Innkalling til møte i Formannskapet kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Formannskapet 30.01.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus."

Transkript

1 Innkalling til møte i Formannskapet kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tema: Steinar Lille orienterer om Årsrapport finansplasseringer Barn, familie og helse v/eli Haugen orienterer om arbeidet i kriseteamet. TIL BEHANDLING: 2/13: MELDINGER - FORMANNSKAPET /13: AVKLARINGER VEDR. TOTALBEVILGNING TIL PROSJEKTET "BYGGING AV SKOLE BØRSA" 4/13: AVVIKLING AV SKAUN SAMFUNNSHUS 5/13: ORIENTERING OM BYGGING AV NY SKOLE I BØRSA Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes til Servicekontoret, tlf Børsa, Jon P. Husby ordfører

2 Sak 2/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 2/13 Arkivkode: 033 Arkivsaksnr: 13/178 Saksbehandler: Ann Karin Viggen Saksnummer Utvalg Møtedato 2/13 Formannskapet SAKEN GJELDER: MELDINGER - FORMANNSKAPET SAKSDOKUMENTER: 1. Rapport refererte dokumenter.

3 Sak PS 3/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 3/13 Arkivkode: KE BØRSA SKOLE Arkivsaksnr: 12/532 Saksbehandler: Bjørn Idar Ekren Saksnummer Utvalg Møtedato 6/12 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet /13 Formannskapet / Kommunestyret /13 Formannskapet / Kommunestyret SAKEN GJELDER: AVKLARINGER VEDR. TOTALBEVILGNING TIL PROSJEKTET "BYGGING AV SKOLE BØRSA" RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: SAKSDOKUMENTER: 1. Notat fra rådgiver grunnskole ang. behovet for kroppsøvingstimer. 2. Kostnadsoverslag med innspill ang. gymsal kontra idrettshall fra HR Prosjekt as. 3. E-post fra fylkestannlegen. 4. Møtereferat nr. 02 i styringsgruppe, se pkt. 6 i referatet SAKSFRAMLEGG: Det må avklares hva som ligger til grunn for det i økonomiplanen avsatte beløp på brutto 125 mill. kr. til bygging av Børsa skole. Følgende momenter må avklares om de inngår eller ikke: 1. Indeksregulering av bruttobeløp på 125 mill. kr.: Side 3 av 12

4 Sak PS 3/13 Beløpet må indeksreguleres for prisstigning frem til august 2015 iht. anbefaling fra prosjektleder Kjell Kvam. Se beregning under pkt. 1 under økonomiske vurderinger. Indeksregulering må tas med i rammebevilgningen. 2. Gymsal kontra idrettshall: Rådgiver grunnskole har utarbeidet et notat, se vedlegg nr. 1, der behov for undervisning i kroppsøving beskrives for Børsa skole og Skaun ungdomsskole. Notatet avsluttes med En toparallell barneskole, selv med et elevtall under 300, vil ut i fra de nevnte timetall synes å få utfordringer i forhold til kapasitet med en gymsal. Prosjektleder Kjell Kvam har i sitt notat, se vedlegg 2, vurdert gymsal kontra idrettshall. Muntlig har Kjell Kvam informert oss om at han i sine vurderinger ikke har tatt hensyn til antall klasser pr. trinn. Han anbefaler at det bygges idrettshall i byggetrinn 1. Det forutsettes at gymsal inngår i bevilget budsjettramme. Bygging av idrettshall med full håndballbane medfører kostnadsøkning, se pkt. 2 under økonomiske vurderinger. 3. Riving av eks. skolebygg: Alle eksisterende bygg på skoleområdet for barneskolen forutsettes revet. Det legges opp til at nye bygg plasseres slik at rivingen kan gjøres etter at nybyggene er ferdigstilt. Kostnadene til midlertidige brakker for undervisning vil da unngås. Paviljong/brakke som står helt nord på tomta er midlertidig brukt av kulturskole, kunstforeningen og firmaet YIT. Disse har leiekontrakter med maksimal oppsigelsestid på 3 måneder. Dette utleide bygget forutsettes også revet før bygging av ny skole. Se pkt. 3 under økonomiske vurderinger. Rivingskostnader må tas med i rammebevilgningen. 4. Ny tannklinikk: Det har kommet henvendelse, se vedlegg 3, fra fylkestannlegen der de ønsker å få plass til ny tannklinikk ved den nye barneskolen. Deres behov er ca. 300 m2 med egen inngang til klinikk, dette medfører selvsagt økt total størrelse og kostnad for skolebygget med forskuttering av den økte kostnaden. Den bekreftet fylkestannlegen pr. telefon at de er innstilt på å dekke de totale drifts- og kapitalkostnader gjennom leieavtale. Se pkt. 4 under økonomiske vurderinger. 5. Ekstrakostnader krevende grunnforhold Geoteknisk rapport utarbeidet av NGI konkluderer med at hele tomteområdet S1 i reguleringsplanen for Børsa er bebyggbart så fremt en ved bygging ikke forverrer de geotekniske forholdene. Kvikkleiregrunn, gjenlagt bekk og eksisterende VA - ledninger representerer en usikkerhetsfaktor som må ivaretas ifht. Kostnad og bevilgning. Side 4 av 12

5 Sak PS 3/13 Se pkt. 5 under økonomiske vurderinger. For gjennomføring av anbudskonkurransen i 2013 er det behov for kr 2,5 mill til honorar for tilbyderne, dvs. kr pr deltaker. ØKONOMISK VURDERING: 1. Indeksregulering av bruttobeløp på 125 mill. kr.: *1,04 = 130 mill. kr *1,04 = 135,2 mill. kr ,2*1,032 = 139,5 mill. kr ,5*1,014 = 141,5 mill.kr. 2. Gymsal kontra idrettshall: Gymsal bruttokostnad 14 mill. kr. Tilskudd spillemidler 4 mill. kr. Totalkostnad, netto for gymsal 10 mill. kr. Idrettshall bruttokostnad (indeksreg.2015) Kostnad vedr. grunnforhold og eks. vann og avløp i gjenfylt bekk Tilskudd spillemidler Totalkostnad, netto for idrettshall 3. Riving av eks. skolebygg: Kostnad for komplett riving av alle eksisterende bygg 39,2 mill. kr. 3,5 mill. kr. 9,5 mill. kr. 33,2 mill. kr. 3,2 mill. kr. 4. Ny tannklinikk: Kostnad for 300 m2 tannklinikk (Kostnad skal dekkes inn med leieavtale med fylkestannlegen) 9,8 mill. kr. 5. Ekstrakostnader krevende grunnforhold Det er ifbm. kvikkleiregrunn, gjenlagt bekk og eksisterende VA - ledninger gjort et kostnadsoverslag på 3,5 mill. kr. Side 5 av 12

6 Sak PS 3/13 Oppsummering økonomiske vurderinger: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Indeksregulering må tas med. Gymsal kontra idrettshall; gymsal forutsettes tatt med i opprinnelig budsjettramme, idrettshall vil gi en merkostnad. Riving av alle eksisterende bygg må tas med. Ny tannklinikk har merkostnad, men dette skal dekkes inn med leieavtale. Ekstrakostnader grunnforhold må tas med. Oppsummering, alternativer til vedtak: Alt. 1: Bruttoinvestering med kostnader som må tas med, idrettshall ikke medtatt. Pkt Tekst Brutto mill kr. 1 Indeksregulering av 125 mill. kr. 141,5 2 Gymsal (gymsal inngår i budsjettramme) 0 3 Riving av eks. skolebygg 3,2 4 Ny tannklinikk 9,8 5 Ekstrakostnader krevende grunnforhold 3,5 Sum brutto investering 158 Til bygging av skole i Børsa bevilges kr 2,5 mill. i 2013, kr. 116 mill. i 2014 og kr. 39,5 mill. i Finansieres ved opptak av lån, fondsmidler, mva refusjon og spillemidler. Investeringskostnaden innarbeides i budsjett/økonomiplan i forbindelse med økonomirapport 1/13. Alt. 2: Bruttoinvestering med kostnader som må tas med, idrettshall medtatt istedenfor gymsal Pkt Tekst Brutto mill kr. 1 Indeksregulering av 125 mill. kr. 141,5 2 Gymsal (gymsal inngår i budsjettramme) Idrettshall (Idrettshall inngår ikke i budsjettramme) 39,2 3 Riving av eks. skolebygg 3,2 4 Ny tannklinikk 9,8 5 Ekstrakostnader krevende grunnforhold 3,5 Sum brutto investering 183 Side 6 av 12

7 Sak PS 3/13 Til bygging av skole i Børsa bevilges kr 2,5 mill i 2013, kr. 134,75 mill. i 2014 og kr. 45,75 mill. i Finansieres ved opptak av lån, fondsmidler, mva refusjon og spillemidler. Investeringskostnaden innarbeides i budsjett/økonomiplan i forbindelse med økonomirapport 1/13. Renter og avdragskostnader øker med kr ,- pr. år pr. 10 mill.kr. i låneopptak. En evt. idrettshall vil i tillegg utløse behov for økte ressurser til drift, eksempelvis overføres ,- i 2013 til driftutgifter Skaunhallen. Saken legges frem uten forslag til innstilling. Side 7 av 12

8 Sak PS 4/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 4/13 Arkivkode: D12 &57 Arkivsaksnr: 12/540 Saksbehandler: Steinar Haugen Saksnummer Utvalg Møtedato / Formannskapet /13 Formannskapet SAKEN GJELDER: AVVIKLING AV SKAUN SAMFUNNSHUS RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Skaun kommune forstår vedtektene til Skaun samfunnshus BA slik at kommunen ikke er pålagt å ta over driften av Skaun samfunnshus all tid kommunen ikke har til intensjon å drive samfunnshusdrift, jf Skaun samfunnshus sine vedtekter 2. Skaun kommune forventer at avvikling og eventuelt salg av huset gjennomføres av avviklingsstyret valgt i ekstraordinært årsmøte SAKSDOKUMENTER: 6. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Skaun samfunnshus Vedtekter Skaun samfunnshus BA 8. Mulig avvikling av Skaun samfunnshus forespørsel sendt Kulturdepartementet (ikke utsendt) 9. Avvikling av Skaun samfunnshus svar fra Skaun kommune på spørsmål stilt av Skaun samfunnshus ( ) 10. Avvikling av driften ved Skaun samfunnshus fra Skaun samfunnshus (mottatt i Skaun kommune ) 11. Skaun kommune vedrørende avvikling av Skaun samfunnshus anl.nr (Svar fra Det kongelige kulturdepartementet ) 12. Referat fra møte ang avvikling av Skaun samfunnshus (ikke utsendt) 13. Uttalelse fra advokat John Olav Engelsen Stamnæs og Engelsen advokatfirma DA ( ) 14. Uttalelse fra avviklingsstyret i Skaun samfunnshus (ettersendes. SAKSFRAMLEGG: Side 8 av 12

9 Sak PS 4/13 Skaun kommune har vært i dialog med Skaun samfunnshus BA om mulig overtakelse av samfunnshuset etter at det i ekstraordinære årsmøtet ble vedtatt å avvikle driften av Skaun samfunnshus. 15 i Skaun samfunnshus vedtekter omhandler oppløsning. Denne paragrafen avsluttes med Ved oppløsning skal andelslagets verdier disponeres av Skaun kommune med sikte på videre drift i samsvar med 2. 2 i vedtektene handler om formålet til samfunnshuset. Her sies det at formålet er å drive et samfunnshus for dermed å skaffe bygdas innbyggere et samlingssted for kultur og fritidsaktiviteter. Andelslaget har ikke erverv til Formål. Styret i Skaun samfunnshus har i innstilling til sak om avvikling under årsmøte , og ekstraordinært årsmøte beskrevet bakgrunn for forslag om avviklingen slik: I utgangspunktet er dette en løsning ingen ønsker, men erfaringene fra de siste års drift viser liten interesse fra bygdas befolkning både til å leie og bruke huset. Dette sammen med det store investeringsbehovet som huset står overfor, gjør det vanskelig å tilråde videre drift. Forslaget fra styret ble i ekstraordinært årsmøte vedtatt med så klart vedtak som 18 mot 1 stemme. Det var 2 blanke stemmer. Administrasjonen i Skaun kommune har i dialog med representanter for styret og avviklingsstyret i Skaun samfunnshus gitt tydelig tilbakemelding, både i forkant av årsmøtebehandlingen, og i møter i etterkant, om at kommunen ikke har hatt til sikte å drifte huset som forsamlingslokale/festlokale. Imidlertid har Skaun kommune i denne dialogen også formidlet en forståelse av vedtektene om at kommunen måtte ta over Skaun samfunnshus. Skaun kommune beklager at det tidligere i dialogen med Skaun samfunnshus er gitt uttrykk for at kommunen ville spille en mer aktiv rolle i avviklingsarbeidet I løpet av høsten er det hentet inn juridiske betenkninger vedrørende Skaun samfunnshus vedtekter. Med bakgrunn i ny vurdering av vedtektene og råd fra kommunens advokat konkluderes med at kommunen ikke må ta over Skaun samfunnshus, og at avviklingsstyret i samfunnshuset sjøl bør stå for avvikling og salg. Avviklingsstyret for Skaun samfunnshus er gjort kjent med kommunens innstilling i saken. I diskusjoner med avviklingsstyret for Skaun samfunnshus er det uenighet om hvem som skal ha ansvar for avviklinga, men felles forståelse om at det ikke er aktuelt med videre drift av huset. Avviklingsstyret for Skaun samfunnshus vil komme med en uttalelse om kommunens forståelse av vedtektene (uttalelsen vil bli ettersendt). VURDERING: Side 9 av 12

10 Sak PS 4/13 Når vi nå konkluderes med at kommunen etter vedtektene ikke er pålagt, og således ei heller bør overta Skaun samfunnshus, skyldes det vurderingen av 15 i samfunnshusets vedtekter. Ut fra en forståelse av at samfunnshusdrift ikke er en kommunal kjerneoppgave, med den følge at kommunen ikke har til intensjon å drifte huset i tråd med 2, faller grunnlaget for overtakelse bort (Skaun samfunnshus vedtekter, se vedlegg 2). Når så er tilfellet, er det etter kommunens vurdering rett at avviklingsstyret valgt av ekstraordinært årsmøtet i Skaun samfunnshus , sjøl står for avviklingen. I betenkningen fra advokat John Olav Engelsen presiseres det at når kommunen ikke har til intensjon å drive et samfunnshus for dermed å skaffe bygdas innbyggere et samlingssted for kultur og fritidsaktiviteter ( 2), altså videre drift, så utelukker det normalt kommunens adgang til å disponere over andelslagets verdier. Retten til å disponere over verdiene oppstår når kommunen har en reell intensjon om å drive samfunnshuset videre. Har kommunen ingen slik reell intensjon faller disposisjonsretten bort. Således er det to sider av saken som fører til samme konklusjon. Dels har ikke kommunen i henhold til vedtektene rett til å disponere over verdiene. Og på den andre side bør ikke kommunen ta over når de ikke har som mål å drive samfunnshuset videre. Når Skaun samfunnshus vedtar avvikling så er det resultat av samfunnsendringer som medfører at denne type forsamlingslokaler ikke spiller en like viktig rolle i sitt nærmiljø som de gjorde tidligere. Det er med bakgrunn i disse samfunnsendringene, og i forståelse av hva som er kommunale oppgaver, at det anbefales å ikke ta over driften av Skaun samfunnshus. ØKONOMISK VURDERING: Ved eventuell overtakelse av Skaun samfunnshus vil Skaun kommune ta over både aktiva og passiva. Hvis kommunen ikke tar over samfunnshuset vil ikke kommunen ha noe ansvar overfor samfunnshusets passiva. Skaun samfunnshus har en samlet gjeld (kassakreditt og nedbetalingslån) i Sparebank1 SMN på til sammen kr ,- (september 2012). Ved siden av gjeld i Sparebank1 SMN vil Skaun samfunnshus få et krav om tilbakebetaling av innvilgede kulturbyggmidler på til sammen kr ,-. Dette fremkommer av Statsmidler til lokale og regionale kulturbygg. (Se vedlegg 6 svar fra Kulturdepartementet ). Hvis kommunen avslår anmodningen fra Skaun samfunnshus om å ta over huset, vil kravet fra departementet kun rette seg mot Skaun samfunnshus BA. Om kommunestyret vedtar overtakelse av huset og videre drift som forsamlingslokale vil det ikke medføre krav om tilbakebetaling av kulturbyggmidler til departementet. Kommunen vil dog måtte innfri gjeld til Sparebankk1 SMN på kr ,- pr. september. Ved overtakelse for avvikling vil salg kunne dekke opp deler av gjelden, men avviklingen vil også medføre arbeidskrevende oppgaver for administrasjonen. Side 10 av 12

11 Sak PS 4/13 Om kommunen vedtar at Skaun kommune styrer avviklingen, vil kravet om tilbakebetaling av midler til Kulturdepartementet inntre med kr ,- i tillegg til ,- til SMN. Kravet på kr ,- vil da være uavhengig av om kommunen får en inndekning ved salg som dekker gjeld i Sparebank 1 SMN samt dette beløpet. Dersom huset benyttes til andre formål enn samfunnshusdrift vil kravet fra Kulturdepartementet inntre. Det er ingen tinglyste heftelser på Skaun samfunnshus ut over heftelsene fra Sparebank 1 SMN og Kulturdepartementet. Investerings- og vedlikeholdsbehov: Verken Skaun samfunnshus BA eller Skaun kommune har gjennomført verditakst av bygget. I 2011 ble samfunnshuset pålagt å bedre brannvarslingsanlegget, og styret for samfunnshuset innhentet pristilbud på dette på kr ,-. Videre meldes det fra styret i samfunnshuset at det er råteskader i raftkassa. Ved en eventuell overtakelse vil det medføre behov for oppgradering om en bedre tilrettelegging av bygget for universell utforming. En viktig begrunnelse styret gjorde i forbindelse med nedlegging/avvikling, var bl.a. det store investeringsbehovet som huset står overfor. Det er så vidt kommunen kjenner til ikke gjort noen andre faglige vurderinger av investeringsbehovene i bygget. Side 11 av 12

12 Sak PS 5/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 5/13 Arkivkode: Arkivsaksnr: 12/2092 Saksbehandler: Geir Evjen Saksnummer Utvalg Møtedato 6/13 Formannskapet /13 Formannskapet SAKEN GJELDER: ORIENTERING OM BYGGING AV NY SKOLE I BØRSA RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til orientering SAKSDOKUMENTER: SAKSFRAMLEGG: Orientering om bygging av ny skole i Børsa. Prosjektleder Kjell Kvam orienterer. Side 12 av 12

13 SAKSPAPIRER Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sakliste 2/13: MELDINGER - FORMANNSKAPET /13: AVKLARINGER VEDR. TOTALBEVILGNING TIL PROSJEKTET "BYGGING AV SKOLE BØRSA" 4/13: AVVIKLING AV SKAUN SAMFUNNSHUS 5/13: ORIENTERING OM BYGGING AV NY SKOLE I BØRSA

14 Arkivsaksnr.:13/178 SAKEN GJELDER: MELDINGER - FORMANNSKAPET SAKSDOKUMENTER: 1. Rapport refererte dokumenter.

15 REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: Utvalg: FSK Formannskapet Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Løpenr Navn Innhold 1. 12/ PLAN/TK/GKV /12 ******** ********** DELEGERT VEDTAK - INNVILGET SØKNAD OM STARTLÅN 2. 11/ PLAN/TK/GKV /12 ******** ********** DELEGERT VEDTAK - INNVILGET SØKNAD OM STARTLÅN 3. 12/ PLAN/TK/GKV /12 ******** ********** INNVILGET - DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM STARTLÅN 4. 12/ STAB/SE/AKV 033 & /12 Revisjon Midt-Norge IKS MØTEPROTOKOLL - REPRESENTANTSKAPET I REVISJON MIDT-NORGE IKS / PLAN/TK/GKV /12 ******** ********** INNVILGET - DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM STARTLÅN 6. 12/ STAB/ØP/KMN /12 ********** MELDING OM AKSJEOVERDRAGELSE - FORSKJØPSRETT 7. 12/ STAB/SE/AKV 033 & /12 TrønderEnergi AS PRESSEMELDING - TRØNDERENERGI IVERKSETTER EKSTERN GJENNOMGANG 8. 12/ PLAN/TK/GKV /12 ******** ********** INNVILGET - DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM STARTLÅN 9. 11/ PLAN/TK/GKV /13 ******** ********** STARTLÅN - DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM STARTLÅN

16 Arkivsaksnr.:12/540 SAKEN GJELDER: AVVIKLING AV SKAUN SAMFUNNSHUS RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Skaun kommune forstår vedtektene til Skaun samfunnshus BA slik at kommunen ikke er pålagt å ta over driften av Skaun samfunnshus all tid kommunen ikke har til intensjon å drive samfunnshusdrift, jf Skaun samfunnshus sine vedtekter 2. Skaun kommune forventer at avvikling og eventuelt salg av huset gjennomføres av avviklingsstyret valgt i ekstraordinært årsmøte SAKSDOKUMENTER: 1. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Skaun samfunnshus Vedtekter Skaun samfunnshus BA 3. Mulig avvikling av Skaun samfunnshus forespørsel sendt Kulturdepartementet (ikke utsendt) 4. Avvikling av Skaun samfunnshus svar fra Skaun kommune på spørsmål stilt av Skaun samfunnshus ( ) 5. Avvikling av driften ved Skaun samfunnshus fra Skaun samfunnshus (mottatt i Skaun kommune ) 6. Skaun kommune vedrørende avvikling av Skaun samfunnshus anl.nr (Svar fra Det kongelige kulturdepartementet ) 7. Referat fra møte ang avvikling av Skaun samfunnshus (ikke utsendt) 8. Uttalelse fra advokat John Olav Engelsen Stamnæs og Engelsen advokatfirma DA ( ) 9. Uttalelse fra avviklingsstyret i Skaun samfunnshus (ettersendes. SAKSFRAMLEGG: Skaun kommune har vært i dialog med Skaun samfunnshus BA om mulig overtakelse av samfunnshuset etter at det i ekstraordinære årsmøtet ble vedtatt å avvikle driften av Skaun samfunnshus. 15 i Skaun samfunnshus vedtekter omhandler oppløsning. Denne paragrafen avsluttes med Ved oppløsning skal andelslagets verdier disponeres av Skaun kommune med sikte på videre drift i samsvar med 2. 2 i vedtektene handler om formålet til samfunnshuset. Her sies det at formålet er å drive et samfunnshus for dermed å skaffe bygdas innbyggere et samlingssted for kultur og fritidsaktiviteter. Andelslaget har ikke erverv til Formål. Styret i Skaun samfunnshus har i innstilling til sak om avvikling under årsmøte , og ekstraordinært årsmøte beskrevet bakgrunn for forslag om avviklingen slik: I utgangspunktet er dette en løsning ingen ønsker, men erfaringene fra de siste års drift viser liten interesse fra bygdas befolkning både til å leie og bruke huset. Dette sammen med det store investeringsbehovet som huset står overfor, gjør det vanskelig å tilråde videre drift. Forslaget fra styret ble i ekstraordinært årsmøte vedtatt med så klart vedtak som 18 mot 1 stemme. Det var 2 blanke stemmer.

17 Administrasjonen i Skaun kommune har i dialog med representanter for styret og avviklingsstyret i Skaun samfunnshus gitt tydelig tilbakemelding, både i forkant av årsmøtebehandlingen, og i møter i etterkant, om at kommunen ikke har hatt til sikte å drifte huset som forsamlingslokale/festlokale. Imidlertid har Skaun kommune i denne dialogen også formidlet en forståelse av vedtektene om at kommunen måtte ta over Skaun samfunnshus. Skaun kommune beklager at det tidligere i dialogen med Skaun samfunnshus er gitt uttrykk for at kommunen ville spille en mer aktiv rolle i avviklingsarbeidet I løpet av høsten er det hentet inn juridiske betenkninger vedrørende Skaun samfunnshus vedtekter. Med bakgrunn i ny vurdering av vedtektene og råd fra kommunens advokat konkluderes med at kommunen ikke må ta over Skaun samfunnshus, og at avviklingsstyret i samfunnshuset sjøl bør stå for avvikling og salg. Avviklingsstyret for Skaun samfunnshus er gjort kjent med kommunens innstilling i saken. I diskusjoner med avviklingsstyret for Skaun samfunnshus er det uenighet om hvem som skal ha ansvar for avviklinga, men felles forståelse om at det ikke er aktuelt med videre drift av huset. Avviklingsstyret for Skaun samfunnshus vil komme med en uttalelse om kommunens forståelse av vedtektene (uttalelsen vil bli ettersendt). VURDERING: Når vi nå konkluderes med at kommunen etter vedtektene ikke er pålagt, og således ei heller bør overta Skaun samfunnshus, skyldes det vurderingen av 15 i samfunnshusets vedtekter. Ut fra en forståelse av at samfunnshusdrift ikke er en kommunal kjerneoppgave, med den følge at kommunen ikke har til intensjon å drifte huset i tråd med 2, faller grunnlaget for overtakelse bort (Skaun samfunnshus vedtekter, se vedlegg 2). Når så er tilfellet, er det etter kommunens vurdering rett at avviklingsstyret valgt av ekstraordinært årsmøtet i Skaun samfunnshus , sjøl står for avviklingen. I betenkningen fra advokat John Olav Engelsen presiseres det at når kommunen ikke har til intensjon å drive et samfunnshus for dermed å skaffe bygdas innbyggere et samlingssted for kultur og fritidsaktiviteter ( 2), altså videre drift, så utelukker det normalt kommunens adgang til å disponere over andelslagets verdier. Retten til å disponere over verdiene oppstår når kommunen har en reell intensjon om å drive samfunnshuset videre. Har kommunen ingen slik reell intensjon faller disposisjonsretten bort. Således er det to sider av saken som fører til samme konklusjon. Dels har ikke kommunen i henhold til vedtektene rett til å disponere over verdiene. Og på den andre side bør ikke kommunen ta over når de ikke har som mål å drive samfunnshuset videre. Når Skaun samfunnshus vedtar avvikling så er det resultat av samfunnsendringer som medfører at denne type forsamlingslokaler ikke spiller en like viktig rolle i sitt nærmiljø som de gjorde tidligere. Det er med bakgrunn i disse samfunnsendringene, og i forståelse av hva som er kommunale oppgaver, at det anbefales å ikke ta over driften av Skaun samfunnshus. ØKONOMISK VURDERING: Ved eventuell overtakelse av Skaun samfunnshus vil Skaun kommune ta over både aktiva og

18 passiva. Hvis kommunen ikke tar over samfunnshuset vil ikke kommunen ha noe ansvar overfor samfunnshusets passiva. Skaun samfunnshus har en samlet gjeld (kassakreditt og nedbetalingslån) i Sparebank1 SMN på til sammen kr ,- (september 2012). Ved siden av gjeld i Sparebank1 SMN vil Skaun samfunnshus få et krav om tilbakebetaling av innvilgede kulturbyggmidler på til sammen kr ,-. Dette fremkommer av Statsmidler til lokale og regionale kulturbygg. (Se vedlegg 6 svar fra Kulturdepartementet ). Hvis kommunen avslår anmodningen fra Skaun samfunnshus om å ta over huset, vil kravet fra departementet kun rette seg mot Skaun samfunnshus BA. Om kommunestyret vedtar overtakelse av huset og videre drift som forsamlingslokale vil det ikke medføre krav om tilbakebetaling av kulturbyggmidler til departementet. Kommunen vil dog måtte innfri gjeld til Sparebankk1 SMN på kr ,- pr. september. Ved overtakelse for avvikling vil salg kunne dekke opp deler av gjelden, men avviklingen vil også medføre arbeidskrevende oppgaver for administrasjonen. Om kommunen vedtar at Skaun kommune styrer avviklingen, vil kravet om tilbakebetaling av midler til Kulturdepartementet inntre med kr ,- i tillegg til ,- til SMN. Kravet på kr ,- vil da være uavhengig av om kommunen får en inndekning ved salg som dekker gjeld i Sparebank 1 SMN samt dette beløpet. Dersom huset benyttes til andre formål enn samfunnshusdrift vil kravet fra Kulturdepartementet inntre. Det er ingen tinglyste heftelser på Skaun samfunnshus ut over heftelsene fra Sparebank 1 SMN og Kulturdepartementet. Investerings- og vedlikeholdsbehov: Verken Skaun samfunnshus BA eller Skaun kommune har gjennomført verditakst av bygget. I 2011 ble samfunnshuset pålagt å bedre brannvarslingsanlegget, og styret for samfunnshuset innhentet pristilbud på dette på kr ,-. Videre meldes det fra styret i samfunnshuset at det er råteskader i raftkassa. Ved en eventuell overtakelse vil det medføre behov for oppgradering om en bedre tilrettelegging av bygget for universell utforming. En viktig begrunnelse styret gjorde i forbindelse med nedlegging/avvikling, var bl.a. det store investeringsbehovet som huset står overfor. Det er så vidt kommunen kjenner til ikke gjort noen andre faglige vurderinger av investeringsbehovene i bygget.

19

20

21

22

23

24

25 Kultur, fritid og frivillighet Skaun samfunnshus v/ Svein Helge Hermann 7357 Skaun Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 12/540-2/SHA D AVVIKLING AV SKAUN SAMFUNNSHUS - SVAR FRA SKAUN KOMMUNE PÅ SPØRSMÅL STILT AV SKAUN SAMFUNNSHUS Det vises til skriv fra Skaun samfunnshus av vedrørende avvikling, samt dialog gjennom vinteren 2012 og møte Skaun samfunnshus ber om avklaring på to vesentlige spørsmål. Først ønsker Skaun samfunnshus en avklaring i forhold til tidligere innvilgede kulturbyggmidler (spillemidler). Videre ønsker samfunnshuset en avklaring rundt kommunens forståelse av 15 i samfunnshusets vedtekter. Tildeling av kulturbyggmidler Skaun samfunnshus er i forbindelse med bygging av huset i 1975, og i forbindelse med rehabilitering på starten av 2000-tallet tildelt til sammen kr ,- i statlig tilskudd. Kulturdepartementet krever at kulturbygg (og idrettsanlegg) som tildeles midler skal tilbakebetale den totale innvilgede summen av statlig tilskudd hvis driften av bygget opphører innen 40 år etter tildeling. Kravet er omtalt i Kulturdepartementets Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2011, punkt 2.3.1, og er de senere år innstrammet og presisert ved flere lignende tilfeller. Departementets føringer er identiske for kulturbygg og idrettsanlegg. (Punkt følger dette skrivet som vedlegg). Skaun samfunnshus ble ved tildelingsrunden for spillemidler og kulturbyggmidler i 2001 innvilget kr ,- av statens tilskudd til kulturbygg i Sør-Trøndelag. Dette var det samlede beløp som fylkeskommunen fordelte til kulturbygg det året. Etter en lang byggeperiode ble revidert regnskap innsendt i desember I lys av regnskap ble det utbetalt til sammen kr ,-. I perioden ble Skaun samfunnshus innvilget til sammen kr ,- i støtte etter at nybygget var reist. Det kan på tross av føringene omtalt over, kunne forventes at det utøves et skjønn på hvor stor andel av beløpet innvilget i perioden som vil bli krevd tilbakebetalt. Kravet om tilbakebetaling av midler påligger søker. Hvis Skaun samfunnshus velger å avvikle drifta ved årsmøte 29. mars vil et krav på inntil kr ,- bli rettet fra departementet til Skaun samfunnshus BA. Kravet vil således rettes til samfunnshuset, og ikke til samfunnshusets andelseiere. Kravet om tilbakebetaling av midler vil ikke automatisk bli overført til Skaun kommune hvis huset overføres til kommunen. Skaun kommune og kulturdepartementet er i en prosess for avklaring av dette spørsmålet. Telefon: Telefaks: Org.nr.: mva S k a u n k o m m u n e K u lt u r, f r i t i d o g f r i v i l l i g h e t R å d h u s e t B ø r s a Internett/E-post: Bankgiro: skatt

26 Skaun kommunes forståelse av Skaun samfunnshus vedtekter Skaun samfunnshus` vedtekter, paragraf 15 omhandler avvikling. Denne paragrafen avsluttes med: [ ] ved oppløsning skal andelslagets verdier disponeres av Skaun kommune med sikte på videre drift i samsvar med 2. Paragraf 2 i vedtektene omhandler formålet, som går på å være et samlingssted for kultur og fritidsaktiviteter. Skaun kommune er inneforstått med samfunnshusets vedtekter og hvilke føringer disse legger på årsmøtets behandling av en eventuell avvikling. Skaun kommune, ved rådmann ønsker å presisere overfor styre og representantskap i Skaun samfunnshus at drift av samfunnshus ikke er en prioritert oppgave for Skaun kommune, og at et vedtak om avvikling ved årsmøte 29. mars vil medføre avvikling av Skaun samfunnshus som forsamlingslokale. Fra administrasjonens side synes videre drift vanskelig, og omregulering til annen bruk eller sanering er mulige løsninger. Det presiseres at det vil være en politisk avgjørelse hvilke valg som blir tatt ved en eventuell avvikling av Skaun samfunnshus. Slik Skaun kommune tolker vedtektene vil kommunen overta både aktiva og passiva i Skaun samfunnshus ved et avviklingsvedtak. Prosessen etter eventuelt avviklingsvedtak Etter et eventuelt avviklingsvedtak forventer Skaun kommune at Skaun samfunnshus velger et avviklingsstyre, og at prosessen med overdragelse av huset fra Skaun samfunnshus BA til Skaun kommune skjer i tråd med føringene fra kulturdepartementet. Dette innebærer at en overdragelse ikke kan skje før etter at Kulturdepartementet har gitt sin forhåndsgodkjenning, se Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2011, punkt (Punkt følger vedlagt). Orientering om avvikling av andre forsamlingslokaler i Skaun kommune På tross av at vedtektene i Skaun samfunnshus er entydige på prosess og formaliteter ved en eventuell avvikling, ber rådmann om at representantskapet ser etter andre løsninger. Ved avvikling av flere andre forsamlingslokaler i kommunen de siste 15 årene er det styret og husets medlemmer som har stått for avvikling og/ eller sanering. Skaun kommune vil, hvis samfunnshusets representantskap ser muligheter for en slik løsning, anbefale at dette også skjer her. Vi ønsker Skaun samfunnshus BA et godt årsmøte. Med hilsen Edvin Langmo leder Steinar Haugen kulturkonsulent

27 Kopi: Sør-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for regional utvikling v/ Frank Gjengaar 7004 Trondheim

28 Vedlegg: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2011 (Utgitt av Det kongelige kulturdepartement (Publikasjonskode V-0732 B)). 2.3 Krav til driften av anlegget Åpent for allmenn idrettslig aktivitet Anleggseier plikter å holde anlegget åpent for allmenn idrettslig aktivitet i 40 år fra ferdigstillelse av anlegget. Dette innebærer plikt til å drive på årsbasis eller, for idretter som har faste sesonger, på sesongbasis. Kravet er gjeldende både ved nybygg og rehabilitering. I helt spesielle tilfeller kan departementet dispensere fra kravet om å holde anlegget åpent i 40 år etter rehabilitering. Dersom anlegget blir midlertidig stengt for tre måneder eller mer, plikter anleggseier på forhånd å orientere departementet. Denne plikten påhviler også kommunen. Departementet har rett til å sette vilkår for slik midlertidig stengning av anlegget. Blir anlegget ikke åpnet i løpet av seks måneder, regnes stengningen som mislighold, med mindre det foreligger godkjenning fra departementet for en forlenget stengning. Dersom den fremtidige drift av anlegget er truet, skal anleggseier uten ugrunnet opphold orientere departementet om dette. Denne plikten påhviler også kommunen Rettslige og faktiske disposisjoner over spillemiddelfinansiert idrettsanlegg Overdragelse, salg, deling, sammenslåing/-føyning, flytting, nedlegging eller bruksendring av anlegget skal ikke skje uten skriftlig forhåndssamtykke fra departementet. Dette gjelder uavhengig av om overdragelsen skjer mot vederlag eller ikke. Pantsetting av anlegget i overensstemmelse med finansieringsplan vil normalt bli godkjent ved innvilgelse av søknaden. Pantsetting av anlegget som ikke er omfattet av finansieringsplanen, krever forhåndssamtykke av departementet. Overføring av driften av anlegget til andre enn tilskuddsmottaker skal ikke skje uten skriftlig forhåndssamtykke fra departementet.

29

30

31

32 Emne: VS: SV: SV: Skaun samfunnshus - svarbrev fra Kulturdepartementet Fra: John Olav Engelsen Sendt: 28. november :25 Til: Haugen Steinar Emne: Re: SV: SV: Skaun samfunnshus - svarbrev fra Kulturdepartementet Skal jeg rekke dette til i morgen må det bli et svar til deg pr e-post i ettermiddag, slik; Hovedspørsmålet er etter mitt skjønn om Skaun kommune iht samfunnshusets vedtekter 15, jfr 2 har rett og plikt til å overta samfunnshusets verdier. 15 bestemmer at andelslagets verdier ved evt oppløsning skal disponeres av kommunen med sikte på videre drift i samsvar med 2. Dersom kommunen ikke vil drive et samfunnshus for dermed å skaffe bygdas innbyggere et samlingssted for kultur og fritidsaktiviteter ( 2), altså videre drift, så utelukker det normalt kommunens adgang til å disponere over andelslagets verdier. Retten til å disponere over verdiene oppstår når kommunen har en reell intensjon om å drive samfunnshuset videre. Har kommunen ingen slik reell intensjon faller disposisjonsretten bort. Og motsatt: Har kommunen en reell intensjon om å drive andelslaget videre, beholdes disposisjonsretten over lagets verdier. Og det selv om tiden etter hvert skulle vise at denne driften på et senere tidspunkt skulle opphøre av en eller annen gjennomtenkt grunn. Jeg har ikke fått meg forelagt dokumenter fra kommunen som viser om kommunen noen gang har forpliktet seg overfor andelslaget til å drive dette videre ved evt oppløsning. Jeg har heller ikke mottatt dokumenter som viser om kommunen har forpliktet seg overfor staten til å drive samfunnshuset videre ved evt oppløsning, dvs staten som tilskuddsgiver ved nybygging/renovering av samfunnshuset. Oppløsning av andelslaget gjennomføres normalt av laget selv iht vedtektene 15, 1 ledd, dvs i et samarbeide med Brønnøysundregistrene. Skulle kommunen ønske ytterligere i sakens anledning, ta gjerne kontakt! Mvh John Olav Engelsen Advokat ved Høyesterett Stamnæs Engelsen Advokatfirma DA Nordre gt. 12, 7011 Trondheim

33 Tlf: Faks: /

34 Skaun Skaun Kommunestyre Avvikling av Skaun Samfunnshus BA På vegne av andelslaget Skaun samfunnshus BA vil vi i avviklingsstyret med dette legge frem vår sak for kommunestyret. Først vil vi gi litt informasjon om hvorfor Skaun Samfunnshus BA besluttet å legge ned virksomheten ble det avholdt det årlige ordinære årsmøte i andelslaget. Etter flere år med driftsproblemer, der den årlige 5. Juledagsfesten har hvert den økonomiske bergingen, ble det besluttet å se på mulighetene for å legge ned driften. Det gamle styret gikk med på å sitte litt til for å bringe klarhet i noen spørsmål som representantskapet hadde. Det ene var hvordan vedtektenes 15 skulle tolkes(vedtektene ble sist revidert og godkjent av kommunestyret i 2008), og det at samfunnshuset har fått spillemidler(sist i 2001). Bakgrunnen for at representantskapet ville ha dette klart var at vi var klar over 40 års regelen for spillemidler og vi mente det var viktig med felles forståelse av : OPPLØSNING Vedtak om oppløsning av andelslaget Skaun Samfunnshus, kan bare fattes på årsmøte i representantskapet. For at oppløsningen skal kunne vedtas kreves at minst 2/3 av stemmene er representert og at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. Er ikke 2/3 av stemmene representert på møtet, kan oppløsning likevel vedtas hvis 2/3 av de møtende på nytt møte som alle andelseierne er innkalt til stemmer for forslaget, og at da uten hensyn til antallet av representerte stemmer. Ved oppløsning skal andelslagets verdier disponeres av Skaun kommune med sikte på videre drift i samsvar med 2. Vi fikk svar på vårt viktigste spørsmål i brev fra kommunen datert Der heter det at slik kommunen tolker vedtektene i Skaun samfunnshus, vil kommunen overta både aktiva og passiva i samfunnshuset ved et avviklingsvedtak. Ut fra brevet hadde det sittende styre hentet inn den viktigste informasjonen, og det ble avholdt et ekstraordinært årsmøte i representantskapet den Der ble det vedtatt nedleggelse på bakgrunn av de opplysningene vi hadde fått. I tillegg ble det utnevnt et avviklingsstyre som hadde som formål å holde kontakt med kommunen og «overrekke» huset til kommunen på en ryddig måte. I forbindelse med kommunestyremøte ble det forfattet et skriv fra avviklingsstyre etter ønske fra administrasjonen i kommunen, for å få et vedtak på dette møtet.

35 Etterpå ble det stille fra kommunens side. Avviklingsstyre gikk bare og ventet på å få ferdig formalitetene, for alt virket så greit. Så fikk avviklingsstyret et skriv fra kommunen om utsettelse av saken datert I dette skrivet er kommunen plutselig ikke i mål med avklaringen omkring overtakelse av samfunnshuset. Samtidig fikk styret overlevert skriv fra kulturdepartementet angående tilbakebetaling av spillemidler. Spillemidler vedtatt 2001 må betales tilbake hvis videre drift ikke er i henhold til intensjonen(kulturhus). Det ble på nytt stille i to måneder, før formannen i avviklingsstyret fikk telefon der kommunene innkalte til informasjonsmøte den På dette møtet hadde kommunen snudd helt i sitt syn på Skaun Samfunnshus og hadde hvert i kontakt med advokat for å understreke sitt standpunkt. Begrunnelsen er da at innholdet i 15 ikke kan tolkes som først antatt da kommunen ikke har til formål å drive huset videre som samfunnshus/kulturhus. Ut fra ovennevnte punkter mener vi at administrasjonen i kommunen ikke har opptrådt ryddige og profesjonelle i denne saken. De gir klare tilbakemeldinger og retningslinjer om at samfunnshuset er deres eiendom (nekter videre drift og utleie) i et øyeblikk, for så å ta fullstendig avstand fra hele saken. Hadde kommunen kommet med denne holdningen tidligere, og da før det ekstraordinære møte der vedtaket ble vedtatt, ville representantskapet sett på andre løsninger for avvikling.( Eks salg, prøve å skaffe andre drivere, omregulering til andre formål, osv). Når det nå har gått så lang tid er slike løsninger for sent for andelslaget. Kassen er tom og det er utestående regninger som det ikke er dekning for. Med en slik likviditet er det umulig å gjøre noe som helst. Vi får ikke ut fyringsolje eller penger til strøm. Dette fører til at varmeanlegg, ventilasjon og rørsystemer ødelegges i kulden. Snart står huset også uten forsikring. Her ser vi at andelslaget er i praksis konkurs så vi ser ingen annen utvei enn å gå til skifteretten. I tillegg til dette vil andelslaget bli begjært tvangsoppløst neste år for det er ikke ordnet med å omdanne Skaun samfunnshus BA til SA. Avviklingsstyre vil anmode kommunestyre i å ta ansvar for Skaun samfunnshus. For avviklingsstyre i Skaun samfunnshus Steinar Johnsen Per Gunnar Lofgren Øyvind Rekstad Anny Mo Husby

36 Arkivsaksnr.:12/2092 SAKEN GJELDER: ORIENTERING OM BYGGING AV NY SKOLE I BØRSA RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til orientering SAKSDOKUMENTER: SAKSFRAMLEGG: Orientering om bygging av ny skole i Børsa. Prosjektleder Kjell Kvam orienterer.

BEHANDLING OG VEDTAK FOR SAKSNR. 4/13 I Formannskapet :

BEHANDLING OG VEDTAK FOR SAKSNR. 4/13 I Formannskapet : BEHANDLING OG VEDTAK FOR SAKSNR. 4/13 I Formannskapet 30.01.2013: BEHANDLING: Repr. Mildrid Wiggen Gimseng ble erklært for inhabil og deltok ikke i behandlingen. Repr. Erik Fenstad fremmet følgende forslag

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. ORIENTERINGER: Hammerdalen barnehage v/avd.ingeniør Yoshi Tsujimoto Helse-, omsorg og mestringsboliger

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 02.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 02.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 02.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. NB! Oppmøte på Buvik skole kl. 13.00 Kl. 14.30: Orienteringer LP-modellen v/rådgiver Hege

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 14.01.2013 kl. 13:15-14:30 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 14.01.2013 kl. 13:15-14:30 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 14.01.2013 kl. 13:15-14:30 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 1/13: IFBM. NY BØRSA BARNESKOLE INVITERES TIL INFOMØTE OG STUDIETUR. Varamedlemmer møter

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tilleggssakliste TIL BEHANDLING: 38/15: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2015 I etterkant av møtet er det ønskelig

Detaljer

SAKSPAPIRER. Sakliste

SAKSPAPIRER. Sakliste SAKSPAPIRER Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.01.2014 Sakliste 1/14: HASTEMØTE VEDRØRENDE NY BEHANDLING AV LOKALISERING AV MIDLERTIDIG BARNESKOLE I BYGGEPERIODEN Sak 1/14 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet kl. 15:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet kl. 15:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 26.10.2016 kl. 15:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 32/16: UTVIDELSE AV SKAUN UNGDOMSSKOLE ANBUDSKONKURRANSE, GRUNNLAGSDOKKUMENTER Varamedlemmer

Detaljer

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2005 (V-0534 B) Orientering om tilskuddsordningen

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2005 (V-0534 B) Orientering om tilskuddsordningen Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2005 (V-0534 B) Orientering om tilskuddsordningen 1. Innledning Denne folderen er utarbeidet på bakgrunn av Kultur- og kirkedepartementets bestemmelser

Detaljer

Møteprotokoll - Kommunestyret

Møteprotokoll - Kommunestyret Møteprotokoll - Kommunestyret Torsdag 14.02.2013 holdt Kommunestyret møte på Kommunestyresalen, Skaun rådhus fra kl. 18:00 til kl. 22.30. Saksdokumenter er utsendt elektronisk til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

Nr. Vår ref Dato V-15 B/ /02463 ID/ID1 mro

Nr. Vår ref Dato V-15 B/ /02463 ID/ID1 mro Rundskriv VEDLEGG 1 Til kommuner og fylkeskommuner Nr. Vår ref Dato V-15 B/2004 2004/02463 ID/ID1 mro 15.06.2004 ORIENTERING OM TILSKUDD AV SPILLEMIDLENE TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET FOR 2005

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/12: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-16 Varamedlemmer møter

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

Innkalling til møte i Klagenemnda på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Møtetidspunkt: umiddelbart etter formannskapsmøtet

Innkalling til møte i Klagenemnda på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Møtetidspunkt: umiddelbart etter formannskapsmøtet Innkalling til møte i Klagenemnda 01.10.2015 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Møtetidspunkt: umiddelbart etter formannskapsmøtet TIL BEHANDLING: 2/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ MOAN

Detaljer

Sak 16/14. Sak 17/14

Sak 16/14. Sak 17/14 Side 2 Sak 16/14 ÅRSMELDING 2013 FOR SKAUN KOMMUNE Årsmeldinga for 2013 tas til orientering. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Årsmeldinga for 2013 tatt til orientering. Sak 17/14 EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

Innkalling til møte i Skaun eldreråd kl. 09:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Skaun eldreråd kl. 09:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Skaun eldreråd 17.02.2017 kl. 09:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. ORIENTERINGER: - Orientering om arbeidet med ny helse- og mestringsplan ved enhetsleder Line Kirksæther - Boligsosialt

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 29.01.2013 Oppmøte Viggja oppvekstsenter kl. 13.00 Tema v/ rådgiver Trude S. Wikdahl 1. Nasjonale mål og retningslinjer helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Det vil før møtet bli avviklet administrasjonsutvalg og etter møtet vil det bli avviklet møte i klageorganet.

Det vil før møtet bli avviklet administrasjonsutvalg og etter møtet vil det bli avviklet møte i klageorganet. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2015 Tid: 09:00 Det vil

Detaljer

Sak 6/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 04.03.2013. BEHANDLING: Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering.

Sak 6/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 04.03.2013. BEHANDLING: Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Side 2 Sak 6/13 MELDINGER - FORMANNSKAPET 04.03.2013 Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Sak 7/13 GODKJENNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Møteprotokoll - Formannskapet

Møteprotokoll - Formannskapet Møteprotokoll - Formannskapet Onsdag 28.04.2010 holdt Formannskapet møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus, fra kl. 17.00 til kl. 21.05 Saksdokumener for sakene 12-19/10 utsendt 21.04.10 til medlemmer,

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 26.11.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 150/08 Til saknr.: 157/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 3/15: VEDR. UTVIDET ADGANG TIL MIDLERTIDIGE ANSETTELSER EVT. UTTALELSE TIL SOSIAL

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 12.11.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom kommunestyresalen Tidspunkt: 25.08.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. I formannskapsmøtet; Orientering om prosessen med å utvikle eierstrategi for Helgeland Kraft SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. I formannskapsmøtet; Orientering om prosessen med å utvikle eierstrategi for Helgeland Kraft SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Dønnamann Møtedato: 17.01.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 05.03.2013. Oppmøte Børsa skole kl. 13:00. Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl. 14.15. TEMA: Vinterkulturuka v/ Kultur, fritid

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll - Formannskapet

Møteprotokoll - Formannskapet Side 1 Møteprotokoll - Formannskapet Torsdag 04.10.2012 holdt Formannskapet møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 18.30. Saksdokumenter utsendt til medlemmer, varamedlemmer, rådmann,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Sak 37/14. Sak 38/14

Sak 37/14. Sak 38/14 Side 2 Sak 37/14 MELDINGER - FORMANNSKAPET 02.10.2014 Leder for Orkladal næringsforening Ove Snuruås orienterte om arbeidet med strategisk næringsplan for Orkdalsregionen. Daglig leder for Kapto AS Ola

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom 2 Tidspunkt: 13.11.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Gruvekroa Møtedato: 06.11.2014 Tid: kl. 08.30 SAKSPAPIRER MED VEDTAK FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/14 14/664 ETTERGIVELSE AV LÅN FRA NÆRINGSFONDET - NORGES

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret kl. 18:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret kl. 18:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.03.2014 kl. 18:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 12/14: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 12.03.2014 13/14: HENSTILLING TIL STORTINGET OM Å GRUNNLOVSFESTE

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Bergkunstmuseum bygging og finansiering

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Bergkunstmuseum bygging og finansiering STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-041 Arkivsaksnr: 2009/282-53 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 27/15 26.02.2015 Formannskapet 54/15 23.04.2015 Kommunestyret 27/15

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015 Førde 15. oktober 2015 Frode Langø Idrettsavdelingen Hvem kan søke om spillemidler? I hovedsak : kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen,

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget tirsdag 02.02.2010 kl. 17.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget tirsdag 02.02.2010 kl. 17.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget tirsdag 02.02.2010 kl. 17.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 1/10: MELDINGER MØTE I HELSE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET 02.02.2010

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Offentlig sakliste Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tema: Kommuneplanarbeidet samfunnsplanen TIL BEHANDLING: 28/12: MELDINGER - FORMANNSKAPET

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.09.2010 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 96/10 Til saknr.: 114/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2011 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Janne Andreassen,

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 10.03.2009 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf.78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Stig Sørra,

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

UTBYGGING AV OMSORGSSENTER PÅ NEDRE MELHUS STATUS

UTBYGGING AV OMSORGSSENTER PÅ NEDRE MELHUS STATUS MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 16.06.2010 kl. 14.00 Møtested: Buen omsorgssenter, nedre Melhus Arkivsak: 200-2010 Sakliste: SAK 12/2010 SAK 13/2010 SAK 14/2010 SAK 15/2010 SAK 16/2010

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehusets møterom 1 Dato: 20.06.2006 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Lisbeth Hind Tobiassen,

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget kl. 09:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget kl. 09:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.01.2017 kl. 09:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Oppmøte ved Jåren-Råbygda oppvekstsenter kl. 09.00 ORIENTERINGER: Kl. 09.00 10.00 - Befaring/orientering

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 24. oktober 2014, kl. 10.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 06/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 3. juni 2014

Detaljer

Spillemidler («Tippemidler»)

Spillemidler («Tippemidler») Bestemmelsene Spillemidler («Tippemidler») Hva betyr dette for oss? De aller fleste anleggene klubbene bruker er delvis finansiert av spillemidler Avgjørende for bygging og rehabilitering av anlegg Bestemte

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 04.10.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 04.10.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 04.10.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tema: Orientering om budsjettprosessen budsjett 2013. TIL BEHANDLING: 3/12: MELDINGER - ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

Leder for helse- og omsorgskomitéen er spesielt innkalt til dette møtet.

Leder for helse- og omsorgskomitéen er spesielt innkalt til dette møtet. HITRA KOMMUNE Fillan den: 31.1.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskap Innkalling til møte i Formannskap Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen 07.02.2011 Kl 12:00, 2. etg.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering. Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 19. mars 2007. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Formannskapet. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode.

Formannskapet. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode. Rakkestad kommune MØTEprotokoll Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 28.08.2013 Tid: 09:00-11.30 Formannskapet Til stede på møtet: Møteleder Medlemmer Forfall Varamedlemmer Administrasjonen Ordfører

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling Åmli kontrollutvalg Dato: 14.06.2016 kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, møterom Trongedalsnuten Arkivsak: 15/09715 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2016 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 17.11.2011 Tid: 17:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fra kl. 1000 til ca. kl. 1030 vil overformynderiet orientere om sin rolle. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Fra kl. 1000 til ca. kl. 1030 vil overformynderiet orientere om sin rolle. SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.09.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.11.2016 Tid: 09:30 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapsalen, Levanger Rådhus Dato: 18.01.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehusets møterom 2 Dato: 27.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Randi Lillegård Tunstad,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møtested: Eidsberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 25.11.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 95/12 12/1853 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Hov, 11.

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 95/12 12/1853 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Hov, 11. Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 17.12.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer