1 S T Y R E T S B E R E T N I N G

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 S T Y R E T S B E R E T N I N G"

Transkript

1 COOP TRONDHEIM OG OMEGN BA Å r s b e r e t n i n g S T Y R E T S B E R E T N I N G INNHOLD: 1. Styrets beretning side Øvrige informasjoner side Regnskap TRONDOS m/ revisors beretning og revisjonsutvalgets melding side Konsernregnskap TRONDOS side Dette er TRONDOS side 12 ARTEN AV VIRKSOMHETEN OG HVOR DEN DRIVES Coop Trondheim og Omegn BA, TRONDOS, driver detaljhandelsvirksomhet i kommunene Trondheim, Stjørdal, Melhus, Malvik, Skaun og Klæbu. TRONDOS driver handel innenfor varegruppene dagligvarer, bygge- og jernvarer, elektrisk, sport, klær/sko, møbel/interiør og drivstoff. TRONDOS eier og driver ved utgangen av året følgende kjedebutikker innenfor Coop: 2 Coop Obs! Hypermarked med tilhørende byggvarehus, sportsvarehus og kafeteria Coop Byggmix 22 Coop Prix 5 Coop Mega 1 Coop Sport TRONDOS, sammen med 134 andre samvirkelag, eier andelslaget Coop NKL BA. De eier igjen Coop Norge AS, som er konsepteier og grossist/varedistributør for de kjeder hvor TRONDOS sine forannevnte butikker inngår. Coop i de 3 skandinaviske land har et felles innkjøpsarbeid gjennom selskapet Coop Trading AS sammen med den sterke forbrukerkooperasjonen i Finland. Videre eier og driver TRONDOS 1 interiørvarehus (Domus Interiør), 3 anlegg for salg av drivstoff, 2 kafeteriaer, 2 S-butikker og 1 kiosk. TRONDOS eier de fleste eiendommer hvorfra butikkvirksomheten drives, og til sammen eier TRONDOS 36 eiendommer med et samlet areal på om lag kvm. I tillegg til egne butikker, har TRONDOS ca. 140 eksterne utleieforhold, med en samlet husleieinntekt på 37,1 millioner kroner i Medlemmene har anledning til å ha spareinnskudd i TRONDOS, og ved årsskiftet var de samlede innskudd på 881,9 millioner kroner. Denne kapitalen, sammen med oppbygd egenkapital, gjør at TRONDOS har en samlet finanskapital på 2 224,4 millioner kroner pr Det alt vesentlige er plassert i obligasjons- og pengemarkedet, men 96,5 millioner kroner i aksjemarkedet. I tillegg eier TRONDOS 100 % av aksjene i Din Bil AS, som til sammen utgjør konsernet. Datterselskapet eier og driver et bilanlegg sentralt beliggende på Sluppen i Trondheim. De er forhandler av bilmerkene Saab og Ssang Yong, og driver for øvrig med salg av brukte kjøretøyer, salg av deler og rekvisita og verksteddrift. Vel halvparten av anlegget er leid ut til andre virksomheter innen bilbransjen. GRUNNLAGET FOR FORTSATT DRIFT ØKONOMISK UTVIKLING Ved inngangen til 2008 var det stor usikkerhet og uro omkring utviklingen i verdensøkonomien. Tidlig på våren ble det klart at store banker i USA og Europa satt på store tap i sine utlånsporteføljer, og måtte ha krisehjelp fra myndighetene. Likevel så det lyst ut for veksten i de store framvoksende økonomier med Kina i spissen. Olje- og andre råvarepriser nådde derfor rekordhøye nivå fram mot sommeren. I løpet av høsten skjedde det som må karakteriseres som et krakk i verdensøkonomien. Bankvesenet i USA og Europa unngikk sammenbrudd, bare takket være enorme støttetiltak og garantier fra myndighetene. Formuesverdiene (aksjer, obligasjoner, eiendom) og olje- og råvareprisene stupte. De siste måneder av 2008 var det et betydelig fall i den globale industriproduksjon og økonomiske aktivitet. Arbeidsledigheten både i den vestlige verden og i utviklingslandene økte sterkt, og sentralbankene verden over senket rentene med flere prosentpoeng. Aksjemarkedene på global basis falt med 44 % i Norge hadde samme utviklingstrekk som verdensøkonomien, men med noen måneders forsinkelse. Eiendomsprisene falt mye gjennom året. Bankene fikk problemer med å refinansiere sine store lån i utlandet, og myndighetene måtte tre støttende til. Aksjeverdiene på Oslo børs falt med 54 %, som er noe av det største fall blant alle land i Årsaken er at olje- og råvarepriser gikk ned med % det siste halvåret. Dette er nok også en del av årsaken til at verdien på den norske kronen var svært lav ved årets slutt. Norges Bank senket styringsrentene med 2,75 % - poeng de siste ukene av 2008, som en følge av det store fallet i den økonomiske aktiviteten. Varehandelen merket også den negative utvikling i verdensøkonomien gjennom fallende omsetningsvekst utover året. Likevel ble det totalt sett et positivt år med en økning i omsetning (eksklusiv bil og bensin) på 3,8 %, og med prisstigning på 1,5 % ble volumøkningen vel 2 %. I andre halvår var det imidlertid en markert nedgang i omsetning av kapitalvarer (bygg, møbel, elektrisk), og disse varegruppene kom ut med om lag uendret omsetningsutvikling over året. Dagligvarer og sport derimot hadde pen økning i hele Sterkest volumvekst var det på varegruppen sport (om lag 6 %), mens høyest omsetningsvekst hadde dagligvarer (7 %), men her var det også en markert prisstigning på vel 4 %. Varehandelen i Trondheimsområdet opplevde også i 2008 at markedet vokste gjennom en sterk befolkningsvekst. På anleggssiden kom det til store faghandelsanlegg på Lade helt på slutten av I mai 2008 åpnet en stor dagligvarebutikk (Ultra) på Lade, og et større byggevarehus (Byggmakker) ved E6 på Tonstad. I 2008 var det noen eierskifter, som fikk konsekvenser i TRONDOS sitt område. Rema overtok 4 Lidl - butikker i vårt område. Coop NKL kjøpte Smart Club - kjeden, men kjedens anlegg like ved City Syd i Trondheim ble lagt ned fra august M.h.t. infrastruktur skjedde det også vesentlige begivenheter i Et klart flertall i bystyret er blitt enig om en miljø- og trafikkplan for Trondheim. Som et første ledd i dette ble det fra august innført trafikkreguleringer i Midtbyen, hvor kollektivtrafikken ble kraftig prioritert på privatbilens bekostning. Samvirkelagene i Norge nådde en i 2008 omsetning på 35,3 milliarder kroner, som er en økning på 6,2 %. Inkludert omsetning fra oppkjøpet av Smart Club fikk Coop en økning i detaljomsetningen på 7,7 %. Coop økte sin markedsandel på dagligvarer i 2008, og oppnådde en andel på 24,1 % (fra 23,8 % i 2007). Antall samvirkelag ble i 2008 gjennom sammenslåinger redusert med 6 til 135 pr Disse samvirkelagene har pr. samme dato medlemmer, som er 4,6 % flere enn året før. TRONDOS I 2008 Årets drift Netto omsetning i 2008 endte på 2 972,3 millioner kroner, og det er 117,9 millioner kroner eller 4,1 % mer enn året før. Årsregnskapet er gjort opp ut fra forutsetningen om fortsatt drift, og styret mener det ikke er noen tvil om grunnlaget for denne vurdering. Styret i Trondos: Bak fra venstre: Torgeir Svenning, Tore Høiem, Børge Tingstad, Per Ivar Selbekk, Siri Gerhardsen og Rolf Michelsen. Foran fra venstre: Liv Ulstad, Styrets leder Lisbeth Bull Husby og Ann Guri Tiller.

2 Dette er nok noe under markedsveksten på om lag 6 % for TRONDOS sine varegrupper. På dagligvarer økte TRONDOS med 7,0 %, som er litt under markedsveksten. TRONDOS hadde en omsetningsnedgang på spesialvarer på 1,4 %, mens markedet her er litt opp. Det største negative avvik mot markedet hadde vi på varegruppen sport, men her har TRONDOS i 2008 konkurrert mot nye og større anlegg. TRONDOS sine 2 YX - stasjoner har hatt en markert nedgang i drivstoffvolum. Av våre butikkprofiler er det Coop Prix som i 2008 hadde best omsetningsvekst, da de økte med 8,8 %. Våre 2 Coop Obs! Hypermarkeder økte med 3,6 % (eksklusiv drivstoff), som er klart under markedsveksten på om lag 5 %. Det var på varegruppen sport man tapte markedsandel i Hypermarkedene hadde en klart bedre omsetningsutvikling i 2. halvår etter at Smart Club på Tiller avviklet, og det ble vanskeligere å bruke privatbil i Midtbyen. Coop Mega økte med 3,2 %, og det er særlig Coop Mega Valentinlyst og Coop Mega Moholt som drar ned samlet vekst. På Coop Mega Valentinlyst ble omsetningen hemmet av ombygning det meste av året, men åpnet butikken i ny og større utgave. Etter reåpningen har butikken hatt kraftig omsetningsøkning, og i desember 2008 økte butikken med 37 % i forhold til samme periode året før. Bruttofortjenesten i 2008 endte på 610,2 millioner kroner, og som er 20,5 % av omsetningen. Dette er 37,5 millioner kroner eller 6,6 % mer enn året før, og marginen på varesalget var 20,1 % i Det er på varegruppen dagligvarer man har høyere marginer i 2008, og skyldes i hovedsak bedre innkjøpsbetingelser fra Coop NKL BA. Varetellingen viste klart høyere opptalte beholdninger (9,5 %) enn i Økningen er størst på dagligvarebutikkene, men årets svinnprosent er ørlite ned i forhold til fjoråret. Andre inntekter var i 2008 på 62,0 millioner kroner, som er 8,6 millioner kroner lavere enn året før. Årsaken er at man i 2008 ikke hadde salgsgevinster (5,2 millioner kroner i 2007). I 2008 mottok man 3,7 millioner kroner (8,5 millioner kroner i 2007) i etableringsrabatt (siste året) fra Coop NKL etter utbyggingen på City Lade i Husleieinntekter på 37,1 millioner kroner er største posten i andre inntekter, og dette er 1,4 millioner kroner (3,9 %) mer enn i Lønnskostnadene økte med 7,6 %, eller 21,4 millioner kroner, slik at de kom på 303,1 millioner kroner i Utførte timeverk økte med 2,8 %, som gir en nedgang i omsatt varemengde pr. arbeidet time på om lag 2,25 %. En del av økningen i arbeidede timer kommer som følge av utvidet åpningstid, og særlig da på de 22 Coop Prix - butikkene. Pensjonskostnadene øker med om lag 6,5 millioner kroner, hovedsakelig som følge av lovendring som gir større pensjonsrettigheter for de som arbeider deltid. TRONDOS gikk fra over til en innskuddsbasert pensjonsordning for nyansatte. En stor del av de ansatte som var omfattet av den ytelsesbaserte ordingen valgte å gå over på den innskuddsbaserte pensjonsordningen. Den ytelsesbaserte ordningen ble lukket fra På den andre siden oppnådde TRONDOS ikke så godt resultat før skatt i 2008 at det utløste resultatbonus for de ansatte. Dette utgjør en nedgang i personalkostnadene på 7,5 millioner kroner sammenlignet med Avskrivninger av eiendommer og butikkutstyr kom på 55,3 millioner kroner, som er 2,0 millioner kroner (- 3,5 %) lavere enn året før. Annen driftskostnad er opp med 15,5 millioner kroner til 179,9 millioner kroner, og det er 9,4 % mer enn året før. Av dette kommer 6,1 millioner kroner (36,0 %) p.g.a. økte energikostnader, og som i all vesentlighet skyldes økte 2 energipriser, særlig for oss i Midt - Norge. Videre øker drifts- og utviklingskostnader eiendom med 5,4 millioner kroner (16,4 %) i I 2007 var det høye kostnader i forbindelse med et større IKT prosjekt. Det har vist seg noe mer tids- og kostnadskrevende å implementere nye løsninger rundt omkring i butikkene og i organisasjonen. Reduksjonen i kostnadene i 2008 på 3 millioner kroner er noe mindre enn forventet. Til sammen ender ovenstående poster opp i et driftresultat for 2008 på 133,9 millioner kroner, som er ned 6,0 millioner kroner (- 4,3 %) fra året før. Resultat før avskrivninger er ned 8,0 millioner kroner. En inntektsvekst på 4,5 % eller 28,9 millioner kroner i 2008 er akseptabelt. Kostnadsveksten før avskrivninger på 36,9 millioner kroner eller 8,3 % er noe høy, og det vil være viktig at denne kostnadsveksten i 2008 generer nye inntekts- eller effektivitetsforbedringer i tiden framover. Netto finansresultat endte med 1,4 millioner kroner i minus, og som er ned 55,7 millioner kroner fra året før. TRONDOS oppnådde en positiv avkastning på finanskapitalen i Finansinntektene i 2008 var 47,7 millioner kroner. Dette er 39,5 millioner kroner lavere enn i Renteinntektene kom på 132,0 millioner kroner, som er 57,4 millioner kroner høyere enn året før, og som gir en avkastning på nær 7 % på rentepapirene. I finansinntektene ligger det også et fall i markedsverdien på aksjebeholdningen på 84,3 millioner kroner, og som gir en negativ avkastning på 46 %. Oslo Børs gikk ned 54 % i Finanskostnadene, som hovedsakelig består av renter på medlemsinnskudd, økte med 16,3 millioner kroner til 49,1 millioner kroner. Gjennomsnittlig rente på medlemsinnskudd i 2008 utgjorde 5,4 % (3,7 % i 2007). Balanse pr Eiendelene har en bokført verdi pr på 3 046,6 millioner kroner, og dette er 144,0 millioner kroner (5,0 %) mer enn året før. Varige driftsmidler er ned 14,7 millioner kroner, da årets avskrivninger er større enn årets investeringer på 41,9 millioner kroner. Av årets tilgang er 36,8 millioner kroner knyttet til oppgradering av butikk og inventar på Coop Mega Valentinlyst som reåpnet Varebeholdningene, redusert med nedskrivninger, øker med 13,5 millioner kroner eller 10,9 %. Vi har særlig mer dagligvarer på lager ved årets slutt. Finanskapitalen øker med 142,3 millioner kroner (6,8 %) og utgjør 2 224,4 millioner kroner. Til sammenligning er medlemsinnskuddene (eneste rentebærende gjeld) opp 56,9 millioner kroner. Den klart største del av finanskapitalen er plassert i bank-, stats- og kommuneobligasjoner (jfr. note 13 og 14). Vi mener det er relativt liten kredittrisiko i disse papirer. I den sammenheng har det stor betydning at myndighetene i Norge og utlandet åpenbart legger stor vekt på at bankvesenet har markedets tillit, og bidrar med de nødvendige tiltak til dette. Plasseringer i aksjer var 96,5 millioner kroner pr , og dette utgjør 4,3 % av finanskapitalen. Aksjebeholdningen har stor spredning på land og selskaper. Aksjenes markedsverdi ved årsskiftet er om lag likt med kostpris. Selv om aksjemarkedet pleier å snu før realøkonomien, forventer vi fortsatt svingende aksjekurser i tiden framover, og at de i 2009 ikke vil komme tilbake til nivåene fra Medlemsinnskuddene pr er på 881,9 millioner kroner. Dette er en økning på 56,9 millioner kroner (6,9 %). Kjøpeutbytte for 2007 på 93,3 millioner kroner og renter for 2008 på 47,4 millioner kroner tilførte medlemsinnskuddene til sammen 140,7 millioner kroner i 2008, hvor tilsvarende tall for 2007 var 119,2 millioner kroner. Opptjent kjøpeutbytte for 2008 som tilføres medlemskonto pr er 98,6 millioner kroner, hvorav 80,7 millioner kroner (76,6 millioner kroner i 2007) er opptjent gjennom kjøp i TRONDOS. Pr har TRONDOS medlemmer, som er en økning på De nye medlemmer har i 2008 innbetalt 0,3 millioner kroner i ansvarsinnskudd, slik at total ansvarskapital er 10,5 millioner kroner. Samlet egenkapital er opp 17,1 millioner kroner (1,0 %) til 1 683,4 millioner kroner, som er 55,3 % av totalkapitalen. HELSE, MILJØ- OG SIKKERHET 2008 Internkontroll HMS Konkrete mål- og tiltaksplaner, samt interne rapporteringsrutiner, bidrar til å sikre at virksomheten oppfyller kravene i det lovverk bedriften er berørt av. Både ansatte og bedriftens omgivelser skal oppleve at HMS - arbeidet taes på alvor og stadig utvikles og forbedres. Det er bedriftens holdning at helse, miljø og sikkerhet skal vektlegges på lik linje med annet viktig arbeid. HMSarbeidet er en av grunnpilarene for gode resultater og god kvalitet. Et godt arbeidsmiljø bidrar dermed til å fremme god helse blant de ansatte og til økt driftseffektivitet. Systematisk og målrettet arbeid med helse, miljø og sikkerhet påvirker arbeidsmiljøet, og bidrar til å skape trygge og gode arbeidsplasser. Internkontrollrutinene er gjennomgått, og er blitt oppdatert i løpet av året. Arbeidsmiljøutvalget/vernetjenesten AMU består av seks medlemmer - hvorav tre er valgt av og blant de ansatte. AMU har i løpet av året hatt til behandling en rekke saker med direkte tilknytting til arbeidsmiljøet. Rapport fra vernerundene har i så måte stått sentralt. Bedriftshelsetjeneste og hovedverneombud har fremlagt for AMU årsrapport fra sine respektive felt, samt at AMU har behandlet en totalrapport over HMS - tilstanden i virksomheten. TRONDOS har et tett samarbeid med Brattøra Bedriftshelsetjeneste, hvilket har fungert meget bra i Arbeidsmiljø/sykefravær Virksomheten sett under ett hadde et sykefravær i 2008 på 7,1 %. Dette betyr en nedgang i sykefraværet, sammenliknet med 2007, på 1,1 % - poeng. Målsettingen for året var en nedgang i sykefraværet på 1 % - poeng, hvilket vi i 2008 har lyktes med. Gjennom rapporter som er innkommet, løpende dialog med driftsapparatet, verneombud og tillitsvalgte, er det intet som tilsier at sykefraværet skyldes arbeidsmiljøet eller negative forhold ved arbeidsplassen. For å ha et best mulig grunnlag når det gjelder å følge med i hvordan sykefraværet utvikler seg over tid, utarbeides kvartalsvise statistikker for den enkelte avdeling og for TRONDOS totalt. Sykefraværsutviklingen er et fast tema på interne personalmøter. Videre følges sykefraværet opp via etablerte fraværsgrupper. Her deltar foruten representant fra personalavdelingen, ledere i drift, samt representant fra Brattøra Bedriftshelsetjeneste. TRONDOS har hatt god erfaring med fraværsgruppene i Arbeidsmiljøet og sykefraværsutviklingen vil fortsatt få sterk fokus fremover. Av praktiske tiltak som er blitt iverksatt, og som på sikt vil bidra til at arbeidsmiljøet forbedres ytterligere nevnes: Fokus på arbeidsmiljøfaktorer ved nybygg og ombygninger av butikkenheter, utskifting og forbedringer av utstyr og hjelpemidler, revidering og forbedring av arbeidsrutiner. Videre er individuell oppfølging av sykemeldte, kartlegging av faktorer som påvirker arbeidsmiljøet, samt forbedring av rutiner mht. sykefraværsoppfølging gjennomført. Eget AKAN utvalg og egne retningslinjer for AKAN-arbeidet i TRONDOS er etablert. Det er ikke skjedd arbeidsulykker av alvorlig karakter i løpet av året. Styret anser, gjennom de tiltak som er gjennomført, arbeidsmiljøet som tilfredsstillende. Andre miljøaspekter Kjernevirksomheten i Coop er kjøp og salg av varer. Våre vesentligste miljøaspekter innebærer transport, avfall, energiforbruk og de miljømessige effektene våre produkter kan medføre etter at de er solgt til forbruker. Av positive aspekter bør nevnes Coop s innsats for å endre forbruket mot mer miljøvennlige produkter, og den følgende hold-

3 ningsendring dette kan medføre hos forbruker. Følgende mål gjelder for miljøarbeidet i Coop: Coop skal være i fremste rekke når det gjelder miljøengasjement. Forbrukeren skal ha kjøpetrygghet gjennom et sortiment av mer miljøvennlige produkter. Alle våre valg og handlinger skal være basert på prinsippene for en bærekraftig utvikling. Styret i TRONDOS kan heller ikke se at bedriftens virksomhet medfører forurensning av det ytre miljø. LIKESTILLING Medlemstillitsvalgtes organer og ansatte i TRONDOS TRONDOS har nedfelt i sine vedtekter at begge kjønn skal være representert i lagets valgte organer. Det tilstrebes derfor en kjønnsmessig likeverdig representasjon i de ulike organer som; representantskap, kretsstyrer og styret. Ved interne omstillinger, ansettelser, kompetanseutvikling og ved innplassering i stillings- og lønnssystemer tilstreber ledelsen at likestillingsperspektivet ivaretas. Representantskapet, som er TRONDOS høyeste organ, hadde i 2008 en kvinneandel på 40 %. Samlet kvinneandel i TRONDOS 12 kretsstyrer er på 46 %. TRONDOS hovedstyre har en kvinneandel på 57 %. Styrets leder er kvinne. Lagets administrative ledergruppe er sammensatt av åtte medlemmer, som alle er menn. TRONDOS hadde ved siste årsskifte i alt ansatte. Av disse er 63 % kvinner og 37 % menn. Antall faste ansatte er 719. Av disse er 58 % kvinner og 42 % menn. Lønnspolicy Bedriftens policy i lønnsspørsmål bygger på prinsippet om lik lønn for likt arbeid av lik verdi, uavhengig av kjønn. Bedriften har et stillingsbasert lønnssystem, hvor de respektive stillingskategorier innplasseres på grunnlag av stillingenes kompetansekrav, noe som bidrar til å sikre lik avlønning innenfor de ulike stillingskategorier, uavhengig av kjønn. Ved siste årsskifte viser våre lønnsstatistikker at gjennomsnittslønnen for butikkansatte medarbeidere er lik for både kvinner og menn. Det samme gjelder for butikkledere, hvor lønnen består av en fast del pluss en variabel del basert på omsetning og oppnådde resultater. Spesielle likestillingstiltak Det er ikke iverksatt spesielle likestillingstiltak i løpet av året. Styret anser at bedriften gjennom sin policy og personaladministrative rutiner oppfyller likestillingslovens krav. Tabellen viser kjønnsfordelingen i medlemsvalgte organer og blant ansatte pr : Antall totalt Kvinner Menn Representantskapet % 60 % Kretsstyrene (i alt 12) % 54 % Hovedstyret 7 57 % 43 % Revisjonsutvalg 3 00 % Adm. ledelse % Ansatte totalt faste/ midl.tidig ans % 37 % Fast ansatte heltid % 63 % Fast ansatte deltid % 21 % Midlertidig ansatte (ekstrahjelp/vikarer) % 34 % Adm. stillinger % 57 % Butikkledere % 80 % Nyansatte/ skiftet stilling ledere % 87 % Sykefravær 7,1 % 8,7 % 5,4 % 2,2 millioner kroner i Selskapets likviditet og egenkapital er fortsatt tilfredsstillende. Egenkapitalandelen er på 50,5 %. Utsiktene for bilsalget i 2009 er også usikre og negative. De er vel ekstra utfordrende for datterselskapet, som forhandler bilmerkene Saab og Ssang Yong, og hvor det er usikkerhet om produsentenes framtidige utvikling. ØKONOMISK UTVIKLING 2009 De øverste internasjonale økonomiske organer (IMF og OECD) har meget dystre prognoser for IMF sier at 2009 antagelig blir det dårligste år for verdensøkonomien siden andre verdenskrig, med en antagelse om nærmest nullvekst på global basis. OECD sier det kan bli millioner nye arbeidsløse i 2009 og På den andre siden er det klart at myndighetene i alle land vil sette i verk kraftige tiltak for å motvirke fallet i produksjon og økonomisk aktivitet. Herunder er det også snakk om betydelig kapitaltilførsel til bankene. USA synes her å føre an, og den nye Obahma - administrasjon i USA lanserte straks en betydelig tiltakspakke gjennom tilleggsbevilgninger i de offentlige budsjettene, og har også varslet omfattende tiltak overfor bankene og låntagere som har problemer. Det er stor usikkerhet om myndighetene klarer å stabilisere og snu nedgangen i økonomien, og om de store landene i den sammenheng klarer å oppnå et effektivt samarbeid. Det er også begrunnet frykt for at vanskeligheter som den brutale økonomiske nedgangen gir for millioner av mennesker, vil utløse sosial uro og politisk ustabilitet i flere land. Det er opplagt at statsfinansene blir kraftig svekket i mange land, herunder i store vestlige land som USA og Storbritannia, og i enda større grad for landene i Sør- og Østeuropa. De øverste internasjonale organer synes å være av den oppfatning at fallet i den globale økonomien etter hvert flater ut, og at en positiv utvikling kan starte i løpet av 2. halvår 2009 eller 1. halvår Under disse særdeles vanskelige økonomiske forhold, skal FN avholde sin store klimakonferanse i København i november Her er et mål å komme fram til forpliktende internasjonale avtaler som begrenser utslippene av spesielt CO 2. Dersom og når det blir en avtale, er det nokså opplagt at de største kravene og økonomiske uttellingene blir lagt på de rike landene i Vesten. Norge opplever ved starten av 2009 at prisen på sine eksportvarer (olje, aluminium, fraktrater etc.) ligger på uvanlige lave nivåer, noe som gir bedrifter og staten mye mindre inntekter enn man er vant til de siste årene. Disse prisene vil nok ligge lavt så lenge den globale økonomiske aktiviteten er såpass svak som den er ved inngangen til Selv om den norske stat har en unik positiv finansiell posisjon, har kommunene, bedriftene og husholdningene en svært høy gjeldsgrad. Derfor utgjør den kraftige rentenedgangen rundt årsskiftet en stor stimulans for norsk økonomi. I tillegg kommer regjeringens tiltakspakke fra januar. Likevel synes det nokså klart at i første halvår 2009 får vi en svak økonomisk utvikling, og hvor arbeidsledigheten nok vil øke markant. Utviklingen videre vil være avhengig av nivået på oljeprisen, og dermed aktiviteten i den for norsk økonomi så svært viktige oljeservice - sektoren. Videre om staten og bankene får til en normalisering av kredittilgangen i Norge. Varehandelen starter 2009 med en todelt situasjon. De som omsetter importerte kapitalvarer opplever svikt i markedet, samt at de etter hvert må betale mer for varekjøpene p.g.a. svak norsk krone. De som omsetter dagligvarer og andre basisvarer, opplever fortsatt greie markedsforhold. Varehandelen vil nok i 2009 møte noe mer usikre og dermed forsiktige forbrukere. Sammen med økende varepriser fra svak norsk krone og dyrere landbruksvarer, vil det nok bli et merkbart større press på varehandelens marginer. På den andre siden vil varehandelen ha fordel av et mindre stramt arbeidsmarked og lavere energipriser, og vel også lavere husleier for enkelte. Volumveksten for varehandelen i 2009 antas samlet sett å bli nokså moderat, 0 2 %, men med store svingninger mellom varegrupper og i ulike perioder av året. TRONDOS I 2009 Omsetningen for 2009 er budsjettert til 3,0 milliarder kroner. Resultat før skatt er budsjettert til 139,4 millioner kroner, mens investeringsbudsjettet for TRONDOS i 2009 er på 79,9 millioner kroner. I vår strategiske plan for perioden har vi nedfelt en vesentlig sterkere satsing på oppgradering og utvidelse av våre butikker og eiendommer, samt etablering av nye butikker. Vi vil derfor sette inn mer ressurser på dette området i årene fremover. I 2009 har vi planer om å gjøre en oppgradering på de fleste av våre Coop Prix butikker til kjedens nye visuelle profil. Samtidig gjør vi også en oppgradering av frukt- og grøntavdelingen, samt brødavdelingen, på våre Coop Prix. I tillegg jobber vi for å utvide salgsarealene til noen av Coop Prix butikkene i Når det gjelder Coop Obs! vil vi også her oppgradere den visuelle profilen på hypermarkedene i 2009, mens vi ser for oss kun mindre endringer på Coop Mega. Den uro vi ser i finansmarkedene globalt vil også påvirke detaljhandelen i Norge. Vi forventer en mindre vekst i detaljhandelen i 2009 enn det vi har opplevd de siste årene, og vi forventer en konkurranseendring som medfører et økt press på våre marginer. Dette har vi hensyntatt i våre budsjett. Samtidig vil det i slike økonomisk urolige tider dukke opp spennende muligheter for ytterligere vekst og ekspansjon, og såfremt dette vil styrke vår posisjon og vår eksisterende virksomhet, vil vi vurdere disse mulighetene nøye når de eventuelt dukker opp. Vi kommer også i 2009 til å møte både gamle og nye konkurrenter med aggressiv prissetting, effektiv butikkdrift og med dyktige medarbeidere. I tillegg til våre lave priser vil våre medlemmer også for sitt kjøp i 2009 få utbetalt 3 % kjøpeutbytte. Overskuddsdelingen er noe som virkelig skiller oss ut fra våre konkurrenter, og det er derfor viktig at vår drift er så effektiv at vi kan opprettholde kjøpeutbyttet på dette nivå også i årene fremover. ANVENDELSE AV ÅRETS OVERSKUDD (1000 KR): Årets overskudd anvendes slik: Reservefond Renter ansvarsinnskudd 872 Kjøpeutbytte for Til disposisjonsfond DIN BIL AS Datterselskapet merket selvsagt konjunkturomslaget i 2. halvår 2008, da bilsalget falt betydelig. Omsetningen er derfor ned 17,7 % eller 12,9 millioner kroner, og endte på 60,1 millioner kroner. Driftsresultatet kom på 2,3 millioner kroner, som er 0,9 millioner kroner eller 27,3 % svakere enn året før. Årsresultatet etter skatt endte på 1,5 millioner kroner, mot Trondheim Rolf Michelsen Lisbeth Bull Husby Børge Tingstad nestleder styrets leder Siri Gerhardsen Liv Ulstad Ann Guri Tiller Torgeir Svenning Torbjørn Skei adm. direktør 3

4 2 Ø v r i g e I n f o r m a s j o n e r STYRET Styret har i 2008 avholdt til sammen 14 styremøter og behandlet 76 saker. Styret har sammen med ledelsen hatt sterk fokus på resultatfremmende tiltak, oppfølging av de store eiendoms-/butikkprosjekter og fremdrift i implementering og anvendelse av nytt IT - system. Utviklingen i den lokale og nasjonale konkurransesituasjonen har også hatt styrets oppmerksomhet i De viktigste sakene, foruten ordinære løpende saker, var i den rekkefølge de ble behandlet: Justering av fullmakt til å anmelde kunder og ansatte. Fusjonshenvendelse fra Coop Lysøysund BA. Forslag på kandidater til tillitsverv i Coop. Revidert investerings- og driftsbudsjett for Status i fusjonsforhandlingene med Coop Inn- Trøndelag. Årsregnskap, samt styrets beretning, for Utbygging av kjøpesenteret City Lade. Utbyggingsavtaler mellom grunneiere på Lade og Trondheim Kommune mht. finansiering av lokal infrastruktur. Oppsummering fra kretsårsmøtene Ny driftsorganisasjon for TRONDOS. Utnevnelse av bedriftens representanter til Forhandlingsutvalget, samt Arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget. Tariffoppgjør 2008 samt lokalt lønnsoppgjør. Kjede- og formatutviklingsprogram av Coop Obs! bygg konseptet. Justert investeringsnivå Coop Mega Valentinlyst. Status eiendomsprosjekter. Budsjettmålsettinger og -forutsetninger for Forslag til endringer i normalvedtekter for samvirkelag. Resultatbonusordning for TRONDOS ansatte driftsårene Strategisk plan for TRONDOS. Fullmakt til kjøp av tomteareal på Stjørdal. Budsjett Ombygging og investering i vår eiendom og butikk på Saupstad. REPRESENTANTSKAPET Representantskapet, som består av 45 medlemmer, hadde 2 møter i Det ble i alt behandlet 14 saker. De viktigste sakene i den rekkefølgen de ble behandlet var: Årsregnskap og styrets beretning for Fastsettelse av revisors honorar for Valg. Revidert drifts- og investeringsbudsjett for Budsjett for Forhåndsgaranti kjøpeutbytte Strategisk plan for TRONDOS. REVISJONSUTVALGET Revisjonsutvalget hadde 3 møter i Utvalget deltok som vanlig under varetellingen. De viktigste saker som ble behandlet var: Årsoppgjøret Tertialregnskap Diverse kontrollrapporter. Gjennomgang av styreprotokoller. VÅRE ANSATTE Ansatte med solid innsats I TRONDOS ble det i 2008 utført timeverk, noe som tilsvarer 695 årsverk. De ansatte har med sin innsats bidratt til solid omsetning og et godt resultat i butikkdriften i Det totale resultatet er imidlertid, p.g.a. endringer i finansmarkedet, slik at dette ikke gir grunnlag for resultatbonus til fastansatte ved årets slutt. Kompetanseutvikling I løpet av året er det blitt gjennomført en rekke kurstiltak og konferanser for ansatte. Mye av opplæringen er knyttet til organisasjonsmessige endringer i TRONDOS og behov for økt lederkompetanse i drift. Av tiltakene nevnes: Grunnopplæring butikkledelse, lederseminar, butikkøkonomutdanning, introduksjonskurs for nyansatte, ledertrening for ledere i Coop Mega, verne/hmskurs, salgsledelse, salg- og servicekurs, verdibasert ledelse, vare-/bransjekurs, ranskurs og kjedekurs m.fl. I tillegg nevnes at TRONDOS p.t. har 6 lærlinger innen salg- og servicefaget og butikkslakterfaget. Sosiale tiltak TRONDOS Personalforening arbeider aktivt for å samle ansatte til hyggelig samvær og fritidsaktiviteter. Målet er å utvikle kontakten og samarbeidet mellom de ansatte. Av tiltakene nevnes: Tradisjonell juletrefest for ansattes barn, pensjonisttreff, samt julebord for ansatte. I tillegg arrangerte TRONDOS et større sosialt arrangement i kombinasjon med et lederseminar høsten Utvalgsarbeide Forhandlingsutvalget har i løpet av året hatt 9 møter. Ansattes tillitsvalgte og ledelsen har i fellesskap drøftet og forhandlet om saker med tilknytning til bl.a.: Landsoverenskomsten. Lederoverenskomsten. Hovedavtalen. Arbeidsmiljøloven. Lønnsforhandlinger. Organisasjonsendringer. Åpningstider i butikkene. Prosjektet IT i varestrømmen - Organisasjonsutvikling. Arbeidstidsrammer. Endringer i butikkdrift. Ansattes hovedtillitsvalgt i 2008 har vært Mona K. Bjørn. Arbeidsmiljø- og Samarbeidsutvalget har hatt flere møter i løpet av året hvor bl.a. følgende saker er blitt behandlet: Regnskap og budsjettuttalelser. Rapportering/oppfølging av IK-HMS-arbeidet, bl.a. tiltaksplaner, vernerunder, arbeidsskader- og sykefraværsrapporter. Årsrapporter fra hovedverneombud og bedriftshelsetjeneste. Rapporter om skader og nestenulykker. Prosjektet IT i varestrømmen - Organisasjonsutvikling. Eiendomssaker. AKAN. Aktuelle driftssaker. Aktuelle utviklings- og investeringssaker. Hovedverneombud i 2008 har vært Ståle Simonsen. FORRETNINGSDRIFTEN 1. S-Nærkjøp Antall butikker : 2 : 4,8 millioner kroner Profil : Dagligvarebutikk. Gruppen består av 2 små nærbutikker i Flora og Forradalen. Gruppen hadde 5,3 % omsetningsøkning og ett lite overskudd før kjøpeutbytte og adm. kostnader. 2. Coop Prix Antall butikker : 22 : 729 millioner kroner Profil : Minipris på dagligvarer. Ingen nye Coop Prix butikker i I 2008 ble åpningstiden på Coop Prix utvidet til konkurransedyktige åpningstider. Gruppen hadde en sterk omsetningsvekst på 8,8 %, som er bedre enn markedsutviklingen på dagligvare. Resultatet for gruppen er tilfredsstillende og bedre enn Coop Mega Antall butikker : 5 : 334 millioner kroner Profil : Supermarked, med sterk profil på ferskvarer. Antall butikker er uendret Gruppen hadde en omsetningsutvikling litt under markedet. I november 2008 ble Coop Mega Valentinlyst reåpnet. Omsetningsutviklingen etter reåpningen er meget tilfredsstillende. Salgsarealet økte fra ca. 800 m² til ca m² med sterkere satsning på ferskvare. Coop Mega Valentinlyst ble første svanemerkede butikk i TRONDOS, med topp moderne og miljøvennlig kjøl-/frysutstyr, og med stort utvalg av økologiske og svanemerkede produkter. Samlet resultat for gruppen er tilfredsstillende. 4. Coop Obs! Hypermarked (inklusive byggvarehus) Antall butikker : 2 : millioner kroner Profil : Hypermarked Nye etableringer av kjøpesenter i Lade - området har skjerpet konkurransen. De to hypermarkedene i Trondheim er fortsatt størst av de 23 Coop Obs! Hypermarkedene i Norge. Salgsveksten var størst på dagligvarer. Resultatene samlet for hver av enhetene er tilfredsstillende. 5. Domus Interiør Antall butikker : 1 : 39 millioner kroner Profil : Møbler og interiør til hjemmet. Virksomheten hadde en liten omsetningsnedgang i Butikken står fortsatt uten kjedetilknytning. Resultatet er ikke tilfredsstillende. 6. Diverse butikker Antall butikker : 4 : 67 millioner kroner Gruppen består av Shell Bilby n, Kroa Bilby n, Kafe Melhus og Kiosk Olavshallen. De hadde en omsetningsutvikling lik 2007, og en liten resultatnedgang. Kontrakten med Shell Norge AS på Bilby n utløper 1. april 2009 uten rett til forlengelse for vår del. Det foregår samtaler vedr. kjøp av anlegget. 4

5 7. Faghandel Stjørdal Antall butikker : 2 : 60 millioner kroner Gruppen består av Coop Sport i Kjøpmannsgata samt Coop Byggmix på Tangen. Konkurransen i byggvaremarkedet er noe forsterket. Omsetningsutviklingen har vært svak og driftsresultatet svekket. EIENDOMMENE Foruten generell forvaltning har året vært preget av arbeid med flere mindre endringer og ombygginger. I tillegg har omfattende framtidsrettet prosjektarbeid krevd ressurser sammen med en omfattende om- og utbygging av eiendommen i Valentinlyst Senter. Alle eiendommene omfatter i dag ca kvm bygningsmasse hvorav vel 85 % anvendes i egen butikkdrift. I tall er dette fordelt på ca. 40 interne og ca. 140 eksterne leieforhold. Av aktiviteter under året 2008 nevnes: Ombygging og utbygging av Coop Mega Valentinlyst. Ombygging og utskifting av tekniske anlegg ved diverse eiendommer. Omfattende prosjekter under utredning: Planlegging av utvidelse City Syd med nye butikker og nye parkeringsanlegg. Utvidelse og ombygging av City Lade. Utvikling av ny butikkløsning og oppgradering utleiearealer i Hommelvik. Utvidelse og ombygging av Coop Obs! Bygg Syd. Planlegging av ombygging og utvidelse Coop Prix Kolstad. Eiendomsavdelingen har utført løpende oppgradering og vedlikehold av eiendomsmassen. Arealer for utleie som ved årsskiftet står ledig, er svært lavt. Resultatet er belastet med mange mindre endringer, samt prosjekteringskostnader. Resultatet er i tråd med budsjett og er tilfredsstillende. ORGANISASJONSSEKTOREN TRONDOS har også i 2008 hatt en god utvikling på medlemssiden, med en netto økning i medlemsmassen på nye medlemmer, noe som er på samme nivå som økningene i de foregående år. Det er registrert flest nye medlemmer i områder med unge beboere og studenter, samt i sentrumsnære områder av Trondheim by. Vi har ved utgangen av 2008, medlemmer, hvilket betyr at TRONDOS i dag er landets nest største samvirkelag. I juni ble det arrangert medlemsdag med aktiviteter i våre dagligvarebutikker. Vi hadde servering og underholdning, samt aktiviteter for både voksne og barn. Det ble selvsagt også informert om medlemskap og det å være medlemstillitsvalgt. I tillegg har kretsstyrene arrangert aktiviteter i butikkene løpende gjennom året. Kombinasjonen av et godt utbygd butikknett, konkurransedyktighet på pris/produkt, dyktige butikkmedarbeidere, aktive medlemstillitsvalgte, 3 % kjøpeutbytte og gunstige medlemsfordeler forøvrig, mener vi er årsaken til den gode medlemstilgangen. Kjøpeutbytte, samt rabatter fra samarbeidspartnere, ble det største i lagets historie. I alt 98,6 millioner kroner ble tilført medlemmenes konti. Alle 12 kretser har fulgt opp kretsarbeidet på en utmerket måte, og i tråd med lagets vedtekter. Det er i flere kretser registrert rekordstor oppslutning på kretsarrangementer. Av saker som er drøftet spesielt med medlemstillitsvalgte i 2008, var ny strategisk plan som ble endelig godkjent på Representantskapsmøtet i desember. Utvikling av lagets eiendommer for å tilpasse TRONDOS til en stadig økende konkurransesituasjon diskuteres løpende med de medlemstillitsvalgte. Opplæring av medlemstillitsvalgte har vært gjennomført også i Som tidligere år var det i 2008 meget god oppslutning om våre medlemsreiser. 71 deltakere deltok på tur til Østerrike/Sveits, mens turen til Telemark ble gjennomført i to runder på grunn av meget stor interesse. I alt 168 deltok til sammen på de to turene som gikk i Norge. Kretsene i laget har arrangert to større samlinger (årsmøte og kundetreff) for medlemmene, der orientering om laget er gjennomført. Oppdatering av kretstillitsvalgte om lagets drift er gjort fortløpende, herunder på egne samlinger for medlemstillitsvalgte, og gjennom deltakelse i kretsenes styremøter. Medlemmer i TRONDOS med tillitsverv i andre organer i Coop er følgende i 2008: Lisbeth Bull Husby: Børge Tingstad: Eldar Hernes: Liv Ulstad: Siri Gerhardsen: Rolf Michelsen: Ann Guri Tiller: Torbjørn Skei: SLUTTORD styreleder i Coop NKL BA og styremedlem i Coop Eiendom AS medlem av Representantskapet Coop NKL BA og leder av Arbeidsutvalg Coop Distriktslag Midt-Norge medlem av Representantskapet Coop NKL BA medlem av Representantskapet Coop NKL BA og varamedlem for Arbeidsutvalg Coop Distriktslag Midt-Norge medlem av Representantskapet Coop NKL BA og leder av valg komité Coop Distriktslag Midt- Norge vararepresentant til Representantskapet i Coop NKL BA vararepresentant til Representantskapet i Coop NKL BA medlem av Representantskapet Coop NKL BA og styremedlem i Coop Norge AS 2008 har vært et år med stor aktivitet i TRONDOS. Vi har blant annet utarbeidet og vedtatt en ny strategisk plan for perioden , mange større og mindre butikk- og eiendomsprosjekt har vært under utvikling, og ny driftsorganisasjon for TRONDOS er på plass. Driftsresultatet for 2008 er styret meget godt fornøyd med, men vi skulle selvsagt ønsket at det samlede resultat var enda bedre. Imidlertid er det viktig å merke seg at TRONDOS også på finansforvaltningen ser ut til å ha prestert akseptabelt i forhold til de det er naturlig å sammenligne seg med i et svært vanskelig finansmarked. For å møte en forventet sterkere konkurranse i årene fremover, har vi i TRONDOS i 2008 styrket både vår kapasitet og kompetanse på flere områder. Vi har videreutviklet våre IT - system og driftsorganisasjon for å ta i bruk IT mer i vår forretningsvirksomhet. Dette skal gi oss økt effektivitet og forsterket konkurransekraft i årene fremover. Ordfører i representantskapet i TRONDOS, Eldar Hernes Medlemsveksten fortsatte også i Det er svært gledelig å registrere at vi i 2008 fikk nye medlemmer, og at vi ved årsskiftet hadde hele medlemmer i TRONDOS. Når det gjelder fusjonsprosessene vi hadde med andre samvirkelag i 2008, kom vi dessverre ikke i mål. Dette synes styret er beklagelig da samvirkelagene i Midt- Norge etter vår mening har behov for å samle seg i færre og større enheter. Skulle en fusjon mellom de aller fleste av de større samvirkelagene i Midt-Norge på nytt bli tema, vil TRONDOS være positiv til en slik gjennomgang og prosess. Til tross for et godt driftsresultat i 2008 har vi fortsatt områder vi kan bli bedre på. Styret mener i 2008 å ha hatt fokus på de områder som skal bidra til å øke TRONDOS sin konkurransekraft, og styrke selskapets posisjon i årene fremover. Det er for styret viktig å kunne tilby medlemmene varer med god kvalitet til en lav pris, samtidig som vi skaper et resultat som gir grunnlag for 3 % kjøpeutbytte også i årene fremover. Styret vil til slutt få takke alle som har bidratt til at 2008 ble et bra år for TRONDOS. Takken går til alle ansatte, tillitsvalgte på alle plan, og ikke minst til alle våre medlemmer og andre kunder. 5

6 3 R E G N S K A P T R O N D O S RESULTATREGNSKAP 2008 Alle tall i resultatregnskapet er i 1000 kr % Noter Endr. Salgsinntekt ,1 Annen driftsinntekt ,2 Varekostnad ,5 Lønnskostnad ,6 Avskrivning ,5 Annen driftskostnad ,4 Driftsresultat ,3 Finansinntekt ,3 Finanskostnad ,6 Netto finansresultat ,5 Ordinært resultat før skattekostnad ,8 Skattekostnad ,6 Ordinært resultat ,2 NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE Alle tall i notene er i 1000 kr. Note 1. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapsloven 1998 og norske regnskapsstandarder. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for selskapene i konsernet. Hovedregel for klassifisering og vurdering av eiendeler og gjeld: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp. Spesielt om enkelte poster i balanse og resultatregnskap: Utsatt skattefordel: Utsatt skattefordel er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Finansielle anleggsmidler: Andelsinnskudd Coop NKL BA og aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap er vurdert til kostpris eventuelt nedskrevet med varig verdifall. Andel av egenkapital Coop NKL BA er vist i note 6. Investeringer: Aksjer og obligasjoner som inngår i handelsporteføljer, vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Pensjoner: Beregnede netto pensjonsforpliktelser pr er i samsvar med aktuarberegning. Den framkommer på grunnlag av beregnet brutto opptjente pensjonsforpliktelser minus beregnet verdi av pensjonsmidlene. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Estimatavvik utover korridor resultatføres over gjennomsnittlig gjenstående tjenestetid. Beregningene er i samsvar med NRS 6 Pensjonskostnader. Medlemsinnskudd: Disse består av sparebeløp medlemmene har innestående i Trondos. Det er ingen bindingstid ved uttak, og medlemsinnskuddene er derfor i sin helhet ført opp som kortsiktig gjeld. Skatter: Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. BALANSE pr Alle tall i balansen er i 1000 kr EIENDELER: Noter Utv % ANLEGGSMIDLER: Immatrielle eiendeler: Utsatt skattefordel ,3 Sum immatrielle eiendeler ,3 Varige driftsmidler: Tomter, bygninger og annen fast eiendom 11, ,5 Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner ,2 Sum varige driftsmidler ,7 Finansielle anleggsmidler: Investering i og lån til datterselskap og tilknyttet selskap 4, 5, ,0 Investering i aksjer og andeler ,0 Sum finansielle anleggsmidler ,0 OMLØPSMIDLER: Varer: 8, ,9 Kundefordringer: ,2 Investeringer: Markedsbaserte aksjer 3, ,6 Markedsbaserte obligasjoner 3, 13, ,2 Sum investeringer: ,7 Bankinnskudd, kontanter og lignende Plasseringskonto Coop NKL BA ,6 Bankinnskudd, kontanter ,7 Sum bankinnskudd, kontanter og lignende ,6 Sum eiendeler ,0 EGENKAPITAL OG GJELD: EGENKAPITAL: Innskutt egenkapital: Selskapskapital ,3 Sum innskutt egenkapital ,3 Opptjent egenkapital: Annen egenkapital ,0 Sum opptjent egenkapital ,0 Sum Egenkapital ,0 GJELD: Avsetning for forpliktelser: Pensjonsforpliktelser ,4 Sum pensjonsforpliktelser ,4 Kortsiktig gjeld: Medlemsinnskudd 3, ,9 Leverandørgjeld ,4 Betalbar skatt ,0 Skyldig offentlige avgifter ,1 Kjøpeutbytte ,3 Annen kortsiktig gjeld ,6 Sum kortsiktig gjeld ,5 Sum egenkapital og gjeld ,0 Note 2. Fond i h.h.t. Vedtektenes 21 I h.h.t. ovennevnte bestemmelse inngår følgende fond i posten annen egenkapital. Saldo Årets tilføring: Reservefond Utbyttefond Medlemsinnkuddene på 882 mill. har en rente som følger endringene i de korte rentene, men Trondos har om lag tilsvarende beløp plassert i pengemarkedet, slik at man ikke er eksponert for endringer i disse renter. Trondos har ved årsskiftet 147 mill. (136 mill. i 2007) på plasseringskonto i Coop NKL BA. Beløpet er et innskudd uten avtalt sikkerhet, men med kort oppsigelsestid. Note 3. Finansiell markedsrisiko Trondos har en obligasjonsbeholdning på mill., som vil kunne falle/stige i verdi, dersom de lange renter stiger/faller. Hele obligasjonsbeholdningen er i NOK, og har en durasjon på 2,2 pr Videre har Trondos en aksjebeholdning på 97 mill., hvorav 50 mill. i utenlandske aksjer, og hvor verdien vil kunne svinge med aksjemarkedene og kursen på NOK. 6 Note 4. Sammenslåtte poster i regnskapet Posten Investeringer i og lån til datterselskap og tilknyttet selskap består av: Investering i datterselskap Investering i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap, (jfr. note 5) Sum balansepost

7 Posten Finansinntekter består av: Annen renteinntekt Verdiendring av markedsbaserte verdipapirer Annen finansinntekt 41 9 Sum resultatpost Posten Finanskostnader består av: Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum resultatpost Note 5. Fordringer og mellomværende med tilknyttet selskap og datterselskap Trondos yter et lån på kr til City Syd AS. Lånet er avdragsfritt. Renten er lik pengemarkedsrenten. Lånet har pant i og gir rett til å bruke parkeringsplassen ved City Syd. Lånet inngår i balanseposten Investering og lån til datterselskap og tilknyttet selskap. Note 6. Investering i aksjer og andeler I denne posten inngår ansvarsinnskudd Coop NKL BA med 56,1 mill. (56,1 mill. i 2007). Trondos andel av Coop NKL BA s andelskapital pr var 8,0 %. Coop NKL BA s bokførte egenkapital på samme tidspunkt var mill. Trondos mottok 2,8 mill. i renter av andelsinnskuddet i 2008 (1,7 mill. i 2007). Note 7. Salgsinntekter, bruttofortjeneste Salgsinntekter fordeler seg slik på de enkelte butikkprofiler: Coop Obs! Coop Prix Coop Mega Diverse Sum salgsinntekter 741 mill. 729 mill. 334 mill. 68 mill mill. Hele omsetningen skjer i Trondheim og omegn, som framstår som ett marked for våre varer. Bruttofortjeneste 2008 % 2007 % 2006 % Netto omsetn. butikker (i mill. kr.) ,0 % ,0 % ,0 % Bruttofortjeneste (i mill. kr.) ,5 % ,1 % ,9 % Note 8. Varer/varekostnad Varebeholdningen på ( i 2007) er i sin helhet ferdigvarer. I varekostnaden er fratrukket en ekstra rabatt for 2008 fra Coop NKL BA på 17,7 mill. (16,3 mill. i 2007). Denne rabatt er avhengig av det økonomiske resultatet i Coop NKL BA. Note 9. Annen driftsinntekt I 2008 inngår det ikke salgsgevinster anleggsmiddel i denne posten (5,2 mill. i 2007). I posten inngår 3,7 mill. (8,5 mill. i 2007) i etableringsrabatt fra Coop NKL BA, i forbindelse med oppgradering av Coop Obs! City Lade. Iflg. avtalen vil Trondos motta slik rabatt i 4 år fra åpningen i Note 10. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser og pensjonsforpliktelser Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum resultatpost Antall årsverk: 695 Ytelser til ledende personer (tall i kroner) Andre Lønn: Pensjon: godtgj.: Totalt: Administrerende direktør: Tillitsvalgte: Styret Representantskapet Under andre godtgjørelser for adm.dir. inngår resultatbonus for driftsåret 2007 med kr , og styrehonorar i datterselskap med kr Adm.dir. har samme ordning som alle ansatte m.h.t. resultatbonus (prosent av lønn). Adm.dir. har avtale om, på frivillig basis, å fratre ved 62 år, med en pensjon som utgjør 2/3 av lønn. Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Sum underdekning Ikke resultatført virkning av estimatavvik Balanseført pensjonsforpliktelse før arbg. avg Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Omkostninger Resultatførte estimatendringer og avvik Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 5,80% 4,70% Forventet avkastning på fondsmidler 5,80% 5,75% Forventet lønnsregulering 4,00% 4,50% Forventet G-regulering 4,00% 4,25% Forventet regulering av pensjoner,50%,60% Forventet årlig avgang - Før 40 år 2,00% 2,00% - Etter 40 år 0% 0% De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. Uttakstilbøyelighet AFP er estimert til 50%. Dette er kostnader og forpliktelse i h.h.t. avtalen mellom livselskapet og Trondos. Trondos har avtale med de ansatte om egenandel. For 2008 utgjorde det kr , som går til reduksjon i pensjonskostnadene. Den etablerte Trondos en innskuddsbasert ordning (5 % av lønn), som kommer i tillegg til kostnadene ovenfor. Alle nyansatte med rett på pensjonspremier betalt av Trondos blir medlem av denne ordningen, som i 2008 hadde 606 medlemmer. I 2008 ble det betalt 6,9 mill. i premier inkl. arbeidsgiveravgift i h.h.t denne avtalen. Note 11. Varige driftsmidler Varige driftsmidler 2008 Maskiner og Eiendom/ Inventar tomtearb. Tomter Totalt Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang til kostpris Totale avskr. 31/ Bokført verdi 31/ Årets avskrivning Økonomisk levetid 3-10 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Investeringer og salg av varige driftsmidler Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Inv./utstyr/transp Eiendom/tomt Totalt Invest. Salg Invest. Salg Inv./utstyr/transp Eiendom/tomt Totalt Note 12. Datterselskap, tilnyttet selskap m.v. Eier- og Bokført Andel EK Andel res Firma: Ansk.år stemmeand: Kostpris: verdi: pr Din Bil AS % City Syd AS % ANS Østre Rosten % ANS Østre Rosten 64 er hjemmelshaver til eiendommen Østre Rosten 64 (lokalene til Coop Obs! Bygg Syd), og har ikke eiendeler eller virksomhet utover det. Selskapet er helt integrert i Trondos, og regnskapsføres etter bruttometoden. Eiendommen er avskrevet etter samme plan som for øvrige eiendommer i Trondos (5 %). Alle selskap har forretningskontor i Trondheim. Note 13. Verdipapirer vurdert til markedsverdi Kostpris: Markedsverdi: Aksjer: Obligasjoner/sertifikater/pengemarkedsfond: Revisor Kostnadsført ordinært revisjonshonorar i 2008 utgjør kr eks. mva. Pensjonsforpliktelser Trondos har, i tillegg til ordningen med AFP, 3 ytelsesbaserte pensjonsavtaler. 1. Avtale omfattende 298 ansatte og 149 pensjonister, med rett til definerte ytelser i alderen år. 2. Avtale omfattende 8 ledere og 1 pensjonist, med rett til definerte ytelser i alderen år. 3. Avtale med adm.dir., med rett til definerte ytelser fra 77 år. Avtale nr. 1 og 3 er dekket gjennom avtale med et forsikringselskap. De fremtidige ytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Note 14. Obligasjoner/sertifikater/pengemarkedsfond Markedsverdi og verdi Debitor: Valuta: i balansen: Rente: Durasjon: Den norske stat NOK ,9 % 3,2 Fylke, kommuner, kraftselsk. NOK ,0 % 2,2 Banker og kredittforetak NOK ,6 %,8 Selskapsobligasjoner NOK ,4 % 0,8 Pengemarkedsfond NOK ,8 % 0,0 Sum markedsverdi NOK ,1 % 2,2 Påløpte renter Sum verdi i balansen

8 Note 15. Andelskapital, antall medlemmer Trondos er et samvirkelag (= andelslag) med åpent medlemsskap. Hvert medlem har en stemme. Pr er antall medlemmer , og andelskapitalen 10,5 mill. Note 16. Skatt Årets skattekostnad framkommer slik: Grunnlag Skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Avsetning kjøpeutbytte og felleseid andelskapital Midlertidige forskjeller knyttet til: Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Anleggsmidler Andre midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag inntekt For lite avsatt skatt tidligere år 812 Skattbar formue Årets betalbare skatt på inntekt og formue Endring i utsatt skattefordel Årets skattekostnad Spesifikasjon av grunnlag utsatt skattefordel: Negative forskjeller som utlignes: Pensjonsforpliktelser (utlign. mot ubeskattede salgsgev. driftsm., verdipapirer og utg.førte offentlige veiarb.) Forskjeller som ikke utlignes: Rest pensjonsforpliktelser Driftsmidler Varebeholdning, fordringer, tap på kontrakter og utgiftsførte offentlige veiarbeider Sum forskjeller som ikke utlignes Utsatt skattefordel med 28 % effektiv skattesats Note 17. Pantstillelser og forpliktelser Pantstillelser: 2008 Gjeld sikret med pant: Medlemsinnskudd Pant for datterselskapets gjeld Bokført verdi eiendeler sikret ved pant: Varebeholdning Tomter 255 Bundne skattetrekksmidler: Forpliktelser: Trondos har akseptert utbyggingsavtaler med Trondheim Kommune på Lade, og som gir følgende forpliktelser: 1. Forpliktelse til å yte tilskudd på 33 % (maks 2,5 mill.) ved eventuell opparbeidelse av gang - og sykkelforbindelse til Leangen-området. 2. Ved eventuell utbygging av eiendommene Haakon VII s gt. 9 (City Lade) og naboeiendommen Haakon Magnussons gt. 12, skal vi betale kr 602 pr. kvm. til opparbeidelse av offentlig infrastruktur i området. Maksimal utbygging av eiendommene utløser vel 16 mill. i tilskudd. Bidragene skal rentereguleres fram til ferdigstilling, og forpliktelsene skal registreres som heftelser på eiendommene. Forpliktelsene i punktene 1 og 2 ovenfor er ikke ført som gjeld pr Kontantstrømanalyse Alle tall i kontantstrømanalysen er i 1000 kr LIKVIDER TILFØRT FRA DRIFTEN Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg anleggsmidler Avskrivninger Betalbar skatt Renter ansvarsinnskudd og kjøpeutbytte Endring i varer/fordringer/kortsiktig gjeld Netto likviditetsendring fra driften LIKVIDER BRUKT PÅ ANLEGGSMIDLER Salg av anleggsmidler Investeringer i varige driftsmidler Netto likviditetsendring brukt på anleggsmidler LIKVIDER FRA FINANSIERING Kretsens medlemstall Medl. Medl. Medl. Ant.medl. Ant.medl. pr. Krets pr pr tillitv.i Rep.skapet tillitv.i Rep.skapet 09/10 08/09 Stjørdal Byneset Heimdal Hommelvik Klæbu Malvik Ranheim Buvika Kolstad Melhus Trondheim, vest Trondheim, øst Diverse Sum medlemmer Revisjonsberetning for 2008 Til Revisjonsutvalget og Representantskapet i Coop Trondheim og Omegn BA Vi har revidert årsregnskapet for Coop Trondheim og Omegn BA for regnskapsåret 2008, som viser et overskudd på kr for morselskapet og et overskudd på kr for konsernet. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av selskapsregnskapet og konsernregnskapet. Selskapsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Konsernregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av lagets styre og administrerende direktør. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og interne kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av lagets og konsernets økonomiske stilling 31. desember 2008 og av resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge. ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Trondheim, 26. februar 2009 ERNST & YOUNG AS Helge G. Lorentzen statsautorisert revisor Endring i pensjonsforpliktelser Endring i medlemsinnskudd Endring i ansvarsinnskudd Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Trondheim Rolf Michelsen Lisbeth Bull Husby Børge Tingstad nestleder styrets leder Siri Gerhardsen Liv Ulstad Ann Guri Tiller Torgeir Svenning Torbjørn Skei adm. direktør Revisjonsutvalgets melding Til representantskapet Vi viser til revisors beretning vedrørende regnskapet for 2008 og meddeler at revisjonsutvalget har hatt møte med ledelse og revisorer. Vi tilrår at det fremlagte årsregnskap og konsernregnskap for 2008 fastsettes som lagets regnskap. Trondheim 26. februar 2009 Åke Brandslet Aage Johansen Per Olav Aamo leder 8

9 4 K O N S E R N R E G N S K A P T R O N D O S RESULTATREGNSKAP 2008 Konsern % Alle tall i regnskapet er i 1000 kr Noter Endr. Salgsinntekt ,6 Annen driftsinntekt ,6 Varekostnad ,0 Lønnskostnad ,8 Avskrivning ,6 Annen driftskostnad ,6 Driftsresultat ,8 Finansinntekt ,0 Finanskostnad ,9 Netto finansresultat ,9 Ordinært resultat før skattekostnad ,8 Skattekostnad ,3 Ordinært resultat ,0 NOTER KONSERNREGNSKAP 2008 Alle tall i notene er i 1000 kr. Note 1. Regnskapsprinsipper Konsernregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapsloven 1998 og norske regnskapsstandarder. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for selskapene i konsernet. Hovedregel for klassifisering og vurdering av eiendeler og gjeld: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp. Spesielt om enkelte poster i balanse og resultatregnskap: Utsatt skattefordel: Utsatt skattefordel er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Finansielle anleggsmidler: Andelsinnskudd Coop NKL BA og aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap er vurdert til kostpris eventuelt nedskrevet med varig verdifall. Andel av egenkapital Coop NKL BA er vist i note 5. Investeringer: Aksjer og obligasjoner som inngår i handelsporteføljer, vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Pensjoner: Beregnede netto pensjonsforpliktelser pr er i samsvar med aktuarberegning. Den framkommer på grunnlag av brutto opptjente pensjonsforpliktelser minus beregnet verdi av pensjonsmidlene. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Estimatavvik utover korridor resultatføres over gjennomsnittlig gjenstående tjenestetid. Beregningene er i samsvar med NRS 6 Pensjonskostnader. Medlemsinnskudd: Disse består av sparebeløp medlemmene har innestående i Trondos. Det er ingen bindingstid ved uttak, og medlemsinnskuddene er derfor i sin helhet ført opp som kortsiktig gjeld. Skatter: Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Note 2. Konsolidering av datterselskap Konsernet består av Trondos og Din Bil AS, som eies 100 % av Trondos, samt ANS Østre Rosten 64, som eies 100 % av Trondos og Din Bil AS. BALANSE pr Konsern Alle tall i balansen er i 1000 kr Noter Utv.% Eiendeler: ANLEGGSMIDLER: Immatrielle eiendeler: Utsatt skattefordel ,8 Sum immatrielle eiendeler ,8 Varige driftsmidler: Tomter, bygninger og annen fast eiendom 10, ,7 Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner 10, ,2 Sum varige driftsmidler ,9 Finansielle anleggsmidler: Investering i og lån til tilknyttet selskap 4, ,0 Investering i aksjer og andeler ,0 Sum finansielle anleggsmidler ,0 OMLØPSMIDLER: Varer: 7, ,0 Fordringer: Kundefordringer ,3 Andre fordringer Sum fordringer ,8 Investeringer: Markedsbaserte aksjer 3, ,6 Markedsbaserte obligasjoner 3, 12, ,2 Sum investeringer ,7 Bankinnskudd, kontanter og lignende: Plasseringskonto Coop NKL BA ,6 Bankinnskudd, kontanter ,5 Sum bankinnskudd, kontanter og lignende ,5 Sum eiendeler ,7 EGENKAPITAL OG GJELD: EGENKAPITAL: Innskutt egenkapital: Selskapskapital ,3 Sum innskutt egenkapital ,3 Opptjent egenkapital: Annen egenkapital ,1 Sum opptjent egenkapital ,1 Sum egenkapital ,1 GJELD: Avsetning for forpliktelser: Pensjonsforpliktelser ,8 Sum pensjonsforpliktelser ,8 Sum annen langsiktig gjeld ,5 Kortsiktig gjeld: Medlemsinnskudd 3, ,9 Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Leverandørgjeld ,2 Betalbar skatt ,3 Skyldig offentlige avgifter ,1 Kjøpeutbytte ,3 Annen kortsiktig gjeld ,8 Sum kortsiktig gjeld ,9 Sum egenkapital og gjeld ,7 Interne mellomværende, aksjeeie og vesentlige transaksjoner mellom selskapene er eliminert. Aksjene i datterselskapet er eliminert på grunnlag av bokført verdi i morselskapets regnskap på tidspunkt for etablering av konsernregnskap ( ). Note 3. Finansiell markedsrisiko Trondos har en obligasjonsbeholdning på mill., som vil kunne falle/stige i verdi, dersom de lange renter stiger/faller. Hele obligasjonsbeholdningen er i NOK, og har en durasjon på 2,2 pr Videre har Trondos en aksjebeholdning på 97 mill., hvorav 50 mill. i utenlandske aksjer, og hvor verdien vil kunne svinge med aksjemarkedene og kursen på NOK. Medlemsinnkuddene på 882 mill. har en rente som følger endringene i de korte rentene, men Trondos har omlag tilsvarende beløp plassert i pengemarkedet, slik at man ikke er eksponert for endringer i disse renter. Trondos har ved årsskiftet 147 mill. (136 mill. i 2007) på plasseringskonto i Coop NKL BA. Beløpet er et innskudd uten avtalt sikkerhet, men med kort oppsigelsestid. 9

10 Note 4. Sammenslåtte poster i regnskapet Posten Investeringer i og lån til datterselskap og tilknyttet selskap består av: Investering i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap (jfr. note 11) Sum balansepost Posten Finansinntekter består av: Annen renteinntekt Verdiendring av markedsbaserte verdipapirer Annen finansinntekt Sum resultatpost Posten Finanskostnader består av: Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum resultatpost Note 5. Investering i aksjer og andeler I denne posten inngår ansvarsinnskudd Coop NKL BA med 56,1 mill. (56,1 mill. i 2007). Trondos andel av Coop NKL BA s andelskapital pr var 8,0 %. Coop NKL BA s bokførte egenkapital på samme tidspunkt var mill. Trondos mottok 2,8 mill. i renter av andelsinnskuddet i 2008 (1,7 mill. i 2007). Note 6. Salgsinntekter, bruttofortjeneste Salgsinntekter fordeler seg slik på de enkelte virksomhetsområder: Coop Obs! Coop Prix Coop Mega Øvrige butikker Salg av nye og brukte personbiler Verkstedarbeide og delesalg Sum salgsinntekter mill. 729 mill. 334 mill. 68 mill. 40 mill. 21 mill mill. Hele omsetningen skjer i Trondheim og omegn, som framstår som ett marked for våre varer. Bruttofortjeneste 2008 % 2007 % 2006 % Netto omsetn. butikker (i mill. kr) ,0 % ,0 % ,0 % Bruttofortjeneste (i mill. kr) ,6 % ,2 % ,0 % Note 7. Varer Varebeholdningen på ( i 2007) er i sin helhet ferdigvarer. I varekostnaden er fratrukket en ekstra rabatt for 2008 fra Coop NKL BA på 17,7 mill. (16,3 mill. i 2007). Denne rabatt er avhengig av det økonomiske resultatet i Coop NKL BA. Note 8. Annen driftsinntekt I 2008 inngår det ikke salgsgevinster anleggsmiddel i denne posten (5,2 mill. i 2007). I posten inngår 3,7 mill. (8,5 mill. i 2007) i etableringsrabatt fra Coop NKL BA, i forbindelse med oppgradering av Coop Obs! City Lade. Iflg. avtalen vil Trondos motta slik rabatt i 4 år fra åpningen i Note 9. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser og pensjonsforpliktelser Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte: 720 Ytelser til ledende personer (tall i kroner) Andre Lønn Pensjon godtgj. Totalt Administrerende direktør Tillitsvalgte: Styret Representantskapet Under andre godtgjørelser for adm.dir. inngår resultatbonus for driftsåret 2007 med kr , og styrehonorar i datterselskap med kr Adm.dir. har samme ordning som alle ansatte m.h.t. resultatbonus (prosent av lønn). Adm.dir. har avtale om, på frivillig basis, å fratre ved 62 år, med en pensjon som utgjør 2/3 av lønn. Revisor Kostnadsført ordinært revisjonshonorar i 2008 utgjør kr eks. mva. I tillegg kommer honorar for skatterådgivning med kr eks. mva. Pensjonsforpliktelser Konsernet har, i tillegg til ordningen med AFP, 3 ytelsesbaserte pensjonsavtaler (alle i Trondos). 1. Avtale omfattende 298 ansatte og 149 pensjonister, med rett til definerte ytelser i alderen år. 2. Avtale omfattende 8 ledere og 1 pensjonist, med rett til definerte ytelser i alderen år. 3. Avtale med adm.dir. med rett til definerte ytelser fra 77 år. Avtale nr. 1 og 3 er dekket gjennom avtale med et forsikringselskap. De fremtidige ytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Sum underdekning Ikke resultatført virkning av estimatavvik Balanseført pensjonsforpliktelse før arbg. avg Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Omkostninger Resultatførte estimatendringer og avvik Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 5,80% 4,70% Forventet avkastning på fondsmidler 5,80% 5,75% Forventet lønnsregulering 4,00% 4,50% Forventet G-regulering 4,00% 4,25% Forventet regulering av pensjoner,50%,60% Forventet årlig avgang - Før 40 år 2,00% 2,00% - Etter 40 år 0% 0% De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. Uttakstilbøyelighet AFP er estimert til 50 %. Dette er kostnader og forpliktelse i h.h.t. avtalen mellom livselskapet og Trondos. Trondos har avtale med de ansatte om egenandel. For 2008 utgjorde det kr , som går til reduksjon i pensjonskostnadene. Den etablerte Trondos en innskuddsbasert ordning (5 % av lønn), som kommer i tillegg til kostnadene ovenfor. Alle nyansatte med rett på pensjonspremier betalt av Trondos blir medlem av denne ordningen, som i 2008 hadde 606 medlemmer. I 2008 ble det betalt 6,9 mill. i premier inkl. arbeidsgiveravgift i h.h.t. denne avtalen. Din Bil AS aviklet i 2008 sin ytelsesbaserte pensjonsordning, og dette ga en reduksjon i pensjonsforpliktelse og - kostnader på kr Note 10. Varige driftsmidler Varige driftsmidler 2008 Maskiner og Eiendom/ Inventar tomtearb. Tomter Totalt Anskaffelseskost Oppskriving pr Tilgang i året Avgang til kostpris Totale avskr Bokført verdi Årets avskrivning Økonomisk levetid 3-10 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Investeringer og salg av varige driftsmidler Invest. Salg Invest. Salg Invest. Salg Inv./utstyr/transp Eiendom/tomt Totalt Invest. Salg Invest. Salg Inv./utstyr/transp Eiendom/tomt Totalt Note 11. Lån til tilknyttet selskap Trondos yter et lån på kr til City Syd AS (tilknyttet selskap). Lånet er avdragsfritt. Renten er lik pengemarkedsrenten. Lånet har pant i og gir rett til å bruke parkeringsplassen ved City Syd. Lånet inngår i balanseposten Investering og lån til datterselskap og tilknyttet selskap. Note 12. Verdipapirer vurdert til markedsverdi Kostpris: Markedsverdi: Aksjer: Obligasjoner/sertifikater/pengemarkedsfond: Note 13. Obligasjoner/sertifikater/pengemarkedsfond Markedsverdi og verdi Debitor: Valuta: i balansen Rente: Durasjon: Den norske stat NOK ,9 % 3,2 Fylke, kommuner, kraftselsk. NOK ,0 % 2,2 Banker og kredittforetak NOK ,6 %,8 Selskapsobligasjoner NOK ,4 % 0,8 Pengemarkedsfond NOK ,8 % 0,0 Sum markedsverdi NOK ,1 % 2,2 Påløpte renter Sum verdi i balansen Note 14. Skatt Årets skattekostnad framkommer slik: Grunnlag Skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Avsetning kjøpeutbytte og felleseid andelskapital Midlertidige forskjeller knyttet til: Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Anleggsmidler Andre midlertidige forskjeller -719 Årets skattegrunnlag inntekt For lite avsatt skatt tidligere år 765 Skattbar formue Årets betalbare skatt på inntekt og formue Endring i utsatt skattefordel Årets skattekostnad

11 Spesifikasjon av grunnlag utsatt skattefordel: Negative forskjeller som utlignes: Pensjonsforpliktelser (utlign. mot ubeskattede salgsgev. driftsm., verdipapirer og utg.førte offentlige veiarb.) Forskjeller som ikke utlignes: Pensjonsforpliktelser Driftsmidler Omløpsmidler og gjeld Verdipapirer Sum forskjeller som ikke utlignes Utsatt skattefordel med 28 % effektiv skattesats Note 15. Pantstillelser og forpliktelser 2008 Gjeld sikret med pant: Medlemsinnskudd Annen langsiktig gjeld Leverandørgjeld 567 Bokført verdi eiendeler sikret ved pant: Varebeholdning Maskiner og driftsløsøre Tomter 080 Bundne skattetrekksmidler Forpliktelser: Trondos har akseptert utbyggingsavtaler med Trondheim Kommune på Lade, og som gir følgende forpliktelser: 1. Forpliktelse til å yte tilskudd på 33 % (maks 2,5 mill.) ved eventuell opparbeidelse av gang - og sykkelforbindelse til Leangen-området. 2. Ved eventuell utbygging av eiendommene Haakon VII s gt. 9 (City Lade) og naboeiendommen Haakon Magnussons gt. 12, skal vi betale kr 602 pr. kvm. til opparbeidelse av offentlig infrastruktur i området. Maksimal utbygging av eiendommene utløser vel 16 mill. i tilskudd. Bidragene skal rentereguleres fram til ferdigstilling, og forpliktelsene skal registreres som heftelser på eiendommene. Forpliktelsene i punktene 1 og 2 ovenfor er ikke ført som gjeld pr Kontantstrømanalyse Alle tall i kontantstrømanalysen er i 1000 kr LIKVIDER TILFØRT FRA DRIFTEN Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg anleggsmidler Avskrivninger Betalbar skatt Renter ansvarsinnskudd og kjøpeutbytte Endring i varer/fordringer/kortsiktig gjeld Netto likviditetsendring fra driften LIKVIDER BRUKT PÅ ANLEGGSMIDLER Salg av anleggsmidler Investeringer i varige driftsmidler Netto likviditetsendring brukt på anleggsmidler LIKVIDER FRA FINANSIERING Endring i pensjonsforpliktelser Endring i medlemsinnskudd/annen langsiktig gjeld Endring i ansvarsinnskudd Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Din Bil AS har gjenkjøpsforpliktelser knyttet til leasing av personbiler. Ved utgangen av år 2008 gjelder dette 56 biler. Sum gjenkjøpsforpliktelse er på 12,4 mill. N Ø K K E L T A L L T R O N D O S Resultatutvikling (Før skattekostnad) År Res , , , , , , , , ,6 Omsetningsutvikling (Før skattekostnad) (Mill. kr.) År Om.kr Økn. % , , , , , , , , ,1 Medlemsinnskudd (Inkl. ansvarsinnskudd) År Res. End. % , , , , , , , , ,8 Medlemsutvikling (Antall medlemmer) År Om.kr End. % , , , , , , , , ,4 11

12 5 D E T T E E R C O O P T R O N D H E I M O G O M E G N B A Coop Trondheim og Omegn BA (TRONDOS) ble dannet som en sammenslutning mellom 7 samvirkelag i og rundt Trondheim. Disse lagene kan føre sin virksomhet mange år tilbake, og det eldste, Hommelvik S-lag, ble stiftet så tidlig som i TRONDOS er et samvirkelag, andelslag, som eies av medlemmer som hver har en andel på kr. 100,-, slik at samlet andelskapital er 10,5 millioner kroner. TRONDOS er tilsluttet Coop NKL BA som er en fellesorganisasjon for landets 135 samvirkelag. Coop har en samlet netto detaljomsetning på ca. 35,3 milliarder kroner og medlemmer pr TRONDOS formål er å forsyne medlemmer med gode og hensiktsmessige varer og tjenester til lavest mulige priser. Driften skal gi gode økonomiske resultater som gir grunnlag for kjøpeutbytte. Kjøpeutbytte registreres gjennom bruk av medlemskortet. I 2008 var det i alt medlemmer i TRONDOS som brukte kortet, og de handlet for millioner kroner inkl. merverdiavgift i eget lag, og for 339 millioner kroner i andre samvirkelag. TRONDOS har butikker i Trondheim, Klæbu, Malvik, Skaun, Melhus og Stjørdal kommune. VIRKSOMHET: Hovedkontor, Haakon VII s gt Trondheim Obs!-Sektor Netto oms. i 2008: millioner kroner S-Sektor Netto oms. i 2008: millioner kroner Faghandel Stjørdal Coop Byggmix Coop Sport Coop Obs! City Syd Bensinstasjon Byggvarehus Domus Interiør Elektro Hypermarked Kafeteria Sport Coop Obs! City Lade Bensinstasjon Bygg Elektro Hypermarked Kafeteria Sport S-Nærkjøp Flora Forradalen Coop Prix Buvika Byneset Flatåsen Heimdal Hell Hommelvik Ila Jakobsli Kattem Klæbu Kolstad Kvål Olderdalen Ranheim Ringvålveien Rognheim Sjetnemarka Skatval Stjørdal Sverresborg Vikhammer Øya Coop Mega Melhus Moholt Nidarvoll Stjørdal Valentinlyst Andre Kafeteria Melhus Kiosk Olavshallen Kroa Bilby n Shell Bilby n MEDLEMSORGANISASJONEN REVISJONSUTVALG 3 medlemmer medlemmer KRETSÅRSMØTER 12 kretser KRETSSTYRET REPRESENTANTSKAPET 45 medlemmer personer er nå medlemmer i TRONDOS. Det er mange gode grunner til å melde seg inn, da du oppnår store fordeler med medlemskapet. Her vil vi nevne kjøpeutbytte, sparing, reiser, billige hotellovernattinger, rabatt på drivstoff, mobil og telefoni og en rekke fordeler som er knyttet til Medlemskortet. Du kan melde deg inn ved vårt Medlemskontor på City Lade, Haakon VII s gt. 9, tlf , eller i en av våre butikker. STYRET 7 medlemmer 12 Skipnes Kommunikasjon,

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G COOP TRONDHEIM OG OMEGN BA Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 7 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G INNHOLD: 1. Styrets beretning side 1-3 2. Øvrige informasjoner side 4-5 3. Regnskap TRONDOS m/ revisors beretning

Detaljer

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Coop Trondheim & Omegn BA Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G INNHOLD: 1. Styrets beretning side 1-3 2. Øvrige informasjoner side 4-5 3. Regnskap TRONDOS m/ revisors beretning

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERETNING 2011 INNHOLD INNHOLD Kretsårsmøter................................................. 3 Kart over butikker.......................................... 4 Styrets beretning............................................

Detaljer

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD KRETSÅRSMØTER Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 4 Styrets beretning 14 Regnskap og konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31

Detaljer

Å 2 rsber 0 etning 13

Å 2 rsber 0 etning 13 2013 Årsberetning INNHOLD Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 5 Styrets beretning 14 Regnskap TRONDOS og TRONDOS konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon

Detaljer

INNHOLD INNHOLD. Kretsårsmøter... 3. Kart over butikker... 4. Styrets beretning... 5-13

INNHOLD INNHOLD. Kretsårsmøter... 3. Kart over butikker... 4. Styrets beretning... 5-13 ÅRSBERETNING 2012 INNHOLD INNHOLD Kretsårsmøter................................................. 3 Kart over butikker.......................................... 4 Styrets beretning............................................

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 29. mars 2012 kl. 19.00 på Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene).

Detaljer

Coop Øst SA Årsberetning 2014. Årsmelding og regnskap 2014. Coop Øst SA

Coop Øst SA Årsberetning 2014. Årsmelding og regnskap 2014. Coop Øst SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Øst SA a PÅ HYLLEPRIS MAKS 1 PRODUKT PR. KUPONG GYLDIG T.O.M. 5.10.2014 1 L Coop Øst SA Årsberetning 2014 Nb! Husk at du må benytte medlemskortet ditt for å få glede av

Detaljer

Årsmelding 2009 for Viken Skog BA

Årsmelding 2009 for Viken Skog BA Årsmelding 2009 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2009 2008 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1.719.881 2.207.262 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.226.890 1.688.000 Tynning (m 3 ) 177.650

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Årsmelding og regnskap. «Klart vi handler i vår egen butikk!» Coop-medlemmene Robin og Elin. Coop Romerike SA. 10. driftsår

Årsmelding og regnskap. «Klart vi handler i vår egen butikk!» Coop-medlemmene Robin og Elin. Coop Romerike SA. 10. driftsår Årsmelding og regnskap 2010 «Klart vi handler i vår egen butikk!» Coop-medlemmene Robin og Elin Coop Romerike SA 10. driftsår Få oversikt over ditt medlemskap på coop.no/minside Vi har pusset opp Min side

Detaljer

Årsmelding og regnskap. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2010 Coop Vestfold og Telemark SA C o o p V e s t f o l d o g Te l e m a r k S A Å r s m e l d i n g 2 0 1 0 Nedre Eiker kommune Krets 5 Coop Obs! Buskerud Tønsberg kommune Krets

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 20. mars 2013 kl. 19.00 på Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene).

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010 Kragerø Sparebank Årsberetning 2010 1 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 3 - Den økonomiske utviklingen 3 - Styret 5 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 6 - Kapitalforhold 6 - Soliditet 6 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 26. mars 2015 kl. 19.00 på Scandic Hotel Ringsaker, Kåtorpvegen 1, Olrud. (Her møter de valgte

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT Løypa er satt... Vi har igangsatt flere spennende prosjekter og tiltak som gjør at vi ser fremtiden lyst i møte....nå er det bare å fullføre 2012 med stil Innhold Adm. direktør

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer