Årsrapport Global Rig Company og Konsernet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2008. Global Rig Company og Konsernet. www.globalrig.no"

Transkript

1 Årsrapport 2008 Global Rig Company og Konsernet

2 Innhold Ledelsens introduksjon 3 Årsberetning fra styret 8 Regnskap Resultatregnskap 14 Balanse 15 Kontantstrømanalyse 17 Noter 18 Revisorerklæring 29 Noter Note 1 - Regnskapsprinsipper 18 Note 2 - Lønnskostnader/Antall ansatte/godtgjørelser 20 Note 3 - Skatt 21 Note 4 - Bundne midler og likviditetsreserve 22 Note 5 - Egenkapital og aksjonærinformasjon 22 Note 6 - Mellomværende med konsernselskaper 23 Note 7 - Aksjer og andeler i datterselskap 23 Note 8 - Varige driftsmidler 23 Note 9 - Avsetning for tap på fordringer 24 Note 10 - Kortsiktig gjeld og Langsiktig fordring/gjeld 25 Note 11 - Helse, miljø og sikkerhet 26 Note 12 - Nærstående parter 26 Note 13 - Resultat per aksje 26 Note 14 - Finansposter 27 Note 15 - Segmenter og geografisk informasjon 27 2

3 Årsrapport Global Rig Company og Konsernet Ledelsens introduksjon Den høye graden av volatilitet (i råvarepriser/ i olje-og gasspriser) som har preget 2008 har hatt innvirkning på alle de viktigste forholdene som påvirker selskapet og konsernet. Olje- og gassprisen har gått fra historiske høyder i midten av året til å bli redusert til nivåer de lå på for fem-seks år siden, dollaren hadde ved utgangen av 2008 på sin side styrket seg med om lag 40% fra sitt laveste punkt i løpet av året. Antallet aktive rigger i det amerikanske boremarkedet har vært økende med en gjennomsnittlig vekst på 15% siden 2002, men dette snudde i 2008 som følge av finanskrise, fallende råvarepriser og investeringsbegrensninger hos E&P selskaper. Den nedadgående trenden i aktive rigger har fortsatt i 2009, og antallet aktive rigger i USA er redusert fra rundt 2000 til under 1000 siden september Dette skaper utfordrende markedsforhold, med priskonkurranse når det gjelder dagrater for boring, og fører til redusert utnyttelsesgrad for konsernets rigger. Gjennomsnittlig økonomisk utnyttelsesgrad 1 i 2008 var på 81%, som var bedre enn gjennomsnittet for landaktiviteten til flere større amerikanske aktører som Patterson- UTI Energy, Nabors Industries og Unit Corporation. Større aktører i US markedet har i økende grad i siste del av 2008 og i begynnelsen av 2009 måttet parkere rigger 2. Sammenliknet med de store aktørene i US drilling markedet er konsernets størrelse liten (se tabell side 4). Med utsikter til å mer enn doble aktiviteten når nye rigger blir levert og markedet snur ligger det et sterkt vekstpotensiale i Global Rig konsernet. WTI Crude Oil Prices Are Projected to Average $ 54 per barrel this Summer (April-September) EIA Short-Term Energy Outlook, April 2009 $ per barrel Natural Gas Prices Are Projected to remain Low Through 2009 EIA Short-Term Energy Outlook, April 2009 $ per 1000 cubic feet Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Henry Hub Price Wellhead price Forecast 0 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 BakerHughes US Land Rig Count April 17, 2009 Land rigs (all years by 05-01) West Texas Intermediate (WTI) Crude Oil $133 perbarrel July 2008 Forecast $55 per barrel July

4 Store konkurrenter i USA Selskap Symbol Aksje-.. Markesverdi Resultat Resultat/ kurs ($) ($mill). ($mill).. aksje P/E Rigger Helmerich & Payne HP 32, ,68 6, Patterson-UTI Energy PTEN 14, ,24 6, Nabors Industries NBR 16, ,93 7, Precision Drilling Trust (USA) PDS 4, ,95 1,93 2, Pioneer Drilling Company PDC 5, , Gjennomsnitt , Global Rig Company GRIC 0, ,08 4,71 3 Kilde: Google finance, selskapenes presentasjoner og hjemmesider pr. 24. april Konsernet vil få fire nye rigger levert i 2009 og alle konsernets rigger vil konkurrere i spot-markedet for kontrakter. I et marked med sterkere konkurranse er det kritisk å ha rigger med ønskede egenskaper for å sikre nye kontrakter. Konsernets SuperSingle rigger har vist sterke operative kvalifikasjoner i siste kvartal 2008 ved å bore flere brønner på rekordtid for enkelte kunder. De nye riggene vil være kraftigere, og dermed ha kapasitet til å bore et bredere segment av brønner. I tillegg gjør designet for Rigg # 5, #6 og #7 at de er mer kostnadseffektive i operasjon gjennom raskere mobilisering. Kostnadseffektivitet antas å være en nøkkelfaktor i operatørers vurdering av borekontraktør. Brønnene som bores er også av økende kompleksitet, slik at nye rigger antas å ville bli favorisert fremfor eldre, mer konvensjonelle rigger. 1. Fakturerte dager/ kalenderdager 2. H&P Inc, Howard Weil Energy Conference March 23,

5

6 Årsberetning for 2008 Global Rig Company ASA og Konsernet fra styret i Global Rig Company ASA Virksomhetens art Global Rig Company ASA (heretter benevnt som Selskapet) ble etablert 19. februar 2007 og er listet på OTC. Selskapets virksomhet er investering, eierskap, utleie og drift av borerigger, samt det som herved står i forbindelse. Det er morselskap for syv heleide datterselskap som utfører virksomheten. Selskapets administrasjon er lokalisert i Bergen. Konsernet investerer i, leier ut og opererer landrigger. Det fikk levert tre nye rigger i 2007 og 2008, og har bestilt ytterligere fire rigger for levering i Konsernet består av det norske morselskapet Global Rig Company ASA, som eier syv datterselskaper 100 %: Global Rig Active AS, Global Rig Active 2 AS, Global Rig Active 3 AS, Global Rig Active 4 AS, Global Rig Active 5 AS og Global Rig Active 6 AS er alle lokalisert i Bergen, Norge, mens NorAm Drilling Company er lokalisert i Houston, USA. De norske selskapene eier og leier ut riggene til det amerikanske selskapet. Selv om selskapet holder seg løpende orientert om andre markeder, er det i USA den operative virksomheten har foregått og foregår. Kundegrunnlaget er operatører som har behov for å få boret en eller flere olje- eller gassbrønner. Kontraktstyper har variert fra boring av en brønn til periodebasert ettårskontrakt. I 2008 kom Rig 1, Rig 2 og Rig 3 i drift. Ved slutten av året var en av riggene uten arbeid og de øvrige riggene på korte kontrakter. Det har vært en kraftig nedgang i aktiviteten i markedet i kjølvannet av finanskrisen. I midten av året ble det gjennomført to emisjoner og bestilt ytterligere 4 rigger. Levering av riggene har hatt noen måneders utsettelser som følge av blant annet logistikkproblemer, og er nå planlagt levert rundt utgangen av andre kvartal og i begynnelsen av tredje kvartal Viktige hendelser i 2008 Januar Februar Juni Juli August Oktober Rigg 2 genererer inntekt Rigg 3 genererer inntekt Driftsresultat på NOK 16.8 mill for 1H 08 NOK mill (USD 64 mill) emisjon I to omganger, bestilling av HP rigger Oppgjør av obligasjonslån. Konsern nær 100 % egenkapitalfinansiert Terminering langsiktig borekontrakt for rigg nr 4. Nytt styre: Henrik Tangen, Synne Syrrist og Christian Selmer. Selskapets og konsernets utvikling, resultat og fortsatte drift Som beskrevet i avsnittet Fremtidig utvikling tror selskapet og konsernet på en positiv utvikling fremover i olje- og gassprisene, med tilhørende økning i dagrater og utnyttelsesgrad i forhold til begynnelsen av Dette forutsetter imidlertid produksjonsnedgang for olje- og gass, og/eller økonomisk oppgang i USA. I påvente av en slik utvikling har konsernet foretatt og vil fortsette med kostnadsbesparende grep når rigger ikke er i arbeid. Dette innebærer parkering av riggene til lav kost, ingen kostnader til boring og ingen lønnsforpliktelser overfor inaktivt crew. Konsernets aktivitet er altså i større grad preget av variable snarerere enn faste operative kostnader. Denne høye graden av fleksibilitet blir benyttet for å minimere negative innvirkninger på resultat, samtidig som det ikke kuttes i en grad som undergraver konsernets evne til å respondere på lønnsomme borekontrakter. Selskapets resultat vil være avhengig av datterselskapenes evne til å levere resultater og 6

7 betale renter. Dette avhenger igjen av NorAm Drilling Companys evne til å operere lønnsomt. Konsernets resultat er i sin helhet avhengig av det amerikanske datterselskapet som opererer riggene. Med de forventninger som er beskrevet ovenfor, og under avsnittene Risiko og Fremtidig utvikling, vil konsernet møte store markedsutfordringer i 2009, men påfølgende bedring i årene som følger. Forventningene er beheftet med usikkerhet. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av foretakets og konsernets virksomhet og dets stilling per Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift etter regnskapsloven 3-3 er til stede og lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet for morselskap og konsern. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets eller konsernets stilling per Finansielle nøkkeltall Per (NOK mill) GRC ASA Kons. Salgsinntekter 98,3 Driftskostn. (eksl. avskr.) 8,7 96,9 EBITDA -8,7 1,4 Avskrivninger 13,5 Netto finansinntekter 61,7 37,2 Resultat før skatt 53,0 25,1 EPS (NOK) 0, 88 0,28 Markedsverdi 341,6 341,6 Anleggsmidler 5,9 293,9 Bankbeholding 272,2 284,1 Egenkapitalgrad 70% 67% Forsknings- og utviklingsaktiviteter Verken selskapet eller konsernet har hatt kostnader til forskning og utvikling i Arbeidsmiljø Etter styrets oppfatning har arbeidsmiljøet i selskapet vært godt. Selskapet ansatte i 2008 to personer, en tidligere innleid finansdirektør og en regnskapssjef. I tillegg består administrasjonen av administrerende direktør. For øvrig bruker selskapet eksterne rådgivere på regnskapsmessige, juridiske og informasjonsmessige aktiviteter. Selskapet hadde 1% sykefravær i løpet av året. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Selskapets hovedkontor planlegges flyttet fra Bergen til Oslo i Relokaliseringen vil bidra til økt nærhet til kapitalmarkeder, samt mer effektiv koordinering mellom styre og ledelse. Etter styrets oppfatning har arbeidsmiljøet i konsernet vært svært bra. Konsernet hadde 68 ansatte ved utgangen av 2008, en økning på 8 personer siden 2007, og sykefravær i løpet av året er rapportert til å være 0,01 %. Enkelte uønskede hendelser har ført til personskader på arbeidsplassen som regnes for å være ikke alvorlige. Det har ikke vært rapportert skader på anleggsmidler eller miljø. Likestilling Selskapet hadde tre ansatte i 2008, og hadde ingen kvinneandel. Kvinner vil bli oppfordret til å søke de stillinger som lyses ut fremover 7

8 for å bedre representasjonen av begge kjønn i organisasjonen. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling mellom kvinner og menn. Dette gjelder blant annet rekruttering, lønn i forhold til stilling/kompetanse eller forfremmelser. Styret består av tre personer, hvorav en kvinne. Konsernet hadde fire kvinnelig ansatte i Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling mellom kvinner og menn. Dette gjelder blant annet rekruttering, lønn i forhold til stilling/kompetanse eller forfremmelser. Styret i morselskapet består av tre personer, hvorav en kvinne. Datterselskapene har ingen kvinner representert i styret. Ytre miljø Global Rig Company ASA forurenser ikke det ytre miljø. I konsernet er det amerikanske NorAm Drilling Company som har aktiviteter som har potensiale for forurensning ved boring etter oljeog gass. NorAm har leid inn HMS tjenester for støtte til selskapets aktiviteter og riggmannskapet er opplært i Occupational Safety and Health Administration (OSHA) HMS regelverk i USA. Det fokuseres på trening av alt riggpersonell i daglige rutiner for at boring skal gjennomføres på en sikker måte som forhindrer uønskede hendelser. NorAm forholder seg til og følger fullt ut amerikansk føderal og statlig lovgivning som har et godt utviklet regelverk for sikring av det ytre miljø. Når det gjelder ytre miljø vil hovedansvaret for eventuelle forurensning i forbindelse med brønnboring ligge på operatøren av olje- og gassbrønnen i standard dagboringskontrakter. Resultat, investeringer, likviditet og finansiering Driftskostnader var på kr 8,7 mill. Selskapet hadde finansinntekter på kr 93,7 mill og finanskostnader var på kr 32,0 mill, slik at netto finansinntekter var på NOK 61,7 mill. Av dette var NOK 44,4 mill netto agiogevinst. NOK 27,3 av disse skyldes USD terminkontrakter som selskapet inngikk ved NOK emisjonene i juli. For øvrig var det NOK 37,1 mill konserninterne renter. Det er påløpt NOK 23,2 mill i rentekostnader på lån og premium ved oppgjør av obligasjonslån. Årsresultat før skatt ble kr 53,0 mill. Resultat etter skatt var kr 42,8 mill. Styret foreslår årets overskudd etter skatt disponert som følger: Overført til annen egenkapital: kr Selskapets frie egenkapital per : NOK

9 Det foreslås at det ikke utbetales utbytte fra resultatet i Aksjekapital for både selskapet og konsernet ble økt fra kr 24,0 mill ved årets start til kr 97,6 mill etter to emisjoner i juli som også var aksjekapitalen ved årets slutt. I forbindelse med emisjonene ble det innbetalt kr 257,6 mill i overkurs. Årsresultat etter skatt overført til annen egenkapital gir en samlet egenkapital på kr 455,6 mill for selskapet og 401,2 for konsernet. Selskapets totalkapital utgjorde kr 654,9 mill og konsernets totalkapital var kr 602,5 mill per Etter styrets vurdering tilfredsstiller selskapets og konsernets egenkapital Allmennaksjelovens krav til forsvarlig egenkapital. I juli 2008 ble det innhentet netto NOK 314,6 mill i egenkapital og i august 2008 ble obligasjonslånet innfridd. I oktober 2008 ble det tatt opp et lån på USD 25 mill fra selskapets største aksjonær. Det er fra selskapet ytet konserninterne lån til datterselskapene på henholdsvis: NOK 184,7 mill til Global Rig Active AS NOK 33,2 mill til Global Rig Active 2 AS NOK 49,0 mill til Global Rig Active 3 AS NOK 28,3 mill til Global Rig Active 4 AS NOK 2,1 mill til Global Rig Active 5 AS NOK 10,4 mill til NorAm Drilling Company For Global Rig Active AS og NorAm Drilling Company ble det i mars 2008 konvertert gjeld til egenkapital, henholdsvis NOK 35 millioner og USD 1,5 mill, hvor formålet var å oppnå en forsvarlig egenkapital. Det ble i løpet av året også ytet konserninterne lån til de øvrige nystiftede datterselskapene Global Rig Active 2, 3, 4 og 5 AS. NOK 10 mill av lånet til Global Rig Active 2 AS ble i 2008 konvertert til egenkapital. Lånene er ytet for at datterselskapene kan anskaffe rigger og tilhørende utstyr, samt til drift av dette. Omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld utgjorde NOK 74,0 mill ved årets slutt. Styret anser likviditeten som tilstrekkelig med tre rigger i operasjon og pågående byggeprogram, se forøvrig avsnitt om risiko og fremtidig utvikling. Selskapets og konsernets risiko består blant annet av priser på olje og gass og tilgjengelighet av landrigger i operasjon i USA, samt valutakurs USDNOK. Selskapet og konsernet har lån og renter i USD, og konsernets inntekter og mesteparten av konsernets driftskostnader er i USD. Konserninterne lån ytet til døtre er NOK lån, men inntekter i form av renter og utbytte fra datterselskaper vil indirekte være i USD. Da konsernets kunder i sin helhet består av NorAm Drilling Companys amerikanske kunder vil alle selskapene i konsernet være avhengig av NorAm Drilling Companys inntjening og evne til å betale renter og riggleie. Styrkingen av dollaren versus kronen har således hatt en positiv effekt inntjeningen og kundefordringene blir mer verdt i NOK. Oljeog gassprisene har imidlertid blitt sterkt svekket siste del av 2008, noe som skaper vanskeligere markedsforhold. Konsernet startet året med kontrakter for alle tre rigger. Det var også meldt stor interesse rundt halvårsskiftet for de bestilte nye riggene, som ville kunne bore dypere og raskere enn både konvensjonelle rigger og konsernets SuperSingle rigger. Med det påfølgende fallet i aktivitet som fulgte prisfallet i olje og gass fra juli og utover ble det stadig vanskeligere å få kontrakter til riggene og dagratene falt. Konsernet hadde dårlig utnyttelsesgrad på en av tre rigger ut andre halvdel av 2008 og en rigg sto helt uten arbeid ved årsskiftet. Trenden har fortsatt i første del av 2009, med stadig synkende rater og riggene har manglet arbeid ved utløp av kontraktene de har vært på. Ved utgangen av 1. kvartal 2009 har konsernet ingen rigger på kontrakt, men det arbeides med flere mulige samarbeidspartnere for å få noen kortsiktige kontrakter på plass. Det tegnes i svært liten grad langsiktige kontrakter i dette markedet, da det er lite boring som blir igangsatt. Det er stor usikkerhet knyttet til prisene i 2009, og som beskrevet nedenfor vil det trolig ta noe tid før de kommer opp på nivåer som igjen vil utløse vesentlig markedsaktivitet. Antallet rigger i operasjon i USA økte frem til september i 2008 men har deretter blitt kraftig redusert som følge av investeringsbegrensninger hos E&P selskapene. Konsernet har foretatt avsetninger for tap på 9

10 fordringer. To av NorAm Drilling Company sine kunder har ikke betalt skyldige beløp. NorAm Drilling Company sine krav er fullt ut gyldige etter kontrakt. Det er tatt rettslige skritt mot de aktuelle kundene. Rettsak er fastsatt til tidligst i juli 2009 for den ene kunden, mens forhandlinger nylig er avsluttet uten løsning med den andre kunden og rettsprosessen nettopp igangsatt. Sistnevnte vil altså kunne ta lengre tid før avklaring. Basert på evaluering av sannsynligheten for å få gjennomslag for fullt oppgjør for skyldig beløp, samt av kundens evnte til å betale beløpet, er USD 4,5 millioner, eller NOK 31,5 millioner avsatt til tap på fordringer. Konsernet hadde driftsinntekter på kr 98,3 mill. Driftskostnader var på kr 110,5 mill og netto finansinntekter var på kr 37,2 mill, hvorav netto agiogevinster utgjorde NOK 57,2 mill. Renteinntekter var NOK 3,4 mill mens rentekostnader var NOK 23,4 mill. Årsresultat før skatt ble NOK 25,1 mill. Resultat etter skatt var NOK 13,8 mill. Årets konsoliderte overskudd er ført til annen egenkapital: NOK Konsernet har investert NOK 142,5 mill i rigger og tilhørende utstyr ved utgangen av året. Selskapet hadde ved årets slutt tilstrekkelig kontantbeholdning til å dekke eksisterende ordreforpliktelser. Risiko Konsernet er eksponert for en rekke risiki, som markedsrisiko, valutarisiko, kredittrisiko, og likviditetsrisiko. Konsernet søker å håndtere denne risikoen gjennom tilpasset bruk av finansielle instrumenter, og å opparbeide en rekke kontakter både på markedsog kredittsiden for å beholde fleksibilitet i boremarkedet og markedet for kreditt. Konsernet er i dag finansiert hovedsaklig ved egenkapital og aksjonærlån. Refinansiering av aksjonærlånet vil skje til de rådende markedsbetingelser og er dermed utsatt for risiko i form av kredittilgjengelighet, rentenivåer og struktur. Konsernet driver en kapitalintensiv virksomhet og er således utsatt for markedssvikt slik som kreditt-/likviditetskrisen som har utviklet seg det siste året. Konsernet er påvirket av US dollarkursen i 10

11 forhold til norske kroner. Det har nå kun administrasjonskostnader i NOK forbundet til de norske selskapene i konsernet. Kontantbeholdning og lån er hovedsaklig i USD. Etterhvert som selskapet og konsernet benytter sin USD kontantbeholdning for å dekke riggkjøpsforpliktelser vil lånet overstige kontantbeholdningen, og selskapets og konsernets resultat i norske kroner vil bli negativt påvirket av en svekkelse i kronen. Risikoen i landboremarkedet i USA er sterkt knyttet til energiprisene. Fallet i råvarepriser og den globale aktivitetsnedgangen fører til høy grad av usikkerhet rundt den fremtidige utviklingen. Dagratene og utnyttelsesgraden av konsernets rigger samvarierer med prisen på olje- og gass. En økning i disse prisene vil være avhengig av aktivitetsøkning i verdensøkonomien generelt, og for gassprisen vil aktiviteten i USA være avgjørende. Det hefter stor usikkerhet til i hvilken grad og når vi vil se økonomisk oppgang i USA og verden forøvrig, og dermed en positiv utvikling i priser. Inntektene er den mest resultatsensitive faktoren, og en reduksjon enten i utnyttelsesgrad av riggene eller lavere rater enn budsjettert vil få klare negative konsekvenser for resultatet. Motsatt vil høyere rater, eller økt utnyttelsesgrad av riggene ha en svært positiv effekt på resultatet. Kostnadsnivået vil avhenge av begrensninger i markedet for innsatsfaktorer. For kjøp av rigg vil dette i stor grad gjelde stålpriser, men også pris på kvalifisert arbeidskraft. For driften er det sistnevnte som sterkest virker inn på kostnadsnivået. I perioder med nedgang i aktiviteten kan man forvente reduserte priser på innsatsfaktorer, noe som vil ha en gunstig effekt på resultatet isolert sett, mens det motsatte vil være tilfelle i perioder med høy aktivitet. Leverandør- og kunderisiko er også til stede i markedet konsernet opererer. Selv om konsernet søker å inngå kontrakter med større, solide aktører er de avtaler som inngås beheftet med usikkerhet i forhold til leverandørens- eller kundens evne til å oppfylle sine forpliktelser, da disse på et generelt grunnlag vil være utsatt for markeds- og finansiell risiko. De nye riggene som er bestilt representerer leveringsrisiko. Selskapet og konsernet følger leverandørenes fremdrift, men det har 11

12 vært forsinkelser på grunn av logistikk. Det kan ikke garanteres at det ikke blir ytterligere forsinkelser i levering av riggene selv om ferdigstillingsprosessen er kommet langt. Gitt at riggene hevder seg i spot-markedet og sikres operasjon gjennom borekontrakter med tilfredsstillende betingelser vil dette ha positiv innvirkning på konsernet resultat og likviditet. Motsatt vil ledige rigger påføre konsernet noen kostnader ved opplag, men disse kostnadene vil være begrensede. Konsernet er også utsatt for eventuelle endringer i lovverk og skatte- og avgiftsbetingelser i Norge og USA. Skatteavtalen mellom de to landene er under revisjon og en ny avtale vil kunne påvirke selskapets og konsernets resultater etter skatt. Fremtidig utvikling Selskapet og konsernet vil beholde fokus på å utnytte den infrastruktur som nå er bygd opp i form av et amerikansk drillingselskap med en voksende kundekrets. Det vil deretter være naturlig å vurdere videre ekspansjon i USA opp mot etablering i andre regioner. Hovedfokus fremover vil være på å skaffe gode kontrakter med solide kunder for konsernets rigger og kostnadseffektiv drift og levering av boretjenester skreddersydd til våre kunders behov. Selskapet og konsernet vil tilpasse seg kortsiktige markedsutfordringer, men strategien består og ambisjonen er å vokse innenfor de rammer som blir gitt av markedet. De viktigste faktorene som påvirker selskapet og konsernets utvikling er dagrater, utnyttelsesgrad, USDNOK valutakurs, nivået på driftskostnader og levering av nye rigger, samt refinansiering av det kortsiktige aksjonærlånet. Dagrater og utnyttelsesgrad Ifølge EIAs estimater for 2009 og fremover 3 skal oljeprisen ha en sterk vekst de neste par årene, og gassprisen en moderat vekst. Fallende oljeproduksjon og OPECs kutt 4 vil trolig bidra til noe lavere tilbud i forhold til etterspørsel, og understøtter en forventning om positiv utvikling i oljepris. Den gradvis økende gassprisen fra 2002 og fremover bidro til økt boreaktivitet og en reversering av fallende gassproduksjon. I 2009 har gassprisen gått ned til et nivå som på $ /MMBtu anses som lavt. På slike nivåer blir det i liten grad inngått nye borekontrakter, illustrert av nedgangen i aktive rigger. Ledig riggkapasitet fører til at ratene blir satt under press. Kontraktører har inngått avtaler på rater rundt $9-10,000 per dag, under nivåer regnet som normale driftskostnader. Slike rater påfører altså kontraktørene tap og vil ikke være bærekraftige på sikt. Det er grunn til å tro at det totale produksjonsnivået nå vil gå ned som følge av lavere antall nye gassbrønner i USA kombinert med raskt produksjonsfall per brønn. Dette vil kunne føre til positiv prisutvikling og økt boreaktivitet innen 6-12 måneder. EIA 5 og diverse energianalytikere tror på en gasspris rundt $6-$7 i Dette vil kunne snu den negative trenden i boreaktivitet og bidra til økt utnyttelsesgrad. Da ca 80% av brønnene som bores i USA er gassbrønner har gassprisen en sterk effekt på boreaktiviteten. Ser en på lengre sikt er det et stort behov for investeringer i olje- og gassektoren for å møte nedadgående produksjon fra gigantfelt, fallende reserveerstatningsrater og vedlikehold av eksisterende infrastruktur. Nåværende prisnivå vil i liten grad utløse nødvendige investeringer, og dette gir grunn til å forvente økte priser fremover, men også her er det usikkert når og i hvilken grad dette vil inntreffe. USDNOK valutakurs Det siste året, hvor dollaren styrket seg 40 % mot den norske kronen fra bunnivået har vist at det er svært vanskelig å estimere noen utvikling for valuta. Selskapet og konsernet har kommet godt ut av valutadisposisjoner i 2008, og har valgt å beholde mesteparten av likvide midler i USD i 2009 da det i all hovedsak er i USD selskapets aktiviteter foregår. Driftskostnader Oppløsning av begrensninger i arbeidsmar- 12

13 kedet og lavere råvarepriser forventes å gi noe reduksjon i driftskostnader gjennom lavere kostnader for innsatsfaktorer. Dette vil i så fall ha en positiv effekt på resultatet. Levering av nye rigger Konsernets nye rigger forventes å kunne bore et bredt segment av brønner i det amerikanske landboring markedet. Riggene er kompakte, krever lite mannskap, og mobiliserer og demobiliserer raskt. Disse egenskapene vil kunne bidra til at riggene blir foretrukket fremfor konvensjonelle rigger i et svært konkurranseutsatt marked. Levering av riggene forventes å skje ved utgangen av 2. kvartal og noe utover av 3. kvartal Refinansiering av kortsiktig lån Selskapet tok i oktober 2008 opp et aksjonærlån på USD 25 millioner med løpetid på ett år. Forlengelse/refinansiering av dette lånet vil være nødvendig for å oppretholde selskapets og konsernets finansieringsstruktur og likviditet. Selskapet har vært i dialog med ulike finansieringsinstitusjoner med tanke på refinansiering, herunder selskapets største aksjonær, og det anses sannsynlig at en løsning vil komme på plass der selskapet og konsernet kan videreføre sin drift og strategi uten vesentlige endringer. Likviditetsutvikling Selskapets og konsernets likviditetsprognose viser en positiv utvikling når alle syv rigger er i arbeid og får betalt markedsrater. Slike prognoser er preget av usikkerhet som beskrevet ovenfor. Med forbehold om at denne usikkerheten kan føre til at faktiske resultater kan avvike vesentlig fra estimerte resultater er det styrets oppfatning at selskapet har tilstrekkelig likviditet til drift av eksisterende rigger. 3. EIA, Annual Energy Outlook 2009 Early Release, released Dec OPEC bestemte produksjonskutt I deres møter i sep, okt og des 2008, med totale kutt på 4.2 mill fat/d. 5 EIA, Short-Term Energy and Summer Fuels Outlook, April 14, 2009 Release 6. Bloomberg.com: «Natural Gas Rigs Shutting Means Prices May Double, Mar 17, 2009» Styrets signatur, Bergen, 7. mai 2009 Henrik Tangen, styreleder Synne Syrrist, styremedlem Christian Selmer, styremedlem 13

14 Regnskap for 2008 Global Rig Company ASA og Konsernet Resultatregnskap per (NOK) Global Rig Company ASA Konsern Note Driftsinnt. og driftskostn. Note Salgsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader m.m Avskrivning driftsmidler og immaterielle eiendeler Rig mobilisering, service og forsyninger Forsikring av rigg og personell ,12 Annen driftskostnad 2,9, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostn. til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Anvendelse Overført til annen egenkapital Sum anvendelse ,88 0,14 13 Resultat per aksje 13 0,28-1,36 0,85 0,12 13 Resultat per aksje (inkl. tegningsrett.) 13 0,27-1,20 14

15 Balanse per (NOK) Global Rig Company ASA Konsern Note Eiendeler Note Anleggsmidler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Kjøretøy og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer - - Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

16 Balanse per (NOK) Global Rig Company ASA Konsern Note Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld - - Utsatt skatt Sum utsatt skatt - - Annen langsiktig gjeld Obligasjonslån Konserninterne lån Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Styrets og daglig leders signatur, Bergen, 7. mai 2009: Henrik Tangen, styreleder Synne Syrrist, styremedlem Christian Selmer, styremedlem Jan Henning Skåra, administrerende direktør 16

17 Kontantstrømanalyse per (NOK) Global Rig Company ASA Konsern Note Egenkapital og gjeld Note Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endringer i kundefordringer Endringer i leverandørgjeld Effekt av valutakurs endringer Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kont. str. fra operasjonelle aktiviteter Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler Netto endring i konsernintern lånesaldo Netto kont. str. fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av kortsiktig gjeld Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling langsiktig gjeld Innbetaling av egenkapital Netto kont. str. fra finansieringsaktiviteter Netto endring i betalingsmidler Betalingsmidler jan Betalingsmidler des

