ALLMENT DELEGASJONSREGLEMENT FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE Sist oppdatert: Fylkestingsmøte , sak 45/12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALLMENT DELEGASJONSREGLEMENT FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE Sist oppdatert: Fylkestingsmøte 14.06.12, sak 45/12"

Transkript

1 ALLMENT DELEGASJONSREGLEMENT FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE Sist oppdatert: Fylkestingsmøte , sak 45/12 KAP 1. GENERELT 1.1 Heimel, definisjon Dette reglementet er utarbeidet på grunnlag av lov om kommunar og fylkeskommunar av nr. 107, aktuelle særlover og ulovfesta regler om delegering. Delegering vil seie overføring av mynde frå eit organ til eit anna. Det rettslege innhaldet av eit delegeringsvedtak er at den ein delegerar til kan treffe avgjerder innan vedtaket sine rammer på vegner av det delegerande organet, og med same rettsverknader. Delegering av mynde inneber ikkje at det delegerande organet gir frå seg myndet eller ansvaret på vedkomande område. Den som delegerer mynde kan når som helst ta tilbake det myndet som er delegert (oppheve delegasjonsvedtaket). Dessutan kan det delegerande organet gje generelle eller konkrete instruksar om korleis det underordna organet skal avgjere saker, eller det kan før vedtak er fatta i det underordna organet, beslutte at det sjølv vil treffe avgjerd i ei bestemt sak som ligg innafor ramma av eit generelt delegasjonsvedtak, med bindande verknad også for det underordna organet. Endeleg kan det delegerande organet ta vedtaket i det underordna organet opp til ny vurdering og omgjere det, i same omfang som det kunne omgjort sitt eige vedtak, det vil i praksis seie i tilfelle der fylkeskommunen ikkje er bunde i høve til tredjemann. 1.2 Føremål Føremålet med delegasjonsreglementet er å fremje effektiv sakshandsaming og avgjerdstaking ved å fordele vedtaksmynde til optimalt avgjerdsnivå, under omsyn til behovet for reell politisk styring/kontroll, effektiv ressursutnytting og rettstryggleik. 1.3 Særskilte delegasjonsreglement Delegering av mynde i budsjett- og økonomisaker, og i personalsaker (tilsetjing, permisjonar m.v.), vert fastsett i særskilte reglement og vedtak. Reglane i kapittel 1 og 2 i dette reglementet gjeld også i forhold til delegering fastsett i særskilte reglement eller vedtak. 1.4 Myndefordeling Fylkestinget Fylkestinget er ifølgje kommunelova 6 det øverste organet i fylkeskommunen og gjer vedtak på vegner av fylkeskommunen i alle saker dersom anna ikkje følgjer av lov eller fylkestinget sine delegasjonsvedtak. Fylkestinget har all mynde som ikkje positivt er lagt til andre organ.

2 Fylkestinget kan delegere mynde til fylkeskommunale politiske organ og til fylkesrådmannen med unnatak for dei tilfelle der myndet er lagt til fylkestinget selv, såkalla delegasjonssperre Fylkesordføraren Fylkesordføraren er fylkeskommunen sin rettslege representant. Han/ho underskriv på vegner av fylkeskommunen, jfr. kommunelova 9, dersom myndet ikkje er lagt til andre Fylkesutvalet Fylkesutvalet tek avgjerd i saker som ikkje vert avgjort i fylkestinget og i saker der avgjerdsmynde ikkje er lagt til underordna organ, jfr elles reglementet for fylkesutvalet og myndefordelinga i kap. 3 og 4 nedanfor. Fylkesutvalet har mynde til å ta avgjerd i saker som skulle vore avgjort i fylkestinget når det er naudsynt at det vert teke avgjerd så snart at det ikkje er tid til å kalle inn til møte i fylkestinget, jfr. kommunelova 13. Melding om vedtak truffe i medhald av denne bestemmelsen skal verte forelagt fylkestinget i dette sitt neste møte Hovudutvala Hovudutvala sitt mynde er fastsett i reglementa for dei einskilde utvala og i kap. 3 og 4 i dette reglementet, samt i særskilde delegasjonsvedtak. Hovudutvala kan gje fråsegner til lovutkast, planar m.v. på vegner av fylkeskommunen når fråsegna har ei klår sektoravgrensing og ikkje rører ved spørsmål av prinsipiell rekkevidde eller kan tenkjast å ha konsekvensar for fylkeskommunen sin økonomi. Fråsegna skal ekspederast frå fylkesordføraren som avgjer om den likevel skal leggjast fram for fylkesutval eller fylkesting Fylkesrådmannen Fylkesrådmannen er den øverste leiaren for den samla fylkeskommunale administrasjonen, jfr. kommunelova 23. All delegering frå politiske organ til administrasjonen skal skje til fylkesrådmannen. Fylkesrådmannen avgjer sjølv vidaredelegering. Fylkesrådmannen har mynde til å ta avgjerd i einskildsaker og typar av saker som ikkje er av prinsipiell betydning. Dette vil vere saker av mindre rekkjevidde og rutinemessig karakter i samsvar med innarbeidd praksis gjennom tidlegare vedtak i einskildsaker. Fylkesrådmannen kan i hastetilfelle gje fråsegn til lovutkast, planar m.v. Det skal då takast atterhald om politisk klarering etterpå. Fråsegna skal leggjast fram for det aktuelle politiske organet i fyrstkommande møte. Fylkesrådmannen kan og gje fråsegner på vegner av hovudutvala etter samråd med hovudutvalsleiar. Fylkesrådmannen vert delegert mynde til å underskrive avtalar i dei tilfella han også har mynde til å inngå avtalen. Fylkesrådmannens mynde er elles fastsett i kap. 3 og 4 i dette reglementet, i andre fylkeskommunale reglement og i eigne delegasjonsvedtak.

3 I saker der fylkesrådmannen eller andre i administrasjonen gjer vedtak etter delegert mynde skal vedkomande hovudutval orienterast om vedtaket. Dette gjeld likevel ikkje vedtak i personalsaker og andre kurante enkeltvedtak som ikkje er av prinsipiell betydning. Fylkesrådmannen har ansvaret for å iverksetje vedteke budsjett. Fylkesrådmannen har tilvisingsfullmakt for alle utgifter og inntekter på budsjettet, utanom budsjettet for fylkesrevisjonen og kontrollutvalet. KAP 2. NÆRARE OM DELEGERING 2.1 Bruk av delegert mynde/fullmakt All delegert mynde skal utøvast i samsvar med dei sakshandsamingsreglane som følgjer av lover, forskrifter og god forvaltningsskikk, og elles innafor plan- og budsjettrammer som er fastsette av fylkestinget eller anna overordna fylkeskommunalt organ. 2.2 Vidaredelegering Fylkesutvalet og hovudutvala har høve til å vidaredelegere delegert mynde dersom ikkje anna er bestemt. Fylkesrådmannen skal ha melding om all vidaredelegering slik at ein alltid kan ha ei samla oversikt over all delegering. Fylkesrevisjonen skal og ha slik melding. Fylkesrådmannen har høve til å vidaredelegere delegert mynde dersom anna ikkje er bestemt i dette reglementet eller vedtak. Fylkesrådmannen avgjer om mynde delegera frå han til andre i administrasjonen skal kunne delegerast vidare. 2.3 Tilbaketrekking av delegert mynde Delegert mynde kan når som helst trekkjast attende. Før det er fatta vedtak kan eit overordna organ krevje å få ei sak til avgjerd som elles skulle ha vore avgjort av eit underordna organ i samsvar med delegert mynde. Det overordna organet kan gje generelle eller konkrete instruksar om korleis det underordna organet skal avgjere saker etter delegert mynde. 2.4 Omgjering kontroll Eit overordna organ kan av eige tiltak gjere om eit vedtak frå underordna organ i samsvar med reglane i forvaltningslova 35. Gjennom kontrollutvalet fører fylkestinget det øvste tilsyn med at delegert mynde vert utøvd i samsvar med reglar og intensjonar for delegering, og fylkestinget kan når som helst kalle attende fullmakter som er gjevne etter dette reglementet eller andre reglement og vedtak.

4 2.5 Rett til å la vere å bruke delegert mynde Organ eller person som har fått delegert mynde kan i særskilte tilfelle overlate til overordna organ å ta avgjerd i ei konkret sak. 2.6 Mynde i klagesaker Delegert mynde omfattar også mynde til å handsame ei forvaltningsklage som underinstans. Ved delegering frå fylkesrådmannen til andre i administrasjonen er det fylkesrådmannen som skal ha funksjonen som underinstans. KAP 3. DELEGERING AV FORVALTNINGSMYNDE ETTER SÆRLOVGIVNING 3.1 Lov om taubaner og løypestrenger av nr. 1 Fylkeskommunens mynde til å gje fråsegn til søknader om anlegg av taubaner, herunder skitrekk, jfr. taubaneforskriften 6f, vert 3.2 Lov om erverv av vassfall, bergverk og annen fast eiendom m.v (industrikonsesjonslova) av nr. 16 Fylkeskommunens mynde etter 24 til å gje fråsegn i saker om søknad om konsesjon vert delegert til fylkesutvalet. 3.3 Lov om vassdragsregulering av nr. 17 Fylkeskommunens mynde etter 6 til å gje fråsegn i saker om vassdragsregulering, her medrekna konsesjonssøknader, ligg til fylkestinget. Fylkeskommunens mynde etter 11 til å disponere midlar som er opparbeidde i Vassdragsreguleringsfondet, vert delegert til fylkesutvalet. 3.4 Lov om friluftslivet av nr. 16 Fylkeskommunens mynde etter 22 og 24 til å opptre, klage og i tilfelle reise søksmål for å ivareta ålmenta sine interesser i alle saker av interesse for friluftslivet, og i saker om innskrenkning av ferdsleretten, vert delegert til fylkesutvalet. 3.5 Lov om undersjøiske naturforekomster av nr. 12 Fylkeskommunens mynde til å gje tillatelse for undersøking og utnytting av skjelsand, sand og grus etter 2 vert delegert til fylkesutvalet. 3.6 Veglov av nr. 23 Fylkeskommunens mynde som vegstyresmakt for fylkesvegar etter 9, vert delegert til hovudutval for infrastruktur.

5 Fylkeskommunens mynde etter 3 til å gje fråsegn til opptak av fylkesveg, kommunal veg eller privat veg som riksveg vert delegert til hovudutval for infrastruktur. Fylkeskommunens mynde etter 4 til å ta opp kommunal eller privat veg som fylkesveg vert delegert til fylkesutvalet. Fylkeskommunens mynde etter 7 til å gje fråsegn om nedlegging eller omgjering av riksveg til fylkesveg eller kommunal veg, eller til å fatte vedtak om nedlegging eller omgjering av fylkesveg til kommunal veg, vert delegert til hovudutval for infrastruktur. Fylkeskommunens mynde etter 8, jfr. 7, til å omdisponere mindre parsellar av fylkesveggrunn som er vorte til overs ved omleggingsarbeid m.v., vert delegert til fylkesrådmannen. Avgjerd om at vedkomande kommune skal syte for eigedomsinngrep etter 49 og 50, jfr. 60, når fylkeskommunen har gjort vedtak om bygging eller utbetring av fylkesveg, vert Avgjerd om at fylkesvegstrekningar i ein kommune skal haldast ved like av kommunen, vert Fylkeskommunens mynde etter 29 til å fastsetje større byggjegrense enn 50 m vert delegert til fylkesrådmannen. Fylkeskommunens mynde etter 38 til i planleggjingsfasen å vedta råderettsavgrensing for grunn innafor byggjegrensa vert Fylkeskommunens mynde som klageorgan i avkjørslesaker, gjerdesaker, saker om byggverk m.v. etter lovas kap. V, vert delegert til Telemark fylkeskommunale klagenemnd. Fylkeskommunens mynde etter 57 til å gje løyve til å gjere mindre inngrep m.v. på eigedomsområdet for offentleg veg, vert Fylkeskommunens mynde etter 62, 4. ledd til innhenting av og standardisert rapportering av naudsynte data som gjeld det offentlege vegnettet og trafikken på det, vert delegert til fylkesrådmannen. 3.7 Lov om naturvern av nr. 63 Fylkeskommunens mynde etter 18 til å uttale seg i saker der det skal gjerast vedtak om vern eller freding vert delegert til fylkesutvalet. 3.8 Lov om vaksenopplæring av nr. 35 Fylkeskommunen sitt ansvar etter 4 for å fastsetje plan for vaksenopplæringa i fylket og utvikle denne opplæringa, vert delegert til hovudutval for kompetanse. Mynde etter 8 til å ta avgjerd om avvik frå den normalarbeidsdelinga mellom offentlege utdanningsinstitusjonar og friviljuge studieforbund som lova legg opp til, vert delegert til hovudutval for kompetanse.

6 Fylkeskommunens mynde etter 4 til å tildele tilskot til friviljuge organisasjonar som driv vaksenopplæring vert delegert til hovudutval for kultur og identitet. Mynde etter 19 til å fastsette reglar for tilskudd til vaksenopplæring til studieforbunda vert delegert til hovudutval for kultur og identitet. 3.9 Lov om kulturminne av nr. 50, jfr. forskrift om fagleg ansvarsfordeling av nr. 8785, samt forskrift om delegering av mynde etter kulturminnelova av nr. 351 Fylkeskommunens mynde etter lovas 3 til å avgjere om marka over eit automatisk freda kulturminne framleis kan nyttast til beite m.v., og om pløying og anna jordarbeide djupare enn tidlegare kjem i konflikt med det automatisk freda kulturminnet, vert delegert til fylkesrådmannen. Fylkeskommunens mynde etter 6 til å fastsetje sikringssone rundt automatisk freda kulturminne, vert Fylkeskommunens mynde etter 8 til å motta meldingar om tiltak som kan verke inn på automatisk freda kulturminne, vert Fylkeskommunens mynde etter 9 til å motta planar og gje uttale om tiltak som kjem inn under reglane om undersøkingsplikt, vert Fylkeskommunens mynde etter 11 til å søke etter, registrere og vedlikehalde automatisk freda kulturminne, med unnatak av dei kulturminne som ved forskrift er lagt til Riksantikvaren, vert Mynde etter 12, 7. ledd til å opptre på fylkeskommunen sine vegner og tre inn i høgaste bod når lause kulturminne vert seld på auksjon, vert Fylkeskommunens mynde etter 13 til å motta meldingar om funn av lause kulturminne vert Fylkeskommunens mynde etter 15a til i særlege tilfelle å gjere unnatak frå vedtak om freding og fredingsføresegner som ikkje medfører vesentlege inngrep i det freda kulturminnet, vert Fylkeskommunens mynde etter 17 til å undersøkje og gje pålegg om istandsetting ved forsømt vedlikehald av freda byggverk, anlegg m. v., og oppfølging av pålegg om istandsetjing, vert Fylkeskommunens mynde etter 18 til å motta melding om freda bygning, anlegg m.m. som er skada ved brann eller liknande og avgjere om denne skal setjast i stand eller byggjast opp att, vert Mynde etter 18, 2. ledd til å motta melding når forsikringstilfelle er inntrådt og bestemme at forsikringssummen ikkje skal utbetalast før saka er avgjort, vert

7 Fylkeskommunens mynde etter 19 til i særlege tilfelle å gjere unnatak frå vedtak om freding og fredingsføresegner for tiltak som ikkje medfører vesentlege inngrep i det freda området, vert Mynde etter 21 til å gjennomføre skjøtsel i områder freda etter 19 og 20, vert delegert til fylkesrådmannen. Fylkeskommunens mynde etter 22 til å gje uttale i saker om endeleg freding vert delegert til hovudutval for kultur og identitet. Fylkesrådmannen vert delegert mynde etter 22 nr. 4 til å fatte vedtak om mellombels freding inntil Riksantikvaren har avgjort saka. Mynde etter 25 til å motta melding, søknad m.v. om tiltak som vert omfatta av lova, vert 3.10 Lov om kartlegging, deling og registrering av grunneigedom (delingslova) av nr. 70 Fylkeskommunens mynde etter 2-1 til å krevje kartforretning, vert delegert til fylkesrådmannen. Fylkeskommunens mynde til å krevje delingsforretning til grunn som er ervervet til veg- eller jernbaneføremål etter 3-1, litra g, vert 3.11 Lov om vern mot forureiningar og om avfall (Forureiningslova) av nr.6 I saker der fylkeskommunen eventuelt blir forureiningsmynde etter 81, vert myndet delegert til fylkesrådmannen Lov om viltet av nr. 38. Fylkeskommunens mynde etter 21 til å gje dispensasjon frå forbodet mot å drive jakt frå motorbåt eller anna flytande eller svevande fartøy drive fram med motor, nærare land, herunder holmar og skjær, enn 2 kilometer, vert Fylkeskommunens mynde etter 37 og 38 til å godkjenne reglar for felles viltområde som omfattar eigedomar som ligg i fleire kommunar, vert delegert til fylkesutvalet. Fylkeskommunens mynde etter 51, 1. ledd til å godkjenne skotpremie for viltartar som har jakttid og gjer skade, vert 3.13 Lov om tannhelsetenesta av nr. 54 Fylkeskommunens mynde til å fastsette bestemmelser om tannhelsetenester til vaksent betalande klientell etter lovas 1-3 vert delegert til hovudutval for kultur og identitet. Fylkeskommunens ansvar og mynde til å planleggje, organisere og tilretteleggje den offentlege tannhelsetenesta etter lova 1-3a, vert delegert til hovudutval for kultur og identitet.

8 Fylkeskommunens ansvar og mynde for samordning av Den offentlege tannhelsetenesta og privat sektor etter lova 1-4, vert delegert til hovudutval for kultur og identitet. Fylkeskommunens mynde etter 1-5 til å påleggje helsepersonell å gje opplysningar til bruk for planleggjing m.v. av tannhelsetenesta, vert Fylkeskommunens mynde etter 4-2 til å inngå avtalar med privatpraktiserande tannlegar vert Mynde til å inngå avtalar med fylkeskommunalt tilsette tannlegar om privat praksis og leige av tannklinikk vert Mynde til å inngå samarbeidsavtalar med andre fylkeskommunar om den offentlege tannhelsetenesta etter lova 6-3 vert Alle saker som har stor økonomisk rekkevidde, eller som reiser prinsipielle spørsmål, skal leggjast fram for hovudutval for kultur og identitet. Mynde til klagehandsaming (jfr. lova 2-3) som ikkje omfattast av pasientrettighetslova, vert delegert til Telemark fylkeskommunale klagenemnd. 3.14Lov om folkebibliotek av nr. 108 Fylkeskommunens mynde etter 8 til å fastsetje reglement for fylkesbiblioteket vert delegert til hovudutval for kultur og identitet. Fylkeskommunens mynde etter 9 til å inngå avtaler om felles bibliotekdrift med ein eller fleire kommunar vert delegert til hovudutval for kultur og identitet. Fylkeskommunens mynde etter 10 til å inngå avtale med dei statlege skulestyresmaktene i fylket om bibliotekfaglege spørsmål vert Fylkeskommunens mynde etter 11 til å gje fråsegn om fordeling av statlege midlar m.m,, vert delegert til hovudutval for kultur og identitet. 3.15Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. (lakse- og innlandsfisklova) av nr. 47 Fylkeskommunens mynde etter forskrift av nr , 2.ledd til å gje løyve til å etablere eller drive anlegg, dam eller innhegning for klekking, produksjon eller oppbevaring av innlandsfisk som fylkeskommunen har forvaltningsansvaret for, vert delegert til fylkesutvalet. Det same gjeld tilbaketrekking av løyve i medhald av forskrifta 5, 1. ledd. Fylkeskommunens mynde etter forskrift av nr til å gje løyve til utsetting til kultiveringsføremål av innlandsfisk og andre ferskvannsorganismer, når arten finnast eller har førekome i den aktuelle delen av vassdraget tidlegare eller bestanden vert forvalta av fylkeskommunen, vert Fylkeskommunens mynde etter forskrift av nr , jfr. 1, siste ledd, til å gje løyve for tiltak i vassdrag eller deler av vassdrag som ikkje fører anadrome laksefisk eller

9 kreps, vert Dersom det på den aktuelle strekninga finnast arter eller bestander av innlandsfisk som fylkeskommunen ikkje har forvaltningsansvar for, skal avgjerder fattast i samråd med fylkesmannen. Fylkeskommunens mynde etter forskrift av nr. 85 2, siste ledd, til å forby fiske av artar det er tillate å fiske på etter føresegner, dersom arten lokalt eller regionalt er truga, vert 3.16Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadbane m. m. (jernbanelova) av nr. 100 Fylkeskommunens mynde etter 7 til å fastsette transportvilkår og godkjenne ruteplan, takstar og tilskot i dei tilfelle der fylkeskommunen gjev tilskot til lokal jernbane innan fylket, vert delegert til fylkesutvalet. 3.17Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av nr. 61 Der ikkje anna er sagt ligg fylkeskommunens mynde etter opplæringslova til fylkestinget. Mynde til å tilpasse det vedtekne undervisningstilbod i samsvar med endra føresetnader for det enkelte skuleår og ved den enkelte skule ligg til hovudutval for kompetanse. Mynde etter lova 1-4 til å søkje om avvik frå opplæringslova og forskrift i samband med pedagogiske eller organisatoriske forsøk, vert delegert til hovudutval for kompetanse. Det same gjeld tilsvarande forsøk etter 4A-11. Fylkeskommunens mynde etter 3-1, 3. ledd til etter søknad å gje eleven, lærlingen eller lærekandidaten løyve til utsetjing eller avbrot i opplæringa utan tap av retten til vidaregåande opplæring, vert Fylkeskommunens mynde etter 3-1, 5. ledd til å gje elevar med rett til spesialundervisning m.m. inntil to år ekstra til vidaregåande opplæring, vert Fylkeskommunens mynde etter 3-1, 7. ledd til å tilby anna opplæring dersom ein elev, lærling eller lærekandidat har særlege vanskar med å følgje den opplæringa som er vald, vert Fylkeskommunens mynde etter 3-1, 9. ledd, til å påleggje elevar, lærlingar og lærekandidatar til sjølv å halde seg med det undervisningsmateriell og utstyr som opplæringa gjer det naudsynt å ha m. m., vert delegert til hovudutval for kompetanse. Det same gjeld tilsvarande mynde etter 4A-3, 4. ledd. Fylkeskommunens mynde etter 3-2 til å gje forskrifter om skole- og feriedagar i skoleåret, vert Fylkeskommunens mynde etter 3-3, 4. ledd, til i det enkelte tilfelle å godkjenne lærekontrakt/opplæringskontrakt som inneheld unntak frå den fastsette opplæringsordninga, vert

10 Fylkeskommunen si plikt etter 3-3, 6. ledd, til å gje tilbod om opplæring som lærlingar og lærekandidatar ikkje kan få i lærebedrifta, vert Fylkeskommunens mynde etter 3-4, 3. ledd til å søkje om løyve til avvik frå sentrale forskrifter om læreplanar, vert delegert til hovudutval for kompetanse. Fylkeskommunens mynde etter 3-5 til å godkjenne allsidig praksis som grunnlag for å kunne ta fag- og sveineprøve, herunder i særlege tilfelle å godkjenne kortare praksis enn den lovsette, vert Fylkeskommunens mynde etter 3-7 til å gje forskrift om ordensreglement for den enkelte vidaregåande skulen, vert delegert til hovudutval for kompetanse. Fylkeskommunens mynde etter 3-8, 2. ledd til å bortvise eleven for resten av lengda på eit kurs, vert Fylkeskommunens mynde etter 3-8, 2. ledd til å frata eleven retten til vidaregåande opplæring, vert Det same gjeld bortvising/tap av rett etter 4A-9. Fylkeskommunens mynde etter 3-9 til å gjere vedtak om teiknspråkopplæring eller bruk av tolk, vert Det same gjeld punktskriftopplæring m.m. etter Fylkeskommunens mynde etter 4-3, 1. ledd til å godkjenne bedrifter som tek på seg opplæring av ein eller fleire lærlingar eller lærekandidatar (godkjenning av lærebedrift), vert Fylkeskommunens mynde etter 4-3, 2. ledd, til å godkjenne dei enkelte bedriftene som inngår i eit opplæringskontor eller ein opplæringsring, vert Det same gjeld der endring av samansetninga av opplæringskontoret eller opplæringsringen gjer det naudsynt med nyvurdering av godkjenninga, jfr. 4-3, 2. ledd. 2. pkt. Fylkeskommunens mynde etter 4-4, 4. ledd, til å ta imot melding frå lærebedrifta om at ho ikkje lenger finn det mogleg å gi lærlingen eller lærekandidaten tilfredsstillande opplæring, vert Fylkeskommunens mynde etter 4-5, 2. ledd, til å godkjenne lærekontrakt og opplæringskontrakt, vert Fylkeskommunens mynde etter 4-6, 1. ledd, 1. pkt., til å gje samtykke til at opplæringskontrakten mellom lærekandidaten og lærebedrifta i løpet av kontrakttida vert endra til ordinær lærekontrakt med fagbrev eller sveinebrev som mål, vert delegert til fylkesrådmannen. Det same gjeld samtykke til at lærekontrakten i løpet av kontrakttida vert endra til opplæringskontrakt med kompetanseprøve som mål, jfr. 4-6, 1. ledd, 2. pkt. Fylkeskommunen mynde etter 4-6, 3. ledd, til å gje samtykke til heving av lærekontrakt eller opplæringskontrakt, vert

11 Fylkeskommunens mynde etter 4-6, 4. ledd, til i hevingstilfella å avgjere når læreforholdet skal ta slutt, vert Fylkeskommunens mynde etter 4-6, 5. ledd, til å vedta at retten til vidaregåande opplæring ikkje fell bort når lærlingen eller lærekandidaten frivillig hevar kontrakten, vert delegert til fylkesrådmannen. Fylkeskommunens mynde etter 4-6, 7. ledd, til å gje samtykke til avbrot i læretida i samband med permisjon, vert Fylkeskommunens mynde etter 4-6, 8. ledd, til å fastsette at opplæringa i bedrift ikkje er tilfredsstillande, vert Fylkeskommunens mynde etter 4-6, 8. ledd i.f., til å samtykke til forlenging av kontrakttida i bedrift dersom opplæringa har vore mangelfull, vert Fylkeskommunens mynde etter 4-7 til å motta årleg rapport frå lærebedriftene, vert delegert til fylkesrådmannen. Fylkeskommunens mynde etter 4-8, 1. ledd, til å rettleie og fylgje opp lærebedrifter, vert Fylkeskommunens mynde etter 4-8, 3. ledd, til å skrive ut fagbrev og sveinebrev på grunnlag av greidd prøve, og kompetansebevis for opplæring som er gjennomført, vert Fylkeskommunens mynde etter 4-8, 4. ledd, til å godkjenne praksis for kandidatar som melder seg til fagprøve eller sveineprøve utan læretid, vert Fylkeskommunens mynde etter 4A-3 til å gjere realkompetansevurdering for vaksne og gje kompetansebevis, vert Fylkeskommunens mynde etter 4A-4, 2. ledd, til å vedta å nytte studieforbund, fjernundervisningsinstitusjonar eller andre for å oppfylle plikta til å gje opplæring til vaksne, vert Fylkeskommunens ansvar og mynde etter 4A-4, 3. ledd til å gje dokumentasjon til vaksne for den opplæringa dei har gjennomførd, vert Fylkeskommunens mynde etter 5-3 til å gjere vedtak om spesialundervisning etter 5-1, eller spesialpedagogisk hjelp etter 5-7, vert Fylkeskommunens mynde og ansvar etter 5-5 til å utarbeide individuell opplæringsplan for elev som får spesialundervisning, vert Fylkeskommunens mynde etter 5-6, til å vedta å organisere den pedagogisk-psykologiske tenesta (PPT) i samarbeid med andre kommunar, vert delegert til fylkesutvalet.

12 Fylkeskommunens mynde etter 13-3c til på oppdrag frå departementet å rettleie om og medverke til kvalitetsutviklingstiltak som m.a. kan gje god samanheng mellom grunnskolen og vidaregåande opplæring, vert Fylkeskommunens ansvar og mynde for skyss, reisefølgje, tilsyn og innlosjering etter regelverket i lovas kap. 7, jfr. 13-4, vert Det same gjeld tilsvarande ordningar etter 4A-7. Fylkeskommunens mynde etter forskrift til opplæringslova av nr. 724, vert delegert til fylkesrådmannen, med unnatak for dei bestemmelsene i forskrifta, der myndet utrykkeleg er lagt til nærare bestemt organ (m.a yrkesopplæringsnemnda, prøvenemnda, karakterklagenemnda). Mynde etter forskrifta 6-4 til å bestemme at det skal nyttast moderat kjønnskvotering ved inntak, vert delegert til hovudutval for kompetanse. Mynde etter forskrifta 6-11, 2. ledd, til å fastsette at inntil 50% av plassane på musikk, dans, drama og idrettsfag, skal tildelast på grunnlag av inntaksprøve eller dokumentasjon av evner, vert delegert til hovudutval for kompetanse. Fylkestingets mynde etter opplæringsloven 3-4 første ledd jf. forskrifta 5-12 andre ledd til å vere klageinstans for fastsetting av standpunktkarakter, vert 3.18Lov om vassdrag og grunnvann (vassressurslova) av nr. 82 Fylkeskommunens mynde til å gje konsesjon for kraftutbyggingar under 1 MW etter delegasjon frå Olje- og energidepartementet i brev av , med dei avgrensingar Departementet har sett, vert delegert til fylkesutvalet Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) av nr. 70 Fylkeskommunens mynde etter 9, siste ledd til å gje uttale til søknad om endring eller fastsetjing av fylkesgrenser, vert delegert til fylkesutvalet Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) av nr. 45 Fylkeskommunens mynde etter 12, jfr. 4 til å tildele løyve for persontransport med motorvogn, 5 til å tildele godstransportløyve og 9 til å tildele løyve for persontransport utanom rute (drosjeløyve m.m.), vert Fylkeskommunens mynde etter 13 nr. 2, jfr. 6, til å tildele behovsprøvd ruteløyve for persontrafikk innan fylket, vert Fylkeskommunens mynde etter 13 nr. 2, jfr. 7, til å tildele behovsprøvd løyve for persontransport med fartøy i rute, vert Fylkeskommunens mynde etter 8 til å fastsetje at det skal nyttast anbod ved tildeling av ruteløyve etter 6 og 7, tilligg fylkestinget.

13 Fylkeskommunens mynde etter 9 nr. 3 til å gje påbod om skiping og organisering av drosjesentralar, vert delegert til hovudutval for infrastruktur. Fylkeskommunens mynde etter 11 til å gjere vedtak om vilkår og reglar for ulike løyvetypar, vert Mynde etter 22 nr. 2 til godkjenning av ruteplan, takstar og godtgjersle i lokal rutetransport, vert delegert til hovudutval for infrastruktur. Fylkeskommunens mynde etter 22 nr. 5 til å fastsetje kontraktsform og retningsliner som skal gjelde for tildeling av godtgjersle til ruteselskapa, vert delegert til hovudutval for infrastruktur. Fylkeskommunens mynde etter 27 nr. 2 og 4 til å gjere vedtak om å avkorte gyldigheitstid og vilkårsendringar for ruteløyve innan fylket, og andre løyvetypar, vert delegert til fylkesrådmannen. Fylkeskommunens mynde etter 28 til å gje samtykke til overføring av ruteløyve innan fylket, vert Fylkesrådmannen vert delegert mynde til å gjere vedtak også om overføring av andre løyve. Fylkeskommunens mynde etter 29 til å gjere vedtak om å trekkje attende ruteløyve innan fylket, vert Fylkesrådmannen vert delegert mynde til å gjere vedtak om å trekkje attende også andre løyve. Fylkeskommunens mynde etter forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy (yrkestransportforskrifta) av nr.401, vert utanom dei delegasjonsbestemmelser som er fastsette ovafor, 3.21 Lov om folkehøgskular av nr. 72 Telemark fylkeskommunune eig ikkje folkehøgskular, og er for øvrig ikkje tillagt ansvar og mynde etter den nye folkehøgskulelova. Det er soleis ikkje trong for delegasjon av mynde etter denne lova Lov om fagskoleutdanning (fagskolelova) av nr. 56 Fylkeskommunens mynde etter lova 8 til etter søknad å gje offentleg tilskot til tilbydar av godkjent fagskoleutdanning, vert delegert til hovudutval for kompetanse Lov om frittståande skolar (friskolelova) av nr. 84 Mynde for vertsfylket til å gje fråsegn til søknader om etablering av frittståande vidaregåande skular etter lova 2-2, 3. ledd, tilligg fylkestinget. Det same gjeld fråsegn etter lova 2-2, 3. ledd. (Godkjenning til etablering av internasjonal frittståande vidaregåande skole, samt vidaregåande skole for funksjonshemma). Mynde til realkompetansevurdering etter lova 3-1, 2. ledd, vert delegert til fylkesrådmannen.

14 Fylkeskommunens mynde etter 3-3, 4. ledd til å gjere vedtak i saker om elever sitt omval, vert Fylkeskommunens mynde etter 3-6, 2. ledd til å sørgje for at det i spesialundervisningstilfelle vert utarbeidd sakkunnig vurdering og gjort vedtak om spesialundervisning, vert Mynde etter 3-7 til å gjere vedtak om skuleskyss m.m., vert Fylkeskommunens mynde etter 3-10, 2. ledd, til å bortvise for resten av lengda på eit kurs, eller å frata retten til vidaregåande opplæring, vert Mynde til å oppnemne observatørrepresentant til styret for den (dei) vidaregåande skular som vert etablert i fylket i medhald av lova 5-1, litra a, vert delegert til hovudutval for kompetanse. Mynde lagt til fylkeskommunen etter bestemmelser i forskrift til friskolelova av nr. 932, vert delegert til fylkesrådmannen, med unnatak for dei tilfelle der forskrifta sjølv legg myndet til anna, bestemt organ Lov om Innovasjon Norge av nr. 130 Mynde til å gje tilskot til Innovasjon Norge ( 8), samt inngå samarbeidsavtalar ( 11), tilligg fylkestinget Lov om akvakultur (akvakulturlova) av nr. 79 Fylkeskommunens mynde etter forskrift av nr , til å gje løyve til havbeite og særskilt løyve til foring og andre tiltak, vert Fylkeskommunens mynde etter forskrift av nr til å gje løyve til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret vert delegert til fylkesutvalet. Fylkeskommunens mynde etter forskrift av nr til å gje løyve til tildeling og lokalisering av akvakultur for andre artar enn laks, ørret og regnbueørret, vert delegert til fylkesutvalet. Fylkeskommunens mynde etter forskrift av nr til å gje løyve til etablering og drift for akvakulturrelatert verksemd i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder etter føresegner gjeve i forskrifta, vert delegert til fylkesutvalet Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) av nr. 37. Fylkeskommunens mynde etter forskrift av 26. oktober 2009 til å gjere vedtak om undervisningskvotar i samsvar med havressurslova 13 vert Fylkeskommunens mynde etter forskrift av 29. oktober 2009 til å fatte vedtak etter 5, 6, 7, 8, 9 og 12 i forskrift av 6. mai 1996 nr. 414 om forvaltning av sel på norskekysten vert delegert til fylkesutvalet.

15 Fylkeskommunens mynde etter forskrift av til å gje løyve til seljakt innafor ei totalkvote, vert 3.27 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av nr. 71. Fylkeskommunens mynde etter 1-9 til å klage på enkeltvedtak i samsvar med forvaltningslova, dersom vedtaket direkte vedrører fylkeskommunen sitt saksområde, vert delegert til fylkesutvalet. Fylkeskommunens mynde etter 3-2 til å rettleie og støtte kommunane i deira planleggingsoppgåver, vert Fylkesutvalet vert delegert mynde i samsvar med 3-4, jf. kap. 7 og 8, til å organisere og leie arbeidet med regional planstrategi, regionalt planprogram, regionale planar og regional planbestemmelse etter reglane i kap. 7 og 8. Fylkestinget skal sjølv vedta regional planstrategi, regional plan, regional planbestemmelse og ev. regionalt handlingsprogram. Fylkesutvalet kan vedta regionalt planprogram. Fylkeskommunens mynde etter 3-6 til å starte arbeid med planar etter plan- og bygningslova på område der staten, regional planmyndighet og kommunane saman har ansvar for å løyse planoppgåver av regional eller nasjonal betydning, vert Fylkeskommunens mynde etter 3-7, 1. ledd, til gjennom avtale å heilt eller delvis overta dei oppgåvene planadministrasjonen i kommunane har til å organisere planarbeidet og utarbeide planforslag, vert delegert til fylkesutvalet. Fylkeskommunens mynde til å gje fråsegn til arealplanforslag frå statleg myndighet med ansvar for større samferdsleanlegg og teknisk infrastruktur, jf. lova 3-7, 3. ledd, vert delegert til fylkesutvalet. Fylkeskommunens mynde etter 4-1, 5-2, 10-1, og til å gje fråsegn til kommunalt planprogram, planforslag, kommunal planstrategi og planbestemmelse, vert Saker med stor regionalpolitisk betydning skal likevel leggjast fram for fylkesutvalet. Det same gjeld saker som i vesentleg grad gjeld fylkeskommunen sine eigedomar. Fylkeskommunens mynde etter 5-3 til å oppnemne regionalt planforum si leiing og sekretariat, vert Fylkeskommunens mynde etter 5-4 til å fremje motsegn (innsigelse) til arealdelen i kommuneplan og reguleringsplan vert delegert til fylkesutvalet. Fylkesrådmannen kan likevel varsle om innstilling til motsegn i dei høve uttalefrist utløper før neste utvalsmøte. Fylkeskommunens mynde etter 6-2 til å gje fråsegn til statlege planretningsliner, vert delegert til fylkesutvalet. Fylkeskommunens mynde etter 6-3 til å gje fråsegn til statlege planbestemmelser, vert delegert til fylkesutvalet.

16 Fylkeskommunens mynde etter 6-4 til å gje fråsegn til statleg arealplan, vert delegert til fylkesutvalet. Fylkeskommunens mynde etter 9-1 til å oppmode kommunane om å innleie interkommunalt plansamarbeid når det vert rekna som naudsynt for å ta hand om omsyn og løyse oppgåver som går ut over den einskilde kommune, vert delegert til fylkesutvalet. Fylkeskommunens mynde etter 9-4 til på oppmoding å ta over eit interkommunalt planarbeid som alt er i gong som regional plan, og til å oppmode kommunane om at planarbeidet førast vidare som regional plan når dette anses naudsynt for å ivareta hensyn og løyse oppgåver som går ut over den einskilde kommune, vert delegert til fylkesutvalet. Fylkeskommunens mynde etter 9-5 til på oppmoding å mekle der kommunane er usamde om innhaldet i eit samla interkommunalt planforslag, vert delegert til fylkesutvalet. Fylkeskommunen si varslingsplikt etter 9-6 vert Fylkeskommunen sin rett til fråsegn etter 9-7 til statleg pålegg om plansamarbeid mellom regionar og kommunar, vert delegert til fylkesutvalet. Fylkeskommunens mynde etter 11-4 til å gje fråsegn til den årlege rulleringa av kommuneplanens handlingsdel, vert Fylkeskommunens mynde etter 12-8, 12-9, 12-10, 12-11, og til å gje fråsegn til reguleringsplanprogram, reguleringsplanforslag og endring/oppheving av reguleringsplan, vert Fylkesutvalet skal likevel gje uttale i fylgjande saker: Saker som gjeld regionale interesser i vesentleg grad. Saker som er i vesentleg strid med forhold som er handsama i regional plan. Saker som i vesentleg grad avvik frå kommuneplanen. Saker med ekstraordinært samordningsbehov mellom fylkeskommunale etatar. Saker som er i vesentleg strid med fylkeskommunen sine eigarinteresser når det gjeld eigedomar. Fylkeskommunens mynde etter kap. 19 til å gje fråsegn om dispensasjon frå lova med forskrifter, planar, plankrav og forbodet i lova 1-8, vert Dersom myndet til å gje dispensasjon frå bestemte planar eller for bestemte typer tiltak, midlertidig gjennom forskrift vert lagt til fylkeskommunen, jf. lova 19-4, vert dette myndet delegert til fylkesutvalet. Fylkesrådmannen vert delegert mynde til å gje uttale til utgreiingar, lovendringar og liknande der saka ikkje vedrører fylkeskommunale interesser i vesentleg grad Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldlova) av nr. 100 Fylkeskommunens mynde etter 43 til å gje fråsegn til framlegg til verneforskrift vert delegert til fylkesutvalet.

17 3.29 Forvaltningsreforma generell delegasjonsbestemmelse. Fylkesutvalet har avgjerslemynde i alle saker og oppgåver som fylgjer av gjennomføring av forvaltningsreforma pr. 1. januar Dette gjeld likevel ikkje i saker der myndet etter lovgjeving er lagt til fylkestinget med delegasjonssperre, eller der myndet etter Reglement for Telemark fylkesting ikkje kan vidaredelegerast. Det gjeld heller ikkje i saker og oppgåver som etter Allment delegasjonsreglement for Telemark fylkeskommune allereie er lagt til anna organ. Fylkesrådmannen får innafor same saksområde mynde til å treffe vedtak i einskildsaker og saker som ikkje er av prinsipiell betydning. KAP 4. ANNA DELEGERING 4.1 Val og oppnemning m.v. Valrett som ikkje i lover, forskrifter, reglement m.v. er lagt til fylkestinget med delegasjonssperre, vert delegert til fylkesutvalet. Fylkesutvalet kan delegere mynde vidare til hovudutval eller fylkesrådmannen. Fylkeskommunens mynde til å nemne opp representantar til styre/generalforsamling/årsmøte m.v. i selskap, stiftingar, institusjonar, statlege organ o.l, vert delegert til fylkesutvalet. Fylkesutvalet kan delegere dette myndet vidare til hovudutval eller fylkesrådmannen. Fylkesordføraren vert gjeven mynde til å oppnemne slike representantar dersom det hastar. Fylkesutvalet skal underrettast om oppnemninga. 4.2 Straffelova av nr. 10 (Straffelova av nr. 28.) Fylkeskommunens mynde til å anmelde lovbrot og krevje offentleg påtale etter 79 nr. 5 vert Denne myndefordelinga vil gjelde også når ny straffelov av nr. 28 trer i kraft. 4.3 Tvistemålslova av nr. 6 (Tvistelova av nr. 90.) I tvistesaker som er ei direkte følgje av vedtak i folkevalde organ, eller har større økonomisk innverknad på fylkeskommunen, eller reiser prinsipielle spørsmål, samt i uavklarte saker mellom fylkeskommunen og andre offentlege instansar, skal spørsmålet om å ta ut stemning leggjast fram for fylkesutvalet til avgjerd. Tilsvarande gjeld avgjerd om anke eller kjæremål og krav om oppattaking av slike saker. I andre, kurante saker, vert myndet til å reise søksmål, samt erklære anke eller kjæremål, Fylkeskommunens mynde til å vedta prosesshandlingar, herunder å inngå forlik, vert delegert til fylkesrådmannen når det gjeld kurante saker. Dette gjeld og saker som er bragt inn for domstolane ved søksmål mot fylkeskommunen i den mon tidlegare vedtak i fylkesutvalet eller fylkestinget gjer klart kva som er fylkeskommunen sitt realitetsstandpunkt.

18 Dersom eit forlik gjeld betaling av pengar eller verdiar som kan målast i pengar, er det ein føresetnad at forliket ikkje påfører fylkekommunen utgifter/tap over kr ,-. I motsatt fall må saka leggjast fram for fylkesutvalet til avgjerd. Mynde til å gje fullmakt til partsrepresentant vert delegert til fylkesordføraren. Fylkesrådmannen vert delegert mynde til å engasjere juridisk bistand. Denne myndefordelinga vil gjelde også når ny tvistemålslov (Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvistelova) av nr. 90), trer i kraft. 4.4 Tvangsfullføringslova av nr. 86 Fylkesrådmannen vert gjeven mynde til å setje i verk dei tiltaka tvangsfullføringslova heimlar for sikring og inndriving av uteståande pengekrav, og fullføring av krav og rettar som går på anna enn betaling av pengar. Likeeins kan han krevje utkasting av leigetakar når leigetida er ute eller når leigesummen ikkje er betalt til rett tid. Fylkesrådmannen kan i kurante saker bruke dei rettsmiddel som er naudsynte for å fullføre ei tvangsinndrivingssak, herunder inngå forlik. Bruk av rettsmidler utover dette, herunder anke, skal avgjerast av fylkesutvalet. 4.5 Konkurslova av nr. 58 Fylkesrådmannen vert gjeven mynde til å krevje at buet til ein skuldnar vert teke under konkurshandsaming. 4.6 Grannelova av nr. 15 Fylkesrådmannen vert delegert mynde til å opptre på fylkeskommunen sine vegner i saker etter denne lova. Likevel skal saker med vesentlege kryssande interesser mellom fylkeskommunen som eigar til eigedom og som offentleg planstyresmakt leggjast fram for fylkesutvalet. 4.7 Leigeforhold Fylkesrådmannen vert gjeven mynde til å ta vare på fylkeskommunen sine interesser i alle tvistespørsmål som vert reist mot fylkeskommunen vedkommande leigeforhold. Fylkesrådmannen kan nytte dei rettsmiddel som etter omstenda må reknast å vere i fylkeskommunens interesse, m.a. inngå forlik. 4.8 Innkjøp Fylkesrådmannen vert gjeven mynde til å inngå innkjøpsavtaler for varer og tenester i samsvar med reguleringane i lov om offentlege anskaffelser av med tilhøyrande forskrifter, herunder anskaffelsesforskriften av nr. 616, samt anna regelverk som regulerar innkjøpsforhold. 4.9 Pengekrav (her medrekna erstatningskrav) utanomrettsleg handsaming

19 I samband med utanomrettsleg handsaming av krav på erstatning eller anna betalingsoppfylling, vert fylkesrådmannen gjeven mynde til å forplikte fylkeskommunen for ein sum avgrensa oppover til kr ,-. Myndet ligg elles til fylkesutvalet. Fylkesrådmannen får mynde til i enkeltsaker å ettergje/avskrive fylkeskommunale pengekrav på inntil kr ,- når det er på det reine at kravet ikkje kan inndrivast. Myndet ligg elles til fylkesutvalet Statlege og andre tilskotsmidlar innafor kultursektoren Mynde til å fordele eller gje tilråding om fordeling av spelemidlar til idrettsanlegg, helsesportanlegg og ombygging av handikappriktige anlegg, vert delegert til hovudutval for kultur og identitet. Det same gjeld andre statlege tilskotsmidlar på kultursektoren, t.d. statstilskot til lokale og regionale kulturbygg, til stasjonære biblioteklokale, fritidsklubbar og lignende, og fylkeskommunale tilskotsmidlar løyvde i årsbudsjettet Lånevilkår, refinansiering m. v Fylkesrådmannen får mynde til å godkjenne lånevilkår for lån opptekne i samsvar med finansieringsplanen i kapitalbudsjettet. Dersom lånevedtaket er godkjent av departementet, kan fylkeskommunen vere sin eigen byggelånsbank og forskottere av kontantmidlane. Fylkesrådmannen får mynde til å iverksetje slik forskottering. Fylkesrådmannen får mynde til å vedta refinansiering av eksisterande låneportefølje dersom det er mogeleg å oppnå betre rentevilkår Dekking av sakskostnader Fylkesutvalet får mynde til å dekkje ein part sine sakskostnader i samsvar med forvaltningslova 36 når eit vedtak vert endra til gunst for parten. Fylkesutvalet får mynde til å avgjere søknader om dekking av sakskostnader i andre saker der ein part engasjerer juridisk eller anna fagkunnig hjelp for å ivareta sine rettar i saka, t.d. i oppseiingssaker. Det skal foretakast ei behovsprøving av søknaden. Dersom parten går til søksmål mot fylkeskommunen skal det ikkje gjevast dekking av sakskostnadene, og evt. gitt tilsagn fell bort.

20

DELEGASJONSREGLEMENT FOR VIK KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 10.11.2008 i sak 79/08. Endring/tilføying vedteke i kommunestyret 23.9.2009 i sak 35/09.

DELEGASJONSREGLEMENT FOR VIK KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 10.11.2008 i sak 79/08. Endring/tilføying vedteke i kommunestyret 23.9.2009 i sak 35/09. DELEGASJONSREGLEMENT FOR VIK KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 10.11.2008 i sak 79/08. Endring/tilføying vedteke i kommunestyret 23.9.2009 i sak 35/09. C:\Documents and Settings\abb\Lokale innstillinger\temporary

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ÅSERAL KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ÅSERAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR ÅSERAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 06.11.2014, sak 14/57 2014/436 1 INNHALD KAP. 1 OMFANG, GENERELLE REGLAR FOR BRUK AV DELEGERT MYNDE.. 3 1.1 OMFANG... 3 1.2 GENERELLE REGLAR

Detaljer

Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune

Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune Revidert fylkestinget, sak 56/12 Innholdsfortegnelse Side Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune Forord... 2 Alminnelig reglement... 3 Fylkestinget...

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skule Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skule Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skule Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjonar i Hordaland Utgjevar: Opplæringsavdelinga i Hordaland Fylkeskommune, i samarbeid med Bufetat og Bergen

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 200804221-10 KONTROLLUTVALET i HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2008 Her skal det leggjast inn eit bilete i den endelege versjonen Innhald: Om kontrollutvalet Fakta om verksemda i 2008 Måla til kontrollutvalet

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom

Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom Audit & Advisory Juni 2010 Innhald 1. Innleiing... 5 1.1 Føremål og problemstillingar... 5 1.2 Avgrensing... 5 2. Revisjonskriterium...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.10.2009 Tid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 09.02.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter

Detaljer

Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling

Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling Retningslinjer Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling Kapittel 551, post 61 Næringsretta midlar til regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift Innleiing

Detaljer

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2011 Fylkeskommunal eigarskap i selskap www.sfj.no Føreord Dette er no fjerde gong at Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram melding om fylkeskommunen sin eigarskap i selskap. Denne eigarmeldinga

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 1 2015-2016

Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 1 2015-2016 Elevhandbok Elevhandbok Side 1 2015-2016 E-post: Gjermundnes.vgs@mrfylke.no Heimeside: www. Gjermundnes.vgs.no Revidert 10.08.2015 Elevhandbok Side 2 INNHALD Innhold VELKOMEN TIL GJERMUNDNES... 3 HUSREGLAR...

Detaljer

Økonomireglement Kvam herad 2009

Økonomireglement Kvam herad 2009 1 Innhaldsliste: Generelt om økonomireglementet... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål... 4 2 Budsjett og økonomiplan - utarbeiding... 5 2.1 Plan og økonomisystemet for Kvam herad... 5 2.2 Årsbudsjett og økonomiplan...

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning.

Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning. Landbruks- og matdepartementet Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning. Fastsett ved kgl.res. av 22. juni 1984 med heimel i lov av 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 14/09 Kommunestyret 08.05.2009

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 14/09 Kommunestyret 08.05.2009 Saknummer: 09/416 Løpenummer: 2086/09 Arkivkode: 033 &17 Saksbehandlar: Harald Haugejorden MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 14/09 Kommunestyret 08.05.2009 SKRIV OG MELDINGAR Kommunestyret

Detaljer