Fossilfri kommune Handlingsplan for klimagasser og energi i Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fossilfri kommune Handlingsplan for klimagasser og energi i Tromsø"

Transkript

1 1 Fossilfri Handlingsplan for klimagasser og energi i Tromsø 1. Mål for arbeidet Nasjonal klimapolitikk bygger på bred internasjonal enighet om at menneskelig aktivitet de siste 100 år har hatt betydelig innvirkning på klima globalt, og at det er nødvendig med tiltak for å redusere utslipp av gasser som forårsaker global oppvarming og negativ miljøpåvirkning. Vi har nå startet et arbeid med å lage en lokal handlingsplan for klimagasser og energi. Forankring og prosess er viktig i denne jobben. Med forankring menes tilknytning til arbeid på regionalt nivå så som Fylkestingets vedtak i handlingsplan for klima og energi i Troms og tilknytning til andre planer og prosesser i n. Handlingsplan for miljø, Tromsøpakke II og landbruksplanen er eksempler. Vi ønsker konkrete innspill fra organisasjoner, befolkning, bedrifter og det offentlige. Høringsfristen er 1. juli Det vises til kapittel 6, hvor det er satt opp tiltak som vi ønsker at blir gjennomført. Disse tiltakene vil ha positiv effekt på flere områder; det vil redusere CO 2 -utslipp lokalt og globalt, redusere forbruket av ikke-fornybare energikilder som olje og gass, og det vil redusere lokal luftforurensing. Tiltak som har positiv virkning både på folks trivsel, slivets behov for lønnsom drift, og er bærekraftig for naturmiljøet, ønskes iverksatt. Men for å få til det, er vi avhengig av aktiv innsats fra ulike aktører. Planen har følgende hovedmål: Bruken av fossilt brensel 2 skal reduseres kontinuerlig og en økende andel av energibehovet må dekkes fra nye, fornybare energikilder. For å nå målene i handlingsplanen ønsker vi å gjennomføre tiltak rettet mot energibruk, transport og avfall (se kapittel 3, 4 og 5). Mulighetene som ligger i alternative energikilder og potensiale for produksjon av alternativ energi lokalt, må vi utnytte. Utvikling av ny teknologi og bruk av alternative energibærere representerer også et stort potensiale for ny sutvikling. I Tromsø representerer vindkraft, bioenergi fra skogen, utnytting av spillvarme fra avløp og av energien i slam og avfallsdeponi verdifulle fornybare energibærere. 2. Strategier Det er viktig at vi har klare strategier for å nå målene om redusert energibruk og utslipp av klimagasser. Vi har valgt å satse på strategier i forhold til Tromsø som grønn bedrift, miljøsertifisering av slivet, aktivisering av privatpersoner og holdninger, kunnskap og informasjon. Tromsø som grønn bedrift Tromsø som virksomhet skal gå foran med et godt eksempel i miljøarbeidet. Kommunens grønne profil vil kunne skape ringvirkninger i befolkninga og slivet, og på den måten sette dagsorden for utvikling av miljøvennlige bedrifter. Det er dessuten viktig for ns renommé som miljøby å rydde opp i eget "hus". Hele organisasjonen skal miljøsertifiseres og foreta årlig miljørapportering. Kommunen har som mål at alle nye, egne bygg (over 500 m 2 ) bør installeres med fleksibelt varmesystem; el-, ved- og vannbåren varme. Dette kan sikres gjennom forskrifter, og gjøres gjeldende for alle bygg i hele n. Revisjon av ns byggeprogram med vekt på disse hensyn, vil være aktuelt. Kommunen kan stimulere til og etterspørre produksjon og leveranse av alternativ energi. 1 Sendes til Tromsø, rådhuset, 9299 TROMSØ eller 2 Fossilt brensel er olje, gass, kull.

2 2 Avfallsmengdene skal reduseres. Alt stasjonært energiforbruk skal minimaliseres ved ENØK-tiltak, og mest mulig energieffektive løsninger skal søkes anvendt i framtiden. Alternative energikilder skal søkes utnyttet i større grad og vurderes brukt i alle nybygg. Nybygg skal også planlegges energieffektivt ved at en vurderer form/volumoppbygging, orientering og arealbruk. Ansatte oppfordres til å bruke miljøvennlig transport, både på tjenestereiser og til/fra arbeidsplassen. Miljøvennlige handlinger skal premieres. Nytt rådhus planlegges etter miljøvennlige prinsipper, hvor vi blant annet skal bruke varmepumpe, vurdere gass istedenfor olje og ha en effektiv arealbruk. I administrasjonen vil det å innføre særskilt miljøvurdering i all saksforberedelse 3 være med å synliggjøre sammenhenger og konsekvenser, og fremme miljøbevissthet. Miljøsertifisering av slivet Dagens status viser at bedriftene har stort forbedringspotensiale. Miljøfyrtårn er et verktøy for å gjennomføre konkrete miljøforbedringer hos bedrifter. Miljøfyrtårn er et godt redskap for rapportering og resultatoppfølging. Miljøfyrtårn handler om å skape bedre arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen. For å bli sertifisert som miljøfyrtårn må en tilfredsstille visse krav innen arbeidsmiljø, energi, materialbruk, avfall, utslipp/forurensning og transport. Et resultat av å bli miljøfyrtårn er mindre energibruk og utslipp av klimagasser. Husholdninger Miljøheimevernet har utviklet arbeidsmetoder for å mobilisere hushold og enkeltmenneske til miljøbevisste handlinger i hverdagen. Som ledd i å forankre arbeidet med klima- og energispørsmål, ønsker vi å gjennomføre en feltundersøkelse i en utvalgt bydel. Kaldfjord er et aktuelt område. Gjennom dette vil vi kunne synliggjøre hva vi bruker energi til i hverdagen (fra matlaging arbeidsreiser og pc), samt omfang og kostnader. Dette vil øke bevisstheten hos den enkelte om forbruksnivå, - mønster og innsparingspotensiale. Synliggjøringen vil samtidig være en kartlegging som vil være nytting i plansammenheng. Private husholdninger har mulighet til gunstige lån for å installere vannbåren varme. Holdninger, kunnskap og kompetanse Det er fortløpende behov for å drive holdningsskapende virksomhet og informasjonsarbeid. Som langsiktige strategier er grunnleggende kunnskap viktig. Miljøskolen i n bør være en arena for bevisstgjøring om klima- og energisammenhenger. Barn og unge bør stimuleres til å delta i internasjonale nettverk for å få økt kunnskap og forståelse av miljø som en global utfordring Status Utslipp klimagasser i Tromsø Utslipp i tonn CO2-ekvivalenter Prosent økning/reduksjon Industri, husholdninger Deponi Landbruk Transport Totale utslipp Forslag til mal for miljøvurdert saksbehandling ble utviklet på LA 21 konferansen Nærkamp om verdier, Finnsnes oktober GLOBE er et internasjonalt nettverk med slik målsetting.

3 3 Tromsø er den n som har største totale utslippsmengde i fylket (om vi holder Lenvik med Finnfjord Smelteverk utenom. 5 ). Utslipp fra transportsektoren utgjør nesten halvparten, og økningen skyldes i stor grad utslipp fra veitrafikken. Imidlertid synliggjøres utslippsmengdene ikke fullt ut i den beregningsmåten som benyttes i den vise SSB-statistikken, i og med at sjø- og luftfart bare delvis er med. I foreliggende tallmateriale framkommer kun utslipp fra skip og båter ved kai eller inntil 30 meter fra kai, og for fly bare når flyet er på, eller under 100 meter over bakken. Strømforbruket per innbygger i Tromsø har økt med 9 prosent fra 1997 til Høyest er forbruket i offentlig forvaltning (skole/undervisningssektoren medregnet), varehandel (privat sliv) og private husholdninger. Sistnevnte står for omtrent halvparten av forbruket. Oversikt over energiforbruket totalt, på fylkesnivå, viser at en økende andel av energiforbruket i husholdningen, går til transportformål (SSB) Energibruk Tiltakene rettes både mot energi-effektivisering/enøk-tiltak, og å fremme bruk av nye, fornybare energibærere. Arbeidet i nettverk for energiplanlegging og enøk-tiltak 8 videreføres. Det er rettet innad i n, og er en prosess mht. kunnskapsutvikling og kompetanseheving innen energistyring. Erfaringene fra dette prosjektet bør nyttegjøres for å effektivisere energibruken i alle ns bygninger og anlegg, og etter hvert også husholdninger. Supplert med satsing på Miljøfyrtårn overfor slivet, vil dette arbeidet gi betydelig effekt. Både på kort og lang sikt er det behov for å bygge opp energikompetanse i n og i slivet. 9 Statsbygg og Tromsø er de største byggherrer i n. Statsbygg har utviklet helhetlige miljømål som kan brukes som modell for arbeidet med energiplanleggingen. Tema er tosidig; tilgangen på alternativ energi må være reell, med utbygd distribusjonsanlegg, og sluttbruker må ha tilrettelagt for vannbåren varme. Planlagte og framtidige byggeprosjekter må samarbeide med leverandører av alternativ energi; både de som eksisterer i dag, og de framtidige. Prosjekter som må følges opp mht bruk av alternativ energi er Strandkanten A/S, Tinghuset, Nye Rådhuset, nytt sykehjem, nye skoler, UNN, UiTø og nye boligfelt. Energiplaner for private bygg, boligfelt, TBBL bør alle vurderes mht alternativ energi. Bruk av varmepumper må økes. Troms Kraft er sentral aktør for å tilrettelegge for utnytting og distribusjon av alternativ energi, for eksempel energi i spillvarmen fra ns avløpsvann-sentraler. Kommunen må følge opp og søke å samordne planer og prosjekter som ønsker å utnytte nye energiformer. Kommunen må også følge opp informasjonsarbeidet og tilrettelegging overfor sluttbruker. Vedfyring er et godt alternativ til el-oppvarming, forutsatt god kvalitet både på ovn og brensel. Det er et stort uutnyttet potensiale i skogressursene både i n og fylket. Det er grunnlag for å etablere biobrenselanlegg med dertil hørende produksjon av briketter. Økt produksjon av bioenergi vil gi økt verdiskaping i landbruket og distriktet, i tillegg til miljøgevinstene Bedriften inngår i nasjonal strategi for ferro-industrien, fordi slik virksomhet er utenfor lokal/regional styring. 6 Beregningen er gjort med basis i tallmateriale fra Troms Kraft 7 Et mer dekkende bilde av energiforbruk på hushold og individnivå, vil vi få fra bydelsstudien, jamfør kap 2. 8 Tromsø, Harstad, Lenvik, og Troms fylkes er med i nettverket, under faglig ledelse av Enøk-senteret Troms og Interconsult et konsulentfirma med spisskompetanse innen energiplanlegging. 9 Samarbeid med ENØK-senteret, Dyrøy Energi A/S, Troms Kraft, ICG, andre. 10 Inngår i plan og vedtak på fylkesnivå om et strategisk program for å utnytte energien i skogressursene i Troms.

4 4 4. Areal og transport Utslipp av klimagasser fra transportsektoren kan reduseres gjennom flere typer tiltak; å redusere bilbruk ved omlegging til andre transportformer og endra bomønster. Det er i sentrum det først og fremst er store miljøgevinster å hente gjennom tiltak rettet mot privatbilismen. Samtidig er det viktig å ha fokus på reduksjonspotensiale innen vare- og godstransport, både på veg og sjø. Strategiene må ha forskjellig vinkling og utformes på måter som ivaretar viktige hensyn for de forskjellige brukergrupper og formål. Tekniske forbedringer av motor og kjøretøy / fartøy, er en type tiltak. Endret kjøreadferd viser seg å være virkningsfullt, med et stort potensiale for redusert drivstoff-forbruk og utslipp. Tiltaket er aktuelt både i privatbilbruk, person- og godstransport på veg. Konsentrert utbygging fører til bedre muligheter for miljøvennlig transport, og sparer knappe arealressurser i byer og tettsteder. Kommunen har gjort beregninger som viser at en kan kjøre alle sine biler på energi produsert av gass i fra kloakkslam som samles i avløpssentralene i sentrum (Tromsøya/ Tromsdalen). Dette potensialet må realiseres. Tromsbuss er interessert i bruk av biogass i bybusssene. Elbiler er i dag et reelt alternativ. Det er også aktuelt å bruke naturgass som drivstoff i hurtigbåter. 5. Avfall I denne handlingsplanen er hovedvekten lagt på utnytting av energien i produsert avfall. Det overordna målet å redusere avfallsproduksjonen, tas opp i egen avfallsplan for Tromsø. Kildesortering er vesentlig forutsetning for å få til effektiv energigjenvinning. Alle målgrupper må bevisst- og ansvarliggjøres i forhold til egen avfallsproduksjon og håndtering Miljøsertifisering av slivet vil bidra til å sikre optimal energibruk og avfallshåndtering inngår i dette. Bedre utsortering og bedre innsamlingsordninger for produksjonsavfall i bygge- og anleggsbransjen er et satsingsområde. Pålegg om bygge- og riveplan kan sikre miljøvennlig materialbruk og gjenbruk, og sikre rent avfallsvirke til biobrenselanlegg. Etablere SMOR, energigjenvinningsanlegg og anlegg for å utnytte energien i eksisterende avfallsdeponi i Ørndalen. 6. Konkrete tiltak Under er det listet opp konkrete tiltak innen de fire kategoriene overordna tiltak, arealbruk og transport, energibruk og avfall. Totalt er det listet opp 29 tiltak i uprioritert rekkefølge. Hvordan og hvilke tiltak som skal prioriteres er avhengig av innspill i høringsrunden. I Overordna tiltak Mål: Bruken av fossilt brensel skal reduseres kontinuerlig og en økende andel av energibehovet må dekkes fra nye, fornybare energikilder. Tiltak Ansvar Samarbeids- Kommentar partnere Miljøsertifisering Plan og Næringslivet og det offentlige Sertifisere virksomheter som Miljøfyrtårn. Miljøvurdert saksframlegg Plan og Enhetene i n Alle politiske saksframlegg skal si noe om sammenhengen og miljøkonsekvenser. Miljøskole Oppvekst Elver og foreldre Legge inn undervisningsopplegg for klimagasser og energi. Konkrete tiltak ihht. Kaldfjorden Bydelsråd, befolkning Miljøheimevernet, Tromsø, ENØK-senteret Aktivisering av husholdninger til å gjøre konkrete tiltak hvor en sparer energi.

5 5 Miljøpris Informasjon Plan og Tromsø Alle Årlig utdeling av en miljøpris. Lage informasjonsmateriell, bruke internett og drive nettverksbygging. II Energibruk Mål: Det skal være en årlig reduksjon av totalt energiforbruk. Byggeprogram Tiltak Ansvar Samarbeidspartnere ENØK og Byggforvaltning energieffektivisering Byggforvaltning Troms fylkes, ENØK-senteret Kommentar Gjennomgang og tiltak i kommunale bygg. Revidere byggeprogrammet for å få inn energiaspektet på en bedre måte. Biobrensel Tromsø Skogeiere Se på muligheter for etablering av bibrensel i kommunale bygg. Varmepumper ENØKsenteret Tromsø Kampanje, informasjon o.a. for å få flere til å bruke varmepumpe. Planbestemmelser vannbåren varme Byutvikling Legge inn krav om vannbåren varme i planbestemmelsen ved utarbeidelse av nye områder. Vindkraft Kvitfjell Miljøkraft Troms Kraft Er klart til bygging? Tidevann, sol, bølgekraft og jordvarme Plan og Troms Kraft o.a. Kartlegge potensialet og mulighetene for disse energiformer. III Arealbruk og transport Mål: Innen 2010 skal antall km med bil per innbygger reduseres med 20 prosent. Dette gjøres gjennom en konsentrert arealbruk og en offensiv satsing på miljøvennlig transport 11. Tiltak Ansvar Samarbeids- Kommentar partnere Tromsøpakke II Byutvikling TFK, SVV 12, Tromsbuss, sliv, FOU, Handlingsplan skal behandles politisk innen våren Tromsøpakke II skal gjelde for perioden bef Sykle til jobben aksjon Alle Alle virksomheter Tromsø skal gå foran med et godt eksempel. Kommunal bilpool Tromsø Etablere bilpool for å effektivisere bilparken ig bruken. Parkeringsnormer Byutvikling Etablere nye parkeringsnormer basert på ABC-prinsippet. Sentrum, 11 Dette ble vedtatt av styret i handlingsplan for miljø i SVV er Statens vegvesen Troms, TFK er Troms fylkes, bef. er Tromsøs innbyggere.

6 6 Breivika, Tromsdalen og Langnes som satsingsområder. Parkeringsbetaling Parkering Byutvikling Soneavgifter i stedet for parkeringsavgifter. Gjennom moderne brikketeknologi avkreves betaling for opphold i en sone, og ikke på en parkeringsplass. Barnehager Oppvekst Byutvikling Søke i større grad at barn for gå i barnehage i sitt nærområde for å redusere transport. Barnekjøring til skoler Oppvekst Kampanje for å redusere barnekjøring til skoler. Bildeling Tromsø Befolkning Etablere bildeleordninger. Elektriske biler Tromsø Troms Kraft Kjøpe inn elbiler til kommunal virksomhet. IV Avfall Mål: Det skal være en årlig reduksjon av avfallsmengdene, og en skal ha en miljømessig forsvarlig kildesortering og gjenbruk, og økt utnytting av energi i produsert avfall. Tiltak Ansvar Samarbeidspartnere Tromsø miljøpark Renovasjon Private (SMOR) avfallsaktører Energigjenvinningsanlegg Bio-EL Renovasjon, befolkning Vedtekter bygg- og anleggsavfall Byutvikling Renovasjon, byggforvaltning Kommentar Anlegget er under bygging. Forslag til konsekvensutredningsprogram er sendt ut på høring. Er under utarbeidelse. Rasjonalisering innsamlingsrutiner Renovasjon Er påbegynt. Gassuttak Ørndalen Renovasjon Anlegg skal etableres i løpet av Aktuell energimottaker er Slottet. Biogass og kloakkslam Renovasjon, vann og avløp Tromsbuss Forstudie er utført ønskes videreført. Bruk av biogass i busser kan være aktuelt. Avfallsreduksjon Renovasjon Alle Ønske om å etablere et prosjekt i 2002 for å redusere avfall ved f. eks. mindre emballasje, hjemmekompostering etc.

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan Skedsmo kommune Energi- og klimaplan 0 Forord Energi- og klimaplanen for Skedsmo kommune ble vedtatt som en temaplan av kommunestyre den 6. april 2011. Planen skal legges til grunn for all arealdisponering,

Detaljer

2010-2015 Handlingsplan til Klima- og energiplanen Hof kommune

2010-2015 Handlingsplan til Klima- og energiplanen Hof kommune 200-205 Handlingsplan til Klima- og energiplanen Hof kommune Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Handlingsplan til Klima- og Energiplan...3 2. Kommunale vedtak 3 3 Gjennomføring...3 3. Prosess4 4 Ansvarsfordeling

Detaljer

1. Kommunestyret vedtar Handlingsplan for klimagasser og energi som kommunens Klima- og energiplan for perioden 2008-2018.

1. Kommunestyret vedtar Handlingsplan for klimagasser og energi som kommunens Klima- og energiplan for perioden 2008-2018. KLIMAPLAN 2008-2018 ble lagt fram for behandling i Miljø-, energi- og transportkomiteen, formannskap og kommunestyret med følgende innstilling fra rådmannen: Innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Høringsversjon 23.04.10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt energiforbruk utenom

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

Forslag til energi- og klimaplan for Vestby kommune 15.08.2008 rev 01

Forslag til energi- og klimaplan for Vestby kommune 15.08.2008 rev 01 Vestby kommune Forslag til energi- og klimaplan for Vestby kommune 15.08.2008 rev 01 INNHOLD 1 INNLEDNING - ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR VESTBY KOMMUNE...3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 HISTORISKE LOKALE UTSLIPP AV

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx Kommunedelplan klima og energi 2014-2025 Forslag til planprogram Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx 2 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planen... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2. Rammer og føringer...

Detaljer

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE!

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! 1 1 Forord Lardal kommunestyre vedtok 27/1-2009 å utarbeide en klima- og energiplan. Planen legges nå ut til høring. Planen foreslås

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Karlsøy kommune 2010-2020

Karlsøy kommune 2010-2020 R06 UTKAST Kommunedelplan Energi- og klimaplan for Karlsøy kommune 2010-2020 Planen er utformet etter mal fra veiledere i ENOVA og er basert på godkjent søknad/ tilskudd fra ENOVA. Karlsøy kommune har

Detaljer

FORORD. Ordfører. Thore Vestby

FORORD. Ordfører. Thore Vestby MÅ10 1 INNHOLD FORORD... 3 KAP. 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 4 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 5 1.3 LESEVEILEDNING TIL PLANEN... 8 KAP. 2 DAGENS SITUASJON I FROGN KOMMUNE

Detaljer

Innhold. KEP Notodden mål og tiltak 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast)

Innhold. KEP Notodden mål og tiltak 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast) Klima- og energiplan for Notodden kommune Handlingsdel med mål og tiltak Versjon 25.03.2011 2011-2023 Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast) Innhold 1 Forord...3

Detaljer

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Vedtatt av Bystyret 6. juni 2013

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Vedtatt av Bystyret 6. juni 2013 Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017 Vedtatt av Bystyret 6. juni 2013 Innhold Kap. 1. Innledning s. 1 1.1 Hvorfor arbeide med klima og energi? s. 1 1.2 Nasjonale klima- og energimål s.

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 Norges første kraftverk fra 1885, Aas gård i Hakadal. Vedtatt av Nittedal kommunestyre 25.10.10. FORORD Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-20

Detaljer

FREMTIDENS BYER for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø

FREMTIDENS BYER for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 1 Sagene Bydelsadministrasjonen FREMTIDENS BYER for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Handlingsprogram for for Oslo 2010-2014 1 2 FORORD Fremtidens

Detaljer

Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune

Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune Mål og tiltak for perioden 2010-2020 FORORD FNs klimapanel konkluderer med at de globale utslippene av klimagasser må reduseres med 50-85% innen 2050

Detaljer

Regionalplan for energi og klima 2010-2020

Regionalplan for energi og klima 2010-2020 Regionalplan for energi og klima 20102020 Handlingsprogam for ns egne virksomheter 20152020 Regionalplan for energi og klima 20102020 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Bygg og anlegg energibruk og

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE ENERGI- OG MILJØPLAN 2008-2012

NORD-ODAL KOMMUNE ENERGI- OG MILJØPLAN 2008-2012 NORD-ODAL KOMMUNE ENERGI- OG MILJØPLAN 2008-2012 Energi og miljøplan for Nord-Odal Kommune INNHOLD...4 Sammendrag...4 1. Innledning...4 1.1. Hvorfor Nord-Odal kommune starter dette arbeidet...4 1.2. Kommunens

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 PLANDEL Høringsdokument vedtatt av kommunestyret 29. april 2015 2 FORORD Det er godt dokumentert og anerkjent at økende innhold av drivhusgasser i atmosfæren fører

Detaljer

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013 Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017 Høringsutkast, februar 2013 Innhold Kap. 1. Innledning s. 1 1.1 Hvorfor arbeide med klima og energi? s. 1 1.2 Nasjonale klima- og energimål s. 3 1.3

Detaljer

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Tickel. 6 Mål og tiltak for satsingsområdene for energibruk og energiproduksjon i vår region til 2015 Sir Crispin 6.01 Nasjonale og fylkeskommunale

Detaljer

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Dette er et høringsutkast av Lunner kommunes Klima- og energiplan for perioden 2009-2014. Roa 23.01.09 Innhold KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LUNNER KOMMUNE

Detaljer

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027 Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og prosess... 4 2.1 Rammer og premisser

Detaljer

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører

Forord. Svelvik, 15.10.2009. Knut Erik Lippert ordfører Klima- og energiplan for Svelvik kommune 2010 Forord Svelvik kommune har tenkt og handlet miljøvennlig i mange år. Vi har ikke alltid vært like flinke, men blir stadig bedre. Denne planen gir en oversikt

Detaljer

Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms

Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms Kortversjon: Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms 2010-2014 Foto: Nina Figenschau. 1 Forord Kommunene i Nord-Troms gikk vinteren 2008 sammen om å utarbeide en Energi- og klimaplan for hele regionen.

Detaljer

Utkast til handlingsprogram

Utkast til handlingsprogram Oslo kommune Høringsutkast Framtidens byer for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Oslo Utkast til handlingsprogram Oslo, 25. februar 2009 1 2 FORORD Fremtidens byer er et samarbeidsprogram mellom

Detaljer