RAPPORT 4. kvartal Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT 4. kvartal 2014. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS"

Transkript

1 RAPPORT 4. kvartal 2014 Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

2 Fallet i kullprisene forsterket seg gjennom fjerde kvartal ned til et nivå under 60 USD/t. Dette utløste en akutt økonomisk situasjon i SNSKs datterselskap SNSG, og den nødvendige restruktureringen er ikke mulig uten tilførsel av likvide midler utover det Store Norske konsernet har tilgjengelig. Uten slik kapitaltilførsel vil SNSG ikke kunne fortsette driften Det er besluttet å redusere kullvirksomheten til en minimumsdrift gjennom 2015 og eventuelt 2016 samtidig som omfattende kostnadsreduksjoner er initiert. Selskapet er i en prosess med eier og kreditorer med sikte på å refinansiere kullvirksomheten. En avklaring er sannsynlig i løpet av de neste månedene. Store Norske vil akselerere arbeidet med å utvikle nye forretningsområder på Svalbard, forutsatt at finansiering kommer på plass. Viktige hendelser etter fjerde kvartal 2014: Selskapet overleverte 16. januar 2015 et forslag til refinansiering av konsernet til SNSKs hovedaksjonær, Staten ved Nærings og fiskeridepartementet. Store Norske Gull AS, med rettigheter og eiendeler på fastlandet er solgt til gruveselskapet Antaeus AS. SNSGs utmål på Svalbard holdes utenom salget og overføres til SNSK. (NOK mill) Q Q Hele 2014 Hele 2013 Kullsalg 466,0 827,9 959, ,7 Andre inntekter 12,9 11,7 62,1 52,3 Sum driftsinntekter 479,0 839, , ,9 Driftsresultat -316,3-8,4-532,0-76,0 Resultat før skatter -420,5-15,5-645,6-75,3 Økonomiske resultater (konsern) Store Norske konsernet hadde i fjerde kvartal et resultat før skatter på 420,5 MNOK. Akkumulert etter fjerde kvartal var resultat før skatter på 645,6 MNOK, mot 75,3 MNOK på samme tid i Hovedårsaken til det svake resultatet er gjennomgående lavere kullpriser i Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS (SNSG). I tillegg er det tilbakeført pensjonsforpliktelser grunnet overgang til innskuddspensjon, samt gjort ekstraordinær nedskrivning på eiendelene og avsetning for potensielt tap på valutakontrakter. Finansiell situasjon Konsernet hadde ved utgangen av fjerde kvartal 2014 tilgjengelig likviditet på 184 MNOK, som er 432 MNOK lavere enn ved utgangen av fjerde kvartal Kundefordringer har økt sammenlignet med samme tid i 2013, som følge av høyere salg i fjerde kvartal, der betaling kommer i I balansen er det avsatt 119,0 MNOK til fremtidige forpliktelser, mens rentebærende gjeld er på 53,2 MNOK. 2

3 Egenkapitalandelen er ved utgangen av fjerde kvartal 2014 på 48,3 % mot 64,0 % ved utgangen av Kullgruvedriften i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS drives gjennom det heleide datterselskapet Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS. Årsresultatet for 2014 påvirkes sterkt av det vedvarende fallet i kullprisene samt av nedskrivninger som følge av vurdering av selskapets eiendeler og valutasikringer. Med utgangspunkt i flere indikasjoner på verdifall av SNSGs varige driftsmidler er det foretatt en nedskrivningstest av verdiene på selskapets varige driftsmidler. Nedskrivningstesten er foretatt ved å kalkulere bruksverdi på varige driftsmidler basert på nåverdi av antatte fremtidige kontantstrømmer. Gjennomgangen avdekker et betydelig nedskrivningsbehov i SNSGs balanse. Bokførte verdier på eiendelene, som i dag beløper seg til samlet millioner kroner, vil måtte nedskrives med 707 millioner kroner til 358 millioner kroner. Med bakgrunn i fremforhandlet endring av pensjonsordning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert for de ansatte i selskapet, vil man redusere tidligere bokført pensjonsforpliktelse. Dermed bedres egenkapitalen med anslagsvis 363 millioner kroner. Det knytter seg betydelig usikkerhet til om selskapet kan nyttiggjøre seg bokført utsatt skattefordel på 184 millioner kroner. Denne er derfor nedskrevet i sin helhet. Dette slår negativt ut på egenkapitalen med tilsvarende beløp. Foreløpig viser estimert bokført egenkapital i SNSG per at den er positiv med anslagsvis 466 millioner kroner (tilsvarende en egenkapitalandel på 44 %). SNSGs inntekter fra kullsalg er i hovedsak i USD. På denne bakgrunn har SNSG i lang tid hatt en finansiell sikringsstrategi, som skal bidra til stabilitet og forutsigbarhet, ved å begrense de økonomiske effektene av svingninger i valuta, kull og fraktmarkedene. Gjennom mange år har sikringsavtalene som er inngått, hatt vesentlig og positiv betydning for SNSGs økonomi. Imidlertid har disse nå i det korte fremtidsperspektivet en negativ finansiell effekt for SNSG. Et ugunstig valutaforhold mellom USD og NOK og reduserte produksjonsvolumer i tiden som kommer, gjør at eksisterende valutasikring er for et høyere volum enn det som vil bli produsert. Basert på en dagskurs per på USD/NOK = 7,43 gir oversikringene for 2015 et samlet potensielt tap på 95,7 millioner kroner, som det er avsatt for i balansen til SNSG. Likviditetseffekten av å innløse sikringskontraktene vil avhenge av faktisk kurs høsten I og med at prisen på kull for tiden ligger under kostpris, er det ikke gjort sikringer på kull siste år. Det er tidligere sikret tonn for 2015 til pris 127 USD pr. tonn. Restruktureringsplan for konsernets kullvirksomhet Plan for refinansiering SNSG, som er et heleid datterselskap av SNSK, er avhengig av medvirkning fra selskapets bankforbindelse og eier for fortsatt tilgang til nødvendig likviditet. Uten slik refinansiering vil SNSG ikke kunne fortsette driften. For å kunne gjennomføre nødvendig restrukturering og opprettholde en redusert drift er det derfor kritisk å sikre refinansiering. 3

4 Likviditetsprognosene viser at SNSG har behov for betydelig tilførsel av likviditet for å sikre virksomheten de neste to årene. Arbeidskapital og underskudd i kullvirksomheten i 2015, muligens også i 2016, må finansieres. Det er besluttet å redusere driften til et minimumsnivå, der det lettest tilgjengelige kullet i Svea området tas ut til en så lav kostnad som mulig, om nødvendig i en periode på opptil 19 måneder i 2015 og Løsningen innebærer at arbeidet i Lunckefjell gruven midlertidig stanses, og at driften i første omgang konsentreres til Randsonen i Svea Nord. Denne endringen har gjort det mulig raskt å redusere personalkostnadene betydelig. I tillegg kan kostnader knyttet til transport og oppredning reduseres. Planen fører imidlertid også til at produksjonsvolumet nær halveres i forhold til opprinnelige driftsplaner. Om markedet kommer tilbake til et akseptabelt prisnivå, og en betydelig del av de planlagte kostnadsreduksjonene er realisert, vil SNSG i august 2015 kunne beslutte å gjenoppta oppfaring, slik at selskapet kan fortsette produksjon også inn i 2017 uten avbrudd. En betydelig risiko er knyttet til utviklingen i kullmarkedet. Hvis prisen i lang tid blir liggende på dagens nivå, kan det være vanskelig å forsvare videre drift etter SNSK har derfor foreslått at Staten som hovedeier tilfører SNSK nødvendige midler med totalt 450 millioner kroner i form av et lån. Av dette forutsettes SNSK å skyte inn 400 millioner kroner som lån eller egenkapital i SNSG. Med en slik oppkapitalisering av SNSG antas det at det er mulig å sikre finansiering av SNSGs ytterligere likviditetsbehov fra bank. Store Norske ønsker å intensivere sin satsing på nye forretningsområder og planlegger derfor å benytte 50 millioner som kapitaltilførsel til dette gjennom et planlagt nyopprettet datterselskap, Store Norske Utvikling AS. Store Norske Spitsbergen Gruveselskap AS (SNSG) Helse, miljø og sikkerhet Med en fraværsskade i fjerde kvartal ble det totalt 10 fraværsskader i 2014, mot 6 i Dette ga en H verdi for 2014 på 18,1 mot 10,0 i H verdi er antall personskader med fravær pr. million arbeidstimer. Målsettingen for året er en H verdi på 5. For Norsk bergindustri samlet er H verdien 8,2, mens den for norsk industri samlet er 3,8 for året Systematisk og langsiktig HMS arbeid har også i 2014 stått øverst på prioriteringslisten i Store Norske, like fullt er skadestatistikken ikke tilfredsstillende. Det arbeides derfor med å styrke HMS kompetansen ytterligere i Kullproduksjonen Kullproduksjonen i fjerde kvartal 2014 ble 647 tusen tonn brutto og 478 tusen tonn netto (produsert masse fratrukket 4

5 steininnhold). I 2014 er det produsert tusen tonn brutto sammenlignet med tusen tonn i 2013 og tusen tonn netto sammenlignet med tusen tonn i Totalt sett har det vært produsert et høyere volum i 2014 enn i 2013, imidlertid er netto produksjonen lavere enn i Nedgangen skyldes i første rekke et betydelig høyere steininnhold i årets produksjonsområde i Svea Nord sammenlignet med tilsvarende i fjor. Videre er det krevende å drive maskinene med høy teknisk tilgjengelighet igjennom områder med høy steinandel i forhold til kull. Det produserte kullet (netto) i fjerde kvartal 2014 er fordelt på Svea Nord med 463 tusen tonn og 15 tusen tonn fra Gruve 7. Gjennomsnittlig steinavgang i fjerde kvartal 2014 var 27 % i Svea Nord, hvilket er noe høyere enn i tredje kvartal (25 %), og betydelig høyere enn det nivået tidligere produksjonsfelt i Svea Nord har hatt. I Lunckefjell er inndriften på oppfaringen lavere enn forventet i fjerde kvartal. Forsinkelsen skyldes i hovedsak vanskeligere geologiske forhold enn forventet (kuttbarhet, unduleringer og behov for mer etterkutting). Som følge av endringer i produksjonsplanen i fjerde kvartal ble oppfaring i hovedstollen stoppet. Dette innebærer også at første strossepanel i Lunckefjell først vil ha oppstart i april I mellomtiden vil strossepanel i Svea Nord produseres. Det er startet oppfaring av begge disse strossepanelene. På grunn av de lave kullprisene er det planlagte produksjonskvantumet for 2015 er betydelig redusert. På renseverket (ORV) er det påsatt 475 tusen tonn kull i fjerde kvartal, mot 494 tusen tonn i tredje kvartal. Det er totalt renset tusen tonn i 2014 mot tusen tonn i Kullsalg Selskapet har i fjerde kvartal levert 729 tusen tonn mot tusen tonn i fjerde kvartal Det er i fjerde kvartal ikke inngått nye kullkontrakter. Det er totalt skipet tusen tonn kull for Sveasesongen 2014 (skipning i perioden juli november) mot tusen tonn for 2013 sesongen. Den største andelen av skipningsvolumet er solgt på flytende priser og det er oppnådd noe bedre påslag målt mot indeks enn i Gruve 7 kullet er solgt på langtidskontrakt til selskapets faste kunde i Tyskland. Kontrakten løp ut kalenderåret 2014, med en gjenstående last som leveres i februar Forhandlinger pågår for ytterligere levering i Prisutviklingen i fjerde kvartal har vært svært negativ. Gjennomsnittsprisen for kvartalet ble cirka 73 USD pr tonn (kullprisindeks API2). Den negative trenden har fortsatt etter årsskiftet og spotprisen på API2 indeksen har vært nede i USD 55 i perioder. Det er fremdeles god tilgjengelighet på kull i markedet og nedgangen i olje og gasspriser har dratt ned kullprisene. I tillegg kommer økt konkurranse på grunn av importrestriksjoner i Kina og et fraktmarked på særlig lavt nivå. Aktiviteten i markedet er fremdeles moderat og andelen fornybar 5

6 strømproduksjon i Europa fremover vil få stor betydning for kullinnkjøp mot neste vintersesong. Lunckefjell prosjektet Lunckefjell ligger nordøst for Svea Nord og inneholder 8,4 millioner tonn salgskull. Sykefraværet i fjerde kvartal 2014 ble 8,2 %, som er høyere enn målsettingen på 5,7 %. I fjerde kvartal 2013 var sykefraværet 7,1 %. Oppfaringsdrift startet i desember Produksjonsoppstart var planlagt til mars Imidlertid vil produksjonsoppstart nå bli utsatt til april De samlede investeringene i Lunckefjell er budsjettert til om lag 1,2 milliarder kroner, en forventer at totale kostnader blir innenfor budsjett. Som følge av endringer i produksjonsplan vil den nye lavstrossen først produsere i Svea Nord før den flyttes til Lunckefjell. Forberedelser til drift og oppstart er planlagt til april Prospektering Det har ikke vært ny aktivitet knyttet til prospektering i fjerde kvartal. FoU aktiviteter Kullproduktutviklingsprosjektet som Store Norske har sammen med Sintef, går etter planen. Prosjektet undersøker mulige nye bruksområder for kullet som utvinnes i Lunckefjell. De første prøveresultatene av kullets egenskaper er positive og prosjektet tar nå fatt på neste fase der planen er å teste kullet hos potensielle kunder. HR SNSG hadde ved utgangen av fjerde kvartal ansatte mot 336 ansatte på samme tid året før. I desember iverksatte og gjennomførte selskapet en omfattende nedbemanningsprosess som vil redusere antall ansatte ned til 250 i løpet av første kvartal Sykefravær Fremtidsutsikter Kullprisene er fortsatt på et meget lavt nivå inn i 2015, men prisene har styrket seg noe i parallell med oljeprisen siden bunnen i januar fra 55 USD/t API2 til et nivå rundt 65 USD/t API2 per medio februar. Forwardprisene, som er de prisene som er avtalt for levering frem i tid, viser et leie rundt USD 65 per tonn de neste årene. En flat forwardkurve indikerer at markedet ikke nå forventer en bedring av overskuddet på tilbud av kull disse årene. Markedsaktørene er også usikre på utviklingen i det korte og mellomlange perspektivet, noe som gir seg utslag i større daglige prisvariasjoner (høy volatilitet) enn det som har vært normalen de siste årene. Pole Position Logistics AS Store Norske har en eierandel på 55 % i Pole Position Logistics AS. Med hovedkontor i Longyearbyen og ambisjon om å være det ledende logistikkselskapet i Arktis leverer selskapet tjenester innenfor områdene cargo, shipping og feltlogistikk. Utover håndtering av nærmere 200 skipsanløp i 2014 har selskapet levert logistikktjenester i forbindelse med 6

7 legging av fiberkabel til Ny Ålesund, og er nå i avslutningen av kontrakt knyttet til seismikkaktivitet på Øst Grønland. Store Norske Boliger AS Store Norske Boliger eier og leier ut nær 390 boliger i Longyearbyen, og er dermed den desidert viktigste eiendomsaktøren på Svalbard. I 2014 har det vært en betydelig økning i utleie til private aktører i Longyearbyen. Samfunnsansvar Store Norske har som målsetting å sørge for en bærekraftig utnytting av naturressursene og begrense miljøpåvirkningen fra selskapets virksomhet, også ut over de kravene som blant annet stilles i Svalbardmiljøloven og kravene fra myndighetene. strategisk havneplan for Longyearbyen, som ble vedtatt av Longyearbyen lokalstyre primo 2014, et sentralt dokument. Store Norske legger stor vekt på en koordinert utvikling av havne og sjønære områder. Store Norske arbeider kontinuerlig med eiendomsutvikling i Longyearbyen. I annet halvår l har arbeidet vært konsentrert rundt utvikling av hytteområder og nytt boligområde i Longyearbyen. De økonomiske ringvirkningene av Store Norske virksomhet er vesentlige for det øvrige næringslivet på Svalbard. Se selskapets nettsider for utfyllende informasjon. I tillegg til å drive kommersiell kulldrift på Svalbard innenfor tydelige grenser for miljøpåvirkning, har selskapet, i kraft av sin tilstedeværelse, en viktig samfunnsrolle som bidragsyter til opprettholdelse og videreutvikling av en livskraftig norsk tilstedeværelse på Svalbard. Store Norske arbeider med utvikling av Hotellneset. I denne prosessen er 7

8 Resultatregnskap Store Norske konsern (Tall i 1000 kr) Q Q Hele 2014 Hele 2013 Kullsalg Andre inntekter Sum driftsinntekter Beholdningsendring Lønn og sosiale kostnader Frakter/kommisjon kullsalg Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansposter RESULTAT FØR SKATTER Balanse Store Norske konsern Q Q Hele 2014 Hele 2013 Produksjon brutto tonn Produksjon netto tonn Salg tonn Beholdningsendring tonn (Tall i 1000 kr) Pr Pr Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Varer Fordringer Bankinnskudd, kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Selskapskapital Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL Avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL

9 Kontantstrøm Store Norske konsern (Tall i 1000 kr) Q Q Hele 2014 Hele 2013 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg anleggsmidler Gevinst ved salg av aksjer Avskrivninger Endring varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjell mellom kostnadsført og innbetalt pensjon Resultat ved bruk av egenkapital- og bruttometoden Verdiøkning kortsiktige investeringer Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Inn/Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Kullprisutvikling siste 12 måneder API2 Daglig kullpris de siste 12 månedene $90 $85 $80 $75 $70 $65 $60 $55 $50 J F M A M J J A S O N D J F API2 9

RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 2013

RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 2013 1 RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 2013 Pristrend fra tredje kvartal fortsetter med et gjennomsnitt på 85 USD Bedring i produksjonsforhold Svea Nord og Gruve 7 etter problematisk høst Salg og skipning i henhold

Detaljer

STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI AS

STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI AS N LUNCKEFJELL SVEA NORD 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SVEA ØST SVEA VEST STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI AS Innhold Styre... 3 Forord Det tøffe året... 4 Nøkkeltall... 5 Årsberetning... 7 Regnskap...

Detaljer

Styret... 3 Forord En historisk begivenhet... 4 Nøkkeltall... 5. Årsberetning... 8 Regnskap...22 Noter...25

Styret... 3 Forord En historisk begivenhet... 4 Nøkkeltall... 5. Årsberetning... 8 Regnskap...22 Noter...25 2012 Store Norske Innhold Styret... 3 Forord En historisk begivenhet... 4 Nøkkeltall... 5 Årsberetning... 8 Regnskap...22 Noter...25 Vedlegg 1 Store Norskes prinsipper for eierstyring og selskapsledelse...40

Detaljer

94. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000. 8. driftsår Selskapets foretaksnr.: 984 015 097 Aksjekapital: 150 100 000

94. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000. 8. driftsår Selskapets foretaksnr.: 984 015 097 Aksjekapital: 150 100 000 Store Norske Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 94. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000 Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS 8. driftsår Selskapets foretaksnr.:

Detaljer

93. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000. 7. driftsår Selskapets foretaksnr.: 984 015 097 Aksjekapital: 150 100 000

93. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000. 7. driftsår Selskapets foretaksnr.: 984 015 097 Aksjekapital: 150 100 000 Store Norske Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 93. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000 Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS 7. driftsår Selskapets foretaksnr.:

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Store Norske Store Norske Spitsbergen Kulkompani

Detaljer

96. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000. 10. driftsår Selskapets foretaksnr.: 984 015 097 Aksjekapital: 150 100 000

96. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000. 10. driftsår Selskapets foretaksnr.: 984 015 097 Aksjekapital: 150 100 000 Store Norske Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 96. driftsår Selskapets foretaksnr.: 916 300 395 Aksjekapital: 164 490 000 Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS 10. driftsår Selskapets foretaksnr.:

Detaljer

Forslag til løsning på. 16. januar 2015. krisen i Store Norske

Forslag til løsning på. 16. januar 2015. krisen i Store Norske Forslag til løsning på 16. januar 2015 krisen i Store Norske Tre krevende år for Store Norske Store Norske har som andre råvareselskaper hatt varierende lønnsomhet Kull en syklisk råvare; Store Norske

Detaljer

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Årsberetning og regnskap Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS 2006 Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

SLUTTRAPPORT TIL NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET

SLUTTRAPPORT TIL NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET SLUTTRAPPORT TIL NÆRINGS OG HANDELSDEPARTEMENTET FORELØPIG VERSJON UTKAST FOR TILBAKEMELDING OG INNSPILL RÅDGIVNING IFM BEDRIFTSØKONOMISK GJENNOMGANG AV STORE NORSKES PLANER FOR VIDERE KULLDRIFT PÅ SVALBARD

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2009

Delårsrapport for første kvartal 2009 Delårsrapport for første kvartal 2009 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2009 Hovedtrekk i første kvartal Resultatforbedring på 80 millioner kroner, underskudd på 133 millioner kroner Booking

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR

ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR STYRETS ÅRSBERETNING 2014 ble et år med varierende resultater for Ferds forretningsområder. Tre områder oppnådde

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA RappoRt 3. kvartal 2009 BN Bank ASA innhold Styrets beretning...4 Nøkkeltall konsern... 11 Resultatregnskap konsern... 12 Balanse konsern... 13 Endring i egenkapital konsern...14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Årsberetning og regnskap Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS 2005 Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2014

Rapport for fjerde kvartal 2014 fjerde kvartal 2014 Rapport for fjerde kvartal 2014 norwegian energy company ASA Restruktureringsprosess Fjerde kvartal var preget av restruktureringsarbeid, som ble akselerert etter at Noreco informerte

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 INDUSTRY LEADING PROVIDER OF LPG AND PETROCHEMICAL TONNAGE.

SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 INDUSTRY LEADING PROVIDER OF LPG AND PETROCHEMICAL TONNAGE. SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSRAPPORT 2013 INDUSTRY LEADING PROVIDER OF LPG AND PETROCHEMICAL TONNAGE. SOLVANG ASA - ÅRSRAPPORT 2013 2 Leder 2013 var et begivenhetsrikt år for Solvangansatte med ti

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet.

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

Konsernregnskapet. for. Norway Seafoods Group AS

Konsernregnskapet. for. Norway Seafoods Group AS Konsernregnskapet for Norway Seafoods Group AS 2014 Årsberetning 2014 Norway Seafoods Group AS er holdingselskapet for virksomhetene som er lokalisert i Norge og Danmark og ble etablert i juli 2010. Heretter

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer