PROTOKOLL. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen Sissel Thomassen for Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst Oddny B. Eilertsen Roy Mienna Roger Hansen Odd Ivar Gladsø Bjørnar Hågensen har meldt forfall ingen vara kunne møte. Hege Sørensen var innkalt som vara for Hovard Sjursen meldt forfall ingen vara kunne møte. Fra administrasjonen møtte: Rådmann Sissel Mietinen Ass. rådmann/personalsjef Johnny Kvalø Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møteleder: Ordfører Geir A. Iversen Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00226 REFERATER KORRIGERT SAKSLISTE 0013/06 06/00100 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 0014/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

2 0015/06 06/00029 RENOVASJONSAVGIFT /06 05/00018 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT 0017/06 06/00131 ÅRSMELDING HUT /06 06/00035 ÅRSREGNSKAP FOR HASVIK I UTVIKLING /06 06/00034 ÅRSREGNSKAP /06 06/00191 ÅRSBERETNING /06 05/00387 REGULERING BUDSJETT 2006 TILLEGGSSAK: 0022/06 06/00086 SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER TILLEGGSSAK: 0023/06 06/00122 OPPNEVNING AV BARNEVERNANSVARLIG I TILFELLER HVOR BARNEVERNLEDER ER INHABIL 0024/06 06/00038 KONTROLLUTVALGETS ÅRSBERETNING 2005 Møtet startet med åpen time. Møter/møteplaner: Siv O. Gamst: Mener det har vært avholdt for lite møter hittil i Ber om redegjøring for møteplan/møter. Ordfører: Det har vært liten saksmengde som er årsaken til dette. Rådmann: Oppsatt møteplan kunne ikke holdes grunnet regnskapet. Siv O. Gamst: Arbeiderpartiet ønsker flere møter. Det bør også være flere debatter i kommunestyremøtene.

3 Ordfører: Enig at det må være flere møter. Administrasjonen bes om å legge opp til næringsutviklingsdebatt i den nærmeste tiden. Harald Isaksen: Senterpartiet mener også at det bør være flere møter i framtiden. HUT bør ta tak i dette med næringssaker. HUT v/eva D. Husby: Enig i at det må være næringsdebatter. Hasvåganlegget: Per Sæther: Lurer på hvem som leier Hasvåganlegget i dag. Nergaardkonsernet fikk en muntlig avtale om å leie anlegget. Vil ha en avklaring om hvem som skal leie anlegget. Ordfører: Avtalen med Nergaardkonsernet om leie av Hasvåganlegget var laget, men ikke underskrevet. Ordfører har ved flere anledninger prøvd å få tak i daglig leder ved Breivikbotn Fiskeindustri for å få underskrevet leieavtalen. Deler av Hasvåganlegget er i dag leid ut. Vannsituasjonen på Sørvær: Målfrid Hansen: Gjelder vannet på Sørvær. Hva skjer? Ass. rådmann/personalsjef: Vannprøver på vannledning og renseanlegget er tatt. Problemene ligger i vannledningen. Vannprøvene må sendes til Alta, og dette tar litt tid. Per M. Jensen: En del folk på Sørvær visste ikke at vannet skulle tas i går, og at det må kunne gis beskjed tidligere. Ass. rådmann/personalsjef: Det er rørene som er tette, og dette var årsaken til at kommunen ikke ble ferdige med arbeidet i natt. Det skal komme fagfolk som skal se på renseanlegget. Dønnesfjord veglag: Odd Ivar Gladsø: Orienterte om Dønnesfjord veglag. Vegen til Dønnesfjord er nå åpnet. Dønnesfjord veglag har samlet inn ca. kr ,- til nå. Ordfører: Dønnesfjord veglag er et flott tiltak. Brøytekontrakt i kommunen:

4 Per Sæther: Har hørt at brøytekontrakt er gitt til et firma i Øksfjord. Hvordan er dette tenkt å løses? Ordfører: Kommunen har hatt møte med Statens vegvesen for ca. 1 mnd. siden. Det er ikke kommunen som avgjør hvem som skal tildeles brøytekontrakt, det er Statens vegvesen som gjør det. Hasvik helsesenter: Harald Isaksen: Hvordan kan vi sikre Helsesenteret, de ansatte og beboere? Er det noe vi må få på plass? Ass. rådmann/personalsjef: Hovedverneombud og administrasjonen har vært på befaring på Helsesenteret. Ordfører: Vi har ansvaret for beboere og de som jobber på Helsesenteret. Har vi ikke ressurser må vi komme i dialog med Fylkesmannen. Møteinnkalling og den korrigerte sakslisten ble enstemmig godkjent. Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: Sak 0012/06, 0013/06, 0014/06, 0015/06, 0016/06, 0019/06, 0020/05, 0021/06, 0017/06, 0018/06, 0022/06, 0023/06, 0024/06. MØTEBOK

