STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen :00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00"

Transkript

1 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen :00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET Sak 72/11 Sak 73/11 Sak 74/11 Sak 75/11 Sak 76/11 Sak 77/11 OFFENTLIG FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I GAUSDAL KOMMUNE - ENDRING AV TILSKUDDSSATSER 2011 REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2012 REGULERING AV VANNGEBYRER 2012 REGULERING AV RENOVASJONSGEBYRER 2012 REGULERING AV SLAMGEBYR 2012 ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAMT BUDSJETT 2012 (er delt ut tidligere og også lagt ut i dropbox) Sakene er utlagt på merkantil avdeling fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til servicetorget, tlf Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Saker unntatt offentlighet blir utsendt til medlemmene. Varamedlemmer som blir innkalt må selv henvende seg til servicetorget for å få tilsendt disse. Gausdal, Hans Oddvar Høistad Ordfører Rannveig Mogren Rådmann

2 Gausdal kommune 2 Ark.: Arkivsaksnr.: 11/1596 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 71/11 Formannskapet Saksbehandler: Wenche Iverstuen REFERATSAKER FORMANNSKAPET Vedlegg: Notat ang. forurensningssak: Unntatt off. off.l Ref. På legg i henhold til forurensningsloven. Unntatt offentlighet off.l. 13 Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: Referatsakene tas til etterretning. Side 2 av 19

3 Gausdal kommune 3 Ark.: 223 A10 Arkivsaksnr.: 11/121 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 72/11 Formannskapet / Kommunestyret Saksbehandler: Marit Bråten Homb OFFENTLIG FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I GAUSDAL KOMMUNE - ENDRING AV TILSKUDDSSATSER 2011 Vedlegg: Brev fra fylkesmannen av Beregningsgrunnlag for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager for Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Kommunestyresak 3/11Offentlig finansiering av ikke-kommunale barnehager i Gausdal kommune, behandlet i møte d Dokumentasjon for bakgrunnstall beregningsgrunnlag for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager, vedleggene 1-4. SAMMENDRAG: Det foreslås at kommunestyret vedtar nye satser for driftstilskudd i 2011 som følge av forskriftsendring samt økte utgifter til kommunens barnehager. SAKSOPPLYSNINGER: Forskriftsendring. I brev av har fylkesmannen informert kommunen i forhold til at det blant annet er foretatt en endring i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager (heretter benevnt forskriften). Endringen gjelder måten administrasjonstilskuddet skal beregnes på. Administrasjonstilskuddet på 4 % skal beregnes av brutto driftsutgifter uten å hensynta reduksjon som følge av foreldrebetaling. Dette innebærer at kommunens sats har vært satt for lavt. Nye satser per år per hel plass er etter dette slik: Ny sats Tidligere fastsatt sats Endring Små barn Store barn Denne forskriftsendringen medfører at kommunestyret formelt må vedta nye satser for driftstilskudd. Endringen er allerede hensyntatt i forbindelse med utbetaling av tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene ettersom kommunen ikke har noe annet valg enn å foreta denne korreksjonen. Side 3 av 19

4 Sak 72/11 I sitt brev av ble det også informert om at det er fattet en endring i de nasjonale satsene for familiebarnehager. Dette opplyses å være som følge av en beregningsfeil i forbindelse med fastsettingen av de nasjonale satsene for henholdsvis små og store barn. De nye satsene er slik per heltidsplass: Tilskudd drift inkl adm. Kapital Totalt Små barn Store barn Denne endringen trenger formelt sett ikke nytt vedtak ettersom det ikke er kommunens beregning av sats som må foretas på nytt. Det tas likevel med her som informasjon da det vil gjelde tilskudd til en ikke-kommunal familiebarnehage som kommunen utbetaler tilskudd til. Økt utgiftsramme kommunens barnehager. I henhold til forskriftens 8 skal kommuner som i løpet av året endrer bevilgningene til ordinær drift i kommunale barnehager samme året fatte vedtak om etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Etter at kommunestyret vedtok budsjettrammen for kommunens barnehager har det blitt klart at kommunens utgifter til pensjon vil bli betydelig høyere på barnehageområdet enn budsjettert. Samtidig ser det per nå ut til å være behov for å bruke noe av de midlene som ble avsatt på fond av overskuddet fra Disse endringene til sammen utgjør netto kr. Dette innebærer at det må foretas en etterjustering av tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene. Som det framgår av beregningsgrunnlaget må tilskuddet ytterligere økes for de ordinære ikke-kommunale barnehagene. Den ikke-kommunale familiebarnehagen mottar tilskudd ut fra nasjonale satser og omfattes derfor ikke av denne endringen. Tilskuddet endres som følger: Tilskudd inkl forskriftsendring Tilskudd inkl etterjustering Endring Små barn Store barn I 8 står det videre; Dersom kommunens regnskap viser at forbruket i de kommunale barnehagene avviker fra det som lå til grunn for fastsettelsen av tilskuddssatsene etter 4 og 5, skal kommunen i forbindelse med kommunestyrets årlige fastsettelse av årsregnskapet fatte vedtak kom etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Etterjustering av tilskudd det er fattet vedtak om i samsvar med andre ledd skal hensyntas. Dette innebærer at det i 2012 vil bli foretatt en avregning av tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene ut fra det som ble det faktiske resultatet for drift av kommunens barnehager i Justeringen vil kunne gå begge veger. Utbetaling av korrigert tilskudd til de private barnehagene. Det er allerede utbetalt til de private barnehagene korreksjon av tilskudd som følge av forskriftsendring og korrigert sats for familiebarnehagene. Når det gjelder etterbetaling som Side 4 av 19

5 Sak 72/11 følge av økte driftsrammer for de kommunale barnehagene i 2011 vil dette bli foretatt umiddelbart etter kommunestyrets vedtak. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: Som følge av forskriftsendring og økt ramme for de kommunale barnehagene i 2011 vedtas følgende nye satser for driftstilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager for 2011: Driftstilskudd små barn 0-2 år fastsettes til kr per år per hel plass Driftstilskudd store barn 3-6 år fastsettes til kr per år per hel plass Side 5 av 19

6 Gausdal kommune 6 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 11/1456 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 112/11 Planutvalget /11 Formannskapet / Kommunestyret Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV AVLØPSGEBYR 2012 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Dekningsgradsberegninger SAMMENDRAG: Fra foreslås følgende gebyrsatser for avløpstjenester eks mva: Abonnementsgebyr hytter: kr 1838,- pr år pr abonnement. Tilknytningsgebyr hytter: kr 370,- pr m² Forbruksgebyr all bebyggelse: kr 15,50 pr m³ Abonnementsgebyr bolig/næring kr 1225,- pr år pr abonnement Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats: kr 135,- pr m² Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats: kr 400,- pr m² SAKSOPPLYSNINGER: Saken er utarbeidet i samsvar med gjeldende forskrifter om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal. Forslag til gebyrsatser med mer for perioden er satt opp i etterfølgende tabell: Tekst Abonnementsgebyr hytter Tilknytningsgebyr hytter Forbruksgebyr all bebyggelse 14,75 15,50 16,00 16,50 17,00 Abonnementsgebyr bolig/næring Tilkn.gebyr bolig/næring låg sats Tilkn.gebyr bolig/næring høg sats Beregnet fond pr ,3 2,5 1,1-0,9-3,7 Antatt rente i % 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 Nye boliger tilknyttet Nye hytter tilknyttet *) Minus foran angitt beløp under fond betyr negativt fond. I følge retningslinjer fra kommunal-og regionaldepartementetanbefales det at kalkylerenten settes lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, med ett Side 6 av 19

7 Sak 73/11 tillegg på 1 prosent. I ovenstående tabell er det lagt inn en årlig økning av renta med 0,5 % fra 3,3 i 2011 til 5,5 % i I inntektsberegningene er det også tatt med tilknytningsgebyrer fra eksisterende bebyggelse og tilbygg. Det er forutsatt at disse inntektene vil bli mindre i løpet av perioden. Foreliggende forslag til gebyrsatser er foreslått økt noenlunde i samsvar med forventet prisstigning. Det gjelder både tilknytningsgebyrer og årsgebyrer. Det er det lagt inn en økning på 2,6% - 6,6% fra 2011 til I 2011 har gebyrnivået i Gausdal vært på nivå med sammenlignbare kommuner. I løpet av perioden er det beregnet at avløpsfondet vil endres fra et positivt fond på 3,3 mill kr til et negativt fond på 3,7 mill kr. Dette ut fra de forutsetninger som er benyttet for renteutvikling og antall nye tilknytninger til ledningsnettet. VURDERING: Rentenivået og antall nye tilknytninger har stor betydning for hvordan gebyrregnskapet vil bli. Fra sentrale myndigheter er det ikke forventet noen rask renteøkning. Byggevirksomheten har tatt seg opp igjen etter noe nedgang. Det burde derfor være godt håp om at de forutsetninger som er lagt til grunn ikke skulle bli dårligere enn forventet. Forslaget til gebyrsatser skulle derfor være riktig for at avløpet fortsatt skal være selvfinansierende. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: Med virkning fra fastsettes følgende gebyrsatser for avløpstjenester eks mva.: Abonnementsgebyr hytter: kr 1838,- pr år pr abonnement. Tilknytningsgebyr hytter: kr 370,- pr m² Forbruksgebyr all bebyggelse: kr 15,50 pr m³ Abonnementsgebyr bolig/næring kr 1225,- pr år pr abonnement Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats: kr 135,- pr m² Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats: kr 400,- pr m² Planutvalget behandlet saken, saksnr. 112/11 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Side 7 av 19

8 Gausdal kommune 8 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 11/1451 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 111/11 Planutvalget /11 Formannskapet / Kommunestyret Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV VANNGEBYRER 2012 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Dekningsgradsberegninger SAMMENDRAG: Fra foreslås følgende gebyrsatser for vannforsyning eks. mva.: Abonnementsgebyr hytter: Tilknytningsgebyr hytter: Forbruksgebyr all bebyggelse: Abonnementsgebyr bolig/næring: Tilkn.gebyr bolig/næring låg sats: Tilkn.gebyr bolig/næring høg sats: SAKSOPPLYSNINGER: kr 2325,- pr år pr abonnement. kr 450,- pr m². kr 15,50 pr m³. kr 1550,- pr år pr abonnement. kr 105,- pr m². kr 310,- pr m². Saken er utarbeidet i samsvar med gjeldende gebyrforskrifter om vann- og avløpsgebyrer i Gausdal. Forslag til gebyrsatser med mer for perioden er satt opp i etterfølgende tabell: Tekst Abonnementsgebyr hytter Tilknytningsgebyr hytter Forbruksgebyr all bebyggelse 15,00 15,50 16,00 16,50 17,00 Abonnementsgebyr bolig/næring Tilkn.gebyr bolig/næring låg sats Tilkn.gebyr bolig/næring høg sats Beregnet fond pr ,8 3,9 3,3 1,7-0,8 Antatt rente i % 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 Nye boliger tilknyttet Nye hytter tilknyttet Minus foran angitt beløp under fond betyr negativt fond. I følge retningslinjer fra kommunal- og regiondepartementet anbefales det at kalkylerenten settes lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, med et tillegg på 1 prosent. I foregående tabell er det lagt inn en årlig økning av renta med 0,5 % fra ca 3,5% i 2011 til 5,5% i Side 8 av 19

9 Sak 74/11 I inntektsberegningene er det også tatt med tilknytningsgebyrer fra eksisterende bebyggelse og tilbygg. Disse inntektene er det forutsatt at vil bli mindre i løpet av perioden 2011 til Foreliggende forslag til gebyrsatser er foreslått økt noenlunde i samsvar med forventet prisstigning. Det gjelder både tilknytningsgebyrer og årsgebyrer. Det er lagt inn en økning på 2,3 % - 5 % fra 2011 til I 2011 har gebyrene i Gausdal vært omtrent på nivå med sammenlignbare kommuner. I løpet av perioden 2011 til 2015 er det beregnet at vannforsyningsfondet vil endres fra ett positivt fond på 3,8 mill kr til ett negativt fond på 0,8 mill kr. Dette ut fra de forutsetninger som er benyttet for renteutvikling og antall nye tilknytninger til ledningsnettet. VURDERING: Rentenivået og antall nye tilknytninger har stor betydning for hvordan gebyrregnskapet vil bli. Fra sentrale myndigheter er det ikke forventet noen rask renteøkning. Byggevirksomheten har tatt seg opp igjen etter noe nedgang. Det burde derfor være godt håp om at de forutsetninger som er lagt til grunn ikke skulle bli dårligere enn forventet. Ut fra antatt rentenivå og antall tilknytninger synes forslaget til gebyrsatser riktig for at vannforsyningen fortsatt skal bli selvfinansierende. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: Med virkning fra fastsettes følgende gebyrsatser for vannforsyning eks. mva.: Abonnementsgebyr hytter: Tilknytningsgebyr hytter: Forbruksgebyr all bebyggelse: Abonnementsgebyr bolig/næring: Tilkn.gebyr bolig/næring låg sats: Tilkn.gebyr bolig/næring høg sats: kr 2325,- pr år pr abonnement. kr 450,- pr m². kr 15,50 pr m³. kr 1550,- pr år pr abonnement. kr 105,- pr m². kr 310,- pr m². Planutvalget behandlet saken, saksnr. 111/11 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Side 9 av 19

10 Gausdal kommune 10 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 11/1464 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 113/11 Planutvalget /11 Formannskapet / Kommunestyret Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYRER 2012 Vedlegg: Beregning for dekningsgrad Notat fra GLØR Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Renovasjonsselskapet GLØR vil for 2012 kreve en økning på ca 2,6 % i gebyrsatsene for inntransport og mottak av avfall fra deltakerkommunene i den interkommunale renovasjonsordningen med unntak av containerabonnement. Fordi containerabonnement er en forholdsvis kostbar ordning for GLØR foreslår de at prisen på det økes fra 75% av middels abonnement til 100%. SAKSOPPLYSNINGER: GLØR IKS har lagt frem et forslag på gjennomsnittlig 2,6 % økning i drifttilskuddet til GLØR IKS for2012. Pris- og lønnsveksten for kommunesektoren i 2012 er anslått til 3,2 %. Dette vil i realitet si en økning som kun dekker 75% av økte kostnader for Resterende 25% av forventet kostnadsvekst vil GLØR ta igjen i effektivitetstiltak. Det skal være full kildesortering for alle faste husholdninger i GLØR foreslår en generell prisøkning på ca 2,6 % for Unntaket er container abonnementet som foreslås økt fra 75 % av middels abonnement til 100 % dvs en økning i pris fra 1800 kr inkl mva til 2430 kr. Årsaken til dette er at container abonnement er dyrere for GLØR enn det prisen har vist de siste årene. For mer utfyllende forklaring se vedlagte notat fra GLØR. I 2010 og 2011 var den generelle økningen på abonnementene på 2,8 %. Gausdal kommunen beholder 100 kr pr ab. I 2011 var denne summen 98 kr. I budsjettet for 2012 er det inkludert en stilling på 80% i ett halvår. Årsaken er at GLØR har pålagt kommunene å få flest mulig til å gå over på kildesortering. Dette prosjektet ble påbegynt i 2010, men det er ikke fullført. Det skal gjennomføres i løpet av 2012 ifølge GLØR. I Gausdal er det ca 490 som nå har container abonnement. Gausdal kommune har avsatt på fond de siste 4 årene og vil gjøre det også i Det er beregnet en økning på 30 abonnenter på fritidsrenovasjon i De andre abonnentstypene forutsettes å være like mange som i Side 10 av 19

11 Sak 75/11 Tallene for dekningsgradsberegningen for 2011 er beregnet etter regnskapstallene så langt i år. VURDERING: Vi har ikke bemerkninger til foreliggende gebyrsatser fra GLØR. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: I medhold av lov av 13.mars 1981 nr 6 med senere endringer og i samsvar med forskriftenes 11 fastsettes følgende gebyrsatser eks mva for renovasjon i Gausdal kommune i 2012: 3-beholdersystem med restbeholder på 140 l (liten) 3-beholdersystem med restbeholder på 240 l (middels) 3-beholdersystem med restbeholder på 360 l (stor) Sambruk (360 l / 2 ab.) Containerabonnement Fritid kategori 1 Fritid kategori kr 1944 kr 2700 kr 1725 kr 1944 kr 560 kr 1480 kr Priser for kjøp av tilleggstjenester : Papp/papir l til 240 l beholder 192 kr l til 360 l beholder 352 kr Matavfall l til 240 l beholder 192 kr Økt henteavstand inntil 10 m 256 kr Planutvalget behandlet saken, saksnr. 113/11 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Side 11 av 19

12 Gausdal kommune 12 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 11/1450 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 110/11 Planutvalget /11 Formannskapet / Kommunestyret Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV SLAMGEBYR 2012 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for dekningsgrad Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gebyret for septikkslam og slam fra tette tanker for 2012 settes til 592 kr pr m 3 eks mva. Dette gir en prisstigning fra 2011 på ca 3 %. SAKSOPPLYSNINGER: Lillehammer, Øyer og Gausdal har fra 2007 hatt samarbeid om felles kontrakt for inntransport av slam fra eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. Prisen som kommunen betaler til Miljøservice blir indeksregulert 2 ganger i året ut fra indeks for lastebiltransporttankbil 3 aksla uten henger. Fra 2009 ble slamgebyret lagt inn som en årlig avgift og satt til 500 kr pr m3. I 2010 var gebyret 570 og i kr pr m 3. Kommunenes kostnader er satt opp i vedlagte regneark. Gebyrsatsen for 2012 er beregnet til 592 kr pr m3. Det tilsvarer ett årlig gebyr på 1184 for en husstand med 4 m3 slamavskiller som tømmes annethvert år. For en tett tank på 6 m3 som tømmes hvert år vil prisen bli 3552 kr pr år. Alle priser er eks. mva. Prisøkningen vil bli ca. 3% og dekningsgraden er på 101 %. VURDERING: Den foreslåtte gebyrsatsen burde være tilstrekkelig til å dekke kommunens kostnader med septikkrenovasjonen med de forutsetninger som er lagt til grunn. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: Med virkning fra fastsettes gebyr for septikkslam og slam fra tette tanker til 592 kr pr m 3. eks. mva. Side 12 av 19

13 Sak 76/11 Planutvalget behandlet saken, saksnr. 110/11 den Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Side 13 av 19

14 Gausdal kommune 14 Ark.: 151 Arkivsaksnr.: 11/776 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 77/11 Formannskapet / Kommunestyret Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAMT BUDSJETT 2012 Vedlegg: 1. Brev fra Demensforeningen i Gausdal og Eldrerådet i Gausdal. 2. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven 7 a). 3. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven 7 a) delvis. 4. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven 7 b). 5. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven 7 b) delvis. 6. Budsjettforslag fra Gausdal kirkelige fellesråd. 7. Budsjettforslag fra kontrollutvalget. 8. Økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel og budsjett for Gebyroversikt for 2012 inkl veiledende sosialhjelpssatser. 10. Grunnlag for beregning av foreløpige tilskuddssatser for 2012 for de ikke-kommunale barnehagene. Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager, rundskriv F-05/2011. SAMMENDRAG: Det foreslås av økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel for samt budsjett for 2012 vedtas. SAKSOPPLYSNINGER: Rådmannens salderte forslag til økonomiplan for og budsjett for 2012 er lagt fram. Det har de senere år vært gjennomført betydelige nedskjæringer på driftsrammene, og rådmannen er bekymret for driftssituasjonen dersom ytterligere nedtak blir vedtatt gjennomført i Kommunene opplever et økende press på tjenestene, blant annet på grunn av innbyggernes økte behov og rettigheter og forventninger om kvalitet. Samtidig stiller statlige myndigheter stadig flere krav uten at dette medfører vekst i kommunene inntekter. De siste årene har Gausdal kommune omstilt seg for å tilpasse seg endrede økonomiske rammebetingelser. Vi ser at det har nådd en grense, i og med at flere enheter ikke klarer å løse oppgavene sine innenfor stadig reduserte rammene. Utviklingen med flere brukere med store og sammensatte behov utfordrer tjenestene ytterligere. For 2012 er rammen til for eksempel skole økt for å møte dette. Side 14 av 19

15 Sak 77/11 For å saldere budsjettet for 2012 har rådmannen foreslått å bruke 3 mill. kr av kommunens disposisjonsfond og øke eiendomsskatten. I tillegg ber rådmannen om at det vedtas utredning med sikte på å legge ned Engjom skule. Resultatmål og styringskort Gausdal kommune har siden 2002 brukt balansert resultatmåling som styringsverktøy. Det betyr at vi har fokus på og styrer på mer enn økonomi. Styringsverktøyet omhandler mål og resultatoppnåelse innen fire perspektiv: Samfunnet Tjenestene Medarbeiderne Økonomien Det overordnede styringskortet skal sammen med planområdenes styringskort sette ambisjonsnivået for 2012 og fram mot I styringskort er målene formulert slik at det skal gå fram hva vi ønsker å oppnå, heller enn å fokusere på hva vi skal gjøre (tiltakene). Det er i planområdenes styringskort at mål for tjenesteproduksjonen blir satt. Og rådmannen har fått sitt oppdrag. Medarbeiderperspektivet gjennomgående. I samråd med ledere og tillitsvalgte ble medarbeiderundersøkelsen i 2011 lagt om. Det er kommet flere nye spørsmål, og andre er tatt ut. Det har ikke blitt satt resultatmål for de nye spørsmålene før, og derfor har vi ikke noe å måle resultatene opp i mot. Dette er bakgrunnen for at alle spørsmålene satt opp i styringskortene for 2012, slik at det blir satt resultatmål. Ved neste rullering kan det være mer naturlig å ta et utvalg av spørsmålene inn i styringskortene. Resultatoppnåelsen i styringskortene rapporteres til kommunestyret i henholdsvis tertialrapporter og årsmeldingen. Eiendomsskatt. Rådmannens sitt forslag til økonomiplan og budsjett innebærer at eiendomsskatten økes fra 3 til 5 i 2012 og fra 5 til 7 i Øvrige endringer knyttet til eiendomsskatten er ikke foreslått. Det er lagt ved saken oversikter som viser hvilke eiendommer som omfattes av fritak i henhold til eiendomsskattelovens 7 for Kommunestyret må selv angi hvilke eiendommer som får fritak i henhold til 7 a) og 7 b). Når det gjelder fritak etter 7c) kan kommunestyret velge å delegere dette til formannskapet for 2012 ettersom dette er et fritak kommunen selv har bestemt. 7 a gjelder eiendommer til stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne fylket, kommunen og staten. 7 b gjelder eiendommer med historisk verdi. Oversikten som viser eiendommer som har fritak etter 7 c) vil ikke være klar før årsskiftet. Det er ønskelig at all klagebehandling er ferdigstilt før fakturaer sendes ut il 2012, og det foreslås derfor at kommunestyret delegerer til formannskapet å vedta eiendommer med fritak i henhold til 7 c) nybygde boliger i 5 år. Da vil skattetakstene kunne sendes ut umiddelbart etter formannskapets vedtak i januar 2012 og klagebehandling vil være ferdigstilt til fakturaene sendes ut. Side 15 av 19

16 Sak 77/11 Utredning Engjom skule. Skolestrukturen ble utredet og behandlet i kommunestyret i desember Utredningen ble satt i gang etter et politisk vedtak, som et mulig tiltak for å møte reduserte driftsrammer innenfor planområde skole. I utredningen er det pekt på at Gausdal kommune har utfordringer knyttet til skolebyggene sine, der for eksempel kravene om universell utforming ikke er innfridd. Ellers er det et stadig synkende elevtall. Gausdal kommune har mange skolebygg/skoleplasser sammenlignet med antall elever. Kostratallene viser at vi bruker mye penger på drift av skolene våre. En reduksjon i driftsrammene de siste årene har skjedd etter ostehøvelprinsippet og ikke gjennom en endret skolestruktur. Engjom skole har et synkende elevtall, og er nå firedelt. Det vil si at flere årstrinn går sammen. For å samle ressursene og få større fokus på det faglige og sosiale læringsmiljø og gode og robuste fagmiljø, bør Engjom skole legges ned, og elevene få sitt tilbud ved Fjerdum. Det vil være en vinn-vinn situasjon: - Trinnene ved Fjerdum skole vil da bli så store at de må deles for at skolen skal kunne drive pedagogisk forsvarlig. Det vil da bli færre elever pr.lærer for elevene på tidligere Fjerdum, mens elevene fra Engjom vil få flere elever å være i klasse med. Elevene går da sammen med elever fra sitt eget trinn, ikke på tvers av trinnene. - Elevene vil få flere å samarbeide med, flere å knytte samhold til, og et større faglig og sosialt miljø å være en del av, flere å strekke seg opp mot. - Det vil bli flere enn en lærer på trinnet, og det gir muligheter til samarbeid, diskusjoner og bedre tilrettelegging på undervisningsplan. - Ved storskoledrift er også organiseringa av spesialeundervisninga lettere å tilrettelegge større faglig miljø, og lettere å legge til rette for undervisning innenfor samme fagvansker etc. - Nødvendige oppgraderinger av bygget ved Fjerdum skole kan iverksettes, framfor å dele ressursene på 2 skolebygg Å flytte fokus fra skolebygg til innholdet i Gausdalskolen, vil være et viktig strategisk veivalg å ta som skoleeier. Rådmannen mener at det derfor må tas aktive grep nå. Tilskudd Gausdal kirkelige fellesråd. Som vedlegg til saken følger brev fra Gausdal kirkelig fellesråd med innspill til budsjettet. Kommunestyret skal i denne saken vedta driftstilskudd for fellesrådet for Rådmannens forslag innebærer at tilskuddet for 2011 prisjusteres med 3,25 %. Dette er lavere enn det som fellesrådet ber om i sitt forslag. Som følge av den svært anstrengte budsjettsituasjonen er det heller ikke fremmet forslag om investeringstilskudd fra rådmannens side. Fellesrådet har fremmet ønske om tåkeanlegg i trekirkene, men dette er ikke tatt med. Når det gjelder Follebu kirkegård er reguleringsplanen nå godkjent, og det er igangsatt et arbeid med å kartlegge hva arbeidet vil koste. Ettersom Side 16 av 19

17 Sak 77/11 dette ikke er klart, er det per nå ikke lagt inn noe mer investeringsmidler enn det som tidligere er bevilget. Budsjettramme for tilsyn og kontroll. I forbindelse med at planområde 1 Administrative fellestjenester ble pålagt omfattende kutt i 2011 ble også budsjettet for tilsyn og kontroll redusert med 0,1 mill. kr. Denne reduksjonen er ikke reversert i rådmannens budsjettforslag, men rammen er økt som følge av flere medlemmer i kontrollutvalget (økt fra 3 til 5) og prisjustering. Skissert behov for tilsyn og kontroll framgår av kontrollutvalgets budsjettforslag i sak 11/025 og utgjør kr. Rådmannens forslag innebærer en ramme på kr. Dersom budsjettet til tilsyn og kontroll skal økes ytterligere innebærer dette at planområde 1 Administrative fellestjenester økes tilsvarende. Mottatt brev fra eldrerådet og demensforeningen. Gausdal kommunen har mottatt et brev fra demensforeningen og eldrerådet i Gausdal vedrørende videreføring av prosjektet Fysisk aktivitet Alder ingen hindring. Aktivitetstilbud er vesentlig for alle aldersgrupper, og det utvikles i samarbeid med brukere og innenfor de eksisterende økonomiske rammer. Priser, gebyrer og satser for økonomisk sosialhjelp. Alle kommunale priser og gebyrer er i utgangspunktet foreslått prisjustert tilsvarende den kommunale deflatoren med 3,25 %. Enkelte gebyrer / priser avviker fra dette; - Oppholdsbetaling barnehage. Ingen endring, jmf forslag til statsbudsjett. - Gebyrer/priser som fremmes som egne saker for kommunestyret eller der det er avtalt særskilt justering, f.eks husleiepriser. De veiledende satsene for økonomisk sosialhjelp foreslås økte med 3,25 %. Foreløpige satser tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene for I henhold til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehagene 4 og 5 skal foreløpig driftstilskuddssats og tilskudd til kapitalkostnader kunngjøres i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn. Før 1. februar skal de endelige satsene være vedtatt. Som følge av dette er det gjort en foreløpig beregning av hva tilskuddssatsene blir for 2012 på bakgrunn av rådmannens budsjettforslag. Satsene er som følger: Ordinær barnehage Satser driftstilskudd. Per hel plass 2012 Satser driftstilskudd. Per hel plass 2011 Kapitaltilskudd Nasjonale 2012 satser for 2012 driftstilskudd Kapitaltilskudd 2011 Nasjonal sats 2012 kapitaltilskudd 0-2 år år Familiebarnehagene får tilskudd ut fra nasjonale satser ettersom Gausdal kommune ikke driver familiebarnehage. Følgende tilskudd vil være gjeldende for 2012: Side 17 av 19

18 Sak 77/11 Familiebarnehage Satser driftstilskudd. Per hel plass 2012 Kapitaltilskudd år år Beregningsgrunnlaget er lagt ved saken som vedlegg 10. Godtgjøring ordfører. Ordfører sin nåværende godtgjøring er kr/år. Det er kommunestyret selv som vedtar godtgjøringene til folkevalgte. Det foreslås at det innføres følgende prinsipp: Ordførerens godtgjøring reguleres årlig per 1. januar. Ordførerens godtgjøring blir regulert i takt med lønnsutviklingen i samfunnet ellers (statsbudsjettets lønnsvekst). Post uteglemt. Etter at rådmannens budsjettforslag var lagt fram ble det oppdaget at en post ikke hadde kommet med. Det er vedtatt at kommunen i 2012 skal gi tilskudd til Q-meieriet med kr, finansieres av disposisjonsfondet. ( kr er utbetalt i 2011, vedtak om tilskudd fra disposisjonsfondet på til sammen 2,5 mill. kr.) Denne posten har ikke kommet med i budsjettet for Det foreslås derfor at denne posten inntas i forbindelse med formannskapets behandling av budsjettet. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen i I medhold av eiendomsskatteloven 13 fastsettes eiendomsskattesatsen til 5 for alle eiendommer for året I medhold av eiendomsskatteloven 11 og 13 innføres ikke bunnfradrag for selvstendige boligdeler for året I medhold av eiendomsskattelovens 7 a) fritas eiendommer til stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Videre fritas bygninger med historisk verdi etter 7 b). Eiendommene med fritak etter 7 a) og 7 b) framgår av vedlegg til saken. I henhold til 7 c) er det fritak for nybygde boliger i 5 år. Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette de eiendommene som omfattes av 7 c) i 2012 i samsvar med dette vedtaket. 5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20/3, 20/6, 20/9, 20/ For inntektsåret 2012 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 8. Kommunestyret godkjenner låneopptak til egne investeringer på inntil kr. Rådmannen gis fullmakt til å velge låneinstitusjon og de nærmere lånevilkår, samt foreta eventuell refinansiering av eksisterende lån. Side 18 av 19

19 Sak 77/11 9. Kommunestyret godkjenner låneopptak til startlån på inntil 10 mill. kr. Lån avdras over inntil 23 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak samt foreta eventuell refinansiering av eksisterende lån. 10. Rådmannen får i oppdrag å utrede skolestruktur med sikte på å legge ned Engjom skule med virkning Saken legges til politisk behandling i komite 1, som legger den fram for kommunestyret. 11. Gausdal kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd på kr for Dette er en økning i forhold til tilskudd gitt i 2011 med kr og tilsvarer den kommunale deflatoren på 3,25 %. 12. De kommunale gebyrer og priser justeres med 3,25 %. Unntaket er der det fremmes egne saker og kommunestyret eller det er medtatt som eget punkt i kommunestyret sitt budsjettvedtak. 13. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2012 på kr. 14. De veiledende sosialhjelpssatsene oppjusteres med 3,25 %. 15. Rådmannen gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være uerholdelige. 16. Rådmannen gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger og momskompensasjon. 17. Økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel for og budsjett for 2012 vedtas. 18. Det innføres følgende prinsipp: Ordførerens godtgjøring reguleres årlig per 1. januar. Ordførerens godtgjøring blir regulert i takt med lønnsutviklingen i samfunnet ellers (statsbudsjettets lønnsvekst). Side 19 av 19

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 REGULERING AV GEBYRER VED LANDBRUKSKONTORET FRA 2014

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 REGULERING AV GEBYRER VED LANDBRUKSKONTORET FRA 2014 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 78/13 Sak 79/13 Sak 80/13 Sak 81/13 Sak 82/13 Sak 83/13 Sak

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: : Rådmann Rannveig Mogren, Gunhild Kveine, Lars Erik Lunde, Brit-Olli Nordtømme, Marit B Homb.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: : Rådmann Rannveig Mogren, Gunhild Kveine, Lars Erik Lunde, Brit-Olli Nordtømme, Marit B Homb. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 12.12.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 12.12.2013 09.00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 12.12.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Tormod Rognlien Inge Jostein Findalen kom til sak 66.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 16.11.2010 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 16.11.2010 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 16.11.2010 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten, Anne

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 66/11 Sak 67/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 ØKONOMI-

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Starter med befaring kl. 16.30 på nye

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFREMLEGG SKEDSMO KOMMUNE

SAKSFREMLEGG SKEDSMO KOMMUNE SAKSFREMLEGG SKEDSMO KOMMUNE Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 2014/5208 83379/2014 Ragnhild Pedersen, Anders Taxt og Erik Nafstad Årsbudsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Saksgang Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Rundskriv Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Nr F-14/2010 03.november 2010

Detaljer

ÅRSBUDSJETT. Evje og Hornnes kommune. 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14

ÅRSBUDSJETT. Evje og Hornnes kommune. 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14 ÅRSBUDSJETT Evje og Hornnes kommune 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg Side 3 44 Budsjettskjemaer, drift og investering Side 35 49 Enhetenes rammer, uten

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 19.12.2012 Tid: 15:00 Merk! Tidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.09 1 2 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg 4-29 Budsjettskjemaer 30-34 Enhetenes rammer, uten korreksjoner 35 Økonomisk

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 11.12.2008 16.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 11.12.2008 16.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 11.12.2008 16.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jan Erik Kristiansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 08.11.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk

Detaljer