Konsekvensvurdering av områder og tiltak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsekvensvurdering av områder og tiltak"

Transkript

1 LEKA KOMMUNE Arealdelen av kommuneplanen Høringsutkast august 2011 Konsekvensvurdering av områder og tiltak vedlegg 1 til Planbeskrivelse med konsekvensutredning Følgende tiltak/ områder er med i utredningen - Innspill om nye tiltak. Innspill går fram av saksframlegg (p-sak 11/2011). - Eksisterende byggeområder der detaljplanlegging kan være nødvendig før videre utbygging - Byggeområder som ikke er realisert i forrige planperiode - Vurdering av LNFb soner (spredt utbygging) 1

2 Innhold Oppsummering enkeltområder/tiltak... 3 Tørrisenget Øvergården hyttegrend... 7 Holdalen hyttegrend... 9 Nausthaugen Nord-Gutvik Solsem hytteområde Vågasjøen og Ovden Vikamoen, Rorbuer Haugland/Solvang, Hyttetomter Frøvik, utbygging til flere formål (næring, bolig og fritidsformål) Persåkerhaugen, utleiehytter Madsøyvågen, Næring/fritidsformål Kvaløysjøen Haug, v Talgvikhammaren (landbase oppdrett) Kvernhusbakken (boligfelt) Husby 1 boligfelt evt. regulering av et større felt for ulike behov Husby 2 boliger/omsorgsboliger - alternativ lokalisering Leka Motell og Camping Haugsflesa Lekafjorden Steinsflesa Reguleringsplan for Bremnesset, Påvekstanlegg Vurdering av LNFb- områder for ny spredt utbygging Gutvik Høgbakkan Frøvik Madsøy Skei Husby Leknes Haug Solsem Vågan Aune Stein Kvaløy Skråen

3 Oppsummering enkeltområder/tiltak Område, Formål/tiltak Konklusjon, tilrådning Tørrisenget Hytteområde Tiltaket tas inn i arealplan. LNFb justeres. Framtidig hyttebygging styres til utlagte hyttefelt. Det åpnes ikke for spredt hyttebygging i LNF. Nord-Gutvik Nord-Gutvik Øvergården hyttegrend Holdalen hyttegrend Nausthaugen, hyttefelt Tiltaket tas inn i arealplan. LNFb justeres. Framtidig hyttebygging styres til utlagte hyttefelt. Det åpnes ikke for spredt hyttebygging i LNF. Det må stilles krav om oppfølging av geoteknisk dokumentasjon og utlegging av hensynssone i reguleringsplan mht rasfare. Tiltaket tas ikke inn i arealplan. Framtidig hyttebygging styres til alternative forslag til utlagte hyttefelt. Solsem Hytteområde Tiltaket tas inn i arealplan som LNFb. Vågsjøen/Ovdin Naustområde Tiltaket tas inn i arealplanen. Det utarbeides klare retningslinjer og bestemmelser for naust og sjøhusbebyggelse. Vikamo Rorbuer for utleie, småbåthavn Arealet legges ut som LNFb med åpning for ny spredt utbygging for næringsformål/utleie (rorbuer). Det utformes bestemmelser til arealplanen innenfor LNFb-sonen som hjemler for byggesaksbehandling direkte. Godkjent løsning mht avløp bør foreligge for det gis tillatelse til bebyggelse i området. Det bør stilles krav om geoteknisk dokumentasjon på at områdene har tilfreds-stillende stabilitet for alle planlagte bygninger i sjøhusrekken før søknad om bygging kan godkjennes. Det bør også stilles krav om godkjent dokumentasjon mht sikkerhet for rasfare (steinsprang). Haugland/Solvang Hyttetomter Viderefører områdets formål LNFb med åpning for ny spredt utbygging av hytter. Legge inn bestemmelser som hjemler for regulering til byggeområde ved konsentrert hyttebygging innen LNFbsonene. Bestemmelser til LNFb skal ivareta jordvern- og landskapshensyn. Frøvik og Frøvikøya Kvaløy, Persåkerhaugen Bolig / hyttebygging / rorbuer/ næring, turisme / naust /småbåthavn m.m. Utleiehytter Tiltaket tas inn i arealplanen som kombinerte bygge- og anleggsformål. Legge inn bestemmelser med krav om reguleringsplan, og hvilke hensyn som skal ivaretas i detaljplan. Bl.a. hensyn til jordvern- og landskap. Legge inn bestemmelse om at jordlovens 12 og 9 skal gjelde for gnr 8/28 i planområdet, slik at avklaring mht disponering av jordbruksarealene kommer i reguleringsplanprosessen. Tiltaket imøtekommes delvis. Legge inn arealformål i ny kommuneplans arealdel, som er i tråd med dagens bruk av området: De nord-vestre deler av området foreslås som LNFa. Sør-østre del av området tas inn som LNFb med åpning for bygging av inntil 2 utleieenheter i tillegg til eksisterende fritidsbebyggelse. Det utarbeides generelle bestemmelser og retningslinjer til arealplanen mht plassering og utforming av ny bebyggelse i Kvaløyområdet. Hensynet til landskap og jordvern ivaretas gjennom generelle bestemmelser til arealplanen. Det legges inn bestemmelser om at godkjent løsning mht avløp skal foreligge for det gis tillatelse til ny og utvidet bebyggelse i området. 3

4 Område, Formål/tiltak Konklusjon, tilrådning Madsøyvågen Rorbuer og båtopptrekk m/bygn. Arealet legges ut som LNFb med åpning for ny spredt utbygging rorbuer og kaianlegg. Det utformes bestemmelser til arealplanen innenfor LNFb-sonen som hjemler for byggesaksbehandling direkte. Det utarbeides generelle bestemmelser og retningslinjer til arealplanen mht avgrensning, plassering og utforming av brygger, rorbuer og naust. Hensynet til landskap skal ivaretas gjennom generelle bestemmelser til arealplanen. Godkjent løsning mht avløp skal foreligge for det gis tillatelse til bebyggelse i området. Kvaløysjøen Småbåthavn Tiltak med molo over til Kvaløya tas ikke inn i planen. Justere arealplanen mht dagens bruk av området. Legge inn mulighet for naustbebyggelse i tilknytning til eksisterende infrastruktur. Legge inn bestemmelser i arealplanen som regulerer naustbebyggelse, friluftshensyn og tilpassing i landskapet, og derigjennom gi direkte hjemmel for byggesøknad på naust. Gi generelle bestemmelser til arealplan som regulerer etableringer av småbåthavn med tilgrensende landareal. Haug Industri, landbase oppdrett Området legges ut som LNFb i tråd med tilgrensende arealer Kvernhusbakkan Boligfelt Arealer til boligfelt endres for å hensynta faresone høgspent. Arealene fordeles på LNFa og LNFb med åpning for framtidig boligbygging. Husby 1 Husby 2 Høgbakkan, Leka motell og camping Haugsflesa Lekafjorden Steinsflesa Reguleringsplan for Bremnesset Kombinerte bygge- og anleggsformål Kombinerte bygge- og anleggsformål Kombinerte bygge- og anleggsformål Oppdrettsanlegg med midlertidig tillatelse Oppdrettsanlegg med midlertidig tillatelse Oppdrettsanlegg, godkjent lokalitet Industri/lager Påvekstanlegg Område for framtidig boligfelt videreføres og utvides mot NV for å ta høyde for arealer til framtidige omsorgsboliger. Feltet legges ut som kombinerte bygge og anleggsformål (15da). Fortetting mellom boligfelt i NØ ved å legge ut område på 5da til framtidig boligformål. Det utarbeides bestemmelser som ivaretar byggebehov og fortetting i og mellom eksisterende boligfelt, samt krav til regulering ved bygging av mer enn to boliger i området. Bør reguleres inn uteområde/lekeareal og løsning for trafikksikker ferdsel. Feltet legges ut som kombinerte bygge og anleggsformål (17da) for framtidig utbygging av bolig og arealer til offentlig tjeneste/omsorgsboliger. Plankrav må stilles. Bør reguleres inn uteområde/lekeareal og løsning for trafikksikker ferdsel. Området gis en planstatus som gir virksomheten grunnlag til selv å foreslå rammene for nåværende og framtidig arealbruk og bygging. Arealformål: Kombinert bebyggelse og anleggsformål (kode 1800). Krav om utarbeidelse reguleringsplan før nye bygge- og anleggsarbeider. Justering av grensene for FFFNA/FFFN mht å omfatte midlertidig lokalitet. Selve lokaliteten legges ut som A-område. Området rundt lokaliteten tas inn i arealplanen som FFFNA-område. Selve lokaliteten legges ut som A-område. Lokaliteten slik den er godkjent, legges ut som A-område Reguleringsplanen for Bremnesset påvekstanlegg oppheves. Alt 1: Området legges ut med arealkategorier i tråd med reguleringsplanen (områdeplanen). Det stilles krav om utarbeidelse av reguleringsplan før byggetiltak på område lagt ut til næring (kode 1300). Alt 2: Området legges ut som LNF i tråd med tilgrensende arealer 4

5 Tørrisenget 2 Eiendom: 2/3 Størrelse: 27 da Nåværende arealbruk: LNF Foreslått arealbruk: Byggeområde Hytter Områdebeskrivelse: Området ligger på Tørrisenget i Gutvik, i tilknytning til eksisterende regulert hyttefelt Tørrisenget 1. Eksisterende hyttefelt er nesten ferdig utbygd (15 bebygde tomter). Grunneier ønsker nå å videreføre med et nytt felt på grunn av stor etterspørsel etter hyttetomter. Alle hyttetomtene i felt 1 er solgt. Omsøkte felt ligger i et relativ flatt terreng med langsgående rygg. Tiltakshaver ønsker å plassere 7-8 hytter i bakkant av denne ryggen, slik at hyttetomtene ikke legger beslag på den nederste strandlinja, og slik at bygningene tilpasses terrenget og ikke blir dominerende. Tiltakshaver/eier har vurdert alternativ plassering av hyttefelt på ander siden av kommunevegen opp mot fjellet. Plasseringen er vurdert mer ugunstig mht en rekke faktorer; både dyrere økonomisk mht infrastruktur og mer utfordrende mht landskapshensyn og fjernvirkning. Vurdering: Tomtene vil være attraktive, aktiviteten vil styrke grunnlaget for nye investeringene som grunneier ønsker å gjøre i mht vannforsyning til grenda. Tiltaket er i konflikt med byggeforbudet i 100- meterssonen. Dersom det tas landskapshensyn i plasseringen av bygningene samt settes en byggegrense bak og i tilknytning til langsgående rygg, kan virkningen av tiltaket i forhold til nasjonale hensyn vurderes som akseptabel i dette tilfellet. Feltet inntegnet på ortofoto. Regulert hyttefelt og nytt hyttefelt m/adkomstveg. Plassering av hyttetomter/bygninger Alternativt område er vurdert, men funnet ugunstig. 5

6 Detaljert vurdering: Tema Landskap Naturmangfold Kulturminne og kulturmiljø Jord-/skogressurser Helse Merknad Selve feltet ligger i sin helhet innenfor 100-meterssonen langs sjø og er ikke bebygd fra før. Feltet er relativt flatt (litt småkupert) terreng mot sjøen. Høyeste punkt er 7 moh. Det går en høyderygg (4-7m) på langs gjennom området. Det er ikke registrert viktige naturtyper, viltarter eller trua arter i området. Ingen registrerte kulturminne i området. Tørrisenget 2/3 er en landbrukseiendom. Omsøkte felt berører ikke dyrkamark eller innmarksbeiter. Det er to frittstående bolighus i området. Det ene er knyttet til landbrukseiendommen (2/3). Feltet grenser til landbrukseiendommen Fotamoen (gnr1/5) i nord og mot et lite småbruk Klipvikmoen (gnr 2/18) i sør. Tunene/ bygningene på disse brukene nyttes til fritidsformål. Aktivitetsøkning i grenda, sikre grunnlag for utbygging av infrastruktur (vannforsyning). Universell utforming må innarbeides og vurderes gjennom reguleringsplan. Friluftsliv Områder langs sjøen er attraktive for friluftsliv. Det er det som bl.a. er grunnlaget for det generelle byggeforbudet langs sjøen. Ved å legge inn byggegrense, og grense for fradeling(privatisering) ved og i bakkant av langsgående rygg (40-60m), kan friluftsinteressene ivaretas (både for allmennheten og hytteeiere i området. Risiko og sårbarheit Forslaget vil ikke medføre risiko for rasfare. Aktuelt byggeområde ligger rundt 3- meterskoten. Mulig stormflo i 2100 er beregnet til 276cm over dagens kystkontur. Plassering av bygningene i forhold til faresone for høyere havnivå bør vurderes i tilknytning til reguleringsplan. Miljø og klima Det vil bli økt bilkjøring og båtaktiviteter som følgje av forslaget. Avklaringer i forhold til godkjent avløpsordning må skje i reguleringsplan. Barn og unge Konklusjon Tiltaket tas inn i arealplan. LNFb justeres. Framtidig hyttebygging styres til utlagte hyttefelt. Det åpnes ikke for spredt hyttebygging i LNF. 6

7 Øvergården hyttegrend Eiendom: 1/1 Størrelse: 26 da Nåværende arealbruk: LNFa og LNFb Foreslått arealbruk: Byggeområde Hytter Områdebeskrivelse: Området ligger sentralt i Nord-Gutvik, og overlapper delvis LNFsone med åpning for spredt bebyggelse. Grunneier ønsker å legge ut hyttetomter både for salg (3 enheter), men også for å bygge utleieenheter (2 enheter) bl.a. med tanke på satsning på grønn omsorg og styrking av eget næringsgrunnlag. Vurdering: Tomtene vil være attraktive, aktiviteten kan styrke både grunnlaget for næringsutvikling og for nye investeringene som ønskes bl.a. mht vannforsyning til grenda. Tiltaket er ikke kjent å være i konflikt med viktige nasjonale/regionale hensyn. Det er viktig at det tas landskapshensyn i utforming og plasseringen av bygningene pga den sentrale/tydelige plassering feltet har i grenda. Feltet inntegnet på ortofoto m/adkomstveg. Hyttefelt m/adkomstveg (ØK-raster) Plassering av hyttetomter/bygninger Plassering i jordbrukslandskapet Detaljert vurdering: Tema Merknad Landskap Feltet ligger sentralt i Nord-Gutvik i bakkant av det som en gang var tunet på gnr 1/1 oppover vestre ås-side til Toppskarhaugen (jfr kart). Bebyggelsen (5 tomter) er tenkt plassert i øvre kant av inntegnet adkomstveg og KV2, i høgde fra 10 moh 25 moh. En randsone med skog i nerkant av åsen og foreslått byggefelt vil skjule bebyggelsen i noen grad, avdempe fjernvirkningen, og være avgrensende mot det opprinnelige tunet på 1/1. Naturmangfold Det er ikke registrert viktige naturtyper, viltarter eller trua arter i området. 7

8 Kulturminne og Ingen registrerte kulturminne i området. kulturmiljø Jord-/skogressurser Feltet ligger på gnr. 1/1 som drives som en jordbruksenhet sammen med gnr. 1/2 og 1/6. Omsøkte felt berører ikke dyrkamark eller innmarksbeiter. Det opprinnelige tunet på 1/1 er fradelt og brukes i dag som fritidseiendom. Helse Aktivitetsøkning i grenda, sikre grunnlag for utbygging av infrastruktur. Universell utforming må innarbeides og vurderes gjennom reguleringsplan. Friluftsliv Risiko og sårbarheit Miljø og klima Infrastruktur Strømforsyning Barn og unge Konklusjon Det er ikke registrert viktige friluftsinteresser i området. Det er ikke kjent at forslaget vil ikke medføre risiko for rasfare. Forholdet bør avklares med sikkerhet i forbindelse med reguleringsplan. Det vil trolig bli økt bilkjøring og båtaktiviteter som følgje av forslaget. Avklaringer i forhold til godkjent avløpsordning må skje i reguleringsplan. Adkomstveg på 170m må etableres, tilknytning til KV2 Felles avløpsanlegg bør etableres. Mangler innspill/ vurdering fra NTE Tiltaket tas inn i arealplan. LNFb justeres. Framtidig hyttebygging styres til utlagte hyttefelt. Det åpnes ikke for spredt hyttebygging i LNF. 8

9 Holdalen hyttegrend Eiendom: 1/1 Størrelse: 25 da Nåværende arealbruk: LNFa og LNFb Foreslått arealbruk: Byggeområde Hytter Områdebeskrivelse: Området ligger i Nord-Gutvik nord for bebyggelsen og langs åssiden til Lissbindalsaksla. Området overlapper delvis LNFsone med åpning for spredt bebyggelse. Grunneier ønsker å legge ut hyttetomter både for salg. Det er snakk om 5 enheter i første omgang med mulighet for utvidelse (to byggetrinn). Området preges av bart fjell stedvis dekket av tynt vegetasjonsdekke i øvre del av feltet og jorddekt skrinn fastmark med furuskog i nedre del av feltet. Feltet er skrånende mot vest-nordvest og tomtene er tenkt plasser på øversiden av adkomstveg, i den skogfrie delen. Vurdering: Tomtene vil være attraktive, og kan styrke grunnlaget for næringsutvikling og infrastrukturtiltak i grenda. Tiltaket er ikke kjent å være i konflikt med viktige nasjonale/regionale hensyn. Det er viktig at det tas landskapshensyn i utforming og plasseringen av bygningene pga åpen eksponering i øvre del av feltet. Feltet inntegnet på ortofoto m/adkomstveg. Hyttefelt m/adkomstveg (ØK-raster) Steinblokk m/usikker stabilitet Plassering av hyttetomter/bygninger (trinn1) Plassering i jordbrukslandskapet Detaljert vurdering: Tema Merknad Landskap Feltet ligger sentralt i Nord-Gutvik i bakkant av det som en gang var tunet på gnr 1/1 oppover vestre ås-side til Toppskarhaugen (jfr kart). Bebyggelsen (5 tomter) er tenkt plassert i øvre kant av inntegnet adkomstveg og KV2, i høgde fra 10 moh 25 moh. En randsone med skog i nerkant av åsen og foreslått byggefelt vil skjule bebyggelsen i noen grad, avdempe fjernvirkningen, og være avgrensende mot det opprinnelige tunet på 1/1. Naturmangfold Det er ikke registrert viktige naturtyper, viltarter eller trua arter i området. Kulturminne og Ingen registrerte kulturminne i området. 9

10 kulturmiljø Jord-/skogressurser Feltet ligger på gnr. 1/1 som drives som en jordbruksenhet sammen med gnr. 1/2 og 1/6. Omsøkte felt berører ikke dyrkamark eller innmarksbeiter. Det opprinnelige tunet på 1/1 er fradelt og brukes i dag som fritidseiendom. Helse Aktivitetsøkning i grenda, sikre grunnlag for utbygging av infrastruktur. Universell utforming må innarbeides og vurderes gjennom reguleringsplan. Friluftsliv Feltet ligger i tilknytning til populær tursti i Nord-Gutvik (Kapermarsjløypa). Friluftsinteressene bør ivaretas i fbm. reguleringsplan. Risiko og sårbarhet Det er foretatt en vurdering av rasfaren i feltet ved Multurconsult (Erling Romstad). Steinblokk med usikker stabilitet registrert ved nord-enden av feltet. Avbøtende tiltak er sikring ved bolting evt. sprenging. Alternativt bør det ikke reguleres tomt til byggeformål lengs nord i det foreslåtte felt. Videre avklaring må skje i forbindelse med reguleringsplan slik at det reguleres inn nødvendige hensynssoner. Miljø og klima Infrastruktur Det vil trolig bli økt bilkjøring og båtaktiviteter som følgje av forslaget. Avklaringer i forhold til godkjent avløpsordning må skje i reguleringsplan. Infrastruktur Strømforsyning Barn og unge Konklusjon Adkomstveg på m må etableres, tilknytning til KV2 Felles avløpsanlegg bør etableres. Mangler innspill/ vurdering fra NTE Tiltaket tas inn i arealplan. LNFb justeres. Framtidig hyttebygging styres til utlagte hyttefelt. Det åpnes ikke for spredt hyttebygging i LNF. 10

11 Nausthaugen Nord-Gutvik Eiendom: 1/3 Størrelse: ca 250 da Nåværende arealbruk: LNFa Foreslått arealbruk: Byggeområde Hytter Områdebeskrivelse: Området ligger i Nord-Gutvik sørover langs strandlinja fra fiskerihavna. Foreslått felt er svært stort og omfatter tre markerte topper lang et høydedrag (Nausthaugen, Steinvikshaugen og Matmorhaugen). Området består i stor grad av bart fjell stedvis åpen fasmark/grunnlendt mark delvis med bjørkekratt og furu. Feltet er skrånende fra høydedraget mot nordvest. Store deler av feltet ligger innenfor 100-metersbeltet. De delene som ligger utenfor 100-metersonen består av høydedraget rundt Nausthaugen på moh. Grunneier ønsker å regulere inn hytter for salg. Inntekten fra salget skal delvis nyttes til å finansiere oppstart av juletreproduksjon på 70 da dyrkamark i Sønndalslia. Innspillet er kommet inn lenge etter innspills-fristen. Samme område var gitt som innspill ved forrige revidering av arealplanen, og ble den gang avslått med bakgrunn i kriterier satt for nærings-og utbyggingstiltak i arealplanen. Grunneier ber om å få vurdert saken på nytt. Vurdering: Tiltaket vil være i konflikt med viktige nasjonale hensyn. Det foreligger alternative løsninger til hyttefelt i området der disse hensyn er bedre ivaretatt. Behovet for hyttetomter i planperioden vurderes ivaretatt gjennom dette. Feltet inntegnet på ortofoto. Hyttefelt (ØK-raster) 100-meterssonen Plassering av hyttetomter. Det er antydet 2-4 klynger. Plassering i jordbrukslandskapet 11

12 Detaljert vurdering: Tema Landskap Naturmangfold Kulturminne og kulturmiljø Jord-/skogressurser Helse Friluftsliv Risiko og sårbarhet Miljø og klima Infrastruktur (vei, vann, avløp) Strømforsyning Barn og unge Konklusjon Merknad Feltet ligger i Nord-Gutvik vest for kommunevegen fra Nord-Gutvik til Buvik. Bebyggelsen (10-15 tomter) er antydet plassert i 2-4 klynger men ikke beskrevet på kart. Et åpent og sårbart landskap mht bygging. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller trua arter i området. Viltarter er ikke vurdert. Ingen registreringer i askeladden. Feltet ligger på landbrukseiendommen gnr. 1/3. Eier er ikke fysisk bosatt i kommunen. Dyrkamarka drives ved slått (delvis innleid slåttehjelp), og beite ved husdyr fra nærliggende bruk. Omsøkte felt berører ikke dyrkamark eller innmarksbeiter. Aktivitetsøkning i grenda samt, grunnlag for utbygging av infrastruktur. Sikres gjennom alternative forslag til hytteområder. Feltet ligger i 100-metyersonen i et åpent kystlandskap. Det er ikke registrert lokale friluftsinteresser ut over allmennhetens rett til fri ferdsel. Ikke vurdert. Løsninger mht VVS er utfordrende i et berg- og grunnlent terreng. Lølsninger er ikke angitt. Det er ikke presentert løsninger mht infrastruktur. Ikke vurdert Tiltaket tas ikke inn i arealplan. Framtidig hyttebygging styres til alternative forslag til utlagte hyttefelt. 12

13 Solsem hytteområde Eiendom: 10/11 og 10/18 Størrelse: ca 90 da Nåværende arealbruk: LNFa Foreslått arealbruk: Byggeområde Hytter / LNFb Områdebeskrivelse: Området ligger langs gammel vegen rundt Solsemnesset. Det er ønske om 8 tomter i området plassert spredt langs den gamle vegen. Området er småkupert og består i stor grad av bart fjell, stedvis åpen fasmark/grunnlendt mark delvis med bjørkekratt og furu. Feltet er slakt skrånende mot sør og sørvest. Vegen er ikke godt synlig da den følger et søkk i landskapet. Det eksisterer ei hytte fra før, og det er fradelt ei hyttetomt i vestre ende av feltet. Vurdering: Tomtene vil være attraktive, og er en god løsning mht å unngå hyttebygging i selve Solsemgrenda. Tiltaket er ikke kjent å være i konflikt med viktige nasjonale/regionale hensyn. Plasseringen av bygningene vil ha et spredt preg. Det foreslås derfor å legge ut området som nytt LNFb med åpning for spredt fritidsbebyggelse. Det er viktig at det tas landskapshensyn i utforming og plasseringen av bygningene (utforme bestemmelser til LNFb). Feltet inntegnet på ortofoto. Foreslått planløsning LNFb- fritidsbolig (ØK-raster) Plassering av hyttetomter spredt langs gml.vegen Vegen går langs et søkk, omkranset av små berg og hauger. 13

14 Detaljert vurdering: Tema Landskap Naturmangfold Merknad Feltet ligger lengs sør på Leka, nord for og langs med Fv 562. Hyttene (8 tomter) er foreslått langs den gamle vegen. Et åpent og sårbart landskap mht bygging. Viktig å ta hensyn ved plassering og utforming av hyttene. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller trua arter i området. Viltarter er ikke vurdert. Registreringer av fornminner i askeladden. Hensyn må ivaretas ved fradeling og byggesøknad. Kulturminne og kulturmiljø Jord-/skogressurser Feltet ligger på landbrukseiendommen gnr. 10/11. Omsøkte felt berører ikke dyrkamark eller innmarksbeiter. Helse Aktivitetsøkning i grenda. Bidrar til alternativ plassering av ny fritidsbebyggelse mht å ivareta jordbruksarealer og bygningsvernhensyn i Solsemgrenda. Friluftsliv Risiko og sårbarhet Miljø og klima Infrastruktur (vei, vann, avløp) Strømforsyning Barn og unge Konklusjon Ikke i konflikt med funksjonell strandsone, da fylkesvegen og flere bygninger ligger mellom tiltaket og sjøen. Det er ikke registrert lokale friluftsinteresser ut over allmennhetens rett til fri ferdsel. Ikke vurdert. Må vurderes i tilknytning til evt. fradeling/byggesak Løsninger mht VVS er utfordrende i et berg- og grunnlent terreng. Løsning er ikke angitt. Bør vurderes løst ved fellesanlegg mellom flere enheter. Løsninger mht veg er gitt jf den gml vegen. Vann og avløp må vurderes i tilknytning til byggesak. Situasjon mht strømnett og kapasitet i trafo er Ikke vurdert. Tiltaket tas inn i arealplan som LNFb. 14

15 Vågasjøen og Ovden Eiendom: 11/1 Størrelse: ca 8 da Nåværende arealbruk: LNFb, spesialområde bevaring (bygningsvern) Foreslått arealbruk: LNFb naust Områdebeskrivelse: Tiltaket gjelder en definert del av strandsonen ved Vågasjøen samt i Ovden. Grunneier har fått mange forespørsler om fradeling av nausttomt fra fritidshuseiere i området. Området bærer preg av å være et gammelt havneområde (brygge/sjøhus/naustområde). Området er også et næringsareal, med landbase for oppdrettsvirksomhet. En del av bygningsmassen i området har antikvarisk verdi. Noen av naustene er tenkt oppført på gamle naustplasser. Bruket gnr 11/1 har selv både naustplass og brygge. Tiltak i Ovden: Ny fradelt tomt som omfatter de gamle fjøsmurene på småbruket. Det planlegges å gjenskape tunet og bygge opp et identisk fjøs på de gamle murene (fritidsformål). Eierne av fritidseiendommene i Ovden ønsker fradelt tomt til naustformål rett nedom bygningene i Ovden. Vurdering: Tiltaket er i strid med nasjonale hensyn (strandsone). Det bør kunne gis åpning for fradeling og ny naustbebyggelse gjennom generelle kriterier og bestemmelser for slik bebyggelse i definerte/ avgrensede naustområder, som ivaretar viktige hensyn i slike områder. Det foreslås at eksisterende LNFb justeres mht grenser og bruksformål. Feltet inntegnet på ortofoto. Områder for ny naustbebyggelse. (ØK-raster) Detaljert vurdering: Tema Landskap Naturmangfold Kulturminne og kulturmiljø Jord-/skogressurser Helse Friluftsliv Risiko og sårbarhet Miljø og klima Infrastruktur (vei, vann, avløp) Strømforsyning Barn og unge Konklusjon Merknad Tradisjonell havn og havneområde med gammel bygningsmasse. Verneverdig bygningsmiljø i Ovden. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller trua arter i området. Viltarter er ikke vurdert. Ikke registrert fornminner i askeladden. Omsøkte tiltak ved Vågsjøen berører ikke dyrkamark/ jordbruksarealer. Tiltak i Ovden: Ny fradelt tomt som omfatter de gamle fjøsmurene på småbruket. Fradeling av nausttomter i Ovden vil berøre gammel dyrkamark som ikke har vært i bruk på mange år. Konflikt med strandsonehensynet. Ligger i nærheten av offentlig friluftsområde. Det er ikke registrert andre lokale friluftsinteresser ut over allmennhetens rett til fri ferdsel. Plassering i forhold til havnivåstigning vurderes i forbindelse med byggesak. Dette er normalt ikke bebyggelse med innlagt strøm og vann. Utslipp fra avløp derfor ikke en problemstilling. Ikke vurdert adkomst til eventuelle nausttomter lengst sørvest i feltet ved Vågsjøen. Vil kunne kreve store terrenginngrep. Ikke aktuell? Tiltaket tas inn i arealplanen. Det utarbeides klare retningslinjer og bestemmelser for naust og sjøhusbebyggelse. 15

16 Vikamoen, Rorbuer Eiendom: 8/4 Størrelse: 10 da Nåværende arealbruk: LNFb Foreslått arealbruk: LNFb Områdebeskrivelse: Området ligger på øst-kysten av øya Leka, rett sør for Leka Motell og Camping og regulert hyttefelt i Gangstøa. Området har egen adkomstveg med ei lita småbåthavn og bryggehus/sjøhus. Området ligger i gjeldende plan i LNFsone med åpning for spredt bebyggelse. Grunneier ønsker å utvikle muligheten for tilleggsnæring til bruket. Det er snakk om 4-5 enheter (sjøhus/rorbuer) for utleie i tilknytning til eksisterende anlegg. Anlegget vil legge beslag på dyrkamark (3 da). I tillegg ønsker grunneier å dele fra to hyttetomter for salg (jfr kart). Arealet er kupert, med veksling mellom skog/trebevokste arealer og dyrkamark. Feltet er skrånende mot øst. Det foreslåtte område for rorbuer har en skjermet beliggenhet. Vurdering: Feltet har en attraktiv beliggenhet. Tiltaket er i konflikt med nasjonale jordvern- og strandsonehensyn. Etablering av uteleieenheter vil styrke utviklingen av Leka som reisemål. Det er behov for flere senger/overnattingsmuligheter. Tiltaket vil også kunne styrke næringsgrunnlaget for landbrukseiendommen. Området ligger i tilknytning til eksiterende områder som er regulert til næring og fritidsformål. Det vil være en fordel å samle reiselivsaktiviteter i samme område. Landskapsmessig vil anlegget ikke utfordre de viktigste hensyn i Leka. I landskapsanalysen er området Husby-Frøvik utpekt som et område med betydelig potensiale for utbygging til næring og fritidsformål. Området har en vegetasjon og slik kupert utforming at det muliggjør tilpasning av bygninger i landskapet uten at dette trenger å prege landskapet. Det er likevel viktig at det tas landskapshensyn. Det foreslås at de sjønære byggninger reguleres til LNFb-næring, og at kollen i bakkant forblir LNFb-sone. Feltet inntegnet på ortofoto. Område med adkomstveg (ØK-raster) Framtidig rorbuanlegg Hyttetomter Plassering av hyttetomter/bygninger (trinn1) 16

17 Plassering i jordbrukslandskapet Foreslått Planløsning: LNFb (næring/fritidsbebyggelse) Detaljert vurdering: Tema Merknad Landskap Feltet ligger i delområde 2 Høgbakkan-Frøvik i Landskapsanaltysen, der Ytterligere tilrettelegging både for private hytter og utleieenheter bør kunne innpasses i landskapet. Naturmangfold Det er ikke registrert viktige naturtyper, viltarter eller trua arter i området. Kulturminne og Ingen registrerte kulturminne i askeladden i området. kulturmiljø Jord- Feltet ligger på gnr. 8/4 (Vikamoen), som er drevet som en jordbruksenhet sammen /skogressurser med gnr. 17/11 (Ramtindmoen). Gården var inntil for noen år siden drevet som melkebruk. Kvoten er solgt og jordbruksarealene drives ved bortleie. Omsøkte felt (Rorbuanlegget) berører 3 da dyrkamark. Helse Universell utforming må innarbeides og vurderes gjennom reguleringsplan. Næringsutvikling Aktivitetsøkning mht å utvikle reiselivsnæringen i Leka. Friluftsliv Feltet ligger i tilknytning til planlagt hyttefelt og Leks motell og camping. Viktig å ivareta allmennhetens rett til fri ferdsel også i slike områder. Det kan anbefales at ferdselen styres v tilrettelegging av stier i området. Friluftsinteressene bør ivaretas i fbm. reguleringsplan. Risiko og sårbarhet Miljø og klima Infrastruktur Infrastruktur Strømforsyning Barn og unge Konklusjon Det er ikke foretatt vurdering av fare for steinsprang i feltet. Det er en bratt skrent/åsside mot kollen i bakkant av rorbufeltet. Vurdering av stabilitet i f.h.t. kvikkleire etc. må skje må skje i forbindelse med regulering/ evt. byggesak slik at nødvendige hensyn ivaretas. Det vil trolig bli økt bilkjøring og båtaktiviteter som følgje av forslaget. Avklaringer i forhold til godkjent avløpsordning må skje i reguleringsplan. Adkomstveg til planlagte felt eksisterer. Felles avløpsanlegg/slamavskiller bør etableres. Vann og strøm legges i felles grøft langs adkomstveg. Mangler innspill/ vurdering fra NTE Arealet legges ut som LNFb med åpning for ny spredt utbygging for næringsformål/utleie (rorbuer). Det utformes bestemmelser til arealplanen innenfor LNFb-sonen som hjemler for byggesaksbehandling direkte. Godkjent løsning mht avløp bør foreligge for det gis tillatelse til bebyggelse i området. Det bør stilles krav om geoteknisk dokumentasjon på at områdene har tilfredsstillende stabilitet for alle planlagte bygninger i sjøhusrekken før søknad om bygging kan godkjennes. Det bør også stilles krav om godkjent dokumentasjon mht sikkerhet for rasfare (steinsprang). 17

18 Haugland/Solvang, Hyttetomter Eiendom: 17/24 Størrelse: 15 da Nåværende arealbruk: LNFb Foreslått arealbruk: Hytteformål Områdebeskrivelse: Området ligger på øst-kysten av øya Leka, rett sør og vest for Leka Motell og Camping og regulert hyttefelt i Gangstøa. Området ligger i gjeldende plan i LNFsone med åpning for spredt bebyggelse. Grunneier ønsker å ha muligheten til fradeling av 3-5 hyttetomter innenfor eiendommen. Ingen konkrete planer om salg og bygging p.t. Arealet er kupert, med veksling mellom skog/ krattbevokste arealer, dyrkamark og gammel beitemark. Feltet er skrånende mot sør og øst. Hyttene er foreslått en spredt plassering innen området med bruk av adkomstveg til eksisterende hytte i området. Vurdering: Feltet har en attraktiv beliggenhet. Tiltaket vil legge beslag på gammel beitemark og ligger delvis innenfor strandsonen. Tiltaket er derfor i konflikt med nasjonale jordvern- og strandsonehensyn. Arealene har ikke vært beitet på mange år og er preget av gjengroing. Det er ingen bruk i nærheten som driver med husdyr. Området ligger i tilknytning til eksiterende områder som er regulert til næring og fritidsformål, og bidrar således til en fortetting/ samling av slike formål. I landskapsanalysen er området Husby-Frøvik utpekt som et område med betydelig potensiale for utbygging til næring og fritidsformål. Området har en vegetasjon og slik kupert utforming at det muliggjør tilpasning av bygninger i landskapet uten at dette trenger å prege landskapet. Det er likevel viktig at det tas landskapshensyn i byggesaksbehandlingen og ved plassering og utforming av bebyggelsen. Det foreligger ingen konkrete planer om salg og bygging. Derfor anbefales at feltet opprettholdes som LNFbsone med åpning for ny spredt bygging av hytter. Det anbefales etablert bestemmelser til arealplanen innenfor LNFb-sonen som åpner for utarbeidelse av reguleringsplan der hyttebebyggelse skal konsentreres i større antall. Dersom utbygging skjer over tid og i lite antall, vil bestemmelsene i LNFb også hjemle for byggesaksbehandling direkte. Hensynet til landskap og jordvern bør ivaretas gjennom bestemmelsene til LNFb. Dersom jordbruksarealer skal omdisponeres må det skje gjennom reguleringsplan eller ved dispensasjon (enkeltsaksbehandling). Feltet inntegnet på ortofoto. Område med adkomstveg (ØK-raster) Gammel beitemark 3,6 da innenfor feltet. Hyttene er tenkt en spredt plassering. Plassering i jordbrukslandskapet 18

19 Detaljert vurdering: Tema Merknad Landskap Feltet ligger i delområde 2 Høgbakkan-Frøvik i Landskapsanaltysen, der Ytterligere tilrettelegging både for private hytter og utleieenheter bør kunne innpasses i landskapet. Naturmangfold Det er ikke registrert viktige naturtyper, viltarter eller trua arter i området. Kulturminne og Ingen registrerte kulturminne i askeladden i området. kulturmiljø Jord-/skogressurser Feltet ligger på gnr. 17/13 og 24 (Haugland/solvang). Dyrkamarka er utleid. Beitearealene er ute av drift. Helse Næringsutvikling Friluftsliv Risiko og sårbarhet Miljø og klima Infrastruktur Infrastruktur Strømforsyning Barn og unge Konklusjon Feltet ligger i tilknytning til planlagt hyttefelt og Leks motell og camping. Viktig å ivareta allmennhetens rett til fri ferdsel også i slike områder. Det kan anbefales at ferdselen styres v tilrettelegging av stier i området. Friluftsinteressene bør ivaretas i fbm. reguleringsplan. Feltet er utenfor faresone for ras/skredfare kartlagt av NGU. Det vil trolig bli økt bilkjøring og båtaktiviteter som følgje av forslaget. Avklaringer i forhold til godkjent avløpsordning må skje i reguleringsplan/byggesak. Adkomstveg til planlagte felt eksisterer (via eksisterende vei til hytte) Bebyggelsen bør fortrinnsvis plasseres slik at kommunalt avløpsanlegg kan benyttes. Vann og strøm legges i felles grøft langs adkomstveg. Mangler innspill/ vurdering fra NTE Viderefører områdets formål LNFb med åpning for ny spredt utbygging av hytter. Legge inn bestemmelser som hjemler for regulering til byggeområde ved konsentrert hyttebygging innen LNFb-sonene. Bestemmelser til LNFb skal ivareta jordvern- og landskapshensyn. 19

20 Frøvik, utbygging til flere formål (næring, bolig og fritidsformål) Eiendom: 8/26, 8/28, 8/29, 8/30, 8/31, 8/33, 8/34, 8/36, 8/37, 8/38, 511/1 og 8/3 Størrelse: 540 da (240da sjø og 300da landareal). Nåværende arealbruk: LNFb (110 da), LNFa (130da), Planlagt byggeområde (reiseliv 30 da) og eksisterende byggeområde/næring (ca 20 da), flerbruksområder i sjø, friområde i sjø Foreslått arealbruk: Kombinerte bygge- og anleggsformål (Næring, fritids- og turistformål, bolig, fritidsbebyggelse, rorbuer, naust, brygger, kaianlegg) Områdebeskrivelse: Området omfatter Frøvik nedenfor fylkesvegen samt store deler av Frøvikøya. I gjeldende arealplan er ca 50 da lagt ut til eksisterende og framtidig næringsformål (reiseliv/turisme) tilknyttet hotellet i Førvik (8/26) og arealer på Frøvikøya (gnr 8/30 n av FV). Flere av grunneierne har i fellesskap fremmet ønske om å se på hele området under ett og legge framtidige rammer for ulike utbyggingsformål. Det er ønske om utbygging av utleiehytter, fradeling av hyttetomter for salg, samt fradeling av tomter til boligformål. Det er også ønske om å tilrettelegge for bygging av rorbuer både for nærings- (utleie) og fritidsformål. Arbeidet med en reguleringsplan er igangsatt. Frøvik øst av FV: Feltet er delvis utbygd med forsamlingshus (Vonheim), to bolighus, hotellet samt noen uthus. Området har et variert preg, med små koller mellom teiger av dyrkamark og beite. Feltet er skrånende mot sør-øst. Store deler av arealet er i gjeldende plan i LNF-sone med åpning for spredt bebyggelse. Her er det likevel restriksjoner siden arealene i sin helhet ligger innenfor 100-metersbeltet ved sjø. Arealene rundt hotellet er regulert til næringsformål. Frøvikøya: Arealene består i hovedsak av skrinn og jorddekt fastmark med veksling mellom lynghei og natureng/strandeng. Litt skog og kratt i randsonene der det er gunstige forhold. Her er også en liten teig fulldyrka (3da). Arealene sør for FV er beiteareal for vinterbeitende sau. Arealene nord for FV er delvis utbygd med naust og havneinnretninger til fritidsformål i Slivågen. Her er også en viktig landbase for oppdrettsvirksomhet. Vurdering: Man skal i arealplansammenheng peke på aktuelle utviklingsmuligheter for kommunen. Reiseliv vil være et viktig satsningsområde framover, og det bør pekes på områder som kan utbygges mht de behov en slik satsning betinger. Frøvik fyller flere kriterier mht å bli prioritert som et framtidig utbyggingsområde i Leka. Feltet har en attraktiv beliggenhet. Dette er et område på Leka med gunstig lokalklima, smult farvann mht båtog sjøaktiviteter, nærhet til tilrettelagte områder for friluftsliv, nærhet til viktig infrastruktur. Det er allerede byggeaktivitet i området, og reguleringsplanen kan legge opp til en fortetting i disse områdene. I landskapsanalysen (2010) er området Husby-Frøvik utpekt som et område med betydelig potensiale for utbygging til næring og fritidsformål. Området har en vegetasjon og slik kupert utforming at det muliggjør tilpasning av bygninger i landskapet uten at dette trenger å prege landskapet. Denne beskrivelse gjelder ikke like godt for søndre del av Frøvik og Frøvikøya. Dette er et åpent og sårbart landskap, som vil kreve større omtanke mht plassering og utforming av bebyggelse. Området ligger i all hovedsak innenfor 100-meterssonen. Byggetiltak kan også komme i konflikt med viktige arealer for beitebruk. Tiltaket er således i konflikt med nasjonale jordvern- og strandsonehensyn. Det vil være viktig at reguleringsplanprosessen avklarer hvilke områder som skal kunne nyttes til jordbruksdrift også i framtida. Hensynet til landskap og jordvern bør ivaretas gjennom egne bestemmelser i reguleringsplanen. Dersom jordbruksarealer skal omdisponeres bør det skje gjennom reguleringsplanvedtak. Det vil ikke være riktig å gi en generell byggegrense for hele området i kommuneplanens arealdel. Det vil være riktigere å gi ulik byggegrense for de ulike formål som framkommer i reguleringsplanprosessen. Det vil si at aktuell byggegrense i området vil variere fra meter avhengig av formål. Reguleringsplanprosessen bør ta stilling til en rekke forhold. Bl.a. er det viktig å vurdere et realistisk omfang på planene mht kostnader og framdrift. Det vises til PBL 12-4: Er bygge- og anleggstiltak som hjemles i plan fremmet med bakgrunn i privat reguleringsforslag etter 12-11, ikke satt i gang senest fem år etter vedtak av planen, kan tillatelsen til gjennomføring av planen ikke gis uten nytt planvedtak. Etter søknad fra tiltakshaveren kan planvedtaket forlenges med inntil to år av gangen. Der det innenfor fristen på fem år med eventuell(e) forlengelse(r) er gitt rammetillatelse for et tiltak, gjelder fristen på tre år etter 21-9 for tiltaket. Arealer i tilknytning til eksiterende bebyggelse og infrastruktur, bør være de første som tas i bruk til ny bebyggelse. Det er en fordel med fortetting mht å utnytte felles løsning på infrastruktur (vei, vann, avløp). Med bakgrunn i ovenstående anbefales at store deler av det foreslåtte arealet opprettholdes som LNF- 20

21 arealer. Det bør legges opp til løsninger som er realistiske mht økonomi og framdrift, og som kan knyttes opp til eksisterende infrastruktur. For å oppnå økonomisering med arealer og ressurser (planlegging, bygging, vedlikehold) anbefales en løsning med bebyggelse i klynger, samt at det settes rekkefølgebestemmelser. Forslag til planløsning: Området legges som kombinert bygge-og annlegsområde med krav om reguleringsplan. Det legges inn bestemmelser til planen med krav til utredning i reguleringsplan (jfr nr8) Jordbruksarealer og toptgrafi - øst for FV - Frøvikøya Foreslått områdeavgrensning for reguleringsplanen Kartet viser arealformål i gjeldende arealplan. 21

22 Feltet inntegnet på ortofoto. Hva blir aktuell arealformål for de ulike arealene i Frøvik? 22

23 Detaljert vurdering: Tema Merknad Landskap Feltet ligger i delområde 2 Høgbakkan-Frøvik i Landskapsanaltysen, der Ytterligere tilrettelegging både for private hytter og utleieenheter bør kunne innpasses i landskapet. Naturmangfold Det er ikke registrert viktige naturtyper, viltarter eller trua arter i området. Kulturminne og Ingen registrerte kulturminner i askeladden i området. kulturmiljø Jord-/skogressurser Store deler av arealet som foreslås regulert omfatter landbrukseiendommen 8/29 (den gamle prestegården). Gården var inntil ca drevet som melkebruk. Kvoten er solgt. Brukeren driver i dag med grasproduksjon og utegangersau. Lyngheiarealet på Frøvikøya er sentral mht sistnevnte. Feltet/reguleringsplanområdet berører ca 5 da dyrkamark, 4da innmarksbeite og 13 da skog av middels bonitet. Det bør legges inn krav om at jordlovens 12 og 9 skal gjelde for gnr 8/28 i planområdet, slik at avklaring mht disponering av jordbruksarealene kommer i reguleringsplanprosessen. Helse Næringsutvikling Friluftsliv Feltet ligger i tilknytning til tilrettelagte friluftsområder (Spelplassen, lysløypa, turstier i Briktdalen). Viktig å ivareta allmennhetens rett til fri ferdsel også i slike områder. Det kan anbefales at ferdselen styres v tilrettelegging av stier i området, som forbinder området til de tilrettelagte friluftsområdene. Friluftsinteressene bør ivaretas i fbm. reguleringsplan. Risiko og sårbarhet Feltet er utenfor faresone for ras/skredfare kartlagt av NGU. Stabilitet mht kvikkleire og utrasing i sjø er ikke kartlagt. Dette må ivaretas gj. reguleringsplan i de soner der dette bygging er aktuell. Ved bygging i strandkanten må det tas hensyn til antatt stigning i havnivå og stormflonivå. Miljø og klima Det vil trolig bli økt bilkjøring og båtaktiviteter som følgje av forslaget. Infrastruktur Avklaringer i forhold til godkjent avløpsordning må skje i reguleringsplan/byggesak. Infrastruktur Adkomstveg til planlagte felt eksisterer i noen grad. Felles avløpsanlegg/slamavskiller bør etableres. Vann og strøm legges i felles grøft Strømforsyning langs adkomstveg. Mangler innspill/ vurdering fra NTE Barn og unge Konklusjon Tiltaket tas inn i arealplanen som kombinerte bygge- og anleggsformål. Legge inn bestemmelser med krav om reguleringsplan, og hvilke hensyn som skal ivaretas i detaljplanen. Bl.a. hensyn til jordvern- og landskap. Legge inn bestemmelse om at jordlovens 12 og 9 skal gjelde for gnr 8/28 i planområdet, slik at avklaring mht disponering av jordbruksarealene kommer i reguleringsplanprosessen. 23

24 Persåkerhaugen, utleiehytter Eiendom: 14/4 Størrelse: 60da Nåværende arealbruk: Planlagt byggeområde (næring/utleiehytter) i gml arealplan. Krav om reguleringsplan før bygging og fradeling. Foreslått arealbruk: Grunneier ønsker utlegging til turistformål (campingplass/utleiehytter). Områdebeskrivelse: Området ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse og infrastruktur til gnr 14/4 Auståkeren i Kvaløy. Arealene består for det meste av skrinn fastmark, med innslag av jorddekt fastmark (dyrkbar 3da) og jordbruksarealer (10da). Det er fire fradelte tomter til fritidsformål i sørøstre del av området. Tre av tomtene er bebygd. Det er opprustet adkomstveg. I gjeldende arealplan er arealet lagt ut til framtidig næringsformål (4-5 utleiehytter). Det er ikke utarbeidet reguleringsplan for området, jfr plankrav. Grunneier har nå noe endrede planer for området. I første omgang er det ønske om å anlegge plass for kjøretøyer (bobiler, campingvogner, biler og motorsykler) samt utkikksplass med bord/benker og grillhytte i nordvestre ende. På sikt er det planer om å sette opp 2-4 utleiehytter. Grunneier ønsker å kunne tilby mulighet for båtutleie ved Kvaløysjøen. Grunneier opplyser at planene for Persåkerhaugen reiselivsområde er avhengig av et betydelig utredningsarbeid for å avklare spesielt avløpsforhold m.v. Det er aktuelt å utrede felles avløpsløsning for eksisterende og planlagt bebyggelse i området. Feltet grenser i sør og vest til gjeldende reguleringsplaner for Nausthaugen. Her er det regulert inn totalt 9 fritidsboliger (utleieformål), der 3 enheter er oppsatt og tatt i bruk. På Kvennhushaugen er to fritidsboliger under bygging. Rett øst av feltet ligger reguleringsplan for Kvaløy hyttegrend med 5 regulerte hyttetomter. Vurdering: Feltet har en attraktiv beliggenhet mht opplevelsen av Lekas geologi og ville natur. I landskapsanalysen for Leka er området Kvaløy Leknesøyene (delområde 8) pekt på som et sårbart landskap mht nye byggetiltak mht hytter. Det er spesielt viktig at tiltak i dette området innpasses i landskapet og ikke bryter med viktige landskapstrekk og høydedrag. Dette er et åpent og sårbart landskap, som krever stor omtanke mht plassering og utforming av nye tiltak og bebyggelse. Det er den siste ti-års-perioden åpnet opp for et betydelig antall nye enheter i Kvaløygrenda, både gjennom nye regulerte hyttefelt samt fradeling i LNFb-sonen. Det er i første omgang nå viktig å ta vare på mulighetene dette gir for grenda. På grunn av områdets verdi som Lekas ansikt i geologisk og landskapsmessig sammenheng, vil det være utfordrende for disse verdiene å etablere campingplass/oppstillingsplass for bobiler i dette området. Nye tiltak i foreslått område kan komme i konflikt med jordvernhensyn samt fredede kulturminner. Det er viktig å avklare hvilke arealer som her skal nyttes til jordbruksdrift også i framtida. Når det gjelder kulturminnene skal disse hensyntas både i plan- og byggesak. Det er nå 14 år siden planene om utleiehytter i området første gang ble presentert for kommunen. Den gang som nå ble det påpekt at de største hindringer for å komme i gang var utfordringene med avløpsløsning. Det ser ikke ut til at tiltakshaver pr. dato er kommet lengre med denne utfordringen. Arealer i tilknytning til eksiterende bebyggelse og infrastruktur, bør evt. være de første som tas i bruk til ny bebyggelse. Det er her en fordel med fortetting mht å utnytte mulighetene for felles avløpsløsning. Det vil nå være viktig at det finnes en løsning for eksisterende bebyggelse og fradelte tomter, før det åpnes opp for et større omfang av tiltak. Forslag til planløsning: Det legges ut arealformål i ny kommuneplans arealdel, som er i tråd meg dagens bruk av området. Det bør legges opp til løsninger som er realistiske mht økonomi og framdrift, og som kan knyttes opp til eksisterende infrastruktur. For å oppnå økonomisering med arealer og ressurser (planlegging, bygging, avløpsløsning, vedlikehold) anbefales en løsning med bebyggelse i klynge. De nord-vestre deler av området foreslås som LNFa. Sør-østre del av området tas inn som LNFb med åpning for bygging av inntil 2 utleieenheter i tillegg til eksisterende fritidsbebyggelse. Det tillates ikke etablert anlegg for oppstilling av campingvogner og bobiler. Dette med bakgrunn i områdets totale landskapsmessige verdier, samt at det i løpet av siste planperiode er åpnet opp for oppføring av et betydelig antall hytter i Kvaløygrenda som gjør at planens totale virkning kan bli omfattende. Det utarbeides generelle bestemmelser og retningslinjer til arealplanen mht plassering og utforming av ny bebyggelse i Kvaløy-området. Hensynet til landskap og jordvern ivaretas gjennom generelle bestemmelser til arealplanen. 24

25 Persåkerhaugen fritids-og turistområde. Områdeavgrensning i gml arealplan. Arealformål i gml. arealplan og i reguleringsplaner i området. Feltet m/adkomstveg inntegnet på ortofoto. Jordbruksarealer Jordbruksarealer, eiendom, kulturminner Foreslått planløsning: LNFb og LNF 25

26 Detaljert vurdering: Tema Landskap Naturmangfold Kulturminne og kulturmiljø Jord-/skogressurser Helse Næringsutvikling Friluftsliv Risiko og sårbarhet Miljø og klima Infrastruktur Infrastruktur Strømforsyning Barn og unge Konklusjon Merknad Feltet ligger i delområde 8 (Kvaløy Leknesøyene) i Landskapsanaltysen, der Landskapet er eksponert og åpent og vil i hovedsak være sårbart for ny hyttebygging. Det er ikke registrert nasjonalt/regionalt viktige naturtyper i feltet. Det er registrert trua plantearter (EN Sterkt truet) i feltet. Viltarter er ikke vurdert. Området inneholder flere registrerte kulturminner og et kulturminnefelt i askeladden. Feltet ligger på gnr. 14/4 (Auståkeren) i Kvaløy. Gården driver med husdyrbruk (melk og kjøtt). Omsøkte felt berører dyrka/dyrkbar mark og beite (fulldyrka 3 da, dyrkbar 3 da, innmarksbeite 7 da). Ingen registrerte friluftsinteresser ut over allmennhetens rett til fri ferdsel. Feltet er utenfor faresone for ras/skredfare kartlagt av NGU. Avklaringer må skje i forhold til godkjent avløpsordning både for eksisterende bebyggelse og for ny planlagt bebyggelse. Adkomstveg til planlagte felt eksisterer. Felles avløpsanlegg/slamavskiller bør etableres. Vann og strøm legges i felles grøft langs adkomstveg. Mangler innspill/ vurdering fra NTE Legge inn arealformål i ny kommuneplans arealdel, som er i tråd meg dagens bruk av området: De nord-vestre deler av området foreslås som LNFa. Sør-østre del av området tas inn som LNFb med åpning for bygging av inntil 2 utleieenheter i tillegg til eksisterende fritidsbebyggelse. Det utarbeides generelle bestemmelser og retningslinjer til arealplanen mht plassering og utforming av ny bebyggelse i Kvaløy-området. Hensynet til landskap og jordvern ivaretas gjennom generelle bestemmelser til arealplanen. Det legges inn bestemmelser om at godkjent løsning mht avløp skal foreligge for det gis tillatelse til ny og utvidet bebyggelse i området. Alt. Viderefører hovedtrekkene fra gjeldende plan mht arealformål, ajourført med dagens bruk. Legge inn bestemmelser som mht krav til reguleringsplan og hvilke hensyn som skal ivaretas. Bl.a. hensyn til jordvern- og landskap. 26

27 Madsøyvågen, Næring/fritidsformål Eiendom: 6/4 Størrelse: 15 da Nåværende arealbruk: Næring, industri (landbase for oppdrettsvirksomhet) Foreslått arealbruk: LNFb, næring/fritidsformål Områdebeskrivelse: Området ligger ved Madsøyvågen på nord-vestsida av Madsøy. Området er i gjeldende plan definert som næringsareal og omgitt av LNFb-sone (åpning for spredt bebyggelse). Arealet er kupert, med veksling mellom skog/ krattbevokste arealer, dyrkamark og gammel beitemark langs adkomstvegen. Dette er arealer tilknyttet eksisterende kaianlegg og havneområde i sjø. Grunneier ønsker følgende: Viser til tidligere disponering iht til eksisterende arealplan naustområde /industriområde gnr. 6 bnr. 4. Dette er ikke lenger aktuelt å tilrettelegge for industri. I ny arealplan ønsker tilretteleggingstiltak med brygge/ naust på egen havn. Brygge skal brukes til næringsformål og omfatter bygging av inntil 4 store rorbuer, båtoppdrag med tilhørende bygning, området må også tilrettelegges med flytekaier. Vurdering: Feltet har en attraktiv beliggenhet mht sjø- og båtaktiviteter. Tiltaket vil ikke legge beslag på jordbruksarealer. Tiltaket ligger innenfor strandsonen, og er således i konflikt med nasjonale hensyn. Det vil være naturlig at man likevel utnytter arealer rundt eksiterende og naturlige gode havner til utbyggingsformål. I landskapsanalysen er det i Madsøy-Frøvikøya (delområde 4) påpekt potensialer for tilrettelegging av fritidsboliger/ utleieenheter begrenset til Frøviksundet. Området har et variert preg med sund, viker og små landskapsrom som muliggjør god tilpasning av bygninger og tiltak i landskapet. Det er likevel viktig at det tas landskapshensyn i byggesaksbehandlingen og ved plassering og utforming av bebyggelsen. Det anbefales at feltet legges ut som LNFb-sone med åpning for bygging av rorbuer med kaianlegg og flytebrygger. Det utformes bestemmelser til arealplanen innenfor LNFb-sonen som hjemler for byggesaksbehandling direkte. Det utarbeides generelle bestemmelser og retningslinjer til arealplanen mht avgrensning, plassering og utforming av brygger, rorbuer og naust. Hensynet til landskap skal ivaretas gjennom generelle bestemmelser til arealplanen. Godkjent løsning mht avløp skal foreligge for det gis tillatelse til bebyggelse i området. Feltet inntegnet på ortofoto. Arealformål i gml. arealplan (ØK-raster) Arealformål i ny plan 27

28 Detaljert vurdering: Tema Landskap Naturmangfold Kulturminne og kulturmiljø Jord-/skogressurser Helse Næringsutvikling Friluftsliv Risiko og sårbarhet Miljø og klima Infrastruktur Infrastruktur Strømforsyning Barn og unge Konklusjon Merknad Feltet ligger i delområde 4, Madsøy (inkl. Frøvikøya) i Landskapsanalysen, der det påpekes potensiale for tilrettelegging av fritidsboliger/ utleieenheter begrenset til Frøviksundet. Det er ikke registrert viktige naturtyper, viltarter eller trua arter i området. Ingen registrerte kulturminne i askeladden i området. Arealet ligger på egen teig tilhørende gnr. 6/4. Gården drevet som melkebruk. Omsøkte felt (Rorbuanlegg) berører ikke dyrkamark. Det er ikke registrert viktige friluftsinteresser ut over allmennhetens rett til fri ferdsel i utmark. Feltet er utenfor faresone for ras/skredfare kartlagt av NGU. Det vil trolig bli økt bilkjøring og båtaktiviteter som følgje av forslaget. Avklaringer i forhold til godkjent avløpsordning må skje i byggesak. Adkomstveg til planlagte felt eksisterer. Felles avløpsanlegg/slamavskiller bør etableres. Vann og strøm legges i felles grøft langs adkomstveg. Mangler innspill/ vurdering fra NTE Arealet legges ut som LNFb med åpning for ny spredt utbygging rorbuer og kaianlegg. Det utformes bestemmelser til arealplanen innenfor LNFb-sonen som hjemler for byggesaksbehandling direkte. Det utarbeides generelle bestemmelser og retningslinjer til arealplanen mht avgrensning, plassering og utforming av brygger, rorbuer og naust. Hensynet til landskap skal ivaretas gjennom generelle bestemmelser til arealplanen. Godkjent løsning mht avløp skal foreligge for det gis tillatelse til bebyggelse i området. 28

29 Kvaløysjøen Eiendom: 14/4 m.fl Størrelse: 50 da. Nåværende arealbruk: Planlagt byggeområde (næring/reiseliv). Krav om utarbeidelse av reguleringsplan før igangsetting av tiltak. Deler av området er regulert, jfr. reguleringsplan for Kvaløy 14/1 (Nausthaugen 1) Foreslått arealbruk: Næring, fritids- og turistformål, naust, brygger.. Områdebeskrivelse: Områdene rundt Nausthaugen og Kvaløysjøen er relativt flatt og åpen landskap. Arealene består i hovedsak av grunnlent mark og fjell i dagen ispedd myrer og fastmark langs bekker og forsenkninger i landskapet. Feltet er skrånende mot nord-vest, med Kvaløya liggende som en skjerm mot storhavet. Arealer til næringsformål ved Kvaløysjøen: Det utlagte arealet til næringsformål i gjeldende arealplan ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet ved sjø. Arealene ble lagt ut til næringsformål på bakgrunn av innspill til forrige revidering av arealplanen (gjeldende fra 2000). Innspill fra grunneier av 14/1 gikk på etablering av hytter på Nausthaugen. Dette er realisert gjennom utarbeidelse av reguleringsplaner (Nausthaugen 1 og 2) samt bygging av hytter. Innspill fra grunneier av gnr 14/4 gikk på: - Bygging av sjøveg (fra dyrkningsvegen ved Brennmyra ned til sjøen ved Kalbekken). - Etablering av sjøhustomter/nausttomter (10-15 stk) til salg ved Kalbekken utløp. - Etablering av småbåthavn mellom Kalbekkens utløp og Valskjæret. Planen var å fylle igjen sundet mellom Valskjæret og fastlandet. - Etablering av flytebrygge med båtplasser for salg/utleie. Utleie av 4-5 småbåter i tilknytning til hytteutleie på Persåkerhaugen. Følgende er gjennomført: Den omtalte sjøvegen bygd, og det er oppført et sjøhus/naust ca. 150m sv av Kalbekkens utløp. Det er ikke utarbeidd reguleringsplan for de opprinnelige planene. Grunneier har endret planene og ønsker nå i stedet å etablere småbåthavn ute på Kvaløya. I de nye planene skisseres bygging av m molo/gangveg over sundet, samt bygging av ny adkomstveg til småbåthavna (225m) langs strandkanten fra naustbebyggelsen på Nausthaugen 1. Det er ønske om å sprenge massen til molo- og vegbygging på stedet, og etablere parkeringsplass i masseuttaket. Arbeidet med en reguleringsplan er igangsatt. Det er ikke tatt høyde for de andre nevnte tiltak (nausttomter) på gnr. 14/4 i utkast til planløsning. Vurdering: Området ligger i all hovedsak innenfor 100-meterssonen. Tiltaket er derfor i konflikt med nasjonale hensyn. Fylkesmannen har i sin forhåndsuttalelse til planene varslet innsigelse og gitt en faglig tilrådning om ikke å ta inn steinmoloen og ny veg langs strandlinja i planforslaget. Det går også fram av forhåndsuttalelsen at fylkesmannen vil kunne diskutere andre planløsninger i det aktuelle området. I landskapsanalysen er området Kvaløya-Leknesøyene (delområde 8) beskrevet som et åpent og eksponert landskap, bl.a. sårbart for ny hyttebygging. Tiltak i området vil lett være godt synlige. Dette er et åpent og sårbart landskap, som krever stor omtanke mht plassering og utforming av tiltak og bebyggelse. Med bakgrunn i dette anbefales at store deler av det foreslåtte arealet opprettholdes som LNF-arealer. Det bør legges opp til løsninger som på en god måte innordner seg i landskapet, og som kan knyttes opp til eksisterende infrastruktur. Arealer i tilknytning til eksiterende bebyggelse og infrastruktur, bør være de første som evt. tas i bruk til nye tiltak. LNF er ikke til hinder for enkel tilrettelegging av tiltak for friluftsliv (f.eks dersom det ønskes tilrettelagt en sti/gangveg langs standlinja). Forslag til planløsning: Alt 1: Området legges ut som LNF og LNFb-N med åpning for nybygging av naust der dette er naturlig ved opparbeidet sjøveg til eksisterende naust/sjøhus. Det utarbeides generelle bestemmelser til arealplanen mht bygging av naust. Alt 2: Det legges ut arealformål i ny kommuneplans arealdel, som i hovedtrekk er i tråd med gjeldende arealplan. Dette i påvente av nærmere avklaringer i reguleringsplanprosessen. 29

30 Arealformål i gjeldende arealplan Innspill ved forrige revidering av arealplan (2000) Ny løsning mht småbåthavn Ortofoto (m/ eiendomsgrenser, veier og bygninger i området) Det åpne, vegetasjonsfattige og eksponerte landskapet vest for Kvaløy stiller store krav til landskapstilpassing av eventuell ny bebyggelse. Utsikt mot Kvaløysjøen fra Steinskaret Foreslått planløsning i arealplan for T7 30