5 Saksbehandler: Odd Michelsen Arkivsaksnr.: 06/00226 Arkiv: Sak 0012/06: REFERATER Referatene tas til orientering. Enstemmig. Saksutredning: 1) 05/ ADM/SAADM/SM /06 Fagforbundet Hasvik avd 441 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK 2) 06/ ADM/SAADM/SM /06 Vest- Finnmark Regionråd UTTALELSE TIL STATSBUDSJETTET 2006 OG INNTEKSSYSTEMUTVALGETS INNSTILLING 3) 06/ ADM/SAADM/SM X /06 Det Kongelige Arbeids - og Inkluderingsdep HØRING - INNSTILLING OM EN NORDISK SAMEKONVENSJON 4) 06/ ADM/KKA/AD /06 Finnmark skattefogdkontor KONTROLLRAPPORT 2005 VEDR. SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I HASVIK KOMMUNE 5) 06/ ADM/SAADM/SM /06 Finnmark Fylkeskommune PETROLEUMSSTRATEGI FOR FINNMARK ) 06/ ADM/SAADM/SM Q /06 Statens vegvesen NASJONAL HANDLINGSPALN FOR TRAFIKKSIKKERHET PÅ VEG ) 06/ ADM/SAADM/SM C /06 Hasvik Menighet

6 HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I HASVIK MENIGHETSRÅD 14 MARS 2006 Rett utskrift: Odd Michelsen

7 MØTEBOK Saksbehandler: Anders Humstad Arkivsaksnr.: 06/00100 Arkiv: A20 Sak 0013/06: PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Faglig tilråding: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Kommunestyret godkjenner Hasvik kommune sitt program for bruk av midler til den kulturelle skolesekken. Planen gjelder for skoleåret Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Hasvik kommunestyre vedtok formannskapets innstilling. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Vedlegg: Hasvik kommune sitt program for den kulturelle skolesekken 2005/2006 Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing på formidling av profesjonelle kultur- og kunstopplevelser til elever i grunnskolen i Norge. Styringsdokumentet for den kulturelle skolesekken er St.melding 38 ( ). Hasvik kommune mottar årlig et øremerket tilskudd fra Finnmark fylkeskommune knyttet opp mot den kulturelle skolesekken. Hasvik kommune har for skoleåret fått tilsagn om kroner i fylkeskommunal støtte. Fylkeskommunen forutsetter at midlene brukes på en måte som gir elever i grunnskolen lettere tilgang til, kjennskap til og et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Innholdet skal være mest mulig representativt med henhold til seks kunstuttrykk: 1) musikk, 2) scenekunst, 3) visuell kunst, 4) film, 5) litteratur og 6) kulturarv. Tilskuddet skal brukes til mer kunst og kultur til hver elev i grunnskolen. Tilskuddet skal ikke anvendes til administrasjon. Den lokale planen for bruk av tilskuddet til den kulturelle skolesekken må fastsettes politisk. Hasvik kommune sitt program for den kulturelle skolesekken for innevære skoleår, tilfredsstiller de forutsetninger som er lagt til grunn for anvendelse av tilskudd. Det planlagte programmet gir elevene i kommunen tilbud om kultur- og kunstopplevelser knyttet opp mot de nevnte kunstuttrykkene.

8 Aktivitetene og innslagene i programmet er planlagt med utgangspunkt i skolenes ønsker og behov. Rett utskrift: Odd Michelsen MØTEBOK

9 Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkivsaksnr.: 06/00274 Arkiv: Sak 0014/06: FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Faglig tilråding: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Med hjemmel i lov av om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, samt Miljøverndepartementes rammeforskrift av , sist endret , vedtar kommunestyret Forskrift om vann- og avløpsgebyrer og gebyrregulativet i Hasvik kommune i samsvar med oppstillingen nedenfor Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. Vedtak: Hasvik kommunestyre ved formannskapets innstilling. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Dokumentliste: Rapport Forvaltningsrevisjon Hasvik kommune selvkostområder (ikke vedlagt) Forskrift om vann og avløpsgebyrer i Hasvik kommune Gebyrregulativ Bestemmelser om bruk av vannmåler Kontrollutvalget vedtok i sak 15/2004 at kommunerevisjonen skulle foreta en vurdering av kommunens selvkostberegninger. Formålet med prosjektet var å undersøke om gebyrene for selvkosttjenestene ble fastsatt i samsvar med regelverket. Prosjektet ble gjennomført høsten 2005 og revisjonens oppsummering var som følger: I forhold til problemstillingen konkluderer revisjonen med at avgiftene på selvkostområdene ikke er beregnet og fastsatt i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer på området. Dette skyldes avvik på kapitalkostnader, noe som skyldes feil avskrivningsgrunnlag, feil avskrivningsmetode, bruk av renter og avdrag istedenfor kalkulatorisk rente. I og med at kommunens regnskap på selvkost områdene ikke viser alle kostnader, må det foretas etterkalkulasjon. Uten dokumentert etterkalkulasjon kan ikke administrasjonen vise om regnskapet gir høyere inntekter og/eller lavere kostnader enn opprinnelig beregnet i avgiftsgrunnlaget. Administrasjonens saksutredning til kommunestyret ved fastsettelse av avgiftene tilfredsstiller ikke regelverket. Abonnentene har totalt betalt mer i avgifter enn regelverket tillater. Kommunen må foreta en netto avsetning til selvkostfond for årene 2003 og 2004 med kr ,-. På kommunestyremøte ble sak nr. 98/05 Betaling av tjenester for renovasjon, vann og avløpsgebyrer 2006 trukket. Det ble vedtatt å videreføre avgiftene fra 2005 inntil administrasjonen hadde fått gjennomført en total gjennomgang av selvkostområdene.

10 Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter har følgende krav i 3: Kommunen fastset i forskrift storleiken på avgiftene i kommunen og gjev nærare reglar om gjennomføring av avgiftsvedtaket og innkreving av avgiftene. Administrasjonen har nå foretatt en grundig gjennomgang av selvkostområdet og anbefaler kommunestyret å vedta vedlagte forslag til Forskrift om vann og avløpsgebyrer i Hasvik kommune,gebyrregulativ vann og avløp og Bestemmelser om bruk av vannmåler. Det er en forutsetning at gebyrregulativet skal behandles og vedtas av kommunestyret hvert år, i forbindelse med behandling av kommende års budsjett. Rett utskrift: Odd Michelsen MØTEBOK Saksbehandler: Geir Johansen Arkiv: 204 Arkivsaksnr.: 06/00029

11 Sak 0015/06: FORSLAG OM ENDRING AV AVGIFTSREGLEMENTET FOR RENOVASJON Faglig tilråding: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre vedtar det fremlagte forlag til avgiftsreglement for renovasjon og de nye satsene. De nye satsene gjøres gjeldende fra 1. juli Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Hasvik kommunestyre vedtok formannskapets innstilling. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Innbyggere i Hasvik kommune har i dag muligheten til å søke fritak for renovasjonsavgift. Vurderingen av hvem som kvalifiserer til å få fritak fra denne skjer på utelukkende skjønnsmessig basis. Problemet med denne praksisen er at det fører til forskjellsbehandling. Teknisk etat foreslår derfor at avgiftsreglementet for renovasjon endres slik: Man innfører to typer tvungen renovasjonsavgift for eiendommer som omfattes av den kommunale innsamlingen av forbruksavfall: Ordinær renovasjon - for alle boenheter fritidsrenovasjon - for alle fritidsboliger og hytter innenfor området som omfattes av kommunal innsamling av forbruksavfall. Det vil ikke være grunnlag for å søke fritak for renovasjon med mindre boligen gjøres ubeboelig. Det vil si at strømtilførsel kuttes, vann og avløpstilførsel kuttes og pipe plomberes. Innsamling av forbruksavfall: For eiendommer som omfattes av den kommunale innsamlingen av forbruksavfall var satsene i 2005 som følger: Enhetstyper: Tømmefrekvens: Pris pr. Enhet pr. år: 140 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.232,- 240 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.500,- 360 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.850,- Renovasjonsavgift for fritidsboliger utgjør kr 1.200,- pr. år. Fritidsrenovasjon kan kun gis til fritidsboliger og hytter. Det kan ikke gis fritidsrenovasjon til en fraflyttet helårsbolig med mindre boenheten er bruksendret til fritidsbolig etter plan og bygningsloven og registrert som fritidsbolig i GAB.

12 Etter lovverket skal det foretas etterkalkulasjon ved årskiftet for å konstatere om renovasjonsområdet har vært 100 % selvfinansierende. Etterkalkulasjon for 2005 viser følgende resultat: ETTERKALKULASJON Renovasjon 2005 Gebyrinntekter Salg av tjenester/utstyr Driftstilskudd og refusjoner Sum inntekter i året Fremførbart over-/underskudd Kalkulert renteinntekter selvkostfond Sum inntekter totalt Direkte driftskostnader * Fordelte lønnskostnader Indirekte driftskostnader * Avskrivninger *Korrigert for feil Kjøp av tjenester VEFAS periodisering Kapitalkostnader Avskrivninger Kalk renter Sum selvkostnad Dekningsgrad (%) 96,67 Over-/underdekning For å få 100 % dekningsgrad og ta hensyn til prisstigning, må satsene økes som følger: Enhetstyper: Tømmefrekvens: Pris pr. Enhet pr. år: 140 l. dunk 1 gang/2.uke kr l. dunk 1 gang/2.uke kr l. dunk 1 gang/2.uke kr Renovasjonsavgift for fritidsboliger utgjør kr 1.200,- pr. år. Rett utskrift: Odd Michelsen MØTEBOK Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 080 Arkivsaksnr.: 05/00018

13 Sak 0016/06: FOLKEVALGTE I HASVIK KOMMUNE RETT TIL INNSYN I SAKSDOKUMENTER Faglig tilråding: Med hjemmel i kommuneloven 40 nr. 5 vedtar Kommunestyret i Hasvik vedlagte reglement for de folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter og til informasjon om saker som er under behandling, Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik kommunestyre vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Hasvik kommune har ikke tidligere vedtatt reglement for kommunestyrets og andre folkevalgtes organers rett til innsyn i saksdokumenter. Det må presiseres at innsynsbestemmelsene kun kommer til anvendelse i egenskap som folkevalgt organ, jf. kommunelovens bestemmelser. Den enkelte folkevalgte (unntatt leder av organet) har ikke mer innsynsrett utenom møtene enn øvrig publikum. Det følger av kommuneloven 40 nr. 5 at kommunestyret selv fastsetter nærmere reglement for de folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter og til informasjon om saker som er under behandling. Utkastet til reglement er utarbeidet etter veiledende normalreglement for kommunestyrer, jfr. rundskriv H-20/ Kommunestyrets og andre folkevalgte organers rett til innsyn i saksdokumenter 1.1 Kommunestyret har som overordnet organ for hele den kommunale forvaltning rett til innsyn i alle kommunale saksdokumenter, med de presiseringer som følger av reglene nedenfor. 1.2 Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organer har rett til innsyn i saksdokumenter som omfatter de deler av kommunens virksomhet som ligger innenfor organets virksomhetsområde. Dessuten kan disse organene kreve innsyn i dokumenter innenfor andre virksomhetsområder når dokumentene er nødvendig for vedkommende organs behandling av en konkret sak. 2. Vedtak om innsyn 2.1 Ethvert medlem og varamedlem av folkevalgt organ har rett til innsyn i dokumentene i saker som behandles i vedkommende organ. 2.2 Minst tre medlemmer i kommunestyret kan kreve innsyn i alle kommunale saksdokumenter når tidspunktet for innsyn er inntrådt, jfr. pkt. 3. Ordføreren har en selvstendig rett til innsyn i alle saksdokumenter på tilsvarende grunnlag.

14 2.3 Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organer kan vedta innsyn for sin bruk i andres organers saksdokumenter når minst 1/3 av medlemmene stemmer for det. 3. Tidspunkt for rett til innsyn 3.1 Retten til innsyn inntrer når saken er fremlagt/utsendt til politisk behandling. Med saksfremstillingen skal følge en oversikt over alle dokumenter som er innsendt, innhentet eller utarbeidet i tilknytning til saken, med unntak av interne arbeidsdokumenter for administrasjonen. 3.2 For saker som avgjøres i administrasjonen gjelder retten til innsyn først fra det tidspunkt saken er ferdigbehandlet. 4. Særregler for innsyn i taushetsbelagte opplysninger m.m. 4.1 I utgangspunkt omfatter ikke folkevalgtes rett til innsyn taushetsbelagte opplysninger. Kommunestyret og andre folkevalgte organer kan imidlertid ved flertallsvedtak kreve innsyn i taushetsbelagte opplysninger når det er et klart behov for dette ved behandling av en konkret sak i vedkommende organ, jfr. forvaltningslovens 13 b nr. 2 og Folkevalgte plikter å bevare taushet om dokumenter de får innsyn i når disse er undergitt taushetsplikt eller unntatt offentlighet etter reglene i offentlighetsloven. Medlemmer av folkevalgte organer undertegner taushetserklæring når de får innsyn i taushetsbelagte opplysninger. Når en sak behandles for lukkede dører, jf. Kommunelovens 31, skal det orienteres eller refereres fra forhandlingene med mindre vedkommende folkevalgt organ bestemmer noe annet. 5. Fremgangsmåten ved krav om innsyn forholdet til administrasjonen 5.1 Henvendelser om tilsyn i saksdokumenter skal behandles straks. Slike henvendelser til administrasjonen skal skje tjenestevei. Dette innebærer henvendelse til rådmannen eller rådmannens stedsfortreder. 5.2 Forespørsler til administrasjonen om saker som er under behandling bør besvares positivt med en kort redegjørelse for behandlingsmåte, tidsplan og lignende. Lovnoter til saksbehandlingen: Forvaltningsloven: 13b. (begrensninger av taushetsplikten ut fra private eller offentlige interesser). Taushetsplikt etter 13 er ikke til hinder for: 2. at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll, 4. at opplysningene brukes for statistisk bearbeiding, utrednings- og planleggingsoppgaver, eller i forbindelse med revisjon eller annen form for kontroll med forvaltningen,

15 Kommuneloven: 31. Åpne eller lukkede møter. 1. Møter i folkevalgte organer skal holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter denne paragraf. 2. Møteleder skal på anmodning gi tillatelse til at forhandlingene i åpne møter tas opp på lydbånd, video, e.l., eller kringkastes over radio eller fjernsyn, såfremt dette ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet. 3. Et folkevalgt organ kan vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det eller vedkommende organ vedtar det. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører. 4. Kommunestyret og fylkestinget selv kan av hensyn til personvern gi bestemmelser om at møtene i andre organer eller i visse sakstyper i andre organer skal holdes for lukkede dører. 5. Kommunestyret og fylkestinget selv kan også ellers, når det er nødvendig på grunn av et bestemt angitt forhold ved den særskilte sak eller sakstype, bestemme at møtene i andre organer eller i visse sakstyper i andre organer skal holdes for lukkede dører, når organet ikke selv skal treffe vedtak i saken. 6. Møte i kommuneråd og fylkesråd holdes for lukkede dører, hvis ikke rådet selv bestemmer noe annet og paragrafen her ikke er til hinder for det. 40. Rett og plikt til å delta i møter i kommunale og fylkeskommunale organer. Inhabilitet. Rett til dokumentinnsyn. 5. Kommunestyret og fylkestinget skal selv fastsette et reglement for de folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter og til informasjon om saker som er under behandling. Rett utskrift: Odd Michelsen MØTEBOK Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 06/00034

16 Sak 0019/06: ÅRSREGNSKAP 2005 Faglig tilråding: Formannskapets innstilling til kommunestyret 1. Årsregnskapet for 2005 godkjennes. 2. Uinndekket merforbruk i investeringsregnskapet for 2005 kr dekkes ved bruk av ubundet kapitalfond. Kto Positivt netto driftsresultat på kr ,42 benyttes til nedbetaling av gjeld (avdragsutgifter) i Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Hasvik kommunestyre vedtok formannskapets innstilling. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Hasvik kommunes årsregnskap for 2005 følger som eget innbundet vedlegg. Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende årsregnskapet 2005: Kontrollutvalgets vedtak i sak 07/06: Fremlagte årsberetning 2005, fastsettes som årsberetning for Hasvik kommunes kontrollutvalg. Årsberetningen oversendes kommunestyret i Hasvik til behandling. Enstemmig vedtatt. Kontrollutvalgets årsberetning 2005 blir fremlagt på møtet. Kontrollutvalget har i møte 22. mai 2006 behandlet Hasvik kommunes årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet datert 28 april 2006, revisjonsberetningen av 19. mai 2006, og rådmannens årsmelding av 9. mai I tillegg har kommuneansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon. Kontrollutvalget har merket seg at Hasvik kommunes regnskap for 2005 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr , mens netto driftsresultat er positivt med kr Investeringsregnskapet viser et udekket resultat på kr Årets overskudd vil av administrasjonssjefen bli foreslått benyttet til nedbetaling av gjeld. Kontrollutvalget har ingen innvendinger til dette foreslaget. Budsjettdisiplinen har stort sett vært god innenfor ansvarsområdene.

17 Kontrollutvalget vil for øvrig gi uttrykk for at de er godt fornøyd med presentasjon av regnskapet med tilhørende årsmelding. Ut over ovennevnte og revisjonsberetningen av 19. mai 2006 har kontrollutvalget ikke merknader til kommunens årsregnskap for Enstemmig vedtatt. Rett utskrift: Odd Michelsen MØTEBOK Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 06/00191

18 Sak 0020/06: ÅRSBERETNING 2005 Faglig tilråding: Formannskapet innstiller til kommunestyret: Kommunen har store økonomiske utfordringer som må løses gjennom god økonomiplanlegging og - styring i perioden Regnskapet for 2005 viser at med god kontroll kan det være mulig å vedta realistiske budsjett som ikke går vesentlig ut over tjenesteproduksjonen for kommunens innbyggere. For å styrke den utviklingen som vi har sett i 2005 må kommunestyret vurdere å gjøre følgende konkrete tiltak: Vedtak om investeringsstopp over en lengere periode Opprettholde dagens nedbetaling av gjeld ikke forlenge avdragstid eller søke avdragsutsettelser Redusere kommunens lønnskostnader. Det må skapes aksept for lavere servicenivå på tjenester eller at enkelte tjenester ikke kan leveres i en periode. Overholde vedtatt nedbetaling av negativt netto driftsresultatarbeide aktivt for å stabilisere folketallet Sette konkrete mål for nivå på netto driftsresultat, likviditetsreserve og oppbygging av fond. Hasvik kommunestyre tar den fremlagte Årsmelding for 2005 til etterretning. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Hasvik kommunestyre vedtok formannskapets innstilling. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Administrasjonens årsmelding følger som eget innbundet vedlegg Rett utskrift: Odd Michelsen MØTEBOK Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 05/00387

19 Sak 0021/06: REGULERING BUDSJETT 2006 Faglig tilråding: Formannskapet innstiller til kommunestyret: Kr av regnskapsmessig mindreforbruk 2005 benyttes til dekning av kommunens avdragsutgifter i Dette gjennomføres for ikke å forrykke balansen i de enkelte årene i økonomiplanen for og også for ikke å forrykke den planlagte omstillingsprosessen som er vedtatt i henhold til økonomiplanen/ forpliktende planen. Samtidig jobber administrasjonen med å utnytte potensialet vedrørende låneporteføljen. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Hasvik kommunestyre vedtok formannskapets innstilling. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Fylkesmannen opphevet i brev av 7. mars 2006 kommunestyrets vedtak i sak nr. 02/06 Årsbudsjett 2006 med begrunnelse at årsbudsjettet var i ubalanse med kr , -. I brev av 9. mars 2006 opplyser Fylkesmannen at de finner ikke å kunne behandle foreliggende søknad fra Hasvik kommune, for videresending til KRD, om utvidet rammetilskudd uten krav om tilbakebetaling kr I begrunnelsen for dette viser Fylkesmannen til sitt brev av 7. mars hvor det heter:..fylkesmannen registrerer imidlertid at dersom man legger avdragsutgiftene for 2005 til grunn også i 2006 ville kommunen kunne legge frem et budsjett med et positivt netto driftsresultat på nærmere 1,8 mill. kroner eller ca. 2,3 % av driftsinntektene. Videre heter det: I budsjett 2006 konstaterer vi at det er lagt opp til en økning av gjeldandelen igjen. Sammenligner vi med regnskap 2004 legger kommunen opp til å øke brutto renter/avdrag med kr eller 52,9 %. Det er avdragene som øker kraftig uten at det er vedtatt nye låneopptak utover startlån til videre utlån. Fylkesmannen registrerer at kommunen i sin strategiske vurdering har valgt å øke takten på nedbetaling av lån som ett av virkemidlene for å bedre den økonomiske situasjonen. Sammen med fortsatt reduksjon i driftsutgiftene vil dette selvsagt føre til at Hasvik kommune raskere kan dekke inn akkumulert underskudd og opparbeide et tilfredsstillende netto driftsresultat. Dette er imidlertid en av årsakene til at kommunestyret har lagt frem at budsjett for 2006 i ubalanse. I utgangspunktet burde imidlertid brutto driftsresultat være såpass stort at Hasvik kommune på egenhånd kunne foretatt elstraordinær nedbetaling av lån ved å øke avdragsutgiftene. Etter rådmannens oppfatning er Fylkesmannens utgangspunkt vedrørende avdragsutgiftene feil. Det er ikke riktig å sammenligne avdragsutgiftene fra 2004 og 2005 med de budsjetterte utgiftene for Dette fordi kommunen i de to foregående årene måtte ty til avdragsutsettelse på de største lånene for å komme i balanse. Dette er tatt opp med Fylkesmannen, og tilbakemeldingen derfra er følgende:

20 Vi har registrert at Hasvik kommune hadde avdragsutsettelse både i 2004 og Etter å ha sammenlignet Hasvik kommunes avdragsutgifter med noen andre kommuner er spørsmålet likevel om hele potensialet vedrørende refinansiering av låneporteføljen er utnyttet i tilstrekkelig grad. Dette må gjennomføres før kommunen kan forvente å få tildelt ekstraordinære midler. Årsregnskapet 2005 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på vel 2 mill kroner. I henhold til kommunestyrets vedtak i sak 02/06 skal beløpet primært benyttes til nedbetaling av gjeld. Rådmannen foreslår følgende løsning: Kr av regnskapsmessig mindreforbruk 2005 benyttes til dekning av kommunens avdragsutgifter i Budsjettert bruk av ekstra skjønnsmidler kr på budsjettkonto fjernes. Netto inntekt på denne kontoen blir dermed kr Kr inntektsføres på konto disponering av netto driftsresultat. Dette gjennomføres for ikke å forrykke balansen i de enkelte årene i økonomiplanen for og også for ikke å forrykke den planlagte omstillingsprosessen som er vedtatt i henhold til økonomiplanen/ forpliktende planen. Samtidig jobber administrasjonen med å utnytte potensialet vedrørende låneporteføljen med hensyn til endring/forlengelse i avdragstid. Et eventuelt forslag om dette vil bli fremlagt for kommunestyret i juni Rett utskrift: Odd Michelsen MØTEBOK Saksbehandler: Eva Danielsen Husby Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 06/00131 Sak 0017/06:

21 ÅRSMELDING HUT 2005 Faglig tilråding: Styret i HUTs innstilling til kommunestyret som representantskap: Hasvik kommunestyre som Representantskap tar HUTs Årsmelding for 2005 til etterretning. Eva D. Husby var inhabil i denne saken. Mari Gamst tiltrådte som vara. Vedtak: Hasvik kommunestyre vedtok styret i HUTs innstilling. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Årsmelding 2005 gjenspeiler de aktiviteter som har skjedd i regi av HUT i året Der det er naturlig vil vi også ta med prosjekter som startet i 2004 og ble fullført i 2005, samt prosjekter som startet i 2005 og videreføres i inneværende år. Styret og daglig leder føler at vi har festet grep om HUT, og funnet en arbeidsform som passer for Hasvik samfunnet. Sammenlignet med andre omstillings- og utviklingskommuner har HUT arbeidet for å få til en bred forankring i befolkningen og næringslivet istedenfor en toppstyrt organisasjon. HUT har tre hovedsatsingsområder: 1. Næringsutvikling 2. Stedsutvikling og infrastruktur 3. Kompetanseutvikling Årsmeldingen gir en vurdering av HUT`s økonomiske situasjon pr og en redegjøring for foretakets virksomhet siste år. I tillegg er det foretatt egen Programstatusvurdering i regi av INNOVASJON Norge. Deler av denne vurderingen er medtatt i Årsmelding for HUT Den fremlagte årsmelding kan synes svært omfattende. Undertegnede finner det imidlertid nødvendig med en såpass detaljert årsmelding både for å orientere kommunestyret, næringslivet og befolkningen om det som skjer i HUT. Styret i HUT behandlet ÅRSMELDING FOR HUT 2005 i styremøte den 15.mai, sak 03. Styret i HUT fattet følgende enstemmige vedtak: Styret i HUTs innstilling til kommunestyret som representantskap: Hasvik kommunestyre som Representantskap tar HUTs Årsmelding for 2005 til etterretning. Årsmelding for HUT 2005 følger som eget vedlegg ved utsendelse av sakspapirene. Rett utskrift: Odd Michelsen MØTEBOK Saksbehandler: Eva Danielsen Husby Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 06/00035

22 Sak 0018/06: ÅRSREGNSKAP FOR HASVIK I UTVIKLING 2005 Faglig tilråding: Styret i HUTs innstilling til kommunestyret som representantskap: 1. Årsregnskapet for Hasvik i Utvikling KF for 2005 godkjennes. 2. Mindreforbruk på kr ,- avsettes til investeringsfond til næringsetablering. Det utarbeides egne retningslinjer for investeringsfondet. Eva D. Husby var inhabil i denne saken. Mari Gamst tiltrådte som vara. Vedtak: Hasvik kommunestyre vedtok styret i HUTs innstilling. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Styret i HUT behandlet Årsregnskap for Hasvik i utvikling kf (HUT) i møte den 15.mai 2006, og fattet følgende enstemmige vedtak: Styret i HUTs innstilling til kommunestyret som representantskap: 1. Årsregnskapet for Hasvik i Utvikling KF for 2005 godkjennes. 2. Mindreforbruk på kr ,- avsettes til investeringsfond til næringsetablering. Det utarbeides egne retningslinjer for investeringsfondet. Kontrollutvalgets uttalelse om Hasvik i utvikling KF årsregnskap for Kontrollutvalget har i møte behandlet Hasvik i utvikling KF s årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen av , og styreleders årsberetning. I tillegg har ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon. Kontrollutvalget har merket seg at Hasvik i utvikling KF s regnskap for 2005 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Investeringsregnskapet er avlagt i balanse.. Årets overskudd vil bli foreslått avsatt til investeringsfond.. Kontrollutvalget har ingen innvendinger til dette foreslaget. Budsjettdisiplinen har stort sett vært god innenfor ansvarsområdet. Kontrollutvalget vil for øvrig gi uttrykk for at de er godt fornøyd med presentasjon av regnskapet med tilhørende årsberetning Ut over ovennevnte, og det som framgår av saksframlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken og revisjonsberetningen av har kontrollutvalget ikke merknader til Hasvik i utvikling KF s årsregnskap for Rett utskrift: Odd Michelsen

23 TILLEGGSSAK: MØTEBOK Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 06/00086 Sak 0022/06:

24 SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER Faglig tilråding: Formannskapet gir ordfører og rådmann myndighet til å avhende følgende eiendommer: Boliger som oppført i tabellen under Salg av bolig Fjellveien14 A og B, og andre objekter som kommunen tidligere har prøvd å selge. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å bruke eiendomsmegler i forbindelse med salg av eiendommene. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik formannskap vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saken oversendes kommunestyret for endelig behandling. Tilleggsforslag fra Hasvik arbeiderparti: Hasvik arbeiderparti foreslår et tillegg til forslaget hvor det står: når en har interessenter klar så legges saken fram for formannskapet for en helhetsvurdering. Ordfører Geir A. Iversen fremmet formannskapets innstilling og Hasvik arbeiderpartis tilleggsforslag som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik kommunestyre vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: I henhold til tidligere praktisering har formannskapet truffet avgjørelse ved salg av eiendommer. Kommunen har behov for eiendommer til egen tjenesteyting, personalboliger og omsorgsboliger/sosialboliger, og hvor Hasvik Kommune totalt forvalter ca 110 utleie- enheter beregnet til boligformål. Tidligere boligselskapet har ca 45 boenheter, hvorav ca 15 % står ledige, og kommunen har ca 65 boenheter hvor ca 20 % står ledig. Hasvik Kommune har ikke lønnsom utleiedrift på boligene, og har dårlig økonomisk evne til å vedlikeholde den store boligmassen. Regnskapet for boligselskapet viser at det går med underskudd hvert år, og dette underskuddet er noe kommunen selv må dekke inn. Ved å selge samtlige boenheter (tidligere boligselskapet) i ett felles salg vil potensielle interessenter hensynta at det er både lønnsomme og ulønnsomme objekter som må forvaltes. I dag betaler kommunen selv indirekte alle kommunale avgifter for boligselskapet på ca ,- til seg selv. Ved å kunne selge samtlige enheter vil kommunen ha mulighet til å få dette beløpet inn fra ekstern aktør, og dermed som en ren debet postering til seg selv. I tilegg vil det også bli reduksjon av det arbeidet som teknisk og administrasjon har med å forvalte boenhetene. Ved salg av samtlige enheter (porteføljen) vil kommunen forvalte ca 65 boenheter og kan

25 konsentrere seg om et høyere belegg for sin egen portefølje, og dermed bedre økonomisk forvaltning av eksisterende boligmasse. Som følge av store og ulønnsomme utleie- areal foreslår rådmannen at kommunen selger alle boligene som tidligere har ligget under boligselskapet samlet som en helhet. Etterspørselen i det lokale eiendomsmarkede er forholdsvis liten og det er ikke sikkert at det er noen aktører som ønsker å kjøpe en så stor portefølje av boliger, men det vet vi ikke før at det blir lagt ut til salg. Det som i alminnelighet må legges til grunn blir akseptabel pris, høyeste bydende, akseptfrist og finansiering. Kommunen må i forbindelse med salg av eiendommer bruke autorisert eiendomsmegler og få taksert hele boligselskap porteføljen under ett. Der det påhviler pantegjeld på eiendommer som har tilhørt boligselskapet må kommunen innfri lånet ved salg av boligmassen, og salget kan ikke anvendes i driftsbudsjettet. HASVIK Std.: Areal: BREIVIKBOTN: Std.: Areal: Hasvågveien 60B 3 60 Møgstervn.4A 3 50 Hasvågvn.60B, liten 3 40 Møgstervn.4B 2 71 Hasvågveien 62A 3 48 Møgstervn.4D 3 71 Hasvågveien 62B 3 69 Møgstervn.4C 3 50 Hasvågveien 62C 3 48 Skippergt. 30A 2 76 Hasvågveien 62D 3 69 Skippergt. 30B 2 76 Høgtunveien 15A 3 50 Skippergt. 30C 2 76 Høgtunveien 15B 2 71 Høgtunveien 15C 3 50 SØRVÆR: Høgtunveien 15D 3 71 Høgtunveien 16A 2 90 Platåvn.12A 2 48 Høgtunveien 16B 3 43 Platåvn.12B 2 48 Høgtunveien 18A 3 90 Platåvn.12C 2 48 Høgtunveien 18B 3 43 Platåvn.12D 2 58 Høgtunveien 23A 2 58 Øvervollvn.2A 2 58 Høgtunveien 23B 2 48 Øvervollvn.2B 2 48 Høgtunveien 23C 2 58 Øvervollvn.2C 2 58 Høgtunveien 24A 2 58 Øvervollvn.8A 2 58 Høgtunveien 24B 3 48 Øvervollvn.8B 2 48 Høgtunveien 24C 2 58 Øvervollvn.8C 2 58 Øverbygdvn.16A 2 48 Øvervollvn.13/1 5A 3 50 Øverbygdvn.16B 2 48 Øvervollvn.13/1 5B 3 71 Øverbygdvn.16C 2 48 Øvervollvn.13/1 5C 3 50 Øverbygdvn.16D 2 55 Øvervollvn.13/1 5D 3 71 TILLEGGSSAK: MØTEBOK Saksbehandler: Vera Isaksen Arkivsaksnr.: 06/00122 Arkiv: F40

26 Sak 0023/06: OPPNEVNING AV BARNEVERNANSVARLIG I TILFELLER HVOR BARNEVERN- LEDER ER INHABIL Faglig tilråding: Kommunestyret har behandlet organisering av barneverntjenesten i Hasvik kommune, - det vises i denne forbindelse til tidligere vedtak vedrørende organisering, og vedtar følgene : I tilfeller hvor sosialleder er innhabil har rådmannen vedtakskompetanse etter Lov om barneverntjeneste av 17. juli 1992, jfr 2-1, 3. ledd og Forvaltningslovens 6. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik kommunestyre vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Lov om barneverntjeneste av 17. juli 1992 ga kommunene anledning til å organisere barnevern-tjenesten uten et et folkevalgt organ. Det fremgår videre av loven at i hver kommune skal det være en administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter denne loven. I vår kommune er ansvaret lagt til sosialleder, og i dennes fravær er ansvaret sosialkonsulentens. Av kommentarene til lov om barenverntjeneste 2-1, tredje ledd fremgår at ansvaret for å utføre barnevernoppgavene hører direkte under barnevernadministrasjonen dersom ikke kommunestyret beslutter at oppgavene skal legges til et folkevalgt organ. Barnevernadministrasjonens leder (sosialleder) er dermed barneverntjenestens øverste myndighet i barnevernfaglige spørsmål. Det fremgår videre i kommentarene at det i loven ikke er stilt krav til lederen, for eksempel om at han eller hun skal inneha en bestemt faglig kompetanse. Det oppstår fra tid til annen, at barenvernleder er innhabil, og dermed ikke kan behandle/ ta avgjørelse i saker, jfr. forvaltningslovens 6. Avgjørelse i slike tilfeller er tidligere ikke blitt behandlet av kommunestyret. Saken har vært diskutert med fylkesmannsembete, og vi har kommet frem til at det i slike tilfeller er kommunestyrets ansvar å utpeke en stedfortreder. I tilfeller som dette er det sosialkonsulent (en underordnet tjenestemann) som forbereder sakene, og som foretar en faglige vurderingen av saken, den ansvarlige må imildertid være en som er overordnet sosialleder. MØTEBOK Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 06/00038 Sak 0024/06 KONTROLLUTVALGETS ÅRSBERETNING 2005

27 Faglig tilråding: Hasvik kommunestyre tar kontrollutvalgets årsberetning 2005 til etterretning. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. Vedtak: Hasvik kommunestyre vedtok ordførerens forslag til vedtak. Saksutredning: Kontrollutvalgets vedtak i sak 07/06: Fremlagte årsberetning 2005, fastsettes som årsberetning for Hasvik kommunes kontrollutvalg. Årsberetningen oversendes kommunestyret i Hasvik til behandling. Enstemmig vedtatt. Kontrollutvalgets årsberetning 2005 blir fremlagt på møtet. Rett utskrift: Odd Michelsen Protokoll fra møte i Hasvik kommunestyre den 1. juni 2006 MØTET HEVET KL

28 Per Sæther og Harald Isaksen ble sammen med ordføreren valgt til å underskrive protokollen. Per Sæther (s) Geir A. Iversen (s) Harald Isaksen (s)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 26.04.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0024/06 06/00040 Unntatt offentlighet SØKNAD OM OMSORGSLØNN 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0024/06 06/00040 Unntatt offentlighet SØKNAD OM OMSORGSLØNN 2006 Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Hovard Sjursen for Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Håvard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Mari Gamst for Målfrid Hansen Halvard Holst-Olsen for Per Sæther Siv

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2009 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 24.03.2015 KL.: 14:00 MRK. TID STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 26.04.2004 Tid: Kl.10.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir Iversen Elisabeth S. Mikalsen MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.08.2008 Tid:

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Starter med befaring kl. 16.30 på nye

Detaljer

FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra 01.01.99. Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98

FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra 01.01.99. Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98 REGL-4.DOC 25.11.98 FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER Gjeldende fra 01.01.99 Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98 Redigert i hht utvalgenes arbeidsområder (vedtatt 8. oktober 2007) Innhold: 1.

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 11.06.2013 kl 09.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30. Side 1 av 26.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30. Side 1 av 26. Hattfjelldal kommune Side 1 av 26 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Keth Olsen for Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Hans Petter Rasmussen for Per Sæther Siv

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer