Våre resultater. Aker Philadelphia Shipyard årsrapport 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våre resultater. Aker Philadelphia Shipyard årsrapport 2007"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 2 Aker Philadelphia Shipyard årsrapport 2007

3 Innhold 4 Styrets årsberetning 8 Konsernets årsregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Endringer i egenkapitalen 11 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 30 Morselskapets årsregnskap 30 Resultat 31 Balanse 32 Kontantstrømoppstilling 33 Noter 36 Revisjonsberetning Enkelte av styrets medlemmer og de fleste i Aker Philadelphia Shipyard ASAs ledelse er engelskspråklige. Den norske versjonen av årsrapporten er således utarbeidet basert på en oversettelse fra den engelske og inneholder all informasjon som er påkrevd i henhold til norsk lov. Aksjonærene oppfordres også til å lese den engelske versjonen av årsrapporten, da denne inneholder mer utfyllende informasjon om selskapet. Aker Philadelphia Shipyard årsrapport

4 Styrets årsberetning Vi skaper markedslederen Aker Philadelphia Shipyard ASA er en ledende skipsbygger i det amerikanske Jones Act-markedet. Selskapet ble notert på Oslo Axess i fjerde kvartal Driftsinntektene i 2007 var USD 264,1 millioner og overskuddet etter skatt var USD 3,9 millioner. Tre produkttankere ble levert i 2007 i februar, juni og november. I fjerde kvartal 2007 solgte Aker American Shipping ASA (AKASA) selskapets eierandel i Aker Philadelphia Shipyard, Inc. gjennom en rettet emisjon. I tillegg til salget av eksisterende aksjer, hentet Aker Philadelphia Shipyard ASA rundt USD 27 millioner i ny egenkapital gjennom denne rettede emisjonen og påfølgende emisjon mot privatpersoner. Disse transaksjonene fullførte den vellykkede delingen av AKASAs rederiog skipsbyggingsvirksomheter. Aker er majoritetsaksjonær i Aker Philadelphia Shipyard ASA (AKPS), med en eierandel på 50,3 prosent per 31. desember Virksomheter Hovedvirksomhetene i Aker Philadelphia Shipyard Group er det norske holdingselskapet Aker Philadelphia Shipyard ASA (AKPS), og det USA-baserte datterselskapet Aker Philadelphia Shipyard, Inc (APSI). AKPS er lokalisert i Oslo, mens APSI har hovedkontor i Philadelphia, Pennsylvania, USA. Per 31. desember 2007, har AKPS rundt ansatte, hvorav 463 hos underleverandører. AKPS forretningsidé er å bygge handelsfartøy for det amerikanske Jones Actmarkedet, og å være det ledende kommersielle skipsverftet i USA. Skipene som bygges av Aker Philadelphia Shipyard, vil i hovedsak selges til selskaper som eies av AKASA, men kan også selges direkte til kunder. Skip som selges til AKASAs datterselskaper er bareboat-chartrede til et Jones Actgodkjent rederi. Kostnadseffektiv og konkurransedyktig bygging av nye fartøyer er kritiske suksessfaktorer for AKPS forretningsmodell. Flere faktorer gjør det mulig for AKPS å kapitalisere i dette markedet: Verftet er teknologiledende med toppmoderne utstyr, og med tilgang til global skipsbyggingsekspertise sammen med Aker Yard ASA og Hyundai Mipo Dockyard. AKPS kan vise til en god leveransehistorikk i gjennomføringen av både fire containerskip til Matson Navigaton Company og tre produkttankere til AKASA. Avtalen med PSDC Aker Philadelphia Shipyard driver i dag verftet under en leieavtale på 99 år med Philadelphia Shipyard Development Corporation (PSDC), som er et offentlig støttet non-profit-selskap. En hovedavtale styrer forholdet mellom Aker Philadelphia Shipyard og de ulike offentlige partene som har bidratt til å etablere verftet. Under denne avtalen har de offentlige partene bidratt med rundt USD 400 millioner til ombygging og modernisering av anlegget, og til opplæring av arbeidsstyrken. Aker Philadelphia Shipyard er pålagt å gjennomføre godkjente investeringer i infrastruktur på til sammen USD 135 millioner. Denne forpliktelsen er oppfylt. Avtalen forutsetter også at Aker Philadelphia Shipyard skal ha gjennomsnittlig minst 500 heltidsansatte per år i perioden 1. januar 2005 til 31. desember Dersom Aker Philadelphia Shipyard ikke klarer å sysselsette minst 200 heltidsansatte i to påfølgende kalenderår, kan utleieren si opp leieavtalen med verftet. Med den nåværende forretningsplanen og ordrebeholdningen anser Aker Philadelphia Shipyard det for svært usannsynlig å sysselsette færre enn gjennomsnittlig 200 heltidsansatte i løpet av to påfølgende kalenderår så lenge det foregår skipsbygging ved verftet. Kværner ga i 1997 en morselskapsgaranti for investeringen i godkjent infrastruktur, dertil egnede opplæringsfond og sysselsettingsforpliktelsen som beskrevet ovenfor. Kværners garantier opprettholdes av Aker Maritime Finance ASA. Som et ledd i delingen har Aker Philadelphia Shipyard utstedt en motgaranti til fordel for Aker Maritime Finance hva angår den beskrevne sysselsettingsforpliktelsen. Jones Act-markedet USAs kystlovgivning, som går under navnet Jones Act, krever at alle handelsfartøyer som transporterer varer mellom havner i USA, skal være bygd, eid, drevet og bemannet av amerikanske statsborgere og seile under amerikansk flagg. Den amerikanske loven mot oljesøl av 1990, Oil Pollution Act, ble vedtatt som følge av oljesølet etter Exxon Valdez. Loven (OPA 90) har skapt nye juridiske rammer for å styrke forebyggingen mot forurensning, sikre bedre ulykkesberedskap, skjerpe ansvaret for oljesøl og forenkle rask kompensasjon for opprensing og skader fra forurensning. OPA 90 etablerte også utfasingsdatoer for eksisterende, enkeltskrogede tankskip og krevde at alle nybygg skal oppfylle standardene til dobbelt skrog. Fra og med 2015 skal alle tankskip som driver handel i USA oppfylle standardene for dobbeltskrog. Strategi AKPS vil gjennom sine unike partnerskap og bygging av en serie på 12 identiske skip, og en opsjonsavtale for bygging av ytterligere 13 tilsvarende skip, fortsette å styrke verftets stilling som USAs mest effektive verft for produksjon av handelsfartøy. Dette vil gi muligheter for lønnsom skipsbygging innenfor de nåværende og nye markedssegmentene. AKPS fortsetter å følge og vurdere hvordan vi skal få maksimal lønnsomhet ut av selskapets konkurransefortrinn. Risiko AKPS står overfor risikofaktorer forbundet med skipsbygging. Risikoen ved skipsbygging gjelder først og fremst verftets evne til å klare den forventede læringskurven, ha nok kapasitet, samt tilgangen på fagarbeidere og risikoen for stort press på leverandørmarkedene. Den overgripende markedsrisikoen er relatert til Jones Act. Markedsekspertene anser det for svært usannsynlig at lovgivningen vil endres. AKPS er også eksponert for normal markedsrisiko tilknyttet ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Viktige hendelser i 2007 De første tre produkttankskipene ble ferdigstilt i februar, juni og november 2007, og gitt følgende navn: Overseas Houston, Overseas Long Beach og Overseas Los Angeles. Ved leveringstidspunktet for Overseas Los Angeles, hadde verftet tatt igjen alle forsinkelser forårsaket av for sen levering av det fjerde containerskipet. Ved årsskiftet hadde produkttankprosjektet nådd en ferdigstillelse på 18 prosent. De tre produkttankerne, som er under 4 Aker Philadelphia Shipyard årsrapport 2007

5 Styrets årsberetning bygging i dag, er planlagt levert i henholdsvis andre og tredje kvartal 2008, og i første kvartal AKPS har fått et forpliktende engasjement for finansiering av byggingen av de syv gjenværende produkttankerne for levering til AKASA. Rendyrkingen av verftsselskapet, og den påfølgende noteringen på Oslo Børs, skjedde i fjerde kvartal. Gjennomgang av årsregnskapene AKPS utferdiger og presenterer sine regnskaper i samsvar med de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS) som er vedtatt av EU. AKPS ble etablert 16. oktober 2007 med det formål å være holdingselskapet for APSI, som eier verftet i Philadelphia, Pennsylvania, USA. 26. november 2007 overførte Aker American Shipping, Inc.(AKASI) eierskapet på 100 prosent fra APSI til AKPS. AKASI, som er heleid av AKASA, kjøpte APSI 28. juni På grunn av det felles eierskapet, ble tilførselen av aktiva overført ved hjelp av de historiske regnskapstallene slik disse er reflektert i AKASAs konsoliderte regnskaper. De historiske, konsoliderte regnskapene til AKPS og datterselskapet er også gjengitt i denne årsberetningen, som om AKPS hadde eid APSI per 30. juni Derfor gjelder referanser til kjøpet av APSI ved overtagelsen av verftet 28. juni Alle sammenlignbare tall for 2006 gjelder de gjengitte konsoliderte regnskapene til AKPS for Ordrebeholdning APSIs ordrereserve var USD 753,1 millioner per 31. desember Ved årets utgang omfatter ordrereserven de ni produkttankerne som skal leveres til AKASA. Økningen i netto ordrebeholdning på USD 110,4 millioner i løpet av 2006, skyldes ytterligere to skipsordrer, økningen i kontraktsprisene som var avtalt før salget av AKPS og redusert med fullførte arbeider i ordren på de 12 skipene. Det er også inngått en opsjonsavtale med AKASA om bygging av ytterligere 13 produkttankere. Selskapets ordrereserve sikrer full utnyttelse av skipsbyggingsvirksomheten fram til 2011, når den tolvte produkttankeren skal leveres i henhold til planen. Resultatregnskap I 2007 hadde AKPS en omsetning på USD 264,1 millioner, sammenlignet med USD 246,8 millioner i Omsetningen er beregnet etter metoden for prosentvis ferdigstillelse, og hovedsakelig basert på omfanget av fullført arbeid sammenlignet med estimert totalt prosjektomfang. Beregnet omsetning for 2006 utgjør omsetningen knyttet til framdriften på fjerde kvartals containerskip, som er solgt til Matson, og relatert til framdriften på produkttankerne til AKASA. Omsetningstallene for 2007 gjelder kun omsetning relatert til produkttankskipene til AKASA. Gruppens resultat før renter, skatt, avskrivninger og amortisering (EBITDA), eksklusive finansieringskostnadene for byggingen, var på 13,0 millioner USD i 2007, mot 9,8 millioner USD i Dette tilsvarer en EBITDA-margin på henholdsvis 4,9 og 4,0 prosent. Amortiseringer og avskrivninger var USD 7,1 millioner i både 2007 og AKPS driftsoverskudd (EBIT) var USD 5,8 millioner i 2007, mot USD 2,7 millioner i Netto finansielle poster var USD 0,4 million i 2007, sammenlignet med minus USD 1,0 million i De positive netto finansielle fordringene i 2007 skyldes hovedsakelig renteinntekter og gevinster på utenlandsk valuta. Rentekostnader relatert til finansiering belastes prosjektene direkte, og framkommer dermed ikke under finansielle poster. Utgiftene til inntektsskatt var på USD 2,4 million i 2007, mot USD 0,6 million i AKPS resultat etter skatt i 2007 var USD 3,9 millioner. Dette er bedre enn forventet, hovedsakelig på grunn av endringen i kontraktene med AKASA. Dette tilsvarer et nettoresultat per aksje på USD 0,50. Tilsvarende tall for 2006 var en nettofortjeneste på USD 1,1 millioner og en fortjeneste per aksje på USD 0,14. Forskning og utvikling ved AKPS er konsentrert om to områder. Det viktigste er utviklingen av byggingsmetodologi og arbeidsmetoder slik at APSI får maksimalt utbytte av læringskurven, og produserer de enkelte nye hoveddelene til skipene mer effektivt enn de foregående. Det foregår også arbeid med utvikling av nye skip, men APSI utvikler ikke sin egen design for andre typer skip. Selskapet identifiserer og bruker det tilgjengelige, beste klassedesignet og samarbeider med eieren av de aktuelle designtypene. Kontantstrøm Selskapets kontantstrøm fra operasjoner fluktuerer fordi den til en viss grad avhenger av betaling for bygging og oppgjør ved levering av fartøyene som selges til eksterne kunder. Total netto kontantstrøm for operasjoner i 2007 var USD 172,6 millioner. Den positive kontantstrømmen skriver seg først og fremst fra fjerde kvartal og skyldes tidspunktene for skipsleveransene og endringen i kontraktene med AKASA, noe som resulterte i at AKPS mottok store innbetalinger. Netto kontantstrøm i investeringsvirksomhet var USD 6,0 millioner i Netto kontantstrøm i finansieringsvirksomhet var USD 108,6 millioner. Balanse og likviditet Per 31. desember 2007 hadde Aker Philadelphia Shipyard kontanter og kontantekvivalenter på til sammen USD 58,4 millioner. Tilsvarende tall for 2006 var USD 0,4 millioner. Økningen var primært drevet av tidspunktet for opptrekk av byggefinanseringen, milepælinnbetalinger fra kunder som skriver seg fra endringer av kontraktsvilkårene og ny egenkapital hentet gjennom den rettede emisjonen og påfølgende emisjon mot privatpersoner. Ved utgangen av 2007 var AKPS netto arbeidskapital USD 43,0 millioner, sammenlignet med USD 7,7 millioner ved utgangen av Nåværende aktiva består hovedsakelig av skip under bygging - fordringer på USD 93,2, forhåndsbetaling på USD 10,6 millioner for de gjenstående ni skipene under kontrakt, samt rentebærende fordringer på USD 5,7 millioner relatert til containerskipene. Øvrige aktiva på USD 85,3 millioner er eiendeler, produksjonsanlegg og utstyr, goodwill og ulike andre aktiva. Nåværende passiva på USD 125,1 millioner er hovedsakelig knyttet til byggfinansiering og til leverandørgjeld. Tilsvarende tall for 2006 var USD 254,3 millioner. Foregående års beløp omfattet AKASAs lån, som ble tilbakebetalt 30. november Rentebærende gjeld ble redusert til USD 104,8 millioner 31. desember 2007, ned fra USD 240,4 millioner per 31. desember Denne reduksjonen skrev seg fra tilbakebetalingen av lånet fra AKASA 30. november 2007 og for opptrekk av byggefinansiering. Ved utgangen av 2007 var den totale balansen USD 98,0 millioner. Egenkapitalandelen var 38,7 prosent, målt i forhold til totale eiendeler. Tilsvarende tall for 2006 var en balanse på USD 70,0 millioner og en egenkapitalandel på 20,1 prosent. Økningen i egenkapital skriver seg fra inneværende års resulatet og innhentet kapital i forbindelse med den rettede emisjonen i AKPS. Aker Philadelphia Shipyard årsrapport

6 Styrets årsberetning Styret vurderer det slik at selskapet er finansielt sunt og har en egnet finansieringsstruktur. Finansiell markedsrisiko AKPS virksomhet utsetter selskapet for ulike typer finansiell risiko: markedsrisiko, inkludert valutarisiko, virkelig verdi renterisiko og prisrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko og renterisiko på kontantstrøm. AKPS overordnete risikostyringsprogram fokuserer på finansmarkedenes uforutsigbarhet og bestreber seg på å minimere negative potensielle virkninger på AKPS finansielle resultater. AKPS bruker finansielle derivater for å skjerme seg mot visse typer risikoeksponering. Risikostyringen utføres i samsvar med policyene godkjent av Styret, som fastsetter prinsippene for overordnet finansiell risikostyring og for policyer som omfatter spesielle områder, som f.eks. risiko knyttet til vekslingskurser, rentenivå og kreditt, og for bruk av finansielle derivater, ikke-derivative finansinstrumenter og for høy investeringslikviditet. Alle større fordringer i utenlandsk valuta er sikret mot kurssvingninger. Dessuten er flertallet av bedriftskontraktene for fremtidige oppgjør i utenlandsk valuta sikret. Det finnes også eksponering for framtidige kontrakter tilknyttet de ni tankskipene som ennå ikke er ferdigstilt. AKPS målsetning er å sikre prosent av det samlede behov for valuta over de neste to årene. Dermed anslås det at selskapets valutaeksponering er fra moderat til middels. AKPS opererer på kapitalintensive forretningsområder. Selskapet er avhengig av tilgang til finansieringstjenester for bygging og til andre låne- og gjeldsordninger, i den grad vår egen kontantstrøm fra drift og hovedinnbetalinger fra kundene er utilstrekkelige for å finansiere virksomheten og kapitalkostnadene. AKPS må i sin tur sikre og opprettholde tilstrekkelig egenkapital for å understøtte slike låneordninger. På grunn av finansiering av bygging, eksponeres selskapet for svingninger i rentenivået. Renterisikoen anses som relativt moderat, men med eksponering for eksterne kapitalbehov for fartøyer under bygging. Skipsredere og andre kunder blir kredittvurdert før kontraktsinngåelse. Vanligvis har skipseiere finansieringsgodkjennelse før de inngår kontrakter. Ved ferdigstilling av fartøyet overdras eierskapet ved oppgjør. Dersom en skipseier misligholder betalingen, disponeres fartøyet for å dekke AKPS byggekostnader. Kredittrisiko forbundet med AKPS fordringer vurderes som begrensede. Kredittrisiko forbundet med kontanter og bankinnskudd vurderes som minimale. Hendelser etter balansedagen Etter avslutning av regnskapsåret har AKPS fått et forpliktende tilsagn fra Caterpillar Finance Corporation om finansiering av byggingen av de syv produkttankerne som ennå ikke har vært sikret. Ingen andre viktige hendelser har inntruffet etter balansedagen. Forutsetningen om fortsatt drift Med henblikk på AKPS overskudd og finansielle stilling bekrefter styret at årsregnskapet for 2007 er blitt utarbeidet ut fra antagelsen om videre drift. Morselskapet regnskap og anvendelse av fortjeneste Resultatregnskapet for Aker Philadelphia Shipyard ASA viser en fortjeneste i 2007 på USD 0,5 millioner. Styret foreslår at årets fortjeneste brukes som angitt nedenfor: Utbetaling av utbytte Annen egenkapital Totalt allokert USD 0,0 millioner USD 0,5 millioner USD 0,5 millioner Fri egenkapital er på USD 0,5 millioner. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Et helsemessig forsvarlig og sikkert miljø er et viktig ledd i AKPS strategi. AKPS utvikler policyer for å overholde og oppfylle alle føderale og lokale krav. Overholdelse av miljøforskrifter sikres ved å etablere driftsprosedyrer for beste styringspraksis og gjennomføres ved hjelp av styring og overvåking. Hos AKPS gjennomgår fagforeningenes styre (the Union-Management Safety and Environmental Board) og ledelsen de ulike HMS-programmene og gir anbefalinger om policyer og prosedyrer. HMS-systemet omfatter sikkerhetsopplæring av de ansatte og underleverandørene, sikkerhetsinspeksjoner, programmer for industriell HMS, narkotikakontroller, ulykkesberedskap og miljøvernprogrammer. I 2007 var hyppigheten av hendelser som førte til tapt arbeidstid (H-verdi; hendelser som fører til fravær per en million timer) på 7,8, mot 12,6 i Reduksjonen skriver seg først og fremst fra en nedgang i bruddskader og alvorlige ryggskader. Skadehyppigheten er ennå uakseptabel høy og tilsier at det trengs en større innsats. Ulykkene som intraff er relatert til totalt arbeidstimer, mot arbeidstimer i AKPS vil arbeide proaktivt for å forbedre sikkerheten ytterligere og redusere antallet skader ved verftet. For å redusere antallet ulykker og personskader vil Aker Philadelphia Shipyard fortsette å forbedre sine interne systemer og prosedyrer for utveksling av kunnskaper om tidligere ulykker og potensielt farlige hendelser. Selskapet arbeider også med sin leverandør av yrkesforsikring for å få ny kunnskap og tilgang til den beste praksis. Arbeidsmiljøet ved AKPS vurderes som tilfredsstillende. Det vil likevel bli iverksatt nye initiativer mot bestemte personskader i løpet av AKPS tar sitt miljøansvar på alvor. Rapportering av miljøstatus inngår i selskapets rapporteringssystem på lik linje med rapportering av operasjoner og finansielle anliggender. AKPS bestreber seg på å overholde gjeldende lover, regler og forskrifter. Dette engasjementet strekker seg også til å evaluere og ta i bruk miljøgunstige forbedringer i produksjonsprosessen, alternative materialer og tjenester. AKPS fremmer åpen kommunikasjon om miljøproblemer med sine ansatte, naboer, offentlige myndigheter og andre interesserte parter. Ingen store miljøskadelige utslipp er blitt registrert i 2006 og Aker Philadelphia Shipyards selskaper samler inn og sorterer avfall for å sikre en miljøansvarlig avfallshåndtering, kassering og gjenvinning av restverdier. Organisasjon Per 31. desember 2007 hadde AKPS 744 ansatte. I 2007 ble det foretatt 160 nyansettelser. Gjennomtrekket var på 20 prosent. En arbeidsgiver som fremmer like rettigheter AKPS bestreber seg på å være en attraktiv arbeidsgiver som har en åpen og rettferdig personalpolicy. Alle ansatte skal behandles likt, uansett etnisk bakgrunn, kjønn, religion og alder. Mangfold styrker AKPS totale kapasitet og dyktighet. Tradisjonelt har maritime virksomheter vært mannsdominerte. Selskapet har rekruttert på skoler og i opplæringsprogrammer der det finnes flere kvinner. Selskapet har også fortsatt opplæringen av arbeidsledere, ledere og ansatte i henhold til selskapets personalpolicy med sikte på like rettigheter og muligheter for alle. Ved utgangen av 2007 fantes det ingen kvinner i AKPS toppledelse, men kvinner hadde nøkkelstillinger som økonomidirektør, controller for prosjekter, koordinator for testing og iverksetting, og som 6 Aker Philadelphia Shipyard årsrapport 2007

7 Styrets årsberetning produksjonsinspektør. Det deltar også fire kvinner i vårt lærlingprogram. Hele bransjen står overfor en utfordring for å øke andelen kvinnelige ansatte. To av styremedlemmene er kvinner. Selskapsledelse AKPS ledelsespolicy skal sørge for en egnet rollefordeling mellom eierne, styret og den daglige ledelsen. En slik rollefordeling sikrer at målsetningen og strategiene forberedes, at de vedtatte selskapsstrategiene iverksettes og at resultatene blir oppnådd, kontrollert og fulgt opp. Dersom disse prinsippene tas i bruk, bidrar dette også til en tilfredsstillende overvåking og kontroll med virksomhetene i hele konsernet. En god ansvarsfordeling og tilfredsstillende kontroller bidrar til best mulig verdiskapning over tid, og til fortjeneste for aksjonærene og andre interessegrupper. AKPS styre har vedtatt retningslinjene for selskapsledelse i Tidligere var virksomheten i AKPS underlagt policyen for selskapsledelse fra styret i AKASA. årsberetningen. Framtidsutsikter En sterk og dokumentert produktivitetsøkning i containerskipserien, en forpliktende kontrakt om bygging av en serie på 12 produkttankere (der tre allerede er levert), samt en erfaren ledelse og erfarne partnere gir AKPS en ledende stilling. Etterspørselen etter Jones Act-godkjente tankskip forventes å forbli høy fordi flere fartøyer når OPA 90-avviklingsdatoen. Siden det er få fartøyer under bygging i dag utover vårt program på ti produkttankskip, er det rimelig å forvente en betydelig underkapasitet fra og med AKPS ordrebeholdning er sterk og tilsvarer USD 753,1 millioner per 31. desember Selskapets ordrebeholdning sikrer skipsbyggingsvirksomheten fram til 2011, når den tolvte produkttankeren skal leveres. Utover dette har AKASA opsjoner på bygging av ytterligere 13 produkttankere. Dersom ordrene blir realisert, sikrer det skipsbyggingsvirksomheten til og med Det høye aktivitetsnivået i USAs bygningsindustri har ført til mangel på menneskelige ressurser, underleverandører og leverandører. Med flere skip under bygging vil selskapet i tiden framover fokusere på å utvikle verftets kapasitet og kostnadseffektivitet, samt på verftets leverandører og underleverandører. AKPS tror det vil være et økende behov for flere skip innen de nåværende og nye markedssegmentene. Disse markedene omfatter containerskip, shuttle tankere og kjemikalietankskip. AKPS ser at det vil oppstå en rekke nye muligheter for å øke ordrereserven i AKPS vil fortsatt vurdere og evaluere disse muligheten og søke å maksimere den langsiktige verdien til AKPSgruppen og for våre aksjonærer. Oslo, 27 februar 2008 Styret i Aker Philadelphia Shipyard ASA Karl Erik Kjelstad Styreleder Gary Mandel Styrets nestleder Leif-Arne Langøy Marianne Heien Blystad Elin Karfjell David Meehan Daglig leder Aker Philadelphia Shipyard årsrapport

8 Aker Philadelphia Shipyard ASA-konsernet: Resultatregnskap Note Fra etablering til des Driftsinntekter Kostnader knyttet til skip 2 ( ) ( ) (78 588) Lønn og andre personalkostnader, netto 3 (1 823) (1 466) (629) Andre driftskostnader 4 (3 117) (4 267) (1 004) Driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer Avskrivninger og amortiseringer 7,8 (7 135) (7 117) (3 446) Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader 5 (888) (1 704) (924) Resultat før skatt Skattekostnad 6 (2 394) (625) (1 285) Årets resultat Henføres til: Majoritetsandel (eiere i morselskapet) Gjennomsnittlig antall aksjer (1) Basisresultat per aksje (2) Utvannet resultat per aksje (3) ) Antall utestående aksjer for beregning av basisresultat og utvannet resultat per aksje for alle perioder forut for omorganiseringen er basert på det samlede antallet utestående aksjer etter fullføring av omorganiseringen som er beskrevet i note 1. 2) Majoritetens andel av årets resultat / gjennomsnittlig antall aksjer 3) Det var ingen instrumenter med potensiell utvanningseffekt utestående per 31. desember 2005, 2006 og Aker Philadelphia Shipyard årsrapport 2007

9 Aker Philadelphia Shipyard ASA-konsernet: Balanse per 31. desember Note Eiendeler Eiendom, anlegg og utstyr, netto Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Rentebærende langsiktige fordringer Andre anleggsmidler Sum anleggsmidler Fordringer knyttet til skip under bygging Forskudd og øvrige fordringer Tilgodehavende skatt Rentebærende kortsiktige fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital henført til eierne av morselskapet Sum egenkapital Rentebærende lån Utsatt skattegjeld Sum langsiktig gjeld Byggelån og andre kortsiktige lån Rentebærende kortsiktig gjeld 18, Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser Betalbar skatt Kortsiktige avsetninger Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 27 februar 2008 Styret i Aker Philadelphia Shipyard ASA Karl Erik Kjelstad Styreleder Gary Mandel Styrets nestleder Leif-Arne Langøy Marianne Heien Blystad Elin Karfjell David Meehan Daglig leder Aker Philadelphia Shipyard årsrapport

10 Aker Philadelphia Shipyard ASA-konsernet: Endringer i egenkapitalen Note Aksjekapital Overkursfond Andre reserver Opptjent egenkapital Sum egenkapital Balanseført verdi per 31. desember Årets resultat Balanseført verdi per 31. desember Utstedelse av aksjer, fratrukket transaksjonskostnader og overtatt gjeld Årets resultat Balanseført verdi per 31. desember Det er ikke utbetalt eller fastsatt utbetaling av utbytte frem til 31. desember Aker Philadelphia Shipyard årsrapport 2007

11 Aker Philadelphia Shipyard ASA-konsernet: Kontantstrømoppstilling Note Resultat før skatt Urealisert valutagevinst/-tap og andre resultatposter uten kontanteffekt (7) 43 Avskrivninger og amortiseringer 7, Netto finanskostnader/(-inntekter) (Økning)/reduksjon i: Fordringer knyttet til skip under bygging (86 305) Andre omløpsmidler 12, Andre langsiktige driftsmidler 10 (296) Økning/(reduksjon) i: Avsetninger for forpliktelser Tilbakebetalt/(betalt) skatt (1 090) Betalte renter, fratrukket kapitaliserte renter 5 (770) (1 492) Renter mottatt Netto kontantstrøm fra/(benyttet til) operasjonelle aktiviteter (63 437) Investeringer i eiendom, anlegg og utstyr 7 (5 986) (11 955) Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter (5 986) (11 955) Innbetaling ved opptak av langsiktig rentebærende gjeld Tilbakebetaling av langsiktig rentebærende gjeld 18 (2 024) (1 934) Innbetaling ved opptak av kortsiktig rentebærende gjeld Tilbakebetaling av kortsiktig rentebærende gjeld 18 ( ) (90 000) Netto opptak/(tilbakebetaling) av lån fra morselskap 18 (95 580) Brutto innbetaling ved utstedelse av aksjekapital Netto kontantstrøm fra/(benyttet til) finansieringsaktiviteter ( ) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (4 669) Kontanter og kontantekvivalenter per 1. januar Kontanter og kontantekvivalenter per 31. desember Aker Philadelphia Shipyard årsrapport

12 Aker Philadelphia Shipyard ASA-konsernet: Noter til regnskapet Note 1: Regnskapsprinsipper Overensstemmelse med IFRS Konsernregnskapet for Aker Philadelphia Shipyard ASA og dets datterforetak (konsernet) er utarbeidet i samsvar med IFRS (International Financial Reporting Standards) som er implementert av EU, og gjelder for regnskapsperioden. Disse regnskapene er godkjent for utstedelse av styret den 27. Februar Grunnlag for regnskapsutarbeidelsen Aker Philadelphia Shipyard ASA ble stiftet den 16. oktober 2007 som holdingselskap for Aker Philadelphia Shipyard, Inc. (APSI) som eier et skipsverft i Philadelphia, Pennsylvania, USA. Den ga Aker American Shipping, Inc. (AKASI) sin 100 % eierskapsinteresse i Aker Philadelphia Shipyard, Inc. (APSI) til Aker Philadelphia Shipyard ASA (AKPS) som tingsinnskudd. Aker American Shipping Inc. er et formidlende holdingselskap, og eies 100 % av Aker American Shipping ASA (AKASA), som kjøpte Aker Philadelphia Shipyard, Inc. den 28. juni Referanser til Shipyard i disse konsernregnskapene referer til APSI i perioder før den 28. juni På grunn av dem felles bakgrunnen for eierskapsinteressen, ble tingsinnskuddet innregnet med historisk beløp fra regnskapene, som er gjenspeilet i konsernregnskapene for AKASA. I tillegg har tidligere konsernregnskap for Aker Philadelphia Shipyard ASA og datterfore takene blitt omarbeidet som om Aker Philadelphia Shipyard ASA eide Aker Philadelphia Shipyard, Inc. per den 30. juni Tilsvarende refererer referanser i konsernregnskapet til kjøpet av Aker Philadelphia Shipyard, Inc. til kjøpet av verftet den 28. juni Aker Philadelphia Shipyard ASA er hjemmehørende i Norge. Aker Philadelphia Shipyard, Inc. er hjemmehørende i Pennsylvania, USA. Relaterte adresser: Aker Philadelphia Shipyard ASA Fjordalleen 16 Postboks 1423 Vika NO-0115 Oslo Norge Aker Philadelphia Shipyard Inc Kitty Hawk Avenue Philadelphia, PA USA Konsernregnskapet er utarbeidet i henhold til historisk kostprinsippet, med unntak av finansielle derivater, som har blitt målt til virkelig verdi. Bokført verdi for innregnede eiendeler og forpliktelser som er sikret med regnskapsmessig effekt, er justert for å hensynta endringer i virkelig verdi for de sikrede risikoelementene. Bruk av estimater Utarbeidelse av finansregnskap i overensstemmelse med IFRS krever bruk av estimater og forutsetninger som påvirker regnskapsførte beløp i finansregnskapene. Selv om disse estimatene er basert på ledelsens beste kunnskap om aktuelle hendelser og handlinger, kan de faktiske resultatene avvike fra disse estimatene. Kritiske regnskapsmessige estimater og forutsetninger er som følger: Innregning av inntekter og kostnader Konsernet regnskapsfører pågående prosjekter etter prosent av ferdigstillelse. Regnskapsføring etter prosent av ferdigstillelse krever at konsernet estimerer fullførelsestrinnet av kontraktsaktiviteten på hver balansedag og estimerer kontraktens endelige inntekter og kostnader. Prinsipper for inntektsføring og kostnadsestimater avhenger av variabler som stålpriser, arbeidskostnader og -tilgjengelighet og andre produksjonsfaktorer. Konsernet må også evaluere og estimere resultatet av variasjonsbestillinger og kontraktskrav som ofte involverer kompliserte forhandlinger med kunder. Generelle estimater er gjenstand for større usikkerhet når designet for et fartøy er nytt for konsernet, enn hvis et fartøy blir konstruert sent i en serie. Estimater av virkelig verdi av enheter som genererer kontantstrøm Konsernet må bestemme virkelig verdi på enheter som genererer kontantstrøm for å utføre årlige tester av verdifall på goodwill. Fastsettelse av virkelig verdi på enheter som genererer kontantstrøm som inkluderer konsernets aktiviteter er gjenstand for usikkerhet og krever estimater av gjenvinnbart beløp, som er det høyeste av virkelig verdi minus salgskostnader og bruksverdi. Estimert gjenvinnbart beløp fastsettes fra nåverdi av fremtidig kontantstrøm fra enheten som genererer kontantstrøm. Generelt vil det være usikkerhet angående timingen og beløpet på kontantstrømmen av forskjellige årsaker, inkludert produksjonskostnader og etterspørsel i det amerikanske Jones Act shippingmarkedet. I tillegg må konsernet fastslå en passende rente å diskontere fremtidige forventede kontantstrømmer med. Konsernet vurderer også sin markedsverdi i denne analysen. Utsatt skatt Utsatte skattefordeler blir innregnet når det er sannsynlig at de blir realisert. Fastsetting av sannsynlighet krever at konsernet estimerer kilden for fremtidig skattepliktig inntekt fra drift og reverserer skattemessige midlertidige forskjeller. Fastsettelse av disse beløpene er gjenstand for usikkerhet, og baseres primært på historisk resultat, reversering av skattemessige midlertidige forskjeller og forventet resultat utestående på pågående kontrakter og kontraktsrestanser. Estimater og underliggende forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden endringene oppstår dersom endringene kun gjelder den perioden, eller i perioden hvor endringene oppstår og fremtidige perioder dersom endringene gjelder både inneværende og fremtidige perioder. Konsernregnskap og konsolideringsprinsipper Datterforetak Konsernregnskapene inkluderer regnskapene til morselskapet, Aker Philadelphia Shipyard ASA, og dets datterforetak, Aker Philadelphia Shipyard, Inc. Et datterforetak er en enhet der Aker Philadelphia Shipyard ASA, direkte eller indirekte, eier mer enn femti prosent av stemmerettene eller på annet vis har bestemmende innflytelse over foretakets operasjonelle og finansielle styring. I vurderingen av hvorvidt det foreligger kontroll over en enhet tas det hensyn til aksjeopsjoner, konvertibel gjeld og andre egenkapitalinstrumenter, når dette er passende. Overtagelse av datterforetak fra enheter som ikke har felles eierskap med konsernet regnskapsføres i henhold til oppkjøpsmetoden. Kjøpskostnaden etter oppkjøpsmetoden måles som virkelig verdi av eiendeler som er betalt for, utstedte aksjer eller pådratte forpliktelser på kjøpstidspunktet pluss kostnader som direkte gjenspeiler kjøpet. Merverdien ved overtakelse utover virkelig verdi på netto eiendeler i det anskaffede datterforetaket, blir ført som goodwill. Enheter som er overtatt, men som ikke er under felles kontroll med konsernet, er inkludert i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll overdras til konsernet, og datterforetak som er solgt, er inkludert frem til avhendelsestidspunktet. Overtagelse av enheter under felles kontroll med konsernet regnskapsføres etter historisk kostprinsippet. I tillegg blir tidligere årsregnskap omarbeidet for å gjenspeile slik overtagelse under felles kontroll, som om virksomheten alltid var eiet av konsernet for perioden da den overtatte virksomheten og konsernet var under felles eierskap. Der det er nødvendig, blir datterselskapenes prinsipper for regnskapsutarbeidelse justert for å sikre samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. Alle transaksjoner, fordringer, forpliktelser og urealiserte gevinster mellom konsernselskaper er eliminert ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Omregning av regnskaper og transaksjoner i utenlandsk valuta Funksjonell valuta Postene i regnskapet til hver enkel enhet i konsernet blir først regnskapsført i enhetens funksjonelle valuta, det vil si den valuta som best reflekterer de økonomiske forhold og omgivelser 12 Aker Philadelphia Shipyard årsrapport 2007

13 som er relevante for det aktuelle datterforetaket. Konsoliderte regnskaper presenteres i amerikanske dollar (USD), som er konsernregnskapets funksjonelle valuta og funksjonell valuta for alle enhetene i konsernet. Transaksjoner og mellomværender Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til funksjonell valuta på gjeldende kurs på transaksjonstidspunktet. Fordringer og forpliktelser i utenlandsk valuta omregnes til funksjonell valuta til gjeldende kurs på balansedagen. Valutakursgevinster og -tap som oppstår som resultat av slike transaksjoner og omregning av monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta, innregnes i resultatregnskapet. Valutakursdifferanser som fremkommer ved omregning av operasjonelle poster, innregnes i driftsresultatet i resultatregnskapet. Omregningsdifferansen som fremkommer ved omregning av finansielle eiendeler og forpliktelser, innregnes netto som finanspost i resultatregnskapet. Eiendom, anlegg og utstyr Generelt Eiendom, anlegg og utstyr anskaffet av konsernets selskaper, innregnes til kostnaden på kjøpstidspunktet. Avskrivning beregnes lineært over estimert utnyttbar levetid og justeres for eventuelle tap ved verdifall. Bokført verdi av eiendom, anlegg og utstyr i balansen representerer anskaffelseskost med fradrag for offentlig støtte og subsidier, redusert med akkumulerte avskrivninger (hvis dette er relevant) og eventuelt verdifall. Rentekostnader på lån opptatt for å finansiere bygging av eiendom, anlegg og utstyr, kapitaliseres i løpet av perioden som er nødvendig for å fullføre en eiendel og klargjøre den for forventet bruk. Andre lånekostnader kostnadsføres. Tomter avskrives ikke, mens øvrige anleggsmidler i bruk avskrives lineært. Forventet utnyttbar levetid for eiendeler med lang levetid vurderes årlig, og i tilfeller der vurderinger avviker betydelig fra tidligere estimater, endres avskrivningsperiodene tilsvarende. Ordinære reparasjons- og vedlikeholdskostnader innregnes i resultatregnskapet i den perioden de påløper. Kostnader vedrørende større oppgraderings- og ombyggingsprosjekter innregnes i den relaterte eiendelens balanseførte verdi, når slike utgifter kan forventes å gi foretaket fremtidige økonomiske fordeler utover eiendelens opprinnelige antatte funksjonsstandard. Større oppgraderings- og ombyggingsprosjekter avskrives over de tilhørende eiendelers utnyttbare levetid. Fortjeneste og tap på avhending fastsettes gjennom å sammenligne salgsbeløpet ved avhending med bokført verdi. Beløpet som fremkommer, inkluderes i driftsresultatet. Eiendeler som skal avhendes, regnskapsføres til den laveste av bokført verdi og virkelig verdi med fratrekk for salgskostnader. Dekomponering av kostpris Selskapet fordeler det beløpet som først ble regnskapsført for en enhet av eiendom, anlegg eller utstyr på eiendelens vesentlige komponenter, og avskriver hver komponent for seg over utnyttbar levetid. Immaterielle eiendeler Goodwill Goodwill blir først satt til overskytende av kostnaden ved virksomhetssammenslutningen utover det overtagende foretakets virkelige verdi på kjøpte netto eiendeler. Etter oppkjøpstidspunktet blir goodwill vurdert til anskaffelseskost minus eventuelle akkumulerte tap ved verdifall eller justeringer fra bruk av netto driftsunderskudd og utsatte skattefordeler som ikke er innregnet for kjøpet. Goodwill testes årlig for verdifall, eventuelt oftere dersom spesielle forhold eller omstendigheter tilsier at det kan ha funnet sted et fall i balanseført verdi. Først blir eventuell anskaffet goodwill allokert til enheter som genererer kontantstrøm og som forventes å nyte godt av synergieffektene av sammenslutningen. Konsernet har for tiden kun én enhet som genererer kontantstrøm. Et eventuelt verdifall fastsettes ved å vurdere det gjenvinnbare beløp fra den kontantstrømgenererende enheten som goodwillen er knyttet til. Dersom det gjenvinnbare beløpet i den kontantstrømgenererende enheten er lavere enn balanseført verdi, innregnes verdifallet. Andre immaterielle eiendeler Utgifter til overtatte patenter, varemerker og lisenser balanseføres og avskrives lineært over utnyttbar levetid. Immaterielle eiendeler verdireguleres ikke. Avskrivningsperiode og -metode for immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid vurderes minst på årlig basis. Verdifall for anleggsmidler Eiendom, anlegg og utstyr og andre anleggsmidler blir vurdert for mulig verdifall når hendelser eller endrede omstendigheter indikerer at eiendelens balanseførte verdi kanskje ikke er gjenvinnbar. For å kunne vurdere verdifallet, blir eiendelene gruppert på det laveste nivå der man finner separate kontantstrømmer som i hovedsak er uavhengige av hverandre. Tap ved verdifall oppstår når eiendelens balanseførte verdi overstiger dens gjenvinnbare beløp. Det gjenvinnbare beløpet er det høyeste av eiendelens netto salgspris og dens bruksverdi. Bruksverdien bestemmes med referanse til de diskonterte fremtidige netto kontantstrømmer som eiendelene ventes å generere. Et tidligere regnskapsført tap ved verdifall vil bare bli reversert hvis det har funnet sted en endring i estimatene som ble brukt til å bestemme det gjenvinnbare beløpet, men ikke til et høyere beløp enn det netto bokførte beløp man ville kommet til dersom det ikke hadde vært regnskapsført tap ved verdifall i tidligere år. Leasingavtaler Leieavtaler for eiendom, anlegg og utstyr på betingelser som i det alt vesentlige overfører risiko og fordeler forbundet med eierskap til konsernet, klassifiseres som finansielle leieavtaler (finansiell leasing). Finansielle leieavtaler balanseføres ved leieavtalens begynnelse til en verdi tilsvarende den laveste av virkelig verdi av den leide eiendelen og nåverdien av minsteleie. Leieinnbetalinger fordeles på finansieringskostnader og reduksjon i leieforpliktelser. Finansieringskostnader føres som finanskostnad i resultatregnskapet. Eiendom, anlegg og utstyr anskaffet gjennom finansielle leieavtaler, avskrives over det korteste av eiendommens utnyttbare levetid og leieavtalens varighet. Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og fordel forbundet med eierskap beholdes av utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Innbetalinger i henhold til operasjonelle leieavtaler med fradrag for eventuelle incentiver mottatt fra utleier, utgiftsføres i resultatregnskapet dersom årlige avdrag varierer. Langsiktige fordringer Andre langsiktige fordringer vurderes til netto nåverdi når de forventede innbetalingene er langsiktige og ikke rentebærende. Byggekontrakter Konsernets virksomhet omfatter hovedsakelig tilvirkning og levering av fartøy og tjenester etter forutgående kontraktsinngåelse med oppdragsgivere. Salgsinntekt relatert til byggekontrakter innregnes etter prosent av ferdigstillelse, primært basert på en sammenligning av omfanget av utført arbeid og prosjektets totale omfang. Fullførelsestrinnet vurderes med referanse til kostnader som er påløpt i forhold til totalt estimerte kostnader. Så snart det kan gis et pålitelig estimat av resultatet av byggekontrakten, skjer innregning av kontraktens inntekt og kostnader i resultatregnskap i proporsjon til graden av fullførelsen. Dersom det ikke kan gis et pålitelig estimat av det endelige utfallet av en kontrakt, skjer innregning bare i den grad påløpte kostnader forventes inndekket. Forventede fremtidige tap på arbeid utført i henhold til inngåtte kontrakter, utgiftsføres og klassifiseres som periodisert kostnad/avsetning under kortsiktig gjeld i balansen. Tap på kontrakter tas fullt ut så snart de er kjent. Innregnede inntekter fra kontrakter omfatter fortjeneste på endringsordre og omtvistede beløp når realisering, slik ledelsen vurderer det, er sannsynlig og rimelige estimater kan utarbeides. Prosjektkostnader omfatter kostnader direkte knyttet til den enkelte kontrakt samt indirekte kostnader som kan henføres gjeldende kontrakt. Opparbeidet prosjektinntekt klassifiseres som driftsinntekt i resultatregnskapet. Fordringer for fartøy under bygging er klassifisert som omløpsmidler i balansen. Forskudd fra kunder motregnes i balansen mot fordringer for fartøy under bygging i den utstrekning forskuddet er medgått til å finansiere beholdninger knyttet til det oppdrag forskuddet gjelder. Mottatte kundeforskudd utover det er som avregnet mot beholdninger, klassifiseres som kortsiktige forpliktelser. Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd inntektsføres til virkelig verdi når det foreligger rimelig sikkerhet for at tilskuddet faktisk vil bli mottatt og at alle vilkår forbundet med tilskuddet er oppfylt. Tilskudd relatert til kapitalkostnader innregnes som en reduksjon av den relaterte eiendelskostnaden som fører til lavere avskrivning over eiendelens utnyttbare levetid. Tilskudd relatert til spesifikke programmer eller prosjekter innregnes som inntekt i perioden der arbeidet relatert til tilskuddet utføres. Konsernet mottok ingen offentlige tilskudd relatert til kapitalkostnader i gjeldende periode. Rentebærende kortsiktige fordringer Rentebærende kortsiktige fordringer bokføres til forventet netto realiserbar verdi. Disse balansene representerer tilbakeholdelser relatert til tidligere leverte fartøy. Et slikt estimert beløp foretas når det foreligger objektive indikasjoner på at konsernet ikke vil kunne få innbetalt fullstendig utestående beløp i henhold til de opprinnelige betingelsene for fordringene. Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter inkluderer kontantbeholdning, bankinnskudd uten oppsigelsesfrist og andre kortsiktige, høylikvide investeringer med opprinnelige forfall kortere enn tre Aker Philadelphia Shipyard årsrapport

14 måneder fra plasseringstidspunktet, og kassakreditt. Aksjekapital Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital. Tilleggskostnader knyttet direkte til utstedelse av nye aksjer eller opsjoner, vises i egenkapitalen som et fradrag etter at skatt er hensyntatt. Hvis et konsernselskap kjøper selskapets aksjer, går det betalte vederlaget, inklusive kostnader direkte forbundet med dette, til fradrag på egenkapitalen. Rentebærende forpliktelser Lån og kreditter førstegangsinnregnes til kost, dvs. virkelig verdi av mottatt vederlag fratrukket direkte henførbare utstedelseskostnader. Etter førstegangsinnregning, måles utestående rentebærende forpliktelser til amortisert kost etter effektiv rente-metoden; og eventuell differanse mellom mottatt beløp (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdi innregnes i resultatregnskapet over låneperioden. Amortisert kost beregnes gjennom å ta hensyn til eventuelle utstedelseskostnader og rabatter eller premie. Gevinst og tap resultatføres som netto gevinst eller tap når forpliktelsene fraregnes eller det foreligger verdifall. Dessuten foretas resultatføringen via amortiseringen. Inntektsskatt Periodeskatt Tilgodehavende og betalbar inntektsskatt utgjør forventet betalbar skatt til skattemyndighetene og eventuelle korrigeringer av betalbar skatt fra tidligere perioder. Beløpet beregnes med utgangspunkt i vedtatte eller i det vesentlige vedtatte skatte satser og skattelover på balansedagen. Utsatt skatt Utsatt skatt avsettes basert på gjeldsmetoden ved å ta hensyn til midlertidige forskjeller på balansedagen mellom balanseført verdi av eiendeler og forpliktelser i den finansielle rapporteringen og skattemessig verdi, unntatt ved førstegangsinnregning av en eiendel eller forpliktelse som ikke påvirker inntekten. Utsatt skattefordel innregnes for alle fradragsberettigede midlertidige forskjeller, fremførbare ubenyttede skattemessige tap og kreditter i den utstrekning det er sannsynlig at et skattemessig overskudd vil være tilgjengelig slik at de fradragsberettigede midlertidige forskjellene og fremførbare og ubenyttede skattemessige tap og kreditter kan benyttes. Den balanseførte verdien av utsatt skattefordel gjennomgås på hver balansedag og reduseres i den utstrekning det ikke lenger er trolig at tilstrekkelig skattemessig overskudd vil være tilgjengelig for å muliggjøre hel eller delvis utnyttelse av eiendelene ved utsatt skatt. Utsatt skatt vurderes på udiskontert basis. Utsatte skattefordeler og -forpliktelser beregnes etter skattesatsene som forventes å gjelde for det året eiendelene realiseres eller forpliktelsene kommer til oppgjør, basert på skattesatser (eller skattelovgivning) som er vedtatt eller i det vesentlige vedtatt på balansedagen. Skattemessige konsekvenser relatert til poster som er innregnet direkte i egenkapitalen, innregnes i egenkapital. Pensjonsforpliktelser Konsernet har innskuddsbaserte pensjonsordninger som dekker medarbeiderne, og der innskuddene betales inn til kvalifiserte pensjonsordninger. Når innskuddene er betalt, gjenstår ingen ytterligere betalingsforpliktelser. Innskudd til ordningen belastet resultatregnskapet i perioden innskuddene er relatert til. Avsetninger En avsetning regnskapsføres når konsernet har en nåværende forpliktelse (juridisk eller implisitt) som resultat av en tidligere hendelse og det er sannsynlig (dvs. mer trolig enn det motsatte) at det vil kreves en innsats av ressurser som innbefatter økonomiske ytelser for å møte forpliktelsen og når det kan gjøres et pålitelig estimat av forpliktelsens størrelse. Avsetninger vurderes ved hver balansedato og justeres for å reflektere oppdatert estimat. Avsetningens størrelse beregnes som nåverdien av de risikojusterte kostnader man forventer vil bli nødvendige for å møte forpliktelsen, idet estimert risikofri rente benyttes som diskonteringsfaktor. Ved diskontering, øker det balanseførte beløpet i hver periode, og innregnes som rentekostnad. Styring av finansiell risiko Gjennom sine aktiviteter eksponeres konsernet for ulike former for finansiell risiko: markedsrisiko (inkludert valutarisiko, virkelig verdi renterisiko og prisrisiko), kredittrisiko og kontantstrømsrenterisiko. Konsernets overordnede program for risikostyring har fokus på uforutsigbarheten i finansmarkedene og søker å minimalisere potensielle uheldige følger for konsernets finansielle resultater. Konsernet benytter finansielle derivater for å sikre seg mot visse typer risikoeksponering. Risikostyring er underlagt policyer godkjent av styret. Styret gir retningslinjer for overordnet styring av finansiell risiko samt prinsipper for spesifikke områder slik som valutarisiko, renterisiko, kredittrisiko, bruk av finansielle derivater og ikke-derivate finansielle instrumenter og plassering av overskuddslikviditet. Kredittrisiko På grunn av konsernets drift, er inntekter og relaterte fordringer vanligvis konsentrert rundt noen få kunder. Per hadde konsernet kun én kunde. Konsernet evaluerer kontinuerlig kredittrisikoen tilknyttet kunder, og styrer denne risikoen ved å kreve innbetaling av kontraktssummen før levering av et fartøy. Renterisiko Konsernet er eksponert mot svingninger i renter for gjeld med flytende rente, relatert til finansiering av bygging. Valutarisiko Konsernet er eksponert mot valutarisiko for kjøp i andre valutaer enn amerikanske dollar, som primært er relatert til materialer, forsyninger og kostnader relatert til utenlandske arbeidere fra Korea, Norge og andre land i Europa. Konsernet har som mål å økonomisk sikre prosent av forventede kjøp i annen valuta for kommende år med finansielle instrumenter. Regnskapsføring av derivater og sikringsaktiviteter Derivater regnskapsføres i balansen til virkelig verdi. Metoden for å innregne resulterende gevinst eller tap, avhenger av hva slags objekt som er sikret. Når en derivatkontrakt inngås, klassifiserer konsernet derivatet enten som sikring av virkelig verdi av regnskapsførte eiendeler eller forpliktelser (virkelig verdi-sikring), eller som sikring av en forventet transaksjon (kontantstrømssikring), eller av en bindende avtale (virkelig verdi-sikring). Endringer i virkelig verdi av derivater som er klassifisert og kvalifiserer som virkelig verdi-sikring og som er meget effektive, både vurdert i forkant og i etterkant, resultatføres sammen med eventuelle endringer i den virkelige verdien av den sikrede eiendel eller forpliktelse som tilskrives den sikrede risiko. Endringer i den virkelige verdi av derivater som er klassifisert og kvalifiserer som kontantstrømsikring og som er meget effektive, både vurdert i forkant og i etterkant, regnskapsføres mot egenkapitalen. AKPS har for tiden ingen derivate instrumenter som kvalifiserer for sikringsbokføring under IFRS. Endringer i virkelig verdi av derivater som ikke kvalifiserer for sikringsbokføring i henhold til IFRS, innregnes umiddelbart i resultatregnskapet. I henhold til selskapets policy for risikostyring har selskapet ikke kjøpt eller utstedt finansielle instrumenter for handelsformål. Instrumenter som ikke kvalifiserer for sikringsbokføring er bokført som instrumenter for handelsformål. Estimater for virkelig verdi av valutakontrakter blir innhentet fra en uavhengig tredjepart. Det opplyses om virkelig verdi på derivate langsiktige finansielle forpliktelser i note 25 om finansielle instrumenter. Transaksjoner med nærstående parter Alle transaksjoner, avtaler og forretningsforhold med nærstående parter foretas etter armlengdes prinsippet på alminnelige markedsmessige vilkår, med unntak av kontrakter for bygging av skip før salget fra AKASA, som blir omtalt i note 28. Segmentrapportering Konsernet hadde kun ett virksomhetssegment, som er å bygge fartøyer for det amerikanske Jones Act-markedet. Utbytte Utbytte føres i regnskapet i den rapporteringsperioden det ble godkjent av konsernets aksje eiere. AKPS skal ikke betale utbytte for perioden. Grunnleggende og utvannet resultat per aksje Beregningen av resultat per aksje er basert på resultat henførbart til ordinære aksjer ved bruk av vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer i perioden, etter fradrag av gjennomsnittlig antall egne aksjer i perioden. Beregningen av utvannet resultat per aksje samsvarer med beregningen av ordinært resultat per aksje, men gir samtidig virkning for alle utvannede potensielle ordinære aksjer utestående i perioden. Konsernet har for tiden ingen potensielle utvannende aksjer utestående. Hendelser etter balansedagen Det skilles mellom hendelser, både gunstige og ugunstige, som gir ny informasjon om forhold som eksisterte på balansedagen (justerende hendelser) og de som gir informasjon om forhold som har oppstått etter balansedagen (ikke-justerende hendelser). Regnskapene justeres kun med førstnevnte hendelser (selv om det er opplysningsplikt også for sistnevnte hendelser). Nylig utgitte regnskapsstandarder og uttalelser AKPS har ikke implementert følgende IFRS-stan- 14 Aker Philadelphia Shipyard årsrapport 2007

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Våre resultater. Våre resultater. American Shipping Company årsrapport 2008

Våre resultater. Våre resultater. American Shipping Company årsrapport 2008 Årsrapport Våre resultater 2 American Shipping Company årsrapport 2008 Innhold 4 Styrets beretning 8 : 8 Konsernresultatregnskap 9 Konsernbalanse per 31. desember 10 Endringer i egenkapitalen 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Hovedpunkter 1. kvartal

Hovedpunkter 1. kvartal Hovedpunkter 1. kvartal Nordlys over Melkøya (Snøhvit) Fortsatt resultatvekst: Resultat per aksje økte med 2 % EBITDA økte med 32 % Rekordhøy ordrereserve på 62,8 milliarder kroner Fortsatt sterkt marked

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.01.2014-31.12.2014 Styrets årsberetning 2014 Selskapet driver med investering i eiendom og utleie av eiendom og tilbyr formidling av utleie på vegne av andre utleiere.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Årsrapport Aker Philadelphia Shipyard ASA www.akerphiladelphia.com

Årsrapport Aker Philadelphia Shipyard ASA www.akerphiladelphia.com Årsrapport Innovasjon gjennom generasjoner Aker Philadelphia Shipyard er et Aker-selskap. Sammen deler Akerselskapene felles verdier, og står for lange tradisjoner og aktiv industriutvikling. Navnet Aker

Detaljer