Oslo Havn KF Havnedirektøren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Havn KF Havnedirektøren"

Transkript

1 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 69/10 Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/Økonomiseksjonen Saksbehandler: Judit Østrem Dato: Saksnummer: 2010/77 Sak: Orientering om pensjonsordning og pensjonskostnader i HAV Saken gjelder: I forbindelse med havnestyresak om årsregnskap 2009 ble det stilt spørsmål om utgiftene til pensjonsordningen i HAV. Regnskapet for 2009 viser at de sosiale utgiftene øker med kr 0,721 mill, mens det i note 6 til regnskap fremkommer at forfalt premie har økt fra kr 17, 892 mill i 2008 til kr 26,684 mill i Temaet pensjon er komplisert med mange ulike begreper og flere tallstørrelser. Det er mange innfallsvinkler til temaet, avhengig av ståsted. Herværende notat vil ha fokus på bedriftens forpliktelser og kostnader. Den faktiske pensjon for den enkelte, hennes kostnader og rettigheter vil bare bli overfladisk berørt. Notatet har dermed som siktemål å belyse problemstillinger som - gjeldende regel- og avtaleverk - bedriftens forpliktelser overfor den enkelte ansatte - beregning av bedriftens samlede forpliktelser - pensjonskostnadene som inngår i posten Sosiale kostnader i de årlige drifts- /investeringsregnskap og får resultatvirkning - bedriftens kostnader/forpliktelser som bokføres i balansen - noe om hvordan bedriftens årlige påløpte forpliktelse inngår i et regnestykke med avviksbegrep og fordeling over 15 før de tall som skal bokføres framkommer. Herunder redegjøre for hvorfor det må forventes en viss økning i sosiale kostnader i HAV`s årsregnskap fram til 2017 (se nærmere under punktet Pensjonsutgifter de neste årene). Konkret gis det litt mer utfyllende kommentarer til temaet pensjon og de ulike begrepene, HAVs pensjonsutgifter, noteoppsettet i note 6 til regnskapet og fremtidige pensjonsutgifter i HAV. Som det framgår nedenfor, er det grunn til å hevde at av de private og offentlige pensjonskasser som forvalter ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger framstår Oslo Pensjonsforsikring A/S som meget dyktige forvaltere, som skaper meget god avkastning og dermed lave pensjonspremier.

2 Oslo Havn KF Side: 2 Saken behandles i havnestyret iflg.: - Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: - Budsjettmessige forhold: - Havnedirektørens vurderinger: Generelt om pensjonsordningen som gjelder for HAV Oslo kommunes lønns- og pensjonsavtaler gjelder for HAV. Det er et krav at alle ansatte i kommuner og fylkeskommuner skal være dekket av en tjenestepensjonsordning i tillegg til folketrygden. Pensjonsordningen er bruttobasert, og i Oslo kommune er det avtalt en garanti om pensjonsutbetaling på 70%-nivå av sluttlønn dersom kravet til full opptjening (30 års tjenestetid) er oppfylt. Det garanterte pensjonsnivået blir samordnet med pensjonen fra folketrygden, evt tillagt andre oppsatte ytelser opptjent innenfor det offentlige pensjonssystemet. De offentlige pensjonsordningene er såkalt ytelsesbaserte og innebærer en forpliktelse om nivået på framtidig pensjon (ytelsen). Dette i motsetning til en innskuddsbasert ordning hvor virksomhetens forpliktelse overfor de ansatte består i å yte et årlig innskudd til pensjonsspareordningen. I en innskuddsbasert ordning blir pensjonsytelsen for den enkelte arbeidstaker en funksjon av de innskuddene som er gjort for vedkommende, og avkastningen på de midlene som er skutt inn. Ytelsesnivået blir dermed uforutsigbart for den ansatte. Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) Oslo kommune vedtok å omdanne Oslo kommunale Pensjonskasse (OKP) til et livsforsikringsselskap organisert som et aksjeselskap. OPF er en direkte fortsettelse av virksomheten til OKP (Oslo kommunale pensjonskasse). Ved en slik omdannelse hvor Oslo kommunes pensjonskasse ble skilt ut som eget rettssubjekt i form av et A/S, ble det nye selskapet underlagt de reglene som gjelder for slike forsikringsselskap. I særdeleshet kravene til reserver og sikkerhet. Det ble vedtatt at den forsikringsmessige underdekningen som oppsto som følge av omdannelsen skulle finansieres ved at bykassen tok opp lån og innbetalte til A/S-et. Lånebeløpet ble så utmyntet på kommunens virksomheter - for de kommunale foretakene i form av gjeld. For HAV betyr dette at oppsto et lån til Bykassen på kr 63,929 mill som skal tilbakebetales over 21 år. Pr er saldo på dette lånet kr 44,287 mill. OPF forvalter Oslo kommunes tjenestepensjonsordning for alle ansatte i Oslo kommunes etater, bydeler og kommunale foretak. Når det gjelder kommunens aksjeselskaper, kan disse søke om å bli kunde av OPF. HAV Eiendom AS er et eksempel på et kommunalt aksjeselskap som er kunde av OPF. I kontaktmøte mellom de kommunale foretakene og OPF 9. mars 2010 ble det presentert en oversikt som viser avkastning blant norske livsforsikringsselskaper. Denne oversikten viser at i perioden ligger OPF høyest blant de selskapene de sammenligner seg med (Vital, Nordea, Storebrand, KLP og Sparebank1). Oversikten viser også at OPF sammen med Sparebank1 oppnådde en vesentlig høyere avkastning enn de andre livsforsikringsselskapene i

