Tiltak for jevnere råstoffleveranser Stein Arne Rånes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltak for jevnere råstoffleveranser Stein Arne Rånes"

Transkript

1 Tiltak for jevnere råstoffleveranser Stein Arne Rånes

2 Disposisjon Sesongsvingninger Endring av kvoteåret Andre tiltak Omsetningssystemer

3 Sesongsvingninger

4 Torsk N62 Leveranser fra norske fartøy Tonn pr uke

5 Biologi Tilgjengelighet Fangstreguleringer Redskapsbruk Andre konsesjoner Årsaker til sesongsvingninger Etterspørselsforhold

6 Torsk nord for 62N ( ) Tonn Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

7 Norge vs Island 2003 Akkumulert fangst av rund torsk 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Norge Island 0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned

8 NVG ( ) Tonn Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

9 Makrell ( ) Tonn JANUAR FEBRUAR MA RS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMB ER OKTOB ER NOVEMBER DESEMBER

10 Blåkveite ( ) Tonn Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

11 Fangstmønster 21-27,99 meter 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 1. Kvartal 2. Kvartal 3.Kvartal 4. kvartal 20 % 10 % 0 %

12 Fangstmønster 15-20,99 meter 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 1. Kvartal 2. Kvartal 3.Kvartal 4. kvartal 20 % 10 % 0 %

13 Erfaringene med fartøykvoter Situasjon per uke Gruppe I, 15-20,9 m 84 % 95 % Gruppe I, 21-27,9 m 87 % 100 % 28 meter og over 40 % 44 %

14 Kvantums- og prisutvikling for torsk i 2003 Tonn ,00 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 Kr/Kg - Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 12,00

15 Hvorfor? En rasjonell tilpassning Biprodukter samt lave driftskostnader Manglende valg Den vanskelige økonomiske situasjonen Manglede tid Deltar i mange ulike fiskerier For stor risiko Tilgjengelighet og bifangst

16 Endring av kvoteåret

17 Tidligere vurderinger Strukturmeldingen Perspektivmeldingen Omfattende praktiske og formelle problemer i forhold til internasjonale avtaler og den vitenskapelige rådgivningen fra ICES i forhold til de fleste fiskeslag En endring av reguleringsåret vil flytte problemene snarere enn å løse dem

18 Hvorfor vurdere tiltaket på nytt? Endrede markedsmuligheter og krav Økende sesongsvingninger Behov for alternativer til periodisering Overgang til fartøykvoter Endringer i den vitenskapelige rådgivningen Positive erfaringer fra Island

19 Hva vi har vurdert? Hvilke endringer i råstoffleveransene kan en forvente å få ved en omlegging av kvoteåret? Øvrige fordeler og ulemper Presentert og diskutert med styrene i fylkesfiskarlagene i Nord-Norge.

20 Makrell Tonn Ingen vesentlige endringer i råstoffleveransene i forhold til dagens situasjon JANUAR F EBRUA R MARS JULI AU GUST APRIL M A I JUNI SEPTEM B E OKTOB ER N OVEM B E DESEMBE Ingen større fordeler eller ulemper

21 NVG T o n n Jan ua F e brua Mars A pril M a i Jun i J uli August Septem be Oktobe N o vem b e D e sem be Fra to korte sesonger til en lengre sesong Graden av overregulering vil ha stor innflytelse Kombinert med fartøykvoter vil en kunne forvente vesentlig jevnere råstoffleveranser

22 Øvrige forhold Fordeler Økt forutsigbarhet i forhold til planlegging og utøvelsen av fiske Økt kvalitet Reduserte driftskostnader Ulemper Regional fordeling Generelt stor usikkerhet, og størst på vinteren. Fremtidige endringer i vandringsmønster?

23 Torsk T o n n Janua Februa Mars A pril M ai Jun i J uli Aug u st Septembe O kto ber Novem b e Desemb e En mulig forflyttning av et kvantum på mellom tonn fra vinter/vår til høst Kombinert med et forventet kvantum på tonn til mellomlagring kan en oppnå en betydelig kontinuitet

24 Mulige fordeler 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Mindre problemer med bifangst Enklere driftsplanlegging Økt utnyttelse av sei og hyse Redusert uttak av gytebestanden 20 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

25 Mulige ulemper Kyst- Økt beskatning av kysttorsk Økte fangstkostnader Økte landinger av dårlig kvalitet Regional fordeling

26 Regionalt landingsmønster torsk 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % Finnmark Tr oms Nordland Andre 15 % 10 % 5 % 0 % Fangst år

27

28 Oppsummering Mulighetene til å få jevnere råstofflandinger ved en omlegging av kvoteåret vil variere fra fiskeri til fiskeri De øvrige fordeler og ulemper ved dette reguleringsgrepet vil også være forskjellig fra fiskeri til fiskeri. Slike variasjoner vil en også kunne identifisere med hensyn til flåtegrupper, produksjonsformer, og regioner m.m.

29 Spørsmål Er omleggingen av kvoteåret et aktuelt tiltak å vurdere videre? Er det mulig å praktisere avvikende kvoteår sør og nord om 62N? Hva er de relevante problemstillingene?

30 Andre tiltak

31 Hvorfor andre tiltak? En endring av kvoteåret er ikke alene en løsning på utfordringene knyttet til sesongsvingninger Løsningen finnes i en kombinasjon av ulike reguleringstiltak, hvor omleggingen av kvoteåret kan være ett av flere reguleringsgrep

32 Andre aktuelle reguleringstiltak Fartøykvoter Kvotebank (individuell) Strukturordninger Industrikvoter/samfunnskontrakter Kvoter for mellomlagring/oppforing

33 Omsetningssystemet

34 Ulike omsetningsformer vil kunne ha innflytelse på de forventede effektene av de ulike reguleringstiltakene Direkte avtaler Langsiktige avtaler Kjølauksjon Ferskauksjon

35 Pelagiske leveranser fra norske fartøy i Kg Sild sør for 62 NVG Makrell Lodde Uke

36 Pelagiske leveranser fra norske fartøy i Kg Sild sør for 62 NVG Makrell Lodde Uke

37 Pelagiske leveranser fra norske fartøy i Kg Sild sør for 62 NVG Makrell Lodde Uk e

38 Pelagiske leveranser fra norske fartøy i Kg Sild sør for 62 NVG Makrell Lodde Uke

39 Bunnfisk N62N levert av norske fartøy i Kg Sei Hyse Torsk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned

40 Norske leveranser 2003 Bunnfisk N62N levert av norske fartøy i Kg Sei Hyse Torsk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned