Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteinnkalling"

Transkript

1 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteinnkalling Utvalg: Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: Tid: 10:00 Det innkalles til årsmøte i interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2. Den som stiller i møte som kommunens representant må ha med seg vedlagte fullmakt i utfylt stand. Vedlagt innkallingen ligger også en liste over kontaktpersonene som er meldt inn fra kommunene. Forslag til årsmøte sendes sekretariatet senest 11. mai. Forfall meldes sekretariatet, av hensyn til bestilling senest 18. mai. Sekretariatet: kontakt Anita Eidsvold Grønli, tlf eller pr. e-post til Etter det formelle møtet vil bli det gitt en orientering om aktuelle saker, samt arbeidet med beredskapsplanen. Nordbyhagen, 13. april 2015 Jan Gaute Bjerke (sign.) Adm. leder Side1

2 Side2

3 Saksnr. PS 15/1 Innhold Konstituering av møtet PS 15/2 IUA - årsberetning og årsregnskap 2014 PS 15/3 Handlingsplan PS 15/4 IUA - budsjett 2016 PS 15/5 IUA - Valg av representanter til beredskapsstyret 2015 PS 15/6 Eventuelt Ev. senere innkomne saker Side3

4 Side4

5 PS15/1Konstitueringavmøtet/ Side5

6 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Saksframlegg Arkivkode/-sak: / 2015/198-1 Saksbehandler: Anita Eidsvold Grønli IUA - årsberetning og årsregnskap 2014 Sekretariatet tilrår beredskapsstyret å fatte følgende vedtak: Årsberetning samt årsregnskap for 2014 legges fram for årsmøte i IUA med anbefaling av at regnskapet godkjennes. Saksprotokoll i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region Behandling: Se vedtak. Vedtak: Med forbehold om revisors godkjenning legges årsberetning samt årsregnskap for 2014 fram for årsmøte i IUA med anbefaling av at årsberetning og årsregnskap 2014 godkjennes. Vedlegg: Årsberetning for 2014 Årsregnskap med noter for 2014 Saksutredning Årsberetningen og årsregnskapet samt revisjonsberetningen (dersom den er mottatt) gjennomgås i møtet. Nordbyhagen, Side6

7 Jan Gaute Bjerke brann- og redningssjef Side7

8 Årsmelding 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region Bildet fra øvelse Oljesøl i Øyeren naturreservat. Side8

9 Innledning IUA region 2 dekker kommunene Aurskog-Høland, Eidskog, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, Grue, Hurdal, Kongsvinger, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Nord-Odal, Rælingen, Skedsmo, Sør-Odal, Sørum, Ullensaker og Åsnes. IUA region 2 skal på vegne av deltakerkommunene ha ansvar for å ivareta kommunens beredskapsplikter mot akutt forurensing i henhold til forurensingslovens 44, 2. ledd. Utvalget skal iverksette nødvendige tiltak når en beredskapssituasjon inntreffer. Utvalget skal planlegge og samordne beredskapssamarbeidet, herunder foreta vurdering av behov for opplæring av personell og anskaffelse av utstyr. Videre planlegge og gjennomføre øvelser, samt evaluere aksjoner. IUA er registrert som virksomhet i foretaksregisteret. Nøkkeltall Driftsinntekter ( ,-) ( ,-) ( ,-) Driftsutgifter , , ,- Brutto driftsresultat , , ,- Netto driftsresultat (25.525,-) (33.069,-) ,- Regnskapsmessig resultat (25.525,-) (33.069,-) ,- ~ 1 ~ Side9

10 Beredskapsutvalgsmøter Beredskapsstyret har avholdt 4 møter i 2014,Det er behandlet 16 beslutningssaker og 12 orienteringssaker. Utvalget har siden årsmøtet i mai 2014 hatt følgende valgte medlemmer: Medlem: Periode: Varamedlem: Periode: John Arne Karlsen Steinar Saugnes Tommy Byenstuen Ivar Husås Per Ivar Bekk Egil Leikåsen Tom Riise Jan Arne Quille I tillegg har styret hatt følgende medlemmer fra vertsbrannvesenet: Brann- og redningssjef Jan Gaute Bjerke, NRBR, med varabrannsjef Arild Baarlid som vara. Arild Baarlid har også deltatt i utvalget som faglig rådgiver, men uten stemmerett. Deltakere fra politiet: Romerike politidistrikt har vært representert ved Svenn Kjetil Ryen. Hedmark politidistrikt har vært representert Knut Erik Amundsen. Deltaker fra sivilforsvaret (uten stemmerett) har vært Trond Åsheim. Styret valgte Jan Gaute Bjerke som leder. ~ 2 ~ Side10

11 Årsmøte Årsmøtet 2014 ble avholdt på Milepelen vertshus i Nord-Odal. Som årsmøte ikke valgte ny valgkomite, gjelder fortsatt følgende valgkomite: Leder: Arild Baarlid, NRBR Medlem: Stian Amundsen, ØRB Vara: Knut Erik Amundsen, Hedmark PD. Kontakt med kommunene Beredskapsstyret har i 2014 hatt fokus på hvilken påvirkning sammenslåingen til større brann- og redningsvesen har for beredskapen i IUA region2s kommuner. Beredskapsstyret vil anbefale hver kommune å oppnevne en kontaktperson til IUAs årsmøte som ikke er tilknyttet brannvesenet, gjerne en med ansvar for kommunens miljøberedskap. I den anledning inviterte vi eierkommunene til et informasjonsmøte som ble avholdt 4. desember på Olavsgaard hotell på Skjetten. Kun 9 av de 19 kommunene møtte. Det ble i møtet ytret ønske om at dette møtet bør avholdes som en fast årlig aktivitet. Innkjøp av utstyr Det ble i 2014 foretatt innkjøp i henhold til vedtatt plan: ~ 3 ~ Side11

12 Kjemikaliedrakter til depotbrannvesen Lukket flexitank Oppgradering og modernisering av Kjemikaliecontainer Lenser og torv I tillegg ble det etterfylt med torv til det enkelte brannvesen etter behov. Materialutvalget har bestått av Knut Findalen, Arnfinn Strømstad og Stian Amundsen. Fremskutt beredskapslager Beredskapsstyret videreførte i 2014 sin avtale med Green Consept Agency AS om tilgang til fremskutt lager i Elvegata i Lillestrøm. Her forefinnes en del materiell og utstyr til bruk ved hendelser innen akutt forurensning. Noen lokale aksjoner: Følgende hendelser har vært drøftet i beredskapsstyrets møter : Nord-Odal kommune, 500 liter parafin rent ut i grunnen utenfor bolighus Aurskog/Høland: Lekkasje fra drivstofftank fra traktor. Ca. 200 liter lekket ut : Nes, Det har rent ut ca liter fyringsolje, mye har gått rett i sluk med utslipp i bekk rett i nærheten. Spredningen ble stoppet med absorberende slanger i bekken : Lørenskog kommune; diesellekkasje i bilverksted, hendelsen ble eskalert ned etter hvert. ~ 4 ~ Side12

13 Hos 110-sentralene er følgende hendelser registrert: 110 Elverum Romerike Kjemikalieulykke 1 0 Akutt forurensning Bensin/diesel/lekkasje 2 * Ubetydelig utslipp Akutt forurensning 3 7 Sum hendelser 6 7 Sum hendelser *Disse hendelsene er lagt under akutt forurensning fra Kurs/øvelser Det har vært gjennomført mange øvelser i 2014, og etterslepet er nå tatt igjen ved at det den ble gjennomførte farlig gods i vassdrag i regi av Øvre Romerike brann og redning IKS. Dette var en øvelse som skulle vært gjennomført i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS avholdt øvelse med tema oljeutslipp i vernet område på Øyeren den 30. september, mens Øvre Romerike brann og redning IKS den gjennomførte øvelse farlig gods på vei på øvre del av Romerike. ~ 5 ~ Side13

14 Bildet er fra øvelsen farlig gods på vei i regi av ØRBR Organisering av stab ved hendelser NRBRs beredskapsplan benyttes når stab settes ved større aksjoner, mens lokalt brannvesen/brannsjef kalles inn etter behov. Det har vært gjennomført stabsøvelser også i Den 14. oktober hadde IUA en øvelse i regi av Kystverket, der NRBRs stab ble øvet, mens ingen av de andre brannsjefene hadde anledning til å delta. ~ 6 ~ Side14

15 Kontakt med Kystverket IUA deltok på det årlige seminaret, der NRBR var representert i den faglige delen ved Arild Baarlid, mens sekretariatet var representert ved Anita E. Grønli i økonomidelen av seminaret. Sekretariatet Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS har også i denne perioden ivaretatt sekretariatsansvaret. Sekretariatet har i tillegg til de faste oppgavene, i 2014 hatt sitt hovedfokus på innføring av det elektroniske regnskapssystemet Agresso. Sekretariatet la i løpet av året ned 147 timer inkl. regnskapsførsel. ~ 7 ~ Side15

16 Nordbyhagen, 16. februar 2015 John Arne Karlsen, Eidsvoll (sign.) Jan Gaute Bjerke, NRBR (sign.) Tommy Byenstuen, GRIB (sign.) Tom Riise, ØRBR (sign.) Per Ivar Bekk, GBI (sign.) Svenn Kjetil Ryen Romerike politidistrikt (sign.) Knut Erik Amundsen Hedmark politidistrikt (sign.) ~ 8 ~ Side16

17 Regnskap 2014 med noter Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 1 Side17

18 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP TEKST Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i komm. produksjon Kjøp som erstatter egen produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter (290,790,690) Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på lån Sum ekstrerne finansinntekter Finansutgifter Renteutg., provisjon, andre finansutg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivning Nettodriftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av budne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Side18

19 Overført til investeringsregnskap Dekning av tidligere års Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til budne fond Avsetning til likviditetsreserve Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk / - mindreforbruk Side19

20 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSEREGNSKAP Noter EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Premieavvik Aksjer og andeler Kortsiktige fordringer Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro og bankinnskudd SUM EIENDELER (A+B) EGENKAPITAL Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investringsfond Regnskapsmessig merforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk ,2 Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskap Likviditetsreserve Kapitalkonto GJELD Langsiktig gjeld 0 0 Pensjonsforpliktelser AGA av netto pensjonsforpliktelse Sertifikatlån Andre lån Kortsiktig lån Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C+D) MEMORIAKONTI Memoriakonto Ubrukte lånemidler 0 Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene 0 Nordbyhagen, 30. januar 2015 Jan Gaute Bjerke leder 4 Side20

21 NOTE nr. 13: Anleggsmidler Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Anskaffelseskost ,27 Akkumulerte avskrivninger Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret* Avskrivninger i regnskapsåret Nedskrivninger , ,00 Reverserte nedskrivninger Bokført verdi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Varmesøkende kameraer, avskrivningstid 10 år. 5 år gjenstår. 5 Side21

22 NOTE nr. 14: Interkommunalt samarbeid,iua region 2 IUA region 2 Driftsbidrag fra: Utgifter Inntekter Aurskog-Høland kommune ,00 Eidskog kommune ,00 Fet kommune ,00 Glåmdal brannvesen IKS (rpresenterer Grue og Kongsvinger kommuner) ,00 Lørenskog kommune ,00 Nittedal kommune ,00 Nord-Odal kommune ,00 Rælingen kommune ,00 Skedsmo kommune ,00 Sør-Odal kommune ,00 Sørum kommune ,00 Øvre Romerike brann og rednings IKS (representerer Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal; Nannestad, Nes, Sørum, Ullensaker kommuner) ,00 Åsenes kommune ,00 Resultat av overføringer ,00 Deltakende kommuner betaler kr. 2,- pr. innbygger. IUA region 2 er utelukkende finansiert av tilskudd fra deltakende kommuner. 6 Side22

23 NOTE nr. 15: Kapitalkonto KAPITALKONTO Balanse Balanse (underskudd i kapital) (kapital) Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: ,00 Salg av fast eiendom og anlegg 0,00 Aktivering av fast eiendom og anlegg 0,00 Nedskrivninger fast eiendom 0,00 Oppskriving av fast eiendom 0,00 Avskriving av fast eiendom og anlegg ,00 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Aktivering av utstyr, maskiner og 0,00 transportmidler 0,00 Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Oppskriving av utstyr, maskiner og 0,00 transportmidler 0,00 Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 Kjøp av aksjer og andeler 0,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 Oppskrivning av aksjer og andeler 0,00 Nedskrivning av aksjer og andeler 0,00 Utlån formidlings/startlån 0,00 Avdrag på formidlings/startlån 0,00 Utlån sosial lån 0,00 Avdrag på sosial lån 0,00 Utlån egne midler 0,00 Avdrag på utlånte egne midler 0,00 Avskrivning sosial utlån 0,00 Oppskriving utlån 0,00 Avskrevet andre utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån 0,00 Bruk av midler fra eksterne lån 0,00 Urealisert kursgevinst utenlandslån 0,00 Urealisert kurstap utenlandslån 0,00 UB Pensjonsmidler (netto) 0,00 UB Pensjonsforpliktelse (netto) 0,00 Estimatavvik pensjonmidler 0,00 Aga pensjonsforpliktelse 0,00 Reversing nedskriving av fast eiendom 0,00 Estimatavvik pensjonforpliktelse 0,00 Reversing nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 0, Balanse Balanse Kapitalkonto (underskudd i kapital) Avstemming ,00 Differanse 0,00 NOTE nr. 16: Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond KOSTRA-art Regnskap 2014 Regnskap 2013 SUM(530:550) Avsetninger til fond , ,50 Bruk av avsetninger SUM(930:958) , ,01 Til avsetning senere år 980 0,00 0,00 Netto avsetninger , ,49 7 Side23

24 NOTE nr. 19: Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskap 2014 Regnskap 2013 SUM(600:670; Inntekter driftsdel (kontoklasse 3) 700:780;800:89 5) , ,34 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 4) SUM(600:670; 700:770;800:89 5) 0,00 0,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(900:929) -568,30-734,68 Sum anskaffelse av midler S , ,02 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 3) Utgifter investeringsdel SUM(010:285;3 00:480) , ,40 SUM(010:285;3 00:480) ,00 0,00 (kontoklasse 4) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529) 0,00 Sum anvendelse av midler , ,40 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,62 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 5.91(Rt) (Rt-1) 0,00 0,00 Endring i arbeidskapital V , ,62 8 Side24

25 NOTE nr. 19: Endring i arbeidskapital Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto Regnskap 2014 Regnskap 2013 Omløpsmidler 5.1 Endring kortsiktige fordringer , ,84 Endring aksjer og andeler ,00 0,00 Premieavvik ,00 0,00 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner ,00 0,00 Endring betalingsmidler , ,63 Endring omløpsmidler , ,21 Kortsiktig gjeld 5.3 Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,59 Endring arbeidskapital , ,62 9 Side25

26 Kretsløp 1 - Arbeidskapitalen Kapittel Balansen Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital i balansen Endring memoriakonto for ubrukte lånemidler (+/-) Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet Driftsregnskapet 2014 Investeringsregnskapet 2014 Art Beløp Art Beløp + Sum inntekter + Sum inntekter Sum utgifter - Sum utgifter , , Avskrivninger Ekst. finans- innt./-transer + Eksterne finans. transer , 909, 920, , 911, 920, 921, Ekst. finans- utg./-transer - Eksterne finans. transer 500, 501, 509, 510, 511, 520, , 511, 520, 521, Sum Sum/differanse Sum/differanse Avstemming mellom regnsk apsdelene Differanse Beløp Side26

27 Kretsløp 2 - Egenkapitalen Differanse Kapittel Balansen Endring 2.5 Egenkapital Kapitalkonto Driftsregnskapet 2014 Investeringsregnskapet 2014 Sum Art Beløp Art Beløp - Sum bruk av avsetninger, 930: Bruk av tidligere års udisponert, årets underskudd, Bruk av disposisjonsfond, Bruk av ubundne investeringsfond, Bruk av bundne driftssfond, Bruk av bundne investeringsfond, Udekket i år, Sum avsetninger, 530: Inndekking av tidligere års udekket, årets overskudd, Avsetning til ubundne investeringsfond, Overføring til invest. regnskapet, Avsetning til bundne investeringsfond, Udisponert i år, Sum/differanse Sum/differanse Avstemming mellom regnskapsdelene Differanse Beløp -1 Kretsløp 3 - Anleggsmidler og langsiktig gjeld Kapittel Balansen Endring Differanse 2.2 Anleggsmidler (+ v/økning) Langsiktig gjeld (- v/økning) Memoriakonto for ubruke / lånemidler (+ økning / - reduksjon) 0 Sum endring i balansen (beregnet endring kapitalkonto) Kapittel Balansen Endring Kapitalkonto Avstemming mellom regnsk apsdelene Differanse Beløp 0 11 Side27

28 RRIROMERIKE REVISJONIKS Årsmøtet i Beredskapsutvalget mot akutt forurensning region 2 alks N-k)6.k I9tUc REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for det interkommunale samarbeidet Beredskapsutvalg mot akutt forurensning region 2, som består av balanse per 31.desember 2014, driftsregnskap i i balanse, avsluttet per denne datoen, og noteopplysninger. Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper1 og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fy1keskommuner 1 tredje ledd. Romerike revisjon IKS Telefon: Org. no: Ringveien 4, 2050 Jessheim Kontonummer: Side28

29 ROMERIKE REVISJONIKS Konklusjon om årsregnskapet Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Beredskapsutvalget mot akutt forurensning region 2 per 31. desember 2014, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper2 og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Uttalelser om øvrige forhold Konklusjon budsjett Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. ssheirn 9 ar 015 Kris aus th oppdragsansvarlig revisor 2 Jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner 1 tredje ledd. revisjon IKS Telefon: Org. no: Ringveien 4, 2050 Jessheim Kontonummer: Side29

30 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Saksframlegg Arkivkode/-sak: / 2015/198-4 Saksbehandler: Jan Gaute Bjerke Saksnr. Utvalg Møtedato 15/4 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region /3 Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region Handlingsplan Sekretariatet tilrår beredskapsstyret å fatte følgende vedtak: Beredskapsstyret oversender handlingsplanen for til årsmøte for endelig godkjenning. Saksprotokoll i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region Behandling: Det kom innspill på at tema for årlige øvelser rullerer mellom type øvelser de forskjellige depotbrannvesen arrangerer, dette korrigeres i planen, som godkjennes av beredskapsstyret før den oversendes årsmøte. Se vedtak. Vedtak: Beredskapsstyret oversender handlingsplanen for til årsmøte for endelig godkjenning. Vedlegg: Handlingsplan Saksutredning Sekretariatet v/adm. leder har revidert handlingsplanen for Etter at denne er gjennomgått og bearbeidet av beredskapsstyret legges den fra for årsmøte for endelig godkjenning. Nordbyhagen, Side30

31 Jan Gaute Bjerke brann- og redningssjef Side31

32 Handlingsplan IUA REGION Administrative oppgaver Nr. Aktivitet Oppdatering beredskapsplan Årlig rullering Årlig øvelser Øvelse oljevern, nordre område Årstid: vår/sommer Ansvarlig: Øvre Øvelse oljevern, søndre område Årstid: høst Ansvarlig: NRBR Øvelse farlig gods ulykke, vei/jernbane, østre område Ansvarlig: GBI Øvelse farlig gods ulykke, vei/jernbane, nordre område Ansvarlig: Øvre Øvelse industriutslipp, søndre område Ansvarlig: NRBR Side32

33 3. IUA mot 2020 Kartlegge kompetansebehov samt utstyrsbehov 10 Ansvar: Arbeidsgruppe 4. Fagkurs kjemikalievern lokalt Kongsvinger Varighet: 4 timer Arrangør: NRBR 5. Fagkurs kjemikalievern vertsbrannvesen Inklusive kurs i gassmåling (LNG/LPG) Varighet: 7 timer Arrangør: NRBR (forutsetter nok deltakere) 6. Eksterne kurs, kompetansehevingstiltak Kompetansehevingstiltak Lokale øvelser NRBR besøker alle brannstasjoner i regionen, og har et kort teorisk opplegg, samt visning av kjem.container Årlig IUA-seminar Regionen sender minst 2 representanter (Kystverket dekker 1 repr., IUA dekker reise for 1 repr.) Side33

34 9. IUA-øvelse Stabsøvelse Forbruksmateriell Torv/andre absorbsjonsmidler til lokale depoter Diverse Beredskapslager, avtale Årlig vedlikehold/utskifting av utstyr til depotene Utskifting av gassverndrakter (3 stk. pr. år) men akutt behov kan oppstå. Tilskudd til depot-brannvesnenen for drift av utstyrshenger Vedlikehold generelt Samlet driftsutgifter pr. år (oppgitt i hele tusen kr.) Innkjøp av utstyr - driftsbudsjett Lukkede flexitanker, 1 stk Vebasto varmer, 2 stk IR-kameraer (3 stk.) 300 Samlet driftsutgifter pr. år (oppgitt i hele tusen kr.) JGB Side34

35 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Saksframlegg Arkivkode/-sak: / 2015/198-3 Saksbehandler: Anita Eidsvold Grønli IUA - budsjett 2016 Sekretariatet tilrår beredskapsstyret å fatte følgende vedtak: Beredskapsstyret anbefaler årsmøte å vedta budsjettet for Saksprotokoll i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region Behandling: Se vedtak. Vedtak: Beredskapsstyret anbefaler årsmøte å vedta budsjettet for Saksutredning Sekretariatet ber beredskapsstyret gjennomgå budsjettforslaget for 2016, som er basert på handlingsplanen, i møte. Nordbyhagen, Jan Gaute Bjerke brann- og redningssjef Side35

36 IUA region 2 Budsjett 2016 Inntutg Konto Konto(T) Regnskap 2014 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett Kontormateriell 0, , ,00 0, Andre utgifter bespsining , , , , Personell/verneutstyr , , , , Forbruksmateriell , , , , Beredskapslager , , , , Matr. til vedlikehold av materiell , , , , Bankomkostn./gebyrer 2 069, , , , Informasjon 0, , , , Undervisning/instruksjon 0, , ,00 0, Utgiftsdekning kurs 3 619, ,00 0,00 0, Konferanser/seminar , ,00 0, , Øvelser , , , , Reise- og diettgodtgjørelser 0, , , , Ikke oppg.pliktig utg./godtgj. reise 0,00 0, , , Drift containerbil/tilhengere , , , , Forsikringer/avgifter/egenandeler 0, , , , Andre instrumenter/verneutstyr 5 204, , , , Andre redskaper og verktøy , , , , Vedlikehold utstyr , , , , Konsulenttjenester ,00 0,00 0,00 0, Kjøp av adm. tjenester/sekretariat , , , , Revisjonshonorar 5 000, , , , Betalt mva. komp.ordn ,29 0,00 0,00 0, Avskr. inventar og utstyr , , , , , , , , Andre inntekter (u/mva) ,00 0,00 0,00 0, Komp for moms påløpt i driftsregnsk ,29 0,00 0,00 0, Driftsandel kommuner , , , , Renteinntekter -568, , , , Bruk av disposisjonsfond , , , , Motpost avskrivninger , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side36

37 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Saksframlegg Arkivkode/-sak: / 2015/198-2 Saksbehandler: Anita Eidsvold Grønli Valg av representanter til beredskapsstyret 2015 Sekretariatet tilrår beredskapsstyret å ta valgkomiteens innstilling til etterretning. Saken legges fram for årsmøtet. Saksprotokoll i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region Behandling: Se vedtak. Vedtak: Valgkomiteens innstilling legges fram for årsmøtet. Beredskapsstyret Alle personer som er på valg neste periode er forespurt og sagt ja. Det samme gjelder de som erstatter medlemmer som slutter. Beredskapsstyret vil da ha en slik sammensetning (de med uthevet skrift er på valg): Medlem: Periode Varamedlem: Periode: John Arne Karlsen Steinar Saugnes Tommy Byenstuen Ivar Husås Per Ivar Bekk Egil Leikåsen Jan Arne Quille Per Kristian Kneppe Beredskapsstyret foreslår ny valgkomite, en fra hvert depotbrannvesen/distrikt. ØRB og GBI melder sin kandidat til sekretariatet før årsmøte. Kandidat fra NRBR: Arild Baarlid. Vedlegg: valgkomiteens innstilling Side37

38 Saksutredning Årsmøtet 2014 oppnevnte ikke ny valgkomite, og valgkomiteen fra 2014 har dermed fått i oppdrag å komme med et forslag til styre også for Valgkomiteens innstilling følger som vedlegg. Nordbyhagen, Jan Gaute Bjerke brann- og redningssjef Side38

39 IUA region 2 Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer på valg samt erstatninger etter personer som har sluttet. Har også endret slik at vara er inne i samme periode som den de er vara for. Medlem ikke valg. Tommy Byenstuen Tom Riise sluttet i NRBR 6. mars 2015 erstattes av vara Jan Arne Quille ut perioden. Varamedlem: Ivar Husås for Tommy Byenstuen Per Kristian Kneppe for Jan Arne Quille Medlem: på valg Per Ivar Bekk John Arne Karlsen Varamedlem: Eigil Leikåsen for Per Ivar Bekk Steinar Saugnes for John Arne Karlsen Alle personer som er på valg neste periode er forespurt og sagt ja. Det samme gjelder de som erstatter medlemmer som slutter. Nordbyhagen, Arild Baarlid Sign. Side39

40 PS15/6Eventuelt/ Side40

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: Tid: 10:00 Medlemmer

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: Tid: 10:00 Medlemmer som møtte:

Detaljer

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteinnkalling

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteinnkalling Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteinnkalling Utvalg: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Rom administrasjon, Lørenskog brannstasjon Dato: 06.03.2014 Tid:

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Utvalg: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Faste

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Milepelen vertshus, Nord-Odal Dato: Tid: 10:00 Faste

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Utvalg: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: 05.12.2013 Tid: 10:00 Faste

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon Dato: 30.04.2015 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon Dato: 30.04.2015 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Brannstyret Møtested: Soria Moria hotell og konferansesenter Dato: 17.03.2015 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Økonomisk oversikt - Drift

Økonomisk oversikt - Drift Økonomisk oversikt - Drift Note Regnskap 21 Budsjett 21 Regnskap 29 Art Tekst 6 Brukerbetalinger -6 382 391-4 945-4 52 944 62-67 Andre salgs- og leieinntekter 13-9 63 774-9 925-4 46 28 7-78 Overføringer

Detaljer

SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201

SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201 VESTFOLD KOMMUNEREVISJON SAKSFRAMLEGG MØTEBOK STYRER/RÅD/UTVALG SAKSNR. MØTEDATO Styret 6/2011 15.04.2011 SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201 I _61z4 Daglig leders innstilling til styret

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget -sekretariat f III III III 045057 MØTEINNKALLING Møtedato: 10. mai 2011 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Inderøyheimen, møterom 3. etasje De faste medlemmene innkalles med

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 9 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital...

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF M95? /(Z/o 7/zo/3 Petter Dass Eiendom KF "4/559 o L5/«Pg./ W all; w '4? I I Regnskap 212 \ Økonomisk oversikt - drift 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppnbudsjett Regnskap

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP Kom Rev Levanger kommune v/ordfører Robert Svarva Rådhuset 7600 LEVANGER Trøndelag IKS Deres ref: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: T W I 08/527-3 0-13.4.3 18.04.2008 Oversendelse

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Deloitte y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 Saksny: ott Saksbeh.. Kopi. Deloitte AS Sundgaten 119 NO-5527 Haugesund Norway Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Tlf.: +47 52 70 25 40 Kopi: Faks: +47 52

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Representantskapet Møtested: Lørenskog brannstasjon Dato: 24.04.2014 Tid: 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Erik

Detaljer

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534 Balanse Noter Regnskap ~FusjonsbaIanse Regnskap 2011 01.01.2011 31.12.2010 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 12.377.969.573 9.911.231.621 9.631.910.278 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS KLÆI3 'A9KNSAK/ MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS FI±A ARK.KODE Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 73 86 61 26 E-post:eva.bekkavik@konsek.no Klæbu kommune v/ Ordfører Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 11.06.2015 Tid: Fortløpende etter NFO Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer