Innhald. Innleiing Handlingsplan DEL A: Hovudaktivitet DEL B: Andre aktivitetar... 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhald. Innleiing... 4. Handlingsplan 2013... 5. DEL A: Hovudaktivitet... 6. DEL B: Andre aktivitetar... 14"

Transkript

1 Strategi, visjon og mål 2013

2

3 Innhald Innleiing... 4 Strategi... 4 Visjon... 4 Overordna mål... 4 Eigarar... 4 Styret... 4 Handlingsplan Innleiing... 5 DEL A: Hovudaktivitet... 6 Leveransar i tråd med det nasjonale Næringshageprogrammet... 6 Område 1: Kompetanseheving, innovasjon og nyskaping... 6 Strategiar:... 6 Aktivitetsplan... 7 Område 2: Målbedriftene... 8 Strategiar:... 8 Aktivitetar... 8 Område 3: Infrastruktur for auka samarbeid og samhandling... 9 Volda Kunnskapspark... 9 Aktivitetsplan... 9 Område 4: Det avgjerande nettverket Aktivitetsplan Område 5: koplingsfunksjon Aktivitetsplan Område 6: Utviklingsressurs og virkeområde Virkeområde Aktivitetsplan Område 7: Profilering og synleggjering Strategiar: Aktivitetsplan DEL B: Andre aktivitetar Område 1: Etablerarvegleiing og starthjelp Aktivitetsplan... 14

4 Innleiing Strategi Sunnmøre Kulturnæringshage AS (SKNH) er eit innovasjons- og utviklingsselskap som skal arbeide for vekst og nyskaping innan kreative næringar på Sunnmøre. Arbeidet har både eit bedriftsretta perspektiv ved medverknad til levedyktige bedrifter, og eit samfunnsøkonomisk perspektiv gjennom medverknad til auka regional verdiskaping og busetting. SKNH skal ha fokus på innovasjon, utvikling og vekst med utgangspunkt i næringslivet sine behov og ynskjer. Visjon Sunnmøre Kulturnæringshage AS skal være eit nasjonalt knutepunkt for kreative. Verdiar Våre verdiar er: - kompetent - engasjert - tydeleg Overordna mål Sunnmøre Kulturnæringshage AS skal bli det mest attraktive kulturnæringsutviklingsmiljøet i distrikts- Noreg, og eit knutepunkt for kreative næringar i Møre og Romsdal. Vårt mål er at Sunnmøre Kulturnæringshage AS skal ha medverka til etablering av 30 nye kulturnæringsbedrifter innan utgangen av Eigarar SIVA (Selskapet for industriell vekst SF) Sparebank1 Søre Sunnmøre Volda kommune Ulstein Group ASA Tussa IKT AS 50 aksjar 50 aksjar 45 aksjar 30 aksjar 30 aksjar Styret Gunnar Solheim, styreleiar Jørgen Amdam Lene Trude Solheim Gunnar Andenes Frank Sandnes Vararepresentantar: Oddbjørn Nes Per Ernst Lundberg Dagleg leiar, Orgdot AS Professor, Høgskulen i Volda Public Relations Manager, Ulstein Group ASA Kultur- og næringssjef, Volda kommune Prosjektleder Innovasjon, SIVA SF Seniorrådgjevar, Høgskulen i Volda Rådgjevar, Volda kommune

5 Handlingsplan 2013 Innleiing Styret i Sunnmøre Kulturnæringshage AS vedtok i styremøte 30 november 2012 strategi for 2013, og nærverande handlingsplan er utarbeidd i tråd med den vedtekne strategien. Arbeidet Sunnmøre Kulturnæringshage AS (SKNH) gjer skal være tufta på behova som kjem til uttrykk i arbeid med dei einskilde næringshagebedriftene (målbedriftene). Arbeidet skal og være i tråd med det som er nedfelt som satsingsområder i næringsplanar frå Sunnmøre Regionråd, Møre og Romsdal fylkeskommune sine regionale planar og SIVA sine nasjonale satsingar. SKNH skal bære fleksibel, dynamisk og tilpassingsdyktig. Handlingsplanen er difor meint å vere eit levande dokument, samstundes som den gir nokre klare retningslinjer for Handlingsplanen for 2013 er vidare å sjå som ein aktivitetsplan, som på mange måtar er ei skildring av vårt pågåande arbeid. Styret i SKNH har ei felles forståing av at dette er aktivitetar som vi ynskjer å utføre og mål som vi arbeider for å nå, men at det kan kome opp saker i løpet av 2013 som gjer det hensiktsmessig å prioritere annleis. Handlingsplanen er delt i to hovuddelar: DEL A: Leveransar i tråd med det nasjonale Næringshageprogrammet DEL B: Andre aktivitetar

6 DEL A: Hovudaktivitet Leveransar i tråd med det nasjonale Næringshageprogrammet Sunnmøre Kulturnæringshage AS vart tatt opp i det nasjonale Næringshageprogrammet frå 1. Juli Næringshageprogrammet er eit distriktspolitisk virkemiddel frå Kommunal- og regionaldepartementet og fylkeskommunane, og skal medverke til auka verdiskaping. SIVA (Selskapet for industriell vekst SF) er nasjonal operatør for programmet. Næringshageprogrammet har som visjon at programmet skal medvirke til å utvikle attraktive bedrifter og arbeidsplassar i heile Noreg for morgondagens talent. Hovudmål for Næringshageprogrammet er å bidra til auka verdiskaping gjennom tilrettelegging for utvikling av kunnskapsarbeidsplassar i heile landet. Næringshageprogrammet skal og være et virkemiddel for fylkeskommunen og medverke til at fylkeskommunen sin rolle som regional utviklingsaktør blir styrka. SKNH sine viktigaste aktivitetar er knytt opp til leveransane i forhold til dette programmet. SKNH er ein næringshage Sunnmøre og soleis for kommunane Haram, Hareid, Herøy, Giske, Norddal, Sande, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sykkylven, Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda, Ørskog, Ørsta og Ålesund i Møre og Romsdal fylke. Arbeidet med Det nasjonale Næringshageprogrammet er finansiert gjennom: - Årleg utviklingstilskot frå SIVA kr ,- 50 % - Årleg utviklingstilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune kr ,- 25 % - Årleg betaling frå målbedriftene i SKNH (minimum) kr ,- 25 % Område 1: Kompetanseheving, innovasjon og nyskaping Strategiar: SKNH skal initiere og legge til rette for kompetansehevings- og nyskapingsaktivitetar som er relevante for målbedriftene i næringshagen, og for næringslivet i regionen. Dette kan være mange ulike aktivitetar som mellom anna; bedriftsutvikling, kompetanseutvikling, rekruttering, stimulere til internasjonalisering og kopling til relevante kapitaltilbydarar. I tråd med strategiske næringsplanar i kommunane skal SKNH arbeide for at næringslivet i kommunane utnyttar moglegheitene som ligg i kunnskapsmiljøa i Møre og Romsdal; Høgskulen i Volda, Høgskulen i Ålesund, Høgskulen i Molde, Kunnskapsparkane og NCE maritime, VRI-Møre og Romsdal og Innovasjon Noreg. SKNH skal bidra til god lokal kunnskap om moglegheiter og ordningar regionalt, og syte for god informasjon til lokalt næringsliv om kontaktpunkt mot virkemiddelapparatet. SKNH skal ha ein viktig funksjon som tilretteleggjar og koplar mellom næringsliv og Forskings og utviklingsmiljø (FoU) og -midlar. SKNH skal inspirere og vegleie til bruk av forsking i næringslivet på Sunnmøre. SKNH skal ha eit tett samarbeid med Innovasjon Noreg Møre og Romsdal. SKNH skal ta ein synleg posisjon som ei forlenga arm for Innovasjon Noreg på Søre Sunnmøre. Medarbeidarane i SKNH skal være godt oppdatert på virkemidlar i Innovasjon Noreg, Regionalt Forskingsfond, VRI og SkatteFUNN.

7 Aktivitetsplan 1.0 Aktivitet Mål Tidspunkt Samarbeidspartnarar 1.1 Arrangere Kreative Søre Sunnmøre - ei serie på 8-10 møter på kveldstid - tema: firmapresentasjonar, nytt frå filmbransjen og andre kulturnæringar. Casestudies og nytt frå virkemiddelapparatet - Stimulere til samarbeid mellom bedrifter Vestnorsk Filmsenter VRI LMS Helse Sunnmøre & Romsdal Sparebank1 1.2 Arrangere regionale møter med Innovasjon Noreg der ein eller fleire sakshandsamarar frå Innovasjon Noreg er i regionen og der SKNH har eit hovudansvar for å booke møta og tilretteleggje for konstruktive møter mellom lokale bedrifter og Innovasjon Noreg om konkrete prosjekt. I tillegg skal SKNH fortløpande kunne bidra til å kople enkeltbedrifter opp mot IN. Ei auke i talet på gode FoU prosjekt som IN støttar med tildeling av mentor, tilskot eller lån. 1 dag vår 1 dag haust Innovasjon Noreg Næringsforeiningar 1.3 Utvikle og gjennomføre spissa kompetansehevande kurs retta mot kulturnæringane - Doffin anbodsguide - Segmentering av marknad Fleire leveransar og auka omsetnad for målbedriftene i næringshagen. Innovasjon Noreg MR Fylke 1.4 Fagleg vurdering for IN av kulturnæringar særleg innan film i samarbeid med Vestnorsk Filmsenter Formell samarbeidsavtale med IN Møre og Romsdal IN Vestnorsk Filmsenter 1.5 Dagleg leiar i SKNH skal i løpet av 2013 delta på eventuelt tilgjengelege kurs i SkatteFUNN og på IN dagen hjå Innovasjon Noreg i Møre og Romsdal Kompetanseløft SKNH IN 1.6 Være ein tydeleg samspelar med aktørane i den maritime klynga på Sunnmøre, inklusive Høgskulen i Ålesund, NCE Maritime, Kunnskapsparken i Ålesund, Mafoss, Maritim Forening Nordvest og Inkubatorprogrammet Nettverksbygging Høgskulen i Ålesund NCE Maritime Mafoss, ÅKP Maritim Forening 1.7 SKNH skal delta på samlingar i regi av fylkeskommunen eller andre der det blir lagt opp til informasjon om virkemidla frå desse aktørane. Kompetanseløft

8 Område 2: Målbedriftene Strategiar: Målbedriftene i næringshagen har ei samarbeidsavtale med SKNH. Målbedriftene skal være spissa mot næring som spring ut frå mediefagutdanninga ved Høgskulen i Volda, eller være viktige underleverandørar til desse næringane. Dette skapar eit markant og tydeleg nettverk for aktørane. For nokon av målbedriftene vil det å være ein del av det kreative nettverket være det viktigaste. Desse vil kanskje berre nytte seg av eit fåtal tenester frå SKNH som til dømes årleg utviklingssamtale, eller deltaking på felles møter og kompetansehevingstiltak. Gjennom målbedriftsavtalen bidreg alle verksemdene til finansiering av næringshagen, og dei er viktige kundar av SKNH. Andre målbedrifter vil ynskje tettare oppfylging frå næringshagen enn det som ligg i grunntenestene som er inkludert i målbedriftsavtalen. Dette kan være prosessvegleiing eller prosjektleiing i innovasjons- og nyskapingsprosjekt, mentoring eller annan direkte vegleiing frå næringshagen sin utviklingsressurs. Konkrete avtalar kring dette blir gjort med kvar einskild verksemd. Den viktigaste målgruppa for SKNH er målbedriftene. Desse får tilgang til nokre basistenester inkludert i den årlege serviceavgifta, samt rett til å kjøpe næringshagen sine andre tenester til ein rabattert pris. I særskilde utviklings- eller oppstartingsprosjekt kan næringshagen gi inntil 75% rabatt på ordinær timepris til målbedriftene. Verksemder som ikkje har medlems- eller målbedriftsavtale kan kjøpe næringshagen sine tenester til normal timepris. Dei aktivitetane som næringshagen utfører for målbedriftene er dels felles tiltak for fleire eller alle målbedriftene, og dels konkrete tiltak retta mot den enkelte verksemd. Samspelet mellom felles tiltak og konkrete aktivitetar for einskildverksemdene er viktig for optimal bruk av ressursane til beste for næringslivet i regionen. Aktivitetar 2.0 Aktivitet Mål Tidspunkt 2.1 Rekruttere og oppretthalde ei stabil mengde målbedrifter på Sunnmøre. - Hoppid.no kurs, fyrstelinetenesta og faglege møteplassar som Kreative Søre Sunnmøre og NEXT Media er viktige rekrutteringsarenaer for næringshagen. - SKNH skal tilby eit aktivt og godt miljø for etablerte verksemder innan målgruppa. SKNH skal i 2013 ha minimum 30 næringshageverksemder i snitt gjennom. Minimum 7 av desse skal være lokalisert i Storgata 8 i Volda. 2.2 Alle næringshageverksemder skal ha tilbod om årleg utviklingssamtale med utviklingsressursen i næringshagen. Utviklingssamtalane tek sikte på å avdekke viktige utfordringar for den einskilde verksemd. Jamn kartlegging og oppdatering av situasjonen i målbedriftene for å kunne vere ein reell og relevant utviklingsressurs for næringshageverksemdene, 1.kvartal

9 2.3 Tett og kontinuerlig kontakt med målverksemdene for å kunne bidra anten med eigen kompetanse eller med å kople den aktuelle verksemda opp mot andre relevante kompetansemiljø. SKNH skal være preferert sparringspartnar og mentor for eigne målverksemder innanfor dei områda medarbeidarane har spisskompetanse på 2.4 Utarbeide ein rapport om utviklinga i kvar enkelt målverksemd i Rapporten vil danne grunnlaget for nullpunktsanalyse i høve framtidige årlege utviklingsrapportar. Ein skal rapportere på mellom anna tal tilsette, omsetning, økonomisk resultat, kjønnsfordeling i eigarskap og leiing, bruken av FoUmidlar samt tildeling av lån og tilskot frå IN, kommunale næringsfond og nasjonale fond. Rapporteringa er pålagt av SIVA og Møre og Romsdal fylkeskommune, men er og viktig for at vi skal kunne fylgje utviklinga i bedriftene vi arbeider med. Tilsvarande rapportering for 2013 vert utarbeidd i 2014 Oversikt over utviklinga i målbedriftene. 1. kvartal Område 3: Infrastruktur for auka samarbeid og samhandling SKNH disponerer i dag 1 kontor og 2 møterom i Storgata 8 i Volda. SKNH driftar og fyrstelinjetenesta Hoppid.no for Volda kommune frå sitt eine kontor. Målbedriftene og Vestnorsk Filmsenter, Volda Næringsforum, Norsk Animasjonsentrum og StudiebygdA disponerer resten av arealet, og det er ikkje rom til utviding. Volda Kunnskapspark Høgskulen i Volda og SKNH ynskjer å arbeide for etablering av ein kunnskapspark for kultur- og mediefag knytt til Høgskulen i Volda, og at denne kunnskapsparken skal være ein del av SIVA nettverket. Aktivitetsplan 3.0 Aktivitet Ansvar Tidspunkt Samarbeidspartnarar 3.1 Utarbeide eit behovsnotat som konkretiserer kva behov ein kan få dekt gjennom å ta i bruk Aasenbygget på campus HVO til ein ny kunnskapspark og inkubator for kultur- og mediefag i Møre og Romsdal. Styreleiar Dagleg leiar Styret Avdeling for mediefag HVO Avdeling for kulturfag HVO 1. kvartal Høgskulen i Volda SIVA Andre næringshagar Lokale fagmiljø 3.2 Presentere behovsnotatet for sentrale potensielle samarbeidspartnarar. Undersøke om dette kan forsere planane for ein ny mediepaviljong ved HVO Styreleiar Dagleg leiar Styret 1. halvår Volda kommune SIVA

10 Område 4: Det avgjerande nettverket Aktivitetsplan 4.0 Aktivitet Mål Tidspunkt Nettverk 4.1 SKNH skal arbeide aktivt for at verksemdene i næringshagemiljøet skal føle seg som ein del av eit nettverk og eit fellesskap. Dette kan gjerast gjennom deling av informasjon, etablering av fysiske og virtuelle møteplassar, profilering av verksemdene på SKNH sine nett- og FB sider, oppfølging og B2B kopling Alle verksemdene skal føle seg som ein del av eit nettverk og eit fellesskap Målverksemdene 4.2 SKNH skal delta på samlingar i SIVA-nett og arrangement og konferansar i regi av SIVA. SIVA får jamn oppdatering om næringshagen sin aktivitet gjennom sin representasjon i styret. I tillegg rapporterer SKNH til SIVA i tråd med retningslinene i næringshageprogrammet. SKNH skal være ein del av SIVA sitt kompetanse- og innovasjonsnettverk. SIVA 4.3 SKNH skal delta på viktige arrangement i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune. SKNH skal ha ein god dialog med fylkeskommunen sin ansvarlige for næringshagane og orientere om aktiviteten SKNH har SKNH skal være ein viktig samarbeidspartnar for Nøre og Romsdal kommune i det regionale utviklingsarbeidet. Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga 4.4 SKNH skal så langt råd delta på dagleg leiarsamlingar i foreininga Næringshagane i Norge. SKNH skal profilere deltakinga i dette nettverket i sitt eige materiale og elles der det er naturleg SKNH skal være ein aktiv del av nettverket Næringshagene i Norge (NiN) NiN 4.4 SKNH skal arbeide for at SIVA og NiN i større grad kompetanselyfter deltakarane i nettverket, til dømes gjennom synleggjering av best practice. Meir kompetansedeling mellom utviklingsaktørane SKNH SIVA NiN 4.6 SKNH skal ha jamn kontakt med Innovasjon Noreg Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune, VRI, Forskingsrådet og andre delar av innovasjonsmiljøet i regionen. SKNH skal utvikle samarbeidet og samspelet med Innovasjon Noreg Møre og Romsdal, særleg i høve kulturnæringane, og spesielt i høve film saman med Vestnorsk Filmesenter SKNH skal være ein tydeleg del av innovasjonsmiljøet i Møre og Romsdal IN Møre og Romsdal fylkeskommune VRI Forskingsrådet Vestnorsk Filmsenter

11 Område 5: koplingsfunksjon SKNH skal være ein aktiv koplingsaktør som knyt verksemdene opp mot relevante støttespelarar/kompetanseleverandørar og hjelparar til ei kvar tid. Dette kan være andre verksemder, kundar, forskingsmiljø, investeringsmiljø, fagmiljø og offentleg virkemiddelapparat. SKNH skal initiere nettverksbygging gjennom å legge til rette for møteplassar for næringslivet i regionen. Aktivitetsplan 5.0 Aktivitet Tidspunkt Samarbeidspartnarar 5.1 Bidra til å knyte målverksemdene opp mot relevante miljø 5.2 Bidra til å knyte målverksemdene opp mot bankar og investeringsselskap. Formalisere eksisterande kanalar både mot bankane og investeringselskap. Sparebank1 SBM Nordea Sydvestor 5.3 Halde minimum eitt møte i samarbeid med Sunnmøre Regionråd der ein heile næringslivet blir invitert Sunnmøre næringsråd 5.4 Få finansiering til utvikling av ein virtuell næringshage retta mot mediefaga. Svært mange verksemder som arbeider innan våre kulturnæringar har eit gummistrikkbemanningsbehov og vil ha store fordelar av ein B2B nettbasert næringshage der ein kan tilby og kjøpe frilansetenester. Høgskulen i Volda IN 5.5 Etablere ein rendringfarm i næringshagen som skal være tilgjengeleg både for målbedrifter og andre mindre aktørar med behov for datarendring. Det er allereie gjort samarbeidsavtale med Høgskulen i Volda om teknisk drift og vedlikehald av ein framtidig rendringfarm. Rendringfarmen skal være lokalisert i Storgata 8, men tilknytt Høgskulen i Volda sin infrastruktur for å kunne fungere effektivt i høve planane om virtuell næringshage. Høgskulen i Volda Sparebankane IN 5.6 SKNH kan arrangere mindre møter, forelesingar, seminar, verkstadar osb. Ved behov. Eksempel: - nettverk for leiarar i kulturnæringsbedrifter - gründertreff - festivalforum (samling av arrangementskompetanse) - møteplass for næringsliv frå regionen i Oslo samarbeid med bankane (Sunnmørstreff) - verkstad for kreativitet og entreprenørskap Etter behov

12 Område 6: Utviklingsressurs og virkeområde SKNH har eit heilt årsverk fast tilsett i verksemda. Næringshagens aktivitetar krev tilsette med høg faglig kompetanse, høgt engasjement, stor arbeidskapasitet og evne til å bygge og handtere store nettverk og mange aktivitetar - samstundes som ein held fokus på enkeltbedrifter og leiarane i dei. Dette krev mykje av dei tilsette. Daglig leiar og styret har difor eit særleg ansvar for å halde fokus på arbeidsmiljø og arbeidskvardag. Næringshagen skal leiast i tråd med verdiane kompetent, engasjert og tydelig. Næringshagen skal være ein krevjande men attraktiv og inspirerande arbeidsplass. SKNH har kontoradresse og hovudkontor i Storgata 8 sentralt i Volda. Dette fungerer med tanke på næringshagen som ressurssenter og inspirator til tettare samhandling mellom bedrifter, men det er ikkje plass til fleire bedrifter i samlokaliseringa. Dette gir mindre moglegheiter i høve utvikling av klyngetenking og avgrensar moglegheitene for samlokalisering av andre typar kulturnæringar. Lokala fungerer greitt i høve levering av fyrstelinjetenesta Hoppid.no, kurs og mentoring for våre målbedrifter. Virkeområde Dersom SKNH skal dekke eit større geografisk område, som til dømes heile Møre og Romsdal fylke, vil det være behov for ein ekstra utviklingsressurs i 100% stilling. Skulle fylkeskommunen ynskje at SKNH skal ha ei slik rolle kan det praktiske arbeidet organiserast med kontordagar hjå våre SIVA partnerar i Bølgen Næringshage i Kristiansund og Molde Kunnskapspark. Ved ei slik ordning føreset ein at den ekstra utviklingsressursen og har kontordag i Volda for å sikre tett kontakt til fagmiljøet ved Høgskulen i Volda Aktivitetsplan 6.0 Aktivitet Mål Tidspunkt 6.1 SKNH skal være det sterkaste fagmiljøet innan utvikling av kulturnæringar på Sunnmøre. Rekruttering av dyktige medarbeidarar og eit arbeidsmiljø som inspirerer til både personleg utvikling og høge ambisjonar på vegne av næringslivet i regionen er difor sentralt. SKNH skal være ein attraktiv og inspirerande arbeidsplass. 6.2 Tilsette i SKNH skal søke godkjenning som mentorar gjennom Connect for bruk gjennom m.a. Innovasjon Noreg sitt mentorprogram Breiare utval av mentortenester til våre målverksemder Første halvår 6.3 Marknadsføre SKNH som utviklingsressurs mot kommunane på Sunnmøre i høve kulturnæringar vi spesialiserar oss på. Utviklingsavtale med alle kommunane 6.4 Tilsette i SKNH skal delta på kurs, konferansar og annan kompetanseheving i den grad det er hensiktsmessig i forhold til naudsynt kompetanse og tidsbruk og kostnadar.

13 Område 7: Profilering og synleggjering Strategiar: Næringshagemiljøa skal stå fram som attraktive miljø for komande talent. Ein føresetnad for å nå dette målet er at miljøa blir synlege for eksterne aktørar. Dette kan gjerast gjennom å publisere nådde resultat, drive aktiv marknadsføring av det totale miljøet samt synleggjere den samla kompetansen. SKNH fikk i løpet av 2012 utvikla eigen logo, visuell profil og ny nettside samarbeid med organisasjonen Næringshane i Norge (NiN). Desse verktya skal nyttast aktivt i all aktivitet SKNH har, og medvirke til å gi næringshagen ein tydelig posisjon og profil. For SKNH er det viktig å synleggjere både dei aktivitetane som skjer i næringshagen og den kompetansen bedriftene kan få tilgang til gjennom næringshagen. Dette blir gjort gjennom bruk av eigne nettsider og FaceBook-profil, annonsering i presse og på digitale flater, e-post, både trykt og digital DM, redaksjonell omtale og oppmoding til våre nære samarbeidspartnarar om å spreie informasjon i sine nettverk. Aktivitetsplan 7.0 Aktivitet Mål Tidspunkt 7.1 Nettstaden og speilsida skal oppdaterast og haldast ved like kontinuerlig. Nyhende, påmelding til arrangement, profilering av næringshageverksemder og andre samarbeidspartnarar er viktige verkty for halde nettstaden levande og interessant Arbeide for at våre samarbeidspartnarar lenkjer til våre nettsider. Talet på vitjande på nettstaden skal auke i Bli fyrstevalet i vårt virkeområde for dei som søker informasjon om entreprenørskap og kulturnæringsbedrifter 7.2 SKNH skal bruke sosiale media som kanal for å orientere om aktivitetar, løfte fram og marknadsføre målverksemdene, informere om kurs og møter og auke trafikken til eigne nettsider. Næringshagen si FaceBook side skal framstå som interessant og nyttig for dei som arbeider innanfor kulturnæringar, kundar av desse næringane og næringsutvikling. Talet på fylgjarar på FaceBook skal auke i Gjennom deltaking i Næringshageprogrammet og medlemskap i foreininga NiN (Næringshagene i Norge) har SKNH tatt i bruk profilprogrammet som dei fleste næringshagane nyttar. Dette skal nyttast i brev, presentasjonar, nettsider og andre stadar der dette er naturleg. Synleggjere at ein er ein del av SIVA nettverket

14 DEL B: Andre aktivitetar Område 1: Etablerarvegleiing og starthjelp Innleiing: Som ein del av SKNH sin visjon og overordna mål meiner vi det er fornuftig at næringshagen gir vegleiing og hjelp for gründerar og nyetablerte næringsdrivande. Vi ynskjer at SKNH skal være den naturlige staden å kontakte for alle med ein bedrifts- eller forretningsidé. Dette gjer start av eiga verksemd enklare og meir oversiktelig for gründerane i ein kritisk fase. Det er eit mål at vårt arbeid skal bidra til å gjere stega mellom dei ulike delane av virkemiddelapparatet lettare. Vi vil og at menneske med lyst og ambisjonar om å bidra til næringsutvikling skal kunne forholda seg til ein hovudkanal inn til verktøykassa av gode hjelparar og moglegheiter for kompetanse- og finansiering. Dei tilsette i næringshagen har eit godt utgangspunkt for å kunne hjelpe gründerane både med konkrete bedriftsutfordringar, men og med tilkopling opp mot andre relevante kompetansemiljø og nettverk. For næringshagen gir kontakta med gründerane ein viktig nærleik til pulsen i næringstilveksten i kommunane. Næringshagen si rolle som ein aktør som både arbeider med gründerar og med etablert næringsliv vil være hensiktsmessig både for bedriftene, for næringsutviklinga i kommunane, og for næringshagen sjølv. Aktivitetsplan Aktivitetar og mål Samarbeidspart Finansiering B 1.0 FYRSTELINJETENESTE FOR KOMMUNANE: SKNH utfører Hoppid.no fyrstelinjeteneste for næringsutvikling i kommunane. Tenesta som er eit fylkeskommunalt program utvikla i eit samarbeid mellom Regional- og næringsavdelinga og Innovasjon Noreg medfører at alle med en forretningsidé eller som vurderer å starte opp eiga næringsverksemd i kommunen skal få tilbod om kostnadsfri vegleiing. I tillegg får ein tilbod om kompetansehevande kurs som er heilt betalt av Hoppid.no programmet. Dette tilbodet skal være eit lågterskeltilbod der alle har tilgang og der tida frå ein kontaktar næringshagen til ein får fyrste samtale skal være kort. Møre og Romsdal fylke Regional og næring Innovasjon Noreg Næringsavdelingane i kommunane Landbrukskontora i kommunane Fullfinansiert av kommunane ein leverer tenesta til Tilbodet er og tilgjengeleg for utviklings- og nyskapingsprosjekt - knoppskyting - med utgangspunkt i eksisterande verksemder. Tema for vegleiinga kan til dømes vere: - Vurdering av forretningsidé - Vurdering av marknadar og målgrupper - Val av selskapsform og registrering av verksemda - Formalitetar og lovmessige krav - Råd ved søknad til kommunale / interkommunale næringsfond, eller stønadsordningar hjå Innovasjon Noreg - Utvikling av forretningsplan - Vurdering av kompetansebehov, og kopling opp mot andre aktørar

15 B 1.1 ETABLERARVERKTY PÅ NETT: SKNH skal ha tilrettelagde og oppdaterte nettsider berekna på gründerar og nyetablerarar. Sidene skal være den naturlige innfallsporten for nyetablerarar i vår region, og også sider samarbeidande kommunar sjølve linkar vidare til. Kommunane SKNH B 1.2 ETABLERARSTØTTE: SKNH skal være godt oppdatert på retningslinjer for etablerarstøtte gjennom kommunale næringsfond, interkommunale næringsfond og Innovasjon Noreg. SKNH skal kunne vegleie og bistå bedrifter som spesifikt ynskjer hjelp til å søke om ei eller anna form for etablerarstøtte. SKNH skal, som ein del av sitt heilskapelege arbeid, også være godt oppdatert på andre støtteordningar og virkemiddel, som t.d. IFU/OFU prosjekt og mentorordninga frå Innovasjon Noreg. Kommunane IN Forskingsrådet SKNH B 1.3 ENTREPRENØRSKAP: Forelesingar ved Høgskulen i Volda om entreprenørskap og virkemiddelapparatet for studentar ved Avdeling for kulturfag og Avdeling for mediefag. Høgskulen i Volda Studenttinget i Volda SKNH Høgskulen i Volda VAKN Informasjon om entreprenørskap til studentar ved den vidaregåande skulen i Volda med vekt på kulturnæringane Volda VGS Ungt Entreprenørskap Samarbeid med VAKN (Vårt Akademi for Kulturnæringar) på Nordfjordeid om entreprenørskapskompetanse retta mot kulturnæringane i Nordfjord. VAKN B 1.4 KURS SPISSA FOR KULTURNÆRINGAR: Spissa kurs i tillegg til Hoppid.no programmet for målbedrifter innan mediefaga film, video, animasjon, foto, reklame, media, IKT og design med fire grunntema: - Forretningsplan - Marknadsplanlegging - Salsaktivitetar - Økonomi Høgskulane Styreakademiet BI Bankane Hoppid.no Deltakaravgift Fleire av kulturnæringane har særlege utfordringar. Mange av produkta og tenestene som blir utvikla kan ikkje industrialiserast og er skreddarsydde for kunde. I slike høve som kan samanliknast med ein-til-ein tenester er vekstpotensialet avgrensa og SKNH si oppgåve blir særleg å hjelpe til med å finne marknadssegment som målbedriftene kan utnytte på ein meir kostnadseffektiv måte.

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram. Handlingsprogram for næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i Hordaland

Regionalt utviklingsprogram. Handlingsprogram for næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i Hordaland Regionalt utviklingsprogram Handlingsprogram for næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i Hordaland 2012 Regionalt utviklingsprogram 2012 3 Forord Paradoksalt nok er det vekst, reform og endring

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Framsidefoto: Business Region Bergen Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 3 Ordliste Dette er ein oversikt og forklaring på mykje

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 1 NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 2 1. Forord v/fylkesordførar 2. Føremål, målgrupper og føringar for næringsplanen 3. Ståstaden godt utgangspunkt, men utfordringar 3.1

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016

FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016 FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016 Møre og Romsdal meir verdiskaping av kvar FoU-krone Innhald 1. Kvifor ein FoU-strategi... 1 1.1 Kvifor forsking for innovasjon?... 1 1.2 Fylkeskommunen sin rolle

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Vi vågar litt meir... Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010

Vi vågar litt meir... Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010 Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010 Vedteke i Fylkesutvalet 23. februar 2010 Vi vågar litt meir... Partnarskap for verdiskaping: Møre og Romsdal fylkeskommune Innovasjon

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Vedteken 17. november 2011 av HiSF-styret 1 Kommunikasjonsmål, retningslinjer og prinsipp for Høgskulen i Sogn og Fjordane Dette dokumentet klargjer Høgskulen i Sogn og Fjordane

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane 2014 2025

Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane 2014 2025 Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane 2014 2025 Juni 2014 www.sfj.no Innhald: Samandrag... 2 Ordforklaringar... 3 DEL 1 Verdiskaping... 4 1 Verdiskapingsplan kvifor og for kven?... 5 2 Utgangspunkt og

Detaljer

Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og

Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og ÅRSMELDING2010 T A K K Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og klippar? Gjennom Kysteventyret satsar no kommunane mykje på opplevingar og reiseliv

Detaljer

Kva kunnskapsbehov har småsamfunn?

Kva kunnskapsbehov har småsamfunn? Arbeidsrapport nr. 200 Jørgen Amdam og Geir Tangen Kva kunnskapsbehov har småsamfunn? Kartlegging av lokale forskings- og utviklingsbehov VOLDA 2006 Prosjekttittel Prosjektleiar Finansiering Medforfattar

Detaljer

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE

NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE Hallingdal NÆRINGSPLAN FOR GOL KOMMUNE 2014-2018 2014 U t k a s t f o r h ø y r i n g r e v i d e r t 2 2. 0 4 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMANDRAG... 3 1.1 ORGANISERING AV ARBEIDET... 3 1.2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN

STRATEGISK NÆRINGSPLAN STRATEGISK NÆRINGSPLAN MASFJORDEN KOMMUNE 2012 2016 Kommunestyret 13/9 12 1 Innhald: Side Målsetting 3 1. Næringslivet i Masfjorden i dag 3 1.1 Samarbeidspartnarar 3 2. Utvikling over tid 4 3. Swot analyse

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2014

AKTIVITETSRAPPORT 2014 Førde 21.01.2015 AKTIVITETSRAPPORT 2014 SUNNFJORD NÆRINGSUTVIKLING AS Innleiing I samsvar med styret i SNU AS sine føresetnader er det utarbeidd ein overordna driftsrapport for selskapet AS for driftsåret

Detaljer

«Samskapt meirverdi»

«Samskapt meirverdi» Årsmelding 2013 Innhald Leiar Styret i Gode Sirklar i 2013 Næringsutvikling: Etablerartenesta: Restaurantdraumen i havgapet Kompetanseforum Vest: Sotra Engineering eit produkt av samarbeid Marint Industrinettverk:

Detaljer

Strategiplan 2011-2015

Strategiplan 2011-2015 Gudbrandsdalsmusea Strategiplan 2011-2015 Lesja bygdemuseum og Lesja kyrkje Einbustugu Otta bergverkssenter Lom bygdamuseum Lom stavkyrkjesenter Norsk fjellmuseum Jutulheimen bygdamuseum Gudbrandsdal krigsminnesamling

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

1. Etablering 2. 2. Formål 2. 3. Stiftarar 2

1. Etablering 2. 2. Formål 2. 3. Stiftarar 2 ÅRSMELDING FOR UE MØRE OG ROMSDAL 2014 INNHALD: 1. Etablering 2 2. Formål 2 3. Stiftarar 2 4. Organisasjon 2 4.1 Årsmøte 2 4.2 Styremøte 2 4.3 Styremedlemmar 3 4.4 Valnemnd 2014 3 4.5 Revisor 3 4.6 Utsendingar

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer

Årsrapport 2010. Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015

Årsrapport 2010. Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015 Årsrapport 2010 Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015 1 Ulshav AS Post- og besøksadresse: Smårisevadet 15, 6065 Ulsteinvik. E-post: post@ulsteinproduksjon.no Telefonnummer: 70018250 Dagleg leiar: Håvard

Detaljer

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II -

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer