Innhald. Innleiing Handlingsplan DEL A: Hovudaktivitet DEL B: Andre aktivitetar... 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhald. Innleiing... 4. Handlingsplan 2013... 5. DEL A: Hovudaktivitet... 6. DEL B: Andre aktivitetar... 14"

Transkript

1 Strategi, visjon og mål 2013

2

3 Innhald Innleiing... 4 Strategi... 4 Visjon... 4 Overordna mål... 4 Eigarar... 4 Styret... 4 Handlingsplan Innleiing... 5 DEL A: Hovudaktivitet... 6 Leveransar i tråd med det nasjonale Næringshageprogrammet... 6 Område 1: Kompetanseheving, innovasjon og nyskaping... 6 Strategiar:... 6 Aktivitetsplan... 7 Område 2: Målbedriftene... 8 Strategiar:... 8 Aktivitetar... 8 Område 3: Infrastruktur for auka samarbeid og samhandling... 9 Volda Kunnskapspark... 9 Aktivitetsplan... 9 Område 4: Det avgjerande nettverket Aktivitetsplan Område 5: koplingsfunksjon Aktivitetsplan Område 6: Utviklingsressurs og virkeområde Virkeområde Aktivitetsplan Område 7: Profilering og synleggjering Strategiar: Aktivitetsplan DEL B: Andre aktivitetar Område 1: Etablerarvegleiing og starthjelp Aktivitetsplan... 14

4 Innleiing Strategi Sunnmøre Kulturnæringshage AS (SKNH) er eit innovasjons- og utviklingsselskap som skal arbeide for vekst og nyskaping innan kreative næringar på Sunnmøre. Arbeidet har både eit bedriftsretta perspektiv ved medverknad til levedyktige bedrifter, og eit samfunnsøkonomisk perspektiv gjennom medverknad til auka regional verdiskaping og busetting. SKNH skal ha fokus på innovasjon, utvikling og vekst med utgangspunkt i næringslivet sine behov og ynskjer. Visjon Sunnmøre Kulturnæringshage AS skal være eit nasjonalt knutepunkt for kreative. Verdiar Våre verdiar er: - kompetent - engasjert - tydeleg Overordna mål Sunnmøre Kulturnæringshage AS skal bli det mest attraktive kulturnæringsutviklingsmiljøet i distrikts- Noreg, og eit knutepunkt for kreative næringar i Møre og Romsdal. Vårt mål er at Sunnmøre Kulturnæringshage AS skal ha medverka til etablering av 30 nye kulturnæringsbedrifter innan utgangen av Eigarar SIVA (Selskapet for industriell vekst SF) Sparebank1 Søre Sunnmøre Volda kommune Ulstein Group ASA Tussa IKT AS 50 aksjar 50 aksjar 45 aksjar 30 aksjar 30 aksjar Styret Gunnar Solheim, styreleiar Jørgen Amdam Lene Trude Solheim Gunnar Andenes Frank Sandnes Vararepresentantar: Oddbjørn Nes Per Ernst Lundberg Dagleg leiar, Orgdot AS Professor, Høgskulen i Volda Public Relations Manager, Ulstein Group ASA Kultur- og næringssjef, Volda kommune Prosjektleder Innovasjon, SIVA SF Seniorrådgjevar, Høgskulen i Volda Rådgjevar, Volda kommune

5 Handlingsplan 2013 Innleiing Styret i Sunnmøre Kulturnæringshage AS vedtok i styremøte 30 november 2012 strategi for 2013, og nærverande handlingsplan er utarbeidd i tråd med den vedtekne strategien. Arbeidet Sunnmøre Kulturnæringshage AS (SKNH) gjer skal være tufta på behova som kjem til uttrykk i arbeid med dei einskilde næringshagebedriftene (målbedriftene). Arbeidet skal og være i tråd med det som er nedfelt som satsingsområder i næringsplanar frå Sunnmøre Regionråd, Møre og Romsdal fylkeskommune sine regionale planar og SIVA sine nasjonale satsingar. SKNH skal bære fleksibel, dynamisk og tilpassingsdyktig. Handlingsplanen er difor meint å vere eit levande dokument, samstundes som den gir nokre klare retningslinjer for Handlingsplanen for 2013 er vidare å sjå som ein aktivitetsplan, som på mange måtar er ei skildring av vårt pågåande arbeid. Styret i SKNH har ei felles forståing av at dette er aktivitetar som vi ynskjer å utføre og mål som vi arbeider for å nå, men at det kan kome opp saker i løpet av 2013 som gjer det hensiktsmessig å prioritere annleis. Handlingsplanen er delt i to hovuddelar: DEL A: Leveransar i tråd med det nasjonale Næringshageprogrammet DEL B: Andre aktivitetar

6 DEL A: Hovudaktivitet Leveransar i tråd med det nasjonale Næringshageprogrammet Sunnmøre Kulturnæringshage AS vart tatt opp i det nasjonale Næringshageprogrammet frå 1. Juli Næringshageprogrammet er eit distriktspolitisk virkemiddel frå Kommunal- og regionaldepartementet og fylkeskommunane, og skal medverke til auka verdiskaping. SIVA (Selskapet for industriell vekst SF) er nasjonal operatør for programmet. Næringshageprogrammet har som visjon at programmet skal medvirke til å utvikle attraktive bedrifter og arbeidsplassar i heile Noreg for morgondagens talent. Hovudmål for Næringshageprogrammet er å bidra til auka verdiskaping gjennom tilrettelegging for utvikling av kunnskapsarbeidsplassar i heile landet. Næringshageprogrammet skal og være et virkemiddel for fylkeskommunen og medverke til at fylkeskommunen sin rolle som regional utviklingsaktør blir styrka. SKNH sine viktigaste aktivitetar er knytt opp til leveransane i forhold til dette programmet. SKNH er ein næringshage Sunnmøre og soleis for kommunane Haram, Hareid, Herøy, Giske, Norddal, Sande, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sykkylven, Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda, Ørskog, Ørsta og Ålesund i Møre og Romsdal fylke. Arbeidet med Det nasjonale Næringshageprogrammet er finansiert gjennom: - Årleg utviklingstilskot frå SIVA kr ,- 50 % - Årleg utviklingstilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune kr ,- 25 % - Årleg betaling frå målbedriftene i SKNH (minimum) kr ,- 25 % Område 1: Kompetanseheving, innovasjon og nyskaping Strategiar: SKNH skal initiere og legge til rette for kompetansehevings- og nyskapingsaktivitetar som er relevante for målbedriftene i næringshagen, og for næringslivet i regionen. Dette kan være mange ulike aktivitetar som mellom anna; bedriftsutvikling, kompetanseutvikling, rekruttering, stimulere til internasjonalisering og kopling til relevante kapitaltilbydarar. I tråd med strategiske næringsplanar i kommunane skal SKNH arbeide for at næringslivet i kommunane utnyttar moglegheitene som ligg i kunnskapsmiljøa i Møre og Romsdal; Høgskulen i Volda, Høgskulen i Ålesund, Høgskulen i Molde, Kunnskapsparkane og NCE maritime, VRI-Møre og Romsdal og Innovasjon Noreg. SKNH skal bidra til god lokal kunnskap om moglegheiter og ordningar regionalt, og syte for god informasjon til lokalt næringsliv om kontaktpunkt mot virkemiddelapparatet. SKNH skal ha ein viktig funksjon som tilretteleggjar og koplar mellom næringsliv og Forskings og utviklingsmiljø (FoU) og -midlar. SKNH skal inspirere og vegleie til bruk av forsking i næringslivet på Sunnmøre. SKNH skal ha eit tett samarbeid med Innovasjon Noreg Møre og Romsdal. SKNH skal ta ein synleg posisjon som ei forlenga arm for Innovasjon Noreg på Søre Sunnmøre. Medarbeidarane i SKNH skal være godt oppdatert på virkemidlar i Innovasjon Noreg, Regionalt Forskingsfond, VRI og SkatteFUNN.

7 Aktivitetsplan 1.0 Aktivitet Mål Tidspunkt Samarbeidspartnarar 1.1 Arrangere Kreative Søre Sunnmøre - ei serie på 8-10 møter på kveldstid - tema: firmapresentasjonar, nytt frå filmbransjen og andre kulturnæringar. Casestudies og nytt frå virkemiddelapparatet - Stimulere til samarbeid mellom bedrifter Vestnorsk Filmsenter VRI LMS Helse Sunnmøre & Romsdal Sparebank1 1.2 Arrangere regionale møter med Innovasjon Noreg der ein eller fleire sakshandsamarar frå Innovasjon Noreg er i regionen og der SKNH har eit hovudansvar for å booke møta og tilretteleggje for konstruktive møter mellom lokale bedrifter og Innovasjon Noreg om konkrete prosjekt. I tillegg skal SKNH fortløpande kunne bidra til å kople enkeltbedrifter opp mot IN. Ei auke i talet på gode FoU prosjekt som IN støttar med tildeling av mentor, tilskot eller lån. 1 dag vår 1 dag haust Innovasjon Noreg Næringsforeiningar 1.3 Utvikle og gjennomføre spissa kompetansehevande kurs retta mot kulturnæringane - Doffin anbodsguide - Segmentering av marknad Fleire leveransar og auka omsetnad for målbedriftene i næringshagen. Innovasjon Noreg MR Fylke 1.4 Fagleg vurdering for IN av kulturnæringar særleg innan film i samarbeid med Vestnorsk Filmsenter Formell samarbeidsavtale med IN Møre og Romsdal IN Vestnorsk Filmsenter 1.5 Dagleg leiar i SKNH skal i løpet av 2013 delta på eventuelt tilgjengelege kurs i SkatteFUNN og på IN dagen hjå Innovasjon Noreg i Møre og Romsdal Kompetanseløft SKNH IN 1.6 Være ein tydeleg samspelar med aktørane i den maritime klynga på Sunnmøre, inklusive Høgskulen i Ålesund, NCE Maritime, Kunnskapsparken i Ålesund, Mafoss, Maritim Forening Nordvest og Inkubatorprogrammet Nettverksbygging Høgskulen i Ålesund NCE Maritime Mafoss, ÅKP Maritim Forening 1.7 SKNH skal delta på samlingar i regi av fylkeskommunen eller andre der det blir lagt opp til informasjon om virkemidla frå desse aktørane. Kompetanseløft

8 Område 2: Målbedriftene Strategiar: Målbedriftene i næringshagen har ei samarbeidsavtale med SKNH. Målbedriftene skal være spissa mot næring som spring ut frå mediefagutdanninga ved Høgskulen i Volda, eller være viktige underleverandørar til desse næringane. Dette skapar eit markant og tydeleg nettverk for aktørane. For nokon av målbedriftene vil det å være ein del av det kreative nettverket være det viktigaste. Desse vil kanskje berre nytte seg av eit fåtal tenester frå SKNH som til dømes årleg utviklingssamtale, eller deltaking på felles møter og kompetansehevingstiltak. Gjennom målbedriftsavtalen bidreg alle verksemdene til finansiering av næringshagen, og dei er viktige kundar av SKNH. Andre målbedrifter vil ynskje tettare oppfylging frå næringshagen enn det som ligg i grunntenestene som er inkludert i målbedriftsavtalen. Dette kan være prosessvegleiing eller prosjektleiing i innovasjons- og nyskapingsprosjekt, mentoring eller annan direkte vegleiing frå næringshagen sin utviklingsressurs. Konkrete avtalar kring dette blir gjort med kvar einskild verksemd. Den viktigaste målgruppa for SKNH er målbedriftene. Desse får tilgang til nokre basistenester inkludert i den årlege serviceavgifta, samt rett til å kjøpe næringshagen sine andre tenester til ein rabattert pris. I særskilde utviklings- eller oppstartingsprosjekt kan næringshagen gi inntil 75% rabatt på ordinær timepris til målbedriftene. Verksemder som ikkje har medlems- eller målbedriftsavtale kan kjøpe næringshagen sine tenester til normal timepris. Dei aktivitetane som næringshagen utfører for målbedriftene er dels felles tiltak for fleire eller alle målbedriftene, og dels konkrete tiltak retta mot den enkelte verksemd. Samspelet mellom felles tiltak og konkrete aktivitetar for einskildverksemdene er viktig for optimal bruk av ressursane til beste for næringslivet i regionen. Aktivitetar 2.0 Aktivitet Mål Tidspunkt 2.1 Rekruttere og oppretthalde ei stabil mengde målbedrifter på Sunnmøre. - Hoppid.no kurs, fyrstelinetenesta og faglege møteplassar som Kreative Søre Sunnmøre og NEXT Media er viktige rekrutteringsarenaer for næringshagen. - SKNH skal tilby eit aktivt og godt miljø for etablerte verksemder innan målgruppa. SKNH skal i 2013 ha minimum 30 næringshageverksemder i snitt gjennom. Minimum 7 av desse skal være lokalisert i Storgata 8 i Volda. 2.2 Alle næringshageverksemder skal ha tilbod om årleg utviklingssamtale med utviklingsressursen i næringshagen. Utviklingssamtalane tek sikte på å avdekke viktige utfordringar for den einskilde verksemd. Jamn kartlegging og oppdatering av situasjonen i målbedriftene for å kunne vere ein reell og relevant utviklingsressurs for næringshageverksemdene, 1.kvartal

9 2.3 Tett og kontinuerlig kontakt med målverksemdene for å kunne bidra anten med eigen kompetanse eller med å kople den aktuelle verksemda opp mot andre relevante kompetansemiljø. SKNH skal være preferert sparringspartnar og mentor for eigne målverksemder innanfor dei områda medarbeidarane har spisskompetanse på 2.4 Utarbeide ein rapport om utviklinga i kvar enkelt målverksemd i Rapporten vil danne grunnlaget for nullpunktsanalyse i høve framtidige årlege utviklingsrapportar. Ein skal rapportere på mellom anna tal tilsette, omsetning, økonomisk resultat, kjønnsfordeling i eigarskap og leiing, bruken av FoUmidlar samt tildeling av lån og tilskot frå IN, kommunale næringsfond og nasjonale fond. Rapporteringa er pålagt av SIVA og Møre og Romsdal fylkeskommune, men er og viktig for at vi skal kunne fylgje utviklinga i bedriftene vi arbeider med. Tilsvarande rapportering for 2013 vert utarbeidd i 2014 Oversikt over utviklinga i målbedriftene. 1. kvartal Område 3: Infrastruktur for auka samarbeid og samhandling SKNH disponerer i dag 1 kontor og 2 møterom i Storgata 8 i Volda. SKNH driftar og fyrstelinjetenesta Hoppid.no for Volda kommune frå sitt eine kontor. Målbedriftene og Vestnorsk Filmsenter, Volda Næringsforum, Norsk Animasjonsentrum og StudiebygdA disponerer resten av arealet, og det er ikkje rom til utviding. Volda Kunnskapspark Høgskulen i Volda og SKNH ynskjer å arbeide for etablering av ein kunnskapspark for kultur- og mediefag knytt til Høgskulen i Volda, og at denne kunnskapsparken skal være ein del av SIVA nettverket. Aktivitetsplan 3.0 Aktivitet Ansvar Tidspunkt Samarbeidspartnarar 3.1 Utarbeide eit behovsnotat som konkretiserer kva behov ein kan få dekt gjennom å ta i bruk Aasenbygget på campus HVO til ein ny kunnskapspark og inkubator for kultur- og mediefag i Møre og Romsdal. Styreleiar Dagleg leiar Styret Avdeling for mediefag HVO Avdeling for kulturfag HVO 1. kvartal Høgskulen i Volda SIVA Andre næringshagar Lokale fagmiljø 3.2 Presentere behovsnotatet for sentrale potensielle samarbeidspartnarar. Undersøke om dette kan forsere planane for ein ny mediepaviljong ved HVO Styreleiar Dagleg leiar Styret 1. halvår Volda kommune SIVA

10 Område 4: Det avgjerande nettverket Aktivitetsplan 4.0 Aktivitet Mål Tidspunkt Nettverk 4.1 SKNH skal arbeide aktivt for at verksemdene i næringshagemiljøet skal føle seg som ein del av eit nettverk og eit fellesskap. Dette kan gjerast gjennom deling av informasjon, etablering av fysiske og virtuelle møteplassar, profilering av verksemdene på SKNH sine nett- og FB sider, oppfølging og B2B kopling Alle verksemdene skal føle seg som ein del av eit nettverk og eit fellesskap Målverksemdene 4.2 SKNH skal delta på samlingar i SIVA-nett og arrangement og konferansar i regi av SIVA. SIVA får jamn oppdatering om næringshagen sin aktivitet gjennom sin representasjon i styret. I tillegg rapporterer SKNH til SIVA i tråd med retningslinene i næringshageprogrammet. SKNH skal være ein del av SIVA sitt kompetanse- og innovasjonsnettverk. SIVA 4.3 SKNH skal delta på viktige arrangement i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune. SKNH skal ha ein god dialog med fylkeskommunen sin ansvarlige for næringshagane og orientere om aktiviteten SKNH har SKNH skal være ein viktig samarbeidspartnar for Nøre og Romsdal kommune i det regionale utviklingsarbeidet. Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga 4.4 SKNH skal så langt råd delta på dagleg leiarsamlingar i foreininga Næringshagane i Norge. SKNH skal profilere deltakinga i dette nettverket i sitt eige materiale og elles der det er naturleg SKNH skal være ein aktiv del av nettverket Næringshagene i Norge (NiN) NiN 4.4 SKNH skal arbeide for at SIVA og NiN i større grad kompetanselyfter deltakarane i nettverket, til dømes gjennom synleggjering av best practice. Meir kompetansedeling mellom utviklingsaktørane SKNH SIVA NiN 4.6 SKNH skal ha jamn kontakt med Innovasjon Noreg Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune, VRI, Forskingsrådet og andre delar av innovasjonsmiljøet i regionen. SKNH skal utvikle samarbeidet og samspelet med Innovasjon Noreg Møre og Romsdal, særleg i høve kulturnæringane, og spesielt i høve film saman med Vestnorsk Filmesenter SKNH skal være ein tydeleg del av innovasjonsmiljøet i Møre og Romsdal IN Møre og Romsdal fylkeskommune VRI Forskingsrådet Vestnorsk Filmsenter

11 Område 5: koplingsfunksjon SKNH skal være ein aktiv koplingsaktør som knyt verksemdene opp mot relevante støttespelarar/kompetanseleverandørar og hjelparar til ei kvar tid. Dette kan være andre verksemder, kundar, forskingsmiljø, investeringsmiljø, fagmiljø og offentleg virkemiddelapparat. SKNH skal initiere nettverksbygging gjennom å legge til rette for møteplassar for næringslivet i regionen. Aktivitetsplan 5.0 Aktivitet Tidspunkt Samarbeidspartnarar 5.1 Bidra til å knyte målverksemdene opp mot relevante miljø 5.2 Bidra til å knyte målverksemdene opp mot bankar og investeringsselskap. Formalisere eksisterande kanalar både mot bankane og investeringselskap. Sparebank1 SBM Nordea Sydvestor 5.3 Halde minimum eitt møte i samarbeid med Sunnmøre Regionråd der ein heile næringslivet blir invitert Sunnmøre næringsråd 5.4 Få finansiering til utvikling av ein virtuell næringshage retta mot mediefaga. Svært mange verksemder som arbeider innan våre kulturnæringar har eit gummistrikkbemanningsbehov og vil ha store fordelar av ein B2B nettbasert næringshage der ein kan tilby og kjøpe frilansetenester. Høgskulen i Volda IN 5.5 Etablere ein rendringfarm i næringshagen som skal være tilgjengeleg både for målbedrifter og andre mindre aktørar med behov for datarendring. Det er allereie gjort samarbeidsavtale med Høgskulen i Volda om teknisk drift og vedlikehald av ein framtidig rendringfarm. Rendringfarmen skal være lokalisert i Storgata 8, men tilknytt Høgskulen i Volda sin infrastruktur for å kunne fungere effektivt i høve planane om virtuell næringshage. Høgskulen i Volda Sparebankane IN 5.6 SKNH kan arrangere mindre møter, forelesingar, seminar, verkstadar osb. Ved behov. Eksempel: - nettverk for leiarar i kulturnæringsbedrifter - gründertreff - festivalforum (samling av arrangementskompetanse) - møteplass for næringsliv frå regionen i Oslo samarbeid med bankane (Sunnmørstreff) - verkstad for kreativitet og entreprenørskap Etter behov

12 Område 6: Utviklingsressurs og virkeområde SKNH har eit heilt årsverk fast tilsett i verksemda. Næringshagens aktivitetar krev tilsette med høg faglig kompetanse, høgt engasjement, stor arbeidskapasitet og evne til å bygge og handtere store nettverk og mange aktivitetar - samstundes som ein held fokus på enkeltbedrifter og leiarane i dei. Dette krev mykje av dei tilsette. Daglig leiar og styret har difor eit særleg ansvar for å halde fokus på arbeidsmiljø og arbeidskvardag. Næringshagen skal leiast i tråd med verdiane kompetent, engasjert og tydelig. Næringshagen skal være ein krevjande men attraktiv og inspirerande arbeidsplass. SKNH har kontoradresse og hovudkontor i Storgata 8 sentralt i Volda. Dette fungerer med tanke på næringshagen som ressurssenter og inspirator til tettare samhandling mellom bedrifter, men det er ikkje plass til fleire bedrifter i samlokaliseringa. Dette gir mindre moglegheiter i høve utvikling av klyngetenking og avgrensar moglegheitene for samlokalisering av andre typar kulturnæringar. Lokala fungerer greitt i høve levering av fyrstelinjetenesta Hoppid.no, kurs og mentoring for våre målbedrifter. Virkeområde Dersom SKNH skal dekke eit større geografisk område, som til dømes heile Møre og Romsdal fylke, vil det være behov for ein ekstra utviklingsressurs i 100% stilling. Skulle fylkeskommunen ynskje at SKNH skal ha ei slik rolle kan det praktiske arbeidet organiserast med kontordagar hjå våre SIVA partnerar i Bølgen Næringshage i Kristiansund og Molde Kunnskapspark. Ved ei slik ordning føreset ein at den ekstra utviklingsressursen og har kontordag i Volda for å sikre tett kontakt til fagmiljøet ved Høgskulen i Volda Aktivitetsplan 6.0 Aktivitet Mål Tidspunkt 6.1 SKNH skal være det sterkaste fagmiljøet innan utvikling av kulturnæringar på Sunnmøre. Rekruttering av dyktige medarbeidarar og eit arbeidsmiljø som inspirerer til både personleg utvikling og høge ambisjonar på vegne av næringslivet i regionen er difor sentralt. SKNH skal være ein attraktiv og inspirerande arbeidsplass. 6.2 Tilsette i SKNH skal søke godkjenning som mentorar gjennom Connect for bruk gjennom m.a. Innovasjon Noreg sitt mentorprogram Breiare utval av mentortenester til våre målverksemder Første halvår 6.3 Marknadsføre SKNH som utviklingsressurs mot kommunane på Sunnmøre i høve kulturnæringar vi spesialiserar oss på. Utviklingsavtale med alle kommunane 6.4 Tilsette i SKNH skal delta på kurs, konferansar og annan kompetanseheving i den grad det er hensiktsmessig i forhold til naudsynt kompetanse og tidsbruk og kostnadar.

13 Område 7: Profilering og synleggjering Strategiar: Næringshagemiljøa skal stå fram som attraktive miljø for komande talent. Ein føresetnad for å nå dette målet er at miljøa blir synlege for eksterne aktørar. Dette kan gjerast gjennom å publisere nådde resultat, drive aktiv marknadsføring av det totale miljøet samt synleggjere den samla kompetansen. SKNH fikk i løpet av 2012 utvikla eigen logo, visuell profil og ny nettside samarbeid med organisasjonen Næringshane i Norge (NiN). Desse verktya skal nyttast aktivt i all aktivitet SKNH har, og medvirke til å gi næringshagen ein tydelig posisjon og profil. For SKNH er det viktig å synleggjere både dei aktivitetane som skjer i næringshagen og den kompetansen bedriftene kan få tilgang til gjennom næringshagen. Dette blir gjort gjennom bruk av eigne nettsider og FaceBook-profil, annonsering i presse og på digitale flater, e-post, både trykt og digital DM, redaksjonell omtale og oppmoding til våre nære samarbeidspartnarar om å spreie informasjon i sine nettverk. Aktivitetsplan 7.0 Aktivitet Mål Tidspunkt 7.1 Nettstaden og speilsida skal oppdaterast og haldast ved like kontinuerlig. Nyhende, påmelding til arrangement, profilering av næringshageverksemder og andre samarbeidspartnarar er viktige verkty for halde nettstaden levande og interessant Arbeide for at våre samarbeidspartnarar lenkjer til våre nettsider. Talet på vitjande på nettstaden skal auke i Bli fyrstevalet i vårt virkeområde for dei som søker informasjon om entreprenørskap og kulturnæringsbedrifter 7.2 SKNH skal bruke sosiale media som kanal for å orientere om aktivitetar, løfte fram og marknadsføre målverksemdene, informere om kurs og møter og auke trafikken til eigne nettsider. Næringshagen si FaceBook side skal framstå som interessant og nyttig for dei som arbeider innanfor kulturnæringar, kundar av desse næringane og næringsutvikling. Talet på fylgjarar på FaceBook skal auke i Gjennom deltaking i Næringshageprogrammet og medlemskap i foreininga NiN (Næringshagene i Norge) har SKNH tatt i bruk profilprogrammet som dei fleste næringshagane nyttar. Dette skal nyttast i brev, presentasjonar, nettsider og andre stadar der dette er naturleg. Synleggjere at ein er ein del av SIVA nettverket

14 DEL B: Andre aktivitetar Område 1: Etablerarvegleiing og starthjelp Innleiing: Som ein del av SKNH sin visjon og overordna mål meiner vi det er fornuftig at næringshagen gir vegleiing og hjelp for gründerar og nyetablerte næringsdrivande. Vi ynskjer at SKNH skal være den naturlige staden å kontakte for alle med ein bedrifts- eller forretningsidé. Dette gjer start av eiga verksemd enklare og meir oversiktelig for gründerane i ein kritisk fase. Det er eit mål at vårt arbeid skal bidra til å gjere stega mellom dei ulike delane av virkemiddelapparatet lettare. Vi vil og at menneske med lyst og ambisjonar om å bidra til næringsutvikling skal kunne forholda seg til ein hovudkanal inn til verktøykassa av gode hjelparar og moglegheiter for kompetanse- og finansiering. Dei tilsette i næringshagen har eit godt utgangspunkt for å kunne hjelpe gründerane både med konkrete bedriftsutfordringar, men og med tilkopling opp mot andre relevante kompetansemiljø og nettverk. For næringshagen gir kontakta med gründerane ein viktig nærleik til pulsen i næringstilveksten i kommunane. Næringshagen si rolle som ein aktør som både arbeider med gründerar og med etablert næringsliv vil være hensiktsmessig både for bedriftene, for næringsutviklinga i kommunane, og for næringshagen sjølv. Aktivitetsplan Aktivitetar og mål Samarbeidspart Finansiering B 1.0 FYRSTELINJETENESTE FOR KOMMUNANE: SKNH utfører Hoppid.no fyrstelinjeteneste for næringsutvikling i kommunane. Tenesta som er eit fylkeskommunalt program utvikla i eit samarbeid mellom Regional- og næringsavdelinga og Innovasjon Noreg medfører at alle med en forretningsidé eller som vurderer å starte opp eiga næringsverksemd i kommunen skal få tilbod om kostnadsfri vegleiing. I tillegg får ein tilbod om kompetansehevande kurs som er heilt betalt av Hoppid.no programmet. Dette tilbodet skal være eit lågterskeltilbod der alle har tilgang og der tida frå ein kontaktar næringshagen til ein får fyrste samtale skal være kort. Møre og Romsdal fylke Regional og næring Innovasjon Noreg Næringsavdelingane i kommunane Landbrukskontora i kommunane Fullfinansiert av kommunane ein leverer tenesta til Tilbodet er og tilgjengeleg for utviklings- og nyskapingsprosjekt - knoppskyting - med utgangspunkt i eksisterande verksemder. Tema for vegleiinga kan til dømes vere: - Vurdering av forretningsidé - Vurdering av marknadar og målgrupper - Val av selskapsform og registrering av verksemda - Formalitetar og lovmessige krav - Råd ved søknad til kommunale / interkommunale næringsfond, eller stønadsordningar hjå Innovasjon Noreg - Utvikling av forretningsplan - Vurdering av kompetansebehov, og kopling opp mot andre aktørar

15 B 1.1 ETABLERARVERKTY PÅ NETT: SKNH skal ha tilrettelagde og oppdaterte nettsider berekna på gründerar og nyetablerarar. Sidene skal være den naturlige innfallsporten for nyetablerarar i vår region, og også sider samarbeidande kommunar sjølve linkar vidare til. Kommunane SKNH B 1.2 ETABLERARSTØTTE: SKNH skal være godt oppdatert på retningslinjer for etablerarstøtte gjennom kommunale næringsfond, interkommunale næringsfond og Innovasjon Noreg. SKNH skal kunne vegleie og bistå bedrifter som spesifikt ynskjer hjelp til å søke om ei eller anna form for etablerarstøtte. SKNH skal, som ein del av sitt heilskapelege arbeid, også være godt oppdatert på andre støtteordningar og virkemiddel, som t.d. IFU/OFU prosjekt og mentorordninga frå Innovasjon Noreg. Kommunane IN Forskingsrådet SKNH B 1.3 ENTREPRENØRSKAP: Forelesingar ved Høgskulen i Volda om entreprenørskap og virkemiddelapparatet for studentar ved Avdeling for kulturfag og Avdeling for mediefag. Høgskulen i Volda Studenttinget i Volda SKNH Høgskulen i Volda VAKN Informasjon om entreprenørskap til studentar ved den vidaregåande skulen i Volda med vekt på kulturnæringane Volda VGS Ungt Entreprenørskap Samarbeid med VAKN (Vårt Akademi for Kulturnæringar) på Nordfjordeid om entreprenørskapskompetanse retta mot kulturnæringane i Nordfjord. VAKN B 1.4 KURS SPISSA FOR KULTURNÆRINGAR: Spissa kurs i tillegg til Hoppid.no programmet for målbedrifter innan mediefaga film, video, animasjon, foto, reklame, media, IKT og design med fire grunntema: - Forretningsplan - Marknadsplanlegging - Salsaktivitetar - Økonomi Høgskulane Styreakademiet BI Bankane Hoppid.no Deltakaravgift Fleire av kulturnæringane har særlege utfordringar. Mange av produkta og tenestene som blir utvikla kan ikkje industrialiserast og er skreddarsydde for kunde. I slike høve som kan samanliknast med ein-til-ein tenester er vekstpotensialet avgrensa og SKNH si oppgåve blir særleg å hjelpe til med å finne marknadssegment som målbedriftene kan utnytte på ein meir kostnadseffektiv måte.

Sunnmøre Kulturnæringshage AS telefon Nettstad: Org.nr. NO MVA Storgata 8, 6100 Volda telefaks Side 2

Sunnmøre Kulturnæringshage AS telefon Nettstad:  Org.nr. NO MVA Storgata 8, 6100 Volda telefaks Side 2 Handlingsplan - strategi, visjon og mål 2016 Storgata 8, 6100 Volda telefaks 70 33 06 61 Side 2 av 14 Bank: 3991.05.95117 Innhald Innleiing... 4 Strategi... 4 Visjon... 4 Overordna mål... 4 Eigarar...

Detaljer

Sunnmøre Kulturnæringshage AS telefon Nettstad: Org.nr. NO MVA Storgata 8, 6100 Volda telefaks Side 2

Sunnmøre Kulturnæringshage AS telefon Nettstad:  Org.nr. NO MVA Storgata 8, 6100 Volda telefaks Side 2 Handlingsplan - strategi, visjon og mål 2014 Storgata 8, 6100 Volda telefaks 70 33 06 61 Side 2 av 16 Bank: 3991.05.95117 Innhald Innleiing... 4 Strategi... 4 Visjon... 4 Overordna mål... 4 Eigarar...

Detaljer

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

Programmet for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Programmet for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Programmet for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd?

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Fleire og betre nyetableringar May Britt Roald, prosjektleiar hoppid.no Møre og Romsdal fylkeskommune partnerskap i samspel Verdikjede

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2017 20606/2017 Kim Tornes Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Bakgrunn Fylkeskommunen

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Starten Statistikk har vist at det er mindre nyetablering i Møre og Romsdal enn i resten av landet.

Detaljer

Skaparkraft og partnarskap i samspel

Skaparkraft og partnarskap i samspel Skaparkraft og partnarskap i samspel Kvifor satsa Norddal kommune på partnarskap i hoppid.no? Terese Jemtegård Moen, dagleg leiar i Fjordhagen AS Verdas første hoppid.no-kontor etablert i Valldal 4.mai

Detaljer

NØKKELDATA ANSVAR OG LEIING MÅL OG OPPDRAG MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR OVERORDNA MÅL OG FORVENTA EFFEKT BAKGRUNN, UTFORDRINGAR OG FØRESETNADER

NØKKELDATA ANSVAR OG LEIING MÅL OG OPPDRAG MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR OVERORDNA MÅL OG FORVENTA EFFEKT BAKGRUNN, UTFORDRINGAR OG FØRESETNADER SAMANDRAG AV Satsingsområde Næringshagar (akronym) Næringshagar i Sogn og Fjordane (tittel) RUP ID: 733 NØKKELDATA År start slutt: 2001-2011 Regional dekning: Sogn og Fjordane Status: Forslag Type prosess:

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA

SÁPMI NÆRINGSHAGE AGENDA SÁPMI NÆRINGSHAGE For næringslivet i Indre Finnmark Mars 2015 AGENDA 1. Hva er en næringshage? Sápmi Næringshage 2. Hvorfor Næringshage i Indre Finnmark? 3. Om målbedrifter eierbedrifter og medlemsbedrifter

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling

FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling Arnt Sommerlund Daglig leder i Aukra Næringsforum E-post: arnt@aukra-naeringsforum.no Mobil: 900

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2017 51768/2017 Anne Marte Ostad Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 08.05.2017 Entreprenørskapsløype fase III i 2017-2019 Bakgrunn

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang:

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Nyheiter hoppid.no - Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Ny tilskotsordning for hoppid.no-nettverket, frist 4.mai Søk midlar Bygdemobilisering, frist 1.mai Ein million kroner i etablerartilskot

Detaljer

Kva kan gjerast for at kommunane og fylkeskommunen arbeider stadig betre med næringsutvikling: Temaet no: Nytt næringshageprogram

Kva kan gjerast for at kommunane og fylkeskommunen arbeider stadig betre med næringsutvikling: Temaet no: Nytt næringshageprogram Kommuneprosjektet Kva kan gjerast for at kommunane og fylkeskommunen arbeider stadig betre med næringsutvikling: Temaet no: Nytt næringshageprogram 28/4 2011 Lars Hustveit Fagkoordinator Næringsavdelinga,

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

Plantema nyskaping i verdiskapingsplanen

Plantema nyskaping i verdiskapingsplanen Plantema nyskaping i verdiskapingsplanen Næringsforum 5.september 2017 Kva vi tek føre oss Arbeidet med nyskaping i verdiskapingsplanen eit overblikk ved Endre Etableraropplæring, kompetanseheving og koordinering

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Tiltaksforum. - Etablerartilskot

Tiltaksforum. - Etablerartilskot Tiltaksforum - Etablerartilskot 11. November 2014 Vi gjev lokale idéar globale moglegheiter Vår strategi 2013-2016 Føremål: Innovasjon Noreg sitt føremål er å vere Staten og Fylkeskommunane sitt verkemiddel

Detaljer

Referat frå styremøte nr Dato: Tid: kl Stad: Ålesund Kunnskapspark, møterom Ørnetua

Referat frå styremøte nr Dato: Tid: kl Stad: Ålesund Kunnskapspark, møterom Ørnetua Referat frå styremøte nr. 6-2016 Dato: 11.11.2016 Tid: kl. 09.00-12.00 Stad: Ålesund Kunnskapspark, møterom Ørnetua Til stades: Frå styret: Styreleiar Jan Ove Tryggestad, Stranda kommune Nestleiar Vebjørn

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Strategi Forord

Strategi Forord Forord Distriktssenteret sin Strategi 2020 skal vere eit praktisk verktøy til inspirasjon i vårt daglege arbeid. Strategi 2020 skal sikre oss god retning og måloppnåing. På den måten kan lokalt utviklingsarbeid

Detaljer

Regionale utviklingsmidlar til ulike program og prosjekt i kunnskapsparkane i Møre og Romsdal tilskott til FoUinkubatorar

Regionale utviklingsmidlar til ulike program og prosjekt i kunnskapsparkane i Møre og Romsdal tilskott til FoUinkubatorar saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.06.2014 44653/2014 Anita Steinbru Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 02.09.2014 Regionale utviklingsmidlar til ulike program og prosjekt

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

«Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS

«Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS «Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS I forbindelse med etablering av fylkesprisen for «Årets Bedrift» i 1991 uttalte Møre og Romsdal fylkesting: «Fylkestinget er av den oppfatning at næringslivet og

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref Dato 17/52-1 12.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - oppdragsbrev til Siva SF - 1 Økonomisk ramme til disposisjon

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Historia om ei sterk maritim klynge. Slik gjer vi det på Sunnmøre Fjerde nivå» Femte nivå Providing the most

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde Eit oppdrag for heile organisasjonen Innhald Det er viktig å rekruttere ATV-ar 3 Arbeidsoppgåver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunnar til

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL?

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? FINN OVE BÅTEVIK Dialogmøte mangfald og inkludering. Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 13. november 2014.

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Foredrag frå seminaret Kompetansebehov og rekruttering Samhandling kommunar, høgskular og fylke Aasenauditoriet

Detaljer

Oppfølging av kommunalt eigarskap

Oppfølging av kommunalt eigarskap Oppfølging av kommunalt eigarskap 1 VEST KONTROLL TILSETTE: Jostein Støylen (Dagleg leiar) Ida Birgitte Marholm (Konsulent) KOMMUNAR: Hareid (5 057) Herøy (8847) Sande (2 628) Selje (2 789) Ulstein (7

Detaljer

SAK 51/17 FILM; FJORD, FJELL OG VIDDE

SAK 51/17 FILM; FJORD, FJELL OG VIDDE SAK 51/17 FILM; FJORD, FJELL OG VIDDE Saksopplysning Det er eit uttalt nasjonalt mål for Norge at det skal leggjast til rette for auka verdiskapning, basert på å få fleire internasjonale film- og serieproduksjonar

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

DEL 1 Prinsipp og rammer for kommunale næringsfond

DEL 1 Prinsipp og rammer for kommunale næringsfond Kommunale næringsfond retningsliner vedtekne av Regional- og næringsutvalet 05.03.2013 DEL 1 Prinsipp og rammer for kommunale næringsfond 1. Kva er kommunale næringsfond? Fylkeskommunen gjev årlege løyvingar

Detaljer

VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET

VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET Saksutredning: VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Bakgrunn Vestlandsrådet vedtok tysdag 3. desember i sak 26/13 «Marin Strategi for Vestlandet»,

Detaljer

Følgjeforskingsprosjektet i Møre og Romsdal

Følgjeforskingsprosjektet i Møre og Romsdal Følgjeforskingsprosjektet i Møre og Romsdal VRI - samling 21. 22. oktober, 2008 Else Ragni Yttredal, Møreforsking Volda Tema 1. Kva vi gjer 2. Eksempel på empiriske funn 3. Korleis vi spelar inn resultat

Detaljer

AVROP OG LEVERANSAR WP 2, 3, 5 OG 6 NÆRINGSHAGEKONSORTIET I VEST-TELEMARK

AVROP OG LEVERANSAR WP 2, 3, 5 OG 6 NÆRINGSHAGEKONSORTIET I VEST-TELEMARK AVROP OG LEVERANSAR WP 2, 3, 5 OG 6 NÆRINGSHAGEKONSORTIET I VEST-TELEMARK NÆRINGSHAGEKONSORTIET I VEST-TELEMARK VEST-TELEMARK RESSURSSENTER NÆRINGSHAGEKONSORTIET I VEST-TELEMARK Kjerna i ByR: få til utviling

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den 8. 9. mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 Demensplan 2020 Demensplan 2020 byggjer på erfaringar i Demensplan 2015

Detaljer

Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS

Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS Synleg og stolt! AS og Siva sitt næringshageprogram Bedriftsrådgiver Næringshagene er et utviklingsmiljø der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE

avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE avtale FOR NÆRINGSHAGEBEDRIFT I RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE Samarbeidsavtale mellom Rørosregionen Næringshage as, organisasjonsnummer 989 618 660 og... (målbedrift)... (organisasjonsnummer)... (antall ansatte)

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune forretningsidé forretningsmodell - forretningsplan Sogn og Fjordane Fylkeskommune i samarbeid med Viaduct og Mentor AS Innleiing... 3 Samling 1: Forretningsideen

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Ei regional satsing for forsking i kommunal sektor - kva kan vi få til? Regionalt forskningsfond, Vestlandet. Styreleiar Åshild Kjelsnes.

Ei regional satsing for forsking i kommunal sektor - kva kan vi få til? Regionalt forskningsfond, Vestlandet. Styreleiar Åshild Kjelsnes. Ei regional satsing for forsking i kommunal sektor - kva kan vi få til? Regionalt forskningsfond, Vestlandet Styreleiar Åshild Kjelsnes. Om: Regionalt forskingsfond Vestlandet Fondsregionen: Sogn og Fjordane,

Detaljer

Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader. Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4.

Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader. Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4. Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4. juni 2014 VAKN skal gjere det lettare å drive kulturnæring og kulturbasert

Detaljer

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012 Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Lokale forhandlingar hausten 2012 Hausten er komen, og med det tida for lokale forhandlingar i kommunene. Vi i styret opplever mange spørsmål kring

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Universitetet Møre kan det bli ein realitet? NORDMØRSKONFERANSEN 2008 Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik

Universitetet Møre kan det bli ein realitet? NORDMØRSKONFERANSEN 2008 Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik Universitetet Møre kan det bli ein realitet? NORDMØRSKONFERANSEN 2008 Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik DISPOSISJON Bakgrunn Høgskulane si rolle i Møre og Romsdal Initiativet Universitetet Møre Stjernø-utvalet

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

NØKKELDATA ANSVAR OG LEIING MÅL OG OPPDRAG MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR OVERORDNA MÅL OG FORVENTA EFFEKT BAKGRUNN, UTFORDRINGAR OG FØRESETNADER

NØKKELDATA ANSVAR OG LEIING MÅL OG OPPDRAG MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR OVERORDNA MÅL OG FORVENTA EFFEKT BAKGRUNN, UTFORDRINGAR OG FØRESETNADER SAMANDRAG AV Delprosjekt Kompetansemekling 2006 (akronym) Utvikling og internasjonalisering - Forskingsbasert kompetansemekling i Sogn og Fjordane 2006 (tittel) RUP ID: 677 NØKKELDATA År start slutt: 2006

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Bakgrunn Styret i Destinasjon Voss, i fellesmøte med Voss Reiselivsråd 28.09.2011, gjorde slik vedtak om å gjennomføre

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Jølster kommune 2015 2020 Vedteke av kommunestyret sak 028/15 28.04.2015 INNLEIING Jølster kommune har definerte mål i overordna planar vedtatt av Jølster kommunestyre. Dette er

Detaljer

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa

Natur- og kulturbasert næringsutvikling. rundt Den Grøne Sløyfa Natur- og kulturbasert næringsutvikling rundt Den Grøne Sløyfa Prosjektansvarleg; Den Grøne Sløyfa Prosjektleiar; Vert oppnemnt seinare Prosjektstart; 01.01.2008 Prosjektavslutning; 31.12.2009 1. MÅL OG

Detaljer

VEDTEKTER STRANDA KOMMUNE 2014-2017

VEDTEKTER STRANDA KOMMUNE 2014-2017 Vedtekter for kommunalt næringsfond i Stranda kommune 2014-17 1 VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND STRANDA KOMMUNE 2014-2017 Vedtekter for kommunalt næringsfond i Stranda kommune 2014-17 2 Innhald 1 Heimel, kapital,

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd.

Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd. Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd. SETESDAL SKAL VERE EIN ATTRAKTIV REGION Å BU, GJESTE OG DRIVE

Detaljer

En utvikling på høgskolenes premisser?

En utvikling på høgskolenes premisser? En utvikling på høgskolenes premisser? Muligheter og begrensninger for styrket FoU-aktivitet 21/11-08 Rektor Eli Bergsvik, Høgskolen i Bergen Om forsking i høgskulesektoren Forskningsrådets policy for

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Sluttrapport Utarbeidd av Sogn og Fjordane fylkeskommune www.sfj.no 1. Innleiing Prosjektnamn: Kartlegging

Detaljer

Velkomne til fellessamling for prosjektet. "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane

Velkomne til fellessamling for prosjektet. Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane Velkomne til fellessamling for prosjektet "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane 2 Jan Program (1) Kveld 18.april Tema 19.30-19.45 Fordrink og velkomen til samling v/jan Heggheim 19.45-20.15

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN 1 STRATEGIPLAN 2016-2020 2 Inndeling: (side 2) Kap A: Etablering (side 3) Kap B: Om planverket (side 3) Kap C: Visjon (side 4) Kap D: Satsingsområder (side 4) Kap E: Handlingsplan (side 6) Vedlegg 1: Vedlegg

Detaljer

Handlingsplan for internasjonalisering

Handlingsplan for internasjonalisering Handlingsplan for internasjonalisering - Hovudmål 1: HVO skal ta aktivt del i EU-programma for utdanning, forsking og innovasjon, samt nordiske og nasjonale satsingar knytt til internasjonaliseringsfeltet.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer