Kjøp av tiltak i barneverntjenesten Klage på innstilling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjøp av tiltak i barneverntjenesten Klage på innstilling"

Transkript

1 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Postboks 6538 Etterstad 0606 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: Kjøp av tiltak i barneverntjenesten Klage på innstilling Det vises til anskaffelsesprotokoll for kjøp av tiltak i barneverntjenesten der det fremkommer at Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten v/ avdeling for konserninnkjøp akter å inngå avtale med følgende tilbydere: Familiehjelp AS (tiltak 1 og 2) Forus (tiltak 1) Barnevern tiltaket Aida AS (tiltak 1) Gemt AS (tiltak 1, 2 og 3) Plan B Sosial AS (tiltak 1) Aktiv og Ung AS (tiltak 2) Barnevernkompetanse AS (tiltak 2 og 3) Aleris Ungplan & BOI AS (tiltak 2 og 3) Ditt tiltak AS (tiltak 3) LØFT AS (tiltak 3) Det vises videre til de ovennevnte leverandørenes tilbud der det redegjøres for personalressurser og kvalitet på tjenestene som tilbys. Klage på vurderingen av tilbydernes personalressurser Når det gjelder personalressurser fremkommer det for flere tilbydere at de akter å benytte innleide konsulenter som tilbudt personale i oppdrag innenfor rammeavtalen. I henhold til tilbakemeldinger Ditt tiltak as har fått fra Arbeidstilsynet er dette en ulovlig praksis. Vi påklager derfor tildelingen og mener at konkurransen må avlyses og gjennomføres på nytt med en presisering av krav til arbeidsforhold i tråd med arbeidsmiljøloven. Subsidiært mener vi at tilbydere som beskriver en ulovlig praksis mht bruk av underleverandører må avvises. Klage på vurderingen av tilbydernes kvalitetsbeskrivelse Kvaliteten er poengsatt ved at hver enkelt tilbyder har fått en score som tilsynelatende er vektet 60 % i henhold til konkurransegrunnlaget. Det er imidlertid vanskelig å se det konkrete grunnlaget for den endelige poenggivningen, når det i begrunnelsen rundt enkeltelementer kun sies at «det vektlegges positivt» eller at «det trekkes noe». Det er med andre ord ikke

2 konkretisert hvor mye som trekkes i hvert tilfelle og dermed hvordan den endelige poenggivningen er fremkommet. Det er dermed umulig å få en forståelse av hva forskjellen mellom tilbudene konkret består i. Vurderingene som ligger til grunn for tildelingen er dermed ikke etterprøvbare. Vi mister i realiteten klagemulighet/mulighet til å etterprøve tildelingen ved å påpeke eventuelle konkrete feil og mangler. Om begrunnelsen hadde oppfylt kravene i regelverket kunne denne klagen blitt annerledes og mer konkret utformet, og vi hadde i tillegg fått kunnskap om forbedringsmuligheter foran neste konkurranse. Vi har etterspurt en konkret nærmere begrunnelse der dette fremkommer. Dette er blitt besvart med et avslag på innsyn i dokumentet der dette fremkommer. Det er dermed opp til fylkesmannen å avgjøre dette kravet. Vi påklager derfor tildelingen og mener at konkurransen må avlyses da vektingen av tildelingskriteriet kvalitet ikke er egnet til å konkret beskrive forskjellen mellom tilbudene. Subsidiært mener vi at vektingen av forskjellen mellom tilbudene bør gjøres på nytt i en modell der dette fremkommer klart. Tilbydernes beskrivelse av personalressurser I det som er fremlagt uten sladd i tilbudene fremkommer det referanser til at flere tilbydere i stor grad planlegges å benytte underleverandører i utførelsen av tjenesten. Den konkrete beskrivelsen av personalressursene, som alle tilbydere skal ha vedlagt iflg konkurransegrunnlaget pkt er imidlertid unndratt for fleste, oss inkludert. Vi har bedt om en begrunnelse for dette, men har i skrivende stund ennå ikke mottatt det. Dersom denne beskrivelsen mangler hos enkelte leverandører mener vi at det er en avvisningsgrunn. For Plan B Sosial AS er beskrivelsen av personalressurser vedlagt. De skriver bl.a følgende: PlanB tilbyr en arbeidsstyrke på 21 tiltakspersoner til brukergruppe i deltilbud l som vi søker på. Av disse fagpersonene er fire stykker ansatt og 17 stykker er underleverandører. :: Underleverandørene driver egne foretak og jobber tiltaksarbeid på vegne av PlanB Sosial AS. De deltar på firmaets ukentlige teammøter der de kan diskutere pågående tiltak og de har gjennomfører månedlige gruppeveiledninger med ekstern veileder basert på teaminndelingen i PlanB Sosial AS. :: Arbeidsstyrken er inndelt i team, med egen teamledelse, og hvert team gjennomfører faglige teammøter tre timer pr uke. Intern veiledning med andre fagkonsulenter og med ledelsen er tilgjengelig døgnkontinuerlig. Dette bidrar til at tiltakspersonene og teamene drar veksler på hverandres kunnskap. Teamene gjennomfører også ekstern gruppeveiledning tre timer månedlig.

3 For Familiehjelp AS fremkommer følgende i protokollen fra forhandlingsmøte, samt påfølgende korrespondanse pr mail: Familiehjelpen har 2 ansatt totalt, ellers innleide selvstendig konsulenter. Etter at jeg hadde sendt referatet med underskrift og godkjenning ble jeg oppmerksom på en detalj som ikke er riktig men som antakelig ikke har noen praktisk betydning. Under punkt III har dere skrevet: "Familiehjelp AS er ikke omfattet av reglene om medleverturnus da de er ett enkeltmannsforetak med innleide selvstendige konsulenter". Dette er ikke riktig. Familiehjelp AS er et aksjeselskap, men de som arbeider på Camp Finnskogen har egne enkeltpersonsforetak og er dermed ikke omfattet av reglene om medleverturnus i arbeidsmiljøloven. For Aida AS fremkommer det i egenerklæring om HMS at selskapet ikke har ansatte. For Barnevernkompetanse AS fremkommer følgende i referat fra forhandlingsmøte: Underleverandørene er selvstendig næringsdrivende og må selv inngå egne veiledningsavtaler med eksterne veiledere. I flere av CV-ene for tilbudt personale fremkommer det at vedkommende pr i dag er «Selvstendig konsulent gjennom Barnevernkompetanse as» Arbeidstilsynets vurderinger ved tilsyn hos Ditt tiltak as Ditt tiltak as ble tildelt kontrakt innenfor 4 av 5 delområder (1, 3, 4 og 5) forrige gang rammeavtale på kjøp av tiltak i barneverntjenesten ble inngått. I vårt tilbud beskrev vi den gang, i likhet med flere andre, underleverandører som en vesentlig del av personalressursene våre. Etter at kontrakten ble inngått har vi hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet etterfulgt av en omfattende korrespondanse knyttet til de pålegg som ble gitt. Dette har resultert i at Ditt tiltak as pr i dag har faste og midlertidig ansatte som ivaretar oppdrag innenfor gjeldende rammeavtale. Vi vil her sitere sentrale vurderinger Arbeidstilsynet har gjort i denne saken, samt knytte kommentarer til innholdet: Tilsynsrapport av : Ditt tiltak AS har knyttet til seg personer det er inngått oppdragsavtaler med. De er underlagt faglig og administrativ kontroll av ledelsen. Konsulentene/oppdragstakerne utfører virksomhet knyttet til Ditt tiltak AS kjernevirksomhet, og ikke supplerende tjenester. Antall timer og timesats for det arbeidet som skal utføres er fastsatt på forhand, og kan kun endres etter forutgående tillatelse av daglig leder. Videre får de betalt for sin personlige arbeidsinnsats, og ikke et konkret resultat. Virksomhetens ledelse står ansvarlig for den tjeneste oppdragstakerne gir overfor de som kjøper tjenesten, nemlig barnverntjenesten i den aktuelle kommunen som benytter Ditt tiltak AS som barneverntiltak.

4 Arbeidstilsynet kan ikke se dette på annen måte enn at det reelle forholdet har preg av a være et ordinært tilsettingsforhold for konsulentene/oppdragstakerne. Dette understrekes av de kontrollmekanismene Ditt tiltak AS har etablert overfor den enkelte konsulent/oppdragstaker, og den personlige forpliktelsen konsulent/oppdragstaker har påtatt seg. Vedtak om pålegg av : Ditt Tiltak AS baserer primært virksomheten på avtaler med Oslo kommune. Det er inngått en rammeavtale, men hvert tiltak avtales direkte med bydelene. Et typisk tiltak varierer i lengde fra tre til tolv måneder. Tiltakene er basert på frivillighet fra deltakerens side. Slik Arbeidstilsynet forstår det innebærer rammeavtalen med Oslo kommune og avtale om enkeltoppdrag med bydelene uforutsigbarhet både med hensyn til omfang og varighet av oppdrag. Arbeidstilsynet mener at usikkerhet knyttet til oppdragsmengde ikke tilsier at virksomheten ikke skal ha ansatte arbeidstakere. Dette er virksomhetens risiko. Ditt Tiltak AS anfører at oppdragene er preget av stor frihet og at miljøterapeutene/miljøarbeiderne er avhengig av stor grad av fleksibilitet for å kunne tilpasse seg deltakernes behov og ønsker. Det er nødvendig med tillitt mellom deltaker og miljøterapeutene/miljøarbeiderne. "Tiltakene krever at konsulentene i tillegg til sin fagkompetanse har inngående kjennskap til deltakernes oppvekstmiljø og kulturelle og sosiale "koder". Denne type kompetanse tilbys regelmessig på oppdragsbasis. Behovet for å etablere tillitt mellom deltaker og konsulent gjør det meget krevende, og tidvis faglig uforsvarlig, å løse oppdrag med flere enn en til to konsulenter." Arbeidstilsynet har forståelse for at Ditt Tiltak AS har behov for fleksibilitet og at kvalifikasjoner hos den enkelte miljøterapeut/miljøarbeider er avgjørende for hvilke brukere vedkommende kan arbeide med. Arbeidstilsynet kan imidlertid ikke se at den tjenesten som Ditt Tiltak AS utfører skiller seg vesentlig fra andre tjenester innen barnevern. Generelt kan det sies at det ikke er uvanlig i deler av arbeidslivet at arbeidstakere innen gitte rammer har stor grad av frihet når det gjelder hvordan arbeidsoppgavene skal utføres. Arbeidsoppgaver blir normalt fordelt ut fra den enkelte arbeidstakers kvalifikasjoner. Videre kan det ikke være slik at et det etableres et oppdragsforhold for å omgå arbeidstidsbestemmelsene fordi det er hevdes å være umulig å løse et oppdrag med flere enn en eller to konsulenter. Vi vil i den forbindelse minne om at arbeidstidsbestemmelsene er vernebestemmelser. Som det fremgår ovenfor mener Arbeidstilsynet at det er Ditt Tiltak som har instruksjons- og styringsrett når det gjelder miljøterapeutene/miljøarbeiderne. Det er Ditt Tiltak AS som er ansvarlig for det resultatet som skal leveres Oslo kommune. Dette fremgår for eksempel av rammeavtalen med Oslo kommune at Ditt Tiltak AS ikke kan overdra sine kontraktsforpliktelser uten skriftlig forhåndssamtykke fra Oslo kommune. Miljøterapeutene/miljøarbeiderne stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon. De kan normalt ikke fordele oppgavene til noen andre i sitt sted. Arbeidstilsynet vurderer at miljøterapeutene/miljøarbeiderne som arbeider direkte opp mot brukerne har behov for den beskyttelse som vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven gir.

5 Arbeidstilsynet har i utgangspunktet ingen innvendinger mot at det etableres tilknytningsforhold og virksomheter av ulik karakter. Slike formaliteter kan som tidligere nevnt imidlertid være proforma med det siktemål å unndra seg krav som for eksempel arbeidsmiljølovgivningen stiller. Hvordan partene har klassifisert avtaleforholdet, legger vi i det foreliggende tilfellet ikke betydelig vekt på. Arbeidstilsynet legger i vurderingen ikke vekt på at Oslo kommune har klassifisert konsulentene som oppdragstakere. Vi mener det er det reelle tilknytningsforholdet som er vurderingstema. I utgangspunktet mener vi at dette taler for seg og at det i høyeste grad er relevant for alle virksomheter som tilbyr tjenester slik de er etterspurt i anbudskonkurransen. Arbeidstilsynet viser til at vi som virksomhet har faglig og administrativ kontroll med konsulenter som yter tjenester innen kjernevirksomheten, samt at det er vi står ansvarlig for tjenestene som ytes. Det vises også til at vi ikke kan overdra våre kontraktsforpliktelser uten videre. I anbudskonkurransen har tilbyderne redegjort inngående for hvordan typiske saker kan løses, og det er tilbyderen selv som står for denne beskrivelsen, ikke eventuelle underleverandører tilbyderen planlegger å bruke. Vi mener at en slik beskrivelse kun er reell dersom virksomheten har instruksjons- og styringsrett overfor de medarbeiderne man velger å benytte. Det vises i den forbindelse også til ordlyden i konkurransegrunnlaget der et av dokumentasjonskravene er en «Beskrivelse av de personalressurser leverandøren råder over,..». En slik beskrivelse vil kun være reell dersom man faktisk har faglig og administrativ kontroll og instruksjonsmyndighet. I dette inngår også at man har etablert en organisasjon der det faglige nivået sikres og opprettholdes gjennom strukturert og fast veiledning. Ut i fra tilbakemeldingene fra Arbeidstilsynet vil en slik virksomhet måtte anse sine medarbeidere som arbeidstakere, uavhengig av hvordan man tidligere har klassifisert tilknytningsforholdet. Konsulentavtaler vil dermed være å anse som proforma med den hensikt å unndra seg kravene i arbeidsmiljøloven. Det er derfor åpenbart at Arbeidstilsynet, ved tilsyn i de virksomhetene som baserer seg på underleverandører, vil måtte vedta tilsvarende pålegg som for Ditt tiltak as. Arbeidstilsynet viser til at det er virksomheten som må bære risikoen knyttet til varierende oppdragsmengde. Det har en ganske betydelig kostnadsside å ansette fremfor å benytte underleverandører. I tillegg til risikoen knyttet til oppdragsmengde dreier det seg om feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon, forsikringer og arbeidsgivers ansvar ved sykefravær. Vi må derfor ta dette inn i våre kalkyler når vi beregner våre timepriser. Tilbydere som benytter underleverandører har et helt annet utgangspunkt for sine kalkyler og kan dermed vinne på pris, hvilket vi ser ganske klart i innstillingen, der de billigste også er de som beskriver en omfattende bruk av underleverandører.

6 Arbeidstilsynets vurderinger ved tilsyn hos Barnevernkompetanse as Når det gjelder tilbudet til Barnevernkompetanse AS fremkommer ytterligere noen opplysninger som er interessante. I referatet fra forhandlingsmøtet fremkommer følgende: Barnevernkompetanse AS hadde tilsyn av arbeidstilsynet i mai Det ble ikke gitt noen pålegg. Oppdragskontraktene som er inngått med underleverandører ble godkjente av arbeidstilsynet. Det er for så vidt en sannhet med modifikasjoner at det ikke ble gitt noen pålegg i forbindelse med dette tilsynet. Vi siterer fra tilsynsrapport av Barnevernkompetanse AS begynte som et enkeltmannsforetak i Arbeidstilsynet forstår det slik at kjernevirksomheten til Barnevernkompetanse er å leie ut og formidle personer og tjenester til ulike barneverntjenester rundt om i landet. Vi siterer videre fra vedtak om pålegg av : Vi henviser til tilsynsrapport av 25. januar 2012 for begrunnelse og gir følgende pålegg: Barnevernkompetanse AS skal vurdere tilknytningsformene i virksomheten, og inngå skriftlig arbeidsavtale der det foreligger et arbeidsforhold. Lovhjemmel: arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd Arbeidstilsynet anser pålegget som oppfylt som når vi har mottatt: - Kopi av utkast til arbeidsavtale - Oversikt over personer eller virksomheter som Barnevernkompetanse AS etter gjennomgangen mener er oppdragstakerforhold - Redegjørelse for vurderingen(e) der tilknytningsformen videreføres som oppdragsavtale Påleggene ble besvart i brev av der det bl.a vises til følgende: Underleverandørene er ved utførelsen av det enkelte oppdrag underlagt oppdragsgiverens kontroll og instruks. Barnevernkompetanse AS har ikke instruksjonsmyndighet knyttet til underleverandørenes utførelse av konkrete arbeidsoppgaver for Barnevernkompetanse AS' oppdragsgivere. Barnevernkompetanse AS' kontroll er normalt begrenset til kontroll av timelister, med mindre det foreligger omstendigheter som tilsier ytterligere kontroll. Besvarelsen i forhold til påleggene ble godtatt i brev av der det bl.a fremkommer: Arbeidstilsynet ønsker å presisere at det er det reelle innholdet i arbeidsoppgavene/oppdraget som avgjør hvorvidt "underleverandørene" eller frilansere med eget firma" skal omfattes av arbeidsmiljølovens vernebestemmelser. Arbeidstilsynet kjenner ikke oppdragene til den enkelte "underleverandør" eller "frilanser med eget firma" godt nok til å kunne vurdere dette.

7 Da Arbeidstilsynet har vurdert spørsmålet om arbeidstakere kontra underleverandører annerledes for Barnevernkompetanse enn for Ditt tiltak, gjør vi spesielt oppmerksom på følgende: Arbeidstilsynets vurderinger av Ditt tiltak er gjort ut i fra rammeavtalen på barneverntiltak og de tjenestene som tilbys innenfor denne. Denne rammeavtalen er i det vesentlige likelydende med den rammeavtalen som nå skal inngås. Vurderingen av Barnevernkompetanse tar utgangspunkt i at kjernevirksomheten deres er utleie og formidling av personer og tjenester til barneverntjenesten. Arbeidstilsynet vurderer åpenbart denne forskjellen som vesentlig med hensyn til adgangen til å klassifisere medarbeidere som underleverandører. Det synes som et vesentlig moment hvem som er ansvarlig for tjenestene som leveres og hvem som har instruksjonsmyndighet. Ved utleie av f.eks saksbehandlere til barneverntjenesten har konsulenten et direkte ansvar for tjenesten som tilbys og det er den enkelte barnevernleder som har direkte instruksjonsmyndighet overfor den innleide konsulenten. Når det derimot dreier seg om utførelsen av en tjeneste i henhold til leverandørens kvalitetsbeskrivelse er leverandøren ansvarlig for tjenesten og har følgelig instruksjonsmyndighet overfor sine medarbeidere.

8 Oppsummering: I konkurransegrunnlaget er det et krav at tilbyderne redegjør for personalressursene de råder over. Videre er det et krav at tilbyderne har en detaljert beskrivelse av hvordan tjenestene skal leveres. Flere av tilbyderne har innleide konsulenter som en vesentlig del av personalressursene i tilbudet. Denne praksisen er vurdert av Arbeidstilsynet gjennom tilsyn hos Ditt tiltak as, og vurderingen er gjort spesielt med henblikk på gjeldende rammeavtale på barneverntiltak. Ny rammeavtale skiller seg ikke vesentlig fra forrige avtale. Arbeidstilsynets vurderinger har dermed relevans også for andre tilbydere i denne sammenhengen. Arbeidstilsynet vurderer at tjenestene som tilbys innenfor rammeavtalen i det vesentlige fordrer at det tilbudte personalet er ansatt. Tilbydere som baserer sitt tilbud på underleverandører har dermed konsulentavtaler med personalet som må anses å være proforma og dermed ulovlige. Vi er inneforstått med at Oslo kommune ikke kan pålegge tilbydere å ansette personale, men kommunen kan og bør unngå å inngå kontrakter der man er gjort kjent med en ulovlig praksis. Begrunnelsen som er gitt for vektingen av tildelingskriteriet kvalitet er ikke tilfredsstillende. Det er gitt en samlet poengsum for hver tilbyder der begrunnelsen er en kvalitativ beskrivelse av enkelte deler i anbudet. Det fremkommer ikke hvor mye de enkelte delene eventuelt trekker poengsummen opp eller ned. Det er dermed umulig å vurdere tilbudene opp mot hverandre på dette tildelingskriteriet. Avslutningsvis minner vi om at spørsmålet om ansatte kontra underleverandører også har betydning for leverandørens ansvar knyttet til arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Dette vil, slik vi forstår Arbeidstilsynets vurderinger, først og fremst ha konsekvenser for døgnbemannede tiltak som avlastningstjenestene under tiltak 2. Med hilsen Jon Sandvold Daglig leder Ditt tiltak as Kopi: Arbeidstilsynet v/ Kristin Austad

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet B-rundskriv nr.: B/04-2013 Dokument nr.: 13/00903-1 Arkivkode: 0 Dato: 28.06.2013 Saksbehandler: KS forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet Høyesterett

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om medisinske forbruksvarer. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Reinertsen AS v/ advokat Frode Henning Antonsen Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1234 Pirsenteret 7492 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tenders Norge v/ Christine Fleischer Bygdøy Allé 14 0262 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0120-8 25.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler for anskaffelse av arkitekt- og rådgivningstjenester. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref. 11/2262. Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige forhold for medlemmer i Oslo forliksråd

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref. 11/2262. Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige forhold for medlemmer i Oslo forliksråd 1 8 OKT2011 DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. 201010375-/IDS Vår ref. 11/2262 Dato ig.10.2011 Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, melding om avvisning Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider på Rogne

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Asplan Viak AS Att: Jostein Rinbø Postboks 6723 7490 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato 2010/25 18.11.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/76 den 14. juni.2004

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/76 den 14. juni.2004 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling om kjøp av barneverntjenester. Som ett av tildelingskriteriene ble det opplyst at det ville bli innhentet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier:

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier: Innklagede kunngjorde en konkurranse for kjøp og transport av varmmat til to sykehjem med tilhørende dagsentre. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av tilbud i

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokatfirmaet Stenstrup Stordrange Da Att. advokat Svein Tømmerdal Postboks 377 6001 ÅLESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/150 2. juli 2010 Avvisning

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser SJT Miljø AS Postboks 43 4367 NÆRBØ Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0124-8 28.08.2012 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser VITO teknisk entreprenør AS Att. Vidar Lien Nedre Eikervei 65 3048 Drammen Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gjennomsiktighet, etterprøvbarhet

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gjennomsiktighet, etterprøvbarhet Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Gjennomsiktighet, etterprøvbarhet Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakthold/sikkerhetstjenester. Klagenemnda

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av drift av to ordinære statlige mottak for asylsøkere. Klagenemnda fant at

Detaljer

INNLEIE ELLER ENTREPRISE?

INNLEIE ELLER ENTREPRISE? INNLEIE ELLER ENTREPRISE? En veileder for tillitsvalgte Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggherreombud i forbindelse med byggearbeid knyttet til Svolvær politistasjon. Klager ble først

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakt- og servicetjenester til Oslo Bussterminal. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Referanser"

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Coor Service Management Bergen AS Postboks 1091 5809 BERGEN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0015-9 21.11.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering av en barnehage. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket om offentlige

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av medisinsk forbruksmateriell. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

NOR 012-2012 Helsevikarer til Bergen kommune med flere

NOR 012-2012 Helsevikarer til Bergen kommune med flere NOR 012-2012 Helsevikarer til Bergen kommune med flere Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/32752198.aspx Ekstern anbuds referanse ID 201203021 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Marianne Kartum 28.08.2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av drift av et ordinært statlig mottak. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser AgderHMS AS Storgata 2 4794 LILLESAND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/317 13.12.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Webstep AS Lars Hillesgate 20 A 5008 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2010/47 16.04.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Campbell & Co Advokatfirma AS Att. Advokat Jon Schjerpen Ruud Postboks 166 2391 Moelven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Lab1 AS Postboks 262 1300 SANDVIKA Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0178-13 22.05.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekttjenester for prosjektering av tilbygg og rehabilitering på Skudenes barneskole. Klagenemnda

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtaler på vikartjenester av helse- og omsorgspersonell. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om helsevikarer. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt kravet til forutberegnelighet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Andreas Wahl, og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Andreas Wahl, og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av utvikling og drift av et kompetanseprogram for reiselivsnæringen. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse vedrørende kjøp av tjenester til heldøgns miljøterapeutisk omsorgstilbud til en bruker. Klagenemnda fant at

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker JSI Jobbkompetanse AS Skippergata 121-123 4327 SANDNES Norge Deres ref.: Vår ref.: 2016/0030-9 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 25.04.2016 Avvisning av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. "Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 %

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 % Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om en rammeavtale for levering av møbler blant annet til skoler og barnehager. Klagenemnda fant at det angitte tildelingskriteriet

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Ronda AS Randabergveien 308 4070 RANDABERG Norge Trygvald Thorsen Deres ref.: Trygvald Thorsen Vår ref.: 2015/0111-8 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 01.12.2015

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stiftelsen Vekst Att. Vibeke Olsen Postboks 641 Sentrum 0106 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/231 03.06.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav:

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav: Innklagede hadde kunngjort en konkurranse med forhandling vedrørende anskaffelse av et boligforvaltningssystem. To leverandører som ikke var kvalifisert, ble likevel invitert til forhandlinger, og kontrakt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser 16-3 (3). I en konkurranse med forhandling ble klager ikke invitert til forhandlinger på grunn av for høy pris. Klagers tilbud

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokatfirmaet Frøstrup Løitegaard DA Postboks 73 3901 PORSGRUNN Norge. Deres ref.: Vår ref.: 2014/0115-9 Saksbehandler: Peter Aadland Dato: 18.02.2015 Avvisning

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Polofas AS 3290 STAVERN Deres referanse Vår referanse Dato 2009/104 30.11.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage på offentlig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn om inngåelse av rammeavtale for jobbsøkerkurs. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser O. B. Wiik AS Att. Lars Dalgaard Industriveien 13 2020 SKEDSMOKORSET Deres referanse Vår referanse Dato 2010/164 18.02.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av anleggsarbeid i forbindelse med opparbeiding av tomt for jazz- og teaterhus i Molde sentrum. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 1. april 2009. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Alfa Dykk AS Svelvikveien 81 3039 DRAMMEN Norge Deres ref.: Vår ref.: 2014/0088-14 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 09.02.2015 Avvisningsbeslutning i klagesak

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS Postboks 7086 St. Olavs Plass 0130 OSLO Kristine Wang Deres ref.: Linda Astor/advokat Kristine Wang Vår ref.: 2015/0033-12

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 15. oktober 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Semco AS Att. Gunnar Pedersen Postboks 29 1324 LYSAKER Deres referanse Vår referanse Dato 2009/91 13.11.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en konkurranse medforhandlinger vedrørende overvåkning og Jjernstyring avpumpestasjoner og renseanlegg. Klagenemnda kom til at innkiagede

Detaljer

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter KONKURRANSEGRUNNLAG Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter Sak HTU/001 Tilbudsfrist: 28.10.15 Kl. 12:00 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser JProfessionals AS v/ daglig leder Runar Bell Olav Ryes plass 3B 0552 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2011/257 12.01.2012 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for kommunikasjonstjenester. Klager anførte at innklagede hadde brutt de grunnleggende

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser CustomPublish AS Møllergata 24 0179 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0204-6 01.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2004/24

Klagenemndas avgjørelse 20. desember 2004 i sak 2004/24 Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en åpen anbudskonkurranse for rehabilitering/omtekking av tak, vurderte innklagede leverandørenes kvalifikasjoner samtidig med tilbudsevalueringen i forhold til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 6. september 2010 i sak 2010/200

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 6. september 2010 i sak 2010/200 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse om parallelle rammeavtaler vedrørende tjenester fra arkitekter og rådgivende ingeniører. Klagenemnda kom til at innklagede

Detaljer

(2) Kontraktsbetingelsene fremgikk av vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget:

(2) Kontraktsbetingelsene fremgikk av vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for produksjon og distribusjon av sendinger via innklagedes nettsider. Klagenemnda aksepterte bruken av tildelingskriteriet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Påstand om uegnet tildelingskriterium. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokatfirmaet Johnsrud Skjærstad & Co AS Postboks 194 2302 HAMAR Norge Stein Hervik Deres ref.: Vår ref.: 2015/0014-6 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 30.03.2015

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av kirurgiske tjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket om

Detaljer

Klagcnemnda for offentlige anskaffelser

Klagcnemnda for offentlige anskaffelser Klagcnemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en begrenset konkurranse medforhandling for avtale om revisjon av regnskap ogforvaltningsrevisjon av tre kommuner. Klage nemndafant at innkiagede

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anbud Fyrlyset og Jobben

Konkurransegrunnlag. Anbud Fyrlyset og Jobben Konkurransegrunnlag Anbud Fyrlyset og Jobben 1. Innledning Mandal kommune er Norges sydligste kommune med omtrent 16.000 innbyggere. Kommunen er ansvarlig for en rekke offentlige tjenester, herunder tilbud

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en konkurranse medforhandling vedrørendefjerning av gammelt gulv og legging av nytt i tillegg til diverse endringer/omgjoringer. Klagenemndafant

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokat Tore Flaatrud Pb 6644 St.Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/282 26.02.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01 Mediebyråtjenester Versjon 01 1 INNLEDNING... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.3 Oppdragets omfang... 3 1.4 Lovanvendelse... 3 1.5 Kontraktens varighet...

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Leadership Foundation Fredensborgsveien 24D 0177 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0114-16 21.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale(r) for kjøp av bøker og media til folkebibliotekene i seks kommuner. Klagenemnda fant

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokat Richard Koester Postboks 442 Nesttun 5853 BERGEN Deres ref.:richard Koester Vår ref.: 2015/0067-8 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 09.09.2015 Avvisning

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Oslo Epoxybelegg AS Berghagan 5 1405 LANGHUS Norge. Deres ref.: Vår ref.: 2014/0112-6 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 18.02.2015 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Saksnummer: 1502944 Tilbudsfrist: 14.08.15 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser AV Design Lys Lyd Bilde AS Ulvenveien 88 0581 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2008/71 07.10.2008 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, forpliktelseserklæring, tildelingsevaluering Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler

Detaljer

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10 SAMMENDRAG 11/1687 En kvinne mener [instituttet hun arbeidet på] la vekt på hennes uttak av foreldrepermisjon da de skulle ansette en prosjektmedarbeider for en forlenget prosjektperiode. Ombudet kom frem

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge.

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for tiltak beregnet på langtidsledige med behov for veiledning og bistand

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Prima Renhold AS Att: Daglig leder Mansour O. Ashtiani Agathe Grøndalsgt.44 0478 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2010/286 08.11.2010 Avvisning av klage på

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om leie av paviljonger til Nattland oppveksttun. Klagenemnda fant at innklagede har

Detaljer

(2) Av både kunngjøringen og konkurransegrunnlaget fremgikk det at kursperioden var 09.02.2004-14.05.2004.

(2) Av både kunngjøringen og konkurransegrunnlaget fremgikk det at kursperioden var 09.02.2004-14.05.2004. Klagenemnda kom til at en frist på én dag til å fremsette nye opplysninger under forhandlingene var for kort, og dermed i strid med kravet til god forretningsskikk. Klagenemndas avgjørelse 23. mai 2005

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Bentzen Transport AS Brobekkveien 107 0582 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0307-11 14.10.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser COWI AS Att: Regiondirektør Sverre Ottesen Postboks 6051 Bedriftssenteret 5892 BERGEN Deres referanse Vår referanse Dato 2010/290 27.01.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygningsmessige arbeider i forbindelse med bygging av ny sentralarrest i Oslo. Klagenemnda fant

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler med flere leverandører om levering av vikartjenester på fagområdene helse/sosial og barnevern,

Detaljer