Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2000"

Transkript

1 Kvartalspresentasjon 3. kvartal

2 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør, tel Seri B. Bækkelund tel Sentralbord tel Internett adresser: SR-Banks hjemmeside og nettbank: Hugin-Online: 2

3 Innhold Side Side SpareBank 1 SR-Bank - Utlån pr næring 27 - Sparebanken Rogaland 4 - Kundeinnskudd og vekst PM/BM Organisasjon Konsern 5 - Total sparekapital 30 - Visjon forretningside 6 - Balanseutvikling 31 Hovedtrekk, resultat og balanse - Utlåns- og innskuddsvekst 32 - Hovedtrekk 7 Porteføljekvalitet - Hoved- og nøkkeltall Mislighold og tapsavsatte engasjementer 33 - Resultat, balanse og kapital dekning Netto tap i % av brutto utlån 34 Nyheter og aktiviteter Markeder og produkter Sparebankgruppen og det nordiske sparesbanksamarbeidet NettBank Resultat- og balanse utvikling - EiendomsMegler Underliggende bankdrift Person- og bedriftskundemarkedet Netto renteinntekter 20 - Produkter 42 - Andre driftsinntekter 21 Grunnfondsbevis - Sum driftskostnader 22 - Utbyttepolitikk 43 - Tap & nedskrivninger 23 - Kursutvilking 44 - Driftsresultat 24 - Nøkkeltall grunnfondsbevis 45 - Brutto utlån og vekst PM/BM Eierstruktur og omsetning

4 Sparebanken Rogaland Etablert i 1839 Hovedkontor i Stavanger 54 kontorer på Sørvestlandet Over kunder Styreformann: Geir Worum Administrerende direktør: Terje Vareberg Formann Representantskapet: Ivar Kolnes Formann Kontrollkomiteen: Harald Ribland Revisor: Arthur Andersen & Co. 4

5 SpareBank 1 SR-Bank EM 1 Rogaland AS 100 % Boligmegling Næringsmegling Prosjektmegling Markedsleder i Rogaland Westbroker Finans AS 100 % Leasing Spesialfinansiering Sparebankgruppen AS 13 % ODIN Forvaltning AS SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Skadeforsikring AS SpareBank 1 Fondsforsikring AS SpareBank 1 Kredittkort AS Sparebankkort AS First Securities AS 5

6 Visjon: "SpareBank 1 SR-Bank skal for kunden fremstå som den anbefalte og ledende bank i sitt marked." Forretningsidé: Kunder - SpareBank 1 SR-Bank skal være den anbefalte og den foretrukne samarbeidspartner for privatpersoner, bedrifter, primærnæringer, organisasjoner og det offentlige. Produkter - SpareBank 1 SR-Bank skal tilby konkurransedyktige finansielle produkter og tjenester som dekker kundenes behov. Distribusjon - SpareBank 1 SR-Bank skal tilby produktene gjennom moderne, tilgjengelige og nære distribusjonskanaler, som sikrer kunden god kvalitet og service. Ansatte - SpareBank 1 SR-Bank skal gjennom kundeorienterte og kompetente medarbeidere sikre bankens posisjon og stilling som den anbefalte og ledende bank. Samfunn - SpareBank 1 SR-Bank skal delta aktivt i arbeidet for å styrke vekst og utvikling i sitt område. Banken - SpareBank 1 SR-Bank skal være en lokalt forankret, lønnsom, selvstendig bank og skal gjennom SpareBank 1-alliansen være et regionalt alternativ til de konkurrerende finanskonsern. 6

7 Hovedtrekk SpareBank 1 SR-Bank - Fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat på 556 mill kr før skatt 20 % vekst i utlån 15 % vekst i innskudd 41 % økning i provisjonsinntekter fra salg av forsikring og fond Kostnadsprosent på 1,64 (ekskl omstillingskostnader) Høye kursgevinster fra verdipapirer og valuta Utvanningsgevinst på 26 mill. kroner 7

8 Hovedtall Konsern Mill kr Resultat: Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Omstillingskostnader 50 Andre driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap og nedskrivninger Resultat av ordinær drift Balanse: Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd fra kunder

9 Nøkkeltall Konsern Rentenetto 2,35 % 2,62 % Resultat før tap, nedskr og omstillingskostnader 1,62 % 1,94 % Resultat av ordinær drift 1,90 % 1,84 % Inntekter pr kostn kr (ekskl kursgev og omst kostn) 1,84 1,92 Kostnadsprosent (ekskl kursgev og omst kostn) 54,2 % 52,0 % Egenkapitalavkastning 22,6 % 22,6 % Utlånsvekst, brutto (12 mnd) 20,1 % 15,20 % Innskuddsvekst (12 mnd) 14,5 % 9,80 % Kapitaldekning 10,96 % 11,27 % Kjernekapitaldekning 7,62 % 7,83 % Antall årsverk Antall kontorer

10 Pr sammenlignet med NOK mill Netto renteinntekter +31 Utbytte/eierinteresse -15 Netto provisjonsinntekter +14 Kursgevinst omløpsmidler -4 Andre inntekter -1 Sum andre inntekter -6 Sum driftsinntekter +25 Omstillingskostnader +50 Andre driftskostnader +35 Resultat før tap og nedskrivninger -60 Tap/(gevinst) finansielle anleggsmidler -170 Netto tap +13 Resultat av ordinær drift

11 Resultat Konsern mill % mill % Netto renteinntekter 686 2,35 % 655 2,62 % Utbytte/eierinteresse 14 0,05 % 29 0,12 % Netto provisjonsinntekter 133 0,45 % 119 0,48 % Kursgevinst omløpsmidler 68 0,23 % 72 0,29 % Andre inntekter 54 0,19 % 55 0,22 % Sum andre inntekter 269 0,92 % 275 1,10 % Sum inntekter 955 3,27 % 930 3,72 % Personalkostnader 249 0,85 % 233 0,93 % IT-kostnader 72 0,25 % 55 0,22 % Andre driftskostnader 125 0,43 % 127 0,51 % Avskrivninger/nedskrivninger 35 0,12 % 31 0,13 % Omstilling 50 0,17 % Sum driftskostnader 531 1,82 % 446 1,78 % Resultat før tap og nedskrivninger 424 1,45 % 484 1,94 % Tap/(gevinst) finansielle anleggsmidler ,76 % -53-0,21 % Netto tap 91 0,31 % 78 0,31 % Resultat av ordinær drift 556 1,90 % 459 1,84 % Skattekostnad 144 0,49 % 105 0,42 % Overskudd 412 1,41 % 354 1,42 % 11

12 Balanse Konsern mill % mill % Kontanter og fordringer på sentralbanker 285 0,7 % 469 1,4 % Fordringer på kredittinstitusjoner 651 1,6 % 186 0,5 % Brutto utlån ,6 % ,1 % - Spesifiserte tapsavsetninger ,6 % ,8 % - Uspesifiserte tapsavsetninger ,7 % ,7 % = Netto utlån ,3 % ,6 % Verdipapirer ,4 % ,7 % Øvrige aktiva 848 2,0 % 619 1,8 % SUM EIENDELER ,0 % ,0 % Gjeld til kredittinstitusjoner ,8 % ,9 % Innskudd fra kunder ,2 % ,0 % Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer ,3 % ,4 % Annen gjeld ,6 % ,8 % Ansvarlig lånekapital ,7 % ,3 % Egenkapital ,4 % ,5 % Overskudd 412 1,0 % 354 1,0 % SUM GJELD OG EGENKAPITAL ,0 % ,0 % 12

13 Kapitaldekning Konsern mill % mill % Sparebankenes fond 847 2, ,98 Grunnfondskapital 749 2, ,08 Utjevningsfond 620 2, ,78 Goodwill og andre immat. Eiendeler -38-0,13 0 0,00 Kjernekapital , ,83 Tilleggskapital , ,53 - Tidsbegrenset , ,49 - Evigvarende 250 0, ,03 Fradrag i ansvarlig kapital , ,09 Netto ansvarlig kapital , ,27 Totalt beregningsgrunnlag

14 Nyheter og aktiviteter Westbroker har skrevet sin nest største leasingkontrakt noensinne, og har overtatt Hanasenteret i Sandnes i et samarbeid med Elcon Finans AS. Eierandelen har en verdi på 50 mill. Sparebank 1 SR-Bank oppnådde gode resultater i salget av Spar-X (fondsobligasjoner). 176 mill. kroner var salgsresultatet for SpareBank 1 SR-Bank totalt, noe som ga en måloppnåelse på 176 %. Pr hadde ODIN et netto nysalg på hele 539 mill. kroner noe som tilsvarte det høyeste netto nysalget av samtlige verdipapirfondsselskaper i august. Dette bidro til at ODIN økte sin markedsandel fra 8,0% til 8,6%. 14

15 Nyheter og aktiviteter Sparebank 1 SR-Bank var fredag 13. oktober møtested for ledere fra næringsliv og offentlig forvaltning da finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen presenterte konsekvenser av Regjeringens budsjett. Høgskolen i Stavanger fikk en gledelig start på nytt studieår da gaven på 10 mill fra SpareBank 1 SR-Bank ble overrekt. Pengene fra bankens gavefond skal brukes i samsvar med høgskolens strategiplan for å nå universitetsstatus. Tegningsperioden for de ansattes emisjon av grunnfondsbevis resulterte i at 540 ansatte benyttet seg av denne fine muligheten. Det ble tegnet for 10,5 mill. kroner totalt. 15

16 SpareBank 1-alliansen 16

17 Det nordiske Sparebanksamarbeidet SpareBank 1 FöreningsSparbanken Lokalkontorer: ca (Sverige) Antall kunder: (Sverige) Antall ansatte: (Sverige) Forvaltningskapital: NOK 176 mrd SEK 834 mrd - Vår Bank - Spintab, Robur - First Securities (51%) - FöreningsSparbanken Finans - SpareBank 1 - FöreningsSparbanken Kort Livsforsikring - Swedbank Markets - SpareBank 1 - Swedbank (Luxembourg) S.A. Skadeforsikring - Spar Liv/Spar Fond - Odin Forvaltning - FöreningsSparbanken Fastig.b. - SpareBank 1 - AS Hansapank (52,6 %) Fondsforsikring - FIH (59,7 %) - Sparebankkort (54%) I samarbeid med: - SpareBank 1-80 frittstående sparebanker Kredittkort - 5 deleide sparebanker - EiendomsMegler lokalkontorer - FSPA-filial, Oslo - Samlet forvaltningskap SEK 80 mrd 17

18 Underliggende bankdrift - Konsern Mill kr Netto renteinntekter Kursgevinster valuta Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før tap og nedskr - BANKDRIFT Kursgevinster verdipapirer Utbytte Inntekter tilknyttede selskap Salgsgevinster bygg Sparebankgruppen - kostnader Omstillingskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap/(gevinst) finansielle anleggsmidler Netto tap Resultat av ordinær drift

19 180 Resultat av underliggende bankdrift SR-Bank Konsern Mill kr kv-98 4.kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv-00 2.kv-00 3.kv-00 Resultat før tap & nedskrivn. eks kursgev.omløp, utbytte, salgsgev, nedskrivn., omstillingskostn, Sparebankgruppen-kostn. 19

20 Netto renteinntekter SR-Bank Konsern 300 3,5 3, ,74 2,60 2,57 2,68 2,67 2,38 3, ,35 2,30 2,5 Mill kr 150 2,0 1,5 % av GFK 100 1,0 50 0,5 0 3.kv-98 4.kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv-00 2.kv-00 3.kv-00 0,0 Mill kr Mill kr % 2,74 3,09 2,60 2,57 2,68 2,67 2,35 2,30 2,38 20

21 Andre driftsinntekter SR-Bank Konsern 1, % av GFK 1,25 1,00 0,75 0, Mill kr 0,25 0, ,25 3.kv-98 4.kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv-00 2.kv-00 3.kv Kursgev omløp Salgsgev Utbytte + eierint Andre innt Netto prov innt Sum innt - % -0,11 0,96 1,28 0,98 1,05 1,19 0,90 0,76 1,08 21

22 2,5 Sum driftskostnader SR-Bank Konsern , % av GFK 1,5 100 Mill kr 50 1,0 3.kv-98 4.kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv-00 2.kv-00 3.kv-00 0 Omstilling Sparebankgruppen , Andre kostn ,4 63,3 66,8 70,2 75,2 Personal kostn ,7, ,8 87,2 Sum kostn - % 1,81 1,86 1,73 1,76 1,85 1,96 1,67 2,12 1,64 22

23 Tap og nedskrivninger SR-Bank Konsern Mill kr kv-98 4.kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv-00 2.kv-00 3.kv-00 Nedskrivn , ,3 0,1-181,4-41,5 Netto tap 18, ,6 7,2 24,8 23, ,7 Minus betyr inngang på tap eller gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler. 23

24 Driftsresultat SR-Bank Konsern Mill kr kv-98 4.kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv-00 2.kv-00 3.kv-00 Etter tap & nedskr Etter tap & nedskr Før tap & nedskr

25 40,0 Brutto utlån SR-Bank Konsern 25,0 35,0 30,0 20,0 Volum - mrd NOK 25,0 20,0 15,0 10,0 15,0 10,0 5,0 % vekst 5,0 0,0 3.kv kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv kv kv- 00 0,0 Volum - mrd 27,3 31,5 37,8 Volum - mrd 28,6 29,7 30,4 32,9 34,5 36,1 12-mndr vekst - % 15,2 18,2 17,6 13,6 15,2 14,9 16,0 18,8 20,1 25

26 30 Utlånsvekst % (årsvekst) - PM/BM SR-Bank Morbank 25, ,8 22,3 23,2 23,5 20, ,4 % 15 16,6 14,9 15,9 16,6 16,3 12,2 13,3 13,0 16,4 10 8,1 8,0 5 3.kv-98 4.kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv-00 2.kv-00 3.kv m.vekst - PM 12-m.vekst - BM 26

27 Jordbruk/skogbruk Fiske/fiskeoppdrett Utvinning olje og gass Industri og bergverk Bygg og anl., kraftforsyn Varehandel, hot+rest Utenr sjøf, rørtrans Transport ellers Eiendom Tjenesteytende virks Andre (off, finans) Personkunder Utlån pr næring SR-Bank Morbank 3,9 % 3,5 % 2,6 % 2,2 % 1,1 % 1,6 % 4,4 % 4,3 % 2,4 % 2,2 % 3,9 % 3,4 % 3,1 % 3,6 % 1,5 % 1,0 % 1,4 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 10,4 % 10,7 % Sep Sep 00 64,1 % 65,5 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 27

28 Innskudd fra kunder SR-Bank Konsern 25, ,0 14, ,0 13,1 13,5 12, Volum - mrd 15,0 10,0 5,0 5,4 9,8 9,9 6, Vekst - % 2 0,0 3.kv kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv kv kv Volum - mrd 17,0 18,7 21,4 Volum - mrd 17,5 18,2 18,4 19,2 19,3 20,8 12-mndr vekst - % 13,1 15,0 13,5 5,4 9,8 9,9 6,5 12,8 14,5 28

29 30 Innskuddsvekst % (årsvekst) - PM/BM SR-Bank Morbank 20 17,1 19,7 15,5 18,6 % 10 8,6 12,2 10,7 10,8 12,1 11,0 9,2 11,7 11,7 5,5 12,3 13,5 0 0,5-5, kv-98 4.kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv-00 2.kv-00 3.kv m.vekst - PM 12-m.vekst - BM 29

30 Total sparekapital - kundeinnskudd og fond SR-Bank Konsern 25 2,5 Mrd kr - kundeinnskudd ,673 19,211 19,347 20,805 21,378 2,0 1,5 1,0 0,5 Mrd kr - Odin/Avanse 0 3.kv- 4.kv- 1.kv-00 2.kv-00 3.kv-00 Avanse 0,344 0,383 0,363 0,361 0,366 Odin 1,143 1,382 1,521 1,542 1,698 Kundeinnskudd 18,673 19,211 19,347 20,805 21,378 0,0 30

31 Balanseutvikling SR-Bank Konsern 64, ,0 35 Innskuddsprosent 60,0 58, Mrd kr 56, ,0 3.kv-98 4.kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv-00 2.kv-00 3.kv-00 0 Forvaltning 30,1 31,2 32,8 33,9 34,6 36,4 38,1 39,5 41,7 Brutto utlån 27,3 28,6 29,7 30,4 31,5 32,9 34,5 36,1 37,8 Innskudd 17,0 17,5 18,2 18,4 18,7 19,2 19,3 20,8 21,4 Innskudd/bto utlån % 62,2 61,1 61,0 60,7 59,3 58,4 56,1 57,6 56,5 31

32 25 Utlåns- og innskuddsvekst SR-Bank Konsern 20 18,2 17,6 18,8 20, ,2 13,1 15,0 13,5 13,6 15,2 14,9 16,0 12,8 14,5 % 10 9,8 9,9 5 5,4 6,5 0 3.kv-98 4.kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv-00 2.kv-00 3.kv- Utlån Innskudd 32

33 Mislighold og tapsavsette engasjementer SR-Bank Konsern 3, ,0 2,1 2,4 2,3 2,4 2,1 2,0 1,9 2,0 2, % 1, Mill kr ,0 3.kv kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv kv kv Spes avs tapsavs eng Nto tapsavs eng Spes avs misligh Nto mislighold Sum i % av bto utlån 2,1 2,4 2,3 2,4 2,1 2,0 1,9 2,0 2,0 33

34 Netto tap i % av brutto utlån SR-Bank Konsern 0,7 0,6 0,60 0,63 0,5 0,48 0,4 % 0,3 0,27 0,31 0,29 0,29 0,23 0,2 0,1 0,09 0,0 3.kv-98 4.kv-98 1.kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv-00 2.kv-00 3.kv-00 Netto tap 34

35 35000 Antall NettBankkunder SpareBank 1 SR-Bank Mill kr des.98 des. jan.00 mar.00 mai.00 jul.00 aug.00 sep.00 35

36 Antall NettBanktransaksjoner SpareBank 1 SR-Bank des.98 des. jan.00 mar.00 mai.00 jul.00 aug.00 sep.00 Overføringer Girobetalinger Saldoforespørsler

37 7 000 Aldersfordeling NettBankkunder SpareBank 1 SR-Bank Menn Kvinner

38 EiendomsMegler 1 (SR-Eiendom) har hittil satt nye rekorder for omsetning/provisjonsinntekter og antall oppdrag med vekst på hhv 38 % og 26 %. EiendomsMegler 1 har i år gjennomført følgende oppkjøp: Januar: Jærmegleren AS, Jærens største og ledende eiendomsmegler September: Eiendomsmegler Solum, Kristiansand og Mandal Oktober: Eiendomsmegler Kåre Mæland,Stavanger og Lyngdal 38

39 Antall oppdrag og omsetninger Eiendomsmegler Ant oppdrag Ant omsetninger Pr Pr

40 Personkundemarkedet Brutto utlån pr (morbank): Innskudd pr (morbank): Ca kunder (SR-kunder) Markedsandel: (19) SR-Bank 42 % mill kr mill kr Andre 26 % Haugesund 3 % Sandnes 3 % Fokus Bank 6 % DnB 12 % Postbanken 8 % Kilde: Norsk Gallup. Rogaland med tilstøtende kommuner i Hordaland og Vest-Agder. 40

41 Bedriftskundemarkedet Brutto utlån pr (morbank): Innskudd pr (morbank): mill kr mill kr Betjener små, mellomstore og store bedrifter, kommuner, organisasjoner og offentlige institusjoner Ca kunder (kunder med sum innskudd eller lån (kredittramme inkl garantier) over kr ) Høy markedsandel innenfor små og mellomstore bedrifter. SR-Bank er også i ferd med å bli en betydelig aktør overfor større bedrifter. SR-Banks kundeandel ligger på om lag 40 pst. 41

42 Produkter Finansiering Boliglån Boliglån med Fondssparing Forbrukslån Investeringslån Bankgarantier Byggelån Kassakreditt Valutalån Prosjektfinansiering Leasing Remburs Kapitalforvaltning Brukskonti Særvilkårsinnskudd IPA Aktiv forvaltning Kapital- megling Obligasjonsfond Aksjefond Grunnfondsbevis Pengemarkedsfond Aksjer Obligasjoner Betalingsformidling SR-NettBank Telegiro SpareBank 1 kort Visa Visa Premier Card Privat Pluss/Ekstra Sparnett Betalingsterminal Autogiro/ Avtalegiro Swift OCR Sikringsinstrumenter Cap-Floor produkter Fremtidig renteavtale Valutaterminkontrakt Renteswap Valuta- opsjoner Forsikring Skadeforsikring Livsforsikring Fondsforsikring 42

43 Utbyttepolitikk Sparebanken Rogaland har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir god og stabil avkastning på bankens samlede egenkapital. Av bankens årsoverskudd tas det sikte på en fordeling mellom grunnfondsbeviseierne og sparebankens fond som reflekterer deres andel av bankens egenkapital. Sparebanken Rogaland vil vektlegge et konkurransedyktig kontantutbytte. I den forholdsmessige fordelingen mellom kontantutbytte og utbyttereguleringsfond vil variasjoner kunne fremkomme når hensynet til bankens egenkapitalutvikling må vektlegges. 43

44 Kursutvikling - ROGG/Totalindeksen - indeksert Indeksert kv kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv kv kv- 00 ROGG TOTX 44

45 Nøkkeltall grunnfondsbevis Fortjeneste pr bevis etter skatt 1) kr 35,90 kr 40,40 kr 31,70 kr 26,50 Resultatdekning pr bevis etter skatt 2) kr 55,00 kr 60,60 kr 47,60 kr 37,00 Grunnfondsbevisprosent 3) 65,30 % 64,80 % 66,60 % 66,60 % Anvendt grunnfondsbevisprosent 65,30 % 66,60 % 66,60 % 68,60 % Antall grunnfondsbevis 7,49 mill 7,44 mill 7,44 mill 7,44 mill Bokført egenkapital pr bevis kr 195 kr 193 kr 172 kr 172 RISK-beløp kr 28,44 kr 27,74 Utbytte kr 19 kr 17 1) Grunnfondsbevisenes andel av bankens resultat etter skatt. 2) Bankens resultat etter skatt dividert på antall bevis. 3) Grunnfondsbevisprosent=grunnfondsbeviskapital+utjevningsfond+overkursfond i % av morbankens totale egenkapital ekskl fond for vurderingsforskjeller. 45

46 6 500 Antall grunnfondsbeviseiere og omsetning 16 14,4 14 Antall eiere Omsetning - % av antall utstedte bevis ,9 9,0 8,7 11,6 9,5 7,7 3,5 3, kv kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv kv kv kv kv kv- 2.kv- 3.kv- 4.kv- 1.kv kv kv

47 Eierandeler pr Swedbank Markets Folketrygdfondet Clipper Shipping AS Sparebanken NOR 1,3 % 1,3 % 4,9 % 10,0 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 30 % 29 % 46 % 45 % SpareBank 1 Midt-Nor Arne B. Corneliussen Inv 1,2 % 1,1 % 25 % 20 % 24 % 22 % Frank Mohn AS Norgeskreditt AS 1,1 % 1,0 % 15 % 10 % 8 % 11 % Otto B. Morcken 0,9 % 5 % Solvang Shipping AS 0,8 % 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % 0 % 10 største 20 største Rogaland Utland

Kvartalspresentasjon Pr 30. juni 2000

Kvartalspresentasjon Pr 30. juni 2000 Kvartalspresentasjon Pr 30. juni 2000 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 4001 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Sveinung Hestnes,

Detaljer

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000 Kvartalspresentasjon 4. kvartal 20 1 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 41 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør,

Detaljer

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 4. kvartal 2001

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 4. kvartal 2001 Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern 4. kvartal 21 1 Innhold Side Side Presentasjonsmateriell Tilleggsinformasjon - Hoved- og nøkkeltall 3-6 - Grafisk utvikling 35-38 - Resultat og balanse

Detaljer

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 1. kvartal 2002

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 1. kvartal 2002 Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern 1. kvartal 2002 1 Innhold Side Side Hovedtrekk og nøkkeltall Kapitaldekning 25 - Hovedtrekk 3 Sparekapital 26 - Hovedtall 4 -Odin aksjefond 27-28 -Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2001

Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2001 Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2001 1 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse 1 Postboks 218 4001 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør,

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

Kvartalspresentasjon. SpareBank 1 SR-Bank konsern. 3. kvartal 2003

Kvartalspresentasjon. SpareBank 1 SR-Bank konsern. 3. kvartal 2003 Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern 3. kvartal 2003 1 23. oktober 2003 Innhold Side Side PRESENTASJON: TILLEGGSINFO 36-57 Hovedtrekk og nøkkeltall 3-7 Vedtekter 36 -Underliggende drift 8 Utbyttepolitikk

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000 Regnskap 1. halvår 2000 Presentasjon 24. august 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 459 mill. kroner etter 3. kvartal - God markedsutvikling - Stabil renteutvikling - Fortsatt god vekst *

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Hovedtrekk SR-Bank styrker stillingen som distriktets bank Resultatvekst på 8% til 111 mill. kroner i 1. kvartal Opprettholder høy EK-avkastning på 19,2% Betydelig vekst

Detaljer

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig:

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig: P R E S S E M E L D I NG Godt resultat gjennom god bankdrift og betydelige kursgevinster Konsernresultat etter 3. kvartal på 413 mill kr (121 mill kr) før skatt. Resultat fra underliggende drift på 528

Detaljer

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 2. kvartal 2002

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 2. kvartal 2002 Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern 2. kvartal 2002 1 Innhold Side Side Hovedtrekk og nøkkeltall Kapitaldekning 26 - Hovedtrekk 3 Sparekapital 27 - Hovedtall 4 -Odin aksjefond 28-29 -Nøkkeltall

Detaljer

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter God resultatutvikling SR-Bank konsernet oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 232,2 mill. kroner, mot 183,2 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultatøkningen er en følge av økte driftsinntekter,

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999 Kvartalsrapport pr 30. september 1999 Morbank Konsern 30.9.99 30.9.98 31.12.98 Resultatregnskap ( i mill kr) 30.9.99 30.9.98 31.12.98 1.453 1.071 1.590 Renteinntekter 1.453 1.073 1.591 877 566 877 Rentekostnader

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1998

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1998 Hovedtrekk 1998 PRESSEMELDING Betydelig vekst i salg og driftsresultat 420 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 15% og 2.282 mill. kroner i økte innskudd

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - Fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 556 mill. kroner etter 3. kvartal - 20% vekst i utlån - 15% vekst i innskudd - 41% økning i provisjonsinntekter

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2003

Kvartalsrapport per 30. juni 2003 Kvartalsrapport per 30. juni 2003 Godt resultat 1. halvår. God bankdrift og vesentlig bidrag fra verdipapirene. Konsernresultat 1. halvår på 277 mill kr (195 mill kr) før skatt. Resultat fra underliggende

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR SpareBank 1 SR-Bank Meget godt resultat av bankdriften Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter

KVARTALSRAPPORT PR SpareBank 1 SR-Bank Meget godt resultat av bankdriften Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.98 SpareBank 1 Meget godt resultat av bankdriften et fikk etter 3. kvartal et resultat før skatt på 295,5 mill. kroner, som er likt resultatet for samme periode i fjor. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr 31. mars 2000

Kvartalsrapport pr 31. mars 2000 Kvartalsrapport pr 31. mars 2000 Morbank Konsern 31.12.99 31.03.99 31.03.00 Resultatregnskap ( i mill kr) 31.03.00 31.03.99 31.12.99 1.915 524 480 Renteinntekter 481 525 1.912 1.148 321 298 Rentekostnader

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

1. kvartal 2002. Denne versjon: 25.04.2002 12:19

1. kvartal 2002. Denne versjon: 25.04.2002 12:19 1. kvartal 2002 Denne versjon: 25.04.2002 12:19 1. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 127 mill kr, en bedring på 38 mill kr ift. samme tid i fjor Rentenetto på 213 mill kr, 19 mill kr bedre enn tilsvarende

Detaljer

Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank

Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SR-Bank - en bank i vekst * Rekordresultat på 180 mill. kroner som følge av : - Verdiøkning i produktselskapene - 17,6% vekst i utlån - 13,5% vekst i innskudd

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - Solid vekst i inntekter og resultat et oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 322 mill. kroner, 90 mill. kroner over fjorårets halvårsresultat på 232 mill.

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank konsern. Regnskap 2002

SpareBank 1 SR-Bank konsern. Regnskap 2002 SpareBank 1 SR-Bank konsern Regnskap 2002 1 Innhold Side Side PRESENTASJON: Markedstrekk 35 Hovedtrekk og nøkkeltall 3-6 Utbyttepolitikk 36 -Underliggende bankdrift 7 Disponering av overskudd 37 Grunnfondsbevis

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2000. Presentasjon 27. april 2000

Regnskap 1. kvartal 2000. Presentasjon 27. april 2000 Regnskap 1. kvartal 2000 Presentasjon 27. april 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 1. kvartal 2003

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 1. kvartal 2003 Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern 1. kvartal 2003 1 Innhold Side Side PRESENTASJON: Grunnfondsbevis Hovedtrekk og nøkkeltall 3-6 -Nøkkeltall og kursutvikling 34-35 -Underliggende drift 7

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig -

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig - Halvårsrapport 2005 Ringerikes Sparebank 30. juni 2005 - Lokal og personlig - Første halvår 2005 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 2. kvartal et driftsresultat før skatt på 47,5 mill.

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2000

Foreløpig årsregnskap 2000 Foreløpig årsregnskap 2000 19.01.01 Hovedtrekk per 31.12.2000 Godt resultat for 2000, resultat av ordinær drift 344 mill kr Utlånsvekst på 16%, innskuddsvekst på 13% Rentenetto på 785 mill kr etter god

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

PRESSEMELDING. Konsernet har forbedret innskuddsdekningen fra 55 prosent til 61 prosent. Innskuddsveksten var 15 prosent og utlånsveksten 4 prosent.

PRESSEMELDING. Konsernet har forbedret innskuddsdekningen fra 55 prosent til 61 prosent. Innskuddsveksten var 15 prosent og utlånsveksten 4 prosent. PRESSEMELDING Svakt resultat, men fortsatt god underliggende bankdrift. Styrket markedsposisjon i person- og bedriftskundemarkedet med netto tilvekst på 3 000 kunder i 2002. 18 mill kr i resultat før skatt,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Hovedtrekk 1. halvår 2001 Resultat før skatt på 195 mill kr Økning i rentenetto på 11 mill kr fra 1. til 2. kvartal Utlånsvekst 5,7 % 1. halvår, siste 12 måneder 15 %

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET * God bankdrift, resultat 316 mill kroner før skatt (207 mill kroner pr. 3. kvartal 98) * Økte driftskostnader som følge av lønnsoppgjøret i 1998 og betydelige

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Foreløpig regnskap for 2016 Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Lønnsomhet Resultat etter skatt 93,1 mill. kr. Rentenetto på 1,96 % Cost/income på 47,3 % EK-avkastning 14,0 % Kvalitet

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Ringerikes Sparebank - Lokal og personlig - 3. KVARTAL 2007 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 3. kvartal et driftsresultat før skatt på 71,7 mill. kroner,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal oktober 1999

Kvartalsrapport 3. kvartal oktober 1999 Kvartalsrapport 28. oktober 1999 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig sparebank

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank konsern 1. kvartal Vi gjør det med vilje

SpareBank 1 SR-Bank konsern 1. kvartal Vi gjør det med vilje SpareBank 1 SR-Bank konsern 1. kvartal 2005 Vi gjør det med vilje Bjergsted Terrasse 1 Finanskalenderen: Postboks 218 2. kvartal 05 11.august 4001 Stavanger 3. kvartal 05 25.oktober Administrerende direktør:

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

DELÅRSREGNSKAP 1. KVARTAL 2017

DELÅRSREGNSKAP 1. KVARTAL 2017 DELÅRSREGNSKAP 1. KVARTAL 2017 Nøkkeltall 31.03.2017 31.03.2016 31.12.2016 Rentabilitet m.v. Kostnader i % av inntekter 72,19 64,72 61,11 Kostnader i % av inntekter justert for VP 72,80 65,75 69,32 Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per artal Oslo, 19. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer og høyere kostnader Resultat før skatt per artal ble MNOK

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal Oslo, 12. februar 2014 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Sterk egenkapitalavkastning gjennom forbedret underliggende drift Resultat før skatt

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. september 2002

Kvartalsrapport per 30. september 2002 Kvartalsrapport per 30. september 2002 Resultat i 3. kvartal sterkt påvirket av urealiserte verdipapirtap i banken og nedskrivninger i SpareBank 1 Gruppen Konsernresultat på 121 mill kr (308 mill kr) før

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009 Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 12. februar 2010 1 1 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

DELÅRSREGNSKAP 3. KVARTAL 2016

DELÅRSREGNSKAP 3. KVARTAL 2016 DELÅRSREGNSKAP 3. KVARTAL 2016 Nøkkeltall 30.09.2016 30.09.2015 31.12.2015 Rentabilitet m.v. Kostnader i % av inntekter 56,39 66,34 61,20 Kostnader i % av inntekter justert for VP 57,13 64,52 59,84 Driftsresultat

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Rapport for 1. kvartal Meldal Sparebank

Rapport for 1. kvartal Meldal Sparebank Rapport for 1. kvartal 2017 Meldal Sparebank Rapport for 1. kvartal 2017 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter første kvartal 2017 et resultat før skattekostnad på 8,2 mill. kroner, som er 3,4

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016

DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016 DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016 Nøkkeltall 30.06.2016 30.06.2015 31.12.2015 Rentabilitet m.v. Kostnader i % av inntekter 56,05 64,11 61,20 Kostnader i % av inntekter justert for VP 56,47 64,05 59,84 Driftsresultat

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg Ren kjernekapitaldekning 16,3 % (uten overgangsregler

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer