AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG"

Transkript

1 Prosjekt X H Hovedprosjekt Kim André Salbu Ole-Jørgen Rylandsholm Rolf Yksnøy Lars-Petter Nygaard AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG HOVUDPROSJEKTRAPPORT H

2 STUDENTRAPPORT Boks 523, 6803 FØRDE. Tlf: , Faks: TITTEL RAPPORTNR DATO Prosjekt X PROSJEKTTITTEL TILGANG ANTALL SIDER H Hovedprosjekt OFFENTLIG 53 FORFATTERE ANSVARLIGE VEILEDERE Kim André Salbu Rolf Yksnøy Ole-Jørgen Rylandsholm Lars-Petter Nygaard SAMMENDRAG OPPDRAGSGIVER Ole Johannes Øvretveit Olav Sande Joar Sande SUMMARY EMNEORD Bachelor, nettleser, smarttelefon, nettbrett, bærbar pc, storskjerm, Linux, apache, AJAX, MySQL, PHP, HTML5, CSS3, jquery, JavaScript, JSON, NGINX, Chrome Side 1 av 34

3 Forord «I faget hovedprosjekt i siste semester ved Høyskolen i Sogn og Fjordane, avdeling for ingeniør og naturfag, skal studentene gjennomføre et prosjekt så nært virkeligheten som mulig. Det oppfordres til å definere et prosjekt selv eller få en ekstern oppdragsgiver, der det siste er å foretrekke.» Denne rapporten oppsummerer i overkant av 1800 arbeidstimer i vår bacheloroppgave ved Høyskolen Sogn og Fjordane, våren Det har vært et lærerikt halvår hvor vi har lært mye om nye teknologier og praktisk prosjektarbeid. Vi vil rette en takk til alle de som har bidratt i testingen underveis, og til oppdragsgiver Ole Johannes Øvretveit som ga oss muligheten til å utvikle hans idé. Side 2 av 34

4 Sammendrag Side 3 av 34

5 Begrepsliste Følgende er en liste over begrep og uttrykt brukt i denne rapporten: $_GET $_POST Array Super global et assosiativt array av variabler sendt til script ved HTTP GET metoden Super global et assosiativt array av variabler sendt til script ved HTTP POST metoden Systematisk sortert objekter, vanligvis i rader og kolonner Bug Programvarefeil, feil som gir en oppførsel eller et resultat som ikke er tiltenkt CSS Cascading Style Sheet, språk som brukes til å definere utseende på filer skrevet i HTML, XML DCL Data Control Language, syntaks for brukerrettigheter i databasesammenheng DDL Data Description Language, syntaks for å definere database-struktur DIV Definerer en divisjon eller seksjon i et HTML dokument DML Data Manipulation Language, syntaks for opprette/endre data i databasetabeller DOM Document Object Model, kryss-plattform og språkuavhengig konvensjon for å representere og samhandle med HTML-, XHTML- og XML-dokumenter GNU Rekursivt akronym for: «GNU s Not Unix» GPL «GNU General Public License» Header Tekstlinje(r) som indikerer hva passasjen under handler om htaccess En konfigurasjonsfil for Apache som brukes til å definere regler for mappen HTML Markeringsspråk for formatering av nettsider HTTP «Hypertext Transfer Protocol» - Primært brukte protokoll for utveksling av informasjon over World Wide Web (WWW) IFRAME Brukt til å integrere et dokument inn i et annet HTML dokument IP-adresse Unik adresse som tildeles en enhet (PC, nettbrett, telefon) i et TCP/IP datanettverk JSON «JavaScript Object Notation» - tekstbasert standard for datautveksling. Leselig for mennesker Kompilere Å oversette programkode som er menneskelig lesbar til kode som datamaskiner forstår Markeringsspråk Kombinerer tekst og ekstra informasjon om teksten (eks. struktur og oppsett) Mod_rewrite Apache-modul som definerer regler for URL-forespørsler på serveren MyISAM Standard databasehåndteringssystem for MySQL versjoner < 5.5 Nagware Programvare som med jevne mellomrom ber bruker om å utføre en bestemt handling Phishing Digital «fisking» etter sensitiv informasjon (passord, personopplysninger, kredittkort) PHP Rekursivt akronym for: «PHP Hypertext Preprocessor» Session UNIX WWW XML Et superglobalt array i PHP som holder på data Tverrplattform operativsystem for datamaskiner «World Wide Web» - Betegnelse på det som gjør tekst- og multimediafiler tilgjengelig over internett «Extensible Markup Language» - verktøy for deling av strukturerte data mellom informasjonssystemer. Vanlig tekstformat, leselig for mennesker Side 4 av 34

6 Innholdsfortegnelse FORORD... 2 SAMMENDRAG... 3 BEGREPSLISTE... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE... 5 I - INNLEDNING INNLEDNING Bakgrunn Mål Rapportens oppbygning KRAVSPESIFIKASJON/BEGRENSINGER STANDARDER Database- og tabellstruktur Filstruktur JSON UTF TEKNOLOGI Server webhotell Operativsystem: Cloud Linux Webtjener: Apache Database: MySQL Programmering - Serverside PHP SQL MySQLi Programmering - Klientside HTML JavaScript jquery AJAX Grafisk fremstilling/design CSS Bilder UTVIKLERVERKTØY Sublime Text Google Chrome cpanel phpmyadmin Notepad Adobe Photoshop SIKKERHET SQL-injection Påloggingssikkert - «Brute-force» angrep Direkte tilgang systemfiler Side 5 av 34

7 6.4 Cross-site scripting(xss) IV - OPPSUMMERING VIDERE ARBEID Webhotell til dedikert server Mellomlagring (cache) Bytte av webtjener PROSJEKTADMINISTRASJON Organisering Styringsgruppe Prosjektgruppe Prosjektledelse Fremdrift, milepæler og økonomi Milepæler Møtevirksomhet Arbeidslogg og tidsbruk Økonomi KONKLUSJON V - VEDLEGG VEDLEGG SEPARATE DOKUMENT A. FIGUR- OG TABELLISTE B. LITTERATURLISTE C. GANTT-SKJEMA Side 6 av 34

8 I - Innledning Side 7 av 34

9 1. Innledning Oktober 2012 ble vi presentert en idé av oppdragsgiver Ole Johannes Øvretveit. Prosjektgruppen ble organisert kort tid etter, og arbeidet tok så smått til allerede måneden etterpå. Dette var primært for å danne et grunnlag slik at vi kunne gjøre oss noen tanker før arbeidet tok til i begynnelsen av Oppdragsgiver hadde tidligere innhentet to pristilbud fra lokale bedrifter. Vi fikk overlevert disse, og det var svært interessant for oss som studenter å se hvordan to profesjonelle aktører ville utviklet idéen. Prosjektgruppen hadde imidlertid tilnærmet frie tøyler for hvordan vi ville utvikle idéen. Oppdragsgiver hadde noen momenter som vi måtte legge til grunn for utviklingen. Disse er oppsummert i avsnitt Bakgrunn Oppdragsgiver definerte følgende utgangspunkt for idéen: Dette har vi lagt som plattform for utviklingen av prosjektet, og definert en rekke delmål som er oppsummert i neste avsnitt. 1.2 Mål Ukentlige statusmøter Overholde frister for dokumentasjon og presentasjoner ################################################## Design skal være enkelt, ryddig og oversiktlig Dokumentere/beskrive funksjon for all kode Testing Skrive rapport Presentasjon m/ plakat Ferdigstille nettside Side 8 av 34

10 1.3 Rapportens oppbygning Rapporten er delt opp i fem hoveddeler. Første del beskriver oppgaven, og tar for seg overordnede elementer som danner en felles plattform for resten av rapporten. I denne delen beskrives sikkerhetstiltak, standarder, utviklerverktøy og hvilken teknologi som er benyttet. Det er også et eget punkt som spesifiserer programvarekrav for brukeren av systemet, se avsnitt 2. For de ulike lisensene som er tilknyttet de respektive teknologiene se Forprosjektrapport, vedlegg 7. Del fire oppsummerer arbeidet som er gjort. Her ser vi nærmere på hvilke utfordringer vi har støtt på underveis og våre tanker om videre arbeid for systemet i sin helhet. Avslutningsvis er det beskrevet hvordan planleggingen og arbeidet underveis har fungert, og en konklusjon for oppgaven. Siste del består av vedlegg. Enkelte av vedleggene er skilt ut i egne dokumenter pga. størrelse. To av disse er lagt ved som utskrift, mens de resterende ligger på vedlagte CD (inkl. denne rapporten og kildefiler). Vedlegg som er inkludert i denne rapporten er referert til med bokstaver, eksterne vedlegg er nummerert med tall. I rapporten er det en flytende overgang mellom begrepene script/scripting og programmering. Det er del uenighet rundt definisjonene og skillet mellom disse to i ulike sammenhenger. Det er imidlertid en viss enighet i at de hovedsakelig kan skilles på to punkter (1) (2); script er et sett av instruksjoner som skal tolkes, og et program er et sett instruksjoner som skal kompileres. Side 9 av 34

11 2. Kravspesifikasjon/begrensinger For å avgrense omfanget i oppgaven har vi definert følgende krav: Operativsystem bør være Windows 7 (eller nyere) eller Linux Google Chrome må benyttes som nettleser Skjermoppløsning på minimum 1024x768 Følgende spesifikasjoner er definert for bruker (klient): Plattformuavhengig (operativsystem) Enheten (smarttelefon, nettbrett, pc) må ha en nettleser Kan benyttes uavhengig av skjermstørrelse For mobile enheter tas det forbehold om at de er av nyere dato. Side 10 av 34

12 3. Standarder Teknisk spesifikasjon for å beskrive hvordan ulike objekter skal kunne defineres på en entydig måte. 3.1 Database- og tabellstruktur Figur 1 - Skjermdump fra PHPMyAdmin, tabelloversikt ########################################## benytter MyISAM databasehåndteringssystem. 3.2 Filstruktur Filene har en felles header. Denne forklarer filens funksjon i systemet, tilhørighet, versjonsnummer osv. Se vedlegg 3 for en samling av alle headere med grafiske illustrasjoner. Figur 2 - Eksempel på header i kildefil 3.3 JSON JavaScript Object Notation er en tekstbasert open standard for datautveksling, leselig for mennesker. JSON er avledet fra JavaScript for å representere enkle datastrukturer og matriser (objekter). Selv om standarden er avledet fra JavaScript er den språkuavhengig, og er tilgjengelig for mange ulike språk. JSON er primært brukt for å overføre data mellom en server og web applikasjon som et alternativ til XML. 3.4 UTF-8 Vi har benyttet UTF-8 som standard tegnsett i alle kildefiler. UTF-8 inneholder alle norske bokstaver. Side 11 av 34

13 4. Teknologi Som tidligere nevnt er det utviklet to separate systemer i denne bacheloroppgaven. Selv om systemene er uavhengige er de bygget på samme plattform, og benytter samme teknologi. I dette avsnittet vil denne teknologien bli nærmere beskrevet. 4.1 Server webhotell Under forprosjektet ble det fastslått at vi skulle benytte et webhotell for utviklingen av systemet. Ved å velge et webhotell blir man relativt fastlåst med tanke på operativsystem, database osv. Årsaken til dette er at webhotell blir levert med et standard oppsett, og i de aller fleste tilfeller er dette det eneste oppsettet. I dette prosjektet ble det valgt et webhotell levert av det norske selskapet Pro ISP. Nedenfor følger en kjapp oppsummering av det grunnleggende på dette webhotellet Operativsystem: Cloud Linux Cloud Linux er et operativsystem som er spesielt beregnet for servere med webhotell. Det skaper et virtuelt miljø for hvert enkelt webhotell med individuelle begrensinger på ressursbruk Webtjener: Apache Apache er dominerende innen webserver programvare med en markedsandel på % (3) (4). Programvaren er utviklet for Linux, men er i dag tilrettelagt for de aller fleste operativsystemer. Programvaren er ikke ment å være det raskeste på markedet, men holder likevel høy ytelse og leveres med «out of the box» støtte for PHP, Python, Ruby mm Database: MySQL MySQL hevder selv at de er den mest populære åpne kildekode databasen. Mye av populariteten kan sees i sammenheng med LAMP konfigurasjonen for Linux, og den tette relasjonen til PHP. Fungerer på samtlige store operativsystemer. Databasen har et veldig stort og aktivt utviklersamfunn som er lett tilgjengelig over internett. MySQL er gratis så fremt det ikke er salg av lisensiert programvare som krever installasjon av MySQL. MySQL lisensieres under GPL-lisensen for prosjekt med åpen kildekode og nettsider. Side 12 av 34

14 4.2 Programmering - Serverside Serverside-programmering referer til kode som blir kjørt på server for å generere innhold og presentere det som HTML i en nettleser PHP 79 % av verdens servere benytter PHP som serverside programmeringsspråk (5). PHP blir svært ofte benyttet i en kombinasjon kalt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), denne pakken er mye brukt da alt er basert på gratis programvare. Språket har ingen formell spesifikasjon, og er basert på C og Perl. PHP er beskrevet som et enkelt språk å lære seg (6) (7). Wikipedia og Facebook er eksempel på sider som benytter PHP. Figur 3 - Illustrasjon av klient- og serverside programmering SQL «Structured Query Language», programmeringsspråk for database. Benyttes til å formulere og kjøre operasjoner. Basert på relasjonsalgebra og regning. Operasjonene kan defineres i tre hovedgrupper Strukturelle operasjoner, DDL (Opprette, modifisere, slette tabeller) Operasjoner mot data, DML (Sette inn, slette, oppdatere, hente ut fra en databasetabell) Kontrolloperasjoner, DCL (Brukerrettigheter, tillatelser) MySQLi MySQLi (i står for «Improved») er en utvidelsesdriver for PHP programmering utarbeidet for å lage et forbedret grensesnitt mot MySQL. MySQLi innførte en rekke nye funksjoner da den ble lansert med PHP versjon 5 (8). MySQLi innførte også objektorientert programmering, tidligere var dette kun prosedyrebasert. Side 13 av 34

15 4.3 Programmering - Klientside Klientside-programmering (ofte omtalt som script eller scripting) er en betegnelse for programmer på internett som utføres av brukerens nettleser (Internet Explorer, Firefox osv). Denne formen for programmering utgjør en viktig del av dynamiske nettsider som viser forskjellig innhold avhengig av brukerens handlinger, hvem brukeren er osv. Ved forespørsel fra bruker, f.eks. å trykke på en knapp, utføres et bestemt script som henter innhold fra server, og viser dette i nettleseren HTML5 HTML er hovedspråket for formatering av nettsider med hypertekst og annen informasjon som kan vises i en nettleser. Språket er et såkalt markeringsspråk som kombinerer tekst og all nødvendig informasjon om teksten (oppsett, struktur mm.), for å kunne presentere denne i en nettleser. HTML er en internasjonal standard, der spesifikasjonene blir ivaretatt av W3C (World Wide Web Consortium). HTML5 er siste versjon av språket (offisielt definert 17. desember 2012), og utviklet med tanke på dagens fokus mot multimedia innhold JavaScript JavaScript inngår som et viktig element i AJAX begrepet, men teknologien benyttes også i veldig mange andre sammenhenger uavhengig av AJAX. JavaScript kjøres i nettleseren, og kan ta æren for mye av det interaktive som skjer på en nettside. Et eksempel på dette er validering av skjema før det blir sendt inn til serveren. JavaScript må ikke forbindes med Java, da de er svært ulike språk med lite til felles utenom navnet jquery JavaScript-bibliotek utviklet for å forenkle klientside-programmering. jquery er det mest populære JavaScript-biblioteket i bruk, og benyttes på 67 % av de mest besøkte nettsidene (9). jquery er en gratis og åpen kilde programvare, lisensiert under MIT-lisensen AJAX AJAX er ikke et programmeringsspråk i seg selv, men en fellesbetegnelse for flere ulike teknologier. Begrepet er bygget på JavaScript, HTML, CSS, DOM, XML/JSON, og benytter asynkron dataoverføring mellom klient og tjener. Kort fortalt blir det utvekslet litt og litt data med serveren, fremfor å laste inn hele sider på nytt når bruker gjør en endring. AJAX er mye brukt på dagens nettsider som krever interaktivitet (eks. Facebook). Side 14 av 34

16 4.4 Grafisk fremstilling/design CSS Brukes til å definere utseendet på HTML filer. Utgangspunktet for CSS er at det skal ta for seg farger, fonter, stilinformasjon osv., slik at HTML kan ta for seg selve strukturen. CSS produserer mindre kode enn avanserte tabell-koder som krever at hele innholdet lastes før siden kan vises. CSS kan legges direkte i en HTML fil, men blir stort sett skilt ut i en egen fil. Ved å ha det i egen fil kan den tjene flere sider på samme tid, og man slipper å utføre eventuelle endringer gjentatte ganger Bilder Vi har utarbeidet en del grafiske elementer i form av bilder og ikoner for bruk i utviklingsmodell og rapport. Eksempler på dette er menyikoner og bakgrunnsbilder i «###############» og «#########», og illustrasjonsbilder i denne rapporten. Side 15 av 34

17 5. Utviklerverktøy Verktøyene vi har benyttet til utviklingen ble valgt ut i fra kjennskap ved prosjektets begynnelse, noen har også kommet til etter hvert. Disse har fungert godt under arbeidet. Figur 4 - Skjermbilde av Sublime Text Sublime Text 2 Tekstredigeringsprogram med markerings syntaks for en rekke programmeringsspråk (10). Har et pakkesystem for å legge til ytterligere funksjoner og støtte for flere språk (11). Proprietær programvare beregnet for Linux, Windows og OS X. Programvaren kan brukes uten gyldig lisens. Det vil da komme påminnelser om at man benytter seg av en gratisversjon, såkalt «nagware». 5.2 Google Chrome Pr. i dag verdens mest brukte nettleser (12). Har innebygde verktøy for utvikling og feilsøking av nettsider. Utviklerverktøyet er svært nyttig for å teste CSS rett i nettleseren. Man kan også lokalisere feil i JavaScript koden. Ved å bruk funksjon «Inspiser element» får man markert kode som hører til ulike elementer på nettsiden. Figur 5 - Google Chrome vist med utviklerverktøyet 5.3 cpanel cpanel er et UNIX-basert kontrollpanel for web hosting. Kontrollpanelet gir et grafisk brukergrensesnitt som forenkler prosessen med å administrere et nettsted. I################ ##############.. cpanel er lagt opp i tilknytning dette webhotellet for at vi skal lett få tilgang til database, e-post, statistikk, innstillinger osv. Figur 6 - ######################################### Side 16 av 34

18 5.4 phpmyadmin Figur 7 - Skjermdump av phpmyadmin Gratis verktøy med åpen kildekode skrevet i PHP med det formål å administrere MySQL databaser gjennom en nettleser. Bruker kan utføre ulike handlinger som å opprette, redigere, slette, utføre SQL spørringer, brukertilganger osv. 5.5 Notepad++ Gratis tekstredigeringsverktøy tilsvarende Sublime Text 2. Notepad++ har imidlertid ikke en pakkefunksjon for utvidelser slik som Sublime Text 2, og har et noe mer begrenset utvalg av funksjoner. Lisensiert under GNU General Public License. 5.6 Adobe Photoshop Avansert bilderedigeringsprogram. Regnes som det fremste profesjonelle verktøyet for digital bildebehandling, og er markedsleder innen kommersiell bildebehandling (13). Side 17 av 34

19 6. Sikkerhet PHP er et av de mest populære web utviklings språkene som er i bruk i dag. Den utstrakte bruken medfører også en bakside; ondsinnede angrep. Angrep mot nettsiden kan eksempelvis medføre kritisk nedetid, innhold blir byttet ut eller at nettsiden blir benyttet i phishing-svindler. Selv om sikkerhet i seg selv ikke har vært et eget mål i utviklingen, har vi allikevel tatt det hensyn til det underveis. I dette avsnittet ser vi litt nærmere på de mest vanlige sikkerhetsproblemene i PHP (14) (15), og hvordan vi har forholdt oss til disse gjennom utviklingen. 6.1 SQL-injection Angrepsmetode rettet mot database ved å manipulere en spørring til å utføre handlingen den ikke er ment å utføre. Denne formen for angrep er mulig dersom SQL-spørringene er direkte bygget opp av data inntastet av bruker. En potensiell angriper med kjennskap til bakenforliggende systemer kan konstruere korrekt syntaks i f.eks. HTML-skjema til å skrive ut informasjon, manipulere eller også slette hele tabeller. Figur 8 - Eksempel på kode som rensker brukerdata Ingen av spørringene i utviklingsmodellen avhenger direkte av data inntastet av bruker. All brukerdata blir rensket for skadelig kode gjennom ulike metoder. 6.2 Påloggingssikkert - «Brute-force» angrep «Prøv og feil angrep» er en simpel metode for å forsøke knekke passord. Metoden innebærer at en person prøver og feiler med tilfeldig passord, ofte ut ifra en såkalt ordbok, helt til man finner det rette. 6.3 Direkte tilgang systemfiler En rekke systemfiler er lagret i en egen mappe kalt «incl». Disse PHP filene utfører ulike handlinger mot server/database. Det er da vesentlig at ingen kan direkte gå til disse filene via sin nettleser. I de filene som henter filer fra mappen «incl» blir det definert en konstant kalt «INCLUDE_CHECK», er ikke denne konstanten satt vil prosessen mot server ikke initialiseres. Bildet viser hvordan konstanten blir definert og nødvendige filer blir inkludert med funksjonen «require_once». Side 18 av 34

20 6.4 Cross-site scripting(xss) Ved å utnytte HTTP GET, HTTP POST eller HTTP COOKIES er det mulig å angripe en nettside dersom brukerdata er uforsiktig behandlet (16). Et eksempel på dette er å endre på url i nettleser og utnytte HTTP GET til å utføre ondsinnet kode. Dette kan til en viss grad sammenlignes med SQL injection. Eksempel på dette som er relevant for vårt system kan være å ta utgangspunkt i følgende url og endre den til xxxxxxxxxx.net/?tab=<script>alert('skadelig!');</script> Hadde den inntastede dataen fra bruker ikke blitt rensket opp av systemet ville et popup-vindu kommet til syne med meldingen «Skadelig!». Istedenfor blir de skadelige tegnene fjernet fra url og skrevet ut som xxxxxxxxxx.net/?tab=%3cscript%3ealert('skadelig!');%3c/script%3e. Side 19 av 34

21 II Prosjekt X Side 20 av 34

22 III Prosjekt X Side 21 av 34

23 IV - Oppsummering Side 22 av 34

24 15. Videre arbeid Under hvert av delkapitlene som omhandler de to systemene er det beskrevet videre arbeid tilknyttet utvikling av systemene hver for seg. I dette avsnittet ser vi nærmere på systemets «grunnmur», og hva vi mener kan være hensiktsmessig for veien videre. Mye av dette er basert på forarbeidet som ble gjort i forbindelse med forprosjektet (vedlegg 7) Webhotell til dedikert server Et webhotell har begrensinger når det kommer til kapasitet og ressurser. På et tidspunkt bør systemet flyttes over på en dedikert løsning for å håndtere belastningen som et kommersielt bruk vil medføre. I forprosjektet tok vi for oss ulike serverløsninger, se vedlegg 7 avsnitt 3.1. Et webhotell har begrenset lagringsplass, pr i dag er denne kun 1 gigabyte. Spørsmålspakker med mye videospørsmål fyller raskt opp diskplass, og man vil være avhengig av en dedikert løsning da webhotell har svært begrenset lagringskapasitet Mellomlagring (cache) Det meste av innhold i dette systemet blir dynamisk generert. Dynamiske sider medfører en vesentlig større belastning på serveren sammenlignet med statiske sider. En måte å redusere denne belastningen er å innføre mellomlagring av sider som ofte er besøkt. Dette medfører en vesentlig større last på tjeneren i forhold til å servere statiske sider. Pr i dag er dette kun en utviklingsversjon med et begrenset belastningsnivå, og vi ser ikke at det er noe behov for mellomlagring. Om systemet skulle være i kommersiell bruk anser vi at behovet er tilstede Bytte av webtjener I forprosjektet ble det vurdert ulike webtjenere for prosjektet. Valget falt naturlig på apache ettersom dette er standard på samtlige webhotell som finnes på markedet. NGINX er et alternativ som etter all sannsynlighet ville redusert lastetid betraktelig (18). NGINX ble utviklet med tanke på å betjene et stort antall klienter på samme tid (19), dette er spesielt relevant med tanke på en kommersiell lansering. Figur 9 - Sammenligning av apache og NGINX Som det fremgår av figur 21 er det en betydelig forskjell. NGINX har også en innbygd funksjon for mellomlagring, noe som kan eliminere behov for ekstra programvare (20). Side 23 av 34

25 16. Prosjektadministrasjon 16.1 Organisering Oppdragsgiver Ole Johannes Øvretveit Styringsgruppe Joar Sande (Prosjektanvsvarlig) Olav Sande (Rettleier) Prosjektleder Lars-Petter Nygaard Kim André Salbu Rolf Yksnøy Ole-Jørgen Rylandsholm Figur 10 - Organiseringskart Styringsgruppe Styringsgruppa består av Joar Sande og Olav Sande fra Høyskolen i Sogn og Fjordane og oppdragsgiver Ole Johannes Øvretveit. Joar Sande har vært ansvarlig for å ivareta høgskolen sine gjeldende retningslinjer og regler, Olav Sande har vært engasjert som faglig rettleder Prosjektgruppe Gruppen består av fire avgangselever ved Høgskulen i Sogn og Fjordane: Kim André Salbu, Rolf Yksnøy, Ole-Jørgen Rylandsholm og Lars-Petter Nygaard. Side 24 av 34

26 16.2 Prosjektledelse Alle gruppemedlemmene gikk inn i dette prosjektet av egen interesse. Det falt dermed naturlig at samtlige hadde forutsetninger for både å kunne og ville løse oppgavene på egen hånd. I starten av prosjektet ble det delegert et lederansvar for gruppen. Underveis erfarte vi at lederrollen fikk en «teoretisk» betydning, og vi ser klare paralleller til Paul Hersey og Ken Blanchards sin 4. leder stil (S4) i deres teori om situasjonsbestemt ledelse. Teorien tar utgangspunkt i to hovedelementer (relasjonsorientering og oppgaveorientering) ved lederatferd, og en målestokk som baserer seg på de underordnedes «modenhetsnivå». Sistnevnte defineres ut ifra: - kompetanse og erfaring - evnen til å sette høye, men oppnåelige mål - vilje/evne og beredskap til å ta eller overta ansvar Figur 11 - Modell for Hersey & Blanchards teori Disse elementene danner grunnlaget for 4 ulike leder stiler: S1 Instruerende ledelse Ligger tett opp til autoritær ledelse. Leder bestemmer hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når det skal gjøres. Alle avgjørelser tas av leder alene. Bygger på enveiskommunikasjon. S2 Rådgivende ledelse Leder involverer medarbeiderne ved å oppmuntre de til å komme med egne innspill og meninger. Stilen åpner for en toveis kommunikasjon, og lederen vil forklare sine avgjørelser for å motivere og engasjere. Til syvende og sist er det leder som tar den endelige avgjørelse på egenhånd. S3 Medvirkende ledelse Medarbeiderne har nødvendig kompetanse og arbeidserfaring for gjennomførelse oppgaven. Av den grunn er det ikke behov for en sterkt styrende ledelse. Det kan imidlertid være at motivasjon ikke er på topp. Lederen vil da forsøke å legge til rette for at medarbeiderne selv skal finne løsninger på problemer som oppstår. Medarbeiderne kan selv ta avgjørelser underveis. S4 Delegerende ledelse Denne formen for ledelse benyttes ovenfor selvgående medarbeidere som både kan og vil løse oppgavene på egen hånd. Medarbeiderne planlegger og bestemmer selv hvordan arbeidsoppgaver skal løses. Lederens viktigste oppgave vil være å tilrettelegge. En medvirkende faktor i dette er at vi har tilbrakt 3-4 år i samme klasse, og vi har arbeidet med hverandre tidligere i større eller mindre grad. Vi har ulike egenskaper som utfyller hverandre og vi stiller «likt». Prosjektet tok til med et bestemt hierarki, men det ble en naturlig overgang der hvert enkelt medlem tok ansvar og jobbet mot et felles mål. På de ulike stadiene i prosjektfasen hadde vi en flytende overgang i hvem som tok ansvar for fremdriften uavhengig av hierarkiet som ble tiltenkt i starten. Side 25 av 34

27 HO2-300 Prosjekt X Hovedrapport 16.3 Fremdrift, milepæler og økonomi Kim Ole-Jørgen Rolf Lars-Petter Totalt Figur 12 - Antall timer fordelt på hele prosjektperioden Milepæler I forkant av prosjektet var det fastsatt noen milepæler i form av prosjektbeskrivelser, forprosjekt, presentasjoner osv. Gruppen har også tilføyet enkelte milepæler som hovedsakelig dreier seg om datoer for gjennomføring av tester, og interne frister for dokumentasjon. Disse er også gjengitt i Gantt-skjemaet som vi utformet i Microsoft Project, se vedlegg C Prosjektstart Innlevering av prosjektbeskrivelse Innlevering av forprosjekt Test av #### ## #### ## ###### Midtveispresentasjon Test av ##### hos oppdragsgiver Test av ##### på Akutten Test av ##### på Akutten ##### ferdig programmert og designet Utkast til rapport ferdig Innlevering av sluttrapport Presentasjon m/plakat Nettside ferdigstilt. Opprydding ferdig Møtevirksomhet I starten av prosjektet ble det gjennomført en rekke møter internt i gruppen, referater fra disse finnes i vedlegg 6. Etter hvert så man ikke behovet for flere møter ettersom alle arbeidet sammen på skolen. Vi hadde åpne diskusjoner og tok beslutninger underveis ved behov. Side 26 av 34

28 Arbeidslogg og tidsbruk 552:00 528:00 504:00 480:00 456:00 432:00 408:00 384:00 360:00 336:00 312:00 288:00 264:00 240:00 216:00 192:00 168:00 144:00 120:00 96:00 72:00 48:00 24:00 0:00 Kim Lars-Petter Ole-Jørgen Rolf Figur 13 - Tidsbruk fordelt på hver enkelt gruppemedlem Vi hadde 2000 timer tilgjengelig for prosjektet. Av disse har vi benyttet 1855, se vedlegg 5. Det er ført en detaljert arbeidslogg i perioden. Her har vi kort beskrevet hva hver enkelt har gjort de dagene man har arbeidet med prosjektoppgaven. I tillegg til denne arbeidsloggen har vi også ført en timeliste for prosjektperioden. Begge er gjengitt i sin helhet i vedlegg Økonomi Prosjektet har hatt små kostnader. Disse er knyttet til etablering og leie av webhotell og domene for utviklingen. I sammenheng med utvikling har det blitt benyttet proprietær programvare. Denne programvaren er imidlertid ikke ervervet særskilt for dette prosjektet da det benyttes tilnærmet daglig i ulike sammenhenger. Nedenfor følger en oppstilling av de faktiske utgifter i prosjektet. Webhotell (ProISP) Etablering NOK 99,00 Leige 12 mnd. NOK 120,00 Domene (www.xxxxxxx.net) Etablering NOK 0,00 Avgift 12 mnd. NOK 69,00 MVA NOK 72,00 Total NOK 360,00 Side 27 av 34

29 17. Konklusjon Arbeidet i forbindelse med denne bacheloroppgaven har pågått i 5 måneder. Vi har gjort oss mange erfaringer i denne tiden mens vi har planlagt og implementert design og løsninger. I perioden har det blitt opprettet og kjørt over 400 ##### for testing og presentasjon. I tillegg kommer testing av enkeltfunksjoner og «##########». Læringskurven underveis har vært veldig bratt. Vi ser at om man hadde hatt den kunnskapen vi nå sitter med ved prosjektstart, ville vi bygget systemet noe annerledes. Under utviklingen fikk vi implementert mye mer funksjonalitet enn vi opprinnelig hadde planlagt. I forprosjektet ble det definert et hovedmål om å realisere en ######### prototype til demonstrasjon ovenfor potensielle investorer. ########################################################################### ############### ########## #####. Gruppen har hatt god nytte av erfaring som tidligere prosjekter har gitt oss. Dette har vært vesentlig i arbeidet underveis, spesielt med tanke på planlegging og dokumentasjon. Vi har også hatt god nytte av fagene Prosjektstyring og Bedriftslære fra forrige semester. Se avsnitt Vi ser i etterkant at behovet for formelle møter med møteinnkalling og referat ble overvurdert. Som omtalt i så følte vi at interne møter underveis ble overflødig. Gruppen arbeidet for det meste sammen på skolen med en åpen dialog hele veien. Oppdragsgiver la svært lite føringer for arbeidet som vi utførte, så det var ikke noe behov for utbredt møtevirksomhet. Det ble holdt en jevn dialog over telefon og e-post. Det som foreligger av korrespondanse og møtereferat ligger i vedlegg 6. Arbeidet med prosjektet har gått veldig fint. Tidsmessig har vi holdt alle frister som ble satt på forhånd, noe vi er veldig tilfreds med. Vi har utviklet to velfungerende systemer med funksjonalitet godt utover de opprinnelige målene. Det er svært mange potensielle utvidelser av systemet, og vi kunne uten problemer ha tatt på oss for mye arbeid med utviklingen. Vi syns vi har gjort en god jobb i å begrense arbeidet med tanke på tiden vi har hatt tilgjengelig. Side 28 av 34

30 V - Vedlegg Side 29 av 34

31 Vedlegg separate dokument Vedlegg nr Vedlegg på CD Utskrift - Hovedrapport X X 1 Brukerhåndbok «##########» X X 2 Brukerhåndbok «#####» X X 3 Fil- og databasestruktur X 4 Kildefiler X 5 Arbeidslogg/tidsbruk X 6 Møtereferat/korrespondanse X 7 Forprosjektrapport X 8 Flipover fra oppstartsmøte X Side 30 av 34

32 A. Figur- og tabelliste Figur 1 - Skjermdump fra PHPMyAdmin, tabelloversikt Figur 2 - Eksempel på header i kildefil Figur 3 - Illustrasjon av klient- og serverside programmering Figur 4 - Skjermbilde av Sublime Text Figur 5 - Google Chrome vist med utviklerverktøyet Figur 6 - Skjermdump av cpanel tilknyttet 16 Figur 7 - Skjermdump av phpmyadmin Figur 8 - Eksempel på kode som rensker brukerdata Figur 21 - Sammenligning av apache og NGINX Figur 22 - Organiseringskart Figur 23 - Modell for Hersey & Blanchards teori Figur 24 - Antall timer fordelt på hele prosjektperioden Figur 25 - Tidsbruk fordelt på hver enkelt gruppemedlem Side 31 av 34

33 B. Litteraturliste 1. Ousterhout, John K. Scripting: Higher Level Programming for the 21st Century. IEEE Computer magazine. 1998, Mars. 2. Reddy, Gedi Chandra Mohan. Scripting Languages Vs Programming Languages ~ Information Technology. Information Technology. [Internett] April [Sitert: 5 Mai 2013.] 3. Netcraft LTD. May 2013 Web Server Survey. Netcraft Internet Research, Anti-Phishing and PCI Security Services. [Internett] 3 Mai [Sitert: 15 Mai 2013.] 4. W3Techs. Usage Survey of Web Servers broken down by Ranking. W3Techs. [Internett] [Sitert: 9 Februar 2013.] 5. W3Techs. Usage statistics and market share of PHP for websites. W3Techs. [Internett] 15 Mai [Sitert: 15 Mai 2013.] 6. Shah, Dharmesh. Why PHP Is Fun and Easy But Python Is Marriage Material. OnStartups.com. [Internett] 27 Oktober [Sitert: 17 Februar 2013.] Material.aspx. 7. Renee. Code Wars: Ruby vs Python vs PHP [Infographic]. Udemy Blog. [Internett] 16 November [Sitert: 25 Januar 2013.] https://www.udemy.com/blog/modern-language-wars/. 8. Refsnes Data. PHP 5 MySQLi Functions. W3Schools Online Web Tutorials. [Internett] [Sitert: 1 Februar 2013.] 9. BuiltWith.com. jquery Usage Statistics. BuiltWith. [Internett] 8 Mai [Sitert: 13 Mai 2013.] 10. Sublime Text Community. Sublime Text Unofficial Documentation. [Internett] [Sitert: 1 Januar 2013.] 11. Wikipedia, the free encyclopedia. Wikipedia. Sublime Text - Wikipedia, the free encyclopedia. [Internett] 10 Mai [Sitert: 10 Mai 2013.] 12. StatCounter. StatCounter Global Stats - Browser, OS, Search Engine including Mobile Market Share. StatCounter Global Stats. [Internett] 1 Mai [Sitert: 15 Mai 2013.] 13. Wikipedia. Adobe Photoshop - Wikipedia. Wikipedia, den frie encykloped. [Internett] 8 Mars [Sitert: 12 Mars 2013.] Side 32 av 34

34 14. Shiflett, Chris. Essential PHP Security. Cupertino, California : O'Reilly, ISBN X. 15. The OWASP Foundation. The Open Web Application Security Project. PHP Top 5. [Internett] 16 Januar [Sitert: 1 Januar 2013.] https://www.owasp.org/index.php/php_top_5#p4:_php_configuration. 16. CGISecurity.com. The Cross-Site Scripting (XSS) FAQ. CGISecurity - Website and Application Security News. [Internett] Mai [Sitert: 1 Januar 2013.] 17. Sights. THE HTML5 TEST HOW WELL DOES YOUR BROWSER SUPPORT HTML5? THE HTML5 TEST. [Internett] Januar [Sitert: 21 Mai 2013.] 18. Whisperdale Network. Whisperdale Network - Affordable IT services since 2007! Nginx vs Cherokee vs Apache vs Lighttpd. [Internett] [Sitert: 9 Februar 2013.] 19. NGINX Inc. NGINX Enterprise Software Nginx, Inc. [Internett] [Sitert: 20 April 2013.] 20. Garron, Guillermo. Nginx+Varnish compared to Nginx. Guillermo Garron My geek side. [Internett] 22 April [Sitert: 15 Mai 2013.] Side 33 av 34

35 C. Gantt-skjema Side 34 av 34

Relansering av thetroutbum.com

Relansering av thetroutbum.com HOVEDPROSJEKT Relansering av thetroutbum.com Forfattere: Vivek Bhogal Magnus Feiring Dato: 20.05.09 Side 1 SAMMENDRAG Tittel: Relansering av thetroutbum.com Dato: 20.05.2009 Deltakere: Veileder: Oppdragsgiver:

Detaljer

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Hovedprosjekt: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Developing a website for Skjerdingen Høyfjellshotell Forfattere: Rikke Julie Foss-Pedersen Ingvild Mælum Ann Kristin Tøfte Dato: 20.

Detaljer

WEB APPLICATION DEVELOPMENT REST API & EMBERJS

WEB APPLICATION DEVELOPMENT REST API & EMBERJS WEB APPLICATION DEVELOPMENT REST API & EMBERJS pure hub Prosjektgruppe: Rådgiver: Produkteier: Kunde: Raheel Akhtar Quan Vu Loc Cao Do Kirsten Ribu Tommy Kristoffersen Syscom AS HiOA - Fakultet for teknologi,

Detaljer

Båtforening på nett. Prosjektrapport

Båtforening på nett. Prosjektrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, s141721 Rade Vuckovic, s113474 Frode Sørensen, s134704 Prosjektrapport PROSJEKT NR. 2009-36 Studieprogram:

Detaljer

IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I. Sheep Locator

IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I. Sheep Locator IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I Sheep Locator Gruppe 6 20. november 2013 Thomas Gautvedt Aina Elisabeth Thunestveit Jostein Granli Geir Forslund Roar Gjøvaag Innhold 1 Introduksjon 1 1.1 Om prosjektet...........................................

Detaljer

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 HB Guide Feilsøkingsverktøy for Homebase AS Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 Gruppe 33: Karl Øgaard, s171641 Aria Nejad, s171674 Fredrik Ung, s171652 Morten Iversen, s171666 1/136 PROSJEKT

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Nettside, Webshop og Beregningsmodell Hovedprosjekt våren 2009

Nettside, Webshop og Beregningsmodell Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically

Detaljer

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Arena Kundereskontro Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Av: Roger Ommedal, Andreas Åkesson, Ashkan Vahidishams og Simen Trippestad PROSJEKT NR. 2015-25 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Kandidatnummer(e): Kristoffer Strøm Bergset (1709), Terje Nilsson Wallem, Johan Alexander de Lima Hessen

Kandidatnummer(e): Kristoffer Strøm Bergset (1709), Terje Nilsson Wallem, Johan Alexander de Lima Hessen Hovedprosjekt Tittel: D1304: Mobil-app til støtte av kurs og undervisning Kandidatnummer(e): Kristoffer Strøm Bergset (1709), Terje Nilsson Wallem, Johan Alexander de Lima Hessen Dato: Fagkode: Fagnavn:

Detaljer

Sammendrag av Bacheloroppgaven

Sammendrag av Bacheloroppgaven Sammendrag av Bacheloroppgaven Tittel: 3D Visualisering på Web Nr. : 4 Dato : 20.05.09 Deltaker(e): Jon Espen Kvisler Aleksander Stalsberg Veileder(e): Anne Kristin Kvitle Oppdragsgiver: Visualisere.no

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Et oppfølgings- og dokumentstyringsverktøy for Takst og Prosjektkontroll AS Gruppe 19 Thomas Myklebust Fjørstad Marius Lørstad Solvang Espen Jøstne Hansen

Detaljer

Kapittel 1. Kom i gang med PHP

Kapittel 1. Kom i gang med PHP Kapittel 1 Kom i gang med PHP Læringsmål: Dette kapittelet vil fungere som en enkel oppstartsguide for å komme i gang med PHP. Du vil få lære om historien bak PHP installasjon av nødvendig programvare

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 31 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

[1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN. Dato:

[1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN. Dato: [1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN Dato: 23.05.2012 [2] SAMMENDRAG Tittel: BoligHandel1 Dato : 23.05.12 Deltaker(e)/ Thomas A. Almenningen

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Sluttdokumentasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Sluttdokumentasjon 1 Sluttdokumentasjon Hovedprosjekt 2013 Hovedprosjekttittel: ""

Detaljer

Sammendrag. Tittel: livenetconcept. Dato: 19.05.2008 Forfatter: Anders Gimmestad Gule, Joachim Øyre. Veileder: Høgskolelektor Monica Strand

Sammendrag. Tittel: livenetconcept. Dato: 19.05.2008 Forfatter: Anders Gimmestad Gule, Joachim Øyre. Veileder: Høgskolelektor Monica Strand Sammendrag Tittel: livenetconcept Dato: 19.05.2008 Forfatter: Anders Gimmestad Gule, Joachim Øyre Veileder: Høgskolelektor Monica Strand Oppdragsgiver: NM på ski 2009 Kontaktperson: Erik Røste Nøkkelord:

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. SAMMENDRAG Dette er slutt dokumentasjonen til hovedprosjektet for gruppe 17 ved Høgskolen i Oslo våren 2011

HOVEDPROSJEKT. SAMMENDRAG Dette er slutt dokumentasjonen til hovedprosjektet for gruppe 17 ved Høgskolen i Oslo våren 2011 PROSJEKT NR. 17 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT TILGJENGELIGHET ÅPEN Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 DOOA.NO

Detaljer

Effektiv integrasjon av Java servlets i Apache web-tjener

Effektiv integrasjon av Java servlets i Apache web-tjener Effektiv integrasjon av Java servlets i Apache web-tjener Hovedoppgave ved sivilingeniørutdanningen i informasjons- og kommunikasjonsteknologi av Steffen S. Hellestøl Grimstad, mai 2000 Forord Hovedoppgaven

Detaljer

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM HOVEDPROSJEKT:2003 SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM FORFATTERE: VIDAR GRØNLAND RAGNAR HAUGLAND TARJEI WESTRUM SVEN ARE FINNEVOLDEN Dato: 19.05.2003 Sammendrag av hovedprosjekt Tittel: Skolelinux Overvåkningssystem

Detaljer

Effektiv sikkerhetstesting av webapplikasjoner med rikt innhold

Effektiv sikkerhetstesting av webapplikasjoner med rikt innhold Effektiv sikkerhetstesting av webapplikasjoner med rikt innhold Ole Jacob Syrdahl Eriksen Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juli 2008 Hovedveileder: Svein Johan Knapskog, ITEM Biveileder(e):

Detaljer

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011 PROSJEKT NR. 18 TILGJENGELIGHET åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT I DATA

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

HOVEDPROSJEKT. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 12 TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

BACHELOROPPGAVE: Reccoon - automatisert rammeverk for external network footprinting. FORFATTERE: Jan William Johnsen Kasper Kristoffersen

BACHELOROPPGAVE: Reccoon - automatisert rammeverk for external network footprinting. FORFATTERE: Jan William Johnsen Kasper Kristoffersen BACHELOROPPGAVE: Reccoon - automatisert rammeverk for external network footprinting FORFATTERE: Jan William Johnsen Kasper Kristoffersen DATO: 19.05.2014 Sammendrag av Bacheloroppgaven Tittel: Reccoon

Detaljer