Ny Giv i Askvoll Sentrum: Prosjekt 2 Tiltak i Askvoll sentrum Rapport Forprosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny Giv i Askvoll Sentrum: Prosjekt 2 Tiltak i Askvoll sentrum Rapport Forprosjekt"

Transkript

1 Ny Giv i Askvoll Sentrum: Prosjekt 2 Tiltak i Askvoll sentrum Rapport Forprosjekt 2013

2 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 4 Målsetting... 4 Avgrensing/spesifisering... 4 Mandat... 5 Budsjett... 5 Organisering... 5 Tolking av mandat... 6 GJENNOMFØRING AV FORPROSJEKTET... 6 Status og historikk... 7 Tiltak i Askvoll sentrum... 8 Finansieringsplan Hovudprosjekt 2013/ Fordeling mellom næringsliv, lag/org, kommune/omstilling og andre: Kritiske suksessfaktorar Løyve til tiltak langs hovudvegen Avtale om vedlikehald Tilråding Rutinar/avtalar om vedlikehald av bed/amplar Tettstadutformingsmidlar Andre tiltak i sentrum samarbeid mellom kommune, næringsliv og frivillige lag/org

3 Innleiing Ny giv i Askvoll Sentrum er eit forprosjekt under Program B: TILFLYTTING i Handlingsplan for Omstilling Prosjektplanen tok utgangspunkt i eit innspel frå Askvoll Sentrumsgruppe (ASG) der ein ønska å revitalisere Skjærgårdstreffet og gjere tiltak for å auke attraktiviteten i Askvoll sentrum. Frå omstillingsorganisasjonen ønska ein og å få avklart om der var ønske om eit Bulystprosjekt i Askvoll sentrum. Målsetting Målsettinga for forprosjekt 2 Tiltak i Askvoll sentrum er å innhente innspel frå lag/org i Askvoll sentrum til tiltak som kan bidra til å auke attraktivitet i kommunesenteret. Arbeidet skal resultere i ein plan for tiltak ein ønskjer å gjennomføre, utarbeida i samarbeid med lag og organisasjonar. Resultatmålet for forprosjektet er å utvikle ein tiltaksplan med budsjett og ansvarsfordeling. Effektmålet er å auke attraktiviteten for Askvoll sentrum. Avgrensing/spesifisering Fokuset i Ny Giv-prosjektet omfatta innleiingsvis to svært ulike tema. Skjærgårdstreffet er eit stort arrangement med sine utfordringar, samarbeidspartar og behov. Tiltak i Askvoll sentrum har eit anna fokus og involverer andre lag/organisasjonar, samt kommunen. Prosjektet skal «avklare behovet for eit Bulystprosjekt» (ref. prosjektplan). Sidan Bulystordninga vert avvikla i 2013 og for inneverande år kun gjev støtte til hovudprosjekt, vart det drøfta kor vidt det var ønskje om å gjennomføre eit stedsutviklingsprosjekt i staden. For å få svar på problemstillingane knytt til dei to tematiske områda, var det hensiktsmessig å dele prosjektet i to, med to ulike arbeidsgrupper som har jobba med dei to problemstillingane. Arbeidet knytt til Skjærgårdstreffet har resultert i ein eigen sluttrapport med tilråding knytt til revitalisering av arrangementet (sjå sluttrapport for dette arrangementet). Arbeidet med å utvikle ein plan for tiltak i Askvoll sentrum ligg føre her. 4

4 Mandat Styringsgruppa vart innleiingsvis gjeve slikt mandat: Mobilisere næringsliv og frivillige til felles innsats Vurdere behov for eit Bulystprosjekt Budsjett Forprosjekt Kr (fordelt på forprosjekt 1 og 2) Organisering Prosjekteigar Omstillingsorganisasjonen Viktige aktørar Næringsliv, lag, foreiningar, kulturutøvarar Prosjektansvarleg Askvoll Sentrumsgruppe (ASG) Prosjektleiing Anne Karin Misje (DPL) Styringsgruppa har bestått av leiarar frå lag/org, samt PA og DPL. I tillegg møtte Teknisk etat v/per Jan Ryland (som og representerte Askvoll og Holmedal Idrettslag) og Jeroen van Gangelen (rådgjevar Askvoll kommune) på siste møte Namn Org E-post Herfinn Takle Næring (Askvoll sentrum) Anne-K.Misje Omstillingsorganisasjonen Erik Strømmen Askvoll Vel Eirene Bauge Samfunnshuset Johnny Søreide Askvoll Sentrumshavn Einar Ask Askvoll småbåtlag 5

5 Tolking av mandat Styringsgruppa tolkar mandatet sitt slik at målsettinga for forprosjekt 2 er å: 1. Mobilisere næringsliv og frivillige 2. Samle innspel til tiltak i Askvoll sentrum 3. Utvikle ein tiltaksplan med ansvar, budsjett og finansieringsplan 4. Avklare eit evt. stedsutviklingsprosjekt Sluttrapporten vil gje ei tilråding til vidare arbeid. GJENNOMFØRING AV FORPROSJEKTET Styringsgruppa har hatt to møter i løpet av prosjektet. PA og PL har hatt førebuande møter og kontakt pr. epost. PL har i tillegg hatt møter med kommuneadministrasjonen v/teknisk etat. TILTAK I ASKVOLL SENTRUM TIDSROM ANSVAR STATUS Møte med styringsgruppa DPL/Herfinn Takle Utført Vurdere behov for eit stedsutviklingsprosjekt STG Utført Innhente bakgrunnsinfo (studentoppgåver, modellar, Veke DPL Utført teikningar) Søke løyve Statens Vegvesen Veke 20 DPL/HT Utført Definere tiltak, ansvar og finansiering Veke SGT/DPL Utført Utforme finansieringsplan Veke 23 STG/DPL Utført Utarbeide tilråding for eit hovudprosjekt Veke 23 DPL/DPL Utført Sluttrapport 30. juni 2013 Milepel DPL Utført 6

6 Status og historikk Kommunen er i ein prosess der arealdelen av Kommuneplanen skal reviderast, og der ein har bede om innspel på arealbehov og bruk i ulike delar av kommune. For Askvoll sentrum er det viktig at arealbruk og behov vert spelt inn i samband med høyringsprosessen. Det har vore arrangert ope møter med høve for innbyggarane til å komme med innspel til planen. Ein har oppmoda laga i Askvoll sentrum til å nytte høvet til å spele inn behov og ønskjer for tiltak som vedkjem arealplanen i sentrum. Det har tidlegare vore gjennomført fleire mogelegheitsstudiar/studentoppgåver som har skissert løysingar for parkområde, gangvegar, benk/bord/sitteplassar og informasjonstavler i Askvoll sentrum. Gruppa ønska difor at ein henta fram dei planane som har vore utforma, slik at ein kunne nytte desse som underlag for prioritere dei tiltaka det er brei semje om at ein ønskjer å realisere. Dernest ønska gruppa at ein utvikla ein plan som syner kostnader, skisserar mogeleg finansiering, som forankrar ansvar og skisserar ein mogeleg framdriftsplan. Det var understreka viktigheita av at planen tok omsyn til både ansvar for etablering og vedlikehald. Det vart kommentert at Askvoll sentrum er for stort/for lite til at ein greier å samle folk til større fellestiltak, men at folk samlar seg om tiltak i sitt nærmiljø. Det var også kommentert at ein tidlegare har etablert bed/plantar/blomster men at tiltaka ofte vart vanstelte fordi ein ikkje hadde ein plan for vedlikehald (spes. ansvar for vatning av blomane i tørre periodar). Noko er også flytta og kasta i samband med ombygginga på kaia. Næringslivet, lag og foreiningar som var tilstade på møta var positive til å få til eit samarbeid med kommunen om å få litt svung» på Askvoll sentrum, og drøfta fleire tiltak som er nedfelt i «Tiltaksplan for Askvoll sentrum». DPL meiner at det er viktig med nokre raske og synlige tiltak for å betre moral og omdømme når det gjeld sentrum, og vil gjere nokre strakstiltak som lekk i forprosjektet. 7

7 Tiltak i Askvoll sentrum I første møtet kom det fram ei rekke tiltak som vart nedfelt i ein tiltaksplan for eit evt. hovudprosjekt. I andre møtet vart det spelt inn eit nytt tiltak som gjaldt å få ein samla plan for «Øyra». Askvoll og Holmedal Idrettslag (AGIL) har kontakta omstillingsadministrasjonen i samband med prosjektet og spurt om hjelp. Øyra er eit sentralt, viktig og mykje brukt område i Askvoll sentrum, mellom anna på som rekreasjonsområde og base for friluftsaktivitetar. Området er regulert til friluftsområde som krev ein samla plan for at ein skal kunne gjere tiltak i området, eller utvikle området vidare. Tiltaket vart etter drøftingar i arbeidsgruppa lagt inn i tiltaksplanen. Arbeidsgruppa har utvikla følgjande tiltaksplan og finansieringsplan med framlegg til fordeling av kostnader: Prio TILTAK I ASKVOLL BUDSJETT ANSVAR UTFØRELSE PERIODE ANSVAR VEDLIKEHALD SENTRUM 1 Ampler/blomster Sentrumsgruppa/Hagelaget 2013 ASG/evt. teknisk lyktestolper (9) 2 Bannere i lyktestolper (9) Sentrumsgruppa 2013 ASG 3 Kystarvenskilt i sentrum Omstilling/Komm 2013 Småbåtlaget opptrykk 4 Oppdatere/produsere nye Omstilling/Komm 2013 Småbåtlaget informasjonsskilt 5 Grusveg langs brygga Askvoll kommune 2013 Askvoll kommune v/ Per Jan Ryland 6 Fornye regiontavlene Stiftinga Jensbua/Vegvesenet 2014 Vegvesenet 7 Utbyggingsplan Esso marka Prio Landsk.ark 2014 Askvoll kommune v/ Per Jan Ryland 8 Utbyggingsplan Øyra Prio Landsk.ark 2014 AHIL 9 Bed m/planter (eks. betong Landsk.ark/Gartner 2014 Askvoll kommune/hagelaget «båt» inkl. transp) 10 Strandpromenade med lys Teknisk etat 2014 Askvoll kommune gjennom sentrum Mulig for lav prosjektering Prio 3 SUM

8 Finansieringsplan Hovudprosjekt 2013/2014 Innleiing Ny giv i Askvoll Sentrum er eit forprosjekt under Program B: TILFLYTTING i Handlingsplan for Omstilling Prosjektplanen tok utgangspunkt i eit innspel frå Askvoll Sentrumsgruppe (ASG) der ein ønska å revitalisere Skjærgårdstreffet og gjere tiltak for å auke attraktiviteten i Askvoll sentrum. Frå omstillingsorganisasjonen ønska ein og å få avklart om der var ønske om eit Bulystprosjekt i Askvoll sentrum. Målsetting Målsettinga for forprosjekt 2 Tiltak i Askvoll sentrum er å innhente innspel frå lag/org i Askvoll sentrum til tiltak som kan bidra til å auke attraktivitet i kommunesenteret. Arbeidet skal resultere i ein plan for tiltak ein ønskjer å gjennomføre, utarbeida i samarbeid med lag og organisasjonar. Resultatmålet for forprosjektet er å utvikle ein tiltaksplan med budsjett og ansvarsfordeling. Effektmålet er å auke attraktiviteten for Askvoll sentrum. Finansieringskjelde Kostnad Prosent Næringsliv/ASG ,16% Lag/org ,62% Kommune/Omst ,61% Andre ,61% Sum % 9

9 Fordeling mellom næringsliv, lag/org, kommune/omstilling og andre: År Tiltak Næringsliv/ASG Lag/org OMST/Kommune Andre Sum 2013 Ampler Bannarar Kystarvskilt (ekstra) Nye infoskilt båthavna Grusveg v/kaia Region tavler Utb.pl. Essomarka Utb.pl. Øyra Båtbed Utb.pl. Strandpromenade Sum Kritiske suksessfaktorar 1. Løyve til tiltak langs hovudvegen Det lyt innhentast løyve frå Vegvesenet til oppheng av blomsteramplar og bannarar i lyktestolpane langs hovudvegen. I utgangspunktet var det snakk om 9 lyktestolpar langs vegen gjennom sentrum, men gruppa vil og undersøkje om det er mogeleg å få hengt opp amplar i lyktestolpane på kaia. Desse er det Vegvesenet som eig. 2. Avtale om vedlikehald Det var semje i arbeidsgruppa om at det store problemet med plantar i sentrum har vore vedlikehaldet. Dermed vert planting av blomster gjerne eit eingongstiltak, dei tørkar ut i løpet av sommaren og ser lite delikate ut. Det vart drøfta i gruppa om ein kunne ha kunstige plantar i amplane i staden. Desse ser naturlege ut, treng ikkje stell og kan skiftast ut om 10

10 dei vert skada. Gruppa ville gjerne ha ekte plantar i bed, men då må vedlikehaldet løysast. Styringsgruppa stilte spørsmål ved om Askvoll kommune v/teknisk etat hadde mogelegheit til å ta ansvar for vedlikehald av bed/plantar (vatning/luking). Alternativt; om Hagelaget kunne ta det på seg mot ei årleg godsgjersle for arbeidet. Dette må undersøkast før ein set i gang evt. tiltak. Tilråding 1. Rutinar/avtalar om vedlikehald av bed/amplar Ein tilrår at det vert utarbeida rutinar for vatning og stell av blomsterbed og evt. blomsteramplar. Dette kan anten skje ved at kommunen legg inn noko ressurs til vedlikehald, eller ved at det vert inngått ein formell avtale med eit eigna lag (som til dømes Hagelaget) om årleg vedlikehald mot eit vederlag. 2. Tettstadutformingsmidlar Det vart undervegs i prosessen klart at fleire av tiltaka i tiltaksplanen ville ha større moglegheit for å få ekstern finansiering dersom dei inngjekk i ein samla søknad om tettstadutformingsmidlar. Dette gjeld i første rekkje følgande tiltak: Prio TILTAK I ASKVOLL SENTRUM BUDSJETT ANSVAR UTFØRELSE PERIODE ANSVAR VEDLIKEHALD 7 Utbyggingsplan Esso marka Landsk.ark 2014 Askvoll kommune 8 Utbyggingsplan Øyra Landsk.ark 2014 AHIL 10 Strandpromenade med lys gjennom sentrum - prosjektering Teknisk etat 2014 Askvoll kommune For å komme i posisjon til å søke midlar treng ein underlag for søknaden i form av planar med budsjett, etablerings og vedlikehaldsansvar. Det vert difor tilrådd at Omstillingsstyret i Handlingsplan for Omstilling 2014, legg inn eit forprosjekt 11

11 med budsjett på kr som sin andel av totalbudsjettet på kr ,- i prosjektet. Midlane skal gå til å få laga for dei tre sentrumsutviklingstiltaka 7, 8 og 9 (utbyggingsplan for marka mellom Essostasjonen/Askvoll Sjøbuer, utbyggingsplan for Øyra, og ein plan for gangveg/strandpromenade gjennom sentrum). Arbeidsgruppa tilrår vidare at planane vert lagt til grunn for ein søknad frå kommunen om tettstadutformingstiltak. Tiltaka er i tråd med gjeldande regulering for områda. 3. Andre tiltak i sentrum samarbeid mellom kommune, næringsliv og frivillige lag/org. Arbeidsgruppa tilrår at Askvoll kommune/omstillingsorganisasjonen legg inn til saman kr til tiltak (60,61% av total kostnadsramme for Hovudprosjektet, kr ) i budsjettet for Askvoll 13. juni 2013 Anne-K. Misje Omstillingsorganisasjonen i Askvoll kommune Delprosjektleiar 12