TILLEGGSLISTE FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILLEGGSLISTE FORMANNSKAPET 28.11.13"

Transkript

1 TILLEGGSLISTE FORMANNSKAPET TILLEGGSSAK 1: BERGHEIMVEIEN 57/87 SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNALT AREAL TILLEGGSSAK 2: SØKNAD OM KJØP AV GNR. 230/389 TILLEGGSSAK 3: SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNALT AREAL FRA GNR. 176, BNR. 3 SUSEBAKKEÅSEN TILLEGGSSAK 4: SØKNAD OM KJØP AV AREAL FRA FRIOMRÅDE I OPSAHLÅSEN TILLEGGSSAK 5: INVITASJON TIL DELTAGELSE I ET INTERKOMMUNALT IDRETTS-/FOLKEHELSEANLEGG FOR GOLF

2 MØTEBOK Saknr. Politisk behandling Møtedato / Formannskapet Arkivkode:GNR 57/87 Arkivsaknr.:13/1412 L.nr.: 8389/13 Saksb.: FRB Sak / BERGHEIMVEIEN - 57/87 - SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNALT AREAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 1. Søker underrettes om at del av Gnr. 57, bnr. 87 legges ut for salg.. 2. Tomtearealet legges ut for salg sammen med tomteareal til boligformål ved Susebakke barnehage og i Kildeveien i Trømborg, tomteareal til næring ved Pennestrøket og to fradelte boliger ved Fossum. Administrasjon gis fullmakt til å engasjere megler for å gjennomføre salgsprosessene. Formannskapets vedtak: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: A- omsøkt areal plansituasjon B- omsøkt areal- topografi (begge vedlagt av søker) C- tomteareal Pennestrøket og Susebakke D- tomter Kildeveien Jimmy Skoglund, Skiptvet, søker i brev registrert om å kjøpe areal fra kommunens eiendom 57/87 ved Bergheimveien i Opsahlåsen, se beliggenhet i vedlegg. Søker har sendt ytterligere et brev om saken, datert Arealet er regulert til boligformål og er ca 700m2. Tomt skal nyttes til å bygge egen bolig. RÅDMANNENS MERKNADER: Økonomiplan vedtatt i kommunestyresak 58/13 i møte , legger i punkt 1 og 7 opp til salg av kommunale eiendommer for 15, 7, 5 og 20 millioner årlig fra og med 2014.

3 Punkt 7, 2. ledd omtaler at en arbeidsgruppe skal konkretisere hvordan salg av kommunal eiendom kan organiseres. Arbeidsgruppen er nå oppnevnt og hadde sitt første møte Den aktuelle tomta i Opsahlåsen anbefales fradelt kommunens eiendom gnr 57, bnr 87 og solgt til markedpris. Privat utbygger tilbyr tre tomter i samme vei for kr 1000,- pr, m2 ( inkludert prosjekterte eneboliger). Samtidig legges det til rette for salg av regulerte boligtomter ved Susebakke barnehage og i Kildeveien i Trømborg, regulert næringsareal ved Pennestrøket og to boliger som er fradelt fra Fossum. Gjennom dette tas det første skritt for å kunne iverksette kommunestyrets vedtak om salg av kommunale eiendom for å kunne finansiere ønskede investeringer. Det innehentes tilbud fra tre eiendomsmeglere på gjennomføring av salsgsprosessene. KONKLUSJON: Det legges til rette for salg av enkeltomter for boligformål i Opsahlåsen (1 tomt), ved Susebakke (3 tomter) og Kildeveien i Trømborg (2 tomter). Avsatt areal til næringsformål ved Pennestrøket legges ut for salg De to fradelte boligene fra Fossum legges ut for salg Det engasjeres megler etter en tilbudsrunde for å gjennomføre salgsprosessene.

4 MØTEBOK Saknr. Politisk behandling Møtedato / Formannskapet Arkivkode:611 &50 Arkivsaknr.:13/694 L.nr.: 6010/13 Saksb.: FRB Sak / SØKNAD OM KJØP AV GNR. 230/389 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 1. Søknad om kjøp av Gnr. 230, bnr. 389 avslås. 2. Arealets utnyttelse/bruk sees i sammenheng med kommunens øvrige eiendommer i området og vurderes i det pågående arbeidet med områdereguleringsplan for Mysen sentrum. Formannskapets vedtak: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Situasjonskart datert Mysen Maskinutleie v/steinar Bjerknes søker i brev av om å kjøpe gnr 230. bnr Tomten, merket A på situasjonskart, ligger inntil søkers eiendom, merket X (gnr 230. bnr 42), på vestsiden av jernbaneovergangen til Folkenborg sør for Fabrikkveien. Søknaden begrunnes med at tomten ligger naturlig til søkers eiendom. Telefonisk er det senere opplyst at det i første omgang er aktuelt å nytte tomten som lagringsplass. RÅDMANNENS MERKNADER: Det er flere politisk initierte og administrative ikke ferdigstilte planer i gang som kan tenkes å influere på ønsket arealutnyttelse av aktuell tomt og området rundt. Det er naturlig at området vurderes i forbindelse med det pågående arbeidet med områdereguleringsplan for Mysen sentrum.

5 Aktuell tomt befinner seg i område som etter administrasjonens vurdering kan være aktuelt å utvikle til flere formål. Foruten omsøkt tomt eier kommunen også tomt B (gnr 230, bnr 332), C (gnr 230, bnr 395), D (gnr 230/bnr 252) og E (gnr 230/280) som er utnyttet til boligformål. Området er regulert i 1960 til industriområde. Kommunedelplan for Mysen fra 2006/2007 har imidlertid avsatt mye av området til boligformål. Gjennom flere dispensasjoner praktiseres nå boligformål både gjennom bruksendringer og nybygg. Administrasjonen sier i et underlagsnotat datert i tilknytning til sentrumsplanarbeidet som er startet opp: «Hele strukturen i dette området er i ferd med å endres slik at man i plansammenheng må se på området med nye øyne som en «Bydel vest». Her ligger det et stort potensiale med utvikling av området til næring/boliger..» På denne bakgrunn anser administrasjonen det lite formålstjenlig å selge tomten nå. Området fremstår som uryddig med mye vegetasjon, diverse etterlatenskaper og mange lass med ulike masser fra sanerte gater osv. samlet opp gjennom mange år. Et par konkrete tiltak for å gi et «pådytt» i prosessene/øke oppmerksomheten om området, vil være å foreta en opprydding og grovplanering, samt utarbeide en foreløpig uformell ideskisse til områdeutnyttelse. KONKLUSJON: Søknaden om kjøp avslås

6 MØTEBOK Saknr. Politisk behandling Møtedato / Formannskapet Arkivkode:GNR 176/43 Arkivsaknr.:13/1456 L.nr.: 8469/13 Saksb.: FRB Sak / SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNALT AREAL FRA GNR. 176, BNR. 3 - SUSEBAKKEÅSEN RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Søknaden avslås Formannskapets vedtak: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Søknad datert Situasjonskart datert Eidsberg kommune Situasjonskart datert Eidsberg kommune Harry Frogner, Smedgaten 92, søker om å kjøpe ca. 230 m2 fra kommunes eiendom 176/3, se situasjonskart. Omsøkt areal ligger i regulert byggeområde. RÅDMANNENS MERKNADER: Søkers eiendom (Gnr 176/8 og 176/43) er totalt på 1767 m2. Han ønsker å kjøpe til omsøkt snipp for å få en mere funksjonell tomt/bedre plass. Arealet er del av regulert (gult) og avsatt i kommuneplan(stiplet) område til boligutbygging. Området er ett av flere som er aktuelle å prioritere utviklet i de drøftinger som skjer/vil skje i tilknytning til pågående revidering av kommuneplan og sentrumsplan. Ikke minst vil drøfting av hva som skal gjøres med området trolig bli tema når økonomiplanens føring om et betydelig eiendomssalg i neste fireårsperiode blir mer konkretisert,

7 I et fremtidig bilde hvor Susebakkeåsen utbygges, vil omsøkt areal kunne bli del av en hel tomt. Arealet er svakt skrånende mot vest. Søkers eiendom er i utgangspunktet relativt stor. Det vil objektivt sett ikke bli en vital bedring (for eksempel løse en vesentlig parkeringsproblematikk, eller innkjøringsproblematikk) på hans eiendom ved å få kjøpt arealet. KONKLUSJON: Søknaden avslås.

8 MØTEBOK Saknr. Politisk behandling Møtedato / Formannskapet Arkivkode:GNR 57/275 Arkivsaknr.:13/1474 L.nr.: 8642/13 Saksb.: FRB Sak / SØKNAD OM KJØP AV AREAL FRA FRIOMRÅDE I OPSAHLÅSEN RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Søknad om kjøp av grunn inntil Gnr. 57, bnr 275 beliggende på regulert friområde Gnr, 57, bnr 87, avslås. Formannskapets vedtak: SAKSOPPLYSNINGER: Vedlegg: Situasjonskart datert EK Situasjonskart datert EK (opprinnelig vedlegg i sak 91/11) Eier av gnr. 57, bnr. 275 Lars Magnus Homstvedt søker om å kjøpe m2 av kommunalt friareal tilhørende Gnr. 57, bnr 87. Areal er markert på vedlegg 1 med skravur. I vedlegg 2 som viser friområdene totalt i Opsahlåsen, er arealet vist med Y og pil. Arealet er regulert til friområde. Søker nevner at en naboeiendom i samme gate har fått kjøpe til tilsvarende areal fra friområdet. RÅDMANNENS MERKNADER: Det har vært flere saker om kjøp av tilleggsarealer fra de regulerte friområdene i Opsahlåsen. Den siste relevante saken var formannskapssak 91/11 som omhandlet salg av korridorene merket med piler og A og B i vedlegg 2. Salg til interesserte naboer ble vedtatt.

9 Hovedpunkter i rådmannens merknader fra sak 91/11: - Reguleringsplanen fra 1981 la opp til små tomter og mye grøntarealer - Opprinnelige grøntarealer og senere bebyggelsesplan er ikke i samsvar selv om samlede grøntarealer er blitt større enn det som ble avsatt i reguleringsplan. - Arealer i regulerte grøntsoner/grenser mot boligtomter er ikke alltid hensiktsmessige til formålet (for eksempel bratte skrenter og myrer) - Folk ønsker større egne tomter pga. økt utbygging av garasjer og gjerne oppstillingsplass og garasje for to- tre biler. - Inngangene til/tilretteleggingen av friområdene har ikke vært prioritert fra kommunens side. - De grønne lungene er viktige for trivselen i nærområdet, som lekeområder for barn og for det biologiske mangfoldet. I saken fra 2011 ble den inngangen til friområdet som er ved siden av omsøkt areal, vurdert som den lettest tilgjengelige. I sin tid ble det anlagt parkeringsplass ved inngangen og til og med laget en tretrapp, se vedlegg 1. Dersom søker får kjøpe til areal, vil inngangen til friområdet trolig oppleves enda mer privat. På søkers eiendom er det bygd markplatting helt til tomtegrensen, og det fremstår som en anlagt plen på omsøkt kommunalt friområde Området nær eiendommen gir derfor også nå et privatisert inntrykk. Det bemerkes også at det er nettopp utenfor søkers eiendom at friarealet er på sitt fineste flatt lett skrånende terreng/flat kolle. Søker nevner at nabo i samme gate tidligere har fått kjøpe til grunn fra friarealet. Arealet kan ses på vedlegg 1, Gnr 57, bnr 269. Avveiningene i saken som er fra 1990, anses ikke relevante å kopiere til foreliggende sak. KONKLUSJON: Omsøkt del av friareal er ikke ønskelig å selge.

10 MØTEBOK Saknr. Politisk behandling Møtedato / Formannskapet / Hovedutvalg for kultur og oppvekst Arkivkode:223 D11 Arkivsaknr.:13/1786 L.nr.: 10930/13 Saksb.: OYP Sak / INVITASJON TIL DELTAGELSE I ET INTERKOMMUNALT IDRETTS- /FOLKEHELSEANLEGG FOR GOLF RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Saken legges frem for formannskapet med slik innstilling: 1. Eidsberg kommune imøtekommer ikke søknad om 5 % deltagelse i overtagelsessummen på kr 10mill. fra Mørk golfklubb 2. Eidsberg kommune imøtekommer ikke søknad om bindende driftsavtale mellom Mørk golfklubb og Eidsberg kommune på 20 år. 3. Eidsberg kommune imøtekommer ikke søknad om felles garantistillelse Formannskapets vedtak: Hovedutvalg for Kultur og oppvekst innstilling: SAKSOPPLYSNINGER: Mørk golfklubb og baneeier av Mørk golf AS er i en prosess hvor det jobbes med at Mørk golfklubb skal overta og drive golfanlegget på Mørk. Overtagelsessum er satt til kr. 10 mill. Golfklubben har i sin søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning til kulturdepartementet søkt om at anlegget skal få status som interkommunalt anlegg. Askim,

11 Eidsberg og Spydeberg kommuner har mottatt søknad om investeringstilskudd og driftstilskudd fra Mørk golfklubb. Golfklubben søker om at kommunene går inn på eiersiden med 5 % hver av overtagelsessummen tilsvarende kroner. Det søkes om driftsstøtte i minimum 20 år fra deltagende kommuner som står i forhold til kommunens bidrag til investering. Fra søker er driftstilskuddet anslått til å utgjøre ca kroner for hver kommune. Det søkes også om kommunene i felleskap stiller garanti pålydende for lån som klubben tar opp for å finansiere kjøpet. Vedlegg: 1. Invitasjon til deltagelse i et interkommunalt idretts/folkehelseanlegg for golf, datert 6. november Golfklubbens redegjørelse for bidrag til finansiering datert RÅDMANNENS MERKNADER: Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktiviteter i regi av den frivillig medlemsbaserte idretten. Ordningen er rettet inn mot etablering av nye anlegg. Dette prosjektet, hvor et ferdigstilt anlegges søkes finansiert gjennom ordningen, er derfor et pilotprosjekt som det ikke finnes maken til i vårt fylke. Styrene i Askim- og Mørk Golfklubb jobbet våren 2013 med en fusjonering for å samle golfmiljøets administrative krefter. Askim har i dag en nihullsbane, mens Mørk har en nihullsbane og en 18-hullsbane. Askim golfklubb valgte etter nøye vurdering å trekke seg fra fusjonsplanene. Prosessen om oppkjøp er derfor nå mellom Mørk golf AS og Mørk golfklubb. Det har vært et møte med kulturdepartementet for å avklare muligheten for om overtagelse av et allerede eksisterende anlegg vil kunne være tilskuddsberettiget. På møtet deltok ordførere fra Eidsberg og Spydeberg, idrettskonsulent i Østfold fylkeskommune, Norges golfforbund og kultursjef i Spydeberg, eier av Mørk golf AS, leder av Mørk golfklubb i tillegg til to repr. fra kulturdepartementet. Kulturdepartementet vurderte det slik at anlegget vil kunne være tilskuddsberettiget fra spillemiddelordningen. Endelig svar gis etter behandling av søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning fra Mørk golfklubb ble sendt kulturdepartementet via Spydeberg kommune 14. november. Overtagelse av anlegget på Mørk golf innebærer at klubben overtar disposisjonsretten til grunnen hvor selve golfbanen er etablert i 40 år. Dette gjelder også grunnen hvor serviceanlegget står. I tillegg overtar klubben anviste bygninger i tråd med vedlagt dokumentasjon, og alt golfrelatert maskinelt utstyr. Søknad om spillemidler må være oversendt Østfold fylkeskommune senest 15. januar.

12 Vurderinger: Faglige og generelle Indre Østfold består av mange små kommuner. Med så mange små kommuner med relativt få innbyggere vurderes det derfor som hensiktsmesskig å tenke interkommunalt i forbindelse med etablering av større idrettsanlegg. Dette kan gi muligheter for å etablere større anlegg med god kvalitet som gir valgmuligheter for regionens innbyggere. En må imidlertid ha klart for seg at etablering av interkommunale anlegg forplikter kommunene på investering- og på driftssiden. Deltakelse i dette prosjektet vil i tilfelle være første eksempel på slikt samarbeid på tvers av kommunegrenser. Politisk har ulike regionale anlegg vært lansert som mulige utviklingsprosjekter med deltakelse fra flere kommuner. Golfanlegget på Mørk i Spydeberg ville i så fall være en pilot i slik retning. Som første kommune i landet har Spydeberg obligatorisk golfundervisning i skolen. Andre skoler i landet har også hatt golf i skoletiden, men Spydeberg er den første kommunen i landet hvor elevene går igjennom «Veien til golf», tidligere kalt grønt kort-kurs. Det vil si at de etter endt undervisning er klare for å ta steget ut alene på en bane. Golf er fysisk aktivitet med mye mosjon, trening og mestring. Golf er også en sosial aktivitet, og golfbanen en viktig møteplass. Undersøkelser viser det å spille golf gir en positiv helseeffekt, og at golfaktiviteten er et viktig bidrag til bedret folkehelse. Mørk golfklubb har sendt likelydende søknader til Askim, Eidsberg og Spydeberg kommuner. Det søkes om kommunene bidrar med investeringstilskudd, at kommunene garanterer for lån og at kommunene forplikter seg til et driftstilskudd i 20 år. Det er ikke sendt søknader, eller vært noen dialog med andre kommuner i regionen i denne sammenheng. Klubben jobber med å forberede en spillemiddelsøknad med status som interkommunalt anlegg. Søknad fra Mørk golfklubb innebærer en omfattende økonomisk forpliktelse for kommunene hvis søknad imøtekommes på det grunnlag søker ber om. Spydeberg kommune vil som vertskommune der anlegget ligger ha en forpliktelse i forhold til tilbakebetaling av spillemidler hvis det skulle vise seg at anlegget ikke er driveverdig. Kommunene kan dele på denne forpliktelsene, men dette må reguleres i egne avtaler som forplikter kommunene seg imellom. Det søkes også om at kommunene garanterer for klubbens lån. Når det i tillegg er sånn at kommunen er ansvarlig for at tildelte spillemidler tilbakebetales ved en eventuell konkurs, vil kommunene ta all økonomisk risiko for klubben i forbindelse med et kjøp. Økonomi: Mørk Golfklubb har søkt om et investeringstilskudd på 0,5 mill. kroner fra hver av følgende tre kommuner, Askim, Eidsberg og Spydeberg. I tillegg er det søkt om kommunal garanti for et samlet lån på 4,5 mill. kroner. Dette som en fellesgaranti fra de samme kommunene. Investeringstilskuddet kan ikke dekkes over kommunens investeringsbudsjett, men kan kun dekkes over drift med en evt. finansiering fra disposisjonsfond.

13 Da det er Mørk Golfklubb, som er en ideell organisasjon, som søker om kommunal deltagelse i form av tilskudd på 0,5 mill. kroner vil det forutsette at dette ikke er av forretningsmessig karakter. Det vil heller ikke være snakk om utbytte i noen form. Ut fra dette vil det være mulig å få godkjennelse fra fylkesmannen for kommunal garanti. Dersom det skal stilles kommunal granti må det etter rådmannens vurdering være i en fysisk eiendom for å kunne ha sikkerhet for garantisstillelsen, og ikke i en rettighet. Objektet det evt. må stilles sikkerhet i er Serviceanlegget som har et eget g.nr./br.nr. Det søkes om en kommunal garanti på 4,5 mill. kroner. Dersom denne garantien skal stilles forutsetter det at lånebeløpet det stilles garanti for har 1. prioritet i anlegget, og at det er en simpel garanti hvor garantiforpliktelsene reduseres i takt med nedbetalingen av lånet. Verdivurderingen er gjort ut fra dagens situasjon hvor det er et golfanlegg i drift. Dersom det blir nødvendig at garantien må tre i kraft er det etter rådmannens vurdering lite trolig at verdien på serviceanlegget har samme verdi som når anlegget er i full drift. Det bør derfor i tilfelle det skulle bli aktuelt gjøres en verdivurdering av takstmann også uten drift av golfbanen. Når det gjelder spillemidler, og det er andre enn kommunen som står som søker, må kommunen garantere for at tilskuddsmottaker, ved evt. misligholdelse, tilbakebetaler tildelte spillemidler til departementet. Dette gjelder dersom tilskudd til anlegget overstiger 3 mill. kroner. I dette tilfellet er beløpet 4,3 mill. kroner. Garantien skal være en selvskyldnergaranti. Garantitiden er 20 år. Garantien skal være stillet ved søknad om tilskudd, og utskrift av garantien skal følge søknaden. Kommunale ganatier der maksimumsansvaret er over 0,5 mill. kroner krever fylkesmannens godkjenning. Dersom ovennevnte ansvar skal deles mellom kommunene på lik linje med garanti for lån, må det gjøres gjennom en forpliktende avtale mellom deltagende kommuner. Det er også søkt om et årlig driftstilskudd samlet fra de tre kommunene på kr Som utfyllende informasjon til søknaden oversendte Mørk golfklubb den et dokument som konkretiserer klubbens bidrag i anlegget. Dette endrer ikke på det økonomiske for kommunen, men det kommuniserer klubbens bidrag tydeligere enn det gjorde i opprinnelig søknad. KONKLUSJON: Mørk Golfklubb skal kjøpe Serviceanlegg og rettigheter til Mørk Golfbane for en sum på 10 mill. kroner. Dette skal finansieres ved investeringstilskudd fra minimum to kommuner, spillemidler og et lån med kommunal garanti. Det er ingen egenfinansiering fra MørkGolfklubb på finansieringssiden. Rådmannen mener at prosjektet innehar en stor risiko for kommunen med dårlig sikkerhet for garantiene. I den økonomiske situasjonen kommunen er i vil rådmannen fraråde å gå inn i prosjektet.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3, Kantina Møtedato: 19.12.2013 Tid: 15.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3, Kantina Møtedato: 19.12.2013 Tid: 15.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 17.12.2013/TOA Møtested: Heggin 3, Kantina Møtedato: 19.12.2013 Tid: 15.00 Eventuelle forfall meldes Tone Åsrud Reime snarest. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 07.10.2009 kl. 09.00 STED: TORPA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170 STYRESAK FEFOS OVERSKUDDSANVENDELSE OG FORRETNINGSMESSIGE ENGASJEMENT 1. Bakgrunn Finnmarksloven angir alternative anvendelsesområder for eventuelle overskudd i FeFo, og i strategiplanen fra april 2011

Detaljer

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering Barnehagekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2013 66143/2013 2011/7059 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/34 Komitè for levekår 17.10.2013 13/146 Bystyret 31.10.2013 Ny barnehage i

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 14.01.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 04.03.2014 15.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 04.03.2014 15.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 04.03.2014 15.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 12.02.2013 Arkiv: :FA-U00, FE-610 Arkivsaksnr.: 13/334 Journalpostløpenr.: 13/4621 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Teknisk avdeling

Detaljer