PROTOKOLL. Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen Sissel Thomassen for Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst Oddny B. Eilertsen Roy Mienna Roger Hansen Odd Ivar Gladsø Bjørnar Hågensen har meldt forfall ingen vara kunne møte. Hege Sørensen var innkalt som vara for Hovard Sjursen meldt forfall ingen vara kunne møte. Fra administrasjonen møtte: Rådmann Sissel Mietinen Ass. rådmann/personalsjef Johnny Kvalø Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møteleder: Ordfører Geir A. Iversen Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00226 REFERATER KORRIGERT SAKSLISTE 0013/06 06/00100 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 0014/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

2 0015/06 06/00029 RENOVASJONSAVGIFT /06 05/00018 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT 0017/06 06/00131 ÅRSMELDING HUT /06 06/00035 ÅRSREGNSKAP FOR HASVIK I UTVIKLING /06 06/00034 ÅRSREGNSKAP /06 06/00191 ÅRSBERETNING /06 05/00387 REGULERING BUDSJETT 2006 TILLEGGSSAK: 0022/06 06/00086 SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER TILLEGGSSAK: 0023/06 06/00122 OPPNEVNING AV BARNEVERNANSVARLIG I TILFELLER HVOR BARNEVERNLEDER ER INHABIL 0024/06 06/00038 KONTROLLUTVALGETS ÅRSBERETNING 2005 Møtet startet med åpen time. Møter/møteplaner: Siv O. Gamst: Mener det har vært avholdt for lite møter hittil i Ber om redegjøring for møteplan/møter. Ordfører: Det har vært liten saksmengde som er årsaken til dette. Rådmann: Oppsatt møteplan kunne ikke holdes grunnet regnskapet. Siv O. Gamst: Arbeiderpartiet ønsker flere møter. Det bør også være flere debatter i kommunestyremøtene.

3 Ordfører: Enig at det må være flere møter. Administrasjonen bes om å legge opp til næringsutviklingsdebatt i den nærmeste tiden. Harald Isaksen: Senterpartiet mener også at det bør være flere møter i framtiden. HUT bør ta tak i dette med næringssaker. HUT v/eva D. Husby: Enig i at det må være næringsdebatter. Hasvåganlegget: Per Sæther: Lurer på hvem som leier Hasvåganlegget i dag. Nergaardkonsernet fikk en muntlig avtale om å leie anlegget. Vil ha en avklaring om hvem som skal leie anlegget. Ordfører: Avtalen med Nergaardkonsernet om leie av Hasvåganlegget var laget, men ikke underskrevet. Ordfører har ved flere anledninger prøvd å få tak i daglig leder ved Breivikbotn Fiskeindustri for å få underskrevet leieavtalen. Deler av Hasvåganlegget er i dag leid ut. Vannsituasjonen på Sørvær: Målfrid Hansen: Gjelder vannet på Sørvær. Hva skjer? Ass. rådmann/personalsjef: Vannprøver på vannledning og renseanlegget er tatt. Problemene ligger i vannledningen. Vannprøvene må sendes til Alta, og dette tar litt tid. Per M. Jensen: En del folk på Sørvær visste ikke at vannet skulle tas i går, og at det må kunne gis beskjed tidligere. Ass. rådmann/personalsjef: Det er rørene som er tette, og dette var årsaken til at kommunen ikke ble ferdige med arbeidet i natt. Det skal komme fagfolk som skal se på renseanlegget. Dønnesfjord veglag: Odd Ivar Gladsø: Orienterte om Dønnesfjord veglag. Vegen til Dønnesfjord er nå åpnet. Dønnesfjord veglag har samlet inn ca. kr ,- til nå. Ordfører: Dønnesfjord veglag er et flott tiltak. Brøytekontrakt i kommunen:

4 Per Sæther: Har hørt at brøytekontrakt er gitt til et firma i Øksfjord. Hvordan er dette tenkt å løses? Ordfører: Kommunen har hatt møte med Statens vegvesen for ca. 1 mnd. siden. Det er ikke kommunen som avgjør hvem som skal tildeles brøytekontrakt, det er Statens vegvesen som gjør det. Hasvik helsesenter: Harald Isaksen: Hvordan kan vi sikre Helsesenteret, de ansatte og beboere? Er det noe vi må få på plass? Ass. rådmann/personalsjef: Hovedverneombud og administrasjonen har vært på befaring på Helsesenteret. Ordfører: Vi har ansvaret for beboere og de som jobber på Helsesenteret. Har vi ikke ressurser må vi komme i dialog med Fylkesmannen. Møteinnkalling og den korrigerte sakslisten ble enstemmig godkjent. Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: Sak 0012/06, 0013/06, 0014/06, 0015/06, 0016/06, 0019/06, 0020/05, 0021/06, 0017/06, 0018/06, 0022/06, 0023/06, 0024/06. MØTEBOK

5 Saksbehandler: Odd Michelsen Arkivsaksnr.: 06/00226 Arkiv: Sak 0012/06: REFERATER Referatene tas til orientering. Enstemmig. Saksutredning: 1) 05/ ADM/SAADM/SM /06 Fagforbundet Hasvik avd 441 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK 2) 06/ ADM/SAADM/SM /06 Vest- Finnmark Regionråd UTTALELSE TIL STATSBUDSJETTET 2006 OG INNTEKSSYSTEMUTVALGETS INNSTILLING 3) 06/ ADM/SAADM/SM X /06 Det Kongelige Arbeids - og Inkluderingsdep HØRING - INNSTILLING OM EN NORDISK SAMEKONVENSJON 4) 06/ ADM/KKA/AD /06 Finnmark skattefogdkontor KONTROLLRAPPORT 2005 VEDR. SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I HASVIK KOMMUNE 5) 06/ ADM/SAADM/SM /06 Finnmark Fylkeskommune PETROLEUMSSTRATEGI FOR FINNMARK ) 06/ ADM/SAADM/SM Q /06 Statens vegvesen NASJONAL HANDLINGSPALN FOR TRAFIKKSIKKERHET PÅ VEG ) 06/ ADM/SAADM/SM C /06 Hasvik Menighet

6 HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I HASVIK MENIGHETSRÅD 14 MARS 2006 Rett utskrift: Odd Michelsen

7 MØTEBOK Saksbehandler: Anders Humstad Arkivsaksnr.: 06/00100 Arkiv: A20 Sak 0013/06: PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Faglig tilråding: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Kommunestyret godkjenner Hasvik kommune sitt program for bruk av midler til den kulturelle skolesekken. Planen gjelder for skoleåret Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Hasvik kommunestyre vedtok formannskapets innstilling. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Vedlegg: Hasvik kommune sitt program for den kulturelle skolesekken 2005/2006 Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing på formidling av profesjonelle kultur- og kunstopplevelser til elever i grunnskolen i Norge. Styringsdokumentet for den kulturelle skolesekken er St.melding 38 ( ). Hasvik kommune mottar årlig et øremerket tilskudd fra Finnmark fylkeskommune knyttet opp mot den kulturelle skolesekken. Hasvik kommune har for skoleåret fått tilsagn om kroner i fylkeskommunal støtte. Fylkeskommunen forutsetter at midlene brukes på en måte som gir elever i grunnskolen lettere tilgang til, kjennskap til og et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Innholdet skal være mest mulig representativt med henhold til seks kunstuttrykk: 1) musikk, 2) scenekunst, 3) visuell kunst, 4) film, 5) litteratur og 6) kulturarv. Tilskuddet skal brukes til mer kunst og kultur til hver elev i grunnskolen. Tilskuddet skal ikke anvendes til administrasjon. Den lokale planen for bruk av tilskuddet til den kulturelle skolesekken må fastsettes politisk. Hasvik kommune sitt program for den kulturelle skolesekken for innevære skoleår, tilfredsstiller de forutsetninger som er lagt til grunn for anvendelse av tilskudd. Det planlagte programmet gir elevene i kommunen tilbud om kultur- og kunstopplevelser knyttet opp mot de nevnte kunstuttrykkene.

8 Aktivitetene og innslagene i programmet er planlagt med utgangspunkt i skolenes ønsker og behov. Rett utskrift: Odd Michelsen MØTEBOK

9 Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkivsaksnr.: 06/00274 Arkiv: Sak 0014/06: FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Faglig tilråding: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Med hjemmel i lov av om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, samt Miljøverndepartementes rammeforskrift av , sist endret , vedtar kommunestyret Forskrift om vann- og avløpsgebyrer og gebyrregulativet i Hasvik kommune i samsvar med oppstillingen nedenfor Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. Vedtak: Hasvik kommunestyre ved formannskapets innstilling. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Dokumentliste: Rapport Forvaltningsrevisjon Hasvik kommune selvkostområder (ikke vedlagt) Forskrift om vann og avløpsgebyrer i Hasvik kommune Gebyrregulativ Bestemmelser om bruk av vannmåler Kontrollutvalget vedtok i sak 15/2004 at kommunerevisjonen skulle foreta en vurdering av kommunens selvkostberegninger. Formålet med prosjektet var å undersøke om gebyrene for selvkosttjenestene ble fastsatt i samsvar med regelverket. Prosjektet ble gjennomført høsten 2005 og revisjonens oppsummering var som følger: I forhold til problemstillingen konkluderer revisjonen med at avgiftene på selvkostområdene ikke er beregnet og fastsatt i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer på området. Dette skyldes avvik på kapitalkostnader, noe som skyldes feil avskrivningsgrunnlag, feil avskrivningsmetode, bruk av renter og avdrag istedenfor kalkulatorisk rente. I og med at kommunens regnskap på selvkost områdene ikke viser alle kostnader, må det foretas etterkalkulasjon. Uten dokumentert etterkalkulasjon kan ikke administrasjonen vise om regnskapet gir høyere inntekter og/eller lavere kostnader enn opprinnelig beregnet i avgiftsgrunnlaget. Administrasjonens saksutredning til kommunestyret ved fastsettelse av avgiftene tilfredsstiller ikke regelverket. Abonnentene har totalt betalt mer i avgifter enn regelverket tillater. Kommunen må foreta en netto avsetning til selvkostfond for årene 2003 og 2004 med kr ,-. På kommunestyremøte ble sak nr. 98/05 Betaling av tjenester for renovasjon, vann og avløpsgebyrer 2006 trukket. Det ble vedtatt å videreføre avgiftene fra 2005 inntil administrasjonen hadde fått gjennomført en total gjennomgang av selvkostområdene.

10 Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter har følgende krav i 3: Kommunen fastset i forskrift storleiken på avgiftene i kommunen og gjev nærare reglar om gjennomføring av avgiftsvedtaket og innkreving av avgiftene. Administrasjonen har nå foretatt en grundig gjennomgang av selvkostområdet og anbefaler kommunestyret å vedta vedlagte forslag til Forskrift om vann og avløpsgebyrer i Hasvik kommune,gebyrregulativ vann og avløp og Bestemmelser om bruk av vannmåler. Det er en forutsetning at gebyrregulativet skal behandles og vedtas av kommunestyret hvert år, i forbindelse med behandling av kommende års budsjett. Rett utskrift: Odd Michelsen MØTEBOK Saksbehandler: Geir Johansen Arkiv: 204 Arkivsaksnr.: 06/00029

11 Sak 0015/06: FORSLAG OM ENDRING AV AVGIFTSREGLEMENTET FOR RENOVASJON Faglig tilråding: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre vedtar det fremlagte forlag til avgiftsreglement for renovasjon og de nye satsene. De nye satsene gjøres gjeldende fra 1. juli Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Hasvik kommunestyre vedtok formannskapets innstilling. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Innbyggere i Hasvik kommune har i dag muligheten til å søke fritak for renovasjonsavgift. Vurderingen av hvem som kvalifiserer til å få fritak fra denne skjer på utelukkende skjønnsmessig basis. Problemet med denne praksisen er at det fører til forskjellsbehandling. Teknisk etat foreslår derfor at avgiftsreglementet for renovasjon endres slik: Man innfører to typer tvungen renovasjonsavgift for eiendommer som omfattes av den kommunale innsamlingen av forbruksavfall: Ordinær renovasjon - for alle boenheter fritidsrenovasjon - for alle fritidsboliger og hytter innenfor området som omfattes av kommunal innsamling av forbruksavfall. Det vil ikke være grunnlag for å søke fritak for renovasjon med mindre boligen gjøres ubeboelig. Det vil si at strømtilførsel kuttes, vann og avløpstilførsel kuttes og pipe plomberes. Innsamling av forbruksavfall: For eiendommer som omfattes av den kommunale innsamlingen av forbruksavfall var satsene i 2005 som følger: Enhetstyper: Tømmefrekvens: Pris pr. Enhet pr. år: 140 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.232,- 240 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.500,- 360 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.850,- Renovasjonsavgift for fritidsboliger utgjør kr 1.200,- pr. år. Fritidsrenovasjon kan kun gis til fritidsboliger og hytter. Det kan ikke gis fritidsrenovasjon til en fraflyttet helårsbolig med mindre boenheten er bruksendret til fritidsbolig etter plan og bygningsloven og registrert som fritidsbolig i GAB.

12 Etter lovverket skal det foretas etterkalkulasjon ved årskiftet for å konstatere om renovasjonsområdet har vært 100 % selvfinansierende. Etterkalkulasjon for 2005 viser følgende resultat: ETTERKALKULASJON Renovasjon 2005 Gebyrinntekter Salg av tjenester/utstyr Driftstilskudd og refusjoner Sum inntekter i året Fremførbart over-/underskudd Kalkulert renteinntekter selvkostfond Sum inntekter totalt Direkte driftskostnader * Fordelte lønnskostnader Indirekte driftskostnader * Avskrivninger *Korrigert for feil Kjøp av tjenester VEFAS periodisering Kapitalkostnader Avskrivninger Kalk renter Sum selvkostnad Dekningsgrad (%) 96,67 Over-/underdekning For å få 100 % dekningsgrad og ta hensyn til prisstigning, må satsene økes som følger: Enhetstyper: Tømmefrekvens: Pris pr. Enhet pr. år: 140 l. dunk 1 gang/2.uke kr l. dunk 1 gang/2.uke kr l. dunk 1 gang/2.uke kr Renovasjonsavgift for fritidsboliger utgjør kr 1.200,- pr. år. Rett utskrift: Odd Michelsen MØTEBOK Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 080 Arkivsaksnr.: 05/00018

13 Sak 0016/06: FOLKEVALGTE I HASVIK KOMMUNE RETT TIL INNSYN I SAKSDOKUMENTER Faglig tilråding: Med hjemmel i kommuneloven 40 nr. 5 vedtar Kommunestyret i Hasvik vedlagte reglement for de folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter og til informasjon om saker som er under behandling, Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik kommunestyre vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Hasvik kommune har ikke tidligere vedtatt reglement for kommunestyrets og andre folkevalgtes organers rett til innsyn i saksdokumenter. Det må presiseres at innsynsbestemmelsene kun kommer til anvendelse i egenskap som folkevalgt organ, jf. kommunelovens bestemmelser. Den enkelte folkevalgte (unntatt leder av organet) har ikke mer innsynsrett utenom møtene enn øvrig publikum. Det følger av kommuneloven 40 nr. 5 at kommunestyret selv fastsetter nærmere reglement for de folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter og til informasjon om saker som er under behandling. Utkastet til reglement er utarbeidet etter veiledende normalreglement for kommunestyrer, jfr. rundskriv H-20/ Kommunestyrets og andre folkevalgte organers rett til innsyn i saksdokumenter 1.1 Kommunestyret har som overordnet organ for hele den kommunale forvaltning rett til innsyn i alle kommunale saksdokumenter, med de presiseringer som følger av reglene nedenfor. 1.2 Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organer har rett til innsyn i saksdokumenter som omfatter de deler av kommunens virksomhet som ligger innenfor organets virksomhetsområde. Dessuten kan disse organene kreve innsyn i dokumenter innenfor andre virksomhetsområder når dokumentene er nødvendig for vedkommende organs behandling av en konkret sak. 2. Vedtak om innsyn 2.1 Ethvert medlem og varamedlem av folkevalgt organ har rett til innsyn i dokumentene i saker som behandles i vedkommende organ. 2.2 Minst tre medlemmer i kommunestyret kan kreve innsyn i alle kommunale saksdokumenter når tidspunktet for innsyn er inntrådt, jfr. pkt. 3. Ordføreren har en selvstendig rett til innsyn i alle saksdokumenter på tilsvarende grunnlag.

14 2.3 Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organer kan vedta innsyn for sin bruk i andres organers saksdokumenter når minst 1/3 av medlemmene stemmer for det. 3. Tidspunkt for rett til innsyn 3.1 Retten til innsyn inntrer når saken er fremlagt/utsendt til politisk behandling. Med saksfremstillingen skal følge en oversikt over alle dokumenter som er innsendt, innhentet eller utarbeidet i tilknytning til saken, med unntak av interne arbeidsdokumenter for administrasjonen. 3.2 For saker som avgjøres i administrasjonen gjelder retten til innsyn først fra det tidspunkt saken er ferdigbehandlet. 4. Særregler for innsyn i taushetsbelagte opplysninger m.m. 4.1 I utgangspunkt omfatter ikke folkevalgtes rett til innsyn taushetsbelagte opplysninger. Kommunestyret og andre folkevalgte organer kan imidlertid ved flertallsvedtak kreve innsyn i taushetsbelagte opplysninger når det er et klart behov for dette ved behandling av en konkret sak i vedkommende organ, jfr. forvaltningslovens 13 b nr. 2 og Folkevalgte plikter å bevare taushet om dokumenter de får innsyn i når disse er undergitt taushetsplikt eller unntatt offentlighet etter reglene i offentlighetsloven. Medlemmer av folkevalgte organer undertegner taushetserklæring når de får innsyn i taushetsbelagte opplysninger. Når en sak behandles for lukkede dører, jf. Kommunelovens 31, skal det orienteres eller refereres fra forhandlingene med mindre vedkommende folkevalgt organ bestemmer noe annet. 5. Fremgangsmåten ved krav om innsyn forholdet til administrasjonen 5.1 Henvendelser om tilsyn i saksdokumenter skal behandles straks. Slike henvendelser til administrasjonen skal skje tjenestevei. Dette innebærer henvendelse til rådmannen eller rådmannens stedsfortreder. 5.2 Forespørsler til administrasjonen om saker som er under behandling bør besvares positivt med en kort redegjørelse for behandlingsmåte, tidsplan og lignende. Lovnoter til saksbehandlingen: Forvaltningsloven: 13b. (begrensninger av taushetsplikten ut fra private eller offentlige interesser). Taushetsplikt etter 13 er ikke til hinder for: 2. at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll, 4. at opplysningene brukes for statistisk bearbeiding, utrednings- og planleggingsoppgaver, eller i forbindelse med revisjon eller annen form for kontroll med forvaltningen,

15 Kommuneloven: 31. Åpne eller lukkede møter. 1. Møter i folkevalgte organer skal holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter denne paragraf. 2. Møteleder skal på anmodning gi tillatelse til at forhandlingene i åpne møter tas opp på lydbånd, video, e.l., eller kringkastes over radio eller fjernsyn, såfremt dette ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet. 3. Et folkevalgt organ kan vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det eller vedkommende organ vedtar det. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører. 4. Kommunestyret og fylkestinget selv kan av hensyn til personvern gi bestemmelser om at møtene i andre organer eller i visse sakstyper i andre organer skal holdes for lukkede dører. 5. Kommunestyret og fylkestinget selv kan også ellers, når det er nødvendig på grunn av et bestemt angitt forhold ved den særskilte sak eller sakstype, bestemme at møtene i andre organer eller i visse sakstyper i andre organer skal holdes for lukkede dører, når organet ikke selv skal treffe vedtak i saken. 6. Møte i kommuneråd og fylkesråd holdes for lukkede dører, hvis ikke rådet selv bestemmer noe annet og paragrafen her ikke er til hinder for det. 40. Rett og plikt til å delta i møter i kommunale og fylkeskommunale organer. Inhabilitet. Rett til dokumentinnsyn. 5. Kommunestyret og fylkestinget skal selv fastsette et reglement for de folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter og til informasjon om saker som er under behandling. Rett utskrift: Odd Michelsen MØTEBOK Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 06/00034

16 Sak 0019/06: ÅRSREGNSKAP 2005 Faglig tilråding: Formannskapets innstilling til kommunestyret 1. Årsregnskapet for 2005 godkjennes. 2. Uinndekket merforbruk i investeringsregnskapet for 2005 kr dekkes ved bruk av ubundet kapitalfond. Kto Positivt netto driftsresultat på kr ,42 benyttes til nedbetaling av gjeld (avdragsutgifter) i Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Hasvik kommunestyre vedtok formannskapets innstilling. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Hasvik kommunes årsregnskap for 2005 følger som eget innbundet vedlegg. Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende årsregnskapet 2005: Kontrollutvalgets vedtak i sak 07/06: Fremlagte årsberetning 2005, fastsettes som årsberetning for Hasvik kommunes kontrollutvalg. Årsberetningen oversendes kommunestyret i Hasvik til behandling. Enstemmig vedtatt. Kontrollutvalgets årsberetning 2005 blir fremlagt på møtet. Kontrollutvalget har i møte 22. mai 2006 behandlet Hasvik kommunes årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet datert 28 april 2006, revisjonsberetningen av 19. mai 2006, og rådmannens årsmelding av 9. mai I tillegg har kommuneansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon. Kontrollutvalget har merket seg at Hasvik kommunes regnskap for 2005 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr , mens netto driftsresultat er positivt med kr Investeringsregnskapet viser et udekket resultat på kr Årets overskudd vil av administrasjonssjefen bli foreslått benyttet til nedbetaling av gjeld. Kontrollutvalget har ingen innvendinger til dette foreslaget. Budsjettdisiplinen har stort sett vært god innenfor ansvarsområdene.

17 Kontrollutvalget vil for øvrig gi uttrykk for at de er godt fornøyd med presentasjon av regnskapet med tilhørende årsmelding. Ut over ovennevnte og revisjonsberetningen av 19. mai 2006 har kontrollutvalget ikke merknader til kommunens årsregnskap for Enstemmig vedtatt. Rett utskrift: Odd Michelsen MØTEBOK Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 06/00191

18 Sak 0020/06: ÅRSBERETNING 2005 Faglig tilråding: Formannskapet innstiller til kommunestyret: Kommunen har store økonomiske utfordringer som må løses gjennom god økonomiplanlegging og - styring i perioden Regnskapet for 2005 viser at med god kontroll kan det være mulig å vedta realistiske budsjett som ikke går vesentlig ut over tjenesteproduksjonen for kommunens innbyggere. For å styrke den utviklingen som vi har sett i 2005 må kommunestyret vurdere å gjøre følgende konkrete tiltak: Vedtak om investeringsstopp over en lengere periode Opprettholde dagens nedbetaling av gjeld ikke forlenge avdragstid eller søke avdragsutsettelser Redusere kommunens lønnskostnader. Det må skapes aksept for lavere servicenivå på tjenester eller at enkelte tjenester ikke kan leveres i en periode. Overholde vedtatt nedbetaling av negativt netto driftsresultatarbeide aktivt for å stabilisere folketallet Sette konkrete mål for nivå på netto driftsresultat, likviditetsreserve og oppbygging av fond. Hasvik kommunestyre tar den fremlagte Årsmelding for 2005 til etterretning. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Hasvik kommunestyre vedtok formannskapets innstilling. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Administrasjonens årsmelding følger som eget innbundet vedlegg Rett utskrift: Odd Michelsen MØTEBOK Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 05/00387

19 Sak 0021/06: REGULERING BUDSJETT 2006 Faglig tilråding: Formannskapet innstiller til kommunestyret: Kr av regnskapsmessig mindreforbruk 2005 benyttes til dekning av kommunens avdragsutgifter i Dette gjennomføres for ikke å forrykke balansen i de enkelte årene i økonomiplanen for og også for ikke å forrykke den planlagte omstillingsprosessen som er vedtatt i henhold til økonomiplanen/ forpliktende planen. Samtidig jobber administrasjonen med å utnytte potensialet vedrørende låneporteføljen. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Hasvik kommunestyre vedtok formannskapets innstilling. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Fylkesmannen opphevet i brev av 7. mars 2006 kommunestyrets vedtak i sak nr. 02/06 Årsbudsjett 2006 med begrunnelse at årsbudsjettet var i ubalanse med kr , -. I brev av 9. mars 2006 opplyser Fylkesmannen at de finner ikke å kunne behandle foreliggende søknad fra Hasvik kommune, for videresending til KRD, om utvidet rammetilskudd uten krav om tilbakebetaling kr I begrunnelsen for dette viser Fylkesmannen til sitt brev av 7. mars hvor det heter:..fylkesmannen registrerer imidlertid at dersom man legger avdragsutgiftene for 2005 til grunn også i 2006 ville kommunen kunne legge frem et budsjett med et positivt netto driftsresultat på nærmere 1,8 mill. kroner eller ca. 2,3 % av driftsinntektene. Videre heter det: I budsjett 2006 konstaterer vi at det er lagt opp til en økning av gjeldandelen igjen. Sammenligner vi med regnskap 2004 legger kommunen opp til å øke brutto renter/avdrag med kr eller 52,9 %. Det er avdragene som øker kraftig uten at det er vedtatt nye låneopptak utover startlån til videre utlån. Fylkesmannen registrerer at kommunen i sin strategiske vurdering har valgt å øke takten på nedbetaling av lån som ett av virkemidlene for å bedre den økonomiske situasjonen. Sammen med fortsatt reduksjon i driftsutgiftene vil dette selvsagt føre til at Hasvik kommune raskere kan dekke inn akkumulert underskudd og opparbeide et tilfredsstillende netto driftsresultat. Dette er imidlertid en av årsakene til at kommunestyret har lagt frem at budsjett for 2006 i ubalanse. I utgangspunktet burde imidlertid brutto driftsresultat være såpass stort at Hasvik kommune på egenhånd kunne foretatt elstraordinær nedbetaling av lån ved å øke avdragsutgiftene. Etter rådmannens oppfatning er Fylkesmannens utgangspunkt vedrørende avdragsutgiftene feil. Det er ikke riktig å sammenligne avdragsutgiftene fra 2004 og 2005 med de budsjetterte utgiftene for Dette fordi kommunen i de to foregående årene måtte ty til avdragsutsettelse på de største lånene for å komme i balanse. Dette er tatt opp med Fylkesmannen, og tilbakemeldingen derfra er følgende:

20 Vi har registrert at Hasvik kommune hadde avdragsutsettelse både i 2004 og Etter å ha sammenlignet Hasvik kommunes avdragsutgifter med noen andre kommuner er spørsmålet likevel om hele potensialet vedrørende refinansiering av låneporteføljen er utnyttet i tilstrekkelig grad. Dette må gjennomføres før kommunen kan forvente å få tildelt ekstraordinære midler. Årsregnskapet 2005 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på vel 2 mill kroner. I henhold til kommunestyrets vedtak i sak 02/06 skal beløpet primært benyttes til nedbetaling av gjeld. Rådmannen foreslår følgende løsning: Kr av regnskapsmessig mindreforbruk 2005 benyttes til dekning av kommunens avdragsutgifter i Budsjettert bruk av ekstra skjønnsmidler kr på budsjettkonto fjernes. Netto inntekt på denne kontoen blir dermed kr Kr inntektsføres på konto disponering av netto driftsresultat. Dette gjennomføres for ikke å forrykke balansen i de enkelte årene i økonomiplanen for og også for ikke å forrykke den planlagte omstillingsprosessen som er vedtatt i henhold til økonomiplanen/ forpliktende planen. Samtidig jobber administrasjonen med å utnytte potensialet vedrørende låneporteføljen med hensyn til endring/forlengelse i avdragstid. Et eventuelt forslag om dette vil bli fremlagt for kommunestyret i juni Rett utskrift: Odd Michelsen MØTEBOK Saksbehandler: Eva Danielsen Husby Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 06/00131 Sak 0017/06:

21 ÅRSMELDING HUT 2005 Faglig tilråding: Styret i HUTs innstilling til kommunestyret som representantskap: Hasvik kommunestyre som Representantskap tar HUTs Årsmelding for 2005 til etterretning. Eva D. Husby var inhabil i denne saken. Mari Gamst tiltrådte som vara. Vedtak: Hasvik kommunestyre vedtok styret i HUTs innstilling. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Årsmelding 2005 gjenspeiler de aktiviteter som har skjedd i regi av HUT i året Der det er naturlig vil vi også ta med prosjekter som startet i 2004 og ble fullført i 2005, samt prosjekter som startet i 2005 og videreføres i inneværende år. Styret og daglig leder føler at vi har festet grep om HUT, og funnet en arbeidsform som passer for Hasvik samfunnet. Sammenlignet med andre omstillings- og utviklingskommuner har HUT arbeidet for å få til en bred forankring i befolkningen og næringslivet istedenfor en toppstyrt organisasjon. HUT har tre hovedsatsingsområder: 1. Næringsutvikling 2. Stedsutvikling og infrastruktur 3. Kompetanseutvikling Årsmeldingen gir en vurdering av HUT`s økonomiske situasjon pr og en redegjøring for foretakets virksomhet siste år. I tillegg er det foretatt egen Programstatusvurdering i regi av INNOVASJON Norge. Deler av denne vurderingen er medtatt i Årsmelding for HUT Den fremlagte årsmelding kan synes svært omfattende. Undertegnede finner det imidlertid nødvendig med en såpass detaljert årsmelding både for å orientere kommunestyret, næringslivet og befolkningen om det som skjer i HUT. Styret i HUT behandlet ÅRSMELDING FOR HUT 2005 i styremøte den 15.mai, sak 03. Styret i HUT fattet følgende enstemmige vedtak: Styret i HUTs innstilling til kommunestyret som representantskap: Hasvik kommunestyre som Representantskap tar HUTs Årsmelding for 2005 til etterretning. Årsmelding for HUT 2005 følger som eget vedlegg ved utsendelse av sakspapirene. Rett utskrift: Odd Michelsen MØTEBOK Saksbehandler: Eva Danielsen Husby Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 06/00035

22 Sak 0018/06: ÅRSREGNSKAP FOR HASVIK I UTVIKLING 2005 Faglig tilråding: Styret i HUTs innstilling til kommunestyret som representantskap: 1. Årsregnskapet for Hasvik i Utvikling KF for 2005 godkjennes. 2. Mindreforbruk på kr ,- avsettes til investeringsfond til næringsetablering. Det utarbeides egne retningslinjer for investeringsfondet. Eva D. Husby var inhabil i denne saken. Mari Gamst tiltrådte som vara. Vedtak: Hasvik kommunestyre vedtok styret i HUTs innstilling. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Styret i HUT behandlet Årsregnskap for Hasvik i utvikling kf (HUT) i møte den 15.mai 2006, og fattet følgende enstemmige vedtak: Styret i HUTs innstilling til kommunestyret som representantskap: 1. Årsregnskapet for Hasvik i Utvikling KF for 2005 godkjennes. 2. Mindreforbruk på kr ,- avsettes til investeringsfond til næringsetablering. Det utarbeides egne retningslinjer for investeringsfondet. Kontrollutvalgets uttalelse om Hasvik i utvikling KF årsregnskap for Kontrollutvalget har i møte behandlet Hasvik i utvikling KF s årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen av , og styreleders årsberetning. I tillegg har ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon. Kontrollutvalget har merket seg at Hasvik i utvikling KF s regnskap for 2005 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Investeringsregnskapet er avlagt i balanse.. Årets overskudd vil bli foreslått avsatt til investeringsfond.. Kontrollutvalget har ingen innvendinger til dette foreslaget. Budsjettdisiplinen har stort sett vært god innenfor ansvarsområdet. Kontrollutvalget vil for øvrig gi uttrykk for at de er godt fornøyd med presentasjon av regnskapet med tilhørende årsberetning Ut over ovennevnte, og det som framgår av saksframlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken og revisjonsberetningen av har kontrollutvalget ikke merknader til Hasvik i utvikling KF s årsregnskap for Rett utskrift: Odd Michelsen

23 TILLEGGSSAK: MØTEBOK Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 06/00086 Sak 0022/06:

24 SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER Faglig tilråding: Formannskapet gir ordfører og rådmann myndighet til å avhende følgende eiendommer: Boliger som oppført i tabellen under Salg av bolig Fjellveien14 A og B, og andre objekter som kommunen tidligere har prøvd å selge. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å bruke eiendomsmegler i forbindelse med salg av eiendommene. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saken oversendes kommunestyret for endelig behandling. Tilleggsforslag fra Hasvik arbeiderparti: Hasvik arbeiderparti foreslår et tillegg til forslaget hvor det står: når en har interessenter klar så legges saken fram for formannskapet for en helhetsvurdering. Ordfører Geir A. Iversen fremmet formannskapets innstilling og Hasvik arbeiderpartis tilleggsforslag som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik kommunestyre vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: I henhold til tidligere praktisering har formannskapet truffet avgjørelse ved salg av eiendommer. Kommunen har behov for eiendommer til egen tjenesteyting, personalboliger og omsorgsboliger/sosialboliger, og hvor Hasvik Kommune totalt forvalter ca 110 utleie- enheter beregnet til boligformål. Tidligere boligselskapet har ca 45 boenheter, hvorav ca 15 % står ledige, og kommunen har ca 65 boenheter hvor ca 20 % står ledig. Hasvik Kommune har ikke lønnsom utleiedrift på boligene, og har dårlig økonomisk evne til å vedlikeholde den store boligmassen. Regnskapet for boligselskapet viser at det går med underskudd hvert år, og dette underskuddet er noe kommunen selv må dekke inn. Ved å selge samtlige boenheter (tidligere boligselskapet) i ett felles salg vil potensielle interessenter hensynta at det er både lønnsomme og ulønnsomme objekter som må forvaltes. I dag betaler kommunen selv indirekte alle kommunale avgifter for boligselskapet på ca ,- til seg selv. Ved å kunne selge samtlige enheter vil kommunen ha mulighet til å få dette beløpet inn fra ekstern aktør, og dermed som en ren debet postering til seg selv. I tilegg vil det også bli reduksjon av det arbeidet som teknisk og administrasjon har med å forvalte boenhetene. Ved salg av samtlige enheter (porteføljen) vil kommunen forvalte ca 65 boenheter og kan

25 konsentrere seg om et høyere belegg for sin egen portefølje, og dermed bedre økonomisk forvaltning av eksisterende boligmasse. Som følge av store og ulønnsomme utleie- areal foreslår rådmannen at kommunen selger alle boligene som tidligere har ligget under boligselskapet samlet som en helhet. Etterspørselen i det lokale eiendomsmarkede er forholdsvis liten og det er ikke sikkert at det er noen aktører som ønsker å kjøpe en så stor portefølje av boliger, men det vet vi ikke før at det blir lagt ut til salg. Det som i alminnelighet må legges til grunn blir akseptabel pris, høyeste bydende, akseptfrist og finansiering. Kommunen må i forbindelse med salg av eiendommer bruke autorisert eiendomsmegler og få taksert hele boligselskap porteføljen under ett. Der det påhviler pantegjeld på eiendommer som har tilhørt boligselskapet må kommunen innfri lånet ved salg av boligmassen, og salget kan ikke anvendes i driftsbudsjettet. HASVIK Std.: Areal: BREIVIKBOTN: Std.: Areal: Hasvågveien 60B 3 60 Møgstervn.4A 3 50 Hasvågvn.60B, liten 3 40 Møgstervn.4B 2 71 Hasvågveien 62A 3 48 Møgstervn.4D 3 71 Hasvågveien 62B 3 69 Møgstervn.4C 3 50 Hasvågveien 62C 3 48 Skippergt. 30A 2 76 Hasvågveien 62D 3 69 Skippergt. 30B 2 76 Høgtunveien 15A 3 50 Skippergt. 30C 2 76 Høgtunveien 15B 2 71 Høgtunveien 15C 3 50 SØRVÆR: Høgtunveien 15D 3 71 Høgtunveien 16A 2 90 Platåvn.12A 2 48 Høgtunveien 16B 3 43 Platåvn.12B 2 48 Høgtunveien 18A 3 90 Platåvn.12C 2 48 Høgtunveien 18B 3 43 Platåvn.12D 2 58 Høgtunveien 23A 2 58 Øvervollvn.2A 2 58 Høgtunveien 23B 2 48 Øvervollvn.2B 2 48 Høgtunveien 23C 2 58 Øvervollvn.2C 2 58 Høgtunveien 24A 2 58 Øvervollvn.8A 2 58 Høgtunveien 24B 3 48 Øvervollvn.8B 2 48 Høgtunveien 24C 2 58 Øvervollvn.8C 2 58 Øverbygdvn.16A 2 48 Øvervollvn.13/1 5A 3 50 Øverbygdvn.16B 2 48 Øvervollvn.13/1 5B 3 71 Øverbygdvn.16C 2 48 Øvervollvn.13/1 5C 3 50 Øverbygdvn.16D 2 55 Øvervollvn.13/1 5D 3 71 TILLEGGSSAK: MØTEBOK Saksbehandler: Vera Isaksen Arkivsaksnr.: 06/00122 Arkiv: F40

26 Sak 0023/06: OPPNEVNING AV BARNEVERNANSVARLIG I TILFELLER HVOR BARNEVERN- LEDER ER INHABIL Faglig tilråding: Kommunestyret har behandlet organisering av barneverntjenesten i Hasvik kommune, - det vises i denne forbindelse til tidligere vedtak vedrørende organisering, og vedtar følgene : I tilfeller hvor sosialleder er innhabil har rådmannen vedtakskompetanse etter Lov om barneverntjeneste av 17. juli 1992, jfr 2-1, 3. ledd og Forvaltningslovens 6. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik kommunestyre vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Lov om barneverntjeneste av 17. juli 1992 ga kommunene anledning til å organisere barnevern-tjenesten uten et et folkevalgt organ. Det fremgår videre av loven at i hver kommune skal det være en administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter denne loven. I vår kommune er ansvaret lagt til sosialleder, og i dennes fravær er ansvaret sosialkonsulentens. Av kommentarene til lov om barenverntjeneste 2-1, tredje ledd fremgår at ansvaret for å utføre barnevernoppgavene hører direkte under barnevernadministrasjonen dersom ikke kommunestyret beslutter at oppgavene skal legges til et folkevalgt organ. Barnevernadministrasjonens leder (sosialleder) er dermed barneverntjenestens øverste myndighet i barnevernfaglige spørsmål. Det fremgår videre i kommentarene at det i loven ikke er stilt krav til lederen, for eksempel om at han eller hun skal inneha en bestemt faglig kompetanse. Det oppstår fra tid til annen, at barenvernleder er innhabil, og dermed ikke kan behandle/ ta avgjørelse i saker, jfr. forvaltningslovens 6. Avgjørelse i slike tilfeller er tidligere ikke blitt behandlet av kommunestyret. Saken har vært diskutert med fylkesmannsembete, og vi har kommet frem til at det i slike tilfeller er kommunestyrets ansvar å utpeke en stedfortreder. I tilfeller som dette er det sosialkonsulent (en underordnet tjenestemann) som forbereder sakene, og som foretar en faglige vurderingen av saken, den ansvarlige må imildertid være en som er overordnet sosialleder. MØTEBOK Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 06/00038 Sak 0024/06 KONTROLLUTVALGETS ÅRSBERETNING 2005

27 Faglig tilråding: Hasvik kommunestyre tar kontrollutvalgets årsberetning 2005 til etterretning. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik kommunestyre vedtok ordførerens forslag til vedtak. Saksutredning: Kontrollutvalgets vedtak i sak 07/06: Fremlagte årsberetning 2005, fastsettes som årsberetning for Hasvik kommunes kontrollutvalg. Årsberetningen oversendes kommunestyret i Hasvik til behandling. Enstemmig vedtatt. Kontrollutvalgets årsberetning 2005 blir fremlagt på møtet. Rett utskrift: Odd Michelsen Protokoll fra møte i Hasvik kommunestyre den 1. juni 2006 MØTET HEVET KL

28 Per Sæther og Harald Isaksen ble sammen med ordføreren valgt til å underskrive protokollen. Per Sæther (s) Geir A. Iversen (s) Harald Isaksen (s)

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Kjell Pedersen for Ulf Arne Hansen Monika Olsen for Målfrid

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 02.06.2009 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Vara Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Per Hansen Anne Olsen-Ryum Gunnar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Hasvik kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Hasvik kommune Hasvik kommune Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst Hans P. Rasmussen

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 26.04.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 17.03.2006 Tid: Kl. 09.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 17.03.2006 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 17.03.2006 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for folkevalgtes innsynsrett. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for folkevalgtes innsynsrett. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx GAMVIK KOMMUNE Reglement for folkevalgtes innsynsrett Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx Kommunestyrets og andre folkevalgte organers rett til innsyn i saksdokumenter Kommuneloven 40 nr. 5 fastsetter at

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Knut Nilssen for Ulf Arne Hansen Sigurd Gigerland for Børge

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 4/2012 7. mai 2012 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2012/11043-13 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Ikke møtt: Knut Klevstad, leder Jostein Vaskinn, medlem Berit Holten, varamedlem (for

Detaljer

Reglement for folke- valgtes innsynsrett

Reglement for folke- valgtes innsynsrett Reglement for folke- valgtes innsynsrett Vedtatt kommunestyret 24. juni 1999 med endringer kommunestyret 14. september 2010 1. KOMMUNESTYRETS OG ANDRE FOLKEVALGTE ORGANERS RETT TIL INNSYN I SAKSDOKUMENTER

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Siv O. Gamst for Eva D. Husby Roy Mienna

PROTOKOLL. Formannskapet. Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Siv O. Gamst for Eva D. Husby Roy Mienna Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.10.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Siv O. Gamst for Eva D. Husby Roy

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 12.09.2005 Tid: Kl. 17.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 12.09.2005 Tid: Kl. 17.00 Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 12.09.2005 Tid: Kl. 17.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 34/07 07/26 SØKNAD OM VEDERLAGSFRITT OVERTAKELSE AV TRAKTORKLIPPER - HASVIK MENIGHETSKONTOR

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 34/07 07/26 SØKNAD OM VEDERLAGSFRITT OVERTAKELSE AV TRAKTORKLIPPER - HASVIK MENIGHETSKONTOR Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.05.2007 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Sigurd Gigerland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0024/06 06/00040 Unntatt offentlighet SØKNAD OM OMSORGSLØNN 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0024/06 06/00040 Unntatt offentlighet SØKNAD OM OMSORGSLØNN 2006 Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Hovard Sjursen for Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Kl. 09.00.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Kl. 09.00. Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Harald Isaksen for Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.05.2008 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.05.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.05.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Roy Mienna for Gunnar Mauseth Målfrid Hansen for Siv O. Gamst Harald Isaksen for Geir A. Iversen

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.04.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Trude Hustad for Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Anne-Birgitte

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Kommunestyret

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.04.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Roy Mienna for Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT I GJERSTAD KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT I GJERSTAD KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT I GJERSTAD KOMMUNE 1. INNLEDNING I kommunelovens 40 nr. 5 heter det: Kommunestyret og fylkestinget skal selv fastsette et reglement for de folkevalgtes rett til innsyn

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2009 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Varamedlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Møtested: Rådhuset

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Møtested: Rådhuset HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2015 Tid: Kl.09.00 Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.09.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen hadde meldt forfall ingen vara kunne møte Harald Isaksen Sissel Thomassen for

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

TID: Onsdag kl STED: Kommunestyresalen NB! Merk tid og sted- møtedato er flyttet en uke grunnet møtekollisjon

TID: Onsdag kl STED: Kommunestyresalen NB! Merk tid og sted- møtedato er flyttet en uke grunnet møtekollisjon OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Onsdag 18.10.05 kl 08.30 STED: Kommunestyresalen NB! Merk tid og sted- møtedato er flyttet en uke grunnet møtekollisjon Faste medlemmer og 1. varamedlem

Detaljer

TID: Mandag kl STED: Formannskapets møterom, Høylandet kommunehus. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

TID: Mandag kl STED: Formannskapets møterom, Høylandet kommunehus. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag 29.08.2005 kl. 19.00 STED: Formannskapets møterom, Høylandet kommunehus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Kl. 10.30 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE Kommunestyret Innkalte: Funksjon Vara Vara Vara Navn Lars Hustad Siv

Detaljer

Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. Møtet holdes for lukkede dører jfr. Kommunelovens 77 pkt 8.

Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. Møtet holdes for lukkede dører jfr. Kommunelovens 77 pkt 8. SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 22.08.2005 kl. 18.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.04.2017 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Vara Navn Eva D. Husby Lars Hustad Siv

Detaljer

REGLEMENT. for FOLKEVALGTES INNSYNSRETT

REGLEMENT. for FOLKEVALGTES INNSYNSRETT REGLEMENT for FOLKEVALGTES INNSYNSRETT Fastsatt med hjemmel i kommuneloven 40 nr. 5 Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret HST 05.09.11 sak 76/11. Innhold: 1. FOLKEVALGTES

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/08 08/12 REFERATER 11/08 08/99 SOMMERÅPEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/08 08/12 REFERATER 11/08 08/99 SOMMERÅPEN BARNEHAGE Eva D. Husby Gunnar Mauseth Trude Hustad for Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Børge Antonsen Arne Danielsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Torunn

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2010 3. mai 2010 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2010/11015-16 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Rolf Steinar Heggeli, leder Else Nyby, nestleder Ottar Grimstad, medlem Kari Berg, vara

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret. Innkalte: Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. 09.

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret. Innkalte: Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.06.2017 Tid: Kl. 09.00 Innkalte: HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Funksjon Navn Møtt for Ordfører Varaordfører Vara Eva D. Husby Lars Hustad

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte 11.02.2016, sak 90/16 1. Kommunestyrets og andre folkevalgte organers rett til innsyn i saksdokumenter 1.1 Kommunestyret har,

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19.

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19. Møteinnkalling TID: Torsdag den 08.06.2006, kl. 19:15 STED: Kommunehuset, Dun (1. etasje) De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Monika Olsen Anne

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2014 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Roy Mienna Monika Olsen Per Hansen

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.05.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Roy H. Mienna Siv O. Gamst for Eva D.

PROTOKOLL. Formannskapet. Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Roy H. Mienna Siv O. Gamst for Eva D. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 29.06.2004 Tid: kl. 11.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 29. september 2011 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2011/18021-16 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Egon Leonhardsen, leder Ernst Seppola, varamedlem for Inger Marie Strande Andre: Vefik

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.11.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Vara Navn Eva D. Husby Lars Hustad Siv

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.00.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.00. Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

Meråker kommune - Toppen av frihet - folkevalgtes innsynsrett

Meråker kommune - Toppen av frihet - folkevalgtes innsynsrett Meråker kommune - Toppen av frihet - Reglement for folkevalgtes innsynsrett Vedtatt av Meråker kommunestyret den 30.01.17, K.sak 2/17. Meråker, 5. januar 2017 Innholdsfortegnelse: 1. Kommunestyrets og

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Jfr. kommuneloven 30 til 35 A) Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer treffer sine vedtak i møter. 2. Når en sak

Detaljer

Reglement om folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter

Reglement om folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter Reglement om folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter 1. Kommunestyret og dets organers innsynsrett Innsynsreglementet er begrunnet i det overordningsforhold bystyret og dets organer har over administrasjonen,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2010 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Navn Roy Mienna Gunnar Mauseth

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.10 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2011 2. mai 2011 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2011/11029-11 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Rolf Steinar Heggeli, leder Else Nyby, nestleder Ottar Grimstad, medlem Kari Berg, varamedlem

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen : 07.02.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.04.2016 Møtetid: Kl. 13.00 NB MERK TIDSPUNKTET! Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 05.05.15, kl. 08.30 11.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen MØTEBOK Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll,

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.03.2016 Tid: Kl. 11.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Vara Vara Navn Eva D. Husby Lars Hustad

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Vara Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Vara Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Vara Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT 1 Kontrollutvalget i Kvalsund kommune Møte nr. 1 /2010 1. juni 2010 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2010/16003-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Alfon Holmgren, leder Kjell K. Bårdsen, nestleder

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr.1 /20115 11. mai 2015 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2015/18050-1 Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Knut Arnestad, leder Rolf Emil Jensen, MØTEUTSKRIFT Vefik IKS: Regnskapsrevisor Aud Synnøve

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2014 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/ mai 2013 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/ mai 2013 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2013 04. mai 2013 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2013/14021-7 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Laila Somby Sandvik,

Detaljer

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 16.02.2005 Tid: Kl. 13.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen til kl. 14.00 Harald Isaksen

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.06.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB!

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 470/2003 Eier/ Bystyrets sekretariat. Ikrafttredelse:

Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Bv 470/2003 Eier/ Bystyrets sekretariat. Ikrafttredelse: Oslo kommune Reglement Vedtatt av: Bystyret Vedtatt: 17.12.2003 Erstatter: Saksnr: Bv 470/2003 Eier/ Bystyrets sekretariat Ikrafttredelse: 17.12.2003 ansvarlig: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0052 REGLEMENT

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer