Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON"

Transkript

1 Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON Evaluering av Forprosjektordningen og Arrangørstøtteordningen for scenekunst Sak 16/4061 Kravspesifikasjon Side 1 av 11 Parafering: /

2 Evaluering av Forprosjektordningen for scenekunst Bakgrunn og historikk Etter anbefaling fra Faglig utvalg for scenekunst vedtok Norsk kulturråd i juni 2013 å slå sammen de to ordningene for koreografiutvikling og scenetekstutvikling til én felles forprosjektordning som skulle gjelde for all scenekunst. Anbefalingen var begrunnet med utviklingen av nye praksiser i scenekunsten. I behandlingen av søknader så både fagutvalget og fagadministrasjonen et behov for en mer fleksibel forprosjektordning som favnet bredere enn koreografi og tekstutvikling. Begge forprosjektordningene hadde eksistert i et par tiår. Støtten til koreografiutvikling ble innført på begynnelsen av 1990-tallet og var organisert i to ordninger: én for kunstnere og én for institusjoner som ville engasjere koreografer på korttidskontrakter. Støtteordningen for scenetekstutvikling het opprinnelig støtteordningen for ny norsk dramatikk og ble innført på midten av 1990-tallet. Den var organisert på samme måte som ordningene for koreografiutvikling. For å holde tritt med den kunstneriske og metodiske utviklingen i scenekunsten ble imidlertid ordningen for ny norsk dramatikk i 2002 utvidet til Støtteordning for ny norsk dramatikk og annen scenetekst, senere til Ordningen for scenetekstutvikling. Som begrep ble scenetekstbegrepet vurdert å favne et bredere tilfang av teksttyper og arbeidsmetoder enn dramatikkbegrepet. Ordningen for korttidsengasjement av forfattere ble avsluttet i 2008, mens den tilsvarende ordningen for koreografer ble lagt ned fra og med budsjettåret I begge tilfellene skyldtes avslutningen lave søkertall. Hensikten med å gjøre ordningene for koreografiutvikling og scenetekstutvikling om til én, bredere forprosjektordning var å imøtekomme den kunstneriske og metodiske utviklingen i scenekunsten. Ambisjonen var å gjøre forprosjektordningen relevant for flere kunstnere og arbeidsformer, men uten å utelukke kunstnere som tidligere hadde identifisert seg med scenetekstutvikling og koreografiutvikling. Behovet for kunstnerisk oppdaterte støtteordninger ble også påpekt i proposisjonen til statsbudsjettet for : Ordningene for det frie scenekunstfeltet må reflektere utviklingen feltet står overfor. Bl.a. er skillelinjene mellom kunstartene dans og teater ikke lenger like klare. Det er derfor nødvendig å slå sammen enkelte ordninger slik at de blir mer helhetlige og fleksible. Det vil også kunne åpne for nye former for kunstneriske utforskning knyttet til utviklingsprosjekter innen scenekunst. (Prop 1 S : 54). Etter første utlysningsrunde i november 2014 ble utlysningsteksten for Forprosjektordningen presisert og justert. Fagutvalget og fagadministrasjonen så et behov for å definere klarere hva som mentes med forprosjekt, hvem som kunne søke, samt å forenkle søkeprosessen. Det var særlig behov for å Kravspesifikasjon Side 2 av 11 Parafering: /

3 tydeliggjøre forskjellen mellom forprosjekt og produksjon, og dermed grenseoppgangen mellom Ordningen for forprosjekt, Ordningen for fri scenekunst dans og Ordningen for fri scenekunst teater. Forenkling av porteføljen av ordninger på scenekunstområdet i Kulturfondet var en annen motivasjon for endringen. I forbindelse med sammenslåingen ble ansvaret for ordningen plassert hos Faglig utvalg for scenekunst. Foruten forprosjektordningen behandler dette fagutvalget søknader til ordningene for andre scenekunsttiltak, gjestespill/formidling og arrangørstøtte. Om Forprosjektordningen for scenekunst Støtteordningen for forprosjekt ble iverksatt i Avsetningen dette året var på fem millioner kroner. Ordningen har som formål å: stimulere til utvikling og utforskning av nye metoder, konsepter og idéer som kan lede til nye scenekunstprosjekter. Forprosjektet skal forståes som en kunstnerisk prosess som skjer forut for, eller uavhengig av, en eventuell produksjon. Den gjelder alle former for scenekunst, uansett uttrykksform. I krav til søknaden understrekes at prosjektbeskrivelsen skal: inneholde en utdyping av den kunstneriske idéen. Det skal redegjøres for forprosjektets målsetting og metodiske tilnærming til komposisjon og dramaturgi. Dersom forprosjektet sees i sammenheng med en produksjon, er det forprosjektet som skal utdypes i prosjektbeskrivelsen. Hovedprosjektet, produksjonen, kan, hvis nødvendig, skisseres kort. På Kulturrådets hjemmeside presiseres det også hvem som kan søke støtte fra ordningen. Målgruppen er definert som: dramatikere/forfattere som skal videreutvikle en idé eller et konsept til et dramatisk verk eller annen scenetekst koreografer som skal utvikle et bevegelsesmateriale ut fra en idé eller et konsept scenekunstnere som ønsker å utvikle et forprosjekt alene eller i samarbeid med andre aktører. Avsetningen er i 2016 på fem og en halv millioner kroner. Fra og med 2016 er antallet søknadsfrister per år redusert fra fire til to og er nå 1. juni og 1. desember. Se også utlysning og søknadsveiledning: /vis/forprosjekt-scenekunst Kravspesifikasjon Side 3 av 11 Parafering: /

4 Søknader i perioden Forprosjektordningen har vært lyst ut åtte ganger over to år og vil i 2016 lyses ut to ganger. Tabellen under viser antall behandlede søknader, samlet søknadssum, samt antall tildelinger og bevilgede midler for 2014 og År Antall søknader Samlet søknadssum Antall tildelinger Bevilgede midler * ** *** *Avsetningen var kroner i kroner (ubrukte midler fra andre avsetninger) ble overført til Forprosjektordningen i det siste møte i **I løpet av 2015 kom det inn 472 søknader på ordningen hvorav 404 ble behandlet. 68 søknader ble avvist fordi de var ufullstendige eller ble trukket av søker. *** Avsetningen var kroner i kroner (ubrukte midler fra andre avsetninger) ble overført til Forprosjektordningen i det siste møte i Evalueringens hensikt og mål Hensikten med evalueringen er å fremskaffe kunnskap om erfaringer med forprosjektordningen, og å vurdere om ordningen bidrar til kunstnerisk utvikling av scenekunstområdet gjennom støtte til utvikling og utforskning av nye metoder, konsepter og idéer. Evalueringens første mål er å undersøke hvordan ordningen har fungert i forhold til søkernes behov, søkernes erfaring er med ordningen, samt å vurdere om ordningen er innrettet på en hensiktsmessig måte. Aktuelle spørsmål kan være: Hvem er søkerne og hva kjennetegner deres kunstneriske praksiser? Hva kjennetegner prosjektene som støttes gjennom ordningen? Er begrepet «forprosjekt» egnet som betegnelse på de kunstneriske praksiser som søkes realisert gjennom ordningen? Har overgangen til én felles forprosjektordning ført til endringer i søknadstilfanget? Er ordningen like relevant for kunstnere i etableringsfasen som for etablerte kunstnere? Står ordningen i et hensiktsmessig forhold til andre støtteordninger for scenekunst i Norsk kulturråd Kravspesifikasjon Side 4 av 11 Parafering: /

5 Evalueringens andre mål er å innhente kunnskap om ordningens virkning på utviklingen av scenekunstfeltet. Aktuelle spørsmål kan være: Har ordningen fungert som en produktiv rammebetingelse for nyskaping og utvikling innen ulike sjangre og uttrykksformer? På hvilke måter stimulerer ordningen til kunstnerisk utforskning av nye metoder, konsepter, ideer og materiale? Er det forvaltningsmessige skillet mellom forprosjekt og produksjon hensiktsmessig i forhold til søkernes kunstneriske praksiser? Gjennomføring og metode Evalueringen skal være empirisk forankret, og tilbudsbeskrivelsen skal gjøre nærmere rede for metode, gjennomføring og organisering. Aktuelle fremgangsmåter kan være intervjuer, dokumentstudier, estetiske studier av utvalgte prosjekter, prosesser, resultater eller kunstnerskap og surveyundersøkelser. Med hensyn til intervjuer vil det være viktig å dekke et bredt spekter av kunstneriske posisjoner og erfaringsbakgrunner. Kunstnere og andre relevante fagpersoner og aktører, representanter for fagforbund, samt fagutvalgsmedlemmer og ansatte i Kulturrådet vil være relevante informanter. Innsamling av data må godkjennes av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste og følge deres krav. Med hensyn til dokumentstudier vil relevante kilder være søknader, rapporter, Kulturrådets strategier og områdeplaner for scenekunst, scenekunstfaglig litteratur og kulturpolitiske dokumenter. I tillegg til evalueringsfaglig kompetanse må oppdragsmiljøet/oppdragstaker ha kunstfaglig kompetanse og kunnskap om scenekunst i Norge. Oppdraget kan gjerne løses i et samarbeid mellom flere fagpersoner. Økonomisk ramme Evalueringen har en økonomisk ramme på kr eks. mva. Publisering Evalueringen vil bli publisert i Kulturrådets rapportserie. For mer informasjon om Kulturrådets evalueringer vises det til Kulturrådets nettsider: Formidling Oppdragstaker skal innenfor den økonomiske rammen kunne legges frem evalueringen inntil to ganger i forbindelse med lanseringsseminar. Tidsramme Evalueringsrapporten skal være ferdigstilt innen Kravspesifikasjon Side 5 av 11 Parafering: /

6 Evaluering av Arrangørstøtteordningen for scenekunst Bakgrunn Siden 1990-tallet har det vært en økning i antall arenaer som har som formål å presentere scenekunst. Foruten den spesialiserte virksomheten til de faste programmerende teatrene Black Box Teater i Oslo, BIT Teatergarasjen i Bergen og Teaterhuset Avant Garden i Trondheim, samt Dansens Hus i Oslo, preges denne utviklingen av framveksten av festivaler flere steder i landet. I tillegg har enkelte regionale kulturhus satset på visning av dansekunst som en sentral del av sin virksomhet. Felles for disse arenaene er at de presenterer forestillinger skapt av kunstnere og grupper med et selvstendig kunstnerisk virke, som ikke har en fast produserende institusjon i ryggen. Mange av arenaene presenterer et internasjonalt program som inkluderer forestillinger produsert i Norge og i utlandet. Fordi de fyller en rolle overfor kunstnere som er avhengig av arrangører for å vise sitt arbeid, utgjør disse arenaene en sentral infrastruktur for vising av scenekunst. Etableringen av Arrangørstøtteordningen for scenekunst må ses på bakgrunn av denne utviklingen. Historikk Tyngdepunktet i støtteordningene for scenekunst i Norsk kulturfond har lenge vært støtte til produksjon av scenekunst. Over tid er det blitt synliggjort et behov for nye ordninger og justeringer som kan bidra til at forestillingene som skapes blir vist flere ganger og på flere arenaer. Et første skritt i denne retningen ble tatt i 1999, da Ordningen for gjestespill ble innført, først som forsøksordning og siden som fast ordning. Gjennom denne ordningen gis det tilskudd til gjestespill både i og utenfor Norge samt til visning av utenlandske gjestespill i Norge. Etter hvert ble ordningen utvidet til å gjelde både for enkeltgjestespill og turnéer. I 2010 ble også formålet med produksjonstilskuddet som gis over ordningene for fri scenekunst, utvidet til å inkludere støtte til flere visninger enn selve premieren. De tyngste programmerende scenene Black Box Teater, BIT Teatergarasjen, Teaterhuset Avant Garden og Dansens Hus får tilskudd direkte over statsbudsjettet. Det gjør også en håndfull andre arrangører. Kulturfondet har på sin side manglet en dedikert ordning for festivaler og arenaer som programmerer og presenterer et scenekunstprogram. I stedet for å søke en tilrettelagt ordning for arrangørstøtte eller festivalstøtte i Kulturfondet, har arrangører uten statsstøtte i hovedsak måttet satse på en kombinasjon av gjestespillstøtte og tilskudd over ordningen for andre scenekunsttiltak for å dekke så vel forestillingsprogrammer som seminarer, foredrag og workshops. Først i 2012 etablerte Norsk kulturråd en egen støtteordning for arrangører i scenekunstfeltet. Ordningen ble lansert i Proposisjon 1 S som en ordning kun for arrangører av dansekunst. I proposisjonen ble den nye ordningen plassert i sammenheng med Kulturdepartementets satsning på dans. Satsningen inkluderte øremerking av midler til dans i Ordningen for gjestespill/formidling, samt en styrking av Ordningen for fri scenekunst dans og det som den gangen het Ordningen for utvikling av profesjonelle dansemiljøer (nå Ordningen for regionale kompetansesentra for dans). Satsningen som ble Kravspesifikasjon Side 6 av 11 Parafering: /

7 presentert i budsjettproposisjonen, kom i påvente av Kulturdepartementets varslede strategi for dans som ble lansert senere i Arrangørstøtteordningen for dans ble følgelig etablert i Kulturfondet i Formålet med ordningen var å «gi programmeringsmidler til arrangører som presenterer profesjonell dans av høy kunstnerisk kvalitet» (Kulturrådets retningslinjer for Arrangørstøtteordningen for dans). Ordningen gjorde det mulig å gi økonomisk forutsigbarhet til sentrale dansefestivaler og arenaer som presenterer danseforestillinger gjennom året, ved å bevilge både ettårig og flerårig tilskudd til kunstnerisk programmering. Søknadene til denne ordningen ble behandlet av Faglig utvalg for dans. I Kulturrådets budsjettsøknad for 2014 ble det søkt om å utvide Arrangørstøtteordningen for dans til å gjelde all scenekunst, og om en styrking av ordningens avsetning. En felles ordning for arrangørstøtte skulle forenkle søkeprosessen for arrangørene som tidligere måtte søke flere ordninger i Kulturfondet for å dekke sine aktiviteter, og bidra til større økonomisk forutsigbarhet for disse aktørene. Den nye ordningen hang også sammen med overføringen av flere scenekunstarrangører fra Kulturdepartementets budsjett til Kulturfondet. Proposisjon 1 S fulgte opp budsjettsøknaden ved å utvide Arrangørstøtteordningen for dans til å gjelde all scenekunst, og ved å styrke avsetningen med friske midler (Prop 1 S : 93) var det første året søknader fra scenekunstarrangører ble behandlet i sammenheng under én ordning for arrangørstøtte som åpnet for alle sceniske uttrykksformer. Tilsagnene som tidligere var gitt fra avsetningen til Arrangørstøtte dans og til øvrige arrangører fra andre avsetninger ble overført til den nye arrangørstøtteordningen. Den totale avsetningen for ordningen i 2014 var 7 millioner kroner. Om Arrangørstøtteordningen for scenekunst Arrangørstøtteordningen for scenekunst har som formål å gi programmeringsmidler til arrangører som presenterer profesjonelle scenekunstproduksjoner av høy kunstnerisk kvalitet. Målgruppen er arenaer som festivaler, kulturhus og andre regionale arrangører, som presenterer offentlige visninger av profesjonell scenekunst og kan vise til ansvarlig drift og kontinuitet i virksomheten. Ordningen har følgende målsettinger, den skal: stimulere til visning av nasjonal og internasjonal scenekunst stimulere til nyskapende formidlingsmåter bidra til at arrangører med et høyt kvalitetsnivå utvikles gi forutsigbarhet i programmeringsarbeidet som strekker seg over et eller flere år. I søknaden er arrangøren bedt om å legge fram et kunstnerisk program for hvert år med kortfattet informasjon om konkrete kunstnere og forestillinger, og reflektere over helheten i programmeringen. Tidsrammen for avviklingen av programmet skal gjøres rede for, både for inneværende og eventuelt kommende år dersom søknader gjelder flerårig tilskudd. Målgruppen skal også fremgå av søknaden. Kravspesifikasjon Side 7 av 11 Parafering: /

8 Ingen vedlegg er obligatoriske, men utlysningsteksten opplyser om at intensjonsavtaler og CV-er på hovedaktører kan bidra til å styrke søknaden. I vurderingen av søknadene legges det vekt på faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet. Søknadens relevans i forhold til ordningens formål og Norsk kulturråds overordnede strategi for området vurderes også. Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen av søknader, er gjennomføringsevne, geografisk fordeling og mangfold. I 2016 er den totale avsetningen for ordningen på 9,5 millioner kroner. Se også utlysning og søknadsveiledning: /vis/arrangorstotte-scenekunst Søknader i perioden Per april 2016 er det gjennomført tre søknadsrunder for Arrangørstøtteordningen for scenekunst, to i 2014 og én i Avsetningen var i 2014 på kroner og i 2015 på kroner. Det gjennomføres én søknadsrunde også i 2016, med søknadsfrist 1. mars og behandling i juni. Tabellen under viser antall behandlede søknader, samlet søknadssum, samt antall tildelinger og bevilgede midler for 2014 og År Antall søknader Samlet søknadssum Antall tildelinger Bevilgede midler * ** *Inklusive tilsagn for 2015 og Det var også gitt tidligere tilsagn for 2014 og 2015 fra Arrangørstøtteordningen for dans som ble opprettet i Disse tilsagnene ble overflyttet til den nye avsetningen. ** Inklusive tilsagn for 2016, 2017 og 2018 Evalueringens hensikt og mål Evalueringen har som mål å undersøke om Arrangørstøtteordningen for scenekunst er innrettet hensiktsmessig med sikte på å realisere sine mål. Knyttet opp mot målsettingene er det nødvendig å undersøke forholdet mellom nasjonal og internasjonal scenekunst i programmeringen. Videre om ordningen bidrar til at produserte forestillinger vises flere ganger og på flere arenaer og om den derigjennom bidrar til utvikling av kunstnerøkonomien. Det må undersøkes om ordningen også bidrar til et mangfold i publikumstilbudet. Dessuten er det nødvendig å spørre hvordan arrangørene vektlegger og arbeider med formidling. Har formidlingsarbeidet utviklet seg på grunn av arrangørstøtten og i så fall på hvilke måter? Har ordningen Kravspesifikasjon Side 8 av 11 Parafering: /

9 bidratt til økt profesjonalitet i formidlingsarbeidet og er det utviklet nyskapende formidlingsmåter som en følge av ordningen? Det er videre nødvendig å undersøke hvordan ordningen innvirker på arbeidsvilkårene til tilskuddsmottakerne. Har ordningen for eksempel bidratt til etablering av flere arenaer, og til endringer i organisering av arbeidet på etablerte arenaer? Innebærer ordningen en økt forutsigbarhet for arbeidet og har det i så fall innvirkning på profesjonalitet og kvalitet i arbeidet? Det er også ønskelig at evalueringen gir et bilde av arrangørenes virke lokalt og regional. Aktuelle spørsmål kan være: Hvordan er dialogen med den lokale/regionale kulturforvaltningen? I hvilken grad og hvordan samarbeider arrangørene med andre kulturaktører? Hvilken rolle spiller arrangørene i det lokale/regionale kulturlivet? Gjennomføring og metode Evalueringen skal være empirisk forankret, og tilbudsbeskrivelsen skal gjøre nærmere rede for metode, gjennomføring og organisering. Aktuelle fremgangsmåter kan være intervjuer, estetiske analyser og dokumentstudier. Med hensyn til intervjuer vil det være viktig å dekke et bredt spekter av posisjoner og erfaringsbakgrunner. Arrangører, kunstnere, samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt og eventuelt internasjonalt, kritikere og andre relevante fagpersoner, fagutvalgsmedlemmer og ansatte i Kulturrådet vil være relevante informanter. Innsamling av data må godkjennes av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste og følge deres krav. Kunstneriske og estetiske vurderinger skal være en del av evalueringen med vekt på søkernes kunstneriske profiler og kunstneriske valg i programmeringsarbeidet. Med hensyn til dokumentstudier vil relevante kilder være søknader, rapporter, arrangørenes kunstneriske og faglige programmer, medieomtaler/kritikker, Kulturrådets strategier og områdeplaner for scenekunst, scenekunstfaglig litteratur og kulturpolitiske dokumenter. I tillegg til evalueringsfaglig kompetanse må oppdragsmiljøet/oppdragstaker ha kunstfaglig kompetanse og kunnskap om scenekunst. Oppdraget kan gjerne løses i et samarbeid mellom flere fagpersoner. Økonomisk ramme Evalueringen har en økonomisk ramme på kr eks. mva. Publisering Evalueringen vil bli publisert i Kulturrådets rapportserie. For mer informasjon om Kulturrådets evalueringer vises det til Kulturrådets nettsider: Kravspesifikasjon Side 9 av 11 Parafering: /

10 Formidling Oppdragstaker skal innenfor den økonomiske rammen kunne presentere evalueringsrapporten inntil to ganger. Tidsramme Evalueringsrapporten skal være ferdig innen Kravspesifikasjon Side 10 av 11 Parafering: /

11 Litteraturliste Arntzen, Knut Ove (2004). Rom for en situasjonistisk kunst. Evaluering av Rom for kunst-programmet med vekt på noen utvalgte prosjekter. Rapport nr. 32. Oslo: Morsk kulturråd. Berg, I.T, Høyland, E og Leinslie, E. (2007). Scenekunst nå. Oslo: Spartacus. Brandser, G, Brekke, O.A, Homme, A og Nyrnes, A (2015). Arena, kunst og sted. Norske kulturarenaer i møte med kunstens nye krav. Oslo: Norsk kulturråd. Brandser, G, Brekke, O.A og Homme, A (2015). Arena, kunst og sted. Resultater fra undersøkelsen «Kunst Kultur Arena». Oslo: Norsk kulturråd. Bråthen, T.R. (2007). ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge. Rapport. Oslo: Norske dansekunstnere. Fieldseth, Melanie (2015). Fri scenekunst i praksis. Utviklingen av fri scenekunst i Norge på 2000-tallet. Bergen: Fagbokforlaget. Graffer, S og Sekkelsten, Å (2014). Scenekunsten og de unge. En antologi fra Scenekunstbruket. Oslo: Vidarforlaget. Hylland, O.M., Kleppe, B. og Mangset, P. (2010). Frihet og forutsigbarhet. En evaluering av basisfinansieringsordningen for fri scenekunst. Oslo: Norsk kulturråd. Kulturdepartementet. (2013) Dans i hele landet. Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge. Oslo: Kulturdepartementet. Lehmann, H-T. (2006). Post-Dramatic Theatre. Abingdon: Routledge. Lenslie, E (2010). Norwegian Avant-Garde Theatre. Oslo: Danse- og teatersentrum. NOU 2002: 8. Etter alle kunstens regler en utredning om norsk scenekunst. Oslo: Kultur- og kirkedepartementet. NOU 2013: 4. Kulturutredningen Oslo: Kulturdepartementet Skarstein, Vigdis Moe. (2015). Kunstens autonomi og kunstens økonomi. Oslo: Kulturdepartemenetet Kravspesifikasjon Side 11 av 11 Parafering: /

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2016

Områdeplan for scenekunst 2016 Områdeplan for scenekunst 2016 Beskrivelse av feltet Utvidelse er et sentralt kjennetegn ved utviklingen i det frie scenekunstfeltet. Mangfoldet av kunstneriske tilnærminger til scenekunstproduksjon har

Detaljer

Områdeplan for scenekunst

Områdeplan for scenekunst Områdeplan for scenekunst BESKRIVELSE AV FELTET Norsk kulturfond 2015 Utvidelse er et sentralt kjennetegn ved utviklingen i det frie scenekunstfeltet. Mangfoldet av kunstneriske tilnærminger til scenekunstproduksjon

Detaljer

Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer. Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017

Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer. Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017 Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017 Del 1 Retningslinjer for søknad Gjesteoppholdsstøtte for arenaer 1 Om ordningen / formål

Detaljer

Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 21. juni 2013. Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere

Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 21. juni 2013. Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no Oslo, 21. juni 2013 Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere Norske Dansekunstnere, forbundet for dansere, koreografer og pedagoger, (NoDa)

Detaljer

NTO 11. desember 2013. Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder:

NTO 11. desember 2013. Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder: NTO 11. desember 2013 Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder: Regjeringen vil prioritere det frie feltet og frilansere. Vi anser dette som et lykkelig resultat av en klar anbefaling

Detaljer

Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON

Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON Evaluering av forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer Sak 16/3373 Kravspesifikasjon Side 1 av 6 Parafering: / Evaluering av forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte

Detaljer

Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål

Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Kulturrådet Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet Forvalter Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend, Fond for lyd og bilde og andre statlige

Detaljer

Uttalelse fra Norsk teater- og orkesterforening om Meld. St. 19 ( ) Regjeringens internasjonale kulturinnsats

Uttalelse fra Norsk teater- og orkesterforening om Meld. St. 19 ( ) Regjeringens internasjonale kulturinnsats Vår ref.:10/65/st Dato: 19. april 2013 Til Utenriks- og forsvarskomitéen Uttalelse fra Norsk teater- og orkesterforening om Meld. St. 19 (2012-2013) Regjeringens internasjonale kulturinnsats Norsk teater-

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Områdeplan for musikk 2017

Områdeplan for musikk 2017 Områdeplan for musikk 2017 Beskrivelse av feltet Det frie, profesjonelle musikklivet er stort og sammensatt og kjennetegnes av betydelig spennvidde i form, uttrykk, aktører og markedsbetingelser. En stor

Detaljer

Foto: Ivar Kvaal Musikerordningen Formål: Stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere Profesjonelle utøvere, ensembler, grupper og artister

Detaljer

Danse- og teatersentrum HØRING OM ST. MELD. NR. 32 ( ) BAK KULISSENE

Danse- og teatersentrum HØRING OM ST. MELD. NR. 32 ( ) BAK KULISSENE Danse- og teatersentrum HØRING OM ST. MELD. NR. 32 (2007-2008) BAK KULISSENE Danse- og teatersentrum vil først uttrykke sin tilfredshet med St. meld. nr. 32 (2007-2008) Bak kulissene. For første gang henvises

Detaljer

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk Dramatikkens Hus 1. Bakgrunn Kulturdepartementets scenekunstmelding konkluderer med at opprettelsen av Dramatikkens Hus vil være et hensiktsmessig grep for å bedre vilkårene for ny norsk og samisk scenetekst/dramatikk.

Detaljer

Måloppnåelse og resultater

Måloppnåelse og resultater Årsrapport 2010 Innledning 2010 ble et år med store økonomiske utfordringer, god utvikling av publikum, og arbeid med utvikling av organisasjonen og stab. Påtroppende kunstnerisk leder Arne Fagerholt trakk

Detaljer

Strategi for Norsk kulturråd fra 2016

Strategi for Norsk kulturråd fra 2016 Strategi for Norsk kulturråd fra 2016 Norsk kulturråd består av et kollegialt organ (rådet) og en fagadministrasjon. Denne strategien gjelder rådets ansvarsområde og arbeid. Mandat, rolle, ansvarsområde

Detaljer

Tilskuddsordninger musikk

Tilskuddsordninger musikk Tilskuddsordninger musikk Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, seksjon for kunst og kultur Tine Rude, rådgiver tine.rude@bergen.kommune.no 22. januar 2013 Støtteordninger profesjonell virksomhet

Detaljer

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte av midler som er mottatt i støtte fra Kulturrådet.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte av midler som er mottatt i støtte fra Kulturrådet. Retningslinjer for tilskuddsordningen Tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og prosjekter

Detaljer

TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN

TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74 Januar 2005 1 Innhold Målsettinger s. 3 Økonomiske rammer s. 3 Organisering

Detaljer

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet?

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Kvalitet i Kulturrådet Hva forvalter Kulturrådet av kvantitativ kvalitet i 2015? Hvordan praktiserer vi kvalitet i Kulturrådet? Hvordan jobber vi videre med kvalitetsbegrepet

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge scenekunstbruket feb2013 - formidle forvalte kompetanse www.scenekunstbruket.no Stikkord til slide 2 Hvem er Scenekunstbruket: Den største landsdekkende

Detaljer

Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg. Vedtatt i Norsk kulturråd 5. april språklig justert 9.

Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg. Vedtatt i Norsk kulturråd 5. april språklig justert 9. Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg Vedtatt i Norsk kulturråd 5. april 2016 10 språklig justert 9. mai 2016 Del 1 Retningslinjer for søknad Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg

Detaljer

Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter

Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter Vedtatt i Norsk kulturråd 24.09.2015 1 Formål for støtteordningen Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter skal bidra til at norske forlag

Detaljer

Hva finnes av støtteordninger? SØKNADSKRIVING Hva bør en søknad inneholde? Hva kan jeg søke til? Hvor kan jeg søke? Lokale/ regionale ordninger Nasjonale ordninger Internasjonale ordninger Private fond

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner.

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner. Retningslinjer for tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for Tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og

Detaljer

Strategi. Dans i hele landet. Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge

Strategi. Dans i hele landet. Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge Strategi Dans i hele landet Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge Forsidefoto Ii dan dieđe mas dat boahta Foto: Elle Sofe Henriksen / Johtti kompani Strategi

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 INNHOLD: 1. Kort om virksomheten --------------------- s. 2 Formål --------------------- s. 2 Samfunnsoppdrag --------------------- s. 2 Visjon ---------------------

Detaljer

TIL STYRET OG LEDELSEN PÅ DRAMATIKKENS HUS

TIL STYRET OG LEDELSEN PÅ DRAMATIKKENS HUS TIL STYRET OG LEDELSEN PÅ DRAMATIKKENS HUS FRA STYRET I DRAMATIKERFORBUNDET Bakgrunn Styret i Dramatikerforbundet ønsker med dette notatet å komme med innspill til hvordan å oppfylle hovedmålsetningene

Detaljer

Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no. +47 91684281 Arnfinn Bjerkestrand

Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no. +47 91684281 Arnfinn Bjerkestrand Slowpoke Management Org nr.: 993 844 861 kurs@arnfinnbjerkestrand.no +47 91684281 Før du skriver søknaden; Les kriteriene! Objektive kriterier? Skjønnskriterier? Sjekk tilskuddsnivå Se hvem som har fått

Detaljer

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund SØKNAD TIL KUNSTLØFTET Videreføring av prosjektet: Norsk Barneteaterakademi Søknadssum: 580 000 Bakgrunn: Vi viser til vår

Detaljer

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål Revidert februar 2015 Generelt om tilskuddsordningenes formål Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

Evaluering av Kunstløftet. Ole Marius Hylland, Telemarksforsking

Evaluering av Kunstløftet. Ole Marius Hylland, Telemarksforsking Evaluering av Kunstløftet Ole Marius Hylland, Telemarksforsking Utgangspunkt fra Kulturrådet Et todelt mål ved evalueringen: vurdere hensiktsmessigheten ved Kunstløftet som en arbeidsform for å realisere

Detaljer

Støtteordninger Kulturrådet. BRAK, 22. januar 2013

Støtteordninger Kulturrådet. BRAK, 22. januar 2013 Støtteordninger Kulturrådet BRAK, 22. januar 2013 Foto: Ivar Kvaal Støtteordninger musikkområdet 2012-2014 Utøver- og produksjonsstøtte Arrangørstøtte Innspillings- og publiseringsstøtte Utøver- og

Detaljer

- ÅRSRAPPORT Totalt ble 18 nye forestillinger inkludert i Scenekunstbrukets repertoar i 2007.

- ÅRSRAPPORT Totalt ble 18 nye forestillinger inkludert i Scenekunstbrukets repertoar i 2007. - ÅRSRAPPORT 2007 - Norsk scenekunstbruk formidlet i 2007 forestillinger til i alt 211 434 tilskuere. Dette er en publikumsnedgang fra 2006 og viser tydelig at Scenekunstbruket har nådd toppen av aktivitetsnivået

Detaljer

4 Strategi for Norsk kulturråd fra 2016 og områdeplaner for Norsk kulturfond 2016 (V)

4 Strategi for Norsk kulturråd fra 2016 og områdeplaner for Norsk kulturfond 2016 (V) NORSK KULTURRÅD Til: Fra: Vår referanse: Dato: Kulturrådet MK 16/439 10.09.2016 R 5/16 Møte i Norsk kulturråd Torsdag 22. september 2016 Tid: torsdag kl. 09.00-17.00 Sted: Mølleparken 2 Forslag til sakliste:

Detaljer

Saksframlegg. Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011

Saksframlegg. Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011 Saksframlegg Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011 Arkivsak.: 11/17385 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Formannskapet innvilger følgende tilskudd

Detaljer

Til: Kulturdepartementet Vår ref.: 16/65/ST Dato:

Til: Kulturdepartementet Vår ref.: 16/65/ST Dato: REGIONALISERING Til: Kulturdepartementet Vår ref.: 16/65/ST Dato: 26.10.2016 Vi viser til Meld. St. 22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner rolle, struktur og oppgaver og Innst. 377 S (2015 2016). I meldingen

Detaljer

Hva er en dramatiker?

Hva er en dramatiker? Hva er en dramatiker? Av Gunnar Germundson Forbundsleder Norske Dramatikeres Forbund Enhver forfatter av en scenetekst må sies å være en dramatiker, uansett type tekst, enn så lenge teksten er skrevet

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer

Melding til Stortinget om den internasjonale kulturinnsatsen innspill fra Norsk teater- og orkesterforening

Melding til Stortinget om den internasjonale kulturinnsatsen innspill fra Norsk teater- og orkesterforening Utenriksdepartementet avdeling for kultur, norgesfremme og protokoll Kopi: Kulturdepartementet Vår ref.:10/65/ud/st Dato: 15. november 2012 Melding til Stortinget om den internasjonale kulturinnsatsen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Programmering for Dks Oslo Alle produksjoner behandles i fagutvalg / programråd. I fagutvalgene sitter representanter fra både kultur- og skolesektor. November ca medio januar Vurderingsmateriell deles

Detaljer

Utredning om kunstnerøkonomi Attn: Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein E-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 15. august 2014

Utredning om kunstnerøkonomi Attn: Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein E-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 15. august 2014 Utredning om kunstnerøkonomi Attn: Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein E-post: postmottak@kud.dep.no Oslo, 15. august 2014 Utredning av kunstnerøkonomien - Innspill fra Skuespiller- og danseralliansen

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 FRISTER Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling OFFENTLEGLOVA I henhold

Detaljer

Frivillig scenekunst anno tilrettelagt for fremtiden

Frivillig scenekunst anno tilrettelagt for fremtiden Frivillig scenekunst anno 2015 - tilrettelagt for fremtiden Årsmelding for foreningen SceneFolk Org.nr: 916131445 Side 1 av 12 Styrets beretning Den 13. januar 2015 inngikk Buskerud Teater, Norsk Revyfaglig

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner 2013 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 10 kunstnerorganisasjoner 2013 2,5 % 1c Tildelinger

Detaljer

KLAGE - GENERELLE KULTURMIDLER 2010 HØST - FESTIVITETSTEATERET. Fylkesrådet legger saken fram for felles klagenemnd med slikt forslag til

KLAGE - GENERELLE KULTURMIDLER 2010 HØST - FESTIVITETSTEATERET. Fylkesrådet legger saken fram for felles klagenemnd med slikt forslag til HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 17.01.2011 Saknr. 10/7309-2 Ark.nr. 223 C Saksbehandler: Bjørn Westad Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for felles klagenemnd med

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 3 HOVEDMÅLSETTING 3 SATSINGSOMRÅDER 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE?

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 12 42 28. Vararepresentanter

Detaljer

Katedral, paviljong og børs

Katedral, paviljong og børs Katedral, paviljong og børs En evaluering av UDs delegerte støtteordninger og av støtten til Music Export Norway Ole Marius Hylland og Ola K. Berge Mandat og utgangspunkt En evaluering av UDs delegerte

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2012-2014

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2012-2014 STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2012-2014 Denne strategiplanen er utviklet gjennom møter og samtaler i styret og blant ansatte i Dramatikkens hus i løpet av høsten 2011. 1. Kort om virksomheten s. 3

Detaljer

Rom for kunst/kulturbygg

Rom for kunst/kulturbygg Rom for kunst/kulturbygg Avsetning 2014: 22,5 millioner Avsetningen Rom for kunst skal bidra til at det profesjonelle, prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet har tilrettelagt og hensiktsmessig infrastruktur

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til KHiBs vurderingskriterier I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Kort om Bærum Kulturhus Organisert som kommunal driftsenhet Programmere og drifte: Bærum Kulturhus,

Detaljer

I forhold til gjestespillstøtte vil jeg spørre dansefeltet om det virkelig ønsker en

I forhold til gjestespillstøtte vil jeg spørre dansefeltet om det virkelig ønsker en Referat fra Danseterapi kunstnerne møter makta, Kulturrådet versus dansefeltet 14. mars Danseinformasjonens nye konsept Danseterapi ble for første gang arrangert 14. mars, på Dansens Hus studioscene. I

Detaljer

Oslo, april 2012 Til Enger-utvalget Fra Danse- og teatersentrum v/daglig leder Tove Bratten

Oslo, april 2012 Til Enger-utvalget Fra Danse- og teatersentrum v/daglig leder Tove Bratten Oslo, april 2012 Til Enger-utvalget Fra Danse- og teatersentrum v/daglig leder Tove Bratten Jeg viser til hyggelig møte før påske. For å kunne sette Regjeringens Kulturløfte og dets virkninger i perspektiv,

Detaljer

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 OFFENTLEGLOVA I henhold til Offentleglova 3, er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter.

Detaljer

2. Det fremlagte forslag til vedtekter for selskapet Teater Innlandet AS godkjennes.

2. Det fremlagte forslag til vedtekter for selskapet Teater Innlandet AS godkjennes. Saknr. 2429/08 Ark.nr. 223 C33. Saksbehandler: Øyvind Larsen ETABLERING AV TEATER INNLANDET AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg. Vedtatt i Norsk kulturråd 4. april 2017

Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg. Vedtatt i Norsk kulturråd 4. april 2017 Retningslinjer for Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg Vedtatt i Norsk kulturråd 4. april 2017 Del 1 Retningslinjer for søknad Rom for kunst kunstarenaer og kulturbygg 1 Om ordningen / formål for

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Høringsuttalelse fra Grenland Friteater / Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival til NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse fra Grenland Friteater / Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival til NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Høringsuttalelse fra Grenland Friteater / Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival til NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Profesjonelle kunstnere er en viktig del av det lokale grunnfjellet. I debatten etter

Detaljer

Innspill til Forsvars og utenrikskomiteen Meld St 19 (2012 2013) Regjeringens internasjonale kulturinnsats

Innspill til Forsvars og utenrikskomiteen Meld St 19 (2012 2013) Regjeringens internasjonale kulturinnsats Innspill til Forsvars og utenrikskomiteen Meld St 19 (2012 2013) Regjeringens internasjonale kulturinnsats Åpen Høring : Mandag 29. April 2013 Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum - en av de syv forvalterorganisasjonene

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil: Saknr. 13/726-58 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

INNSPILL TIL GJENNOMGANGEN AV NORSK KULTURRÅD FRA STIFTELSEN DANSE- OG TEATERSENTRUM

INNSPILL TIL GJENNOMGANGEN AV NORSK KULTURRÅD FRA STIFTELSEN DANSE- OG TEATERSENTRUM INNSPILL TIL GJENNOMGANGEN AV NORSK KULTURRÅD FRA STIFTELSEN DANSE- OG TEATERSENTRUM Vi viser til Kulturdepartementets brev av 29. januar d. å og er svært glade for anledningen til å gi innspill til arbeidet

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Statsbudsjettene 2006 2012

Statsbudsjettene 2006 2012 Kulturutredning 2014 - Vedlegg til innspill fra NTO Statsbudsjettene 2006 2012 1. Statsbudsjettene 2006 2012 Prosentvise årlige økninger i lønns- og priskompensasjon og Bevilgede tilskudd som volumøkninger

Detaljer

To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011

To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011 To Samstemt!e prioriteringer for statsbudsjettet 2011 1 Samstemt! spiller videre Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten til

Detaljer

Anmodning om møte med kultur- og kirkeministeren

Anmodning om møte med kultur- og kirkeministeren Statsråd Thorhild Widvey Kultur- og kirkedepartementet Postbok 8030 Dep 0030 Oslo Oslo, 16. oktober 2013 Anmodning om møte med kultur- og kirkeministeren Norsk teater- og orkesterforening (NTO) ønsker

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER Notat Til : Bystyrekomite for kultur(med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1164-3 C00 &11 DRAMMEN 30.05.2006 HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Detaljer

Fri scenekunst i praksis. Utviklingen av fri scenekunst i Norge på 2000-tallet. Melanie Fieldseth

Fri scenekunst i praksis. Utviklingen av fri scenekunst i Norge på 2000-tallet. Melanie Fieldseth Fri scenekunst i praksis Utviklingen av fri scenekunst i Norge på 2000-tallet Melanie Fieldseth MELANIE FIELDSETH Fri scenekunst i praksis Utviklingen av fri scenekunst i Norge på 2000-tallet Copyright

Detaljer

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst :

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst : Dato: 22. mai 2008 Fullmaktssak /08 Tilskudd elektronisk kunst 2008 TTJE SARK-3315-200801325-9 Hva saken gjelder: På tjeneste 37760 Tverrestetisk er det i 2008 avsatt kr. 150 000,- som frie tilskuddsmidler

Detaljer

Innst. S. nr. 157. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Bak kulissene

Innst. S. nr. 157. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Bak kulissene Innst. S. nr. 157 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 32 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Bak kulissene Innst. S. nr. 157 (2008

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Bjørn Westad KRITERIER FOR DRIFTSAVTALER - FESTIVALER OG STØRRE KULTURARRANGEMENT

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Bjørn Westad KRITERIER FOR DRIFTSAVTALER - FESTIVALER OG STØRRE KULTURARRANGEMENT Saknr. 11/4040-1 Ark.nr. Saksbehandler: Bjørn Westad KRITERIER FOR DRIFTSAVTALER - FESTIVALER OG STØRRE KULTURARRANGEMENT Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Forenklet, samordnet og uavhengig. Om behov for endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet

Forenklet, samordnet og uavhengig. Om behov for endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet Forenklet, samordnet og uavhengig Om behov for endringer i tilskuddsforvaltningen for kunst- og kulturfeltet Sluttrapporten fra Løken-utvalget, juni 2008 Forord Prosess uten fasit Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

Østafjelske kompetansesenter for musikk

Østafjelske kompetansesenter for musikk Østafjelske kompetansesenter for musikk Retningslinjer fra statlig hold Det overordnete mål for kompetansesentrene er å drive kompetanseutvikling i hele det frie profesjonelle feltet. De kompetansehevende

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Dansemiljøet i regionen i dag

Dansemiljøet i regionen i dag Dansemiljøet i regionen i dag Interessen for dans er i stadig vekst. Kulturskoler, private danseskoler som Steps dansestudio og åpne tilholdssted for streetdancere som L54 i Sandnes og Metropolis i Stavanger

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Fagutvalg / programråd Alle produksjoner behandles i fagutvalg / programråd. I fagutvalgene sitter representanter fra både kultur- og skolesektor innen hver sjanger. Fremdrift fagutvalg / programråd 1.Oppstartsmøte

Detaljer

1. Innledende, overordnede kommentarer om dansekunsten - generelle merknader

1. Innledende, overordnede kommentarer om dansekunsten - generelle merknader Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no Oslo, 1. juli 2013 Høringsuttalelse til Kulturutredningen 2014 fra Norske Dansekunstnere Norske Dansekunstnere, forbundet for dansere, koreografer og pedagoger,

Detaljer

UTTALELSE FRA NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING (NTO) I FORBINDELSE MED PROP. 1 S FOR BUDSJETTÅRET 2013

UTTALELSE FRA NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING (NTO) I FORBINDELSE MED PROP. 1 S FOR BUDSJETTÅRET 2013 Til Stortingets familie- og kulturkomité UTTALELSE FRA NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING (NTO) I FORBINDELSE MED PROP. 1 S FOR BUDSJETTÅRET 2013 NTO registrerer med tilfredshet at budsjettet på overordnet

Detaljer

Kulkom. 26. mars 2014. Janne Stang Dahl

Kulkom. 26. mars 2014. Janne Stang Dahl Kulkom 26. mars 2014 Janne Stang Dahl Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet er en pådriver for nye kunst og kulturprosjekter driver utviklingsarbeid er en rådgiver for staten i

Detaljer

Kulturrådet 2013 Digital tilskuddsforvaltning CA 21 000 SØKNADER ÅRLIG Kulturfondet ca. 7000 Statens kunstnerstipend ca. 9000 Fond for lyd og bilde ca. 3500 Arkiv og museumsfeltet ca. 120 CA 3 800 TILDELINGER

Detaljer

Oslo, april 2012 Til Enger-utvalget Fra Danse- og teatersentrum v/daglig leder Tove Bratten. Jeg viser til hyggelig møte før påske.

Oslo, april 2012 Til Enger-utvalget Fra Danse- og teatersentrum v/daglig leder Tove Bratten. Jeg viser til hyggelig møte før påske. Oslo, april 2012 Til Enger-utvalget Fra Danse- og teatersentrum v/daglig leder Tove Bratten Jeg viser til hyggelig møte før påske. For å kunne sette Regjeringens Kulturløfte og dets virkninger i perspektiv,

Detaljer

Innspill til gjennomgangen av Kulturrådet fra Norske Dansekunstnere

Innspill til gjennomgangen av Kulturrådet fra Norske Dansekunstnere Kulturdepartementet e- post: postmottak@kud.dep.no Oslo, 29.mars 2014 Innspill til gjennomgangen av Kulturrådet fra Norske Dansekunstnere Norske Dansekunstnere, forbundet for dansere, koreografer og pedagoger,

Detaljer

Møte i Norsk kulturråd onsdag 3. og torsdag 4. april Habilitet. 2 Referater (O) 3 Orientering fra departementet (O)

Møte i Norsk kulturråd onsdag 3. og torsdag 4. april Habilitet. 2 Referater (O) 3 Orientering fra departementet (O) NORSK KULTURRÅD Til: Fra: Vår referanse: Dato: Kulturrådet MK 14/51 22.03.2014 R 2/14 Møte i Norsk kulturråd onsdag 3. og torsdag 4. april 2014 Tid: torsdag kl. 09-17, fredag kl. 09-17 Sted: Mølleparken

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE UTVIKLINGEN AV STRUKTUREN I REGIONALE KOMPETANSESENTRE FOR MUSIKK

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE UTVIKLINGEN AV STRUKTUREN I REGIONALE KOMPETANSESENTRE FOR MUSIKK Til Norsk Kulturråd v/preben von der Lippe Postboks 8052 Dep 0031 Oslo Deres ref:: Vår ref: Per Arne Alstad Deres dato: Vår dato: 03.04.2017 HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE UTVIKLINGEN AV STRUKTUREN I REGIONALE

Detaljer

Notat til utlysningen av forskning om Kunst og makt

Notat til utlysningen av forskning om Kunst og makt Notat til utlysningen av forskning om Kunst og makt Bakgrunn Det foreligger per i dag begrenset forskningsbasert kunnskap om kunst og makt. Det er blitt gjennomført to store maktutredninger i Norge, én

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

ÅRSMELDING. 2012 for

ÅRSMELDING. 2012 for ÅRSMELDING 2012 for DAGLIG LEDERS ÅRSRAPPORT ASSITEJ Norges mål er å styrke sin rolle som internasjonal døråpner og faglig møteplass. ASSITEJ Norge har i tråd med Strategisk plan arbeidet for å nå målene

Detaljer

Innspill til Kulturløftet III fra Norsk teater- og orkesterforening

Innspill til Kulturløftet III fra Norsk teater- og orkesterforening Kulturdepartementet Postbok 8030 Dep 0030 Oslo Oslo, 27 juni 2013 Innspill til Kulturløftet III fra Norsk teater- og orkesterforening Vedlagt følger innspill til Kulturløftet III fra Norsk teater- og orkesterforening

Detaljer

Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer

Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer 17. november 2015 Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer Riksrevisjonen har gjennomført en utvidet kontroll av de seks scenekunstselskapene hvor staten er eier eller

Detaljer