Innkalling til obligasjonseiermøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til obligasjonseiermøte"

Transkript

1 This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA, Til obligasjonseierne i: ISIN: NO Handelseiendom II AS 7/12 FRN C Innkalling til obligasjonseiermøte 1. Introduksjon Oslo, 5 september 211 Norsk Tillitsmann ASA er tillitsmann for ovennevnte obligasjonslån med ISIN NO ( Lånet ) utstedt av Handelseiendom II AS ( Utsteder eller Selskapet ). Uttrykk med stor forbokstav skal ha den mening som er tillagt dem i obligasjonsavtalen datert 11. januar 27 ( Obligasjonsavtalen ), eller som definert i denne innkallingen. Informasjonen i denne innkallingen vedrørende Utsteder og markedsforhold er gitt av Utsteder, og Norsk Tillitsmann ASA har ikke på noen måte ansvar fo r slik informasjon. Utsteder har engasjert Pareto Securities AS ( Pareto ) som finansiell rådgiver i forbindelse med denne innkallingen. 2. Bakgrunn Lånet forfaller i følge Låneavtalen 13. januar 212. Lånet er sikret med 2. prioritetspant i en portefølje bestående av 3 handelseiendommer med et totalt areal på ca. 61 kvm hovedsakelig beliggende i Trøndelag og Nord-Norge og med Rema 1 som største leietaker. Lånet har sikkerhet etter et 1. prioritetslån til Nordea Bank ( Banklånet ) på. NOK 69,4 mill. per 15. august mai 211 gjennomførte Selskapet et salg av eiendommen Ren Distribunal AS ( Distribunalen ). Bakgrunnen for salget var et investeringsbehov på NOK mill. knyttet til en 9 kvm stor utvidelse av eiendommen og som Selskapets styre ikke anså som realistisk å kunne finansiere basert på Selskapets eksisterende balanse. Distribunalen ble solgt for NOK 145 mill. (brutto eiendomsverdi) tilsvarende en yield på 6,5 %. I forbindelse med oppgjør av salget har Selskapet foretatt en forholdsmessig nedkvittering av Nordeas lån på NOK 93,6 mill. og samtidig plassert NOK 33,6 mill. på en sperret konto til fordel for obligasjonseieme i henhold til Obligasjonsavtalen. Selskapets styre vurderer Selskapets gjeldsgrad også etter salget av Distribunalen som høy basert på underliggende virkelige eiendomsverdier. Dette vurderes som en utfordring i forhold til forfallet på Lånet, men også generelt i forhold til Selskapets videre drift. Selskapets styre har av den grunn fremsatt forslag om konkrete tiltak for styrking av Selskapets balanse, og på Selskapets generalforsamling den 29. juni 211 fattet aksjonærene i Utsteder følgende beslutninger: 1

2 a) Nedskrivning av dagens aksjekapital fra NOK 16 mill. til NOK. Gjennomført på generalforsamling 29. juni 211. b) Konvertering av 99,6 % av et aksjonærlån pålydende NOK inklusiv påløpte, ikke betalte renter til aksjer for et beløp tilsvarende ca. NOK 29,88 mill. Gjennomført på generalforsamling 29. juni 211 og registrert i Foretaksregisteret den 9. juli 211. c) Kapitalforhøyelse på minimum NOK 35 mill. og maksimum NOK 5 mill., tegningskurs NOK 4 pr. aksje ( Kapitalforhøyelsen4*). Generalforsamlingens beslutning forutsetter at ovennevnte tiltak gjennomføres senest innen utløpet av 29. september Forslag til endring av Obligasjonsavtalen For å kunne gjennomføre Kapitalforhøyelsen (punkt 2 c. ovenfor), vurderer Selskapets styre det som nødvendig også å gjennomføre visse endringer på vilkårene i Lånet, og har fremsatt følgende forslag ( Forslaget ) til obligasjonseieme: a) Lånet nedbetales til NOK 18 mill. fra opprinnelig beløp på NOK 258,5 mill. Nedbetalingen gjøres ved å benytte NOK 33,6 mill. som står på sperret konto og som kommer fira salget av Distribunalen, ved bruk av selskapets likviditetsbeholdning på NOK 14 mill., samt ved bruk av provenyet fra Kapitalforhøyelsen på NOK 3,9 mill. Nedbetalingen av Lånet skjer til pari kurs og på pro-rata basis. b) Forfallsdato endres fra 13. januar 212 til 13. januar 215. c) Margin endres fra 1,5 prosentpoeng p.a. til 3, prosentpoeng p.a. d) Et avdrag på NOK 25 mill skal betales innen 3. april 213. Dersom Selskapet gjennomfører Kapitalforhøyelsen utover minimumsbeløpet på NOK 35 mill. skal utestående beløp under Låpet nedbetales fra NOK 18 mill. med likelydende beløp krone for krone (justert for kostnader ved emisjonen). Eventuell nedbetaling av Lånet skjer til pari kurs og på pro-rata basis. e) Ingen nyinvesteringer utover vanlige vedlikeholdsinvesteringer bortsett fra der hvor Selskapet er kontraktsmessig forpliktet. f) Halvårlig rapportering av forholdstallet mellom Selskapets totale rentebærende gjeld målt mot markedsverdier av Selskapets eiendommer. g) Pålydende beløp på hver obligasjon nedjusteres fra NOK 5 til NOK 1. h) NOK 33,6 mill. som er plassert på en sperret konto til fordel for obligasjonseieme i henhold til Obligasjonsavtalen i forbindelse med salg av Distribunalen frigis slik at det kan benyttes til delvis nedbetaling av Lånet. i) Dersom Selskapet gjennomfører en økning av Banklånet fra NOK 69,4 mill. til NOK 639 m ill, benyttes dette beløpet til nedregulering av Lånet fra NOK 18 mill. til NOK 2

3 15 mill.. Avdraget på NOK 25 mill. i punkt d) ovenfor bortfaller sammen med hele punkt d) dersom Selskapet oppnår denne økte belåningen ved endelig kredittgodkjennelse i Nordea. j) Styret i Selskapet vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet, som vil avholdes umiddelbart etter at Kapitalforhøyelsen er gjennomført. Styret vil fremlegge, og anbefale at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar å konvertere deler av Lånet på følgende betingelser: i) Obligasjonseiere tilbys å konvertere inntil 15 % av Lånet ( Konverteringsrammen ) til aksjer i Selskapet, justert for nedbetalinger som skissert over. ii) Konvertering til aksjer skjer til tegningskurs NOK 4 per aksje. Selskapet har 4 98 aksjer pålydende NOK,1 før Kapitalforhøyelsen beskrevet i punkt 2 c over er gjennomført. iii) Dersom obligasjonseiere samlet ønsker å konvertere deler av Lånet til aksjer for et beløp utover Konverteringsrammen, vil tildeling av aksjer skje på pro-rata basis. Styret i Selskapet tar forbehold om at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar Konverteringsrammen og tilhørende betingelser som beskrevet i j) (i) til (iii). Blir Konverteringsrammen med tilhørende betingelser vedtatt av den ekstraordinære generalforsamlingen skal Obligasjonsavtalen endres for å reflektere denne konverteringsretten. For å benytte den eventuelle konverteringsretten som beskrevet i pkt. 3. j) må den enkelte obligasjonseier innen 21 september 211 kl. 16. melde inn sitt ønske om å konvertere ved å sende inn Konverteringsblanketten (vedlegg 3) til Pareto Securities AS, fax no: Ved spørsmål i forbindelse med eventuell konvertering kan Pareto Securities AS kontaktes ved Christian Ramm på telefon / Videre har styret i Selskapet besluttet å gi alle obligasjonseiere et engangshonorar på,25 % beregnet av utestående beløp under Lånet etter alle nedbetalinger og eventuell konvertering til aksjer som beskrevet over er gjennomført, og utbetales så raskt som praktisk mulig etter at all nødvendig dokumentasjon relatert til Forslaget er på plass. 4. Innkalling til obligasjonseiermøte Utsteder har anmodet Norsk Tillitsmann om å fremlegge Forslaget til endringer av Obligasjonsavtalen for avgjørelse på et obligasjonseiermøte. Forslaget fremlegges for obligasjonseieme uten ytterligere vurdering eller anbefaling fra Norsk Tillitsmann. Obligasjonseieme må på egen hånd vurdere sin stemmegivning over forslaget. Vedlegg nr 1 Presentasjon 1 fra Utsteder er kun lagt ut sammen med innkallingen på 3

4 Obligasjonseiermøte: Obligasjonseieme innkalles herved til obligasjonseiermøte: Tidspunkt: 2 september kl. 13: Sted: Norsk Tillitsmanns lokaler, Haakon VHs gate 1, 161 Oslo, 5. etg. Til behandling foreligger: 1. Godkjennelse av innkallingen. 2. Godkjennelse av dagsorden. 3. Valg av to personer som sammen med møteleder skal underskrive protokollen. 4. Samtykke til endring av Obligasjonsavtalen: Det fremsettes følgende forslag til vedtak: a) Lånet nedbetales til NOK 18 mill. b) Forfallsdato endres fra 13. januar 212 til 13. januar 215. c) Margin endres fra 1,5 prosentpoeng p. a. til 3, prosentpoeng p. a. d) Et avdrag på NOK 25 mill. skal betales innen 3. april 213. Dersom Selskapet gjennomfører Kapitalforhøyelsen utover minimumsbeløpet på NOK 35 mill. skal utestående beløp under Lånet nedbetales fra NOK 18 mill. med likelydende beløp krone for krone (justert for kostnader ved emisjonen). Eventuell nedbetaling av Lånet skjer til pari kurs og på pro-rata basis. e) Ingen nyinvesteringer utover vanlige vedlikeholdsinvesteringer bortsett fra der hvor Selskapet er kontraktsmessig forpliktet. f) Halvårlig rapportering av forholdstallet mellom Selskapets totale rentebærende gjeld målt mot markedsverdier av Selskapets eiendommer. g) Pålydende beløp på hver obligasjon nedjusteres fra NOK 5 til NOK 1. h) NOK 33,6 mill. som er plassert på en sperret konto til fordel fo r obligasjonseieme i henhold til Obligasjonsavtalen i forbindelse med salg av Distribunalen frigis slik at det kan benyttes til delvis nedbetaling av Lånet. i) Obligasjonseiermøtets vedtak betinges av at følgende er gjennomført innen 29. september 211: i) Dagens aksjekapital nedskrives fra NOK 16 mill. til. Gjennomført på generalforsamling 29. juni 211. ii) Konvertering av 99,6 % av et aksjonærlån pålydende NOK inklusiv påløpte, ikke betalte renter, til aksjer fo r et beløp tilsvarende ca. NOK 29,88 mill. 4

5 Gjennomført på generalforsamling 29. juni 211 og registrert, i Foretaksregisteret den 9. juli 211. iii) Kapitalforhøyelse på minimum NOK 35 mill. og maksimum NOK 5 mill. til tegningskurs NOK 4 pr. aksje. j) Dersom Selskapet gjennomfører en økning av Banklånet fra NOK 69,4 mill. til NOK 639 mill. benyttes dette beløpet til nedregulering av Lånet fra NOK 18 mill. til NOK 15 mill. Avdraget på NOK 25 mill. i punkt d) ovenfor bortfaller sammen med hele punkt d) dersom Selskapet oppnår denne økte belåningen ved endelig kreditt godkjennelse i Nordea. k) Styret i Selskapet vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet, som vil avholdes umiddelbart etter at Kapitalforhøyelsen er gjennomført. Styret vil fremlegge, og anbefale at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar å konvertere deler av Lånet på følgende betingelser: i) Obligasjonseiere tilbys å konvertere inntil 15 % av Lånet ( Konverteringsrammen ) til aksjer i Selskapet, justert for nedbetalinger som skissert over. ii) Konvertering til aksjer skjer til tegningskurs NOK 4 per aksje. Selskapet har 4 98 aksjer pålydende NOK,1 før Kapitalforhøyelsen beskrevet i punkt 2 iii er gjennomført. iii) Dersom obligasjonseiere samlet ønsker å konvertere deler av Lånet til aksjer for et beløp utover Konverteringsrammen, vil tildeling av aksjer skje på pro-rata basis. Blir Konverteringsrammen med tilhørende betingelser vedtatt av den ekstraordinære generalforsamlingen skal Obligasjonsavtalen endres for å reflektere denne konverteringsretten. l) Selskapet skal betale et engangshonorar på,25 % beregnet av utestående beløp under Lånet etter alle nedbetalinger og eventuell konvertering til aksjer som beskrevet over er gjennomført, og utbetales så raskt som praktisk mulig etter at all nødvendig dokumentasjon relatert til Forslaget er på plass. m) Obligasjonseierne gir Norsk Tillitsmann ASA fullmakt til å foreta mindre justeringer av vedtaket, samt til å gjøre de tilpasninger som er nødvendig fo r gjennomføring av vedtaket. Videre gis Norsk Tillitsmann ASA fullmakt til å foreta de endringer og tilpasninger i Avtalen som ovenstående vedtak medfører. Ovennevnte vedtak vil etter Obligasjonsavtalen kreve tilslutning fra minst 2/3 av avgitte stemmer de på møtet, samt at minimum 1/2 av stemmeberettigede obligasjoner er representert på møtet. Hvis forslaget ikke blir vedtatt vil Obligasjonsavtalen løpe videre på uendrede vilkår. Vedlagte Obligasjonseierskjema fira Verdipapirregisteret (VPS) angir obligasjonseiers obligasjonsbeholdning på utskriftstidspunktet. Obligasjonseierskjemaet tjener som bevis for 5

6 eierforholdet og stemmeretten for obligasjonene på obligasjonseiermøtet. (Er obligasjonene registrert via forvalter må forvalteren bekrefte; (i) hvem som er obligasjonseier, (ii) samlet pålydende på obligasjonene og (iii) kontonummer i VPS. Den enkelte obligasjonseier kan gi Norsk Tillitsmann fullmakt til å stemme på deres vegne. Obligasjonseierskjemaet vil da også tjene som fullmaktsskjema. Fullmakt gis ved å oversende Gbligasjonseierskjemaet i undertegnet stand til Norsk Tillitsmann i tilstrekkelig tid før avholdelse av obligasjonseiermøtet (ved scannet , telefax eller post - se første side av dette brev for ytterligere detaljer). Er obligasjoner overført til ny eier etter utskriften av Obligasjonseierskjemaet må ny eier ta med til obligasjonseiermøtet (eller vedlegge fullmakten) bekreftelse som etter Tillitsmannens mening vil være tilstrekkelig bevis for eierskapet til obligasjonene. Av praktiske grunner ber vi om at obligasjonseiere som ønsker å være tilstede personlig eller med fullmektig (annen enn Norsk Tillitsmann) på selve obligasjonseiermøtet melder dette til Norsk Tillitsmann på telefon eller e-post (se første side for detaljer) innen kl 16 bankdagen før avholdelse av obligasjonseiermøtet. Med vennlig hilsen... JA Vedlegg: 1 Presentasjon fra Utsteder (se 2 Obligasjonseierskjema 3 Konverteriftgsblankett 6

7 /HParetO Project Finance 5. September 211 Selskapspresentasjon Handeiseiendom ii AS Informasjonen i denne presentasjonen er innhentet og utarbeidet av Pareto Project Finance AS ("Pareto ). Informasjonen er bearbeidet etter beste skjønn, men Pareto kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Pareto fraskriver seg ansvaret for ethvert tap som følger av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av investering i Selskapet. Alle beregninger og kalkyler er utarbeidet basert på foreliggende informasjon, som antas å være korrekt på tidspunkt for utarbeidelse av presentasjonsmaterialet. Pareto kan ikke garantere for riktigheten av beregningene, eller kvaliteten på tall og forutsetninger som ligger til grunn for kalkylene. En del forutsetninger vi har tatt, vil kunne endres av styret i selskapet - og kalkylene som er utarbeidet vil i så fail ikke lenger være korrekte. Det er ikke lov å kopiere - eller videreformidle noe av materialet uten tillatelse fra Pareto.

8 Agenda 1» Status Handelseiendom II 2= Fiiiansieringsstruktur / refinansiering 3= model! / prognose 4= Gppsummering /''Pareto Project Finance 2

9 Nøkkeltall HaodeiseSersdom 11AS Før salg av Distribunalen: Antal! eiendommer: Areal: Byggeår: Hovedleietaker: Type eiendom: Beliggenhet: Årlig est. brutto leie 211: 31 Ca kvm 2-27* Rema 1 Handel/distribusjon T røndelag/nord-norge Ca. NOK 83,6 mill. Etter salg av Distribunalen: Antall eiendommer: Areal: Byggeår: Hovedleietaker: Type eiendom: Beliggenhet: Årlig est. brutto leie 211: 3 Ca. 61 kvm 2-27* Rema 1 Hande! Trøndelag/Nord-Norge Ca. NOK 73,7 mill. Finansiering: Nordea / obligasjonslån Eldre eiendommer er rehabilitert i samme periode

10 Den totale porteføljen på ca. 61 kvm er fordelt på 3 handelseiendommer. Inntil nylig var også Rema 1 s hoveddistribunal for Midt-Norge en del av porteføljen. Salg av Distribunalen ble gjennomført pr. 16. mai 211 Hovedvekten av eiendommene ligger i Trondheim og Trøndelag, øvrig eiendom er lokalisert i Midt-Norge og Nord-Norge på etablerte handelssteder Eiendommene har et potensial for utvikling og flere av eiendommene har blitt bygd ut de siste årene med tilsvarende forlengelse av eksisterende leiekontrakt Ca. 75 % av leien kommer fra Rema 1 Norge, mens resterende leie kommer fra større aktører som Jysk, Narvesen, Nille, Cubus, Posten, MX-Sport etc. samt flere lokale handelsaktører Eiendommene forvaltes av Ren Forvaltning AS (deleid av Reitan Gruppen) Forretningsførsel håndteres av Pareto Business Management /Tareto Project Finance 3

11 Kort historikk - hvorfor har selskapet kommet sdenne situasjonen? Selskapet ble etablert ultimo 26 i et eiendomsmarked som var priset høyt Yield i transaksjonen var under 6, %, som var markedspris på dette tidspunktet-yield i dag er ca. 7,2 % Det var et annet finansieringsmarked mht. låneutmåiing, marginer, avdragsstruktur Relativ høy gjeldsgrad ved etablering og finansiering i både bankmarkedet / obligasjonsmarkedet Prosjektet bie finansiert både med et bankiån til Nordea og et obligasjonslån slik at opprinnelig gjeldsgrad var ca. 82 % Obligasjonslånet skulle refinansieres i 212 og det var forventet å gjøre dette i form av et nytt obligasjonslån eller i bankmarkedet Finanskrise og endrede markedsvilkår Siden selskapets etablering har det vært store endringer i markedet for næringseiendom. Finanskrisen førte til et fall i eiendomsprisene og et svært vanskelig bankmarked På grunn av høy gjeldsgrad i prosjektet fra start har dette gitt store utslag på egenkapitalverdien (inkl. aksjonærlån), basis dagens verdivurdering har total eiendomsverdi falt med ca. NOK 15 mill. Den underliggende gjeldsgraden i selskapet er fortsatt veldig høy (i underkant av 95 %) som medfører at refinansieringen er en utfordring for selskapet Finansieringsstrukturen gjør refinansieringen noe mer komplisert fordi man må forholde seg både til banken og til obligasjonseierne Høy pris, høy gjeldsgrad og noe mer komplisert finansieringsstruktur er derfor hovedårsakene til at Handelseiendom II er i en utfordrende situasjon Underliggende kontantstrøm er derimot intakt og leieinntektene har utviklet seg som forutsatt i perioden fra prosjektet ble etablert i slutten av 26 /Tareto Project Finance

12 Siste hendelser i selskapet Salget av Ren Distribunal AS ble gjennomført 16. mai 211 med fullt oppgjør Yield tilsvarer ca. 6,5 % (priser utviklingspotensialet til ca. NOK 7-1 mill.) i forbindelse med oppgjøret ble NOK 33,65 mill. satt på "escrow konto" sperret til fordel for obligasjonseierne ved Norsk Tillitsmann og Nordea lånet ble ned kvittert med NOK 93,6 mill. Styret i Handelseiendom II AS vedtok konvertering av aksjonærlånet og emisjon i selskapet Nedskrivningen av EK og konverteringen av 99,6 % av aksjonærlånet ble vedtatt ved selskapets ordinære generalforsamling avholdt 29. juni 211. Videre ble det vedtatt en emisjon i selskapet på NOK 35-5 mill. med en tegningskurs på NOK 4 per aksje. Emisjonen er betinget at man får formalisert en løsning med obligasjonseierne Forhandlinger med obligasjonseierne Selskapets obligasjonslån forfaller i januar 212. Styret og Pareto har derfor jobbet med en plan for refinansiering av denne i en lang periode. Forhandlinger med de største obligasjonseierne startet i april/mai 211 Det forventes å ha en løsning med de største obligasjonseierne i løpet av august / september 211. Endelig løsning må godkjennes i et feiles obligasjonseiermøte For å få til en forlengelse av obligasjonslånet og en løsning som godkjennes av banken var det nødvendig for selskapet å konvertere aksjonærlånet til egenkapital og hente inn ny egenkapital Videre fremdrift Sep 211: Emisjonen i selskapet gjennomføres i september 211 (gitt enighet med obligasjonseierne) Sep/Okt 211: Refinansieringen med obligasjonseierne gjennomføres /Tareto Project Finance

13 Tidligere vurderte alternativer til konvertering av aksjonæ rlånet og emisjon Salg av eiendom eller portefølje Salg av enkelteiendommer eller portefølje ville kunne medføre en "distressed" prising pga. selskapets situasjon Medfører at rentebindinger må innfris og disse har en betydelig negativ verdi p.t. Den negative verdien er forventet å reduseres frem mot forfall ( ) Et salg av enkelteiendommer ville kunne begrense mulighetene for refinansiering og gjøre porteføljen dyrere å drifte samt vanskeliggjøre realisering av de minst attraktive eiendommene i porteføljen Utstede nytt lån Styret har diskutert om selskapet skulle utstede et nytt lån mot selskapets aksjonærer og/eller eksterne investorer Prising av et slikt lån måtte vært til "tøffe" vilkår for å oppnå tilfredsstillende interesse Usikkert om man ville nå en enighet med obligasjonseiere / bank En slikt lån ville komplisere selskapets finansieringsstruktur ytterligere og kunne være negativt for fremtidige salg, fusjoner e.l. 2. prioritetslån med Nordea eller annet bank Dette har vært diskutert i styret og også med Nordea men pga. selskapets høye underliggende gjeldsgrad er det ikke gjennomførbart i dagens marked Andre løsninger Salg til en egenkapitalinvesior eller fusjon med andre aktører. Dagens situasjon er et dårlig forhandlingsutganspunkt for en slik prosess ATaretO Project Finance

14 Agenda 1 = Status Handelseieodom f! ^ : 2. 7Finah$1ering$stru / refinansiering 3= Modell / prognose 4» Oppsummering / T a r e t O Project Finance 7

15 Estimert verdiberegning Handelseiendom HAS pr. juni 211 I E s tim e r t v e rd ib e re g n in g pr. Juni 211 Netto yield 7,15% Estimert netto leie Verdi eiendom (bas ert på eksterne verdivurderinger) Estimert netto gjeld pr. juni 211 Estimert fradrag latent skatt Over-/underkurs , % V erdijustert EK/aks jonærlån 1 % Verdi ju stert EK/aks jouærlån 1 % Basert på eksterne verdivurderinger foretatt av DTZ og Akershus Eiendom innhentet av Pareto Eiendomsinvest Nordic AS (største eier) så utgjør verdien av egenkapital og aksjonærlånet til sammen ca. NOK 3 mill. Forslaget til styret om å konvertere aksjonærlånet til egenkapital ble vedtatt på GF 29. juni ,6 % av aksjonærlånet ble konvertert tilsvarende en verdi på ca. NOK 29,9 mill. Konverteringen var nødvendig for å få ti! en løsning med obligasjonseierne og banken Konverteringen er også en forutsetning for å gjennomføre emisjonen i selskapet Det ble også vedtatt i GF at det gjennomføres en emisjon i selskapet på NOK 35-5 mill., forutsatt en enighet med obligasjonseierne rpareto Project Finance 8

16 Finansieringsstruktur i Handelseiendom 1pr. Juni 211 lering finansiering før salg av Dis tribunalen Beløp Avdrag 211 Rente Rente binding Nordea 7 4 5,33 % Nordea ,89 % Flytende Obligasjons gjeld ,39 % Sum ekstern gjeld Finansiering etter salg av Dis tribunalen Beløp Avdrag 211 Rente Rentebinding Nordea ,33 % Nordea ,89 % Flytende Obligasjonsgjeld* ,39 % Sum ekstern gjeld * NOK mill, s att av på es crow account Lånet til Nordea løper til ultimo 216 Marginbinding på lånet i Nordea utløper januar 212 Margin p.t. frem fil januar 212 utgjør 1 bp etter salg av Distribunalen Det må påregnes en høyere margin enn 1 bp ved utløp av den opprinnelige marginperioden januar 212 Obligasjonsgjelden forfaller 13. januar 212 Margin frem til forfall 15 bp KParetO Project Finance

17 Kapitalbehov i selskapet Finansiering etter salg Dis tribunal Nordea Obligasjons gjeld Beløp Sum gjeld Kapitalbehov i selskapet A ntatt m aksimumobligasjonsgjeld ved forlengelse 18 Nedkvittering av obligasjonsgjeld Kontanter estimert pr. juni 211 Investeringer i utvikling eiendommer Juridiske kostnader, refinansiering, emisjon etc Minimum kontantbeløp i selskapet 2 Sum kapitalbehov i selskapet Finansiering e tter refinansiering Nordea Obligasjonsgjeld etter refin. 18 Total gjeld etter refinansiering 79 52

18 99,6 % av aksjonærlånet er vedtatt konvertert til egenkapital slik at selskapet er i en positiv egenkapitalsituasjon Selskapet kan benytte ca. NOK mill. av kontantbeholdning i selskapet til refinansiering av obligasjonslånet Ytterligere nedkvittering av obligasjonsgjelden på ca. 3 mill. slik at maksimum restsaldo obligasjonsgjeld utgjør ca. NOK 18 mill. etter refinansiering Maksimalt 15 % av obligasjonslånet på NOK 18 mill. kan konverteres til egenkapital med en kurs lik NOK 4 per aksje, i tråd med emisjonskurs 15 % av NO K 18 mill. gir en maksimal konvertering på NO K 27 mill. Egenkapitalsituasjon styrkes da med N O K 2 7 mill. og gjelden i selskapet minker med tilsvarende beløp Det gjennomføres en emisjon i selskapet hvor man henter ca. NOK 35-5 mill. i ny egenkapital Endelige vilkår for refinansieringen er foreløpig ikke klart da forhandlingene med obligasjonseierne og bank pågår p.t. /Tareto Project Finance 1

19 Tidslinje for refinansieringsprosess TIDSLINJE PROSESS Jk. ff 29. juni: Det ble avholdt generalforsamling i selskapet hvor blant annet følgende ble vedtatt: -Nedsettelse av aksjekapitalen til dekning av tap -Konvertering aksjonærlån til egenkapital med 99,6% oppslutning -Kontantemisjon på NOK 35-5 mill. J u n - sep: Løsning med obligasjonseierne og bank. Det forutsettes enighet med obligasjonseiere og bank om endelig løsning og at dette formaliseres i obl. eiermøte før kontantemisjon gjennomføres Sep: Gjennomføre kontantemisjon i selskapet rettet mot selskapets aksjonærer etter nedsettelse/konvertering «Sep - okt: Sluttføre alt avtaleverk vedr. refinansieringen av obligasjonslånet /HParetO Project Finance 11

20 Agenda 1. Status Handelseiendom IS 2, Finansieringsstmktur / refinansiering ^ ;3;b Models /.prognose : 4d Oppsummerlog / T a r e t O Project Finance 12

21 Kositantstrømanalyse 211=217 etter refinansiering - Basert på alternativ 1 og 2 foreslått i innkalling til obligasjonseiermøte K o n tan tstrø m ( 1. k r ) 211 * Inflasjon 1,75 % 2, % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Utleiegrad 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % Sum leieinntekter S Tilrettelegging / startomkostninger -4 Forsikring / festeavgift Eiendomsskatt / kommavg. - 39S -1 61S F elleskost/drift/sameiekost Løpende vedlikehold Teknisk forvaltning Periodisk vedlikehold / leietakertflpasninger F orretningsførsel/adm S Revisjon-/styrehonorar Sum eierkostnader Netto leieinntekter *2) Renteinntekt Rentekostnad Avdrag på lån Skatt Netto kontantstrøm etterskatt Investering / konvertering aksjonærlåri -3. Nedkvittering lan Innbetaling av egenkapital CaslYEK (antatt min arbeidskapital) L * o s Benyttet kontanter nedkvittering lån Konvertering deltakerlån Konvertering av obligasjonslån Utbytte ^ - ~ Netto endring i likviditet Akkumulert likviditet S Netto gjeld S * 1) Kontantstrøm beregnet fra 1. oktober 211 *2) Alle kostnader ifm. restruktureringen er hensyntatt i kalkulasjonene og kontantstrømmen Det er i kontantstrøm-analysen ikke tatt hensyn til eventuelle nye utvidelser av butikker (utover Harstad / Åieveien som er besluttet at skal utvides) Rema indikerer at de ønsker å bygge ut 3-5 prosjekter de nærmeste 1-5 årene med en investeringsramme på ca. NOK 2-3 mill. I tillegg til investeringer vil akkumulert likviditet kunne benyttes til ytterligere nedkvittering av gjeld Forutsetninger for KPI bygger på anslag fra Norges Bank / SSB Modellen er beregnet med forutsetning om innbetalt EK på ca. NOK 35 mill. Det er forutsatt at det ikke foretas utbetalinger til egenkapitalen i perioden frem til januar 215 Alle beregninger og kalkyler er utarbeidet basert på foreliggende informasjon, som antas å være korrekt pa tidspunkt for utarbeidelse av presentasjonsmatenalet. Pareto Project Finance AS kan ikke garantere for nktigheten av beregningene. eller kvaliteten på tall og forutsetninger som ligger til grunn for kalkylene. En del forutsetninger vi har tatt, vil kunne endres av styret i seiskapet-og kalkylene som er utarbeidet v ili så fall ikke lenger være korrekte. Vi tar forbehold om at prognosene ikke kan anvendes som en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Vennligst bemerk at forventet avkastning ikke er garanti for faktisk avkastning. Avkastningen som investor oppnår er også avhengig av hvilken skatteposisjon investor er i, samt hvorvidt investor er aksjeselskap eller pr/vafperson. Avkastningen vi! også kunne påvirkes av fremtidige endrmger i skattereglene. /Tareto Project Finance 13

22 Resultatbudsjett 211=217 Resultat ( 1. k r ) In n te k ter Tifrettelegging/startomkostninger -3 2 Øvrige driftsutgifter Skattemessige avskrivninger*) D riftsk o stn ad er D riftsresu ltat Renteinntekter Rentekostnader banklån Rentekostnader deltakerlån N etto finansposter S kattem essig resu ltat *) I resultatbudsjettet er det forutsatt fulle skattemessige avskrivninger på selskapets eiendommer. Selskapet har et fremførbart underskudd per på ca. NOK 13 mill. (justert for positiv balanse på gevinst- og tapskonto). Styret vil til enhver tid vurdere hvorvidt årsregnskapet skal belastes med fulle skattemessige avskrivninger Alle beregninger og kalkyler er utarbeidet basert pa foreliggende informasjon, som antas a være korrekt pa tidspunkt for utarbeidelse av presentasjonsmaterialet. Pareto Project Finance AS kan ikke garantere for riktigheten av beregningene, eller kvaliteten på toll og forutsetninger som ligger til grunn for kalkylene. En del forutsetninger vi har tott, vil kunne endres av styret i selskapet-og kalkylene som er utarbeidet vil i så fal! ikke lenger være korrekte. Vi tar forbehold om at prognosene ikke kan anvendes som en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Vennligst bemerk at forventet avkastning ikke er garanti for faktisk avkastning. Avkastningen som investor oppnår er også avhengig av hvilken skatteposisjon investor er i, samt hvorvidt investor er aksjeselskap eller privatperson. Avkastningen vil også kunne påvirkes av fremtidige endringer i skattereglene. ^Pareto Project Finance 14

23 Lånefinansiering 2611=217 Kalkylen forutsetter en forlengelse av : Langsiktig gjeld (1. kr) :_: : 211: 2i2. 2 L; 2i4_; 2i \i obligasjonslånet i 3 år fra opprinnelig forfall, i henhold til T,. Lan 1. transie tidligere beskrivelser Saldo lånlb Opptak lån Avdrag Saldo lån UB % av obligasjonslånet på Rente 5,88 % 6,38% 6,38 % 6,38 % 6,38 % 6,38 % 6,38 % NOK 18 mill. konverteres til Rentekostnad egenkapital, tilsvarende NOK 27 mill. Resterende Obligasjonslån obligasjonslån er NOK 153 Saldo lånlb Opptak lån mill. Avdrag 25 Saldo lån UB Rente 6, % 6, % 6,25 % 6,5 % 6,75 % 6,75 % 6,75 % Det er forventet en Rentekostnad nedbetaling av Sum lån obligasjonslånet på NOK 25 Saldo lånlb mill. i andre kvartal 213 Avdrag Opptak Saldo lån UB Rentekostnad Lånet til Nordea løper til UB lån i % av kjøpesum 84,9 % 84,4 % 81,1 % 8,6 % 79,7 % 78,8 % 77,1 % januar 217 Total gjeld / antall kvm Avdragene til Nordea følger opprinnelig avdragsstruktur Alle beregninger og kalkyler er utarbeidet basert pa foreliggende informasjon, som antas å være korrekt pa tidspunkt for utarbeidelse av presentasjonsmaterialet. Pareto Project Finance AS kan ikke garantere for riktigheten av beregningene, eller kvaliteten pa tall og forutsetninger som ligger til grunn for kalkylene. En del forutsetninger vi har tatt. vil kunne endres av styret i selskapet-og kalkylene som er utarbeidet vil i så fall ikke lenger være korrekte. Vi tar forbehold om at prognosene ikke kan anvendes som en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Vennligst bemerk at forventef avkastning ikke er garanti for faktisk avkastning. Avkastningen som investor oppnår er også avhengig av hvilken skatteposisjon investor er i, samt hvorvidt investor er aksjeselskap eller privatperson. Avkastningen vil også kunne påvirkes av fremtidige endringer i skattereglene. ^Pareto Project Finance 15

24 Verdiprognose og gjeldsgrad Verdianslagene und er e r p å basis av estim ert yield ved salgstidspunkt og e r ingen garanti for frem tidig verdiutvikling V erdiberegnirager / g je ld s g r a d (pr ) Netto leieinntekter Yield 7,2 % 7,3 % 7,4 % 7,5 % 7,6 % 7,7 % 7,8 % Verdi pr Sum gjeld pr I % av estimert verdi 83,1 % 82,5 % 78,8 % 77,9 % 76,6 % 75,3 % 73,1 % Sum netto gjeld pr I % av estimert verdi 8,7 % 78,5 % 75,8 % 72,8 % 69,7 % 66,3 % 62,7 % Estimert gjeidsgrad på i underkant av 73 % ved utløp av 214 (basert på netto gjeld) Gjeldsgraden er basert på en yield i 214 tilsvarende 7,5 % Utestående gjeld pr : Nordea: NOK 594 mill. Obligasjonslån: NOK 128 mill. Sum gjeld: NOK 722 mill. Alle beregninger og kalkyler er utarbeidet basert pa foreliggende informasjon, som antas å være korrekt pa tidspunkt for utarbeidelse av presentasjonsmatenalet. Pareto Project Finance AS kan ikke garantere for nktigheten av beregningene, eller kvaliteten på tall og forutsetninger som ligger til grunn for kalkylene. En del forutsetninger vi har tatt, vil kunne endres av styret i selskapet-og kalkylene som er utarbeidet vil i så fall ikke lenger være korrekte. Vi tar forbehold om at prognosene ikke kan anvendes som en ^ i *-» _» - ^ pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Vennligst bemerk at forventet avkastning ikke er garanti for faktisk avkastning. Avkastningen som investor oppnår er også avhengig av hvilken skatteposisjon investor er i, samt hvorvidt investor er aksjeselskap eller \ d lv -L U Pf* j 6 C t Fl H 3 H C G I privatperson. Avkastningen vil også kunne påvirkes av fremtidige endrmger i skattereglene. *

25 Alternativ løsning med Nordea og obiigasjonseierne - Nordea øker belåning i prosjektet med NOK 3 mill. med tilsvarende reduksjon av obligasjonslånet L an g sik tig g jeld (1. k r ) Lån 1. transje Saldo lån IB Opptak lån Avdrag Saldo lån UB Rente 5,88 % 6,38 % 6,38 % 6,38 % 6,38 % 6,38 % 6,38 % NOK 3 mill. i ytterligere belåning fra Nordea i egen transje med 1. prioritet Flytende NIBOR lån med 3 bp Rentekostnad margin, i tråd med obligasjonslånet Obligasjonslån Saldo låneb Opptak lån Avdrag Saldo lån UB Rente 6, % 6, % 6,25 % 6,5 % 6,75 % 6,75 % 6,75 % Rentekostnad Transjen nedbetales med årlige avdrag på NOK 1 mill. over tre år N odea2. transie Saldo lånlb 3 3 Avdrag Saldo lån UB Rente 6, % 6, % 6,25 % 6,5 % 6,75 % 6,75 % 6,75 % endres Rentekostnad Obligasjonslånet nedjusteres med NOK 3 mill. til NOK 15 mill., slik at total belåning i utgangspunktet ikke Sum lån Saldo lånlb Avdrag Opptak % av obligasjonslånet på NOK 15 mill. konverteres til egenkapital, Saldo lån UB tilsvarende NOK 22,5 mill. Rentekostnad UB lån i % av kjøpesum ,4 % ,8 % ,2 % Total gjeld / antall kvm ,5 % ,6 % ,8 % , % Resterende obligasjonslån er NOK 127,5 mill. /Tareto Project Finance 17

26 Agenda 1= Status Handelseiertdom II 2= Fioansierirsgsstruktur / refinansiering 3= Moclell / prognose ^ 4. Oppsummering rpareto Project Finance 18

27 Oppsummering Salg av Ren Distribunai har bidratt til nedkvittering av obligasjonslånet med NOK 33,6 mill. (escrow konto) Selskapet har vedtatt en emisjon i selskapet på NOK 35-5 mill, forutsatt enighet om refinansiering av obligasjonslånet 99,6 % av aksjonærlånet er vedtatt konvertert til egenkapital, totalt ca. NOK 29,9 mill Løsning med obligasjonseierne forventes avklart august / september 211 Styret vil løpende vurdere salg av hele eller deler av selskapet, herunder også eiendomssalg Styret og Pareto anser den foreslåtte løsningen som bedre enn de tidligere vurderte alternativene En total refinansiering av selskapet betinger godkjennelse fra obligasjonseierne, Nordea Bank og en vellykket emisjon på minimum NOK 35 mill. KTaretO Project Finance 19

28 Appendix

29 /Tareto Project Finance 2

30 Selskapsstruktur 5 % /Tareto Project Finance 21

31 Transaksjoner i markedet i 21/211 - handelseiendommer Brutto Elendomsverdi Navn Største le ie ta ke r Kom m une Type Å r registrert solgt (anslag) Y ield Handelseiendom IV AS Rema 1 Norge AS Diverse Handel ,6 % Big-box retail Mjøndalen Expert,. Europris, dys k Mjøndalen Handel ,1 % Biiia-portefølje Bilia Diverse Handel ,7 % Retail Property III AS Rema 1 Norge AS Diverse Handel ,5 % Handelseiendom Brummundda! Kiwi, Europris, Monter, m. l Brummunddal Handel ,6 % Coop Niitedaisgata Coop Skedsmo Handel ,5 % Asker Handelsbygg AS Norgesgruppen s t AS Asker Handel ,3 % IKEA Asane IKEA Bergen Handel ,1 % REU-porteføije (7 stk) Rema 1 Norge AS Diverse Handel , % Handelseiendom Ålesund Jula Postorder Aktiebolag Ålesund Handel ,7 % Bekkenstensveien Eiendom AS Thrane-Steen Nord AS Oslo Handel ,2 % Hageeiendom Jæren AS Plantasjen Norge AS Jæren Handel ,4 % Gjøvik Big Box Bilia Personbil AS Gjøvik Handel ,1 % Handelseiendommer Nord Rema 1 Norge AS Diverse Handel ,3 % Kilde: Pareto Project Finance /Tareto Project Finance 22

32 V edlegg 3 - K onverteringsblankett V i, bekrefter herved at vi ønsker å konvertere NOK av vår beholdning i obligasjonslånet Handelseiendom IIAS 7/12 FRN C med ISIN NO ( Lånet ) til aksjer utstedt av Handelseiendom II AS til tegningskurs NOK 4 per aksje og som er nærmere beskrevet i innkallingsbrev til obligasjonseiermøte datert 5 september 211. Konvertering forutsetter at forslaget fremsatt av Handelseiendom II AS vedtas i obligasjonseiermøte samt at en ekstraordinær generalforsamling vedtar Konverteringsrammen og tilhørende betingelser som beskrevet i ovennevnte innkallingsbrev. ISIN ISIN NO Kontofører investor Beholdning i Lånet som ønskes konvertert VPS konto Selskap Telefon nummer Vedlagt denne konverteringsanmodningen er en utskrift fra vår kontofører/vps som bekrefter vår beholdning i Lånet som også vil være min beholdning på et eventuelt konverteringstidspunkt. Hvis Pareto Securities AS mottar konverteringsanmodninger som totalt overstiger 15 % av Lånet vil Pareto Securities AS gjøre en pro rata reduksjon av den beholdning den enkelte eventuelt får konvertert. Skulle en slik reduksjon bli nødvendig gis Pareto Securities AS herved fullmakt til å fylle inn beholdning som faktisk skal konverteres i feltet under, og deretter sende blanketten til min kontofører investor. Faktisk beholdning som skal konverteres: (fylles inn av Pareto Securities AS) Sted, dato Signatur Return: Pareto Securities AS Dronning Mauds gate 3 P.O. Box 1411 Vika N-115 Oslo Attention: Christian Ramm Telefax: Tel: Mail to:

NORSK TILLITSMANN ASA

NORSK TILLITSMANN ASA This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN: NO 001041701.7 - FRN Estatia Resort Property AS

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

Investorbrev nr. 1-2013

Investorbrev nr. 1-2013 Investorbrev nr. 1-2013 7. februar 2013 PPN Eiendomsinvest I AS (PPN) Selskap Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig innbetalt: 107 500 000 Totalt antall aksjer:

Detaljer

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet av First Securities ASA i samarbeid med Styret i forbindelse med invitasjon til deltakelse i Tilbudet av aksjer i SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS (Investeringsselskapet).

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169 Emisjonsproveny: Minimum NOK 5.000.013 og maksimum NOK

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 193.799 og maksimum 12.643.759.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 193.799 og maksimum 12.643.759. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 193.799 og maksimum 12.643.759 Emisjonsproveny: Minimum NOK 5.000.014 og maksimum NOK

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 975 610 aksjer og maksimum 9 756 098 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8 Antall aksjer Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 Tegningskurs NOK 12,8 Tegningsperiode Fra 1. november 2011 kl. 12.00 til 30. november 2011 kl. 18.00 k profil 2010 Prospekt UNION Eiendomsinvest Norge

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Verdipapirdokument Sikret obligasjonslån ISIN NO 001 0584212. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2010/2015

Verdipapirdokument Sikret obligasjonslån ISIN NO 001 0584212. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2010/2015 Verdipapirdokument Sikret obligasjonslån Olav Thon Eiendomsselskap ASA FRN 2010/2015 NO 001 0584212 Verdipapirdokument Sikret obligasjonslån ISIN NO 001 0584212 FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Fredag den 18. mars 2011, kl. 09.00, i Thon Vika Atrium,

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Verdipapirdokument FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Vardar AS Postboks 1491, Gulskogen 3005 Drammen Sentralbord: 32 20 15 50 Fax: 32 20 14 10 www.vardar.no Tilrettelegger: Drammen,

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446.

Verdipapirdokument. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446. Sandnes Sparebank, 20.02 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010700446 Verdipapirdokument FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446 Tilretteleggere:

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Prospekt for FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Tilretteleggere: Oslo, 27. juni 2014 1 Viktig informasjon* et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om

Detaljer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer PROSPEKT SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 104,80

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av maksimum 1 951 220 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs: NOK 10,25 per aksje

Detaljer

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 026568.9 LÅNEAVTALE mellom E-CO Energi AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente E-CO Energi AS åpent obligasjonslån

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 500 000 aksjer og maksimum 4 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023784.5 LÅNEAVTALE mellom Sandnes Sparebank (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Sandnes Sparebank åpent obligasjonslån

Detaljer

ISIN: NO 0010715931. for. Tilretteleggere: Oslo, 26. august 2014. 1 av 12

ISIN: NO 0010715931. for. Tilretteleggere: Oslo, 26. august 2014. 1 av 12 Entra Eiendom, prospekt av 26. august 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010715931 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0715931 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2014/2019 Tilretteleggere:

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

LÅNEAVTALE. Klepp Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Klepp Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 024645.7 LÅNEAVTALE mellom Klepp Sparebank (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Klepp Sparebank fondsobligasjonslån

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: NO 001053848.1 NO

Detaljer

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2%

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014 Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Oppsummering transaksjonen Investering i diversifisert og ny næringseiendom i

Detaljer