18 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømsanalyse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Det er ingen endrede regnskapsprinsipper. 1-1 Konsolidering Konsernregnskapet inkluderer Global Rig Company ASA og selskaper som Global Rig Company ASA har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50% av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. 1-2 Bruk av estimater Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk. 1-3 Valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikkepengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på balansetidspunktet. Valutakurs- endringer resultatføres løpende i regnskapsperioden. 1-4 Salgsinntekter Inntekter fra salg av varer resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning er overført. Inntekter fra salg av tjenester og langsiktige tilvirkingsprosjekter resultatføres i takt med prosjektets fullføringsgrad, når utfallet av transaksjonen kan estimeres på en pålitelig måte. Fremdriften måles som påløpte timer i forhold til totalt estimerte timer. Når transaksjonens utfall ikke kan estimeres pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader inntektsføres. I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat, vil det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført i sin helhet. 1-5 Skatt Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner. 1-6 Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. 18

19 Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varelager regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspris er estimert salgspris ved ordinær drift fratrukket estimerte utgifter til ferdigstillelse, markedsføring og distribusjon. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering. 1-7 Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere. Operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører de økonomiske rettigheter og forpliktelser til selskapet (finansiell leasing) aktiveres som driftsmiddel, og medtas som forpliktelse under rentebærende gjeld til nåverdien av minimumsleien. 1-8 Datterselskap Datterselskapet vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte/ konsernbidraget andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet. 1-9 Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap på krav Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning. Årlig innbetaling til forsikringsselskapet kostnadsføres som pensjonskostnad Kontantstrømsoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. 19

20 Note 2 Lønnskostnader/antall ansatte/godtgjørelser (NOK) GRC ASA Konsern GRC ASA Konsern Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Antall årsverk Godtgjørelser styre og ledelse GRC ASA Selskapets ledelse Periode Lønn Pensjoner Andre ytelser Sum Sum Jan Henning Skåra (CEO) Håkon Knoff (CFO) Styre Periode Lønn Pensjoner Andre ytelser Sum Sum Svein Lang (styreleder) Gunn Mangerud (styremedl.) *Petter Tollefsen (styremedl.) Kjell Robert Nyland Hammen Henrik Tangen (styreleder) Synne Syrrist (styremedl.) Christian Selmer (styremedl.) Sum ledelse Sum styre Sum styre og ledelse *Tallet inkluderer NOK påløpt i 2007, men betalt i Etterlønn: Om selskapet krever at daglig leder trekker seg, vil han ha krav på etterlønn 6 måneder av sin årslønn. Pensjoner: Selskapet etablerte i 2007 en OTP-ordning i henhold til lov om tjenestepensjon. Godtgjørelser styre og ledelse Konsern Ledelse Lønn Pensjoner Andre ytelser Sum Sum Global Rig Company ASA Datterselskaper Styre Lønn Pensjoner Andre ytelser Sum Sum *Global Rig Company ASA Datterselskaper Sum godgjørelse ledelse Sum godtgjørelse styre Sum godtgjørelse styre og ledelse *Tallet inkluderer NOK påløpt i 2007, men betalt i Revisors godtgjørelse (eks.mva) GRC ASA Konsern GRC ASA Konsern Ordinær revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Andre tjenester utenfor revisjon Sum kostnadsført honorar

21 Lederlønn, opsjoner og aksjer: Det ble ved ekstraordinær generalforsamling vedtatt fullmakt til styret om kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsutstedelse. Styret har fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil 2,928 millioner ved utstedelse av inntil 1,464 millioner aksjer. Aksjene kan utstedes til ansatte og styremedlemmer i selskapet og konsernet. Det var per ingen opsjonsavtaler vedtatt av styret, og verken styre eller ansatte i selskapet eller konsernet har hatt opsjoner gjennom året. Det ble ved styremøte i Global Rig Company ASA 16. januar 2009 vedtatt opsjonavtaler i samsvar med vedtak i ekstraordinær generalforsamling. Med unntak av daglig leders direkte eierskap i 50,000 aksjer og indirekte eierskap i ytterligere 100,000 aksjer eide ingen i styre eller ledelse aksjer i selskapet eller konsernet i Styreleder frem til eide imidlertid 207,000 aksjer per I 2009 er pensjons- og forsikringsordninger blitt noe forbedret for selskapets ansatte. For konsernet ble det i slutten av 2008 etablert 401K ordning i USA for ansatte i NorAm Drilling Company, det har dermed vært en styrking av pensjons- og forsikringsordninger i konsernet. Note 3 Skatt (NOK) jan 01 - des 31, 2008 jan 01 - des 31,2007 GRC ASA Konsern GRC ASA Konsern Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag betalbar skatt Skatt 28% Betalbar skatt på årets resultat Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Brutto økning utsatt skatt Utsatt skatt på prinsippendringer ført mot EK Årets totale skattekostnad Herav henført til ekstraordinært resultat Skattekostnad ordinært resultat Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skattefordel: Forskjeller som utlignes Anleggsmidler Omløpsmidler Tilvirkningskontrakter Fremførbart underskudd Gjeld Sum midlertidige forskjeller Grunnlag for beregning av utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt/utsatt skattefordel (28%) Grunnlag ikke balanseført utsatt skatt/skattefordel Ikke balanseført utsatt skattefordel (34%) Utsatt skatt/ utsatt skattefordel Beregnet utsatt skattefordel i datterselskap NorAm Drilling Company balanseføres ikke på grunn av usikkerhet knyttet til verdsettelsen av denne. 21

22 Note 4 Bundne midler (NOK) GRC ASA Konsern GRC ASA Konsern Skyldig skattetrekk, avsatt på egen konto Depositum leasing av kjøretøy og kredittkort Sum Note 5 - Egenkapital og aksjonærinformasjon (NOK) Aksjekapital Antall aksjer Pålydende Aksjekap. Antall aksjer Pålydende Aksjekap. Aksjekapital GRC ASA og Konsern Ordinære aksjer Sum Egenkapital GRC ASA og Konsern GRC ASA Konsern Aksjekap. Overkursfond Annen egenkap. Sum Annen egenkap. Sum Egenkapital Stiftelse *Kapitalutvidelse Emisjonskostnad Omregningsdiff Årsresultat Avvik Egenkap *Kapitalutvidelsene i 2008 ble gjort i to omganger: I ordinær generalforsamling 30. juni ble utstedelsen av 30,6 mill. aksjer godkjent, og ved ekstraordinær generalforsamling 11. juli ble ytterligere 6,2 mill. aksjer utstedt. Alle aksjer ble tegnet til kurs kr 9/aksje. Per hadde selskapet og konsernet 110 aksjonærer. Det er kun utstedt ordinære aksjer. Tegningsretter Obligasjonslånsavtalen signert 28 juni 2007 inkluderte tegningsretter som gir rett til tegning av en aksje per tegningsrett til en pris på kr 11,50. Tegningsrettene gjelder i tre år. Tegningsrettene er frittstående og ble ikke påvirket av oppgjøret av obligasjonslånet i august 2008 Selskapets 10 største aksjonærer GRC ASA og Konsern Eierandel GOLDMAN SACHS INT. - EQUITY - NOM 75,4 % PACTUM AS 2,4 % ROGALAND VEKST AS 2,0 % SEB PRIVATE BANK S.A. LUXEMBOURG NOM 1,6 % GOLDMAN SACHS & CO - EQUITY NOM 1,2 % CONSAFE SECURITIES AB 1,0 % HAVILA AS 1,0 % AKSJEVOLD AS 1,0 % RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK 0,8 % CROWN HILL CHARTERING A/S 0,6 % Total 87,1 % Per eide adm. dir aksjer direkte, samt 100,000 indirekte gjennom sitt heleide selskap J Binvest AS. Ingen andre i styre eller ledelse eide aksjer i selskapet eller konsernet. Årsrapporten er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge 22

23 Note 6 Mellomværende med konsernselskaper (NOK) Alle konserninterne lån har en opprinnelig løpetid på 5 år. Per var gjenværende løpetid for lånet til Global Rig Active AS og NorAm Drilling Company ASA ca 3,5 år, mens øvrige datterselskaper hadde en løpetid på sine lån fra morselskapet på ca 5 år. Global Rig Company ASA Per Per Lån til Global Rig Active AS Lån til Global Rig Active 2 AS Lån til Global Rig Active 3 AS Lån til Global Rig Active 4 AS Lån til Global Rif Active 5 AS Lån til NorAm Drilling Company Konsern Per Per Global Rig Company ASA lån til Global Rig Active AS Global Rig Company ASA lån til Global Rig Active 2 AS Global Rig Company ASA lån til Global Rig Active 3 AS Global Rig Company ASA lån til Global Rig Active 4 AS Global Rig Company ASA lån til Global Rig Active 5 AS Global Rig Company ASA lån til NorAm Drilling Company Global Rig Active AS fordring på NorAm Drilling Company Global Rig Company ASA har gitt lån til datterselskapene, for å sikre driften i en oppstartsperiode. Disse lånene blir renteberegnet,og rentene er lagt til lånet. Tilbakebetalinger fra datterselskapene er blitt fratrukket lånesaldo. Global Rig Active AS fakturerer NorAm Drilling Company for leie av borerigger. Avtaler mellom konsernets selskaper er inngått på vilkår konsernet anser som markedsmessige. Note 7 Aksjer og andeler i datterselskap (NOK) Selskapsnavn Bokført verdi Eierandel Stemmandel Egenkapital 08 Resultat 08 Forr. kontor Global Rig Active AS % 100 % Bergen Global Rig Active 2 AS % 100 % Bergen Global Rig Active 3 AS % 100 % Bergen Global Rig Active 4 AS % 100 % Bergen Global Rig Active 5 AS % 100 % Bergen Global Rig Active 6 AS % 100 % Bergen NorAm Drilling Company % 100 % Houston Selskapsnavn Bokført verdi Eierandel Stemmandel Egenkapital 07 Resultat 07 Forr. kontor Global Rig Active AS % 100,0 % Bergen NorAm Drilling Company % 100,0 % Houston Note 8 Varige driftsmidler Selskapet har per en beholdning på fot med borerør til en bokført verdi på NOK Disse vil bli overført til et av datterselskapene når det er klart hvem som har behov for dem. Global Rig Company ASA har ikke foretatt avskrivninger på borestrengen da den ikke er blitt benyttet. 23

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsrapport 2008 Xtra personell as

Årsrapport 2008 Xtra personell as Årsrapport 2008 Xtra personell as www.xtra.no 1 ÅRSBERETNING FOR 2008 Xtra personell er et bemanningsselskap som tilbyr løsninger for midlertidig og fast bemanning av kompetansekrevende oppgaver til privat

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer