Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteinnkalling"

Transkript

1 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteinnkalling Utvalg: Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: Tid: 10:00 Det innkalles til årsmøte i interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2. Den som stiller i møte som kommunens representant må ha med seg vedlagte fullmakt i utfylt stand. Vedlagt innkallingen ligger også en liste over kontaktpersonene som er meldt inn fra kommunene. Forslag til årsmøte sendes sekretariatet senest 11. mai. Forfall meldes sekretariatet, av hensyn til bestilling senest 18. mai. Sekretariatet: kontakt Anita Eidsvold Grønli, tlf eller pr. e-post til Etter det formelle møtet vil bli det gitt en orientering om aktuelle saker, samt arbeidet med beredskapsplanen. Nordbyhagen, 13. april 2015 Jan Gaute Bjerke (sign.) Adm. leder Side1

2 Side2

3 Saksnr. PS 15/1 Innhold Konstituering av møtet PS 15/2 IUA - årsberetning og årsregnskap 2014 PS 15/3 Handlingsplan PS 15/4 IUA - budsjett 2016 PS 15/5 IUA - Valg av representanter til beredskapsstyret 2015 PS 15/6 Eventuelt Ev. senere innkomne saker Side3

4 Side4

5 PS15/1Konstitueringavmøtet/ Side5

6 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Saksframlegg Arkivkode/-sak: / 2015/198-1 Saksbehandler: Anita Eidsvold Grønli IUA - årsberetning og årsregnskap 2014 Sekretariatet tilrår beredskapsstyret å fatte følgende vedtak: Årsberetning samt årsregnskap for 2014 legges fram for årsmøte i IUA med anbefaling av at regnskapet godkjennes. Saksprotokoll i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region Behandling: Se vedtak. Vedtak: Med forbehold om revisors godkjenning legges årsberetning samt årsregnskap for 2014 fram for årsmøte i IUA med anbefaling av at årsberetning og årsregnskap 2014 godkjennes. Vedlegg: Årsberetning for 2014 Årsregnskap med noter for 2014 Saksutredning Årsberetningen og årsregnskapet samt revisjonsberetningen (dersom den er mottatt) gjennomgås i møtet. Nordbyhagen, Side6

7 Jan Gaute Bjerke brann- og redningssjef Side7

8 Årsmelding 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region Bildet fra øvelse Oljesøl i Øyeren naturreservat. Side8

9 Innledning IUA region 2 dekker kommunene Aurskog-Høland, Eidskog, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Grue, Hurdal, Kongsvinger, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Nord-Odal, Rælingen, Skedsmo, Sør-Odal, Sørum, Ullensaker og Åsnes. IUA region 2 skal på vegne av deltakerkommunene ha ansvar for å ivareta kommunens beredskapsplikter mot akutt forurensing i henhold til forurensingslovens 44, 2. ledd. Utvalget skal iverksette nødvendige tiltak når en beredskapssituasjon inntreffer. Utvalget skal planlegge og samordne beredskapssamarbeidet, herunder foreta vurdering av behov for opplæring av personell og anskaffelse av utstyr. Videre planlegge og gjennomføre øvelser, samt evaluere aksjoner. IUA er registrert som virksomhet i foretaksregisteret. Nøkkeltall Driftsinntekter ( ,-) ( ,-) ( ,-) Driftsutgifter , , ,- Brutto driftsresultat , , ,- Netto driftsresultat (25.525,-) (33.069,-) ,- Regnskapsmessig resultat (25.525,-) (33.069,-) ,- ~ 1 ~ Side9

10 Beredskapsutvalgsmøter Beredskapsstyret har avholdt 4 møter i 2014,Det er behandlet 16 beslutningssaker og 12 orienteringssaker. Utvalget har siden årsmøtet i mai 2014 hatt følgende valgte medlemmer: Medlem: Periode: Varamedlem: Periode: John Arne Karlsen Steinar Saugnes Tommy Byenstuen Ivar Husås Per Ivar Bekk Egil Leikåsen Tom Riise Jan Arne Quille I tillegg har styret hatt følgende medlemmer fra vertsbrannvesenet: Brann- og redningssjef Jan Gaute Bjerke, NRBR, med varabrannsjef Arild Baarlid som vara. Arild Baarlid har også deltatt i utvalget som faglig rådgiver, men uten stemmerett. Deltakere fra politiet: Romerike politidistrikt har vært representert ved Svenn Kjetil Ryen. Hedmark politidistrikt har vært representert Knut Erik Amundsen. Deltaker fra sivilforsvaret (uten stemmerett) har vært Trond Åsheim. Styret valgte Jan Gaute Bjerke som leder. ~ 2 ~ Side10

11 Årsmøte Årsmøtet 2014 ble avholdt på Milepelen vertshus i Nord-Odal. Som årsmøte ikke valgte ny valgkomite, gjelder fortsatt følgende valgkomite: Leder: Arild Baarlid, NRBR Medlem: Stian Amundsen, ØRB Vara: Knut Erik Amundsen, Hedmark PD. Kontakt med kommunene Beredskapsstyret har i 2014 hatt fokus på hvilken påvirkning sammenslåingen til større brann- og redningsvesen har for beredskapen i IUA region2s kommuner. Beredskapsstyret vil anbefale hver kommune å oppnevne en kontaktperson til IUAs årsmøte som ikke er tilknyttet brannvesenet, gjerne en med ansvar for kommunens miljøberedskap. I den anledning inviterte vi eierkommunene til et informasjonsmøte som ble avholdt 4. desember på Olavsgaard hotell på Skjetten. Kun 9 av de 19 kommunene møtte. Det ble i møtet ytret ønske om at dette møtet bør avholdes som en fast årlig aktivitet. Innkjøp av utstyr Det ble i 2014 foretatt innkjøp i henhold til vedtatt plan: ~ 3 ~ Side11

12 Kjemikaliedrakter til depotbrannvesen Lukket flexitank Oppgradering og modernisering av Kjemikaliecontainer Lenser og torv I tillegg ble det etterfylt med torv til det enkelte brannvesen etter behov. Materialutvalget har bestått av Knut Findalen, Arnfinn Strømstad og Stian Amundsen. Fremskutt beredskapslager Beredskapsstyret videreførte i 2014 sin avtale med Green Consept Agency AS om tilgang til fremskutt lager i Elvegata i Lillestrøm. Her forefinnes en del materiell og utstyr til bruk ved hendelser innen akutt forurensning. Noen lokale aksjoner: Følgende hendelser har vært drøftet i beredskapsstyrets møter : Nord-Odal kommune, 500 liter parafin rent ut i grunnen utenfor bolighus Aurskog/Høland: Lekkasje fra drivstofftank fra traktor. Ca. 200 liter lekket ut : Nes, Det har rent ut ca liter fyringsolje, mye har gått rett i sluk med utslipp i bekk rett i nærheten. Spredningen ble stoppet med absorberende slanger i bekken : Lørenskog kommune; diesellekkasje i bilverksted, hendelsen ble eskalert ned etter hvert. ~ 4 ~ Side12

13 Hos 110-sentralene er følgende hendelser registrert: 110 Elverum Romerike Kjemikalieulykke 1 0 Akutt forurensning Bensin/diesel/lekkasje 2 * Ubetydelig utslipp Akutt forurensning 3 7 Sum hendelser 6 7 Sum hendelser *Disse hendelsene er lagt under akutt forurensning fra Kurs/øvelser Det har vært gjennomført mange øvelser i 2014, og etterslepet er nå tatt igjen ved at det den ble gjennomførte farlig gods i vassdrag i regi av Øvre Romerike brann og redning IKS. Dette var en øvelse som skulle vært gjennomført i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS avholdt øvelse med tema oljeutslipp i vernet område på Øyeren den 30. september, mens Øvre Romerike brann og redning IKS den gjennomførte øvelse farlig gods på vei på øvre del av Romerike. ~ 5 ~ Side13

14 Bildet er fra øvelsen farlig gods på vei i regi av ØRBR Organisering av stab ved hendelser NRBRs beredskapsplan benyttes når stab settes ved større aksjoner, mens lokalt brannvesen/brannsjef kalles inn etter behov. Det har vært gjennomført stabsøvelser også i Den 14. oktober hadde IUA en øvelse i regi av Kystverket, der NRBRs stab ble øvet, mens ingen av de andre brannsjefene hadde anledning til å delta. ~ 6 ~ Side14

15 Kontakt med Kystverket IUA deltok på det årlige seminaret, der NRBR var representert i den faglige delen ved Arild Baarlid, mens sekretariatet var representert ved Anita E. Grønli i økonomidelen av seminaret. Sekretariatet Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS har også i denne perioden ivaretatt sekretariatsansvaret. Sekretariatet har i tillegg til de faste oppgavene, i 2014 hatt sitt hovedfokus på innføring av det elektroniske regnskapssystemet Agresso. Sekretariatet la i løpet av året ned 147 timer inkl. regnskapsførsel. ~ 7 ~ Side15

16 Nordbyhagen, 16. februar 2015 John Arne Karlsen, Eidsvoll (sign.) Jan Gaute Bjerke, NRBR (sign.) Tommy Byenstuen, GRIB (sign.) Tom Riise, ØRBR (sign.) Per Ivar Bekk, GBI (sign.) Svenn Kjetil Ryen Romerike politidistrikt (sign.) Knut Erik Amundsen Hedmark politidistrikt (sign.) ~ 8 ~ Side16

17 Regnskap 2014 med noter Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 1 Side17

18 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP TEKST Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i komm. produksjon Kjøp som erstatter egen produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter (290,790,690) Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på lån Sum ekstrerne finansinntekter Finansutgifter Renteutg., provisjon, andre finansutg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivning Nettodriftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av budne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Side18

19 Overført til investeringsregnskap Dekning av tidligere års Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til budne fond Avsetning til likviditetsreserve Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk / - mindreforbruk Side19

20 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSEREGNSKAP Noter EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Premieavvik Aksjer og andeler Kortsiktige fordringer Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro og bankinnskudd SUM EIENDELER (A+B) EGENKAPITAL Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investringsfond Regnskapsmessig merforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk ,2 Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskap Likviditetsreserve Kapitalkonto GJELD Langsiktig gjeld 0 0 Pensjonsforpliktelser AGA av netto pensjonsforpliktelse Sertifikatlån Andre lån Kortsiktig lån Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C+D) MEMORIAKONTI Memoriakonto Ubrukte lånemidler 0 Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene 0 Nordbyhagen, 30. januar 2015 Jan Gaute Bjerke leder 4 Side20

21 NOTE nr. 13: Anleggsmidler Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Anskaffelseskost ,27 Akkumulerte avskrivninger Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret* Avskrivninger i regnskapsåret Nedskrivninger , ,00 Reverserte nedskrivninger Bokført verdi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Varmesøkende kameraer, avskrivningstid 10 år. 5 år gjenstår. 5 Side21

22 NOTE nr. 14: Interkommunalt samarbeid,iua region 2 IUA region 2 Driftsbidrag fra: Utgifter Inntekter Aurskog-Høland kommune ,00 Eidskog kommune ,00 Fet kommune ,00 Glåmdal brannvesen IKS (rpresenterer Grue og Kongsvinger kommuner) ,00 Lørenskog kommune ,00 Nittedal kommune ,00 Nord-Odal kommune ,00 Rælingen kommune ,00 Skedsmo kommune ,00 Sør-Odal kommune ,00 Sørum kommune ,00 Øvre Romerike brann og rednings IKS (representerer Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal; Nannestad, Nes, Sørum, Ullensaker kommuner) ,00 Åsenes kommune ,00 Resultat av overføringer ,00 Deltakende kommuner betaler kr. 2,- pr. innbygger. IUA region 2 er utelukkende finansiert av tilskudd fra deltakende kommuner. 6 Side22

23 NOTE nr. 15: Kapitalkonto KAPITALKONTO Balanse Balanse (underskudd i kapital) (kapital) Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: ,00 Salg av fast eiendom og anlegg 0,00 Aktivering av fast eiendom og anlegg 0,00 Nedskrivninger fast eiendom 0,00 Oppskriving av fast eiendom 0,00 Avskriving av fast eiendom og anlegg ,00 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Aktivering av utstyr, maskiner og 0,00 transportmidler 0,00 Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Oppskriving av utstyr, maskiner og 0,00 transportmidler 0,00 Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 Kjøp av aksjer og andeler 0,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 Oppskrivning av aksjer og andeler 0,00 Nedskrivning av aksjer og andeler 0,00 Utlån formidlings/startlån 0,00 Avdrag på formidlings/startlån 0,00 Utlån sosial lån 0,00 Avdrag på sosial lån 0,00 Utlån egne midler 0,00 Avdrag på utlånte egne midler 0,00 Avskrivning sosial utlån 0,00 Oppskriving utlån 0,00 Avskrevet andre utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån 0,00 Bruk av midler fra eksterne lån 0,00 Urealisert kursgevinst utenlandslån 0,00 Urealisert kurstap utenlandslån 0,00 UB Pensjonsmidler (netto) 0,00 UB Pensjonsforpliktelse (netto) 0,00 Estimatavvik pensjonmidler 0,00 Aga pensjonsforpliktelse 0,00 Reversing nedskriving av fast eiendom 0,00 Estimatavvik pensjonforpliktelse 0,00 Reversing nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 0, Balanse Balanse Kapitalkonto (underskudd i kapital) Avstemming ,00 Differanse 0,00 NOTE nr. 16: Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond KOSTRA-art Regnskap 2014 Regnskap 2013 SUM(530:550) Avsetninger til fond , ,50 Bruk av avsetninger SUM(930:958) , ,01 Til avsetning senere år 980 0,00 0,00 Netto avsetninger , ,49 7 Side23

24 NOTE nr. 19: Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskap 2014 Regnskap 2013 SUM(600:670; Inntekter driftsdel (kontoklasse 3) 700:780;800:89 5) , ,34 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 4) SUM(600:670; 700:770;800:89 5) 0,00 0,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(900:929) -568,30-734,68 Sum anskaffelse av midler S , ,02 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 3) Utgifter investeringsdel SUM(010:285;3 00:480) , ,40 SUM(010:285;3 00:480) ,00 0,00 (kontoklasse 4) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529) 0,00 Sum anvendelse av midler , ,40 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,62 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 5.91(Rt) (Rt-1) 0,00 0,00 Endring i arbeidskapital V , ,62 8 Side24

25 NOTE nr. 19: Endring i arbeidskapital Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto Regnskap 2014 Regnskap 2013 Omløpsmidler 5.1 Endring kortsiktige fordringer , ,84 Endring aksjer og andeler ,00 0,00 Premieavvik ,00 0,00 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner ,00 0,00 Endring betalingsmidler , ,63 Endring omløpsmidler , ,21 Kortsiktig gjeld 5.3 Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,59 Endring arbeidskapital , ,62 9 Side25

26 Kretsløp 1 - Arbeidskapitalen Kapittel Balansen Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital i balansen Endring memoriakonto for ubrukte lånemidler (+/-) Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet Driftsregnskapet 2014 Investeringsregnskapet 2014 Art Beløp Art Beløp + Sum inntekter + Sum inntekter Sum utgifter - Sum utgifter , , Avskrivninger Ekst. finans- innt./-transer + Eksterne finans. transer , 909, 920, , 911, 920, 921, Ekst. finans- utg./-transer - Eksterne finans. transer 500, 501, 509, 510, 511, 520, , 511, 520, 521, Sum Sum/differanse Sum/differanse Avstemming mellom regnsk apsdelene Differanse Beløp Side26

27 Kretsløp 2 - Egenkapitalen Differanse Kapittel Balansen Endring 2.5 Egenkapital Kapitalkonto Driftsregnskapet 2014 Investeringsregnskapet 2014 Sum Art Beløp Art Beløp - Sum bruk av avsetninger, 930: Bruk av tidligere års udisponert, årets underskudd, Bruk av disposisjonsfond, Bruk av ubundne investeringsfond, Bruk av bundne driftssfond, Bruk av bundne investeringsfond, Udekket i år, Sum avsetninger, 530: Inndekking av tidligere års udekket, årets overskudd, Avsetning til ubundne investeringsfond, Overføring til invest. regnskapet, Avsetning til bundne investeringsfond, Udisponert i år, Sum/differanse Sum/differanse Avstemming mellom regnskapsdelene Differanse Beløp -1 Kretsløp 3 - Anleggsmidler og langsiktig gjeld Kapittel Balansen Endring Differanse 2.2 Anleggsmidler (+ v/økning) Langsiktig gjeld (- v/økning) Memoriakonto for ubruke / lånemidler (+ økning / - reduksjon) 0 Sum endring i balansen (beregnet endring kapitalkonto) Kapittel Balansen Endring Kapitalkonto Avstemming mellom regnsk apsdelene Differanse Beløp 0 11 Side27

28 RRIROMERIKE REVISJONIKS Årsmøtet i Beredskapsutvalget mot akutt forurensning region 2 alks N-k)6.k I9tUc REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for det interkommunale samarbeidet Beredskapsutvalg mot akutt forurensning region 2, som består av balanse per 31.desember 2014, driftsregnskap i i balanse, avsluttet per denne datoen, og noteopplysninger. Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper1 og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fy1keskommuner 1 tredje ledd. Romerike revisjon IKS Telefon: Org. no: Ringveien 4, 2050 Jessheim Kontonummer: Side28

29 ROMERIKE REVISJONIKS Konklusjon om årsregnskapet Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Beredskapsutvalget mot akutt forurensning region 2 per 31. desember 2014, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper2 og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Uttalelser om øvrige forhold Konklusjon budsjett Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. ssheirn 9 ar 015 Kris aus th oppdragsansvarlig revisor 2 Jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner 1 tredje ledd. revisjon IKS Telefon: Org. no: Ringveien 4, 2050 Jessheim Kontonummer: Side29

30 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Saksframlegg Arkivkode/-sak: / 2015/198-4 Saksbehandler: Jan Gaute Bjerke Saksnr. Utvalg Møtedato 15/4 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region /3 Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region Handlingsplan Sekretariatet tilrår beredskapsstyret å fatte følgende vedtak: Beredskapsstyret oversender handlingsplanen for til årsmøte for endelig godkjenning. Saksprotokoll i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region Behandling: Det kom innspill på at tema for årlige øvelser rullerer mellom type øvelser de forskjellige depotbrannvesen arrangerer, dette korrigeres i planen, som godkjennes av beredskapsstyret før den oversendes årsmøte. Se vedtak. Vedtak: Beredskapsstyret oversender handlingsplanen for til årsmøte for endelig godkjenning. Vedlegg: Handlingsplan Saksutredning Sekretariatet v/adm. leder har revidert handlingsplanen for Etter at denne er gjennomgått og bearbeidet av beredskapsstyret legges den fra for årsmøte for endelig godkjenning. Nordbyhagen, Side30

31 Jan Gaute Bjerke brann- og redningssjef Side31

32 Handlingsplan IUA REGION Administrative oppgaver Nr. Aktivitet Oppdatering beredskapsplan Årlig rullering Årlig øvelser Øvelse oljevern, nordre område Årstid: vår/sommer Ansvarlig: Øvre Øvelse oljevern, søndre område Årstid: høst Ansvarlig: NRBR Øvelse farlig gods ulykke, vei/jernbane, østre område Ansvarlig: GBI Øvelse farlig gods ulykke, vei/jernbane, nordre område Ansvarlig: Øvre Øvelse industriutslipp, søndre område Ansvarlig: NRBR Side32

33 3. IUA mot 2020 Kartlegge kompetansebehov samt utstyrsbehov 10 Ansvar: Arbeidsgruppe 4. Fagkurs kjemikalievern lokalt Kongsvinger Varighet: 4 timer Arrangør: NRBR 5. Fagkurs kjemikalievern vertsbrannvesen Inklusive kurs i gassmåling (LNG/LPG) Varighet: 7 timer Arrangør: NRBR (forutsetter nok deltakere) 6. Eksterne kurs, kompetansehevingstiltak Kompetansehevingstiltak Lokale øvelser NRBR besøker alle brannstasjoner i regionen, og har et kort teorisk opplegg, samt visning av kjem.container Årlig IUA-seminar Regionen sender minst 2 representanter (Kystverket dekker 1 repr., IUA dekker reise for 1 repr.) Side33

34 9. IUA-øvelse Stabsøvelse Forbruksmateriell Torv/andre absorbsjonsmidler til lokale depoter Diverse Beredskapslager, avtale Årlig vedlikehold/utskifting av utstyr til depotene Utskifting av gassverndrakter (3 stk. pr. år) men akutt behov kan oppstå. Tilskudd til depot-brannvesnenen for drift av utstyrshenger Vedlikehold generelt Samlet driftsutgifter pr. år (oppgitt i hele tusen kr.) Innkjøp av utstyr - driftsbudsjett Lukkede flexitanker, 1 stk Vebasto varmer, 2 stk IR-kameraer (3 stk.) 300 Samlet driftsutgifter pr. år (oppgitt i hele tusen kr.) JGB Side34

35 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Saksframlegg Arkivkode/-sak: / 2015/198-3 Saksbehandler: Anita Eidsvold Grønli IUA - budsjett 2016 Sekretariatet tilrår beredskapsstyret å fatte følgende vedtak: Beredskapsstyret anbefaler årsmøte å vedta budsjettet for Saksprotokoll i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region Behandling: Se vedtak. Vedtak: Beredskapsstyret anbefaler årsmøte å vedta budsjettet for Saksutredning Sekretariatet ber beredskapsstyret gjennomgå budsjettforslaget for 2016, som er basert på handlingsplanen, i møte. Nordbyhagen, Jan Gaute Bjerke brann- og redningssjef Side35

36 IUA region 2 Budsjett 2016 Inntutg Konto Konto(T) Regnskap 2014 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett Kontormateriell 0, , ,00 0, Andre utgifter bespsining , , , , Personell/verneutstyr , , , , Forbruksmateriell , , , , Beredskapslager , , , , Matr. til vedlikehold av materiell , , , , Bankomkostn./gebyrer 2 069, , , , Informasjon 0, , , , Undervisning/instruksjon 0, , ,00 0, Utgiftsdekning kurs 3 619, ,00 0,00 0, Konferanser/seminar , ,00 0, , Øvelser , , , , Reise- og diettgodtgjørelser 0, , , , Ikke oppg.pliktig utg./godtgj. reise 0,00 0, , , Drift containerbil/tilhengere , , , , Forsikringer/avgifter/egenandeler 0, , , , Andre instrumenter/verneutstyr 5 204, , , , Andre redskaper og verktøy , , , , Vedlikehold utstyr , , , , Konsulenttjenester ,00 0,00 0,00 0, Kjøp av adm. tjenester/sekretariat , , , , Revisjonshonorar 5 000, , , , Betalt mva. komp.ordn ,29 0,00 0,00 0, Avskr. inventar og utstyr , , , , , , , , Andre inntekter (u/mva) ,00 0,00 0,00 0, Komp for moms påløpt i driftsregnsk ,29 0,00 0,00 0, Driftsandel kommuner , , , , Renteinntekter -568, , , , Bruk av disposisjonsfond , , , , Motpost avskrivninger , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side36

37 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Saksframlegg Arkivkode/-sak: / 2015/198-2 Saksbehandler: Anita Eidsvold Grønli Valg av representanter til beredskapsstyret 2015 Sekretariatet tilrår beredskapsstyret å ta valgkomiteens innstilling til etterretning. Saken legges fram for årsmøtet. Saksprotokoll i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region Behandling: Se vedtak. Vedtak: Valgkomiteens innstilling legges fram for årsmøtet. Beredskapsstyret Alle personer som er på valg neste periode er forespurt og sagt ja. Det samme gjelder de som erstatter medlemmer som slutter. Beredskapsstyret vil da ha en slik sammensetning (de med uthevet skrift er på valg): Medlem: Periode Varamedlem: Periode: John Arne Karlsen Steinar Saugnes Tommy Byenstuen Ivar Husås Per Ivar Bekk Egil Leikåsen Jan Arne Quille Per Kristian Kneppe Beredskapsstyret foreslår ny valgkomite, en fra hvert depotbrannvesen/distrikt. ØRB og GBI melder sin kandidat til sekretariatet før årsmøte. Kandidat fra NRBR: Arild Baarlid. Vedlegg: valgkomiteens innstilling Side37

38 Saksutredning Årsmøtet 2014 oppnevnte ikke ny valgkomite, og valgkomiteen fra 2014 har dermed fått i oppdrag å komme med et forslag til styre også for Valgkomiteens innstilling følger som vedlegg. Nordbyhagen, Jan Gaute Bjerke brann- og redningssjef Side38

39 IUA region 2 Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer på valg samt erstatninger etter personer som har sluttet. Har også endret slik at vara er inne i samme periode som den de er vara for. Medlem ikke valg. Tommy Byenstuen Tom Riise sluttet i NRBR 6. mars 2015 erstattes av vara Jan Arne Quille ut perioden. Varamedlem: Ivar Husås for Tommy Byenstuen Per Kristian Kneppe for Jan Arne Quille Medlem: på valg Per Ivar Bekk John Arne Karlsen Varamedlem: Eigil Leikåsen for Per Ivar Bekk Steinar Saugnes for John Arne Karlsen Alle personer som er på valg neste periode er forespurt og sagt ja. Det samme gjelder de som erstatter medlemmer som slutter. Nordbyhagen, Arild Baarlid Sign. Side39

40 PS15/6Eventuelt/ Side40

SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201

SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201 VESTFOLD KOMMUNEREVISJON SAKSFRAMLEGG MØTEBOK STYRER/RÅD/UTVALG SAKSNR. MØTEDATO Styret 6/2011 15.04.2011 SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201 I _61z4 Daglig leders innstilling til styret

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteinnkalling Utvalg: Representantskapet Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon Dato: 30.04.2015 Tid: 16:00 Forfall meldes til sentralbordet, tlf. 67

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2012

Årsberetning NRBR IKS 2012 Årsberetning NRBR IKS 212 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 11.06.2015 Tid: Fortløpende etter NFO Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Lillesand kommune.... -I

Lillesand kommune.... -I Lillesand kommune I.... -I Innholdsfortegnelse skommentar Revisjonsberetning Hovedoversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap Anskaffelse / anvendelse av midler Balanseregnskap Økonomiske oversikter

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUE DAL middelalderdalen ETTERUTSENDELSE AV SAKER TIL FORMANNSKAPSMØTE 10.06.13:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUE DAL middelalderdalen ETTERUTSENDELSE AV SAKER TIL FORMANNSKAPSMØTE 10.06.13: dl Nore og Uvdal kommune NUE DAL middelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Møtested: 33-41 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 15:30 OBS, merk klokkeslettet. TiDLIGERE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 KOMMUNESTYRE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

Årsregnskap. Foto: Dag Jenssen. www.telemark.no

Årsregnskap. Foto: Dag Jenssen. www.telemark.no Årsregnskap 2013 Foto: Dag Jenssen www.telemark.no INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2013 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter 12 Del 3 Revisjonsmelding 22 Del 4 Investeringsregnskap 25 Del

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater A/S

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater A/S Fylkesordfører Terje Riis-Johansen Telemark fylkeskommune Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Vestfold fylkeskommune Ordfører Hedda Foss Five Skien kommune Kopi til: styremedlemmer og varamedlemmer i Telemark

Detaljer

Møteinnkalling. PS 12/14 Årsberetning og regnskap Vebjørn Oddens gavefond 2013 PS 13/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nore og Uvdal 2013

Møteinnkalling. PS 12/14 Årsberetning og regnskap Vebjørn Oddens gavefond 2013 PS 13/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nore og Uvdal 2013 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 12-13 Utvalg: Hovedutvalget for livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 1.4.214 Tidspunkt: 14: Informasjon: Orientering om Uvdal skole v/lars Granhaug

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Til andelseierne i Stenbråtlia borettslag

Til andelseierne i Stenbråtlia borettslag 1 Stenbråtlia borettslag Til andelseierne i Stenbråtlia borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i SørTrøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 14/53 Møtedato/tid: 27.3.214, kl. 12: Møtested: Statens hus, møterom Hitra/Frøya, 4. et. Møtedeltakere: Siri Holm Lønseth, leder Eivind

Detaljer

Borettsiaget Skredbakka

Borettsiaget Skredbakka Borettsiaget Skredbakka Innkalling til generalforsamling mandag 26. mars 2012 kl. 18:00 på Sunde sykehjem Forretningsfører: Stavanger Boligbyggelag Løkkeveien 51 4008 Stavanger telefon 51 84 95 00 www.stavancier-boliabvaaelaa.no

Detaljer