Eurokrisa: Europa på veg til ein superdepresjon? Møte i EL&IT-Forbundet. Gardermoen 25. juni Rune Skarstein NTNU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eurokrisa: Europa på veg til ein superdepresjon? Møte i EL&IT-Forbundet. Gardermoen 25. juni 2013. Rune Skarstein NTNU"

Transkript

1 Eurokrisa: Europa på veg til ein superdepresjon? Møte i EL&IT-Forbundet Gardermoen 25. juni 2013 Rune Skarstein NTNU 1

2 Viktige årsaker til den generelle (finans-)krisa 1. Grunnlaget i realøkonomien: (a) Den aukande vektlegginga av «aksjonærverdi» («shareholder value»): I USA auka aksjeutbytte som del av samla profitt i ikkje-finansielle selskap unnateke jordbruk frå 24,7% i 1980 til ein historisk topp på 87% i (b) «Subprime-lån», bustadsinflasjon og refinansiering av fast eigedom for låneopptak til privat konsum. Amerikanske hushald si bustadsgjeld auka med 120% frå år 2000 til 2007, medan anna gjeld auka med 49%. (c) Overgang frå «pay-as-you go» til obligatorisk fondering av pensjonane. I 2007 forvalta pensjonsfonda globalt milliardar dollar, som var 1,6 gongar meir enn USAs BNP. (d) Veksten av statsfond, inklusive det norske Statens pensjonsfond utland, som no er på over 4000 milliardar kroner (ca. 690 milliardar dollar). (e) USAs aukande handelsunderskot og utanlandsgjeld. 2. Nye middel for finansiell profittjakt (a) Utvikling av kredittderivat (CDO-ar, CDS-ar osv.). Det globale nominelle volumet av slike derivat auka frå mindre enn milliardar dollar i 1998 til milliardar i juni Dette siste talet tilsvarte nesten 50 gongar USAs BNP i (b) Utvikling og rask vekst av hedgefond. (c) Utvikling av private aksjefond («private equity funds»), på norsk også kalla «private oppkjøpsfond». (d) Veldig auke i lånefinansiering av finansielle investeringar. (Finanssektoren si gjeld som del av samla gjeld i privat sektor, inklusive hushalda, auka i USA frå 17,7% i 1980 til 39,6% i Frå 1990 til 2007 auka intern gjeld i finanssektoren med over 11% pr. år. Resultat: Overakkumulasjon av finanskapital i forhold til profittmulegheitene: Ifølgje rapportar frå McKinsey Global Institute auka den globale profittsøkjande finansformuen tre gongar raskare enn verdas BNP, frå milliardar dollar i 1980 til ein historisk topp på milliardar i 2007, og etter eit fall i til endå ein historisk topp på milliardar i Ei årleg avkasting på 6,9% av milliardar dollar tilsvarer nøyaktig USAs BNP i

3 Globalt er totale statlege hjelpepakkar til finanssektoren i perioden estimerte til ca milliardar dollar. Til samanlikning: USAs BNP i 2009 var på milliardar dollar (jf. Financial Times, ). Statlege redningspakkar til bankane, Milliardar euro Land Beløp i milliardar euro 1) Beløp som prosent av BNP i 2010 Tyskland 313,6 12,2 Frankrike 2) 360,0 18,6 Spania 3) 115,0 10,9 Nederland 84,9 14,1 Belgia 25,8 7,0 Irland 64,5 41,2 Resterande 11 euroland 4) 909,0 10,0 Eurosona totalt 4) 1873,0 20,5 Storbritannia 118,1 6,8 USA 574,1 5,3 1) Omfattar garantiar, direkte overføringar, utlån, oppkjøp av bankaksjar og kjøp av rotne bankaktiva. 2) Støtte vedteken i oktober Seinare ekstra løyvingar til redning av bl.a. Dexia og Crédit Immobilier de France i august/september ) For perioden ) Estimat basert på regjeringane sine vedtak i oktober Kjelde for eurosonas BNP er OECD: Economic Outloook 91, Kjelder: Daily Telegraph, : The Economist, ; El País, og ; Financial Times, og nettutgåva : forutan OECD, Economic Outlook 91, mai Merk: 1873 milliardar euro tilsvarer nesten fire gongar dei totale utgiftene på det tyske føderale budsjettet i

4 Nokre økonomiske indikatorar før og under krisa Land Off. budsjettunderskot 1) Off. bruttogjeld 2) Arbeidsløyserate 3) ) Frankrike 2,4 3,3 7,1 70,9 77,8 100,1 8,8 7,4 9,4 10,1 Hellas 6,0 9,9 10,5 117,0 118,7 170,0 8,9 7,7 12,5 25,1 Irland +2,9 7,3 31,2 29,0 49,5 114,1 4,4 6,0 13,6 14,8 Italia 3,3 2,7 4,5 116,7 114,6 119,7 6,8 6,8 8,4 10,8 Nederland +0,5 +0,5 5,0 54,5 64,8 75,2 4,2 3,0 4,4 5,1 Portugal 4,1 3,6 9,8 77,3 80,6 117,6 7,7 7,6 10,8 15,2 Spania +2,0 4,2 9,3 46,2 47,7 75,3 8,5 11,3 20,1 25,0 Storbritannia 2,7 4,8 10,3 46,0 57,4 97,9 5,5 5,7 7,9 8,1 Tyskland 1,6 +0,1 4,3 69,8 69,8 87,2 9,7 7,2 6,8 5,4 Eurosona USA 1,4 2,2 2,1 6,3 6,2 10,7 74,7 66,4 77,0 75,9 95,1 102,7 Japan 1,3 1,9 8,4 166,7 171,2 205,5 4,1 4,0 5,1 4,5 OECD totalt 1,2 3,4 7,5 76,0 81,0 103,0 6,1 6,0 8,3 8,0 1) Offentleg budsjettunderskot som prosentdel av BNP. + betyr overskot. 2) Offentleg bruttogjeld som prosentdel av BNP. 3) Årsgjennomsnitt av talet på arbeidslause som prosentdel av den totale arbeidsstyrken. 4) Tal for juni 2012, med unntak for Hellas og Spania som er for oktober Kjelde for desse tala er El País Negocios, , s. 4; og El País, 21.1q0.2012, s. 8. Kjelde for dei andre EU-landa i 2012 er Eurostat, News Release, 113/2012. Tala for Japan, USA og OECD totalt er OECD sine prognosar for heile året Kjelde for desse tala og alle dei andre tala i tabellen er: OECD, Economic Outlook, nr. 91, mai 2012, s. 245, 259 og ,2 4,6 7,4 5,8 9,9 9,6 11,2 8,1 4

5 PIGS-landas utanlandsgjeld, US $ mars 2010 Land Privat gjeld* Offentleg gjeld Total Off. i % av tot. Netto utanlandsgjeld i % av BNP Hellas 204,7 92,5 297,2 31,1 95 Irland 814,1 29,7 843,8 3,5 86 Portugal 259,5 62,9 322,4 19,5 105 Spania 975,0 127,6 1102,6 11,6 95 Total 2553,3 312,7 2566,0 12,2 95 * Inkluderer statleg garantert privat gjeld. Kjelde: EuroMemo Gruppe, Der Krise entgegentreten, Hamburg 2010/11, s. 12. Her gjengitt etter Hans- Jörgen Bieling, Vom Krisenmanagement zur neuen Konsolidierungsagenda der EU, Prokla Nr. 163, juni 2011, s. 182; og El Pais, , s. 28. Jf. også Klaus Schrader og Friedrich Laaser, Die Krise in Südeuropa oder die Angst vor dem Dominoeffekt Griechenland, Portugal und Spanien im Krisentest, Diskussionsbeiträge Nr. 500/501, Institut für Weltwirtschaft, Kiel januar 2012, s. 21. Den tyske økonomen Walther Otremba har rekna ut at dei internasjonale bankane i dei tre åra kasserte inn over 100 milliardar euro i risikopåslag på lånerenta betalt av statar i eurosona. Det tilsvarer 1/3 av Hellas si totale statsgjeld i («Profite abschöpfen», Der Spiegel Nr. 41, , s. 86.) 5

6 Prosent endring i lønnskostnader pr. produsert eining Økonomien totalt Industrisektoren Akkumulert handelsoverskot (+) el. underskot ( ), Milliardar dollar Tyskland 1,7 10, ,6 Austerrike +5,1 3, ,6 Nederland +26,0 +3, ,5 Frankrike +18,4 +3,6 61,1 Irland +49,7 +9,2 +196,6 Italia +24,3 +24,1 +17,5 Portugal +37,3 +5,2 142,5 Spania +38,8 +25,2 440,4 Hellas +48,0 * 245,1 Norge +51,4 +33,9 +389,4 * Ikkje oppgitt data. Kjelde: OECD, Economic Outlook, nr. 91, mai 2012, s. 254, 275 og 279. Tysklands handelsoverskot med eurosona auka frå 63,8 milliardar euro i 2002 til 139,9 milliardar i I 2009 var Tysklands totale handelsoverskot på 117,6 milliardar euro. Det betyr at handelsoverskotet med eurolanda finansierte underskot med andre land. (OECD, Economic Outlook 89, mai 2011, s. 97) Gjennom heile 2000-talet har Tyskland hatt underskot i varehandelen med fire land, nemleg Norge, Kina, Russland og Japan. I 2009 utgjorde desse underskota totalt 24,9 milliardar euro, altså ganske nær differansen på 22,3 milliardar euro mellom Tysklands overskot med eurolanda og landet sitt samla handelsoverskot. (Jf. Eurostat, External and intra-eu trade, Luxembourg 2011, s. 143.) 6

7 Spania og Tyskland samanlikna: Sentrale data Nokre gjennomsnittlege årlege vekstratar i prosent: Spania Tyskland Eurosona BNP, Gjsn. nominell lønn, * Konsumprisindeksen, Gjsn. reallønn, BNP-deflator, Gjsn. arbeidsproduktivitet, ** Totale brutto realinvesteringar, n.a. Investeringar i bustader, *** n.a. Andre indikatorar: Tot. off. utg. som %-del av BNP, årleg gjsn Off. budsjettoverskot (+)/underskot ( ), årsgjsn Off. sektors bruttogjeld som %-del av BNP, gjsn ,5 65,0 75,4 Samla handelsoversk. (+)/undersk. ( ), Mrd. $ 451, , ,2 * «Compensation per employee» inkluderer alle typar lønn til arbeidarar, funksjonærar osv. ** Produktivitet i totaløkonomien. *** Omfattar alle typar bustadar, inklusive ferie- og fritidsbustader. Kjelde: OECD, Economic Outlook no. 91, Statistical Annex, May Også alle berekningane i tabellen er gjort på grunnlag av data frå denne publikasjonen. Denne tabellen viser bl.a.: «Det som har skjedd i Spania, er ikkje eit avvik i reallønningane i forhold til produktiviteten. Derimot har det vore sterkare prisinflasjon enn i eurosona, som så har ført til større auke i nominallønningane. Denne høgare inflasjonen har ikkje vore til fordel for lønnsmottakarane, men for overskota i næringslivet. Desse overskota hadde sitt grunnlag i den heftige etterspørselsveksten finansiert gjennom ein altfor romsleg pengepolitikk (frå ECB) i forhold til situasjonen i den spanske økonomien.» (Ángel Laborda, «El mito de los salarios y la productividad», El País Negocios, , s. 20.) 7

8 Oppsummert: Veksten i Spania vart driven av sterk auke i investeringane i privat sektor, serleg i bygg/anlegg og i eigedomssektoren. Veksten i Tyskland vart driven av ein eksportboom basert på stagnerande lønningar, relativt sterk produktivitetsvekst og ein generell prisauke på berre 0,8% pr. år i perioden Investeringsboomen i Spania førte derimot til ein kraftig generell prisvekst på 3,8% pr. år. Prisveksten førte til lågare realrente som i sin tur fyrte opp under investeringsboomen og resulterte i endå høgare prisvekst, endå lågare realrente og auka private investeringar i ein sjølvforsterkande prosess. Slik vart Spania ein magnet for tyske eksportvarer. Følgjeleg: Slett ikkje vekst i reallønningane, men den kraftige prisveksten i Spania i felles valuta som gjorde at lønnskostnadene pr. produsert eining steig kraftig, medan dei minka litt i Tyskland og faktisk gjekk sterkt ned i tysk industri. I begge land skjedde det ei sterk omfordeling frå lønn til profitt og dermed raskt aukande økonomisk ulikskap, men gjennom to ulike prosessar. I Spania var det investeringsboomen finansiert med billeg kreditt, i stor grad finanisert gjennom interbanksystemet, som var drivkrafta i profittveksten og omfordelinga. I Tyskland var det eksportboomen. Dei ulike vekstprosessane i Spania og Tyskland hadde lik effekt på inntektsfordelinga, men verknadene på handelsbalansen var diametralt ulike. Medan Spania akkumulerte stadig større handelsunderskot og utanlandsgjeld, skjedde det motsette i Tyskland. Tysklands handelsoverskot var og er avhengig av at andre land har underskot. Derfor er den spanske og den tyske vekstmodellen gjensidig avhengige. 8

9 Spania og Tyskland samanlikna: Spanias varehandelsbalanse med Tyskland, Milliardar euro Totalt handelsunderskot, Spanias underskot med Tyskl. som prosentdel av samla underskot med: Spanias underskot som prosentdel av Tysklands samla overskot med EU(27) EU Utlandet totalt 185,4 57,2* 25,3* 18,9* * For perioden Kjelder: Eurostat, External and intra-eu trade A statistical yearbook, EU, Luxembourg, 2011; og El País, , s. 12. I 2009 utgjorde Tysklands handelsoverskot med dei fire landa Hellas, Spania, Frankrike og Italia 40,7% av Tysklands samla handelsoverskot og 78,7% av Tysklands handelsoverskot med EU (27). (Eurostat, ibid.) Hellas representerer berre 2,4% av EUs befolkning og 2% av EUs samla BNP (2009). Men i 2009 representerte Hellas 6,7% av Tyskland sitt samla handelsoverskot med heile EU, medan Hellas sitt handelsunderskot med Tyskland utgjorde 1/4 av det totale handelsunderskotet med EU i (Eurostat, ibid.) 9

10 Gjennomsnittleg årleg arbeidstid. Timar pr. arbeidar Frankrike Tyskland Hellas Irland Italia Norge Portugal Spania Storbritannia USA OECD-total Kjelde: OECD, Employment and Labour Market Statistics (database), July Lasta ned frå: 10

11 Ungdomsarbeidsløyse i utvalde land 1) År Spania Portugal Hellas Irland Italia Frankrike Storbrit. USA ,7 16,1 26,0 9,7 24,0 20,6 12,2 11, ,2 16,6 22,9 10,0 20,3 19,1 14,2 10, ,6 22,3 32,9 28,7 27,9 22,9 19,3 18, ) 52,7 36,4 54,3 29,2 34,3 22, ,5 1) Årsgjennomsnitt av talet på arbeidslause i alderen 15 til 24 år som prosentdel av totalt tal i denne gruppa som ikkje er under utdanning. 2) Tala er for juni 2012, med unntak for Storbritannia som er for april og Hellas som er for medio oktober. Kjelder: For : OECD, Employment and Labour Market Statistics (database), juli Kan lastast ned frå: For 2012: Eurostat News Release, 113/2012; og El País, , s. 8. Det trengs ingen akademisk studie for å spå at samfunn med over 50% ungdomsarbeidsløyse går ei dyster framtid i møte. At dette problemet har vore nærpå eit ikkje-tema på EU-toppmøta, fortel mykje om haldninga til dei politiske elitane. Desse mennene lova europearane gull og grøne skogar då dei innførte euroen. No har dei skapt sosiale katastrofar i fleire euroland. Dei er i ferd med å gjere Europa til ein økonomisk ruin og eit politisk diktatur. 11

12 Eit første steg på ein muleg veg ut av krisa: Ei omfattande ettergiving av gjeld som sannsynlegvis ville føre til ein serie av bankkonkursar, og dermed ei kraftig «slanking» av finanssektoren. For å hindre total kredittørke måtte statane overta «systemrelevante» bankar og tilføre dei ny kapital. Dei «systemrelevante» bankane bør vere i statseige og totalt skilde frå investeringsbankar som er profittmaskinar baserte på finansiell spekulasjon. Det neste steget måtte vere at overskotslanda, spesielt Tyskland aksepterer å føre ein ekspansiv finanspolitikk som resulterer i høgare innanlandsk etterspørsel, høgare sysselsetting, betydeleg lønnsvekst og ein inflasjon godt over prisveksten i PIIGS-landa. Gjennom ein slik politikk ville Tysklands handelsoverskot vil bli kraftig redusert eller forsvinne, profittane i finanssektoren ville falle og realinvesteringar ville bli meir attraktive enn finansiell spekulasjon. Ei hindring: «Den farlege vennskapen» (Anton Costas) mellom dei politiske elitane og finanselitane. Ei anna hindring: Tyske styresmakter insisterer på at økonomien skal gå med handelsoverskot, medan både politikarane og den tyske befolkninga har ein inngrodd angst for inflasjon. Desse hindringane kan føre til at eurosona går i oppløysing. 12

13 Norge: Nøkkeltal for 2012 Milliardar kroner Prosent av BNP Brutto nasjonalprodukt (BNP) ,0 Samla eksport inkl. tenester ,9 - Olje- og gasseksport ,2 - Eksport utan olje og gass ,5 Samla import ,6 Handelsoverskot 385 Stens pensjonsfond utland 3825* Netto fordringar overf. utlandet ,5 * Pr I mai 2013 auka til 4300 milliardar kroner. Kjelder: Statistisk Sentralbyrå og Meld.St.2 ( ), Revidert nasjonalbudsjett Gjennomsnittleg årleg vekst i arbeidsproduktiviteten og disponibel reallønn. Prosent År Arbeidsproduktivitet i industrien* 2,5 2,2 Arbeidsproduktivitet Fastlands-Norge 1,4 0,8 Disponibel reallønn, heile økonomien 2,7 4,3** * Arbeidsproduktivitet definert som bruttoprodukt pr. timeverk. ** Førebels estimat. Kjelde: NOU (2013: 7), Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2013, Arbeidsdepartementet Jf. også: Meld.St.2 ( ), Revidert nasjonalbudsjett 2013, og Statistisk Sentralbyrå, Langvarig moderat konjunkturoppgang, september 2012: 13

14 Norge: Handel regionalt fordelt, Milliardar kroner EU 27 EU 27 som % av total Resten av Europa Nord- Amerika Asia & Oseania Resten av verda Total Total eksport 798,6 76,3 27,3 77,6 100,4 43,0 1046,9 - derav varer 637,2 80,4 20,2 54,8 66,0 14,0 792,2 -derav tenester 161,4 63,4 7,1 22,8 34,4 29,0 254,7 Total import 492,7 69,0 29,2 58,1 94,1 40,5 714,6 Handelsbalanse* 305,9 92,1 1,9 19,5 6,3 2,5 332,3 * Eksport minus import. Kjelde: Rekna ut etter data frå Statistisk Sentralbyrå. N.B. I representerte Tyskland i gjennomsnitt 16,1% av Norges utanrikshandel (eksport+import). 14

15 Norge: Brutto realinvesteringar 2012 Milliardar NOK Prosent av total Private investeringar 490,9 84,4 - olje og gass 1) 171,1 29,4 - bustader 2) 139,8 24,0 - bedrifter på fastlandet 180,0 31,0 Offentlege investeringar 3) 91,0 15,6 Samla realinvesteringar 581,9 100,0 1) Statistisk Sentralbyrå estimerer at investereinane i olje og gass aukar med 56%, frå 124 milliardar i 2010 til milliardar i ) Sterk auke i bustadsinvesteringar på 42,7% i løpande prisar frå 2010 til ) Av samla offentlege brutto realinvesteringar var 42,8% statlege og 57,2% kommunale. Kjelde: Meld.St.2 ( ), Revidert nasjonalbudsjett

16 Norge: Valutakursar* År Kroner pr. euro Prosent endring i forhold til 2004 Kroner pr. US$ Prosent endring i forhold til ,37 6, ,05 3,8 6,42 4, ,02 4,2 5,86 13, ,22 1,8 5,64 16, ,73 +4,3 6,28 6, ,01 4,3 6,04 10, ,79 6,9 5,61 16, ,47 10,8 5,82 12,8 2013** 7,48 10,6 5,70 15,4 * Årsgjennomsnitt av daglege noteringar. ** Gjennomsnitt, januar mai. Kjelde: Norges Bank. 16

Kannibalsk kapitalisme 1

Kannibalsk kapitalisme 1 Rune Skarstein Kannibalsk kapitalisme 1 Kapitalismen i vedvarende endring Historisk har kapitalismen gått gjennom faser med høy akkumulasjon, og tilsvarende høy vekst, og stagnasjonsfaser som har startet

Detaljer

statens pensjonsfond utland tredje kvartal 2011 3. kv. 2011

statens pensjonsfond utland tredje kvartal 2011 3. kv. 2011 statens pensjonsfond utland tredje kvartal 2011 3. kv. 2011 Hovudpunkt 3. kvartal 2011 Sterk nedgang i dei globale aksjemarknadene gav Statens pensjonsfond utland ei avkastning på -8,8 prosent, tilsvarande

Detaljer

Liljekonvallen: Medlemsblad for Nei til EU Østfold Tema nummer. nr. 1-2012 SEPTEMBER Eurokrisen ruller videre et drama i vår tid

Liljekonvallen: Medlemsblad for Nei til EU Østfold Tema nummer. nr. 1-2012 SEPTEMBER Eurokrisen ruller videre et drama i vår tid Liljekonvallen: Medlemsblad for Nei til EU Østfold Tema nummer. nr. 1-2012 SEPTEMBER Eurokrisen ruller videre et drama i vår tid Denne utgaven av Liljekonvallen vil ta for seg krisa i EU. Gjennom flere

Detaljer

Finanskrisas bakgrunn

Finanskrisas bakgrunn Finanskrisas bakgrunn Rune Skarstein Denne artikkelen tar utgangspunkt i observasjonen at slutten av vekstfasene i kapitalismen har vært preget av en forvokst finanskapital på jakt etter store og raske

Detaljer

St.meld. nr. 19 (2007 2008) Kredittmeldinga 2007

St.meld. nr. 19 (2007 2008) Kredittmeldinga 2007 St.meld. nr. 19 (2007 2008) St.meld. nr. 19 (2007 2008) Innhald 1 Innleiing... 5 4 Regelverksutvikling og løyve i 1.1 Oversikt over meldinga... 5 større saker på finansmark nadsområdet... 36 2 Finansiell

Detaljer

Meld. St. 12. (2009 2010) Melding til Stortinget. Finansmarknadsmeldinga 2009

Meld. St. 12. (2009 2010) Melding til Stortinget. Finansmarknadsmeldinga 2009 Meld. St. 12 (2009 2010) Melding til Stortinget Meld. St. 12 (2009 2010) Melding til Stortinget Innhald 1 Innleiing... 5 5 Verksemda til Noregs Bank i 2009... 49 2 Finansiell stabilitet... 6 5.1 Leiing

Detaljer

Lån frå den norske staten til den latviske staten

Lån frå den norske staten til den latviske staten Finansdepartementet Prop. 112 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Tilråding frå Finansdepartementet av 16. april 2010, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg

Detaljer

Vekk med gjøkungen! A V TURID THOMA SSEN

Vekk med gjøkungen! A V TURID THOMA SSEN A V TURID THOMA SSEN Vekk med gjøkungen! Vi ser spanske familier bli kasta ut av hjemmene sine til store protester fra naboer og leieboerforeninger. Vi ser at grekerne har gått ut i gata for å protestere

Detaljer

St.meld. nr. 23 (2006 2007) Kredittmeldinga 2006

St.meld. nr. 23 (2006 2007) Kredittmeldinga 2006 St.meld. nr. 23 (2006 2007) Innhald 1 Innleiing... 5 4.2.1 Innleiing... 43 1.1 Oversikt over meldinga... 5 4.2.2 Retningslinjene for pengepolitikken. 43 4.2.3 Noregs Banks vurderingar av 2 Finansiell

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2012

STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2012 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2012 3. kv. 2012 Hovudpunkt i tredje kvartal 2012 Statens pensjonsfond utland fekk ei avkastning på 4,7 prosent, eller 167 milliardar kroner, i tredje kvartal

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

RENTEKUTT I NORGE USA

RENTEKUTT I NORGE USA RENTEKUTT I NORGE USA VENTER MED Å HEVE 7. september 2015 Utsiktene for amerikansk økonomi er gode. Ser en isolert på amerikansk økonomi kunne sentralbanken godt ha satt opp renten på neste rentemøte 17.

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Sperrefrist:. februar kl. 1. Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag. februar kl 1. Verdensøkonomien er i ulage. Den er tynget av

Detaljer

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Økonom î ske analyser 1/94 Innhold Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Utviklingen i 1993 7 Utsiktene for 1994 og 1995 9 Konjunkturutviklingen i utlandet 18 Internasjonale markedsforhold

Detaljer

Årsrapport om betalingssystem 2012

Årsrapport om betalingssystem 2012 Årsrapport om betalingssystem 212 mai 213 Årsrapport om betalingssystem 212 Noregs Bank sitt ansvar og årsrapportering Noregs Bank sitt ansvar på betalingsområdet Noregs Bank skal arbeide for robuste

Detaljer

Finanskrisa og oss (1) Den første av tre kronikkar om finanskrisa

Finanskrisa og oss (1) Den første av tre kronikkar om finanskrisa Johannes Idsø Finanskrisa og oss (1) Den første av tre kronikkar om finanskrisa (Kronikk i SA og Firda 22.11.08) Kva er årsaka til finanskrisa og kva verknader vil den ha for oss som bur i Sogn og Fjordane?

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2012

EKSPORTEN I JULI 2012 JLR/ 23.8. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JULI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Juli 2012 Verdiendring

Detaljer

Utfordringar i vente. Januar 2009

Utfordringar i vente. Januar 2009 Januar 9 Utfordringar i vente Bedriftene ventar redusert aktivitetsnivå. Prognosar bedriftene gav i desember 8 tyder på nullvekst i sysselsetjinga i 9. Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom

Detaljer

Utfordringar i vente. Januar 2009

Utfordringar i vente. Januar 2009 Januar 9 Utfordringar i vente Bedriftene ventar redusert aktivitetsnivå. Prognosar bedriftene gav i desember 8 tyder på nullvekst i sysselsetjinga i 9. Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom

Detaljer

N o t a t 006/2011. Rapport om arbeidsmarkedet August 2011

N o t a t 006/2011. Rapport om arbeidsmarkedet August 2011 N o t a t 006/2011 Rapport om arbeidsmarkedet August 2011 1 Innledning Administrasjonen i Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er våre egne data som viser

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2012

EKSPORTEN I AUGUST 2012 JLR/ 20.9. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I AUGUST 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL August 2012 Verdiendring

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

Fylkesstatistikk 2008. Møre og Romsdal

Fylkesstatistikk 2008. Møre og Romsdal Fylkesstatistikk 2008 Møre og Romsdal 2 Statistikk og kåringar Vi blir stadig presentert for ulike kåringar av beste by, triveligaste kommune og liknande i media. Midt i den beste agurktida i år vart vi

Detaljer

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN Konjunkturbarometeret 2013 SpareBank 1 SMN 1 Konjunkturbarometeret 2013 Konjunkturer Verden/Europa/Norge Trøndelag og Nordvestlandett 1 Utvalgte bransjer 1. Landbruk 8. Bank/Finans 2. Havbruk og fiskeri

Detaljer

2. Konjunkturutviklingen i Norge

2. Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser /. Konjunkturutviklingen i Norge Konjunkturoppgangen som startet rundt årsskiftet / fortsatte gjennom det meste av, men nedgang i kraftproduksjonen bidro til at vekstraten

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Sperrefrist:. februar kl. 8. Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s Banks representantskapsmøte torsdag. februar kl 8. Innledning Verdensøkonomien er i tilbakeslag. Veksten

Detaljer

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014 Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Konjunkturrapport. Snart tom for bensin. Macro Research. Fall i olje- og gassinvesteringene. Svakere vekst i fastlandsøkonomien

Konjunkturrapport. Snart tom for bensin. Macro Research. Fall i olje- og gassinvesteringene. Svakere vekst i fastlandsøkonomien Macro Research 23 oktober 2014 Konjunkturrapport Snart tom for bensin Fall i olje- og gassinvesteringene Svakere vekst i fastlandsøkonomien Ingen renteheving, kanskje kutt Volatil krone, risiko for videre

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 16. februar 2006. 4 1. Innledning På vei inn i bygningen her går vi forbi en statue av skuespilleren

Detaljer