DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet"

Transkript

1 DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet Versjon

2 Versjonkontroll Dokument utarbeidet av: Frigitt av: Revidert av: Forfattere: Type dokument: Dokumentstatus: Det europeiske jernbanebyrå 120 rue Marc Lefrancq - F Valenciennes - Frankrike Anders LUNDSTRÖM, seksjonsleder, sikkerhet Bart Accou Anna Patacchini Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem rettet mot jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger med henblikk på gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem i samsvar med artikkel 9 og vedlegg III til direktiv 2004/49/EF. Offentlig Versjon: 1 Dato: Endringskontroll 2

3 INNHOLD Endringskontroll... 2 Del I Innledende bestemmelser Innledning Formålet med et sikkerhetsstyringssystem Sikkerhetsstyringssystemet virkeområde og innhold Del II Alminnelige retningslinjer Rettslig grunnlag En systemtilnærming Innhold i sikkerhetsstyringssystemet (grunnlag for systemtilnærmingen) Vedtakelsen av en systemtilnærming Elementer Utformings- og forbedringsprosesser Lederskap Engasjement fra ledelsen Sikkerhetspolitikk Foretakets sikkerhetsmål Beslutningsprosess Ledelseskontroll Risikovurdering Risikohåndtering i forbindelse med jernbaneforetakets/infrastrukturforvaltningens virksomhet Risikoer med utspring i andre parters aktiviteter Framgangsmåter og metoder for gjennomføring av risikovurderinger og risikohåndteringstiltak (endringsledelse) Overholdelse av lovgivning, forskrifter og standarder Samordningsoppgaver for infrastrukturforvaltningen Overvåking Innsamling og analyse av sikkerhetsdata Ulykker og hendelser rapportering / undersøkelse / analyse / forebyggende og korrigerende tiltak Intern revisjon av sikkerhetsstyringssystemet Organisatorisk læring Kontinuerlig forbedring Sikkerhetsanbefalinger Endringsledelse Gjennomføringsprosesser Struktur og ansvar Ansvarsfordeling Ledelsens ansvar Organisatorisk struktur Kapasitetsplanlegging Kompetansestyring Opplæringsprogrammer kompetansestyringssystem Informasjon Konfigurasjonskontroll av sikkerhetsinformasjon Involvering av personalet og representanter for personalet

4 8.3.3 Intern/ekstern kommunikasjon Dokumentasjon Dokumentasjon av sikkerhetsstyringssystemet Dokumentstyring Årlig sikkerhetsrapport Driftsrelaterte aktiviteter Driftsmessige ordninger/prosedyrer Prosedyrer for å oppfylle gjeldende regler prosedyrer for å sikre samsvar i hele utstyrets levetid og driftstid (leveringsfase) Bruk av underleverandører og kontroll av leverandører Forvaltning av eiendeler Beredskapsplaner Beredskapsledelse Samarbeidsoppgaver for infrastrukturforvaltninger Vedlegg I Forkortelser

5 Del I Innledende bestemmelser 1 Innledning Artikkel 4 i direktiv 2004/49/EF 1 (jernbanesikkerhetsdirektivet) fastsetter klart at jernbaneforetak og infrastrukturforvaltere skal ha ansvar for sikker drift, og at de for å ivareta dette ansvaret skal opprette et sikkerhetsstyringssystem (SMS). Sikkerhetsstyringssystemet som gjennomføres av jernbaneforetak og som omfatter de egenskaper og elementer som er nevnt i artikkel 9 og vedlegg III til jernbanesikkerhetsdirektivet, skal vurderes av de nasjonale sikkerhetsmyndighetene ved bruk av den felles sikkerhetsmetoden for vurdering av samsvar med kravene til utstedelse av sikkerhetssertifikater, som omhandlet i artikkel 6 nr. 3 bokstav b) i direktiv 2004/49/EF. Slike felles sikkerhetsmetoder er definert i forordning (EU) nr. 1158/2010/EU 2. Sikkerhetsstyringssystemet som gjennomføres av infrastrukturforvaltere og som omfatter de egenskaper og elementer som er nevnt i artikkel 9 og vedlegg III til jernbanesikkerhetsdirektivet, skal vurderes av de nasjonale sikkerhetsmyndighetene ved bruk av den felles sikkerhetsmetoden for vurdering av samsvar med kravene til utstedelse av sikkerhetsgodkjenninger, som omhandlet i artikkel 6 nr. 3 bokstav b) i direktiv 2004/49/EF. Slike felles sikkerhetsmetoder er definert i forordning (EU) nr. 1169/2010/EU 3 Jernbaneforetak og infrastrukturforvaltere bør derfor dokumentere sine prosedyrer og ordninger på en måte som gjør det mulig å foreta en vurdering før sikkerhetssertifikatet eller -godkjenningen utstedes, føre tilsyn etter at sikkerhetssertifikatet eller -godkjenningen er utstedt, fornye sikkerhetssertifikatet eller -godkjenningen. 1 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring av rådsdirektiv 95/18/EF om lisenser til jernbaneforetak og direktiv 2001/14/EF om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering (jernbanesikkerhetsdirektivet) 2 Kommisjonsforordning (EU) nr. 1158/2010 av 9. desember 2010 om en felles sikkerhetsmetode for vurdering av samsvar med kravene til utstedelse av sikkerhetssertifikater innen jernbanevirksomhet. EUT L 326, s.11 3 Kommisjonsforordning (EU) nr. 1169/2010 av 10. desember 2010 om en felles sikkerhetsmetode for vurdering av samsvar med kravene til utstedelse av sikkerhetsgodkjenninger innen jernbanevirksomhet. EUT L 327, s.13 5

6 Selv om den felles sikkerhetsmetoden (CSM) for vurdering av samsvar med kravene til utstedelse av sikkerhetssertifikater og -godkjenninger inneholder klare retningslinjer for hvordan et sikkerhetsstyringssystem kan gjennomføres på en hensiktsmessig måte, herunder med henblikk på artikkel 9 og vedlegg III i jernbanesikkerhetsdirektivet, finnes det ingen bestemmelser som er særlig rettet mot jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger, og som kan brukes som referansedokument for å støtte utformingen og gjennomføringen av deres sikkerhetsstyringssystemer. Byrået har til hensikt å gi slik støtte i form av et sett retningslinjer for sikkerhetsstyringssystemer. Dette dokumentet er det første av disse. Denne veiledningen viser hovedsakelig til de ovennevnte delene av jernbanesikkerhetsdirektivet, men den omfatter også elementer som gir sikkerhetsstyringssystemet et bredere virkeområde. Disse elementene er satt i kontekst og knyttet opp mot med de obligatoriske kravene i direktivet. Nærværende dokument suppleres av følgende: "RSD and other management systems", som forklarer hvordan forskjellige styringssystemer, som "kvalitet", "miljø" og "arbeidervern og arbeidsmiljø", kan integreres, "Internal audit", som forklarer metodene og framgangsmåtene for intern revisjon, "SMS related terminology", som gir eksempler fra litteraturen for å forklare begrepene som brukes i jernbanesikkerhetsdirektivet og retningslinjene for sikkerhetsstyringssystemer. Disse begrepene er uthevet med fet skrift og understreket, mens referansen er gitt i fotnotene, "The knowledge building texts", som inneholder en liste med tekster som skal brukes med sikte på å bedre forståelsen av sikkerhetsstyringssystemer, både generelt og med hensyn til det enkelte element. Terminologien og tekstene viser til god praksis og andre dokumenter som finnes i jernbanesektoren, i andre bransjer som krever et høyt nivå av sikkerhet 4 (sivil luftfart, sjøfart, kjemisk industri, kjernekraft osv.) og utbredte styringssystemer som kvalitetsstyringssystemer. Veiledningen er ordnet som følger: Innledende bestemmelser. Alminnelige retningslinjer, ordnet i samsvar med strukturen beskrevet i kapittel 5 "En systemtilnærming", som omhandler hovedtrekkene ved prosessene for utforming, forbedring, gjennomføring og driftsrelaterte aktiviteter. Beskrivelsen av hvert element suppleres av en tabell med informasjon om tekster med tilhørende ufravikelige krav og retningslinjer fra ERA (tekst i rammer). Vedlegg. 4 Begrepet er nærmere forklart i punkt [11] i dokumentet SMS related terminology (finnes bare på engelsk). 6

7 VIKTIG: Veiledningen er ikke juridisk bindende på samme måte som rettsakter vedtatt av Den europeiske union. Den er ment som et sett med referansehåndbøker for alle aktører som berøres av gjennomføringen av et sikkerhetsstyringssystem, og skal gjøre det lettere å forstå den systembaserte tilnærmingen og kravene i jernbanesikkerhetsdirektivet. Den skal være en hjelp for aktørene og inneholder derfor ytterligere forklaringer og elementer som bør tas i betraktning ved utforming/gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem. Veiledningen er ikke bindende, men rådgivende. Den kan være til hjelp for noen aktører, mens erfarne aktører kan fortsette å basere seg på egen erfaring. Veiledningen må derfor leses og brukes utelukkende som et informasjonsdokument og som hjelp i utformingen og/eller gjennomføringen av et sikkerhetsstyringssystem. Den erstatter ikke gjeldende regelverk. 7

8 2 Formålet med et sikkerhetsstyringssystem Den overordnede hensikten med et sikkerhetsstyringssystem er å sikre at organisasjonen når sine forretningsmål på en sikker måte. Dette er mål som må nås i dagens komplekse og stadig omskiftende jernbanemiljø, samtidig som det dokumenteres at organisasjonen overholder alle gjeldende sikkerhetsforpliktelser. Det er en kjent sak at det å drive virksomheten på en strukturert måte medfører store fordeler. Det tilfører verdi ved å bidra til å bedre de generelle resultatene, effektivisere driften, styrke relasjonene til kundene og tilsynsmyndighetene og bygge opp en positiv sikkerhetskultur 5. Når det gjelder sikkerhet, gjør en strukturert tilnærming det dessuten lettere å identifisere farer og kontinuerlig håndtere risikoer forbundet med organisasjonens egen virksomhet, med det formål å forebygge ulykker. Der det er relevant, bør tilnærmingen ta hensyn til grensesnittene med andre jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger i jernbanesystemet. Ved å gjennomføre alle relevante elementer i et sikkerhetsstyringssystem på en hensiktsmessig måte kan organisasjonen oppnå den nødvendige sikkerhet for at den kontrollerer og vil fortsette å styre alle identifiserte risikoer forbundet med dens virksomhet, under alle omstendigheter. Hensiktsmessig gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem i alle jernbaneforetak/infrastrukturforvaltere er en avgjørende suksessfaktor for sikkerhetsreglene fastsatt i jernbanesikkerhetsdirektivet, ettersom det utgjør selve grunnlaget for de sikkerhetssertifikater og -godkjenninger nasjonale sikkerhetsmyndighetene utsteder. Modne organisasjoner erkjenner derved at effektiv kontroll av deres risikoer bare kan oppnås gjennom en prosess som innbefatter tre kritiske dimensjoner: en teknisk komponent, med verktøy og utstyr som brukes, en menneskelig komponent, med de som jobber i førstelinjen og deres kompetanse, opplæring og motivasjon, og en organisatorisk komponent som består av framgangsmåter og metoder som definerer relasjonene mellom oppgavene. Følgelig vil et godt sikkerhetsstyringssystem sikre overvåking og forbedring av risikokontrolltiltakene 6 i alle de tre dimensjonene. Gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem er en juridisk bindende forpliktelse i henhold til artikkel 4 nr. 3 og artikkel 9 nr. 1 i direktiv 2004/49/EF. Denne veiledningen bygger på dette, men i gjennomføringen av sikkerhetsstyringssystemet bør jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger også ta hensyn til nasjonal lovgivning som innarbeider direktivet. Uavhengig av dette er det også andre gode grunner til å gjennomføre og levere et effektivt sikkerhetsstyringssystem; et jernbanesikkerhetssystem har mange fellestrekk med styringsmodeller av typen kvalitetsstyring, HMS-ledelse 7, miljøstyring og såkalte "business excellence"-modeller. I 5 Begrepet er nærmere forklart i punkt [40] i dokumentet SMS related terminology (finnes bare på engelsk). 6 Begrepet er nærmere forklart i punkt [35] i dokumentet SMS related terminology (finnes bare på engelsk). 7 Begrepet er nærmere forklart i punkt [37] i dokumentet SMS related terminology (finnes bare på engelsk). 8

9 organisasjoner som allerede har slike systemer på plass, burde disse prinsippene for god styring lett kunne integreres uten å kreve total omlegging. 9

10 3 Sikkerhetsstyringssystemet virkeområde og innhold Å utforme og gjennomføre et hensiktsmessig sikkerhetsstyringssystem er en utfordrende oppgave, og det finnes ingen enkle løsninger. Denne generelle veiledningen, som er utarbeidet av Byrået i samarbeid med relevante parter, er ment som en støtte i utformingen, gjennomføringen og leveransen av et strukturert organisasjonsomfattende jernbanesikkerhetsstyringssystem gjennom praktiske råd og forslag. Det overordnede målet er å tilby et verktøy som er enkelt å bruke for jernbanevirksomheter og samtidig gjør det lettere å overholde de lovfestede kravene i jernbanesikkerhetsdirektivet som er oppført i kapittel 4 (Rettslig grunnlag). Retningslinjene bør leses i sammenheng med jernbanesikkerhetsdirektivet og med all gjeldende lovgivning relatert til jernbanesikkerhet. Dokumentet er et forsøk på å presentere dette dynamiske og viktige emnet fra en ny synsvinkel, på en enkel og brukervennlig måte (se "Det store bildet" i kapittel 6 og beskrivelsen av de enkelte elementene i kapittel 7, 8 og 9). Det henviser også til relevante dokumenter, obligatoriske og veiledende, om gjennomføringen av sikkerhetsstyringssystemer. Det første dokumentsettet vil bli supplert etter hvert, som et "levende system" som skal utvikle seg i takt med kunnskapen og nødvendigheten av å treffe tiltak når nye behov identifiseres. Byrået vil vektlegge bransjens tilbakemeldinger på ideene som presenteres i dokumentet i den løpende utviklingen av veiledningen. Byrået har til hensikt å supplere disse retningslinjene med tekster som omhandler en rekke ulike emner med en mer utfyllende forklaring på spesifikke elementer og overgripende spørsmål relatert til sikkerhetsstyringssystemer, som menneskelige faktorer, sikkerhetskultur, helse og sikkerhet på arbeidsplassen, risikostyring på organisasjonsnivå, samarbeidsplikt, organisatorisk modenhet osv. MERK: Dette dokumentet er ikke juridisk bindende som sådan, men noen av kravene er fastsatt i jernbanesikkerhetsdirektivet og må derfor overholdes. I denne veiledningen brukes følgende begreper i den betydning som er beskrevet under: "skal" betyr at noe er obligatorisk. Det brukes bare i direkte sitater fra den juridiske teksten, "bør" betyr at noe er anbefalt, "kan" betyr at noe er frivillig. 10

11 Del II Alminnelige retningslinjer 4 Rettslig grunnlag Det rettslige grunnlaget for gjennomføringen av jernbaneforetakenes/infrastrukturforvaltningenes sikkerhetsstyringssystemer er direktiv 2004/49/EF. Alle relevante deler av jernbanesikkerhetsdirektivet finnes i den offisielle oversettelsen av dokumentet: Artikkel 3 - Definisjoner (sikkerhetsstyringssystemet er definert i artikkel 3 bokstav i)) Artikkel 4 nr. 3 - Utvikling og forbedring av jernbanesikkerheten Artikkel 9 - Sikkerhetsstyringssystemer VEDLEGG III - Sikkerhetsstyringssystemer Sikkerhetsstyringssystemets egenskaper og grunnleggende elementer er beskrevet i artikkel 2 og 9 og vedlegg III til direktivet. 11

12 5 En systemtilnærming 5.1 Innhold i sikkerhetsstyringssystemet (grunnlag for systemtilnærmingen) Jernbaneforetak/infrastrukturforvaltninger bør utforme sine sikkerhetsstyringssystemer slik at de oppfyller kravene i direktiv 2004/49/EF artikkel 9 og vedlegg III. Nye jernbaneforetak/infrastrukturforvaltninger kan utforme sine sikkerhetsrelaterte prosesser på grunnlag av elementene beskrevet i denne veiledningen. Eksisterende jernbaneforetak/infrastrukturforvaltninger kan bruke disse elementene til å kontrollere samsvaret i egen organisasjon, og som grunnlag for å treffe beslutninger om nødvendige tiltak for å sikre at ovennevnte krav oppfylles. Et jernbaneforetak/infrastrukturforvaltnings sikkerhetsstyringssystem bør, i tråd med styringssystemkonseptet, inneholde en beskrivelse av de sikkerhetsrelaterte prosessene og framgangsmåtene. Alle prosesser og framgangsmåter skal kunne vurderes (på grunnlag av den felles sikkerhetsmetoden for vurdering av samsvar med kravene til utstedelse av sikkerhetssertifikater og -godkjenninger) og underkastes uavhengig revisjon. Tabellen under viser: elementene som et sikkerhetsstyringssystem består av (kolonne 1), de relevante henvisningene til jernbanesikkerhetsdirektivet, som de er utledet fra, er gitt i kolonne 2, de relevante henvisningene til den felles sikkerhetsmetoden for vurdering av samsvar med kravene til sikkerhetssertifikater (kolonne 3). Elementene fra A til S er felles for enten jernbaneforetaks eller infrastrukturforvaltningers sikkerhetsstyringssystem. I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i jernbanesikkerhetsdirektivet skal sikkerhetsstyringssystemet som gjennomføres av infrastrukturforvaltere, inneholde visse tilleggsopplysninger om: virkningene av de forskjellige jernbaneforetakenes virksomhet på jernbanenettet, bestemmelser som gjør det mulig for alle jernbaneforetakene å drive i samsvar med TSI-ene, nasjonale sikkerhetsforskrifter og vilkårene fastsatt i deres sikkerhetssertifikat, samordning av nødprosedyrer mellom alle jernbaneforetak som driver virksomhet på det kontrollerte nettet. 12

13 1 2 3 Tiltak for risikohåndtering for alle risikoer som er forbundet med Artikkel 9 jernbaneforetakenes/infrastrukturforvaltningenes virksomhet. nr. 2 A Risikohåndtering relatert til levering av vedlikehold 8 Artikkel 9 og materiell nr. 2 B Risikohåndtering relatert til bruk av underleverandører og kontroll av leverandører Artikkel 9 nr. 2 C Risikoer som følge av aktivitetene til andre parter utenfor jernbanesystemet Artikkel 9 nr. 2 D Dokumentasjon av sikkerhetsstyringssystemet Vedlegg III nr. 1 E Ansvarsfordeling Vedlegg III nr. 1 F Sikring av kontroll fra ledelsens side på ulike nivåer Vedlegg III nr. 1 G Involvering av personalet og dets representanter på alle nivåer Vedlegg III nr. 1 H Sikring av kontinuerlig forbedring Vedlegg III nr. 1 I En sikkerhetspolitikk som er godkjent av organisasjonens øverste leder og formidlet til hele personalet Organisasjonens kvalitative og kvantitative mål for vedlikehold og forbedring av sikkerheten og planer og framgangsmåter for å nå disse målene Prosedyrer for å oppfylle eksisterende, nye og endrede tekniske og driftsmessige standarder og andre bestemmelser Prosedyrer og metoder for risikovurdering og gjennomføring av tiltak for risikohåndtering hver gang en endring i driftsvilkårene eller innføring av nytt materiell fører til nye risikoer for infrastrukturen eller driften Programmer for opplæring av personalet og systemer for å sikre at personalets kompetanse vedlikeholdes og oppgavene utføres i samsvar med dette Tiltak for å sikre tilstrekkelig informasjonsflyt i organisasjonen og om nødvendig mellom organisasjoner som benytter samme infrastruktur Prosedyrer og formater for hvordan sikkerhetsinformasjon skal dokumenteres og fastsettelse av framgangsmåter for kontroll med utformingen av vesentlig sikkerhetsinformasjon Vedlegg III nr. 2 bokstav a) Vedlegg III nr. 2 bokstav b) Vedlegg III nr. 2 bokstav c) Vedlegg III nr. 2 bokstav d) Vedlegg III nr. 2 bokstav e) Vedlegg III nr. 2 bokstav f) Vedlegg III nr. 2 bokstav g) Prosedyrer som sikrer at ulykker, hendelser, tilløp til ulykker og andre farlige forhold Vedlegg III Q J K L M N O P 8 Begrepet er nærmere forklart i punkt [10] i dokumentet SMS related terminology (finnes bare på engelsk). 13

