FORHOLDET MELLOM KONKURRANSETILSYNET OG KREDITTILSYNET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORHOLDET MELLOM KONKURRANSETILSYNET OG KREDITTILSYNET"

Transkript

1 FORHOLDET MELLOM KONKURRANSETILSYNET OG KREDITTILSYNET Praktisk samordning av arbeidet med saker som berører konkurranseforholdene i finansmarkedet Rapport 29. november 1996 med korrigeringer tilføyd 27. oktober 1998, punktene (side 5/6) og (side 14).

2 1. Oppnevning og mandat Finansdepartementet og Administrasjonsdepartementet har i likelydende brev av 4.juli til henholdsvis Kredittilsynet og Konkurransetilsynet, anmodet om at de to institusjoner utreder behovet for å samordne praktiske sider ved saksbehandlingen av saker som berører konkurranseforholdene i finansmarkedet. Konkurransetilsynet og Kredittilsynets direktører besluttet på bakgrunn av dette å nedsette en felles arbeidsgruppe med følgende sammensetning: For Konkurransetilsynet : - Kontorsjef Eigil P. Johnsen - Regionsjef Ole Jakob Aarland - Underdirektør Hege Haaland For Kredittilsynet: - Sjefjurist Marius Nygaard Haug - Rådgiver Erik Lind Iversen - Inspektør H. Christopher Heyerdahl Arbeidsgruppen ble gitt følgende mandat: «1. Arbeidsgruppen skal kartlegge og redegjøre for myndighet og ansvarsforhold på områder hvor begge forvaltningsorganer er tildelt kompetanse etter gjeldende lovgivning. 2. På bakgrunn av dette, skal det innenfor rammen av gjeldende lovverk utarbeides forslag til rutiner for nødvendig kontakt, og mulig arbeidsdeling og praktisk samarbeid mellom Konkurransetilsynet og Kredittilsynet, herunder også hvordan markedsaktørene skal informeres om samarbeide og arbeidsfordelingen. Det bør i den sammenheng legges særlig vekt på arbeidet med konsesjonssaker der Kredittilsynet er innstillende organ overfor Finansdepartementet som besluttende organ, og der Konkurransetilsynet kan treffe vedtak med hjemmel i konkurranselovgivningen. 3. Arbeidsgruppen skal også vurdere behovet for koordinering og informasjonsutveksling i internasjonale saker, og eventuelt fremme forslag til rutiner. 4. Arbeidsgruppen skal drøfte behovet for samarbeid i form av utveksling av generelle analyser mv., vedrørende generelle konkurransespørsmål på finansmarkedet. 5. Det understrekes at forslag som måtte følge av drøftelsene under punkt 2 og 3, må ivareta de to institusjoners selvstendige rolle og myndighet etter lovgivningen. Arbeidsgruppen skal avgi sin rapport til de to direktører innen utløpet av november 1996, som deretter blir enige om hvordan rapporten skal behandles i de to respektive organ, samt hvordan forslagene skal presenteres overfor de ansvarlige departementer.» Rapport 29. november

3 Arbeidsgruppen har hatt 6 møter i perioden 1. oktober til 31. november Arbeidsgruppens rapport er overlevert henholdsvis Kredittilsynsdirektøren og Konkurransedirektøren. 2. Nærmere om Kredittilsynet og Konkurransetilsynet. Ansvarsområder og myndighet 2.1 Kredittilsynet Innledning Kredittilsynet ble opprettet i 1986 ved en sammenslåing av Bankinspeksjonen og Forsikringsrådet. Tilsyn med verdipapirmarkedet var fra 1983 lagt til Bankinspeksjonen. Virksomheten bygger på lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (Kredittilsynet) og regler i de ulike særlovene, herunder banklovgivningen, forsikringslovgivningen, lov om finansieringsvirksomhet, lov om verdipapirhandel, revisorloven, lov om eiendomsmegling og inkassoloven. Kredittilsynet skal etter lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (Kredittilsynet) 3 første ledd «se til at de institusjoner det har tilsyn med, virker på en hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov og bestemmelser gitt i medhold av lov samt med den hensikt som ligger til grunn for institusjonens opprettelse, dens formål og vedtekter.» Tilsynsloven 4 gir Kredittilsynet kompetanse til å gi institusjoner under tilsyn en rekke pålegg. Tilsynet kan bl.a gi pålegg om innsending av ulike oppgaver og opplysninger som tilsynet mener det trenger for å kunne utføre sitt verv. Videre kan det gis pålegg om å rette på forhold dersom en institusjons organer har handlet eller forsømt seg i strid med sine plikter etter lovgivning eller vedtekter. I tillegg kan det gis pålegg om regnskapsføring og revisjon, samt tiltak for å styrke soliditeten i institusjonene. Kredittilsynet er i tillegg gitt kompetanse etter enkelte bestemmelser i særlovgivningen for de enkelte finansinstitusjoner Forholdet til Finansdepartementet Kredittilsynet er administrativt underlagt Finansdepartementet. Kredittilsynet er i medhold av tilsynsloven gitt myndighet til å treffe enkeltvedtak og utføre andre oppgaver av tilsynsmessig karakter. I tillegg har Finansdepartementet delegert myndighet etter finanslovgivningen til Kredittilsynet som på grunnlag av dette treffer enkeltvedtak og fastsetter forskrifter i en rekke slike saker. Finansdepartementet vil i alle disse tilfelle være klageinstans. Kredittilsynet er videre etter tilsynsloven 8 pålagt å forberede alle saker under dets tilsynsvirksomhet for Finansdepartementet der avgjørelsesmyndighet er tillagt Kongen eller Finansdepartementet. Dette inkluderer søknader etter finanslovgivningen om konsesjoner til fusjoner og oppkjøp, sammenslutninger, samarbeidsavtaler, produktpakker m.v. Rapport 29. november

4 2.1.3 Myndighet og ansvar i saker vedrørende konkurranseforholdene på finansmarkedene I alle moderne samfunn er finansinstitusjonene og finansmarkedene av særlig stor samfunnsøkonomisk betydning. Det er derfor ikke spesielt for Norge at dette gjenspeiles både i særlovgivning, ved at det er etablert egne tilsynsorgan på disse områdene, samt reguleringssystemer som krever separat godkjenning ved oppkjøp og fusjoner m.v.. Historisk sett har myndighetene forsøkt å føre en egen politikk når det gjelder strukturutviklingen på finansmarkedene. Slike saker skal etter gjeldende lovgivning forberedes av Kredittilsynet. I tillegg til konkurransepolitikk og hensyn til effektiv ressursbruk, skal en rekke andre hensyn ivaretas. Kredittilsynet vil normalt i tillegg vurdere strukturpolitikk, de involverte institusjoners soliditet og likviditet, samt hensynet til finansiell stabilitet. De fleste saker som behandles av Kredittilsynet, vil ikke berøre konkurransemessige forhold av betydning. I enkelte saker vil imidlertid konkurransemessige vurderinger kunne inngå som en del av Kredittilsynets saksbehandling. Eksempler på dette er ved godkjennelser av samarbeidsavtaler, fusjoner og oppkjøp m.v. etter finanslovgivningen. Finansdepartementet er her gitt kompetanse til å foreta konkurransemessige vurderinger som ledd i en totalvurdering av om tillatelse skal gis eller ikke. Om de konkurransemessige vurderingene som skal foretas etter finanslovgivningen uttales det f.eks. i NOU 1986:5 om konkurransen på finansmarkedet at: «Ved konsesjonsbehandlingen av fusjoner mellom finansieringsselskaper eller kredittaksjeselskaper bør myndighetene påse at konsentrasjonen ikke blir for stor, og at det ikke finner sted noen dramatisk reduksjon i antall selskaper. En bør legge til grunn at det bevares et antall selskaper med ulik eierstruktur slik at konkurransen opprettholdes.»(s. 131). Finansdepartementet fulgte opp utvalgets synspunkter i Ot. prp s. 18. På basis av finansloven ble det utformet strukturpolitiske retningslinjer som har blitt justert i løpet av de senere år, jfr fremstillingen i nasjonalbudsjettet for 1996 s. 165 flg. Arbeidsgruppen finner imidlertid ikke grunn til å gå nærmere inn på disse spørsmål her. Ansvaret for konkurransemessige forhold går imidlertid ut over de åpenbare tilfellene. I NOU 1986:5 uttales at: «Det er lagt vekt på at konkurransepolitikken må ses i sammenheng med hensynet til soliditeten i de enkelte institusjoner og for systemet som helhet. (s 107). «Arbeidsgruppen har lagt til grunn for sine vurderinger av disse spørsmål at de viktigste sikkerhetsregler, slik som egenkapitalkrav, høyeste kreditt til en enkelt kunde, adgang til å plassere i aksjer, konsolideringsregler og de regler som vedrører tilsyns- og kontrollorganer, også kan virke inn på konkurransen mellom de forskjellige finansinstitusjoner. Det er imidlertid i første rekke sikkerhetsmessige vurderinger som må legges til grunn for dette regelverket. Kredittilsynet vil stå sentralt i dette arbeidet, og det må legges stor vekt på en helhetsvurdering der det også tas hensyn til at konkurranseforholdene mellom de forskjellige finansinstitusjoner bør være mest mulig like.» (s. 108) Rapport 29. november

5 Finansdepartementet sluttet seg i hovedsak til utvalgets vurderinger, jfr. Ot. prp s. 21 og 23. Under punkt vil en komme nærmere inn på de bestemmelser i finanslovgivningen hvor det etter arbeidsgruppens vurdering kan være behov for å samordne deler av saksbehandlingen mellom Kredittilsynet som forberedende instans for Finansdepartementet og Konkurransetilsynet som vedtaksorgan Viktige bestemmelser som berører konkurransemessige forhold Konkurransemessige vurderinger vil særlig måtte foretas ved behandlingen av søknader om konsesjon til å danne konsernforhold gjennom etablering eller annet erverv av eierandel i annen finansinstitusjon, jfr. FIL 2a-3 og FIL 2-2 annet ledd nummer 9. Dette gjelder også søknader om fusjon etter FIL 2a-14 eller 3-6, eller tilsvarende bestemmelser i bank-og forsikringslovgivningen. Videre vil slike vurderinger inngå i behandlingen av søknader om godkjennelse av samarbeidsavtaler etter FIL 2-7 og produktpakker etter FIL I tillegg kan nevnes bestemmelser om opplysningsplikt med hjemmel i FIL 2-12 og 2-12a. I det følgende gis en litt mer utfyllende beskrivelse av de viktigste saksområdene Konserndannelser, oppkjøp og eierforhold Finansinstitusjonslovens kapittel 2 inneholder bestemmelser om eier og stemmerettsbegrensninger i finansinstitusjoner. FIL 2-2 gir i første ledd en hovedregel om at ingen kan eie mer enn 10 % av aksjekapitalen i en finansinstitusjon. Tilsvarende bestemmelse for stemmerettsbegrensning følger av FIL 2-4. Formålet med disse bestemmelsene er i det vesentligste å forhindre for sterk eierkonsentrasjon og innflytelse i finansinstitusjonene som kan føre til svekket konkurranse. For å kunne tillate konserndannelser er det imidlertid gjort enkelte viktige unntak i annet ledd. Selv om det er lovfestede unntak fra eierbegrensningsreglene, krever ervervet eller etableringen konsesjon etter FIL 2a-3. Bestemmelsen gjelder også overtakelse av en vesentlig del av virksomheten til en finansinstitusjon I tillegg kan Kongen etter FIL 2-2 annet ledd nummer 9 i særlige tilfelle gjøre unntak fra eierbegrensningsreglen i første ledd Fusjoner Finansinstitusjonsloven inneholder ikke noen generell bestemmelse om fusjoner utover bestemmelsen i FIL 2a-3 annet ledd om oppkjøp av eierandeler. Derimot inneholder særlovgivningen for de enkelte institusjoner bestemmelser om at sammenslutning og fusjon med et annet selskap krever konsesjon. Hensikten med disse bestemmelsene er å sikre at hensynet til soliditet, brukerne og andre tilsynsmessige hensyn ivaretas. Et viktig aspekt vil være å opprettholde en struktur på finansmarkedet som sikrer en effektiv konkurranse til fordel for brukerne Samarbeidsavtaler Etter FIL 2-7 skal samarbeidsavtaler mellom finansinstitusjoner som ikke inngår i samme konsern, godkjennes av Finansdepartementet. Myndigheten til å godkjenne søknad etter FIL Rapport 29. november

6 2-7 første ledd er delegert til Kredittilsynet ved brev av 27. mars Formålet med denne bestemmelsen er å sørge for at institusjonene ikke inngår avtaler som kan hindre en effektiv konkurranse i finansmarkedet. Bestemmelsen må videre sees i sammenheng med eierbegrensningsreglene i FIL 2-2 og skal forhindre omgåelser gjennom inngåelse av omfattende samarbeidsavtaler. De fleste samarbeidsavtaler som har vært godkjent, har imidlertid hatt liten eiermessig eller konkurransemessig betydning Produktpakker Etter FIL 2-14 kan det gis forskrifter som begrenser en finansinstitusjons adgang til å tilby en tjeneste på betingelse av at kunden samtidig seg en annen tjeneste eller innrømme en kunde gunstige vilkår på betingelse av at dette gjøres. Finansdepartementet har fastsatt forskrift om produktpakker m.v. med tilsvarende innhold, men med unntak for tilfelle der det kan vises til reelle kostnadsbesparelser eller hvor det foreligger en tilknytning mellom flere tjenester som forutsetter at de tilbys samlet. Etter forskriften er Kredittilsynet gitt myndighet til å avgjøre tvilstilfelle og gi dispensasjon i særlige tilfelle Opplysningsplikt Etter FIL 2-12 pålegges institusjonene en generell opplysningsplikt overfor låntakere om effektiv rente og andre kostnader i tilknytning til kreditten. For lån til forbruker er det i tillegg gitt bestemmelser i FIL 2-12a om form og innhold av låneavtaler, samt forbud mot bruk av visse typer gjeldsbrev. Videre er det gitt anledning til å gi bestemmelser om rett til førtidig innfrielse. Med hjemmel i de nevnte bestemmelser har Kredittilsynet nylig utarbeidet et utkast til forskrift med utfyllende bestemmelser. Etter FIL 2-11 skal finansinstitusjonene gi kundene opplysninger om renter, provisjoner og andre priser på sine tjenester. Det skal også opplyses om prisen på tjenester som inngår i en produktpakke. Med hjemmel i annet ledd har Finansdepartementet fastsatt forskrift med utfyllende bestemmelser Internasjonale forhold Internasjonalisering av finansmarkedet krever økt samarbeid med andre lands tilsynsmyndigheter. Kredittilsynet er medlem i internasjonale tilsynsorganisasjoner og deltar i tillegg på en rekke internasjonale møter og konferanser. Kredittilsynets internasjonale arbeid har økt betraktelig etter EØS-avtalen. Kredittilsynet arbeider med implementeringen av EU-direktiver omfattet av EØS-avtalen, og har fast observatørstatus i flere viktige samarbeidsorgan i EU-systemet Andre forhold av konkurransemessig betydning Etter FIL 2-8 kan den som er medlem av et styrende organ eller innehar ledende stilling i en finansinstitusjon, ikke samtidig være medlem av et styrende organ i en annen finansinstitusjon. Finansdepartementet har fastsatt utfyllende forskrifter. Etter FIL 2-13 kan det gis forskrifter om prissetting og kostnadsbelastning for tjenester som ytes av Finansinstitusjoner. Det er ikke fastsatt generelle regler etter denne bestemmelsen. Imidlertid er 2-13 sammen med andre hjemler benyttet av Finansdepartementet til å fastsette forskrifter om: - finansieringsforetaks virksomhet med kontokort - fordeling av kostnader, tap, inntekter, fond mv i forsikring 1 Tilføyd 27. oktober Rapport 29. november

7 - rett til overføring av oppsamlede midler knyttet til livs- eller pensjonsforsikring. 2.2 Konkurransetilsynet Formål Konkurranselovens formål ( 1-1) er å sørge for en effektiv bruk av samfunnets ressurser gjennom å legge til rette for virksom konkurranse. Loven omfatter ervervsvirksomhet av alle typer, uten hensyn til om den er offentlig eller privat. Konkurransetilsynet kan imidlertid ikke fatte vedtak i strid med stortingsvedtak, jf konkurranseloven Virksomhet Konkurransetilsynets oppgaver er nærmere beskrevet i konkurranseloven 2-2 hvor det fremgår at tilsynet skal føre tilsyn med konkurransen i de ulike markedene. Herunder skal tilsynet: a) kontrollere at lovens forbud og påbud overholdes og treffe vedtak om dispensasjon dersom lovens formål tilsier dette. b) foreta nødvendige inngrep mot konkurranseskadelig atferd og bedriftserverv, c) iverksette tiltak for å øke markedenes gjennomsiktighet, d) påpeke konkurranseregulerende virkninger av offentlige tiltak, eventuelt ved å fremme forslag med sikte på å forsterke konkurransen og lette adgangen for nye konkurrenter, e) etter pålegg bistå andre myndigheter med å kontrollere etterlevelsen etter andre regler er overtredelser kan ha uheldige virkninger for markeds- og konkurranseforhold Forholdet til Administrasjonsdepartementet Konkurransetilsynet er administrativt underlagt Administrasjonsdepartementet. Departementsstrukturen er imidlertid under endring og det er ikke endelig fastsatt hvilket departement Konkurransetilsynet skal være underlagt. Konkurransetilsynet er i medhold av konkurranseloven gitt myndighet til å treffe vedtak, enkeltvedtak eller forskrift, og utføre andre oppgaver av tilsynsmessig karakter. Administrasjonsdepartementet er klageinstans for enkeltvedtak Konkurransetilsynets hjemler Forbud og dispensasjoner Konkurranseloven 3-1 forbyr to eller flere ervervsdrivende å samarbeide om priser, avanser og rabatter ved salg av varer eller tjenester. Forbudet gjelder også mot at én eller flere leverandører fastsetter videresalgsprisene for sine avtakere, med unntak for en enkelt leverandørs utarbeidelse av veiledende priser for sine avtakere. Konkurranseloven 3-3 forbyr to eller flere ervervsdrivende å avtale markedsdeling ved salg av varer eller tjenester. Markedsdeling kan ta form av områdedeling, kundedeling, kvotefordeling, spesialisering eller kvantumsbegrensning. I paragrafens tredje ledd gis det imidlertid unntak for at en enkelt leverandør kan avtale markedsdeling med eller fastsette markedsdeling for sine avtakere. Konkurranseloven 3-4 forbyr videre sammenslutninger av ervervsdrivende å fastsette eller oppfordre til reguleringer i strid med 3-1 til 3-3. Rapport 29. november

8 Med hjemmel i konkurranseloven 3-9 kan Konkurransetilsynet gi dispensasjon fra forbudene i 3-1 til 3-4. Dispensasjon kan gis dersom a) konkurransereguleringen innebærer at konkurransen i markedet forsterkes. b) det forventes effektivitetsgevinster av samarbeidet som mer enn oppveier tapet ved konkurransebegrensningen, c) konkurransereguleringen har liten konkurransemessig betydning, eller d) det foreligger særlige hensyn. Som det går fram vil tilsynet i dispensasjonsvurderinger legge vekt på samarbeidets antatte virkninger på konkurransesituasjonen og for øvrig muligheten til effektiv drift. Dispensasjoner blir kun unntaksvis gitt som følge av særlige hensyn. Inngrep Konkurranseloven 3-10 gir Konkurransetilsynet hjemmel til å gripe inn mot vilkår, avtaler og handlinger dersom tilsynet finner at disse har til formål, virkning eller er egnet til å begrense konkurransen i strid med formålet i loven. Dette omfatter bl.a. vilkår, avtaler og handlinger som kan opprettholde eller styrke en dominerende stilling i et marked ved hjelp av konkurransehemmende metoder, eller begrense kunders valg, fordyre produksjon, distribusjon eller omsetning, stenge konkurrenter ute eller nekte forretningsforbindelse eller medlemskap i sammenslutninger. Med nektelse av forretningsforbindelse menes også at en ervervsdrivende bare er villig til forretningsforbindelse på bestemte vilkår. Vedtak om inngrep kan gå ut på å nedlegge forbud eller å gi påbud, samt å gi tillatelse på vilkår. Konkurranseloven 3-11 gir Konkurransetilsynet hjemmel til å gripe inn mot bedriftserverv dersom tilsynet finner at vedkommende erverv vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med formålet i loven. Med bedriftserverv menes fusjon, erverv av aksjer eller andeler og delvis erverv av bedrift. Bedriftserverv er altså en samlebetegnelse på fullstendig fusjon og helt eller delvis oppkjøp. For at Konkurransetilsynet skal kunne gripe inn mot bedriftserverv, må for det første bedriftservervet fører til eller forsterker en vesentlig begrensning av konkurransen. For det andre må ervervet være i strid med formålet i lovens 1-1, som er å sørge for effektiv bruk av samfunnets ressurser. Med andre ord må det ikke knytte seg effektivitetsgevinster til ervervet i form av stordrifts- eller samdriftsfordeler som mer enn oppveier tapet som følge av konkurransebegrensningen. Konkurransetilsynet kan bare gripe inn mot et bedriftserverv dersom begge disse inngrepsvilkårene er oppfylt. Særlige politiske hensyn som tilsier at det ikke skal gripes inn mot erverv selv om disse inngrepsvilkårene er oppfylt, antas fortrinnsvis å bli tatt hensyn til under en eventuell klagebehandling. Dersom de nevnte inngrepsvilkårene ikke er oppfylt, har ikke konkurransemyndighetene hjemmel til å gripe inn mot bedriftserverv ut fra særlige politiske hensyn. Et inngrepsvedtak kan gå ut på å nedlegge forbud eller gi påbud, samt å gi tillatelse på vilkår. Konkurransetilsynet kan blant annet: Rapport 29. november

9 a) forby bedriftservervet og fastsette slike bestemmelser som er nødvendige for at formålet med forbudet blir oppnådd, b) påby avhendelse av aksjer eller andeler som er ervervet som ledd i bedriftservervet, eller c) sette slike vilkår som er nødvendige for å motvirke at bedriftservervet begrenser konkurransen i strid med formålet om effektiv ressursbruk, jf Påbud Det følger av konkurranseloven 4-1 første ledd at ervervsdrivende som selger varer og tjenester i detalj til forbruker så langt det er praktisk mulig skal informere om prisene slik at de lett kan ses av forbrukeren. Konkurransetilsynet kan med hjemmel i konkurranseloven 4-1 annet ledd gi forskrift om plikten til å gi prisinformasjon til forbruker etter 4-1 første ledd. For å lette forbrukernes bedømmelse av priser og kvalitet på varer og tjenester, kan tilsynet videre påby ervervsdrivende å iverksette tiltak utover det som følger av påbudet i 4-1 første ledd. Konkurransetilsynet vurderer for tiden å innføre en generell forskrift om gjennomføring av prisopplysningsplikten på tjenesteområdet. Uttalelser Konkurransetilsynet skal etter konkurranseloven 2-2 d) påpeke konkurranseregulerende virkninger av offentlige tiltak, eventuelt ved å fremme forslag med sikte på å forsterke konkurransen og lette adgangen for nye konkurrenter. Konkurransetilsynet gir på denne bakgrunn uttalelser i høringssaker og tilsynet kan også ta opp saker av eget initiativ Internasjonale saker Det går fram av konkurranseloven 1-5 at loven gjelder vilkår, avtaler og handlinger som har virkning eller som er egnet til å ha virkning i Norge. Konkurranselovens virkeområde bygger dermed på den såkalte «effektdoktrinen», ved at loven gir Konkurransetilsynet fullmakt til å gripe inn ovenfor blant annet avtaler mellom aktører i et annet land, så sant avtalen har virkning eller er egnet til å ha virkning i Norge. I praksis kan det imidlertid være vanskelig å gripe inn i forretningsforhold i et annet land, fordi tilsynet ikke vil ha tvangsmidler ovenfor utenlandske aktører som ikke er representert i Norge. Konkurransereglene i EØS-avtalen setter forbud mot de fleste typer konkurransebegrensende avtaler og mot misbruk av dominerende stilling i markedet. Videre fastsetter reglene kontroll med store fusjoner. Konkurransereglene gjelder både privat og offentlig ervervsvirksomhet. De felles EØS-konkurransereglene skal anvendes når konkurransebegrensende handlinger har virkning på samhandelen mellom avtalepartene. EØS-avtalen krevet ingen endringer i nasjonal konkurranselov. Den norske konkurranseloven gjelder for konkurransebegrensninger på det norske markedet. Ervervsdrivende som driver virksomhet som påvirker samhandelen i EØS-området, må derfor forholde seg til to sett regelverk; den norske konkurranseloven og de felles reglene for EØS. I tilfeller der både den norske konkurranseloven og EØS-reglene gjelder, antas det i praksis å være slik at nasjonal konkurranselov anvendes på en måte som gjør den forenlig med konkurransereglene som følge av EØS-avtalen. Rapport 29. november

10 Europakommisjonen og EFTA s overvåkingsorgan har eksklusiv kompetanse etter fusjonsforordningen til å behandle fusjonssaker som omfattes av EØS-reglene. Nasjonale konkurransemyndigheter kan behandle slike fusjonssaker dersom saken ikke vil bli behandlet av nevnte organer Annen virksomhet I forskrifter av 27. juni og 9. juli 1986 delegeres tilsynsmyndighet etter kredittkjøpsloven kap. I og II til Konkurransetilsynet. Oppgavene knytter seg til opplysningsplikt til forbruker i forbindelse med kreditt- og kontokjøp samt forbrukerleie. Konkurransetilsynet har en samarbeidsavtale med Forbrukerombudet om lokal håndheving av markedsføringslovens 1-5: Villedende forretningsmetoder eller utilstrekkelige veiledning samt tilgifter og utlodninger. Gjennom dette arbeidet kommer Konkurransetilsynet i berøring med finansieringsvirksomhetsloven Informasjon Informasjon utgjør en viktig del av Konkurransetilsynets strategi. Mediekontakt, foredrag, informasjonsmateriell, herunder Konkurranserettslige avgjørelser, og en fast publikasjon (K- Kontakt) er aktuelle kommunikasjonskanaler. Konkurransetilsynet gjennomfører prisundersøkelser som offentliggjøres med formål å stimulere etterspørrere til prisbevisst adferd. Undersøkelsene omfatter også bank- og forsikringsytelser. 2.3 Forholdet mellom Konkurransetilsynets myndighet etter konkurranseloven og andre instanser som er gitt myndighet etter annen lovgivning Konkurransetilsynet med Administrasjonsdepartementet som overordnet departement (konkurransemyndighetene), og Kredittilsynet med Finansdepartementet som overordnet departement (finansmyndighetene) representerer to ulike forvaltningsgrener som med hjemmel i hver sin lovgivning skal utøve myndighet på enkelte felles saksområder vedrørende konkurranseforhold. De enkelte lovhjemler er beskrevet under punkt 2 og 3. Forarbeidene til konkurranse- og finanslovgivningen sier ikke meget om den praktiske samordning av saksbehandlingen i Kredittilsynet og Konkurransetilsynet. I NOU 1991: 27 om konkurranse for effektiv ressursbruk kap.11 pkt Konkuranseloven som generell lov - heter det på side 116 at: «Det er viktig at særlovgivningen ikke legger konkurransepolitiske avgjørelser til andre organer enn konkurransemyndighetene. Slike andre organer skal som regel også ivareta andre hensyn. Forutsetningen for effektiv konkurransekontroll er den latente trussel som ligger i at konkurransemyndighetene har konkurrerende kompetanse, f.eks. i forhold til konsesjonsmyndigheter eller reguleringsmyndigheter på andre områder. Det hindrer at hensynet til konkurranse og effektiv ressursbruk «samordnes bort» i et annet vedtaksorgan.» Rapport 29. november

11 Dette slutter Administrasjonsdepartementet seg i hovedsak til i Ot.prp. nr.41 ( ) pkt (side 38.). I nasjonalbudsjettet for 1997 St meld s. 155 trekker Finansdepartementet frem at: «I flere markeder som tidligere har vært direkte regulert av sektormyndigheter, er ulike typer adgangsbegrensninger og direkte styring av markedsaktørene helt eller delvis fjernet. Konkurransemyndighetene har en særlig oppgave i å legge til rette for at de deregulerte markedene fungerer, og for å hindre at konkurransebegrensende adferd erstatter tidligere reguleringer og på den måten hindrer hensikten med reformene. Tidligere regulerte sektorer har ofte tekniske særtrekk som forutsetter nøye oppfølging fra myndighetenes side. Statens teleforvaltning,... og Kredittilsynet er eksempler på slike tilsynsorganer. Ofte er særtrekkene ved disse sektorer så nært sammenknyttet med forhold som påvirker konkurransen, at tilsynsorganene også er tillagt konkurransemyndighet på avgrensede saksområder innen sektoren. Situasjonen i slike sektorer skaper derfor klare samordningsbehov mellom konkurransemyndighetene og sektormyndigheter.» ( s 155). Etter arbeidsgruppens syn kan de siterte uttalelser i første rekke sies å omhandle samordningen mellom myndighetsorganer med utøvende myndighet, og kan således sies å ha noe mer begrenset rekkevidde for så vidt gjelder samordningen mellom Konkurransetilsynet som vedtaksorgan og Kredittilsynet som forberedende instans for Finansdepartementet. Når det gjelder forholdet mellom konkurranseloven og andre lover, går det fram av Ot.prp. nr. 41 ( ) at konkurranseloven 1-4 annet ledd fastslår at fullmaktene i konkurranseloven og andre lover er likestilte hvis en ikke har grunnlag for å anta noe annet. 3. Overlappende saksområder/berøringspunkter Oversiktene over de to institusjoners myndighet og ansvarsområde i foregående kapittel viser at det vil være enkelte overlappende saksområder. Kompetansen kan likevel ikke i hovedsak karakteriseres som overlappende. Konkurransetilsynet har som nevnt, i enkelte saker inngrepshjemmel, mens Kredittilsynet forbereder saker og avgir innstilling overfor Finansdepartementet. Tilsvarende vil det i tilfeller hvor det er nødvendig med dispensasjoner både fra konkurranseloven og finansinstitusjonsloven være slik at Konkurransetilsynet har avgjørelsesmyndighet, mens Kredittilsynet forbereder sakene for Finansdepartementet. At de to institusjoner har overlappende saksområder innebærer ikke at vurderingsgrunnlaget alltid vil være det samme i alle saker. Mens Konkurransetilsynet skal legge hovedvekten på konkurransemessige forhold vil også andre momenter, som de involverte finansinstitusjoners soliditet og likviditet, samt hensyn til finansiell stabilitet spille en betydelig rolle for Kredittilsynet. Dersom det skulle oppstå en situasjon hvor Kredittilsynet gir en positiv tilråding mens Konkurransetilsynet vedtar å gripe inn, vil saken måtte få sin løsning i den videre behandling. Rapport 29. november

12 I andre saker som opplysningsplikt om effektiv rente mv. har Konkurransetilsynet gitt regler etter kredittkjøpsloven, mens Kreditttilsynet har utarbeidet utkast til forskrift etter finansinstitusjonsloven. De to regelsettene har opp til nå ikke vært helt identiske, noe som kunne skape enkelte problemer for de som var omfattet av opplysningsplikten. I siste utkast til nye forskrifter på dette området er det foreslått identiske bestemmelser bl.a. når det gjelder beregning av effektiv rente, og hva som skal inngå i beregningen. Her vil det være behov for en harmonisering av håndhevelsen av bestemmelsene. Dette området adskiller seg derved for så vidt gjelder disse bestemmelsene fra de andre overlappende saksområdene hvor partene skal foreta uavhengige vurderinger. 4 Generelt om erfaringer med tidligere og eksisterende samarbeidsformer Samarbeidet mellom de to tilsynsorganer er i dag ikke basert på noe formelt avtaledokument. Kredittilsynet har systematisk oversendt saker av større konkurransemessig betydning vedrørende oppkjøp, fusjoner og samarbeid til uttalelse i Konkurransetilsynet. I praksis har antall saker vært beskjedent og erfaringene med samarbeidet er at det i hovedsak har fungert godt. Konkurransetilsynets uttalelser har fra Kredittilsynets side blitt vurdert som et verdifullt innspill i arbeidet med tilrådingen i sentrale konsesjonssaker. Konkurransetilsynet finner det imidlertid ikke lenger hensiktsmessig å fremstå som høringsinstans på områder hvor de har selvstendige hjemler. Uttalelser i høringsbrev kan etter omstendighetene medføre at Konkurransetilsynet i for stor utstrekning legger bånd på ressursbruken. Formålet med endringen er i første rekke å sørge for hensiktsmessige og entydige samarbeidsformer for begge myndigheter. Samarbeid mellom de to organer er ikke av ny dato. På grunnlag av et møte i Forbruker og administrasjonsdepartementet den vedrørende betydningen av at prismyndighetene kan ha et løpende samarbeid med andre myndigheter i saker som har konkurransemessig betydning, ble det avholdt et møte den 18. mai 1984 mellom daværende Bankinspeksjonen og daværende Prisdirektoratet. Møtet konkluderte med at samarbeidet skulle fortsette som før ved at Bankinspeksjonen sender aktuelle saker til høring i Prisdirektoratet. Den 13. oktober 1988 ble det avholdt møte mellom daværende Prisdirektoratet og Kredittilsynet vedrørende behandlingen av samarbeidsavtaler mellom finansinstitusjoner. Etter lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner 2-7 skal slike avtaler godkjennes av Finansdepartementet. Samtidig omfattes alle samarbeidsavtaler av meldeplikten i prislovens 33. Det ble enighet om at Kredittilsynet i en prøveperiode på 6 måneder oversender alle saker om samarbeidsavtaler til Prisdirektoratet til uttalelse. Ikke konsesjonspliktige samarbeidsavtaler oversendes til orientering. Etter prøveperioden meddelte Prisdirektoratet at det ikke ønsket å fortsette ordningen. Videre ble det enighet om at Prisdirektoratet skulle informeres om saker vedrørende fusjoner mellom finansinstitusjoner og eventuelle dispensasjoner fra eierbegrensningsreglene i FIL 2-2. Dette som et ledd i Prisdirektoratets arbeid med kontroll med fusjoner og bedriftserverv, jfr. daværende prislovens 42a videreført i kkrl Rapport 29. november

13 Samarbeidet mellom de to myndigheter ble undersøkt av utvalget som gransket myndighetenes rolle i UNI-Storebrand og Skandia-oppkjøpet. I rapporten påpekes det flere steder at myndighetenes overlappende kompetanse ikke har skapt problemer i praksis, men at det hadde vært ønskelig med en avklaring av disse spørsmål. 5 Retningslinjer for det fremtidige samarbeid Etter arbeidsgruppens syn bør det fremtidige samarbeid mellom Kredittilsynet og Konkurransetilsynet bygge på følgende fire grunnleggende prinsipper: 1. Ivaretakelse av institusjonenes selvstendige rolle. Det må tas hensyn til at de to organ skal opptre som uavhengige institusjoner som skal foreta selvstendige vurderinger på grunnlag av samme faktum. Konkurransetilsynet har selvstendige hjemler til å treffe vedtak, mens Kredittilsynet er forberedende organ for Finansdepartementet som treffer vedtak. Et samarbeid bør ikke nødvendigvis tilstrebe enighet i sak, men bidra til at forskjeller i oppfatning ikke bunner i misforståelser eller i ulikt faktagrunnlag i saksbehandlingen. 2. Effektiv og betryggende saksbehandling. Det er en målsetning å unngå unødvendig dobbeltarbeid og utvikle samarbeidsformer som sørger for at de to organer fatter beslutninger på grunnlag av samme faktagrunnlag. 3. Forutberegnlighet for aktørene. Aktørene må få nødvendig informasjon og veiledning om hvem de skal forholde seg til og når det eventuelt er nødvendig å henvende seg til begge instanser. 4. Legge forholdene til rette for Finansdepartementet. Samarbeidet mellom de to organer bør søke å finne frem til ordninger hvor Finansdepartementet blir gjort kjent med Konkurransetilsynets vurderinger i sin behandling av konsesjonssaker. Arbeidsgruppen har på grunnlag av disse grunnleggende prinsipper tatt for seg de aktuelle saksområder og utarbeidet forslag til hvorledes det fremtidige samarbeid bør legges opp på de respektive områder. Det har ikke vært mulig å oppfylle samtlige prinsipper fullt ut samtidig. Konkurransetilsynets selvstendige rolle etter konkurranseloven vil i noen grad bryte med Finansdepartementets ønske om en avklaring av Konkurransetilsynets standpunkt. Arbeidsgruppen har derfor i nødvendig utstrekning foretatt en avveining av de forskjellige hensyn og prinsipper. Forslagene til fremtidig samarbeid vil i stor grad være rutiner for kontakt og regler for praktisk samarbeid. Innenfor gjeldende lovgivning synes det hverken å være rom eller behov for annen arbeidsdeling mellom de to institusjonene. På denne bakgrunn har arbeidsgruppen kommet frem til følgende konkrete forslag: Bedriftserverv og fusjoner Rapport 29. november

14 Alle slike saker må behandles av Kredittilsynet. Konkurransetilsynet kan parallelt med konsesjonsbehandlingen gripe inn med hjemmel i konkurranselovgivningen. Arbeidsgruppen foreslår at Kredittilsynet oversender kopi av alle mottatte konsesjonssøknader til Konkurransetilsynet til orientering. Hvis Konkurransetilsynet finner grunn til å foreta en nærmere vurdering av et erverv eller en fusjon, tas det umiddelbart kontakt med Kredittilsynet for å utveksle informasjon og avklare fremdrift i saksbehandlingen. Straks før saken legges frem for Kredittilsynets styre tas det kontakt med Konkurransetilsynet for å avklare sakens status Samarbeidsavtaler Arbeidsgruppen vil her foreslå at Kredittilsynet på tilsvarende måte oversender kopi av mottatte konsesjonssøknader til Konkurransetilsynet til orientering, slik at Konkurransetilsynet kan ta stilling til om avtalen må ha dispensasjon fra konkurranseloven. Konkurransetilsynet vil gi en foreløpig tilbakemelding innen to uker til Kredittilsynet om dette og om når endelig svar kan påregnes. Tidsfristen for tilbakemelding foreslås i dette tilfelle av hensyn til partene. Konkurransetilsynet vil gi en tilbakemelding til partene om samarbeidet strider mot forbudsbestemmelsene i konkurranseloven, hvorvidt dispensasjon kan påregnes og eventuelt på hvilke vilkår. Konkurransetilsynet vil normalt ikke fatte dispensasjonsvedtak før Kredittilsynet 2 har gitt konsesjon Produktpakker Etter arbeidsgruppens vurdering bør Kredittilsynet oversende søknader om dispensasjon til Konkurransetilsynet til orientering. Dersom Konkurransetilsynet finner grunn til å foreta en nærmere vurdering tas det umiddelbart kontakt med Kredittilsynet for å utveksle informasjon og avklare fremdrift i saksbehandlingen. Eventuelle avgjørelser eller referater fra møter vedrørende produktpakker med finansinstitusjonene kan oversendes Konkurransetilsynet til orientering Opplysningsplikt For å tilstrebe en harmonisert håndhevelse av bestemmelsene om opplysningsplikt og effektiv rente, anbefaler arbeidsgruppen at det bør være et utstrakt samarbeid mellom de to etater Regelverksarbeid Arbeidsgruppen foreslår at saker vedrørende forslag til nye bestemmelser som utarbeides av de to etater, som har betydning for konkurranseforholdene på finansmarkedet, forelegges den andre tilsynsmyndighet som høringssak Internasjonale saker Begge institusjoner bør etter arbeidsgruppens vurdering arbeide for å informere hverandre om internasjonale saker av betydning for konkurransen på finansmarkedet Generelle analyser I den grad institusjonene utarbeider generelle analyser om endringer på finansmarkedene og konkurransen spesielt bør disse gjøres tilgjengelig for den andre. Kredittilsynet vil også være interessert i å dra nytte av Konkurransetilsynets spisskompetanse når det gjelder 2 Endret 27. oktober 1998, jfr. Finansdepartementets delegasjonsbrev 17. mars Rapport 29. november

15 konkurransespørsmål generelt. Det er derfor viktig å opprettholde god kontakt og kommunikasjon Andre saker Også når det gjelder andre saker av betydning bør Kredittilsynet og Konkurransetilsynet etter arbeidsgruppens vurdering forsøke å holde hverandre orientert. 6. Nærmere om den praktiske oppfølging Når det gjelder den praktiske oppfølging av det fremtidige samarbeid som er trukket opp i pkt. 5, bør det ansvaret for oppfølging forankres i de to organisasjoner. Etter en slik gjennomgang må informasjon om hvem som er ansvarlige, utveksles sammen med nærmere opplysning om organisasjonsplaner mv. 6.1 Melding til markedsaktørene Det er særlig punktet om samarbeidsavtaler, som nødvendiggjør informasjon til markedsaktørene, i de tilfellene disse avtalene inneholder punkter om f.eks. markedsdeling eller prissamarbeid, og krever dispensasjon fra konkurranseloven. Dette betyr også at det må sendes dispensasjonssøknad til Konkurransetilsynet. Konkurransetilsynet vil ellers i saker hvor det er aktuelt med inngrep etter konkurranseloven selv ta initiativ, og etablere kontakt med partene. Ut over det som følger av veiledningsplikten i en konkret sak, vil Kredittilsynet i samarbeid med Konkurransetilsynet utarbeide et informasjonsskriv som holdes tilgjengelig for markedsaktørene. En vil der informere nærmere om hvordan aktørene skal forholde seg når det gjelder de ulike typer av saker. Kredittilsynet vil sende ut et rundskriv med informasjonsskrivet til markedsaktørene. Rapport 29. november

Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet. Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE

Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet. Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Norsk fusjonskontroll i et globalt perspektiv

Norsk fusjonskontroll i et globalt perspektiv NFT 1/2001 Norsk fusjonskontroll i et globalt perspektiv av konkurransedirektør Knut Eggum Johansen I artikkelen gjøres det rede for hvordan Konkurransetilsynet vurderer en fusjon etter konkurranseloven.

Detaljer

Bransjesamarbeid innenfor bank og forsikring retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte i Finans Norge og FNO Servicekontor- bakgrunnsnotat

Bransjesamarbeid innenfor bank og forsikring retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte i Finans Norge og FNO Servicekontor- bakgrunnsnotat Bransjesamarbeid innenfor bank og forsikring retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte i Finans Norge og FNO Servicekontor- bakgrunnsnotat Fastsatt av Finans Norges styre 04.03.10. Oppdatert versjon

Detaljer

Forord. Vi vil takke alle informanter i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og i Konkurransetilsynet som har bidratt med sin kunnskap.

Forord. Vi vil takke alle informanter i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og i Konkurransetilsynet som har bidratt med sin kunnskap. Forord På oppdrag fra Arbeids og administrasjonsdepartementet har Statskonsult gjennomgått styringsdialogen mellom Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Konkurransetilsynet. Hensikten med gjennomgangen

Detaljer

Frie yrker friere konkurranse?

Frie yrker friere konkurranse? Frie yrker friere konkurranse? 3/2005 Frie yrker friere konkurranse? Konkurransetilsynets skriftserie 3/2005 1 Innholdsfortegnelse Forord 3 1 Kort sammendrag 4 2 Innledning 6 2.1 Frie yrker 6 2.2 Bakgrunnen

Detaljer

Bank og forsikring i samme konsern

Bank og forsikring i samme konsern NFT 3/1995 Bank og forsikring i samme konsern av advokatfullmektig Steven Simonsen, Bankklagenemnda Norge fikk i desember 1991 regler som regulerte selskapskonsern der flere enn ett selskap var definert

Detaljer

Konkurranseloven fem år

Konkurranseloven fem år Konkurranseloven fem år Erfaringer og reformbehov Konkurranseloven fem år Erfaringer og reformbehov 4 Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mai 2009 Opplag: 1.000 Foto forsiden: Jo Michael Layout:

Detaljer

Høringsnotat Fornyings- og administrasjonsdepartementet 25. mars 2009. Forslag til forskrift om tilgang til boligannonsering på Internett

Høringsnotat Fornyings- og administrasjonsdepartementet 25. mars 2009. Forslag til forskrift om tilgang til boligannonsering på Internett Høringsnotat Fornyings- og administrasjonsdepartementet 25. mars 2009 Forslag til forskrift om tilgang til boligannonsering på Internett 1 Innledning og bakgrunn For boligselgere er tilgang til annonseringstjenester

Detaljer

Innst. S. nr. 173. I markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger. Sammendrag (1999-2000) Dokument nr. 8:38 (1999-2000) Til Stortinget

Innst. S. nr. 173. I markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger. Sammendrag (1999-2000) Dokument nr. 8:38 (1999-2000) Til Stortinget Innst. S. nr. 173 (1999-2000) Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg og Per-Kristian Foss om å be Regjeringen gjennomføre tiltak for å sikre fri konkurranse

Detaljer

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for VEIDEKKE ASA Master policy Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten Krav til- og verktøy for ansattes overholdelse av konkurranselovgivningen 1 LÆR DEG DETTE:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER LOV OM EIERSKAP I MEDIER

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER LOV OM EIERSKAP I MEDIER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER LOV OM EIERSKAP I MEDIER Retningslinjer gjeldende fra 1.juli 2006 1 Innledning 2 2 Lovens anvendelsesområde 3 2.1 Lovens formål 3 2.2 Lovens saklige virkeområde

Detaljer

Innst. 247 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. 247 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. 247 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 84 L (2009 2010) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og enkelte andre lover (samleproposisjon)

Detaljer

Forsikringsforbundet opplyser at medlemsselskapenes praksis med å utveksle bonusopplysninger opphørte i begynnelsen av 1997.

Forsikringsforbundet opplyser at medlemsselskapenes praksis med å utveksle bonusopplysninger opphørte i begynnelsen av 1997. V1999-19 19.04.99 Motorvognforsikring - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranselovens forbudsbestemmelser vedrørende felles bransjenorm for bonusberegning og avtale om utveksling av bonusopplysninger

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 13/12. Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker

Arbeidsnotat nr. 13/12. Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker Arbeidsnotat nr. 13/12 Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker av Linn Bratberg SNF prosjekt 1215 Konkurransepolitikk Prosjektet

Detaljer

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon BA-HR advokatfirma Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 OSLO OFFENTLIG VERSJON Thommessen Krefting Greve Lund AS Siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/279 MA1-M2 ROSA 540

Detaljer

Konkurransepolitiske virkninger av EØS-avtalen

Konkurransepolitiske virkninger av EØS-avtalen Rapport # 15 Konkurransepolitiske virkninger av EØS-avtalen Erling Hjelmeng Lars Sørgard Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Erling Hjelmeng og Lars Sørgard Om rapporten Utvalget Rapporten

Detaljer

KonkurranseNytt. Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue. Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet.

KonkurranseNytt. Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue. Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet. KonkurranseNytt Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue Europakommisjonen vedtok 31. januar i år å forby SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue

Detaljer

Høring Om gjennomføring av revisjonsdirektivet 2006/43/EF Om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper

Høring Om gjennomføring av revisjonsdirektivet 2006/43/EF Om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper Dato: 1. juni 2007 Høring Om gjennomføring av revisjonsdirektivet 2006/43/EF Om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 5 2. OM REVISJONSDIREKTIVET

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

Prosjektet. ADMINISTRASJON AV BANKER I KRISE 12. februar 2007

Prosjektet. ADMINISTRASJON AV BANKER I KRISE 12. februar 2007 Prosjektet ADMINISTRASJON AV BANKER I KRISE 12. februar 2007 2 A DMINISTRASJON AV BANKER I KRISE Innhold 1. Innledning............................................................................... 4 1.1.

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. O. nr. 58 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Ot.prp. nr. 36 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL

Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL Deres ref.: Vår ref.: 2002/780 M5/528.1 Saksbeh.: Dato: 3. oktober 2003 Telenor Norge Konkurranseloven 3-10 Vedtak om inngrep mot rabattavtaler mellom Telenor Norge og NBBL V2003-58 1. Bakgrunn Konkurransetilsynet

Detaljer

A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven

A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven Sammendrag: Avgjørelsen inneholder en prinsipiell tolkning av konkurranselovens markedsdelingsforbud. Saken gjaldt

Detaljer

Innledning. 1.1 Hva er konkurranse?

Innledning. 1.1 Hva er konkurranse? 1 Innledning 1.1 Hva er konkurranse? Alle har et forhold til begrepet «konkurranse». Helt fra vi er små konkurrerer vi gjennom lek, og det preget konkurranse setter på oss, fortsetter livet ut; for noen

Detaljer

Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår

Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår 13/12 Arbeidsnotat Working Paper Inngrep mot foretakssammenslutninger ved pålegg av vilkår En evaluering av bruken av vilkår i norske fusjonssaker Linn Bratberg Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ),

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ), Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del A nr. 1 (rådsforordning (EF) nr. 139/2004), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven 1. Innledning Det vises til høringsnotat av desember 2011, samt brev av 22. desember 2011, med høringsfrist til 20. mars 2012.

Detaljer