Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2000"

Transkript

1 Kvartalspresentasjon 3. kvartal

2 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør, tel Seri B. Bækkelund tel Sentralbord tel Internett adresser: SR-Banks hjemmeside og nettbank: Hugin-Online: 2

3 Innhold Side Side SpareBank 1 SR-Bank - Utlån pr næring 27 - Sparebanken Rogaland 4 - Kundeinnskudd og vekst PM/BM Organisasjon Konsern 5 - Total sparekapital 30 - Visjon forretningside 6 - Balanseutvikling 31 Hovedtrekk, resultat og balanse - Utlåns- og innskuddsvekst 32 - Hovedtrekk 7 Porteføljekvalitet - Hoved- og nøkkeltall Mislighold og tapsavsatte engasjementer 33 - Resultat, balanse og kapital dekning Netto tap i % av brutto utlån 34 Nyheter og aktiviteter Markeder og produkter Sparebankgruppen og det nordiske sparesbanksamarbeidet NettBank Resultat- og balanse utvikling - EiendomsMegler Underliggende bankdrift Person- og bedriftskundemarkedet Netto renteinntekter 20 - Produkter 42 - Andre driftsinntekter 21 Grunnfondsbevis - Sum driftskostnader 22 - Utbyttepolitikk 43 - Tap & nedskrivninger 23 - Kursutvilking 44 - Driftsresultat 24 - Nøkkeltall grunnfondsbevis 45 - Brutto utlån og vekst PM/BM Eierstruktur og omsetning

4 Sparebanken Rogaland Etablert i 1839 Hovedkontor i Stavanger 54 kontorer på Sørvestlandet Over kunder Styreformann: Geir Worum Administrerende direktør: Terje Vareberg Formann Representantskapet: Ivar Kolnes Formann Kontrollkomiteen: Harald Ribland Revisor: Arthur Andersen & Co. 4

5 SpareBank 1 SR-Bank EM 1 Rogaland AS 100 % Boligmegling Næringsmegling Prosjektmegling Markedsleder i Rogaland Westbroker Finans AS 100 % Leasing Spesialfinansiering Sparebankgruppen AS 13 % ODIN Forvaltning AS SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Skadeforsikring AS SpareBank 1 Fondsforsikring AS SpareBank 1 Kredittkort AS Sparebankkort AS First Securities AS 5

6 Visjon: "SpareBank 1 SR-Bank skal for kunden fremstå som den anbefalte og ledende bank i sitt marked." Forretningsidé: Kunder - SpareBank 1 SR-Bank skal være den anbefalte og den foretrukne samarbeidspartner for privatpersoner, bedrifter, primærnæringer, organisasjoner og det offentlige. Produkter - SpareBank 1 SR-Bank skal tilby konkurransedyktige finansielle produkter og tjenester som dekker kundenes behov. Distribusjon - SpareBank 1 SR-Bank skal tilby produktene gjennom moderne, tilgjengelige og nære distribusjonskanaler, som sikrer kunden god kvalitet og service. Ansatte - SpareBank 1 SR-Bank skal gjennom kundeorienterte og kompetente medarbeidere sikre bankens posisjon og stilling som den anbefalte og ledende bank. Samfunn - SpareBank 1 SR-Bank skal delta aktivt i arbeidet for å styrke vekst og utvikling i sitt område. Banken - SpareBank 1 SR-Bank skal være en lokalt forankret, lønnsom, selvstendig bank og skal gjennom SpareBank 1-alliansen være et regionalt alternativ til de konkurrerende finanskonsern. 6

7 Hovedtrekk SpareBank 1 SR-Bank - Fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat på 556 mill kr før skatt 20 % vekst i utlån 15 % vekst i innskudd 41 % økning i provisjonsinntekter fra salg av forsikring og fond Kostnadsprosent på 1,64 (ekskl omstillingskostnader) Høye kursgevinster fra verdipapirer og valuta Utvanningsgevinst på 26 mill. kroner 7

8 Hovedtall Konsern Mill kr Resultat: Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Omstillingskostnader 50 Andre driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap og nedskrivninger Resultat av ordinær drift Balanse: Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd fra kunder

9 Nøkkeltall Konsern Rentenetto 2,35 % 2,62 % Resultat før tap, nedskr og omstillingskostnader 1,62 % 1,94 % Resultat av ordinær drift 1,90 % 1,84 % Inntekter pr kostn kr (ekskl kursgev og omst kostn) 1,84 1,92 Kostnadsprosent (ekskl kursgev og omst kostn) 54,2 % 52,0 % Egenkapitalavkastning 22,6 % 22,6 % Utlånsvekst, brutto (12 mnd) 20,1 % 15,20 % Innskuddsvekst (12 mnd) 14,5 % 9,80 % Kapitaldekning 10,96 % 11,27 % Kjernekapitaldekning 7,62 % 7,83 % Antall årsverk Antall kontorer

10 Pr sammenlignet med NOK mill Netto renteinntekter +31 Utbytte/eierinteresse -15 Netto provisjonsinntekter +14 Kursgevinst omløpsmidler -4 Andre inntekter -1 Sum andre inntekter -6 Sum driftsinntekter +25 Omstillingskostnader +50 Andre driftskostnader +35 Resultat før tap og nedskrivninger -60 Tap/(gevinst) finansielle anleggsmidler -170 Netto tap +13 Resultat av ordinær drift

11 Resultat Konsern mill % mill % Netto renteinntekter 686 2,35 % 655 2,62 % Utbytte/eierinteresse 14 0,05 % 29 0,12 % Netto provisjonsinntekter 133 0,45 % 119 0,48 % Kursgevinst omløpsmidler 68 0,23 % 72 0,29 % Andre inntekter 54 0,19 % 55 0,22 % Sum andre inntekter 269 0,92 % 275 1,10 % Sum inntekter 955 3,27 % 930 3,72 % Personalkostnader 249 0,85 % 233 0,93 % IT-kostnader 72 0,25 % 55 0,22 % Andre driftskostnader 125 0,43 % 127 0,51 % Avskrivninger/nedskrivninger 35 0,12 % 31 0,13 % Omstilling 50 0,17 % Sum driftskostnader 531 1,82 % 446 1,78 % Resultat før tap og nedskrivninger 424 1,45 % 484 1,94 % Tap/(gevinst) finansielle anleggsmidler ,76 % -53-0,21 % Netto tap 91 0,31 % 78 0,31 % Resultat av ordinær drift 556 1,90 % 459 1,84 % Skattekostnad 144 0,49 % 105 0,42 % Overskudd 412 1,41 % 354 1,42 % 11

12 Balanse Konsern mill % mill % Kontanter og fordringer på sentralbanker 285 0,7 % 469 1,4 % Fordringer på kredittinstitusjoner 651 1,6 % 186 0,5 % Brutto utlån ,6 % ,1 % - Spesifiserte tapsavsetninger ,6 % ,8 % - Uspesifiserte tapsavsetninger ,7 % ,7 % = Netto utlån ,3 % ,6 % Verdipapirer ,4 % ,7 % Øvrige aktiva 848 2,0 % 619 1,8 % SUM EIENDELER ,0 % ,0 % Gjeld til kredittinstitusjoner ,8 % ,9 % Innskudd fra kunder ,2 % ,0 % Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer ,3 % ,4 % Annen gjeld ,6 % ,8 % Ansvarlig lånekapital ,7 % ,3 % Egenkapital ,4 % ,5 % Overskudd 412 1,0 % 354 1,0 % SUM GJELD OG EGENKAPITAL ,0 % ,0 % 12

13 Kapitaldekning Konsern mill % mill % Sparebankenes fond 847 2, ,98 Grunnfondskapital 749 2, ,08 Utjevningsfond 620 2, ,78 Goodwill og andre immat. Eiendeler -38-0,13 0 0,00 Kjernekapital , ,83 Tilleggskapital , ,53 - Tidsbegrenset , ,49 - Evigvarende 250 0, ,03 Fradrag i ansvarlig kapital , ,09 Netto ansvarlig kapital , ,27 Totalt beregningsgrunnlag

14 Nyheter og aktiviteter Westbroker har skrevet sin nest største leasingkontrakt noensinne, og har overtatt Hanasenteret i Sandnes i et samarbeid med Elcon Finans AS. Eierandelen har en verdi på 50 mill. Sparebank 1 SR-Bank oppnådde gode resultater i salget av Spar-X (fondsobligasjoner). 176 mill. kroner var salgsresultatet for SpareBank 1 SR-Bank totalt, noe som ga en måloppnåelse på 176 %. Pr hadde ODIN et netto nysalg på hele 539 mill. kroner noe som tilsvarte det høyeste netto nysalget av samtlige verdipapirfondsselskaper i august. Dette bidro til at ODIN økte sin markedsandel fra 8,0% til 8,6%. 14

15 Nyheter og aktiviteter Sparebank 1 SR-Bank var fredag 13. oktober møtested for ledere fra næringsliv og offentlig forvaltning da finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen presenterte konsekvenser av Regjeringens budsjett. Høgskolen i Stavanger fikk en gledelig start på nytt studieår da gaven på 10 mill fra SpareBank 1 SR-Bank ble overrekt. Pengene fra bankens gavefond skal brukes i samsvar med høgskolens strategiplan for å nå universitetsstatus. Tegningsperioden for de ansattes emisjon av grunnfondsbevis resulterte i at 540 ansatte benyttet seg av denne fine muligheten. Det ble tegnet for 10,5 mill. kroner totalt. 15

16 SpareBank 1-alliansen 16

17 Det nordiske Sparebanksamarbeidet SpareBank 1 FöreningsSparbanken Lokalkontorer: ca (Sverige) Antall kunder: (Sverige) Antall ansatte: (Sverige) Forvaltningskapital: NOK 176 mrd SEK 834 mrd - Vår Bank - Spintab, Robur - First Securities (51%) - FöreningsSparbanken Finans - SpareBank 1 - FöreningsSparbanken Kort Livsforsikring - Swedbank Markets - SpareBank 1 - Swedbank (Luxembourg) S.A. Skadeforsikring - Spar Liv/Spar Fond - Odin Forvaltning - FöreningsSparbanken Fastig.b. - SpareBank 1 - AS Hansapank (52,6 %) Fondsforsikring - FIH (59,7 %) - Sparebankkort (54%) I samarbeid med: - SpareBank 1-80 frittstående sparebanker Kredittkort - 5 deleide sparebanker - EiendomsMegler lokalkontorer - FSPA-filial, Oslo - Samlet forvaltningskap SEK 80 mrd 17

18 Underliggende bankdrift - Konsern Mill kr Netto renteinntekter Kursgevinster valuta Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før tap og nedskr - BANKDRIFT Kursgevinster verdipapirer Utbytte Inntekter tilknyttede selskap Salgsgevinster bygg Sparebankgruppen - kostnader Omstillingskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap/(gevinst) finansielle anleggsmidler Netto tap Resultat av ordinær drift

19 180 Resultat av underliggende bankdrift SR-Bank Konsern Mill kr kv-98 4.kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv-00 2.kv-00 3.kv-00 Resultat før tap & nedskrivn. eks kursgev.omløp, utbytte, salgsgev, nedskrivn., omstillingskostn, Sparebankgruppen-kostn. 19

20 Netto renteinntekter SR-Bank Konsern 300 3,5 3, ,74 2,60 2,57 2,68 2,67 2,38 3, ,35 2,30 2,5 Mill kr 150 2,0 1,5 % av GFK 100 1,0 50 0,5 0 3.kv-98 4.kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv-00 2.kv-00 3.kv-00 0,0 Mill kr Mill kr % 2,74 3,09 2,60 2,57 2,68 2,67 2,35 2,30 2,38 20

21 Andre driftsinntekter SR-Bank Konsern 1, % av GFK 1,25 1,00 0,75 0, Mill kr 0,25 0, ,25 3.kv-98 4.kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv-00 2.kv-00 3.kv Kursgev omløp Salgsgev Utbytte + eierint Andre innt Netto prov innt Sum innt - % -0,11 0,96 1,28 0,98 1,05 1,19 0,90 0,76 1,08 21

22 2,5 Sum driftskostnader SR-Bank Konsern , % av GFK 1,5 100 Mill kr 50 1,0 3.kv-98 4.kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv-00 2.kv-00 3.kv-00 0 Omstilling Sparebankgruppen , Andre kostn ,4 63,3 66,8 70,2 75,2 Personal kostn ,7, ,8 87,2 Sum kostn - % 1,81 1,86 1,73 1,76 1,85 1,96 1,67 2,12 1,64 22

23 Tap og nedskrivninger SR-Bank Konsern Mill kr kv-98 4.kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv-00 2.kv-00 3.kv-00 Nedskrivn , ,3 0,1-181,4-41,5 Netto tap 18, ,6 7,2 24,8 23, ,7 Minus betyr inngang på tap eller gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler. 23

24 Driftsresultat SR-Bank Konsern Mill kr kv-98 4.kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv-00 2.kv-00 3.kv-00 Etter tap & nedskr Etter tap & nedskr Før tap & nedskr

25 40,0 Brutto utlån SR-Bank Konsern 25,0 35,0 30,0 20,0 Volum - mrd NOK 25,0 20,0 15,0 10,0 15,0 10,0 5,0 % vekst 5,0 0,0 3.kv kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv kv kv- 00 0,0 Volum - mrd 27,3 31,5 37,8 Volum - mrd 28,6 29,7 30,4 32,9 34,5 36,1 12-mndr vekst - % 15,2 18,2 17,6 13,6 15,2 14,9 16,0 18,8 20,1 25

26 30 Utlånsvekst % (årsvekst) - PM/BM SR-Bank Morbank 25, ,8 22,3 23,2 23,5 20, ,4 % 15 16,6 14,9 15,9 16,6 16,3 12,2 13,3 13,0 16,4 10 8,1 8,0 5 3.kv-98 4.kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv-00 2.kv-00 3.kv m.vekst - PM 12-m.vekst - BM 26

27 Jordbruk/skogbruk Fiske/fiskeoppdrett Utvinning olje og gass Industri og bergverk Bygg og anl., kraftforsyn Varehandel, hot+rest Utenr sjøf, rørtrans Transport ellers Eiendom Tjenesteytende virks Andre (off, finans) Personkunder Utlån pr næring SR-Bank Morbank 3,9 % 3,5 % 2,6 % 2,2 % 1,1 % 1,6 % 4,4 % 4,3 % 2,4 % 2,2 % 3,9 % 3,4 % 3,1 % 3,6 % 1,5 % 1,0 % 1,4 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 10,4 % 10,7 % Sep Sep 00 64,1 % 65,5 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 27

28 Innskudd fra kunder SR-Bank Konsern 25, ,0 14, ,0 13,1 13,5 12, Volum - mrd 15,0 10,0 5,0 5,4 9,8 9,9 6, Vekst - % 2 0,0 3.kv kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv kv kv Volum - mrd 17,0 18,7 21,4 Volum - mrd 17,5 18,2 18,4 19,2 19,3 20,8 12-mndr vekst - % 13,1 15,0 13,5 5,4 9,8 9,9 6,5 12,8 14,5 28

29 30 Innskuddsvekst % (årsvekst) - PM/BM SR-Bank Morbank 20 17,1 19,7 15,5 18,6 % 10 8,6 12,2 10,7 10,8 12,1 11,0 9,2 11,7 11,7 5,5 12,3 13,5 0 0,5-5, kv-98 4.kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv-00 2.kv-00 3.kv m.vekst - PM 12-m.vekst - BM 29

30 Total sparekapital - kundeinnskudd og fond SR-Bank Konsern 25 2,5 Mrd kr - kundeinnskudd ,673 19,211 19,347 20,805 21,378 2,0 1,5 1,0 0,5 Mrd kr - Odin/Avanse 0 3.kv- 4.kv- 1.kv-00 2.kv-00 3.kv-00 Avanse 0,344 0,383 0,363 0,361 0,366 Odin 1,143 1,382 1,521 1,542 1,698 Kundeinnskudd 18,673 19,211 19,347 20,805 21,378 0,0 30

31 Balanseutvikling SR-Bank Konsern 64, ,0 35 Innskuddsprosent 60,0 58, Mrd kr 56, ,0 3.kv-98 4.kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv-00 2.kv-00 3.kv-00 0 Forvaltning 30,1 31,2 32,8 33,9 34,6 36,4 38,1 39,5 41,7 Brutto utlån 27,3 28,6 29,7 30,4 31,5 32,9 34,5 36,1 37,8 Innskudd 17,0 17,5 18,2 18,4 18,7 19,2 19,3 20,8 21,4 Innskudd/bto utlån % 62,2 61,1 61,0 60,7 59,3 58,4 56,1 57,6 56,5 31

32 25 Utlåns- og innskuddsvekst SR-Bank Konsern 20 18,2 17,6 18,8 20, ,2 13,1 15,0 13,5 13,6 15,2 14,9 16,0 12,8 14,5 % 10 9,8 9,9 5 5,4 6,5 0 3.kv-98 4.kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv-00 2.kv-00 3.kv- Utlån Innskudd 32

33 Mislighold og tapsavsette engasjementer SR-Bank Konsern 3, ,0 2,1 2,4 2,3 2,4 2,1 2,0 1,9 2,0 2, % 1, Mill kr ,0 3.kv kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv kv kv Spes avs tapsavs eng Nto tapsavs eng Spes avs misligh Nto mislighold Sum i % av bto utlån 2,1 2,4 2,3 2,4 2,1 2,0 1,9 2,0 2,0 33

34 Netto tap i % av brutto utlån SR-Bank Konsern 0,7 0,6 0,60 0,63 0,5 0,48 0,4 % 0,3 0,27 0,31 0,29 0,29 0,23 0,2 0,1 0,09 0,0 3.kv-98 4.kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv-00 2.kv-00 3.kv-00 Netto tap 34

35 35000 Antall NettBankkunder SpareBank 1 SR-Bank Mill kr des.98 des. jan.00 mar.00 mai.00 jul.00 aug.00 sep.00 35

36 Antall NettBanktransaksjoner SpareBank 1 SR-Bank des.98 des. jan.00 mar.00 mai.00 jul.00 aug.00 sep.00 Overføringer Girobetalinger Saldoforespørsler

37 7 000 Aldersfordeling NettBankkunder SpareBank 1 SR-Bank Menn Kvinner

38 EiendomsMegler 1 (SR-Eiendom) har hittil satt nye rekorder for omsetning/provisjonsinntekter og antall oppdrag med vekst på hhv 38 % og 26 %. EiendomsMegler 1 har i år gjennomført følgende oppkjøp: Januar: Jærmegleren AS, Jærens største og ledende eiendomsmegler September: Eiendomsmegler Solum, Kristiansand og Mandal Oktober: Eiendomsmegler Kåre Mæland,Stavanger og Lyngdal 38

39 Antall oppdrag og omsetninger Eiendomsmegler Ant oppdrag Ant omsetninger Pr Pr

40 Personkundemarkedet Brutto utlån pr (morbank): Innskudd pr (morbank): Ca kunder (SR-kunder) Markedsandel: (19) SR-Bank 42 % mill kr mill kr Andre 26 % Haugesund 3 % Sandnes 3 % Fokus Bank 6 % DnB 12 % Postbanken 8 % Kilde: Norsk Gallup. Rogaland med tilstøtende kommuner i Hordaland og Vest-Agder. 40

41 Bedriftskundemarkedet Brutto utlån pr (morbank): Innskudd pr (morbank): mill kr mill kr Betjener små, mellomstore og store bedrifter, kommuner, organisasjoner og offentlige institusjoner Ca kunder (kunder med sum innskudd eller lån (kredittramme inkl garantier) over kr ) Høy markedsandel innenfor små og mellomstore bedrifter. SR-Bank er også i ferd med å bli en betydelig aktør overfor større bedrifter. SR-Banks kundeandel ligger på om lag 40 pst. 41

42 Produkter Finansiering Boliglån Boliglån med Fondssparing Forbrukslån Investeringslån Bankgarantier Byggelån Kassakreditt Valutalån Prosjektfinansiering Leasing Remburs Kapitalforvaltning Brukskonti Særvilkårsinnskudd IPA Aktiv forvaltning Kapital- megling Obligasjonsfond Aksjefond Grunnfondsbevis Pengemarkedsfond Aksjer Obligasjoner Betalingsformidling SR-NettBank Telegiro SpareBank 1 kort Visa Visa Premier Card Privat Pluss/Ekstra Sparnett Betalingsterminal Autogiro/ Avtalegiro Swift OCR Sikringsinstrumenter Cap-Floor produkter Fremtidig renteavtale Valutaterminkontrakt Renteswap Valuta- opsjoner Forsikring Skadeforsikring Livsforsikring Fondsforsikring 42

43 Utbyttepolitikk Sparebanken Rogaland har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir god og stabil avkastning på bankens samlede egenkapital. Av bankens årsoverskudd tas det sikte på en fordeling mellom grunnfondsbeviseierne og sparebankens fond som reflekterer deres andel av bankens egenkapital. Sparebanken Rogaland vil vektlegge et konkurransedyktig kontantutbytte. I den forholdsmessige fordelingen mellom kontantutbytte og utbyttereguleringsfond vil variasjoner kunne fremkomme når hensynet til bankens egenkapitalutvikling må vektlegges. 43

44 Kursutvikling - ROGG/Totalindeksen - indeksert Indeksert kv kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv kv kv- 00 ROGG TOTX 44

45 Nøkkeltall grunnfondsbevis Fortjeneste pr bevis etter skatt 1) kr 35,90 kr 40,40 kr 31,70 kr 26,50 Resultatdekning pr bevis etter skatt 2) kr 55,00 kr 60,60 kr 47,60 kr 37,00 Grunnfondsbevisprosent 3) 65,30 % 64,80 % 66,60 % 66,60 % Anvendt grunnfondsbevisprosent 65,30 % 66,60 % 66,60 % 68,60 % Antall grunnfondsbevis 7,49 mill 7,44 mill 7,44 mill 7,44 mill Bokført egenkapital pr bevis kr 195 kr 193 kr 172 kr 172 RISK-beløp kr 28,44 kr 27,74 Utbytte kr 19 kr 17 1) Grunnfondsbevisenes andel av bankens resultat etter skatt. 2) Bankens resultat etter skatt dividert på antall bevis. 3) Grunnfondsbevisprosent=grunnfondsbeviskapital+utjevningsfond+overkursfond i % av morbankens totale egenkapital ekskl fond for vurderingsforskjeller. 45

46 6 500 Antall grunnfondsbeviseiere og omsetning 16 14,4 14 Antall eiere Omsetning - % av antall utstedte bevis ,9 9,0 8,7 11,6 9,5 7,7 3,5 3, kv kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv kv kv kv kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv kv kv

47 Eierandeler pr Swedbank Markets Folketrygdfondet Clipper Shipping AS Sparebanken NOR 1,3 % 1,3 % 4,9 % 10,0 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 30 % 29 % 46 % 45 % SpareBank 1 Midt-Nor Arne B. Corneliussen Inv 1,2 % 1,1 % 25 % 20 % 24 % 22 % Frank Mohn AS Norgeskreditt AS 1,1 % 1,0 % 15 % 10 % 8 % 11 % Otto B. Morcken 0,9 % 5 % Solvang Shipping AS 0,8 % 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % 0 % 10 største 20 største Rogaland Utland

Kvartalspresentasjon Pr 30. juni 2000

Kvartalspresentasjon Pr 30. juni 2000 Kvartalspresentasjon Pr 30. juni 2000 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 4001 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Sveinung Hestnes,

Detaljer

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000 Kvartalspresentasjon 4. kvartal 20 1 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 41 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør,

Detaljer

Vi vil. Hos oss er svaret enkelt.

Vi vil. Hos oss er svaret enkelt. SpareBank 1 SR-Bank Konsern 2. kvartal 2006 10. august 2006 1 Vi vil Hva er det som skiller bankene fra hverandre? Renter, priser og produkter er ofte de samme. Men har du spurt banken din om hva den vil?

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern 2. kvartal 2007 7. august 2007 Høy aktivitet 1. halvår 2007 Vellykket emisjonsprosess. Geografisk ekspansjon. Nytt kontor i Søgne. Godkjent IRB-søknad. Kapitalmarkedsdivisjon

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Hovedtrekk 1. halvår 2001 Resultat før skatt på 195 mill kr Økning i rentenetto på 11 mill kr fra 1. til 2. kvartal Utlånsvekst 5,7 % 1. halvår, siste 12 måneder 15 %

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2000

Foreløpig årsregnskap 2000 Foreløpig årsregnskap 2000 19.01.01 Hovedtrekk per 31.12.2000 Godt resultat for 2000, resultat av ordinær drift 344 mill kr Utlånsvekst på 16%, innskuddsvekst på 13% Rentenetto på 785 mill kr etter god

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 1999. Presentasjon 28. januar 2000

Foreløpig årsregnskap 1999. Presentasjon 28. januar 2000 Foreløpig årsregnskap Presentasjon 28. januar 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000 Regnskap 1. halvår 2000 Presentasjon 24. august 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Hovedtrekk SR-Bank styrker stillingen som distriktets bank Resultatvekst på 8% til 111 mill. kroner i 1. kvartal Opprettholder høy EK-avkastning på 19,2% Betydelig vekst

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern. 4. kvartal 2006. 1. februar 2007. Side 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsern. 4. kvartal 2006. 1. februar 2007. Side 1 SpareBank 1 SR-Bank Konsern 4. kvartal 2006 1. februar 2007 Side 1 Meget høy aktivitet i 2006 Geografisk ekspansjon i Hordaland og Agder. Styrket posisjon i SpareBank 1 Gruppen. Meget vellykket satsing

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2000. Presentasjon 27. april 2000

Regnskap 1. kvartal 2000. Presentasjon 27. april 2000 Regnskap 1. kvartal 2000 Presentasjon 27. april 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - Fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 556 mill. kroner etter 3. kvartal - 20% vekst i utlån - 15% vekst i innskudd - 41% økning i provisjonsinntekter

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern Foreløpig årsresultat 2008 13. februar 2009 Hovedpunkter 2008 Tilfredsstillende årsresultat i lys av uroen i finansmarkedet Økte tapsavsetninger etter år med svært lave tap

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal 2008 30. oktober 2008 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 Mill kr 255 Resultat før skatt 3. kvartal 304 112 176 Resultat før skatt underliggende drift Internasjonal finansuro

Detaljer

Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset. Årsrapport 2000

Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset. Årsrapport 2000 Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset Årsrapport 2000 Innhold 2 Banken og virksomheten 3 Større begivenheter i 2000 4 Hovedpunkter 5 Hovedtall 6 En kundestyrt sparebank

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 Hovedtrekk 1999 Godt resultat fra stabil bankdrift og børsoppgang 400 mill kroner i resultat før skatt positiv utvikling i aksjemarkedet har gitt betydelige gevinster gevinst

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - Solid vekst i inntekter og resultat et oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 322 mill. kroner, 90 mill. kroner over fjorårets halvårsresultat på 232 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.juni, 1997

Kvartalsrapport pr. 30.juni, 1997 Kvartalsrapport pr. 30.juni, 1997 Hovedtrekk SR-Bank styrker stillingen som distriktets ledende bank Hovedtall - Halvårsresultat på 183 mill etter fradrag for opsjonstap på 30 mill - 2,5 mrd i utlånsvekst

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 SpareBank1 Nord-Norge legger i dag fram driftsresultatet for 1. kvartal i år. Konsernet viser god resultatutvikling,

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet Årsrapport 97 Innhold Nøkkeltall Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon SpareBank 1 samarbeidet Lokal spesialkompetanse til distriktets næringsliv Styrets

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2006

Kvartalsrapport 3. kvartal 2006 Kvartalsrapport 3. kvartal 2006 Godt resultat høy vekst og netto inngang på tap resultat før skatt: 769 mill kr (803 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,2 % (24,6 %). Netto provisjons- og andre

Detaljer