14 rapporteres, undersøkes og analyseres, og at de nødvendige forebyggende tiltak treffes Planer for tiltak, varsling og informasjon i nødsituasjoner, vedtatt etter samtykke fra vedkommende offentlige myndigheter Bestemmelser om regelmessig intern revisjon av sikkerhetsstyringssystemet nr. 2 bokstav h) Vedlegg III nr. 2 bokstav i) Vedlegg III nr. 2 bokstav j) R S 5.2 Vedtakelsen av en systemtilnærming Hovedformålet med et sikkerhetsstyringssystem i henhold til artikkel 3 bokstav i) er å sikre sikker styring av drift av et jernbaneforetaks eller en infrastrukturforvalters virksomhet med sikte på å oppfylle de generelle kravene i artikkel 4 i jernbanesikkerhetsdirektivet, som innfører det generelle konseptet kontinuerlig forbedring, systembasert tilnærming 9 og ansvarsfordeling. Den systembaserte tilnærmingen, også kjent som "prosessbasert tilnærming" i forbindelse med utviklingen av styringssystemer, omfatter: prosesser, dvs. aktiviteter som er innbyrdes forbundet, og som omformer tilførsler til resultater, prosesskart, inklusive interaksjoner, og en detaljert beskrivelse av prosesser og underprosesser. Sikkerhetsstyringssystemet i jernbanevirksomheter kan dermed defineres som summen av prosessene som bidrar til utformingen, planleggingen, leveringen og kontrollen av driften, som inngår i en organisasjons virksomhet. Det innebærer at sikkerhetsstyringssystemet bare dekker kjerneaktivitetene beskrevet i jernbanesikkerhetsdirektivet (det bør f.eks. ikke omfatte sikkerhet på parkeringsplasser, i butikker på stasjonsområdet osv.) Dette kapittelet forklarer hvordan disse prosessene inndeles etter funksjon: utforming og forbedring, gjennomføring, drift. Dette er imidlertid bare til veiledning og er ingen garanti om samsvar med kravene til sikkerhetsstyringssystemer. Modellen beskriver bare én av mange mulige måter å gruppere prosessene på. Hver enkelt prosess kan isolert sett betraktes som en driftsprosess ettersom den produserer et resultat. 9 Begrepet er nærmere forklart i punkt [50] i dokumentet SMS related terminology (finnes bare på engelsk). 14

15 Jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger kan bruke den som en referanse ved utarbeiding av prosesskart og et sikkerhetsstyringssystem med interaksjoner og definerte ansvarsområder. Tabellene under viser hvordan de forskjellige elementene i sikkerhetsstyringssystemet er organisert. Elementene vil bli presentert i samme rekkefølge i de følgende kapitlene. Tabellen inneholder henvisninger til: posisjon i forhold til hovedtrekkene knyttet til utforming/forbedring, gjennomføring og drift, nummerering, relevant felles sikkerhetsmetode for vurdering av samsvar med kravene til utstedelse av sikkerhetssertifikater og -godkjenninger, side i veiledningen. 15

16 7.4 Organisatorisk læring 7.3 Overvåking 7.2 Risikovurdering 7.1 Lederskap Tabell 1 Utformings- og forbedringsprosesser [kapittel 7] CSM Side Ledelsens engasjement = Sikkerhetspolitikk J Foretakets sikkerhetsmål K Beslutningsprosess = Ledelseskontroll G Risikohåndtering 10 i forbindelse med jernbaneforetaks/infrastrukturforvalteres virksomhet Risikoer som følge av aktivitetene til andre parter (utenfor jernbanesystemet) Prosedyrer/metoder for risikovurdering og gjennomføring av risikohåndteringstiltak (endringsledelse) A 26 D 27 M Overholdelse av lovgivning, forskrifter og standarder L Samordningsoppgaver for infrastrukturforvaltninger Art. 9 nr Innsamling og analyse av data Q Rapportering og undersøkelse av ulykker/hendelser Q Intern revisjon S Kontinuerlig forbedring I Sikkerhetsanbefalinger 11 Q Endringsledelse M Begrepet er nærmere forklart i punkt *7+ i dokumentet SMS related terminology (finnes bare på engelsk). 11 Begrepet er nærmere forklart i punkt *43+ i dokumentet SMS related terminology (finnes bare på engelsk). 16

17 8.4 Dokumentasjon 8.3 Informasjon 8.2 Kompetanses tyring 8.1 Struktur og ansvar Tabell 2 Gjennomføringsprosesser [kapittel 8] CSM Side Ansvarsfordeling F Ledelsens ansvar G Organisasjonsstruktur E Kapasitetsplanlegging = Kompetansestyringssystem (opplæringsprogrammer for personalet) N Konfigurasjonskontroll av sikkerhetsinformasjon P Involvering av personalet og deres representanter H Intern/ekstern kommunikasjon O Dokumentasjon av sikkerhetsstyringssystemet E Dokumentstyring = Årlig sikkerhetsrapport 12 Art. 9 nr Begrepet er nærmere forklart i punkt *44+ i dokumentet SMS related terminology (finnes bare på engelsk). 17

18 9.2 Beredskapspla ner 9.1 Driftsmessige ordninger og prosedyrer Tabell 3 Driftsrelaterte aktiviteter [kapittel 9] CSM Side Prosedyrer for å oppfylle gjeldende regler for den typen tjeneste som leveres - Prosedyrer for å sikre samsvar gjennom hele utstyrets levetid og driftstid (leveringsfase) L Bruk av underleverandører og kontroll av leverandører B/C Forvaltning av eiendeler = Beredskapsstyring R Samordningsoppgaver for infrastrukturforvaltere Art.9 nr

19 6 Elementer Som nevnt over omfatter sikkerhetsstyringssystemet som gjennomføres av jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger, de egenskaper og elementer som er nevnt i artikkel 9 og vedlegg III til direktiv 2004/49/EF. De egenskaper og elementer som utgjør et sikkerhetsstyringssystem, er i disse retningslinjene betegnet på grunnlag av nummereringen av kriteriene oppført i vedlegg II til forordningen om vurdering av samsvar med kravene til utstedelse av sikkerhetssertifikater/-godkjenninger. Systemtilnærmingen er presentert som et "stort bilde" som omfatter alle sikkerhetsstyringssystemets elementer i innbyrdes forbundne prosesser, gruppert etter funksjon: utformings- og forbedringsprosesser [kapittel 7] gjennomføringsprosesser [kapittel 8] driftsrelaterte aktiviteter [kapittel 9] Denne tilnærmingen beskrives nærmere i det følgende. Det gis en beskrivelse av hver av de tre gruppene, med henvisninger til de relevante elementene. Elementene i sikkerhetsstyringssystemet er oppført og beskrevet under prosessenes hovedtrekk (utforming/forbedring, gjennomføring, drift). For å gjøre det lettere å bruke dokumentet er det brukt forskjellige stiler er brukt for å skille referansetekster som kan inneholde obligatoriske krav, fra referansetekster som er ment som retningslinjer. Rammene med grå bakgrunn under beskrivelsen av hvert element inneholder obligatoriske krav. Rammene med rød bakgrunn inneholder ERAs retningslinjer til slike krav. 19

20 7 Utformings- og forbedringsprosesser Jernbaneforetak og infrastrukturforvaltere må sikre kontrollen med den del av jernbanesystemet de har ansvar for, hovedsakelig gjennom å etablere ordninger i sine organisasjoner med henblikk på å overholde sikkerhetskravene som gjelder for jernbanesystemet som helhet (TSI-er, nasjonale krav osv.), identifisere risikoer som er særlig knyttet til deres virksomhet, identifisere og styre relevante framtidige og lokale risikoer. Styringen av slike organisasjoner bør være basert på ensartede ordninger, vedtakelse av særskilte retningslinjer, strukturert gjennomføring, strukturerte driftsprosesser og fordeling av ansvar mellom virksomhetsområder. Organisasjoner er dessuten dynamiske og i kontinuerlig utvikling. Det er konstant behov for å tilpasse og forbedre alle prosesser relatert til sikkerhetsstyringssystemet. For å være i stand til dette må organisasjonene sikre at gjennomførings- og driftsprosessene utformes og kontrolleres gjennom effektivt lederskap [7.1] og involvering av personalet. Risikovurdering [7.2] kan gjøre det lettere å forutse framtidige utviklinger og trusler som potensielle forstyrrelser, kapasitetsproblemer og konsekvensene av disse. Uforutsette hendelser som ikke er blitt identifisert under utformingen av risikohåndteringstiltakene, kan inntreffe. Endringer i miljøet (eksterne endringer som nye teknologier, forskrifter, standarder osv. og/eller interne endringer som nye eller endrede metoder, driftsprosedyrer, organisasjonsstruktur osv.) kan medføre at risikohåndteringstiltak ikke lenger er hensiktsmessige. I tillegg kan endringer i de generelle ledelsesordningene og ledelsesstrukturen få konsekvenser for sikkerhetsstyringssystemet. Overvåking [7.3] av resultatene av driftsprosesser og av miljøet er nødvendig for å identifisere latente systemfeil, dvs. systemelementer som utgjør eller kan utgjøre en trussel på kort sikt. Overvåking bidrar til bygge opp erfaring, noe som er et viktig supplement til den kontinuerlige refleksjonen over risikoer. Videre er det viktig å trekke lærdom [7.4] av driftsmessige hendelser. Dette, sammen med funn fra revisjoner, inspeksjoner og alle andre relevante informasjonskilder, kan brukes til å forbedre systemet. Endelig er alle disse prosessene til sammen nødvendige for å sikre organisasjonens ledelse den informasjon som kreves for å treffe informerte beslutninger om strukturelle eller funksjonelle endringer i systemet, slik at det blir bedre rustet til å håndtere framtidige utviklinger. For at utformings- og forbedringsprosessene skal gi gode resultater, er det naturligvis også nødvendig at det ansvarlige personalet/ledelsen vet hva som må gjøres og hvordan, og at de i god tid tilegner seg all relevant informasjon som er nødvendig i den 20

21 forbindelse. Dette innebærer at en del gjennomføringsprosesser også er relevante for alle forbedringsprosessene, og det samme gjelder for prinsippene for overvåking. Utformings- og forbedringsprosesser skal: sikre at de ønskede målene nås, forhindre at problemer oppstår eller vender tilbake, og tilpasses og forbedres i tråd med endrede eksterne eller interne krav, definere hvordan oppgaver skal utføres og hvordan de skal evalueres og tilpasses endringer i miljøet, samtidig som det settes av tilstrekkelige ressurser Lederskap Et sterkt og effektivt lederskap sikrer at sikkerhetsmål blir fastsatt og prioritert ("Plan"), at praksis blir gjennomført med henblikk på å nå sikkerhetsmålene ("Do"), at systemets effektivitet kontinuerlig blir kontrollert ("Check"), og at korrigerende og/eller proaktive tiltak blir iverksatt ("Act") Engasjement fra ledelsen Ansvaret for å utvise lederskap og skape et miljø preget av kontinuerlig forbedring ligger på alle ledelsesnivåer, men særlig hos den overordnede ledelsen. Toppledelsen bør være klar over at organisasjonens suksess med hensyn til sikker drift av jernbanesystemet i et internt og eksternt miljø i stadig endring, i stor grad avhenger av evnen til å overvåke og kontinuerlig forbedre effektiviteten av risikohåndteringstiltak. Dersom toppledelsen ikke viser informert, vedvarende engasjement for sikkerhet som et av organisasjonens viktigste forretningsmål, kan engasjementet for sikkerhet i felten lett komme i skyggen av andre, noen ganger motstridende, forretningsmål, særlig i mindre modne organisasjoner. Engasjement fra ledelsen innebærer at det øverste ledelsesnivået deltar direkte i alle organisasjonens spesifikke og viktige sikkerhetsaspekter eller -programmer. I listen under gis eksempler på hvordan engasjement fra ledelsen viser seg i praksis i forbindelse med ulike sikkerhetsaspekter og, om relevant, med henvisning til andre elementer i sikkerhetsstyringssystemet som tas opp i denne veiledningen: vise glød og interesse for sikkerhet, formulere og etablere en sikkerhetspolitikk og sikkerhetsmål [jf. pkt sikkerhetspolitikk], fastsette mål for å forbedre eller opprettholde sikkerhetsresultatene og resultatene mot referansemålingene i forhold til andre organisasjoner i jernbanesektoren eller andre bransjer [jf. pkt foretakets sikkerhetsmål], sikre ressurser og opplæring [jf. pkt risikokontroll og pkt kompetansestyringssystem], 13 Begrepet er nærmere forklart i punkt [33] i dokumentet SMS related terminology (finnes bare på engelsk). 21

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1078.ame OJ L 320/12, p. 8-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 1078/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for monitoring to be applied by railway undertakings, infrastructure managers

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1077.ame OJ L 320/12, p. 3-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 1077/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for supervision by national safety authorities after issuing a safety certificate

Detaljer

NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25

NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25 NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25 COMMISSION REGULATION (EU) No 1169/2010 of 10 December 2010 on a common safety method for assessing conformity with the requirements for obtaining a railway safety

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment 1 2 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING

Detaljer

Retningslinje for Sikkerhetsstyring og leverandørstyring innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Sikkerhetsstyring og leverandørstyring innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Sikkerhetsstyring og 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Bane NOR ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering av sikkerhetsstyringssystem

Detaljer

Tilleggsendringer i sif i kursiv. Selve begrepene i 1-3 første ledd og overskriftene står imidlertid i kursiv i gjeldende rett.

Tilleggsendringer i sif i kursiv. Selve begrepene i 1-3 første ledd og overskriftene står imidlertid i kursiv i gjeldende rett. FORSLAG TIL SIKRINGSBESTEMMELSER I FORM AV ENDRINGER I SIKKERHETSSTYRINGSFORSKRIFTEN (sif) Tilleggsendringer i sif i kursiv. Selve begrepene i 1-3 første ledd og overskriftene står imidlertid i kursiv

Detaljer

Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B)

Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B) Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B) Utgivelsesdato: 21.03.2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Generell

Detaljer

Sikkerhetsstyring for mindre virksomheter. Morgenmøte 24. november 2011

Sikkerhetsstyring for mindre virksomheter. Morgenmøte 24. november 2011 Sikkerhetsstyring for mindre virksomheter Sikkerhet, samtrafikkevne, passasjerrettigheter og markedsovervåking Morgenmøte 24. november 2011 Charlotte Grøntved - Sikkerhetsstyring og tilsyn Elisabeth Nilsen

Detaljer

Retningslinje for Risikostyring trafikksikkerhet innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Risikostyring trafikksikkerhet innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Risikostyring trafikksikkerhet innen 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Bane NOR ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0402.ini OJ L 121/13, p. 8-25 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 402/2013 of 30 April 2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment and repealing Regulation (EC) No

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1158/2010. av 9. desember 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1158/2010. av 9. desember 2010 Nr. 25.2.2016 12/504 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 25.2.2016 12/504 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1158/2010 2016/EØS/12/47 av 9. desember 2010 om en felles sikkerhetsmetode for vurdering

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 5. juni 2009

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 5. juni 2009 Nr. 10/379 KOMMISJONSVEDTAK 2015/EØS/10/45 av 5. juni 2009 nevnt i artikkel 6 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF (meddelt under dokumentnummer K(2009) 4246) (2009/460/EF)(*) den første serien

Detaljer

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring)

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Utgitt første gang: 07.06.2010. Oppdatert: 02.05.2012 1 Bakgrunn... 2 2 Hensikt... 2 3 Omfang... 2 4 Sentrale

Detaljer

Veiledning til årlig rapportering etter sikkerhetsstyringsforskriften 8-1 annet ledd (veiledning om årlig sikkerhetsrapport)

Veiledning til årlig rapportering etter sikkerhetsstyringsforskriften 8-1 annet ledd (veiledning om årlig sikkerhetsrapport) Veiledning til årlig rapportering etter sikkerhetsstyringsforskriften 8-1 annet ledd (veiledning om årlig sikkerhetsrapport) Utgivelsesdato: 06.04.2016 Dette er en veiledning til sikkerhetsstyringsforskriften

Detaljer

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Organisatorisk læring innen 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Bane NOR ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering

Detaljer

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Organisatorisk læring innen 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Jernbaneverket ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering

Detaljer

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004 28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 31/101 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF 2007/EØS/31/32 av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring

Detaljer

SIKKERHETSVURDERINGSRAPPORT for

SIKKERHETSVURDERINGSRAPPORT for <PROSJEKT> <Tittel linje 1> <Tittel linje 2> SIKKERHETSVURDERINGSRAPPORT for 000 Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av

Detaljer

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Forsvarssjefen fastsetter Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret til bruk i Forsvaret Oslo, 10. desember 2010 Harald Sunde General Forsvarssjef

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMMENSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysninger som skal oppgis i søknadsskjemaet for del A- og B-sikkerhetssertifikater

RETNINGSLINJER FOR SAMMENSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysninger som skal oppgis i søknadsskjemaet for del A- og B-sikkerhetssertifikater RETNINGSLINJER FOR SAMMENSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysninger som skal oppgis i søknadsskjemaet for del A- og B-sikkerhetssertifikater INNLEDNING Dette søknadsskjemaet skal benyttes av jernbaneforetak

Detaljer

Sikkerhet i Jernbaneverket

Sikkerhet i Jernbaneverket Sikkerhet i Jernbaneverket En veileder for leverandører som leverer tjenester til Jernbaneverket som er av betydning for sikkerheten jfr. sikkerhetsstyringsforskriften. Innhold 03 Forord 04 Innledning

Detaljer

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Forskrift om sikring på jernbane Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede

Detaljer

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2010

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2010 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Brussel, XXX Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2010 av [ ] om sikkerhetstilsyn innen lufttrafikkstyring og flysikringstjenester (EØS-relevant tekst)

Detaljer

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring)

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Utgivelsesdato: 07.06.2010 1 Bakgrunn...2 2 Hensikt...2 3 Omfang...2 4 Sentrale krav...2 5 Generelt om målstyring...4

Detaljer

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012

Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. april 2012 Nr. 6/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2017 KOMMISJONSBESLUTNING 2017/EØS/6/43 av 23. april 2012 om annen serie med felles sikkerhetsmål for jernbanesystemet [meddelt under nummer

Detaljer

Veiledning om ledelsens gjennomgåelse. Innhold. Utgitt første gang: 19.6.2012 Oppdatert: 15.01.2015

Veiledning om ledelsens gjennomgåelse. Innhold. Utgitt første gang: 19.6.2012 Oppdatert: 15.01.2015 Veiledning om ledelsens gjennomgåelse Utgitt første gang: 19.6.2012 Oppdatert: 15.01.2015 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hensikt... 2 3 Omfang... 2 4 Sentrale krav... 2 5 Generelt om ledelsens gjennomgåelse...

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 352/2009. av 24. april 2009

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 352/2009. av 24. april 2009 26.3.2015 Nr. 18/523 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 352/2009 2015/EØS/18/55 av 24. april 2009 om vedtakelse av en felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og risikovurdering som omhandlet i artikkel

Detaljer

NSB Gjøvikbanen AS Persontransport. Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT 2012-32

NSB Gjøvikbanen AS Persontransport. Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT 2012-32 statens jernbanetilsyn ja,nbane toubane parkoqtnol, NSB Gjøvikbanen AS Persontransport Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT 2012-32 1 Om revisjonen 3 2 Hovedfunn 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 Avvik 1. Det

Detaljer

Nr. 56/866 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/96/EF. av 19. november 2008

Nr. 56/866 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/96/EF. av 19. november 2008 Nr. 56/866 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/96/EF 2014/EØS/56/33 av 19. november 2008 om sikkerhetsforvaltning av veiinfrastrukturen(*) EUROPEISKE

Detaljer

NOR/308D T OJ L 84/08, p

NOR/308D T OJ L 84/08, p NOR/308D0232.00T OJ L 84/08, p. 132-134 COMMISSION DECISION of 21 February 2008 concerning a technical specification for interoperability relating to the «rolling stock» sub-system of the trans-european

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften)

Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften) Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften) Fastsatt av Samferdselsdepartementet XX.XX.2015 med

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0226.tona OJ L 115/12, p. 27-34 COMMISSION DECISION of 23 April 2012 on the second set of common safety targets as regards the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE) KOMMISJONSBESLUTNING av 23.

Detaljer

NOR/308D T OJ L 77/08, p. 1-3

NOR/308D T OJ L 77/08, p. 1-3 NOR/308D0217.00T OJ L 77/08, p. 1-3 Commission Decision of 20 December 2007 concerning a technical specification for interoperability relating to the «infrastructure» sub-system of the trans-european high-speed

Detaljer

NOR/310R1158.sso OJ L 326/10, p

NOR/310R1158.sso OJ L 326/10, p NOR/310R1158.sso OJ L 326/10, p. 11-24 COMMISSION REGULATION (EU) No 1158/2010 of 9 December 2010 on a common safety method for assessing conformity with the requirements for obtaining railway safety certificates

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0328.lbjo OJ L 106/12, p.14-19 COMMISSION REGULATION (EU) No 328/2012 of 17 April 2012 amending Regulation (EC) No 62/2006 concerning the technical specification for interoperability relating to

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011 NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Utferdiget i Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2011 av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig

Detaljer

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006

Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006. av 16. mai 2006 Nr. 23/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 736/2006 2010/EØS/23/48 av 16. mai 2006 om arbeidsmetodene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå ved standardiserings

Detaljer

NOR/311D0765.bjaa OJ L 314/11, p. 36-40 COMMISSION DECISION of 22 November 2011 on criteria for the recognition of training centres involved in the

NOR/311D0765.bjaa OJ L 314/11, p. 36-40 COMMISSION DECISION of 22 November 2011 on criteria for the recognition of training centres involved in the NOR/311D0765.bjaa OJ L 314/11, p. 36-40 COMMISSION DECISION of 22 November 2011 on criteria for the recognition of training centres involved in the training of train drivers, on criteria for the recognition

Detaljer

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010 Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010 av 26. januar 2010 2015/EØS/29/48 om fastsettelse av framgangsmåter for utføring av Kommisjonens inspeksjoner

Detaljer

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 736/2006 of 16 May 2006 on working methods of the European Aviation Safety Agency for conducting standardisation inspections KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1217/2003. av 4. juli 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1217/2003. av 4. juli 2003 Nr. 58/1687 KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1217/2003 2006/EØS/58/42 av 4. juli 2003 om fastsettelse av felles spesifikasjoner for nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart(*)

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003. av 4. juli 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003. av 4. juli 2003 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003 av 4. juli 2003 om fastsettelse av felles spesifikasjoner for nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0071.lbjo OJ L 23/14, p. 27-30 COMMISSION REGULATION (EU) No 71/2014 of 27 January 2014 amending Regulation (EU) No 965/2012 laying down technical requirements and administrative procedures related

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain obligations in connection with marketing authorisations

Detaljer

Common Safety Methods

Common Safety Methods Common Safety Methods Johan L. Aase Sikkerhets- og Kvalitetssjef Utbyggingsdivisjonen Jernbaneverket ESRA - 11.11.09 Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no CSM Common Safety methods Common Safety Method on Risk

Detaljer

NOR/309D0460.00T OJ L 150/09, p. 11-19

NOR/309D0460.00T OJ L 150/09, p. 11-19 NOR/309D0460.00T OJ L 150/09, p. 11-19 Commission Decision of 5 June 2009 on the adoption of a common safety method for assessment of achievement of safety targets, as referred to in Article 6 of Directive

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2010

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2010 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Brussel, XXX Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2010 av [ ] om fastsettelse av felles krav og operative prosedyrer for bruk av luftrommet (EØS-relevant

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0970.hza OJ L 272/14, p. 11-14 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 970/2014 of 12 September 2014 amending Regulation (EU) No 677/2011 laying down detailed rules for the implementation of

Detaljer

NOR/310R0573.ioe OJ L 166/10, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 573/2010 of 30 June 2010 amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed

NOR/310R0573.ioe OJ L 166/10, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 573/2010 of 30 June 2010 amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed NOR/310R0573.ioe OJ L 166/10, p. 1-5 COMMISSION REGULATION EU) No 573/2010 of 30 June 2010 amending Regulation EU) No 185/2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../...

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../... KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../... av [ ] om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for ikkekommersielle luftfartsoperasjoner

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../...

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../... KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Brussel, C Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../... av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. xxxx/2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2010

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2010 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, XXX C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2010 av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313D0753.ams OJ L 334/13, p. 37-43 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 December 2013 amending Decision 2012/226/EU on the second set of common safety targets for the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

Nr. 29/804 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 593/2012. av 5. juli 2012

Nr. 29/804 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 593/2012. av 5. juli 2012 Nr. 29/804 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 593/2012 2017/EØS/29/42 av 5. juli 2012 om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig luftdyktighet

Detaljer

GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET

GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET statens jernbanetilsyn lernbane taubane park og GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 633/2007. av 7. juni 2007

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 633/2007. av 7. juni 2007 26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 5/335 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 633/2007 2012/EØS/5/51 av 7. juni 2007 om fastsettelse av krav til anvendelse av en overføringsprotokoll

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/311R0176.ohfo OJ L 51/11, p. 2-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 176/2011 of 24 February 2011 on the information to be provided before the establishment and modification of a functional airspace block

Detaljer

Jernbaneverkets erfaringer med implementering av RAMS

Jernbaneverkets erfaringer med implementering av RAMS Jernbaneverkets erfaringer med implementering av RAMS Terje Sivertsen, seksjonsleder signal Infrastruktur Teknikk, Premiss og utvikling Jernbaneverket RAMS-seminar, NJS, Oslo, 18. april 2007 1 Innhold

Detaljer

NSB Revisjon. Intern assesserende enhet (AsBo) RAPPORT NR

NSB Revisjon. Intern assesserende enhet (AsBo) RAPPORT NR NSB Revisjon Intern assesserende enhet (AsBo) RAPPORT NR. 2016-22 1 Bakgrunn mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 7 5 Andre forhold... 7 6 Om tilsynet... 7 6.1 Administrative data...

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0207.tona OJ L 72/2012, p. 28-31 COMMISSION REGULATION (EU) No 207/2012 of 9 March 2012 on electronic instructions for use of medical devices. (UOFFISIELL OVERSETTELSE) EUROPAKOMMISJONEN HAR KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0088.eltr OJ L 32/14, p. 3-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 88/2014 of 31 January 2014 specifying a procedure for the amendment of Annex I to Regulation (EU) No 528/2012 of the European

Detaljer

2.10.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1056/2008. av 27. oktober 2008

2.10.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1056/2008. av 27. oktober 2008 Nr. 56/1181 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1056/2008 2014/EØS/56/39 av 27. oktober 2008 om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøysprodukter,

Detaljer

Artikkel 4 Unntak Direktivet skal ikke gjelde visse anlegg, farer eller aktiviteter.

Artikkel 4 Unntak Direktivet skal ikke gjelde visse anlegg, farer eller aktiviteter. Dette jobbhjelpemiddelet er ikke en fullstendig kopi av Seveso ll-direktivet. Innholdet har blitt konsolidert for kortfattethet og bør ikke brukes som referanse når det utføres oppgaver relatert til Seveso-samsvar.

Detaljer

Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR.../...

Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR.../... Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR..../... av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering

Detaljer

NOR/304R T OJ L 379/05, p

NOR/304R T OJ L 379/05, p NOR/304R2230.00T OJ L 379/05, p. 64-67 Commission Regulation (EC) No 2230/2004 of 23 December 2004 laying down detailed rules for the implementation of European Parliament and Council Regulation (EC) No

Detaljer

Kritiske vedlikeholdsoppgaver

Kritiske vedlikeholdsoppgaver Det europeiske flysikkerhetsbyrå Uttalelse nr. 06/2013 Kritiske vedlikeholdsoppgaver RELATERT TIL NPA/CRD 2012-04 - RMT.0222 (MDM.020) - 10/06/2013 Sammendrag Denne uttalelsen omhandler en sikkerhetssak

Detaljer

Veiledning til forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften)

Veiledning til forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) Veiledning til forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) 28.02.2012 1. GENERELLE KOMMENTARER Samtrafikkforskriften implementerer direktiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i det

Detaljer

Nye ISO 14001:2015. Utvalgte temaer SPESIELLE FAGLIGE ENDRINGER

Nye ISO 14001:2015. Utvalgte temaer SPESIELLE FAGLIGE ENDRINGER Nye ISO 14001:2015 Utvalgte temaer SPESIELLE FAGLIGE ENDRINGER Virksomhetsledelsens rolle 1 Ledelse og lederskap Skille mellom organisatorisk enhet og prosess Top management Øverste ledelse Leadership

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0363.alle OJ L 115/12, p. 12-16 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 363/2012 of 23 February 2012 on the procedural rules for the recognition and withdrawal of recognition of monitoring organisations

Detaljer

Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012. Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet

Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012. Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012 Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet Agenda En prosessbasert tilnærming: Planlegge sikringstiltak Utføre

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

TSIer, nasjonale regler og risikovurderinger

TSIer, nasjonale regler og risikovurderinger TSIer, nasjonale regler og risikovurderinger Statens jernbanetilsyn Jernbane taubane park og tivoli 23.03.2012 Side 1 Tema Hvilke TSIer gjelder? Hvilke TSIer er på vei? Risikovurderes regelendringer, evt

Detaljer

Retningslinje for Sikring innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Sikring innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Sikring innen Sikkerhetsstyring 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Bane NOR ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0607.alle OJ L 177/12, p. 16-18 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 607/2012 of 6 July 2012 on the detailed rules concerning the due diligence system and the frequency and nature of the

Detaljer

Retningslinje for Beredskap innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Beredskap innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Beredskap innen Sikkerhetsstyring 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Bane NOR ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering

Detaljer

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu Opinion 01/2010 Description: Language: [NO]-Opinion 01/2010 - Explanatory Note Norwegian Opinion number: 01/2010 Related NPA(s): NPA 16-2006 European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne,

Detaljer

Kritisk blikk på bransjen

Kritisk blikk på bransjen Kritisk blikk på bransjen Et kritisk blikk på bransjen er bra av og til. Hvordan ivaretar vi sikkerheten i en stadig mer kompleks jernbaneverden? La oss stoppe et øyeblikk ved beskrivelsen av «mer kompleks»,

Detaljer

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu Opinion 03/2009 Description: Language: [NO]-Opinion 03/2009 - Explanatory Note Norwegian Opinion number: 03/2009 Related NPA(s): NPA 2008-06 European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne,

Detaljer

Forskriften omfatter ibruktaking, oppgradering, fornyelse, drift og vedlikehold av kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet.

Forskriften omfatter ibruktaking, oppgradering, fornyelse, drift og vedlikehold av kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet. Forskrift om kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (kjøretøyforskriften) Innledende bestemmelser 1. Virkeområde Forskriften omfatter ibruktaking, oppgradering, fornyelse, drift og vedlikehold av kjøretøy

Detaljer

Statens jernbanetilsyn i Erik Ø. Johnsen Direktør Statens jernbanetilsyn

Statens jernbanetilsyn i Erik Ø. Johnsen Direktør Statens jernbanetilsyn Statens jernbanetilsyn i 2008 Erik Ø. Johnsen Direktør Statens jernbanetilsyn Statens jernbanetilsyn i 2008 Mandatet vårt, hvem er vi, rollefordeling Aktuelle utfordringer hos tilsynet og virksomhetene

Detaljer

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999 Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR KOMMISJONSVEDTAK av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging

Detaljer

Botnane Bedriftsutvikling AS

Botnane Bedriftsutvikling AS Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et miljøstyringssystem i henhold til kravene i denne standarden og fastslå hvordan den vil oppfylle

Detaljer

2016/EØS/47/14 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR

2016/EØS/47/14 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR Nr. 25.8.2016 47/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.8.2016 Nr. 47/84 KOMMISJONSVEDTAK av 29. april 2009 om harmonisering og om regelmessig oversending av opplysningene og spørreskjemaet

Detaljer

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 447/2012 of 21 March 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 447/2012 of 21 March 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 447/2012 of 21 March 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies by laying down regulatory

Detaljer

Forholdet mellom eksponeringsscenarier i REACH og arbeidsmiljøregelverket Gry EB Koller Arbeidstilsynet

Forholdet mellom eksponeringsscenarier i REACH og arbeidsmiljøregelverket Gry EB Koller Arbeidstilsynet Forholdet mellom eksponeringsscenarier i REACH og arbeidsmiljøregelverket Gry EB Koller Konferanse om eksponeringsscenarier 17. oktober 2013 Disposisjon Arbeidsmiljøregelverket Arbeidsgiverens ansvar for

Detaljer

Transportkonferansen Ledelsessystemer, ISO-sertifisering

Transportkonferansen Ledelsessystemer, ISO-sertifisering Transportkonferansen 2017 Ledelsessystemer, ISO-sertifisering Innhold - Kort info om Kiwa TI-Sertifisering - ISO 9000-familien, intensjon og oppbygging - Prosess- og risikobasert ledelsessystem, praktisk

Detaljer

Ny i Norge? Sikkerhetssertifikat og tilsyn. Geir-Rune Samstad Ine Ancher Grøn Øystein Ravik

Ny i Norge? Sikkerhetssertifikat og tilsyn. Geir-Rune Samstad Ine Ancher Grøn Øystein Ravik Ny i Norge? Sikkerhetssertifikat og tilsyn Geir-Rune Samstad Ine Ancher Grøn Øystein Ravik Organisering Samferdselsdepartementet Statens Havarikommisjon for transport NSB og øvrige togselskap Jernbaneverket

Detaljer

Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR B Tilsynsmøte med hovedtema sporets beliggenhet

Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR B Tilsynsmøte med hovedtema sporets beliggenhet statens jernbanetilsyn je-roare 7.a,Jgane pa- 1, 3g Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2013-11B Tilsynsmøte med hovedtema sporets beliggenhet 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner

Detaljer

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011 Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011 2012/EØS/16/40 EØS-KOMITEEN HAR av 19. desember 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0305.eltr OJ L 91/13, p. 1-4 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 305/2013 of 26 November 2012 supplementing Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council with regard to

Detaljer

Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum. Tilsynsmøte TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 20-10

Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum. Tilsynsmøte TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 20-10 Jernbaneverket Norsk Jernbanemuseum Tilsynsmøte TILSYNSRAPPORT Rapport nr 20-10 JERNBANEVERKET NORSK JERNBANEMUSEUM TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 20-10 Saksnr: 10/654 SF63 Dato for tilsynsmøte: 24.11.2010

Detaljer

Forskriftsspeil forskriftsutkast gjeldende kravforskrift

Forskriftsspeil forskriftsutkast gjeldende kravforskrift Forskriftsspeil forskriftsutkast gjeldende kravforskrift Forskriftsutkast Gjeldende kravforskrift Kommentarer Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål 1-2. Virkeområde første ledd 1-1 første ledd

Detaljer

Endringer i ISO-standarder

Endringer i ISO-standarder Endringer i ISO-standarder Hva betyr det for din organisasjon at ISO-standardene er i endring? 1 SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Bakgrunnen for endringene i ISO-standardene er flere: Standardene møter

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli

Statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli Statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli Finn det du trenger på websiden vår! Nyheter Informasjon om endrede og nye lover og forskrifter Kommentarer til forskrifter Veiledninger Tilsynsrapporter

Detaljer

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards the hazardous property HP 14 Ecotoxic RÅDSFORORDNING

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1329 of 31 July 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards operations by Union air carriers of aircraft

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1329 of 31 July 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards operations by Union air carriers of aircraft COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1329 of 31 July 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards operations by Union air carriers of aircraft registered in a third country 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

statens jernbanetilsyn NSB Gjøvikbanen AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-26 Sikkerhetsstyring og vedlikehold

statens jernbanetilsyn NSB Gjøvikbanen AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-26 Sikkerhetsstyring og vedlikehold statens jernbanetilsyn NSB Gjøvikbanen AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-26 Sikkerhetsstyring og vedlikehold 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner 5 6 Andre forhold

Detaljer