3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. Parlamentarikerkomiteen for EØS"

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN Nr årgang Den rådgivende komité for EØS II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité 2005/EØS/51/ /EØS/51/02 Rapport fra EFTA-statenes faste komité Liste over godkjente kredittinstitusjoner i Island, Liechtenstein og Norge i henhold til artikkel 11 i direktiv 2000/12/EF EMAS Ordning for miljøstyring og miljørevisjon Liste over registrerte anlegg i Norge i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 av 19. mars EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen 2005/EØS/51/03 EFTA-domstolens sammensetning Oppnevning av EFTA-domstolens justissekretær.. 13 III EF-ORGANER 1. Rådet 2. Kommisjonen 2005/EØS/51/ /EØS/51/ /EØS/51/ /EØS/51/07 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3932 ThyssenKrupp/Hellenic Shipyards) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3943 Saint-Gobain/BPB) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3947 Svitzer/Wilhelmsen/JV) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3959 Goldman Sachs/Ihr Platz)

2 2005/EØS/51/ /EØS/51/09 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3974 Johnson Controls/York) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3984 Bain Fund Group/FCI) /EØS/51/10 Statsstøtte Sak nr. C 15/2005 (tidl. NN 34/2005) Nederland /EØS/51/ /EØS/51/ /EØS/51/ /EØS/51/ /EØS/51/ /EØS/51/ /EØS/51/ /EØS/51/ /EØS/51/ /EØS/51/20 Uttalelse fra Den rådgivende komité for konkurransebegrensende avtaler og dominerende stilling avgitt på komiteens 345. møte 18. oktober 2002 med hensyn til et foreløpig utkast til vedtak i sak COMP/M Fine Art Auction Houses Uttalelse fra Den rådgivende komité for konkurransebegrensende avtaler og dominerende stilling avgitt på komiteens 346. møte 28. oktober 2002 med hensyn til et foreløpig utkast til vedtak i sak COMP/M Fine Art Auction Houses Uttalelse fra Den rådgivende komité for konkurransesaker avgitt på komiteens 129. møte 19. oktober 2004 med hensyn til et foreløpig utkast til vedtak i sak COMP/M.3216 Oracle/PeopleSoft Uttalelse fra Den rådgivende komité for konkurransebegrensende avtaler og dominerende stilling avgitt på komiteens 390. møte 20. mai 2005 med hensyn til et foreløpig utkast til vedtak i sak COMP/A /B2 Coca-Cola Sluttrapport fra høringslederen i sak COMP/M.3216 Oracle/People Soft (i henhold til artikkel 15 i kommisjonsvedtak 2001/462/EF, EKSF av 23. mai 2001 om høringslederens mandat i visse konkurransesaker EFT L 162 av , s. 21) Sluttrapport fra høringslederen i sak COMP/ Fine Art Auction Houses (i henhold til artikkel 15 i kommisjonsvedtak 2001/462/EF, EKSF av 23. mai 2001 om høringslederens mandat i visse konkurransesaker EFT L 162 av , s. 21) Sluttrapport fra høringslederen i sak COMP/ Coca-Cola (i henhold til artikkel 15 i kommisjonsvedtak 2001/462/EF, EKSF av 23. mai 2001 om høringslederens mandat i visse konkurransesaker EFT L 162 av , s. 21) FI-Helsinki: ruteflyging Anbudsinnbydelse kunngjort av Finland i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med hensyn til ruteflyging på strekningen Helsinki Mikkeli Savonlinna Kommisjonsmelding Retningslinjer for utarbeiding av tekniske regler for bruk av betegnelsen EF-gjødsel i henhold til forordning (EF) nr. 2003/ Informasjon fra EF-kommisjonen Melding om framgangsmåten ved elektronisk overføring av meldinger i forbindelse med statsstøtte, inkludert adresser, samt om framgangsmåten for å beskytte fortrolige opplysninger /EØS/51/21 Innbydelse til å sende inn forslag til tiltak under programmet Intelligent Energy Europe (Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1230/2003/EF av 26. juni 2003, EUT L 176 av ) /EØS/51/ /EØS/51/23 Innbydelse til å sende inn forslag DG EAC nr. 51/05 Innbydelse til å sende inn forslag til støtte til organisasjoner som driver ungdomsarbeid på europeisk nivå Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikkel 87 og 88 Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse Fortsetter på siste side...

3 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/1 EFTA-ORGANER EFTA-STATENES FASTE KOMITÉ RAPPORT FRA EFTA-STATENES FASTE KOMITÉ 2005/EØS/51/01 Liste over godkjente kredittinstitusjoner i Island, Liechtenstein og Norge i henhold til artikkel 11 i direktiv 2000/12/EF 1. I henhold til artikkel 11 og artikkel 5 nr. 2 bokstav c) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF av 20. mars 2000 om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon( 1 ) skal Europakommisjonen opprette og offentliggjøre en liste over samtlige kredittinstitusjoner som har tillatelse til å drive virksomhet i EU-medlemsstater. I EØS-avtalens protokoll 1 nr. 6 bokstav b) er det fastsatt at Når det i henhold til en omhandlet rettsakt skal offentliggjøres faktiske opplysninger, fremgangsmåter, rapporter og lignende i De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal tilsvarende informasjon som gjelder EFTA-statene, offentliggjøres i en særskilt EØS-avdeling i De Europeiske Fellesskaps Tidende. 2. Dette er sjette tilfelle der EFTA-statenes faste komité oppfyller ovennevnte krav. Listen offentliggjort i vedlegget til denne meldingen inneholder alle kredittinstitusjonene som var i virksomhet i Island, Liechtenstein og Norge 31. desember 2004 og som omfattes av virkeområdet for kredittinstitusjonsdirektivet. 3. Denne listen ble utarbeidet av EFTA-statenes faste komité på grunnlag av opplysninger gitt av vedkommende EFTA-stater. Listen har ingen rettslig betydning og gir ingen rettigheter i juridisk forstand. Dersom en ikke-godkjent institusjon ved en feiltakelse oppføres på listen, endrer dette ikke på noen måte dens rettslige status. Tilsvarende vil det ikke innvirke på gyldigheten av en institusjons godkjenning dersom den ved en feiltakelse er utelatt fra listen. VEDLEGG FORKORTINGER I TABELLENE I spalten Minstekapital har de oppgitte tegn følgende betydning: Tegn Betydning Y N Startkapital større enn EUR 5 millioner Startkapital mellom EUR 1 og 5 millioner 0 Ingen startkapital I spalten Innskuddsgarantier har de oppgitte tegn følgende betydning: Tegn Y N Betydning Alminnelig innskuddsgarantiordning etter direktiv 94/19/EF (artikkel 3 nr. 1 første ledd) Tilsvarende innskuddsgarantiordning etter direktiv 94/19/EF (artikkel 3 nr. 1 annet ledd) 0 Ingen innskuddsgarantiordning ( 1 ) Tidligere kalt første rådsdirektiv 77/780/EØF, artikkel 3 nr. 7 og 10 nr. 2.

4 Nr. 51/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende ISLAND Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til: Fjármálaeftirlitið (Financial Supervisory Authority) Suðurlandsbraut 32 IS-108 Reykjavík Tlf.: Faks: Navn Sted Juridisk form Merknader Minstekapital Innskuddsgarantier Landsbanki Íslands hf. Reykjavík Hlutafélag ( 1 ) Y Y Kaupþing - Búnaðarbanki hf. Reykjavík Hlutafélag ( 1 ) Y Y Íslandsbanki hf. Reykjavík Hlutafélag ( 1 ) Y Y Sparisjóðabanki Íslands hf. Reykjavík Hlutafélag ( 1 ) Y Y Sparisjóður Bolungarvíkur Bolungarvík ( 2 ) Y Y Sparisjóður Hafnarfjarðar Hafnarfjörður ( 2 ) Y Y Sparisjóður Hornafjarðar og nágrennis Höfn ( 2 ) N Y Sparisjóður Hólahrepps Sauðárkrókur ( 2 ) N Y Sparisjóður Húnaþings og Stranda Hvammstangi ( 2 ) N Y Sparisjóður Höfðhverfinga Grenivík ( 2 ) N Y Sparisjóðurinn í Keflavík Keflavík ( 2 ) Y Y Sparisjóður Kópavogs Kópavogur ( 2 ) Y Y Sparisjóður Mýrasýslu Borgarnes ( 2 ) Y Y Sparisjóður Norðfjarðar Norðfjörður ( 2 ) N Y Sparisjóður Norðlendinga Akureyri ( 2 ) N Y Sparisjóður Ólafsfjarðar Ólafsfjörður ( 2 ) N Y Sparisjóður Ólafsvíkur Ólafsvík ( 2 ) N Y Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis Reykjavík ( 2 ) Y Y Sparisjóður Siglufjarðar Siglufjörður ( 2 ) N Y Sparisjóður Strandamanna Hólmavík ( 2 ) N Y Sparisjóður S-Þingeyinga Laugar ( 2 ) N Y Sparisjóður Kaupþings Reykjavík ( 2 ) Y Y Sparisjóður Svarfdæla Dalvík ( 2 ) N Y Sparisjóður Vestmannaeyja Vestmannaeyjar ( 2 ) N Y Sparisjóður vélstjóra Reykjavík ( 2 ) Y Y Sparisjóður Vestfirðinga Þingeyri ( 2 ) Y Y Sparisjóður Þórshafnar og nágrennis Þórshöfn ( 2 ) N Y Nb.is sparisjóður Reykjavík ( 2 ) Y Y Straumur fjárfestingarbanki Reykjavík Hlutafélag ( 1 ) Y 0 ( 3 ) MP fjárfestingarbanki Reykjavík Hlutafélag ( 1 ) Y 0 ( 3 ) Frjálsi fjárfestingarbankinn hf. Reykjavík Hlutafélag ( 1 ) Y 0 ( 3 )

5 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/3 Navn Sted Juridisk form Merknader Minstekapital Innskuddsgarantier Greiðslumiðlun hf. VISA Iceland ( 6 ) Reykjavík Hlutafélag ( 1 ) Y 0 ( 3 ) Kreditkort hf.- EUROPAY Iceland ( 6 ) Reykjavík Hlutafélag ( 1 ) Y 0 ( 3 ) Byggðastofnun Reykjavík ( 4 ) Y 0 ( 3 ) Lánasjóður landbúnaðarins Reykjavík ( 4 ) Y 0 ( 3 ) Lýsing hf. Reykjavík Hlutafélag ( 1 ) Y 0 ( 5 ) SP-fjármögnun hf. Reykjavík Hlutafélag ( 1 ) Y 0 ( 5 ) ( 1 ) Aksjeselskap. ( 2 ) Sparebanker i Island er selveide institusjoner. ( 3 ) Kredittinstitusjon som ikke kan motta innskudd fra allmennheten. ( 4 ) Statseid institusjon. ( 5 ) Kredittinstitusjon hvis hovedvirksomhet er leasing, uavhengig av finansieringsmåten. Kan ikke motta innskudd fra allmennheten. ( 6 ) Hovedvirksomhet er betalingstjenester gjennom utstedelse av kredittkort.

6 Nr. 51/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende LIECHTENSTEIN Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til: Financial Market Authority (FMA) Liechtenstein Heiligkreuz 8 Post Box 684 FL-9490 Vaduz Fyrstedømmet Liechtenstein Tlf.: Faks Navn Sted Juridisk form Merknader Liechtensteinische Landesbank AG Vaduz Aktiengesellschaft Y Y LGT Bank in Liechtenstein AG Vaduz Aktiengesellschaft Y Y Verwaltungs- und Privat-Bank AG Vaduz Aktiengesellschaft Y Y Neue Bank AG Vaduz Aktiengesellschaft Y Y Centrum Bank AG Vaduz Aktiengesellschaft Y Y Volksbank AG Vaduz Aktiengesellschaft Y Y Hypo Investment Bank AG Vaduz Aktiengesellschaft Y Y Swissfirst Bank (Liechtenstein) AG Vaduz Aktiengesellschaft Y Y Bank Frick & Co. AG Balzers Aktiengesellschaft Y Y Bank von Ernst (Liechtenstein) AG Vaduz Aktiengesellschaft Y Y Raiffeisen Bank (Liechtenstein) AG Vaduz ( 1 ) Aktiengesellschaft Y Y Serica Bank AG Vaduz Aktiengesellschaft Y Y Hypo Alpe-Adria-Bank (Liechtenstein) AG Schaan Aktiengesellschaft Y Y BNP Paribas Private Bank (Liechtenstein) AG ( 2 ) Vaduz Aktiengesellschaft Y Y New Century Bank AG Vaduz Aktiengesellschaft Y Y Bank Vontobel (Liechtenstein) AG Vaduz Aktiengesellschaft Y Y ( 1 ) Tidligere med sete i Schaan. ( 2 ) Tidligere BNP Paribas (Liechtenstein) AG, Triesen. Minstekapital Innskuddsgarantier

7 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/5 NORGE Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til: Kredittilsynet (The Financial Supervisory Authority of Norway) Postboks 100 Bryn, N-0611 Oslo, Norge Tlf.: Faks: Navn Sted Juridisk form Merknader Minstekapital Innskuddsgarantier Andebu Sparebank Andebu Sb ( 1 ) Y Y Ankenes Sparebank Narvik Sb Y Y Arendal og Omegns Sparebank Arendal Sb Y Y Askim Sparekasse Askim Sb Y Y Aurland Sparebank Aurland Sb Y Y Aurskog Sparebank Aurskog Sb Y Y Bamble og Langesund Sparebank Stathelle Sb Y Y Berg Sparebank Halden Sb Y Y Birkenes Sparebank Birkeland Sb Y Y Bjugn Sparebank Bjugn Sb Y Y Blaker Sparebank Blaker Sb Y Y Bud Fræna og Hustad Sparebank Elnesvågen Sb Y Y Bø Sparebank Bø i Telemark Sb Y Y Cultura Sparebank Oslo Sb N Y Drangedal og Tørdal Sparebank Drangedal Sb Y Y Eidsberg Sparebank Mysen Sb Y Y Etne Sparebank Etne Sb Y Y Etnedal Sparebank Etnedal Sb N Y Evje og Hornnes Sparebank Evje Sb Y Y Fana Sparebank Bergen Sb Y Y Fjaler Sparebank Dale i Sunnfjord Sb Y Y Flekkefjord Sparebank Flekkefjord Sb Y Y Fron Sparebank Vinstra Sb Y Y Gildeskål Sparebank Inndyr Sb N Y Gjerpen og Solum Sparebank Skien Sb Y Y Gjerstad Sparebank Gjerstad Sb N Y Gran Sparebank Jaren Sb Y Y Grong Sparebank Grong Sb Y Y Grue Sparebank Kirkenær Sb Y Y Halden Sparebank Halden Sb Y Y

8 Nr. 51/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Navn Sted Juridisk form Merknader Minstekapital Innskuddsgarantier Haltdalen Sparebank Haltdalen Sb N Y Harstad Sparebank Harstad Sb Y Y Haugesund Sparebank Haugesund Sb Y Y Hegra Sparebank Hegra Sb Y Y Helgeland Sparebank Mosjøen Sb Y Y Hjartdal og Gransherad Sparebank Sauland Sb Y Y Hjelmeland Sparebank Hjelmeland Sb Y Y Hol Sparebank Geilo Sb Y Y Holla og Lunde Sparebank Ulefoss Sb Y Y Høland Sparebank Bjørkelangen Sb Y Y Hønefoss Sparebank Hønefoss Sb Y Y Indre Sogn Sparebank Årdalstangen Sb Y Y Jernbanepersonalets Sparebank Oslo Sb Y Y Klepp Sparebank Kleppe Sb Y Y Klæbu Sparebank Klæbu Sb Y Y Kragerø Sparebank Kragerø Sb Y Y Kvinesdal Sparebank Kvinesdal Sb Y Y Kvinnherad Sparebank Rosendal Sb Y Y Larvikbanken Brunlanes Sparebank Larvik Sb Y Y Lillesands Sparebank Lillesand Sb Y Y Lillestrøm Sparebank Lillestrøm Sb Y Y Lofoten Sparebank Bøstad Sp Y Y Lom og Skjåk Sparebank Lom Sb Y Y Luster Sparebank Gaupne Sb Y Y Marker Sparebank Ørje Sb Y Y Meldal Sparebank Meldal Sb Y Y Melhus Sparebank Melhus Sb Y Y Modum Sparebank Vikersund Sb Y Y Narvik Sparebank Narvik Sb Y Y Nes Prestegjelds Sparebank Nesbyen Sb Y Y Nesset Sparebank Eidsvåg i Romsdal Sb Y Y Nøtterø Sparebank Tønsberg Sb Y Y Odal Sparebank Sagstua Ofoten Sparebank Bogen i Ofoten Sb Y Y Opdals Sparebank Oppdal Sb Y Y

9 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/7 Navn Sted Juridisk form Merknader Minstekapital Innskuddsgarantier Orkdal Sparebank Orkdal Sb Y Y Rindal Sparebank Rindal Sb Y Y Ringerikes Sparebank Hønefoss Sb Y Y Rygge-Vaaler Sparebank Moss Sb Y Y Rørosbanken Røros Sparebank Røros Sb Y Y Sandnes Sparebank Sandnes Sb Y Y Sandsvær Sparebank Kongsberg Sb Y Y Sauda Sparebank Sauda Sb Y Y Selbu Sparebank Selbu Sb Y Y Seljord Sparebank Seljord Sb Y Y Setskog Sparebank Setskog Sb N Y Skudenes & Aakra Sparebank Åkrehamn Sb Y Y Soknedal Sparebank Soknedal Sb Y Y Sparebank 1 Hallingdal Ål Sb Y Y Sparebanken Bien Oslo Sb Y Y Sparebanken Grenland Porsgrunn Sb Y Y Sparebanken Hardanger Utne Sb Y Y Sparebanken Hedmark Hamar Sb Y Y Sparebanken Hemne Kyrksæterøra Sb Y Y Sparebanken Jevnaker Lunner Jevnaker Sb Y Y Sparebanken Midt-Norge Trondheim Sb Y Y Sparebanken Møre Ålesund Sb Y Y Sparebanken Nord-Norge Tromsø Sb Y Y Sparebanken Nordvest Kristiansund Sb Y Y Sparebanken Pluss Kristiansand S Sb Y Y Sparebanken Rana Mo i Rana Sb Y Y Sparebanken Rogaland Stavanger Sb Y Y Sparebanken Sogn og Fjordane Førde Sb Y Y Sparebanken Sør Arendal Sb Y Y Sparebanken Telespar Fornebu Sp Y Y Sparebanken Vest Bergen Sb Y Y Sparebanken Volda Ørsta Volda Sp Y Y Sparebanken Øst Drammen Sp Y Y Spareskillingsbanken Kristiansand S Sb Y Y Spydeberg Sparebank Spydeberg Sb Y Y

10 Nr. 51/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Navn Sted Juridisk form Merknader Minstekapital Innskuddsgarantier Stadsbygd Sparebank Stadsbygd Sb Y Y Strømmen Sparebank Strømmen Sb Y Y Sunndal Sparebank Sunndalsøra Sb Y Y Surnadal & Stangvik Sparebank Surnadal Sb Y Y Søgne og Greipstad Sparebank Søgne Sb Y Y Time Sparebank Bryne Sb Y Y Tingvoll Sparebank Tingvoll Sb N Y Tinn Sparebank Rjukan Sb Y Y Tjeldsund Sparebank Ramsund Sb N Y Tolga-Os Sparebank Tolga Sb Y Y Totens Sparebank Lena Sb Y Y Trøgstad Sparebank Trøgstad Sb Y Y Tysnes Sparebank Uggdal Sb Y Y Valle Sparebank Valle Sb Y Y Vang Sparebank Vang i Valdres Sb Y Y Vegårshei Sparebank Vegårshei Sb N Y Verran Sparebank Mosvik Sb O Y Vestfold Sparebank Sandefjord Sb Y Y Vestre Slidre Sparebank Slidre Sb Y Y Vik Sparebank Vik i Sogn Sb Y Y Voss Sparebank Voss Sb Y Y Ørland Sparebank Brekstad Sb Y Y Ørskog Sparebank Ørskog Sb Y Y Øystre Slidre Sparebank Heggenes Sb Y Y Åfjord Sparebank Åfjord Sb Y Y Aasen Sparebank Åsen Sb Y Y Bank 1 Oslo AS Oslo AS ( 2 ) Y Y Bankia Bank ASA Oslo AS Y Y Bolig- og næringsbanken ASA (BNbank) Trondheim AS Y Y DNB NOR BANK ASA Oslo AS London Stockholm København Cayman Islands Singapore Hamburg New York Helsinki Y Y Fokus Bank ASA Trondheim AS Y Y

11 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/9 Navn Sted Juridisk form Merknader Minstekapital Innskuddsgarantier Kredittbanken ASA Ålesund AS Y Y Landkreditt Bank AS Oslo AS Y Y Nordea Bank Norge ASA Oslo AS Cayman Islands New York Y Y Nordlandsbanken ASA Bodø AS Y Y Privatbanken ASA Oslo AS Y Y Romsdals Fellesbank ASA Molde AS Y Y Storebrand Bank ASA Oslo AS Y Y Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss AS Y Y Verdibanken ASA Oslo AS Y Y Kommunalbanken Oslo AS Y Y A/S Fiskerikreditt Tromsø AS N O ASA Eksportfinans Oslo AS Y O Bolig- og næringskreditt ASA Trondheim AS Y O DNB NOR Hypotek AS Oslo AS Y O Eiendomskreditt Norge AS Bergen AS Y O Fokus Kreditt AS Trondheim AS Y O Kommunekreditt Norge AS Trondheim AS Y O Kredittforeningen for Sparebanker Oslo AS Y O Landkreditt Norge AS Oslo AS Y O Norgeskreditt A/S Bergen AS Y O American Express Company AS Oslo AS Y O AS Financiering Oslo AS Y O Bergen Broker Finans AS Bergen AS N O Diners Club Norge AS Oslo AS Y O DNB NOR Finans AS Bergen AS Y O Elcon Finans AS Lysaker AS Y O Enter Card AS Oslo AS Y O Europay Norge AS Oslo AS Y O Factonor AS Ålesund AS N O Finaref AS Kolbotn AS Y O GE Capital Bilfinans AS Fredrikstad AS N O Handelsbanken Finans AS Oslo AS Y O Hedmark Finans AS Hamar AS Y O Ikano Finans AS Billingstad AS Y O

12 Nr. 51/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Navn Sted Juridisk form Merknader Minstekapital Innskuddsgarantier Møller Bilfinans AS Oslo AS Y O Møre Finans AS Ålesund AS N O Nordea Finans Norge AS Oslo AS Y O Obos Oslo AS Y O Ontime Finance AS Oslo AS Y O Pitney Bowes Finans Norge AS Oslo AS Y O Skandiabanken Bilfinans AS Bergen AS Y O Sparebank 1 Finans Midt-Norge AS Trondheim AS Y O Sparebanken Finans Nord-Norge AS Tromsø AS Y O Storebrand Finans AS Oslo AS Y O Teller AS Oslo AS N O Terra Finans AS Oslo AS Y Westbroker Finans AS Stavanger AS Y O ( 1 ) Sb. : Sparebank. Sparebanker i Norge er selveide institusjoner. ( 2 ) AS : Aksjeselskap (AS eller ASA). Disse er delt inn i tre grupper: forretningsbanker, hypotekselskaper og finansieringsselskaper.

13 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/11 EMAS Ordning for miljøstyring og miljørevisjon 2005/EØS/51/02 Liste over registrerte anlegg i Norge i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 av 19. mars 2001 Registreringsnummer Suspendert Foretakets navn og adresse Telefon Faks E-post Kontaktperson Industriell sektor NO Maarud AS N-2114 Disenå +47/ / Kari Benterud Mellem NO Rescon Mapei AS Vallsetveien 6 N-2120 Sagstua + 47/ / Alan K. Ulstad NO Håg ASA Stattene i Røros Sundveien N-7460 Røros + 47/ / Maj Britt Fjerdingen NO Gyproc AS Habornv 59 N-1631 Gamle Fredrikstad + 47/ / Jon Gjerløw NO Norske Skogindustrier ASA Saugbrugs Tistedalsg 9-11 N-1756 Halden + 47/ / Alfred Isaksen NO Sør-Norge Aluminium AS N-5460 Husnes + 47/ / Magne Rekkedal NO Savo AS Fyrstikkbakken 7 N-0667 Oslo + 47/ / Birgit Madsen NO Olsen Skarholmen AS Skarholmen N-5033 Kleppestø + 47/ / Bente Naustvik NO Hydro Aluminium Profiler AS Gustadveien N-2240 Magnor + 47/ / Øyvind Aasen 28 NO Gålå Høgfjellshotell og Hytter AS N-2646 Gålå + 47/ / Gunther Motzke NO AS Norske Shell Draugenfeltet Risavika Havnering 300 Postboks 40 N-4098 Tananger + 47/ / Bente Furuhovde Myhre NO Møre Tekstilfabrikk AS Avd Gåseid Kvasnesveien 2 N-6037 Ålesund + 47/ / Vidar Mittet NO Møre Tekstilfabrikk AS Avd Vegsund Borgundveien 489 N-6015 Ålesund + 47/ / Vidar Mittet NO Ørsta Gruppen AS N-6151 Ørsta + 47/ / Rolf O. Hjelle 28.1 NO Pyrox AS N-5685 Uggdal + 47/ / Eirik Helgesen 29.2

14 Nr. 51/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Registreringsnummer Suspendert Foretakets navn og adresse Telefon Faks E-post Kontaktperson Industriell sektor NO Forestia AS Avd Kvam N-2650 Kvam + 47/ / Harvey Rønningen NO Total E & P Norge AS Finnestadveien 44 N-4029 Stavanger +47/ / Ulf Einar Moltu NO Kährs Brumunddal AS Nygata 4 N-2380 Brumunddal +47/ / Knut Midtbruket NO Grafisk Senter Grøset AS N-2260 Kirkenær +47/ / Mari L Breen NO Norske Skogindustrier ASA Follum N-3505 Hønefoss +47/ / Eigil Søndergaard NO AS Oppland Metall Mattisrudsvingen 2 N-2827 Hunndalen +47/ / Knut Sørlie 37.00, 60.2 NO Forestia AS Braskereidfoss N-2435 Braskereidfoss + 47/ / Per Olav Løken NO Grip Senter Storgata 23 C N-0184 Oslo +47/ / Eva Britt Isager 74.2 NO Gjøvik Land og Toten Interkommunale Avfallsselskap DA Dalborgmarka 100 N-2827 Hunndalen +47/ / Bjørn E. Berg 90 NO Hydro Polymers AS Rafnes N-3966 Stathelle +47/ / Nils Eirik Stamland

15 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/13 EFTA-DOMSTOLEN EFTA-DOMSTOLENS SAMMENSETNING 2005/EØS/51/03 Oppnevning av EFTA-domstolens justissekretær Henning Harborg er oppnevnt som EFTA-domstolens justissekretær i henhold til Overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 5 artikkel 9, for perioden fra 1. september 2004 til 31. august Han etterfølger Lucien Dedichen. Henning Harborg avla ed i henhold til Overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 5 artikkel 10 under et offentlig rettsmøte i EFTA-domstolen 28. september 2004.

16 Nr. 51/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EF-ORGANER KOMMISJONEN Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3932 ThyssenKrupp/Hellenic Shipyards) 2005/EØS/51/04 Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 3. oktober 2005 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det tyske foretaket ThyssenKrupp AG ( TK ) ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det greske foretaket Hellenic Shipyards S.A. ( HSY ) som hittil har vært kontrollert i fellesskap av TK og MAN Ferrostaal AG ( Ferrostaal ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: TK: stål, kapitalvarer inkludert sivil skipsbygging (passasjerskip, containerskip, elvebåter, motoryachter) og militær skipsbygging (overflatefartøyer og u-båter) samt vedlikehold og reparasjon av slike fartøyer, HSY: skipsbygging og -reparasjon samt industrielle konstruksjoner. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 253 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.3932 ThyssenKrupp/Hellenic Shipyards, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

17 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/15 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3943 Saint-Gobain/BPB) 2005/EØS/51/05 1. Kommisjonen mottok 30. september 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det franske foretaket Compagnie de Saint-Gobain ( Saint-Gobain ) gjennom et offentlig tilbud kunngjort 3. august 2005 overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det britiske foretaket BPB plc ( BPB ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Saint-Gobain: produksjon, distribusjon og salg av glass, plast, keramikk, støpejern og byggematerialer, BPB: produksjon og salg av gipsbaserte produkter, isolasjonsmateriale, fliser og lignende produkter. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 250 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.3943 Saint-Gobain/BPB, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1.

18 Nr. 51/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3947 Svitzer/Wilhelmsen/JV) 2005/EØS/51/06 Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 3. oktober 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det danske foretaket Aktieselskabet Em. Z. Svitzer og dets datterselskaper ( Svitzer ), kontrollert av A.P. Møller-Mærsk A/S, og det norske foretaket Wilhelmsen Offshore & Chartering AS ( Wilhelmsen ), kontrollert av Wilh. Wilhelmsen ASA, ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nyopprettet joint venture-selskap ( JV ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Svitzer: slepetjenester, utryknings- og redningstjenester samt transport av personell, Wilhelmsen: transport av personell og chartring av skip til spesialtransport, samt maritime tjenester, JV: transport av personell i Sørøst-Asia og Midtøsten. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 250 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.3947 Svitzer/Wilhelmsen/JV, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

19 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/17 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3959 Goldman Sachs/Ihr Platz) 2005/EØS/51/07 Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 4. oktober 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det amerikanske foretaket Goldman Sachs Group, Inc. ( Goldman Sachs ) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det tyske foretaket Ihr Platz GmbH + Co. KG ( Ihr Platz ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Goldman Sachs: global investeringsbank og verdipapirforvaltning, Ihr Platz: apotekkjede i Tyskland. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 251 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.3959 Goldman Sachs/Ihr Platz, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

20 Nr. 51/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3974 Johnson Controls/York) 2005/EØS/51/08 Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 3. oktober 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det amerikanske foretaket Johnson Controls Inc. ( JCI ) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det amerikanske foretaket York International Corporation ( York ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: JCI: global leverandør av bilsystemer, styringssystemer for bygninger og forvaltning av bygninger, York: konstruksjon, framstilling, salg og service av varme-, ventilasjons- og klimaanleggsystemer ( HVAC ) samt kjølesystemer for privat- og bedriftskunder. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 251 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.3974 Johnson Controls/York, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

21 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/19 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3984 Bain Fund Group/FCI) 2005/EØS/51/09 Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 20. september 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Bain Capital Fund VIII-E, Bain Capital Fund VIII og Bain Capital VIII coinvestment Fund (i fellesskap Bain Fund Group, Caymanøyene), ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det franske foretaket Framatome Connectors International ( FCI ), som tilhører Areva-konsernet. 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Bain Fund Group: fondsforvaltning av privat investerings- og risikokapital, FCI: produksjon og distribusjon av koplinger innenfor en rekke områder, inkludert bilindustri, telekommunikasjon, datamaskiner, husholdningsapparater og industrielektronikk. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 253 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.3984 Bain Fund Group/FCI, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

22 Nr. 51/20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Statsstøtte Sak nr. C 15/2005 (tidl. NN 34/2005) Nederland 2005/EØS/51/10 Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn til påstått irregulær støtte til fordel for VAOP ( Vereniging van Aanbieders van Oud Papier, forening for leverandører av returpapir), se EUT C 240 av Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EU-tidende, til: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe SPA 3, 6/5 B-1049 Brussel Faks: +32 (0) Merknadene vil bli oversendt til Nederland. En part som framsetter merknader, kan skriftlig anmode om at vedkommendes identitet ikke gjøres kjent. Anmodningen må grunngis. Uttalelse fra Den rådgivende komité for konkurransebegrensende avtaler og dominerende stilling avgitt på komiteens 345. møte 18. oktober 2002 med hensyn til et foreløpig utkast til vedtak i sak COMP/M Fine Art Auction Houses 2005/EØS/51/11 Kommisjonen har offentliggjort en uttalelse fra Den rådgivende komité for konkurransebegrensende avtaler og dominerende stilling avgitt på komiteens 345. møte 18. oktober 2002 med hensyn til et foreløpig utkast til vedtak i sak COMP/M Fine Art Auction Houses. Se EUT C 187 av for nærmere opplysninger. Uttalelse fra Den rådgivende komité for konkurransebegrensende avtaler og dominerende stilling avgitt på komiteens 346. møte 28. oktober 2002 med hensyn til et foreløpig utkast til vedtak i sak COMP/M Fine Art Auction Houses 2005/EØS/51/12 Kommisjonen har offentliggjort en uttalelse fra Den rådgivende komité for konkurransebegrensende avtaler og dominerende stilling avgitt på komiteens 346. møte 28. oktober 2002 med hensyn til et foreløpig utkast til vedtak i sak COMP/M Fine Art Auction Houses. Se EUT C 187 av for nærmere opplysninger.

23 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/21 Uttalelse fra Den rådgivende komité for konkurransesaker avgitt på komiteens 129. møte 19. oktober 2004 med hensyn til et foreløpig utkast til vedtak i sak COMP/M.3216 Oracle/PeopleSoft 2005/EØS/51/13 Kommisjonen har offentliggjort en uttalelse fra Den rådgivende komité for konkurransesaker avgitt på komiteens 129. møte 19. oktober 2004 med hensyn til et foreløpig utkast til vedtak i sak COMP/M.3216 Oracle/PeopleSoft. Se EUT C 206 av for nærmere opplysninger. Uttalelse fra Den rådgivende komité for konkurransebegrensende avtaler og dominerende stilling avgitt på komiteens 390. møte 20. mai 2005 med hensyn til et foreløpig utkast til vedtak i sak COMP/A /B2 Coca-Cola 2005/EØS/51/14 Kommisjonen har offentliggjort en uttalelse fra Den rådgivende komité for konkurransebegrensende avtaler og dominerende stilling avgitt på komiteens 390. møte 20. mai 2005 med hensyn til et foreløpig utkast til vedtak i sak COMP/A /B2 Coca-Cola. Se EUT C 239 av for nærmere opplysninger. Sluttrapport fra høringslederen i sak COMP/M.3216 Oracle/People Soft 2005/EØS/51/15 (i henhold til artikkel 15 i kommisjonsvedtak 2001/462/EF, EKSF av 23. mai 2001 om høringslederens mandat i visse konkurransesaker EFT L 162 av , s. 21) Kommisjonen har offentliggjort en sluttrapport fra høringslederen i sak COMP/M.3216 Oracle/People Soft. Se EUT C 206 av for nærmere opplysninger. Sluttrapport fra høringslederen i sak COMP/ Fine Art Auction Houses 2005/EØS/51/16 (i henhold til artikkel 15 i kommisjonsvedtak 2001/462/EF, EKSF av 23. mai 2001 om høringslederens mandat i visse konkurransesaker EFT L 162 av , s. 21) Kommisjonen har offentliggjort en sluttrapport fra høringslederen i sak COMP/ Fine Art Auction Houses. Se EUT C 187 av for nærmere opplysninger.

24 Nr. 51/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Sluttrapport fra høringslederen i sak COMP/ Coca-Cola 2005/EØS/51/17 (i henhold til artikkel 15 i kommisjonsvedtak 2001/462/EF, EKSF av 23. mai 2001 om høringslederens mandat i visse konkurransesaker EFT L 162 av , s. 21) Kommisjonen har offentliggjort en sluttrapport fra høringslederen i sak COMP/ Coca-Cola. Se EUT C 239 av for nærmere opplysninger. FI-Helsinki: ruteflyging 2005/EØS/51/18 Anbudsinnbydelse kunngjort av Finland i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med hensyn til ruteflyging på strekningen Helsinki Mikkeli Savonlinna I henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992 om EFluftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet, har den finske regjeringen (samferdsels- og kommunikasjonsdepartementet) 16. mai 2005 besluttet å innføre forpliktelse til å yte offentlig tjeneste for ruteflyginger på strekningen Helsinki Mikkeli Savonlinna fra 1. november Denne forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste ble offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 238 av Under forutsetning av at ikke noe luftfartsselskap innen 1. oktober 2005 har startet eller kunngjort sin hensikt om å starte ruteflyging på den ovennevnte ruten i samsvar med vilkårene for forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste og uten å anmode om økonomisk kompensasjon, vil samferdsels- og kommunikasjonsdepartementet begrense adgangen til denne ruten til bare ett luftfartsselskap. Retten til å betjene ruten vil i så fall bli tildelt på grunnlag av en anbudsrunde i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i nevnte forordning. Samferdsels- og kommunikasjonsdepartementet besluttet 16. mai 2005 å sende ut en anbudsinnbydelse. Fullstendige anbudsdokumenter, herunder anbudsinnbydelsen, anbudsvilkår, kontrakten, detaljer om forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste samt anbudsskjemaer, kan fås fra: Liikenne- ja viestintäministeriö, Kirjaamo, PL 31, FI-00023, Valtioneuvosto, Helsinki. Dokumentene kan også bestilles via e-post: eller faks (nr ). Anbudene må være innsendt senest 31 dager etter at denne anbudsinnbydelsen ble kunngjort i Den europeiske unions tidende C 239 av Anbudene må være Samferdsels- og kommunikasjonsdepartementet i hende senest kl på ovennevnte dato. Konvolutten må merkes: Tarjous, Savonlinnan ja Mikkelin lentoliikenne, 808/79/2005 (anbud, flyruter Savonlinna og Mikkeli). Anbudene kan sendes per post til ovennevnte adresse eller leveres til registratorkontoret i Samferdsels- og kommunikasjonsdepartementet (Liikenne- ja Viestintäministeriö, Kirjaamo, Eteläesplanadi 16, Helsinki). Registratorkontoret er åpent mandager til fredager fra til Anbudssummen må spesifiseres i en egen, lukket konvolutt, merket med anbyderens navn. Anbudene skal være gyldige til 31. desember Se EUT C 239 av for nærmere opplysninger.

25 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/23 Kommisjonsmelding 2005/EØS/51/19 Retningslinjer for utarbeiding av tekniske regler for bruk av betegnelsen EF-gjødsel i henhold til forordning (EF) nr. 2003/2003 Kommisjonen har offentliggjort en melding med henblikk på å beskrive hvilke opplysninger kommisjonens arbeidsgruppe for gjødsel trenger for å kunne vurdere søknader om oppføring i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2003/2003( 1 ) og for eventuelt å kunne godkjenne bruk av betegnelsen EF-gjødsel. Den fungerer derfor som retningslinje for enhver (produsent eller dennes representant) som ønsker å søke om å få bruke betegnelsen EF-gjødsel på en gjødselvare eller gjødseltype. MYNDIGHETER I EFTA-STATENE SOM HAR ANSVAR FOR REGISTRERING AV NYE GJØDSELVARER PÅ NASJONALT NIVÅ Island Liechtenstein Norge Sveits Adfangaeftirlit Feed, Seed and Fertilizer Inspectorate Amt für Umweltschutz Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler (Mattilsynet) Office Fédéral de l Agriculture Division Moyens de Production RALA-building, Keldnaholt IS-112 REYKJAVIK ISLAND Postfach 684 LI-FL 9490 VADUZ LIECHTENSTEIN Postboks 383 N-2381 BRUMUNDDAL NORGE Mattenhofstrasse 5 CH-3003 BERN SVEITS Tlf.: Faks: Tlf.: Faks: Tlf.: Faks: Tlf.: Faks: E-post: E-post: E-post: E-post: Internett: Internett: Se EUT C 250 av for nærmere opplysninger. ( 1 ) EUT L 304 av , s. 1.

26 Nr. 51/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Informasjon fra EF-kommisjonen 2005/EØS/51/20 EF-kommisjonen har offentliggjort en melding om framgangsmåten ved elektronisk overføring av meldinger i forbindelse med statsstøtte, inkludert adresser, samt om framgangsmåten for å beskytte fortrolige opplysninger. Meldingen beskriver i detalj framgangsmåten ved overføring av elektroniske meldingsskjemaer, som vil bli obligatoriske fra og med 1. januar Den bygger på artikkel 3 nr. 6 i kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004 av 21. april 2004 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 659/99 om fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av EF-traktatens artikkel 93. Artikkel 3 nr. 6 krever at Kommisjonen skal offentliggjøre disse reglene før 30. september Det er holdt samråd med Den rådgivende komité for statsstøtte. Se EUT C 237 av for nærmere opplysninger. Innbydelse til å sende inn forslag til tiltak under programmet Intelligent Energy Europe (Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1230/2003/EF av 26. juni 2003, EUT L 176 av ) 2005/EØS/51/21 EF-kommisjonen ber herved om forslag til tiltak under arbeidsprogrammet Intelligent Energy Europe for Innbydelsen er gyldig til 31. januar 2006 for tiltak av type 1 og type 2 (med unntak for COOPENER, der fristen er 28. februar 2006), og til 30. november 2005 og 28. april 2006 for tiltak av type 3. Nærmere opplysninger om programmet og retningslinjer for å sende inn forslag til prosjekter, finnes på: Hjelpetjenesten til Intelligent Energy Europe -programmet har følgende e-postadresse:

27 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/25 Innbydelse til å sende inn forslag DG EAC nr. 51/ /EØS/51/22 Innbydelse til å sende inn forslag til støtte til organisasjoner som driver ungdomsarbeid på europeisk nivå Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 790/2004/EF av 21. april 2004 opprettet et handlingsprogram for å støtte organisasjoner som driver ungdomsarbeid på europeisk nivå. Post (tidl. A-3029) på det generelle budsjettet for De europeiske fellesskap gir rom for slik støtte. Denne innbydelsen gjelder støtte som skal gis for året 2006 (1. januar 31. desember). Formålet med støtten er hovedsakelig å styrke Fellesskapets tiltak for ungdom og øke effektiviteten av disse ved å støtte organisasjoner som arbeider på dette feltet. I 2006 vil politisk synlige initiativer i forbindelse med unges deltakelse i prosessen med å bygge opp Europa, bli gitt prioritet. For å få støtte må en organisasjon: ha vært juridisk stiftet i mer enn ett år, ikke være tilknyttet myndighetene, ikke være basert på fortjeneste, være en ungdomsorganisasjon eller en bredere organisasjon med en seksjon rettet mot unge, motta samfinansiering som dekker minst 50 % av det årlige budsjettet fra andre kilder enn Den europeiske unions budsjett, ha minst én permanent ansatt. Søkere må være juridiske personer etablert i et av følgende land: Den europeiske union (EU): Østerrike, Belgia, Danmark, Tyskland, Spania, Portugal, Frankrike, Italia, Sverige, Det forente kongerike, Irland, Luxembourg, Nederland, Finland, Hellas, Kypros, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den tsjekkiske republikk, Slovakia og Slovenia, EFTA-statene i EØS: Island, Liechtenstein og Norge, Kandidatland: Bulgaria, Romania og Tyrkia. Kommisjonen har mulighet til å støtte forslag fra en søker fra en EFTA/EØS-stat eller et kandidatland forutsatt at det innen utvelgelsen er inngått avtaler om at det aktuelle landet kan delta i programmet som er opprettet gjennom vedtak 790/2004/EF. Organisasjoner som søker må ha aktive medlemmer i minst åtte av landene som er oppgitt ovenfor. Søknader må sendes til Kommisjonen senest 1. desember Innbydelsen i sin helhet og søknadsskjemaer finnes på nettstedet Søknader må være i samsvar med kravene i innbydelsen (full tekst), og sendes inn på det fastsatte skjemaet. Se EUT C 242 av for nærmere opplysninger.

28 Nr. 51/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikkel 87 og /EØS/51/23 Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse Kommisjonen har godkjent italiensk støtte (Veneto) til erstatning for muslingdyrkere etter uvanlig dårlig vær i 2003, statsstøttenr. N 6/2005, se EUT C 183 av Kommisjonen har godkjent tysk støtte (Mecklenburg-Vorpommern) til Holzstadt Wismar, statsstøttenr. N 560/2004, se EUT C 183 av Kommisjonen har godkjent italiensk støtte til fiskerisektoren, statsstøttenr. N 592/2003, se EUT C 183 av Kommisjonen har godkjent gresk støtte til forskning og utvikling, statsstøttenr. N 67/2005, se EUT C 187 av Kommisjonen har godkjent italiensk støtte til Computer Manufacturing Services S.p.A, statsstøttenr. N 91/05, se EUT C 187 av Kommisjonen har godkjent litauisk omstruktureringsstøtte til AB Vingriai, statsstøttenr. N 584/2004, se EUT C 187 av Kommisjonen har godkjent britisk krisestøtte til MG Rover, statsstøttenr. NN 42/05, se EUT C 187 av Kommisjonen har godkjent spansk støtte (Navarra) til plantesanitære tiltak for kontroll av mellus, statsstøttenr. N 80/2005, se EUT C 190 av Kommisjonen har godkjent en italiensk garantiordning (Lombardia) for driftsenheter i landbruket og profesjonelle produsenter, statsstøttenr. N 83/A/05, se EUT C 190 av Kommisjonen har godkjent en britisk endring til Farm Nutrient Management (Northern Ireland) Scheme, statsstøttenr. N 103/2005, se EUT C 190 av Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning for distriktsutvikling som gir skattefradrag for investeringer i de fem nye forbundslandene og Berlin, statsstøttenr. N 142/c/2004, se EUT C 190 av Kommisjonen har godkjent spansk støtte til teknisk bistand innen bearbeiding og omsetting av landbruks-, skogbruks- og fiskeriprodukter og næringsmidler, statsstøttenr. N 163/2005, se EUT C 190 av Kommisjonen har godkjent italiensk støtte (Lombardia) til kvegprodusenter som blir rammet av obligatorisk nedslakting i forbindelse med kvegtuberkulose, statsstøttenr. N 210/2005, se EUT C 190 av Kommisjonen har godkjent en tysk utvidelse (Bayern) av det eksisterende kvalitetsprogrammet Geprüfte Qualität, statsstøttenr. N 275/2004, se EUT C 190 av Kommisjonen har godkjent en nederlandsk skattelignende avgift til forskning og utvikling samt teknisk støtte innen geitemelksektoren, statsstøttenr. N 309/2004, se EUT C 190 av Kommisjonen har godkjent fransk støtte til rensing av husdyrgjødsel i områder med strukturelt overskudd, statsstøttenr. N 422/2004, se EUT C 190 av Kommisjonen har godkjent et italiensk nasjonalt solidaritetsfond for naturkatastrofer, statsstøttenr. N 54A/2004 A (tidligere N 449/2003), se EUT C 190 av Kommisjonen har godkjent kypriotisk krisestøtte til Cyprus Airways, statsstøttenr. N 69/2005, se EUT C 191 av

ISLANDA. Landsbanki Íslands hf. Reykjavík Hlutafélag ( 1 ) Y Y. Kaupþing Búnaðarbanki hf. Reykjavík Hlutafélag ( 1 ) Y Y

ISLANDA. Landsbanki Íslands hf. Reykjavík Hlutafélag ( 1 ) Y Y. Kaupþing Búnaðarbanki hf. Reykjavík Hlutafélag ( 1 ) Y Y ISLANDA Per informazioni supplementari Fjármálaeftirlitið (Autorità di Vigilanza finanziaria) Suðurlandsbraut 32 IS-108 Reykjavík Tel. (354) 525 2700 Fax (354) 525 2727 Nome Sede Forma giuridica: Osservazioni

Detaljer

STANDING COMMITTEE OF THE EFTA STATES

STANDING COMMITTEE OF THE EFTA STATES 13.10.2005 C 253/9 STANDING COMMITTEE OF THE EFTA STATES REPORT OF THE STANDING COMMITTEE OF THE EFTA STATES List of credit institutions authorised in Iceland, Liechtenstein and Norway provided for in

Detaljer

Agria Dyreforsikring ALD Automotive AS Andebu Sparebank Arendal og Omegns Sparekasse Askim Sparebank Atradius NUF Aurland Sparebank Aurskog Sparebank

Agria Dyreforsikring ALD Automotive AS Andebu Sparebank Arendal og Omegns Sparekasse Askim Sparebank Atradius NUF Aurland Sparebank Aurskog Sparebank Agria Dyreforsikring ALD Automotive AS Andebu Sparebank Arendal og Omegns Sparekasse Askim Sparebank Atradius NUF Aurland Sparebank Aurskog Sparebank Bamble og Langesund Sparebank Bank 1 Oslo Akershus

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 10 9.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 35 9.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3609 Cinven/France Télécom Câble-NC Numéricâble)...

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3609 Cinven/France Télécom Câble-NC Numéricâble)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 6 12. årgang 10.2.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 49 14. årgang 18.10.2007 4. Den rådgivende

Detaljer

boliglån Beste boliglån 1 mill: DinBank 1 mill Norsk Familieøkonomi kommenterer De 25 beste De 5 dårligste

boliglån Beste boliglån 1 mill: DinBank 1 mill Norsk Familieøkonomi kommenterer De 25 beste De 5 dårligste Beste boliglån 1 mill: DinBank De to siste års vinner av klassen for boliglån 1 million; BNP Paribas, skyves i år ned på 3. plass slått av nettbankene DinBank og BN Bank. Vi ser også her at nettbankene

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 2006/EØS/39/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4265 Philips/Avent)...

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 2006/EØS/39/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4265 Philips/Avent)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 39 13. årgang 3.8.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 54 8.

Detaljer

BESTE BOLIGLÅN 1 MILL: DINBANK

BESTE BOLIGLÅN 1 MILL: DINBANK BOLIGLÅN 1 MILL: DINBANK I år som i fjor er DinBANK vinneren. Den åpne, glade og ujålete banken som de kaller seg, lever opp til sitt rykte for andre år på rad. Her er det et enkelt bankkonsept, uten jåleri,

Detaljer

BOLIGLÅN NORSK FAMILIEØKONOMI KOMMENTERER BESTE 1 MILL DE 25 BESTE DE 5 DÅRLIGSTE. BESTE BANKER Utarbeidet av Norsk Familieøkonomi

BOLIGLÅN NORSK FAMILIEØKONOMI KOMMENTERER BESTE 1 MILL DE 25 BESTE DE 5 DÅRLIGSTE. BESTE BANKER Utarbeidet av Norsk Familieøkonomi NORSK FAMILIEØKONOMI KOMMENTERER I år som i fjor vinner BNP Paribas. Banken har vært en gjenganger på toppen av våre rentebarometre år etter år. Postbanken som vinner klassen for lån 2 millioner i år havner

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 59 8.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4373 Otto/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4373 Otto/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 50 13. årgang 12.10.2006 4. Den rådgivende

Detaljer

2013/EØS/22/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6813 McCain Foods Group/Lutosa Business)... 1

2013/EØS/22/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6813 McCain Foods Group/Lutosa Business)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 22 20. årgang 2. EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5221 Kenwood/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5221 Kenwood/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 47 15. årgang 24.7.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 59 12. årgang 24.11.2005 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 53 16. årgang 15.10.2009 4. Den rådgivende

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4484 Danske

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4484 Danske NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 1 14. årgang 4. Den rådgivende komité for EØS

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 31 ISSN 1022-9310. 11. årgang 17.6.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 31 ISSN 1022-9310. 11. årgang 17.6.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 31 11. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 15 15. årgang 20.3.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 47 ISSN 1022-9310. 19. årgang 30.8.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 47 ISSN 1022-9310. 19. årgang 30.8.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 47 19. årgang 30.8.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 47 17. årgang 9.9.2010 utgave EØS-ORGANER EØS-rådet NORSK EØS-komiteen Parlamentarikerkomiteen for EØS

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 47 17. årgang 9.9.2010 utgave EØS-ORGANER EØS-rådet NORSK EØS-komiteen Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 47 17. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3478 RIVR/Petroplus)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3478 RIVR/Petroplus)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 11. årgang

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 50 ISSN 1022-9310. 20. årgang 5.9.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 50 ISSN 1022-9310. 20. årgang 5.9.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 50 20. årgang 5.9.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 33 9.

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3151 ThyssenKrupp/Sofedit)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3151 ThyssenKrupp/Sofedit)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 24 10. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN 1022-9310. 19. årgang 19.7.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN 1022-9310. 19. årgang 19.7.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 40 19. årgang 19.7.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 74 ISSN 1022-9310. 20. årgang 20.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 74 ISSN 1022-9310. 20. årgang 20.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 74 20. årgang 20.12.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

23.2.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

23.2.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.5/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 5 2. årgang 23.2.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité

Detaljer

19.1.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

19.1.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.1/ NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 1 2. årgang 19.1.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende

Detaljer

Beste boliglån 1 mill: Sparebanken Øst. lenge. Også BN Bank fortsetter å være i toppen av best på utlån.

Beste boliglån 1 mill: Sparebanken Øst. lenge. Også BN Bank fortsetter å være i toppen av best på utlån. Beste boliglån 1 mill: Sparebanken Øst I år er de siste års vinner, DinBANK, skjøvet ned til andreplass av vinneren Sparebanken Øst, som er en del av samme bankkonsept. Som i fjor troner også den mindre

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 37 15. årgang 26.6.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 21 ISSN 1022-9310. 20. årgang 4.4.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 21 ISSN 1022-9310. 20. årgang 4.4.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 21 20. årgang 4.4.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 11. årgang 26.8.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 11. årgang 26.8.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 42 11. årgang 26.8.2004 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 30 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 30.7.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 30 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 30.7.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 30 5.

Detaljer

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA,

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA, AVTALE OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIAS

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS 13.10.1994 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.38/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 38 1. årgang 13.10.1994

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 27 14. årgang 7.6.2007 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 1 15. årgang 5.1.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 11. årgang 29.7.2004 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 11. årgang 29.7.2004 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 38 11. årgang

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 58 ISSN 1022-9310. 18. årgang 27.10.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 58 ISSN 1022-9310. 18. årgang 27.10.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 58 18. årgang 27.10.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN 1022-9337. 10. årgang 3.7.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN 1022-9337. 10. årgang 3.7.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 33 10. årgang 3.7.2003 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.49/00 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 49 3. årgang 3. Parlamentarikerkomiteen

Detaljer

Liste over godkjente kredittinstitusjoner i Island, Liechtenstein og Norge i henhold til artikkel 11 i direktiv 2000/12/EF... 1

Liste over godkjente kredittinstitusjoner i Island, Liechtenstein og Norge i henhold til artikkel 11 i direktiv 2000/12/EF... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 60 10. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 34 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 27.7.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 34 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 27.7.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 34 7.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 39 9.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 43 ISSN 1022-9310. 16. årgang 13.8.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 43 ISSN 1022-9310. 16. årgang 13.8.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 43 16. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 6.

Detaljer

18.7.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

18.7.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 31/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 31 3. årgang 18.7.1996 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 20 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 8.5.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 20 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 8.5.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 20 4.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 62 ISSN 1022-9310. 21. årgang 30.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 62 ISSN 1022-9310. 21. årgang 30.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 62 21. årgang 30.10.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning Sak COMP/M.4229 APHL/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning Sak COMP/M.4229 APHL/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 33 13. årgang 29.6.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 21 15. årgang 24.4.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1926 - TELEFÓNICA/TYCO/JV)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1926 - TELEFÓNICA/TYCO/JV)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 33 7. årgang 20.7.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 42 22. årgang 30.7.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 16. årgang 26.2.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 16. årgang 26.2.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 12 16. årgang 26.2.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 34 ISSN 1022-9337. 10. årgang 10.7.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 34 ISSN 1022-9337. 10. årgang 10.7.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 34 10. årgang 10.7.2003 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 24 9.

Detaljer

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23 AVTALE OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 4 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 6. årgang 23.1.1999. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 4 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 6. årgang 23.1.1999. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 4 6. årgang

Detaljer

Liste over godkjente kredittinstitusjoner i Island, Liechtenstein og Norge i henhold til artikkel 3 nr. 7 i direktiv 77/780/EØF...

Liste over godkjente kredittinstitusjoner i Island, Liechtenstein og Norge i henhold til artikkel 3 nr. 7 i direktiv 77/780/EØF... NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 48 7. årgang 26.10.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 55 ISSN 1022-9310. 17. årgang 7.10.2010 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 55 ISSN 1022-9310. 17. årgang 7.10.2010 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 55 17. årgang 7.10.2010 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5293 Santander/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5293 Santander/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 51 15. årgang 21.8.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 2006/EØS/14/01 Offentlige fridager i 2006: EØS EFTA-statene og EØS-institusjoner... 1

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 2006/EØS/14/01 Offentlige fridager i 2006: EØS EFTA-statene og EØS-institusjoner... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 14 13. årgang 23.3.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 44 ISSN 1022-9310. 12. årgang 8.9.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 44 ISSN 1022-9310. 12. årgang 8.9.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 44 12. årgang 8.9.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6308 VFC/ Timberland) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte...

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6308 VFC/ Timberland) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 44 18. årgang 4.8.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5270 Parcom/

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5270 Parcom/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 49 15. årgang 7.8.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Ruteflygninger Andenes Bodø v.v. og Andenes Tromsø v.v. (Norge) Kunngjøring av anbudskonkurranse...

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Ruteflygninger Andenes Bodø v.v. og Andenes Tromsø v.v. (Norge) Kunngjøring av anbudskonkurranse... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 44 14. årgang 20.9.2007 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 31 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 6.8.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 31 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 6.8.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 31 5.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 38 9.

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 AF/EEE/BG/RO/no 2 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt Fellesskapet, og for: KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Detaljer

2015/EØS/39/07 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7667 Danaher/Pall) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte...

2015/EØS/39/07 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7667 Danaher/Pall) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 39 22. årgang 9.7.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 Strekpunktet nevnt i artikkel 3 nr. 2 innsettes på følgende steder

Detaljer

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014 Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014 2014/EØS/71/15 EØS-KOMITEEN HAR av 27. juni 2014 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2002/EØS/21/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 21 9. årgang 25.4.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 11/2002

Detaljer

NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 6.

Detaljer

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE EEE/BG/RO/no 1 DET EUROPEISKE FELLESSKAP KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK,

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 32 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 13.8.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 32 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 13.8.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 32 5.

Detaljer

3.2.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

3.2.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.6/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 6 3. årgang 3.2.1996 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2082 PSA/Vivendi/Wappi!)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2082 PSA/Vivendi/Wappi!)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 39 7. årgang 31.8.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 21 14. årgang 3.5.2007 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 48 ISSN 1022-9310. 16. årgang 10.9.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 48 ISSN 1022-9310. 16. årgang 10.9.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 48 16. årgang 10.9.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 28 11. årgang 3.6.2004 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4294 Arcelor/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4294 Arcelor/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 43 13. årgang 31.8.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006 Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006 2014/EØS/6/15 av 5. april 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 16. årgang 25.6.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 16. årgang 25.6.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 32 16. årgang 25.6.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0226.tona OJ L 115/12, p. 27-34 COMMISSION DECISION of 23 April 2012 on the second set of common safety targets as regards the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE) KOMMISJONSBESLUTNING av 23.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Vedtak i EFTA-statenes faste komité nr. 3/2005/SC av 9. juni 2005 om offentlig

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Vedtak i EFTA-statenes faste komité nr. 3/2005/SC av 9. juni 2005 om offentlig NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 18 13. årgang 6.4.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 52 11. årgang utgave 21.10.2004 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet NORSK 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 52 11. årgang utgave 21.10.2004 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet NORSK 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 52 11. årgang 21.10.2004 4. Den rådgivende

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 48 15. årgang 31.7.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 3.8.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 3.8.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 35 7. årgang 3.8.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3093 INA/AIG/SNFA)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3093 INA/AIG/SNFA)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 47 10. årgang 25.9.2003 4. Den rådgivende komité

Detaljer

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 89 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 18. årgang 28.7.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 42 ISSN 1022-9310. 18. årgang 28.7.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 42 18. årgang 28.7.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 16 norwegischer Vertragstext NO (Normativer Teil) 1 von 21 AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 56 15. årgang 18.9.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 5.

Detaljer