DIAKONIPLAN FOR BØLER MENIGHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIAKONIPLAN FOR BØLER MENIGHET"

Transkript

1 DIAKONIPLAN FOR BØLER MENIGHET Planen bygger på plan for diakoni i den norske kirke. Denne ble vedtatt på kirkemøtet i november 2007 med virkning fra 1. januar Hva er diakoni? I Den norske kirkes diakoniplan er diakoni definert gjennom en visjon og en definisjon: Visjon: «Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Definisjon: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Den norske kirke forstår seg som en tjenende kirke. Diakonien er et kjennetegn ved kirkens samlede oppdrag. Den preger fellesskapet og den enkeltes liv. Diakoni er kirkens kroppsspråk Det er en sentral side av det kristne menneskesynet at vi som er mennesker er skapt i Guds bilde til å være medmennesker. Vi er utlevert til hverandre og vi er avhengige av hverandre og alt annet som lever. Ingen kan helt og holdent leve av seg selv eller for seg selv. Vi er skapt til å tjene hverandre, til å ha omsorg for hverandre. Samtidig er hele skaper verket avhengig av at menneskene tar sitt forvalteransvar på alvor. NESTEKJÆRLIGHET omfatter alle sider ved mennesket. Det er perioder i livet hvor man har evne til å gi, andre ganger trenger man selv å få. Gjensidighet er et nøkkelord. Livsbetingelsene er ulike, noen har det vanskeligere enn andre. Mulighetene for endring er forskjellige. Omsorg og nestekjærlighet bygger på gjensidighet, likeverd og respekt for den andres integritet. INKLUDERENDE FELLESSKAP er et viktig uttrykk for kirkens medmenneskelige omsorg ved å skape et inkluderende fellesskap hvor mennesker av begge kjønn med ulike funksjonsevner, ulik kultur og etnisk bakgrunn kan møtes og oppleve tilhørighet og hvor den enkelte både kan se og bli sett. Der gis gjensidig trøst og hjelp, der frigjøres nye krefter og nytt håp. VERN OM SKAPERVERKET er en del av Guds forvalteroppdrag og handler om kirkens engasjement, bevissthet og ansvar for alt vi tror Gud har skapt og vår egen rolle som ansvarlige mennesker og kirke i dette. Kirken trenger å styrke forståelsen av dette så det kan fører til tydelig tale i samfunnet og til konkret handling i den enkeltes liv.

2 KAMP FOR RETTFERDIGHET innebærer å stille seg ved siden av medmennesket, ikke som passiv tilskuer, men i aktivt engasjement. Mennesket lever i og er avhengig av samfunnsmessige strukturer. Verdensomspennende systemer er med på å bestemme den enkeltes liv. Det er derfor nødvendig å klargjøre årsakene til menneskelig nød og lidelse, arbeide for å endre forhold som opprettholder nødtilstander og skape nye livsmuligheter. Å vise solidaritet er å ta opp kampen og arbeide for rettferdighet og fred. ORGANISERING Diakonale oppgaver utøves av alle i menigheten, både ansatte og frivillige. Diakoni deles gjerne inn i allmenn diakoni, organisert, spesialisert og internasjonal diakoni. Den allmenne diakoni i Bøler menighet kommer til uttrykk gjennom enkeltmenneskers møter med hverandre. Den enkelte og fellesskapet utfordres når mennesker opplever små og store kriser. Vi vil alle oppleve å være i situasjoner der vi trenger hverandre. Det er godt å få være i et fellesskap der man blir regnet med og kan få bidra med oppgaver og tjenester som trengs og samtidig erfare at man får omsorg og hjelp når det er nødvendig. Den organiserte diakoni er det arbeidet i menigheten som ledes av diakoniutvalget, diakonen og andre ansatte, men utføres i stor grad av frivillige medarbeidere. Den spesialiserte diakoni handler om institusjoner som drives av Den norske kirke og kristne organisasjoner i inn- og utland. Som en del av den internasjonale diakoni støtter menigheten blant annet et misjonsprosjekt. Plan for diakoni i den Norske kirke understreker imidlertid at diakoni ikke bare er tiltak og aktiviteter. Diakoni utgjør også en dimensjon som kommer til uttrykk gjennom gudstjenestefeiring, forkynnelse, trosopplæring og barne- og ungdomsarbeidet. I Bøler menighet er det opprettet et eget diakoniutvalg. Det er menighetsrådet som oppnevner medlemmene til utvalget. De oppnevnes for 2 år med mulighet for gjenoppnevning. Diakoniutvalget består av 7 medlemmer, derav en prest, en diakon/diakonimedarbeider og en representant fra menighetsrådet. Utvalget velger selv sin leder. Diakoniutvalget utarbeider forslag til diakoniplan som godkjennes av menighetsrådet..

3 AKTIVITET MÅLGRUPPE ANSVAR NESTEKJÆRLIGHET 1 Besøkstjeneste / oppsøkende virksomhet Beboere i vår menighet som ønsker kontakt og besøk. Sykebesøk 2 Forbønnstjeneste Å kunne tilby forbønn til de som ønsker det 3 Sjelesorg/samtale Tilbud om samtale til personer som ønsker noen å snakke med Diakon, frivillige, prest Prest/Diakon/frivillige Prest/diakon /frivillige 4 Gudstjenesteteam De som kommer til gudstjenesten Frivillig/menighetsforvalter 5 Kirkekaffe. Alle på gudstjenesten Frivillig/diakon/DU 6 Medarbeiderfest Alle frivillige MR/menighetsforvalter 7 PREP-kurs i Par i prostiet Diakon/diakonene i prostiet prostiet 8 Diakoniens dag Menigheten DU/prest/diakon 9 Menighetens deltakelse i forum for samarbeid kirke/ bydel Mennesker i bydelen INKLUDERENDE FELLESKAP Prest 10 Sorggruppe Pårørende etter dødsfall Diakon og Fransiskushjelpen 11 Andakt på Bøler og Rustad trygdebolig Brukere og beboere Prestene 12 Hyggetreff Seniorer Frivillige/diakon 13 Åpent hus/ kirke og tidebønn 14 Tilbud til mennesker med utviklingshemming Menigheten Alle i bydelen 15 Husfellesskap/gruppe Menigheten DU Frivillig/daikon DU/diakon 16 Åpen samtalegruppe om tro og tvil Alle som er interessert 17 Hilsen til jubilanter 70, 80 og 90 årsjubilanter som er eller har vært aktive i menigheten Prest/diakon Diakon/frivillige

4 18 Kirkeskyss Personer som trenger Diakon/frivillige transport. 19 Påskedagsfrokost Menigheten DU/frivillige 20 Julemesse Åpen for alle DU/frivillige 21 Allehelgenssøndag Menigheten, men spesiell invitasjon til de som har mistet en av sine i løpet av siste året 22 Babysang Alle hjemmeværende småbarnsforeldre 23 Hverdagsmiddag Barnefamilier Prest Prest/kantor/diakon Trosopplæringsleder Barnearbeider 24 Tekstilverksted Alle interesserte barn/unge i Bydel Østensjø, bydel Østensjø Frelsesarmeen og prest 25 Barnegrupper Barn fra 0-10 år Prest/barnearbeider 26 Etter skoletid 5-7 klasse Prest/barnearbeider 27 Ungdomsklubben PULS Ungdom i menigheten VERN OM SKAPERVERKET Prest/ungdomsarbeider 28 Grønn menighet Alle som benytter kirken DU/MR/stab KAMP FOR RETTFERDIGHET 29 Fasteaksjonen til Kirkens nødhjelp. Alle hjem i menigheten Prest 30 Kvinnenes Kvinner i prostiet Frivillige/diakon internasjonale bønnedag 31 Menighetens Menigheten DU misjonsprosjekt 32 Ung diakoni Ungdom Prest/trosopplærings-leder 33 Forutaksjon Menigheten Barnehagen

5 NESTEKJÆRLIGHET 1. Besøkstjeneste/oppsøkende virksomhet Målgruppe: Mål: Ressurs: Tid/Sted: Ansvar: Beboere i vårt område som ønsker kontakt og besøk. Avhjelpe nød og ensomhet. Tilby nattverd til de som ikke kommer seg til kirken. Hjemmetjenesten, frivillige, diakon Kontinuerlig arbeid i vårt område Diakon 2. Forbønnstjeneste Målgruppe: De som ønsker forbønn Mål: At vi sammen som menigheter og som enkeltpersoner får komme til Gud med det vi har på hjertet. Danne et forbønnsteam av frivillige. Bruk av bønnekrukke i gudstjenesten, Ressurs: Frivillige, prest, diakon Tid/sted: I gudstjenesten, i kirken og privat, individuelt og i gruppe Ansvar: Prest/Diakon 3. Sjelesorg/samtale Målgruppe: Tilbud om samtale til personer som har behov for noen å snakke med Mål: Å alltid ha noen tilgjengelig for samtale når behovet meldes. Ressurs: Prest, diakon, frivillige Tid/sted: Etter avtale, samtalerom i Bøler kirke Ansvar: Prestene, diakon 4. Gudstjenesteteam Målgruppe: Alle som kommer til gudstjenesten Mål: At alle skal oppleve seg sett og å være velkommen Ressurser: Frivillige Tid/sted: Søndagsgudstjenesten Ressurser: Frivillige/menighetsforvalter Ansvar: Frivillig/menighetsforvalter

6 5. Kirkekaffe. Målgruppe: Kirkebesøkene Mål: Å tilby et inkluderende fellesskap etter gudstjenesten Ressurs: Frivillige Tid/sted: Etter hver gudstjeneste Ansvar: Frivillig/diakon 6. Medarbeiderfest til oppmuntring for alle frivillige Målgruppe: Alle frivillige. Mål: En oppmuntring til frivillige medarbeidere, så de føler seg sett og verdsatt. Ressurs: MR/menighetsforvalter Tid/sted: En gang i året Personlig invitasjon går ut til alle frivillige medarbeidere Ansvar: MR 7. PREP-kurs i prostiet Målgruppe: Par i prostiet Mål: La par investere i parforholdet slik at de kan få styrke det gode og lære å bruke verktøy som forebygger og løser konflikter. La mennesker erfare at kirken bryr seg om hele mennesket. Ressurs: Innleide kursholdere og diakonene i prostiet Tid/sted: Årlige kurs Ansvar: Diakonene i prostiet 8. Diakoniens dag Målgruppe: Menigheten Mål: Sette ekstra fokus på diakoni å bevisstgjøre menigheten om at diakoni er et felles anliggende Ressurser: Du/diakon/prest Tid/sted: En gudstjeneste i året Ansvar: DU/prest/diakon

7 9. Samarbeid bydel/menighet Målgruppe: Bydelens innbyggere Mål: Utvikle samarbeidstiltak mellom bydel og menighet Ressurs: Ansatte og frivillige Tid/sted: Bydelen innkaller til møter Ansvar: Prest INKLUDERENDE FELLESSKAP 10. Sorggrupper Målgruppe: Alle som har mistet noen og har behov for å være med i en samtalegruppe. Mål: Gi støtte i sorgprosessen og hjelp til å komme videre i livet Informere og oppmuntre sørgende i våre menigheter til å delta Ressurs: Fransiskushjelpen, menighetens og prostiets sorgtilbud Ansvar: Prestene, diakon 11. Andakt på Bøler og Rustad trygdeboliger Målgruppe: Beboere og brukere Mål: Å være et hyggelig møtested og forkynne evangeliet med ord og sakrament. Ressurs: Prest, diakon og ansatte på trygdeboligene Tid/sted: Månedlig i stua på trygdeboligen første tirsdag i måneden. Ansvar: Prestene 12. Hyggetreff Målgruppe: Mål: Ressurs: Tid/sted: Ansvar: Seniorer i nærområdet Å tilby et hyggelig og inkluderende fellesskap med servering, utlodning, sang og andakt. Ledergruppe av frivillige Første onsdag i hver måned i konfirmantsalen Frivillige/diakon

8 13. Åpen hus/ Kirke - tidebønn Målgruppe: Alle som ønsker et treffsted og de som ønsker en stille stund med lystenning og bønn Mål: Sosialt fellesskap og åpent kirkerom for stillhet, bønn, meditasjon. Ressurs: Diakon og frivillige. Tid/sted: Hver torsdag fra kl Tidebønn i sidekapellet kl Ansvar: Frivillig/diakon 14. Tilbud til mennesker med utviklingshemming. Målgruppe: Mennesker med utviklingshemming i bydelen Mål: Sosialt samvær samt at deltakerne og deres hjelpere skal bli kjent i kirken Tid/sted: En gang i semesteret i kirken Ansvar: Diakon/frivillig 15. Hus fellesskap/gruppe Målgruppe: Menigheten Mål: Personer i menigheten som har behov og ønske om å samles til mindre og nære felleskap gjennom bibel, bønn og samtale. Ressurs: Frivillige som rekrutterer nye som ønsker å være med Tid/sted: Jevnlig i hjemmene Ansvar: DU/diakon/menighetsforvalter 16. Åpen samtalegruppe om tro og tvil Målgruppe: Alle som er interessert Mål: Skape rom for samtale om tro og tvil, og erfaringer i livet Tid/sted: En onsdag i måneden i kirken fra kl Ansvar: Prest/ diakon

9 17. Hilsen til jubilanter Målgruppe: Alle som fyller 70, 80 og 90 år og som er eller har vært aktive i menigheten Mål: Leveres/sende/ blomsterhilsen Ressurs: Diakon/DU/frivillige Tid/sted: På dagen hvis mulig. Ansvar: Diakon 18. Kirkeskyss Målgruppe: Mennesker som ønsker å komme til gudstjenester eller andre samlinger i kirken Mål: At alle som ønsker å delta i gudstjenestefellesskapet får mulighet til det Ressurs: Frivillige Ansvar: Diakon og frivillig 19. Påskedasgsfrokost Målgruppe: Menigheten Mål: Lage et hyggelig måltidsfellesskap før høgtidsgudstjenesten Tid/sted: 1. påskedag Ressurs Frivillige Ansvar: Diakon 20. Julemesse Målgruppe: Menigheten/bydelen Mål: Samle inn penger til det diakonale arbeidet, hyggelig sosialt samvær Ressurs DU/frivillige Tid/sted En lørdag i november Ansvar DU 21. Allehelgenssøndag Målgruppe: Alle, men spesiell invitasjon til dem som i løpet av året har mistet en av sine.

10 Mål: Å la mennesker få komme til kirken på den dagen hvor vi på ulike måter minnes dem som har gått bort Ressurs: Prest/diakon, kantor Tid/sted: Allehelgenssøndag med musikk fra kl Gudstjeneste kl Kirkekaffe. Spesiell invitasjon til de som har mistet noen det siste året. Ansvar: Prest/kantor/diakon 22. Babysang Målgruppe: Foreldre med små barn ( 3-15 måneder) Mål: Å være et møtested og et godt fellesskap i lokalmiljøet for hjemmeværende med små barn. Lære nye sanger Ressurs: Ansatt Tid/sted: Annen hver uke i konfirmantsalen Ansvar: Prest/trosopplæringsleder 23. Hverdagsmiddag Målgruppe: Barnefamilier Mål: Skape sosialt og diakonalt fellesskap for barnefamilier Ressurs: Ansatt og frivillige Tid/sted: Annenhver torsdag ettermiddag i konfirmantsalen Ansvar: Prest 24. Tekstilverksted Målgruppe: Flerkulturelle voksne, ungdommer og barn Mål: Lage møteplass og mulighet for fellesskap mellom ulike etniske grupper og aldersgrupper. Ressurs: Ansatt/frivillige Tid/sted: En torsdag i måneden i konfirmantsalen fra kl Ansvar: Østensjø bydel, Frelsesarmeen og Bøler kirke

11 25. Tilbud til barn 0-10 år Målgruppe: Barn og unge i alderen 0-10år Mål: Tilby barn og unge et godt miljø med mulighet for lek, ulike aktiviteter, sang og deltakelse i kor. Være en del av menighetens trosopplæringstilbud. Ressurser: Ungdomsarbeider/prest og frivillige Tid/sted: Hver torsdag Ansvar: Prest/trosopplæringsleder 26. Etter skoletid Målgruppe: Elever i 5-7 klasse Mål: Tilby et treffsted med måltid, lek og ulike aktiviteter. Være en del av menighetens trosopplæringstilbud. Ressurser: Ungdomsarbeider Tid/sted: Hver torsdag i ungdomslokalet fra kl Ansvar: Prest/trosopplæringsleder 27. Ungdomsklubben PULS Målgruppe: Ungdom i alderen år Mål: Å være et åpent sted, med lav terskel, der ungdom kan møte hverandre og trygge voksne til mat, aktiviteter, samtale andakt. Rusfritt Ressurs: Ungdomsarbeidere, prest, unge frivillige ledere UKTstudenter Tid/sted Hver tirsdag kl i ungdomsrommet i kirken Ansvar Ungdomsarbeider, prest VERN OM SKAPERVERKET 28. Grønn Menighet Målgruppe: Alle som benytter kirken

12 Mål: Ressurs: Tid/sted: Ansvar: Menigheten skal være seg bevisst på å ivareta Guds skaperverk i drift og forvaltning. Arbeide for å bli grønn menighet. Stab og menighetsråd Løpende aktivitet Diakon KAMPEN FOR RETTFERD 29: Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp Målgruppe: Alle mennesker i Bøler menighet skal nås på aksjonsdagen Mål: Støtte Kirkens nødhjelp sin fasteaksjon Ressurs: Prest, konfirmanter og frivillige. Samarbeid med: Kirkens Nødhjelp Tid/sted: Søndagene i fastetiden og fasteaksjonsdagen. Ansvar Prest 30. Kvinnenes internasjonale bønnedag Målgruppe: Kvinner i prostiet Mål: Å delta sammen i den verdensomspennende kvinnebønnedagen Ressurs: Frivillige i Samarbeid med menigheter i prostiet. Tid/sted: Første fredag i mars i en kirke i prostiet Ansvar: Diakon/frivillige bønnekontakter 31. Menighetens misjonsprosjekt Målgruppe: Misjonsprosjektets brukere/ansatte Mål: Øke menighetenes bevissthet om at vi har kristne søsken i andre land. Øke menighetenes bevissthet om at vi skal dele på godene vi har fått, og få se at det nytter å hjelpe Ressurs: Menigheten i samarbeid med Det Norske misjonsselskap

13 Tid/sted: Ansvar: Kollekt i fire gudstjenester hvorav og en misjonsgudstjeneste og familiegudstjeneste med misjonspreg pr.år DU/MR 32. Tilby barn og unge Ung diakoni Målgruppe: Opplegget brukes i Minilederkurset (MILK) og er et pilotprosjekt i trosopplæringen i samarbeid med Norges KFUK-KFUM Mål: Tredelt opplegg: 1. Skape godt miljø i gruppa(milk og konfirmantgruppa) 2.Gjøre noe for ungdom lokalt i Bøler sokn. 3. Gjøre noe internasjonalt eks. Globalløpet der ungdom fra Bøler løper sponsorløp for å hjelpe ungdommer andre steder i verden Ressurser : Ungdomsarbeider, prest, MILK, unge frivillige ledere Norges KFUK-KFUM Tid/sted: MILK-kurs noen tirsdager i hvert semester, samt enkeltarrangement Ansvar: Prest, evt. sammen med prosjektleder fra Norges KFUK-KFUM 33 FORUTAKSJON Målgruppe: Menigheten og barnehageforeldre Mål: Samle inn penger til FORUTAKSJONEN sitt prosjekt Ressurs: Barnehagepersonalet Tid/sted: I en gudstjeneste og i barnehagen Ansvar: Personalet i barnehagen Forklaring til forkortelser: MR: menighetsrådet. DU: diakoniutvalget Følgende punkt er ikke realisert enda: Tilbud til utviklingshemmede og arbeid for å bli grønn menighet. Nytt misjonsprosjekt må også velges. Det vil også bli arbeidet med å kartlegge ønsker om tilhørighet i mindre gruppe/husfellesskap og å legge til rette for dette.

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

En tjenende kirke. Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste

En tjenende kirke. Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste En tjenende kirke Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste Diakonien er et hovedaspekt ved kirkens oppdrag

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Diakoniplan Vedtatt i sak 13/17 Dolstad Menighetsråd, møte 23/ Vedtatt i sak 01/17 Drevja Menighetsråd, møte 21/2-2017

Diakoniplan Vedtatt i sak 13/17 Dolstad Menighetsråd, møte 23/ Vedtatt i sak 01/17 Drevja Menighetsråd, møte 21/2-2017 Oversikt over det diakonale arbeidet i Dolstad, Drevja og Elsfjord menigheter Samt tiltak ivaretatt av andre ansvarlige instanser der kirken bidrar økonomisk eller har en støttende funksjon Diakoniplan

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Molde domkirke

Molde domkirke Molde domkirke 2014-2016 VISJONS FOR MOLDE DOMKIRKE Sammen i tro, håp og kjærlighet Vedtatt av Molde menighetsråd 18. juni 2014 PLAN FOR DIAKONI I MOLDE DOMKIRKE Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

DIAKONIPLAN VISJON* Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. DEFINISJON*

DIAKONIPLAN VISJON* Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. DEFINISJON* DIAKONIPLAN FOR VÅR FRELSERS MENIGHET 2017-2019 VISJON* Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. DEFINISJON* Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den

Detaljer

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet,

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet, Diakoniplan, Erdal menighet, 2016 2019 1 DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste:

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Lokal diakoniplan Sverresborg menighet Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort

Detaljer

PLAN FOR DIAKONI Flekkerøy menighet

PLAN FOR DIAKONI Flekkerøy menighet PLAN FOR DIAKONI Flekkerøy menighet Forord Plan for diakoni i Flekkerøy menighet er utarbeidet på grunnlag av: Plan for diakoni i Den norske kirke, som ble vedtatt av Kirkemøtet i november 2007. Diakoniutvalget

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Diakoniplan 2016 for Rygge prestegjeld

Diakoniplan 2016 for Rygge prestegjeld Diakoniplan 2016 for Rygge prestegjeld Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

diakoni Plan for i Den norske kirkes menigheter i Meløy. FORE OG MELØY MENIGHET. GLOMFJORD MENIGHET. HALSA MENIGHET. Oktober 2008.

diakoni Plan for i Den norske kirkes menigheter i Meløy. FORE OG MELØY MENIGHET. GLOMFJORD MENIGHET. HALSA MENIGHET. Oktober 2008. Herre, du kaller fremdeles / de små til ditt storverk på jord. Fortsatt skal stammende vitner / forkynne ditt evige ord. Tomme og fattige hender / fylles med under fra deg. Sterk er den svake du sender

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Diakoniplan 2017 for Rygge prestegjeld

Diakoniplan 2017 for Rygge prestegjeld Diakoniplan 2017 for Rygge prestegjeld Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

LOKAL DIAKONIPLAN. for Øksnes Menighet. Vedtatt av menighetsrådet april 2011

LOKAL DIAKONIPLAN. for Øksnes Menighet. Vedtatt av menighetsrådet april 2011 LOKAL DIAKONIPLAN for Øksnes Menighet Vedtatt av menighetsrådet april 2011 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom

Detaljer

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket)

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) Vi ønsker å bli stadig bedre som kirke, og vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger på måten vi arbeider på. Vi håper du vil hjelpe oss med dette

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET Med fokus på: inkludende fellesskap, nestekjærlighet, kamp for rettfdighet og vn om skapvket Godkjent august 2009 Revidt vår 2013 1 Inkludende fellesskap Tiltak Målsetting

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET Med fokus på: inkluderende fellesskap, nestekjærlighet, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket Godkjent august 2009 1 Fungerende tiltak Inkluderende fellesskap

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

LOKAL DIAKONIPLAN. for Tranby og Lierskogen menighet

LOKAL DIAKONIPLAN. for Tranby og Lierskogen menighet LOKAL DIAKONIPLAN for Tranby og Lierskogen menighet 2017-2019 Vedtatt av Tranby og Lierskogen menighetsråd dato 2017 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Vi bygger fremtiden for Haugerud menighet i glede over at Jesus Kristus har åpnet

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold

Hverdagskirken. Innhold Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Diakoniplan 2015 for Rygge prestegjeld

Diakoniplan 2015 for Rygge prestegjeld Diakoniplan 2015 for Rygge prestegjeld Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

diakoni Plan for i Den norske kirkes menigheter i Meløy. FORE OG MELØY MENIGHET. GLOMFJORD MENIGHET. HALSA MENIGHET. Oktober 2008.

diakoni Plan for i Den norske kirkes menigheter i Meløy. FORE OG MELØY MENIGHET. GLOMFJORD MENIGHET. HALSA MENIGHET. Oktober 2008. Herre, du kaller fremdeles / de små til ditt storverk på jord. Fortsatt skal stammende vitner / forkynne ditt evige ord. Tomme og fattige hender / fylles med under fra deg. Sterk er den svake du sender

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

PLAN FOR DIAKONI I ØSTRE AKER OG HAUGERUD MENIGHET 2015 2018

PLAN FOR DIAKONI I ØSTRE AKER OG HAUGERUD MENIGHET 2015 2018 1 PLAN FOR DIAKONI I ØSTRE AKER OG HAUGERUD MENIGHET 2015 2018 Den norske kirkes diakonale visjon: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Menighetens

Detaljer

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 10.11.2011 KR_75_1_11_lovsamling.pdf 70702. Mindre endring i tjenesteordning for diakon 2

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 10.11.2011 KR_75_1_11_lovsamling.pdf 70702. Mindre endring i tjenesteordning for diakon 2 KM 3.6/12 DEN NORSKE KIRKE KR 75/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 5.-6. desember 2011 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 10.11.2011 KR_75_1_11_lovsamling.pdf 70702 Mindre endring

Detaljer

UKM 06/15 Ungdomsdiakoni

UKM 06/15 Ungdomsdiakoni UKM 06/15 Ungdomsdiakoni «Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.»

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak Siljan - Min kirke - Min menighet Full av Gud gjennom forkynnelse og med mennesker som viser omsorg og varme Åpen for alle mennesker i alle livets faser I min kirke er det godt å være. Her kjenner jeg

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud?

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Opplegg til samling Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 4. april 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer og varamedlemmer Forfall meldes snarest. Saksliste: FMR

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Meldingssaker Informasjon om kurset 2 desember Informasjon fra byggekomiteen sitt møte hos kommunen 3 desember

Meldingssaker Informasjon om kurset 2 desember Informasjon fra byggekomiteen sitt møte hos kommunen 3 desember Møtebok for sråd Møtedato: 7. desember Møtetid: kl 930-2200 Møtested: Ræge kirke Tilstede: Owe Lie Bjelland, Geir Frafjord Syvertsen, Liv Marit Solås Alme, Ole Eriksen, Karim Hamed Saffaran, Jon Georg

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 05.04.2017 Møtetid: kl. 20:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Christa Van Den Hooven, Elin Anette Omland, Marit Granlund, Anita Egeland,

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

Sjømannskirkens verdidokument

Sjømannskirkens verdidokument Sjømannskirkens verdidokument Vaffelhjertet har fulgt Sjømannskirken k siden starten i 1864. Etter hvert er det blitt uttrykk for noe av Sjømannskirkens mest sentrale verdier, fellesskap, tilhørighet og

Detaljer

Strategiplan for Fana sokn

Strategiplan for Fana sokn Strategiplan for Fana sokn 2016-2021 Vedtatt i Fana sokneråd 31. mai 2016 Innholdsfortegnelse Visjon og overordnet mål 2 Visjon 2 Overordnet målsetning 2 Strategisk analyse 2 Virksomhetsområder 2 Virksomhetsmål

Detaljer

Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland bedehus

Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland bedehus Møteprotokoll Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 15.03.2017 Kl.18.30-20.00 Møtested: Haugland bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 19. april kl.19.00 Tilstede: Medlemmer: Erita Gangdal, Peter

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2011-2013 GRATANGEN MENIGHET En gruppe bestående av 4 personer fra menighetsrådet har sammen med menighetsrådet utarbeidet en handlingsplan for Gratangen menighet. Planen er tenkt å være

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2017 2017 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

DIAKONIPLAN. DEN NORSKE KIRKE Hovin og Mogreina menigheter

DIAKONIPLAN. DEN NORSKE KIRKE Hovin og Mogreina menigheter DIAKONIPLAN Hovin og Mogreina menigheter 2016-2018 Visjon: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste DEN NORSKE KIRKE Hovin og Mogreina menigheter 1 FORORD

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

INFORMASJON TIL KONFIRMANTER OG FORESATTE

INFORMASJON TIL KONFIRMANTER OG FORESATTE KONFIRMANT 2017 TANUM MENIGHET INFORMASJON TIL KONFIRMANTER OG FORESATTE Dette heftet tilhører: 1 V E L K O M M E N S O M K O N F I R M A N T I T A N U M M E N I G H E T! Nå begynner snart konfirmasjonstiden

Detaljer

Strategi for Uranienborg menighetsråd

Strategi for Uranienborg menighetsråd 1 Strategi for Uranienborg menighetsråd 2017-2018 Strategien for Uranienborg menighetsråd skal gi aktive bidrag til målene som Oslo bispedømme har satt i sin strategi for årene 2015-2018 Mer himmel på

Detaljer

Lokal plan for diakoni for Leinstrand og Byneset menigheter

Lokal plan for diakoni for Leinstrand og Byneset menigheter Lokal plan for diakoni for Leinstrand og Byneset menigheter Tidsramme: 01.08.2017-31.07.2019 Eiere: Menighetsrådene på Leinstrand og Byneset, frivillige og lønna medarbeidere Visjon for Den norske kirkes

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

Salhus menighet. Strategiplan Bli i min kjærlighet

Salhus menighet. Strategiplan Bli i min kjærlighet Salhus Strategiplan 2016-2019 Bli i min kjærlighet Salhus sin visjon er «Bli i min kjærlighet» (Joh 15;9). Vi som fellesskap og kan få ta i mot og leve i denne kjærligheten. Jesus sier selv hvilken kjærlighet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER Illustrasjon: Elisabeth Mose HOVEDMÅL Gjennom trosopplæringen vil vi at barn og unge i Nedre Eiker kommune skal bli kjent med bibelen og den treenige

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Valgrådet vedtok 14.januar følgende spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg tror mennesker trenger et sted å

Detaljer

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016 Strategi 2015 2018 Østre Aker og Haugerud sokn Handlingsplan 2016 Med Jesus Kristus i sentrum vil kirka spre håp, kjempe for rettferdighet og fremme respekt i den flerkulturelle og mangfoldige Groruddalen.

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Velkommen til konfirmasjonstid i Tanum menighet

Velkommen til konfirmasjonstid i Tanum menighet Velkommen til konfirmasjonstid i Tanum menighet Hvorfor konfirmere seg? Tradisjon Lurer på ting, ønsker å finne ut mer Tro Har lyst på konfirmasjonsfest Innhold Kjennskap til kristen tro og tenkning Variert

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Den norske Kirke Sør-Varanger menighet Strategiplan 2012-15 Vedtatt i menighetsrådsmøte 03.05.12 Den norske kirke, Sør-Varanger menighet, Pb 264, 9915 Kirkenes, www.kirkenes.kirke.no, e-post: kirken@svk.no

Detaljer