MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 60/08 08/805 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 61/08 08/1307 VALG TIL REPRESENTANTSKAPET I HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 62/08 08/1414 REVIDERT FINANSREGLEMENT I KARMØY KOMMUNE 63/08 08/1110 GARANTI KUNSTGRESSBANE - FERKINGSTAD I.L. 64/08 07/2638 GARANTI - KARMØY RIDEKLUBB - UTBEDRING AV ANLEGGET 65/08 03/3204 GARANTI -KLUBBHUS - AVALDSNES IDRETTSLAG ENDRING AV BANKFORBINDELSE 66/08 01/1435 KLOAKKERING. TJØSVOLL. ERVERV AV RETTIGHETER GNR. 12, BNR. 265, 266 OG 242. EKSPROPRIASJONSVEDTAK OG EVENT. FORHÅNDSTILTREDELSE. 67/08 07/358 ÅKRA UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG TILBYGG

2 68/08 07/3274 FORESPØRSEL OM KJØP AV TOMT- TRAFIKKHAVN, VELDEØYANE - GNR.86/214 69/08 08/149 REFERATLISTA 70/08 EVENTUELT Karmøy rådhus, Kjell Arvid Svendsen ordfører Thomas Vatne formannskapssekretær

3 Sak 60/08 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/805 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 60/08 Formannskapet Forslag til vedtak: Forslag 1 Steinmasser fra industriområde Vea Øst til fylling i tomt for barnehage og bu- og behandlingshjem (Magny Broshaug) Foslag 2 Vurdere flytting av industriområde fra nordsiden til sørsiden av flyplassveien (Geir S. Toskedal) Forslag 3 Vedr. sikringsmidler friområder (Per Inge Eriksen) Forslag 4 Vedr. restavfall fra husholdningene (Bente Thorsen) Side 3 av 47

4 Sak 60/08 SAKSFRAMSTILLING I kommunestyrets møte ble følgende forslag oversendt formannskapet uten realitetsvotering: Forslag 1 Steinmasser fra industriområde Vea Øst til fylling i tomt for barnehage og bu- og behandlingshjem (Magny Broshaug) Ny barnehage og bu- og behandlingshjem i sone 2 er under planlegging. Tomtene som ligger ved siden av hverandre har fått påvist at det finnes en del myr i området. Formannskapet bes derfor vurdere muligheten for utsprengning av stein fra nærliggende industriområde Vea Øst etappe III, til utfylling i omtalt myrområde. Foslag 2 Vurdere flytting av industriområde fra nordsiden til sørsiden av flyplassveien (Geir S. Toskedal) Ved neste rullering av kommuneplanen vurderes det å flytte industriområde fra nordsiden til sørsiden av flyplassveien. Forslag 3 Vedr. sikringsmidler friområder (Per Inge Eriksen) I sak 35/08 foreslår Fylkesmannen at kommunen vurderer om de skal innløse området. I år er det mer statlige midler til disposisjon enn tidligere til sikring av fri-/friluftsområder. Kommunene oppfordres til å søke om sikringsmidler til dette og andre friområder. Forslag 4 Vedr. restavfall fra husholdningene (Bente Thorsen) Kommunestyret ber rådmannen fremme sak for kommunestyret om hvordan kommunen vil løse sitt ansvar for å bli kvitt restavfallet fra husholdningene på en forsvarlig og økonomisk gunstig måte når deponiforbudet trer i kraft. Side 4 av 47

5 Sak 61/08 VALG TIL REPRESENTANTSKAPET I HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Saksbehandler: Thomas Vatne Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/1307 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 61/08 Formannskapet Forslag til vedtak: Karmøy formannskap velger 1 ett medlem til representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS. Som fast medlem i representantskapet velges. Som varamedlem i representantskapet velges.. Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneloven Side 5 av 47

6 Sak 61/08 SAKSFRAMSTILLING Haugaland Kontrollutvalgssekretariat er et interkommunalt selskap som utfører sekretariatstjenester for kontrollutvalgene i kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord. Hver kommune oppnevner 1 ett medlem til selskapets representantskap. Det skal oppnevnes minst like mange varamedlemmer som faste medlemmer. Representantskapets medlemmer oppnevnes for fire år og funksjonstiden sammenfaller med den kommunale valgperioden, jf. selskapsavtalen 9. I henhold til lov om interkommunale selskaper 6 skal kommunestyret selv oppnevne sin representant og det er anledning til å foreta nyvalg som i så tilfelle gjelder for resten av valgperioden. Det nye representantskapets konstituerende møte er berammet til 29. april I møtet skal bla. representantskapet velge styremedlemmer med varamedlemmer. Representantskapet velger også leder og nestleder til styret. Skal Karmøy kommune være representert i representantskapets konstituerende møte 29. april 2008, må formannskapet oppnevne medlem og varamedlem med hjemmel i kommuneloven Side 6 av 47

7 Sak 62/08 REVIDERT FINANSREGLEMENT I KARMØY KOMMUNE Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 200 &00 Arkivsaksnr.: 08/1414 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 62/08 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar forslaget til revidert finansreglement i Karmøy kommune i tråd med saksframlegget. Side 7 av 47

8 Sak 62/08 Revidert finansreglement i Karmøy kommune A Bakgrunn Gjeldende finansreglement for Karmøy kommune ble vedtatt 10. desember 2002 i KST sak 111/02 med justering den 30. september 2003 i KST sak 64/03 (vedrørende etisk forvaltning). Reglementet omfatter forvaltning av kommunens likviditet og gjeld. Her inngår formålet med forvaltningen samt hvilke rammer, begrensninger, risiko, rutiner for rapportering og fullmakter som gjelder. Finansreglementet skal gjennomgås årlig med sikte på eventuelle nødvendige endringer og tilpasninger. Finansreglementet gjelder inntil endringene/tilpasningene er vedtatt av kommunestyret. B Lovmessig utgangspunkt Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning er fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 5. mars 2001 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 52 nr 2. C Kredittrating I finansreglement benyttes ordet kredittrating. Ratingen gjøres av forskjellige selskaper som for eksempel Standard & Poors, Moody s eller Dun & Bradstreet. Kredittratingen av selskaper foregår ved å plassere disse i forskjellige kredittkategorier, med AAA som best og C som dårligst (ikke kredittverdig). Selskapene har noe forskjellig differensiering innenfor de enkelte kategoriene, men i det store og hele ganske likt. Karakteren AAA gis bare til foretak med solid økonomi og særdeles god evne til å imøtekomme aktuelle betalingsforpliktelser. AAA rating er derfor et kvalitetsstempel som gir et godt forhandlingsgrunnlag ved inngåelse av avtaler med såvel kunder som leverandører. Se tabell: Side 8 av 47

9 Standard & Dun & Moody s Kredittverdighet Poor s Bradstreet Aaa AAA AAA Høyeste kredittverdighet. Kredittrisikoen er tilnærmet null. Aa1 AA+ Sak 62/08 Aa2 AA AA God kredittverdighet. Trygg investering, lav risiko for fiasko. Standard & Dun & Moody s Aa3 AA- Kredittverdighet Poor s Bradstreet A1 Standard & Dun & Moody s A+ Aaa AAA AAA Kredittverdighet Poor s Høyeste Kredittverdig. Bradstreet kredittverdighet. Trygg investering, Kredittrisikoen med mindre er tilnærmet det forekommer null. uforutsette hendelser i økonomien A2 A A Aa1 AA+ eller bransjen. A3 A- Høyeste kredittverdighet. Kredittrisikoen er tilnærmet Aa2 AA Aaa AA AAA God kredittverdighet. AAA null. Trygg investering, lav risiko for fiasko. AN Nyetablerte selskaper Aa3 AA-Aa1 AA+ Baa1 BBB+ A1 A+ God kredittverdighet. Trygg investering, lav risiko for Aa2 AA Kreditt mot AA sikkerhet. Middels trygg investering. Ofte ved forringelse i økonomien vil det her Baa2 fiasko. A2 BBB A Aa3 A B Kredittverdig. Trygg investering, med mindre det forekommer uforutsette hendelser i økonomien AA- eller kunne bransjen. oppstå problemer. Baa3 A3 BBB- A- A1 A+ Kredittverdig. Trygg investering, med mindre det Ba1 BB+ A2 AN A Nyetablerte Kreditt frarådes. A selskaper forekommer Spekulativ investering. uforutsette Ofte hendelser ved forverret i økonomien situasjon, eller gjerne problemer med å Baa1 Ba2 BBB+ A3 A- Kreditt forutse mot fremtidig sikkerhet. situasjon. bransjen. Baa2 Ba3 BBB BB- Middels trygg investering. Ofte ved forringelse i økonomien vil det her kunne B AN Nyetablerte selskaper Baa3 B1 BBB- B+ oppstå problemer. Baa1 BBB+ Kreditt mot sikkerhet. Middels trygg investering. Ofte Ba1 B2 BB+ B C Spekulativ investering. Forverret situasjon er ventet. Baa2 BBB B ved forringelse i økonomien vil det her kunne oppstå Ba2 B3 BB B- Kreditt frarådes. Spekulativ investering. Ofte ved forverret situasjon, gjerne problemer med å forutse Baa3 BBB- fremtidig situasjon. problemer. Ba3 Caa BB- CCC Ba1 BB+ Kreditt frarådes. Spekulativ investering. Ofte ved forverret B1 Ca B+ CC Høy sannsynlighet for konkurs eller annen driftsstans. Ba2 BB situasjon, gjerne problemer med å forutse fremtidig B2 C BC Ba3 C BB- Spekulativ investering. situasjon. Forverret situasjon er ventet. B3 B- D B1 B+ Konkurs eller varig betalingsudyktighet mest sannsynlig Caa CCC B2 B C Spekulativ investering. Forverret situasjon er ventet. Ca CC Høy sannsynlighet for konkurs eller annen driftsstans. B3 B- C C Caa CCC D Konkurs eller varig betalingsudyktighet Ca CC Høy sannsynlighet mest for konkurs sannsynlig eller annen driftsstans. C C D Konkurs eller varig betalingsudyktighet mest sannsynlig Grafen nedenfor viser til eksempel en samlet rating av norske AS og ASA gjort av Dun & Bradstreet for 2005: % av alle selskaper 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Ratingfordeling i 2005 av norske AS og ASA 3,2 % 24,4 % fra Dun & Bradstreet 37,2 % 9,5 % 17,8 % 4,1 % 3,7 % AAA AA A AN B C Ingen ratingkategori Vi legger merke til i grafikken at nærmere 65 % av alle selskapene i Norge har en rating på A eller bedre. Side 9 av 47

10 Sak 62/08 D Gjeldende reglement og forslag til endringer For hvert punkt i gjeldende finansreglement for Karmøy kommune presenteres dagens ordlyd (skrift i kursiv) og eventuelle forslag til endringer. 0 Hensikten med reglementet Hensikten med reglementet er å gi rammer og retningslinjer for hvordan forvaltningen av kommunens finansportefølje skal skje gjennom å definere det risikonivå som er akseptabelt for plasseringer og låneopptak. Ordlyden i punkt 0 opprettholdes. 1 Hjemmel Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens 52, med tilhørende forskrifter, samt 46, 48 og 50. Ordlyden i punkt 1 opprettholdes. 2 Formål Kommunen skal forvalte sine midler på en slik måte at en sikrer en tilfredsstillende avkastning på midlene samtidig som kommunen ikke blir utsatt for vesentlig finansiell risiko. Midlene skal også forvaltes under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Ordlyden i punkt 2 opprettholdes. 3 Målsetting Finansforvaltningen skal: - tilfredsstille kommunelovens formålsbestemmelse om optimal utnytting av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne gi et best mulig tjenestetilbud. - sikre at kommunens finansielle stilling har stor grad av forutsigbarhet. - bidra til stabilitet og langsiktighet. - sikre at den kommunale administrasjon forvalter midlene i tråd med kommunestyrets vedtak. Ordlyden i punkt 3 opprettholdes. 4 Risikoprofil Kommunen skal ha en lav til moderat risikoprofil med fokus på å redusere eventuelle negative påvirkninger fra finansmarkedets endringer på kommunens finansielle stilling. Utsteder sin soliditet og plasseringen sin likviditet blir vektlagt fremfor avkastning. Ordlyden i punkt 4 endres til følgende: Side 10 av 47

11 Sak 62/08 4 Risiko 4.1 Risikoprofil Kommunen skal ha en lav til moderat risikoprofil med fokus på å redusere eventuelle negative påvirkninger fra finansmarkedets endringer på kommunens finansielle stilling. Utsteder sin soliditet og plasseringen sin likviditet blir vektlagt fremfor avkastning. 4.2 Finansiell risiko Kommunen påtar seg en finansiell risiko ved disposisjoner som gjelder plassering og lån av midler. Karmøy kommunens rammer for finansiell risiko er følgende: Generelt Karmøy kommune skal ikke benytte derivater eller opsjoner hvor faren for tap av hovedstol er tilstede, eller risikoen ved bruk av instrumentet må anses å være høy Kredittrisiko Kredittrisiko representerer faren for at låntaker eller motparten i en derivatkontrakt ikke betaler tilbake hele eller deler av lånet (inkludert rentene). Karmøy kommune skal ta lav kredittrisiko Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for tap som følge av endringer i priser og kurssvigninger i de markedene kommunen er eksponert. Karmøy kommune skal søke redusert markedsrisiko ved at flere typer finansinstrumenter skal benyttes til enhver tid. Herunder: Renterisiko Renterisiko representerer risikoen for at verdien på lån og plasseringer i rentebærende verdipapirer endrer seg når renten endrer seg. Går renten opp går verdien av plasseringer i rentebærende verdipapirer ned (og motsatt). Karmøy kommune skal ta moderat renterisiko ved at plasseringer i rentebærende papirer og lån fordeles på varierte rentebindingsperioder Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko representerer faren for at midler ikke kan transformeres til kontanter i løpet av en rimelig tidsperiode. Karmøy kommunen skal ta lav likviditetsrisiko ved at det til enhver tid er tilstrekkelig ledig kapital til å dekke løpende betalinger av investeringer og drift Valutarisiko Valutarisiko representerer risikoen for tap på grunn av kurssvingninger i valutamarkedet. Karmøy kommune skal ikke ta valutarisiko utover plasseringer i utenlandske rente- og aksjefond Aksjerisiko Aksjerisiko er risiko i aksjemarkedet eller at det aktuelle investeringsobjekt vil stige eller falle både på kort eller lang sikt. Karmøy kommune skal ta moderat risiko og Side 11 av 47

12 Sak 62/08 aksjeplassering skal være i aksjefond eller lignende børsnoterte enkeltaksjer innenfor den definerte maksimalramme. Se punkt B, G, H, I og J. 5 Retningslinjer for finansforvaltningen 5.1 Overskuddslikviditet og likviditetsreserve. Det er en forutsetning for forvaltningen av kommunens likvide midler at det til grunn for den faktiske plasseringen av midler foreligger en prognose for utviklingen av kommunens likviditetsbehov for det aktuelle budsjettår. Prognosen skal minimum vise forventet likviditetsbehov per måned. Plasseringene skal gjennomføres slik at likviditetsbehovet dekkes samtidig som en forsvarlig avkastning oppnås med minimal likviditets- og kredittrisiko. Kommunen skal ikke ta valutarisiko ved plasseringer Taktisk fordeling (allokering) A. Inntil 100% i renteinstrumenter (papirer) som for eksempel obligasjoner, sertifikater, direkte innskudd, obligasjons- og pengemarkedsfond. B. Inntil 25% kan plasseres i egenkapitalinstrumenter (papirer) som for eksempel aksjer, grunnfondsbevis, aksjefond, aksjeindekserte obligasjonslån, samt papirer nevnt i pkt G Operativ fordeling (allokering) A I obligasjoner og sertifikater utstedt eller garantert av den norske stat. I obligasjoner og sertifikater utstedt av norske statsforetak underlagt lov om statsforetak av 30. august I obligasjoner og sertifikater utstedt av norske statsaksjeselskaper underlagt lov om aksjeselskaper av 4. juni 1976, jfr og B C D E I obligasjoner og sertifikater utstedt eller garantert av norske kommuner eller fylkeskommuner. I bankinnskudd og i obligasjoner og sertifikater utstedt av norske banker. For forretnings- og sparebanker under dette punkt gjelder at de ved forrige årsskifte hadde: 1. En soliditet/egenkapital på minst 8 % 2. Tap på utlån mindre enn 2,5 % av brutto lån. I obligasjoner og sertifikater utstedt av norske kredittforetak som etter sine vedtekter bare yter lån mot pant i fast eiendom eller tilsvarende sikkerhet, dersom kredittforetaket ved forrige årsskifte hadde: 1. En forvaltningskapital på minst 5 mrd. kr. 2. En soliditet/egenkapital på minst 8 % 3. Tap på utlån mindre enn 1 % av brutto utlån. I pengemarkedsfond og obligasjonsfond med like strenge kav til plasseringer som Karmøy kommune selv har. For utenlandske pengemarkeds- og obligasjonsfond forutsetter det en kredittrating tilsvarende A-kategorien, eller bedre, hos Standard & Poors eller Moody`s. Side 12 av 47

13 Sak 62/08 F G Ved gjenkjøpsavtaler (repo-forretninger) i obligasjoner nevnt under pkt. A-D over. I obligasjoner og sertifikater notert på Oslo Børs Storlånsektorliste og som ikke inngår i noen av punktene over. Disse skal behandles som egenkapitalinstrumenter (papirer), se pkt B. H I ansvarlige lån utstedt av banker og kredittforetak nevnt under punkt C og D. I J Plassering i norske og utenlandske aksjefond, samt norske aksjeindekserte obligasjonslån. Direkteplasseringer i aksjer og grunnfondsbevis notert på Oslo Børs. Minimum 25 aksjer/grunnfondsbevis. Minimum 50 % skal være aksjeklasser inkludert i OBX indeksen. Maksimalt 10 % i aksjer på SMB listen. Maksimalt 15 % i en enkelt aksje, med unntak av Norsk Hydro der maksimum settes til 20 %. For gruppe A og B gjelder ingen beløpsbegrensning. For gruppe C, D, F og H gjelder det en beløpsbegrensning på 50 mill. kr per selskap. Plasseringer i den enkelte bank i gruppe C skal ikke overstige 2 % av forvaltningskapitalen i vedkommende bank. Plasseringer i det enkelte fond i gruppe E skal ikke overstige 10 % av fondets totale størrelse. Plassering i gruppe F skal ha en maksimal løpetid på 6 måneder. Plasseringer i gruppe G, H, I og J skal ikke overstige 25 % av overskuddslikviditeten som til enhver tid plasseres i markedet. Plasseringer i gruppe I skal ikke overstige 10 % av fondets/lånets totale størrelse. Innholdet i punkt og endres til nytt punkt med tabellen nedenfor: Side 13 av 47

14 Sak 62/08 A B C D Obligasjoner/ sertifikater utstedt/ garantert av den norske stat Obligasjoner/ sertifikater utstedt/garantert av norske kommuner eller fylkeskommuner Bankinnskudd/ obligasjoner/ sertifikater utstedt av norske banker Obligasjoner/ sertifikater utstedt av norske kredittforetak E Pengemarkedsfond/ obligasjonsfond F Det kan gjøres plasseringer i: Gjenkjøpsavtaler (repoforretninger) i obligasjoner nevnt under A-D ovenfor Inntil 100 % av overskuddslikviditeten/ likviditetsreserven kan plasseres i denne gruppen (A-F) som renteinstrumenter. Begrensninger Beløp Maksimal andel Andre begrensninger Papirene skal være i tråd med lov Ingen om statsforetak av eller lov om aksjeselskaper av jfr 18-3 og Ingen 50 mill kr pr selskap 50 mill kr pr selskap 50 mill kr pr selskap Maksimalt 2 % av forvaltningskapitalen i vedkommende bank Maksimalt 10 % av det enkelte fonds totale størrelse En soliditet/egenkapital på minst 8 % og tap på utlån mindre enn 2,5 % av brutto lån. Forvaltningskapital på minst 5 mrd kr, en soliditet/ egenkapital på minst 8 %, samt tap på utlån mindre enn 1 % av brutto utlån. For utenlandske fond forutsettes en kredittrating tilsvarende A- kategorien eller bedre hos Standard & Poors eller Moody's. Plassering med maksimal løpetid på 6 måneder. G H I J Obligasjoner/ sertifikater notert på Oslo Børs Storlånsektorliste og som ikke inngår i punktene A- E ovenfor Ansvarlige lån utstedt av banker/ kredittforetak nevnt under C og D Norske/ utenlandske aksjefond samt norske aksjeindekserte obligasjonslån Direkteplassering i aksjer og grunnfondsbevis notert på Oslo Børs. Inntil 25 % av overskuddslikviditeten/ likviditetsreserven kan plasseres i denne gruppen (G-J) som egenkapitalinstrumenter. 50 mill kr pr selskap Behandles som egenkapitalinstrumenter Maksimalt 10 % av det enkelte fonds eller lånets totale størrelse Minimum 25 aksjer/ Minimum 50 % skal være grunnfondsbevis. aksjeklasser inkludert i OBX Maksimalt 15 % i en indeksen. Maksimalt 10 % i enkelt aksje. aksjer på SMB listen Rådmannen skal løpende vurdere gjeldsbetjeningsevnen til de selskaper/fond som benyttes med tanke på eventuelt å trekke midler ut av disse hvis endrede økonomiske forhold tilsier at risikoen ved plassering øker. Basis for beslutninger er sist avlagte kvartalsregnskap/ tertialregnskap/årsregnskap. Punkt endres til nytt punkt Ingen endring i teksten Karmøy kommune skal ikke foreta plasseringer i aksjer eller rentebærende papirer i selskaper som kan antas å skade kommunens omdømme, og som bryter med FNkonvensjoner og erklæringer vedrørende menneskerettigheter, inklusiv barnearbeid, arbeidsrettigheter, miljø, våpen og korrupsjon. Punkt endres til nytt punkt Ingen endring i teksten. Side 14 av 47

15 Sak 62/ Langsiktig kapital Dette er kapital der grunnkapitalen ikke skal røres, og bare avkastningen skal brukes. Karmøy kommune har for tiden ikke slik kapital, og det er derfor heller ikke utarbeidet retningslinjer (strategi) for forvaltningen av slik kapital. Retningslinjer (strategi) for slik kapital vil bli utarbeidet og lagt fram for kommunestyret til godkjenning i god tid på forhånd om kommunen skulle få slik kapital. Ordlyden i punkt 5.2 opprettholdes. 5.3 Retningslinjer for forvaltning av låneporteføljen Sammensetning av kommunens lån. Kommunens lån skal sammensettes slik at de overordnede mål nås, det vil si at kommunen skal oppnå en stabil verdikostnad over tid til lavest mulig kostnad og risiko. Styringen av låneporteføljen skal primært gjennomføres med sikte på å oppnå den ønskede utvikling for kommunens netto finansutgifter. Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, men likevel slik at refinansieringsrisikoen begrenses. Generelt gjelder følgende: A Enkeltlån skal ikke utgjøre mer enn 30 % av den samlede låneportefølje. B Lån med forfall inntil 1 år fram i tid skal maksimalt utgjøre 40 % av den samlede låneporteføljen. C Lån med flytende rente skal maksimalt utgjøre 70 % av låneporteføljen (ekslusiv lån for videre utlån). D Lån kan tas opp som åpne serier og uten avdrag. I sistnevnte tilfelle skal det avsettes tilstrekkelige midler til gjeldsavdragsfondet. Dette skal forvaltes som langsiktige fondsmidler Strategi Ved refinansiering og opptak av nye lån skal valg av rentebinding skje slik at renterisikoen for kommunens nettogjeld holdes innenfor de rammer som er satt Finansieringskilder Ved opptak av lån kan kommunen bruke de långiverne som ikke er særskilt unntatt. Unntak: For tiden ingen Varighet Karmøy kommune skal ha en gjennomsnittlig varighet for sin låneportefølje på inntil 5 år. Ordlyden i punkt 5.3 opprettholdes. 5.4 Valutasikring og derivater Valutasikring og valutaderivater For bruk av valutasikring og valutaderivater gjelder følgende: Side 15 av 47

16 Sak 62/08 A Kommunen skal ikke selv valutasikre de plasseringer som gjøres direkte i utenlandske verdipapirer eller utenlandske aksjefond. B Kommunen kan ta opp lån i utenlandsk valuta forutsatt at alle kontantstrømmer tilhørende lånet er fullt ut valutasikret. I dette tilfelle forutsettes at valutaderivater er benyttet med bank kredittratet tilsvarende Standard & Poors BBB- eller bedre som motpart Rentebytteavtaler og fremtidige renteavtaler (FRA). Rentebytteavtaler (Swap) og fremtidige renteavtaler (FRA) kan benyttes til styring av kommunens renterisiko forutsatt at: A De benyttes i tilknytning til et underliggende lån eller rentebærende plassering og med motsatt markedsverdi. B Det benyttes med bank kredittratet tilsvarende Standard & Poors BBB-, eller bedre, som motpart Futures Det kan tas posisjoner i norske aksjeindeksfutures for å begrense markedsrisikoen på aksjeporteføljen. Ordlyden i punkt 5.4 opprettholdes. 6 Fullmakter Innenfor de retningslinjer som følger av dette dokument delegeres følgende fullmakter til rådmannen. 6.1 Gjennomføre opptak av lån etter lovlig vedtak fattet av kommunestyret. 6.2 Gjennomføre refinansiering av eksisterende lån. 6.3 Godkjenne rentebetingelser på forfalte lån. 6.4 Forestå den løpende forvaltningen av kommunens likvide midler, herunder: -inngå avtaler om kjøp og salg av verdipapirer -inngå avtaler om kjøp og salg av andeler i verdipapirfond -foreta plasseringer på særvilkår 6.5 Inngå avtale om ekstern bistand til styrking av kommunens finanskompetanse, herunder: -avtaler om generell finansiell rådgivning -avtaler om forvaltning av deler av kommunens likvide midler og kommunens gjeldsportefølje (aktiv forvaltning) 6.6 Inngå avtaler om bruk av sikringsinstrumenter innenfor de begrensninger som følger av pkt Ordlyden i punkt 6 opprettholdes. 7 Rapportering Side 16 av 47

17 Sak 62/ Rådmannen Rådmannen skal 1 gang per tertial legge fram til orientering for formannskapet en rapport over kommunens finansportefølje (likviditet og lån), samt vise den finansielle risikoen knyttet til porteføljen. Rapportering for 3 tertial gjøres i forbindelse med fremleggelse av kommunens årsmelding. Ved vesentlige endringer i finansmarkedene og som gjør det nødvendig å foreta store tilpasninger av finansporteføljen, skal formannskapet straks orienteres. Ordlyden i punkt 7.1 endres ved at setningen: Rapportering for 3 tertial gjøres i forbindelse med fremleggelse av kommunens årsmelding. utgår. Resten av ordlyden blir stående. 7.2 Forvaltere Rapportering fra eventuelle forvaltere av kommunens finansportefølje (lån og likviditet) skal normalt skje 1 gang pr måned. Ordlyden i punkt 7.2 opprettholdes. 7.3 Uavhengig instans Rapportering fra uavhengig instans slik som nevnt i 3 i Forskrift om Kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av 5/3 01, skal skje 1 gang per tertial. Ordlyden i punkt 7.3 opprettholdes. 8 Årlig gjennomgang av finansreglementet Finansreglementet skal gjennomgås årlig med sikte på eventuelle nødvendige endringer og tilpasninger. Finansreglementet gjelder inntil endringene/tilpasningene er vedtatt av kommunestyret. Ordlyden i punkt 8 opprettholdes. Rådmannens konklusjon: Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar ovennevnte forslag til revidert finansreglement i Karmøy kommune. Rådmannen i Karmøy, 16. april 2008 Arnt Mogstad Side 17 av 47

18 Baa1 BBB+ Baa2 BBB B Baa3 BBB- Ba1 BB+ Ba2 BB Ba3 BB- B1 B+ B2 B C B3 B- Caa CCC Ca CC C C D Standard & Dun & Moody s Kredittverdighet Poor s Bradstreet Aaa AAA AAA Høyeste kredittverdighet. Kredittrisikoen er tilnærmet null. Aa1 AA+ Sak 62/08 Aa2 AA AA God kredittverdighet. Trygg investering, lav risiko for fiasko. Aa3 AA- A1 FORSLAG A+ TIL NYTT FINANSREGLEMENT Kredittverdig. Trygg investering, med mindre det forekommer uforutsette hendelser i økonomien A2 basert A på endringer A i sak til kommunestyret våren 2008 eller bransjen. A3 A- I finansreglement AN benyttes Nyetablerte ordet kredittrating. selskaper Ratingen gjøres av forskjellige selskaper som for BBB+ eksempel Standard & Poors, Moody s eller Dun & Bradstreet. Kredittratingen av selskaper foregår ved å plassere disse kunne i oppstå forskjellige problemer. kredittkategorier, med AAA som best og C som BBBdårligst (ikke kredittverdig). Selskapene har noe forskjellig differensiering innenfor de enkelte BB+ kategoriene, BB men i det store og hele ganske likt. Karakteren AAA gis bare til foretak med solid forutse fremtidig situasjon. økonomi BB- og særdeles god evne til å imøtekomme aktuelle betalingsforpliktelser. AAA rating er derfor et kvalitetsstempel som gir et godt forhandlingsgrunnlag ved inngåelse av avtaler med B såvel kunder C som Spekulativ leverandører. investering. Se tabell: Forverret situasjon er ventet. Baa1 Baa2 BBB B Kreditt mot sikkerhet. Middels trygg investering. Ofte ved forringelse i økonomien vil det her Baa3 Ba1 Ba2 Kreditt frarådes. Spekulativ investering. Ofte ved forverret situasjon, gjerne problemer med å Ba3 B1 B+ B2 B3 B- Caa CCC Standard & Dun & Ca Moody s CC Kredittverdighet Poor s Høy Bradstreet sannsynlighet for konkurs eller annen driftsstans. C C Høyeste kredittverdighet. Kredittrisikoen er tilnærmet D Aaa AAA Konkurs AAA eller varig null. betalingsudyktighet mest sannsynlig Aa1 AA+ God kredittverdighet. Trygg investering, lav risiko for Aa2 AA AA fiasko. Aa3 AA- A1 A+ Kredittverdig. Trygg investering, med mindre det A2 A A forekommer uforutsette hendelser i økonomien eller A3 A- AN bransjen. Nyetablerte selskaper Kreditt mot sikkerhet. Middels trygg investering. Ofte ved forringelse i økonomien vil det her kunne oppstå problemer. Kreditt frarådes. Spekulativ investering. Ofte ved forverret situasjon, gjerne problemer med å forutse fremtidig situasjon. Spekulativ investering. Forverret situasjon er ventet. Høy sannsynlighet for konkurs eller annen driftsstans. Konkurs eller varig betalingsudyktighet mest sannsynlig 0 Hensikten med reglementet Hensikten med reglementet er å gi rammer og retningslinjer for hvordan forvaltningen av kommunens finansportefølje skal skje gjennom å definere det risikonivå som er akseptabelt for plasseringer og låneopptak. 1 Hjemmel Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens 52, med tilhørende forskrifter, samt 46, 48 og Formål Kommunen skal forvalte sine midler på en slik måte at en sikrer en tilfredsstillende avkastning på midlene samtidig som kommunen ikke blir utsatt for vesentlig Side 18 av 47

19 Sak 62/08 finansiell risiko. Midlene skal også forvaltes under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. 3 Målsetting Finansforvaltningen skal: - tilfredsstille kommunelovens formålsbestemmelse om optimal utnytting av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne gi et best mulig tjenestetilbud. - sikre at kommunens finansielle stilling har stor grad av forutsigbarhet. - bidra til stabilitet og langsiktighet. - sikre at den kommunale administrasjon forvalter midlene i tråd med kommunestyrets vedtak. 4 Risiko 4.1 Risikoprofil Kommunen skal ha en lav til moderat risikoprofil med fokus på å redusere eventuelle negative påvirkninger fra finansmarkedets endringer på kommunens finansielle stilling. Utsteder sin soliditet og plasseringen sin likviditet blir vektlagt fremfor avkastning. 4.2 Finansiell risiko Kommunen påtar seg en finansiell risiko ved disposisjoner som gjelder plassering og lån av midler. Karmøy kommunens rammer for finansiell risiko er følgende: Generelt Karmøy kommune skal ikke benytte derivater eller opsjoner hvor faren for tap av hovedstol er tilstede, eller risikoen ved bruk av instrumentet må anses å være høy Kredittrisiko Kredittrisiko representerer faren for at låntaker eller motparten i en derivatkontrakt ikke betaler tilbake hele eller deler av lånet (inkludert rentene). Karmøy kommune skal ta lav kredittrisiko Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for tap som følge av endringer i priser og kurssvigninger i de markedene kommunen er eksponert. Karmøy kommune skal søke redusert markedsrisiko ved at flere typer finansinstrumenter skal benyttes til enhver tid. Herunder: Renterisiko Renterisiko representerer risikoen for at verdien på lån og plasseringer i rentebærende verdipapirer endrer seg når renten endrer seg. Går renten opp går verdien av plasseringer i rentebærende verdipapirer ned (og motsatt). Karmøy kommune skal ta moderat renterisiko ved at plasseringer i rentebærende papirer og lån fordeles på varierte rentebindingsperioder Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko representerer faren for at midler ikke kan transformeres til kontanter i Side 19 av 47

20 Sak 62/08 løpet av en rimelig tidsperiode. Karmøy kommunen skal ta lav likviditetsrisiko ved at det til enhver tid er tilstrekkelig ledig kapital til å dekke løpende betalinger av investeringer og drift Valutarisiko Valutarisiko representerer risikoen for tap på grunn av kurssvingninger i valutamarkedet. Karmøy kommune skal ikke ta valutarisiko utover plasseringer i utenlandske rente- og aksjefond Aksjerisiko Aksjerisiko er risiko i aksjemarkedet eller at det aktuelle investeringsobjekt vil stige eller falle både på kort eller lang sikt. Karmøy kommune skal ta moderat risiko og aksjeplassering skal være i aksjefond eller lignende børsnoterte enkeltaksjer innenfor den definerte maksimalramme. Se punkt B, G, H, I og J. 5 Retningslinjer for finansforvaltningen 5.1 Overskuddslikviditet og likviditetsreserve. Det er en forutsetning for forvaltningen av kommunens likvide midler at det til grunn for den faktiske plasseringen av midler foreligger en prognose for utviklingen av kommunens likviditetsbehov for det aktuelle budsjettår. Prognosen skal minimum vise forventet likviditetsbehov per måned. Plasseringene skal gjennomføres slik at likviditetsbehovet dekkes samtidig som en forsvarlig Begrensninger avkastning oppnås med minimal A likviditets- og kredittrisiko. Kommunen Beløp skal Maksimal ikke ta valutarisiko andel Andre ved begrensninger plasseringer. Obligasjoner/ sertifikater utstedt/ Plassering garantert av den av norske likviditet stat Se tabellen nedenfor: B C D Obligasjoner/ sertifikater utstedt/garantert av norske kommuner eller fylkeskommuner Bankinnskudd/ obligasjoner/ sertifikater utstedt av norske banker Obligasjoner/ sertifikater utstedt av norske kredittforetak E Pengemarkedsfond/ obligasjonsfond F G H I J Det kan gjøres plasseringer i: Gjenkjøpsavtaler (repoforretninger) i obligasjoner nevnt under A-D ovenfor Obligasjoner/ sertifikater notert på Oslo Børs Storlånsektorliste og som ikke inngår i punktene A- E ovenfor Ansvarlige lån utstedt av banker/ kredittforetak nevnt under C og D Norske/ utenlandske aksjefond samt norske aksjeindekserte obligasjonslån Direkteplassering i aksjer og grunnfondsbevis notert på Oslo Børs. Inntil 100 % av overskuddslikviditeten/ likviditetsreserven kan plasseres i denne gruppen (A-F) som renteinstrumenter. Inntil 25 % av overskuddslikviditeten/ likviditetsreserven kan plasseres i denne gruppen (G-J) som egenkapitalinstrumenter. Ingen Ingen 50 mill kr pr selskap 50 mill kr pr selskap 50 mill kr pr selskap 50 mill kr pr selskap Maksimalt 2 % av forvaltningskapitalen i vedkommende bank Maksimalt 10 % av det enkelte fonds totale størrelse Maksimalt 10 % av det enkelte fonds eller lånets totale Side 20 av 47 størrelse Papirene skal være i tråd med lov om statsforetak av eller lov om aksjeselskaper av jfr 18-3 og En soliditet/egenkapital på minst 8 % og tap på utlån mindre enn 2,5 % av brutto lån. Forvaltningskapital på minst 5 mrd kr, en soliditet/ egenkapital på minst 8 %, samt tap på utlån mindre enn 1 % av brutto utlån. For utenlandske fond forutsettes en kredittrating tilsvarende A- kategorien eller bedre hos Standard & Poors eller Moody's. Plassering med maksimal løpetid på 6 måneder. Behandles som egenkapitalinstrumenter Minimum 25 aksjer/ Minimum 50 % skal være grunnfondsbevis. aksjeklasser inkludert i OBX Maksimalt 15 % i en indeksen. Maksimalt 10 % i enkelt aksje. aksjer på SMB listen.

21 Sak 62/ Rådmannen skal løpende vurdere gjeldsbetjeningsevnen til de selskaper/fond som benyttes med tanke på eventuelt å trekke midler ut av disse hvis endrede økonomiske forhold tilsier at risikoen ved plassering øker. Basis for beslutninger er sist avlagte kvartalsregnskap/ tertialregnskap/årsregnskap Karmøy kommune skal ikke foreta plasseringer i aksjer eller rentebærende papirer i selskaper som kan antas å skade kommunens omdømme, og som bryter med FNkonvensjoner og erklæringer vedrørende menneskerettigheter, inklusiv barnearbeid, arbeidsrettigheter, miljø, våpen og korrupsjon. 5.2 Langsiktig kapital Dette er kapital der grunnkapitalen ikke skal røres, og bare avkastningen skal brukes. Karmøy kommune har for tiden ikke slik kapital, og det er derfor heller ikke utarbeidet retningslinjer (strategi) for forvaltningen av slik kapital. Retningslinjer (strategi) for slik kapital vil bli utarbeidet og lagt fram for kommunestyret til godkjenning i god tid på forhånd om kommunen skulle få slik kapital. 5.3 Retningslinjer for forvaltning av låneporteføljen Sammensetning av kommunens lån. Kommunens lån skal sammensettes slik at de overordnede mål nås, det vil si at kommunen skal oppnå en stabil verdikostnad over tid til lavest mulig kostnad og risiko. Styringen av låneporteføljen skal primært gjennomføres med sikte på å oppnå den ønskede utvikling for kommunens netto finansutgifter. Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, men likevel slik at refinansieringsrisikoen begrenses. Generelt gjelder følgende: A Enkeltlån skal ikke utgjøre mer enn 30 % av den samlede låneportefølje. B Lån med forfall inntil 1 år fram i tid skal maksimalt utgjøre 40 % av den samlede låneporteføljen. C Lån med flytende rente skal maksimalt utgjøre 70 % av låneporteføljen (ekslusiv lån for videre utlån). D Lån kan tas opp som åpne serier og uten avdrag. I sistnevnte tilfelle skal det avsettes tilstrekkelige midler til gjeldsavdragsfondet. Dette skal forvaltes som langsiktige fondsmidler Strategi Side 21 av 47

22 Sak 62/08 Ved refinansiering og opptak av nye lån skal valg av rentebinding skje slik at renterisikoen for kommunens nettogjeld holdes innenfor de rammer som er satt Finansieringskilder Ved opptak av lån kan kommunen bruke de långiverne som ikke er særskilt unntatt. Unntak: For tiden ingen Varighet Karmøy kommune skal ha en gjennomsnittlig varighet for sin låneportefølje på inntil 5 år. Side 22 av 47

23 Sak 62/ Valutasikring og derivater Valutasikring og valutaderivater For bruk av valutasikring og valutaderivater gjelder følgende: A Kommunen skal ikke selv valutasikre de plasseringer som gjøres direkte i utenlandske verdipapirer eller utenlandske aksjefond. B Kommunen kan ta opp lån i utenlandsk valuta forutsatt at alle kontantstrømmer tilhørende lånet er fullt ut valutasikret. I dette tilfelle forutsettes at valutaderivater er benyttet med bank kredittratet tilsvarende Standard & Poors BBB- eller bedre som motpart Rentebytteavtaler og fremtidige renteavtaler (FRA). Rentebytteavtaler (Swap) og fremtidige renteavtaler (FRA) kan benyttes til styring av kommunens renterisiko forutsatt at: A De benyttes i tilknytning til et underliggende lån eller rentebærende plassering og med motsatt markedsverdi. B Det benyttes med bank kredittratet tilsvarende Standard & Poors BBB-, eller bedre, som motpart Futures Det kan tas posisjoner i norske aksjeindeksfutures for å begrense markedsrisikoen på aksjeporteføljen. 6 Fullmakter Innenfor de retningslinjer som følger av dette dokument delegeres følgende fullmakter til rådmannen: 6.1 Gjennomføre opptak av lån etter lovlig vedtak fattet av kommunestyret. 6.2 Gjennomføre refinansiering av eksisterende lån. 6.3 Godkjenne rentebetingelser på forfalte lån. 6.4 Forestå den løpende forvaltningen av kommunens likvide midler, herunder: - inngå avtaler om kjøp og salg av verdipapirer - inngå avtaler om kjøp og salg av andeler i verdipapirfond - foreta plasseringer på særvilkår 6.5 Inngå avtale om ekstern bistand til styrking av kommunens finanskompetanse, herunder: - avtaler om generell finansiell rådgivning - avtaler om forvaltning av deler av kommunens likvide midler og kommunens gjeldsportefølje (aktiv forvaltning) 6.6 Inngå avtaler om bruk av sikringsinstrumenter innenfor de begrensninger som følger av pkt Side 23 av 47

24 Sak 62/08 7 Rapportering 7.1 Rådmannen Rådmannen skal 1 gang per tertial legge fram til orientering for formannskapet en rapport over kommunens finansportefølje (likviditet og lån), samt vise den finansielle risikoen knyttet til porteføljen. Ved vesentlige endringer i finansmarkedene og som gjør det nødvendig å foreta store tilpasninger av finansporteføljen, skal formannskapet straks orienteres. 7.2 Forvaltere Rapportering fra eventuelle forvaltere av kommunens finansportefølje (lån og likviditet) skal normalt skje 1 gang per måned. 7.3 Uavhengig instans Rapportering fra uavhengig instans slik som nevnt i 3 i Forskrift om Kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av 5/3 01, skal skje 1 gang per tertial. 8 Årlig gjennomgang av finansreglementet Finansreglementet skal gjennomgås årlig med sikte på eventuelle nødvendige endringer og tilpasninger. Finansreglementet gjelder inntil endringene/tilpasningene er vedtatt av kommunestyret. Side 24 av 47

25 Sak 63/08 GARANTI KUNSTGRESSBANE - FERKINGSTAD I.L. Saksbehandler: Inger Kallevik Haavik Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 08/1110 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 63/08 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre garanterer med simpel kausjon for lån til kunstgrasbane på opp til kr til Ferkingstad IL. Garantien gjelder lånets hovedstol som er på maksimum kr og kommunens maksimale garantiansvar skal ikke overstige kr Det gis mulighet for avdragsfrihet på opp til 5 år for hele lånebeløpet. Garantien skal reduseres i takt med utbetaling av tilskudd og avdrag. Lånets totale løpetid er på maksimum 15 år. Side 25 av 47

26 Sak 63/08 SAKSFRAMSTILLING Ferkingstad IL søker om garanti på inntil kr til bygging av kunstgrasbane på den eksisterende grusbanen som ligger ved idrettshuset på Ferkingstad. Ferkingstad IL har 530 medlemmer, hvorav 221 er aktive under 19 år. Anlegget består i dag av klubbhus med garderober, en grusbane og en grasbane. For å gi et bedre sportslig tilbud ser de det som nødvendig å tilby medlemmene en kunstgrasbane. Med dagens krav til anlegg og naboklubber som allerede tilbyr kunstgras, er det viktig å tilby et moderne anlegg for å holde på og videreutvikle aktivitetene og tilbudet ellers i klubben. Kunstgrasbanen er planlagt til å bli på 50x90 meter i spilleflate og 58x100 meter i ytre mål som gir plass til to 7er baner. I tillegg skal det ferdigstilles med nødvendige gjerder og lysene skal renoveres. I ekstraordinært årsmøte som ble avholdt den 11. desember 07, vedtok klubben å gå inn for å bygge kunstgrasbanen med en kostnadsramme på inntil kr under forutsetning av at det gis kommunal garanti på låneopptaket. Finansieringsplan: Spillemidler kr Egenandel kr Kommunalt tilskudd kr Lån kr Dugnad kr Gaver/rabatter kr Sum kr Anlegget ligger som nummer 37 i kommunens handlingsprogram for idrett og friluftslivsanlegg når det gjelder spillemidler og som nr. 12 når det gjelder kommunale midler. Under forutsetning om at det blir bevilget tilsvarende de siste årene til idrettsanlegg, kan en anslå at spillemidlene kommer en gang etter 2012 avhengig av om større anlegg som ligger foran blir realisert. Når det gjelder kommunale midler kan disse komme til utbetaling innen 3-4 år avhengig av de årlige kommunale budsjettene til formålet. I sitt framlegg til det ekstraordineære årsmøtet kalkulerer idrettslaget med at spillemidler og kommunale midler ikke er på plass før om minimum 10 år. De beregner en løpetid på lånet som er kalkulert til kr i mellomfinansierings perioden, på 15 år med 5 års avdragsfrihet. Dette er tilsvarende det som er gitt til andre, tilsvarende prosjekter. Klubbens økonomi Ut i fra de siste års regnskaper ser klubben ut til å ha god kontroll på økonomien. I balansen for 2007 har de blant annet et bankinnskudd/kontanter på kr Ifølge balansen for 2007 har ikke klubben lån. Budsjettet for 2008 legger opp til drift omtrent på nivå med tidligere år. Renteutgiftene til lånet dekkes opp av ordinære inntekter. Side 26 av 47

27 Sak 63/08 Rådmannens kommentarer og konlusjon: Det er tydelig at klubben har arbeidet seriøst og godt med prosessen rundt kunstgrasbanen. Av informasjonen kommer det fram at klubben har god økonomisk styring og følger de formaliteter som kreves i en slik prosess. Kunstgrasbanen er viktig for idrettslaget, både for å kunne gi medlemmene et like godt tilbud som naboklubbene og dermed holde dem i klubben, og for å videreutvikle miljøet og tilbudet i klubben. Det anbefales at klubben gis garanti for et lånebeløp på inntil kr som går over 15 år med inntil 5 års avdragsfrihet. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 27 av 47

28 Sak 65/08 GARANTI - KARMØY RIDEKLUBB - UTBEDRING AV ANLEGGET Saksbehandler: Inger Kallevik Haavik Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 07/2638 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 64/08 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre garanterer med simpel kausjon for lån til innfrielse av kassakreditt på opp til kr for Karmøy Rideklubb. Garantien gjelder lånets hovedstol som er på maksimum kr og kommunens maksimale garantiansvar skal ikke overstige kr Garantien reduseres i takt med avdragene og den totale løpetiden er på maksimum 5 år. Side 28 av 47

29 Sak 65/08 GARANTI -KLUBBHUS - AVALDSNES IDRETTSLAG ENDRING AV BANKFORBINDELSE Saksbehandler: Inger Kallevik Haavik Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 03/3204 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 65/08 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre garanterer med simpel kausjon for restgjeld til klubbhus på inntil Kr for Avaldsnes IL. Garantien gjelder lånets hovedstol som er på maksimum kr og kommunens maksimale garantiansvar skal ikke overstige kr Garantien reduseres i takt med utbetaling av tilskudd og avdrag og løper maksimalt i 20 år fra 2004 som i opprinnelig vedtak i KST 2/04. Side 29 av 47

30 Sak 65/08 SAKSFRAMSTILLING Avaldsnes IL fikk i kommunestyrets sak 2/04 simpel garanti fra Karmøy kommune til opptak av lån på opptil kr i Sparebank1, SR bank, til nytt klubbhus. Idrettslaget er nå i ferd med å bytte bankforbindelse til Skudenes & Aakra Sparebank og ønsker å overføre lånet som er knyttet til garantien dit. Fordi Sparebank1, SR-bank står nevnt spesielt i vedtaket som ble tatt i kommunestyret i 2004, må kommunestyret fatte nytt vedtak når klubben endrer bankforbindelsen. Fylkesmannen som tar den endelige godkjenningen av garantier har bekreftet at garantien må vedtas på nytt i kommunestyret før garantien kan flyttes til Skudenes & Aakra sparebank. Restgjelden på lånet er per i dag på ca kr I henhold til nedbetalingsplanen og opprinnelig godkjenning fra kommunestyret, skal lånet være nedbetalt i Idrettslaget har mottatt spillemidler og kommunale midler til idrettsdelen og venter på fylkesmidler til kulturhusdelen som er forventet til å bli kr Når disse kommer til utbetaling er avhengig Rogaland fylkeskommunes framtidige budsjetter. Økonomisk framstår Avaldsnes IL som svært solid med god kontroll og styring. Klubben har siden 1996 investert for ca 20 millioner kroner siden 1996 og regner med å sitte igjen med tilnærmet null gjeld etter at alle tilskuddene er utbetalt. Rådmannens kommentarer og konklusjon: Gjelden som skal overføres til annen bank er siden 2004 fulgt opp av Avaldsnes IL på en svært god måte og i tråd med forutsetningene for garantien. Det er derfor ingen grunn til ikke å la garantien bli overført til den nye bankforbindelsen til klubben. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 30 av 47

31 Sak 66/08 KLOAKKERING. TJØSVOLL. ERVERV AV RETTIGHETER GNR. 12, BNR. 265, 266 OG 242. EKSPROPRIASJONSVEDTAK OG EVENT. FORHÅNDSTILTREDELSE. Saksbehandler: Lars Tore Nordskog Arkiv: 611 M32 &50 Arkivsaksnr.: 01/1435 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 66/08 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 35 nr. 1, med slik begrunnelse som framgår av rådmannen sin innstilling, å ekspropriere nødvendig grunn og rettigheter til gjennomføring av del av reguleringsplan 2011, Ledningstrase Sæveland, for del av gnr. 12, bnr. 265, 266 og Karmøy kommunestyre vedtar at det i nødvendig utstrekning søkes om nødvendig forhåndstiltredelse etter oreigningslovens 25. Side 31 av 47

32 Sak 66/08 SAKSFRAMSTILLING 1. Innledning. Reguleringsplan for plan nr. 2011, Ledningstrase Sæveland, ble egengodkjent i kommune-styret i sak 54/05, den , jfr. vedlagt kopi av vedtak. Reguleringen av ledningstraseen hadde sin årsak i at det ikke lykkes å oppnå minnelig avtaler med 3 berørte eiendommer for opprensking av kloakkforholdene rundt Tjøsvollvatnet. Som følge av dette ble det i formannskapsak nr. 09/08 den vedtatt sendt ut forhåndsvarsel om ekspropriasjon og eventuell forhåndstiltredelse. Forhåndsvarslet med vedtak ble sendt ut den til eierne av de berørte eiendommene. Det er kommet inn en skriftlig merknad på dette forhånds-varslet, jfr. vedlagt brev fra adv. T. Hjelde, datert for eierne av gnr. 12, bnr. 265 og 266. Vi har også telefonisk vært i kontakt med eier av 12/ Plan- og anleggstatus for området. Berørte er varslet om egengodkjenning av reguleringsplanen ved utsendelse til grunneierne den Opprensking av kloakkforholdene i og rundt Tjøsvollvatnet har vært en prioritert oppgave for kommunen i lengre tid. Kommunen har derfor over flere år gjennomført forskjellige delanlegg som ledd i denne opprenskingen. I tillegg vil utbygging av den regulerte ledningstraseen være et svært viktig ledd i overføringsnettet frå de nordlige Åkra, hele Tjøsvoll, Årvollsområdet og Seveland til det nye renseanlegget som vil bli bygget på Åkra eller Tjøsvollodden. Denne traseen, jfr. vedlagt kartutsnitt i M 1:1500, datert med reguleringsplanen, er en viktig brikke i de omfattende renoveringsarbeider som har skjedd i dette området knyttet til kloakkrammeplanen for Karmøy de siste årene. Både før og etter behandling av reguleringsplanen har det vært ført grunnforhandlinger med berørte grunneiere. Etter omfattende forhandlinger, har det dessverre ikke lykkes å komme til enighet med 3 av de berørte eiendommene. Dette gjelder eierne av gnr. 12, bnr. 265 og 266 og 242. For 2 av de berørte, bnr. 265 og 266, har vi og sendt ut forslag til avtaleskjønn uten å få noen respons på dette. På prosjektet er det inngått minnelige avtaler med de 4 andre berørte på denne korte anleggsstrekningen. I tillegg er det inngått et betydelig antall avtaler i minnelighet rundt Tjøsvollvatnet knyttet til andre delprosjekt som er utført som ledd i opprenskingen av kloakkforholdene og overvannsproblem for de lavest liggende boliger rundt vatnet. 2. Kort beskrivelse av inngrepet på de 3 eiendommene. Alle de berørte eiendommene gnr. 12, bnr. 265, 266 og 242, er ubebygde eiendommer som ligger lavt og grenser direkte til Tjøsvollvatnet, jfr. kartutsnittet. 2 av eiendommen, bnr. 265 og 266, grenser også direkte til rv. 47. Det mest omfattende inngrepet skjer på bnr. 265 med anlegg av ledninger med nødvendige innretninger og veg med snuplass og kloakkpumpestasjon. Inngrepet på bnr. 266 gjelder adkomstveg til pumpestasjonen og ledninger med nødvendig tilbehør, jfr. vedlagt kopi av tegn , datert som viser ledningsnett med veg og kloakkpumpestasjon over bnr. 265 og 266. Som det framgår av denne tegningen, blir bnr. 242 berørt ved at vi kobler sammen ny ledning og eksisterende avløpsledning ved kum 7. Som følge av at det har vært ført omfattende forhandlinger med eierne av bnr. 265 og 266, har vi ikke i noen særlig grad forhandlet med eier av bnr Årsaken er at vi må ha avtaler med bnr. 265 og 266, før vi kan gjøre inngrep på bnr Vi Side 32 av 47

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012

Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012 Forslag til REGLEMENT FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Gjeldende fra juni 2012 1. Innledning 1.1 Formål Fylkeskommunens reglement for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i Kommunelovens

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 74048215 Arkivref: 2010/4756 - / Saksordfører:

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Ås kommune Ås kommunes finansreglement - Revidering Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 27.08.2014 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Utkast til justert tekst mai 2015 1 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune

Reglement og fullmakt for finansforvaltning. Verdal kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Verdal kommune Kommunestyret Verdal, 25.08.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet... 3 2. Hjemmel... 3 3. Gyldighet... 3 4. Begrensninger...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 1. Hjemmel og gyldighet Finansreglementet er vedtatt med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 03.09. 2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Gjeldende fra 01.07.2010 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60.

FLESBERG KOMMUNE. Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune. Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. FLESBERG KOMMUNE Reglement for finansforvaltningen i Flesberg kommune Versjon 24. november 2010. Vedtatt av Flesberg kommunestyre 16.12.10, sak 60. Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED KOMMUNENS FINANSREGLEMENT...

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 10.03.2011 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 7.1. Hjemmel Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9.juni 2009. 7.2 Forvaltning

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken.

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken. Saknr. 12/515-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Willy Kleven Reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune - revidering Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Styresak. Terje Arne Krokvik Handtering av lån eventuell rentebinding. Styresak 115/05 O Styremøte 14.12. 2005

Styresak. Terje Arne Krokvik Handtering av lån eventuell rentebinding. Styresak 115/05 O Styremøte 14.12. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 05.12.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Handtering av lån eventuell rentebinding Styresak 115/05 O Styremøte 14.12. 2005 Bakgrunn

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 10/94 NYTT FINANSREGLEMENT - JUSTERING AV KOMMUNENS DELEGERINGS OG ØKONOMIREGLEMENT Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til

Detaljer

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE Sak nr., vedtatt av kommunestyret i møte den / 2002 Innhold Innledning, virksomhetsområde og avklaringer 3 1. Overordnet målsetting for finansfunksjonen i kommunen.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc

Detaljer

Finansreglement for Nittedal kommune

Finansreglement for Nittedal kommune V.6 Vedtatt av kommunestyret Finansreglement for Nittedal kommune Vedtatt av kommunestyret 26.05.2014 Innhold 1 Finansreglementets virkeområde og formål... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Formålet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet

Detaljer

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 )

Finansreglement. for. Hole kommune. (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Finansreglement for Hole kommune 2010 (3. reviderte utgave, gjeldende fra 1. juli 2010 ) Utarbeidet iht Ny finansforskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 med virkning

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Reglement for finansforvaltning I Grimstad kommune Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Innholdsfortegnelse Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hjemmel 3 1.2 Målsetting. 3 1.3 Risikoprofil. 4 2

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune Reglement for finansforvaltning Leka kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Rutiner for finansforvaltning. Verdal kommune

Rutiner for finansforvaltning. Verdal kommune Rutiner for finansforvaltning Verdal kommune Oversikt: 1. Innledning... 3 2. Administrative rutiner... 4 3. Likviditetsoversikt... 5 4. Rutine for vurdering og håndtering av finansiell risiko... 6 5. Avvikshåndtering...

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Arkivsaksnr: 2009/3687 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal REVIDERING AV STEINKJER KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT

MØTEBOK. Saksgang. Arkivsaksnr: 2009/3687 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal REVIDERING AV STEINKJER KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/3687

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune

Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune Vår referanse Saksbehandler Dato 12/07425-17 Oddvar Andersen 10.01.2013 Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune Fastsatt av fylkesrådet i Nord-Trøndelag den.,

Detaljer

FINANSREGLEMENT. for Kristiansund kommune. Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1. Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet

FINANSREGLEMENT. for Kristiansund kommune. Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1. Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet FINANSREGLEMENT for Kristiansund kommune Vedtatt i bystyret 25.01.2011 PS 11/1 Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495 Sign: Dato: Utvalg: KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Forslag til vedtak: Karmøy kommune garanterer ved simpel kausjon

Detaljer

Budsjettreglement og reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune

Budsjettreglement og reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune Budsjettreglement og reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune Vedtatt av Hedmark fylkesting 6. mars 2012 1. Innledning Dette dokumentet inneholder to ulike reglement: Reglement for delegering

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.06.2010 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 1 11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 11.1. Regulerende bestemmelser Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 52 nr. 2 Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

Detaljer

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Ny finansforskrift - Konsekvenser sett med en overvåkers øyne Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Et non profit arbeidsfellesskap: Kommunalbanken KLP Forsikring Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Vedtatt: FT 118/2015, Ikrafttreden: 16.12.2015 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNEN... 3 1.1 FORMÅL MED FYLKESKOMMUNENS FINANSREGLEMENT... 3 1.2 RAPPORTERING... 3 1.2.1 Tidspunkt for rapportering...

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN I GAUSDAL KOMMUNE Til behandling i kommunestyret i møte 17. juni 2010. REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.11.06 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast Reglement for finansforvaltning Dønna kommune Utkast 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1 Hensikten med reglementet......3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2.

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4920 Sakstittel: REVIDERING AV FINANSREGLEMENTET K-kode: 240 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert

Detaljer

Utfordringer i revisjonen og kvalitetssikring

Utfordringer i revisjonen og kvalitetssikring Utfordringer i revisjonen og kvalitetssikring Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen Hva gjør revisor på finansområdet? Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon 2 Finansforvaltningen omfatter A. Ledig driftslikviditet

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING. Vedtatt av fylkestinget 18.06.13 Erstattar tidlegare reglement av 15.06.

REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING. Vedtatt av fylkestinget 18.06.13 Erstattar tidlegare reglement av 15.06. REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av fylkestinget 18.06.13 Erstattar tidlegare reglement av 15.06.10 1. Formålet med forvaltninga Møre og Romsdal fylkeskommune skal

Detaljer

Fauske kommune. mai 08

Fauske kommune. mai 08 Fauske kommune mai 08 Reglement Fin a nsfo rvaltn ing Innholdsforlegne~e GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFOR VAL TNINGEN... 2 HJEMMEL.........................................................

Detaljer

(Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

(Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning (Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet xx med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010 Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune 01.oktober 2010 Bakgrunn Deloitte har på forespørsel fra økonomisjefen foretatt en gjennomgang av Kvam kommunes utkast til nytt finansreglement i samsvar med

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Reglement for finansforvaltning

Evje og Hornnes kommune. Reglement for finansforvaltning Evje og Hornnes kommune Reglement for finansforvaltning Vedtatt i kommunestyret: 24.10.2013 1 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Som ved alt regelverk er imidlertid forutsetningen at bestemmelsene blir fulgt i praksis. Det er i første rekke kommunenes ansvar.

Som ved alt regelverk er imidlertid forutsetningen at bestemmelsene blir fulgt i praksis. Det er i første rekke kommunenes ansvar. Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 30.11.07 Terra-saken Etter KS oppfatning er dagens regelverk i forhold til låneopptak og finansforvaltning godt nok. En eventuell

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Reglement for finansforvaltningen i Oppland fylkeskommune. Godkjent av fylkestinget 7/6-2010

Reglement for finansforvaltningen i Oppland fylkeskommune. Godkjent av fylkestinget 7/6-2010 Reglement for finansforvaltningen i Oppland fylkeskommune Godkjent av fylkestinget 7/6-2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGEN 1. Finansreglementets virkeområde, hjemmel og gyldighet... 4 1.1 Hensikten

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Fylkesrådmannen la i møte den fram sak om Endring av reglement for finansforvaltninga i Hordaland fylkeskommune. Fylkesrådmannen opplyste i møtet at

Detaljer

9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva

9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 1 9. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 9.1 Definisjon Med langsiktige finansielle aktiva meiner vi midlar som ikkje kan reknast som ledige likvider eller som er planlagt brukt til

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.10.2005 200400355-12 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.10.2005 200400355-12 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.10.2005 200400355-12 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 97-2005

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2013 Tid: KL. 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.03.2006 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: Ragnar Olsen AP,

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer