126. forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "126. forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP"

Transkript

1 126. forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010

2 Årsberetning Gjerstad Sparebank

3 Årsberetning Gjerstad Sparebank

4 Årsberetning Gjerstad Sparebank

5 Årsberetning Gjerstad Sparebank

6 Årsberetning Gjerstad Sparebank

7 Årsberetning Gjerstad Sparebank

8 Årsberetning Gjerstad Sparebank

9 Årsberetning Gjerstad Sparebank

10 Resultatregnskap 10 Gjerstad Sparebank

11 Resultatregnskap 11 Gjerstad Sparebank

12 Resultatregnskap 12 Gjerstad Sparebank

13 Kontantstrømanalyse Kontantstrømanalyse 2010 (Beløp i hele 1000 kr) Tilført fra årets drift (*) Endring annen gjeld og påløpte kostnader forsk.betalte inntekter Endring andre eiendeler og forskuddsbetalte og opptjente inntekter Likviditetsendring i resultatregnskapet Endring utlån før nedskrivninger Endring kortsiktige verdipapirer Endring innskudd fra og gjeld til kunder Endring gjeld til kredittinstitusjoner A. Netto likviditetsendring fra virksomhet Investering i andre varige driftsmidler Endring langsiktige verdipapirer B. Likviditetsendring vedr. investeringer Sertifikatlån Obligasjonslån og ansvarlig lånekapital C. Likviditetsendring fra finansiering A+B+C Sum endring likvider Likviditetsbeholdning 1/ = Likviditetsbeholdning 31/ Denne består av: Kasse, Norges Bank, utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (*) Tilført fra årets drift fremkommer som følger: Resultat før skatt Betalbar skatt Ordinære avskrivninger Endring tapsavsetninger Endring pensjonsforpliktelser Sum Gjerstad Sparebank

14 NOTEOPPLYSNINGER REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med gjeldene lover, forskrifter og god regnskapsskikk. Eiendeler beregnet på varig eie eller bruk fremgår av eventuelle noter til de enkelte balansepostene. Alle beløp er oppgitt i hele tusen dersom ikke annet er oppgitt. INNTEKTSFØRING/KOSTNADSFØRING Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Gebyrer som er en direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de erverves. Gebyrer for etablering av låneavtaler tas til inntekt i samsvar med kostnadene som påløper ved lånebehandlingen. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader ved årslutt periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente, ikke betalte inntekter tas til inntekt og føres som fordring i balansen. Utbytte av aksjer inntektsføres det år det mottas. AVSKRIVNINGER PÅ ANDRE IMMATERIELLE EIENDELER OG VARIGE DRIFTSMIDLER Avskrivningssatsene for de forskjellige eiendeler er i hovedtrekk som følger: - Andre immaterielle eiendeler 20 % - Bygninger 2 % - Inventar 10 % - Maskiner % Avskrivningene er lineært fordelt over driftsmidlenes økonomiske levetid. TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Utlån og garantier er bokført i henhold til gjeldende lover og forskrifter, herunder ny utlånsforskrift fastsatt 21. desember 2004 med ikrafttredelse 1. januar Utlån til kunder er pr vurdert til amortisert kost. Med amortisert kost menes historisk kost justert for mottatte avdrag samt nedskrivninger for tap. Etableringsgebyrer som belastes kunden ved låneopptak, inntektsføres direkte. Da banken kun har en uvesentlig andel utlån med fastrente eller med fast margin anses amortisert kost å tilsvare virkelig verdi. Alle engasjementer blir fulgt opp ved månedlig gjennomgang av restanse-, overtrekkslister og nedenfor nevnte risikoklassifiseringssystem. Bankens utlånspraksis tilsier at det ikke gjennomføres refinansiering av utlån med bakgrunn i at mislighold vurderes å være nær forestående. Refinansieringer, reforhandling av vilkår og øvrige endringer av engasjementer skjer med bakgrunn i reelle kredittmessige vurderinger. Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalte terminer på utlån innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt eller innskuddskonti ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten eller kontoen ble overtrukket. Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdte, men hvor kundenes økonomiske stilling innebærer sannsynlighet for tap på et senere tidspunkt. Bokføring av renter: Renteinntekter resultatføres direkte ved bruk av effektiv rentemetode. Effektiv rente er den rente som neddiskonterer utlånets forventede fremtidige kontantstrømmer til balanseført verdi. Konstaterte tap på engasjementer er tap som regnes som endelige. Dette omfatter tap hvor banken har mistet sitt krav overfor debitor ved konkurs, stadfestet gjeldsnemnd, tvangspant som ikke har ført fram, rettskraftig dom eller inngått avtale. Ved engasjementer der sikkerhetene åpenbart ikke dekker engasjementet, blir det vurdert nedskrivning på engasjementet. Mislighold med lengre varighet enn 90 dager vurderes også nedskrivninger på hvert enkelt engasjement. Når det gjelder vurdering av sikkerheter på panteobjekter ved individuelle nedskrivninger, verdsettes disse til antatt virkelig verdi på antatt tidspunkt for realisasjon eller egen overtagelse av sikkerheter. Nedskrivning på enkelte lån og grupper av lån foretas i de tilfeller det foreligger objektive bevis for verdifall. Verdifallet må være et resultat av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs bokføring. Nedskrivningen beregnes som differansen mellom utlånets bokførte verdi og nåverdien av estimerte framtidige kontantstrømmer, neddiskontert med utlånets opprinnelige effektive rentesats. Dersom banken har bevilget flere lån til en og samme kunde, vil en engasjementsvurdering være å betrakte som en individuell vurdering. Vurdering av om det foreligger objektive bevis for verdifall skal foretas enkeltvis av alle utlån som anses som vesentlige. Utlån som er vurdert individuelt for nedskrivning og hvor nedskrivning er gjennomført skal ikke medtas i gruppevurdering av utlån. Banken fordeler sine utlån på de viktigste næringene. Disse lånegruppene er inndelt i ulike risikoklasser i samsvar med bankens risikoklassifiseringssystem, som er beskrevet nærmere nedenfor. Med utgangspunkt i risikoklassene innenfor PM og BM samt tilhørende relevant statistisk materiale er gruppevise nedskrivninger beregnet. Overtatte eiendeler som overtas i forbindelse med inndrivelse av engasjementer og som er ment for rask realisasjon, bokføres i balansen som omløpsmidler. Eiendelene vurderes til antatt realisasjonsverdi på overtakelsestidspunktet. Eventuelle tap/gevinster ved 14 Gjerstad Sparebank

15 NOTEOPPLYSNINGER avhendelse eller revurdering av verdi på slike eiendeler føres som tap/reduksjon i tap på utlån. RISIKOKLASSIFISERING AV UTLÅN, KREDITTER OG GARANTIER Bankens risikoklassifiseringssystem differensierer kundene basert på kundens økonomi, kvalifisert sikkerhet og forretningsmessige- og kunderelaterte faktorer. Banken vektlegger risiko ved prising av sine engasjementer. Normalt er det således en sammenheng mellom risikoklassifisering og prising av lån. Næringsengasjementer blir gjennomgått og oppdatert i risikoklassifiseringsmodulen, da i første rekke basert på innsendte regnskaper. Personkundedata innhentes fra offentlige kilder og fremlagt kundedokumentasjon. Kriteriene for klassifiseringen av næringskunder er avgitte sikkerheter og inntekt /økonomi. Dette gjelder også personkunder. Hvert eneste engasjement graderes etter disse to kriteriene med hver sin bokstavkode. Ved totalvurderingen av utlåns- og kredittporteføljen trekkes disse bokstavgraderingene opp til en overordnet klassifisering. Den overordnede klassifiseringen består av utlån og kreditter med henholdsvis høy, middels og lav risiko. Denne overordnede oversikten vises i tabell over risikofordelt utlånsportefølje i note 9A. De gruppevise nedskrivningene er beregnet ut i fra risikoklassifiseringssystemet. Her har vi brukt ulike konkurssannsynligheter innenfor de ulike næringene i sammenheng med risikoklassifiseringen. Tidsperioden er for kort til å kunne gi en fullgod historikk med tanke på å predikere gjennomsnittlig forventet tapsnivå for hver risikogruppe i risikomatrisen. Men vi vil gjøre oppmerksom på at det er usikkerhet knyttet til fremtidige prognosetall. Størstedelen av tapene vil forventes å komme i høy og middels risikoklasse. Forventede tap for privatengasjement forventes å ligge på dagens nivå. Disse anslagene er noe mer sikre enn for næringslivsengasjementene. Her må vi spesielt ta hensyn hvis spesifikke kunde- eller bransjerelaterte omstendigheter. plutselig skulle rammes. Slike forhold er i dag ikke identifisert på risikofordelt engasjementsportefølje. Antatte forventede tap i personmarkedet antas å være marginale i forhold til renteinntekter. Dette vil også gjelde for næringslivsengasjementer i gruppen lav og middels risikogrupper, mens tap i risikogruppe høy forventes å være betydelig mindre enn gruppens renteinntekter. Det vesentlige av bankens engasjementer befinner seg i klassen lav, noe som må betegnes som meget tilfredsstillende. Risikoklassifiserte utlån under lav risiko utgjør 79,40 %. Middels risiko og høy risiko utgjør hhv. 11,31 % og 9,28 %. Andelen for høy og middels risikoklasse er lavere i 2010 sammenlignet med I 2010 har vi også hatt tap og nye individuelle nedskrivninger på næringslivsengasjementer. Sammenlignet med 2009 er tapene betydelig lavere i Banken har hatt en sterk vekst de siste årene innenfor dette markedet. Ingen del av bankens utlån eller garantier for 2010 eller 2009 anses ytet til spesielle geografiske risikoutsatte områder. Det vises til bankens oversikt over utlån og garantier fordelt på geografiske områder i note 9B. TERRA BOLIGKREDITT Banken stiller garanti for lån som våre kunder har i Terra Boligkreditt (TBK). TBK har som kriteriet at lånet er innenfor 60 % av panteobjektet. Bankens kunder har pr lån for kr. 226,0 millioner hos TBK. Garantibeløpet er tredelt hvis banken stiller en tapsgaranti overfor TBK som utgjør: Tapsgaranti: Den delen av lånet som overstiger 50 % av sikkerhetsstillelsen. For lån som overstiger 50 % av sikkerhetsstillelsen skal garantien være på minimum kr pr lån. Garantien gjelder i 6 år fra dato for rettsvern Saksgaranti: Gjelder for hele lånebeløpet fra banken anmoder om utbetaling til pantesikkerheter har oppnådd rettsvern En samlet garanti på 1 % av pålydende av lån i TBK som er gitt Terrabankenes kunder. TBK har ytterligere rett til å motregne eventuelle tap i bankens provisjon for kundebehandling i en periode på inntil 3 år. Restrisiko knyttet til lån formidlet til TBK er etter bankens vurdering lav. Banken har ikke overtatt noen misligholdte lån fra Terra Boligkreditt i 2010 eller frem til avleggelse av årsregnskapet for PENSJONSMIDLER OG PENSJONSFORPLIKTELSER Banken har kollektive pensjonsforsikringer i Vital Forsikring AS. Forpliktelsen omfatter alle ansatte. Pensjonsordningen behandles regnskapsmessig i henhold til norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Den ytelsesbaserte ordningen er lukket for nye medlemmer slik at nyansatte får tilbud om innskuddsbasert pensjon. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader beregnes etter forsikringsmessige prinsipper av uavhengig aktuar. Pensjonskostnaden, som er et nettobeløp, består av periodens pensjonsopptjening for de ansatte, rentekostnad av beregnede forpliktelser, forventet avkastning på pensjonsmidlene, samt resultatførte estimatavvik og arbeidsgiveravgift. Estimatavvik utover korridor resultatføres over gjenværende gjennomsnittlige opptjeningsperiode. Korridor beregnes som 10 % av det høyeste av brutto pensjonsforpliktelse og brutto pensjonsmidler. 15 Gjerstad Sparebank

16 NOTEOPPLYSNINGER Nåverdien av fremtidige brutto pensjonsforpliktelser sammenholdes med virkelig verdi av innbetalte og oppsparte midler. Hvis brutto pensjonsmidler med tillegg av ikke resultatførte estimatavvik er høyere enn brutto pensjonsforpliktelser, er netto pensjonsmidler vist i balansen som langsiktig fordring. Hvis de er lavere, er netto pensjonsforpliktelser vist som langsiktig gjeld. Forpliktelser knyttet til bankens medlemskap i avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP) er en usikret ytelse. Reglene åpner for at ansatte kan gå av med førtidspensjon fra fylte 62 år. Nivået på ytelsen er avtalens minimumsnivå. Banken dekker 100 % av pensjonen ved 62 og 63 år, deretter 60 % frem til 67 år. I beregningene er det benyttet en uttakstilbøyelighet på 30 %. Selskapets ansatt har tidligere inngått i AFP ordningen for bank og finansnæringen. I forbindelse med omleggelse av AFP ordningen er selskapets ansatte nå overført til ny felles AFP ordning. Ny AFP ordning anses som en ytelsesbasert flerforetaksordning. Forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte flerforetaksordninger beregnes og avsettes i regnskapet, i den utstrekning administrator av ordningen er i stand til å foreta en beregning av selskapets andel av forpliktelsen i ordningen. Dersom administrator ikke er i stand til å foreta beregninger av forholdsmessig andel behandles flerforetaksordningen som en innskuddsbasert ordning, med løpende kostnadsføring av betalt premie. For nærmere beskrivelse av effekten av endret AFP ordning se omtale i Note 5. Tidligere banksjef har inngått førtidspensjonsavtale med banken fram til den opprinnelige førtidspensjonsavtalen trer i kraft ved fylte 60 år. Avtalen inngår blant de usikrede ytelsene. Ved beregningene er følgende forutsetninger lagt til grunn: Diskonteringsrente 4,20% 5,40% Forventet avkastning på pensjonsmidlene 5,00 % 5,60 % Årlig lønnsregulering 4,00 % 4,25 % Årlig økning i folketrygdens grunnbeløp (G) 3,75 % 4,00 % Årlig regulering av pensjoner 0,90 % 1,30 % Det er videre forutsatt en fratredelseshyppighet (turnover) 3% for alle ansatte under 40 år og 2,5 % for eldre enn 40 år. SKATTER Utsatt skatt og utsatt skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Dette medfører at skattereduserende midlertidige forskjeller som forventes å kunne bli reversert langt frem i tid, ikke kan utlignes mot skatteøkende forskjeller som er reversert tidligere. Beregning av skatt/utsatt skattefordel er basert på 28% skatt. VALUTA Gjerstad Sparebank har egen beholdning av valuta. Beholdningen utgjør pr kr ,- og er verdsatt til midtkurs. AKSJER, AKSJEFOND OG GRUNNFONDSBEVIS Ikke børsnoterte aksjer er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost. Aksjefond og grunnfondsbevis er vurdert til virkelig verdi. OBLIGASJONER Markedsverdi er børskurs pr Hele beholdningen er klassifisert som øvrige omløpsmidler. Beholdningen er vurdert til laveste av kostpris og markedsverdi. FINANSIELLE DERIVATER Formål og beskrivelse av inngåtte avtaler Renteswap avtaler: Banken har inngått renteswapavtaler for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rente/avkastning på poster innenfor balansen. Avtalene er rene sikringsforretninger. Renteswapavtaler medfører en avtale om bytte av rentebetingelser for et avtalt beløp over en avtalt periode. Pr har vi renteswap for fastrentelån på 25,4 millioner. Totalt utgjør fastrentelån 25,3 millioner. Bankinnskudd med aksjeavkastning (BMA) Banken har ingen egenkapitalrelaterte derivater lengre mot bankinnskudd med aksjeavkastning. Pr har vi kun ett innskudd på kr Dette innskuddet har vi ikke knyttet egenkapitalrelatert derivat mot. Regnskapsmessig behandling - regnskapsprinsipper Sikringsforretningsavtaler som er inngått for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rente/avkastning/valuta av balanseposter, er definert som sikringsforretning. Finansielle derivater som er sikringsforretninger verdsettes etter samme prinsipper som den sikrede post. Det fremkommer således ikke noen isolerte gevinster eller tap på disse. Netto resultat av rentebytteavtalene er ført mot rentekostnader og renteinntekter. Risikofaktorer Kursrisikoen er knyttet til verdiutviklingen på definerte aksjeindekser på børser og utviklingen på rentemarkedet i Norge. Virkelig verdi - markedsverdi Verdievalueringen er basert på indikativ gjennomsnittspris (av kjøp og salg) og forutsetter av bytteavtalen løper fram til forfall. Vurderingen er ment for evalueringsformål for det aktuelle tidspunkt og er ikke nødvendigvis sammenfallende med den verdi kontrakten ville hatt dersom denne hadde blitt omsatt i markedet på dette tidspunkt. 16 Gjerstad Sparebank

17 NOTEOPPLYSNINGER LIKVIDITETSRISIKO Likviditetsrisiko kan litt forenklet sies å være risikoen for at banken ikke kan gjøre opp for sine forpliktelser rettidig. I forhold til dette står trekkrettigheter banken har i andre finansinstitusjoner sentralt. Innskuddsdekningen var ved utgangen av året på 95,00 % mot 83,43 % på samme tid i fjor. Likviditetssituasjonen må derfor kunne karakteriseres som tilfredsstillende for banken, se note 11A. RENTERISIKO En endring i renten er kun begrenset til normal varslingstid. Bankens renterisiko vil være minimal på innskudds- og utlånsporteføljen. Vedrørende beholdningen av obligasjoner er renterisikoen også minimal. Størstedelen av obligasjonsporteføljen rentereguleres hver 3. måned. Denne måles jevnlig, og sett i forhold til bankens soliditet anses risikoen å være akseptabel. Bankens obligasjonsportefølje har en durasjon på 0,18. Dvs. en endring i markedsrenta på 1 % utgjør kr i endring av markedsverdien. 17 Gjerstad Sparebank

18 NOTEOPPLYSNINGER NOTER TIL ÅRSOPPGJØRET FOR 2010 NOTE 1 AVGIFT TIL SPAREBANKENES SIKRINGSFOND Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner pålegger alle sparebanker å være medlem av Sparebankenes Sikringsfond. Sikringsfondet plikter å dekke tap som en innskyter har på innskudd i en sparebank. Med innskudd menes her enhver kreditsaldo på konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person, unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner. Som innskudd regnes her også tilgodehavende etter oppdrag om betalingsoverføring eller andre vanlige banktjenester, samt ikke forfalte renter. Dersom en innskyter har innskudd som samlet overstiger kr. 2 mill. plikter ikke fondet å dekke tap på den del av samlede innskudd som overstiger dette beløp. Samlede innskudd skal reduseres med den enkelte innskyters forfalte forpliktelser etter andre avtaleforhold dersom sparebanken har adgang til å motregne innskudd og forpliktelser Avgift til Sparebankenes sikringsfond *) I 2010 og 2009 har det vært full avgift. NOTE 2 PROVISJONER OG GEBYRER Verdipapiromsetning og forvaltning Forsikringsvirksomhet Betalingsformidling Garantiprovisjoner Øvrige provisjoner og gebyrer Sum andre provisjoner og gebyrer NOTE 3 ANTALL ANSATTE, LØNNINGER OG HONORARER Antall årsverk 16,8 16,6 Gjennomsnittlig årsverk 16,7 17,3 Antall ansatte Lønn og annen godtgjørelse til banksjef: Lønn Annen godtgjørelse Sum Honorarer til styret: Styrets leder Øvrige styremedlemmer: Styremedlem nr. 1 Styremedlem nr. 2 Styremedlem nr. 3 Styremedlem nr. 4 Sum kr kr kr kr kr kr kr kr kr Revisors godtgjørelse utgjør: Skatterådgivning Rådgivning Beløpene er inklusiv merverdiavgift kr kr kr kr Honorarer til representantskapet: Representantskapets leder Øvrige medlemmer kr kr Honorarer til kontrollkomitéen: Kontrollkomitéens leder Øvrige medlemmer: Medlem nr. 1 Medlem nr. 2 kr kr kr Gjerstad Sparebank

19 NOTEOPPLYSNINGER NOTE 4 LÅN OG GARANTIER TIL LEDENDE PERSONER OG ANSATTE Lån Banksjef 0 Øvrige ansatte Styrets leder Styrets øvrige medlemmer: Styremedlem nr Styremedlem nr Styremedlem nr Styremedlem nr Representantskapets leder Øvrige medlemmer av representantskapet Kontrollkomitèens leder 0 Kontrollkomitéens øvrige medlemmer: Medlem nr. 1 0 Medlem nr Rentesubsidiering av lån til ansatte beløper seg til kr ,-. Det er ikke stilt garantier overfor bankens tjeneste- eller tillitsmenn. Samtlige lån er forskriftsmessig sikret. NOTE 5 PENSJONSMIDLER OG PENSJONSFORPLIKTELSER De aktuarmessige beregninger utført av Vital Pekon AS viser følgende: Spesifikasjon av netto pensjonsmidler/(-forpliktelser) for ytelsesbaserte pensjonsordinger: Sikret ordning Usikrede ordninger Totalt Estimert brutto verdi av pensjonsmidler Beregnet brutto pensjonsforpliktelse Netto pensjonsmidler-/forpliktelser (-) Ikke resultatført estimatendringer, avvik og aga Balanseførte pensjonsmidler -/forpliktelser (-) Årets netto pensjonskostnader fremkommer slik: Sikret ordning Usikrede ordninger Totalt Nåverdi av pensjoner opptjent i perioden Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Årets brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler Resultatført endrede estimater og adm kost Årets netto pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift Årets pensjonskostnad (inkl arbeidsgiveravgift) Banken har i tillegg en innskuddsbasert pensjonsordning hvor det er kostnadsført premie på kr ,-. Gammel AFP ordning ble i februar vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av etter den gamle ordningen fram til Gevinsten ved avviklingen av ordningen er inntektsført i 2010, og presentert som en reduksjon av personalkostnader. En gjenværende avsetning gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonert i den gamle ordningen. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene. 19 Gjerstad Sparebank

20 NOTEOPPLYSNINGER NOTE 6 ANDRE IMMATERIELLE EIENDELER Immateriell eiendel Akkumulerte anskaffelseskost Tilgang Avgang i året til anskaffelseskost Samlede av- og nedskrivninger 33 Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivninger 8 Immaterielle eiendeler er utviklings- og programvarekostnader som følge av bytte av dataleverandør fra EDB til SDC. Gap-prosjektet ved konvertering til SDC var ferdig avskrevet i NOTE 7 VARIGE DRIFTSMIDLER Inventar og maskiner Risørkontor Bankbygg Tomter Sum Akkumulerte anskaffelseskost Tilgang Avgang i året til anskaffelseskost Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Balanseført verdi på bygninger som benyttes til egen virksomhet er kr 11,6 mill. Total Herav utleid Balanseført Fast eiendom Eiendomstype areal m 2 areal m 2 Verdi Gjerstad Sparebank Bankbygning Sum NOTE 8 LEIEAVTALER Banken har hatt leiekontrakt med Gjerstad Lensmannskontor og Gjerstad legekontor for en tiårsperiode. Denne avtalen er nå gått ut, og vi jobber med forlengelse av nye avtaler. Leieinntektene for 2010 utgjør kr Vedrørende Risørkontoret har vi en leiekontrakt med John Thomas Axelsen i en femårsperiode. Leiekostnader for 2010 utgjør kr NOTE 9 A) RISIKOKLASSIFISERING AV UTLÅN, KREDITTER OG GARANTIER Individuelle Brutto utlån Garantier Trekkfasiliteter nedskrivninger Lav 79,40 % 75,67 % 88,67 % 84,11 % 73,56 % 81,98 % Middels 11,31 % 13,10 % 2,31 % 4,37 % 12,39 % 1,88 % Høy 9,28 % 11,01 % 9,02 % 11,52 % 13,99 % 15,40 % 100,00 % 100,00 % Ikke klassifisert 0,01 % 0,22 % 0,06 % 0,74 % Sum 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Beløp i hele kr Gjerstad Sparebank

21 NOTEOPPLYSNINGER NOTE 9 B) UTLÅN OG GARANTIER FORDELT ETTER GEOGRAFISK OMRÅDE Utlån Garantier Aust Agder Oslo, Akershus Landet forøvrig Sum NOTE 9 C) UTLÅN OG GARANTIER FORDELT ETTER SEKTOR Utlån Garantier Personmarkedet Offentlig virksomhet Næringsdrivende Lag og foreninger Sum NOTE 9 D) DIVERSE FORDELING PÅ VIKTIGE NÆRINGER Potensiell Eksponering Individuelle v/ for eksempel Misligholdte Tapsutsatte nedskrivninger Brutto utlån Garantier Trekkfasiliteter engasjementer engasjementer på utlån Personkunder Andre Viktige næringer: 20 Produksjon Bygg/Anlegg Vareh./Hotell/rest Utenrikssjøfart og rørtransport 70 Transport/Komm Tjenesteyt./eiendom Tjenesteyt. Næring Div. næringer Totalt De gruppevise nedskrivninger er ikke tilordnet spesielle næringer, men avsatt ut fra en total vurdering av engasjementene. NOTE 9 E) OVERSIKT OVER TOTALE MISLIGHOLDTE OG ØVRIGE TAPSUTSATTE LÅN Misligholdte lån: Brutto misligholdte lån individuelle nedskrivninger = Netto misligholdte lån Øvrige tapsutsatte lån: Brutto tapsutsatte lån individuelle nedskrivninger = Netto tapsutsatte lån Gjerstad Sparebank

22 NOTEOPPLYSNINGER NOTE 9 F) OVERSIKT OVER INDIVIDUELLE NEDSKRIVNINGER Utlån til og Utlån til og Individuelle fordringer på fordringer nedskrivninger kredittinst. på kunder på garantier Totalt Individuelle nedskrivninger pr per. Konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger økte individuelle nedskrivninger i perioden tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger pr per. konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger økte individuelle nedskrivninger i perioden tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger pr NOTE 9 G) OVERSIKT OVER ENDRING GRUPPEVISE NEDSKRIVNINGER Utlån til og Utlån til og Gruppevise fordringer på fordringer nedskrivninger kredittinst. på kunder på garantier Totalt Gruppevise nedskrivninger periodens endring i gruppevise nedskrivninger =Gruppevise nedskrivninger periodens endring i gruppevise nedskrivninger tilbakeføringer = Gruppevise nedskrivninger pr NOTE 9 H) OVERSIKT OVER KOSTNADSFØRTE TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER OG KREDITTAP PÅ SERTIFIKATER, OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER Kostnadsført Kostnadsført Total kostnad på utlån på garantier garantier og utlån Periodens endring i individuelle nedskrivninger periodens endring i gruppevise nedskrivninger periodens konstaterte tap som tidligere er avsatt som individuelle nedskrivninger periodens konstaterte tap som tidligere ikke er avsatt som individuelle nedskrivninger periodens inngang på tidligere perioders kostnadsførte tap = Periodens tapskostnad Gjerstad Sparebank

23 NOTEOPPLYSNINGER NOTE 10 SKATTER Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Endring Aksjer og andre verdipapirer Driftsmidler Omløpsmidler Skatteposisjoner Netto pensjonsmidler Sum utlignbare forskjeller Utsatt skattefordel Årets skattekostnad framkommer slik: 2010 Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller -219 Endring midlertidige forskjeller -949 Grunnlag betalbar inntektsskatt Betalbar skattegjeld inntektsskatt pr (regnskapsført som annen gjeld) Betalbar skattegjeld formuesskatt pr (regnskapsført som annen gjeld) 220 Sum betalbar skattegjeld pr For mye avsatt skatt tidligere år -95 Endring utsatt skattefordel 266 Endring utsatt skattefordel fra Årets skattekostnad på ordinært resultat Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt: % skatt av resultat før skatt % skatt av permanente forskjeller -61 For mye avsatt skatt tidligere år 51 Formuesskatt 220 Beregnet skattekostnad Effektiv skattesats 26,0 % NOTE 11 A) LIKVIDITETSRISIKO Post i balansen Uten løpetid Inntil 1 måned 1 til 3 mnd 3 mnd til 1 år 1 år til 5 år Over 5 år Sum Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner og sertifikater Øvrige eiendeler Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen: Ikke-balanseførte finansielle instrumenter Netto likvide eksponering Kassekreditt og byggelån er klassifisert i intervallet fra 3 måneder til 1 år. I kontantbeholdningen er utenlandsk valuta bokført til 164 mill. motverdien av NOK. 23 Gjerstad Sparebank

24 NOTEOPPLYSNINGER NOTE 11 B) RENTERISIKO Netto renteeksponering NOTE 12 FINANSIELLE DERIVATER Nominelt beløp* Virkelig verdi Finansielle derivater Sikring av utlån til og fordringer på kunder Sikring av innskudd og gjeld til kunder ** Sum Nominelt beløp tilsvarer det referansebeløp (hovedstol) som er avtalt i bytteavtalen og som er grunnlag for beregning av rente og avkastning. ** Kr vedrører renterelaterte derivater. NOTE 13 OBLIGASJONER Post i balansen Ingen renteendring Inntil 1 måned 1 mnd. til 3 mnd 3 mnd. til 1 år 1 år til 5 år Over 5 år Sum Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinst Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner og sertifikater Øvrige eiendeler Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Øvrig gjeld uten renter Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen: Ikke-balanseførte finansielle instrumenter Pålydende Anskaffelseskost Markedsverdi Bokført Verdi Obligasjoner utstedt av kommuner og finansforetak Øvrige obligasjoner Sum Gjennomsnittlig effektiv rente på obligasjonene 2,65 % Gjennomsnittlig effektiv rente på obligasjonene er beregnet ut i fra gjennomsnittlig saldo i året. 24 Gjerstad Sparebank

25 NOTEOPPLYSNINGER NOTE 14 AKSJER, AKSJEFOND OG GRUNNFONDSBEVIS Selskapets navn Antall aksjer Eierandel i % Anskaffelses kost Balanseført verdi Virkelig verdi Omløpsmidler Fond: Terra Vekst 357, Terra Alpha 508, Terra Rente 1.627, German Property , Terra Likviditet 1.997, Sum Grunnfondsbevis: Hjelmeland Sparebank 5.000, Sparebanken Pluss **) 800, Nes Prestegjelds Sparebank **) 3.651, Sum Sum omløpsmidler Anleggsportefølje: Antall Eierandel i % Ankaffelses kost Balanseført verdi Virkelig verdi Ikke børsnoterte aksjer: NETS HOLDING AS , Nordito Property AS 3.024, Terra Gruppen AS ,00 0, Spama AS 45,00 0, Agder Spar AS 2.000,00 0, Terra Eiendomsmegling Sørlandet AS 1.800,00 10, Visa A 77, Visa C Havrefjell Hyttene AS 180,00 400,00 16, Sum anleggsportefølje Samlet portefølje *) Eierandeler i disse selskapene er ubetydelige (under 1 %) **) Eierandeler i finansinstitusjoner Spesifikasjon av beholdningsendring aksjer klassifisert som handelsportefølje Selskap 2010 Inngående balanse Tilgang 122 Verdijustering 256 oggrugrunnfondsb Utgående balanse Spesifikasjon av beholdningsendring aksjer klassifisert som anleggsportefølje Selskap 2010 Inngående balanse Tilgang og avgang Nedskrivninger -691 Utgående balanse Gjerstad Sparebank

26 NOTEOPPLYSNINGER NOTE 15 GJELD Gjennomsnitts rente Valuta Innskudd fra og gjeld til kunder: Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid ,32 % Herav innskudd på særlige vilkår *) ,55 % Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid ,27 % Sum innskudd fra og gjeld til kunder NOK Gjeld til kredittinstitusjoner: KFS-lån og F-lån ,19 % NOK Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer: Obligasjonsgjeld ,12 % NOK *) Innskudd på særlige vilkår er innskudd med rentebetingelser som avviker fra bankens standardvilkår. Gjeld er bokført til opptakskurs. Renter blir løpende kostnadsført i regnskapet. Banken har ett F-lån igjen på 30 millioner med forfallsdato I tillegg har banken følgende langsiktige innlån/lån i Kredittforeningen for Sparebanker med gitte forfallstidspunkter: KFS 9 millioner forfaller KFS 15 millioner forfaller KFS 6 millioner forfaller KFS 50 millioner forfaller Renten er beregnet ut fra gjennomsnittlig saldo på respektive balansepostene i NOTE 16 ANSVARLIG LÅNEKAPITAL Låne beløp Årets rentekostnad Gjennomsnitts rente Forfall Valuta Fondsobligasjon utstedt ,90 % Ubegrenset NOK Fondsobligasjon i Statens Finansfond utstedt ,39 % Ubegrenset NOK Ansvarlig lån utstedt ,13 % NOK Rentebetingelsen på det ansvarlige lånet er 3 mnd. NIBOR + 65 pkt. Det er en klausul i låneavtalen som tilsier at lånet kan innløses i Dersom lånet forlenges etter dette, økes rentebetingelsene til 3 mnd. NIBOR pkt. Fondsobligasjonen ble tatt opp 20. desember 2005 for å bedre kapitaldekningen. Rentebetingelsen for fondsobligasjonen er 3 mnd. NIBOR pkt. Lånet har ubegrenset levetid. Ved rentereguleringer i desember 2015 og senere rentereguleringer skal rentebetingelsen være 3 mnd. NIBOR pkt. Ny fondsobligasjon i Statens Finansfond ble opptatt i desember Regjeringen la frem forslag om Bankpakke II for å stabilisere finansmarkedet i en tid med finansuro. Dette benyttet Gjerstad Sparebank seg av for å styrke kjernekapitalen. Fondsobligsjonen i Statens Finansfond er evigvarende, men har step up på renten i Banken må søke Statens Finansfond for å få lov til å innfri lånet. Banken har som målsetting å innfri lånet i 2014 eller tidligere. Rentebetingelsen på fondsobligasjonen er 6 mnd. NIBOR pkt. I dag er renta på 8,35 %. Renten er beregnet ut fra gjennomsnittlig saldo på respektive balansepostene i NOTE 17 EGENKAPITAL Spesifikasjon av endring i egenkapitalen i løpet av året Sparebankens fond pr Årets overføring/reduksjon til Sparebankens fond Sparebankens fond pr Gjerstad Sparebank

27 NOTEOPPLYSNINGER NOTE 18 KAPITALDEKNING Sparebankens fond Fondsobligasjon (inntil 15 % av kjernekapital) Fondsobligasjon i Statens Finansfond Overfinansert pensjonsforpliktelse Immaterielle eiendeler Andre fradrag 6 14 Kjernekapital Ansvarlig kapital og overskytende på fondsobligasjon Fradrag i tilleggskapital Totalt tellende ansvarlig kapital Totalt risikovektet volum (1) Kapitaldekning i % 18,52 % 16,70 % (1) Spesifikasjon av risikovektet volum: Kredittrisiko Operasjonell risiko Fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner/vp-foretak og gruppevise nedskrivninger Totalt risikovektet volum: NOTE 19 GARANTIANSVAR OG ANDRE FORPLIKTELSER Fordeling av garantiansvar: Andre garantier Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Lånegarantier for formidlede lån til Terra Boligkreditt Samlet garantiansvar Betingede forpliktelser: Bevilgede ikke diponerte lån og kreditter Sum betingede forpliktelser utenom balansen NOTE 20 GARANTIANSVAR TERRA BOLIGKREDITT Total andel av garantiramme Saksgaranti Tapsgaranti Rammeavtale Samlet garantiansvar og andre forpliktelser NOTE 21 ANSVARLIG KAPITAL I ANDRE SELSKAP Medlemsinnskudd i KFS Ansvarlig lånekapital i verdipapirer Samlet ansvarlig kapital Gjerstad Sparebank

28 28 Gjerstad Sparebank

29 29 Gjerstad Sparebank

30 30 Gjerstad Sparebank

31 BANKENS TILLITSVALGTE DRIFTSÅRET 2010 REPRESENTANTSKAPET: INNSKYTERVALGTE MEDLEMMER: INNSKYTERVALGTE VARAMEDLEMMER Åse Toril Sørbø Til Anders Lunden Alf Fjeldstad Til Irene Fjeldstad Olav Henning Bråten Til Viktor Pedersen Inger Lise Sundsli Til 2010 Elisabeth Aspesæter Til 2011 Kerstin Flaten Til 2012 KOMMUNEVALGTE MEDLEMMER: KOMMUNEVALGTE VARAMEDLEMMER: Birger Westlund Til 2011 Brede Gustavson Til 2011 Hans Martin Ulltveit Til 2011 Laila Årseth Til 2011 Tonje Berger Ausland Til 2011 Brit Brendalsmo Til 2011 DE ANSATTES MEDLEMMER: DE ANSATTES VARAMEDLEMMER: Marte Lia Ettestøl Til 2012 Jorunn U. Solheim Til 2013 Bente Lindstøl Til 2012 Anne Hilde Valle Til 2010 Tove Urfjell Til 2013 Grete Jonassen Til 2010 ***************************************************************************************** STYRET: VARAMEDLEMMER TIL STYRET: Jan Kenneth de Bartolo Til Jan Olav Olsen Kari Slåttelid Øya Til Karen Lerpold Steinar Pedersen Til Kathrine Hagane (ansattes varamedlem) Nina Holte Til 2011 Ellen Winterkjær Til 2011 ***************************************************************************************** Representantskapets leder Nestleder i representantskapet Styreleder Nestleder i styret i Leder i Kontrollkomiteen i BirgerWestlund Olav Henning Bråten Steinar Pedersen Jan Kenneth De Bartolo ***************************************************************************************** KONTROLLKOMITE: VARAMEDLEM I KONTROLLKOMITEEN: Hanne Kraft Johansen Til 2011 Ellen C. Kveim Til 2010 Fredrik Hafredal Til 2011 Espen Grimsland Til 2010 VALGKOMITEEN FOR REPRESENTANTSKAPET: PERS. VARAMEDL. TIL VALGKOMITEEN: Elisabeth Aspesæter Til 2010 Inger Lise Sundsli Til 2010 Hans Martin Ulltveit Til 2010 Simen Aasbø Til 2010 Tove Urfjell Til 2011 Marte Lia Ettestøl Til 2011 ***************************************************************************************** VALGKOMITEEN FOR INNSKYTERMØTET: VARAMEDL. INNSKYTERVALGKOMITEEN: Liv Kirsten Eide Til 2010 Niels K. Madsen Til 2011 Gunnar Fløystad Til 2011 Randi Skorstøl Til 2010 Elise Aasbø Til 2011 ***************************************************************************************** NB: ÅRSTALLENE ANGIR TIL OG MED HVILKET REGNSKAPSÅR VEDKOMMENDE ER VALGT FOR. VEDKOMMENDE SITTER I VERVET INNTIL NYTT VALG ER HOLDT, NORMALT DA I MARS NESTE REGNSKAPSÅR. 31 Gjerstad Sparebank

32 Telefon: Fax: Webadresse: E-post: Org.nr:

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Forside og bakside er designet av Kristian Willy Thorsen Bildene fra Risør er tatt av Kristian Willy Thorsen Bildene fra Gjerstad er tatt av Ellen

Forside og bakside er designet av Kristian Willy Thorsen Bildene fra Risør er tatt av Kristian Willy Thorsen Bildene fra Gjerstad er tatt av Ellen Forside og bakside er designet av Kristian Willy Thorsen Bildene fra Risør er tatt av Kristian Willy Thorsen Bildene fra Gjerstad er tatt av Ellen Kveim Christensen INNHOLD 1. Innhold.. side 3 2. Styrets

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2005

Noter til årsregnskapet 2005 Noter til årsregnskapet 2005 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generell regnskapsprinsipper 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler Tap på utlån og garantier 2.b Verdsettelse beskrivelse

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2004

Noter til årsregnskapet 2004 Noter til årsregnskapet 2004 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2004 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regnskapsprinsipper 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler. Tap på utlån og garantier 2.a Verdsettelse

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2006

Noter til årsregnskapet 2006 Noter til årsregnskapet 2006 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generell regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier. Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2007

Noter til årsregnskapet 2007 Noter til årsregnskapet 2007 1 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2009

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2009 Kragerø Sparebank Årsberetning 2009 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 3 - Kapitalforhold 4 - Soliditet 4 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22-23 Beretning fra kontrollkomiteen

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter Årsrapport 2008 Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,95 % 2,11 % 1,98 % 2,30 % 2,51 % Driftsinntekter 0,47 % 0,42 % 0,58 % 0,70 % 0,49 % Driftskostnader 1,55

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 2010 112. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2010 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 110. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2008 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår Årsberetning og regnskap 2011 113. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vi har

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 Norsk økonomi 2005 ble et godt år for norsk økonomi, og veksten i økonomien fortsatte. Norges Bank hevet sin styringsrente 2 ganger med til sammen 0,5 % til 2,25 %, som den

Detaljer

Årsregnskap. 135. regnskapsår

Årsregnskap. 135. regnskapsår Årsregnskap 211 135. regnskapsår Årsberetning 211 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2006

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2006 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2006 Norsk økonomi Høy reallønnsvekst, lavt rentenivå, god vekst internasjonalt og høye oljeinvesteringer bidro til sterk økonomisk vekst i 2006. Inflasjonstakten tiltok noe, og

Detaljer