BKK NETT AS NOTER TIL REGNSKAP FOR 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BKK NETT AS NOTER TIL REGNSKAP FOR 2001"

Transkript

1 BKK NETT AS NOTER TIL REGNSKAP FOR 2001 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Regnskapsmessig behandling av datterselskap Selskapets eierandel på 100 % i BKK Stord AS er innarbeidet etter egenkapitalmetoden. Det er ikke avlagt konsernregnskap ettersom BKK Nett AS blir konsolidert i morselskapet BKK AS. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler vurderes til historisk kost etter fradrag for planmessige avskrivninger, som foretas på lineær basis. Avskrivninger foretas fra og med det år anleggsmidlene tas i bruk. Aktiverte egne investeringsarbeider vurderes til tilvirkningskost. Renter i anleggsperioden aktiveres. Rentene beregnes som et gjennomsnitt av selskapets innlånskostnader Immaterielle eiendeler immaterielle eiendeler er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Fordringer BKK Nett AS har solgt alle sine nettleie-kundefordringer til Fjordkraft AS. BKK Nett AS bærer fortsatt risiko for tap på disse fordringene og har derfor gjort avsetning for tap på krav i balanse pr Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjonskostnader Pensjonsforpliktelser er beregnet iht. retningslinjene i Norsk Regnskapsstandard for Pensjonskostnader. Periodens netto pensjonskostnader er inkludert i lønn og sosiale kostnader, og består av summen av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på de beregnede pensjonsforpliktelser og forventet avkastning på pensjonsmidlene. Pensjonsforpliktelsene er beregnet på grunnlag av langsiktige forventninger om fremtidig diskonteringsrente, avkastning, lønnsvekst, inflasjon og pensjonsregulering. Overfinansierte ordninger er i sin helhet vurdert å representere en overfinansiering som i ettertid kan nyttiggjøres. I regnskapet er opptjening og forpliktelser for alle ordninger sett under ett. BKK AS etablerte i 2000 egen pensjonskasse for alle selskaper i BKK konsernet, herunder BKK Nett AS. Spesifikasjon av pensjonskostnad og forpliktelser er vist i egen note. Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt ( skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Anleggsbidrag Anleggsbidrag som skal hel- eller delfinansiere selskapets anlegg, er ført til fradrag fra tilhørende varige driftsmidler. Vedlikehold Vedlikeholdsutgifter kostnadsføres når de påløper, da utgiftene anses å påløpe jevnt over anleggsmidlenes levetid. Påkostninger som øker anleggsmidlenes fremtidige inntjening er aktivert. Inntektsramme for monopolvirksomheten Nettvirksomheten blir regulert av myndighetene, ved at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter årlige inntektsrammer for hvert selskap. Inntektsrammen skal gi dekning for netteiers faktiske kostnader, samt gi grunnlag for en rimelig avkastning på investert kapital. Inntektsrammen har i perioden vært regulert opp hvert år iht. generell prisstigning og vekst i levert energi, og regulert ned iht. et årlig effektiviseringskrav. For BKK Nett AS har NVE for 2001 fastsatt et effektiviseringskrav på 2,15 %. Hvert år beregnes avviket mellom faktiske tariffinntekter og tillatt inntekt, i form av en mer- /mindreinntekt. Akkumulert mer-/mindreinntekt (saldo) regnskapsføres som henholdsvis gjeld til nettkundene eller fordring på nettkundene. Akkumulert mer-/ mindreinntekt renteberegnes iht. rente fastsatt av NVE. Tilbakeføring av mer- /mindreinntekt skjer gjennom justering av nettariffene. I tillegg til inntektsrammereguleringen er det fastsatt en maksimalavkastning for monpolvirksomheten, der avkastning er definert som forholdet mellom driftsresultat og gjennomsnittlig nettkapital. I perioden er maksimalavkastning fastsatt til normalavkastning + 7 prosentpoeng. For 2001 er normalavkastningen beregnet til 6,1% slik at maksimalavkastningskravet utgjør 13,1%. Beholdning av driftsmateriell Beholdning av driftsmateriell er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

2 NOTE 2 DRIFTSINNTEKTER Leieinntekt sentralnettet Overføringsinntekt Regionalnettet Overføringsinntekt Distribusjonsnettet Sum inntekter kraftoverføring Utebelysning Salg til telekommunikasjonsvirksomheten Salg til konsernselskaper Andre inntekter Sum annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

3 2

4 NOTE 3 BEREGNING AV MER/MINDREINNTEKT Årets mer (+)/mindreinntekt (-) fremkommer slik: Justert tillatt inntekt i eget nett Kostnader overliggende nett ENØK-kostnader Tillatt inntekt Nettleie Nettleie eget forbruk Faktisk inntekt fra nettvirksomheten Mer (+)/mindreinntekt (-) Årets bevegelser i mindreinntekten Akkumulert mindreinntekt Tilgang mindreinntekt gjennom oppkjøp Korreksjoner fra tidligere år, jfr. NVE Tilbakebetalt merinntekt i året Årets mindreinntekt KILE-ordning Årets mer/mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt Akkumulerte renter mindreinntekt Tilgang renter mindreinntekt gjennom oppkjøp Korreksjoner fra tidligere år, jfr. NVE Tilbakebetalt renter merinntekt i året Årets renter KILE-saldo Årets renter mindreinntekt Akkumulert renter mindreinntekt Sum akkumulert mindreinnt i balansen Inntektsføring i resultatregnskapet Inntekter fra kraftoverføring i resultatregnskapet (1 080,6 mill.kr) fremkommer som summen av tillatt inntekt 2001 (1 053,0 mill.kr) og inntektsførte korreksjoner fra tidligere år (27,6 mill.kr). Inntektsførte korreksjoner tilsvarer de samlede korreksjoner oppført under årets bevegelser i mindreinntekten ovenfor (43,2 mill.kr), fratrukket ikke inntektsførte korreksjoner (15,6 mill.kr). KILE-ordningen Det er fra innført en ordning med kvalitetsjustering av inntektsrammer for levert energi (KILE). Ordningen innebærer at NVE har fastsatt en forventningsverdi for selskapets leveringssikkerhet, uttrykt som forventet mengde ikke levert energi pr år verdsatt iht. satser (kr/kwh) fastsatt av NVE. Ved årets slutt sammenlignes faktisk mengde ikke levert energi verdsatt iht. NVEs satser, med forventningsverdien. Avvik mellom faktisk verdi og forventningsverdi kan regnskapsføres dersom avviket er å betrakte som en varig endring av leveringssikkerheten. NVE har for 2001 fastsatt en forventningsverdi for BKK Nett AS på 29,6 mill.kr, samtidig som selskapet i 2001 har hatt leveringsavbrudd tilsvarende en verdi på 12,1 mill.kr. Av differansen på 17,5 mill.kr er det under forutsetning om NVEs godkjenning inntektsført 3,5 mill.kr i regnskapet for De resterende 14,0 mill.kr representerer en mulighet til fremtidig motregning dersom verdien av faktiske leveringsavbrudd skulle overstige NVEs forventningsverdi, eller vil eventuelt kunne inntektsføres på et senere tidspunkt dersom utviklingen i faktiske leveringsavbrudd skulle tilsi at en varig forbedring av leveringssikkerheten er oppnådd. 3

5 NOTE 4 LØNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSE, LÅN TIL ANSATTE M.M Lønn Folketrygdavgift Pensjoner Andre ytelser Sum Antall ansatte Ytelser til ledende personer Direktør Styret Lønn Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Det er inngått særskilt pensjonsavtale med direktørene i BKK-selskapene som også omfatter Nettdirektør. Ved fylte 60 år har direktøren plikt til å fratre stillingen dersom arbeidsgiver ønsker det. Pensjonen er da 66 % av lønnsgrunnlaget. Nettdirektør har ingen avtale om bonus eller opsjonsrettigheter. Nettdirektør har lån på kr ,- i selskapet. Avdragstid 10 år og rente 6 % p.a. Styreleder har ikke lån i selskapet. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2001 utgjør I tillegg kommer honorar for andre tjenester med

6 NOTE 5 ANNEN DRIFTSKOSTNAD Husleie og andre eiendomskostnader Kostnader transport og transportmidler Verktøy/utstyr/materiell Eksterne entreprenørtjenester Kjøp av kundetjenester Regnskaps-/økonomi-/personal-/informasjonstjenester IT-kostnader Telekommunikasjon/porto Reise/opphold/diett Eiendomsskatt Tilskudd Vestnorsk Enøk Kjøp av diverse tjenester Diverse driftskostnader Sum

7 NOTE 6 VARIGE DRIFTSMIDLER Se eget ark 6

8 NOTE 7 FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR Lån ansatte Andr langsiktige fordringer Sum

9 NOTE 8 GJELD SOM FORFALLER MER ENN 5 ÅR ETTER REGNSKAPSÅRETS SLUTT BKK Nett AS har langsiktig gjeld til BKK AS (morselskap) på kr Låneopptak er gjort til markedsmessige rentevilkår. Samtlige lån løper for tiden uten avtale om nedbetaling. 8

10 NOTE 9 DATTERSELSKAP Anskaffelses- Forretnings- Stemme- og tidspunkt kontor eierandel % BKK Stord AS Leirvik 66,3 % Utvidelse av oppkjøp ,0 % Selskapet regnskapsføres etter egenkapitalmetoden Kjøp Kjøp Anskaffelseskost Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet Merverdi Justering av merverdi ( utbytte) Justert merverdi ved oppkjøp Inngående balanse Tilgang Andel årets resultat Avgitt konsernbidrag Utgående balanse

11 NOTE 10 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Antall aksjer Pålydende Bokført Aksjekapital BKK AS eier 100 % av aksjene i BKK Nett AS 10

12 NOTE 11 Fond for vurder- Annen EGENKAPITAL Aksjekapital ingsforskjeller egenkapital Sum Egenkapital Årets endring i egenkapital Endring fond for vurderingsforskjeller Avgitt konsernbidrag Årsresultat inkl datter Egenkapital

13 NOTE 12 PENSJONSKOSTNADER - MIDLER OG FORPLIKTELSER Årets pensjonsopptjening og verdi av fremtidige pensjonsforpliktelser er beregnet etter Norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader (NRSP). Pensjonsordningen omfatter 574 ansatte og 96 pensjonister. Fra har BKK etablert egen pensjonskasse, administrert av Nordea Pension Services / Norsk Energiverk Forsikring. Aktuarberegninger er utført av aktuar i Nordea Pension Services. BKKs pensjonskasse følger regelverket for offentlige pensjonskasser. Pensjonsytelsene er i den sikrede ordning ved full opptjening (30 år) 66% av pensjonsgrunnlaget opp til 12 G (ca. kr ). Ved aktuarberegningen er det benyttet en diskonteringsrente på 6% og en forventet avkastning på pensjonsmidler på 7%. Disse rentene er redusert med 1 prosentpoeng i forhold til tidligere forutsetninger. Rentene er redusert for å få en bedre tilnærming til den langsiktige rente som skal ligge til grunn for denne type beregninger. Rentereduksjonen har medført en økning i brutto forpliktelser på anslagsvis 10% eller 30 mill. kr. De usikrede ordningene består av AFP, driftspensjoner og direktørpensjon. I noten er AFP og driftspensjoner vist vist samlet under betegnelsen Førtidspensjoner.AFP i BKK følger regelverket for den offentlige AFP - ordning. Driftspensjoner omfatter førtidspensjonister utenom den ordinære AFP - ordning. Det er inngått særskilt pensjonsavtale for selskaps- og stabsdirektørene i BKK. Ved fylte 60 år har de plikt til å fratre direktørstillingene om arbeidsgiver så ønsker. Pensjonen er 66 % av lønnsgrunnlaget. Estimatavvik behandles i henhold til NRSP ved at avvik utover 10% er fordelt over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid, avrundet til 15 år. Beregningene er basert på standard forutsetninger om døds- og uføreutvikling samt andre demografiske faktorer. De aktuartekniske beregninger er utført i henhold til standard fra Den Norske Aktuarforening og bygger på følgende forutsetninger: I aktuarberegningen er lagt inn følgende prosenter for frivilling avgang (turn over): 1. Diskonteringsrente 6,0 % Yngre enn 40 år - 3% 2. Forventet avkastning 7,0 % Mellom 40 og 50 år - 2% 3. Lønnsøkning 3,0 % Eldre ennr 50 år - 0% 4. G-regulering 3,0 % 5. Regulering av løpende pensjon 3,0 % 6. Uttakstilbøyelighet AFP 50,0 % NOTE 12 (forts.) PENSJONSKOSTNADER - MIDLER OG FORPLIKTELSER Pensjonskostnad Sikret ordning Førtidspensjon Direktørpensjon Alle ordninger Alle ordninger 1. Årets pensjonsopptjening Rentekostnad Avkastning på pensjonsmidler Amort. av forpl. ved planendring Amort. av estimeringstap/(gevinst) Netto pensjonskostnad Arbeidsgiveravgift Medlemsinnskudd Total pensjonskostnad Finansiell status Pensjonsforpliktelse Verdi av pensjonsmidler Utsatt forpl. tap/(gevinst) Utsatt forpl. ved planendring Netto pensj.forpl. i balansen før arb.g.avgift Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse (+) / midler (-)

14 NOTE 13 MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN Kundefordringer Andre fordringer Foretak i samme konsern Leverandørgjeld/annen kortsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Foretak i samme konsern

15 NOTE 14 SKATTEKOSTNAD Resultat før skattekostnad Avgitt konsernbidrag Inntekt investering i datterselskap Gjeldsbegrensningsregel Andre permanente forskjeller Midlertidige forskjeller knyttet til: Omløpsmidler / kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld (pensjonsforpliktelser) Driftsmidler Gevinst og tapskonto Årets skattegrunnlag Nominell skattesats 28 % 28 % 28 % Betalbar inntektsskatt Avgitt konsernbidrag Skattegrunnlag i balansen Midlertidige forskjeller pr knyttet til: Omløpsmidler / kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld (pensjonsforpliktelser) Driftsmidler Gevinst og tapskonto Aksjer Grunnlag for beregning av utsatt skatt Nominell skattesats 28 % 28 % 28 % Utsatt skatteforpliktelse I henhold til foreløpig regnskapsstandard for behandling av skatt er midlertidige negative og positive forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, utlignet. Skattekostnad i resultatregnskapet består av: For mye avsatt skatt Betalbar inntektsskatt Utsatt skatt Skattekostnad

16 NOTE 15 BETINGET UTFALL Betingede forpliktelser Selskapet er part i andre juridiske, skattemessige og miljømessige saker som et resultat av den ordinære forretningsdrift. Ledelsen mener at eventuelle forpliktelser i denne sammenheng ikke vil være vesentlig i forhold til selskapets resultat, likviditet eller finansielle stilling. 15

17 NOTE 16 PANTSTILLELSER OG GARANTIER Selskapets eiendeler er ikke stillet som sikkerhet for lån da langsiktig gjeld er opptatt i morselskapet BKK AS. Morselskapets innlån løper med klausul om negativ pantsettesle for BKK Nett AS sine anlegg. 16

18 NOTE 17 FINANSIELL OG MARKEDSMESSIG RISIKO Nødvendige finansielle tiltak er forankret i konsernets finansstrategi, og gjennomføres av BKK AS i samråd med selskapets ledelse. Den langsiktige gjelden er i sin helhet lån i BKK AS. Selskapets eksponering for endringer i rentenivå er i samråd med BKK AS fastsatt ut fra en konservativ vurdering av utsiktene i rentemarkedet. Renteendringer er influerende på selskapets resultat og en renteendring på 1 % vil medføre endring av netto finanskostnader på ca 9 mill kr.overskuddslikviditet er plassert på konsernkonto i bank. Risiko for fremtidige avkastningsmuligheter er i første rekke knyttet til myndighetenes regulering av monopolvirksomheten, og hvordan reguleringsregimet vil bli utformet og utøvd i fremtiden. NVE har med virkning fra innført en ordning med kvalitetsjustering av inntektsrammer (KILE). Ordningen innebærer reduserte inntekter for selskapet dersom leveringssikkerheten varig reduseres i forhold til forventet leveringssikkerhet fastsatt av NVE på bakgrunn av tidligere innrapportert avbruddsstatistikk. Den markedsmessige risiko knyttet til virksomhet utenom monopolvirksomheten, som utgjør ca 10% av omsetningen, er moderat. BKK Nett AS er i ikke ubetydelig grad eksponert for risiko i den løpende driften, i form av fare for skader på eiendeler, skader og uhell som involverer selskapets ansatte og skader og uhell som involverer tredjemannsinteresser. Selskapets virksomhet skal til enhver være i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og annet regelverk som gjelder for denne og det er implementert omfattende internkontroll, samt iverksatt andre tiltak for å ivareta dette. Nødvendige forsikringsavtaler er etablert i samråd med BKK AS. 17

19 NOTE 18 SEGMENTREGNSKAP Monopol- Øvrig Resultatregnskap 2001 virksomhet virksomhet Sum Inntekter fra kraftoverføring Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Aktiverte egne investeringsarbeider Energikjøp/nettap Overføringsavgift Varekostnad Lønnskostnad med mer Avskrivning på varige driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt på inv i datterselskap Renteinntekt Rentekostnad Resultat av finansposter Resultat før skatt Monopol- Øvrig Balanse virksomhet virksomhet Sum Netto pensjonsmidler Utsatt skatt fordel Varige driftsmidler Investering i datterselskap Langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Beholdning av driftsmateriell Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignenede Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig konsernbidrag Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Avkastning i %, NVE-formel * 10,3 % Grunnlag for kapitalavkastning Gjennomsnittlig anleggskapital nett % arbeidskapital Sum grunnlag kapitalavkastning *) Driftsresultat monopolvirksomhet / sum grunnlag for kapitalavkastning Prinsipper for utarbeidelse av segmentregnskap Kostnader og inntekter er fordelt iht. om kostnaden/inntekten kan identifiseres med det enkelte virksomhetsområde og iht. fordeling benyttet for interne formål. Eiendeler og gjeld er så langt som mulig fordelt iht. om eiendelen/gjelden kan identifiseres med virksomhetsområdene. Øvrige eiendeler/gjeld er fordelt etter skjønnsmessige nøkler. Eiendeler og gjeld har i 2001 ikke vært fordelt på virksomhetsområdene for styringsformål e.l. 18

20 NOTE 19 KONSESJONER NVE har med hjemmel i lov av 29. juni 1990 nr 50 (energiloven) gitt BKK Nett konsesjon til å forestå omsetning av elektrisk energi (omsetningskonsesjon) med varighet frem til 31.desember BKK Nett har i tillegg anleggskonsesjoner og områdekonsesjoner i selskapets forsyningsområde. Anleggskonsesjoner og områderådekonsesjon gjelder til 1.januar

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper - Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer - Virkning av endring i konsernsammensetning Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 1 INNHOLD ÅRSBERETNING 3 HOVEDTALL 9 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 NOTER TIL REGNSKAPET 15 REVISJONSBERETNING 28 2 ÅRSBERETNING 2011 NARVIK ENERGINETT

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

Betraktninger om året 2005

Betraktninger om året 2005 Årsrapport 2005 Betraktninger om året 2005 Nytilsatt konsernsjef Kristin Melsnes gleder seg over resultatet i 2005 Stange Energi kan se tilbake på et år med gode økonomiske resultater. Viktige årsaker

Detaljer

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer Virkning av endring i konsernsammensetning GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER VURDERING OG KLASSIFISERING ANDRE FORHOLD

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Årsberetning 2007 C L

Årsberetning 2007 C L Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2010 OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2010 Generelt Året 2010 var et begivenhetsrikt

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012 84. driftsår Innhold: 1. Generelt om Dragefossen Kraftanlegg AS side 2 1.1 Kort informasjon om selskapet side 2 1.2 Selskapets forretningsområder..

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Resultatregnskap. Driftsresultat 78 79 959

Resultatregnskap. Driftsresultat 78 79 959 Resultatregnskap Beløp i 1000 NOK Ambulanse Midt-Norge HF Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1,2 0 789 990 Aktivitetsbasert inntekt 1,2-38 1 959 Annen driftsinntekt 1,2,17 1 343 21 075

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsregnskap. Polaris Media ASA

Årsregnskap. Polaris Media ASA Årsregnskap Polaris Media ASA 2013 Polaris Media ASA Resultatregnskap Tall i 1000 NOK Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Annen driftsinntekt 21 851 22 506 Sum driftsinntekter 21 851 22 506

Detaljer