Oslo Havn KF Havnedirektøren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Havn KF Havnedirektøren"

Transkript

1 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 69/10 Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/Økonomiseksjonen Saksbehandler: Judit Østrem Dato: Saksnummer: 2010/77 Sak: Orientering om pensjonsordning og pensjonskostnader i HAV Saken gjelder: I forbindelse med havnestyresak om årsregnskap 2009 ble det stilt spørsmål om utgiftene til pensjonsordningen i HAV. Regnskapet for 2009 viser at de sosiale utgiftene øker med kr 0,721 mill, mens det i note 6 til regnskap fremkommer at forfalt premie har økt fra kr 17, 892 mill i 2008 til kr 26,684 mill i Temaet pensjon er komplisert med mange ulike begreper og flere tallstørrelser. Det er mange innfallsvinkler til temaet, avhengig av ståsted. Herværende notat vil ha fokus på bedriftens forpliktelser og kostnader. Den faktiske pensjon for den enkelte, hennes kostnader og rettigheter vil bare bli overfladisk berørt. Notatet har dermed som siktemål å belyse problemstillinger som - gjeldende regel- og avtaleverk - bedriftens forpliktelser overfor den enkelte ansatte - beregning av bedriftens samlede forpliktelser - pensjonskostnadene som inngår i posten Sosiale kostnader i de årlige drifts- /investeringsregnskap og får resultatvirkning - bedriftens kostnader/forpliktelser som bokføres i balansen - noe om hvordan bedriftens årlige påløpte forpliktelse inngår i et regnestykke med avviksbegrep og fordeling over 15 før de tall som skal bokføres framkommer. Herunder redegjøre for hvorfor det må forventes en viss økning i sosiale kostnader i HAV`s årsregnskap fram til 2017 (se nærmere under punktet Pensjonsutgifter de neste årene). Konkret gis det litt mer utfyllende kommentarer til temaet pensjon og de ulike begrepene, HAVs pensjonsutgifter, noteoppsettet i note 6 til regnskapet og fremtidige pensjonsutgifter i HAV. Som det framgår nedenfor, er det grunn til å hevde at av de private og offentlige pensjonskasser som forvalter ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger framstår Oslo Pensjonsforsikring A/S som meget dyktige forvaltere, som skaper meget god avkastning og dermed lave pensjonspremier.

2 Oslo Havn KF Side: 2 Saken behandles i havnestyret iflg.: - Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: - Budsjettmessige forhold: - Havnedirektørens vurderinger: Generelt om pensjonsordningen som gjelder for HAV Oslo kommunes lønns- og pensjonsavtaler gjelder for HAV. Det er et krav at alle ansatte i kommuner og fylkeskommuner skal være dekket av en tjenestepensjonsordning i tillegg til folketrygden. Pensjonsordningen er bruttobasert, og i Oslo kommune er det avtalt en garanti om pensjonsutbetaling på 70%-nivå av sluttlønn dersom kravet til full opptjening (30 års tjenestetid) er oppfylt. Det garanterte pensjonsnivået blir samordnet med pensjonen fra folketrygden, evt tillagt andre oppsatte ytelser opptjent innenfor det offentlige pensjonssystemet. De offentlige pensjonsordningene er såkalt ytelsesbaserte og innebærer en forpliktelse om nivået på framtidig pensjon (ytelsen). Dette i motsetning til en innskuddsbasert ordning hvor virksomhetens forpliktelse overfor de ansatte består i å yte et årlig innskudd til pensjonsspareordningen. I en innskuddsbasert ordning blir pensjonsytelsen for den enkelte arbeidstaker en funksjon av de innskuddene som er gjort for vedkommende, og avkastningen på de midlene som er skutt inn. Ytelsesnivået blir dermed uforutsigbart for den ansatte. Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) Oslo kommune vedtok å omdanne Oslo kommunale Pensjonskasse (OKP) til et livsforsikringsselskap organisert som et aksjeselskap. OPF er en direkte fortsettelse av virksomheten til OKP (Oslo kommunale pensjonskasse). Ved en slik omdannelse hvor Oslo kommunes pensjonskasse ble skilt ut som eget rettssubjekt i form av et A/S, ble det nye selskapet underlagt de reglene som gjelder for slike forsikringsselskap. I særdeleshet kravene til reserver og sikkerhet. Det ble vedtatt at den forsikringsmessige underdekningen som oppsto som følge av omdannelsen skulle finansieres ved at bykassen tok opp lån og innbetalte til A/S-et. Lånebeløpet ble så utmyntet på kommunens virksomheter - for de kommunale foretakene i form av gjeld. For HAV betyr dette at oppsto et lån til Bykassen på kr 63,929 mill som skal tilbakebetales over 21 år. Pr er saldo på dette lånet kr 44,287 mill. OPF forvalter Oslo kommunes tjenestepensjonsordning for alle ansatte i Oslo kommunes etater, bydeler og kommunale foretak. Når det gjelder kommunens aksjeselskaper, kan disse søke om å bli kunde av OPF. HAV Eiendom AS er et eksempel på et kommunalt aksjeselskap som er kunde av OPF. I kontaktmøte mellom de kommunale foretakene og OPF 9. mars 2010 ble det presentert en oversikt som viser avkastning blant norske livsforsikringsselskaper. Denne oversikten viser at i perioden ligger OPF høyest blant de selskapene de sammenligner seg med (Vital, Nordea, Storebrand, KLP og Sparebank1). Oversikten viser også at OPF sammen med Sparebank1 oppnådde en vesentlig høyere avkastning enn de andre livsforsikringsselskapene i

3 Oslo Havn KF Side: OPF oppsummerer selv resultatene for 2009 slik i en pressemelding: Oslo Pensjonsforsikring (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var 9,0 prosent for året og 2,4 prosent i fjerde kvartal. Soliditeten er vesentlig styrket og OPF har fullført tilpasningen til økt levealder ett år før planen. For HAV innebærer dette en andel av avkastningen på kr 2,545 mill er avsatt på premiefond i OPF. Premiefondet kan HAV benytte til å dekke krav til innbetaling av forfalt premie i påfølgende år. Dette betyr at dess bedre avkastning selskapet oppnår, dess lavere premie vil det (naturligvis) være nødvendig å innbetale for å tilfredsstille forskriftenes beholdningskrav i livselskap. Begreper innen temaet pensjon 1 Pensjonsforpliktelse Arbeidstakere opparbeider seg rett til fremtidig pensjon over den tid man er ansatt i virksomheten. Ansettelse på en hvilken helst offentlige arbeidsplass (hvilken som helst kommune, fylkeskommune, statlig virksomhet) gir opptjening. Pensjonsforpliktelsen overfor en ansatt på et gitt tidspunkt vil være den forholdsmessige andel av nåverdi av framtidige pensjonsutbetalinger som er opptjent av de ansatte på dette tidspunkt. I løpet av et år vil HAVs påløpte pensjonsforpliktelse endre seg som følge av at ansatte har opptjent rett på ytterligere en andel av virksomhetens pensjonsforpliktelse. Dette kalles årets pensjonsopptjening. Videre vil den påløpte pensjonsforpliktelsen endre seg som følge av at de framtidige pensjonsutbetalingene i løpet av året har kommet ett år nærmere i tid. Denne økningen kalles rentekostnaden av påløpt pensjonsforpliktelse. Endelig vil den påløpte forpliktelsen reduseres som følge av foretatte pensjonsutbetalinger til pensjonistene. Det er altså sluttlønn og forventet nivå på pensjonen det år den ansatte forventes å bli pensjonist som danner utgangspunkt for beregningen. I tillegg baseres beregningen på forventning om regulering av fremtidig pensjonsutbetalinger. De påløpte pensjonsforpliktelsene skal beregnes særskilt og skal balanseføres som en gjeldspost i regnskapet. Det er bedriften (Oslo Havn KF) som har pensjonsforpliktelsen, både overfor de som er i jobb og de som er pensjonister. Bokføringsreglene er satt opp slik at denne gjeldsforpliktelsen skal framgå i bedriftens balanse. Samtidig stilles det krav om løpende innbetalinger til pensjonskassen som skal være store nok til å dekke pensjonsforpliktelsene. Slik at ved f. eks. en konkurs i Oslo Havn KF er det penger nok i OPF til å dekke pensjonsforpliktelsene. (Dette påvirker ikke HAV`s soliditet, se nærmere under pkt. 5.) Dette gjelder ikke ansatte som er gått av med AFP eller førtidspensjon. Her dekkes utbetalingene i sin helhet løpende av bedriften i driftsregnskapet (via OPF som forestår utbetalingene til pensjonisten). 2 Pensjonsmidler Oslo kommunes pensjonsordning er finansiert gjennom fondsopplegg. Dette innebærer at det betales inn midler fra bedriften til pensjonsordningen til dekning av fremtidige pensjonsutbetalinger. Formålet med dette er å sikre at de ansatte har dekning for sine opptjente rettigheter til enhver tid. Ved beregning av innbetalingsbehovet legges det til grunn

4 Oslo Havn KF Side: 4 en avkastning på midlene frem til utbetaling lik den garanterte minsteavkastningen (grunnlagsrenten), som p.t. er 3%. Størrelsen på pensjonsmidlene vil endre seg i løpet av et regnskapsår. Endringen består i at HAV innbetaler årets pensjonspremie, mens OPF utbetaler pensjon. Videre vil avkastning på innestående pensjonsmidler komme som et tillegg. Pensjonsmidlene bokføres som en fordring overfor OPF på aktivasiden i HAV s balanse. 3 Årets netto pensjonskostnad Årets pensjonsopptjening omfatter årets økning i pensjonsforpliktelsen. Årlig brutto pensjonskostnad er en størrelse basert på aktuarberegning av påløpte pensjonsforpliktelser, og ved disse beregningene er det lagt stabile og langsiktige forutsetninger til grunn. For en nyansatt som har 30 år til pensjonering vil det hvert år påløpe 1/30 av pensjonsforpliktelsen. Brutto pensjonskostnad gir grunnlag for definering av et jevnt nivå på kommunens pensjonskostnad over hele ansettelsesperioden. Det er imidlertid viktig å poengtere at beregningene av påløpt pensjonsforpliktelse og periodens pensjonskostnad er basert på en rekke økonomiske, demografiske og statistiske forutsetninger. Dersom for eksempel diskonteringsrenten endres vil dette få store effekter på forpliktelsen og kostnaden. Tilsvarende vil skje dersom lønnsveksten et år er høyere enn den langsiktige forventningen. Selv om beregningen av pensjonskostnaden skal angi et jevnt nivå for kommunenes årlige pensjonskostnader, vil dette kun gjelde dersom alle forutsetninger utvikler seg som forventet og det vil ikke alltid være tilfelle. Det jevne nivået vil derfor kunne endres betydelig fra periode til periode. For fondsbaserte pensjonsordninger (som i OKP) kommer avkastningen på pensjonsmidlene som reduksjon i brutto pensjonskostnad som er årets netto pensjonskostnad. 4 Forfalt premie og premieavvik Årets forfalte premie er det HAV innbetaler til OPF totalt i året, hele den forfalte premien blir utgiftsført i driftsregnskapet. Forskjellen mellom forfalt premie og beregnet netto pensjonskostnad gir det som kalles premieavviket. Med hjemmel i forskrift, har Oslo kommune vedtatt at premieavviket skal amortiseres (utgiftsføres) over de 15 påfølgende årene. Det vil si at årets premieavvik skal inntektsføres og føres opp som en kortsiktig gjeld og deretter utgiftsføres i driftsregnskapet med 1/15 hvert år de neste 15 årene. Årets forfalte premie består av en fast månedlig faktura fra OPF som er beregnet i begynnelsen av året og justeres en gang årlig. Denne premien dekker de løpende pensjonsopptjeningene utfra en forutsetning om uendret lønn og fast arbeidsstokk gjennom hele året. I tillegg får HAV tilleggsregninger 4 ganger i året som gjelder beregnet tilleggspremie pga endringer i arbeidsstokken, lønnsøkninger, endring i G-beløp som medfører økte utbetalinger til løpende pensjoner etc. Forholdet mellom den ordinære løpende premieberegningen og tilleggspremiene var i 2009 ca 1/3 ordinær premie og 2/3 tilleggspremie. Tilleggspremien er tilnærmet lik premieavviket. Vi kan tenke oss en verden der arbeidsstokken er konstant over lenger tid, både for de som arbeider og de som er gått over i pensjonstilværelsen. Det er ingen lønnsøkning, verken for de som arbeider eller for de som er pensjonister, og OPF har en avkastning som akkurat tilsvarer

5 Oslo Havn KF Side: 5 garantert minsteavkastning. I en slik situasjon ville premieavviket blitt tilnærmet null. Beløpet til sosiale kostnader i årsregnskapet ville vært konstant. Men siden det ikke er slik vil alle disse punktene virke inn på premieberegningen, og det oppstår et premieavvik. Premieavviket fordeles altså til utgiftsføring i årsregnskapet over de neste 15 år. 5 Beregning og bokføring av pensjon Regnskapsmessig behandling av pensjon er vesensforskjellig om pensjonsordningen er ytelsesbasert eller innskuddsbasert. I en innskuddsbasert ordning er det årlige innskuddet årets pensjonskostnad og ingen framtidig forpliktelse beregnes. I en ytelsesbasert ordning derimot beregnes det en påløpt forpliktelse til å betale fremtidige pensjoner, og pensjonskostnaden tilsvarer økningen i denne forpliktelsen fra år til år. Denne kostnaden kan være forskjellig fra årets pensjonspremie og det vil oppstå et premieavvik som inntektsføres dersom forfalt premie er høyere enn beregnet pensjonskostnad. De gjeldende bokføringsreglene i Oslo kommunes regnskap ble endret i 2002 i 13 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning. Den viktigste endringen var å la den enkelte virksomhets balanse gi uttrykk for både regnskapsmessig påløpte pensjonsforpliktelser og verdien av pensjonsmidlene innbetalt for å dekke disse forpliktelse. Balanseposten pensjonsmidler gir uttrykk for verdien av de midlene HAV har skutt inn i OPF. HAV har ikke lenger råderett over midlene da disse kun kan benyttes til å dekke pensjonsutbetalinger til nåværende eller fremtidige pensjonister som har stått i foretakets pensjonsordning. Midlene vises likevel i som en fordring på OPF på aktivasiden i HAV`s balanse. Balanseposten pensjonsforpliktelsen på et gitt tidspunkt vil være den forholdsmessige andel av nåverdien av framtidige pensjonsutbetalinger som er opptjent av de ansatte på dette tidspunktet. Det er altså sluttlønn og forventet nivå på pensjonen det år den ansatte forventes å bli pensjonist som danner utgangspunktet for beregningen. Beregningen må baseres på forventninger om framtidig lønnsvekst (sluttlønn) og reguleringer av framtidig pensjonsutbetalinger. Den regnskapsmessige opptjeningen av rettigheter (eller mer presist oppbyggingen av forpliktelsen) skal skje lineært over forventet ansettelsesperiode. Pensjonsforpliktelsene skal etter bokføringsreglene føres som en gjeldspost i HAV`s balanse. Pensjonsmidlene og pensjonsforpliktelsene skal i prinsippet være like store størrelser, og vil dermed nulle ut hverandre totalt sett i balansen. Pensjonskostnader i regnskapet 2009 Sosiale utgifter i regnskapet Regnskapet for 2009 viser totale sosiale utgifter på kr 22,431 mill. Dette er en økning på kr 0,721 mill fra En detaljoversikt over artene i denne artsgruppen viser at det er stor forskjell mellom forfalt premie fra 2008 til 2009, men at denne forskjellen i stor grad blir utlignet ved at premieavviket inntektsføres. Totalt gir pensjonsinnskudd og premieavvik en pensjonskostnad på hhv. kr 8,332 mill og kr 9,499 mill for årene 2008 og Det vil si at pensjonskostnadene (AFP, arbeidsgiveravgift og lignende er ikke tatt med) økte med kr 1,167 mill fra 2008 til Art Art(T) Regnskap 2008 Regnskap Pensjonsinnskudd Oslo Pensjonsforsikring AS

6 Oslo Havn KF Side: Premieavvik Oslo Pensjonsforsikring AS Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer Førtidspensjoner Uførepensjon egenandel AFP år Bevilgede førtidspensjoner Arbeidsgiveravgift av lønn med videre Arbeidsgiveravgift av pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift av premieavvik Refusjon av arbeidsgiveravgift sykepenger mv Påløpt arbeidsgiveravgift pr xx Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Note til regnskapet 2009 Oversikten i note 6 til regnskapet for 2009 er satt opp av aktuar i OPF og er en obligatorisk note i henhold til Rundskriv for regnskapsavslutningen i Oslo kommune. Flere av tallene i dette oppsettet er beregnet av aktuarer i OPF, og vil ikke direkte gjenfinnes i regnskapet til Oslo Havn. 1) Pensjonsmidler Dette er de midlene som er innbetalt til OPF og som de forvalter på våre vegne. Årets økning føres mot kapitalkonto og totalen er ført som langsiktig fordring i balansen. 2) Pensjonsforpliktelse Brutto påløpt forpliktelse skal vise de rettigheter som ansatte i HAV har opparbeidet seg med hensyn til fremtidige pensjonsutbetalinger. Dette er en størrelse som er beregnet av aktuar i OPF og er et estimat. Pensjonsforpliktelsen gjenfinnes på gjeldssiden i balansen. 3) Netto pensjonskostnad Dette tallet viser årets pensjonsopptjening, dvs hvor mye pensjonsforpliktelsen har økt med i året, basert på et lineært opptjeningsprinsipp. Siden pensjonsforpliktelsen er beregnet til nåverdi må det i tillegg tas hensyn til at kommunenes fremtidige pensjonsutbetalinger i løpet av året er kommet ett år nærmere i tid, dette er rentekostnaden. Avkastning av pensjonsmidlene kommer til reduksjon i brutto pensjonskostnad, og vi får netto pensjonskostnad. Beregningen av pensjonskostnaden skal angi et jevnt nivå for kommunenes årlige pensjonskostnader dersom alle forutsetninger utvikler seg som forventet. Dette vil ikke alltid være tilfelle slik at det jevne nivået derfor vil kunne endres betydelig fra periode til periode. Dette er ikke et beløp som gjenfinnes i regnskapet til HAV, men er et utgangspunkt for å beregne årets premieavvik. Premieavviket vil man derimot gjenfinne i regnskapet. 4) Forfalt premie Forfalt premie er summen av alle innbetalinger til OPF i løpet av året. I år med avkastning utover den garanterte minsteavkastningen på 3% vil det være midler på premiefond. Disse kan benyttes til premieinnbetalinger, og vil dermed redusere behovet for innbetalinger. Pr stod det kr 8,856 mill på premiefond, som ble benyttet til innbetaling av siste premie i Dermed ble forfalt premie redusert med tilsvarende beløp. Siden resultatet i OPF i 2008 ikke ga avkastning utover minstegarantien ble det ikke opparbeidet premiefond i 2008, og dermed måtte vi betale inn all premie i Dette gjør at det ble en vesentlig

7 Oslo Havn KF Side: 7 økning på forfalt premie fra 2008 til Økningen var totalt på kr. 8,792 mill, og hadde vi ikke benyttet premiefondet til innbetaling av premie i 2008 hadde det vært en nedgang i forfalt premie på kr 0,061 mill. Forfalt/innbetalt premie Regnskapsår Forfalt premie premiefond Sum forfalt/innbetalt premie Forfalt/innbetalt premie føres som en kostnad i resultatregnskapet. 5) Premieavvik Netto pensjonskostnad er en beregnet størrelse som skal forsøke å gi en fornuftig og jevn fordeling av pensjonskostnaden over tid. Beregning av hvor mye som skal innbetales i premie det enkelte år er basert på helt andre modeller og har et helt annet formål. Årets beregnede pensjonskostnad og den faktisk innbetalte pensjonspremie kan derfor være vesentlig forskjellig i enkelte år. Årets innbetalte pensjonspremie utgiftsføres etter hvert som fakturaene fra OPF belastes. Pr bokføres i tillegg forskjellen mellom årets forfalte premie og årets beregnede pensjonskostnad. Summen (eller nettoen) av disse to posteringene blir følgelig lik årets beregnede pensjonskostnad. Dersom innbetalt pensjonspremie er høyere enn netto pensjonskostnad skal differansen inntektsføres i regnskapet og balanseføres mot kortsiktige fordringer. Tilsvarende skal en lavere innbetalt pensjonspremie i forhold til netto pensjonskostnad utgiftsføres i regnskapet med motpost kortsiktig gjeld. Deretter skal den kortsiktige fordringen/gjelden reverseres og utgiftsføres/inntektsføres med 1/15-del de neste 15 årene. Dette gjør at man får en jevnere pensjonsutgift i regnskapet, men årets pensjonsutgift i regnskapet vil verken være lik forfalt premie eller den beregnede netto pensjonskostnaden. Premieavviket inntektsføres i resultatregnskapet. De neste 15 årene vil det inntektsførte beløpet utgiftsføres med 1/15-del hvert år. Pensjonsutgifter de neste årene Forfalt premie har i alle årene fra innføring av bokføringsprinsippet (2002) vært større enn beregnet netto pensjonskostnad. Det betyr at det i hvert av årene fra og med 2002 til og med 2009 har blitt inntektsført et premieavvik. Dette er ført i balansen som en kortsiktig fordring. Hvert av beløpene har deretter blitt utgiftsført i driftsregnskapet med 1/15-del de påfølgende årene. Totalt er det bygget opp premieavvik i 9 år, og det er fortsatt 6 år igjen med oppbygging før man får full effekt av utgiftsføring. Det vil si at det totale balanseførte premieavviket, som skal utgiftsføres over 15 år vil fortsette å vokse i 6 år til. Totalt sett er det i årene balanseført kr 48,093 mill som utgiftsføres i driftsregnskapet med 1/15-del i de påfølgende 15 årene. I regnskapet for 2009 ble det utgiftsført totalt kr 2,055 mill av tidligere års inntektsførte premieavvik. For 2010 vil dette tallet er dette tallet kr 3,222 mill.

8 Oslo Havn KF Side: 8 Det er flere årsaker til at forfalt premie er større enn den beregnede netto pensjonskostnad. En av grunnene er at HAV har en relativt stor andel pensjonister. Når det er en økning i folketrygdens G-beløp skal løpende pensjoner oppreguleres med tilsvarende beløp. Pr var det 242 løpende pensjoner i HAV, og dette gjør at endringer i f.eks folketrygdens G-beløp fører til en stor økning i pensjonsinnbetalingene. Andre endringer som påvirker forfalt premie er økning i lønn for aktive lønnsmottakere. En lønnsøkning fører til at pensjonsutbetalingene øker og det må dermed settes av mer for å dekke dette. Dess kortere tid det er igjen før den ansatte går av med pensjon dess høyere beløp må det reguleres opp med. For HAV er gjennomsnittsalderen på de ansatte relativt høy, og lønnsøkninger fører dermed til høye justeringer i innbetaling av pensjonsmidler for å dekke fremtidige pensjonsutbetalinger. Prognoser utarbeidet av OPF for regnskapsåret 2010 viser at forventet premieavvik er på samme nivå som for 2010, og amortisert premieavvik i 2011 vil bli kr 4,2 mill. Disse tallene er ikke bekreftet ennå. Amortisering av premieavvik Sum Pensjonsreformen og pensjonsforliket som er inngått innebærer en levealderjustering av utbetaling av pensjon til de som har mer enn 15 år igjen til fylte 67 år pr For de som har mindre enn 15 år igjen til fylte 67 på dette tidspunktet er det avtalt et garantitillegg som betyr at forpliktensen om 70% av bruttolønnsnivå skal opprettholdes. For de som er yngre er det pr i dag ingen slike garantier. For HAV`s premieinnbetalinger til OPF betyr dette at pensjonsforpliktelsene må levealderjusteres ved at vi må beregne at utbetalingene vil foregå over flere år. Det betyr forfalte premier går opp. Det ble foretatt en justering i 2008 og det vil bli foretatt en ny justering i Siden ytelsene i utbetalinger etter hvert også levealderjusteres vil dette føre til at pensjonsforpliktelsene går ned. OPF regner med at disse to punktene stort sett eliminerer hverandre og at den totale premien ikke øker.

9 Oslo Havn KF Side: 9 Samtidig er det vedtatt at fra 2012 vil den garanterte minsteavkastningen settes ned til 2,5%, og dette vil igjen føre til økte premier. Totalt sett vil man altså fremover fra 2012 se en økning i krav til innbetaling til OPF.

10 Oslo Havn KF Side: 10 NOTE 6 Pensjoner Omfatter estimat pr for brutto påløpt pensjonsforpliktelse, pensjonsmidler, netto pensjonsforpliktelse og premieavvik i OPF, ihht regnskapsforskrifter for kommuner og fylkeskommuner 13. Pensjonskostnader Årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad Sum amortisert premieavvik Administrasjonskostnader Samlet kostnad (inkl. administrasjon) Premieavvik Forfalt premie (inkl. administrasjon) Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad Premieavvik Pensjonsforpliktelse Estimat Estimat Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift Avstemming Balanseført nettoforpliktelse IB Netto pensjonskostnad Administrasjonskostnad Amortisert premieavvik i år Forfalt premie inkl. administrasjon Netto balanseført estimatavvik i år Balanseført netto forpliktelse UB

11 Oslo Havn KF Side: 11 Havnedirektørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Anne Sigrid Hamran havnedirektør Johan Hoddevik administrasjonsdirektør

Notat Om 13 Regnskapsføring av pensjon

Notat Om 13 Regnskapsføring av pensjon Notat Om 13 Regnskapsføring av pensjon Dette notatet er ment til å øke forståelsen for sammenhengene og begrepene som knytter seg til regnskapsføring av pensjoner i kommunene, jf. 13 i regnskapsforskriften.

Detaljer

God Kommunal RegnskapsSkikk (GKRS)

God Kommunal RegnskapsSkikk (GKRS) God Kommunal RegnskapsSkikk (GKRS) 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning regulerer hvordan kommunene skal beregne og føre pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser. Dette for å være i samsvar

Detaljer

Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus

Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus Agenda Pensjonsreformen og hvordan påvirker den fremtidige pensjonspremier Pensjonskostnader og budsjettering KOSTRA - føringer Pensjonsreformen

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 22 om personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 22 om personalkostnader. Note 24 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

Premieavviket! en bombe i balansen?

Premieavviket! en bombe i balansen? Premieavviket! en bombe i balansen? Premieavviket skaper nå store overskrifter To forskjellige regelverk Forskjellige regleverk gir forskjellige resultater: Forsikringslovgivningen og Finanstilsynet Beregning

Detaljer

Pensjonsløftet. Alders- og uførepensjon: Bruttosystem (66 %) Barnetillegg (10 % per barn)

Pensjonsløftet. Alders- og uførepensjon: Bruttosystem (66 %) Barnetillegg (10 % per barn) Pensjonsløftet Alders- og uførepensjon: Bruttosystem (66 %) Barnetillegg (10 % per barn) Ektefellepensjon: Nettosystem (9 %) for noen Bruttosystem (39,6 %) for andre Barnepensjon Nettosystem (15 %) For

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader. Note 25 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Pensjoner - hvordan lese regnskapene. NFF Seminar, juni 2012 Finn Espen Sellæg

Pensjoner - hvordan lese regnskapene. NFF Seminar, juni 2012 Finn Espen Sellæg Pensjoner - hvordan lese regnskapene NFF Seminar, juni 2012 Finn Espen Sellæg Regnskapsføring av pensjonsforpliktelser grunnleggende prinsipp Et pensjonsløfte vil alltid innebære en betydelig risiko Hvor

Detaljer

Pensjon i kommuneregnskapet

Pensjon i kommuneregnskapet Pensjon i kommuneregnskapet Kommunestyret 26.01.2017 Marit Bråten Homb Pensjon Inngår som del av arbeidsavtalen som kommunene har med sine ansatte del av lønnsvilkår. Er hjemlet i lov eller tariff-festet.

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL I OG FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL II

FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL I OG FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL II FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL I OG FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL II Mange synspunkt AFP er en del av det norske tariff-baserte arbeidsmarkedet Partene bestemmer! Fordelene som følger med jobben

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2011 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Høringsuttalelse - Reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik

Høringsuttalelse - Reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8129 Dep 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Klassering Dato Sak 13/2041 2013/20111-5-383/2014-ANJO 570 02.01.2014 Høringsuttalelse - Reduksjon i amortiseringstiden

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /13

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /13 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/08190-2 Saksbehandler Tone Mediaas Reitlo Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 17.12.2013 212/13 Høring - Reduksjon i amortiseringstiden

Detaljer

PENSJON FØRING OG BUDSJETTERING

PENSJON FØRING OG BUDSJETTERING PENSJON FØRING OG BUDSJETTERING PENSJON OG FUNKSJON 170 Årets premieavvik Inntektsføring/utgiftsføring av beregnet premieavvik for året samt beregnet arbeidsgiveravgift av premieavviket. 171 Amortisering

Detaljer

Notat Til: Formannskapet

Notat Til: Formannskapet Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Kommunestyret Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 27.08.2013 Sak: 13/1200 Arkivnr : 570 PENSJONSORDNING UTVIKLING I PENSJONSKOSTNADER Innledning Det vises til verbalvedtak

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2012 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2016 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Hilde Kjus kunde- og salgsleder KLP. Pensjon i budsjett og regnskap

Hilde Kjus kunde- og salgsleder KLP. Pensjon i budsjett og regnskap H Hilde Kjus kunde- og salgsleder KLP Pensjon i budsjett og regnskap En god ting kan ikke sies for ofte. «GKRS en» eller «aktuarberegningen» Brev om premiesatsene 2017 kom litt før Pensjonspremie vs Pensjonskostnad

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak 167/16 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2015 GOMI ESARK-0870-201601215-6 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Dato: 2.september 2011

Dato: 2.september 2011 Dato: 2.september 2011 Byrådssak 1377/11 Byrådet Høring - Forslag til endringer i regnskapsføring av pensjon GOMI SARK-03-201103312-31 Hva saken gjelder: Kommunal - og regionaldepartementet har med brev

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2013 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Høring - reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Høring - reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.12.2013 Sak: 263/13 Tittel: Saksprotokoll: Høring - reduksjon i amortiseringstiden for Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/40530 VEDTAK: Formannskapet avgir

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2015 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres?

Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres? Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres? Hilmar Windstad Seniorkonsulent i Molde kommune Sandefjord, 22. april 2009 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Veiledning. Regnskapsmessig behandling av pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon

Veiledning. Regnskapsmessig behandling av pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon Veiledning Regnskapsmessig behandling av pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon (Uttalelse juni 2007, omgjort til veiledning oktober 2009) Det har den siste tiden vært en debatt om dagens regnskapspraksis

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Arsoppgjør for. Stavanger byggdrift KF

Arsoppgjør for. Stavanger byggdrift KF Arsoppgjør 216 for Stavanger byggdrift KF Org.no. 982 759 374 Side i av 12 Stavanger byggdrift KF Resultatregnskap 216 Driftsinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre overføringer Sum driftsinntekter

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

Ärsoppgjør for. Stavanger byggdrift KF

Ärsoppgjør for. Stavanger byggdrift KF Ärsoppgjør 215 for Stavanger byggdrift KF Org.no. 982 759 374 Side i av 12 Stavanger byggdrift KF Resultatregnskap 215 Driftsinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre overføringer Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for Valdres Natur- og Kulturpark 2014

Årsregnskap for Valdres Natur- og Kulturpark 2014 Årsregnskap for Valdres Natur- og Kulturpark 2014 1 Økonomisk oversikt drift 2 Balanseregnskap 3 Noter 4 Resultatregnskap per avdeling 5 Budsjettavvik med kommentarer 0 Organisering og regnskapsprinsipper

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Høring om endring i regnskapsforskriften- reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik

Høring om endring i regnskapsforskriften- reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik Byrådssak 295/13 Høring om endring i regnskapsforskriften- reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik GOMI ESARK-03-201301097-16 Hva saken gjelder: Kommunal- og regionaldepartementet foreslår å redusere

Detaljer

Kompensasjon for ekstra pensjonskostnader

Kompensasjon for ekstra pensjonskostnader Kompensasjon for ekstra pensjonskostnader Konkurransegrunnlaget I henhold til Sør-Trøndelags fylkeskommunes vedtak 21. juni 2010 i sak 51/2010 pkt 5 gir Oppdragsbeskrivelsen pkt. 9.3, jf. kontrakts-bestemmelsene

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/12 USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER 1. Pensjonssystemet for ansatte i privat sektor 2. Mer om fripoliser 3. Vanskelig framtid for

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 Agenda Alternativ 1; Eksisterende ordning fortsetter Alternativ 2; Innskuddspensjon for alle Alternativ 3; Eksisterende ordning lukkes og innskuddspensjon etableres

Detaljer

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger

Detaljer

VEST-AGDER MUSEET IKS

VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER MUSEET IKS Organisasjonsnr. : 989 072 048 ÅRSREGNSKAP 2011 HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT Alle beløp i hele oner SUM ALLE AVDELINGER DRIFTSREGNSKAP Regnskap Budsjett 2011 2011 Salgsinntekter

Detaljer

Forutsetninger for tilbudet

Forutsetninger for tilbudet Forutsetninger for tilbudet Tilbudet fra Storebrand er basert på Hovedtariffavtalen for kommunal sektor med tilhørende standardvedtekter og kap. 8b i forsikringsvirksomhetsloven. Premien er utjevnet på

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

TFK-EIENDOMFKF arsregnskap 2013

TFK-EIENDOMFKF arsregnskap 2013 arsregnskap 213 O DRIFTSREGNSKAPET Regnskap 213 Reg. budsjett Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 2 253 388 2 44 9 Overføringer med krav til motytelse 32 185 37 31 381 517 Andreoverføringer Sum

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon

Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon Alle bedrifter og virksomheter som har en kollektiv pensjonsforsikring (ytelsesbasert) i Storebrand, mottar årlig en kontoføring for pensjonsordningen.

Detaljer

Kommuneøkonomi 2014 27. mai 2014. Pensjonsutfordringer - premier, kostnader og fremtidig offentlig tjenestepensjon

Kommuneøkonomi 2014 27. mai 2014. Pensjonsutfordringer - premier, kostnader og fremtidig offentlig tjenestepensjon Kommuneøkonomi 2014 27. mai 2014 Pensjonsutfordringer - premier, kostnader og fremtidig offentlig tjenestepensjon Morten Gjelstad Næringspolitikk og analyse Pensjonsutfordringer Pensjonspremie og kostnader

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Ny pensjonsordning for folkevalgte. Regnskapsseminar 27. november 2013

Ny pensjonsordning for folkevalgte. Regnskapsseminar 27. november 2013 Ny pensjonsordning for folkevalgte Regnskapsseminar 27. november 2013 Dagens tema Ny pensjonsordning for folkevalgte De ulike ordningene Regnskapsføring Økonomiske betraktninger 2 Kommuneloven 43 Kommunestyret

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Det er med blandede følelser en registrerer at flere medier og instanser, deriblant Kommunal Rapport (KR), har grepet fatt i problemstillingen rundt pensjon

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Nye forslag til tjenestepensjon Hybridpensjon hva er det?

Nye forslag til tjenestepensjon Hybridpensjon hva er det? Notat 7:2012 Stein Stugu Nye forslag til tjenestepensjon Hybridpensjon hva er det? 1 Hvorfor dette notatet? 2 Tjenestepensjonsordninger i privat sektor NOTAT 7:2012 NYE FORSLAG TIL TJENESTEPENSJON 2 2.1

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015 Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor Agenda Pensjon i Norge Folketrygd hovedtrekk Pensjon i offentlig sektor i dag Hva kan skje med pensjonene i

Detaljer

SPK ordningen med et. Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer

SPK ordningen med et. Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer SPK ordningen med et økonomisk perspektiv Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer Agenda Kort om SPK ordningen Bakgrunn for finansiering Fakturering Pensjonsreformen Spørsmål SPK ordningen

Detaljer

Årsmelding Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS

Årsmelding Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Årsmelding 2016 Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS INNHOLD: Årsberetning 3 Årsregnskap Driftsregnskap 8 Investeringsregnskap 9 Balanse 10 Noter 11 Revisjonsberetning 18 Kommunerevisjonen Vest, Vest

Detaljer