av eller hele engasjementer. Overtatte eiendeler Overtatte eiendeler føres i balansen under egen post i tråd med årsregnskapsforskriften for bank. Slike eiendeler er verdsatt til det laveste av anskaffelseskost og realisasjonsverdi. Løpende verdiendringer bokføres som endring i tap over resultatregnskapet. Immaterielle eiendeler Konsernet har utviklet egen programvare for deler av bankdriften. Utviklingskostnader balanseføres og klassifiseres som immateriell eiendel i de tilfeller verdien vurderes som vesentlig og forventes å ha en varig verdi. Den anslåtte levetiden for programvaren er utgangspunkt for den avskrivningstiden man benytter. Restverdien er beregnet og hensyntas i avskrivbart beløp. Løpende gjennom året samt ved årsslutt vurderes ett eventuelt behov for nedskrivning som en konsekvens av at verdi på forventede økonomiske fordeler er lavere enn den balanseførte verdien. Varige driftsmidler Ordinære varige driftsmidler er oppført i regnskapet til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger. Avskrivningene for året belaster årets driftskostnader og fremkommer på egen linje i resultatregnskapet. Ordinære avskrivninger er basert på anskaffelseskost fratrukket forventet restverdi og fordeles lineært utover den forventede økonomiske levetid som driftsmiddelet har. 16 ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014

17 Noter I de tilfeller den virkelige verdi av ett varig driftsmiddel er vesentlig lavere enn den bokførte verdien samt at denne verdiforringelsen ikke forventes å være forbigående, foretar konsernet nedskrivning til virkelig verdi på dette driftsmiddelet. Slike nedskrivninger fremkommer i resultatregnskapet under linje for Nedskrivninger og tap/ gevinst på verdipapirer som er anleggsmidler. Nedskrivningen reverseres i de tilfeller kriteriene for nedskrivning ikke lenger er tilstede. I ingen tilfeller kan reverseringen medføre at driftsmiddelets verdi overgår den opprinnelige kostpris. Sertifikater og aksjer Sertifikater og aksjer klassifiseres som omløpsmidler, og bokførtes til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Virkelig verdi er basert på observerbare markedsverdier. Utsatt skatt og utsatt skattefordel Utsatt skatt og utsatt skattefordel regnskapsføres i tråd med god regnskapsskikk, NRSF om resultatskatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 27 prosent på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene som finnes ved utgang av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført i balansen. Skattekostnad I resultatregnskapet omfattes både endring i utsatt skatt samt periodens betalbare skatt i posten skattekostnad. Ytterligere detaljer om skatt, se egen note. Pensjonskostnad og - forpliktelser Selskapet er underlagt lov om obligatorisk tjenestepensjon og har en ordning som tilfredsstiller kravet. Årets pensjonskostnad føres netto i resultatregnskapet. Konsernet har en pensjonsforpliktelse i forbindelse med en førtidspensjonsavtale med en tidligere ansatt. Forøvrig har konsernet ingen pensjonsforpliktelser da alle ansatte har pensjonsprogram basert på innskudd. Opsjoner og aksjeprogram for ansatte ya Holding ASA har utstedt opsjoner på aksjer i ya Holding ASA for ledere og ansatte i ya Bank AS. Opsjonene er målt til virkelig verdi på utstedingsdato. Virkelig verdi på utstedingsdato blir kostnadsført på lineær basis over opsjonens løpetid. Virkelig verdi er målt ved bruk av Black-Scholes prismodell. Antatt løpetid brukt i modellen er justert basert på ledelsens beste estimat justert ut fra at opsjonen ikke kan omsettes, utøvelsesrestriksjoner og andre restriksjoner som pålegger opsjonen. Arbeidsgiveravgift på opsjoner kostnadsføres i resultatet over forventet opptjeningsperiode og er avsatt som gjeld i balansen. Periodisering - inntektsføring/kostnadsføring Provisjoner, renteinntekter og gebyrer tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader, i tråd med de generelle regnskapsprinsipper i regnskapsloven. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i bankens balanse. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte fra aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Etableringsgebyr inngår i amortisert kost og inntektsføres etter effektiv rentes metode. Betalinger av operasjonelle leasingavtaler Leiebetaling under operasjonelle leieavtaler kostnadsføres i resultatet lineært over leieperioden. Valuta Banken har norske kroner som funksjonell valuta. Kostnader og inntekter i utenlandsk valuta blir omregnet til norske kroner i regnskapet basert på faktisk oppnådd vekslingskurs på transaksjonstidspunket. Balanseposter i annen valuta enn funksjonell valuta omregnes etter valutakurs på balansedagen. Leverandørgjeld og andre forpliktelser Leverandørgjeld og andre forpliktelser regnskapsføres til kost. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer med opprinnelig forfall på tre måneder eller kortere. Kontantstrømmer fra driften er definert som løpende netto innog utbetalinger fra bankdriften, samt utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til den ordinære operasjonelle virksomheten som konsernet driver. Investeringsaktiviteter er definert som kontantstrømmer fra verdipapirtransaksjoner. I tillegg inngår kontantstrømmer knyttet til investeringer i driftsmidler i denne delen av oppstillingen. Finansieringsaktiviteter inneholder kontantstrømmer fra øvrige verdipapirtransaksjoner, opptak og nedbetaling av ansvarlige lån og obligasjonsgjeld samt egenkapital. Kontantstrømoppstilling finnes i egen oppstilling i årsregnskapet. 2. Spesifikasjon av netto provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester YA Holding ASA Konsernet Inntekter Provisjonsinntekt fra betalingsformidling Andre provisjonsinntekter fra banktjenester Sum Kostnader Provisjonskostnad fra betalingsformidling Andre provisjonskostnader fra banktjenester Sum ya Holding ASA og konsernet Årsrapport

18 Noter 3. Spesifikasjon av inntekter fra eierinteresser i konsernselskaper YA Holding ASA Konsernet Utbytte fra MetaTech AS Konsernbidrag fra ya Bank AS Sum YA Holding eier 100 % av MetaTech AS og 100 % av ya Bank AS 4. lønn, lån / sikkerhetsstillelser og ytelser til ledende personer m.m. Lønnskostnader Lønninger Pensjonskostnader Sosiale kostnader Sum Det var ved utgangen av 2013 sysselsatt 44,5 årsverk i konsernet. Det er ingen ansatte i ya Holding ASA. Boliglån til ansatte i ya Bank er gitt på ansattevilkår. Renten på ansattelån er lik Finansdepartementets normrente. Variabel godtgjørelse Variabel godtgjørelse er inndelt i overskuddsdeling og bonus. Overskuddsdelingen er generell for alle ansatte og kan utgjøre inntil 1,5 månedslønn. Grunnlaget for overskuddsdelingen i 2014 er det resultat banken oppnår utover et resultat før skatt på 88 MNOK. Bonus er fastsatt utfra oppnåelse av forhåndsdefinerte nøkkeltall og kan utgjøre maksimalt 3 månedslønner for medlemmer av bankens ledergruppe og inntil 1,5 månedslønner for bankens øvrige ansatte. Det foreligger ingen andre avtaler om variabel godtgjørelse. Styret i ya Bank har vedtatt retningslinjer for godtgjørelser i banken i tråd med forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner. De ansatte som inngår i ledergruppen får utbetalt sin bonus i henhold til bestemmelsene i forskriftens 4. Dette innebærer at halvparten av bonusen gis i form av betinget kapital som avspeiler bankens verdiutvikling, og utbetales jevnt fordelt over 3 år. Styret benytter egenkapitalavkastningen til å avspeile bankens verdiutvikling. Opsjonsprogram Det er i 2014 kostnadsført TNOK til opsjonsprogram i ya Holding for ansatte i ya Bank. Opsjonsordningen er redegjort for i note 23. Ytelser til ledende ansatte Administrerende direktør i ya Bank er styreleder i MetaTech AS og har i 2014 ikke mottatt honorar for vervet som styreleder. Pensjonsforpliktelser overfor bankens ledergruppe og administrerende direktør er omtalt i pensjonsnoten. Ledende ansatte Administrerende direktør - Robert Berg (f.o.m. 1. mars) Administrerende direktør - Svein Lindbak (t.o.m. 31. mars) Lønn Variabel godtgjørelse Annen godtgjørelse Pensjon Samlet godtgjørelse Lån og sikkerhetsstillelser Banksjef / COO - Rune Strande IT Direktør - Per-Jørgen Dam-Nielsen (f.o.m. 5 mai) CFO - Gard Haugen (f.o.m. 1. april) Markedsdirektør - Jørgen Rui (f.o.m. 23. juni) Juridisk sjef / Advokat - Eivind Sverdrup Daglig leder MetaTech - Gert Ove Sagvang Sum Honorar til styrende organer Honorar Samlet godtgjørelse Styret Kontrollkomite Representantskap Valgkomite Generalforsamling Sum ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014

19 Noter 5. Pensjon ya Bank har en innskuddspensjonsavtale for alle ansatte hos DNB Livsforsikring ASA. Innskuddspensjonen har investeringsvalg og risikodekningene uførepensjon og innskuddsfritak ved uførhet. Risikodekningene tilknyttet innskuddspensjonen sikrer ansatte og deres etterlatte i tilfelle uførhet og død. Bedriften betaler hvert år et fastsatt innskudd for medlemmer av pensjonsordningen. Det faste innskuddet utgjør 5% av lønn mellom 1 og 6 G, og 8% av lønn mellom 6 og 12 G. Innskuddet plasseres på den ansattes pensjonskonto. Den ansatte forvalter selv sine midler. Ved pensjonsalder blir den oppsparte kapitalen utbetalt som alderspensjon. Pensjonsalder er 67 år, og utbetalingstiden er minimum 10 år. Ansatte som har minst 20% stilling og som har fylt 20 år, er medlemmer av ordningen. Selskapet er pålagt å ha en obligatorisk tjenestepensjon etter lov, og denne ordningen oppfyller kravene i loven. 6. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler: YA Holding ASA Konsernet Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 0 Anskaffelseskost pr Akk. av- og nedskrivning pr Årets av- og nedskrivning i resultatet Akk. av- og nedskrivning pr Balanseført verdi pr Gevinst/tap ved salg 0 0 Varige driftsmidler: Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 0 Anskaffelseskost pr Akk. av- og nedskrivning pr Årets av- og nedskrivning i resultatet Akk. av- og nedskrivning pr Balanseført verdi pr Gevinst/tap ved salg 0 0 Goodwill: Konsernets goodwill relaterer seg til investering i MetaTech Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 0 Anskaffelseskost pr Akk. av- og nedskrivning pr Årets av- og nedskrivning i resultatet Akk. av- og nedskrivning pr Balanseført verdi pr Gevinst/tap ved salg 0 0 Konsernet benytter følgende avskrivningssatser: Egenutviklet software og bankinfrastruktursoftware 12,50 % Fast inventar/innredninger 20,00 % Annet kjøpt EDB utstyr og innredning 33,33 % Goodwill 12,50 % ya Holding ASA og konsernet Årsrapport

20 Noter 7. Andre driftskostnader YA Holding ASA Konsernet Husleie og kostnader leide lokaler Medlemskontingent bankorg Kredittopplysninger Andre kostnader Sum andre driftskostnader Konsernet utbetalte 889 TNOK til revisor KPMG i 2014 inklusiv mva fordelt på 705 TNOK for lovpålagt revisjon og 184 TNOK for attestasjonsog andre tjenester. I 2013 var utbetaling til revisor 711 TNOK inklusiv mva fordelt på 543 TNOK for lovpålagt revisjon, 75 TNOK for attestasjonstjenester og 93 TNOK for andre tjenester. Store enkelttransaksjoner: Det var ingen store enkelttransaksjoner i Leieavtaler Konsernet har ingen leasing avtaler vedrørende driftsmidler. Konsernet har leieavtaler tilknyttet bankens og MetaTechs lokaler: Husleie Leieavtalens utløp Fridtjof Nansens vei 19, 0309 Oslo Vestre Rosten 81, 7075 Tiller mnd oppsigelse Vestre Kanalkai 24, 7010 Trondheim mnd oppsigelse For begge lokalene i Trondheim har banken en løpende avtale med 6 måneders gjensidig oppsigelse. 9. Tap på utlån og garantier i resultatregnskapet Utlån Garantier Kostnadsførte konstaterte tap Nye individuelle nedskrivninger Sum nye individuelle nedskrivninger Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger Sum individuelle nedskrivinger Tilbakeføring av tidligere konstaterte tap Endring i gruppenedskrivninger på utlån Sum tap på utlån, garantier Inntektsførte renter fra misligholdte engasjementer ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014

21 Noter 10. Datterselskaper Datterselskaper Organisasjonsnummer Forretningskontor YA Bank AS Fridtjof Nansens vei 19 Stemme-/ eierandel Selskapets egenkapital Selskapets resultat Bokført verdi 100,0 % MetaTech AS Vestre Kanalkai ,0 % Ingen av datterselskapene er børsnotert. 11. Skatt YA Holding ASA Konsernet Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller: ikke fradragsberettigede kostnader andre forskjeller Endring midlertidige forskjeller Endring fremførbart underskudd Grunnlag for betalbar skatt Betalbar skatt Skattekostnad Endring utsatt skatt Årets skattekostnad Sammenheng mellom skattekostnad og skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultatet før skatt Skatt av resultat før skatt Effekt ny prosentsats % av permanente forskjeller Beregnet skattekostnad Utsatt skatt Anleggsmidler Fremførbart underskudd Netto forskjeller etter utligning Balanseført utsatt skattefordel Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner YA Holding ASA Konsernet Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner u/avtalt løpetid/oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner m/avtalt løpetid/oppsigelsesfrist: BN Bank Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner m/avtalt løpetid/ oppsigelsesfrist: Det er TNOK i bundne midler på skattetrekkskonto i DNB. Samtlige engasjementer med avtalt løpetid har en løpetid på inntil 12 MND ya Holding ASA og konsernet Årsrapport

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2010

Rapport for 2. kvartal 2010 Rapport for 2. kvartal 20 Konsern Hovedlinjene i utviklingen Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 2. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,8 MNOK.

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2010

Rapport for 1. kvartal 2010 Rapport for 1. kvartal 2010 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2010 et overskudd før skatt på 3,4 MNOK. Grunnlaget

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2009

Rapport for 2. kvartal 2009 Rapport for 2. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet beveget seg i 2. kvartal 2009 for første gang fra løpende underskudd til et overskudd

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 3. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2008

Rapport for 3. kvartal 2008 Rapport for 3. kvartal 2008 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 3. kvartal 2008 mottatt 18 100 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer i

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2009

Rapport for 4. kvartal 2009 Rapport for 4. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet hadde i 4. kvartal 2009 et resultat før skatt på 2,6 MNOK. Dette på tross av høye tapsavsetninger

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2008

Rapport for 2. kvartal 2008 Rapport for 2. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 2. kvartal 2008 mottatt 17 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2009

Rapport for 1. kvartal 2009 Rapport for 1. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 1. kvartal 2009 mottatt 29 000 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer i

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q1 13 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2008. ya Bank og Forsikring

Rapport for 1. kvartal 2008. ya Bank og Forsikring Rapport for 1. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 1. kvartal 2008 mottatt 16 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde i 2. kvartal 2012 et resultat før skatt på 14,9 MNOK

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde i 1. kvartal 2012 et resultat før skatt på 9,5 MNOK som

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Årsrapport 2011. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2011. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2011 NØKKELTALL Konsernet Alle tall i tusen kroner Resultatutvikling 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 122.447 92.299 Netto andre driftsinntekter 17.016 19.231 Driftskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673 Verdibanken ASA 2. kvartal 2014 1 Oppsummering Verdibanken ASA har ved utgangen av 2. kvartal 2014 et resultat før tap på TNOK 6.336 som er TNOK 5.280 høyere enn samme tid i fjor. Bokførte tap på utlån

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer