INNSIGELSE OG MEKLING. Prosedyrer for behandling av innsigelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNSIGELSE OG MEKLING. Prosedyrer for behandling av innsigelser"

Transkript

1

2 INNSIGELSE OG MEKLING Prosedyrer for behandling av innsigelser v/ Eivind Elvestad Seniorrådgiver Fylkesmannen i Troms, avdeling for plan, reindrift og samfunnssikkerhet

3 1. Innledning

4 Innsigelse Kan fremmes av berørt statlig og regionalt organ, annen berørt kommune og Sametinget Innebærer at det ikke kan treffes planvedtak med rettsvirkning før innsigelsen er avklart, dvs - imøtekommet av kommunen - frafalt av innsigelsesorganet - partene er enige om omforent løsning eller planvedtaket er stadfestet av departementet

5 Prosessen Planvedtak med rettsvirkning Innsigelse Behandling i kommunen Avklaring Uavklart Mekling? Mekling Avklaring Unntak: Endring som krever ny høring/ O.E Vedtak etter mekling Dialog Avskjæring? Uavklart Planvedtak u/ rettsvirkning evt. delvis rettsvirkning Avvent planvedtak Unntaksvis ikke mekling Oversendelse til KMD. Mulige utfall: - Innsigelsen avskjæres - Planen godkjennes - Godkjennes m/ endringer - Godkjennes ikke

6 2. Vilkår for å fremme innsigelse

7 Pbl Grunnvilkår for å fremme innsigelse «Berørt statlig og regionalt organ» - Berørt statlig organ er et organ utpekt av fagdepartementet for å ivareta konkrete offentlige interesser ( se vedlegg til rundskriv H-2/14) - Saken må være av «nasjonal aller vesentlig regional betydning» Andre kommuner «vesentlig betydning for kommunens innbyggere, for næringslivet eller natur- eller kulturmiljøet i kommunen, eller for kommunens egen virksomhet eller planlegging» Sametinget «spørsmål som er av vesentlig betydning for samisk kultur eller næringsutøvelse».

8 Rundskriv H-2/14, pkt 2.1.3: Det er opp til vedkommende fylkeskommune, annen berørt kommune eller statlige fagorgan å avgjøre hvilke interesser som er så vesentlige at det bør føre til innsigelse og eventuelt avgjørelse i departementet Tilsvarende i ot.prp.( ) side 192 Kommunen kan m.a.o. ikke se bort fra en innsigelse på grunn av uenighet om grunnlaget for innsigelsen Konflikten må om nødvendig avgjøres av KMD

9 Innsigelse kan ikke fremmes av andre organer som har interesser i planleggingen Generelt kan innsigelsen ikke begrunnes i et organs privatrettslige interesser Et organ kan for eksempel ikke fremme innsigelse for å ivareta sine interesser som eiendomsforvaltere og/eller utbyggere.

10 2.2 Andre vilkår Adgang bare innenfor høringsfristen Ikke adgang til omkamp ( 5-5, 1. ledd) Begrunnet i hensynet til forutberegnelighet Gjelder hvor: - Innsigelsen har blitt avgjort i løpet av ti siste år eller - Det kunne vært fremmet innsigelse til plan vedtatt i løpet av de ti siste år - Ikke til hinder for innsigelse hvor planforslaget inneholder nye elementer eller detaljeringer - Betydningen av nye forhold, ny kunnskap, regelendringer, nye nasjonale føringer mv. Forutsetter tidlig medvirkning, ledd jf. 3-2, 3. ledd Krav til begrunnelse og forankring

11 2.3 Avskjæring av innsigelse Kan planmyndigheten avskjære innsigelse under henvisning til at vilkårene ikke er til stede? Myndigheten til å avskjære innsigelser etter tiårsregelen ligger hos KMD: «Dersom kommunen og innsigelsesorganet er uenig om adgangen til å fremme innsigelse etter den bestemmelsen er avskåret, avgjør departementet spørsmålet når innsigelsessaken er sendt til departementet» ( 5-5, 1. ledd) «I tilfeller som nevnt i første ledd tredje punktum får kommunens planvedtak først virkning når departementet har avgjort at innsigelsesadgangen er avskåret» (2.ledd)

12 Foto: Ronald Johansen, Itromsø Opphavsberettiget har gitt tillatelse til bruk av bildet

13

14 Avskjæring på andre grunnlag? Spørsmål om avskjæring pga manglende medvirkning? Ikke regulert direkte i loven Forarbeidene, forutsetter at spørsmålet også i slike tilfeller må avgjøres av departementet, se ot.prp. nr. 32. ( ) Det samme er lagt til grunn i rundskriv H-2/14 pkt Innsigelsen har rettsvirkning til den eventuelt er avskåret av KMD. Fremmet av noen som generelt ikke har innsigelsesrett? Må kunne behandles som en merknad

15 Spørsmål om innsigelsen er fremmet for sent? Rettskildene spriker Prp s.193 Innsigelser fremmet etter høringsfristen har ikke rettsvirkning. Tilsvarende i Innjord s 113. Rundskriv H-2/14 pkt 2.4.2: «Dersom kommunen mener at retten til innsigelse er falt bort på grunn av at fristen for innsigelse har gått ut.. kan ikke kommunen selv avgjøre dette». Ved uenighet om innsigelsen er fremmet for sent, vil saken måtte avgjøres av departementet Innsigelsen vil også i slike tilfeller hindre kommunen i treffe planvedtak med rettsvirkning

16 Fagorganets innvending vil i alle tilfeller være en vesentlig del av sakens opplysning, og må inngå i beslutningsgrunnlaget Planen vil kunne løftes til departementet etter pbl (3) og (3) Gir departementet adgang til å endre eller oppheve planen helt eller delvis, dersom planen strider mot nasjonale interesser eller overordnet plan Gjelder uavhengig av om det foreligger en gyldig innsigelse Hensynet til forutberegnelighet tilsier at terskelen må være høyere for å endre eller oppheve en plan i slike tilfeller. Hvor det ikke foreligger innsigelse vil kommunens vedtak ha rettsvirkning fram til den eventuelt endres eller oppheves

17 Prosedyre ved spørsmål om avskjæring Spørsmålet om avskjæring skal oversendes departementet sammen med innsigelsessaken, se rundskriv H-2/14 pkt 2.4.1: Det vil være Kommunal- og moderniseringsdepartementet som i forbindelse med behandlingen av innsigelsessaken skal avgjøre om retten til innsigelse er i behold. Dette innebærer at det normalt må gjennomføres mekling før saken eventuelt oversendes KMD Finner departementet at innsigelsesretten ikke er i behold, vil planen være bindende fra tidspunktet for departementets avgjørelse

18 Planvedtak med rettsvirkning Innsigelse Behandling i kommunen Avklaring Uavklart Mekling? Mekling Avklaring Unntak: Endring som krever ny høring/ O.E Vedtak etter mekling Dialog Avskjæring? Uavklart Planvedtak u/ rettsvirkning evt. delvis rettsvirkning Avvent planvedtak Unntaksvis ikke mekling Oversendelse til KMD. Mulige utfall: - Innsigelsen avskjæres - Planen godkjennes - Godkjennes m/ endringer - Godkjennes ikke

19 3. Behandling av innsigelser

20 3.1 Tidlig avklaring Så lenge en sak ikke er tatt opp til behandling i KMD, kan innsigelsen avklares når som helst i prosessen. Dette vil kunne skje på flere måter: Ubetinget frafall av innsigelsen Innsigelsen imøtekommes fullt ut Enighet om omforent løsning I alle disse tilfeller vil planen kunne vedtas med rettsvirkning Unntak for eventuelle endringer som tilsier at det må gjennomføres ny høring og offentlig ettersyn

21 Planvedtak med rettsvirkning Innsigelse Behandling i kommunen Avklaring Uavklart Mekling? Mekling Avklaring Unntak: Endring som krever ny høring/ O.E Avvent Vedtak planvedtak etter mekling Dialog Avskjæring? Uavklart Planvedtak u/ rettsvirkning evt. delvis rettsvirkning Avvent planvedtak Unntaksvis ikke mekling Oversendelse til KMD. Mulige utfall: - Innsigelsen avskjæres - Planen godkjennes - Godkjennes m/ endringer - Godkjennes ikke

22 3.2 Kommunens behandling av innsigelsene Innsigelsen behandles av kompetent myndighet i kommunen, som for eksempel kan: 1)Ta innsigelsen til følge 2) Akseptere løsning partene har blitt enige om o Kommunestyret vil i disse to tilfellene kunne treffe planvedtak med rettsvirkning, med unntak for endringer som krever ny høring/ O.E 3) Ta innsigelsen delvis til følge 4) Avgjøre at innsigelsen ikke skal tas til følge o I tilfelle 3 og 4 skal det normalt gjennomføres mekling o Planvedtak bør avventes til det er sikkert at saken ikke vil kunne løses lokalt (normalt etter mekling)

23 Planvedtak med rettsvirkning Innsigelse Behandling i kommunen Avklaring Uavklart Mekling? Mekling Avklaring Unntak: Endring som krever ny høring/ O.E Avvent Vedtak planvedtak etter mekling Dialog Avskjæring? Uavklart Planvedtak u/ rettsvirkning evt. delvis rettsvirkning Avvent planvedtak Unntaksvis ikke mekling Oversendelse til KMD. Mulige utfall: - Innsigelsen avskjæres - Planen godkjennes - Godkjennes m/ endringer - Godkjennes ikke

24 Klar hovedregel: Mekling 3.3 Skal saken mekles? 5-6, 1. ledd 1. pkt: «Finner kommunen ikke å kunne ta hensyn til innsigelsen, skal det ordinært foretas mekling mellom partene» Snever unntaksregel Kan bare unnlates «unntaksvis og i helt spesielle tilfeller», rundskriv H-2/14 Forutsetter at begge parter er enige om at mekling ikke har noen hensikt (prp. s 195 og rundskriv H-2/14) Må skje i samråd med Fylkesmannen (forutsatt i 5-6 og rundskriv H-2/14) Er departementet uenige i avgjørelsen kan saken sendes tilbake for ny lokal behandling (ot. prp. nr. 56 )

25 Planvedtak med rettsvirkning Innsigelse Behandling i kommunen Avklaring Uavklart Mekling? Mekling Avklaring Unntak: Endring som krever ny høring/ O.E Planvedtak etter mekling Dialog Avskjæring? Uavklart Planvedtak u/ rettsvirkning evt. delvis rettsvirkning Unntaksvis ikke mekling Saken kan ikke løses lokalt. Det vil nå kunne treffes planvedtak Oversendelse til KMD. Mulige utfall: - Innsigelsen avskjæres - Planen godkjennes - Godkjennes m/ endringer - Godkjennes ikke

26 Ofte treffes vedtak på dette stadiet 3.4 Tidspunkt for planvedtak Praksis i fylket varierer Loven: Bare vedtak på dette stadiet hvis det ikke foreligger uavklart innsigelse Planvedtak med rettsvirkning Innsigelse Behandling i kommunen Avklaring Uavklart Mekling? Mekling Avklaring Unntak: Endring som krever ny høring/ O.E Planvedtak etter mekling Dialog Avskjæring? Uavklart Planvedtak u/ rettsvirkning evt. delvis rettsvirkning Unntaksvis ikke mekling Saken kan ikke løses lokalt. Det vil nå kunne treffes planvedtak Oversendelse til KMD. Mulige utfall: - Innsigelsen avskjæres - Planen godkjennes - Godkjennes m/ endringer - Godkjennes ikke

27 Årsaker Det kan ta tid å beramme og gjennomføre mekling Forståelig at politikere, administrasjon og tiltakshavere ønsker at planen så snart som mulig skal kunne vedtas, og i alle fall delvis tre i kraft.

28 Lovens ordning Lovens forutsetning: Kommunestyret tar stilling til planforslaget etter meklingsmøtet Meklingsresultatet legges fram for kommunestyret som en del av sakens opplysning 5-6 «Dersom enighet [i mekling] ikke oppnås, treffer kommunen planvedtak og sender planen og innsigelsen, med meklerens tilrådning, til departementet» «når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for kommunestyret til behandling»

29 NOU 2003:14, s 264 og prp. side 195: «Når meklingen er avsluttet, treffer kommunen vedtak om planen» Rundskriv H-2/14 pkt 2.5: «Det følger av 5-6 at meklingen normalt skal foretas før kommunestyret treffer planvedtaket. Bare unntaksvis bør mekling skje etter at kommunestyrevedtaket er gjort» Departementets kommuneplanveileder, s 27: Mekling bør skje på grunnlag av at innsigelsen er behandlet i et politisk organ. Det vil si at meklingen bør være gjennomført før kommunestyret treffer kommunens sluttvedtak Tilsvarende i juridisk teori, se Innjord på side 120.

30 Lovtekst, forarbeider, rundskriv mv. forutsetter at planvedtak først skal treffes etter mekling. Eventuelt til det er avgjort at saken ikke skal mekles Dette gjelder både for planvedtak med rettsvirkning og planvedtak med rettsvirkning for «klart avgrensede deler av planen» ( 11-6, 1. ledd og 12-13, 1. ledd) Dette kan begrunnes i flere ulike hensyn

31 Hensynet til sakens opplysning Hensynet til sakens opplysning (forvaltningsloven 17) Tilsier at meklingsresultatet inngår i kommunestyrets beslutningsgrunnlag Kan være meklet fram en omforent løsning som kommunestyret må ta stilling til før det treffes planvedtak Beslutningsgrunnlaget til kommunestyret kan ha blitt endret gjennom meklingen (nye kunnskap, utredninger mv).

32 Hensynet til sammenheng/konsekvens Hvis det allerede er truffet planvedtak og partene deretter blir enige under meklingen: Nytt planvedtak, eller får det opprinnelige planvedtaket dermed rettsvirkning? Hvis det siste er tilfellet, når fikk vedtaket rettsvirkning? Kunngjøring og underretting? Når begynte klagefristen for reguleringsplaner å løpe? Meklingsresultatet kan tilsi at planen må endres Partene har f.eks. blitt enige om omforent løsning Endring av plan i seg selv et planvedtak Konklusjon: Må treffes nytt planvedtak med rettsvirkning

33 Fristen på to uker for oversendelse blir meningsløs når kommunestyret vedtar saken før mekling. Pbl 5-6, 2 ledd: «Kommunen skal innen to uker etter kommunestyrets vedtak oversende saken til fylkesmannen». Utfallet av meklingen er bestemmende for kommunestyrets kompetanse (myndighet), se neste ark.

34 Planvedtak med rettsvirkning Innsigelse Behandling i kommunen Avklaring Uavklart Mekling? Mekling Avklaring Unntak: Endring som krever ny høring/ O.E Utfallet bestemmende for kommunestyrets kompetanse Dialog Avskjæring? Uavklart Planvedtak u/ rettsvirkning evt. delvis rettsvirkning Avvent planvedtak Unntaksvis ikke mekling Oversendelse til KMD. Mulige utfall: - Innsigelsen avskjæres - Planen godkjennes - Godkjennes m/ endringer - Godkjennes ikke

35 Oppsummering: Loven forutsetter at planen vedtas etter mekling eller når det er avklart at planen ikke skal mekles. Hvis det allerede er truffet planvedtak, vil det ofte måtte treffes nytt planvedtak etter meklingen

36 3.5 Meklingen Planvedtak med rettsvirkning Innsigelse Behandling i kommunen Avklaring Uavklart Mekling? Mekling Avklaring Unntak: Endring som krever ny høring/ O.E Vedtak etter mekling Dialog Avskjæring? Uavklart Planvedtak u/ rettsvirkning evt. delvis rettsvirkning Avvent planvedtak Unntaksvis ikke mekling Oversendelse til KMD. Mulige utfall: - Innsigelsen avskjæres - Planen godkjennes - Godkjennes m/ endringer - Godkjennes ikke

37 Pbl 5-6, 3. ledd «Kongen avgjør hvem som skal være mekler» Lagt til Fylkesmannen ved kgl. res. 16. juni 2009 Blir ikke inhabil hvor FM har innsigelse, rundskriv H-2/14 pkt. 2.6 Formålet er å komme fram til en løsning som innebærer at planen kan vedtas med rettsvirkning Meklingen bidrar også til sakens opplysning, både for kommunestyre og departementet Fylkeskommunen kan yte nødvendig planfaglig bistand

38 3.6 Løsning av innsigelsen Vil kunne skje på flere måter: Ubetinget frafall av innsigelsen Innsigelsen imøtekommes fullt ut Enighet om omforent løsning Omforent løsning: Normalt vil planmyndigheten i etterkant av meklingen skissere opp et skriftlig forslag til løsning F.eks. justering av arealformål, planbestemmelser (herunder plankrav), hensynssoner, andre avbøtende tiltak. Hvis løsningen aksepteres kan innsigelsen regnes som frafalt, forutsatt at løsningen vedtas politisk.

39 3.7 Saksforberedelse for kommunestyre Planen med meklingsresultat bringes inn for kommunestyret Faglige innvendinger fra berørte myndigheter vil være en viktig del av kommunestyrets beslutningsgrunnlag I saksfremlegget må det redegjøres for behandlingen av innsigelsene

40 Fylkesmannens vedtak av (oppheving av KPA Tromsø) Kravet til at saksfremlegget må redegjøre for hvordan planen ivaretar nasjonale og regionale hensyn, må klart innebære at det redegjøres grundig for eventuelle innsigelser fra berørte sektormyndigheter til planforslaget, og status for disse på tidspunktet for vedtak. O.J Pedersen mfl. «Plan- og bygningsrett» 2.utg, del I side : Saksfremlegget må også redegjøre for eventuelle innsigelser etter Det gjelder når tvisten ikke er løst, slik at kommunestyrets kompetanse ifølge første ledd er begrenset. Men også når tvisten er løst, må det redegjøres for hva innsigelsen gikk ut på, hvilket område den referer seg til og hvorledes konflikten er løst.

41 3.8 Planvedtak (kommunestyrets kompetanse) Innsigelse avklart: Endelig planvedtak med rettsvirkning for hele planen ( og 12-12) Unntak for endret arealbruk som ikke har vært på høring Vesentlighetsvurdering Delvis ikrafttredelse Plan med innsigelse: Ikke kompetanse til å vedta planen med rettsvirkning Unntak hvor «innsigelsen knytter seg til klart avgrensede deler av planen» ( 11-16, 1. ledd og 12-13, 1. ledd). Kommunestyret kan da vedta med rettsvirkning de deler av planen det ikke knytter seg innsigelse til. Kommuneplanvedtaket er grunnlaget for behandlingen i KMD

42 3.9 Om adgangen til å vedta «klart avgrensede deler av planen» Forutsetningen er at det gjelder selvstendige deler av planen som ikke vil påvirkes av utfallet av innsigelsessaken (Innjord ) Innsigelse mot arealformål i plankartet? Innsigelse mot planbestemmelse? Bestemmelser som tillater Bestemmelser som begrenser Innsigelse til saksbehandlingen? For eksempel manglende konsekvensutredning eller vurdering etter naturmangfoldloven Prp. side 238: Opp til innsigelsesorganet å presisere hvilke deler av planen som kan sluttbehandles av kommunen. Innebærer et krav til konkretisering og presisjon i innsigelsen.

43 Det må fremgå uttrykkelig av vedtaket at kompetansen benyttes og vedtaket må hjemles i ledd, 2 pkt. (KPA) eller 12-13, 1. ledd, 2 pkt. (reguleringsplan) Vedtaket må klargjøre hva som er vedtatt med rettsvirkning, og hva som er unntatt rettsvirkning og dette må synliggjøres i plandokumentene

44 3.10 Oversendelse KMD Planvedtak med rettsvirkning Innsigelse Behandling i kommunen Avklaring Uavklart Mekling? Mekling Avklaring Unntak: Endring som krever ny høring/ O.E Vedtak etter mekling Dialog Avskjæring? Uavklart Planvedtak u/ rettsvirkning evt. delvis rettsvirkning Avvent planvedtak Unntaksvis ikke mekling Kommunens planvedtak som grunnlag for behandling i KMD Oversendelse til KMD. Mulige utfall: - Innsigelsen avskjæres - Planen godkjennes - Godkjennes m/ endringer - Godkjennes ikke

45 3.10 Oversendelse til KMD Etter planvedtaket oversender kommunen saken til Fylkesmannen Krav til kommunens oversendelse i rundskriv H-2/14 pkt 3.1 Fylkesmannen sender saken sammen med sin tilrådning til departementet Krav til Fylkesmannens oversendelse i pkt 3.2 i rundskrivet

46 3.11 Frister Kommunestyret må vedta reguleringsplanforslag innen 12 uker fra reguleringsplanforslaget er «ferdigbehandlet» ( 12-12) Kommunen skal oversende saken til Fylkesmannen to uker etter kommunestyrets vedtak ( 5-6) Fylkesmannen bør oversende saken til KMD innen fire uker fra kommunes oversendelse ( 5-6) Fylkesmannens frist kan om nødvendig forlenges til seks uker, i større og mer komplekse saker ( 5-6) Fristene har karakter av «ordensregler» og det knytter seg ingen konkrete rettsvirkninger til fristoversittelse.

47 4. Behandlingen i KMD Fire mulige utfall: Planen godkjennes Innsigelsen avskjæres Planen godkjennes med endringer KMD vil vurdere planen under ett Ikke noe krav om at endringene knytter seg til deler av planen det er fremmet innsigelse mot Planen godkjennes ikke

48 5. Virkninger av vedtaket til KMD Godkjennes planen (evt. med endringer) blir planen bindende og trer i kraft I tilfeller hvor kommunestyret har vedtatt delvis ikrafttredelse, vil resten av planen nå tre i kraft De uavklarte delene av planen vil først nå kunne kunngjøres Kunngjøring foretas av kommunen Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak kan ikke påklages

49 Takk for meg!

Rettsvirkningen av innsigelser til KPA

Rettsvirkningen av innsigelser til KPA Rettsvirkningen av innsigelser til KPA Bergens Næringsråd / EBA 6. mars 2013 OSLO 06.03.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no Saksbehandling ved innsigelse: - Kommunens forslag

Detaljer

T/2-13 Retningslinjer for bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven. Bodø 18. september 2013

T/2-13 Retningslinjer for bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven. Bodø 18. september 2013 T/2-13 Retningslinjer for bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven Bodø 18. september 2013 Hva? Innsigelse; myndigheten til å treffe endelig vedtak i plansaker overføres fra kommunen

Detaljer

Nye innsigelsesbestemmelser

Nye innsigelsesbestemmelser Nye innsigelsesbestemmelser Kommunene har ansvaret for at også nasjonale og regionale interesser blir ivaretatt. Statlige og regionale myndigheter skal medvirke i planprosessene slik at interessene blir

Detaljer

Rundskriv om innsigelser hva er nytt?

Rundskriv om innsigelser hva er nytt? Rundskriv om innsigelser hva er nytt? Seniorrådgiver Marit Tofte Nettverkssamling 2.-3. desember 2013 1 Bakgrunn Kommunene vedtar kommunale planer, innenfor gjeldende nasjonal politikk Ca 2.100 kommunale

Detaljer

Arealforvaltning etter plan- og bygningsloven

Arealforvaltning etter plan- og bygningsloven Arealforvaltning etter plan- og bygningsloven Kurs for reinbeitedistriktene Stabbursnes/Varangerbotn 11. og 13 august 2015 Plan- og bygningsloven Samfunnets system for saksbehandling og vedtak om omdisponering

Detaljer

Fylkesmannens rolle i planprosessen. Det er «konge» å være planmyndighet»

Fylkesmannens rolle i planprosessen. Det er «konge» å være planmyndighet» Fylkesmannens rolle i planprosessen Det er «konge» å være planmyndighet» Ansvar og bistand i planleggingen Ansvaret for planlegging etter loven ligger til kommunestyrene, regionale planmyndigheter og

Detaljer

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Plansystemet etter plan- og bygningsloven Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Lovens formål Fremme bærekraftig utvikling Bidra til samordning av statlige, regionale og kommunale oppgaver

Detaljer

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6 Notat Til: Ole Kristian Kirkerud Att.: Kopi til: Planråd v/ole Jakob Reichelt Fra: Richard Søfteland Jensen Dato: 18. oktober 2012 Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering

Detaljer

Oppstart av arbeid med kommuneplanen

Oppstart av arbeid med kommuneplanen Oppstart av arbeid med kommuneplanen - 11-12 Kommunen skal kunngjøre oppstart av arbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier (internett). Berørte offentlige

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2018/ Greta Hagen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2018/ Greta Hagen, Osen kommune Sentraladministrasjonen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2018/640-35 Greta Hagen, 12.07.2019 Egengodkjenning av

Detaljer

Forsøk samordning av statlige innsigelser Iverksatt fra i Troms. Oddvar Brenna Fagansvarlig plan Plan, reindrift og samfunnssikkerhet

Forsøk samordning av statlige innsigelser Iverksatt fra i Troms. Oddvar Brenna Fagansvarlig plan Plan, reindrift og samfunnssikkerhet Forsøk samordning av statlige innsigelser Iverksatt fra 01.04.15 i Troms Oddvar Brenna Fagansvarlig plan Plan, reindrift og samfunnssikkerhet Disposisjon Hva er innsigelsesprosjektet og hvorfor er det

Detaljer

SAMORDNING Det gode liv?/!

SAMORDNING Det gode liv?/! SAMORDNING Det gode liv?/! Oddvar Brenna Fagansvarlig plan Fylkesmannen i Troms fmtr.no Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven. Iverksatt

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-19 22.01.2015 Invitasjon til møte 5. februar 2015 - Forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra kommunal- og moderniseringsministeren

Detaljer

Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven

Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven Rundskriv H-2/14 17. februar 2014 Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven Departementene Fylkesmennene Fylkeskommunene Kommunene Innhold 1. Innledning 2. Om innsigelse 2.1.

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland. Forsøk: Prøvefylke for samordning av innsigelser i arealplansaker. Hvordan har vi jobbet med forsøket?

Fylkesmannen i Hordaland. Forsøk: Prøvefylke for samordning av innsigelser i arealplansaker. Hvordan har vi jobbet med forsøket? Fylkesmannen i Hordaland Forsøk: Prøvefylke for samordning av innsigelser i arealplansaker. Hvordan har vi jobbet med forsøket? Egil Hauge Prosjektleder 1 1: Fylkesmannens rolle - som prosjekteier. 2:

Detaljer

Nytt rundskriv om innsigelser

Nytt rundskriv om innsigelser Nytt rundskriv om innsigelser Seniorrådgiver Marit Tofte Samling Vest-Agder, Kristiansand 24.-25. oktober 2013 1 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 2 Bakgrunn Kommunene vedtar kommunale

Detaljer

Fylkesmannen sitt samordningsansvar i plansaker samordning og dialog om planer møtt med statlig innsigelse. Egil Hauge Prosjektleder FM stab

Fylkesmannen sitt samordningsansvar i plansaker samordning og dialog om planer møtt med statlig innsigelse. Egil Hauge Prosjektleder FM stab Fylkesmannen sitt samordningsansvar i plansaker samordning og dialog om planer møtt med statlig innsigelse. Egil Hauge Prosjektleder FM stab 1 Men først: Se nøye på dette bildet For det blir lenge til

Detaljer

H-2/15 14/3391 11.02.2015. Rundskriv H-2/15 Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven (plandelen)

H-2/15 14/3391 11.02.2015. Rundskriv H-2/15 Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven (plandelen) Rundskriv H-2/15 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Til: Departementene Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato H-2/15 14/3391 11.02.2015 Rundskriv H-2/15 Ikrafttredelse av endringer

Detaljer

Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven

Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven T-2/13 Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven - regjerin... Side 1 av 10 Du er her: regjeringen.no / Miljøverndepartementet / Dokumenter / Rundskriv / T-2/13 Retningslinjer

Detaljer

Planprosessen Fra forslag til vedtak. Eivind Holmvik, Tromsø kommune NKF Tromsøkonferanse 2019

Planprosessen Fra forslag til vedtak. Eivind Holmvik, Tromsø kommune NKF Tromsøkonferanse 2019 Planprosessen Fra forslag til vedtak 1 Eivind Holmvik, Tromsø kommune NKF Tromsøkonferanse 2019 2 Henvendelse Forslagstiller/grunneier Henvendelse Kommunen Vurdering i forhold til KPA Informasjonsmøte

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Greta Hagen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Greta Hagen, Osen kommune Sentraladministrasjonen Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade 7441 TRONDHEIM MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/589-45 Greta Hagen, 02.07.2015

Detaljer

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref 14/2150-149 Dato 22. desember 2017 Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Saksbehandlingsreglene ble lagt fram for diskusjon med regionale statsetater med innsigelsesrett på møte

Saksbehandlingsreglene ble lagt fram for diskusjon med regionale statsetater med innsigelsesrett på møte FYLKESMANNENS SAMORDNING AV INNSIGELSER SAKSBEHANDLINGSREGLER 1. Innledning... 1 2. Oppstartsfasen... 1 3. Varselfasen... 2 4. Utarbeidingsfasen... 2 5. Høringsfasen... 3 6. Fasen etter høring Mekling...

Detaljer

UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Regionalenheten Arkivsak-dok. 201202125-62 Saksbehandler Kristin Loe Kjelstad Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 17.12.2013 UTTALELSE TIL HØRING - ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Forslag til VEDTAK Fylkesutvalget

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i plandelen av plan-og bygningsloven - underretting om vedtak

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i plandelen av plan-og bygningsloven - underretting om vedtak UTVIKLINGSAVDELINGEN Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Vår dato: 09.12.2013 Vår referanse: 2008/564-89 Vår saksbehandler: Deres dato: 09.09.2013 Deres referanse: 13/2263 Hilde Reine, tlf.

Detaljer

Fylkesmannen i Troms Postboks TROMSØ

Fylkesmannen i Troms Postboks TROMSØ Statsråden Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato 2015/1651-6 15/1980-17.06.2015 Karlsøy kommune innsigelse til reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen Saken

Detaljer

Innsending av planforslaget til kommunen Fagseminar DFDS 12. november 2008

Innsending av planforslaget til kommunen Fagseminar DFDS 12. november 2008 Innsending av planforslaget til kommunen Fagseminar DFDS 12. november 2008 Anna Auganes Virksomhetsleder for plan og miljø, Hvaler kommune siv.ark MNAL, nestleder FFP Behandling etter offentlig ettersyn

Detaljer

i" *. ;, Askim kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Postboks MOSS

i *. ;, Askim kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Postboks MOSS i" *. ;, DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Statsråden Fylkesmannen i Østfold Postboks 325 1502 MOSS Deres ref Vår ref Dato 2018/3393 18/3330-7 14. november 2018 Askim kommune - innsigelse

Detaljer

Ny plan og bygningslov plandelen

Ny plan og bygningslov plandelen Ny plan og bygningslov plandelen Tema i presentasjonen: Hvem vil merke en ny lov? Kommunal planlegging Kommuneplanen Reguleringsplaner Krav til planbeskrivelse Dispensasjoner Regional planlegging Interkommunal

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-141 13.12.2017 Forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer videreføres i 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet viderefører forsøket

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

Fylkesmannens samordningsrolle planbehandling

Fylkesmannens samordningsrolle planbehandling Fylkesmannens samordningsrolle planbehandling 1 Tor Sæther Seniorrådgiver Kommunal og samordningsstaben Intern samordning 2 fylkesmann ass. fylkesmann Kommunal og samordningsstab (herunder plansamordning)

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Forslag til lovendringer i plan- og bygningsloven - Prop. 149 L ( ) utvalgte tema

Forslag til lovendringer i plan- og bygningsloven - Prop. 149 L ( ) utvalgte tema Forslag til lovendringer i plan- og bygningsloven - Prop. 149 L (2015-2016) utvalgte tema 10. november 2016 Øyvind Heimlund-Lahn, seniorrådgiver Tage A. T. Eriksen, rådgiver 1 2 Forslag som skal effektivisere

Detaljer

Saksmappe 2013/381 Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Flesberg kommune.

Saksmappe 2013/381 Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Flesberg kommune. FLESBERG KOMMUNE Lampeland 20.01.2014 Arkiv K01 Saksmappe 2013/381 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Flesberg kommune. MØTEBEHANDLING:

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 8 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 72/17 Kommunestyret 05.10.2017 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 142 Arkivsaksnr: 17/895 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Intern korrespondanse Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Saksnr.: 201301526/325 Emnekode: ESARK-03 Kopi til:

Detaljer

Endring av reguleringsplan

Endring av reguleringsplan Endring av reguleringsplan Linda Berntsen, Justis- og vergemålsavdelingen 11.06.2019 Hovedregel; Kommunestyret vedtar reguleringsplaner og endringer av disse, jf. pbl. 12-12 og 12-14 første ledd. Unntak:

Detaljer

Statlige arealplaner. Plankonferansen i Troms 27. april Fredrik Holth

Statlige arealplaner. Plankonferansen i Troms 27. april Fredrik Holth Statlige arealplaner Plankonferansen i Troms 27. april 2017 Fredrik Holth 1 2 Statlig arealplan 6-4.Statlig arealplan Første ledd Når gjennomføringen av viktige statlige eller regionale utbyggings, anleggs-

Detaljer

Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre. Plansamling Nordland desember 2012

Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre. Plansamling Nordland desember 2012 Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre Plansamling Nordland desember 2012 FoU prosjektet FoU prosjekt for Kommunesektorens organisasjon (KS) gjennomført 2011-2012 Landsdekkende spørreundersøkelse

Detaljer

Endringer i plan-og bygningsloven

Endringer i plan-og bygningsloven Departementets forslag Prop. 149 L (2015-2016) Stortingets behandling Innst. 181 L (2016-2017) Langesund 8. november 2017 Fredrik Holth Plan- og bygningsloven 1 Professor Eivind Smith skriver: Proposisjoner

Detaljer

Endringer i plan- og bygningsloven

Endringer i plan- og bygningsloven Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv) trer i kraft 01.07.2017 v/ advokat/partner Katrine Lillejord Problemstillingen «Muligheter og begrensninger for utvikler/utbygger»

Detaljer

Forsøk samordning av statlige innsigelser. Bodø 10. september 2013

Forsøk samordning av statlige innsigelser. Bodø 10. september 2013 Forsøk samordning av statlige innsigelser Bodø 10. september 2013 Hva? Innsigelse; myndigheten til å treffe endelig vedtak i plansaker overføres fra kommunen til Miljøverndepartementet Bare viktige konfliktsaker

Detaljer

Miljøets rettsvern. Innsigelse KONTROLL MED PLANLEGGINGEN. Fredrik Holth Dosent. Oslo 13. mars Innsigelse

Miljøets rettsvern. Innsigelse KONTROLL MED PLANLEGGINGEN. Fredrik Holth Dosent. Oslo 13. mars Innsigelse Miljøets rettsvern KONTROLL MED PLANLEGGINGEN Oslo 13. mars 2019 Fredrik Holth Dosent Status Det er vanskelig å oppnå sektormålene. Riksrevisjonen Dok. 3:11 (2007 2008): «Undersøkelsen viser at arealstatusen

Detaljer

UTFORDRINGER I PRAKSIS

UTFORDRINGER I PRAKSIS UTFORDRINGER I PRAKSIS Oddvar Brenna Fagansvarlig plan Fylkesmannen i Troms fmtr.no Fagområder hos Fylkesmannen Sentral instans med ansvar for mange fagområder: Landbruk, reindrift, strandsone, naturmangfold,

Detaljer

Ikraftsettingsrundskrivet. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ikraftsettingsrundskrivet. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann et Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Iverksettingsrundskrivet T-2/09 Innhold: Hvilke bestemmelser som gjelder fra 1. juli 2009. Gjennomgang av loven, med vektlegging av enkelte spørsmål Samordningsforskriften

Detaljer

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging Et nytt verktøy for regional planlegging Hva er Regional planbestemmelse? En juridisk bindende bestemmelse Innebærer byggeforbud mot nærmere angitte tiltak Bestemmelsen er tidsbegrenset Skal knyttes til

Detaljer

Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer i Trøndelag

Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer i Trøndelag Alle kommuner i Trøndelag Vår dato: 09.01.2018 Deres dato: Vår ref.: 2018/1065 Deres ref.: Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer i Trøndelag Fylkesmannen i Trøndelag skal samordne statlige

Detaljer

Fra forslag til vedtak - planbehandlingen fagseminar DFDS 12 november 2008

Fra forslag til vedtak - planbehandlingen fagseminar DFDS 12 november 2008 Fra forslag til vedtak - planbehandlingen fagseminar DFDS 12 november 2008 Anna Auganes Virksomhetsleder for plan og miljø, Hvaler kommune siv.ark MNAL, nestleder FFP Hva utløser en reguleringsplanprosess?

Detaljer

Avtale mellom Sametinget og Miljøverndepartementet om retningslinjer for verneplanarbeid etter naturvernloven i samiske områder.

Avtale mellom Sametinget og Miljøverndepartementet om retningslinjer for verneplanarbeid etter naturvernloven i samiske områder. Avtale mellom Sametinget og Miljøverndepartementet om retningslinjer for verneplanarbeid etter naturvernloven i samiske områder. Som urfolk har samene rett til å bli konsultert i saker som kan få direkte

Detaljer

Planlegging på tre nivåer. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Planlegging på tre nivåer. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Planlegging på tre nivåer Etter pbl. 3-1 skal planer: sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver,

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer

Reguleringsplan aktuelle temaer Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Rådgiver Tema Fylkesmannens rolle i reguleringssaker Begrunnelse for valg av alternativ Plankrav i plan- og bygningslovgivningen Fylkesmannens rolle i

Detaljer

Kommunedelplan Langøra med vannmiljø. Status 1. juni 2018

Kommunedelplan Langøra med vannmiljø. Status 1. juni 2018 Kommunedelplan Langøra med vannmiljø Status 1. juni 2018 Planområdet Historikk Planforslag vedtatt 22.nov 2012 Utredning/dialogrunder med tiltakshavere 2013, 2014 og 2015 Første planforslag til formannskapet

Detaljer

Fra forslag til vedtak prosess, samhandling og saksbehandling

Fra forslag til vedtak prosess, samhandling og saksbehandling Fra forslag til vedtak prosess, samhandling og saksbehandling Anna Auganes Virksomhetsleder for plan og miljø, Hvaler kommune siv.ark MNAL, nestleder NKF Plansak Hva utløser en reguleringsplanprosess?

Detaljer

Innføring i plansystemet Arealplaner og planprosess HMA 18. januar 2016

Innføring i plansystemet Arealplaner og planprosess HMA 18. januar 2016 Innføring i plansystemet Arealplaner og planprosess HMA 18. januar 2016 Temaer Ansvarsfordeling og delegering Plan- og bygningslovens formål Nasjonale forventninger Plansystemet og plantyper Planprosess

Detaljer

Innst. 47 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 121 L ( )

Innst. 47 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 121 L ( ) Innst. 47 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 121 L (2013 2014) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger mv.

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Sandnes kommune innsigelse til reguleringsplan for sentrumskvartal i Sandnes sentrum

Sandnes kommune innsigelse til reguleringsplan for sentrumskvartal i Sandnes sentrum Statsråden Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER Deres ref 213/4122 Vår ref 17/1429-5 Dato 18. juli 2017 Sandnes kommune innsigelse til reguleringsplan for sentrumskvartal i Sandnes sentrum

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

.)7 1 I.1. AHL. Vår saksbehandler Kari Rørstad. Det vises til tidligere korrespondanse, sist fylkesmannens brev 2. februar 2015.

.)7 1 I.1. AHL. Vår saksbehandler Kari Rørstad. Det vises til tidligere korrespondanse, sist fylkesmannens brev 2. februar 2015. Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8, inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 11 Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 65 17/682-2 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 65 17/682-2 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 65 17/682-2 Dato: 23.02.2017 REGULERING BOLIGTOMTER - ØVRE ÅLSLIA - GNR. 43/32 - RUSTADVEGEN 138 - OLE KRISTIAN KIRKERUD - VIDERE FREMGANG

Detaljer

God planlegging en utfordring

God planlegging en utfordring God planlegging en utfordring Planlegging for vekst. Kvalitet, ansvar og roller i planleggingen. Status for kommuneplanleggingen i Finnmark Egil Hauge, Fylkesmannen -Seksjonsleder Hvordan ligger det an

Detaljer

Kommuneplanens arealdel - behandling etter 2. gangs offentlig ettersyn og mekling

Kommuneplanens arealdel - behandling etter 2. gangs offentlig ettersyn og mekling HITRA KOMMUNE Fellestjenester Arkiv: 0095/0002 Saksmappe: 2014/2434-109 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 20.03.2019 Kommuneplanens arealdel - behandling etter 2. gangs offentlig ettersyn og mekling Utvalg

Detaljer

De 10 viktigste endringene i plan- og bygningsloven 1. juli 2017 Arr. Norsk kommunalteknisk forening (NKF)

De 10 viktigste endringene i plan- og bygningsloven 1. juli 2017 Arr. Norsk kommunalteknisk forening (NKF) Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fagkonferanse plan, byggesak og infrastruktur De 10 viktigste endringene i plan- og bygningsloven 1. juli 2017 Arr. Norsk kommunalteknisk forening (NKF) Fagdirektør

Detaljer

Lillesand, v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune

Lillesand, v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Lillesand, 9.6.17 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Endringer som trer i kraft 1.7.17 Effektivisering: Forpliktende oppstartsmøte Enklere å stanse urealistiske planinitiativ Frivillig godkjenningsordning

Detaljer

Forslag til endringer i plan-og bygningsloven

Forslag til endringer i plan-og bygningsloven Forslag til endringer i plan-og bygningsloven Departementets forslag Prop. 149 L (2015-2016) Stortingets behandling Innst. 181 L (2016-2017) 31. mars 2017 Forum for plan- og bygningsrett Vårkonferanse

Detaljer

Det lokale selvstyrets plass i planog bygningsretten

Det lokale selvstyrets plass i planog bygningsretten s plass i planog bygningsretten Særlig om innsigelser og klage Fredrik Holth Dosent Misforståelser gjør seg ofte gjeldende ikke bare om eiendomsretten, men også om det kommunale selvstyre. Noe absolutt

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11

Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11 Veileder for utarbeidelse av private planforslag tekster 08.04.11 Informasjon Tekster Hjelpeverktøy/linker Oppstart Samarbeid om private reguleringsplaner Samarbeid om private reguleringsplaner Halden

Detaljer

Ny planlov ikrafttreden overgangsbestemmelser. Avd.direktør Elin Saltrøe

Ny planlov ikrafttreden overgangsbestemmelser. Avd.direktør Elin Saltrøe Ny planlov ikrafttreden overgangsbestemmelser Avd.direktør Elin Saltrøe Ikrafttreden plandelen Loven trer i kraft 1. juli 2009-34-1 Hva må gjøres før loven trer i kraft? Hva skjer med det faste utvalg

Detaljer

Foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven. Frode Aleksander Borge Høyskolelektor

Foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven. Frode Aleksander Borge Høyskolelektor Foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven Frode Aleksander Borge Høyskolelektor Kort om plan - og bygningslovens betydning og sammenhengen mellom plansak og byggesak - PBL er den viktigste loven mht.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Namsskogan kommune Arkiv: GNR 54/2 Arkivsaksnr.: 14/706 Saksbehandler: Kristin Romundstad Dato: 27.09.2016 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Namsskogan formannskap 11.03.2014 9/14 Namsskogan

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

Høring. Forslag til endringer i plandelen i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Høring. Forslag til endringer i plandelen i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Byrådssak 1594/13 Høring. Forslag til endringer i plandelen i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) MOBR ESARK-03-201301526-345 Hva saken gjelder: Miljøverndepartementet har

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02600 140 &30 Morten Eken KOMMUNEPLAN 2009-2020 - OPPSTART AV PLANARBEID RÅDMANNENS FORSLAG: Det igangsettes et arbeide med rullering av kommuneplan

Detaljer

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Utkast til Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Fastsatt ved kgl. res. av xx. xx 2013, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, 6-3. 1. Formål Formålet med bestemmelsen

Detaljer

Endringer i plan- og bygningsloven. Stortingsvedtak v/ advokat/partner Katrine Lillejord

Endringer i plan- og bygningsloven. Stortingsvedtak v/ advokat/partner Katrine Lillejord Endringer i plan- og bygningsloven Stortingsvedtak 23.02.2017 v/ advokat/partner Katrine Lillejord Problemstillingen «Mer forutsigbar planprosess, men mindre medvirkning»; vil advokatene få mindre å gjøre?»

Detaljer

Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen

Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen Kvænangen kommune Teknisk/Næringsavdelingen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2009/398-25 25145/2010 L12 07.07.2010

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 17/ Kommunestyret 17/

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 17/ Kommunestyret 17/ OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2016/440-17/77/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 17/48 29.05.2017 Kommunestyret 17/62 21.06.2017 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Forslag til endringer i kart- og planforskriften

Forslag til endringer i kart- og planforskriften Høringsnotat Forslag til endringer i kart- og planforskriften Forslag om nye bestemmelser til oppstartfasen i planbehandlingen (planinitiativ, referat fra oppstartmøte mv.) Høringsfrist: 6. juni 2017 Saksnr.

Detaljer

Plan- og bygningslovens oppbygning Rettslig rammeverk for anvendelse av TEK10 SAK 10 Hva er endret i år og hva skal endres? FBA 8.

Plan- og bygningslovens oppbygning Rettslig rammeverk for anvendelse av TEK10 SAK 10 Hva er endret i år og hva skal endres? FBA 8. Plan- og bygningslovens oppbygning Rettslig rammeverk for anvendelse av TEK10 SAK 10 Hva er endret i år og hva skal endres? FBA 8. februar 2017 Advokat Anders Evjenth, 90186418 Endringer i plansystemet

Detaljer

Statlig arealplan. Knut Grønntun. Nettverkssamling KMD, 6. desember 2016

Statlig arealplan. Knut Grønntun. Nettverkssamling KMD, 6. desember 2016 Statlig arealplan Knut Grønntun Nettverkssamling KMD, 6. desember 2016 Grunnlaget for statlig plan - PBL 6-4 Når gjennomføringen av statlige eller viktige regionale utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak

Detaljer

Høringsuttalelse - Evaluering av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven

Høringsuttalelse - Evaluering av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Byrådssak 1322 /16 Høringsuttalelse - Evaluering av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven FIWE ESARK-03-201600221-261 Hva saken gjelder: Hordaland

Detaljer

Generelt om bruk av statlig arealplan

Generelt om bruk av statlig arealplan Generelt om bruk av statlig arealplan Knut Grønntun Jernbaneforum Øst, 23. september 2019 Grunnlaget for statlig plan - PBL 6-4 Når gjennomføringen av statlige eller viktige regionale utbyggings-, anleggs-

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 83/ Kommunestyret 89/ Planid Reguleringsplan Pulden - 2.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 83/ Kommunestyret 89/ Planid Reguleringsplan Pulden - 2. Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2017006 Arkivsaksnr: 2017/424-16 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 83/17 21.09.2017 Kommunestyret 89/17 25.09.2017

Detaljer

Informasjon om behandling av dispensasjoner etter plan- og bygningsloven

Informasjon om behandling av dispensasjoner etter plan- og bygningsloven Informasjon om behandling av dispensasjoner etter plan- og bygningsloven Bogøyvær i Frøya kommune. Foto: Fylkesmannen i Trøndelag Forord Fylkesmannen i Trøndelag ønsker med dette informasjonsskrivet å

Detaljer

Forsøk samordning av statlige innsigelser. Lofoten og Vesterålen 3. og 4. oktober 2013

Forsøk samordning av statlige innsigelser. Lofoten og Vesterålen 3. og 4. oktober 2013 Forsøk samordning av statlige innsigelser Lofoten og Vesterålen 3. og 4. oktober 2013 Hva? Innsigelse; myndigheten til å treffe endelig vedtak i plansaker overføres fra kommunen til Miljøverndepartementet

Detaljer

Forsøk samordning av statlige innsigelser. Fauske

Forsøk samordning av statlige innsigelser. Fauske Forsøk samordning av statlige innsigelser Fauske 18.02.2014 Hva? Innsigelse; myndigheten til å treffe endelig vedtak i plansaker overføres fra kommunen til Miljøverndepartementet Bare viktige konfliktsaker

Detaljer

Endringer i pbl. Praktiske konsekvenser for kommunen? Mette Mohåg, 10. november 2015

Endringer i pbl. Praktiske konsekvenser for kommunen? Mette Mohåg, 10. november 2015 Endringer i pbl. Praktiske konsekvenser for kommunen? Mette Mohåg, 10. november 2015 Forenklinger Høringsnotat 5. august 2015 Høringsfrist 15. november 2015 Mål: Effektivisere planprosessene i alle ledd

Detaljer

PLANKONFERANSE 2013 29.10.2013

PLANKONFERANSE 2013 29.10.2013 PLANKONFERANSE 2013 29.10.2013 Planlegging nasjonale utfordringer og lokale løsninger Assisterende fylkesmann Rune Fjeld Hotel Grand Terminus 1 I NY STATLIG POLITIKK? 1 TO GRUNNLEGGENDE UTGANGSPUNKT I

Detaljer

Diverse planspørsmål. Fagsjef Rune Fredriksen

Diverse planspørsmål. Fagsjef Rune Fredriksen Diverse planspørsmål Fagsjef Rune Fredriksen Fylkesmannens kompetanse Vi kan: Stadfeste eller oppheve planen Gjøre mindre endringer ved enighet med kommunen Vi kan ikke: Endre arealbruken utover det som

Detaljer

Innst. O. nr. 56. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Ot.prp. nr. 31 ( )

Innst. O. nr. 56. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Ot.prp. nr. 31 ( ) Innst. O. nr. 56 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Ot.prp. nr. 31 (2003-2004) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om lov om endringer i plan- og bygningsloven (klage

Detaljer

Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre foreløpige resultater. Nettverkssamling Gardermoen

Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre foreløpige resultater. Nettverkssamling Gardermoen Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre foreløpige resultater Nettverkssamling Gardermoen 07.05.2012 FoU prosjekt på oppdrag fra KS Gjennomføres av Asplan Viak AS og Agenda Kaupang AS Landsdekkende

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 011/

KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 011/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/188-416 143 Vår saksbehandler: Svein Jetlund, tlf. 61 28 30 70 KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk

Detaljer

Ny forskrift om konsekvensutredning Arrangør: NKF

Ny forskrift om konsekvensutredning Arrangør: NKF Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tromsøkonferansen 2018 Ny forskrift om konsekvensutredning Arrangør: NKF Fagdirektør Magnar Danielsen Tromsø, 5. februar 2018 Ny KU-forskrift fra 1. juli 2017 To

Detaljer

Veiledningsnotat - Planprogram og konsekvensutredning ved reguleringsplaner (kommentarutgave)

Veiledningsnotat - Planprogram og konsekvensutredning ved reguleringsplaner (kommentarutgave) Veiledningsnotat - Planprogram og konsekvensutredning ved reguleringsplaner (kommentarutgave) Kommunal- og moderniseringsdepartementet 6. november 2015, revidert 14. januar 2016. 1. Innledning Forskrift

Detaljer

Behandling av sak: Høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Høringsuttalelse fra Oslo kommune

Behandling av sak: Høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Høringsuttalelse fra Oslo kommune OSLO KOMMUNE BYRÅDET Byrådsavdeling for byutvikling Behandling av sak: Høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Høringsuttalelse fra Oslo kommune Byrådet behandlet den 05.12.2013 vedlagte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John-Erik S. Johansen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 17/65

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John-Erik S. Johansen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 17/65 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John-Erik S. Johansen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 17/65 BEHANDLING AV KLAGE - REGULERINGSPLAN SKUDNESET MARITIME NÆRINGSPARK Ordførers innstilling: Dønna kommune tar ikke klagen

Detaljer

NY PLANLOV OG REGULERINGSPLAN

NY PLANLOV OG REGULERINGSPLAN NY PLANLOV OG REGULERINGSPLAN AREALFORMÅL OG PLANBESTEMMELSER Ebba Friis Eriksen, teamleder/rådgiver, Akershus fylkeskommune og styremedlem i NKFs Forum for fysisk planlegging dato valgfri tekst 1 Ny plan-

Detaljer

Avvisning. Rådgiver Kirsten Gjermstad

Avvisning. Rådgiver Kirsten Gjermstad Avvisning Rådgiver Kirsten Gjermstad Oversikt Avvisning på forskjellige stadier Klageadgang Hva er avvisning? Hvorfor bør noen klager avvises? Avvisningsgrunner Klage på avvisningsvedtak Avvisning på forskjellige

Detaljer