Eiendomsskatt, annen eiendom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "0 675 000 675 000 675 000 2 025 000 Eiendomsskatt, annen eiendom"

Transkript

1 Formannskapets innstilling Valgte tiltak Drift. Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag Eiendomsskatt på bolig 4 promille Eiendomsskatt på bolig og verk/bruk 4 promille. Minstefradrag , takst fra 2007 benyttes. Innfordring halv stilling og konsulentkjøp vedr. programvare og taksering, kr i og kr i Ansvar Ansvar: Skatt på formue og inntekt (8001) Eiendomsskatt, annen eiendom Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Økonomi og personalkontor (1203) Lønn i faste stillinger Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum netto Ansvar Ansvar: Diverse fellesutgifter (1304) 27. november 2012 kl Side

2 Konsulenttjenester Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK FSK Balansering av budsjett Ansvar Ansvar: Disposisjonsfond (9401) Avsetn til driftsfond Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Sentraladministrasjonen Arkiv Rydding og deponering av gammelt arkivmateriale Skaun kommune har ca hyllemeter med gammelt, uordnet, arkivmateriale, hvorav 32 hyllemeter hos IKA, og 94 hyllemeter i rådhuset. Dette gjelder arkiver for sentraladm., skolekontor, sosialkontor, osv. I tillegg finnes en god del arkivverdig materiale på enhetene. Nåværende oppbevaring i rådhuset, og mangel på rydding/oversikt, tilfredsstiller ikke Riksarkivarens krav til arkiv,og gjør bruk av arkivet vanskelig. Det er derfor nødvendig med en total opprydding og fjernlagring (Dora). IKA har gitt tilbud på rydding og organisering 27. november 2012 kl Side

3 av arkiv på hhv for 32 hyllemeter, og for 94 hyllemeter, tilsammen kroner. Ansvar Ansvar: Servicekontor (1202) Kjøp av interkommunale tjenester Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Skoler inkl SFO Buvik skole klassedeling Ansvar Ansvar: Buvik skole (2102) Lønn i faste stillinger lærer Pensjonskasse Pensjonspremie Statens Arbeidsgiveravgift 27. november 2012 kl Side

4 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Børsa skole klassedeling Ansvar Ansvar: Børsa skole (2103) Lønn i faste stillinger lærer Pensjonskasse Pensjonspremie Statens Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Trivselslederprogrammet Grunnskolene i Skaun kommune ønsker fra å prolongere deltakelsen i Trivselsprogrammet. Dette har en kostnad som i dag ikke ligger inn i budsjettet. 27. november 2012 kl Side

5 Trivselsprogrammets mål er å: *fremme økt og mer variert lek/aktivitet i friminuttene *legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner *redusere konflikter blant elever *fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt Det anses også som et nyttig verktøy i forhold til forebygging av mobbing og inkludering av nye elever i leik og sosialt samspill. Alle skolene i Skaun kommune ønsker videre deltakelse i dette programmet. Ansvar Ansvar: Fellesutgifter grunnskolen (2101) Div utgifter brukere elever Ekskursjoner Kontingenter Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Økt lærertetthet SUSøremerka tilskudd. I forslag til statsbudsjett fra skoleåret /2014 er det foreslått et øremerka tilskudd knytta til økt lærertetthet. 4årig forsøk. Gjelder for skoler med grunnskolepoeng under gjennomsnittet og gruppestørrelser over 20 elever pr. lærer. 3 årsverk pr årsbasis, halv virkning i. Årslønn kr Det er forutsatt fullfinansiering av nytt øremerka tilskott. 27. november 2012 kl Side

6 Ansvar Ansvar: Skaun ungdomsskole (2107) Lønn i faste stillinger lærer Pensjonskasse Pensjonspremie Statens Arbeidsgiveravgift Andre ref fra staten Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Eiga SFOordning på JårenRåbygda oppvekstsenter Pga stor auke i elevtalet på SFO er det ikkje lenger forsvarlig å ha SFO saman med barnehagen. Ansvar Ansvar: Jåren/Råbygda barnehage (2306) Lønn i faste stillinger Arbeidsgiveravgift november 2012 kl Side

7 Kjøp av matvarer Div forbruksmateriell Leker Kontingent barnehage SFO Kostpenger Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Utvidet ramme skole I budsjettinnstillinga fra Formannskapet ble det vedatt utvidet ramma til skole med kr i og kr pr. år Ansvar Ansvar: Fellesutgifter grunnskolen (2101) Rammeendring til fordeling Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2012 kl Side

8 Kapittel : Barnehager Drift ny barnehage i Buvika Oppstart august 2014, netto 3 avdelinger Ansvar Ansvar: Ny barnehage Buvika (2310) Lønn i faste stillinger Vikarutg sykdom korttid Lønn ekstrahjelp Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kjøp av matvarer Leker Kursutgifter eksterne kurs Møbler kontorutstyr Kontingent barnehage SFO 27. november 2012 kl Side

9 Kostpenger Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Kultur fritid og frivillighet Skottet i Buvika Ksak 43/12. Vedtakets pkt. 3 lyder: Skaun kommune bevilger kr ,, hvorav kr , stilles til disposisjon i 2012 og resterende kr , innarbeides i budsjettet for. Ansvar Ansvar: Kulturarbeid (2801) Overføring tilskudd til andre Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Plan ekskl gebyr Møllebakken reguleringsplan/grunnundersøkelser. Kr bevilget i 2012 i forbindelse med bruk av overskuddsfond vedtatt ved behandlingen av regnskapet for Kr antas bli brukt i Teknisk kontor opplyser at totalkostnaden er kr for å få gjennomført tiltaket. Kr oppføres i bevilgning for 27. november 2012 kl Side

10 . Dekning: Bruk av driftsfondet. Ansvar Ansvar: Teknisk kontor (4101) Konsulenttjenester Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Planlegging Børsa skole Bevilgning i 2012 kr Kr benyttes i 2012, og kr overføres til. Dekning: Bruk av driftsfond. Ansvar Ansvar: Teknisk kontor (4101) Konsulenttjenester Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter Sum inntekter november 2012 kl Side

11 Sum netto SUM NETTO TILTAK Reguleringsplan Ølsholm Kr bevilget i 2012 som et av tiltakene fra bruk av overskuddsfond fra behandlingen av regnskap for Total kostnad er estimert til kr Kr overføres til bruk i 2012, i tillegg ei tilleggsbevilgning på kr , dvs. ei bevilgning på kr i. Dekning: Bruk av driftsfond. Ansvar Ansvar: Teknisk kontor (4101) Konsulenttjenester Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Grunnundersøkelser Børsa. Kr bevilget i et ble vedtatt i forbindelse med behandlingen av regnskapet for Kr brukes i 2012, og kr overføres til neste år. Dekning: Bruk av driftsfond. 27. november 2012 kl Side

12 Ansvar Ansvar: Teknisk kontor (4101) Konsulenttjenester Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Reguleringsplan FV. 802 Totalt bevilget kr i Kr ble bevilget i forbindelse med disponering av overskudd, og ytterligere kr i forbindelse med økonomirapport 2/12. Dekning: Kr ved bruk av driftsfond, kr ved økt rammetilskudd. Kr bevilges i og knytter seg til 3.partskontroll. Ansvar Ansvar: Teknisk kontor (4101) Konsulenttjenester Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2012 kl Side

13 Kapittel : Plan, gebyrbelagte tjenesteområder Leasing traktor Som beskrevet i budsjettrapport , har vi problem med skaffe nok brøytere og vurderer derfor å utføre mer med eget mannskap. Da må vi anskaffe ny traktor. En leasingkontrakt på 7 år gir en månedlig utgift på ca. kr Traktoren vil selvsagt bli brukt til andre arbeider og velger derfor å fordele utgiftene slik: Veg 50 % Vann 25 % Avløp 25 % Ansvar Ansvar: Vann (5601) Leie leasing av traktorer og andre Sum utgifter Sum netto Ansvar Ansvar: Avløp (5701) Leie leasing av traktorer og andre Sum utgifter Sum netto Ansvar Ansvar: Kommunal veg. (5801) Leie leasing av traktorer og andre Sum utgifter november 2012 kl Side

14 Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Eiendomsdrift Ny barnehage i Buvikabygningsmessig drift. Grunnlaget for budsjett er Venn barnhage Ansvar Ansvar: Ny barnehage i Buvika (5409) Lønn faste stillinger renhold Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmidler Elektrisitet Kommunale avgifter Materialer til vedlikehold Moms refusjonsberettiget 27. november 2012 kl Side

15 Momskompensasjon drift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Sommerhjelp vaktmester For at vaktmestrene skal kunne utføre ønsket vedlikehold i skoleferien er det behov for sommerhjelp Ansvar Ansvar: Andre fellesutgifter (5005) Lønn ekstrahjelp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Vedlikehold av trygdeboliger Oppfølging av vedtak fra budsjett 2012 og øk.plan , hvor det ble bevilget kr i 2012, med intensjon om å bevilge kr også i. 27. november 2012 kl Side

16 Ansvar Ansvar: Andre tr.boliger/omsorgsboliger (5103) Kjøp av tjenester vedlikehold Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Tekniskarealplan regulerings/områdeplan Arealplan Se sak for KST: planprogram revisjon 2012, hvor Sigve har lagt inn en økonomisk vurdering til internlønn, annonser, tegnebistand, utredninger, samt uforutsatt.på ansvar 4101 har vi kun lagt inn for lønn (direkte i lønnsarkene). Ansvar Ansvar: Teknisk kontor (4101) Konsulenttjenester Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Områdeplan for Børsa: Per i dag har vi en plan for Børsa sentrum. Den legger opp til en stor boligutbygging med nødvendig omlegging av infrastruktur i sentrum. 27. november 2012 kl Side

17 Videre noen reguleringsplaner for enkelte tomter (private planforsalg). Nå ser vi at også andre områder i Børsa er interessante for boligutbygging, men dette kommer klattvis slik at vi ikke får noen helhetlig oversikt. Deler av dette er per i dag regulert til LNF. Vi mangler en helhetlig plan som tar for seg mulig utbygging av boliger/næring og hvilke konsekvenser dette får for behov for infrastruktur. En områdeplan kan bla brukes som grunnlag for å se totaliteten mht utbyggingstakt og dertil behov for teknisk og sosial infrastruktur. Den er også et viktig hjelpemiddel for å vurdere den totale kostnaden på infrastrukturen og hvem som bør bidra til å dekke dette. Totale kostnader med internlønn, evnt. grunnundersøkelser og konsulentbistand beregnes til ca kr , men dette må undersøkes nærmere. Ansvar Ansvar: Teknisk kontor (4101) Lønn i faste stillinger Arbeidsgiveravgift Annonser Konsulenttjenester Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Områdeplan Buvika. Områdeplan for sentrumområdet i Buvika. Koordinering av reguleringsplaner som er vedtatt tidligere. Totale kostnader til grunnundersøkelser og tegning av plan beregnes til kr november 2012 kl Side

18 Ansvar Ansvar: Teknisk kontor (4101) Konsulenttjenester Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Områdeplan Venn. Budsjettert beløp omfatter eget arbeid Teknisk kontor, kjøp av tjenester til bla. grunnundersøkelser og tegning. Spesielt er det stedsanalyse og vurdering av vegføring som gjør dette kostnadskrevende. Samlet overslag kr Ansvar Ansvar: Teknisk kontor (4101) Konsulenttjenester Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Ønske drift stillinger Innsparing 5 mill. kr fra 2015 ved reduksjon av årsverk. Innsparing på 5 mill. kr på årsverk innebærer en reduksjon på omlag 9 årsverk (kr. 561 pr. årsverk). I tiltaket er denne fordelt på budsjettområdene i forhold til andelen årsverk budsjettområdet har opp i mot totalt årsverk i kommunen.(453 årsv. totalt.) 27. november 2012 kl Side

19 Sentraladm., 47%, (23,7 årsv.), skoler/sfo 217% (110 årsv.), barnehager 207% (105 årsv.),barn/familie og helse 52%, kultur/fritid/friv.het 22% (11,1 årsv.), institusjon 134% (68 årsv.), hjemmetjen. 108% (55 årsv.), plan eks.gebyr 17%, gebyr.tjenester 31% (15,5 årsv.), eiendomsdrift 58% (29,5 årsverk). Ansvar Ansvar: Diverse (1601) Rammeendring til fordeling Sum utgifter Sum netto Ansvar Ansvar: Fellesutgifter grunnskolen (2101) Rammeendring til fordeling Sum utgifter Sum netto Ansvar Ansvar: Fellsutgifter barnehage (2301) Rammeendring til fordeling Sum utgifter Sum netto Ansvar Ansvar: PPtjenesten (2401) Rammeendring til fordeling Sum utgifter november 2012 kl Side

20 Sum netto Ansvar Ansvar: Kulturarbeid (2801) Rammeendring til fordeling Sum utgifter Sum netto Ansvar Ansvar: Rossvollheimen (3101) Rammeendring til fordeling Sum utgifter Sum netto Ansvar Ansvar: Hjemmesykepleien (3201) Rammeendring til fordeling Sum utgifter Sum netto Ansvar Ansvar: Plan og byggesaksbehandling (4102) Rammeendring til fordeling Sum utgifter Sum netto Ansvar Ansvar: Ledelse av driftskontoret (5001) 27. november 2012 kl Side

21 Rammeendring til fordeling Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2012 kl Side