Systematisk oversikt over forskningsoppsummeringer om effekter av ulike hjemmebaserte tiltak i barnevernet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Systematisk oversikt over forskningsoppsummeringer om effekter av ulike hjemmebaserte tiltak i barnevernet"

Transkript

1 Systematisk oversikt over forskningsoppsummeringer om effekter av ulike hjemmebaserte tiltak i barnevernet Av Anne Halvorsen, Ragnhild Jensen, Gro Kvåle og Solveig Sagatun Praxis Sør, Høgskolen i Agder 1

2 Systematisk oversikt over forskningsoppsummeringer om effekter av ulike hjemmebaserte tiltak i barnevernet... 1 Sammendrag...3 Innledning... 3 Metode - søkestrategier... 4 Inklusjonskriterier... 4 Databaser/internettsider/kilder det er søkt i:... 5 Treff... 6 Framgangsmåte ved gjennomgang av treff ved søk i databaser... 6 Søk, seleksjon, vurdering og utforming av oversikten over forskningsoversikter... 6 Inkludering og ekskludering... 6 Vurderingskriterier og framgangsmåte... 7 Vurdering av metodiske kvalitet... 7 Kunnskap om hjemmebaserte tiltak i barnevernet... 8 Innledning...8 Nærmere spesifiserte modeller (MST,Triple P osv.)... 9 Parent-training... 9 Ulike former for familieterapi Mer forskning kreves Inkluderte oversikter Organisering av oversikten )Multisystemic Therapy for social, emotional and behavioral problems in youth aged Effective Family-Based Inteventions for Adolescents With Substance Use Problems: A Systematic Review Group-based parent-training programmes for improving emotional and behavioural adjustment i 0-3 year old children Individual and group-based parenting programmes improving psychosocial outcomes for teenage parents and their children Family and parenting interventions in children and adolescents with conduct disorder and delinquency aged FamilyTherapy for attention-deficit disorder or attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents A meta-analytic examination of youth and delinquency, family tratment and recidivism The Development and Dissemination of the Triple P Positive Parenting Programme: A Multilevel Evidence-Based System of Parenting and Family Support Does Family Intervention Work for Delinquents? Results of a meta-analysis Effectiveness of psychological interventions for child maltreatment: A metaanalysis Multisystemic Treatment: A Meta-Analysis of Outcome Studies N.M. Curtis, K.R. Ronan og C-M Borduin i Journal of Family Psychology 2004, Vol. 18, No.3: Multisystemic treatment of Juvenile Sexual Offenders: A Progress Report Adolescent Conduct Problems Ekskluderte oversikter Vedlegg Detatljert søkestrategi og søkehistorikk

3 Sammendrag Rapporten gjør rede for systematiske søk etter forskningsoversikter med oppsummering og analyse av studier om effekter av hjemmebaserte tiltak overfor barnevernsbarn. Av 610 treff på nærmere bestemte kombinasjoner av søkeord i ulike databaser har 13 titler blitt inkludert i denne oversikten over forskningsoversikter. Kravene til inklusjon har, foruten en avgrensing i forhold til hjemmebaserte tiltak overfor barnevernsbarn vært at det skulle være oversikter som kun omhandler kontrollgruppestudier. En kritisk vurdering av metodisk kvalitet i de inkluderte oversiktene viser at den metodiske standarden gjennomgående er høy. Når det gjelder hva forskningen finner av effekter av ulike typer hjemmebaserte barnevernstiltak, så er det mange slike tiltak som synes å gi positive virkninger, men ofte er grunnlagsmaterialet for lite til at det kan generaliseres. Mange av oversiktsforfatteren peker også på at den metodiske standarden på studiene er avgjørende for hvor sterke effektene synes å være. Innledning Dette er rapport fra prosjektet Systematisk søk etter oversikter som har oppsummert og analysert studier om effekter av hjemmebaserte tiltak overfor barnevernsbarn 1. Prosjektet har bestått av følgende komponenter: Å søke ved bruk av flere søkekilder for å finne publiserte og upubliserte forskningsoversikter som har inkludert empirisk forskning om effekter av hjemmebaserte tiltak overfor barnevernsbarn. Å vurdere kritisk den forskningen som inkluderes i forhold til kriterier om metodologisk kvalitet. Å oppsummere den forskningen som inkluderes i skriftlig form. For å finne relevante forskningsoversikter har vi søkt i mange aktuelle databaser med forskjellige søkeordskombinasjoner som innholder begreper for hjemmebaser tiltakt, barnevern, review 2, osv. For å sortere de treffene vi fikk har sett på om forskningsoversiktene omhandler hjemmebaserte tiltak, om det er tiltak rettet mot barnevernsbarn og om primærstudiene er gjort med kontrollgrupper, dvs. en sammenligning mellom de som blir gitt et tilbud/tiltak som det skal måles virkninger av, og en eller flere grupper av klienter som ikke får noen behandling eller får en annen behandling. For å vurdere den metodologiske kvaliteten på forskningsoversiktene har vi tatt utgangspunkt i kriterier for klarhet i mål, inklusjonskriterier, søkeprosedyrer, den interne validiteten og om resultatene er pålitelige. I denne rapporten gjør vi først rede for vår egen søkestrategi, så gjør vi en samlet drøfting av metodologisk kvalitet i de inkluderte oversiktene. Videre oppsummerer vi hva de inkluderte oversiktene gir av kunnskap om dette feltet. Deretter beskrives hver av de inkluderte oversiktene, før vi også lister opp med tittel, forfatter og publikasjonskanal, de oversiktene som vi etter vurdering har ekskludert fra vår oversikt. 1 Arbeidet er gjort på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i perioden august-november Review er det begrepet som brukes om forskningsoversikter i den internasjonale (engelskspråklige) forskningslitteraturen. Vi bruker også dette begrepet i visse sammenhenger i rapporten. 3

4 Metode - søkestrategier Inklusjonskriterier Oversikter som inkluderes i prosjektet skal: - handle om barn i alderen 0-18 år som omfattes av "barneverntiltak" (child-welfare/child protection og tilsv./parallelle begreper). Det har vært en utfordring å avgrense barnevernstiltak fordi ulike land har ulike systemer for oppfølging av barn med problemer. - avgrenses til å gjelde hjemmebaserte tiltak (home-based interventions/family-based interventions/family preservation osv). Det vil si at det utelukker oversikter som har inkludert tiltak i barnevernsinstitusjoner, fengsel, ungdomsfengsel osv. - kun omfatte oversikter som inneholder kontrollerte studier. Kontrollerte studier forstås som studier der man har sammenlignet en gruppe som har blitt omfattet av et tiltak (intervention). Kontrollgruppen kan være tilfeldig trukket (randomisert), statistisk trukket ut, eller være en kohort. Det er kun søkt etter oversikter på engelsk og nordiske språk (da, sv, no). De inkluderte oversiktene er alle engelskspråklige. Kun oversikter publisert fra 2000 til 2005 er inkludert. Søkestrategier Databasene er ulike bygget opp, men følgende stikkord er brukt i søkene (hvorav de første i hver gruppe har gitt best uttelling): Forsøk på å avgrense til "barnevernbarn"/"barneverntiltak" er gjort med stikkordene: - child welfare/child protection - children - adolescents - youth - family court - juvenile delinquency/delinquents - anti-social behaviuor - anti-social adolescents - family court Hjemmebaserte tiltak er forsøkt identifisert med stikkordene: - parent training/parent training programmes - family interventions - family based intervention - home-based interventions - family preservation - permanency - prevention - remedial actions - family support - multisystemic therapy (MST) - parent management training (PMT/PMTO) 4

5 - aggression replacement training/aggression replacement treatment (ART) - marte meo - support person - contact person - family counselling Søk er gjort både på disse stikkordene enkeltvis, og i kombinasjoner (oppbygging av ulike søkestrenger). Avhengig av database brukes også begrepene review, systematic review og controlled trials/rct, experiments osv. i søkestrengen. Men vi har også søkt på de fleste stikkordene uten å avgrense til reviews og CT/RCT, for å se hva som finnes. Slike artikler blir imidlertid ikke inkludert i det materialet vi ser nærmere på (jfr. inklusjonskriterier). Databaser/internettsider/kilder det er søkt i: - Cochrane m. underregistre (Cochrane Reviews, DARE 3, CENTRAL 4, HTA 5 ) - PsycInfo (som etter hva vi får oppgitt fra systemansvarlig dekker videre en PsycLit) - Sosicalforskningsinstituttet (DEVAS 6 (ingen treff) og SORO 7 (ingen) som begge ligger i NC2, SORO viser til CRD/NRR) - Nordisk Campbell (jfr. SFI, NC2 viser til Cochrane) - C2 Ripe - Social Science Direct - NHS' Health Technology Assessment Programme (HTA, jfr. Cochrane) - ingen treff - Medline - Reserach in Practice - evidence bank (http://www.rip.org.uk/evidencebank/index.asp) - CRD (Centre for Reviews and Dissemination, Univ. of York/National Research Register (uk) - som inneholder DARE, Database of Abstracts of Reviews of Effects, jfr. Cochrane DARE register - ERIC - Socialstyrelsen (IMS) - ForskDok - Bibsys - ISI (referansedatabase - - Science Direct (elektroniske tidsskrifter - ) - Article First - Social Work Abstracts 3 Database of Abstracts of Reviews of Effects 4 The Cochrane Central Register of Controlled Trials 5 Health Technology Assessment Database 6 Danske evalueringer af social og velfærdspolitik 7 Systematiske oversikter fra andre relevante organisasjoner 5

6 Treff Antall treff: Antall tatt ut i full tekst: 62 Antall inkluderte: 13 Antall ekskluderte: 49 Vi har laget liste over de oversiktene som vi etter vurdering har ekskludert, med en kort begrunnelse for dette etter tittel, forfatter og hvor/når den er publisert (s.20-25) Framgangsmåte ved gjennomgang av treff ved søk i databaser Søk, seleksjon, vurdering og utforming av oversikten over forskningsoversikter Søkene i de ulike databasene ble foretatt av AH, RJ og SS. AH og SS har gått gjennom tefflistene fra de ulike søkene og databasene. De treffene som ble tatt ut i full tekst ble først vurdert av AH eller SS. Disse ble så overlevert til GK som stod for den grundige vurderingen og seleksjonen av hvilke oversikter som skulle med i denne oversikten og ikke. Gjennomgangen, vurderingen og oppsummeringen av de inkluderte forskningsoversiktene er gjort av GK. Kvalitetssikring av vurderingen av metodisk kvalitet ble gjort ved en stikkprøvekontroll. Det vil si at to av oversiktene ble overlevert en fagperson 9 som ikke tilhører prosjektgruppen sammen med uutfylte vurderingsskjemaer for å sjekke at vurderingene var i overensstemmelse med hverandre. Inkludering og ekskludering Det har vært en intensiv vurdering og siling av alle de treffene som har vært vurdert (ut fra tittel og/eller abstract) som aktuelle. Kriteriet om at det skulle være review har vært det letteste å se etter, det har heller ikke vært mange treff som har bommet på dette. Som det framgår av oversikten over ekskluderte verk, så er svært mange selektert bort fordi det har vist seg at de ikke har omfattet kun kontrollgruppestudier. Det er stor sannsynlighet for at mange av disse byr på interessant, relevant og godt stoff, men for å være konsekvent (unngå problemer med å vurdere hvor mye av grunnlagsmaterialet/primærstudiene som måtte være kontrollgruppestudier eller lignende), har alle som ikke utelukkende er basert på kontrollgruppestudier med spesifisert design (RTC, kvasieksperiment osv.) blitt valgt bort. Kriteriene hjemmebasert og barnevern har også krevd nøye overveielser i selektering og vurdering. Som nevnt er det andre systemer og begreper som brukes på engelsk (våre søkeord), og det kan også diskuteres om for eksempel gruppebaserte opplæringstiltak er det som vanligvis ville ha sortert under hjemmebaserte tiltak i barnevernet. Vi har valgt å inkludere denne typen tiltak fordi det retter seg mot relasjonen mellom foreldre og barn, innen familien ellers og om å få en familie til å fungere uten at mer omfattende intervensjoner må tas ibruk. I oversikt nr. 5 (Wolfenden et. al. 2005) og 13 (Brosnan og Carr 2000) er også midlertidig behandling i fosterhjem ( treatment fostercare ) en av de ulike typene intervensjoner som testes. Disse er likevel inkludert fordi de også omhandler flere andre typer tiltak som familieterapi og MST, Vi har imidlertid ekskludert de verkene/oversiktene som tar opp medisinsk behandling, klinisk psykologisk individuell terapi og lignende. 8 Resultatet av de søkekombinasjonene og teffene som er nevnt i vedlegg 1 9 Førsteamanuensis Dag Ingvar Jacobsen, Høgskolen i Agder 6

7 Ut fra inklusjonskriteriene presenterer vi funn fra, og en kritisk vurdering av 13 forskningsoversikter; det vil si systematic review og andre oversiktsartikler. Vurderingskriterier og framgangsmåte For å vurdere de inkluderte oversiktene har vi tatt utgangspunkt i et skjema for kritisk vurdering av systematiske oversikter som er signert Sosial- og helsedirektoratet i Der legges det vekt på : Om formålet med studien er klart formulert Om det er gode og klare kriterier for inklusjon av primærstudiene Om det er sannsynlig at relevante studier er funnet, dvs. sted og tid for databasesøk, søk i referanselister, konsultasjon av ressurspersoner, søkt på flere språk enn engelsk osv. Om man har redegjort for og vurdert metodekvalitet i de inkluderte studiene Om flere personer har gått gjennom materialet Om man har gjort statistiske eller beskrivende meta-analyse, og hvordan man begrunner dette valget Om konklusjonene er til å stole på. Om resultatene kan være til nytte i praksis. Vi har lagt disse punktene til grunn ved vurdering av hver enkelt oversikt, men avholdt oss fra å vurdere om resultatene kan brukes i praksis. Det oppfatter vi ikke som en del av oppdraget. Vurderingsskjemaet fra Sosial og helsedirektoratet, opererer med kategoriene ja, uklart og nei i forhold til punktene som er nevnt over. Når det gjelder hvordan den enkelte oversikten er bedømt her så vil de som tilfredsstiller alle eller over halvparten av kraven være gode, de som tilfredstiller et fåtall vil være dårlige. Vi bruker ikke kategorien uklar fordi vi ikke finner denne meningsfull. Dersom en oversiktsartikkel er metodisk uklar, så er den heller ikke god. Vurdering av metodiske kvalitet Vi har valgt å beskrive og å drøfte den metodiske kvaliteten under ett. Det vil si at det er den metodiske kvaliteten på det samlede materialet som vurderes, med en henvisning til variasjon mellom de gjennomgåtte oversiktene som beskrives nedenfor. De inkluderte verkene er likevel av noe ulik type om det kun er review uten statistisk eller beskrivende meta-analyse, om oversikten er ment å være systematisk (dvs. med nærmere angitte søkestrategier), eller ikke. De inkluderte studiene holder, med et par unntak, en høy kvalitet når det gjelder metode. Alle hensyn/sjekkpunktene som er nevnt over, synes godt ivaretatt om enn med noe varierende detaljeringsgrad i beskrivelsene av framgangsmåter. De aller fleste redegjør likevel grundig for metodiske forhold, også for svakheter eller forbehold som tas når det gjelder gjennomgang, vurdering og analyse av primærstudiene. Det er to av forskningsoversiktene som skiller seg litt ut; det gjelder nr.8 The Development and Dissemination of the Triple P Positive Parenting Program: A Multilevel Evidence-Based 10 Vi fant denne på 7

8 System of Parenting and Family Support ( Sanders. et.al. 2002) og 12 Multisystemic Treatment of Juvenile Sexual Offenders: A Progress Report. (Borduin og Schaeffer 2001). Nr. 8 (Sanders. et.al. 2002) gjennomgår og vurderer så og si kun studier som forfatterne selv har vært med på. Det er ikke uvanlig at man inkluderer egne studier også i oversikter, men når det får preg av å være en oppsummering av egen forskning, så vil man ikke score høyt på kriteriet om å skaffe fram relevante studier ved omfattende søk. Med dette forbeholdet, er Sanders et.al.(2002) en grundig framstilling av forsøk med Triple-P modellen. Den andre oversikten som skiller seg ut, er nr. 12 (Borduin og Schaeffer 2001). Den er først og fremst en beskrivelse og drøfting av ungdommer som begår overgrep, og en teoretisk og konseptuell bakgrunn for MST, og en mini-review av kun to studier som omhandler MSTs effekt på ungdom som er tatt for å begå overgrep. Framstillingen og behandlingen av disse er også noe overflatisk. 1,3,4,5 og 6 i vår oversikt er publisert I The Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR). Dette betyr at de må tilfredstille Cochranes standard, som synes å ligge tett opp til det skjemaet som vi har benyttet. Det betyr at de imøtekommer krav om klare mål og seleksjons/inklusjonskriterier, en detaljert redegjørelse av søk, hvor mange og hvem som har gått gjennom studiene, metodisk vurdering av de inkluderte studiene (hvor stringent kontrollgruppestudiene er gjennomført og analysert, om det er foretatt frafallsanalyse, intent-to-treat analyse osv), redegjørelse for metode i metaanalyse, heterogenitetstest, drøfting av resultater i lys av metode osv. 2, 11 og 13 er ikke CDSR publikasjoner, men har lagt seg på den samme linjen 7,8,9 og 12 er review/meta-analyser, der søkingen synes å være noe mindre omfattende, eller i alle fall mindre nitid dokumentert enn i de inkluderte systematiske oversiktene. Søkene er gjerne mer avgrenset (7,9,12), eller man ikke har gjort særlig grundig rede for søkingen (8,10). Felles for de fleste av forskningsoversiktene er at det påpekes problemer med at materialet er for lite (for få studier som tilfredstiller inklusjonskriteriene) til at man kan generalisere, eller også at konfidensintervallet blir for stort til at man kan utelukke tilfeldigheter. Praktisk talt alle er opptatt av at (se nr. 7 og 9. under for en interessant diskusjon om dette) både selve resultatene og påliteligheten til resultatene i studier av hjemmebaserte tiltak i barnevernet er avhengig av metodologisk stringens og kvalitet, noe som de mener at varierer sterkt. Et par, 4 og 6 gjør bruk av en standard fra Cochranes Reviewers Handbook for å kategorisere de inkluderte studiene i forhold til metodologisk stringens, dvs. hvor eksperimentlignende designet er. Kunnskap om hjemmebaserte tiltak i barnevernet Innledning Ut fra søkeordene (se over, vedlegg 1) har vi fått treff på ulike typer hjemmebaserte tiltak. Det er forskjellige problemer hos barn, unge og familier som tas opp, og det er ulike typer intervensjoner eller tiltak som har blitt testet. Problemene dreier seg om følelsesmessige problemer og adferdsproblemer hos barn og unge, det vil si relasjoner til familien, familiemedlemmer, jevnaldrende og adferd som oppfattes som vanskelig eller skadelig for en selv eller de nærmeste omgivelsene. Det dreier seg om rusmisbruk, lovbrudd og 8

9 overgrep blant ungdom, og risiko for tilbakefall eller gjentakelse etter at man har vært pågrepet og eventuelt straffet. Det finnes også eksempel på studier av terapeutisk behandling av mer spesifiserte diagnoser som Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) og Attention-deficit disorder (ADD). Noen omfatter problem og tiltak overfor små barn (0-3 år), noen er rettet spesielt mot ungdommer (10-17 år), eller eldre tenåringer (15-18 år). Tiltakene eller behandlingen kan ta form av mer omfattende og klart definerte programmer. Det vil si at programmet har et bestemt navn, gjerne forkortet til MST eller MDFT osv. Disse har gjerne meget detaljerte og spesifiserte krav til innhold og gjennomføring, gjerne i form av manualer for framgangsmåter og krav til terapeutenes kompetanse. Videre finnes studier av foreldreopplæringstiltak, parent-training. Dette kan være gruppebaserte kurs eller individuell oppfølging. Studiemateriell som videoer og brosjyrer eller bøker er vanlig. En del av studiene er av familieterapitiltak som ikke er spesifisert utover at det er adferdsterapi, kognitiv terapi eller funksjonell terapi som ligger til grunn for tilnærmingen. Noen av studiene ser også på ulike og blandede behandlinger, både individ, familie og nærmiljørettede tiltak. Vi har likevel valgt å organisere oppsummeringen av funn i de inkluderte studiene, etter en grovinndeling basert på de forholdene som er nevnt over; Nærmere spesifiserte modeller, Parent-training og Ulike former for familieterapi. Nærmere spesifiserte modeller (MST,Triple P osv.) (1,2,5,8,11,12 i oversikten nedenfor) Oversikt 1 (Littell et.al. 2005), 11 (Curtis et.al. 2004),12 (Borduin og Schaeffer 2001) og 13 (Brosnan og Carr 2000) omhandler alle MST tiltak overfor ulike grupper av barn og unge. De spriker imidlertid når det gjelder konklusjoner. Littell et.al.(op.cit.) finner ingen signifikante effekter av MST behandling når det gjelder kriminelle handlinger, gjentakelse, fare for omsorgsovertakelse eller barnet/ungdommens eller familiens emosjonelle eller fysiske helse eller funksjonsmåte. Curtis et. al. (op.cit.) er imidlertid mye mer positive når det gjelder den virkningen av MST på de samme forholdene, og at effektene er særlig gode på familienivå. Borduin og Schaeffer (op.cit.) er også meget positive til MST som tiltak overfor unge som har begått overgrep. Oversikt 2 (Austin et.al. 2005) omhandler MST som et av flere programmer som tiltak overfor ungdom med rusproblemer, men finner at Multidimesional Family Therapy (MDFT) og Brief Strategic Family Therapy (BSFT) er mest effektive, men at det kun er MDFT som viser positiv effekt på lang sikt og som oppfyller alle metodiske krav i forhold til signifikante resultater. Oversikt 5 av Wolfenden et.al. (2005) har tatt for seg MST, Short Term Family Intervention, Multidimensional Treatment Foster Care og Adolescent Diversion Project, og finner positive effekter når det gjelder lengde i opphold på ungdomsinstitusjon og rearrestasjon, men ikke når det gjelder risiko for å bli instiusjonalisert eller på adferd og på familiens fungering. Brosnan og Carr (2000, oversikt nr. 13) tar også opp MST sammen med andre behandlingsformer overfor ungdommer med adferdsproblemer, og mener at dette er en effektiv tilnærming og tiltak. Oversikt 8 (Sanders et.al. 2002) omhandler kun Triple P, og rapporterer positive effekter på både foreldre og barns tilpasning, adferd, relasjoner og praksis. Parent-training (3,4 i oversikten nedenfor) 9

10 Oversikt 3 (Barlow og Parsons 2005) måler effekter av gruppebaserte foreldreopplæringstiltak for å bedre emosjonell og adferdsmessig tilpasning hos barn mellom 0 og 3 år. De finner at studiene gir en viss støtte til at slike tiltak har positiv effekt, men at materialet gir et utilstrekkelig grunnlag for å konkludere at slike tiltak kan forebygge emosjonelle og adferdsmessige problemer sener i livet. Oversikt 4 av Coren og Barlow (2005) studerer foreldreopplæringsprogrammers effekt på psykososiale forhold hos mødre i tenårene og deres barn. Selv om de finner signifikante effekter av tiltakene på en rekke indikatorer som gjelder barn og mødres utvikling og på relasjonen mellom mor og barn, er grunnlaget for lite til å kunne generalisere. Disse testene av foreldreopplæringstiltak synes dermed å være preget av lovende resultater, likevel gjør et for lite materiale det vanskelig å trekke generelle slutninger. Ulike former for familieterapi (6,7,9,10 i oversikten nedenfor) Disse oversiktene tar for seg ulike former for familieterapi i forhold til forskjellige problemer fra barn og ungdom med ADHD/ADD(6), og ungdommer som begår lovbrudd(7,9), til foreldre som mishandler og misbruker sine barn (10). I det siste tilfellet(10) er familiebasert behandling et av mange tiltak. Disse forskjellene i både problemfokus/diagnoser og i behandlingsopplegg gjør det vanskelig å sammenligne disse studiene. Oversiktene 7 (Latimer 2001) og 9 (Dowden og Andrews 2003) står likevel i et interessant forhold til hverandre på den måten at de omhandler store deler av det samme primærstudiematerialet, og viser at med mer stringente metodiske opplegg og grundigere analyser kan få mer pålitelige og relevante funn. Dette gjelder blant annet målretting av tiltak mot relasjoner mellom foreldre og barn for å hindre lovbrudd og tilbakefall blant ungdom. I oversikt 6 (Bjornstad og Montgomery 2005) finner man ikke at familieterapi med adferdstilnærming virker bedre enn annen behandling. De fant imidlertid kun to studier som de baserer sin review på og påpeker at dette er for lite til at man kan generalisere. Skowron og Reineman (2005) i oversikt 10, har studert ulike behandlinger, inkludert familietilnærminger, overfor foreldre som mishandler og/eller misbruker sine barn. De finner at behandlingene har effekt, men at det ikke er forskjell mellom type tiltak. Oppsummert kan dette materiale tyde på at ulike former for familieterapi kan virke på flere forskjellige problemer, men at kvaliteten på kunnskapen om dette er avhengig av metodisk stringens i studiene. Mer forskning kreves Den vanligste konklusjonen i forskningsoversiktene er at det trengs mer og bedre forskning for å kunne svare fullt ut på problemstillingen. Dette gjelder både fordi den metodiske kvaliteten på den forskningen som finnes ikke er god nok, det er for lite forskning til at man kan generalisere, at resultatene er for uklare, og at viktige problemstillinger knyttet til effekter av tiltak og behandling ikke har vært tatt opp eller springer ut av de funn som er gjort. 10

11 Inkluderte oversikter Organisering av oversikten Herunder følger en kortfattet presentasjon av de oversiktsartiklene, verkene og metaanalysene som vi har valgt å inkludere i denne oversikten. Vi viser til tittel, forfattere, hvor det er publisert, publikasjonsår og antall sider. Det blir lagt vekt på å vise hva som har vært målet med oversiktene, hvilket grunnlagsmateriale, metoder og analyser de omfatter, samt de viktigste funnene i hver oversikt. De ulike oversiktene er noe forskjellige når det gjelder hva og hvordan de rapporterer og hvordan de er strukturert, derfor vil framstillingene også være ulike. Vi legger likevel vekt på å vise hvilke typer tiltak som er testet, hvilken gruppe som behandles, og hvilke effekter som rapporteres. Dessuten gjør vi en kritisk vurdering av den metodiske kvaliteten Rekkefølgen på presentasjonen er vilkårlig. 1)Multisystemic Therapy for social, emotional and behavioral problems in youth aged J.H. Littell, M. Popa og B. Forsyth I The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Versjon publisert (33 sider + abstract). Mål med oversikten Å fastslå effekten av multisystemisk terapi på sosiale, emosjonelle og adferdsmessige problemer hos ungdommer mellom 10 og 17 år. Antall og type studier Etter nærmer angitte søke- og inklusjonskriterier (lisensiert MST som tiltak, randomisert forsøk med kontrollgruppe, søkt fra 1985 til 2005) har man gått gjennom og vurdert 8 studier av Multisystemisk terapi rettet mot ungdommers (10-17 år) sosiale, emosjonelle og adferdsmessige problemer. Studiene stammer fra USA, Canada og Norge. I tillegg finnes en oversikt over 13 pågående studier og en opplisting av de ekskluderte studiene. Funn Oversikten viser at MST ikke gir signifikant effekt sammenlignet med annen behandling ( usual treatment ) på sannsynligheten for om ungdommen ble flyttet ut av hjemmet eller varigheten av et slikt tiltak andelen som ble arrestert og dømt for lovbrudd i tiltaksperioden antallet arrestasjoner og domfellelser innen et år etter tiltaket var gjennomført Det var videre ingen signifikant forskjell mellom gruppene når det gjelder rusmisbruk (testet og selvrapportert) etter 6 mnd. Det var heller ikke signifikante forskjeller mellom gruppene når det gjelder selvrapportert kriminalitet, adferdsproblemer, psykiske symptomer, foreldres psykiske symptomer, hvordan familien fungerte eller relasjonene til jevnaldrende. Review-forfatterne konkluderer med at de finner lite belegg for at MST skulle være mer effektiv enn andre tiltak overfor ungdommer (kontrollgruppene var ventelisteklienter, 11

12 ingen behandling og vanlig behandling). De finner imidlertid heller ikke at MST har skadelige effekter sammenlignet med andre tiltak og behandlingsformer. Vurdering av metodisk kvalitet God, tilfredstiller alle krav 2 Effective Family-Based Inteventions for Adolescents With Substance Use Problems: A Systematic Review. A.M. Austin, M.J. Macgowan og E. Wagner. Research on Social Work Practice vol 15, No2, mars 2005: Nordic Campbell Center, (15 sider). Mål med oversikten Å undersøke effektene av de vanligste empirisk baserte familierettede tiltakene for å hindre ungdommers rusmisbruk. Antall og type studier som er inkludert, framhangsmåte, analyse Oversikten inneholder 5 studier av ulike typer intervensjonsprogram rettet mot ungdommers(12-18 år) rusmisbruk. Det er valgt studier av programmer ut fra bl.a. om de inneholder kontrollgruppestudier (RTC) og vurdert ut fra om de fyller bestemte standarder for terapi, og for metode. De studerte programmene er Multidimensional Family Therapy (MDFT), Functional Family Therapy (FFT), Family Behavior Therapy (FBT), Brief Strategic Family Therapy (BSFT) og Multisystemic Therapy (MST). Funn Analysen av de fem studiene finner at MDFT og BSFT er de mest effektive tiltakene når de ulike programmene sammenlignes. Av disse er det kun MSFT som også inkluderer oppfølgingsstudier og som viser effekt på lang sikt, og som således oppfyller kravene til statistisk og klinisk signifikante resultater. Forfatterne mener imidlertid at også de andre programmene viser lovende resultater. De trekker fram oppfølgingsstudier og ettervern, samt intent-to-treat analyser som viktige emner for videre forskning og kunnskapsutvikling. Vurdering av metodisk kvalitet God, tilfredstiller alle krav 3 Group-based parent-training programmes for improving emotional and behavioural adjustment i 0-3 year old children J. Barlow og J. Parsons. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3 Publisert første gang online 22. april 2003, issue 2, 2003 (25 sider + abstract) Mål med oversikten Å avgjøre effekten av gruppebaserte foreldreopplæringstiltak når det gjelder bedring av den emosjonelle og adferdsmessige tilpasningen av barn under tre år, samt å vurdere hvilken rolle foreldreopplæringstiltak spiller når det gjelder tidlig forebygging av følelsesmessige og adferdsmessige problemer. 12