3 Oslo Havn KF Side: OPF oppsummerer selv resultatene for 2009 slik i en pressemelding: Oslo Pensjonsforsikring (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var 9,0 prosent for året og 2,4 prosent i fjerde kvartal. Soliditeten er vesentlig styrket og OPF har fullført tilpasningen til økt levealder ett år før planen. For HAV innebærer dette en andel av avkastningen på kr 2,545 mill er avsatt på premiefond i OPF. Premiefondet kan HAV benytte til å dekke krav til innbetaling av forfalt premie i påfølgende år. Dette betyr at dess bedre avkastning selskapet oppnår, dess lavere premie vil det (naturligvis) være nødvendig å innbetale for å tilfredsstille forskriftenes beholdningskrav i livselskap. Begreper innen temaet pensjon 1 Pensjonsforpliktelse Arbeidstakere opparbeider seg rett til fremtidig pensjon over den tid man er ansatt i virksomheten. Ansettelse på en hvilken helst offentlige arbeidsplass (hvilken som helst kommune, fylkeskommune, statlig virksomhet) gir opptjening. Pensjonsforpliktelsen overfor en ansatt på et gitt tidspunkt vil være den forholdsmessige andel av nåverdi av framtidige pensjonsutbetalinger som er opptjent av de ansatte på dette tidspunkt. I løpet av et år vil HAVs påløpte pensjonsforpliktelse endre seg som følge av at ansatte har opptjent rett på ytterligere en andel av virksomhetens pensjonsforpliktelse. Dette kalles årets pensjonsopptjening. Videre vil den påløpte pensjonsforpliktelsen endre seg som følge av at de framtidige pensjonsutbetalingene i løpet av året har kommet ett år nærmere i tid. Denne økningen kalles rentekostnaden av påløpt pensjonsforpliktelse. Endelig vil den påløpte forpliktelsen reduseres som følge av foretatte pensjonsutbetalinger til pensjonistene. Det er altså sluttlønn og forventet nivå på pensjonen det år den ansatte forventes å bli pensjonist som danner utgangspunkt for beregningen. I tillegg baseres beregningen på forventning om regulering av fremtidig pensjonsutbetalinger. De påløpte pensjonsforpliktelsene skal beregnes særskilt og skal balanseføres som en gjeldspost i regnskapet. Det er bedriften (Oslo Havn KF) som har pensjonsforpliktelsen, både overfor de som er i jobb og de som er pensjonister. Bokføringsreglene er satt opp slik at denne gjeldsforpliktelsen skal framgå i bedriftens balanse. Samtidig stilles det krav om løpende innbetalinger til pensjonskassen som skal være store nok til å dekke pensjonsforpliktelsene. Slik at ved f. eks. en konkurs i Oslo Havn KF er det penger nok i OPF til å dekke pensjonsforpliktelsene. (Dette påvirker ikke HAV`s soliditet, se nærmere under pkt. 5.) Dette gjelder ikke ansatte som er gått av med AFP eller førtidspensjon. Her dekkes utbetalingene i sin helhet løpende av bedriften i driftsregnskapet (via OPF som forestår utbetalingene til pensjonisten). 2 Pensjonsmidler Oslo kommunes pensjonsordning er finansiert gjennom fondsopplegg. Dette innebærer at det betales inn midler fra bedriften til pensjonsordningen til dekning av fremtidige pensjonsutbetalinger. Formålet med dette er å sikre at de ansatte har dekning for sine opptjente rettigheter til enhver tid. Ved beregning av innbetalingsbehovet legges det til grunn

