DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet"

Transkript

1 DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet Versjon

2 Versjonkontroll Dokument utarbeidet av: Frigitt av: Revidert av: Forfattere: Type dokument: Dokumentstatus: Det europeiske jernbanebyrå 120 rue Marc Lefrancq - F Valenciennes - Frankrike Anders LUNDSTRÖM, seksjonsleder, sikkerhet Bart Accou Anna Patacchini Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem rettet mot jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger med henblikk på gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem i samsvar med artikkel 9 og vedlegg III til direktiv 2004/49/EF. Offentlig Versjon: 1 Dato: Endringskontroll 2

3 INNHOLD Endringskontroll... 2 Del I Innledende bestemmelser Innledning Formålet med et sikkerhetsstyringssystem Sikkerhetsstyringssystemet virkeområde og innhold Del II Alminnelige retningslinjer Rettslig grunnlag En systemtilnærming Innhold i sikkerhetsstyringssystemet (grunnlag for systemtilnærmingen) Vedtakelsen av en systemtilnærming Elementer Utformings- og forbedringsprosesser Lederskap Engasjement fra ledelsen Sikkerhetspolitikk Foretakets sikkerhetsmål Beslutningsprosess Ledelseskontroll Risikovurdering Risikohåndtering i forbindelse med jernbaneforetakets/infrastrukturforvaltningens virksomhet Risikoer med utspring i andre parters aktiviteter Framgangsmåter og metoder for gjennomføring av risikovurderinger og risikohåndteringstiltak (endringsledelse) Overholdelse av lovgivning, forskrifter og standarder Samordningsoppgaver for infrastrukturforvaltningen Overvåking Innsamling og analyse av sikkerhetsdata Ulykker og hendelser rapportering / undersøkelse / analyse / forebyggende og korrigerende tiltak Intern revisjon av sikkerhetsstyringssystemet Organisatorisk læring Kontinuerlig forbedring Sikkerhetsanbefalinger Endringsledelse Gjennomføringsprosesser Struktur og ansvar Ansvarsfordeling Ledelsens ansvar Organisatorisk struktur Kapasitetsplanlegging Kompetansestyring Opplæringsprogrammer kompetansestyringssystem Informasjon Konfigurasjonskontroll av sikkerhetsinformasjon Involvering av personalet og representanter for personalet

4 8.3.3 Intern/ekstern kommunikasjon Dokumentasjon Dokumentasjon av sikkerhetsstyringssystemet Dokumentstyring Årlig sikkerhetsrapport Driftsrelaterte aktiviteter Driftsmessige ordninger/prosedyrer Prosedyrer for å oppfylle gjeldende regler prosedyrer for å sikre samsvar i hele utstyrets levetid og driftstid (leveringsfase) Bruk av underleverandører og kontroll av leverandører Forvaltning av eiendeler Beredskapsplaner Beredskapsledelse Samarbeidsoppgaver for infrastrukturforvaltninger Vedlegg I Forkortelser

5 Del I Innledende bestemmelser 1 Innledning Artikkel 4 i direktiv 2004/49/EF 1 (jernbanesikkerhetsdirektivet) fastsetter klart at jernbaneforetak og infrastrukturforvaltere skal ha ansvar for sikker drift, og at de for å ivareta dette ansvaret skal opprette et sikkerhetsstyringssystem (SMS). Sikkerhetsstyringssystemet som gjennomføres av jernbaneforetak og som omfatter de egenskaper og elementer som er nevnt i artikkel 9 og vedlegg III til jernbanesikkerhetsdirektivet, skal vurderes av de nasjonale sikkerhetsmyndighetene ved bruk av den felles sikkerhetsmetoden for vurdering av samsvar med kravene til utstedelse av sikkerhetssertifikater, som omhandlet i artikkel 6 nr. 3 bokstav b) i direktiv 2004/49/EF. Slike felles sikkerhetsmetoder er definert i forordning (EU) nr. 1158/2010/EU 2. Sikkerhetsstyringssystemet som gjennomføres av infrastrukturforvaltere og som omfatter de egenskaper og elementer som er nevnt i artikkel 9 og vedlegg III til jernbanesikkerhetsdirektivet, skal vurderes av de nasjonale sikkerhetsmyndighetene ved bruk av den felles sikkerhetsmetoden for vurdering av samsvar med kravene til utstedelse av sikkerhetsgodkjenninger, som omhandlet i artikkel 6 nr. 3 bokstav b) i direktiv 2004/49/EF. Slike felles sikkerhetsmetoder er definert i forordning (EU) nr. 1169/2010/EU 3 Jernbaneforetak og infrastrukturforvaltere bør derfor dokumentere sine prosedyrer og ordninger på en måte som gjør det mulig å foreta en vurdering før sikkerhetssertifikatet eller -godkjenningen utstedes, føre tilsyn etter at sikkerhetssertifikatet eller -godkjenningen er utstedt, fornye sikkerhetssertifikatet eller -godkjenningen. 1 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring av rådsdirektiv 95/18/EF om lisenser til jernbaneforetak og direktiv 2001/14/EF om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering (jernbanesikkerhetsdirektivet) 2 Kommisjonsforordning (EU) nr. 1158/2010 av 9. desember 2010 om en felles sikkerhetsmetode for vurdering av samsvar med kravene til utstedelse av sikkerhetssertifikater innen jernbanevirksomhet. EUT L 326, s.11 3 Kommisjonsforordning (EU) nr. 1169/2010 av 10. desember 2010 om en felles sikkerhetsmetode for vurdering av samsvar med kravene til utstedelse av sikkerhetsgodkjenninger innen jernbanevirksomhet. EUT L 327, s.13 5

6 Selv om den felles sikkerhetsmetoden (CSM) for vurdering av samsvar med kravene til utstedelse av sikkerhetssertifikater og -godkjenninger inneholder klare retningslinjer for hvordan et sikkerhetsstyringssystem kan gjennomføres på en hensiktsmessig måte, herunder med henblikk på artikkel 9 og vedlegg III i jernbanesikkerhetsdirektivet, finnes det ingen bestemmelser som er særlig rettet mot jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger, og som kan brukes som referansedokument for å støtte utformingen og gjennomføringen av deres sikkerhetsstyringssystemer. Byrået har til hensikt å gi slik støtte i form av et sett retningslinjer for sikkerhetsstyringssystemer. Dette dokumentet er det første av disse. Denne veiledningen viser hovedsakelig til de ovennevnte delene av jernbanesikkerhetsdirektivet, men den omfatter også elementer som gir sikkerhetsstyringssystemet et bredere virkeområde. Disse elementene er satt i kontekst og knyttet opp mot med de obligatoriske kravene i direktivet. Nærværende dokument suppleres av følgende: "RSD and other management systems", som forklarer hvordan forskjellige styringssystemer, som "kvalitet", "miljø" og "arbeidervern og arbeidsmiljø", kan integreres, "Internal audit", som forklarer metodene og framgangsmåtene for intern revisjon, "SMS related terminology", som gir eksempler fra litteraturen for å forklare begrepene som brukes i jernbanesikkerhetsdirektivet og retningslinjene for sikkerhetsstyringssystemer. Disse begrepene er uthevet med fet skrift og understreket, mens referansen er gitt i fotnotene, "The knowledge building texts", som inneholder en liste med tekster som skal brukes med sikte på å bedre forståelsen av sikkerhetsstyringssystemer, både generelt og med hensyn til det enkelte element. Terminologien og tekstene viser til god praksis og andre dokumenter som finnes i jernbanesektoren, i andre bransjer som krever et høyt nivå av sikkerhet 4 (sivil luftfart, sjøfart, kjemisk industri, kjernekraft osv.) og utbredte styringssystemer som kvalitetsstyringssystemer. Veiledningen er ordnet som følger: Innledende bestemmelser. Alminnelige retningslinjer, ordnet i samsvar med strukturen beskrevet i kapittel 5 "En systemtilnærming", som omhandler hovedtrekkene ved prosessene for utforming, forbedring, gjennomføring og driftsrelaterte aktiviteter. Beskrivelsen av hvert element suppleres av en tabell med informasjon om tekster med tilhørende ufravikelige krav og retningslinjer fra ERA (tekst i rammer). Vedlegg. 4 Begrepet er nærmere forklart i punkt [11] i dokumentet SMS related terminology (finnes bare på engelsk). 6

7 VIKTIG: Veiledningen er ikke juridisk bindende på samme måte som rettsakter vedtatt av Den europeiske union. Den er ment som et sett med referansehåndbøker for alle aktører som berøres av gjennomføringen av et sikkerhetsstyringssystem, og skal gjøre det lettere å forstå den systembaserte tilnærmingen og kravene i jernbanesikkerhetsdirektivet. Den skal være en hjelp for aktørene og inneholder derfor ytterligere forklaringer og elementer som bør tas i betraktning ved utforming/gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem. Veiledningen er ikke bindende, men rådgivende. Den kan være til hjelp for noen aktører, mens erfarne aktører kan fortsette å basere seg på egen erfaring. Veiledningen må derfor leses og brukes utelukkende som et informasjonsdokument og som hjelp i utformingen og/eller gjennomføringen av et sikkerhetsstyringssystem. Den erstatter ikke gjeldende regelverk. 7

8 2 Formålet med et sikkerhetsstyringssystem Den overordnede hensikten med et sikkerhetsstyringssystem er å sikre at organisasjonen når sine forretningsmål på en sikker måte. Dette er mål som må nås i dagens komplekse og stadig omskiftende jernbanemiljø, samtidig som det dokumenteres at organisasjonen overholder alle gjeldende sikkerhetsforpliktelser. Det er en kjent sak at det å drive virksomheten på en strukturert måte medfører store fordeler. Det tilfører verdi ved å bidra til å bedre de generelle resultatene, effektivisere driften, styrke relasjonene til kundene og tilsynsmyndighetene og bygge opp en positiv sikkerhetskultur 5. Når det gjelder sikkerhet, gjør en strukturert tilnærming det dessuten lettere å identifisere farer og kontinuerlig håndtere risikoer forbundet med organisasjonens egen virksomhet, med det formål å forebygge ulykker. Der det er relevant, bør tilnærmingen ta hensyn til grensesnittene med andre jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger i jernbanesystemet. Ved å gjennomføre alle relevante elementer i et sikkerhetsstyringssystem på en hensiktsmessig måte kan organisasjonen oppnå den nødvendige sikkerhet for at den kontrollerer og vil fortsette å styre alle identifiserte risikoer forbundet med dens virksomhet, under alle omstendigheter. Hensiktsmessig gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem i alle jernbaneforetak/infrastrukturforvaltere er en avgjørende suksessfaktor for sikkerhetsreglene fastsatt i jernbanesikkerhetsdirektivet, ettersom det utgjør selve grunnlaget for de sikkerhetssertifikater og -godkjenninger nasjonale sikkerhetsmyndighetene utsteder. Modne organisasjoner erkjenner derved at effektiv kontroll av deres risikoer bare kan oppnås gjennom en prosess som innbefatter tre kritiske dimensjoner: en teknisk komponent, med verktøy og utstyr som brukes, en menneskelig komponent, med de som jobber i førstelinjen og deres kompetanse, opplæring og motivasjon, og en organisatorisk komponent som består av framgangsmåter og metoder som definerer relasjonene mellom oppgavene. Følgelig vil et godt sikkerhetsstyringssystem sikre overvåking og forbedring av risikokontrolltiltakene 6 i alle de tre dimensjonene. Gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem er en juridisk bindende forpliktelse i henhold til artikkel 4 nr. 3 og artikkel 9 nr. 1 i direktiv 2004/49/EF. Denne veiledningen bygger på dette, men i gjennomføringen av sikkerhetsstyringssystemet bør jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger også ta hensyn til nasjonal lovgivning som innarbeider direktivet. Uavhengig av dette er det også andre gode grunner til å gjennomføre og levere et effektivt sikkerhetsstyringssystem; et jernbanesikkerhetssystem har mange fellestrekk med styringsmodeller av typen kvalitetsstyring, HMS-ledelse 7, miljøstyring og såkalte "business excellence"-modeller. I 5 Begrepet er nærmere forklart i punkt [40] i dokumentet SMS related terminology (finnes bare på engelsk). 6 Begrepet er nærmere forklart i punkt [35] i dokumentet SMS related terminology (finnes bare på engelsk). 7 Begrepet er nærmere forklart i punkt [37] i dokumentet SMS related terminology (finnes bare på engelsk). 8

9 organisasjoner som allerede har slike systemer på plass, burde disse prinsippene for god styring lett kunne integreres uten å kreve total omlegging. 9

10 3 Sikkerhetsstyringssystemet virkeområde og innhold Å utforme og gjennomføre et hensiktsmessig sikkerhetsstyringssystem er en utfordrende oppgave, og det finnes ingen enkle løsninger. Denne generelle veiledningen, som er utarbeidet av Byrået i samarbeid med relevante parter, er ment som en støtte i utformingen, gjennomføringen og leveransen av et strukturert organisasjonsomfattende jernbanesikkerhetsstyringssystem gjennom praktiske råd og forslag. Det overordnede målet er å tilby et verktøy som er enkelt å bruke for jernbanevirksomheter og samtidig gjør det lettere å overholde de lovfestede kravene i jernbanesikkerhetsdirektivet som er oppført i kapittel 4 (Rettslig grunnlag). Retningslinjene bør leses i sammenheng med jernbanesikkerhetsdirektivet og med all gjeldende lovgivning relatert til jernbanesikkerhet. Dokumentet er et forsøk på å presentere dette dynamiske og viktige emnet fra en ny synsvinkel, på en enkel og brukervennlig måte (se "Det store bildet" i kapittel 6 og beskrivelsen av de enkelte elementene i kapittel 7, 8 og 9). Det henviser også til relevante dokumenter, obligatoriske og veiledende, om gjennomføringen av sikkerhetsstyringssystemer. Det første dokumentsettet vil bli supplert etter hvert, som et "levende system" som skal utvikle seg i takt med kunnskapen og nødvendigheten av å treffe tiltak når nye behov identifiseres. Byrået vil vektlegge bransjens tilbakemeldinger på ideene som presenteres i dokumentet i den løpende utviklingen av veiledningen. Byrået har til hensikt å supplere disse retningslinjene med tekster som omhandler en rekke ulike emner med en mer utfyllende forklaring på spesifikke elementer og overgripende spørsmål relatert til sikkerhetsstyringssystemer, som menneskelige faktorer, sikkerhetskultur, helse og sikkerhet på arbeidsplassen, risikostyring på organisasjonsnivå, samarbeidsplikt, organisatorisk modenhet osv. MERK: Dette dokumentet er ikke juridisk bindende som sådan, men noen av kravene er fastsatt i jernbanesikkerhetsdirektivet og må derfor overholdes. I denne veiledningen brukes følgende begreper i den betydning som er beskrevet under: "skal" betyr at noe er obligatorisk. Det brukes bare i direkte sitater fra den juridiske teksten, "bør" betyr at noe er anbefalt, "kan" betyr at noe er frivillig. 10

11 Del II Alminnelige retningslinjer 4 Rettslig grunnlag Det rettslige grunnlaget for gjennomføringen av jernbaneforetakenes/infrastrukturforvaltningenes sikkerhetsstyringssystemer er direktiv 2004/49/EF. Alle relevante deler av jernbanesikkerhetsdirektivet finnes i den offisielle oversettelsen av dokumentet: Artikkel 3 - Definisjoner (sikkerhetsstyringssystemet er definert i artikkel 3 bokstav i)) Artikkel 4 nr. 3 - Utvikling og forbedring av jernbanesikkerheten Artikkel 9 - Sikkerhetsstyringssystemer VEDLEGG III - Sikkerhetsstyringssystemer Sikkerhetsstyringssystemets egenskaper og grunnleggende elementer er beskrevet i artikkel 2 og 9 og vedlegg III til direktivet. 11

12 5 En systemtilnærming 5.1 Innhold i sikkerhetsstyringssystemet (grunnlag for systemtilnærmingen) Jernbaneforetak/infrastrukturforvaltninger bør utforme sine sikkerhetsstyringssystemer slik at de oppfyller kravene i direktiv 2004/49/EF artikkel 9 og vedlegg III. Nye jernbaneforetak/infrastrukturforvaltninger kan utforme sine sikkerhetsrelaterte prosesser på grunnlag av elementene beskrevet i denne veiledningen. Eksisterende jernbaneforetak/infrastrukturforvaltninger kan bruke disse elementene til å kontrollere samsvaret i egen organisasjon, og som grunnlag for å treffe beslutninger om nødvendige tiltak for å sikre at ovennevnte krav oppfylles. Et jernbaneforetak/infrastrukturforvaltnings sikkerhetsstyringssystem bør, i tråd med styringssystemkonseptet, inneholde en beskrivelse av de sikkerhetsrelaterte prosessene og framgangsmåtene. Alle prosesser og framgangsmåter skal kunne vurderes (på grunnlag av den felles sikkerhetsmetoden for vurdering av samsvar med kravene til utstedelse av sikkerhetssertifikater og -godkjenninger) og underkastes uavhengig revisjon. Tabellen under viser: elementene som et sikkerhetsstyringssystem består av (kolonne 1), de relevante henvisningene til jernbanesikkerhetsdirektivet, som de er utledet fra, er gitt i kolonne 2, de relevante henvisningene til den felles sikkerhetsmetoden for vurdering av samsvar med kravene til sikkerhetssertifikater (kolonne 3). Elementene fra A til S er felles for enten jernbaneforetaks eller infrastrukturforvaltningers sikkerhetsstyringssystem. I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i jernbanesikkerhetsdirektivet skal sikkerhetsstyringssystemet som gjennomføres av infrastrukturforvaltere, inneholde visse tilleggsopplysninger om: virkningene av de forskjellige jernbaneforetakenes virksomhet på jernbanenettet, bestemmelser som gjør det mulig for alle jernbaneforetakene å drive i samsvar med TSI-ene, nasjonale sikkerhetsforskrifter og vilkårene fastsatt i deres sikkerhetssertifikat, samordning av nødprosedyrer mellom alle jernbaneforetak som driver virksomhet på det kontrollerte nettet. 12

13 1 2 3 Tiltak for risikohåndtering for alle risikoer som er forbundet med Artikkel 9 jernbaneforetakenes/infrastrukturforvaltningenes virksomhet. nr. 2 A Risikohåndtering relatert til levering av vedlikehold 8 Artikkel 9 og materiell nr. 2 B Risikohåndtering relatert til bruk av underleverandører og kontroll av leverandører Artikkel 9 nr. 2 C Risikoer som følge av aktivitetene til andre parter utenfor jernbanesystemet Artikkel 9 nr. 2 D Dokumentasjon av sikkerhetsstyringssystemet Vedlegg III nr. 1 E Ansvarsfordeling Vedlegg III nr. 1 F Sikring av kontroll fra ledelsens side på ulike nivåer Vedlegg III nr. 1 G Involvering av personalet og dets representanter på alle nivåer Vedlegg III nr. 1 H Sikring av kontinuerlig forbedring Vedlegg III nr. 1 I En sikkerhetspolitikk som er godkjent av organisasjonens øverste leder og formidlet til hele personalet Organisasjonens kvalitative og kvantitative mål for vedlikehold og forbedring av sikkerheten og planer og framgangsmåter for å nå disse målene Prosedyrer for å oppfylle eksisterende, nye og endrede tekniske og driftsmessige standarder og andre bestemmelser Prosedyrer og metoder for risikovurdering og gjennomføring av tiltak for risikohåndtering hver gang en endring i driftsvilkårene eller innføring av nytt materiell fører til nye risikoer for infrastrukturen eller driften Programmer for opplæring av personalet og systemer for å sikre at personalets kompetanse vedlikeholdes og oppgavene utføres i samsvar med dette Tiltak for å sikre tilstrekkelig informasjonsflyt i organisasjonen og om nødvendig mellom organisasjoner som benytter samme infrastruktur Prosedyrer og formater for hvordan sikkerhetsinformasjon skal dokumenteres og fastsettelse av framgangsmåter for kontroll med utformingen av vesentlig sikkerhetsinformasjon Vedlegg III nr. 2 bokstav a) Vedlegg III nr. 2 bokstav b) Vedlegg III nr. 2 bokstav c) Vedlegg III nr. 2 bokstav d) Vedlegg III nr. 2 bokstav e) Vedlegg III nr. 2 bokstav f) Vedlegg III nr. 2 bokstav g) Prosedyrer som sikrer at ulykker, hendelser, tilløp til ulykker og andre farlige forhold Vedlegg III Q J K L M N O P 8 Begrepet er nærmere forklart i punkt [10] i dokumentet SMS related terminology (finnes bare på engelsk). 13

14 rapporteres, undersøkes og analyseres, og at de nødvendige forebyggende tiltak treffes Planer for tiltak, varsling og informasjon i nødsituasjoner, vedtatt etter samtykke fra vedkommende offentlige myndigheter Bestemmelser om regelmessig intern revisjon av sikkerhetsstyringssystemet nr. 2 bokstav h) Vedlegg III nr. 2 bokstav i) Vedlegg III nr. 2 bokstav j) R S 5.2 Vedtakelsen av en systemtilnærming Hovedformålet med et sikkerhetsstyringssystem i henhold til artikkel 3 bokstav i) er å sikre sikker styring av drift av et jernbaneforetaks eller en infrastrukturforvalters virksomhet med sikte på å oppfylle de generelle kravene i artikkel 4 i jernbanesikkerhetsdirektivet, som innfører det generelle konseptet kontinuerlig forbedring, systembasert tilnærming 9 og ansvarsfordeling. Den systembaserte tilnærmingen, også kjent som "prosessbasert tilnærming" i forbindelse med utviklingen av styringssystemer, omfatter: prosesser, dvs. aktiviteter som er innbyrdes forbundet, og som omformer tilførsler til resultater, prosesskart, inklusive interaksjoner, og en detaljert beskrivelse av prosesser og underprosesser. Sikkerhetsstyringssystemet i jernbanevirksomheter kan dermed defineres som summen av prosessene som bidrar til utformingen, planleggingen, leveringen og kontrollen av driften, som inngår i en organisasjons virksomhet. Det innebærer at sikkerhetsstyringssystemet bare dekker kjerneaktivitetene beskrevet i jernbanesikkerhetsdirektivet (det bør f.eks. ikke omfatte sikkerhet på parkeringsplasser, i butikker på stasjonsområdet osv.) Dette kapittelet forklarer hvordan disse prosessene inndeles etter funksjon: utforming og forbedring, gjennomføring, drift. Dette er imidlertid bare til veiledning og er ingen garanti om samsvar med kravene til sikkerhetsstyringssystemer. Modellen beskriver bare én av mange mulige måter å gruppere prosessene på. Hver enkelt prosess kan isolert sett betraktes som en driftsprosess ettersom den produserer et resultat. 9 Begrepet er nærmere forklart i punkt [50] i dokumentet SMS related terminology (finnes bare på engelsk). 14

15 Jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger kan bruke den som en referanse ved utarbeiding av prosesskart og et sikkerhetsstyringssystem med interaksjoner og definerte ansvarsområder. Tabellene under viser hvordan de forskjellige elementene i sikkerhetsstyringssystemet er organisert. Elementene vil bli presentert i samme rekkefølge i de følgende kapitlene. Tabellen inneholder henvisninger til: posisjon i forhold til hovedtrekkene knyttet til utforming/forbedring, gjennomføring og drift, nummerering, relevant felles sikkerhetsmetode for vurdering av samsvar med kravene til utstedelse av sikkerhetssertifikater og -godkjenninger, side i veiledningen. 15

16 7.4 Organisatorisk læring 7.3 Overvåking 7.2 Risikovurdering 7.1 Lederskap Tabell 1 Utformings- og forbedringsprosesser [kapittel 7] CSM Side Ledelsens engasjement = Sikkerhetspolitikk J Foretakets sikkerhetsmål K Beslutningsprosess = Ledelseskontroll G Risikohåndtering 10 i forbindelse med jernbaneforetaks/infrastrukturforvalteres virksomhet Risikoer som følge av aktivitetene til andre parter (utenfor jernbanesystemet) Prosedyrer/metoder for risikovurdering og gjennomføring av risikohåndteringstiltak (endringsledelse) A 26 D 27 M Overholdelse av lovgivning, forskrifter og standarder L Samordningsoppgaver for infrastrukturforvaltninger Art. 9 nr Innsamling og analyse av data Q Rapportering og undersøkelse av ulykker/hendelser Q Intern revisjon S Kontinuerlig forbedring I Sikkerhetsanbefalinger 11 Q Endringsledelse M Begrepet er nærmere forklart i punkt *7+ i dokumentet SMS related terminology (finnes bare på engelsk). 11 Begrepet er nærmere forklart i punkt *43+ i dokumentet SMS related terminology (finnes bare på engelsk). 16

17 8.4 Dokumentasjon 8.3 Informasjon 8.2 Kompetanses tyring 8.1 Struktur og ansvar Tabell 2 Gjennomføringsprosesser [kapittel 8] CSM Side Ansvarsfordeling F Ledelsens ansvar G Organisasjonsstruktur E Kapasitetsplanlegging = Kompetansestyringssystem (opplæringsprogrammer for personalet) N Konfigurasjonskontroll av sikkerhetsinformasjon P Involvering av personalet og deres representanter H Intern/ekstern kommunikasjon O Dokumentasjon av sikkerhetsstyringssystemet E Dokumentstyring = Årlig sikkerhetsrapport 12 Art. 9 nr Begrepet er nærmere forklart i punkt *44+ i dokumentet SMS related terminology (finnes bare på engelsk). 17

18 9.2 Beredskapspla ner 9.1 Driftsmessige ordninger og prosedyrer Tabell 3 Driftsrelaterte aktiviteter [kapittel 9] CSM Side Prosedyrer for å oppfylle gjeldende regler for den typen tjeneste som leveres - Prosedyrer for å sikre samsvar gjennom hele utstyrets levetid og driftstid (leveringsfase) L Bruk av underleverandører og kontroll av leverandører B/C Forvaltning av eiendeler = Beredskapsstyring R Samordningsoppgaver for infrastrukturforvaltere Art.9 nr

19 6 Elementer Som nevnt over omfatter sikkerhetsstyringssystemet som gjennomføres av jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger, de egenskaper og elementer som er nevnt i artikkel 9 og vedlegg III til direktiv 2004/49/EF. De egenskaper og elementer som utgjør et sikkerhetsstyringssystem, er i disse retningslinjene betegnet på grunnlag av nummereringen av kriteriene oppført i vedlegg II til forordningen om vurdering av samsvar med kravene til utstedelse av sikkerhetssertifikater/-godkjenninger. Systemtilnærmingen er presentert som et "stort bilde" som omfatter alle sikkerhetsstyringssystemets elementer i innbyrdes forbundne prosesser, gruppert etter funksjon: utformings- og forbedringsprosesser [kapittel 7] gjennomføringsprosesser [kapittel 8] driftsrelaterte aktiviteter [kapittel 9] Denne tilnærmingen beskrives nærmere i det følgende. Det gis en beskrivelse av hver av de tre gruppene, med henvisninger til de relevante elementene. Elementene i sikkerhetsstyringssystemet er oppført og beskrevet under prosessenes hovedtrekk (utforming/forbedring, gjennomføring, drift). For å gjøre det lettere å bruke dokumentet er det brukt forskjellige stiler er brukt for å skille referansetekster som kan inneholde obligatoriske krav, fra referansetekster som er ment som retningslinjer. Rammene med grå bakgrunn under beskrivelsen av hvert element inneholder obligatoriske krav. Rammene med rød bakgrunn inneholder ERAs retningslinjer til slike krav. 19

20 7 Utformings- og forbedringsprosesser Jernbaneforetak og infrastrukturforvaltere må sikre kontrollen med den del av jernbanesystemet de har ansvar for, hovedsakelig gjennom å etablere ordninger i sine organisasjoner med henblikk på å overholde sikkerhetskravene som gjelder for jernbanesystemet som helhet (TSI-er, nasjonale krav osv.), identifisere risikoer som er særlig knyttet til deres virksomhet, identifisere og styre relevante framtidige og lokale risikoer. Styringen av slike organisasjoner bør være basert på ensartede ordninger, vedtakelse av særskilte retningslinjer, strukturert gjennomføring, strukturerte driftsprosesser og fordeling av ansvar mellom virksomhetsområder. Organisasjoner er dessuten dynamiske og i kontinuerlig utvikling. Det er konstant behov for å tilpasse og forbedre alle prosesser relatert til sikkerhetsstyringssystemet. For å være i stand til dette må organisasjonene sikre at gjennomførings- og driftsprosessene utformes og kontrolleres gjennom effektivt lederskap [7.1] og involvering av personalet. Risikovurdering [7.2] kan gjøre det lettere å forutse framtidige utviklinger og trusler som potensielle forstyrrelser, kapasitetsproblemer og konsekvensene av disse. Uforutsette hendelser som ikke er blitt identifisert under utformingen av risikohåndteringstiltakene, kan inntreffe. Endringer i miljøet (eksterne endringer som nye teknologier, forskrifter, standarder osv. og/eller interne endringer som nye eller endrede metoder, driftsprosedyrer, organisasjonsstruktur osv.) kan medføre at risikohåndteringstiltak ikke lenger er hensiktsmessige. I tillegg kan endringer i de generelle ledelsesordningene og ledelsesstrukturen få konsekvenser for sikkerhetsstyringssystemet. Overvåking [7.3] av resultatene av driftsprosesser og av miljøet er nødvendig for å identifisere latente systemfeil, dvs. systemelementer som utgjør eller kan utgjøre en trussel på kort sikt. Overvåking bidrar til bygge opp erfaring, noe som er et viktig supplement til den kontinuerlige refleksjonen over risikoer. Videre er det viktig å trekke lærdom [7.4] av driftsmessige hendelser. Dette, sammen med funn fra revisjoner, inspeksjoner og alle andre relevante informasjonskilder, kan brukes til å forbedre systemet. Endelig er alle disse prosessene til sammen nødvendige for å sikre organisasjonens ledelse den informasjon som kreves for å treffe informerte beslutninger om strukturelle eller funksjonelle endringer i systemet, slik at det blir bedre rustet til å håndtere framtidige utviklinger. For at utformings- og forbedringsprosessene skal gi gode resultater, er det naturligvis også nødvendig at det ansvarlige personalet/ledelsen vet hva som må gjøres og hvordan, og at de i god tid tilegner seg all relevant informasjon som er nødvendig i den 20

21 forbindelse. Dette innebærer at en del gjennomføringsprosesser også er relevante for alle forbedringsprosessene, og det samme gjelder for prinsippene for overvåking. Utformings- og forbedringsprosesser skal: sikre at de ønskede målene nås, forhindre at problemer oppstår eller vender tilbake, og tilpasses og forbedres i tråd med endrede eksterne eller interne krav, definere hvordan oppgaver skal utføres og hvordan de skal evalueres og tilpasses endringer i miljøet, samtidig som det settes av tilstrekkelige ressurser Lederskap Et sterkt og effektivt lederskap sikrer at sikkerhetsmål blir fastsatt og prioritert ("Plan"), at praksis blir gjennomført med henblikk på å nå sikkerhetsmålene ("Do"), at systemets effektivitet kontinuerlig blir kontrollert ("Check"), og at korrigerende og/eller proaktive tiltak blir iverksatt ("Act") Engasjement fra ledelsen Ansvaret for å utvise lederskap og skape et miljø preget av kontinuerlig forbedring ligger på alle ledelsesnivåer, men særlig hos den overordnede ledelsen. Toppledelsen bør være klar over at organisasjonens suksess med hensyn til sikker drift av jernbanesystemet i et internt og eksternt miljø i stadig endring, i stor grad avhenger av evnen til å overvåke og kontinuerlig forbedre effektiviteten av risikohåndteringstiltak. Dersom toppledelsen ikke viser informert, vedvarende engasjement for sikkerhet som et av organisasjonens viktigste forretningsmål, kan engasjementet for sikkerhet i felten lett komme i skyggen av andre, noen ganger motstridende, forretningsmål, særlig i mindre modne organisasjoner. Engasjement fra ledelsen innebærer at det øverste ledelsesnivået deltar direkte i alle organisasjonens spesifikke og viktige sikkerhetsaspekter eller -programmer. I listen under gis eksempler på hvordan engasjement fra ledelsen viser seg i praksis i forbindelse med ulike sikkerhetsaspekter og, om relevant, med henvisning til andre elementer i sikkerhetsstyringssystemet som tas opp i denne veiledningen: vise glød og interesse for sikkerhet, formulere og etablere en sikkerhetspolitikk og sikkerhetsmål [jf. pkt sikkerhetspolitikk], fastsette mål for å forbedre eller opprettholde sikkerhetsresultatene og resultatene mot referansemålingene i forhold til andre organisasjoner i jernbanesektoren eller andre bransjer [jf. pkt foretakets sikkerhetsmål], sikre ressurser og opplæring [jf. pkt risikokontroll og pkt kompetansestyringssystem], 13 Begrepet er nærmere forklart i punkt [33] i dokumentet SMS related terminology (finnes bare på engelsk). 21

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1078.ame OJ L 320/12, p. 8-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 1078/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for monitoring to be applied by railway undertakings, infrastructure managers

Detaljer

NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25

NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25 NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25 COMMISSION REGULATION (EU) No 1169/2010 of 10 December 2010 on a common safety method for assessing conformity with the requirements for obtaining a railway safety

Detaljer

Tilleggsendringer i sif i kursiv. Selve begrepene i 1-3 første ledd og overskriftene står imidlertid i kursiv i gjeldende rett.

Tilleggsendringer i sif i kursiv. Selve begrepene i 1-3 første ledd og overskriftene står imidlertid i kursiv i gjeldende rett. FORSLAG TIL SIKRINGSBESTEMMELSER I FORM AV ENDRINGER I SIKKERHETSSTYRINGSFORSKRIFTEN (sif) Tilleggsendringer i sif i kursiv. Selve begrepene i 1-3 første ledd og overskriftene står imidlertid i kursiv

Detaljer

Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B)

Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B) Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B) Utgivelsesdato: 21.03.2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Generell

Detaljer

Sikkerhetsstyring for mindre virksomheter. Morgenmøte 24. november 2011

Sikkerhetsstyring for mindre virksomheter. Morgenmøte 24. november 2011 Sikkerhetsstyring for mindre virksomheter Sikkerhet, samtrafikkevne, passasjerrettigheter og markedsovervåking Morgenmøte 24. november 2011 Charlotte Grøntved - Sikkerhetsstyring og tilsyn Elisabeth Nilsen

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0402.ini OJ L 121/13, p. 8-25 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 402/2013 of 30 April 2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment and repealing Regulation (EC) No

Detaljer

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring)

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Utgitt første gang: 07.06.2010. Oppdatert: 02.05.2012 1 Bakgrunn... 2 2 Hensikt... 2 3 Omfang... 2 4 Sentrale

Detaljer

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004 28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 31/101 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF 2007/EØS/31/32 av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMMENSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysninger som skal oppgis i søknadsskjemaet for del A- og B-sikkerhetssertifikater

RETNINGSLINJER FOR SAMMENSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysninger som skal oppgis i søknadsskjemaet for del A- og B-sikkerhetssertifikater RETNINGSLINJER FOR SAMMENSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysninger som skal oppgis i søknadsskjemaet for del A- og B-sikkerhetssertifikater INNLEDNING Dette søknadsskjemaet skal benyttes av jernbaneforetak

Detaljer

NSB Gjøvikbanen AS Persontransport. Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT 2012-32

NSB Gjøvikbanen AS Persontransport. Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT 2012-32 statens jernbanetilsyn ja,nbane toubane parkoqtnol, NSB Gjøvikbanen AS Persontransport Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT 2012-32 1 Om revisjonen 3 2 Hovedfunn 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 Avvik 1. Det

Detaljer

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring)

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Utgivelsesdato: 07.06.2010 1 Bakgrunn...2 2 Hensikt...2 3 Omfang...2 4 Sentrale krav...2 5 Generelt om målstyring...4

Detaljer

NOR/311D0765.bjaa OJ L 314/11, p. 36-40 COMMISSION DECISION of 22 November 2011 on criteria for the recognition of training centres involved in the

NOR/311D0765.bjaa OJ L 314/11, p. 36-40 COMMISSION DECISION of 22 November 2011 on criteria for the recognition of training centres involved in the NOR/311D0765.bjaa OJ L 314/11, p. 36-40 COMMISSION DECISION of 22 November 2011 on criteria for the recognition of training centres involved in the training of train drivers, on criteria for the recognition

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0226.tona OJ L 115/12, p. 27-34 COMMISSION DECISION of 23 April 2012 on the second set of common safety targets as regards the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE) KOMMISJONSBESLUTNING av 23.

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0328.lbjo OJ L 106/12, p.14-19 COMMISSION REGULATION (EU) No 328/2012 of 17 April 2012 amending Regulation (EC) No 62/2006 concerning the technical specification for interoperability relating to

Detaljer

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006 Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006 2010/EØS/23/48 av 16. mai 2006 om arbeidsmetodene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå ved standardiserings

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011 NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Utferdiget i Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2011 av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig

Detaljer

Veiledning om ledelsens gjennomgåelse. Innhold. Utgitt første gang: 19.6.2012 Oppdatert: 15.01.2015

Veiledning om ledelsens gjennomgåelse. Innhold. Utgitt første gang: 19.6.2012 Oppdatert: 15.01.2015 Veiledning om ledelsens gjennomgåelse Utgitt første gang: 19.6.2012 Oppdatert: 15.01.2015 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hensikt... 2 3 Omfang... 2 4 Sentrale krav... 2 5 Generelt om ledelsens gjennomgåelse...

Detaljer

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 736/2006 of 16 May 2006 on working methods of the European Aviation Safety Agency for conducting standardisation inspections KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften)

Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften) Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften) Fastsatt av Samferdselsdepartementet XX.XX.2015 med

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0071.lbjo OJ L 23/14, p. 27-30 COMMISSION REGULATION (EU) No 71/2014 of 27 January 2014 amending Regulation (EU) No 965/2012 laying down technical requirements and administrative procedures related

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003. av 4. juli 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003. av 4. juli 2003 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003 av 4. juli 2003 om fastsettelse av felles spesifikasjoner for nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE

Detaljer

NOR/309D0460.00T OJ L 150/09, p. 11-19

NOR/309D0460.00T OJ L 150/09, p. 11-19 NOR/309D0460.00T OJ L 150/09, p. 11-19 Commission Decision of 5 June 2009 on the adoption of a common safety method for assessment of achievement of safety targets, as referred to in Article 6 of Directive

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313D0753.ams OJ L 334/13, p. 37-43 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 December 2013 amending Decision 2012/226/EU on the second set of common safety targets for the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

2.10.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1056/2008. av 27. oktober 2008

2.10.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1056/2008. av 27. oktober 2008 Nr. 56/1181 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1056/2008 2014/EØS/56/39 av 27. oktober 2008 om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøysprodukter,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0207.tona OJ L 72/2012, p. 28-31 COMMISSION REGULATION (EU) No 207/2012 of 9 March 2012 on electronic instructions for use of medical devices. (UOFFISIELL OVERSETTELSE) EUROPAKOMMISJONEN HAR KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET

GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET statens jernbanetilsyn lernbane taubane park og GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner

Detaljer

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu Opinion 01/2010 Description: Language: [NO]-Opinion 01/2010 - Explanatory Note Norwegian Opinion number: 01/2010 Related NPA(s): NPA 16-2006 European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne,

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Styret finner vedlagte rammeverk for et helhetlig kvalitetssystem som interessant.

Styret finner vedlagte rammeverk for et helhetlig kvalitetssystem som interessant. BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 9. april 2010 BGHAS /10 Bergen og Omland havnestyre Helhetlig kvalitetssystem i BOH KBOL HAV-8610-201003247-3 Bakgrunn I de senere årene har risikostyring og intern kontroll

Detaljer

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999 Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR KOMMISJONSVEDTAK av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. /

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. / NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. / av [ ] om fastsettelse av krav og administrative framgangsmåter i forbindelse med drift av luftfartøyer

Detaljer

Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012. Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet

Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012. Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012 Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet Agenda En prosessbasert tilnærming: Planlegge sikringstiltak Utføre

Detaljer

Nye ISO 14001:2015. Utvalgte temaer SPESIELLE FAGLIGE ENDRINGER

Nye ISO 14001:2015. Utvalgte temaer SPESIELLE FAGLIGE ENDRINGER Nye ISO 14001:2015 Utvalgte temaer SPESIELLE FAGLIGE ENDRINGER Virksomhetsledelsens rolle 1 Ledelse og lederskap Skille mellom organisatorisk enhet og prosess Top management Øverste ledelse Leadership

Detaljer

Jernbaneverkets erfaringer med implementering av RAMS

Jernbaneverkets erfaringer med implementering av RAMS Jernbaneverkets erfaringer med implementering av RAMS Terje Sivertsen, seksjonsleder signal Infrastruktur Teknikk, Premiss og utvikling Jernbaneverket RAMS-seminar, NJS, Oslo, 18. april 2007 1 Innhold

Detaljer

Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum. Tilsynsmøte TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 20-10

Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum. Tilsynsmøte TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 20-10 Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum Tilsynsmøte TILSYNSRAPPORT Rapport nr 20-10 JERNBANEVERKET NORSK JERNBANEMUSEUM TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 20-10 Saksnr: 10/654 SF63 Dato for tilsynsmøte: 24.11.2010

Detaljer

Green Cargo AB. TILSYNSRAPPORT Revisjon av sikkerhetssertifikat del B for godstrafikk. Rapport nr. 2012-20. statens jernbanetilsyn

Green Cargo AB. TILSYNSRAPPORT Revisjon av sikkerhetssertifikat del B for godstrafikk. Rapport nr. 2012-20. statens jernbanetilsyn statens jernbanetilsyn re,rbane. taubane parl, ag Ovol Green Cargo AB TILSYNSRAPPORT Revisjon av sikkerhetssertifikat del B for godstrafikk Rapport nr. 2012-20 Green Cargo AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr.:

Detaljer

statens jernbanetilsyn NSB Gjøvikbanen AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-26 Sikkerhetsstyring og vedlikehold

statens jernbanetilsyn NSB Gjøvikbanen AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-26 Sikkerhetsstyring og vedlikehold statens jernbanetilsyn NSB Gjøvikbanen AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-26 Sikkerhetsstyring og vedlikehold 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner 5 6 Andre forhold

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0305.eltr OJ L 91/13, p. 1-4 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 305/2013 of 26 November 2012 supplementing Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council with regard to

Detaljer

Forskriftsspeil forskriftsutkast gjeldende kravforskrift

Forskriftsspeil forskriftsutkast gjeldende kravforskrift Forskriftsspeil forskriftsutkast gjeldende kravforskrift Forskriftsutkast Gjeldende kravforskrift Kommentarer Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål 1-2. Virkeområde første ledd 1-1 første ledd

Detaljer

OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT

OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jerrbane teubane park og tvo OSLO HAVN KF TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-22 OSLO HAVNKF TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Revisjonsperiode: Foretak: Kontaktperson: Revisjonslag:

Detaljer

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu Opinion 03/2009 Description: Language: [NO]-Opinion 03/2009 - Explanatory Note Norwegian Opinion number: 03/2009 Related NPA(s): NPA 2008-06 European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne,

Detaljer

26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 653/2007. av 13. juni 2007

26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 653/2007. av 13. juni 2007 26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 5/299 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 653/2007 2012/EØS/5/48 av 13. juni 2007 om bruk av et felles europeisk format for sikkerhetssertifikater

Detaljer

Forholdet mellom eksponeringsscenarier i REACH og arbeidsmiljøregelverket Gry EB Koller Arbeidstilsynet

Forholdet mellom eksponeringsscenarier i REACH og arbeidsmiljøregelverket Gry EB Koller Arbeidstilsynet Forholdet mellom eksponeringsscenarier i REACH og arbeidsmiljøregelverket Gry EB Koller Konferanse om eksponeringsscenarier 17. oktober 2013 Disposisjon Arbeidsmiljøregelverket Arbeidsgiverens ansvar for

Detaljer

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003 Nr. 58/183 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF 2005/EØS/58/38 av 8. april 2003 om endring av rådsdirektiv 91/671/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om obligatorisk bruk av bilbelter

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2013-16 Arbeid i og ved spor leverandørstyring, prosjekt ombygging av Råde stasjon

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2013-16 Arbeid i og ved spor leverandørstyring, prosjekt ombygging av Råde stasjon statens jernbanetilsyn je,- åre Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2013-16 Arbeid i og ved spor leverandørstyring, prosjekt ombygging av Råde stasjon 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMENTARER TIL FORSLAG TIL SIKRINGSFORSKRIFT

FORSLAG TIL KOMMENTARER TIL FORSLAG TIL SIKRINGSFORSKRIFT FORSLAG TIL KOMMENTARER TIL FORSLAG TIL SIKRINGSFORSKRIFT Kommentarer til sikkerhetsstyringsforskriften Sikkerhetsstyringsforskriften implementerer direktiv 2004/49/EF (jernbanesikkerhetsdirektivet) artikkel

Detaljer

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/111 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010 2015/EØS/36/16 av 27. mai 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske

Detaljer

NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19. Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21

NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19. Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21 statens jernbanetilsyn lembane taubane nank og uvol, NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19 Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 5

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011 NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, XXX C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2011 av [ ] om endring av forordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler

Detaljer

CSM i NSB. En orientering om implementeringen av Forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikovurderinger i NSB.

CSM i NSB. En orientering om implementeringen av Forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikovurderinger i NSB. CSM i NSB Morgenmøte om risikovurderinger Oslo, 22. august 2012 En orientering om implementeringen av Forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikovurderinger i NSB. Bakgrunn o A common framework for

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997 15.3.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 14/47 KOMMISJONSVEDTAK av 27. mai 1997 om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av visse direktiver om avfall

Detaljer

Sammenhengen mellom og

Sammenhengen mellom og Sammenhengen mellom og Kvalitet HMS v/ Geir A. Molland Haugaland Kraft EBL 4. mars 2008 Forenklet historikk, et utgangspunkt HMS: Fra lavstatus til kritisk suksessfaktor Kvalitet: Fra selvfølgelighet /

Detaljer

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23.

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23. Nr. 49/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF 2003/EØS/49/01 av 23. juli 2001 om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige

Detaljer

TX Logistik AB. TILSYNSRAPPORT NR. 2013-01 Godstransport

TX Logistik AB. TILSYNSRAPPORT NR. 2013-01 Godstransport statens jernbanetilsyn jembane taubane park og tivoi TX Logistik AB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-01 Godstransport 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner 7 6 Andre

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0463.rti OJ L 217/12, p. 11-19 COMMISSION DECISION of 23 July 2012 amending Decisions 2006/679/EC and 2006/860/EC concerning technical specifications for interoperability (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005)

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) Besl. O. nr. 73 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73 Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) År 2005 den 19. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om varsling,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0562.irja OJ L 168/12, p. 21-23 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 562/2012 of 27 June 2012 amending Commission Regulation (EU) No 234/2011 with regard to specific data required for risk

Detaljer

[NO]-Opinion 04/2008 - Explanatory Note 127/2010

[NO]-Opinion 04/2008 - Explanatory Note 127/2010 Opinion 04/2008 Description: Language: [NO]-Opinion 04/2008 - Explanatory Note Norwegian Opinion number: 04/2008 Related regulation(s): Commission Regulation (EU) No 127/2010 Related NPA(s): NPA 2007-01

Detaljer

Sikkerhetsveileder FOR LEVERANDØRER

Sikkerhetsveileder FOR LEVERANDØRER Sikkerhetsveileder FOR LEVERANDØRER Veileder for leverandører som leverer tjenester til Jernbaneverket som er av betydning for sikkerheten jfr. sikkerhetsstyringsforskriften. Forord Jernbaneverket er tillagt

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting COMMISSION REGULATION (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting that Regulation 1 2 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/140

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

PETERSON RAIL AB TILSYNSRAPPORT

PETERSON RAIL AB TILSYNSRAPPORT PETERSON RAIL AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr 14-10 Peterson Rail AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 14-10 Saksnr: 10/533 SF63 Inspeksjonsdato: 4.11-5.11.2010 Foretak: Peterson Rail AB Kontaktperson: Dag Olsson,

Detaljer

KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET

KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som av Styret for Det internasjonale arbeidsbyrået er blitt sammenkalt i Genève og

Detaljer

27.6.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 11. august 2006

27.6.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 11. august 2006 27.6.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 38/143 KOMMISJONSVEDTAK av 11. august 2006 2013/EØS/38/29 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «Drift

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/924 of 8 June 2015 amending Regulation (EU) No 321/2013 concerning the technical specification for interoperability

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/924 of 8 June 2015 amending Regulation (EU) No 321/2013 concerning the technical specification for interoperability COMMISSION REGULATION (EU) 2015/924 of 8 June 2015 amending Regulation (EU) No 321/2013 concerning the technical specification for interoperability relating to the rolling stock freight wagons subsystem

Detaljer

Oppfølging av avvik og uønskede hendelser

Oppfølging av avvik og uønskede hendelser Veiledning om: Oppfølging av avvik og uønskede hendelser 1 Bakgrunn 2 2 Hensikt 2 3 Omfang 2 4 Sentrale krav i regelverk 2 Krav i sikkerhetsstyringsforskriften og kravforskriften 3 Fastsette årsak 3 Evaluere

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema for foretakets IT-virksomhet forenklet versjon basert på 12 COBIT prosesser Dato: 10.07.2012 Versjon 2.6 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010 Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del B nr. 4b (kommisjonsforordning (EU) nr. 461/2010), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0492.ELTR OJ L 139/14, p. 1-6 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 492/2014 of 7 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/59/EF. av 23. oktober 2007

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/59/EF. av 23. oktober 2007 3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 21/101 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/59/EF 2014/EØS/21/26 av 23. oktober 2007 om sertifisering av lokomotivførere som fører lokomotiver

Detaljer

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation)

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) NOR/304R0881.00T OJ L 220/04, p. 3-15 Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) EUROPAPARLAMENTS-

Detaljer

Nr. 56/1168 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 300/2008. av 11.

Nr. 56/1168 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 300/2008. av 11. Nr. 56/1168 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 300/2008 2014/EØS/56/38 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart og

Detaljer

OVERSIKT SIKKERHETSARBEIDET I UDI

OVERSIKT SIKKERHETSARBEIDET I UDI OVERSIKT SIKKERHETSARBEIDET I UDI Toppdokument Felles toppdokument Sikkerhetsloven Grunnlagsdokument for sikkerhet Håndtering av brukerhenvendelser Personopplysningsloven Styringsdokument Policydokument

Detaljer

Risiko og risikoforståelse

Risiko og risikoforståelse Risiko og risikoforståelse 26.11.2013 Innledende spørsmål til diskusjon Hva er en uønsket hendelse? Hva forstås med fare? Hva forstås med risiko? Er risikoanalyse og risikovurdering det samme? Hva er hensikten

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

Endringer i ISO-standarder

Endringer i ISO-standarder Endringer i ISO-standarder Hva betyr det for din organisasjon at ISO-standardene er i endring? 1 SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Bakgrunnen for endringene i ISO-standardene er flere: Standardene møter

Detaljer

NOR/311D0314.bjaa OJ L 144/11, p. 1-112 COMMISSION DECISION of 12 May 2011 concerning the technical specification for interoperability relating to

NOR/311D0314.bjaa OJ L 144/11, p. 1-112 COMMISSION DECISION of 12 May 2011 concerning the technical specification for interoperability relating to NOR/311D0314.bjaa OJ L 144/11, p. 1-112 COMMISSION DECISION of 12 May 2011 concerning the technical specification for interoperability relating to the operation and traffic management subsystem of the

Detaljer

Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY. Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY

Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY. Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse Det finnes ca. 80 millioner barn under 14 år i EU/EØS og rundt 2 000 virksomheter

Detaljer

Koordinatorskolen. Risiko og risikoforståelse

Koordinatorskolen. Risiko og risikoforståelse Koordinatorskolen Risiko og risikoforståelse Innledende spørsmål til diskusjon Hva er en uønsket hendelse? Hva forstås med fare? Hva forstås med risiko? Er risikoanalyse og risikovurdering det samme? Hva

Detaljer

av 10. oktober 2008 Sertifikat for godkjent frigivelse EASA-skjema 1

av 10. oktober 2008 Sertifikat for godkjent frigivelse EASA-skjema 1 Det europeiske flysikkerhetsbyrå 10. oktober 2008 UTTALELSE NR. 06/2008 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ av 10. oktober 2008 om en kommisjonsforordning om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003

Detaljer

Overordnet IT beredskapsplan

Overordnet IT beredskapsplan Overordnet IT beredskapsplan Side 1 av 7 Overordnet IT beredskapsplan NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998 Nr.50/172 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 RÅDSDIREKTIV 98/50/EF av 29. juni 1998 om endring av direktiv 77/187/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse

Detaljer

1. Innledning. Prosessen svarer ut CSM-RA (Felles Sikkerhetsmetoder Risikovurdering), og er i tråd med NS 5814, NS 5815 og EN 50126.

1. Innledning. Prosessen svarer ut CSM-RA (Felles Sikkerhetsmetoder Risikovurdering), og er i tråd med NS 5814, NS 5815 og EN 50126. Styringssystem Dokumentansvarlig: Morrison, Ellen Side: 1 av 6 1. Innledning Dette dokumentet beskriver risikostyringsprosessen og gjennomføring av 1 i Jernbaneverket. For kravoversikt, se STY-600533 Prosedyre

Detaljer

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN)

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN) KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN) Generelt Jernbaneforskriften som avløser den tidligere lisensforskriften

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

NORSK utgave. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

NORSK utgave. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.25/ 154 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.6.1996 NORSK utgave De framgangsmåter for informasjon til og konsultasjon av arbeidstakere som er fastsatt i medlemsstatenes lovgivning

Detaljer

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet 27.

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet 27. Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen Arbeidstilsynet 27. november 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og målsetting... 3 2. Gjeldende rett...

Detaljer

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Renate Thoreid, senioringeniør Side 1 Internkontroll og Informasjonssikkerhet Krav i Personopplysningsloven 13 og 14 Krav i Personopplysningsforskriften

Detaljer

KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014. av 21. februar 2014

KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014. av 21. februar 2014 KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014 av 21. februar 2014 om endring av vedlegg III til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 hva angår malen som skal benyttes for utarbeidelse

Detaljer

Forskrift om krav til privat sidespor og godsbane (sidesporforskriften)

Forskrift om krav til privat sidespor og godsbane (sidesporforskriften) Forskrift om krav til privat sidespor og godsbane (sidesporforskriften) Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 10. desember 2014 med hjemmel i lov 11. juni 2013 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997 Nr. 6/274 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF av 6. oktober 1997 om endring av direktiv 84/450/EØF om villedende reklame til også å omfatte sammenlignende reklame(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR

Detaljer

Søknad om sertifisering

Søknad om sertifisering Søknad om sertifisering Jf. forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester av 14. mai 2013. Alle spørsmål skal besvares. PDF-versjon av søknadsskjemaet sendes lisens@mfa.no.

Detaljer

Revisjonsskjema for administrasjon av kjøretøy og fotgjengere

Revisjonsskjema for administrasjon av kjøretøy og fotgjengere Revisjonen skal begynne med et oppstartmøte hvor revisjonsprosessen blir forklart og hvilke ressurser som trengs for revisorene (se AMS revisjonsforberedelsesdokument) 1.0 Standard for kjøretøy og fotgjengere

Detaljer