Krødsherad kommune. Plan for. rusforebyggende tiltak. Utarbeidet 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krødsherad kommune. Plan for. rusforebyggende tiltak. Utarbeidet 2005"

Transkript

1 Krødsherad kommune Plan for rusforebyggende tiltak Utarbeidet 2005 Vedtatt av kommunestyret:

2 Innholdsfortegelse Side 2 Bakgrunn for planen Side 3 Utvalgets arbeid Side 3 Samarbeidsmøter Side 3 Møte med Blå Kors Side 4 Møte med MOT Side 4 Eksisterende planer/rusforebyggende arbeid Side 5 Foreldre og skole som forebyggingsarena Side 5 Fritidssektoren som forebyggingsarena Side 6 Vurdering av tiltak/tilbud Side 6 Tiltak Side 7 Avslutning Side 8 Det viktigste er ikke å legge en plan, men å vite hvor en har lagt den 2

3 Bakgrunn for planen Kommunestyret fikk i sak 0006/04, den forelagt en rapport fra en undersøkelse i 2003 om ungdom og rus i Krødsherad. Denne ble tatt til orientering. Videre ble det enstemmig vedtatt: Det dannes ei tverrpolitisk gruppe som utarbeider forslag til plan for forebyggende arbeid mot rus. Planen bør i hovedsak være rettet mot barn og ungdom og også ha med representanter fra denne gruppen. I kommunestyre møte den ble oppnevnt en gruppe, det har blitt gjort noen små endringer i forhold til vedtak 0048/04, og utvalget har bestått av følgende personer: Svein E. Majerberget (leder) Christina Stoltenberg, elevrepresentant fra Krødsherad ungdomsskole Tiril Barstad, elevrepresentant fra Krødsherad ungdomsskole FAU, Noresund v/ Mona Stensrud FAU, Krøderen v/torstein Gustad FAU, Krødsherad ungdomskole v/ Tore Aasen Krødsherad lensmannskontor v/ Nils Thorsrud Bjørn Rishovd, senere Ingrid Oftedal, leder for ungdomsklubben Ellen B. Raaen Gunhild Sønsteby Skinnes Sekretær fra administrasjonen, sosialleder Torgunn Granum. Utvalgets arbeid. Det har vært avholdt 5 møter i perioden 15.september mai På det første møte var Blå Kors invitert. Referat fra dette, samt forslag til samarbeidsavtale ble lagt fram for kommunestyret den Tilbakemeldinger fra kommunestyret den 2309 var i hovedsak at de ønsket at utvalget skulle se mer på eksiterende planer/hva som blir gjort per i dag, samt mer på hva man tenkte på av tiltak for ungdom. Samarbeidsmøter. Vi mente det var viktig å invitere folk/organisasjoner som jobber forebyggende i dag. Dette for å få innspill og eventuelle samarbeidspartnere. For å gi dere noe bakgrunn for våre vurderinger gjengis deler av møtereferatene. Slik kan dere selv også vurdere oppleggene før dere foretar en beslutning. 3

4 Møte med Blå kors Inger A. Lyster fortalte om: *Forebyggingsprogrammet Barn i faresonen. Dette har eksistert i 12 år, og er utarbeidet i samarbeid med Borgestadklinikken. Gode tilbakemeldinger og prosjektmidler fra departementet. *Det er gratis for kommunene å ta del i forebyggingsprogrammet. *Det er et tosidig opplegg, da det henvender seg til de voksne, men det handler om barna. Det er barna, og ikke den eventuelle voksne rusmisbrukeren som er i sentrum. *Det er et sekundærforebyggende program med tanke på at det er de i faresonen som skal nås, men informasjon til alle. *Skal nå foreldre via formidlingsgrupper, eks. helsestasjon, barnehage, skole. *Gjennom foreldermøter med ulike temaer. * I barnehagen og småskolen fokuserer man lite på rusbruk, men på hva som er viktig for at barna skal bli trygge barn. *Informasjon som virkemiddel. Men også integrasjon/samhandling. Eks at det arrangeres en foreldre/barn kveld som kalles kom å dans *Tenåringstiden må ikke isoleres, grunnlaget blir lagt før! * Problemer som skyldes rus kan også forebygges. Skal det lykkes må det settes i system og holdes ved like. *Når problem: må de som ser barna våge å sette barna i sentrum tverretatlig samarbeid/bekymringsteam. Viktig å komme inn på et tidlig stadium. *Samme typer signaler kan komme som følge av ulike typer kriser. Viktig at man finner årsaken. * Dette primærforebyggingsprogrammet byttet høsten 2005 navn til: Bevisste foreldre en god start, og dette navnet vil benyttes videre. Siden det i utgangspunktet er et generelt forebyggingsprogram mente man at oppvekstetaten er sentral! Møte med MOT Morten Laache informerte om MOT en ideell landsomfattende stiftelse, hvis visjon er å skape et varmere og tryggere oppvekstmiljø for barn og ungdom. MOTs grunntanke er at de skal forebygge mobbing, vold og rusmisbruk, gjennom fokus på menneskets mot og livskvalitet. MOTs kjerneverdier: mot til å leve, mot til å bry seg, mot til å si nei. Det ble informert om handlingsprogrammet, dvs undervisningsopplegget i ungdomsskolen. I løpet av de tre årene får elevene 15 timer med MOT undervisning (ulike former/opplegg). Videre er det fordrag for lærerne/personalgruppa, kommunens ledelse og aktive medspillerlag. Samt noe som kalles 7-8-9, det er et opplegg der 9. klasse elever er med på å gjøre forberedelsen til å begynne på ungdomsskole/skolestarten tryggere. 4

5 MOT utdanner en, eller helst to lokale informanter. Disse får et sju dagers undervisningsopplegg det første året med fire dagers kurs årene etter. Informantene kan komme fra ulike typer fagmiljøer, det viktigste er at man tar ungdom på alvor og er genuint interessert i å være MOT informant. For å ta del i MOT programmet må man inngå en kommuneavtale på minst 2 ½ år man må bli en samarbeidskommune. Dette koster kr /året. Per i dag er det 80 samarbeidskommuner, som har gitt veldig bra tilbakemeldinger. Eksisterende planer/rusforebyggende arbeid. Slik utvalget vurderer det er det plan for skolehelsetjenesten og plan for forebyggende tiltak som i hovedsak ivaretar noe av det ovennevnte i dag. Gjennom hele skoletiden er det satt opp ulike aktiviteter og ansvarshavende for å bidra til å fremme barn og unges fysiske, psykiske og sosiale helse. På barneskolen er det Lions Quest som blir brukt som et ferdig undervisningsopplegg. Dette dreier seg bl.a også om rusforebygging. På ungdomsskolen er det ulike psykososiale temaer, bl.a holdninger og ansvar i forhold til rus som blir tatt opp på de ulike klassetrinnene. Skolen samarbeider med lensmannskontoret, helsestasjon og barnevernet om dette. Etter å ha sett på eksiterende planer, fått innspill fra to landsomfattende organisasjoner og drøftet generelle aspekter rundt dette er det opplagtheter vi lander på ; skal samfunnet lykkes i å unngå/begrense de problemene som rusmiddelbruk fører til, må forebygging skje i forhold til alle de ulike arenaene som barn og ungdom deltar i. De sentrale forebyggingsarenaer er hjem, skole og fritidsarenaen. Foreldre og skole som forebyggingsarena. Foreldre er helt klart den viktigste forebyggingsarenaen for barn og ungdom. Det er først og fremst foreldre som skal ivareta oppdragelsen, sette grenser, bygge holdninger og gi trygghet og identitet i oppveksten. I et samfunn som har flere sterke kulturformidlere (TV, musikk, video, internett, ungdomsgrupperinger osv.) ved siden av foreldrene, er det viktig med tiltak som kan styrke forelderkompetansen. Skolen er også en svært viktig arena for forebygging/holdningsarbeid, da disse også er i kontakt med alle barn i skolepliktig alder. Utvalget ser derfor at bør være aktuelt å tilrettelegge for et utvidet samarbeid mellom skole og foreldre innenfor eksisterende møteplasser som foreldermøter, Foreldrenes samarbeidsutvalg (FAU) mm 5

6 Fritidssektoren som forebyggingsarena. Krødsherad kommune har en del fritidstilbud til barn og unge, men lite mangfold av aktiviteter i ungdomsskoletrinnet 18 år. Idrett, 4H og ungdomsklubben nevnes som tilbudet til denne gruppen. Disse tilbudene vil kunne virke rusforebyggende i et primærforebyggende perspektiv i forhold til at en meningsfylt fritid er viktig for alle mennesker. Det er videre viktig at alle fritidstilbud arbeider holdningsskapende i forhold til rusmisbruk, og at disse tilbudene profileres som rusfrie. Vurdering av tiltak/tilbud. De tiltakene som er satt inn i skolene for å øke trivsel og sosial kompetanse er svært bra. Både tiltak som Lions quest og opplegget på ungdomsskolen synes å være positivt. Vi tror imidlertid at det er et større potensial i samarbeid hjem/skole enn det som er i dag. Det samme gjelder i forhold til å stimulere lag og foreninger til å sette holdningsskapende arbeid på dagsorden. Tilbakemeldingene fra ungdomsskole-representantene er at de er fornøyd med den informasjon og det arbeid som er per i dag, f.eks rundt temaet rus og det å ta egne valg. Elevene selv er usikre på om det er slik type informasjonsarbeid som hjelper? Senere forskning har vist at fakta og skremselsundervisning ikke har oppnådd de ønskede resultater, dette gjelder særlig for de som allerede befinner seg i risikogrupper som gjerne ser på dette som spennende og ikke lar seg avskrekke av slik informasjon. Dette underbygger at tenåringstiden ikke kan isoleres, men at grunnlaget blir lagt før. Da det er sagt, er det selvsagt likevel viktig at skolene forsetter som nå, med informasjon og holdningsskapende arbeid i hele grunnskole perioden. Sosiale påvirkningsopplegg har vist seg å ha noe forebyggende potensial som strategi for å redusere rusmiddelbruk blant unge. Mest effektivt er det når opplegget i tillegg baserer seg på en stor grad av elevmedvirkning. Vi tenker at MOT er et veldig bra og positivt eksempel på et slikt sosialt påvirkningsopplegg. Da utvalget likevel nedprioriterer dette, er det fordi vi har fått forståelsen for at skolen med sine samrbeidspartnere per i dag ivaretar noe av dette holdnings og verdiskapende arbeidet. Det er også et økonomisk spørsmål. Det å være en samarbeidskommune koster i året, kontraktstid i minst 2 ½ år. Utvalget kunne heller ønske å bruke minst halvparten av denne summen i året til å styrke allerede eksisterende tilbud, eventuelt øke summen noe om det kommer opp nye, gode ideer. 6

7 Tiltak: Med bakgrunn i det ovennevnte anbefaler vi at i tillegg til at det som per i dag gjøres etter plan for forebyggende tiltak og plan for skolehelsetjenesten, foreslår vi følgende: 1) Lions Quest forsetter, og at vi i tillegg starter med Blå Kors sitt forebyggingsprogram Bevisste foreldre en god start her i kommunen. - Bevisste foreldre en god start /forebygging et langsiktig prosjekt som bør starte tidlig i et barns liv. Det å skape god kultur og holdninger blant barn og foreldre er en prosess som ikke er gjort over natten. - Flere kommuner har både Bevisste forelsdre en god start og Lions sitt opplegg. Disse programmene konkurrerer ikke, men forsterker og utfyller hverandre. - Lions quest er rettet mye direkte til barna i løpet av skoletiden, mens Bevisste foreldre - en god start er et program som handler om barn, mens budskapet går til foreldre og andre voksne som har innflytelse på barns oppvekstsmiljø. Utfordringen blir å finne arenaer hvor de voksne møter opp for informasjon og dialog. Vi tenker at dette først og fremst må ivaretas med et økt samarbeid mellom foreldre/fau og barnehage/ skole. Men andre etater i kommunen, f.eks helsestasjon er også sentral. Frivillige organisasjoner tilbys å være med i dette forebyggingsprogrammet. 2) Viktig å styrke eksisterende fritidstilbud for barn og unge. Planmidlene kan føre til at vi kan øke tildelingen av kommunale tilskudd til lag og foreninger som jobber i forhold t il barn og ungdom. Politikerne anbefales i budsjettsammenheng å øke ungdomklubbens driftsbudsjett med tanke på eventuelt å utvide tilbudet. 3) Motivere/støtte opp om nye prosjekter. Være positiv, og ikke si nei om det går an å si ja. Ved særdeles gode ideer, som koster, må politikerne vurdere å kunne gi økt tilskudd til barne og ungdomsarbeid. 4) Få fram hvor viktig det er at voksne engasjerer seg Som foreldre vil de på påfyll i forhold til dette ved forebyggingsprogrammet I forhold til ulike typer fritidsledere/arbeidere med barn og ungdom må man stadig ha fokus på hvor viktig det er med holdningsskapende arbeid på enhver arena. Flere arrangementer der voksne og barn gjør noe sammen. F.eks at organisasjoner og FAU samarbeider om miljøkvelder. 5) Styrke voksne (foreldre og ansatte) sin kompetanse om ulike typer rusmidler, symptomer mm 7

8 Avsette noe midler til at ungdomsklubbleder, sosiallærer og evt. andre får delta på kurs. Sosialtjenesten og FAU i samarbeid inviterer ansatte og foreldre til elever i klasse til en temakveld rundt dette. Ca hver 3. år. Gjennom Blå kors programmet. Avslutning Utvalget tror det viktigste virkemiddel i rusforebyggende arbeid er å få til et nært samarbeid mellom foreldrene og helsestasjon/barnehage/skole, i forhold til holdningskapende arbeid. Videre er det av stor betydning at kommunen stimulerer ungdoms egne initiativ for å skape motkultur mot rusmiddelmisbruk. Det anses at man i større grad må samarbeide med frivillige organisasjoner og rette særlig oppmerksomhet mot ungdoms oppvekstsituasjon. Utvalget føler at vi styrker sjansene for at de ulike gruppene utformer nye/ forsterker sine opplegg da vi lar det følge penger med planen. Rent praktisk tenker vi at de ulike organisasjonene, f.eks elevrådet, ungdomsklubben, idrettslaget, 4H, barnesangkoret, FAU, barnehagene og skolene kan søke om midlene til gode holdningsskapende tiltak/rusforebyggende arbeid. (f.eks kurs, elevkvelder, aktiviteter). Sosialleder og to representanter fra rusforebyggende utvalg gis fullmakt til å fordele disse midlene. Utvalget mener at ovennevnte tiltak vil styrke ungdomsarbeidet i bygda, men det kan hende at dette ikke er nok, og det anbefales at kommunen i løpet av 2006 utreder om det er behov for en ungdomsarbeider/miljøarbeider i tilnærmet full stilling. 8