Innkalling til obligasjonseiermøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til obligasjonseiermøte"

Transkript

1 This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA, Til obligasjonseierne i: ISIN: NO Handelseiendom II AS 7/12 FRN C Innkalling til obligasjonseiermøte 1. Introduksjon Oslo, 5 september 211 Norsk Tillitsmann ASA er tillitsmann for ovennevnte obligasjonslån med ISIN NO ( Lånet ) utstedt av Handelseiendom II AS ( Utsteder eller Selskapet ). Uttrykk med stor forbokstav skal ha den mening som er tillagt dem i obligasjonsavtalen datert 11. januar 27 ( Obligasjonsavtalen ), eller som definert i denne innkallingen. Informasjonen i denne innkallingen vedrørende Utsteder og markedsforhold er gitt av Utsteder, og Norsk Tillitsmann ASA har ikke på noen måte ansvar fo r slik informasjon. Utsteder har engasjert Pareto Securities AS ( Pareto ) som finansiell rådgiver i forbindelse med denne innkallingen. 2. Bakgrunn Lånet forfaller i følge Låneavtalen 13. januar 212. Lånet er sikret med 2. prioritetspant i en portefølje bestående av 3 handelseiendommer med et totalt areal på ca. 61 kvm hovedsakelig beliggende i Trøndelag og Nord-Norge og med Rema 1 som største leietaker. Lånet har sikkerhet etter et 1. prioritetslån til Nordea Bank ( Banklånet ) på. NOK 69,4 mill. per 15. august mai 211 gjennomførte Selskapet et salg av eiendommen Ren Distribunal AS ( Distribunalen ). Bakgrunnen for salget var et investeringsbehov på NOK mill. knyttet til en 9 kvm stor utvidelse av eiendommen og som Selskapets styre ikke anså som realistisk å kunne finansiere basert på Selskapets eksisterende balanse. Distribunalen ble solgt for NOK 145 mill. (brutto eiendomsverdi) tilsvarende en yield på 6,5 %. I forbindelse med oppgjør av salget har Selskapet foretatt en forholdsmessig nedkvittering av Nordeas lån på NOK 93,6 mill. og samtidig plassert NOK 33,6 mill. på en sperret konto til fordel for obligasjonseieme i henhold til Obligasjonsavtalen. Selskapets styre vurderer Selskapets gjeldsgrad også etter salget av Distribunalen som høy basert på underliggende virkelige eiendomsverdier. Dette vurderes som en utfordring i forhold til forfallet på Lånet, men også generelt i forhold til Selskapets videre drift. Selskapets styre har av den grunn fremsatt forslag om konkrete tiltak for styrking av Selskapets balanse, og på Selskapets generalforsamling den 29. juni 211 fattet aksjonærene i Utsteder følgende beslutninger: 1

2 a) Nedskrivning av dagens aksjekapital fra NOK 16 mill. til NOK. Gjennomført på generalforsamling 29. juni 211. b) Konvertering av 99,6 % av et aksjonærlån pålydende NOK inklusiv påløpte, ikke betalte renter til aksjer for et beløp tilsvarende ca. NOK 29,88 mill. Gjennomført på generalforsamling 29. juni 211 og registrert i Foretaksregisteret den 9. juli 211. c) Kapitalforhøyelse på minimum NOK 35 mill. og maksimum NOK 5 mill., tegningskurs NOK 4 pr. aksje ( Kapitalforhøyelsen4*). Generalforsamlingens beslutning forutsetter at ovennevnte tiltak gjennomføres senest innen utløpet av 29. september Forslag til endring av Obligasjonsavtalen For å kunne gjennomføre Kapitalforhøyelsen (punkt 2 c. ovenfor), vurderer Selskapets styre det som nødvendig også å gjennomføre visse endringer på vilkårene i Lånet, og har fremsatt følgende forslag ( Forslaget ) til obligasjonseieme: a) Lånet nedbetales til NOK 18 mill. fra opprinnelig beløp på NOK 258,5 mill. Nedbetalingen gjøres ved å benytte NOK 33,6 mill. som står på sperret konto og som kommer fira salget av Distribunalen, ved bruk av selskapets likviditetsbeholdning på NOK 14 mill., samt ved bruk av provenyet fra Kapitalforhøyelsen på NOK 3,9 mill. Nedbetalingen av Lånet skjer til pari kurs og på pro-rata basis. b) Forfallsdato endres fra 13. januar 212 til 13. januar 215. c) Margin endres fra 1,5 prosentpoeng p.a. til 3, prosentpoeng p.a. d) Et avdrag på NOK 25 mill skal betales innen 3. april 213. Dersom Selskapet gjennomfører Kapitalforhøyelsen utover minimumsbeløpet på NOK 35 mill. skal utestående beløp under Låpet nedbetales fra NOK 18 mill. med likelydende beløp krone for krone (justert for kostnader ved emisjonen). Eventuell nedbetaling av Lånet skjer til pari kurs og på pro-rata basis. e) Ingen nyinvesteringer utover vanlige vedlikeholdsinvesteringer bortsett fra der hvor Selskapet er kontraktsmessig forpliktet. f) Halvårlig rapportering av forholdstallet mellom Selskapets totale rentebærende gjeld målt mot markedsverdier av Selskapets eiendommer. g) Pålydende beløp på hver obligasjon nedjusteres fra NOK 5 til NOK 1. h) NOK 33,6 mill. som er plassert på en sperret konto til fordel for obligasjonseieme i henhold til Obligasjonsavtalen i forbindelse med salg av Distribunalen frigis slik at det kan benyttes til delvis nedbetaling av Lånet. i) Dersom Selskapet gjennomfører en økning av Banklånet fra NOK 69,4 mill. til NOK 639 m ill, benyttes dette beløpet til nedregulering av Lånet fra NOK 18 mill. til NOK 2

