PROSJEKTSKISSE. Visjon: Våre døypte er i byen, derfor må vi som kyrkje óg vere der. Innbyggjarane i Førde skal oppleve at kyrkja er nærverande i byen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTSKISSE. Visjon: Våre døypte er i byen, derfor må vi som kyrkje óg vere der. Innbyggjarane i Førde skal oppleve at kyrkja er nærverande i byen."

Transkript

1 PROSJEKTSKISSE Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste. Førde kyrkje ynskjer gjennom dette prosjektet å vere der mennneska er gjennnom nestekjærleik og konkret omsorg som byggjer fellesskap og stadfester menneskeverdet. HOVUDPLAN Organisering: Prosjekteigar/prosjektansvarleg (PA) Styringsgruppe (SG) Prosjektgruppe forarbeid (PG) Prosjektleiar (PL) Førde sokneråd, Kyrkjevegen 23 F, 6800 FØRDE Diakoniutvalet, Førde sokneråd Prosjektgruppa for Kyrkja i byen : Ingvar Vagstad, Hanne Schnitler, Anne Lise Lauvstad, Inger Cecilie Fitje, Rune Ziener Ingvar Vagstad Visjon: Våre døypte er i byen, derfor må vi som kyrkje óg vere der. Innbyggjarane i Førde skal oppleve at kyrkja er nærverande i byen. Tiltaksoversikt: Tiltak 1 Møteplass på Handelshuset Tiltak 2 Ope hus ein tilhaldsstad for ungdom på Handelshuset Tiltak 3 Bygudstenester, arrangement og høgtidsmarkeringar Tiltak 4 Prosjektstilling sentrumsdiakon Prosjektgruppa (PG) leverer sitt planforslag 2012 april Diakoniutvalet (SG) vedtek planforslag 2012 mai Soknerådet (PA) vedtek plan 2012 mai Iverksetjing av tiltak 1 Møteplassen (pilotprosjekt) 2012 juni Iverksetjing av tiltak 2 Ope hus 2012 august Iverksetjing av tiltak 3 Utegudstenester og andre arrangement 2012 september Prosjektførebuing tiltak Iverksetjing tiltak 4 prosjektstilling sentrumsdiakon 2014 Kontakt med moglege samarbeidspartar: Samarbeidspartnar Type bidrag Første kontakt Tiltaks- Relevans Handelshuset Høveleg lokale ,2,3,4 Førde kommune Finansielt bidrag, kompetanse ,4 Ulønna medarbeidarar Ulønna medarbeidarar til drift ,2 Kommune (ungdomsleiar) Kompetanse, samarbeid om tema ,2,4 Helsestasjon Kompetanse, samarbeid om tema ,2,4 Politi Kompetanse, samarbeid om tema Miljøkoordinatorar, VGS Kompetanse, samarbeid om tema

2 Næringsliv Finansielt bidrag, noko temaføredrag ,4 Fylkeskommunen Finansielt bidrag ,4 Opplysningsvesenets fond Finansielt bidrag ,4 Kulturskulen Musikarar, andre kulturaktørar Førdefestivalen Musikarar, andre kulturaktørar Høgskulen i S og Fj Kompetanse, samarbeid om tema, prosjekt ,4 DELPLANAR (TILTAKSPLANAR) Tiltak 1 ( pilotprosjekt ): 1. Det vert etablert ein møteplass på Skywalken på Handelshuset Målsetting med møteplassen Vere ein plass der kyrkja møter menneske ein plass for kontakt og samtale. Vere ein plass der kyrkja vert opplevd som relevant for livet slik det er. Vere ein plass der ein kan informere om kyrkjelege tiltak. Vere ein plass der ein kan informere om andre og sosiale tilbod og hjelpetiltak. Alle i sentrumsområdet Kyrkja etablerar seg på Skywalken med eit kyrkjeleg kontaktpunkt. Det er viktig for kyrkja å vere der folk er. Her har ein nokre kafébord, kaffi og kyrkjelege remedier (lys/ikon/el.l) der folk kan stanse opp i kvardagen og møte kyrkja. Her kan ein veksle raske ord med representantar for kyrkja og om det oppstår behov for det, ta imot menneske til djupare samtale. I innleiingsfasen fungerer møteplassen førebuande og markedsførande for Ope hus. På sikt kan møteplassen vere eit ansikt utad for kyrkja. Opningstid 2 ganger per veke á ca 2t Drift ved diakoniarbeidar (hovudansvar) og ulønna medarbeidarar Knytte andre kyrkjeleg tilsette på prosjektet Ein har fått høve til av senterleiinga å nytte Skywalken, samt at ein har fått lagerplass/møblar til rådvelde Ein treng eit team på 4-5 personar av ulønna medarbeidarar Utstyr materiell ved oppstart 5000 Andre driftskostnader pr år Førde sokneråd Sum Tiltak 2: 2. Det vert etablert eit Ope hus i eige lokale i handelshuset Målsetting med Ope hus Vere ein miljøskapande tilhaldsplass for ungdom ein møter på handelshusa og i sentrum. Vere eit tilbod som kan virke førebyggjande mot hærverk etc. Vere ein plass der ungdom kan bli møtt med nestekjærleik og konkret omsorg. Vere ein plass der det vert gitt viktig informasjon rundt daglege spørsmål Vere ein plass der ein kan få leksehjelp Vere arena for gjennomføring av naskeprogram (Jmfr Sartor Senter på Sotra)

3 Ungdom Kyrkja får disponere eit eige lokale i 3. etg. på Handelshuset. Ein kan aktivt innby til at ungdom kan opphalde seg her under oppsyn i staden for å henge rundt på handelshuset. Det knyttast enkelte aktivitetar til lokalet (pc-ar, spel, etc). Det vert, utanom vaksenkontakt og moglegheit for samtaler, organisert samarbeid med ulike instansar (politi, helsestasjon, skule, næringsliv, etc.), som bidreg til eit meiningsfullt tilbod med ulik temainformasjon, t.d.: Rusproblematikk Konsekvensar av kriminalitet Diverse om helsevern (kjønnssjukdommar/graviditet) Forbruk og rettferd Privatøkonomiske tema (forbrukslån/kreditt) Nettvett Matkurs og kosthold I tillegg vil ein kunne følgje opp naskarar ved eige naskeprogram. Ein bør vidare kunne tilby leksehjelp på tilhaldplassen. Aktuelle samarbeidspartnarar: Kommune (ungdomsleiar) Helsestasjon Høgskulen i Sogn og Fjordane Politi Miljøkoordinatorar på vidaregåande skule Næringsliv Aktivitetar: Vidare bør ein kunne arrangere ulike formar for turar eller andre sosiale tiltak i forlenginga av tiltaket. Opningstid 2-3 ganger per veke á ca 4t Ein har fått høve til av senterleiinga å disponere lokale i 3. etg, nær skywalken Drift ved diakonen (hovudansvar) og ulønna medarbeidarar Ein treng eit team på 4-5 personar av ulønna medarbeidarar Ein må etablere samarbeid med ulike instansar Ein treng noko prosjektstøtte (t.d. næringsliv, kommune, m.v.) Utstyr materiell Andre driftskostnader pr år Førde sokneråd Førde kommune Andre sponsorar Sum Endeleg planvedtak: august 2012 Iverksetjing: september 2012

4 Tiltak 3: 3. Det vert arrangert utegudstenester og andre arrangement eks. éin fredag i månaden i byrommet (Skywalken) og markering av høgtider Målsetting med utegudstenester/happeningar Kyrkja deltek i byrommet på ein synleg og inkluderande måte. Kyrkja har aktivitetar i byrommet og blir eit positivt element i bybildet Kyrkja tilbyr gudstenester med svært låg terskel for deltaking Kyrkja bringer kyrkjemusikalske opplevingar inn i byrommet Kyrkja markerer høgtidene på ein synleg måte, og skaper merksemd rundt høgtidene Ein kan få rekruttert fleire inn i kyrkjelege tiltak (korverksemd m.v.) Alle i sentrumsområdet Ein fredag per månad flyttar kyrkja noko av sin aktivitet ut av kyrkjerommet. Dette kan vere å halde nattverdsgudstenester eller andre gudstenester, korøvingar, konsertar på Skywalken eller andre plassar i byrommet. Ein vel fredagen fordi dette er ein travel kveld i sentrum. Vidare vert det arrangert ulike former for høgtidsmarkeringar i sentrum. Ein kan nytte ulike former for framvisingar, drama, musikk, parade m.v. t.d. kan dei tre vise menn vandre på Skywalken ein lørdag i julestria, eller det kan vere eit pasjonsdrama ved ungdomsgruppe knytt til påska. Moglege samarbeidspartnarar: Fylkeskommunen v/kulturavdelinga Kulturskulen Førdefestivalen Lokale kor/-dansegrupper Vert arrangert éin fredag kveld per månad Ein har fått høve til av senterleiinga å arrangere denne typen tiltak på Skywalken Kan gå inn i kyrkja sin normale aktivitet (del av eksisterande tiltak) Ein treng ei tiltaksansvarleg prosjektgruppe av dei tilsette Truleg trong for nokre driftsmidlar (til kostymar, m.v.) Utstyr materiell ved oppstart Andre driftskostnader pr år Førde sokneråd Sum Førebuingsfase: Gjennomføringsfase: Dels iverksett 2012, fullt iverksett 2013

5 Tiltak 4: 4. Det vert tilsett ein sentrumsdiakon i 3-årig prosjektstilling Målsetting med tilsetting av ein sentrumsdiakon Kyrkja er til stades i bybildet i eit diakonalt og miljøskapande nærver med ei eiga prosjektstilling Kyrkja i byen får ein tilsett med prosjektet og oppfølging og utvikling av deltiltaka som sitt primæransvar Alle i sentrumsområdet er i målgruppa, men det er særleg merksemd på ungdom i grensesona, flyktningar og asylsøkjarar, enkeltpersonar som slit m.v. Moglege økonomiske samarbeidspartnarar: Førde kommune, Handelshuset, anna lokalt næringsliv. Med ein tilsett i heil- eller deltidsstilling som har sentrum som sitt hovudansvar og arbeidsstad kan kyrkja realisere sitt diakonale nærvær ute blant folk og prosjektet kyrkja i byen på ein betre måte. Ein sentrumsdiakon vil ha hovudansvar for å følgje opp deltiltak i prosjektet, bidra til å utvikle nye delprosjekt og koordinere arbeidet med kyrkjestaben og ulønna medarbeidarar for øvrig. Sentrumsdiakonen vil bidra inn i det førebyggjande og miljøskapande arbeidet i sentrum. Sentrumsdiakonen kan ha tilhaldsstaden som base. Utg 2014 Innt 2014 Utg 2015 Innt 2015 Utstyr materiell Andre driftskostnader pr år Lønn og sosiale utgifter Administrasjonsutgifter Førde sokneråd Førde kommune Andre sponsorar Sum Førebuingsfase: Endeleg planvedtak: august 2013 Prosjektperiode: HOVUDOVERSIKT ØKONOMI: Utstyr og materiell Andre driftsutgifter Lønn og sosiale utg Administrasjonsutgifter Sum utgift Førde sokneråd Førde kommune Andre sponsorar Sum inntekt

Førde, 2013. Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa

Førde, 2013. Else Osmundnes Kvamsås Leiar for Trusopplæringa 1 2 "Plan for trusopplæring i Den norske kyrkja har som føremål å medverke til ei systematisk og samanhengande trusopplæring som vekkjer og styrkjer kristen tru gjev kjennskap til den treeinige Gud medverkar

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

Hardangerlokk Programplan 2008-2010

Hardangerlokk Programplan 2008-2010 Hardangerlokk Programplan 2008-2010 Innhald Programplan Hardangerlokk 1.0 MÅL OG RAMMER... 2 1.2 Bakgrunn... 2 1.3 Hardangerlokk-programmet definisjon:... 3 1.4 Prosjektmål/visjon... 3 1.5 Hovudmål og

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

Vår visjon: Å dele den fagre skatten

Vår visjon: Å dele den fagre skatten DEN NORSKE KYRKJA Balestrand Sokneråd VERKSEMDSPLAN FOR BALESTRAND KYRKJELYD Vår visjon: Å dele den fagre skatten Ta vare på den fagre skatten som er deg tiltrudd! Den Heilage Ande som bur i oss, skal

Detaljer

TENK TRYGGLEIK. Prosjektplan. Prosjektplan Tenk Tryggleik. Utarbeida av: Lisbeth Lidal, Eirik Nygård, Anne Merete Ødven og Knut Arne Klingenberg.

TENK TRYGGLEIK. Prosjektplan. Prosjektplan Tenk Tryggleik. Utarbeida av: Lisbeth Lidal, Eirik Nygård, Anne Merete Ødven og Knut Arne Klingenberg. TENK TRYGGLEIK Prosjektplan. Utarbeida av: Lisbeth Lidal, Eirik Nygård, Anne Merete Ødven og Knut Arne Klingenberg. Ferdig September 2009 Redigert April 2010 2 Innhaldsfortegning Innleiing... 5 Definisjonar....

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-2015

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-2015 Arkivsak.-/jpostnr.: 12/85-6, 27.08.2013 AURLAND KOMMUNE Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-2015 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhold Forord... 2 1. Innleiing... 3 1.1 Lovgiving... 3 1.2

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar 1 INNHALDSLISTE Innleiing s.3 Om planarbeidet s.4 Nasjonale mål og føringar s.5-6 Status og utfordringar i dei ulike områda innan oppvekst - Barnehage s.7 - Skule og SFO s.8-9 - PPT s.10 - Idrettsskulen

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune INNLEIING ENDRINGAR FRÅ HANDLINGSPLAN 2003 2006 1.0 MÅLSETJING 2.0 RAMMEVILKÅR 2.1 Statlege rammevilkår 2.1.1 Tiltak retta mot vaksne 2.1.2 Tiltak retta mot

Detaljer

Strategiplan for folkehelsearbeid. Tannhelsetenesta Hordaland fylkeskommune

Strategiplan for folkehelsearbeid. Tannhelsetenesta Hordaland fylkeskommune Strategiplan for folkehelsearbeid Tannhelsetenesta Hordaland fylkeskommune 2012-2014 Strategiplan for folkehelsearbeid 2012-2014 3 Folkehelsearbeid Samfunnet sin totale innsats for å oppretthalde, betre

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel 2013 ÅRSMELDING Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel Årsmelding 2013 for Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Innhald

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Innhald

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane.

Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Prosjektgruppe for utarbeiding av planutkast for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Revidert utgåve pr 10.januar 2013.. Mr.Priklopil is coming v/ Frøydis Aarseth,

Detaljer

1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar.

1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar. 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar. Møre og Romsdal blei i 2009 peikt ut som pilotfylke for universell utforming og er i dag eit av 13 pilotfylke som er med i tiltaket.

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Vedteke av Luster kommunestyre 24.05.2012, sak 43/12

Luster kommune. Handsama: Vedteke av Luster kommunestyre 24.05.2012, sak 43/12 Luster kommune Handsama: Vedteke av Luster kommunestyre 24.05.2012, sak 43/12 Innhald 1.0 Innleiing... 3 1.1 Lovgiving... 3 1.2 Arbeid med planen... 3 1.3 Nasjonale mål/retningsliner... 4 1.3.1 Regjeringa

Detaljer

Årsplan 2014-2017 Generell del

Årsplan 2014-2017 Generell del Årsplan 2014-2017 Generell del Gjerdane barnehage sin årsplan har to delar: Generell del (som gjeld 2014-2017) Spesiell del (ny plan for kvart barnehageår) Kontaktinfo: Gjerdane barnehage Fossevegen 2

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Vedteken 17. november 2011 av HiSF-styret 1 Kommunikasjonsmål, retningslinjer og prinsipp for Høgskulen i Sogn og Fjordane Dette dokumentet klargjer Høgskulen i Sogn og Fjordane

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

FLYKTNINGTENESTA I ÅL KOMMUNE. 08.04.2008. Plan for busetting og integrering av flyktningar.

FLYKTNINGTENESTA I ÅL KOMMUNE. 08.04.2008. Plan for busetting og integrering av flyktningar. FLYKTNINGTENESTA I ÅL KOMMUNE. 08.04.2008 Plan for busetting og integrering av flyktningar. 1. Målsetting: Det overordna målet for arbeidet med flyktningar i Ål kommune er at dei skal sikrast opplæring

Detaljer

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006.

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Servicetorget ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Medlemer: Kjartan Kvien, Skjolden Ellen Susanna Haugen, Gaupne Per L. Kvam, Hafslo Gunhild Brun, Jostedal Erling Vigdal, Gaupne Elen Johanne Øygard, Hafslo

Detaljer