3. Valg av aksjonær til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Vidar Torsøe.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. Valg av aksjonær til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Vidar Torsøe."

Transkript

1 PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA 12. DESEMBER 2002 Den 12. desember 2002 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA. Generalforsamlingen ble holdt i selskapets lokaler i Børehaugen 1, 4006 Stavanger kl Til behandling forelå: 1. Åpning av generalforsamlingen Styreformann Stein Aukner åpnet generalforsamlingen, da representantskapets formann Reidar Lund var forhindret fra å møte. Han var også møteleder i henhold til vedtektene. Aukner opplyste at av totalt aksjer var representert, hvilket utgjorde 33,17% av totalt antall aksjer aksjer var representert ved fullmakt. Møteleder gjorde oppmerksom på at stiftergruppensamlet bare kan stemme for 25 % av aksjene i Acta Holding ASA i henhold til den stemmerrettserklæringen stiftergruppen har avgitt til Acta Holding ASA. 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Det fremkom ingen merknader til innkallingen eller dagsorden og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. 3. Valg av aksjonær til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Vidar Torsøe. 4. Finansieringsforslaget Finansdirektør Jan Rune Steinsland redegjorde som gjengitt nedenfor for den finansieringspakken styret foreslår. Han gjorde videre oppmerksom på at styrets forslag i punktene 5, 6, 7 og 8 er å anse som et samlet finansieringsforslag og skal behandles under ett. Markedet for spare- og investeringsprodukter har opplevd en svak utvikling gjennom Som ledd i å styrke Acta-konsernets finansielle posisjon gjennomførte Acta Holding ASA i juni 2002 en fortrinnsrettsemisjon på NOK 55 millioner. Samtidig annonserte selskapet et kostnadsreduksjonsprogram som innebar en reduksjon i årlige betalbare kostnader på ca. NOK 60 millioner for å oppnå positiv kontantstrøm. Som følge av et fortsatt svakt marked for Acta-konsernets produkter i annet halvår 2002 er det behov for å gjennomføre ytterligere kostnadsbesparelser for å oppnå positiv ProtokollexordGF121202actaholding.doc 1

2 kontantstrøm. Styret i Acta Holding ASA av den oppfatning at for å sikre at disse tiltakene kan gjennomføres på en god måte, samt opprettholde nødvendig finansiell handlefrihet frem til kostnadsreduksjonene er realisert, må selskapet styrke sin likvidtets- og kapitalsituasjon. Selskapets styre foreslår under henvisning til dette og med den begrunnelse som er gitt nedenfor i pkt 5, at det gjennomføres en rettet emisjon på minimum NOK 3 millioner og maksimum NOK 7,5 millioner mot ansatte i Acta-konsernet. Minimumsbeløpet er nedjustert i forhold til innkallingen for å få større fleksibilitet. Tegningskurs for aksjene vil være NOK 0,25. I tillegg vil det bli utstedt én frittstående tegningsrett for hver annen aksje som blir tildelt i ansatteemisjonen på de vilkår som følger av pkt 7 nedenfor. Styret foreslår videre at det gjennomføres en rettet emisjon av et ansvarlig konvertibelt obligasjonslån stort NOK 25 millioner fordelt på konvertible obligasjoner hver pålydende NOK 100, på de vilkår som fremgår av pkt 6 nedenfor (den Rettede Emisjonen ). For å sikre en likebehandling av selskapets aksjonærer har investorer som tegner seg i den Rettede Emisjonen forpliktet seg til å videreselge samtlige obligasjoner til selskapets aksjonærer. Tildeling skal skje basert på prinsipper tilsvarende de som gjelder ved fortrinnsrettsemisjoner, og det vil bli utstedt omsettelige kjøpsretter til selskapets aksjonærer pr 12. desember 2002, herunder til de av selskapets aksjonærer som har deltatt i den Rettede Emisjonen. Kjøpsrettene vil bli børsnotert og det vil bli utstedt 1 kjøpsrett pr 390 gamle aksjer. Det vil ikke bli utstedt brøkdeler av kjøpsrett og det vil skje en nedrunding ned til nærmeste antall kjøpsretter. Hver kjøpsrett vil gi rett til å kjøpe 1 obligasjon for pålydende NOK 100. Bakgrunnen for at denne modellen er valgt er at Acta Holding ASA er underlagt eierbegrensningsreglene i finansieringsvirksomhetsloven. Enkelte av deltagerne i syndikatet som tegner seg for det ansvarlige konvertible lånet ville ved utstedelse av aksjer fått en eierandel på mer enn 10%. Gjennomføringen av en rettet emisjon med et derpå følgende annenhåndssalg sikrer en rask og sikker innbetaling av lånebeløpet samtidig som likebehandling av selskapets aksjonærer sikres. Deltageren i tegningssyndikatet mottar en provisjon på 2% av tildelt beløp som vederlag for å sikre fulltegning av og full innbetaling av lånebeløpet. Utover dette vises det til pkt 6 nedenfor. Acta ASA, det selskapet i Acta-konsernet som eier og driver rådgivningskontorene, vil videre dersom generalforsamlingen gir sin tilslutning til dette, utstede et 3 årig avdragsfritt obligasjonslån på minimum NOK 10 millioner maksimum NOK 20 millioner. ABG Sundal Collier ASA har garantert for tegning av minimumsbeløpet. Lånet skal ha en rente tilsvarende den rente som betales for Nordeas kredittfasilitet som det er vist til nedenfor. Acta Holding ASA`s aksjonærer pr 12. desember 2002 skal ha fortrinnsrett til å tegne seg for lånet basert på de prinsipper som gjelder ved tildeling i fortrinnsrettsemisjoner. Obligasjonene skal ha pålydende NOK noe som også blir minstetegning. Styret foreslår videre at investorer som tegner seg for lånet skal få tildelt 1 frittstående tegningsrett i Acta Holding ASA for hver krone som tegnes i lånet. Hver tegningsrett skal gi rett til å tegne 1 aksje til tegningskurs NOK 1 pr aksje. Utover dette vises det til pkt 8 nedenfor. For å oppnå økt forutsigbarhet rundt Acta-konsernets finansielle situasjon har styret i Acta Holding ASA også hatt en aktiv dialog med selskapets hovedbankforbindelse, Nordea. Acta Holding ASA har i dag en trekkfasilitet hos Nordea på NOK 80 millioner som er gjenstand for normal årlig fornyelse i mai For å sikre at selskapet oppnår en lengre finansieringsstruktur har Nordea bekreftet at nåværende kredittfasilitet på ProtokollexordGF121202actaholding.doc 2

3 NOK 80 millioner komiteres for 3 år, betinget av at styrets finansieringsforslag blir vedtatt av generalforsamlingen i Acta Holding ASA. 5. Ansatte emisjon Møteleder redegjorde for at det har vært et ønske både hos ansatte i Acta-konsernet og blant flere av selskapets større aksjonærer at de ansatte, som del av en insentivordning, gis mulighet til å erverve en større eierandel i selskapet. Generalforsamlingen vedtok deretter enstemmig og i tråd med styrets forslag følgende vedtak: a) Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK og maksimum NOK ved utstedelse av minimum og maksimum nye aksjer, hver pålydende NOK 0,18. b) Aksjene er forbeholdt og kan bare tegnes av ansatte i Acta Holding ASA og selskapets datterselskaper. Ved overtegning vil alle få tildelt aksjer for minimum NOK og utover dette vil det så langt dette er praktisk bli foretatt en pro rata avkortning. Som følge av dette fravikes aksjonærenes fortrinnsrett, jfr. Allmennaksjeloven 10-4 og c) Tegningskursen er NOK 0,25 pr. aksje. Innskuddet ytes i kontanter. d) Tegningsperioden er fra og med 19. desember 2002 til og med 10. januar Aksjene tegnes på et særskilt tegningsformular. e) Frist for betaling av tildelte aksjer er tre dager etter utsendelse av melding om tildeling, antatt av styret å finne sted rundt 16. januar Betaling skal skje til særskilt emisjonskonto i Nordea. f) De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret For øvrig gir de nye aksjene rettigheter i selskapet fra registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. g) Styret gis fullmakt til å endre selskapets vedtekter hva angår aksjekapital i samsvar med det som blir resultatet av gjennomføringen av emisjonen. 6. Rettet emisjon av et ansvarlig konvertibelt obligasjonslån Møteleder viste til den begrunnelse som er gitt i pkt 4 ovenfor for styrets forslag om opptak av et konvertibelt ansvarlig lån for å styrke selskapets soliditet og likviditet. Generalforsamlingen vedtok deretter enstemmig følgende vedtak: Selskapet skal oppta et ansvarlig konvertibelt obligasjonslån i samsvar med bestemmelsene i allmennaksjeloven 11-1 flg. på følgende hovedvilkår: a. Samlet lånebeløpet utgjør NOK fordelt på obligasjoner hver pålydende NOK 100. b. Lånet løper i fem år fra og med 17. desember 2002 til og med 17. desember 2007 ( Forfallstidspunktet ). ProtokollexordGF121202actaholding.doc 3

4 c. Lånet står tilbake for all annen gjeld selskapet har, dog slik at lånet skal være likestilt og sideordnet med andre ansvarlige lån og skal dekkes før aksjekapitalen. Lånet skal ikke kunne kreves tilbakebetalt av långiverne før Forfallstidspunktet eller innfris før Forfallstidspunktet uten Kredittilsynets forhåndssamtykket. Lånet er usikret. d. Lånet skal være rentefritt og avdragsfritt i hele låneperioden. e. Lånet tegnes av de personer og selskaper som det forut for avholdelsen av den ekstraordinære generalforsamlingen er inngått avtale om forhåndstegning med og med en slik fordeling som fremgår av Vedlegg 1 til generalforsamlingsprotokollen. Som følge av dette fravikes aksjonærenes fortrinnsrett, jfr. allmennaksjelovens 11-4, jfr og f. Lånet tegnes i protokollen for generalforsamlingen, dog slik at det også skal være mulig å tegne seg for lånet på særskilt tegningsformular dagen etter at generalforsamlingen er avholdt. Investorer som tegner seg for lånet har forpliktet seg til å selge samtlige obligasjoner som tildeles til selskapets aksjonærer pr 12. desember 2002 på de vilkår som er nærmere beskrevet i innkallingen pkt 4 og de avtaler om forhåndstegning som er inngått. g. Lånet skal tegnes til pålydende. h. Lånet skal innbetales til en særskilt konto i Nordea opprettet i Selskapets navn senest tre virkedager etter at tegning har funnet sted. i. Långiverne kan kreve sin andel av lånet konvertert til aksjer i låneperioden til og med 10. desember 2007, forutsatt at slik konvertering ikke er i strid med eierbegrensningsreglene i finansieringsvirksomhetsloven, annen lovgivning eller selskapets vedtekter. Konverteringskursen skal være NOK 0,25 pr. aksje. Selskapet skal ved utløpet av hvert kvartal melde fra til Foretaksregisteret det beløp aksjekapitalen er forhøyet med gjennom konvertering i løpet av dette kvartalet. Konverteringsretten kan ikke skilles fra obligasjonene. j. Lånet skal under enhver omstendighet konverteres til aksjer når Acta Holding ASA eventuelt ikke lenger er underlagt eierbegrensningsreglene i finansieringsvirksomhetsloven eller tilsvarende lovgivning. Krav om konvertering vil bli fremsatt via VPS innen 2 måneder etter at vilkåret for å kreve konvertering er oppfylt. Gjennomføringen av konverteringen forutsetter at det avholdes en ekstraordinær generalforsamling hvor det vedtas å gjennomføre emisjonen mot konvertering av gjenstående lån. Låneavtalen skal inneholde bestemmelser hvoretter långiverne gir tilrettelegger, ABG Sundal Collier Norge ASA, nødvendige fullmakter for å sikre en konvertering av lånet til aksjer i dette tilfellet. k. Ved selskapets beslutning om forhøyelse eller nedsettelse av aksjekapitalen, ved ny beslutning om opptak av lån og utstedelse av tegningsretter som omfattes av allmennaksjeloven kap. 11, eller ved oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning skal konverteringskursen justeres som angitt i Vedlegg 2 til protokollen. Utover dette skal innehaverne av de konvertible obligasjonene ikke ha noen rettigheter i disse tilfellene. l. Aksjer utstedt ved konvertering gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret forut for utstedelsen, dog forutsatt at utbytte ikke allerede er besluttet utdelt. Styret gis fullmakt til å utarbeide en låneavtale som nærmere regulerer låneforholdet innenfor de rammer som er angitt ovenfor i pkt (a) til (l). Beslutningen om låneopptaket ProtokollexordGF121202actaholding.doc 4

5 skal meldes til Foretaksregisteret så snart lånebeløpet er tegnet. Styret gis fullmakt til å foreta de endringer i selskapets vedtekter som en konvertering til aksjer i henhold til dette vedtaket nødvendiggjør, og gis samtidig fullmakt til å gjøre mindre endringer i vedtaket. 7. Utstedelse av frittstående tegningsretter til ansatte som tegner seg i ansatte emisjonen Møteleder viste til den begrunnelse som er gitt i pkt 4 ovenfor for styrets forslag om utstedelse av frittstående tegningsretter i forbindelse med ansatte emisjonen i punkt 5. Generalforsamlingen vedtok deretter enstemmig følgende vedtak: a. Det skal utstedes minimum 1 og maksimum 15 millioner frittstående tegningsretter. b. De frittstående tegningsrettene er forbeholdt ansatte som tegner seg i ansatte emisjonen beskrevet i pkt 5 i innkallingen og slik at disse skal kunne tegne seg for 1 frittstående tegningsrett for hver 2 aksje som tegnes i ansatte emisjonen. c. Selskapets eksisterende aksjonærer frasier seg fortrinnsretten til tegningsrettene etter allmennaksjeloven jf d. Tegningsrettene må tegnes i perioden fra og med 19. desember 2002 til og med 10. januar e. Hver tegningsrett skal gi rett til å kreve utstedt én aksje pålydende NOK 0,18 i Acta Holding ASA. f. Det skal ikke ytes vederlag for tegningsrettene. g. Tegningskursen for hver aksje utstedt i henhold til tegningsrettene skal tilsvare volumveiet gjennomsnittlig sluttkurs i perioden fra og med 13. desember 2002 til og med 31. desember 2002, dog slik at tegningskursen ikke skal være lavere enn NOK 0,25 pr aksje. h. Tegningsrettene skal ikke være omsettelige. i. Ved selskapets beslutning om forhøyelse eller nedsettelse av aksjekapitalen, ny beslutning om opptak av lån og utstedelse av tegningsretter som omfattes av allmennaksjeloven kap. 11, eller ved oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning skal konverteringskursen og antall tegningsretter justeres som angitt Vedlegg 3 til protokollen. Utover dette skal innehaverne av tegningsrettene ikke ha noen rettigheter i disse tilfellene. j. Retten til å kreve aksjer utstedt kan gjøres gjeldende i perioden fra og med 1. februar 2003 til og med 1. august 2004, dog slik at frittstående tegningsretter som ikke er benyttet bortfaller dersom den ansatte sier opp sin stilling, avskjediges eller sies opp. I den grad den ansatte sies opp grunnet omstruktureringstiltak, beholdes tegningsrettene. k. Krav om utstedelse av aksjer i henhold til tegningsrettene fremsettes ved skriftlig melding til kontofører for den VPS-konto hvor de frittstående tegningsrettene som ønskes benyttet er registert (slik kontofører er heretter benevnt KI ). KI skal straks ProtokollexordGF121202actaholding.doc 5

6 varsle Nordea eller slik annen kontofører som Acta Holding ASA fra tid til annen måtte utnevne istedenfor (slik kontofører heretter benevnt "KU") om at rettighetshaver ønsker å benytte de frittstående tegningsrettene. KI skal samtidig overføre de frittstående tegningsrettene som ønskes benyttet til en særskilt VPS konto hos KU uten påhefte av pant eller andre heftelser. Meldingen fra KI må angi det antall aksjer som rettighetshaveren ønsker utstedt, inneholde fullmakt til belastning av bankkonto for betaling av tegningskursen og angi den verdipapirkonto som aksjene skal overføres til. Acta Holding ASA skal besørge at KU senest innen 15 dager fra utløpet av det kvartal hvor KU har mottatt melding og innbetaling, registrerer kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret og aksjene på vedkommende rettighetshavers konto i Verdipapirsentralen. l. De utstedte aksjene skal gi rett til utbytte fra og med regnskapsåret før det år da de blir utstedt, forutsatt at beslutning om utbytte ikke allerede har skjedd. De utstedte aksjer gir forøvrig fulle rettigheter fra det tidspunkt da vedkommende aksjer er registrert i Verdipapirsentralen. 8. Rettet emisjon av obligasjonslån i Acta ASA og utstedelse av frittstående tegningsretter i Acta Holding ASA til investorer som tegner seg i obligasjonslånet Møteleder viste til den begrunnelse som er gitt i pkt 4 ovenfor for styrets forslag om utstedelse av frittstående tegningsretter i Acta Holding ASA til investorer som tegner seg i lånet til Acta ASA som beskrevet i punkt 4 over. Generalforsamlingen gav deretter sin tilslutning til at Acta ASA legger ut et obligasjonslån som beskrevet i pkt 4 ovenfor og vedtok deretter enstemmig følgende vedtak: a. Det skal utstedes minimum 1 og maksimum 20 millioner frittstående tegningsretter. b. De frittstående tegningsrettene er forbeholdt investorer som tegner seg for obligasjoner i Acta ASA Lånet og slik at disse skal kunne tegne seg for frittstående tegningsretter for hver obligasjon pålydende NOK de tegner seg for i emisjonen. c. Selskapets eksisterende aksjonærer frasier seg fortrinnsretten til tegningsrettene etter allmennaksjeloven jf d. Tegningsrettene må tegnes i perioden fra og med 19. desember 2002 til og med 10. januar e. Hver tegningsrett skal gi rett til å kreve utstedt én aksje pålydende NOK 0,18 i Acta Holding ASA. f. Det skal ikke ytes vederlag for tegningsrettene. g. Tegningskursen for hver aksje som kreves utstedt i henhold til tegningsrettene skal være NOK 1 h. Tegningsrettene skal være omsettelige. i. Ved selskapets beslutning om forhøyelse eller nedsettelse av aksjekapitalen, ny beslutning om opptak av lån og utstedelse av tegningsretter som omfattes av allmennaksjeloven kap. 11, eller ved oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning skal ProtokollexordGF121202actaholding.doc 6

7 konverteringskursen og antall tegningsretter justeres som angitt Vedlegg 3 til protokollen. Utover dette skal innehaverne av tegningsrettene ikke ha noen rettigheter i disse tilfellene. j. Retten til å kreve aksjer utstedt kan gjøres gjeldende i perioden fra og med 1. februar 2003 til og med 1. februar k. Krav om utstedelse av aksjer i henhold til tegningsrettene fremsettes ved skriftlig melding til kontofører for den VPS-konto hvor de frittstående tegningsrettene som ønskes konvertert er registrert (slik kontofører heretter benevnt KI ). KI skal straks varsle Nordea eller slik annen kontofører som Acta Holding ASA fra tid til annen måtte utnevne istedenfor (slik kontofører heretter benevnt "KU") om at rettighetshaver ønsker å benytte de frittstående tegningsrettene. KI skal samtidig overføre de frittstående tegningsrettene som ønskes benyttet til særskilt VPS konto hos KU uten påhefte av pant eller andre heftelser. Meldingen fra KI må angi det antall aksjer som rettighetshaveren ønsker utstedt, inneholde fullmakt til belastning av bankkonto for betaling av tegningskursen og angi den verdipapirkonto som aksjene skal overføres til. Acta Holding ASA skal besørge at KU senest innen 15 dager fra utløpet av det kvartal hvor KU har mottatt melding og innbetaling, registrerer kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret og aksjene på vedkommende rettighetshavers konto i Verdipapirsentralen. l. De utstedte aksjene skal gi rett til utbytte fra og med regnskapsåret før det år da de blir utstedt, forutsatt at beslutning om utbytte ikke allerede har skjedd. De utstedte aksjer gir forøvrig fulle rettigheter fra det tidspunkt da vedkommende aksjer er registrert i Verdipapirsentralen. 9. Tegning av konvertible obligasjoner ABG Sundal Collier Norge ASA tegnet seg deretter etter fullmakt fra tegnerne for samtlige konvertible obligasjoner slik det fremgår av vedlegg 1 til protokollen. 10. Valg av nytt styre Møteleder opplyste at i forbindelse med at de ansatte representerer et betydelig antall aksjer var det fra enkelte av de største aksjonærene kommet forslag om at en ansatt ble valgt inn i styret og til dette ble foreslått Tor Nygaard, leder for Actas rådgivningskontor i Oslo. Forslag til nytt styre ble enstemmig vedtatt. Styret vil derfor fra og med 12. desember 2002 bestå av: - Stein Aukner (formann) - Terje Christoffersen - Carl Palmstierna - Kjetil Sandhaug - Are Skindlo - Tor Nygaard ProtokollexordGF121202actaholding.doc 7

8 11. Vedtektsendring Acta Holding ASA er etter salget av Acta Fondsforsikring ASA ikke lenger involvert i forsikringsvirksomhet og styret foreslo derfor at vedtektene 2-2 første ledd endres til å lyde: Selskapets styre består av 3 til 7 medlemmer. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Ytterligere saker forelå ikke til behandling, og møtet ble hevet. (sign.) Stein Aukner (sign.) Vidar Torsøe ProtokollexordGF121202actaholding.doc 8

9 Vedlegg 1 til protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA 12. des ABG Sundal Collier Norge ASA tegnet seg i henhold til fullmakt for det ansvarlige konvertible lånet i henhold til generalforsamlingsprotokollen pkt 6 for nedenstående tegneres regning og risiko og med den fordeling som der fremgår. Navn ABG Sundal Collier ASA Key Capital Management, Inc. Spring Capital AS Tjuvholmen AS Sanden AS Lamholmen AS Kilen AS Stator AS Geir Ringstad Carl Palmstierna Annextad, Hartvig, Wennberg AS Reidar Fougner Are Andersen John Willoch Arne Olav Sunde Per Magne Bårdsgjerde Tegnet i NOK For ABG Sundal Collier ASA, Key Capital Management Inc., Spring Capital AS, Tjuvholmen AS, Sanden AS, Lamholmen AS, Kilen AS, Stator AS, Geir Ringstad, Carl Palmstierna, Annextad, Hartvig, Wennberg AS, Reidar Fougner, Are Andersen, John Willoch, Arne Olav Sunde og Per Magne Bårdsgjerde (sign.) Per-Ove Breivold Adm.dir ABG Sundal Collier Norge ASA ProtokollexordGF121202actaholding.doc 9

10 Vedlegg 2 til protokoll til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA 12. desember 2002 Justering av konverteringskursen Dersom det skjer selskapsrettslige endringer i Acta Holding ASA, skal konverteringskursen justeres i samsvar med følgende bestemmelser: Emisjon Ved nyemisjon av aksjer med fortrinnsrett for aksjonærene til å tegne nye aksjer skal ny konverteringskurs fastsettes til: Beregnet utvannet omsetningskurs Ny konverteringskurs = x gammel konv.kurs omsetningskurs Beregnet utvannet omsetningskurs fremkommer ved å legge sammen (a) omsetningskurs multiplisere med antall aksjer før emisjonen og (b) emisjonskurs multiplisert med antall aksjer som utstedes i forbindelse med emisjonen, hvoretter summen divideres med antall aksjer etter emisjonen. Omsetningskursen beregnes med utgangspunkt i forholdene den siste dag da aksjene handles inklusiv fortrinnsrett. Konvertible lån Ved opptak av lån som gir fordringshaverne rett til å konvertere lånet til aksjer (konvertible lån) eller rett til å kreve utstedt aksjer mot innskudd (tegningsrettslån), eller ved utstedelse av frittstående tegningsretter eller tegningsrettsaksjer, skal ny konverteringskurs fastsettes på følgende måte dersom det ved vedkommende transaksjon gjelder fortrinnsrett til tegning for gamle aksjonærer: markedsverdi pr. aksje ved tegningsperiodens utløp Ny konverteringskurs = markedsverdi pr. aksje ved tegningsperiodens utløp tillagt markedsverdien av den tilknyttede tegningsrett ved tegningsperiodens utløp x gammel konv.kurs Fondsemisjon Ved fondsemisjon med utstedelse av nye aksjer (unntatt der aksjene ytes som vederlag ved fusjon), oppdeling eller sammenslåing av aksjer, skal ny konverteringskurs fastsettes til: ProtokollexordGF121202actaholding.doc 10

11 Ny konverteringskurs = Antall aksjer før fondsemisjon, oppdeling eller sammenslåing Antall aksjer etter fondsemisjon, oppdeling eller sammenslåing x gammel konv. kurs Utbytte og andre utdelinger Dersom det foretas utdeling på aksjer i Låntaker i form av utbytte eller utdeling i forbindelse med kapitalnedsettelse skal ny konverteringskurs tilsvare gammel konverteringskurs fratrukket totalt utdelt beløp dividert på antall aksjer i Låntaker på utdelingstidspunktet. Fusjon og fisjon Gjennomføres det en fusjon med Låntaker som overdragende selskap, vil konverteringsretten når fusjonen er gjennomført bli overført til konverteringsrett i aksjer i det overtagende selskap på vilkår justert for bytteforholdet i fusjonen. Ydes det, i forbindelse med fusjonen, tilleggsvederlag i annet enn aksjer i det overtagende selskap til Låntakers aksjonærer, skal konverteringskursen for aksjer i det overtagende selskap korrigeres i samsvar med prinsippene som angitt for utbytte ovenfor slik at det totale tilleggsvederlag dividert med antall aksjer i det overtagende selskap etter fusjonen i sin helhet skal gå til reduksjon av konverteringskursen. Gjennomføres fusjon der Låntaker er overtagende selskap, skal konverteringskursen forbli uforandret. Fisjoneres Låntaker skal Lånet fordeles på de selskaper som inngår i fisjonen i samme forhold som de virkelige nettoverdier. I slike tilfeller skal konverteringsretten for den del av Lånet som overføres til det fradelte selskap overføres til aksjer i dette selskap. Konverteringskurs for konvertering til aksjer i begge selskaper som inngår i fisjonen fastsettes som følger: Ny konverteri ngskurs Omsetnings kurs for aksjer i angjeldend = Sum omsetnings kurs for aksjer i begge e selskap selskaper x gammel konv.kurs som inngår i fisjonen Omsetningskurs beregnes ut fra forholdene den første dag etter at fisjonen er gjennomført. Er antallet aksjer i det fradelte selskap et annet enn antallet aksjer i det opprinnelige selskap, skal det korrigeres for dette ved fastsettelsen av ny konverteringskurs i henhold til ovenstående formel. Andre endringer Dersom det foretas andre endringer i aksjekapitalen enn nevnt ovenfor som kommer til Långivers ugunst i forhold til aksjonærene, skal konverteringskursen justeres slik at de prinsipper som er lagt til grunn i denne avtale videreføres. Dette gjelder også andre disposisjoner som kommer til Långivers ugunst. Grunnprinsippene som angitt ovenfor skal dog alltid legges til grunn ved eventuelle justeringer etter dette punkt. ProtokollexordGF121202actaholding.doc 11

12 Dersom allmennaksjelovens forbud mot konverteringskurs under pari begrenser justering av konverteringskursen skal Låntaker kompensere Långiverne fullt ut på annen måte. Fastsettelse av omsetningskurs Så lenge Acta Holding ASAs aksjer er børsnotert, skal omsetningskurs i relasjon til ovenstående bestemmelser bety veiet gjennomsnittlig omsetningskurs av aksjene på Oslo Børs (eller eventuell annen primærbørs) i løpet av én børsdag. Dersom Acta Holding ASAs aksjer ikke lenger skulle være børsnotert, skal omsetningskurs fastsettes etter styrets skjønn. ProtokollexordGF121202actaholding.doc 12

13 Vedlegg 3 til protokoll til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA 12. desember 2002 Justering av tegningskursen og antall tegningsretter Dersom det inntrer selskapsrettslige endringer i Acta Holding ASA, skal tegningskursen og antall tegningsretter justeres i samsvar med følgende bestemmelser: (i) Fortrinnsrettsemisjon av aksjer Ved nyemisjon av aksjer med fortrinnsrett for aksjonærene skal ny tegningskurs fastsettes på følgende måte: Ny tegningskurs = Beregnet utvannet omsetningskurs Omsetningskurs x gammel tegningskurs Beregnet utvannet omsetningskurs fremkommer ved å legge sammen (a) omsetningskurs multiplisert med antall aksjer før emisjonen og (b) emisjonskurs multiplisert med antall aksjer som utstedes i forbindelse med emisjonen, hvoretter summen divideres med antall aksjer etter emisjonen. Omsetningskurs beregnes med utgangspunkt i forholdene den siste dag da aksjene handles inklusiv fortrinnsrette. (ii) Konvertible lån Ved opptak av lån som gir fordringshaverne rett til å konvertere lånet til aksjer (konvertible lån) eller rett til å kreve utstedt aksjer mot innskudd (tegningsrettslån), eller ved utstedelse av frittstående tegningsretter eller tegningsrettsaksjer, skal ny tegningskurs fastsettes på følgende måte dersom det ved vedkommende transaksjon gjelder fortrinnsrett til tegning for gamle aksjonærer: markedsver di pr. aksje Ny tegning skurs = ved tegninspe riodens utløp Markedsver did pr. aksje x gammel tegningsk urs ved tegninspe riodens utløp tillagt markedsver dien av den tilknytted e tegningsr ett ved tegningspe riodens utløp ProtokollexordGF121202actaholding.doc 13

14 (iii) Nedsettelse av aksjekapitalen med tilbakebetaling Dersom aksjekapitalen nedsettes med tilbakebetaling til aksjonærene, skal ny tegningskurs fastsettes på følgende måte: Ny tegningskurs = Omsetningskurs med fradrag av tilbakebetalt beløp pr. aksje Omsetningskurs x gammel tegningskurs Omsetningskurs beregnes med utgangspunkt i forholdene den dag da beslutning om kapitalnedsettelse fattes av generalforsamlingen. (iv) Fondsemisjon, sammenslåing og deling av aksjer Ved fondsemisjon med utstedelse av nye aksjer (unntatt der aksjene ytes som vederlag ved fusjon), oppdeling eller sammenslåing av aksjer, skal ny tegningskurs fastsettes på følgende måte: Ny tegningskurs = Antall aksjer før fondsemisjon, oppdeling eller sammenslåing Antall aksjer etter fondsemisjon, oppdeling eller sammenslåing x gammel tegningskurs (v) Fusjon Dersom Acta Holding ASA inngår i en fusjon som overdragende selskap, skal tegningsrettene overføres til tegningsretter til aksjer i det overtagende selskap, eller ved konsernfusjon i det selskap som utsteder vederlagsaksjer, på vilkår justert for bytteforholdet ved fusjonen. Dersom det ytes tilleggsvederlag i annet enn aksjer i det overtagende selskap til aksjonærene i Acta Holding ASA i forbindelse med fusjonen, skal tegningskursen for aksjer i det overtagende selskap korrigeres i samsvar med prinsippene i pk. m. (ii) slik at det totale tilleggsvederlag dividert med antall aksjer i det overtagende selskap etter fusjonen skal anses som tilbakebetalt beløp pr. aksje i det overtagende selskap. Dersom Acta Holding ASA treffer beslutning om fusjon der Acta Holding ASA er overtagende selskap, skal tegningskursen forbli uforandret. (vi) Aksjebytte Dersom mer enn 90 % av aksjene i Acta Holding ASA blir byttet om i aksjer i et annet børsnotert selskap i én eller en sammenhengende rekke transaksjoner, kan tegningsrettene uten samtykke fra rettighetshaverne etter krav fra det selskap som utsteder vederlagsaksjene overføres til tegningsretter i dette selskap i samsvar med de bestemmelser som gjelder ProtokollexordGF121202actaholding.doc 14

15 for fusjon med Acta Holding ASA som overdragende selskap, jfr. pkt.. (v) ovenfor. (vii) Fisjon Dersom Acta Holding ASA treffer beslutning om fisjon, skal tegningsrettene som utgangspunkt fordeles på de selskaper som inngår i fisjonen i samme forhold som aksjene blir fordelt. Dersom aksjene ved fisjonen blir fordelt slik at hver aksje i det overdragende selskap gir rett til én aksje i det overtagende selskap, skal tegningskursen for aksjer i begge selskaper som inngår i fisjonen fastsettes som følger: Ny tegningskurs = Omsetningskurs for aksjer i angjeldende selskap Sum omsetningskurs for aksjer i begge selskaper som inngår i fisjonen x gammel tegningskurs Omsetningskurs beregnes ut fra forholdene den første dag etter at fisjonen er gjennomført. Dersom aksjene ved fisjonen blir fordelt på annen måte, skal tegningskursen for aksjer i begge selskaper fordeles som angitt ovenfor korrigert for forholdet mellom antall aksjer i hvert av de selskaper som inngår i fisjonen. (viii) Fastsettelse av omsetningskurs Så lenge Acta Holding ASAs aksjer er børsnotert, skal omsetningskurs i relasjon til ovenstående bestemmelser bety veiet gjennomsnittlig omsetningskurs av aksjene på Oslo Børs (eller eventuell annen primærbørs) i løpet av én børsdag. Dersom Acta Holding ASAs aksjer ikke lenger skulle være børsnotert, skal omsetningskurs fastsettes etter styrets skjønn. (ix) Justering av antall aksjer som er gjenstand for tegningsrettene Dersom tegningskursen justeres i samsvar med bestemmelsene ovenfor, skal det antall tegningsretter som den enkelte rettighetshaver eier, justeres slik at vedkommende gis rett til å tegne aksjer for et samlet tegningsbeløp som er mest mulig likt det samlede tegningsbeløp som gjaldt før vedkommende justering. ProtokollexordGF121202actaholding.doc 15

16 (x) Andre endringer Dersom det foretas andre endringer i aksjekapitalen enn nevnt ovenfor som kommer til rettighetshavers ugunst i forhold til aksjonærene, skal tegningskursen justeres slik at de prinsipper som er lagt til grunn i denne avtale videreføres. Dette gjelder også andre disposisjoner som kommer til Långivers ugunst. Grunnprinsippene som angitt ovenfor skal dog alltid legges til grunn ved eventuelle justeringer etter dette punkt. Dersom allmennaksjelovens forbud mot konverteringskurs under pari begrenser justering av tegningskursen skal selskapet kompensere rettighetshavernbe fullt ut på annen måte. ProtokollexordGF121202actaholding.doc 16

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA TIL AKSJONÆRENE I Acta Holding ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA torsdag den 12. desember

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2001 den 10. juli ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 8 møtende aksjonærer, som representerer 178 840 aksjer

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA 6. JUNI Valg av aksjonær til å undertegne protokollen sammen med møteleder

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA 6. JUNI Valg av aksjonær til å undertegne protokollen sammen med møteleder PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA 6. JUNI 2002 Den 6. juni 2002 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA. Generalforsamlingen ble holdt i selskapets lokaler

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling 10. juli 2001 kl

Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling 10. juli 2001 kl Til aksjonærene i C.TYBRING-GJEDDE ASA Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling 10. juli 2001 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Karihaugen Til behandling foreligger: 1. Administrerende direktør

Detaljer

Vedlegg til innkalling av generalforsamling 2010 for Concedo ASA fredag 28. mai 2010 forslag til vedtak i sak 7 og 8

Vedlegg til innkalling av generalforsamling 2010 for Concedo ASA fredag 28. mai 2010 forslag til vedtak i sak 7 og 8 Vedlegg til innkalling av generalforsamling 2010 for Concedo ASA fredag 28. mai 2010 forslag til vedtak i sak 7 og 8 Sak 7. Utstedelse av 296 000 frittstående tegningsretter i forbindelse med incentivordningen

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Estatia Resort AS 30. september 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Estatia Resort AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 7. oktober

Detaljer

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA 3. SEPTEMBER 2003

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA 3. SEPTEMBER 2003 PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA 3. SEPTEMBER 2003 Den 3. september 2003 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA. Generalforsamlingen ble holdt

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2002 den 7. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 12 møtende aksjonærer, som representerer 34 152 560 aksjer 4

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA. fredag den 13. februar 2009 kl. 13.00.

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA. fredag den 13. februar 2009 kl. 13.00. Til aksjonærene i Grieg Seafood ASA Bergen, den 30. januar 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Grieg Seafood ASA Postal address:

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Fredag den 18. mars 2011, kl. 09.00, i Thon Vika Atrium,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag, 9. mai 2012 kl. 17.00 Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS Tid: 16. juni 2015 kl. 10:00 Sted: Møterom Ciens Terra, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo. Dagsorden: 1. Åpning av Generalforsamlingen ved

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1)

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1) INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET I Aurskog Sparebank (møte 1) Det innkalles herved til møte i Aurskog Sparebanks representantskap. Møtet holdes i Saker til behandling: Aurskog Sparebank, møterom

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA (organisasjonsnummer 988 124 923) avholdt kl. 17.00, onsdag 7. juni 2006 på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo. I henhold til styrets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 Det innkalles herved til møte i representantskapet i Sparebanken Vest for første gangs behandling av forslag om nedsettelse

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA fredag 6. mars 2009 kl 09:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda: Til: Aksjonærene i Algeta ASA Oslo, 18. februar 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Tid: onsdag 4. mars 2009,

Detaljer

PROTOKOLL FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALGETA ASA

PROTOKOLL FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALGETA ASA PROTOKOLL FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA avholdt 29. august 2005 kl. 15.00 i selskapets lokaler i Kjelsåsveien 172 A, Oslo. I henhold til styrets innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA,

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Hurtigruten ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA avholdes på Quality Grand Hotel i Narvik Fredag 20. februar 2009 kl 12.30

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CELLCURA ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CELLCURA ASA TIL AKSJONÆRENE TIL CELLCURA ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CELLCURA ASA Ekstraordinær generalforsamling i CellCura ASA vil bli avholdt torsdag 3.november 2011 kl. 10.00 i lokalene

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Fredag 27. september 2013, kl. 10.00 i auditoriet, 1. etasje,

Detaljer

Vedlegg sak 4 Utstedelse av frittstående tegningsretter A) Frittstående tegningsretter utstedt mot ansatte i Agroplas AS I forbindelse med videreutviklingen av Agroplas AS er det ønskelig å incentivere

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde: Til aksjeeiere i EDB ErgoGroup ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i EDB ErgoGroup ASA ( Selskapet ): 19. november kl 11.00 i

Detaljer

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA. Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA. Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339 ("Selskapet"), innkalles herved til

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Til aksjonærene i Acta Holding ASA Acta Holding ASA Børehaugen 1 N- 4006 Stavanger Tel +47 21 00 30 00 Fax +47 21 00 33 65 NO 979 867 654 www.acta.no / www.actaholding.no INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 7 desember ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 7 desember ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 7 desember 2006 i selskapets lokaler

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling EMERGING EUROPE LAND DEVELOPMENT AS Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Emerging Europe Land Development AS, org. nr.: 992 394 781

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 2. november 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 24. november

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt onsdag 15 mars 2006 i auditoriet i selskapets lokaler i Prof. Kohtsvei 15, Lysaker. 1. KONSTITUERING Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14.11 2000 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 29.11 2000 klokken 1500 i selskapets lokaler i Karenslyst allé 9 c,

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. oktober 2009 kl på Sjølyst Plass i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. oktober 2009 kl på Sjølyst Plass i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I 20. oktober 2009 kl. 10.00 på Sjølyst Plass i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i (Selskapet), 20. oktober 2009 kl. 1000

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA ( Selskapet ) vil bli avholdt

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA ( Selskapet ) vil bli avholdt Oslo, 11. august 2006 Til aksjonærene i Algeta ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA ( Selskapet ) vil bli avholdt Tid: 28.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2001 den 3. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 12 møtende aksjonærer, som representerer 1 058 244 aksjer 5 møtende

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. torsdag 8. mai 2008, kl

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. torsdag 8. mai 2008, kl Til aksjonærene i Profdoc ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Profdoc ASA avholdes torsdag 8. mai 2008, kl. 17.00 i selskapets lokaler i Lysaker Torg 15, 1325 Lysaker

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl 15.00. Møte vil avholdes i Karenslyst

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING MA KL 16:30 BJØRVIKA KONFERANSESENTER, OSLO ATRIUM

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING MA KL 16:30 BJØRVIKA KONFERANSESENTER, OSLO ATRIUM INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2004 5. MA1 2004 - KL 16:30 BJØRVIKA KONFERANSESENTER, OSLO ATRIUM INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2004 I OPTICOM ASA Det innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 13. oktober 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes fredag 27. oktober 2006 kl. 09:00 i

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 24. april 2015 Kl.: 13:00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet samt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Styret har utpekt advokat Sverre Tysland til å åpne møtet.

Dagsorden. 1. Åpning av møtet samt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Styret har utpekt advokat Sverre Tysland til å åpne møtet. Til aksjeeierne i Cermaq ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CERMAQ ASA Aksjeeierne i Cermaq ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag 21. mai 2013 kl. 10.00 i auditoriet i 1. etasje

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: tirsdag den 14. juni 2016 kl. 13.00

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORGESGRUPPEN ASA Den 5. juni 2002 ble det avholdt ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA i Parkveien 61 i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 8. april 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes tirsdag 29. april 2014 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DIAGENIC ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DIAGENIC ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DIAGENIC ASA Tid: Torsdag 31. mai 2007 kl. 14:00 Sted: DiaGenics lokaler, Grenseveien 92, Oslo Dagsorden: 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Håkon

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 17. februar 2010 kl. 08.30 på Felix Konferansesenter,

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sparebanken Møre Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sparebanken Møre ( Banken ) per

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. mai 2000 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling 16 juni 2000 kl 15.00 i selskapets lokaler i Karenslyst alle 9 c, 0278

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i. Til aksjeeiere i TECO Coating Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i Lysaker Torg 8 1366 Lysaker 22. juni

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 24. mai 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes fredag 9. juni 2006 kl. 10:00 i konferanserommet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BRØVIG ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BRØVIG ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BRØVIG ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Brøvig ASA onsdag 11. september 2002 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Nedre Vollgt.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475 PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Org. no. 990 906 475 Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA ("Selskapet") tirsdag 1. mars 2016 kl. 16.00

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november 2014 4. desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke

Detaljer

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter

Detaljer