3 15 mill.. Avdraget på NOK 25 mill. i punkt d) ovenfor bortfaller sammen med hele punkt d) dersom Selskapet oppnår denne økte belåningen ved endelig kredittgodkjennelse i Nordea. j) Styret i Selskapet vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet, som vil avholdes umiddelbart etter at Kapitalforhøyelsen er gjennomført. Styret vil fremlegge, og anbefale at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar å konvertere deler av Lånet på følgende betingelser: i) Obligasjonseiere tilbys å konvertere inntil 15 % av Lånet ( Konverteringsrammen ) til aksjer i Selskapet, justert for nedbetalinger som skissert over. ii) Konvertering til aksjer skjer til tegningskurs NOK 4 per aksje. Selskapet har 4 98 aksjer pålydende NOK,1 før Kapitalforhøyelsen beskrevet i punkt 2 c over er gjennomført. iii) Dersom obligasjonseiere samlet ønsker å konvertere deler av Lånet til aksjer for et beløp utover Konverteringsrammen, vil tildeling av aksjer skje på pro-rata basis. Styret i Selskapet tar forbehold om at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar Konverteringsrammen og tilhørende betingelser som beskrevet i j) (i) til (iii). Blir Konverteringsrammen med tilhørende betingelser vedtatt av den ekstraordinære generalforsamlingen skal Obligasjonsavtalen endres for å reflektere denne konverteringsretten. For å benytte den eventuelle konverteringsretten som beskrevet i pkt. 3. j) må den enkelte obligasjonseier innen 21 september 211 kl. 16. melde inn sitt ønske om å konvertere ved å sende inn Konverteringsblanketten (vedlegg 3) til Pareto Securities AS, fax no: Ved spørsmål i forbindelse med eventuell konvertering kan Pareto Securities AS kontaktes ved Christian Ramm på telefon / Videre har styret i Selskapet besluttet å gi alle obligasjonseiere et engangshonorar på,25 % beregnet av utestående beløp under Lånet etter alle nedbetalinger og eventuell konvertering til aksjer som beskrevet over er gjennomført, og utbetales så raskt som praktisk mulig etter at all nødvendig dokumentasjon relatert til Forslaget er på plass. 4. Innkalling til obligasjonseiermøte Utsteder har anmodet Norsk Tillitsmann om å fremlegge Forslaget til endringer av Obligasjonsavtalen for avgjørelse på et obligasjonseiermøte. Forslaget fremlegges for obligasjonseieme uten ytterligere vurdering eller anbefaling fra Norsk Tillitsmann. Obligasjonseieme må på egen hånd vurdere sin stemmegivning over forslaget. Vedlegg nr 1 Presentasjon 1 fra Utsteder er kun lagt ut sammen med innkallingen på 3

4 Obligasjonseiermøte: Obligasjonseieme innkalles herved til obligasjonseiermøte: Tidspunkt: 2 september kl. 13: Sted: Norsk Tillitsmanns lokaler, Haakon VHs gate 1, 161 Oslo, 5. etg. Til behandling foreligger: 1. Godkjennelse av innkallingen. 2. Godkjennelse av dagsorden. 3. Valg av to personer som sammen med møteleder skal underskrive protokollen. 4. Samtykke til endring av Obligasjonsavtalen: Det fremsettes følgende forslag til vedtak: a) Lånet nedbetales til NOK 18 mill. b) Forfallsdato endres fra 13. januar 212 til 13. januar 215. c) Margin endres fra 1,5 prosentpoeng p. a. til 3, prosentpoeng p. a. d) Et avdrag på NOK 25 mill. skal betales innen 3. april 213. Dersom Selskapet gjennomfører Kapitalforhøyelsen utover minimumsbeløpet på NOK 35 mill. skal utestående beløp under Lånet nedbetales fra NOK 18 mill. med likelydende beløp krone for krone (justert for kostnader ved emisjonen). Eventuell nedbetaling av Lånet skjer til pari kurs og på pro-rata basis. e) Ingen nyinvesteringer utover vanlige vedlikeholdsinvesteringer bortsett fra der hvor Selskapet er kontraktsmessig forpliktet. f) Halvårlig rapportering av forholdstallet mellom Selskapets totale rentebærende gjeld målt mot markedsverdier av Selskapets eiendommer. g) Pålydende beløp på hver obligasjon nedjusteres fra NOK 5 til NOK 1. h) NOK 33,6 mill. som er plassert på en sperret konto til fordel fo r obligasjonseieme i henhold til Obligasjonsavtalen i forbindelse med salg av Distribunalen frigis slik at det kan benyttes til delvis nedbetaling av Lånet. i) Obligasjonseiermøtets vedtak betinges av at følgende er gjennomført innen 29. september 211: i) Dagens aksjekapital nedskrives fra NOK 16 mill. til. Gjennomført på generalforsamling 29. juni 211. ii) Konvertering av 99,6 % av et aksjonærlån pålydende NOK inklusiv påløpte, ikke betalte renter, til aksjer fo r et beløp tilsvarende ca. NOK 29,88 mill. 4

5 Gjennomført på generalforsamling 29. juni 211 og registrert, i Foretaksregisteret den 9. juli 211. iii) Kapitalforhøyelse på minimum NOK 35 mill. og maksimum NOK 5 mill. til tegningskurs NOK 4 pr. aksje. j) Dersom Selskapet gjennomfører en økning av Banklånet fra NOK 69,4 mill. til NOK 639 mill. benyttes dette beløpet til nedregulering av Lånet fra NOK 18 mill. til NOK 15 mill. Avdraget på NOK 25 mill. i punkt d) ovenfor bortfaller sammen med hele punkt d) dersom Selskapet oppnår denne økte belåningen ved endelig kreditt godkjennelse i Nordea. k) Styret i Selskapet vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet, som vil avholdes umiddelbart etter at Kapitalforhøyelsen er gjennomført. Styret vil fremlegge, og anbefale at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar å konvertere deler av Lånet på følgende betingelser: i) Obligasjonseiere tilbys å konvertere inntil 15 % av Lånet ( Konverteringsrammen ) til aksjer i Selskapet, justert for nedbetalinger som skissert over. ii) Konvertering til aksjer skjer til tegningskurs NOK 4 per aksje. Selskapet har 4 98 aksjer pålydende NOK,1 før Kapitalforhøyelsen beskrevet i punkt 2 iii er gjennomført. iii) Dersom obligasjonseiere samlet ønsker å konvertere deler av Lånet til aksjer for et beløp utover Konverteringsrammen, vil tildeling av aksjer skje på pro-rata basis. Blir Konverteringsrammen med tilhørende betingelser vedtatt av den ekstraordinære generalforsamlingen skal Obligasjonsavtalen endres for å reflektere denne konverteringsretten. l) Selskapet skal betale et engangshonorar på,25 % beregnet av utestående beløp under Lånet etter alle nedbetalinger og eventuell konvertering til aksjer som beskrevet over er gjennomført, og utbetales så raskt som praktisk mulig etter at all nødvendig dokumentasjon relatert til Forslaget er på plass. m) Obligasjonseierne gir Norsk Tillitsmann ASA fullmakt til å foreta mindre justeringer av vedtaket, samt til å gjøre de tilpasninger som er nødvendig fo r gjennomføring av vedtaket. Videre gis Norsk Tillitsmann ASA fullmakt til å foreta de endringer og tilpasninger i Avtalen som ovenstående vedtak medfører. Ovennevnte vedtak vil etter Obligasjonsavtalen kreve tilslutning fra minst 2/3 av avgitte stemmer de på møtet, samt at minimum 1/2 av stemmeberettigede obligasjoner er representert på møtet. Hvis forslaget ikke blir vedtatt vil Obligasjonsavtalen løpe videre på uendrede vilkår. Vedlagte Obligasjonseierskjema fira Verdipapirregisteret (VPS) angir obligasjonseiers obligasjonsbeholdning på utskriftstidspunktet. Obligasjonseierskjemaet tjener som bevis for 5

6 eierforholdet og stemmeretten for obligasjonene på obligasjonseiermøtet. (Er obligasjonene registrert via forvalter må forvalteren bekrefte; (i) hvem som er obligasjonseier, (ii) samlet pålydende på obligasjonene og (iii) kontonummer i VPS. Den enkelte obligasjonseier kan gi Norsk Tillitsmann fullmakt til å stemme på deres vegne. Obligasjonseierskjemaet vil da også tjene som fullmaktsskjema. Fullmakt gis ved å oversende Gbligasjonseierskjemaet i undertegnet stand til Norsk Tillitsmann i tilstrekkelig tid før avholdelse av obligasjonseiermøtet (ved scannet , telefax eller post - se første side av dette brev for ytterligere detaljer). Er obligasjoner overført til ny eier etter utskriften av Obligasjonseierskjemaet må ny eier ta med til obligasjonseiermøtet (eller vedlegge fullmakten) bekreftelse som etter Tillitsmannens mening vil være tilstrekkelig bevis for eierskapet til obligasjonene. Av praktiske grunner ber vi om at obligasjonseiere som ønsker å være tilstede personlig eller med fullmektig (annen enn Norsk Tillitsmann) på selve obligasjonseiermøtet melder dette til Norsk Tillitsmann på telefon eller e-post (se første side for detaljer) innen kl 16 bankdagen før avholdelse av obligasjonseiermøtet. Med vennlig hilsen... JA Vedlegg: 1 Presentasjon fra Utsteder (se 2 Obligasjonseierskjema 3 Konverteriftgsblankett 6

7 /HParetO Project Finance 5. September 211 Selskapspresentasjon Handeiseiendom ii AS Informasjonen i denne presentasjonen er innhentet og utarbeidet av Pareto Project Finance AS ("Pareto ). Informasjonen er bearbeidet etter beste skjønn, men Pareto kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Pareto fraskriver seg ansvaret for ethvert tap som følger av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av investering i Selskapet. Alle beregninger og kalkyler er utarbeidet basert på foreliggende informasjon, som antas å være korrekt på tidspunkt for utarbeidelse av presentasjonsmaterialet. Pareto kan ikke garantere for riktigheten av beregningene, eller kvaliteten på tall og forutsetninger som ligger til grunn for kalkylene. En del forutsetninger vi har tatt, vil kunne endres av styret i selskapet - og kalkylene som er utarbeidet vil i så fail ikke lenger være korrekte. Det er ikke lov å kopiere - eller videreformidle noe av materialet uten tillatelse fra Pareto.

8 Agenda 1» Status Handelseiendom II 2= Fiiiansieringsstruktur / refinansiering 3= model! / prognose 4= Gppsummering /''Pareto Project Finance 2

9 Nøkkeltall HaodeiseSersdom 11AS Før salg av Distribunalen: Antal! eiendommer: Areal: Byggeår: Hovedleietaker: Type eiendom: Beliggenhet: Årlig est. brutto leie 211: 31 Ca kvm 2-27* Rema 1 Handel/distribusjon T røndelag/nord-norge Ca. NOK 83,6 mill. Etter salg av Distribunalen: Antall eiendommer: Areal: Byggeår: Hovedleietaker: Type eiendom: Beliggenhet: Årlig est. brutto leie 211: 3 Ca. 61 kvm 2-27* Rema 1 Hande! Trøndelag/Nord-Norge Ca. NOK 73,7 mill. Finansiering: Nordea / obligasjonslån Eldre eiendommer er rehabilitert i samme periode

10 Den totale porteføljen på ca. 61 kvm er fordelt på 3 handelseiendommer. Inntil nylig var også Rema 1 s hoveddistribunal for Midt-Norge en del av porteføljen. Salg av Distribunalen ble gjennomført pr. 16. mai 211 Hovedvekten av eiendommene ligger i Trondheim og Trøndelag, øvrig eiendom er lokalisert i Midt-Norge og Nord-Norge på etablerte handelssteder Eiendommene har et potensial for utvikling og flere av eiendommene har blitt bygd ut de siste årene med tilsvarende forlengelse av eksisterende leiekontrakt Ca. 75 % av leien kommer fra Rema 1 Norge, mens resterende leie kommer fra større aktører som Jysk, Narvesen, Nille, Cubus, Posten, MX-Sport etc. samt flere lokale handelsaktører Eiendommene forvaltes av Ren Forvaltning AS (deleid av Reitan Gruppen) Forretningsførsel håndteres av Pareto Business Management /Tareto Project Finance 3

11 Kort historikk - hvorfor har selskapet kommet sdenne situasjonen? Selskapet ble etablert ultimo 26 i et eiendomsmarked som var priset høyt Yield i transaksjonen var under 6, %, som var markedspris på dette tidspunktet-yield i dag er ca. 7,2 % Det var et annet finansieringsmarked mht. låneutmåiing, marginer, avdragsstruktur Relativ høy gjeldsgrad ved etablering og finansiering i både bankmarkedet / obligasjonsmarkedet Prosjektet bie finansiert både med et bankiån til Nordea og et obligasjonslån slik at opprinnelig gjeldsgrad var ca. 82 % Obligasjonslånet skulle refinansieres i 212 og det var forventet å gjøre dette i form av et nytt obligasjonslån eller i bankmarkedet Finanskrise og endrede markedsvilkår Siden selskapets etablering har det vært store endringer i markedet for næringseiendom. Finanskrisen førte til et fall i eiendomsprisene og et svært vanskelig bankmarked På grunn av høy gjeldsgrad i prosjektet fra start har dette gitt store utslag på egenkapitalverdien (inkl. aksjonærlån), basis dagens verdivurdering har total eiendomsverdi falt med ca. NOK 15 mill. Den underliggende gjeldsgraden i selskapet er fortsatt veldig høy (i underkant av 95 %) som medfører at refinansieringen er en utfordring for selskapet Finansieringsstrukturen gjør refinansieringen noe mer komplisert fordi man må forholde seg både til banken og til obligasjonseierne Høy pris, høy gjeldsgrad og noe mer komplisert finansieringsstruktur er derfor hovedårsakene til at Handelseiendom II er i en utfordrende situasjon Underliggende kontantstrøm er derimot intakt og leieinntektene har utviklet seg som forutsatt i perioden fra prosjektet ble etablert i slutten av 26 /Tareto Project Finance

12 Siste hendelser i selskapet Salget av Ren Distribunal AS ble gjennomført 16. mai 211 med fullt oppgjør Yield tilsvarer ca. 6,5 % (priser utviklingspotensialet til ca. NOK 7-1 mill.) i forbindelse med oppgjøret ble NOK 33,65 mill. satt på "escrow konto" sperret til fordel for obligasjonseierne ved Norsk Tillitsmann og Nordea lånet ble ned kvittert med NOK 93,6 mill. Styret i Handelseiendom II AS vedtok konvertering av aksjonærlånet og emisjon i selskapet Nedskrivningen av EK og konverteringen av 99,6 % av aksjonærlånet ble vedtatt ved selskapets ordinære generalforsamling avholdt 29. juni 211. Videre ble det vedtatt en emisjon i selskapet på NOK 35-5 mill. med en tegningskurs på NOK 4 per aksje. Emisjonen er betinget at man får formalisert en løsning med obligasjonseierne Forhandlinger med obligasjonseierne Selskapets obligasjonslån forfaller i januar 212. Styret og Pareto har derfor jobbet med en plan for refinansiering av denne i en lang periode. Forhandlinger med de største obligasjonseierne startet i april/mai 211 Det forventes å ha en løsning med de største obligasjonseierne i løpet av august / september 211. Endelig løsning må godkjennes i et feiles obligasjonseiermøte For å få til en forlengelse av obligasjonslånet og en løsning som godkjennes av banken var det nødvendig for selskapet å konvertere aksjonærlånet til egenkapital og hente inn ny egenkapital Videre fremdrift Sep 211: Emisjonen i selskapet gjennomføres i september 211 (gitt enighet med obligasjonseierne) Sep/Okt 211: Refinansieringen med obligasjonseierne gjennomføres /Tareto Project Finance

13 Tidligere vurderte alternativer til konvertering av aksjonæ rlånet og emisjon Salg av eiendom eller portefølje Salg av enkelteiendommer eller portefølje ville kunne medføre en "distressed" prising pga. selskapets situasjon Medfører at rentebindinger må innfris og disse har en betydelig negativ verdi p.t. Den negative verdien er forventet å reduseres frem mot forfall ( ) Et salg av enkelteiendommer ville kunne begrense mulighetene for refinansiering og gjøre porteføljen dyrere å drifte samt vanskeliggjøre realisering av de minst attraktive eiendommene i porteføljen Utstede nytt lån Styret har diskutert om selskapet skulle utstede et nytt lån mot selskapets aksjonærer og/eller eksterne investorer Prising av et slikt lån måtte vært til "tøffe" vilkår for å oppnå tilfredsstillende interesse Usikkert om man ville nå en enighet med obligasjonseiere / bank En slikt lån ville komplisere selskapets finansieringsstruktur ytterligere og kunne være negativt for fremtidige salg, fusjoner e.l. 2. prioritetslån med Nordea eller annet bank Dette har vært diskutert i styret og også med Nordea men pga. selskapets høye underliggende gjeldsgrad er det ikke gjennomførbart i dagens marked Andre løsninger Salg til en egenkapitalinvesior eller fusjon med andre aktører. Dagens situasjon er et dårlig forhandlingsutganspunkt for en slik prosess ATaretO Project Finance

14 Agenda 1 = Status Handelseieodom f! ^ : 2. 7Finah$1ering$stru / refinansiering 3= Modell / prognose 4» Oppsummering / T a r e t O Project Finance 7

15 Estimert verdiberegning Handelseiendom HAS pr. juni 211 I E s tim e r t v e rd ib e re g n in g pr. Juni 211 Netto yield 7,15% Estimert netto leie Verdi eiendom (bas ert på eksterne verdivurderinger) Estimert netto gjeld pr. juni 211 Estimert fradrag latent skatt Over-/underkurs , % V erdijustert EK/aks jonærlån 1 % Verdi ju stert EK/aks jouærlån 1 % Basert på eksterne verdivurderinger foretatt av DTZ og Akershus Eiendom innhentet av Pareto Eiendomsinvest Nordic AS (største eier) så utgjør verdien av egenkapital og aksjonærlånet til sammen ca. NOK 3 mill. Forslaget til styret om å konvertere aksjonærlånet til egenkapital ble vedtatt på GF 29. juni ,6 % av aksjonærlånet ble konvertert tilsvarende en verdi på ca. NOK 29,9 mill. Konverteringen var nødvendig for å få ti! en løsning med obligasjonseierne og banken Konverteringen er også en forutsetning for å gjennomføre emisjonen i selskapet Det ble også vedtatt i GF at det gjennomføres en emisjon i selskapet på NOK 35-5 mill., forutsatt en enighet med obligasjonseierne rpareto Project Finance 8

16 Finansieringsstruktur i Handelseiendom 1pr. Juni 211 lering finansiering før salg av Dis tribunalen Beløp Avdrag 211 Rente Rente binding Nordea 7 4 5,33 % Nordea ,89 % Flytende Obligasjons gjeld ,39 % Sum ekstern gjeld Finansiering etter salg av Dis tribunalen Beløp Avdrag 211 Rente Rentebinding Nordea ,33 % Nordea ,89 % Flytende Obligasjonsgjeld* ,39 % Sum ekstern gjeld * NOK mill, s att av på es crow account Lånet til Nordea løper til ultimo 216 Marginbinding på lånet i Nordea utløper januar 212 Margin p.t. frem fil januar 212 utgjør 1 bp etter salg av Distribunalen Det må påregnes en høyere margin enn 1 bp ved utløp av den opprinnelige marginperioden januar 212 Obligasjonsgjelden forfaller 13. januar 212 Margin frem til forfall 15 bp KParetO Project Finance

17 Kapitalbehov i selskapet Finansiering etter salg Dis tribunal Nordea Obligasjons gjeld Beløp Sum gjeld Kapitalbehov i selskapet A ntatt m aksimumobligasjonsgjeld ved forlengelse 18 Nedkvittering av obligasjonsgjeld Kontanter estimert pr. juni 211 Investeringer i utvikling eiendommer Juridiske kostnader, refinansiering, emisjon etc Minimum kontantbeløp i selskapet 2 Sum kapitalbehov i selskapet Finansiering e tter refinansiering Nordea Obligasjonsgjeld etter refin. 18 Total gjeld etter refinansiering 79 52

18 99,6 % av aksjonærlånet er vedtatt konvertert til egenkapital slik at selskapet er i en positiv egenkapitalsituasjon Selskapet kan benytte ca. NOK mill. av kontantbeholdning i selskapet til refinansiering av obligasjonslånet Ytterligere nedkvittering av obligasjonsgjelden på ca. 3 mill. slik at maksimum restsaldo obligasjonsgjeld utgjør ca. NOK 18 mill. etter refinansiering Maksimalt 15 % av obligasjonslånet på NOK 18 mill. kan konverteres til egenkapital med en kurs lik NOK 4 per aksje, i tråd med emisjonskurs 15 % av NO K 18 mill. gir en maksimal konvertering på NO K 27 mill. Egenkapitalsituasjon styrkes da med N O K 2 7 mill. og gjelden i selskapet minker med tilsvarende beløp Det gjennomføres en emisjon i selskapet hvor man henter ca. NOK 35-5 mill. i ny egenkapital Endelige vilkår for refinansieringen er foreløpig ikke klart da forhandlingene med obligasjonseierne og bank pågår p.t. /Tareto Project Finance 1

19 Tidslinje for refinansieringsprosess TIDSLINJE PROSESS Jk. ff 29. juni: Det ble avholdt generalforsamling i selskapet hvor blant annet følgende ble vedtatt: -Nedsettelse av aksjekapitalen til dekning av tap -Konvertering aksjonærlån til egenkapital med 99,6% oppslutning -Kontantemisjon på NOK 35-5 mill. J u n - sep: Løsning med obligasjonseierne og bank. Det forutsettes enighet med obligasjonseiere og bank om endelig løsning og at dette formaliseres i obl. eiermøte før kontantemisjon gjennomføres Sep: Gjennomføre kontantemisjon i selskapet rettet mot selskapets aksjonærer etter nedsettelse/konvertering «Sep - okt: Sluttføre alt avtaleverk vedr. refinansieringen av obligasjonslånet /HParetO Project Finance 11

20 Agenda 1. Status Handelseiendom IS 2, Finansieringsstmktur / refinansiering ^ ;3;b Models /.prognose : 4d Oppsummerlog / T a r e t O Project Finance 12

21 Kositantstrømanalyse 211=217 etter refinansiering - Basert på alternativ 1 og 2 foreslått i innkalling til obligasjonseiermøte K o n tan tstrø m ( 1. k r ) 211 * Inflasjon 1,75 % 2, % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Utleiegrad 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % Sum leieinntekter S Tilrettelegging / startomkostninger -4 Forsikring / festeavgift Eiendomsskatt / kommavg. - 39S -1 61S F elleskost/drift/sameiekost Løpende vedlikehold Teknisk forvaltning Periodisk vedlikehold / leietakertflpasninger F orretningsførsel/adm S Revisjon-/styrehonorar Sum eierkostnader Netto leieinntekter *2) Renteinntekt Rentekostnad Avdrag på lån Skatt Netto kontantstrøm etterskatt Investering / konvertering aksjonærlåri -3. Nedkvittering lan Innbetaling av egenkapital CaslYEK (antatt min arbeidskapital) L * o s Benyttet kontanter nedkvittering lån Konvertering deltakerlån Konvertering av obligasjonslån Utbytte ^ - ~ Netto endring i likviditet Akkumulert likviditet S Netto gjeld S * 1) Kontantstrøm beregnet fra 1. oktober 211 *2) Alle kostnader ifm. restruktureringen er hensyntatt i kalkulasjonene og kontantstrømmen Det er i kontantstrøm-analysen ikke tatt hensyn til eventuelle nye utvidelser av butikker (utover Harstad / Åieveien som er besluttet at skal utvides) Rema indikerer at de ønsker å bygge ut 3-5 prosjekter de nærmeste 1-5 årene med en investeringsramme på ca. NOK 2-3 mill. I tillegg til investeringer vil akkumulert likviditet kunne benyttes til ytterligere nedkvittering av gjeld Forutsetninger for KPI bygger på anslag fra Norges Bank / SSB Modellen er beregnet med forutsetning om innbetalt EK på ca. NOK 35 mill. Det er forutsatt at det ikke foretas utbetalinger til egenkapitalen i perioden frem til januar 215 Alle beregninger og kalkyler er utarbeidet basert på foreliggende informasjon, som antas å være korrekt pa tidspunkt for utarbeidelse av presentasjonsmatenalet. Pareto Project Finance AS kan ikke garantere for nktigheten av beregningene. eller kvaliteten på tall og forutsetninger som ligger til grunn for kalkylene. En del forutsetninger vi har tatt, vil kunne endres av styret i seiskapet-og kalkylene som er utarbeidet v ili så fall ikke lenger være korrekte. Vi tar forbehold om at prognosene ikke kan anvendes som en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Vennligst bemerk at forventet avkastning ikke er garanti for faktisk avkastning. Avkastningen som investor oppnår er også avhengig av hvilken skatteposisjon investor er i, samt hvorvidt investor er aksjeselskap eller pr/vafperson. Avkastningen vi! også kunne påvirkes av fremtidige endrmger i skattereglene. /Tareto Project Finance 13

22 Resultatbudsjett 211=217 Resultat ( 1. k r ) In n te k ter Tifrettelegging/startomkostninger -3 2 Øvrige driftsutgifter Skattemessige avskrivninger*) D riftsk o stn ad er D riftsresu ltat Renteinntekter Rentekostnader banklån Rentekostnader deltakerlån N etto finansposter S kattem essig resu ltat *) I resultatbudsjettet er det forutsatt fulle skattemessige avskrivninger på selskapets eiendommer. Selskapet har et fremførbart underskudd per på ca. NOK 13 mill. (justert for positiv balanse på gevinst- og tapskonto). Styret vil til enhver tid vurdere hvorvidt årsregnskapet skal belastes med fulle skattemessige avskrivninger Alle beregninger og kalkyler er utarbeidet basert pa foreliggende informasjon, som antas a være korrekt pa tidspunkt for utarbeidelse av presentasjonsmaterialet. Pareto Project Finance AS kan ikke garantere for riktigheten av beregningene, eller kvaliteten på toll og forutsetninger som ligger til grunn for kalkylene. En del forutsetninger vi har tott, vil kunne endres av styret i selskapet-og kalkylene som er utarbeidet vil i så fal! ikke lenger være korrekte. Vi tar forbehold om at prognosene ikke kan anvendes som en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Vennligst bemerk at forventet avkastning ikke er garanti for faktisk avkastning. Avkastningen som investor oppnår er også avhengig av hvilken skatteposisjon investor er i, samt hvorvidt investor er aksjeselskap eller privatperson. Avkastningen vil også kunne påvirkes av fremtidige endringer i skattereglene. ^Pareto Project Finance 14

23 Lånefinansiering 2611=217 Kalkylen forutsetter en forlengelse av : Langsiktig gjeld (1. kr) :_: : 211: 2i2. 2 L; 2i4_; 2i \i obligasjonslånet i 3 år fra opprinnelig forfall, i henhold til T,. Lan 1. transie tidligere beskrivelser Saldo lånlb Opptak lån Avdrag Saldo lån UB % av obligasjonslånet på Rente 5,88 % 6,38% 6,38 % 6,38 % 6,38 % 6,38 % 6,38 % NOK 18 mill. konverteres til Rentekostnad egenkapital, tilsvarende NOK 27 mill. Resterende Obligasjonslån obligasjonslån er NOK 153 Saldo lånlb Opptak lån mill. Avdrag 25 Saldo lån UB Rente 6, % 6, % 6,25 % 6,5 % 6,75 % 6,75 % 6,75 % Det er forventet en Rentekostnad nedbetaling av Sum lån obligasjonslånet på NOK 25 Saldo lånlb mill. i andre kvartal 213 Avdrag Opptak Saldo lån UB Rentekostnad Lånet til Nordea løper til UB lån i % av kjøpesum 84,9 % 84,4 % 81,1 % 8,6 % 79,7 % 78,8 % 77,1 % januar 217 Total gjeld / antall kvm Avdragene til Nordea følger opprinnelig avdragsstruktur Alle beregninger og kalkyler er utarbeidet basert pa foreliggende informasjon, som antas å være korrekt pa tidspunkt for utarbeidelse av presentasjonsmaterialet. Pareto Project Finance AS kan ikke garantere for riktigheten av beregningene, eller kvaliteten pa tall og forutsetninger som ligger til grunn for kalkylene. En del forutsetninger vi har tatt. vil kunne endres av styret i selskapet-og kalkylene som er utarbeidet vil i så fall ikke lenger være korrekte. Vi tar forbehold om at prognosene ikke kan anvendes som en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Vennligst bemerk at forventef avkastning ikke er garanti for faktisk avkastning. Avkastningen som investor oppnår er også avhengig av hvilken skatteposisjon investor er i, samt hvorvidt investor er aksjeselskap eller privatperson. Avkastningen vil også kunne påvirkes av fremtidige endringer i skattereglene. ^Pareto Project Finance 15

24 Verdiprognose og gjeldsgrad Verdianslagene und er e r p å basis av estim ert yield ved salgstidspunkt og e r ingen garanti for frem tidig verdiutvikling V erdiberegnirager / g je ld s g r a d (pr ) Netto leieinntekter Yield 7,2 % 7,3 % 7,4 % 7,5 % 7,6 % 7,7 % 7,8 % Verdi pr Sum gjeld pr I % av estimert verdi 83,1 % 82,5 % 78,8 % 77,9 % 76,6 % 75,3 % 73,1 % Sum netto gjeld pr I % av estimert verdi 8,7 % 78,5 % 75,8 % 72,8 % 69,7 % 66,3 % 62,7 % Estimert gjeidsgrad på i underkant av 73 % ved utløp av 214 (basert på netto gjeld) Gjeldsgraden er basert på en yield i 214 tilsvarende 7,5 % Utestående gjeld pr : Nordea: NOK 594 mill. Obligasjonslån: NOK 128 mill. Sum gjeld: NOK 722 mill. Alle beregninger og kalkyler er utarbeidet basert pa foreliggende informasjon, som antas å være korrekt pa tidspunkt for utarbeidelse av presentasjonsmatenalet. Pareto Project Finance AS kan ikke garantere for nktigheten av beregningene, eller kvaliteten på tall og forutsetninger som ligger til grunn for kalkylene. En del forutsetninger vi har tatt, vil kunne endres av styret i selskapet-og kalkylene som er utarbeidet vil i så fall ikke lenger være korrekte. Vi tar forbehold om at prognosene ikke kan anvendes som en ^ i *-» _» - ^ pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Vennligst bemerk at forventet avkastning ikke er garanti for faktisk avkastning. Avkastningen som investor oppnår er også avhengig av hvilken skatteposisjon investor er i, samt hvorvidt investor er aksjeselskap eller \ d lv -L U Pf* j 6 C t Fl H 3 H C G I privatperson. Avkastningen vil også kunne påvirkes av fremtidige endrmger i skattereglene. *

25 Alternativ løsning med Nordea og obiigasjonseierne - Nordea øker belåning i prosjektet med NOK 3 mill. med tilsvarende reduksjon av obligasjonslånet L an g sik tig g jeld (1. k r ) Lån 1. transje Saldo lån IB Opptak lån Avdrag Saldo lån UB Rente 5,88 % 6,38 % 6,38 % 6,38 % 6,38 % 6,38 % 6,38 % NOK 3 mill. i ytterligere belåning fra Nordea i egen transje med 1. prioritet Flytende NIBOR lån med 3 bp Rentekostnad margin, i tråd med obligasjonslånet Obligasjonslån Saldo låneb Opptak lån Avdrag Saldo lån UB Rente 6, % 6, % 6,25 % 6,5 % 6,75 % 6,75 % 6,75 % Rentekostnad Transjen nedbetales med årlige avdrag på NOK 1 mill. over tre år N odea2. transie Saldo lånlb 3 3 Avdrag Saldo lån UB Rente 6, % 6, % 6,25 % 6,5 % 6,75 % 6,75 % 6,75 % endres Rentekostnad Obligasjonslånet nedjusteres med NOK 3 mill. til NOK 15 mill., slik at total belåning i utgangspunktet ikke Sum lån Saldo lånlb Avdrag Opptak % av obligasjonslånet på NOK 15 mill. konverteres til egenkapital, Saldo lån UB tilsvarende NOK 22,5 mill. Rentekostnad UB lån i % av kjøpesum ,4 % ,8 % ,2 % Total gjeld / antall kvm ,5 % ,6 % ,8 % , % Resterende obligasjonslån er NOK 127,5 mill. /Tareto Project Finance 17

26 Agenda 1= Status Handelseiertdom II 2= Fioansierirsgsstruktur / refinansiering 3= Moclell / prognose ^ 4. Oppsummering rpareto Project Finance 18

27 Oppsummering Salg av Ren Distribunai har bidratt til nedkvittering av obligasjonslånet med NOK 33,6 mill. (escrow konto) Selskapet har vedtatt en emisjon i selskapet på NOK 35-5 mill, forutsatt enighet om refinansiering av obligasjonslånet 99,6 % av aksjonærlånet er vedtatt konvertert til egenkapital, totalt ca. NOK 29,9 mill Løsning med obligasjonseierne forventes avklart august / september 211 Styret vil løpende vurdere salg av hele eller deler av selskapet, herunder også eiendomssalg Styret og Pareto anser den foreslåtte løsningen som bedre enn de tidligere vurderte alternativene En total refinansiering av selskapet betinger godkjennelse fra obligasjonseierne, Nordea Bank og en vellykket emisjon på minimum NOK 35 mill. KTaretO Project Finance 19

28 Appendix

29 /Tareto Project Finance 2

30 Selskapsstruktur 5 % /Tareto Project Finance 21

31 Transaksjoner i markedet i 21/211 - handelseiendommer Brutto Elendomsverdi Navn Største le ie ta ke r Kom m une Type Å r registrert solgt (anslag) Y ield Handelseiendom IV AS Rema 1 Norge AS Diverse Handel ,6 % Big-box retail Mjøndalen Expert,. Europris, dys k Mjøndalen Handel ,1 % Biiia-portefølje Bilia Diverse Handel ,7 % Retail Property III AS Rema 1 Norge AS Diverse Handel ,5 % Handelseiendom Brummundda! Kiwi, Europris, Monter, m. l Brummunddal Handel ,6 % Coop Niitedaisgata Coop Skedsmo Handel ,5 % Asker Handelsbygg AS Norgesgruppen s t AS Asker Handel ,3 % IKEA Asane IKEA Bergen Handel ,1 % REU-porteføije (7 stk) Rema 1 Norge AS Diverse Handel , % Handelseiendom Ålesund Jula Postorder Aktiebolag Ålesund Handel ,7 % Bekkenstensveien Eiendom AS Thrane-Steen Nord AS Oslo Handel ,2 % Hageeiendom Jæren AS Plantasjen Norge AS Jæren Handel ,4 % Gjøvik Big Box Bilia Personbil AS Gjøvik Handel ,1 % Handelseiendommer Nord Rema 1 Norge AS Diverse Handel ,3 % Kilde: Pareto Project Finance /Tareto Project Finance 22

32 V edlegg 3 - K onverteringsblankett V i, bekrefter herved at vi ønsker å konvertere NOK av vår beholdning i obligasjonslånet Handelseiendom IIAS 7/12 FRN C med ISIN NO ( Lånet ) til aksjer utstedt av Handelseiendom II AS til tegningskurs NOK 4 per aksje og som er nærmere beskrevet i innkallingsbrev til obligasjonseiermøte datert 5 september 211. Konvertering forutsetter at forslaget fremsatt av Handelseiendom II AS vedtas i obligasjonseiermøte samt at en ekstraordinær generalforsamling vedtar Konverteringsrammen og tilhørende betingelser som beskrevet i ovennevnte innkallingsbrev. ISIN ISIN NO Kontofører investor Beholdning i Lånet som ønskes konvertert VPS konto Selskap Telefon nummer Vedlagt denne konverteringsanmodningen er en utskrift fra vår kontofører/vps som bekrefter vår beholdning i Lånet som også vil være min beholdning på et eventuelt konverteringstidspunkt. Hvis Pareto Securities AS mottar konverteringsanmodninger som totalt overstiger 15 % av Lånet vil Pareto Securities AS gjøre en pro rata reduksjon av den beholdning den enkelte eventuelt får konvertert. Skulle en slik reduksjon bli nødvendig gis Pareto Securities AS herved fullmakt til å fylle inn beholdning som faktisk skal konverteres i feltet under, og deretter sende blanketten til min kontofører investor. Faktisk beholdning som skal konverteres: (fylles inn av Pareto Securities AS) Sted, dato Signatur Return: Pareto Securities AS Dronning Mauds gate 3 P.O. Box 1411 Vika N-115 Oslo Attention: Christian Ramm Telefax: Tel: Mail to:

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA.

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. NORDIC TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN N00010675119 FRN Energiselskapet Buskerud

Detaljer

Restrukturering av obligasjonslånet Innkalling til obligasjonseiermøte

Restrukturering av obligasjonslånet Innkalling til obligasjonseiermøte This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN: NO 001033677.9 og NO 001033678.7 - Obligasjonsforetaket

Detaljer

- 15 per cent Emerging Europe Land Development AS Secured Callable Bond Issue 2013/2014

- 15 per cent Emerging Europe Land Development AS Secured Callable Bond Issue 2013/2014 NORDIC TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only, For further information please contact Nordic Trustee ASA. Tilobligasjonseierne i: ISIN: NO 0010691017-15 per cent Emerging Europe

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

Aksjonærbrev nr

Aksjonærbrev nr Aksjonærbrev nr 1-2015 13. februar 2015 Kilden Næringsbygg AS Selskapsinfo Kilden Næringsbygg AS Beregnet VEK pr aksje iht. markedsrapport N/A N/A Sist omsatt N/A N/A Salgstrigger 25 % Ligningsmessig verdi

Detaljer

Utsettelse av rentebetaling - Innkalling til obligasjonseiermøte

Utsettelse av rentebetaling - Innkalling til obligasjonseiermøte NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN: NO 001033677.9

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

NORSK TILLITSMANN ASA

NORSK TILLITSMANN ASA This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN: NO 001041701.7 - FRN Estatia Resort Property AS

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Fredag 27. september 2013, kl. 10.00 i auditoriet, 1. etasje,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 2. november 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 24. november

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 12. januar 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ( Norse ) den 2.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 10. oktober 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 10. oktober 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 14. september 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 10.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 4. oktober 2017 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 4. oktober 2017 kl. 14.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA tirsdag 1. november 2011 kl. 10:00 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden

Detaljer

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475 PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Org. no. 990 906 475 Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA ("Selskapet") tirsdag 1. mars 2016 kl. 16.00

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 20. august 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden 1.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Estatia Resort AS 30. september 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Estatia Resort AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 7. oktober

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Til aksjonærene i Aega ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA

Til aksjonærene i Aega ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet"). Generalforsamlingen avholdes i Selskapets lokaler i

Detaljer

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016 9. desember 2016 FRN Hemne Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN NO 0010780851 Utstederen Type lån Hemne Sparebank Lånebeløp NOK 30.000.000

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1.

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1. Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA 6. juni 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA Aksjeeierne i Pareto Offshorekapital ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 17. juni 2015 kl. 14.00 i Felix

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO0010572845 Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Utsteder: Valuta: Sparebanken Vest NOK

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Hurtigruten ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA avholdes på Quality Grand Hotel i Narvik Fredag 20. februar 2009 kl 12.30

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 24. mai 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes fredag 9. juni 2006 kl. 10:00 i konferanserommet

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA 1 av 8 Til aksjeeierne i Nutri Pharma ASA 28 april, 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA. Sted: Selskapets

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 5. juni 2013 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 14.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 12.00

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2008 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor:

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor: AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 26. august 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :55 Utsteder: Instrument: - Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg:

MeldingsID: Innsendt dato: :55 Utsteder: Instrument: - Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: MeldingsID: 392536 Innsendt dato: 05.01.2016 08:55 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: HAVI Havila Shipping ASA XOSL,XOAM

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aker Philadelphia Shipyard ASA fredag 7. februar 2014 kl. 17.00

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA fredag 6. mars 2009 kl 09:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0277 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00 www.hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 21. mai 2014 kl. 12.00 i Felix

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA Til aksjonærene i Byggma ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Byggma ASA tirsdag 13.mai 2003 kl. 14.00 i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA (under avvikling) ("Selskapet") den

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Xxxxx (KI Ident) Aksjeeiers fullstendige navn Ref. nr. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo

Detaljer

PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011

PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011 PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011 PPN EIENDOMSINVEST I AS - NØKKELINFORMASJON PPN EIENDOMSINVEST I AS Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig

Detaljer

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor.

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor. TERM SHEET [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO001 [ ] Utsteder: TrønderEnergi AS, org. nr. 980 417 824 Type lån: Åpent

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 21. mai 2014 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 5.

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Fredag den 18. mars 2011, kl. 09.00, i Thon Vika Atrium,

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (org. nr. 984 861 060) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Dolphin Interconnect Solutions ASA (

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Aksjeeierne i Pareto World Wide Shipping AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

TERM SHEET. 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder TERM SHEET 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010612153 Sparebanken Sogn

Detaljer

3 Godkjennelse av salg av eierandel i Hyresbostäder i Sverige AB og endring av investeringsmandat

3 Godkjennelse av salg av eierandel i Hyresbostäder i Sverige AB og endring av investeringsmandat Til aksjeeierne i Boligutleie Holding II AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Boligutleie Holding II AS ( Selskapet ) innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling. Tid: 26.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i DOF Installer ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i DOF Installer ASA holdes på selskapets kontor i: Alfabygget, 5392 STOREBØ 25. mai 2011 kl 14.00 Generalforsamlingen

Detaljer

Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Proxy.pdf, Summons to bondholders.pdf. Fosnavåg, 12. februar 2016

Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Proxy.pdf, Summons to bondholders.pdf. Fosnavåg, 12. februar 2016 MeldingsID: 394878 Innsendt dato: 12.02.2016 09:17 UtstederID: HAVI Utsteder: Havila Shipping ASA Instrument: - Marked: XOSL,XOAM Kategori: ANDRE MELDINGER Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig: Ja Vedlegg:

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling EMERGING EUROPE LAND DEVELOPMENT AS Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Emerging Europe Land Development AS, org. nr.: 992 394 781

Detaljer

Oslo, 24. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje.

Oslo, 24. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. Til aksjonærene i Eidsiva Rederi ASA Oslo, 24. mai 2006 Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. DAGSORDEN torsdag, 8. juni

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Remora AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling den 28. juni 2013 klokken 10:00 i selskapets lokaler i Stavanger. Generalforsamlingen

Detaljer

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 15.03.2016 Endelig ISIN: NO 0010760010 Rentereguleringsdato: Bankdag konvensjon: 8) Rentetermindato: 9) Rentebærende

Detaljer

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a.

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a. 1 TERM SHEET 27. november 2013 4,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 001 0697519 Utsteder: Type lån: OBOS BBL (tidligere Oslo Bolig- og Sparelag) Åpent obligasjonslån med fast

Detaljer

Nordic Financials ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA 18. jan 2016, kl

Nordic Financials ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA 18. jan 2016, kl Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet"). Generalforsamlingen avholdes i Selskapets

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Forslag til vedtak Til innkallingens punkt 5: Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Til innkallingens punkt 6: Styret

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo 30. april 2009

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 16.

Detaljer