Vedtak i klagesak som gjelder tildeling av næringsareal i Aurland kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtak i klagesak som gjelder tildeling av næringsareal i Aurland kommune"

Transkript

1 Saksbehandler: Ingvild Slettebø Vår dato Vår referanse Telefon: / E-post: Deres dato Deres referanse Advokatpartner ANS v/advokat Ellen Halden Aarrestad Postboks 2026 Nordnes 5817 BERGEN Vedtak i klagesak som gjelder tildeling av næringsareal i Aurland kommune Vi viser til oversendelse av sak fra Aurland kommune, mottatt hos oss 24. september I medhold av forvaltningsloven 34 første ledd avviser Fylkesmannen klagen fra Gudvangen Utvikling AS av 8. juli Bakgrunn for saken Aurland kommune har i udatert utlysing opplyst at kommunen har ledig næringsareal i Gudvangen. Arealet ligger på gbnr. 59/11 og Aurland kommune er grunneier til eiendommen. Søknadsfrist var fastsatt til 1. november 2013, og utlysningen hadde følgende ordlyd: "Aurland kommune har ledig næringsareal attmed E16 i Gudvangen. Samla areal er på ca 14 da. Arealet kan delast opp i fleire tomter, avhengig av ynskje/behov hjå søkjar. Verksemder som ønskjer å få tildelt areal må gjere greie for kva næring som er planlagt etablert og arealbehov. Ved tildeling av areal vil det verte lagt vekt på sysselsettingseffekt. Reguleringsplan for området opnar for etablering turistføremål/næring" Kommunen mottok fem søknader om tildeling av tomter. Søkere var Gudvangen Utvikling AS, Nordic Venture, Nærøydesign, Aurland hamnevesen og Hylland Eftf. Gudvangen Utvikling AS er ikke registrert i Enhetsregisteret, og vi legger til grunn at selskapet er under stiftelse. Kommunestyret behandlet saken i møte 19. juni 2014, sak 50/14. Tre av medlemmene i kommunestyret ble funnet å være inhabile til å delta i behandlingen. Dette gjaldt Svein Tufte, Jannet Aksnes og Kristine Grønner Ohnstad. Avgjørelsen av habiliteten til Aksnes og Grønner er brakt inn til Fylkesmannen for lovlighetskontroll i medhold av kommuneloven 59. På møtet 19. juni 2014 stemte kommunestyret over to forslag til vedtak. Det ble først stemt over forslaget til Terje Horvei, hvor Gudvangen Utvikling skulle tildeles tomt 3,4 og 6, samt tomt 7 med fradrag av 700 m2. Dette forslaget fikk falt med åtte mot ni stemmer. Deretter ble det stemt over forslaget fra Monica Finden, som ble enstemmig vedtatt: "Tomt nr 1: Tomt nr. 2 Tomt nr. 3: Aurland hamnevesen/aurland kommune Nordic Venture Nærøy Design Hovedkontor Landbruksavdelingen E-post: Njøsavegen 2, 6863 Leikanger Fjellvegen 11, 6800 Førde Telefon: Postboks 14, 6801 Førde Internett: Telefaks: Telefon: Org.nr Telefaks:

2 2/5 Tomt nr. 4: Gudvangen Utvikling med opsjon på tomt 6 og 7. Tomt nr. 5: Hylland Eftf. med frådrag av ca 100 m2 som vert nytta til mottak av turistavfall. Det skal lagast vegpassasje mellom tomt 2 og 3 på 2 meter breidde og med 2 m buffersone på kvar side frå grensa mot tomt 3 og ned til fjorden. Arealet skal takast frå tomt 3. Årleg leige ved etablering av festeatale vert sett til kr 4,0 pr m2 i 2014, deretter regulering i samsvar med tomtefestelova. Søkjarar som vert tildelt areal må sende søknad om byggeløyve innan utgangen av 2015." Det ble ikke stemt over forslaget fra formannskapet, som var identisk med det administrasjonen hadde foreslått. I saksutredningen er det vist til utlysningen og lagt til grunn at virksomheter som tilbyr flest helårsarbeidsplasser prioriteres. Videre fremgår det at på tidligere næringsareal som Aurland kommune har opparbeidet (A-feltet i Flåm næringsareal i Orøyane), er det lagt opp til festeavtaler. Administrasjonen ser ikke grunn til å fravike dette prinsippet i Gudvangen: "Løysinga med bruk av festetomter fungerer bra og det er ikkje nokon grunn til å fråvike dette prinsippet på dei tomtene ein ev. delar ut i Gudvangen. I Flåm ligg festeavgifta på om lag 5 kr/m2. Av omsyn til likskap overfor dei næringsdrivande vert det rådd til å nytte same prinsipp i Gudvangen." På vegne av din klient Gudvangen Utvikling AS påklaget du vedtaket i brev av 8. juli Det gjøres gjeldende at vedtaket er ugyldig. Dette for det første fordi kommunestyret uriktig la til grunn at representantene Aksnes og Ohnstad var inhabile, videre er habilitetsavgjørelsen ikke tilstrekkelig begrunnet, og til sist vises det til at saken om tomtetildeling ikke var forsvarlig utredet. Med hensyn til virkingene av feilen vises det til at Aksnes' vararepresentant stemte for et annet forslag enn det Aksnes ville ha gjort. Aksnes ville stemt for Gudvangen Utvikling AS' søknad, og dette forslaget ble nedstemt med én stemmes overvekt. Kluge Advokatfirma AS har på vegne av sin klient Nærøydesign kommentert klagen i brev av 4. august Kommunestyret behandlet klagen i møte 18. september 2014 sak 60/14, men fant ikke grunn til å ta klagen til følge. Saken ble deretter oversendt hit for endelig klagebehandling. I saksutredningen har rådmannen etter en konkret vurdering lagt til grunn at avgjørelsen om tildeling av tomteareal er å anse som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, som dermed kan påklages. Om de økonomiske vilkårene er det lagt til grunn at disse er "på lik linje med vanlege privatrettslege vilkår", og det vises i den sammenheng til at gjengs pris for tomtefesteavgift er ca. kroner 5,- per m2, mens det for de aktuelle tomtene kreves kroner 4,- per m2. I brev av 19. september 2014, supplert av begrunnelse i brev av 23. september 2014, krevde du på vegne av din klient utsatt iverksettelse av kommunens avgjørelse 19. juni 2014, sak 50/14. Regelverk Fylkesmannen har fått delegert myndighet til å avgjøre klager som gjelder "enkeltvedtak" etter plan- og bygningsloven, se plan- og bygningsloven 1-9 femte ledd og rundskriv T- 2/09 fra Klima- og miljødepartementet. Forvaltningsloven gjelder med de særlige bestemmelser som er gitt i plan- og bygningsloven, jf. plan- og bygningsloven 1-9 første ledd.

3 3/5 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane skal som klageinstans se til at kommunen under saksbehandlingen har fulgt de lovene, forskriftene og saksbehandlingsreglene som gjelder på området. Fylkesmannen kan under klagebehandlingen prøve alle sider ved vedtaket, også de skjønnsmessige vurderingene kommunen har gjort, jf. forvaltningsloven 34. Ved prøving av det kommunale skjønnet skal Fylkesmannen legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret. For å kunne klage på en avgjørelse i medhold av forvaltningsloven 28, er det et vilkår at det er tale om et "enkeltvedtak". I forvaltningsloven 2 første ledd bokstav a er et "vedtak" definert som: "en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter)" Enkeltvedtak er deretter definert i bokstav b i samme bestemmelse: "et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer" Vilkåret "utøving av offentlig myndighet" skal avgrense enkeltvedtaksbegrepet mot avgjørelser hvor det offentliges handlingsgrunnlag i prinsippet er det samme som for private institusjoner (forretningsdrift, serviceytelser), jf., Ot. prp. nr. 3 ( ) side 54. Etter forvaltningsloven 34 første ledd har klageinstansen plikt til å avvise en klage dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger. Avvisningsvedtak fra klageinstansen kan påklages, med mindre et av unntakene i bokstavene a-d i forvaltningsloven 28 tredje ledd kommer til bruk. I bokstav b går det frem at det ikke er klagerett på avvisningsavgjørelsen dersom "underinstansen har prøvd avvisningsspørsmålet og kommet til at vilkårene for realitetsbehandling er til stede". Fylkesmannens vurdering Fylkesmannen må først ta stilling til om avgjørelsen om tildeling av tomter er et "enkeltvedtak" som kan påklages etter forvaltningsloven 28. Spørsmålet er om avgjørelsen er tatt under "utøving av offentlig myndighet", jf. forvaltningsloven 2 første ledd bokstav a sammenholdt med bokstav b. Eckhoff/Smith legger til grunn at vilkåret "utøving av offentlig myndighet" er avgrenset mot disposisjoner av privatrettslig karakter, som avtaler om kjøp, salg, leie eller lån, jf. Forvaltningsrett, 9. utgave, 2011, side 277. Woxholth har uttalt følgende på side 80 i sin kommentarutgave fra 2011, 5. utgave: "Dersom den begunstigende eller forpliktende avgjørelsen bygger på den offentligrettslige myndighet organet har eller er blitt tildelt gjennom Grunnlov, lov, forskrift eller annet gyldig kompetansegrunnlag, foreligger det offentlig myndighetsutøvelse. På den annen side vil tiltak som har sitt grunnlag i det offentliges eiendomsrett, som regel falle utenfor området for myndighetsutøvelse." Når det gjelder rådighet over offentlig eiendom, presiserer Woxholth deretter at det her kan "forekomme grensetilfelle, der det organ som utøver eierbeføyelser på vegne av det offentlige, skal ivareta særlige offentlige hensyn", jf. side 80. Videre sies følgende på side 82:

4 4/5 "Det må som hovedregel kreves særlige holdepunkter for å anse en disposisjon foretatt av det offentlige som utslag av (offentlig) myndighetsutøvelse, dersom nøyaktig den samme disposisjon kan foretas av private parter. Slike holdepunkter kan foreligge i et regelverk for den aktuelle disposisjon, eller være begrunnet i sterke reelle hensyn." I sak 2008/1649 kom Sivilombudsmannen til at kommunens avslag på søknad om leie av salgsbod på torget i Bergen, ikke var et enkeltvedtak. Det "klare utgangspunktet" var at forvaltning av offentlig eiendom, ikke var utøvelse av offentlig myndighet. At torget var attraktivt for potensielle leietakere, var ikke tilstrekkelig for å gjøre tildeling av salgsplasser til offentlig myndighetsutøvelse. De individuelle avtalene som ble inngått med torghandlerne var i utgangspunktet utslag av kommunens eierrådighet. At det ble betalt leie for salgsplassene, talte også mot at det var tale om et enkeltvedtak. Selv om kommunens utgifter til driften av torget var høyere enn leieinntektene, ble dette ikke avgjørende i motsatt retning. Sivilombudsmannen la vekt på at formålet med utgiftene var å utvikle et sentralt byrom, og ikke å tilgodese leietakerne. Til sist ble det vist til at tildeling av den type leieavtaler det her var tale om, lå klart utenfor de oppgavene det offentlige pliktet å utføre. Aurland kommune har i foreliggende sak avgjort at det skal inngås festeavtaler for det aktuelle næringsarealet i Gudvangen. Det er således tale om en disposisjon av privatrettslig karakter, som foretas med hjemmel i kommunens eiendomsrett. Fylkesmannen legger videre til grunn at festeavgiften ligger nært opp til det som er gjengs pris i området, noe som også taler mot at avgjørelsen er tatt under "utøving av offentlig myndighet". Selv om det primært er næringspolitiske hensyn som ligger bak avgjørelsen om hvilke søkere som tilbys hvilke tomter, har avtalene således også et forretningsmessig preg. På samme måte som i den refererte sak fra Sivilombudsmannen, ligger videre tildeling av denne type festeavtaler klart utenfor de oppgaver det offentlige plikter å utføre. Etter dette finner Fylkesmannen at avgjørelsen ikke er tatt under "utøving av offentlig myndighet". Det er således ikke tale om et enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b sammenholdt med bokstav a. Klagen må dermed avvises, jf. forvaltningsloven 34 første ledd. Ettersom også Aurland kommune har vurdert om tildelingen av næringsareal var å anse som et "enkeltvedtak", har Gudvangen Utvikling AS ikke klagerett på avgjørelsen om å avvise klagen, jf. forvaltningsloven 28 tredje ledd bokstav b. Vedtak I medhold av forvaltningsloven 34 første ledd avviser Fylkesmannen klagen fra Gudvangen Utvikling AS av 8. juli Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven 28 tredje ledd bokstav b. Med hilsen Gunnar O. Hæreid assisterende fylkesmann Anne Kristin Eitungjerde juridisk sjef Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

5 5/5 Kopi: Kluge advokatfirma AS Starvhusgaten 2B 5014 BERGEN v/advokat Hilde Økland Lone Aurland Hamnevesen KF Vangen AURLAND L.Hylland og Sønner eigedom AS 5747 GUDVANGEN Nordic Ventures AS Uttrågata 3, postboks VOSS Elektronisk kopi: Aurland kommune

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem)

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev.

Dere finner en oversikt over dokumentene i saken i kommunens oversendelsesbrev. «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Juridisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 2013/3638 423.1 YRR Vår dato: 24.10.2013 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes

Detaljer

Opphevet - Bergen kommune - klage over vedtak om inndragning av skjenkebevilling - Sjøboden Bergen AS

Opphevet - Bergen kommune - klage over vedtak om inndragning av skjenkebevilling - Sjøboden Bergen AS Saksbehandler, innvalgstelefon Reidun Våge Danielsen, 55 57 22 36 Vår dato 20.02.2015 Deres dato Vår referanse 2015/661 551 Deres referanse Bergen kommune Kontor for skjenkesaker Postboks 7700 5020 BERGEN

Detaljer

TOMTESALG KALLERUDLIA 9

TOMTESALG KALLERUDLIA 9 TOMTESALG KALLERUDLIA 9 Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2013 2013-514/ALJ/BH Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING...

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Hafslund Nett AS 0247 OSLO Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 24.10.2011 2011/21811-6 FM-J Ann Kristin Solheim Våkråk 07.11.2011 VEDTAK I SAK OM INNSYN I AVTALE -

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag 12.04.07 12:50 Side 1 Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen Besøksadresse Akersgata 8, 6. etg. ( inngang Tollbugata ) Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo Telefon 22 82 85 00

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Omgjøring av vedtak - Offentleglova 2 - Østre Toten Eiendomsselskap AS

Omgjøring av vedtak - Offentleglova 2 - Østre Toten Eiendomsselskap AS Østre Toten Eiendomsselskap AS Postboks 24 2851 LENA Deres referanse Dato 04.09.2015 Vår referanse 2014/2067-14 326.1 MRU Saksbehandler Mette Rundsveen, tlf. 61 26 60 42 Avdeling Samordnings- og beredskapsstaben

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Astrid Terese Aam Vår dato Vår referanse Telefon: 57643185 13.11.2014 2014/2239-423.1 E-post: fmsfata@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Dag Henning Hove Skjeldestad 6856 SOGNDAL

Detaljer

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 23.3.2012 og utfyllende kommentarer mottatt her 15.5.2012.

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her 23.3.2012 og utfyllende kommentarer mottatt her 15.5.2012. Fyikesmannen i Troms Romssa Fyl kkamänni Saksbehandler Ole Ramberg Telefon Vår dato 77 64 20 41 21.06.2012 Deres dato 19.03.2012 Vår ref. 2012/1753-7 Deres ref. :..Arkivkode L t 421.4 Harstad kommune -

Detaljer

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandler: rådgiver June Beathe Høgsve Iversen, Fylkesmannen

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ~ Kommunal- og administrasjonsavdelingen Deres ref: Vår dato: 26.09.2006 Saksbehandler: Ane Hoel Vår ref: 2006/949 Arkivnr: 421.4 Verdal eiendomsutvikling as Postboks 90 7651

Detaljer

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 3422197/1 og 3329902/3 14/2676-7 05.09.14 Klage over pålegg om å gi opplysninger etter

Detaljer

Vedtak i klagesak klage på avslått innsyn i elevlister. Steinerskolen på Skjold Bergen kommune.

Vedtak i klagesak klage på avslått innsyn i elevlister. Steinerskolen på Skjold Bergen kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon Johan Sverre Rivertz, 5557 2262 Vår dato 05.10.2012 Deres dato 28.04.2011 Vår referanse 2011/5790 632.9 Deres referanse Steinerskolen på Skjold Harald Skjoldsvei 32 5236

Detaljer

Børsklagenemnden fattet 16. april 2013 vedtak med slik konklusjon:

Børsklagenemnden fattet 16. april 2013 vedtak med slik konklusjon: BØRSKLAGENEMNDEN - SAK 2/2013 Avgjørelse av 26. juni 2013 i sak om krav om dekning av saksomkostninger fremsatt av Intex Resources ASA etter Børsklagenemndens vedtak av 16. april 2013 om opphevelse av

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Deres referanse Vår referanse Dato 2010/3 21. april 2010

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Deres referanse Vår referanse Dato 2010/3 21. april 2010 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Best Event v/ Stig Halvorsen Skibåsen 24 B 4631 Kristiansand Deres referanse Vår referanse Dato 2010/3 21. april 2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlige direkte anskaffelser av snøkanonanlegg med tilhørende trase og vannreservoar. Klagenemnda fant at innklagede oppfyller vilkårene

Detaljer

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan Reglene om dispensasjon etter pbl. av 2008 Reguleringsendringer - saksbehandlingsreglene som gjelder for mindre endringer av reguleringsplan, begrepet mindre endring i reguleringsplan, og ugyldighet ved

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Vår saksbehandler: Bente Barton Dahlberg Vår dato: 27.04.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3556 Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen i Fredrikstad Postboks 92 1662 ROLVSØY Att: Styrets leder TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Lier kommune - Gnr 111/83 fnr 36 - Konglestien 8 - klage på tillatelse til oppføring av solfangere

Lier kommune - Gnr 111/83 fnr 36 - Konglestien 8 - klage på tillatelse til oppføring av solfangere Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: 2014/7647 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Lier kommune Postboks 205 3401 Lier Innvalgstelefon: 32266670 Lier kommune - Gnr 111/83 fnr

Detaljer