4 Oslo Havn KF Side: 4 en avkastning på midlene frem til utbetaling lik den garanterte minsteavkastningen (grunnlagsrenten), som p.t. er 3%. Størrelsen på pensjonsmidlene vil endre seg i løpet av et regnskapsår. Endringen består i at HAV innbetaler årets pensjonspremie, mens OPF utbetaler pensjon. Videre vil avkastning på innestående pensjonsmidler komme som et tillegg. Pensjonsmidlene bokføres som en fordring overfor OPF på aktivasiden i HAV s balanse. 3 Årets netto pensjonskostnad Årets pensjonsopptjening omfatter årets økning i pensjonsforpliktelsen. Årlig brutto pensjonskostnad er en størrelse basert på aktuarberegning av påløpte pensjonsforpliktelser, og ved disse beregningene er det lagt stabile og langsiktige forutsetninger til grunn. For en nyansatt som har 30 år til pensjonering vil det hvert år påløpe 1/30 av pensjonsforpliktelsen. Brutto pensjonskostnad gir grunnlag for definering av et jevnt nivå på kommunens pensjonskostnad over hele ansettelsesperioden. Det er imidlertid viktig å poengtere at beregningene av påløpt pensjonsforpliktelse og periodens pensjonskostnad er basert på en rekke økonomiske, demografiske og statistiske forutsetninger. Dersom for eksempel diskonteringsrenten endres vil dette få store effekter på forpliktelsen og kostnaden. Tilsvarende vil skje dersom lønnsveksten et år er høyere enn den langsiktige forventningen. Selv om beregningen av pensjonskostnaden skal angi et jevnt nivå for kommunenes årlige pensjonskostnader, vil dette kun gjelde dersom alle forutsetninger utvikler seg som forventet og det vil ikke alltid være tilfelle. Det jevne nivået vil derfor kunne endres betydelig fra periode til periode. For fondsbaserte pensjonsordninger (som i OKP) kommer avkastningen på pensjonsmidlene som reduksjon i brutto pensjonskostnad som er årets netto pensjonskostnad. 4 Forfalt premie og premieavvik Årets forfalte premie er det HAV innbetaler til OPF totalt i året, hele den forfalte premien blir utgiftsført i driftsregnskapet. Forskjellen mellom forfalt premie og beregnet netto pensjonskostnad gir det som kalles premieavviket. Med hjemmel i forskrift, har Oslo kommune vedtatt at premieavviket skal amortiseres (utgiftsføres) over de 15 påfølgende årene. Det vil si at årets premieavvik skal inntektsføres og føres opp som en kortsiktig gjeld og deretter utgiftsføres i driftsregnskapet med 1/15 hvert år de neste 15 årene. Årets forfalte premie består av en fast månedlig faktura fra OPF som er beregnet i begynnelsen av året og justeres en gang årlig. Denne premien dekker de løpende pensjonsopptjeningene utfra en forutsetning om uendret lønn og fast arbeidsstokk gjennom hele året. I tillegg får HAV tilleggsregninger 4 ganger i året som gjelder beregnet tilleggspremie pga endringer i arbeidsstokken, lønnsøkninger, endring i G-beløp som medfører økte utbetalinger til løpende pensjoner etc. Forholdet mellom den ordinære løpende premieberegningen og tilleggspremiene var i 2009 ca 1/3 ordinær premie og 2/3 tilleggspremie. Tilleggspremien er tilnærmet lik premieavviket. Vi kan tenke oss en verden der arbeidsstokken er konstant over lenger tid, både for de som arbeider og de som er gått over i pensjonstilværelsen. Det er ingen lønnsøkning, verken for de som arbeider eller for de som er pensjonister, og OPF har en avkastning som akkurat tilsvarer

5 Oslo Havn KF Side: 5 garantert minsteavkastning. I en slik situasjon ville premieavviket blitt tilnærmet null. Beløpet til sosiale kostnader i årsregnskapet ville vært konstant. Men siden det ikke er slik vil alle disse punktene virke inn på premieberegningen, og det oppstår et premieavvik. Premieavviket fordeles altså til utgiftsføring i årsregnskapet over de neste 15 år. 5 Beregning og bokføring av pensjon Regnskapsmessig behandling av pensjon er vesensforskjellig om pensjonsordningen er ytelsesbasert eller innskuddsbasert. I en innskuddsbasert ordning er det årlige innskuddet årets pensjonskostnad og ingen framtidig forpliktelse beregnes. I en ytelsesbasert ordning derimot beregnes det en påløpt forpliktelse til å betale fremtidige pensjoner, og pensjonskostnaden tilsvarer økningen i denne forpliktelsen fra år til år. Denne kostnaden kan være forskjellig fra årets pensjonspremie og det vil oppstå et premieavvik som inntektsføres dersom forfalt premie er høyere enn beregnet pensjonskostnad. De gjeldende bokføringsreglene i Oslo kommunes regnskap ble endret i 2002 i 13 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning. Den viktigste endringen var å la den enkelte virksomhets balanse gi uttrykk for både regnskapsmessig påløpte pensjonsforpliktelser og verdien av pensjonsmidlene innbetalt for å dekke disse forpliktelse. Balanseposten pensjonsmidler gir uttrykk for verdien av de midlene HAV har skutt inn i OPF. HAV har ikke lenger råderett over midlene da disse kun kan benyttes til å dekke pensjonsutbetalinger til nåværende eller fremtidige pensjonister som har stått i foretakets pensjonsordning. Midlene vises likevel i som en fordring på OPF på aktivasiden i HAV`s balanse. Balanseposten pensjonsforpliktelsen på et gitt tidspunkt vil være den forholdsmessige andel av nåverdien av framtidige pensjonsutbetalinger som er opptjent av de ansatte på dette tidspunktet. Det er altså sluttlønn og forventet nivå på pensjonen det år den ansatte forventes å bli pensjonist som danner utgangspunktet for beregningen. Beregningen må baseres på forventninger om framtidig lønnsvekst (sluttlønn) og reguleringer av framtidig pensjonsutbetalinger. Den regnskapsmessige opptjeningen av rettigheter (eller mer presist oppbyggingen av forpliktelsen) skal skje lineært over forventet ansettelsesperiode. Pensjonsforpliktelsene skal etter bokføringsreglene føres som en gjeldspost i HAV`s balanse. Pensjonsmidlene og pensjonsforpliktelsene skal i prinsippet være like store størrelser, og vil dermed nulle ut hverandre totalt sett i balansen. Pensjonskostnader i regnskapet 2009 Sosiale utgifter i regnskapet Regnskapet for 2009 viser totale sosiale utgifter på kr 22,431 mill. Dette er en økning på kr 0,721 mill fra En detaljoversikt over artene i denne artsgruppen viser at det er stor forskjell mellom forfalt premie fra 2008 til 2009, men at denne forskjellen i stor grad blir utlignet ved at premieavviket inntektsføres. Totalt gir pensjonsinnskudd og premieavvik en pensjonskostnad på hhv. kr 8,332 mill og kr 9,499 mill for årene 2008 og Det vil si at pensjonskostnadene (AFP, arbeidsgiveravgift og lignende er ikke tatt med) økte med kr 1,167 mill fra 2008 til Art Art(T) Regnskap 2008 Regnskap Pensjonsinnskudd Oslo Pensjonsforsikring AS

6 Oslo Havn KF Side: Premieavvik Oslo Pensjonsforsikring AS Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer Førtidspensjoner Uførepensjon egenandel AFP år Bevilgede førtidspensjoner Arbeidsgiveravgift av lønn med videre Arbeidsgiveravgift av pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift av premieavvik Refusjon av arbeidsgiveravgift sykepenger mv Påløpt arbeidsgiveravgift pr xx Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Note til regnskapet 2009 Oversikten i note 6 til regnskapet for 2009 er satt opp av aktuar i OPF og er en obligatorisk note i henhold til Rundskriv for regnskapsavslutningen i Oslo kommune. Flere av tallene i dette oppsettet er beregnet av aktuarer i OPF, og vil ikke direkte gjenfinnes i regnskapet til Oslo Havn. 1) Pensjonsmidler Dette er de midlene som er innbetalt til OPF og som de forvalter på våre vegne. Årets økning føres mot kapitalkonto og totalen er ført som langsiktig fordring i balansen. 2) Pensjonsforpliktelse Brutto påløpt forpliktelse skal vise de rettigheter som ansatte i HAV har opparbeidet seg med hensyn til fremtidige pensjonsutbetalinger. Dette er en størrelse som er beregnet av aktuar i OPF og er et estimat. Pensjonsforpliktelsen gjenfinnes på gjeldssiden i balansen. 3) Netto pensjonskostnad Dette tallet viser årets pensjonsopptjening, dvs hvor mye pensjonsforpliktelsen har økt med i året, basert på et lineært opptjeningsprinsipp. Siden pensjonsforpliktelsen er beregnet til nåverdi må det i tillegg tas hensyn til at kommunenes fremtidige pensjonsutbetalinger i løpet av året er kommet ett år nærmere i tid, dette er rentekostnaden. Avkastning av pensjonsmidlene kommer til reduksjon i brutto pensjonskostnad, og vi får netto pensjonskostnad. Beregningen av pensjonskostnaden skal angi et jevnt nivå for kommunenes årlige pensjonskostnader dersom alle forutsetninger utvikler seg som forventet. Dette vil ikke alltid være tilfelle slik at det jevne nivået derfor vil kunne endres betydelig fra periode til periode. Dette er ikke et beløp som gjenfinnes i regnskapet til HAV, men er et utgangspunkt for å beregne årets premieavvik. Premieavviket vil man derimot gjenfinne i regnskapet. 4) Forfalt premie Forfalt premie er summen av alle innbetalinger til OPF i løpet av året. I år med avkastning utover den garanterte minsteavkastningen på 3% vil det være midler på premiefond. Disse kan benyttes til premieinnbetalinger, og vil dermed redusere behovet for innbetalinger. Pr stod det kr 8,856 mill på premiefond, som ble benyttet til innbetaling av siste premie i Dermed ble forfalt premie redusert med tilsvarende beløp. Siden resultatet i OPF i 2008 ikke ga avkastning utover minstegarantien ble det ikke opparbeidet premiefond i 2008, og dermed måtte vi betale inn all premie i Dette gjør at det ble en vesentlig

7 Oslo Havn KF Side: 7 økning på forfalt premie fra 2008 til Økningen var totalt på kr. 8,792 mill, og hadde vi ikke benyttet premiefondet til innbetaling av premie i 2008 hadde det vært en nedgang i forfalt premie på kr 0,061 mill. Forfalt/innbetalt premie Regnskapsår Forfalt premie premiefond Sum forfalt/innbetalt premie Forfalt/innbetalt premie føres som en kostnad i resultatregnskapet. 5) Premieavvik Netto pensjonskostnad er en beregnet størrelse som skal forsøke å gi en fornuftig og jevn fordeling av pensjonskostnaden over tid. Beregning av hvor mye som skal innbetales i premie det enkelte år er basert på helt andre modeller og har et helt annet formål. Årets beregnede pensjonskostnad og den faktisk innbetalte pensjonspremie kan derfor være vesentlig forskjellig i enkelte år. Årets innbetalte pensjonspremie utgiftsføres etter hvert som fakturaene fra OPF belastes. Pr bokføres i tillegg forskjellen mellom årets forfalte premie og årets beregnede pensjonskostnad. Summen (eller nettoen) av disse to posteringene blir følgelig lik årets beregnede pensjonskostnad. Dersom innbetalt pensjonspremie er høyere enn netto pensjonskostnad skal differansen inntektsføres i regnskapet og balanseføres mot kortsiktige fordringer. Tilsvarende skal en lavere innbetalt pensjonspremie i forhold til netto pensjonskostnad utgiftsføres i regnskapet med motpost kortsiktig gjeld. Deretter skal den kortsiktige fordringen/gjelden reverseres og utgiftsføres/inntektsføres med 1/15-del de neste 15 årene. Dette gjør at man får en jevnere pensjonsutgift i regnskapet, men årets pensjonsutgift i regnskapet vil verken være lik forfalt premie eller den beregnede netto pensjonskostnaden. Premieavviket inntektsføres i resultatregnskapet. De neste 15 årene vil det inntektsførte beløpet utgiftsføres med 1/15-del hvert år. Pensjonsutgifter de neste årene Forfalt premie har i alle årene fra innføring av bokføringsprinsippet (2002) vært større enn beregnet netto pensjonskostnad. Det betyr at det i hvert av årene fra og med 2002 til og med 2009 har blitt inntektsført et premieavvik. Dette er ført i balansen som en kortsiktig fordring. Hvert av beløpene har deretter blitt utgiftsført i driftsregnskapet med 1/15-del de påfølgende årene. Totalt er det bygget opp premieavvik i 9 år, og det er fortsatt 6 år igjen med oppbygging før man får full effekt av utgiftsføring. Det vil si at det totale balanseførte premieavviket, som skal utgiftsføres over 15 år vil fortsette å vokse i 6 år til. Totalt sett er det i årene balanseført kr 48,093 mill som utgiftsføres i driftsregnskapet med 1/15-del i de påfølgende 15 årene. I regnskapet for 2009 ble det utgiftsført totalt kr 2,055 mill av tidligere års inntektsførte premieavvik. For 2010 vil dette tallet er dette tallet kr 3,222 mill.

8 Oslo Havn KF Side: 8 Det er flere årsaker til at forfalt premie er større enn den beregnede netto pensjonskostnad. En av grunnene er at HAV har en relativt stor andel pensjonister. Når det er en økning i folketrygdens G-beløp skal løpende pensjoner oppreguleres med tilsvarende beløp. Pr var det 242 løpende pensjoner i HAV, og dette gjør at endringer i f.eks folketrygdens G-beløp fører til en stor økning i pensjonsinnbetalingene. Andre endringer som påvirker forfalt premie er økning i lønn for aktive lønnsmottakere. En lønnsøkning fører til at pensjonsutbetalingene øker og det må dermed settes av mer for å dekke dette. Dess kortere tid det er igjen før den ansatte går av med pensjon dess høyere beløp må det reguleres opp med. For HAV er gjennomsnittsalderen på de ansatte relativt høy, og lønnsøkninger fører dermed til høye justeringer i innbetaling av pensjonsmidler for å dekke fremtidige pensjonsutbetalinger. Prognoser utarbeidet av OPF for regnskapsåret 2010 viser at forventet premieavvik er på samme nivå som for 2010, og amortisert premieavvik i 2011 vil bli kr 4,2 mill. Disse tallene er ikke bekreftet ennå. Amortisering av premieavvik Sum Pensjonsreformen og pensjonsforliket som er inngått innebærer en levealderjustering av utbetaling av pensjon til de som har mer enn 15 år igjen til fylte 67 år pr For de som har mindre enn 15 år igjen til fylte 67 på dette tidspunktet er det avtalt et garantitillegg som betyr at forpliktensen om 70% av bruttolønnsnivå skal opprettholdes. For de som er yngre er det pr i dag ingen slike garantier. For HAV`s premieinnbetalinger til OPF betyr dette at pensjonsforpliktelsene må levealderjusteres ved at vi må beregne at utbetalingene vil foregå over flere år. Det betyr forfalte premier går opp. Det ble foretatt en justering i 2008 og det vil bli foretatt en ny justering i Siden ytelsene i utbetalinger etter hvert også levealderjusteres vil dette føre til at pensjonsforpliktelsene går ned. OPF regner med at disse to punktene stort sett eliminerer hverandre og at den totale premien ikke øker.

9 Oslo Havn KF Side: 9 Samtidig er det vedtatt at fra 2012 vil den garanterte minsteavkastningen settes ned til 2,5%, og dette vil igjen føre til økte premier. Totalt sett vil man altså fremover fra 2012 se en økning i krav til innbetaling til OPF.

10 Oslo Havn KF Side: 10 NOTE 6 Pensjoner Omfatter estimat pr for brutto påløpt pensjonsforpliktelse, pensjonsmidler, netto pensjonsforpliktelse og premieavvik i OPF, ihht regnskapsforskrifter for kommuner og fylkeskommuner 13. Pensjonskostnader Årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad Sum amortisert premieavvik Administrasjonskostnader Samlet kostnad (inkl. administrasjon) Premieavvik Forfalt premie (inkl. administrasjon) Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad Premieavvik Pensjonsforpliktelse Estimat Estimat Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift Avstemming Balanseført nettoforpliktelse IB Netto pensjonskostnad Administrasjonskostnad Amortisert premieavvik i år Forfalt premie inkl. administrasjon Netto balanseført estimatavvik i år Balanseført netto forpliktelse UB

11 Oslo Havn KF Side: 11 Havnedirektørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Anne Sigrid Hamran havnedirektør Johan Hoddevik administrasjonsdirektør

Notat Om 13 Regnskapsføring av pensjon

Notat Om 13 Regnskapsføring av pensjon Notat Om 13 Regnskapsføring av pensjon Dette notatet er ment til å øke forståelsen for sammenhengene og begrepene som knytter seg til regnskapsføring av pensjoner i kommunene, jf. 13 i regnskapsforskriften.

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader Norsk RegnskapsStandard 6 Pensjonskostnader (April 1994, revidert oktober 1995. Endelig NRS november 2000. Revidert november 2001, november 2002, november 2005, november 2007, juni 2008, desember 2009,

Detaljer

Høringsutkast. Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader

Høringsutkast. Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader Høringsutkast Endringer i NRS 6 (Oktober 2012) Formål og omfang 1. Denne standarden omhandler regnskapsmessig behandling av pensjonskostnader. Som motytelse for sin arbeidsinnsats mottar de ansatte en

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Når pensjons- leverandør skal vurderes - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Mai, 2014 Innhold 1. Oppsummering av leverandørsammenligningen 8 2. Bakgrunn 12

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Vurdering av investeringsvalg for pensjonsmidler 1. Pensjonsordninger ved Oslo universitetssykehus HF Pensjonsordningene for de ansatte i helseforetakene er i dag dels lovfestet og dels tariffestet. Vedtektene

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009. - med informasjon om pensjonsreformen

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009. - med informasjon om pensjonsreformen KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009 - med informasjon om pensjonsreformen Innhold 1 Organisering av pensjonsordning 6 2. Pensjon er sparing 7 3. Forsikringsvirksomhetsloven 8 4. Premien 10 5. 5.1

Detaljer

Innledning 3. Om pensjonsordningen 4. Tema: Pensjonssystemet 6. Dette tilbyr pensjonsordningen 9. Pensjonsforpliktelser 11. Kapitalforvaltning 12

Innledning 3. Om pensjonsordningen 4. Tema: Pensjonssystemet 6. Dette tilbyr pensjonsordningen 9. Pensjonsforpliktelser 11. Kapitalforvaltning 12 Årsrapport 2013 2 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet Årsrapport 2013 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet Årsrapport 2013 3 Innhold Innledning Innledning 3 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet

Detaljer

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør.

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. 1. Dagens pensjonsordning Kommunal pensjonsordning er et meget omfattende og spesielt fagområde.

Detaljer

PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET

PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET ÅRSRAPPORT 2014 KAPITTEL 1 Innhold Leder 3 Om pensjonsordningen 4 Pensjonssystemet i Norge 6 Dette tilbyr pensjonsordningen 9 Pensjonsforpliktelser 11 Kapitalforvaltning

Detaljer

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2008. - med informasjon om pensjonsreformen

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2008. - med informasjon om pensjonsreformen KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2008 - med informasjon om pensjonsreformen Innhold 1. Endringer i forsikringsvirksomhetsloven 6 2. Organisering av pensjonsordning 7 3. Pensjon er sparing 8 4. Premien

Detaljer

Veiledning. Regnskapsmessig behandling av pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon

Veiledning. Regnskapsmessig behandling av pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon Veiledning Regnskapsmessig behandling av pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon (Uttalelse juni 2007, omgjort til veiledning oktober 2009) Det har den siste tiden vært en debatt om dagens regnskapspraksis

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Christer Hyggen. Pensjoner på børs hvor risikofylt?

Christer Hyggen. Pensjoner på børs hvor risikofylt? Christer Hyggen Pensjoner på børs hvor risikofylt? Christer Hyggen Pensjoner på børs hvor risikofylt? Fafo-notat 2010:04 Fafo 2010 ISSN 0804-5135 Innhold 1. Pensjoner på børs... 5 Innledning... 5 Notatets

Detaljer

Geir Veland. Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning

Geir Veland. Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning Geir Veland Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning Geir Veland Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for

Detaljer

Obligatorisk tjenestepensjon og. modernisert folketrygd

Obligatorisk tjenestepensjon og. modernisert folketrygd NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2007 Utredning i fordypnings-/spesialområdene: Finansiell økonomi (FIE) og Økonomisk styring (BUS) Veileder: Professor Agnar Sandmo Obligatorisk tjenestepensjon og

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

OPF_43436_omslag_2003_end 03.06.04 18:16 Side 3

OPF_43436_omslag_2003_end 03.06.04 18:16 Side 3 OPF_43436_omslag_2003_end 03.06.04 18:16 Side 3 Årsberetning 2003 Innhold Nøkkeltall s. 2 Hva er Oslo Pensjonsforsikring AS? s. 5 Styret og kontrollkomité s. 5 Hovedpunkter i 2003 s. 6 Pensjonsforpliktelser

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Veiledning Pensjonsforutsetninger (Januar 2015) Fastsettelse av forutsetninger for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 og NRS 6

Veiledning Pensjonsforutsetninger (Januar 2015) Fastsettelse av forutsetninger for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 og NRS 6 Veiledning Pensjonsforutsetninger (Januar 2015) Fastsettelse av forutsetninger for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 og NRS 6 1. OPPSUMMERING AV VEILEDENDE FORUTSETNINGER PR. 31. DESEMBER 2014...

Detaljer

Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid)

Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid) Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid) Rapport 2015 1 23.02.2015 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Bakgrunn og oppdrag... 4 2 Forskjeller i regelverket

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Båtsfjord kommune. Evaluering anbudsrunde pensjon. 3.november 2009. Aon Grieg

International Insurance Brokers & Consultants. Båtsfjord kommune. Evaluering anbudsrunde pensjon. 3.november 2009. Aon Grieg & Consultants Båtsfjord kommune Evaluering anbudsrunde pensjon 3.november 2009 Aon Grieg Sammendrag Båtsfjord kommune har inngått avtale med Aon Grieg om å konkurranseutsette Båtsfjord kommunes tjenestepensjonsordning,

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon 1 FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Kort om KLP 5 Hovedprinsipper 6 Folketrygden og tjenestepensjon 6 Pensjonsnivå ved full opptjening 6 Samordning 6 Grunnbeløp (G) 7 Rett til attføringspensjon

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Tilskudd til ikke-kommunale barnehager - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706037 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og rammer...1 1.2 Problemstilling

Detaljer

Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014 Side 1 Side 1 Årsberetning 2014 Politisk ledelse (31.12.14) Møtevirksomhet Administrasjon (31.12.14) Kommunestyret: Ordfører: Ole Martin Norderhaug (Ap) Varaordfører: Marit Nyhuus (SV) Arbeiderpartiet: Turid

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...5 3. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...7 4. REVISJONSKRITERIER/FAKTA...8 5 REVISORS FUNN OG ANALYSER...

1. SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...5 3. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...7 4. REVISJONSKRITERIER/FAKTA...8 5 REVISORS FUNN OG ANALYSER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅL MED PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 3 2 INNLEDNING...5 2.1 BAKGRUNN - HVORFOR ER DETTE PROSJEKTET

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer