Årsrapport for Petroleum Geo-Services ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for 2002. Petroleum Geo-Services ASA"

Transkript

1 Årsrapport for 2002 Petroleum Geo-Services ASA

2 Årsberetning for 2002 Konsernets virksomhet: PGS konsernets virksomhet består av to virksomhetsområder; (1) geofysiske tjenester som inkluderer seismisk datainnsamling og prosessering, reservoar karakterisering, overvåking og konsulenttjenester og (2) olje/gass produksjonstjenester som inkluderer flytende produksjon, lagrings- og losseoperasjoner (FPSO) var et svært utfordrende og vanskelig år for PGS og selskapets aksjonærer og kreditorer. Aksjekursen falt ned mot en krone og deler av de noterte gjeldsbevisene ble priset i området 30% av pålydende etter nedgraderinger mot laveste nivå av kredittvurderingsselskapene. Samtidig markerte 2002 et vendepunkt for PGS med igangsettelse av restrukturering av konsernet både driftsmessig og finansielt. Konsernets problemer har hovedsakelig sin bakgrunn i betydelige feilinvesteringer i årene , samt en betydelig overkapasitet innen marinseismikk med markedspriser som ikke understøtter investeringene i flåten. De viktigste feilinvesteringene har for øvrig vært Ramform Banff, Atlantis og overinvesteringer i multiklient databibliotek. Disse investeringene har i hovedsak vært finansiert med opptak av gjeldsbevis i det amerikanske lånemarkedet og syndikerte banklån. Kontantstrømmer fra disse investeringene har vært betydelig lavere enn forventet, og har medført at verdien på PGS sine aktiva er vurdert lavere enn gjelden. I november 2001 signerte konsernet en avtale om sammenslåing med Veritas DGC Inc., men mottok den 30. juli 2002 en tilbakekallingsordre fra styret i Veritas DCG og avtalen ble kansellert. Konsernet resultatførte i 2002 USD 4,6 millioner i kostnader relatert til den planlagte fusjonen samt USD 7,5 millioner i mottatt kanselleringshonorar fra Veritas DGC. Gjennom årets første åtte måneder ble en betydelig del av administrasjonens ressurser brukt på planlegging og forberedelser til den foreslåtte fusjonen. På høsten 2002 ble styret endret. Jens Ulltveit-Moe ble ny styreformann. Ny CEO og CFO ble henholdsvis Svein Rennemo og Knut Øversjøen. Virksomheten ble refokusert mot en intensiv finansiell restrukturering og arbeidet med operasjonell reorganisering ble startet. Hovedfokus var kortsiktige forbedringstiltak for økt kontantstrøm, samt intensiverte salgsprosesser for virksomheter utenfor hovedområdene marinseismikk og flytende oljeproduksjon. PGS-konsernets resultater i 2002 understreker samtidig at viktige deler av fundamentet for overlevelse og lønnsomhet er på plass: For det første, resultatene innen helse, miljø og sikkerhet, samt regularitet for operasjonene er fremragende i forhold til oljeindustrien og fremragende i forhold til tidligere år. Eneste unntak var brannen og det påfølgende verftsoppholdet for Ramform Valiant, dog uten personell skader. For det andre, var det betydelig fremgang i å redusere risiko-eksponeringen innenfor marinseismikk. Investeringer i multiklient databibliotek ble redusert og kravene til forhåndsfinansiering av nye multiklient prosjekter økte. Med suksess ble det også skiftet fokus innen marinseismiske aktiviteter fra multiklient markedet til kontraktsmarkedet. Dette skiftet tiltok mot utgangen av året, hvor det også ble oppnådd en betydelig økning i salg fra ferdigstilte multiklient prosjekter. For det tredje, ble det tatt nødvendige skritt for å sette realistiske verdier på eiendelene i balansen, basert på oppdaterte fremtidige kontantstrømmer. Dette medførte bl.a. store nedskrivninger av multiklient databiblioteket, Ramform Banff, Atlantis og andre eiendeler. For det fjerde ble det gjennom året iverksatt tiltak for kostnadsreduksjoner og økt effektivitet. Ytterligere kostnadsreduksjoner og forbedringer innen effektivitet, inkludert redusert arbeidskapital, er viktige punkter på dagsordenen. Mot slutten av året startet omfattende forhandlinger med lånegivere relatert til restrukturering av gjeld i Petroleum Geo-Services ASA. Alle kreditor grupper (innehavere av amerikanske gjeldsbevis og internasjonale banker) samt Selskapet er organisert med egne rådgivere, og det er gjennomført både finansiell due dilligence av bedriftens 5 års forretningsplan og en legal gjennomgang av hele strukturen. Det har løpende vært gjennomført samtaler og diskusjoner mellom partene i hele perioden frem til regnskapsfremleggelse.

3 Årsberetning for 2002 Resultatutvikling: I desember 2002 solgte konsernet sitt datterselskap PGS Production Group Limited og inngikk en endelig avtale om salg av datterselskapet Atlantis med regnskapsmessig virkning fra januar Følgelig er de regnskapsmessige resultater, balanseverdier og kontantstrømmer for disse datterselskap presentert som virksomhet under avhendelse for årene 2002, 2001 og 2000, og de regnskapsmessige resultater fra disse aktiviteter beskrevet separat. Totale driftinntekter for 2002 var USD 994,0 millioner, en økning på 12% fra % av driftsinntektene kom fra geofysiske tjenester, mens de resterende 32% kom fra produksjonstjenester, tilsvarende for 2001 var henholdsvis 67% og 33%. Den prosentvise endringen fra 2001 til 2002 er i hovedsak et resultat av økte inntekter fra det seismiske kontraktsmarkedet samt høyere pre-funding av våre multiklient seismiske prosjekter. Driftsresultatet for 2002 var negativt med USD 722,0 millioner en nedgang på USD 936,8 millioner fra Inkludert i dette negative driftsresultatet inngår nedskrivninger av eiendeler og multiklient databiblioteket, enkelte engangskostnader samt goodwill. Det vises til Note 32 i konsernregnskapet for mer utførlig informasjon om disse poster. Driftsinntekter fra våre geofysiske tjenester var USD 671,4 millioner for 2002 en økning på 13% fra Økningen i 2002 skyldes hovedsakelig økte inntekter fra det seismiske kontraktsmarkedet og reflekterer vår styrkede satsning på dette markedet. I 2002 var våre inntekter fra dette markedet USD 50,1 millioner høyere enn i 2001, en økning på 16%. I tillegg økte våre inntekter fra pre-funding av våre multiklient prosjekter med USD 36,0 millioner fra 2001, en økning på 51%. Salget av ferdigstilte multiklient data var USD 162,5 millioner som var 4% lavere enn for Samlet var våre driftsinntekter fra salg av multiklient data USD 269,1 millioner, en økning på 12% fra Driftsresultatene fra våre geofysiske tjenester inkluderer ikke resultater fra multiklient volumsalg som per 31. desember var inngått med kunder, men som ikke kan regnskapsføres i henhold til våre regnskapsprinsipper for inntektsføring. Inntekter fra disse volumsalg beløp seg til USD 19,2 millioner og USD 26,0 millioner per henholdsvis 31. desember 2002 og 31. desember Av økningen i driftinntekter fra våre geofysiske tjenester relaterte USD 61,5 millioner (+14%) seg til vår marin aktivitet og USD 17,9 millioner (+20%) fra vår land aktivitet. Driftsinntekter fra våre produksjonstjenester beløp seg til USD 322,6 millioner for 2002 som var 11% høyere enn for Økningen relaterer seg hovedsakelig til Petrojarl I med USD 42,4 millioner, som kun var i operasjon i siste del av 2001, delvis motvirket av USD 9,9 millioner i inntekter i 2001 som relaterte seg til utleie av skytteltankskip i spotmarkedet. I 2002 var alle fire produksjonsfartøy i full operasjon sammenlignet med 2001 hvor omfattende oppgraderingsarbeid på Petrojarl I, og Ramform Banff ble sluttført, samt en mindre oppgradering av Petrojarl Foinaven ble gjennomført. Etter oppgraderingen som ble sluttført i 1. kvartal 2001 har regulariteten på Ramform Banff ligget på om lag 99%, som dessverre ikke reflekteres i regnskapene. Dette skyldes lavere produksjon på feltet. Driftsinntekter fra Ramform Banff for 2002 ble dermed USD 9,5 millioner (eller 20%) lavere enn for 2001 da fartøyet i 2002 produserte gjennomsnittlig kun 12% av daglig kapasitet som et resultat av en forholdsvis lav oljeproduksjon. PGS vurderer alternativ produksjonsløsning for Banff-feltet, samt alternative oppdrag for Ramform Banff. Med bakgrunn i de svake finansielle resultater fra fartøyet, og foreløpig resultatløse bestrebelser for alternative produksjonsløsninger på Banff-feltet, nedskrev vi i 2002 eiendeler relatert til fartøyet og sub-sea utstyret på Banff-feltet med USD 425,2 millioner. Nedskrivningen var basert på neddiskonterte estimerte kontantstrømmer av Ramform Banff over fartøyets levetid med 8% diskonteringsrente og estimerte driftsinntekter fra Banff-feltet ut Driftsinntekter fra Petrojarl I var USD 42,4 millioner (eller 209%) høyere enn for Fartøyet startet produksjon på Glitne-feltet i 3. kvartal 2001 hvor det også har vært i full beskjeftigelse gjennom hele Driftsinntekter fra Petrojarl Foinaven var USD 133,4 millioner eller 8% høyere enn for 2001, som et resultat av oppgradering av produksjonskapasitet (gjennomført i 2. og 3. kvartal 2001) og oppgradering for Foinaven-feltet (gjennomført i 4. kvartal 2001). I august 2002 kjøpte konsernet 70% av produksjonslisensen (PL) 038 på den norske kontinentalsokkelen i Nordsjøen. Eierandelene ble kjøpt av Statoil, som holdt 28% av eierinteressen i PL 038, og Norsk Hydro som holdt 42% i feltet. Lisenspartner er Petoro AS, som eier de resterende 30%. Som vederlag for 70% eierandel, har konsernet påtatt seg fjernings- og pluggeforpliktelsen i tilknytning til feltene i lisensen, beregnet til USD 32,8 millioner før skatt, samt mulige fremtidige miljøforpliktelser som vil oppstå ved produksjon fra feltene. Det er konsernets FPSO Petrojarl Varg som produserer og har produsert feltet siden desember For å vurdere mulige utbygginger av feltet, inkludert boring av nye side-tracks og utbygging av Varg-Sør, har konsernet 2

4 Årsberetning for 2002 gjennomført seismiske og geologiske undersøkelser av området. Samlede driftsinntekter for Petrojarl Varg/Varg-feltet for 2002 beløp seg til USD 87,3 millioner som var tilnærmet det samme som for 2001 (USD 87,7 millioner). Andre produksjonsrelaterte driftsinntekter i 2002 var USD 1,5 millioner, USD 9,7 millioner lavere enn i Dette er et resultat av at konsernet i 2001 leide ut skytteltankskip i spotmarkedet, mens de respektive produksjonsfartøy var under oppgradering. Vi hadde ingen slik driftsinntekt i Solgte tjenesters kost for 2002 var USD 476,2 millioner en økning på USD 95,2 millioner fra 2001 (25%). Solgte tjenesters kost i prosent av driftsinntekter var 48% for 2002 sammenlignet med 43% i Økningen i solgte tjenesters kost reflekterer både en nedgang av kostnader som ble aktivert som multiklient databibliotek, samt en generell økning i kostnader relatert til økt aktivitet fra 2001 til Kostnader aktivert som multiklient databibliotek ble redusert med USD 28,0 millioner (13%), mens brutto solgte tjenesters kost økte med 67,2 millioner (11%). På segment basis økte solgte tjenesters kost relatert til vårt geofysiske virksomhetsområde med USD 66,5 millioner (24%) fra Økningen var et resultat av reduksjonen i aktivering av kostnader til multiklient databiblioteket, samt en økning i brutto solgte tjenesters kost med USD 38,5 millioner. Nedgangen i aktiverte kostnader gjenspeiler den endrede fokus fra multiklient prosjekter til kontraktsarbeid. Økning i brutto solgte tjenester kost er i hovedsak et resultat av økt aktivitet innenfor landseismikk spesielt. Solgte tjenesters kost relatert til våre produksjonstjenester økte med USD 34,8 millioner (31%) fra 2001, hovedsakelig et resultat av at alle våre produksjonsfartøy var i full operasjon gjennom hele I tillegg reflekterer solgte tjenesters kost en reversering av tidligere avsatt kontraktstap (fra 2000) på Ramform Banff med USD 8,2 millioner i 2002 og USD 16,5 millioner i Netto solgte tjenesters kost relatert til generelle konsernformål ble redusert med USD 6,1 millioner fra 2001 (139%). Slike kostnader blir allokert til virksomhetsområder basert på driftsinntekter i perioden. Avskrivninger og amortiseringer for 2002 var USD 357,5 millioner en økning på USD 32,0 millioner fra 2001, tilsvarende 10%. I prosent av driftsinntekter var avskrivninger og amortiseringer 36% og 37% for henholdsvis 2002 og Amortisering av multiklient databiblioteket økte med USD 17,5 millioner til USD 212,9 millioner, en økning på 9% fra Inkludert i amortisering av multiklient databiblioteket inngår minimumsamortisering med USD 39,8 millioner og USD 39,1 millioner for henholdsvis 2002 og Gjennomsnittlig amortiseringssats for multiklient seismikk var 79% og 82% for henholdsvis 2002 og 2001 (inklusiv minimumsamortisering). Ordinære avskrivninger økte med USD 15,8 millioner (10%), hvorav USD 11,1 millioner (11%) innen geofysiske tjenester og USD 4,7 millioner (8%) innen produksjonstjenester, som er et resultat av økt aktivitet innenfor begge våre virksomhetsområder samt at alle fire produksjonsfartøy var i full beskjeftigelse gjennom hele 2002 sammenlignet med I 2002 aktiverte vi avskrivninger som del av vårt multiklient databibliotek med USD 31,5 millioner, tilsvarende beløp i 2001 var USD 30,2 millioner. Forsknings- og teknologikostnader ble redusert med USD 1,0 millioner til USD 2,8 millioner i 2002 (26%). Markedsførings- og administrasjonskostnader ble redusert med USD 10,3 millioner til USD 56,2 millioner (15%). Markedsførings- og administrasjonskostnader utgjorde 6% og 8% av driftsinntekter for henholdsvis 2002 og Reduksjonen i kost er et resultat av gjennomførte kostnadskutt samt en flatere og slankere organisasjon. I nedskrivninger og andre poster for 2002 inngår; USD 268,4 millioner i nedskrivning av multiklient databiblioteket. USD 425,2 millioner i nedskrivning av Ramform Banff og sub-sea utstyr relatert til Banff-feltet. USD 48,0 millioner i nedskrivning av eiendeler relatert til våre geofysiske tjenester (marin, land og data prosessering). USD 14,7 millioner i nedskrivning av investeringer i tilknyttede selskaper. USD 43,4 millioner i nedskrivning av goodwill. USD 2,9 millioner i netto gevinst relatert til den kansellerte fusjonen med Veritas DGC Inc., USD 3,6 millioner i kostnader relatert til restrukturering/refinansiering av gjeld. USD 22,9 millioner i ansattes sluttpakker og andre engangskostnader. Driftsresultat før nedskrivninger og andre poster var USD 101,3 millioner for 2002 en nedgang fra 2001 på 6%. Driftsresultat før nedskrivninger og andre poster i prosent av driftsinntekter var 10% i 2002 en nedgang på 2% 3

5 Årsberetning for 2002 fra Driftsresultat før nedskrivninger og andre poster fra våre geofysiske tjenester var USD 0,8 millioner for 2002, en nedgang på USD 5,5 millioner (88%) fra Dette er et resultat av lavere markedspriser i industrien generelt basert på overkapasitet i markedet, samt økt aktivitet innenfor landseismikk som historisk sett gir en lavere driftsmargin enn marinseismikk. Driftsresultat før nedskrivninger og andre poster fra våre produksjonstjenester var USD 100,5 millioner for 2002, en nedgang på USD 1,5 millioner (1%) fra Driftsresultat før nedskrivninger og andre poster i prosent av driftsinntekter gikk ned fra 35% i 2001 til 31% i Selv om alle våre fire produksjonsfartøy var i full operasjon gjennom hele 2002, sammenlignet med 2001 hvor enkelte av fartøyene var under oppgradering i enkelte perioder, gjenspeiles driftsresultatet og driftsmarginen av nedgangen i oljeproduksjon fra Banff-feltet. I tillegg påvirkes driftsresultatet for 2001 av en reversering på USD 16,5 millioner av tidligere avsatt kontaktstap relatert til Ramform Banff, sammenlignet med 2002 hvor en slik reversering av kontraktstap var på USD 8,2 millioner. Driftsresultatet for 2001 påvirkes også av inntekter fra skytteltankere som ble leid ut på spotmarkedet, mens de respektive produksjonsfartøy var under oppgradering. Netto rentekostnader for 2002 var USD 7,7 millioner (5%) høyere enn i 2001, som reflekterer nedgangen i balanseføring av renter med USD 14,2 millioner (72%) fra 2001, som er resultat av redusert balanseføring av multiklient data i 2002 og balanseføring av renter i 2001 relatert til oppgradering av produksjonsfartøy. Denne nedgangen i balanseføring av renter ble delvis oppveid av en reduksjon i brutto rentekostnader på 5%. Andre finansinntekter (-kostnader) for 2002 på USD 39, 3 millioner inkluderer en gevinst på skatteutligningskontrakter med USD 54,1 millioner, sammenlignet med 2001 hvor slike skatteutligningskontrakter utgjorde et tap på USD 18,0 millioner. Konsernet terminerte i 2002 alle utestående skatteutligningskontrakter. Skattekostnad (-inntekt) på ordinært resultat for 2002 på USD 205,3 millioner består av: En skattekostnad på USD 3,0 millioner fra ordinær virksomhet. En skatteinntekt på USD 119,1 millioner relatert til nedskrivninger og andre poster. En skattekostnad på USD 106,2 millioner relatert til skatteutligningskontrakter og valutakursendringer. En skattekostnad på USD 215,2 millioner relatert til nedskrivning av utsatt skatt på ordinær virksomhet. I resultat etter skatt fra virksomhet under avhendelse/solgt, inngår nedskrivning av investeringer i Atlantis med USD 190,1 millioner (før skatt) og USD 26,8 millioner (før skatt) relatert til salget av Production Group Limited. Disponering av årets resultat i morselskapet: Petroleum Geo-Services ASA genererte et underskudd på kroner i Styrets forslag til inndekning av årets underskudd er som følger: Kroner Tilført fra overkursfond Tilført fra annen egenkapital Sum Per 31. desember 2002 var det ingen fri egenkapital i Petroleum Geo-Services ASA. Investeringer/kapitalbehov: Konsernets kapitalbehov knytter seg til investeringer i varige driftsmidler, investeringer i olje-og gass eiendeler, investeringer i multiklient databibliotek, betjening av gjeld, leasing- og leieforpliktelser, betaling av preferred securities samt behov for arbeidskapital. Tidligere år har våre investeringer vært knyttet til vekst i våre to virksomhetsområder i tillegg til vedlikeholdsinvesteringer. I 2002 var våre investeringer i varige driftsmidler hovedsakelig vedlikeholdsinvesteringer og investeringer i Varg feltet, PL 038, i Nordsjøen. I 2002 investerte konsernet USD 60,9 millioner i varige driftsmidler samt olje og gass eiendeler (inkluderer ikke virksomhet under avhendelse), av dette relaterer USD 41,8 millioner seg til geofysiske tjenester, USD 10,9 millioner relatert til produksjonsfartøy og USD 8,2 millioner til Varg feltet. I tillegg investerte vi USD 190,4 millioner i multiklient databiblioteket og USD 77,2 millioner i virksomhet under avhendelse. Generelt er en vesentlig del av våre investeringer i varige driftsmidler og multiklient databibliotek basert på 4

6 Årsberetning for 2002 rådende markedsforhold og fremtidsutsikter. I tilknytning til opptak av en kortsiktig bankkredittfasilitet i 2002 på USD 250,0 millioner forplikter konsernet seg til å begrense investeringer i anleggsmidler, inkludert investeringer i virksomhet under avhendelse, til maksimum USD 280,0 millioner i perioden 1. juli 2002 frem til endelig forfall. For perioden 1. juli 2002 til 31. desember 2002 beløp slike investeringer seg til USD 128,8 millioner, hvorav USD 70,3 millioner i multiklient databibliotek, USD 20,7 millioner i varige driftsmidler/olje og gass eiendeler og USD 37,8 millioner i virksomhet under avhendelse. For 2003 vil våre investeringer knytte seg til vedlikeholdsinvesteringer innenfor våre geofysiske tjenester, investeringer i Varg feltet og investeringer i multiklient databibliotek, totalt om lag USD 196 millioner. Per 31. desember 2002 var konsernets samlete utestående gjeld, leaser og preferred securities obligations, med kontraktsfestet kontantforpliktelser som følger: Betalingsforfall per år Kontraktsfestet kontantforpliktelser: (i USD millioner) Totalt og deretter Gjeldsforpliktelser (a) 2.255,7 941,3 12,2 13, ,2 Finansielle leasingforpliktelser (b) 101,7 20,0 18,0 28,5 35,2 Operasjonelle leasingforpliktelser 252,8 87,1 59,1 34,2 72,4 Guaranteed preferred beneficial interest in junior subordinated debt securities 143, ,8 Preferanse aksjer (c) 64,0 64, Sum kontraktsfestet kontantforpliktelser 2.818, ,4 89,3 75, ,6 (a) Inkluderer en kortsiktig bankkredittfasilitet på USD 250,0 millioner som forfaller i juni 2003, en fullt opptrukket rullerende bankkredittfasilitet på USD 430,0 millioner med forfall i september 2003 og USD 250,0 millioner i usikrete gjeldsbevis som forfaller i november Gjeldsforpliktelsen inkluderer ikke gjeld relatert til virksomhet under avhendelse med USD 15,8 millioner. (b) Viser totale kontraktsfestete finansielle leasinger. (c) Basert på en innløsningsrate tilsvarende 100% av virkelige driftsinntekter fra lisensieringen av underliggende verdipapiriserte multiklient data. Finansiering og likviditet: Den 11. desember 2002 solgte konsernet hele sin eierandel i PGS Production Group Limited (tidligere Atlantic Power Group Limited) til Petrofac Limited for USD 20,2 millioner i kontantoppgjør på salgsdato og kan motta ytterligere USD 15,0 millioner, betinget visse hendelser ut år Konsernet kostnadsførte et tap på USD 26,8 millioner ved salget av datterselskapet. Konsernet har per 31. desember 2002 anslagsvis USD 1,1 milliarder i gjeld og andre kontraktsmessige kontantforpliktelser som forfaller i 2003, hvorav USD 930 millioner er bankkredittfasiliteter og gjeldsbevis i morselskapet Petroleum Geo-Services ASA. Alle kredittfasiliteter er fullt opptrukket. Basert på konsernets gjeldende forretningsplan og prognoser, overskrider konsernets kontraktsmessige kontantforpliktelser for de nærmeste 12 måneder vår tilgang på kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter og kontantbeholdning. Konsernet er derfor avhenging av å få restrukturert eller refinansiert, inkludert å få utsettelse på forfall, for disse forpliktelser for å kunne fortsette driften. Konsernet søker å få gjennomført en slik restrukturering/refinansiering og benytter eksterne rådgivere til å bistå i dette arbeid. I tillegg har konsernets banker dannet en styringskomité samt at en betydelig andel av eiere av gjeldsbevis har dannet en særskilt komité gjennom et advokatfirma, for å delta i forhandlinger og evalueringer i forbindelse med konsernets anstrengelser for å få gjennomført en slik restrukturering/refinansiering. I forbindelse med disse forhandlinger og evalueringer har konsernet samtykket i å betale visse honorarer og løpende utgifter som påløper bankene og obligasjonseierne, inklusive honorar og utgifter for finansiell, regnskapsmessig og juridisk rådgivning. Selv om konsernet tror det er mulig å gjennomføre den nødvendige restrukturering/refinansiering, kan vi ikke garantere at vi vil lykkes i en slik restrukturering/refinansiering av konsernets finansielle forpliktelser. Hvis konsernet, bankene og obligasjonseierne ikke klarer å gjennomføre en slik restrukturering/refinansiering i rett tid, kan konsernet blant annet bli tvunget til å ta de nødvendige skritt for å søke beskyttelse fra sine kreditorer. I tillegg er det mulig at en restrukturering/refinansieringsavtale som eventuelt blir gjennomført også må ha rettens godkjennelse. 5

7 Årsberetning for 2002 Som følge av likviditetsproblemene er konsernets kredittverdighet blitt betydelig nedgradert, første gang i juli Med bakgrunn i dette, samt uteblivelse av en avtale om en omfattende restrukturering/refinansiering av konsernets kontraktsmessige kontantforpliktelser som beskrevet ovenfor, er konsernets evne til å innhente ny kapital begrenset. I tillegg, som en følge av nedgraderingene, har konsernet blitt pålagt å øke den kvartalsvise innløsningsraten på våre preferanse aksjer relatert til verdipapirisering (securitization) av vår beholding av multiklient data, med virkning fra begynnelsen av 3. kvartal Gjeldende innløsningsrate er et beløp tilsvarende 100% av virkelige driftsinntekter fra lisensieringen av verdipapiriserte multiklient data. Konsernet kan også bli pålagt å gi opp til GBP 35,7 millioner i sikkerhet (om lag USD 57,0 millioner) under enkelte UK leasing kontrakter. Imidlertid, basert på forhandlinger med utleier, antar konsernet at en slik sikkerhet ikke vil bli påkrevd. Per 31. desember 2002 var konsernet à jour med alle betalingsforpliktelser relatert til gjeld. Imidlertid hadde konsernet brudd på enkelte finansielle betingelser og andre avtaler knyttet til enkelte gjeldsforpliktelser og leieavtaler og søkte om kravsfrafall for disse avtalebrudd. Konsernet er under kontinuerlig forhandlinger med de enkelte motparter i slik henseende. PGS kan ikke garantere at slike kravsfrafall blir oppnådd, med det resultat at motparten i disse avtaler dermed vil søke å tvinge frem sine krav. Motpartene i disse avtaler kan erklære at forpliktelsene ikke er overholdt og kreve oppgjør for alle utestående beløp under disse avtaler. I et slikt tilfelle vil ikke konsernet ha tilstrekkelige midler til å innfri de relaterte forpliktelser, som igjen kan medføre at konsernet vil søke beskyttelse fra sine kreditorer under gjeldende rett. I mars 2002 opptok konsernet en kortsiktig bankkredittfasilitet på USD 250,0 millioner, som ble endret i mai Netto provenyet fra denne kredittfasilitet ble brukt til å innfri det usikrede gjeldsbeviset på USD 225,0 millioner som forfalt i mars 2002, samt for generelle konsernformål. Kredittfasiliteten forfaller i juni 2003 og har en LIBOR basert rente pluss margin på 4,5%, dvs. en gradvis økning fra 0,65% ved opprinnelig opptrekk. Vektet gjennomsnittsrente for 2002 var 5,1% med en vektet gjennomsnittsrente på utestående balanse per 31. desember 2002 på 5,9%. Konsernet forplikter seg iht. avtalen, å begrense investeringer i anleggsmidler, inkludert investeringer i virksomhet under avhendelse og investeringer i multiklient biblioteket til maksimum USD 280,0 millioner for perioden 1. juli 2002 frem til endelig forfall. For perioden 1. juli 2002 til 31. desember 2002 beløp slike investeringer seg til USD 128,8 millioner. Konsernet er i forhandlinger om en restrukturering av denne kredittfasiliteten. I 2002 trakk konsernet totalt USD 230,0 millioner under den rullerende bankkredittfasiliteten på USD 430,0 millioner til en gjennomsnittlig rente på 2,3%. Gjennomsnittlig - og maksimum opptrekk var på henholdsvis USD 400,8 millioner og USD 430,0 millioner. Gjennomsnittlig rente per 31. desember 2002 på utestående balanse var 1,9%. Per 31. desember 2002 var denne fasiliteten fullt opptrukket. Per 31. desember 2002 var det utestående aksjer (inkludert ADR s) pålydende 5 kroner i Petroleum Geo-Services ASA. Selskapets aksjer omsettes på Oslo Børs under symbolet PGS. Aksjer/ADR s eid av aksjonærer med adresse i USA omfattet (omlag 49%), mens aksjonærer med adresse i Norge eide totalt aksjer (omlag 40%). Tilsvarende som PGS i 3. kvartal 2002 nedskrev eiendeler relatert til våre to virksomhetsområder, ble det gjort nedskrivninger i Petroleum Geo-Services ASA relatert til aksjer i datterselskap (3,7 milliarder kroner) og ansvarlige lån - og langsiktige konsernlån til våre datterselskap (5,0 milliarder kroner). Dette medførte at egenkapitalen i Petroleum Geo-Services ASA per 31. desember 2002 er negativ med 220,7 millioner kroner. Aksjekapitalen er dermed tapt. Helse, miljø og sikkerhet: Geofysiske aktiviteter til havs og på land, samt oljeproduksjon til havs innebærer flere sentrale miljøutfordringer. PGS er sterkt fokusert på å forebygge og redusere negative miljømessige konsekvenser av våre virksomheter på verdensbasis. Stadig forbedringer forutsetter en strukturert tilnærming til de miljøproblemene som virksomheten medfører. PGS har derfor valgt å implementere miljøstyring på nivå med ISO (internasjonal standard for miljøstyring) på to av våre produksjonsskip og to tankskip. Tilpasning til standarden er også igangsatt for ytterligere ett produksjonsskip. Det samme gjelder PGS Marine Geophysical. Samtlige fartøy og tilhørende organisasjoner har gjenomført ISM-sertifisering (International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention) PGS hadde totalt 16 skadetilfeller med tapt arbeidstid, fordelt på 13 i Geophysical, og 3 i Production. Det var en gjennomgående forbedring i Helse Miljø og Sikkerhetsstatistikk med en fraværskalafrekvens på 0,66 (timer per 6

8 Årsberetning for 2002 million arbeidstimer) for 2002 mot en frekvens på 1,64 i Miljø og sikkerhetsresultater er gode relativt til det normale for bransjen. PGS er inne i en prosess med omfattende kostnadskutt. Kuttene vil ikke tillates å gå på bekostning av helse, miljø og sikkerhet. Arbeidet med stadig å søke forbedringer på dette området fortsetter. Organisasjon: Per 31. desember 2002 var det omlag heltidsansatte i konsernet, hvorav 85% var ansatt innenfor våre geofysiske tjenester, 14% innenfor produksjonstjenester og 1% i konsernrelaterte funksjoner. Tilsvarende fordeling per 31. desember 2001 var 48% for begge virksomhetsområder samt 4% som ytet tjenester på tvers av virksomhetsområdene. Det har i 2002 ikke oppstått vesentlige driftsstans relatert til fagforeningsforhold. Foruten ansettelse av ny konsernsjef og CFO er konsernets øverste ledelse reorganisert, og en flatere organisasjonsstruktur er implementert. Forretningsområdene marinseismikk, dataprosessering, landseismikk, FPSO og oljeselskapet Pertra rapporterer nå direkte til konsernsjefen. I tillegg er det opprettet en egen stab for fellesfunksjoner (Global Services) som omfatter regnskap, IT, reservoar konsulentene og øvrige fellestjenester. Konsernstaben er styrket med en nyopprettet strategi- og planavdeling. Konsernets hovedkontor ligger i Oslo hvor PGS holder til i leide lokaler. I tillegg leies kontorlokaler i andre byer i Norge og i USA, samt i Angola, Australia, Brasil, De Forente Arabiske Emirater, Egypt, England, Kina, Russland, Singapore, Skottland, Venezuela. Implementering av ny regnskapsstandard: I 2003 implementerte konsernet den nye standarden NRS (F) nedskrivning av anleggsmidler, hvor anleggsmidler skal nedskrives til virkelig verdi (gjenvinnbart beløp) Vurderingen skal gjennomføres for hver enkelt eiendel klassifisert som anleggsmiddel og med separat kontantstrøm, og verdisettingen skal baseres på det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi, basert på nåverdi av neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer. Effekten av en implementering per 31. desember 2002 ville ha vært en ytterligere nedskrivning av varige driftsmidler og multiklient databibliotek med henholdsvis om lag USD 130 millioner og USD 65 millioner. Konsernets Ramform fartøy og øvrige seismikkskip vurderes som to separate vurderingsenheter. Databiblioteket vurderes per prosjekt eller område innen Mexicogulfen. Hendelser etter balansedagen: Som et resultat av lav prising av PGS aksjen (ADR s) på New York Stock Exchange (NYSE) over tid møtte ikke PGS lenger kravet til å være notert på NYSE. PGS ble derfor tatt av NYSE 26. februar Aksjen handles nå i USA i det såkalte OTC markedet og på pink sheets. PGS aksjen på Oslo Børs handler som normalt. Den bokførte egenkapital på balansedagen er negativ, og aksjekapitalen må dermed vurderes som tapt. Petroleum Geo-Services ASA er i forhandlinger med sine kreditorer om en plan for en samlet refinansiering av konsernet og konvertering av gjeld til egenkapital. Disse forhandlingene forventes avsluttet i løpet av Resultatet forventes å bli at den bokførte egenkapitalen etter en gjeldskonvertering vil være tilfredsstillende. For nærmere detaljer om disse forhandlingene vises til redegjørelsen beskrevet ovenfor, og da særlig under avsnittet finansiering og likviditet. Som en del av konsernets program for kostnadskutt ble det i mai kunngjort en reduksjon i antall ansatte på om lag 250 personer. Denne foreslåtte reduksjon i ansatte vil hovedsakelig bli gjennomført på konsernets forretningskontorer i Houston, London og Oslo. Det forventes at kostnader relatert til gjennomføringen av disse reduksjoner påløper i 2. og 3. kvartal 2003, og vil da bli kostnadsført under nedskrivninger og andre poster. I 1. kvartal 2003 gjennomførte vi salget av vårt Atlantis datterselskap til Sinochem. Kontantvederlaget var USD 55,4 millioner, hvorav USD 10,6 millioner var refusjon for midler konsernet hadde tilført Atlantis på vegne av Sinochem i 2003 frem til endelig kontantoppgjør av salget den 20. februar Konsernet kostnadsførte et ytterligere tap på USD 3,4 millioner (etter skatt) i 1. kvartal Betinget visse hendelser kan konsernet motta ytterligere USD 50 millioner i vederlag for dette salget. PGS ASA har en løpende dialog med norske og engelske skattemyndigheter vedrørende et potensielt skattekrav for manglende innbetaling av arbeidsgiveravgift, trygdeavgift og pensjon for sjømenn fra EU-land ansatt på NIS registrerte skip for PGS via PGS Isle of Man. Det er ikke avsatt for dette forholdet i regnskapet. 7

9 Årsberetning for 2002 PGS har for 2003 forsterket sin posisjon i kontraktsmarkedet for marinseismikk, og har ytterligere redusert sin eksponering mot multiklient investeringer. Den seismiske flåten er fullt beskjeftiget. Alle produksjonsfartøyene er på løpende kontrakter, og regulariteten er på nivå med fjoråret. Pertra har gjennomført en suksessfull A-15 brønn, og høye oljepriser kombinert med høyere volumer enn tilsvarende for fjoråret har gitt et løft i både inntekter og inntjening for I tillegg forventes det å se resultater av nedbemanninger og øvrige kostnadskutt mot slutten av Styret mener at Selskapet vil lykkes i restruktureringen/refinansieringen, og regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, jamfør regnskapsloven 3-3. Dersom Selskapet ikke lykkes i disse forhandlingene vil det måtte påregnes betydelige tap. Ved en eventuell avvikling / tvangsrealisasjon vil verdiene av eiendelene kunne være betydelig lavere enn de regnskapsførte verdier. I tillegg vil ekstra kostnader og latente forpliktelser kunne medføre betydelige tap Lysaker, 10. juni 2003 Jens Ulltveit-Moe Styrets formann Geir Aune Thorleif Enger Jens Gerhard Heiberg Marianne Johnsen Reidar Michaelsen Rolf Erik Rolfsen Svein Rennemo Administrerende direktør 8

10 Petroleum Geo-Services ASA konsern Resultatregnskap (I tusen USD, unntatt aksje informasjon) Note Driftsinntekter Solgte tjenesters kost Avskrivninger og amortiseringer Forsknings- og teknologikostnader Markedsførings- og administrasjonskostnader Nedskrivninger og andre poster ( ) Driftskostnader Driftsresultat 4 ( ) ( ) Andel resultat i tilknyttede selskaper 5 (1 691) (544) Netto rentekostnader 6 ( ) ( ) ( ) Andre finansinntekter (-kostnader) (22 305) (32 860) Resultat før skatt ( ) ( ) Skattekostnad (-inntekt) på ordinært resultat ( ) Ordinært resultat ( ) ( ) Resultat etter skatt fra virksomhet under avhendelse/solgt 3 ( ) (9 810) (1 570) Resultat før akkumulert effekt av regnskapsendringer ( ) ( ) Akkumulert effekt av regnskapsendringer, etter skatt - - (6 555) Årets resultat ( ) ( ) Ordinært resultat per aksje før regnskapsendringer 9 (12,05) 0,11 (1,97) Akkumulert effekt av regnskapsendringer, etter skatt - - (0,07) Ordinært resultat per aksje 9 (12,05) 0,11 (2,04) Utvannet resultat per aksje før regnskapsendringer 9 (12,05) 0,11 (1,97) Akkumulert effekt av regnskapsendringer, etter skatt - - (0,07) Utvannet resultat per aksje 9 (12,05) 0,11 (2,04) Utestående ordinære aksjer Utestående utvannede aksjer Lysaker, 31. mars 2003 Jens Ulltveit-Moe Styrets formann Geir Aune Thorleif Enger Jens Gerhard Heiberg Marianne Johnsen Reidar Michaelsen Rolf Erik Rolfsen Svein Rennemo Administrerende direktør 1

11 Petroleum Geo-Services ASA konsern Balanse Per 31. desember (I tusen USD) Note EIENDELER Anleggsmidler: Immaterielle eiendeler: Andre immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 14, Beholdning av multiklient databibiliotek Finansielle anleggsmidler: Investeringer i tilknyttede selskaper Andre finansielle anleggsmidler 17, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler: Olje & gass eiendeler Fordringer Eiendeler i virksomhet under avhendelse Andre omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital: Innskutt egenkapital: Aksjekapital ( aksjer à 5,- kroner) Annen innbetalt kapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital ( ) Sum egenkapital (31 546) "Guaranteed preferred beneficial interest in PGS junior subordinated debt securities" Preferanse aksjer relatert til verdipapirisering av multiklient data Gjeld: Avsetning for langsiktige forpliktelser: Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld: Langsiktige finansielle leasingforpliktelser Langsiktige lån Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Kortsiktig gjeld, kortsiktig del av langsiktige lån og - finansielle leasingforpliktelser 10, Gjeld og andre forpliktelser for virksomhet under avhendelse Leverandørgjeld Påløpte kostnader Betalbar skatt Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

12 Petroleum Geo-Services ASA konsern Kontantstrømoppstilling (I tusen USD) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Årets resultat ( ) ( ) Korreksjoner ved avstemming av årets resultat mot kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Avskrivninger og amortiseringer kostnadsført Nedskrivninger og tap ved salg av datterselskap (97 027) Kontantstrømmer relatert til virksomhet under avhendelse (3 295) (1 650) Avsetning for utsatt skatt ( ) Endring i kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld (28 376) (74 721) (72 636) Netto tap ved avgang varige driftsmidler Øvrige poster Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Investeringer i multiklient databibliotek ( ) ( ) ( ) Investeringer i varige driftsmidler/olje og gass eiendeler (60 894) ( ) (69 897) Investeringer i virksomhet under avhendelse (77 229) (54 329) (45 320) Salg av datterselskap og -egenkapitalinvesteringer Øvrige poster (9 030) (19 485) (12 086) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) ( ) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Opptak av langsiktig gjeld Netto tilgang preferanse aksjer Netto tilgang ny egenkapital, inkludert utøvelse av aksjeopsjoner Nedbetaling av langsiktig gjeld ( ) (11 414) (15 447) Nedbetaling av preferanse aksjer (98 983) (77 280) - Netto økning (nedgang) i kortsiktig gjeld (5 667) (34 409) Nedbetaling av finansielle leaser (15 496) (7 806) (7 775) Netto kontantstrømmer skatteutligningskontrakter (64 575) (8 068) Annet Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter (3 293) Virkning av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter 537 (93) (221) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (37 601) Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

13 Petroleum Geo-Services ASA konsern Endringer i egenkapitalen Akkumulert Aksjekapital valutakurs Annen (I tusen USD, unntatt antall aksjer) Antall Beløp Overkurs endringer egenkapital Totalt Egenkapital per 31. desember Årets resultat ( ) ( ) Utøvelse aksjeopsjoner ansatte Omregningsdifferanser (14 350) 421 (13 929) Egenkapital per 31. desember (11 071) Årets resultat Aksjeemisjon Utøvelse aksjeopsjoner ansatte Korreksjon Awilco fusjon Omregningsdifferanser (2 762) 371 (2 391) Egenkapital per 31. desember (13 833) Årets resultat - - ( ) - ( ) ( ) Utdeling av utbytte til minoritet (1 076) (1 076) Omregningsdifferanser Egenkapital per 31. desember (6 638) (96 715) (31 546) 4

14 Noter til konsernregnskapet Note 1 - Generell informasjon om selskapet Konsernet Petroleum Geo-Services ASA med datterselskap utfører geofysiske tjenester og produksjonstjenester. Det henvises til Note 4, virksomhetsområder og geografiske markeder, for mer utførlig informasjon om konsernets tjenester. Selskapet er et norsk allmennaksjeselskap. Konsernregnskapet er utarbeidet i henhold til regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge og er presentert i US Dollar (USD). Dette er begrunnet i at finansielle transaksjoner knyttet til konsernets virksomhet hovedsakelig er nominert i USD. Regnskapsprinsipp for konsernregnskapet er omtalt i Note 2, regnskapsprinsipper. I desember 2002 solgte konsernet datterselskapet PGS Production Group Limited, se Note 3 for mer utfyllende kommentarer, og inngikk en endelige avtale om salg av datterselskapet Atlantis med regnskapsmessig virkning fra januar Følgelig er de regnskapsmessige resultater, balanseverdier og kontantstrømmer for disse datterselskap presenteret som virksomhet under avhendelse for årene 2002, 2001 og Regnskapene har blitt utarbeidet på grunnlag av regnskapsprinsipper som forutsetter realisering av eiendeler samt oppgjør av forpliktelser som del av ordinær virksomhet. Presenterte verdier og forpliktelser er dermed ikke ment å vise virkelige verdier av eiendeler og oppgjør av alle forpliktelser, og reflekterer ikke de justeringer som eventuelt måtte gjøres på våre balanseførte verdier, resultatposter og presentasjon i balansen som ville bli påkrevet hvis ikke forutsetning for videre drift var basis for regnskapspresentasjonen. Konsernet har økonomiske- og likviditetsproblemer som reiser tvil om konsernets evne til videre drift. Konsernet har per 31. desember 2002 om lag USD 1,1 milliarder i gjeld og andre kontraktsmessige kontantforpliktelser som forfaller i 2003, hvorav USD 930 millioner er bankkredittfasiliteter og gjeldsbevis i morselskapet Petroleum Geo-Services ASA. Alle kredittfasiliteter er fullt opptrukket. Basert på konsernets gjeldende forretningsplan og prognoser, overstiger konsernets kontraktsmessige kontantforpliktelser for de nærmeste 12 måneder vår tilgang på kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter og kontantbeholdning. Konsernet er derfor avhenging av å få restrukturert eller refinansiert, inkludert få utsettelse av forfallstidspunkt, for disse forpliktelser for å kunne fortsette driften. Konsernet søker å få gjennomført en slik restrukturering/refinansiering og har leid inn eksterne rådgivere til å bistå i dette arbeid. I tillegg har konsernets banker dannet en styringskomité samt at en betydelig andel av eiere av gjeldsbevis har dannet en særskilt komité gjennom et advokatfirma, for å delta i forhandlinger og evalueringer i forbindelse med konsernets anstrengelser for å få gjennomført en slik restrukturering/refinansiering. I forbindelse med disse forhandlinger og evalueringer har konsernet samtykket i å betale visse honorarer og løpende utgifter som påløper bankene og gjelsbeviseierne, inklusive honorar og utgifter for finansiell, regnskapsmessig og juridisk rådgivning. Selv om konsernet tror det er mulig å gjennomføre den nødvendige restrukturering/refinansiering, kan vi ikke garantere at vi vil lykkes i en slik restrukturering/refinansiering av konsernets finansielle forpliktelser. Hvis konsernet, bankene og gjeldsbeviseierne ikke klarer å gjennomføre en slik restrukturering/refinansiering i rett tid, kan konsernet blant annet bli tvunget til å ta de nødvendige skritt for å søke beskyttelse fra sine kreditorer. I tillegg er det mulig at en restrukturering/refinansieringsavtale som eventuelt blir gjennomført også må ha rettens godkjennelse. Som følge av likviditetsproblemene er konsernets kredittverdighet blitt betydelig nedgradert, første gang i juli Med bakgrunn i dette samt uteblivelse av en avtale om en omfattende restrukturering/refinansiering av konsernets kontraktsmessige kontantforpliktelser, som beskrevet ovenfor, er konsernets evne til å innhente ny kapital begrenset. I tillegg, som en følge av nedgraderingene, har konsernet blitt pålagt å øke den kvartalsvise innløsningsraten på våre preferanse aksjer relatert til verdipapirisering (securitization) av vår beholding av multiklient data, med virkning fra begynnelsen av 3. kvartal Gjeldende innløsningsrate er et beløp tilsvarende 100% av virkelige driftsinntekter fra lisensieringen av verdipapiriserte multiklient data (Note 24). Konsernet kan også bli pålagt å 5

15 gi opp til GBP 35,7 millioner (om lag USD 57,0 millioner) i sikkerhet under visse UK leases (Note 33). Imidlertid, basert på forhandlinger med utleier, antar konsernet at en slik sikkerhet ikke vil bli påkrevd. Per 31. desember 2002 var konsernet à jour med alle pålagte betalingsforpliktelser relatert til gjeld. Imidlertid hadde konsernet brudd på enkelte finansielle betingelser og andre avtaler knyttet til enkelte gjeldsforpliktelser og leieavtaler og søkte om kravsfrafall ( waiver ) for disse avtalebrudd. Konsernet er under kontinuerlig forhandlinger med de enkelte motparter i slik henseende, men vi kan ikke garantere at slike kravsfrafall blir oppnådd med det resultat at motparten i disse avtaler dermed vil søke å tvinge frem deres krav. Blant kravene kan motpartene i disse avtaler erklære at forpliktelsene ikke er overholdt og kreve oppgjør for alle utestående beløp. I et slikt tilfelle vil ikke konsernet ha tilstrekkelige midler til å innfri de relaterte forpliktelser, som igjen kan medføre at konsernet vil søke beskyttelse fra sine kreditorer under gjeldende rett. Vår balansepresentasjon reflekterer ikke de justeringer som vil være nødvendig hvis motparten til disse gjeldsforpliktelser og leieavtaler erklærer at forpliktelsene ikke er overholdt, med umiddelbart forfall av alle utestående beløp under disse avtaler. Selv om konsernet var à jour med alle pålagte betalingsforpliktelser relatert til gjeld ved årsslutt 2002, har konsernet benyttet henstandsperioden for enkelte av gjeldsbevisene for utsettelse med betaling av renter for opptil 30 dager (note 25). Per 31. desember 2002 har konsernet i tillegg benyttet sin opsjon til å utsette kvartalsvis rentebetaling relatert til trust preferred securities (Note 24). Som del av våre bestrebelser med restrukturering/refinansiering har vi til hensikt å benytte de tillatte kontraktsmessige utsettelser relatert til våre forskjellige gjelds og preferred securities som gir oss rett til å utsette renteterminbetalinger, da disse henstander gir oss kortsiktig finansiell fleksibilitet. Per 31. desember 2002 var konsernets samlede utestående gjeld, leaser og preferred securities obligations, med kontraktsfestet kontantforpliktelser som følger: Betalingsforfall per år Kontraktsfestet kontantforpliktelser: (i USD millioner) Totalt og deretter Gjeldsforpliktelser (Note 25) (a) 2.255,7 941,3 12,2 13, ,2 Finansielle leasingforpliktelser (Note 10) (b) 101,7 20,0 18,0 28,5 35,2 Operasjonelle leasingforpliktelser (Note 10) 252,8 87,1 59,1 34,2 72,4 Guaranteed preferred beneficial interest in junior subordinated debt securities (Note 24) 143, ,8 Preferanse aksjer (Note 24) (c) 64,0 64, Sum kontraktsfestet kontantforpliktelser 2.818, ,4 89,3 75, ,6 (a) Inkluderer en kortsiktig bankkredittfasilitet på USD 250,0 millioner som forfaller i juni 2003, en fullt opptrukket rullerende bankkredittfasilitet på USD 430,0 millioner med forfall i september 2003 og USD 250,0 millioner i usikrete gjeldsbevis som forfaller i november Gjeldsforpliktelsen inkluderer ikke gjeld relatert til virksomhet under avhendelse med USD 15,8 millioner. (b) Viser totale kontraktsfestete finansielle leaser. (c) Basert på en innløsningsrate tilsvarende 100% av virkelige driftsinntekter fra lisensieringen av underliggende verdipapiriserte multiklient data. Hendelser etter balansedagen: Som del av konsernets kostnadskutt program på USD 75 millioner har konsernet kunngjort en reduksjon i antall ansatte på om lag 250 personer. Denne foreslåtte reduksjon i ansatte vil hovedsakelig bli gjennomført på konsernets forretningskontorer i Houston, London og Oslo. Vi forventer at kostnader relatert til gjennomføringen av disse reduksjoner påløper i 2. og 3. kvartal 2003, og vil da bli kostnadsført under nedskrivninger og andre poster. Note 2 - Regnskapsprinsipper Konsernregnskapet: Konsernregnskapet omfatter morselskapet Petroleum Geo-Services ASA (Selskapet), majoritetseide datterselskap og selskap der konsernet har bestemmende eierinteresser (konsernet). I de tilfellene hvor 6

Petroleum Geo-Services ASA. PGS Årsrapport 2008. A Clearer Image

Petroleum Geo-Services ASA. PGS Årsrapport 2008. A Clearer Image Petroleum Geo-Services ASA PGS Årsrapport 2008 A Clearer Image INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Konsernsjefen har ordet...2 Styrets beretning...4 Eierstyring og selskapsledelse i PGS...13 Konsolidert

Detaljer

Rekordår sterke utsikter for 2008

Rekordår sterke utsikter for 2008 Innhold: Konsernsjefens artikkel side 02 Årsberetning side 03 Eierstyring og selskapsledelse i PGS side 15 Konsolidert resultatregnskap side 20 Konsolidert balanse side 21 Konsolidert kontantstrømoppstilling

Detaljer

Melding til leseren:

Melding til leseren: ÅRSRAPPORT 2009 TGS 2 2 0 0 9 Å r s r a p p o r t Innhold Nøkkeltall 4 Styrets Beretning 6 Regnskap TGS Konsern 12 Noter til Konsernregnskapet 16 Regnskap Morselskap 37 Noter til Morselskapets Regnskap

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Årsregnskap 2004. Norske regnskapsprinsipper

Årsregnskap 2004. Norske regnskapsprinsipper Årsregnskap 2004 Norske regnskapsprinsipper Innhold Statoilkonsernet NGAAP 1 Noter 6 Statoil ASA NGAAP 35 Noter 39 Revisjonsberetning 56 Innstilling fra bedriftsforsamlingen 56 Suksess gjennom samarbeid

Detaljer

HovedpuNkter tredje kvartal 2013 Nøkkeltall 3. kv-13 2. kv-13 1. kv-13 4. kv-12 3. kv-12 Netto realisert oljepris EBITDA Nettoresultat Sum eiendeler

HovedpuNkter tredje kvartal 2013 Nøkkeltall 3. kv-13 2. kv-13 1. kv-13 4. kv-12 3. kv-12 Netto realisert oljepris EBITDA Nettoresultat Sum eiendeler TREDJE Kvartal 2013 Rapport for TREDJE kvartal 2013 norwegian energy company ASA Hovedpunkter TREDJE kvartal 2013 Etter innbetaling av inntil 530 millioner kroner i ny egenkapital samt restrukturering

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas Årsberetning 2006 Sammendrag I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Den posisjonering

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD 5 Kort om Rocksource 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 40 Selskapsregnskap 45 Noter til

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Serodus ASA

Årsregnskap. Serodus ASA Årsregnskap 2012 Serodus ASA Oppstilling over totalresultat Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 51 600 51 600 Driftsutgifter Varekost 1 842 12 816 Personalkostnader 5 125 474 6 199 Avskrivning

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17 STYRETS ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2010 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17 ERKLÆRING FRA STYRET OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 6. mai 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2009 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13 Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrapport DOF ASA 2013 DOF ASA Årsrapport 2013 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2013 2012 2011 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 9 754 8 136 6 503 Driftsutgifter -6 643-5

Detaljer

Songa Offshore ASA Årsrapport 2007

Songa Offshore ASA Årsrapport 2007 Songa Offshore ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning 2007 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier fire halvt nedsenkbare borerigger og ett drillskip, hvorav to rigger og ett drillskip

Detaljer

ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA ÅRSRAPPORT 2010 UTARBEIDET I OVERENSSTEMMELSE MED FORENKLET ANVENDELSE AV INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER I SAMSVAR

ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA ÅRSRAPPORT 2010 UTARBEIDET I OVERENSSTEMMELSE MED FORENKLET ANVENDELSE AV INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER I SAMSVAR ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA ÅRSRAPPORT 2010 UTARBEIDET I OVERENSSTEMMELSE MED FORENKLET ANVENDELSE AV INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER I SAMSVAR MED DEN NORSKE REGNSKAPSLOVEN 3-9 Innhold Side Styrets

Detaljer

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 VISJON Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer