FORHOLDET MELLOM KONKURRANSETILSYNET OG KREDITTILSYNET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORHOLDET MELLOM KONKURRANSETILSYNET OG KREDITTILSYNET"

Transkript

1 FORHOLDET MELLOM KONKURRANSETILSYNET OG KREDITTILSYNET Praktisk samordning av arbeidet med saker som berører konkurranseforholdene i finansmarkedet Rapport 29. november 1996 med korrigeringer tilføyd 27. oktober 1998, punktene (side 5/6) og (side 14).

2 1. Oppnevning og mandat Finansdepartementet og Administrasjonsdepartementet har i likelydende brev av 4.juli til henholdsvis Kredittilsynet og Konkurransetilsynet, anmodet om at de to institusjoner utreder behovet for å samordne praktiske sider ved saksbehandlingen av saker som berører konkurranseforholdene i finansmarkedet. Konkurransetilsynet og Kredittilsynets direktører besluttet på bakgrunn av dette å nedsette en felles arbeidsgruppe med følgende sammensetning: For Konkurransetilsynet : - Kontorsjef Eigil P. Johnsen - Regionsjef Ole Jakob Aarland - Underdirektør Hege Haaland For Kredittilsynet: - Sjefjurist Marius Nygaard Haug - Rådgiver Erik Lind Iversen - Inspektør H. Christopher Heyerdahl Arbeidsgruppen ble gitt følgende mandat: «1. Arbeidsgruppen skal kartlegge og redegjøre for myndighet og ansvarsforhold på områder hvor begge forvaltningsorganer er tildelt kompetanse etter gjeldende lovgivning. 2. På bakgrunn av dette, skal det innenfor rammen av gjeldende lovverk utarbeides forslag til rutiner for nødvendig kontakt, og mulig arbeidsdeling og praktisk samarbeid mellom Konkurransetilsynet og Kredittilsynet, herunder også hvordan markedsaktørene skal informeres om samarbeide og arbeidsfordelingen. Det bør i den sammenheng legges særlig vekt på arbeidet med konsesjonssaker der Kredittilsynet er innstillende organ overfor Finansdepartementet som besluttende organ, og der Konkurransetilsynet kan treffe vedtak med hjemmel i konkurranselovgivningen. 3. Arbeidsgruppen skal også vurdere behovet for koordinering og informasjonsutveksling i internasjonale saker, og eventuelt fremme forslag til rutiner. 4. Arbeidsgruppen skal drøfte behovet for samarbeid i form av utveksling av generelle analyser mv., vedrørende generelle konkurransespørsmål på finansmarkedet. 5. Det understrekes at forslag som måtte følge av drøftelsene under punkt 2 og 3, må ivareta de to institusjoners selvstendige rolle og myndighet etter lovgivningen. Arbeidsgruppen skal avgi sin rapport til de to direktører innen utløpet av november 1996, som deretter blir enige om hvordan rapporten skal behandles i de to respektive organ, samt hvordan forslagene skal presenteres overfor de ansvarlige departementer.» Rapport 29. november

3 Arbeidsgruppen har hatt 6 møter i perioden 1. oktober til 31. november Arbeidsgruppens rapport er overlevert henholdsvis Kredittilsynsdirektøren og Konkurransedirektøren. 2. Nærmere om Kredittilsynet og Konkurransetilsynet. Ansvarsområder og myndighet 2.1 Kredittilsynet Innledning Kredittilsynet ble opprettet i 1986 ved en sammenslåing av Bankinspeksjonen og Forsikringsrådet. Tilsyn med verdipapirmarkedet var fra 1983 lagt til Bankinspeksjonen. Virksomheten bygger på lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (Kredittilsynet) og regler i de ulike særlovene, herunder banklovgivningen, forsikringslovgivningen, lov om finansieringsvirksomhet, lov om verdipapirhandel, revisorloven, lov om eiendomsmegling og inkassoloven. Kredittilsynet skal etter lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (Kredittilsynet) 3 første ledd «se til at de institusjoner det har tilsyn med, virker på en hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov og bestemmelser gitt i medhold av lov samt med den hensikt som ligger til grunn for institusjonens opprettelse, dens formål og vedtekter.» Tilsynsloven 4 gir Kredittilsynet kompetanse til å gi institusjoner under tilsyn en rekke pålegg. Tilsynet kan bl.a gi pålegg om innsending av ulike oppgaver og opplysninger som tilsynet mener det trenger for å kunne utføre sitt verv. Videre kan det gis pålegg om å rette på forhold dersom en institusjons organer har handlet eller forsømt seg i strid med sine plikter etter lovgivning eller vedtekter. I tillegg kan det gis pålegg om regnskapsføring og revisjon, samt tiltak for å styrke soliditeten i institusjonene. Kredittilsynet er i tillegg gitt kompetanse etter enkelte bestemmelser i særlovgivningen for de enkelte finansinstitusjoner Forholdet til Finansdepartementet Kredittilsynet er administrativt underlagt Finansdepartementet. Kredittilsynet er i medhold av tilsynsloven gitt myndighet til å treffe enkeltvedtak og utføre andre oppgaver av tilsynsmessig karakter. I tillegg har Finansdepartementet delegert myndighet etter finanslovgivningen til Kredittilsynet som på grunnlag av dette treffer enkeltvedtak og fastsetter forskrifter i en rekke slike saker. Finansdepartementet vil i alle disse tilfelle være klageinstans. Kredittilsynet er videre etter tilsynsloven 8 pålagt å forberede alle saker under dets tilsynsvirksomhet for Finansdepartementet der avgjørelsesmyndighet er tillagt Kongen eller Finansdepartementet. Dette inkluderer søknader etter finanslovgivningen om konsesjoner til fusjoner og oppkjøp, sammenslutninger, samarbeidsavtaler, produktpakker m.v. Rapport 29. november

4 2.1.3 Myndighet og ansvar i saker vedrørende konkurranseforholdene på finansmarkedene I alle moderne samfunn er finansinstitusjonene og finansmarkedene av særlig stor samfunnsøkonomisk betydning. Det er derfor ikke spesielt for Norge at dette gjenspeiles både i særlovgivning, ved at det er etablert egne tilsynsorgan på disse områdene, samt reguleringssystemer som krever separat godkjenning ved oppkjøp og fusjoner m.v.. Historisk sett har myndighetene forsøkt å føre en egen politikk når det gjelder strukturutviklingen på finansmarkedene. Slike saker skal etter gjeldende lovgivning forberedes av Kredittilsynet. I tillegg til konkurransepolitikk og hensyn til effektiv ressursbruk, skal en rekke andre hensyn ivaretas. Kredittilsynet vil normalt i tillegg vurdere strukturpolitikk, de involverte institusjoners soliditet og likviditet, samt hensynet til finansiell stabilitet. De fleste saker som behandles av Kredittilsynet, vil ikke berøre konkurransemessige forhold av betydning. I enkelte saker vil imidlertid konkurransemessige vurderinger kunne inngå som en del av Kredittilsynets saksbehandling. Eksempler på dette er ved godkjennelser av samarbeidsavtaler, fusjoner og oppkjøp m.v. etter finanslovgivningen. Finansdepartementet er her gitt kompetanse til å foreta konkurransemessige vurderinger som ledd i en totalvurdering av om tillatelse skal gis eller ikke. Om de konkurransemessige vurderingene som skal foretas etter finanslovgivningen uttales det f.eks. i NOU 1986:5 om konkurransen på finansmarkedet at: «Ved konsesjonsbehandlingen av fusjoner mellom finansieringsselskaper eller kredittaksjeselskaper bør myndighetene påse at konsentrasjonen ikke blir for stor, og at det ikke finner sted noen dramatisk reduksjon i antall selskaper. En bør legge til grunn at det bevares et antall selskaper med ulik eierstruktur slik at konkurransen opprettholdes.»(s. 131). Finansdepartementet fulgte opp utvalgets synspunkter i Ot. prp s. 18. På basis av finansloven ble det utformet strukturpolitiske retningslinjer som har blitt justert i løpet av de senere år, jfr fremstillingen i nasjonalbudsjettet for 1996 s. 165 flg. Arbeidsgruppen finner imidlertid ikke grunn til å gå nærmere inn på disse spørsmål her. Ansvaret for konkurransemessige forhold går imidlertid ut over de åpenbare tilfellene. I NOU 1986:5 uttales at: «Det er lagt vekt på at konkurransepolitikken må ses i sammenheng med hensynet til soliditeten i de enkelte institusjoner og for systemet som helhet. (s 107). «Arbeidsgruppen har lagt til grunn for sine vurderinger av disse spørsmål at de viktigste sikkerhetsregler, slik som egenkapitalkrav, høyeste kreditt til en enkelt kunde, adgang til å plassere i aksjer, konsolideringsregler og de regler som vedrører tilsyns- og kontrollorganer, også kan virke inn på konkurransen mellom de forskjellige finansinstitusjoner. Det er imidlertid i første rekke sikkerhetsmessige vurderinger som må legges til grunn for dette regelverket. Kredittilsynet vil stå sentralt i dette arbeidet, og det må legges stor vekt på en helhetsvurdering der det også tas hensyn til at konkurranseforholdene mellom de forskjellige finansinstitusjoner bør være mest mulig like.» (s. 108) Rapport 29. november

5 Finansdepartementet sluttet seg i hovedsak til utvalgets vurderinger, jfr. Ot. prp s. 21 og 23. Under punkt vil en komme nærmere inn på de bestemmelser i finanslovgivningen hvor det etter arbeidsgruppens vurdering kan være behov for å samordne deler av saksbehandlingen mellom Kredittilsynet som forberedende instans for Finansdepartementet og Konkurransetilsynet som vedtaksorgan Viktige bestemmelser som berører konkurransemessige forhold Konkurransemessige vurderinger vil særlig måtte foretas ved behandlingen av søknader om konsesjon til å danne konsernforhold gjennom etablering eller annet erverv av eierandel i annen finansinstitusjon, jfr. FIL 2a-3 og FIL 2-2 annet ledd nummer 9. Dette gjelder også søknader om fusjon etter FIL 2a-14 eller 3-6, eller tilsvarende bestemmelser i bank-og forsikringslovgivningen. Videre vil slike vurderinger inngå i behandlingen av søknader om godkjennelse av samarbeidsavtaler etter FIL 2-7 og produktpakker etter FIL I tillegg kan nevnes bestemmelser om opplysningsplikt med hjemmel i FIL 2-12 og 2-12a. I det følgende gis en litt mer utfyllende beskrivelse av de viktigste saksområdene Konserndannelser, oppkjøp og eierforhold Finansinstitusjonslovens kapittel 2 inneholder bestemmelser om eier og stemmerettsbegrensninger i finansinstitusjoner. FIL 2-2 gir i første ledd en hovedregel om at ingen kan eie mer enn 10 % av aksjekapitalen i en finansinstitusjon. Tilsvarende bestemmelse for stemmerettsbegrensning følger av FIL 2-4. Formålet med disse bestemmelsene er i det vesentligste å forhindre for sterk eierkonsentrasjon og innflytelse i finansinstitusjonene som kan føre til svekket konkurranse. For å kunne tillate konserndannelser er det imidlertid gjort enkelte viktige unntak i annet ledd. Selv om det er lovfestede unntak fra eierbegrensningsreglene, krever ervervet eller etableringen konsesjon etter FIL 2a-3. Bestemmelsen gjelder også overtakelse av en vesentlig del av virksomheten til en finansinstitusjon I tillegg kan Kongen etter FIL 2-2 annet ledd nummer 9 i særlige tilfelle gjøre unntak fra eierbegrensningsreglen i første ledd Fusjoner Finansinstitusjonsloven inneholder ikke noen generell bestemmelse om fusjoner utover bestemmelsen i FIL 2a-3 annet ledd om oppkjøp av eierandeler. Derimot inneholder særlovgivningen for de enkelte institusjoner bestemmelser om at sammenslutning og fusjon med et annet selskap krever konsesjon. Hensikten med disse bestemmelsene er å sikre at hensynet til soliditet, brukerne og andre tilsynsmessige hensyn ivaretas. Et viktig aspekt vil være å opprettholde en struktur på finansmarkedet som sikrer en effektiv konkurranse til fordel for brukerne Samarbeidsavtaler Etter FIL 2-7 skal samarbeidsavtaler mellom finansinstitusjoner som ikke inngår i samme konsern, godkjennes av Finansdepartementet. Myndigheten til å godkjenne søknad etter FIL Rapport 29. november

6 2-7 første ledd er delegert til Kredittilsynet ved brev av 27. mars Formålet med denne bestemmelsen er å sørge for at institusjonene ikke inngår avtaler som kan hindre en effektiv konkurranse i finansmarkedet. Bestemmelsen må videre sees i sammenheng med eierbegrensningsreglene i FIL 2-2 og skal forhindre omgåelser gjennom inngåelse av omfattende samarbeidsavtaler. De fleste samarbeidsavtaler som har vært godkjent, har imidlertid hatt liten eiermessig eller konkurransemessig betydning Produktpakker Etter FIL 2-14 kan det gis forskrifter som begrenser en finansinstitusjons adgang til å tilby en tjeneste på betingelse av at kunden samtidig seg en annen tjeneste eller innrømme en kunde gunstige vilkår på betingelse av at dette gjøres. Finansdepartementet har fastsatt forskrift om produktpakker m.v. med tilsvarende innhold, men med unntak for tilfelle der det kan vises til reelle kostnadsbesparelser eller hvor det foreligger en tilknytning mellom flere tjenester som forutsetter at de tilbys samlet. Etter forskriften er Kredittilsynet gitt myndighet til å avgjøre tvilstilfelle og gi dispensasjon i særlige tilfelle Opplysningsplikt Etter FIL 2-12 pålegges institusjonene en generell opplysningsplikt overfor låntakere om effektiv rente og andre kostnader i tilknytning til kreditten. For lån til forbruker er det i tillegg gitt bestemmelser i FIL 2-12a om form og innhold av låneavtaler, samt forbud mot bruk av visse typer gjeldsbrev. Videre er det gitt anledning til å gi bestemmelser om rett til førtidig innfrielse. Med hjemmel i de nevnte bestemmelser har Kredittilsynet nylig utarbeidet et utkast til forskrift med utfyllende bestemmelser. Etter FIL 2-11 skal finansinstitusjonene gi kundene opplysninger om renter, provisjoner og andre priser på sine tjenester. Det skal også opplyses om prisen på tjenester som inngår i en produktpakke. Med hjemmel i annet ledd har Finansdepartementet fastsatt forskrift med utfyllende bestemmelser Internasjonale forhold Internasjonalisering av finansmarkedet krever økt samarbeid med andre lands tilsynsmyndigheter. Kredittilsynet er medlem i internasjonale tilsynsorganisasjoner og deltar i tillegg på en rekke internasjonale møter og konferanser. Kredittilsynets internasjonale arbeid har økt betraktelig etter EØS-avtalen. Kredittilsynet arbeider med implementeringen av EU-direktiver omfattet av EØS-avtalen, og har fast observatørstatus i flere viktige samarbeidsorgan i EU-systemet Andre forhold av konkurransemessig betydning Etter FIL 2-8 kan den som er medlem av et styrende organ eller innehar ledende stilling i en finansinstitusjon, ikke samtidig være medlem av et styrende organ i en annen finansinstitusjon. Finansdepartementet har fastsatt utfyllende forskrifter. Etter FIL 2-13 kan det gis forskrifter om prissetting og kostnadsbelastning for tjenester som ytes av Finansinstitusjoner. Det er ikke fastsatt generelle regler etter denne bestemmelsen. Imidlertid er 2-13 sammen med andre hjemler benyttet av Finansdepartementet til å fastsette forskrifter om: - finansieringsforetaks virksomhet med kontokort - fordeling av kostnader, tap, inntekter, fond mv i forsikring 1 Tilføyd 27. oktober Rapport 29. november

7 - rett til overføring av oppsamlede midler knyttet til livs- eller pensjonsforsikring. 2.2 Konkurransetilsynet Formål Konkurranselovens formål ( 1-1) er å sørge for en effektiv bruk av samfunnets ressurser gjennom å legge til rette for virksom konkurranse. Loven omfatter ervervsvirksomhet av alle typer, uten hensyn til om den er offentlig eller privat. Konkurransetilsynet kan imidlertid ikke fatte vedtak i strid med stortingsvedtak, jf konkurranseloven Virksomhet Konkurransetilsynets oppgaver er nærmere beskrevet i konkurranseloven 2-2 hvor det fremgår at tilsynet skal føre tilsyn med konkurransen i de ulike markedene. Herunder skal tilsynet: a) kontrollere at lovens forbud og påbud overholdes og treffe vedtak om dispensasjon dersom lovens formål tilsier dette. b) foreta nødvendige inngrep mot konkurranseskadelig atferd og bedriftserverv, c) iverksette tiltak for å øke markedenes gjennomsiktighet, d) påpeke konkurranseregulerende virkninger av offentlige tiltak, eventuelt ved å fremme forslag med sikte på å forsterke konkurransen og lette adgangen for nye konkurrenter, e) etter pålegg bistå andre myndigheter med å kontrollere etterlevelsen etter andre regler er overtredelser kan ha uheldige virkninger for markeds- og konkurranseforhold Forholdet til Administrasjonsdepartementet Konkurransetilsynet er administrativt underlagt Administrasjonsdepartementet. Departementsstrukturen er imidlertid under endring og det er ikke endelig fastsatt hvilket departement Konkurransetilsynet skal være underlagt. Konkurransetilsynet er i medhold av konkurranseloven gitt myndighet til å treffe vedtak, enkeltvedtak eller forskrift, og utføre andre oppgaver av tilsynsmessig karakter. Administrasjonsdepartementet er klageinstans for enkeltvedtak Konkurransetilsynets hjemler Forbud og dispensasjoner Konkurranseloven 3-1 forbyr to eller flere ervervsdrivende å samarbeide om priser, avanser og rabatter ved salg av varer eller tjenester. Forbudet gjelder også mot at én eller flere leverandører fastsetter videresalgsprisene for sine avtakere, med unntak for en enkelt leverandørs utarbeidelse av veiledende priser for sine avtakere. Konkurranseloven 3-3 forbyr to eller flere ervervsdrivende å avtale markedsdeling ved salg av varer eller tjenester. Markedsdeling kan ta form av områdedeling, kundedeling, kvotefordeling, spesialisering eller kvantumsbegrensning. I paragrafens tredje ledd gis det imidlertid unntak for at en enkelt leverandør kan avtale markedsdeling med eller fastsette markedsdeling for sine avtakere. Konkurranseloven 3-4 forbyr videre sammenslutninger av ervervsdrivende å fastsette eller oppfordre til reguleringer i strid med 3-1 til 3-3. Rapport 29. november

8 Med hjemmel i konkurranseloven 3-9 kan Konkurransetilsynet gi dispensasjon fra forbudene i 3-1 til 3-4. Dispensasjon kan gis dersom a) konkurransereguleringen innebærer at konkurransen i markedet forsterkes. b) det forventes effektivitetsgevinster av samarbeidet som mer enn oppveier tapet ved konkurransebegrensningen, c) konkurransereguleringen har liten konkurransemessig betydning, eller d) det foreligger særlige hensyn. Som det går fram vil tilsynet i dispensasjonsvurderinger legge vekt på samarbeidets antatte virkninger på konkurransesituasjonen og for øvrig muligheten til effektiv drift. Dispensasjoner blir kun unntaksvis gitt som følge av særlige hensyn. Inngrep Konkurranseloven 3-10 gir Konkurransetilsynet hjemmel til å gripe inn mot vilkår, avtaler og handlinger dersom tilsynet finner at disse har til formål, virkning eller er egnet til å begrense konkurransen i strid med formålet i loven. Dette omfatter bl.a. vilkår, avtaler og handlinger som kan opprettholde eller styrke en dominerende stilling i et marked ved hjelp av konkurransehemmende metoder, eller begrense kunders valg, fordyre produksjon, distribusjon eller omsetning, stenge konkurrenter ute eller nekte forretningsforbindelse eller medlemskap i sammenslutninger. Med nektelse av forretningsforbindelse menes også at en ervervsdrivende bare er villig til forretningsforbindelse på bestemte vilkår. Vedtak om inngrep kan gå ut på å nedlegge forbud eller å gi påbud, samt å gi tillatelse på vilkår. Konkurranseloven 3-11 gir Konkurransetilsynet hjemmel til å gripe inn mot bedriftserverv dersom tilsynet finner at vedkommende erverv vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med formålet i loven. Med bedriftserverv menes fusjon, erverv av aksjer eller andeler og delvis erverv av bedrift. Bedriftserverv er altså en samlebetegnelse på fullstendig fusjon og helt eller delvis oppkjøp. For at Konkurransetilsynet skal kunne gripe inn mot bedriftserverv, må for det første bedriftservervet fører til eller forsterker en vesentlig begrensning av konkurransen. For det andre må ervervet være i strid med formålet i lovens 1-1, som er å sørge for effektiv bruk av samfunnets ressurser. Med andre ord må det ikke knytte seg effektivitetsgevinster til ervervet i form av stordrifts- eller samdriftsfordeler som mer enn oppveier tapet som følge av konkurransebegrensningen. Konkurransetilsynet kan bare gripe inn mot et bedriftserverv dersom begge disse inngrepsvilkårene er oppfylt. Særlige politiske hensyn som tilsier at det ikke skal gripes inn mot erverv selv om disse inngrepsvilkårene er oppfylt, antas fortrinnsvis å bli tatt hensyn til under en eventuell klagebehandling. Dersom de nevnte inngrepsvilkårene ikke er oppfylt, har ikke konkurransemyndighetene hjemmel til å gripe inn mot bedriftserverv ut fra særlige politiske hensyn. Et inngrepsvedtak kan gå ut på å nedlegge forbud eller gi påbud, samt å gi tillatelse på vilkår. Konkurransetilsynet kan blant annet: Rapport 29. november

9 a) forby bedriftservervet og fastsette slike bestemmelser som er nødvendige for at formålet med forbudet blir oppnådd, b) påby avhendelse av aksjer eller andeler som er ervervet som ledd i bedriftservervet, eller c) sette slike vilkår som er nødvendige for å motvirke at bedriftservervet begrenser konkurransen i strid med formålet om effektiv ressursbruk, jf Påbud Det følger av konkurranseloven 4-1 første ledd at ervervsdrivende som selger varer og tjenester i detalj til forbruker så langt det er praktisk mulig skal informere om prisene slik at de lett kan ses av forbrukeren. Konkurransetilsynet kan med hjemmel i konkurranseloven 4-1 annet ledd gi forskrift om plikten til å gi prisinformasjon til forbruker etter 4-1 første ledd. For å lette forbrukernes bedømmelse av priser og kvalitet på varer og tjenester, kan tilsynet videre påby ervervsdrivende å iverksette tiltak utover det som følger av påbudet i 4-1 første ledd. Konkurransetilsynet vurderer for tiden å innføre en generell forskrift om gjennomføring av prisopplysningsplikten på tjenesteområdet. Uttalelser Konkurransetilsynet skal etter konkurranseloven 2-2 d) påpeke konkurranseregulerende virkninger av offentlige tiltak, eventuelt ved å fremme forslag med sikte på å forsterke konkurransen og lette adgangen for nye konkurrenter. Konkurransetilsynet gir på denne bakgrunn uttalelser i høringssaker og tilsynet kan også ta opp saker av eget initiativ Internasjonale saker Det går fram av konkurranseloven 1-5 at loven gjelder vilkår, avtaler og handlinger som har virkning eller som er egnet til å ha virkning i Norge. Konkurranselovens virkeområde bygger dermed på den såkalte «effektdoktrinen», ved at loven gir Konkurransetilsynet fullmakt til å gripe inn ovenfor blant annet avtaler mellom aktører i et annet land, så sant avtalen har virkning eller er egnet til å ha virkning i Norge. I praksis kan det imidlertid være vanskelig å gripe inn i forretningsforhold i et annet land, fordi tilsynet ikke vil ha tvangsmidler ovenfor utenlandske aktører som ikke er representert i Norge. Konkurransereglene i EØS-avtalen setter forbud mot de fleste typer konkurransebegrensende avtaler og mot misbruk av dominerende stilling i markedet. Videre fastsetter reglene kontroll med store fusjoner. Konkurransereglene gjelder både privat og offentlig ervervsvirksomhet. De felles EØS-konkurransereglene skal anvendes når konkurransebegrensende handlinger har virkning på samhandelen mellom avtalepartene. EØS-avtalen krevet ingen endringer i nasjonal konkurranselov. Den norske konkurranseloven gjelder for konkurransebegrensninger på det norske markedet. Ervervsdrivende som driver virksomhet som påvirker samhandelen i EØS-området, må derfor forholde seg til to sett regelverk; den norske konkurranseloven og de felles reglene for EØS. I tilfeller der både den norske konkurranseloven og EØS-reglene gjelder, antas det i praksis å være slik at nasjonal konkurranselov anvendes på en måte som gjør den forenlig med konkurransereglene som følge av EØS-avtalen. Rapport 29. november

10 Europakommisjonen og EFTA s overvåkingsorgan har eksklusiv kompetanse etter fusjonsforordningen til å behandle fusjonssaker som omfattes av EØS-reglene. Nasjonale konkurransemyndigheter kan behandle slike fusjonssaker dersom saken ikke vil bli behandlet av nevnte organer Annen virksomhet I forskrifter av 27. juni og 9. juli 1986 delegeres tilsynsmyndighet etter kredittkjøpsloven kap. I og II til Konkurransetilsynet. Oppgavene knytter seg til opplysningsplikt til forbruker i forbindelse med kreditt- og kontokjøp samt forbrukerleie. Konkurransetilsynet har en samarbeidsavtale med Forbrukerombudet om lokal håndheving av markedsføringslovens 1-5: Villedende forretningsmetoder eller utilstrekkelige veiledning samt tilgifter og utlodninger. Gjennom dette arbeidet kommer Konkurransetilsynet i berøring med finansieringsvirksomhetsloven Informasjon Informasjon utgjør en viktig del av Konkurransetilsynets strategi. Mediekontakt, foredrag, informasjonsmateriell, herunder Konkurranserettslige avgjørelser, og en fast publikasjon (K- Kontakt) er aktuelle kommunikasjonskanaler. Konkurransetilsynet gjennomfører prisundersøkelser som offentliggjøres med formål å stimulere etterspørrere til prisbevisst adferd. Undersøkelsene omfatter også bank- og forsikringsytelser. 2.3 Forholdet mellom Konkurransetilsynets myndighet etter konkurranseloven og andre instanser som er gitt myndighet etter annen lovgivning Konkurransetilsynet med Administrasjonsdepartementet som overordnet departement (konkurransemyndighetene), og Kredittilsynet med Finansdepartementet som overordnet departement (finansmyndighetene) representerer to ulike forvaltningsgrener som med hjemmel i hver sin lovgivning skal utøve myndighet på enkelte felles saksområder vedrørende konkurranseforhold. De enkelte lovhjemler er beskrevet under punkt 2 og 3. Forarbeidene til konkurranse- og finanslovgivningen sier ikke meget om den praktiske samordning av saksbehandlingen i Kredittilsynet og Konkurransetilsynet. I NOU 1991: 27 om konkurranse for effektiv ressursbruk kap.11 pkt Konkuranseloven som generell lov - heter det på side 116 at: «Det er viktig at særlovgivningen ikke legger konkurransepolitiske avgjørelser til andre organer enn konkurransemyndighetene. Slike andre organer skal som regel også ivareta andre hensyn. Forutsetningen for effektiv konkurransekontroll er den latente trussel som ligger i at konkurransemyndighetene har konkurrerende kompetanse, f.eks. i forhold til konsesjonsmyndigheter eller reguleringsmyndigheter på andre områder. Det hindrer at hensynet til konkurranse og effektiv ressursbruk «samordnes bort» i et annet vedtaksorgan.» Rapport 29. november

11 Dette slutter Administrasjonsdepartementet seg i hovedsak til i Ot.prp. nr.41 ( ) pkt (side 38.). I nasjonalbudsjettet for 1997 St meld s. 155 trekker Finansdepartementet frem at: «I flere markeder som tidligere har vært direkte regulert av sektormyndigheter, er ulike typer adgangsbegrensninger og direkte styring av markedsaktørene helt eller delvis fjernet. Konkurransemyndighetene har en særlig oppgave i å legge til rette for at de deregulerte markedene fungerer, og for å hindre at konkurransebegrensende adferd erstatter tidligere reguleringer og på den måten hindrer hensikten med reformene. Tidligere regulerte sektorer har ofte tekniske særtrekk som forutsetter nøye oppfølging fra myndighetenes side. Statens teleforvaltning,... og Kredittilsynet er eksempler på slike tilsynsorganer. Ofte er særtrekkene ved disse sektorer så nært sammenknyttet med forhold som påvirker konkurransen, at tilsynsorganene også er tillagt konkurransemyndighet på avgrensede saksområder innen sektoren. Situasjonen i slike sektorer skaper derfor klare samordningsbehov mellom konkurransemyndighetene og sektormyndigheter.» ( s 155). Etter arbeidsgruppens syn kan de siterte uttalelser i første rekke sies å omhandle samordningen mellom myndighetsorganer med utøvende myndighet, og kan således sies å ha noe mer begrenset rekkevidde for så vidt gjelder samordningen mellom Konkurransetilsynet som vedtaksorgan og Kredittilsynet som forberedende instans for Finansdepartementet. Når det gjelder forholdet mellom konkurranseloven og andre lover, går det fram av Ot.prp. nr. 41 ( ) at konkurranseloven 1-4 annet ledd fastslår at fullmaktene i konkurranseloven og andre lover er likestilte hvis en ikke har grunnlag for å anta noe annet. 3. Overlappende saksområder/berøringspunkter Oversiktene over de to institusjoners myndighet og ansvarsområde i foregående kapittel viser at det vil være enkelte overlappende saksområder. Kompetansen kan likevel ikke i hovedsak karakteriseres som overlappende. Konkurransetilsynet har som nevnt, i enkelte saker inngrepshjemmel, mens Kredittilsynet forbereder saker og avgir innstilling overfor Finansdepartementet. Tilsvarende vil det i tilfeller hvor det er nødvendig med dispensasjoner både fra konkurranseloven og finansinstitusjonsloven være slik at Konkurransetilsynet har avgjørelsesmyndighet, mens Kredittilsynet forbereder sakene for Finansdepartementet. At de to institusjoner har overlappende saksområder innebærer ikke at vurderingsgrunnlaget alltid vil være det samme i alle saker. Mens Konkurransetilsynet skal legge hovedvekten på konkurransemessige forhold vil også andre momenter, som de involverte finansinstitusjoners soliditet og likviditet, samt hensyn til finansiell stabilitet spille en betydelig rolle for Kredittilsynet. Dersom det skulle oppstå en situasjon hvor Kredittilsynet gir en positiv tilråding mens Konkurransetilsynet vedtar å gripe inn, vil saken måtte få sin løsning i den videre behandling. Rapport 29. november

12 I andre saker som opplysningsplikt om effektiv rente mv. har Konkurransetilsynet gitt regler etter kredittkjøpsloven, mens Kreditttilsynet har utarbeidet utkast til forskrift etter finansinstitusjonsloven. De to regelsettene har opp til nå ikke vært helt identiske, noe som kunne skape enkelte problemer for de som var omfattet av opplysningsplikten. I siste utkast til nye forskrifter på dette området er det foreslått identiske bestemmelser bl.a. når det gjelder beregning av effektiv rente, og hva som skal inngå i beregningen. Her vil det være behov for en harmonisering av håndhevelsen av bestemmelsene. Dette området adskiller seg derved for så vidt gjelder disse bestemmelsene fra de andre overlappende saksområdene hvor partene skal foreta uavhengige vurderinger. 4 Generelt om erfaringer med tidligere og eksisterende samarbeidsformer Samarbeidet mellom de to tilsynsorganer er i dag ikke basert på noe formelt avtaledokument. Kredittilsynet har systematisk oversendt saker av større konkurransemessig betydning vedrørende oppkjøp, fusjoner og samarbeid til uttalelse i Konkurransetilsynet. I praksis har antall saker vært beskjedent og erfaringene med samarbeidet er at det i hovedsak har fungert godt. Konkurransetilsynets uttalelser har fra Kredittilsynets side blitt vurdert som et verdifullt innspill i arbeidet med tilrådingen i sentrale konsesjonssaker. Konkurransetilsynet finner det imidlertid ikke lenger hensiktsmessig å fremstå som høringsinstans på områder hvor de har selvstendige hjemler. Uttalelser i høringsbrev kan etter omstendighetene medføre at Konkurransetilsynet i for stor utstrekning legger bånd på ressursbruken. Formålet med endringen er i første rekke å sørge for hensiktsmessige og entydige samarbeidsformer for begge myndigheter. Samarbeid mellom de to organer er ikke av ny dato. På grunnlag av et møte i Forbruker og administrasjonsdepartementet den vedrørende betydningen av at prismyndighetene kan ha et løpende samarbeid med andre myndigheter i saker som har konkurransemessig betydning, ble det avholdt et møte den 18. mai 1984 mellom daværende Bankinspeksjonen og daværende Prisdirektoratet. Møtet konkluderte med at samarbeidet skulle fortsette som før ved at Bankinspeksjonen sender aktuelle saker til høring i Prisdirektoratet. Den 13. oktober 1988 ble det avholdt møte mellom daværende Prisdirektoratet og Kredittilsynet vedrørende behandlingen av samarbeidsavtaler mellom finansinstitusjoner. Etter lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner 2-7 skal slike avtaler godkjennes av Finansdepartementet. Samtidig omfattes alle samarbeidsavtaler av meldeplikten i prislovens 33. Det ble enighet om at Kredittilsynet i en prøveperiode på 6 måneder oversender alle saker om samarbeidsavtaler til Prisdirektoratet til uttalelse. Ikke konsesjonspliktige samarbeidsavtaler oversendes til orientering. Etter prøveperioden meddelte Prisdirektoratet at det ikke ønsket å fortsette ordningen. Videre ble det enighet om at Prisdirektoratet skulle informeres om saker vedrørende fusjoner mellom finansinstitusjoner og eventuelle dispensasjoner fra eierbegrensningsreglene i FIL 2-2. Dette som et ledd i Prisdirektoratets arbeid med kontroll med fusjoner og bedriftserverv, jfr. daværende prislovens 42a videreført i kkrl Rapport 29. november

13 Samarbeidet mellom de to myndigheter ble undersøkt av utvalget som gransket myndighetenes rolle i UNI-Storebrand og Skandia-oppkjøpet. I rapporten påpekes det flere steder at myndighetenes overlappende kompetanse ikke har skapt problemer i praksis, men at det hadde vært ønskelig med en avklaring av disse spørsmål. 5 Retningslinjer for det fremtidige samarbeid Etter arbeidsgruppens syn bør det fremtidige samarbeid mellom Kredittilsynet og Konkurransetilsynet bygge på følgende fire grunnleggende prinsipper: 1. Ivaretakelse av institusjonenes selvstendige rolle. Det må tas hensyn til at de to organ skal opptre som uavhengige institusjoner som skal foreta selvstendige vurderinger på grunnlag av samme faktum. Konkurransetilsynet har selvstendige hjemler til å treffe vedtak, mens Kredittilsynet er forberedende organ for Finansdepartementet som treffer vedtak. Et samarbeid bør ikke nødvendigvis tilstrebe enighet i sak, men bidra til at forskjeller i oppfatning ikke bunner i misforståelser eller i ulikt faktagrunnlag i saksbehandlingen. 2. Effektiv og betryggende saksbehandling. Det er en målsetning å unngå unødvendig dobbeltarbeid og utvikle samarbeidsformer som sørger for at de to organer fatter beslutninger på grunnlag av samme faktagrunnlag. 3. Forutberegnlighet for aktørene. Aktørene må få nødvendig informasjon og veiledning om hvem de skal forholde seg til og når det eventuelt er nødvendig å henvende seg til begge instanser. 4. Legge forholdene til rette for Finansdepartementet. Samarbeidet mellom de to organer bør søke å finne frem til ordninger hvor Finansdepartementet blir gjort kjent med Konkurransetilsynets vurderinger i sin behandling av konsesjonssaker. Arbeidsgruppen har på grunnlag av disse grunnleggende prinsipper tatt for seg de aktuelle saksområder og utarbeidet forslag til hvorledes det fremtidige samarbeid bør legges opp på de respektive områder. Det har ikke vært mulig å oppfylle samtlige prinsipper fullt ut samtidig. Konkurransetilsynets selvstendige rolle etter konkurranseloven vil i noen grad bryte med Finansdepartementets ønske om en avklaring av Konkurransetilsynets standpunkt. Arbeidsgruppen har derfor i nødvendig utstrekning foretatt en avveining av de forskjellige hensyn og prinsipper. Forslagene til fremtidig samarbeid vil i stor grad være rutiner for kontakt og regler for praktisk samarbeid. Innenfor gjeldende lovgivning synes det hverken å være rom eller behov for annen arbeidsdeling mellom de to institusjonene. På denne bakgrunn har arbeidsgruppen kommet frem til følgende konkrete forslag: Bedriftserverv og fusjoner Rapport 29. november

14 Alle slike saker må behandles av Kredittilsynet. Konkurransetilsynet kan parallelt med konsesjonsbehandlingen gripe inn med hjemmel i konkurranselovgivningen. Arbeidsgruppen foreslår at Kredittilsynet oversender kopi av alle mottatte konsesjonssøknader til Konkurransetilsynet til orientering. Hvis Konkurransetilsynet finner grunn til å foreta en nærmere vurdering av et erverv eller en fusjon, tas det umiddelbart kontakt med Kredittilsynet for å utveksle informasjon og avklare fremdrift i saksbehandlingen. Straks før saken legges frem for Kredittilsynets styre tas det kontakt med Konkurransetilsynet for å avklare sakens status Samarbeidsavtaler Arbeidsgruppen vil her foreslå at Kredittilsynet på tilsvarende måte oversender kopi av mottatte konsesjonssøknader til Konkurransetilsynet til orientering, slik at Konkurransetilsynet kan ta stilling til om avtalen må ha dispensasjon fra konkurranseloven. Konkurransetilsynet vil gi en foreløpig tilbakemelding innen to uker til Kredittilsynet om dette og om når endelig svar kan påregnes. Tidsfristen for tilbakemelding foreslås i dette tilfelle av hensyn til partene. Konkurransetilsynet vil gi en tilbakemelding til partene om samarbeidet strider mot forbudsbestemmelsene i konkurranseloven, hvorvidt dispensasjon kan påregnes og eventuelt på hvilke vilkår. Konkurransetilsynet vil normalt ikke fatte dispensasjonsvedtak før Kredittilsynet 2 har gitt konsesjon Produktpakker Etter arbeidsgruppens vurdering bør Kredittilsynet oversende søknader om dispensasjon til Konkurransetilsynet til orientering. Dersom Konkurransetilsynet finner grunn til å foreta en nærmere vurdering tas det umiddelbart kontakt med Kredittilsynet for å utveksle informasjon og avklare fremdrift i saksbehandlingen. Eventuelle avgjørelser eller referater fra møter vedrørende produktpakker med finansinstitusjonene kan oversendes Konkurransetilsynet til orientering Opplysningsplikt For å tilstrebe en harmonisert håndhevelse av bestemmelsene om opplysningsplikt og effektiv rente, anbefaler arbeidsgruppen at det bør være et utstrakt samarbeid mellom de to etater Regelverksarbeid Arbeidsgruppen foreslår at saker vedrørende forslag til nye bestemmelser som utarbeides av de to etater, som har betydning for konkurranseforholdene på finansmarkedet, forelegges den andre tilsynsmyndighet som høringssak Internasjonale saker Begge institusjoner bør etter arbeidsgruppens vurdering arbeide for å informere hverandre om internasjonale saker av betydning for konkurransen på finansmarkedet Generelle analyser I den grad institusjonene utarbeider generelle analyser om endringer på finansmarkedene og konkurransen spesielt bør disse gjøres tilgjengelig for den andre. Kredittilsynet vil også være interessert i å dra nytte av Konkurransetilsynets spisskompetanse når det gjelder 2 Endret 27. oktober 1998, jfr. Finansdepartementets delegasjonsbrev 17. mars Rapport 29. november

15 konkurransespørsmål generelt. Det er derfor viktig å opprettholde god kontakt og kommunikasjon Andre saker Også når det gjelder andre saker av betydning bør Kredittilsynet og Konkurransetilsynet etter arbeidsgruppens vurdering forsøke å holde hverandre orientert. 6. Nærmere om den praktiske oppfølging Når det gjelder den praktiske oppfølging av det fremtidige samarbeid som er trukket opp i pkt. 5, bør det ansvaret for oppfølging forankres i de to organisasjoner. Etter en slik gjennomgang må informasjon om hvem som er ansvarlige, utveksles sammen med nærmere opplysning om organisasjonsplaner mv. 6.1 Melding til markedsaktørene Det er særlig punktet om samarbeidsavtaler, som nødvendiggjør informasjon til markedsaktørene, i de tilfellene disse avtalene inneholder punkter om f.eks. markedsdeling eller prissamarbeid, og krever dispensasjon fra konkurranseloven. Dette betyr også at det må sendes dispensasjonssøknad til Konkurransetilsynet. Konkurransetilsynet vil ellers i saker hvor det er aktuelt med inngrep etter konkurranseloven selv ta initiativ, og etablere kontakt med partene. Ut over det som følger av veiledningsplikten i en konkret sak, vil Kredittilsynet i samarbeid med Konkurransetilsynet utarbeide et informasjonsskriv som holdes tilgjengelig for markedsaktørene. En vil der informere nærmere om hvordan aktørene skal forholde seg når det gjelder de ulike typer av saker. Kredittilsynet vil sende ut et rundskriv med informasjonsskrivet til markedsaktørene. Rapport 29. november

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997.

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997. V1998-107 24.11.98 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-1 første ledd for prissamarbeid mellom medlemsbedrifter i Riks-Rent Tekstiltjeneste, og omgjøring av tidligere vedtak. Sammendrag: Vaskeriene

Detaljer

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 Sammendrag: Oppland Skyss og Informasjon AS er gitt midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

Norges Forsikringsforbund søkte i brev av 20. januar 1999 om dispensasjon fra konkurranselovens

Norges Forsikringsforbund søkte i brev av 20. januar 1999 om dispensasjon fra konkurranselovens V1999-19 20.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Norges Forsikringsforbunds klage på Konkurransetilsynets vedtak V99-19 av 19. april 1999 om avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranselovens forbudsbestemmelser

Detaljer

MobilData Kjeden AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon for prissamarbeid og markedsdeling, jf. 3-1 første ledd og 3-3 første ledd

MobilData Kjeden AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon for prissamarbeid og markedsdeling, jf. 3-1 første ledd og 3-3 første ledd V2001-110 26.11.2001 MobilData Kjeden AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon for prissamarbeid og markedsdeling, jf. 3-1 første ledd og 3-3 første ledd Sammendrag: MobilData Kjeden AS og kjedens medlemmer

Detaljer

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter Sammendrag: Finansieringsselskapenes Forening gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid

Detaljer

V2001-76 15.08.2001 Fagmøbler Norge AS - dispensasjon - konkurranseloven 3-1 og 3-3

V2001-76 15.08.2001 Fagmøbler Norge AS - dispensasjon - konkurranseloven 3-1 og 3-3 V2001-76 15.08.2001 Fagmøbler Norge AS - dispensasjon - konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Medlemmene av Fagmøbler Norge AS er gitt dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd til å samarbeide

Detaljer

Innst. O. nr. 48 (1999-2000)

Innst. O. nr. 48 (1999-2000) Innst. O. nr. 48 (1999-2000) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven) Ot.prp. nr.

Detaljer

V2001-10 16.01.2001 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Safarikjeden

V2001-10 16.01.2001 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Safarikjeden V2001-10 16.01.2001 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Safarikjeden Sammendrag: Dagligvarekjeden Safari AS og dets franchisemedlemmer gis dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd,

Detaljer

V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Franchisetakerne i franchisekonseptet Jens Hoff Garn & Ide AS gis dispensasjon

Detaljer

V1998-63 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fotopartner AS og Elite Foto - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V1998-63 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fotopartner AS og Elite Foto - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V1998-63 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fotopartner AS og Elite Foto - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Fotopartner AS og Elite Foto er gitt dispensasjon fra forbudene mot prissamarbeid

Detaljer

Konkurranselovens virkeområde - forholdet til EØS-avtalens konkurransebestemmelser

Konkurranselovens virkeområde - forholdet til EØS-avtalens konkurransebestemmelser V1999-63 30.09.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Mestergull A/L Sammendrag: Mestergull AL gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at Mestergull AL kan utgi

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

Garanti- og mangelreparasjoner på hvitevarer, fastprissamarbeid mellom Elek...nkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra 3-4 jf.

Garanti- og mangelreparasjoner på hvitevarer, fastprissamarbeid mellom Elek...nkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra 3-4 jf. V2001-97 05.11.2001 Garanti- og mangelreparasjoner på hvitevarer, fastprissamarbeid mellom Elektroserviceforeningen og Norske Elektroleverandørers Landsforening - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad

Detaljer

På denne bakgrunn mener Konkurransetilsynet at det er grunnlag for å oppheve dispensasjonen med hjemmel i konkurranseloven 7-2 annet ledd.

På denne bakgrunn mener Konkurransetilsynet at det er grunnlag for å oppheve dispensasjonen med hjemmel i konkurranseloven 7-2 annet ledd. V1999-84 03.12.99 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-4, jf 3-1 første ledd for avtaler mellom Den norske Forleggerforening og henholdsvis Norske Barne- og ungdoms-bok-forfattere og Norsk faglitterær

Detaljer

V2000-117 27.10.2000 Konkurranseloven 3-9 - Fotoland AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1

V2000-117 27.10.2000 Konkurranseloven 3-9 - Fotoland AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 V2000-117 27.10.2000 Konkurranseloven 3-9 - Fotoland AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Fotosentralen AS og medlemmene i Fotoland AS gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot

Detaljer

A1999-09 23.07.99 EDB-basert kalkulasjonssystem for beregning av verksteders timepriser - forholdet til konkurranseloven

A1999-09 23.07.99 EDB-basert kalkulasjonssystem for beregning av verksteders timepriser - forholdet til konkurranseloven A1999-09 23.07.99 EDB-basert kalkulasjonssystem for beregning av verksteders timepriser - forholdet til konkurranseloven Sammendrag: Norges Bilbransjeforbunds kalkulasjonsprogram for beregning av verksteders

Detaljer

V2001-69 20.07.2001 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-4 - avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - VA og VVS Produsentene

V2001-69 20.07.2001 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-4 - avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - VA og VVS Produsentene V2001-69 20.07.2001 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-4 - avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - VA og VVS Produsentene Sammendrag: VA og VVS Produsentene søkte Konkurransetilsynet om dispensasjon

Detaljer

V1999-02 21.01.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - REMA 1000 Norge AS

V1999-02 21.01.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - REMA 1000 Norge AS V1999-02 21.01.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - REMA 1000 Norge AS Sammendrag: Rema 1000 Norge AS er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at selskapet

Detaljer

Landslaget for lokalaviser - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 og 3-4 - dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer

Landslaget for lokalaviser - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 og 3-4 - dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer Deres ref.: Vår ref.: 2002/756 MA2-M5 437.4 Saksbeh.: Dato: 18.08.2003 Landslaget for lokalaviser - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 og 3-4 - dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer Vedtak

Detaljer

Høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning

Høringsuttalelse - Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning Finansdepartementet Att.: Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 03.10.2011 SAKSBEHANDLER: Hole/Kværnø VÅR REFERANSE: 11/6019 DERES REFERANSE: 11/1000 GKB DIR.TLF: 22 93 97 72 ARKIVKODE: 501

Detaljer

V1998-64 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fuji Film Norge AS og Fuji Fotosenter - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V1998-64 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fuji Film Norge AS og Fuji Fotosenter - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V1998-64 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fuji Film Norge AS og Fuji Fotosenter - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Fuji Film Norge AS og Fuji Fotosenter er gitt dispensasjon fra

Detaljer

V2001-29 12.03.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - rammeavtaler vedrørende kjededeltakere i Rica Hotels ASA

V2001-29 12.03.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - rammeavtaler vedrørende kjededeltakere i Rica Hotels ASA V2001-29 12.03.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - rammeavtaler vedrørende kjededeltakere i Rica Hotels ASA Sammendrag: Rica-hotellene og Ricas Partner Hotel gis dispensasjon fra forbudet

Detaljer

NOU 1993:9. side 1 av 5. Dokumenttype NOU 1993:9 Dokumentdato 1993-02-25 Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver

NOU 1993:9. side 1 av 5. Dokumenttype NOU 1993:9 Dokumentdato 1993-02-25 Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver Dokumenttype NOU 1993:9 Dokumentdato 1993-02-25 Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver UNI Storebrand og myndighetene Granskningsutvalget Sandene, Erling Administrasjonsdepartementet Oppnevnt 1992-09-25

Detaljer

V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser

V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser Sammendrag: Selskapene tilsluttet interesseorganisasjonen Geilo Skiheiser, herunder Slaatta Skisenter AS, Geilo Taubane

Detaljer

V2000-102 17.08.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-3 for områdedeling - Sparebanken NOR og lokale sparebanker

V2000-102 17.08.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-3 for områdedeling - Sparebanken NOR og lokale sparebanker V2000-102 17.08.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-3 for områdedeling - Sparebanken NOR og lokale sparebanker Sammendrag: Sparebanken NOR og henholdsvis Luster Sparebank, Hegra

Detaljer

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven)

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) Page 1 of 5 LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) DATO: LOV-1997-06-13-53 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1997 Nr. 14 IKRAFTTREDELSE: 1999-01-01

Detaljer

V1999-85 10.12.99 Naturkjeden BA - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V1999-85 10.12.99 Naturkjeden BA - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V1999-85 10.12.99 Naturkjeden BA - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Naturkjeden BA og Brandtzæg AS er 10. desember 1999 innvilget dispensasjon fra konkurranseloven, slik at disse

Detaljer

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: Drammen Taxi og Øvre Eiker Taxis søknad om dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

A1999-16 03.12.99 Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB - etablering av fellesforetak

A1999-16 03.12.99 Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB - etablering av fellesforetak A1999-16 03.12.99 Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB - etablering av fellesforetak Sammendrag: Wilh. Wilhelmsen ASA og Walleniusrederierna AB har inngått en avtale om å slå sammen deler av

Detaljer

V1998-100 11.11.98 Rabatthuset Geir Gule AS - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1

V1998-100 11.11.98 Rabatthuset Geir Gule AS - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 V1998-100 11.11.98 Rabatthuset Geir Gule AS - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Rabatthuset Geir Gule AS (RGG) søker om dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid slik

Detaljer

V2000-75 28.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Ring 1 Taxi BA, Drammen - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V2000-75 28.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Ring 1 Taxi BA, Drammen - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2000-75 28.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Ring 1 Taxi BA, Drammen - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Ring 1 Taxi BA, Drammen, gis dispensasjon

Detaljer

Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd med hjemmel i konkurranseloven 3-9 første ledd bokstav c) for samarbeidet i Øko Kraft A/S

Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd med hjemmel i konkurranseloven 3-9 første ledd bokstav c) for samarbeidet i Øko Kraft A/S V1998-68 30.09.98 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd med hjemmel i konkurranseloven 3-9 første ledd bokstav c) for samarbeidet i Øko Kraft A/S Sammendrag: Gjøvik Energiomsetning A/S, Hadeland

Detaljer

V2001-58 26.09.2001 Samarbeid om regulering av premiegrunnlaget for løsøre - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-4, jf. 3-1

V2001-58 26.09.2001 Samarbeid om regulering av premiegrunnlaget for løsøre - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-4, jf. 3-1 V2001-58 26.09.2001 Samarbeid om regulering av premiegrunnlaget for løsøre - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-4, jf. 3-1 Sammendrag: Finansnæringens Hovedorganisasjon er gitt dispensasjon fra

Detaljer

V1999-64 30.09.99 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-3

V1999-64 30.09.99 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-3 V1999-64 30.09.99 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-3 Sammendrag: Skoringen innvilges dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid slik at Skoringen gjennom sine markedsføringsaktiviteter

Detaljer

V2000-150 21.12.2000 Reflex AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1

V2000-150 21.12.2000 Reflex AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 V2000-150 21.12.2000 Reflex AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Reflex AS gis dispensasjon fra konkurranseloven slik at selskapet kan oppgi veiledende videresalgspriser for medlemmene

Detaljer

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Postboks 1524 Vika 0117 Oslo Deres ref.: #264144/1 Vår ref.: 2003/441 MA1-M2 ALMO 528.0 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Nordialog AS - konkurranseloven

Detaljer

V2000-91 21.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad

V2000-91 21.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad V2000-91 21.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad Sammendrag: Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad er gitt

Detaljer

V2001-49 18.05.2001 Konkurranseloven 3-9 jf. 3-3 - dispensasjon til markedsdeling - Trenor-Gruppen AS

V2001-49 18.05.2001 Konkurranseloven 3-9 jf. 3-3 - dispensasjon til markedsdeling - Trenor-Gruppen AS V2001-49 18.05.2001 Konkurranseloven 3-9 jf. 3-3 - dispensasjon til markedsdeling - Trenor-Gruppen AS Sammendrag: Trenor-Gruppen AS er et salgs- og markedsføringsselskap for sine eiere, som er Bindalsbruket

Detaljer

V1999-74 18.10.99 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra krrl. 3-3 for områdedeling - Sparebanken NOR og lokale sparebanker

V1999-74 18.10.99 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra krrl. 3-3 for områdedeling - Sparebanken NOR og lokale sparebanker V1999-74 18.10.99 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra krrl. 3-3 for områdedeling - Sparebanken NOR og lokale sparebanker Sammendrag: Sparebanken NOR og henholdsvis Sparebanken Møre, Sparebanken Rana,

Detaljer

I brev av 10. februar 1995 fremsatte Deres advokat et forslag til ny formulering av den aktuelle bestemmelse:

I brev av 10. februar 1995 fremsatte Deres advokat et forslag til ny formulering av den aktuelle bestemmelse: V2001-91 22.10.2001 Alminnelige kontraktsbetingelser for reparasjonsarbeider på skip og offshorefartøyer ved norske verksteder - konkurranseloven 3-9 jf. 3-4 og 3-2 Sammendrag: TBL Skip søkte om dispensasjon

Detaljer

Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for ram...m samarbeid ved anbud - Jernbaneverket Baneservice og Selmer ASA, Anlegg

Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for ram...m samarbeid ved anbud - Jernbaneverket Baneservice og Selmer ASA, Anlegg V2000-86 04.09.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for rammeavtale om samarbeid ved anbud - Jernbaneverket Baneservice og Selmer ASA, Anlegg Sammendrag: Selmer ASA og Jernbaneverket

Detaljer

Finansdepartementet 6. februar 2013 Høringsnotat

Finansdepartementet 6. februar 2013 Høringsnotat Finansdepartementet 6. februar 2013 Høringsnotat Forslag til endring av taushetspliktbestemmelsene i finanstilsynsloven, sentralbankloven og folketrygdfondloven 1 Finansdepartementet 6. februar 2013...

Detaljer

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 3. juli 2000, hvor De søker om dispensasjon for felles annonsering og prissetting.

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 3. juli 2000, hvor De søker om dispensasjon for felles annonsering og prissetting. V2000-124 26.10.2000 Princess Gruppen AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Princess Gruppen AS er gitt dispensasjon fra konkurranseloven, slik at selskapet kan fastsette felles priser

Detaljer

Konkurransloven 3-9 - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 for veiledende tariff for noteleie utarbeidet av Norsk Musikk-forleggerforening

Konkurransloven 3-9 - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 for veiledende tariff for noteleie utarbeidet av Norsk Musikk-forleggerforening V1998-04 19.01.98 Konkurransloven 3-9 - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 for veiledende tariff for noteleie utarbeidet av Norsk Musikk-forleggerforening Sammendrag: Norsk Musikkforleggerforening

Detaljer

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke:

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke: V2000-107 26.09.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Destinasjon Bodø AS Sammendrag: Hotellene i Bodøpakken er gitt dispensasjon fra forbudet om prissamarbeid for å kunne samarbeide om felles

Detaljer

V2001-99 07.11.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1: Oasen Hageland AS - felles markedsføring

V2001-99 07.11.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1: Oasen Hageland AS - felles markedsføring V2001-99 07.11.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1: Oasen Hageland AS - felles markedsføring Sammendrag: Dispensasjon til Oasen Hageland AS - sammendrag Medlemmene i Oasen Hageland AS gis

Detaljer

Partene skal så snart som mulig og senest innen 1. desember 2000 underrette Konkurransetilsynet om når og hvordan vedtaket er etterkommet.

Partene skal så snart som mulig og senest innen 1. desember 2000 underrette Konkurransetilsynet om når og hvordan vedtaket er etterkommet. V2000-100 11.08.2000 Konkurranseloven 3-9 - Avslag på søknad om dispensasjon fra 3-4 jf. 3-1 - Bestemmelser om renten på driftskreditt i overenskomst om retningslinjer for en oppgjørs- og driftskredittordning

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008

Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008 BNP Paribas Postboks 106 0102 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-25 - Avslag på anmodning om å gripe inn mot reduksjon

Detaljer

Konkurranseloven 3-9 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-3 for konk... og TV Torget AS om opprettelsen av Nordic Shopping Channel Ltd.

Konkurranseloven 3-9 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-3 for konk... og TV Torget AS om opprettelsen av Nordic Shopping Channel Ltd. V1998-02 16.01.98 Konkurranseloven 3-9 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-3 for konkurranseklausul i avtale mellom TV2 AS, Telenor Link AS og TV Torget AS om opprettelsen av Nordic Shopping Channel Ltd.

Detaljer

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA Att: advokat Aksel Joachim Hageler/Thomas Sando Postboks 1829 Vika 0123 Oslo (også sendt per e-post til aksel.hageler@steenstrup.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0471-152

Detaljer

V1999-50 23.07.99 Ad. søknad fra Norges Bilbransjeforbund om dispensasjon fra konkurranseloven for bruk av tidog

V1999-50 23.07.99 Ad. søknad fra Norges Bilbransjeforbund om dispensasjon fra konkurranseloven for bruk av tidog V1999-50 23.07.99 Ad. søknad fra Norges Bilbransjeforbund om dispensasjon fra konkurranseloven for bruk av tidog målelistesystem for lakkering av tyngre kjøretøy Sammendrag: Norges Bilbransjeforbund søkte

Detaljer

Både Interkraft Energi AS og eierselskapene omsetter kraft i sluttbrukermarkedet, og dispensasjonsbehandlingen omfatter disse fire selskapene.

Både Interkraft Energi AS og eierselskapene omsetter kraft i sluttbrukermarkedet, og dispensasjonsbehandlingen omfatter disse fire selskapene. V2000-24 14.04.2000 Interkraft AS - Søknad om dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling - konkurranseloven 3-1, 3-3 og 3-9 Sammendrag: Interkraft AS søkte om forlenget dispensasjon, slik at selskapet

Detaljer

V2001-112 14.12.2001 A/L NAVY - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-3 - dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling

V2001-112 14.12.2001 A/L NAVY - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-3 - dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling V2001-112 14.12.2001 A/L NAVY - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-3 - dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling Sammendrag: A/L NAVY er et andelslag bestående av 26 skipselektronikkforhandlere beliggende

Detaljer

Fiendtlige oppkjøp vs. fredelig sammenslåing. Er det lønnsomt for bedriftene å fusjonere? Er en fusjon samfunnsøkonomisk lønnsom?

Fiendtlige oppkjøp vs. fredelig sammenslåing. Er det lønnsomt for bedriftene å fusjonere? Er en fusjon samfunnsøkonomisk lønnsom? Fusjoner Konkurransetilsynet kan gripe inn mot bedriftserverv, dersom tilsynet finner at vedkommende erverv vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med formålet i

Detaljer

Søknad om dispensasjon for samarbeid om felles pris overfor de pårørende ble avslått.

Søknad om dispensasjon for samarbeid om felles pris overfor de pårørende ble avslått. V2001-98 05.11.2001 Oslo Nøytrale Byråvakt AS, samarbeid om transport av mors i Oslo - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-3 Sammendrag: Oslo Nøytrale Byråvakt AS (tidligere Byråvakten AS)

Detaljer

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål (1) Konkurranseloven 10 forbyr samarbeid mellom aktuelle eller potensielle konkurrenter som

Detaljer

V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9

V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9 V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9 Sammendrag: Elektroforeningen (EFO) søkte om dispensasjon fra konkurranselovens

Detaljer

Deres ref.: 05/2474 Vår ref.: 2006/876-6 Saksbeh.: Raymond Solberg Dato: 10.07.2006 FM CW MAB RASO 543.2

Deres ref.: 05/2474 Vår ref.: 2006/876-6 Saksbeh.: Raymond Solberg Dato: 10.07.2006 FM CW MAB RASO 543.2 Finansdepartementet Camilla Wasserfall Postboks 8008 Dep 0030 Oslo FINANSDEPARTEMENTET Saksnr. 12. JUL. 2006 Arkivnr. Deres ref.: 05/2474 Vår ref.: 2006/876-6 Saksbeh.: Raymond Solberg Dato: 10.07.2006

Detaljer

V2000-90 24.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Lampehuset Belysningseksperten AS

V2000-90 24.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Lampehuset Belysningseksperten AS V2000-90 24.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Lampehuset Belysningseksperten AS Sammendrag: Lampehuset Belysningseksperten AS og dets kjede- og franchisemedlemmer er

Detaljer

Drammens Tidendes lansering av Eiker Avis - konkurranseloven 3-10 - avgjørelse om ikke-inngrep

Drammens Tidendes lansering av Eiker Avis - konkurranseloven 3-10 - avgjørelse om ikke-inngrep Vår ref.: 2003/15 Dato: 28. februar 2003 Drammens Tidendes lansering av Eiker Avis - konkurranseloven 3-10 - avgjørelse om ikke-inngrep A2003-3 Konkurransetilsynet viser til brev av 3. januar 2003 fra

Detaljer

V2000-63 16.06.2000 Autobransjens Leverandørforening - dispensasjon til markedsdeling - konkurranseloven 3-9 og 3-4, jf. 3-3

V2000-63 16.06.2000 Autobransjens Leverandørforening - dispensasjon til markedsdeling - konkurranseloven 3-9 og 3-4, jf. 3-3 V2000-63 16.06.2000 Autobransjens Leverandørforening - dispensasjon til markedsdeling - konkurranseloven 3-9 og 3-4, jf. 3-3 Sammendrag: Autobransjens Leverandørforening (ABL) søkte om dispensasjon fra

Detaljer

V2000-106 31.08.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Din Baker AS

V2000-106 31.08.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Din Baker AS V2000-106 31.08.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Din Baker AS Sammendrag: Din Baker AS gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid, slik at selskapet i forbindelse med avtaler

Detaljer

Konkurranseloven 3-9 - søknad om fornyet dispensasjon fra konkurransel... 3-1 og 3-3 - Stavangerske Linjefart AS, AS Mørerutene og Nor-Cargo AS

Konkurranseloven 3-9 - søknad om fornyet dispensasjon fra konkurransel... 3-1 og 3-3 - Stavangerske Linjefart AS, AS Mørerutene og Nor-Cargo AS V2000-142 28.12.2000 Konkurranseloven 3-9 - søknad om fornyet dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Stavangerske Linjefart AS, AS Mørerutene og Nor-Cargo AS Sammendrag: Stavangerske Linjefart

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfafisfond).

Detaljer

Konkurranseloven 3-9 - Asker og Bærum Taxisentral BA - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

Konkurranseloven 3-9 - Asker og Bærum Taxisentral BA - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2000-61 13.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Asker og Bærum Taxisentral BA - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Asker og Bærum Taxisentral BA gis

Detaljer

V1999-51 22.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Søknad om dispensasjon for franchisekjeden Elektrotema AS

V1999-51 22.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Søknad om dispensasjon for franchisekjeden Elektrotema AS V1999-51 22.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Søknad om dispensasjon for franchisekjeden Elektrotema AS Sammendrag: Partene i franchisekjeden Elektrotema ønsker å samarbeide om felles priser på kjedens varer.

Detaljer

V1999-61 20.09.99 Bademiljø AS - Ny søknad om dispensasjon for felles annonsering - konkurranseloven 3-1 og 3-9

V1999-61 20.09.99 Bademiljø AS - Ny søknad om dispensasjon for felles annonsering - konkurranseloven 3-1 og 3-9 V1999-61 20.09.99 Bademiljø AS - Ny søknad om dispensasjon for felles annonsering - konkurranseloven 3-1 og 3-9 Sammendrag: Kjeden Bademiljø AS søkte på vegne av sine medlemmer om dispensasjon fra forbudet

Detaljer

V1999-30 19.05.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - Binders Norge AS

V1999-30 19.05.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - Binders Norge AS V1999-30 19.05.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - Binders Norge AS Sammendrag: Binders Norge AS gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at Binders Norge

Detaljer

Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd og 3-2 -Samarbeidsa...llom Alcatel Kabel Norge AS og Viken Energinett AS, divisjon entreprenør

Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd og 3-2 -Samarbeidsa...llom Alcatel Kabel Norge AS og Viken Energinett AS, divisjon entreprenør V1999-12 19.02.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd og 3-2 -Samarbeidsavtale mellom Alcatel Kabel Norge AS og Viken Energinett AS, divisjon entreprenør Sammendrag: Alcatel Kabel Norge og

Detaljer

V2000-17 16.02.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Tostrup Trading Ltd. AS

V2000-17 16.02.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Tostrup Trading Ltd. AS V2000-17 16.02.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Tostrup Trading Ltd. AS Sammendrag: Diamantstudio-kjeden gis dispensasjon slik at Tostrup Trading Ltd. AS kan fastsette bindende maksimale utsalgspriser

Detaljer

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 Sammendrag: Etter Konkurransetilsynets vurdering er det grunnlag for å hevde

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

V2000-146 20.12.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-3 - dispensasjon fra forbudet mot markedsdeling - elektroentreprenørkjeden El-Proffen

V2000-146 20.12.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-3 - dispensasjon fra forbudet mot markedsdeling - elektroentreprenørkjeden El-Proffen V2000-146 20.12.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-3 - dispensasjon fra forbudet mot markedsdeling - elektroentreprenørkjeden El-Proffen Sammendrag: Elektrogrossisten Elektroskandia AS driver en kjede for

Detaljer

V2000-49 18.05.2000 Konkurranseloven 3-11 og 3-9 - Tele Danmark AS' erverv av 51 prosent av aksjene i ElTele Øst - opphevelse av dispensasjon

V2000-49 18.05.2000 Konkurranseloven 3-11 og 3-9 - Tele Danmark AS' erverv av 51 prosent av aksjene i ElTele Øst - opphevelse av dispensasjon V2000-49 18.05.2000 Konkurranseloven 3-11 og 3-9 - Tele Danmark AS' erverv av 51 prosent av aksjene i ElTele Øst - opphevelse av dispensasjon Sammendrag: Konkurransetilsynet har godkjent Tele Danmark AS'

Detaljer

V2000-06 01.02.2000 Norgros ASA - søknad om dispensasjon til prissamarbeid, markedsdeling og anbudssamarbeid - konkurranseloven 3-1 til 3-3 og 3-9

V2000-06 01.02.2000 Norgros ASA - søknad om dispensasjon til prissamarbeid, markedsdeling og anbudssamarbeid - konkurranseloven 3-1 til 3-3 og 3-9 V2000-06 01.02.2000 Norgros ASA - søknad om dispensasjon til prissamarbeid, markedsdeling og anbudssamarbeid - konkurranseloven 3-1 til 3-3 og 3-9 Sammendrag: Norgros ASA, som er sentralleddet i Norges

Detaljer

I tillegg til samvirkeslakteriene er det også to fjørfeslakterier i Trøndelag som slakter høns.

I tillegg til samvirkeslakteriene er det også to fjørfeslakterier i Trøndelag som slakter høns. V1999-21 31.03.99 Betingelser for slakting av høns Sammendrag: Konkurransetilsynet har grepet inn mot Norske Eggsentralers differensierte priser for slakting av høns. Egg- og fjørfesamvirket hadde en praksis

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Prosjektsamarbeid Konkurranselovens 10

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING. Prosjektsamarbeid Konkurranselovens 10 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING Prosjektsamarbeid Konkurranselovens 10 2 PROSJEKTSAMARBEID KONKURRANSELOVENS 10 ISBN 978 82 93131 08 3 September 2015 Utarbeidet av RIFs Nærings og etikkråd RIF Essendropsgate

Detaljer

Ved ny registertildeling skal navnet endres fra Falken Sykkelregister til Norsk Sykkelregister.

Ved ny registertildeling skal navnet endres fra Falken Sykkelregister til Norsk Sykkelregister. V2001-90 09.10.2001 Norsk Sykkelregister og Finansnæringens Hovedorganisasjon - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid 3-4 jf. 3-1 Sammendrag: Finansnæringens Hovedorganisasjon

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Kompetanse delegert fra Finansdepartementet til Kredittilsynet (sist oppdatert 22. september 2008)

Kompetanse delegert fra Finansdepartementet til Kredittilsynet (sist oppdatert 22. september 2008) Kompetanse delegert fra Finansdepartementet til Kredittilsynet (sist oppdatert 22. september 2008) Lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker (grått felt = ny delegasjon per 12.08.2008) Delegert Kommentarer

Detaljer

Sammenslutningens oppfordring til medlemmene om å anvende prisene i fraktavtalen rammes således av krrl. 3-4 jf. 3-1.

Sammenslutningens oppfordring til medlemmene om å anvende prisene i fraktavtalen rammes således av krrl. 3-4 jf. 3-1. V2001-55 19.06.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-4 jf. 3-1 til Fraktefartøyenes Rederiforening for å fastsette priser i avtale om frakt av fersk og levende fisk i spesialbygde brønnbåter Sammendrag:

Detaljer

Konkurransetilsynets rolle i det norske telemarkedet, makt og avmakt

Konkurransetilsynets rolle i det norske telemarkedet, makt og avmakt F:\Konkurransedirektørens foredrag\ks rolle - telemarkedet.doc Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen Konkurransetilsynets rolle i det norske telemarkedet, makt og avmakt Innlegg på NORTIBs høstseminar

Detaljer

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt...

Detaljer

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Aktuelt fra Kredittilsynet v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Regnskap Regnskapsregler konsernregnskap Selskap Full IFRS Nasjonal IFRS NGAAP Børsnoterte, inkl finans PLIKT (RSKL 3-9) -----------

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 første ledd, 3-2 og 3-3 til Norges Landbrukshøgskole og Matforsk for samarbeid gjennom Matalliansen

Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 første ledd, 3-2 og 3-3 til Norges Landbrukshøgskole og Matforsk for samarbeid gjennom Matalliansen V2001-64 29.06.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 første ledd, 3-2 og 3-3 til Norges Landbrukshøgskole og Matforsk for samarbeid gjennom Matalliansen Sammendrag: Norges Landbrukshøgskole

Detaljer

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud BRG Corporate v/harald Kristofer Berg Tennisveien 20 a 0777 Oslo Norge Deres ref.: Vår ref.: 2012/0895-19 Dato: 16.01.2013 Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven

Detaljer

Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon

Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon MiFID-direktivet og konsekvenser for EBLs medlemmer Tirsdag 5.

Detaljer

HØRINGSNOTAT MELDEPLIKT VED UTKONTRAKTERING AV VIRKSOMHET FRA FORETAK UNDER TILSYN

HØRINGSNOTAT MELDEPLIKT VED UTKONTRAKTERING AV VIRKSOMHET FRA FORETAK UNDER TILSYN 01.10.2014 HØRINGSNOTAT MELDEPLIKT VED UTKONTRAKTERING AV VIRKSOMHET FRA FORETAK UNDER TILSYN 1. Innledning Finanstilsynsloven har med virkning fra 1. juli 2014 fått en ny bestemmelse om utkontraktering.

Detaljer

Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte AS Alex Sterud Pb. 347 Skøyen 0213 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/1045 MAB SVLA 454.3 Dato: 26.01.2011 Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd

Detaljer

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 Sammendrag: Konkurransetilsynet griper ikke inn mot fusjonen mellom Scan Foto AS og NTB Pluss AS. Tilsynet

Detaljer

V2001-111 05.12.2001 Yrkesskadeforsikringspool for avslåtte risiki - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1

V2001-111 05.12.2001 Yrkesskadeforsikringspool for avslåtte risiki - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 V2001-111 05.12.2001 Yrkesskadeforsikringspool for avslåtte risiki - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 Sammendrag: Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiki ble opprettet i 1993 og administreres

Detaljer

Norsk Logopedlag. Jebeveien 29 7045 Trondheim. Vedtak V2004-22

Norsk Logopedlag. Jebeveien 29 7045 Trondheim. Vedtak V2004-22 Offentlig versjon Norsk Logopedlag Jebeveien 29 7045 Trondheim Deres ref.: Vår ref.: 2004/58 MA2-M5 INLA 553.1 Saksbeh.: Dato: 02.04.2004 Norsk Logopedlag - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

(Konkurranse) sikkerhet et lederansvar. Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet

(Konkurranse) sikkerhet et lederansvar. Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet (Konkurranse) sikkerhet et lederansvar Eirik Stolt-Nielsen Direktør etterforskning Konkurransetilsynet Disposisjon Kort om Konkurransetilsynet Overtredelser av Konkurranseloven og mulige følger av dette

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse i saken.

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse i saken. V1999-82 25.11.99 Konkurranseloven 3-9 - Norsk kulturråd, Den norske Forleggerforening, Norsk Forleggersamband, Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk Faglitterær Forfatter-

Detaljer

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003)

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Tilråding fra Finansdepartementet av 15. august

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere - konkurranseloven 3.9, jf. 3-4 og 3-1 - dispensasjon for bokklubbavtaler

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere - konkurranseloven 3.9, jf. 3-4 og 3-1 - dispensasjon for bokklubbavtaler Offentlig versjon Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere Postboks 261 Sentrum 0103 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/504 MA2-M5 HRHA 437.1 Saksbeh.: Dato: 12.11.2003 Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Detaljer

of Utlendingsdirektoratet

of Utlendingsdirektoratet of Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Integrerings- og mangfoldsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo,.,.:;..:-..-.,s... Deres ref: 05/2787-25 NWO Vår ref: 05/13166 KRE - Z

Detaljer