signo - årsrapport 09

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "signo - årsrapport 09"

Transkript

1 signo - årsrapport 09

2 innhold Generalsekretæren har ordet En presentasjon av Signo Året som gikk - fra hovedkontoret Hovedstyrets årsberetning Oversikt over alle virksomhetene i Signo Økonomiforvaltningen Regnskapet side 1 side 2 side 4 side 7 side side 16 side 17 Forsidefoto: Mannen som ikke ser grenser, døvblinde Arne Bertnsen som bygger hus i Andebu. Godt hjulpet av Pål Henningsen. Foto: Hans Kristian Riise

3 Når hverdagen er god Jeg har hatt gleden av å være generalsekretær i Signo siden 1. september i Det er inspirerende å se hvordan Signos arbeid gir en annen hverdag for mennesker som på ulike måter benytter seg av tilbudene våre. Det er meningsfylt å være leder for alt dette. Året som har gått, og som denne årsrapporten presenterer, viser et arbeid som stadig er i utvikling. Signo gir et landsdekkende tilbud ved ni forskjellige virksomheter. Vi har individuelle tilbud til over 700 døve og rundt 170 døvblinde. Det er stor variasjon i tilbudene, og de er like forskjellige som menneskene som benytter seg av dem. En har fått lov til å bygge sitt eget hus på området vårt på Sukke i Andebu. En annen lager den vakreste kunst som også legges ut for salg. Mange får bruke sine kunstneriske evner i musikkgruppen Maximus eller dramagruppen Panorama. Noen går på en jobb som er tilrettelagt slikt at den er mulig å utføre uten å kunne se eller høre. Eksemplene er mange. I Signo er ord som medbestemmelse, individuelle tilbud og dialog og brukermedvirkning ikke bare honnørord. Ulla Tideströms dikt önskedrömmen kan være en påminnelse til oss alle: Om JAG någon gång fick önska vad JAG ville!! Då skulle JAG önska att JAG kunde gå till leksaksskåpet!! Ta den leksak JAG ville Inte den tråkiga skallran som jag får varje dag Nä den röda brandbilen skulle JAG ta!! På den kan man hissa stegen!!! * Vi ønsker deg god lesning, og håper denne årsrapporten også kan gi deg lyst til å bli enda mer kjent med oss. Velkommen til å ta kontakt. Inger Helene Venås, generalsekretær i Signo * (Fra diktsamingen: Nya grepp och övergrepp. Gjengitt med tillatelse) Stiftelsen Signo årsrapport 1

4 Hva er SIGNO? Kommunikasjon Signo sikrer tilbud til døvblinde og døve som ønsker det, på deres premisser, ut fra en diakonal basis. Signo betyr jeg tegner og det er helt grunnleggende for vårt arbeid. Tegnspråk og andre kommunikasjonsformer hvor hender står sentralt, er viktige. Bredt tjenestetilbud Døvblinde og døve som ønsker ulike tiltak og tjenester, utgjør målgruppen vår. Det landsdekkende tilbudet spenner over områdene bo-, omsorgsog fritidstilbud, undervisning i grunnskole, videregående skole og voksenopplæring, samt arbeidstilbud. I tillegg har Signo kompetansesentra for målgruppene, og flere av våre virksomheter yter eksterne tjenester som veiledning, kurs og observasjon, utredning og rehabilitering. Tre av våre virksomheter tilbyr tolketjenester i tilknytning til arbeidsplass. De som bruker Signos tjenester lever alt fra helt selvstendige liv til å ha omfattende omsorgs- og behandlingsbehov. Via våre utadrettede tjenester på AKS og Andebu Døvblindesenter gir vi også råd og veiledning til blant annet pårørende og lærere, eller direkte til døve og døvblinde personer som får sine tilbud lokalt der de bor. Signo er en over hundre år gammel non-profit organisasjon. Målgruppene er i stor grad den samme som da grunnleggeren og døvepresten Conrad Svendsen arbeidet for innsamlede midler med tilpasset undervisning blant døve med ulike funksjonhemminger. Men Signo øker stadig tilbudet. I 2005 startet vi med tilbud til døve elever ved videregående skole, som flytter hjemmefra for å gå på skole og trenger et tegnspråkfellesskap. Premissleggere Signo arbeider både på individ- og systemnivå og samarbeider nært med døves og døvblindes organisasjoner. Det primære for Signo er å møte enkeltmenneskers behov. For å få til dette må vi også jobbe mot de som bestemmer og fordeler ressurser i samfunnet vårt. Derfor er Signo aktive på arenaer hvor det er viktig å få frem døve og døvblindes situasjon og rettigheter. Vi kan ikke forvente at politikere og administratorer uten videre skal forstå fordelene ved Signos helhetlige tilbud for våre målgrupper de må aktivt informeres og jobben er aldri gjort en gang for alle. 2 Stiftelsen Signo årsrapport

5 som kjerne Signo gir tilbud til 724 døve og 178 døvblinde personer Et rikt liv Ut fra Signos diakonale basis går vi medmennesker i møte. Det diakonale grunnlaget til Signo kan forstås som omsorg for hele mennesket. Vi er opptatt av personlig innlevelse i andre menneskers livssituasjon, og praktisk hjelp og støtte ut fra de behov som foreligger, eller som melder seg underveis. Mennesket er en helhet av kropp, sinn og ånd. Alle sider ved mennesket er oppgaver i en diakonal tjeneste. Å bli forstått Det myldrer av kommunikasjonsmetoder rundt omkring i alle virksomhetene våre og stadig nye tilpasninger av ytre forhold for å gjøre kommunikasjonsforholdene optimale. Mennesker med annerledeshet, personer som på ett eller annet område fremstår annerledes enn majoriteten, opplever svært ofte at de må prøve å være noe annet enn det de er. Dette gjelder ikke minst døvblinde og døve, folk som har en form for sansetap. Deres virkelighet er ofte å forsøke å fungere på premisser som ikke er deres egne, tilpasse seg og kompensere mangler. Å JOBBE I SIGNO Ansatte vokser også ved å delta i meningsfylte arbeidsoppgaver som inkluderer både å gi og å få omsorg. Som en diakonal stiftelse er det grunnleggende å også være bevisste på våre individuelle verdier. For å beholde og videreutvikle Signos egenart, må stadig nye generasjoner av medarbeidere få et eierforhold til det diakonale grunnlaget vi bygger på. Ansatte i Signo utfører et arbeid og er profesjonelle, sammen med en tydelig målsetning om at vårt arbeid skal være preget av kjærlighet til de vi virker blant. Det skal være godt å være i Signo både som ansatt og som tjenestemottaker. - For meg handler det først å fremst om å bruke hele meg i jobben. Jeg gir mye, men får også mye tilbake. Jeg føler at arbeidet med å gi døvblinde en god hverdag er medmenneskelighet i praksis. Ikke fordi jeg gir omsorg og kommuniserer, men fordi jeg jobber med selve det å leve. Hver dag handler om å ta bruk de gavene hver og en av oss har fått. Ansatt i Signo Stiftelsen Signo årsrapport 3

6 Året som gikk Signo er en organisasjon i stadig utvikling. Vi videreutvikler og utvider tilbudet vårt og tilpasser bygningsmasse og eiendommer. Målsettingen er at det faglige innholdet i tjenestene våre til enhver tid er på et høyt nivå. Dette krever et kontinuerlig fokus på tverrfaglighet, kompetanseutvikling- og spredning. Bevisshet om målsettinger, arbeidsmåter og mulige utfordringer er vesentlig i dette. Signo dro derfor i gang et større strategiarbeid i Denne debatten er viktig, og vi er ennå i startfasen av arbeidet som har et langtidsperspektiv. Strategidebatten er ikke én debatt, men et arbeid med ulike tilnærminger og tidsfaser. Målsettingen er at vi skal være ledende når det gjelder å gi kvalitative tilbud til målgruppene våre. livet ved hovedkontoret Som et ledd i utviklingen av Signo har vi brukt mye ressurser på å videreutvikle organisering, sammensetning og arbeidsformer ved hovedkontoret. Nytt organisasjonskart fungerte fra 2009, og det er utviklet ny personalhåndbok for hovedkontoret. Hovedkontoret er ansvarlig for den helhetlige tenkningen og tilrettelegger for samspillet i hele den store organisasjonen av ni virksomheter. For å styrke dette samspillet,ble dialogmøter i virksomhetene gjennomført. Disse møtene gav viktig bakgrunn for det utviklingsarbeidet vi nå følger i organisajons utviklingen av hele stiftelsen. I løpet av året har vi hatt en spesielt tett kontakt med ASVO Bergen AS som har vært i en utfordrende situasjon. Hovedkontoret og styret ved virksomheten har hatt et tett samspill og ny daglig leder er rekruttert. Fagavdelingen Vi har gitt økt faglig samspill og samarbeid mellom virksomhetene i Signo et spesielt fokus. Hovedkontoret har en viktig rolle når det gjelder å stimulere til samspill, kompetanseutvikling og utviklingsarbeid. Vi legger derfor stor vekt på også å gi rom for finansiering av dokumentasjon og utviklingsarbeid. For å satse enda mer på utviklingsarbeid, ble rammen for stimuleringsmidlene økt fra kr til kr i Tolv prosjekter fordelt på sju av virksomhetene fikk tildelt midler. Også dette året har vi arbeidet med tilrettelegging for Fritz Moens forskningsfond. Forskningsfondet ble opprettet i 2008 og hadde sin første utlysning av forskningsmidler i I forkant av søknadsfristen 1. september, arrangerte forskningsfondet en workshop for aktuelle forskningsmiljøer. Forskningsfondet mottok flere spennende søknader. Fire av dem ble tildelt midler og dette markerte starten for forskning på et område det finnes lite kunnskap om. Det er spesielt positivt at forskningsmiljøene samarbeider på tvers av fag og institusjoner. Midtlyngutvalgets rapport NOU 2009:18 Rett til læring var ute til høring høsten Utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov hadde blant annet gjennomgått organisering, ressursbruk, resultater av spesialundervisning og det statlige spesialpedagogiske støttesystemet (Statped). Utvalget hadde også vurdert hvordan den ordinære opplæringen legger til rette for læring og utvikling for elever med særskilte behov. For Signo var det i høringen spesielt viktig å løfte fram AKS sin unike kompetanse og tilbud. Informasjonsavdelingen Signo ønsker å være en synlig organisasjon i kommunikasjon med omgivelsene. Som et ledd i dette, ble det i 2009 opprette en egen 4 Stiftelsen Signo årsrapport

7 informasjonsavdeling. Det ble satset på nye hjemmesider, som har gitt oss en fornyet og styrket informasjonskanal. Leverandør av design og utforming var mediebyrået Gazette. Signo har også blitt en del av den sosiale nettverdenen med konto og aktivitet på Twitter og Facebook. Med seks utgivelser av internavisen SIGNOfolk dette året, har nå hver virksomhet blitt presentert i hver sin temautgave av avisen. Verdiheftet er produsert, og oversatt til tegnspråk med en CD bak i heftet. I samarbeid med et eksternt byrå, ble det arbeidet med presentasjonsmagasinet MagaSigno. Målgruppen er eksterne beslutningstagere, bevilgende myndigheter og andre samarbeidspartnere som har nytte av en helhetlig presentasjon av Signo. MagaSigno var ferdig til bruk tidlige i Forvaltningsavdelingen Vi har hatt fokus på den økonomiske utviklingen i virksomhetene i 2009, og vi ser at Signos virksomheter har hatt en god og solid økonomistyring dette året, og gode rutiner er innarbeidet for videre oppfølging av dette. Vi har også utviklet en investeringsplan, som gir oss nødvendig informasjon og bedre styring av aktuelle byggeprosjekter ved stiftelsen. Byggeprosjekter har også preget Signo i 2009, der oppstart av rehabilitering av Klostergata 60 i Trondheim og avslutningen av prosjektet Skråningen i Solveien, Oslo har vært de to mest ressurskrevende. Av mindre prosjekter som er gjennomført er Grantoppens erverv av tomt på Fokserød i Sandefjord og ombygging av Vevkroken i Andebu sentrum. På Sukke Gård er det etablert nytt lagerbygg for Grantoppens vedgruppe. Vi har hatt fokus på merverdiavgiftsområdet, både ved bruk av ekstern bistand og gjennom intern jobbing. Sammen med Konows Senter er det reforhandlet driftsavtale med Bergen kommune for sykehjemmet. Avtalen er utvidet, slik at Konows Senter skal utvide sykehjemmet med en plass i 2010 og starte opp hjemmetjenester til boboerne i omsorgsboligene i tredje etasje. På IKT-området ble prosjekt plattformskifte avsluttet og Signo har etablert en solid og god dataplattform for årene fremover. Det er og gjennomført kompetanse utviklingstiltak hos IKTmedarbeiderne. Systemdokumentasjon har også vært et sentralt satsingsområde i Internasjonal avdeling Det ble laget et nytt basisdokument for internasjonalt arbeid i Signo. Denne gjennomgangen er grunnlaget for en fornyet innsats i vårt bidstandsarbeid. Stiftelsen Signo årsrapport 5

8 Operasjon Dagsverk var en viktig satsning i Selve aksjonen ble gjennomført i oktober ved skoler over hele landet. For midlene elevene jobbet inn, skal Signo delta i to prosjekter; for døve ungdommer i Uganda og for døvblinde i Malawi. SigAm-prosjektet i Kina gjennomførte en sluttevaluering i Resultatene kan vise fornøyde elever, foreldre som gleder seg over å kommunisere med barna sine på tegnspråk og lærere som villig deler kunnskap og erfaring langt utover i Kina. Det eksterne evalueringsteamet bestod av en kinesisk og norsk konsulent med hvert sitt fagområde. Hovedkonklusjonen er at prosjektet har vært vellykket, og at det bør videreføres slik planen foreslår. Skoleprosjektet vårt i De Palestinske Områdene har gått etter planen. Nye lærere har fått grunnkunnskap om døveundervisning og tegnspråk. Ved Chisombezi i Malawi fortsetter kartleggingen av døvblinde på landsbygda. Antall døvblinde Chisombezi betjener, øker med dette. Skolen har ikke plass til alle, og gjennomfører derfor flere kurs i distriktene og flere får hjemmeundervisning. Boris Traikovski Internasjonal Foundation fikk i 2009 videreført støtte fra Utenriks-departementet. Støtten ble kanalisert via Signo. Talant har videreført verkstedet og sosialsenteret med omtrent samme omfang som tidligere. Signo har hatt en representant i styret for Talant og noen administrative oppgaver knyttet til prosjektet. Det har ikke lykkes å finne finansiering og Talant står i en svært vanskelig situasjon. Signo arrangerte i mars Nordisk Kultufestival for PCN-nettverket. Det var 200 deltagere fra alle de nordiske landene. Det var vinteraktiviteter som stod på programmet. Festivalen er også dokumentert med video. Finland avsluttet sin periode som leder av PCN og overlot fra 2010 dette til Sverige. Prestetjeneste Signo ser på mennesket som en helhet av ånd, sjel og legeme. Vi gir et godt kirkelig tilbud med visuelt eller taktilt språk. Gudstjenester, konfirmantundervising, sjelesorg og veiledning er sentrale deler i dette arbeidet. 6 Stiftelsen Signo årsrapport

9 Hovedstyrets årsberetning Stiftelsen Signo årsrapport 7

10 Virksomhetens art og hvordan den drives Hovedstyrets årsberetning 09 Virksomhetside Stiftelsen Signo er en selvstendig, diakonal stiftelse innen Den norske kirke. Signos virksomhetsidé er: Signo sikrer tilbud til døvblinde og døve som ønsker det, på deres premisser, ut fra en diakonal basis. Målgrupper Signo har ulike tilbud til døve og døvblinde som har behov for tilrettelagte tiltak og tjenester. Signo er óg engasjert i ulike internasjonale bistandsprosjekter overfor døve og døvblinde. Driftens lokalisering og omfang Stiftelsen Signo har ni ulike virksomheter. Disse ligger i byene Oslo, Bergen og Trondheim, i tillegg til fire virksomheter som ligger i Vestfold med et tyngdepunkt av arbeidet i Andebu. Totalt utgjør stiftelsens virksomhet 650 årsverk fordelt på et gjennomsnitt antall ansatte i konsernet på 974 personer. Stiftelsens hovedkontor ligger på Nordstrand i Oslo. Formål Stiftelsen vil med basis i et helhetlig menneskesyn, arbeide for at den enkelte i målgruppene får personlig tilpassede tilbud for egen utvikling og trivsel. I dette ligger også hjelp til å dekke fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov gjennom tilrettelegging av livsmiljø og formidling av kristne verdier. Dette skal praktiseres slik at det vises respekt for den enkeltes overbevisning. Stiftelsen vil bidra med veiledning og støttetiltak overfor pårørende, personell og andre som omgås eller arbeider med målgruppene. ( 2 Stiftelsens statutter) Styringsstruktur Stiftelsen Signo er en selveiende stiftelse. Hovedstyret har den øverste ledelse av alt arbeid ved stiftelsen. Stiftelsens råd utnevner styremedlemmer og vedtar stiftelsens vedtekter. De ni ulike virksomhetene ved Stiftelsen Signo har alle egne styrer med delegert myndighet og rapporterer til hovedstyret. Alle virksomhetene eies av Stiftelsen Signo, tre av dem er heleide aksjeselskaper hvor hovedstyret er generalforsamling. Daglig ledelse ved Stiftelsen Signo Daglige leder er generalsekretær. Generalsekretæren er ansvarlig for utøvelsen av det daglige virket for hovedstyret. Generalsekretær har ledet hovedkontoret som har bestått av femten personer. Hovedkontoret bestod i 2009 av 4 avdelinger: Forvaltningsavdeling, fagavdeling, informasjonsavdeling og internasjonal avdeling. Blant hovedoppgavene er ivaretakelse av overordnet økonomi og avtaleforhold, myndighetskontakt, verdi- og strategiarbeid, tjenesteyting til virksomhetene, koordinering av felles tiltak i hele stiftelsen, faglig utviklingsarbeid, 8 Stiftelsen Signo årsrapport

11 prestetjeneste, informasjons- og IKT-arbeid, bygnings- og eiendomsforvaltning. I tillegg til dette kommer bistandsarbeidet og annen internasjonal virksomhet. En viktig oppgave for generalsekretær er óg utvikling av virksomhetsledergruppen i stiftelsen. FORTSATT DRIFT I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for år 2010 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. ARBEIDSMILJØ I Stiftelsens verdigrunnlag, Basistenkning, står det blant annet at vi har et arbeidsmiljø kjennetegnet av en inkluderende, trivelig og trygg atmosfære. Dette er en målsetting for alle virksomhetene. Den enkelte virksomhet har ansvar for utarbeiding og oppfølging av eget internkontrollsystem, samt inngåelse av avtaler vedrørende bedriftshelsetjenesteordninger. Virksomhetene har videre ansvar for sykefraværsregistrering, personskaderegistrering, samt registrering av materielle skader. Virksomhetene behandler disse registreringsrapportene i interne AMU/ASU møter, i møter med lokale tillitsvalgte og det rapporteres direkte til de enkelte virksomhetsstyrene. Ved stiftelsens virksomheter har det i 2009 ikke vært noen vesentlige skader, det gjennomsnittlige sykefravær var 8,5 % totalt i Signo. Ved hovedkontoret var sykefraværet 2,1 %. Hovedkontoret ved Signo og virksomhetene er IAbedrifter. LIKESTILLING Det er en målsetting at det er full likestilling mellom kvinner og menn i arbeidet. Stiftelsen har vedtektsregulert representativitet. Det er høy bevissthet på forhold rundt forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Både hovedstyrets leder og generalsekretær er kvinner. Blant de råds- og eieroppnevnte representantene i stiftelsens hovedstyre og virksomhetsstyrer er kvinneandelen 59,1 %. Av Signos ni virksomheter har vi 2009 hatt 4 kvinnelige virksomhetsledere. Signo har en overvekt av kvinner blant sine ansatte. Stiftelsen arbeider aktivt for å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Stiftelsen har høy bevissthet i forhold til funksjonshemming og vektlegger det i rekruttering og arbeid generelt. Stiftelsen Signo årsrapport 9

12 YTRE MILJØ Stiftelsen har høy bevissthet i forhold til forurensing og legger opp arbeidet på en slik måte at virksomheten i liten grad forurenser det ytre miljøet. Det er ingen kjente forhold ved virksomheten, verken innsatsfaktorer eller produkter, som kan medføre noen betydelig påvirkning. Stiftelsen Signos grunnlagsdokumenter omtaler miljø- og ressursforvaltning. For å sikre praktisk gjennomføring av vår respekt og ansvarstaking for natur og miljø holdes det høy bevissthet i forhold til dette, og det iverksettes tiltak på de stedene der Signo er lokalisert. Omfattende system for kildesortering og gjenvinning av avfall er utviklet ved Signos virksomheter i Andebu. Det arbeides for at virksomhetene er Miljøfyrtårn-sertifisert og ytterligere en virksomhet oppnådde dette i løpet av året, totalt 3 av Signos virksomheter er nå sertifisert. FRAMTIDIG UTVIKLING Styret vurderer Stiftelsen Signos inntjening som sikker fremover. Driften av stiftelsens 9 virksomheter er i stor grad sikret gjennom avtaler med det offentlige. Mindre endringer skjer, bl.a. på grunn av revidering av avtaler og nye avtaleinngåelser med Utdanningsdirektoratet, Helse Sør-Øst, Nav, samt mange enkelte kommuner og fylkeskommuner. Aktivitetene følges hele tiden opp innenfor de gitte rammer. Stiftelsen Signo har en solid finansiell stilling, som danner et godt grunnlag for å møte fremtidige utfordringer. Stiftelsen Signo forutsetter gjennom årlig budsjettering, at virksomheten skal gjenspeile inntjeningsgrunnlaget slik at regnskapene gir resultater i balanse. Stiftelsens hovedstyre og virksomhetsstyrene har ansvar for til enhver tid å tilpasse driften til det nivået som inntjeningsgrunnlaget tilsier. RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET Driftsinntektene i konsernet økte fra kr. 421,3 mill i 2008 til kr. 455,8 mill i Årsresultatet ble kr 14,3 mill. Samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i konsernet var på kr. 15,1 mill. Driftsresultatet for konsernet var på kr. 16,5 mill. De samlede investeringene i konsernet i 2009 var kr. 40,1 mill. Av årets investeringer har kr. 33,9 mill medgått til kjøp og oppgradering fast eiendom som har øker konsernets tilbudskapasitet. Konsernets likviditetsbeholdning var kr. 115,2 mill pr Konsernets evne til egenfinansiering av investeringer er god. Konsernets kortsiktig gjeld utgjorde pr ,7 % av samlet gjeld i konsernet, sammenlignet med 36,3 % pr Denne nedgangen skyldes stort opptak av langsiktig lån i 2009 i forbindelse med investering i fast eiendom. Konsernets finansielle stilling er god, og kan pr nedbetale kortsiktig gjeld ved hjelp av sine mest likvide midler (Omløpsmidler - varelager). 10 Stiftelsen Signo årsrapport

13 Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 406,9 mill, sammenlignet med kr. 372,1 mill året før. Egenkapitalandelen pr var 28,0 %, sammenlignet med 26,8 % pr FINANSIELL RISIKO Markedsrisiko 51,8 % av konsernets gjeld til finansinstitusjoner er bundet opp med fast rente frem til Dette reduserer konsernets eksponering mot endringer i rentenivået og gir forutsigbarhet. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses for lav. Konsernets debitorer er for det vesentligste kommuner, fylkeskommuner og staten. Likviditetsrisiko Likviditeten i konsernet vurderes som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Årsresultatet i morselskapet var et overskudd på kr som styret foreslår disponert slik: Overført til gavefond kr Overført til egenkapital kr Totalt disponert kr Stiftelsen Signo årsrapport 11

14 signo - norges største ARBEIDSPLASS FOR DØVE bergen ASVO Bergen AS Virksomhetsleder: Knut Rasmussen Konows Senter Virksomhetsleder: Kjell Frydenlund-Moldestad TRONDHEIM Signo Midt-Norge Virksomhetsleder: Sissi Urgård OSLO Conrad Svendsen Senter Direktør: Rune Baardsen Rycon AS Virksomhetsleder: Svein Garden TRONDHEIM VESTFOLD AKS Senterleder: Aud Bergerud BERGEN VESTFOLD OSLO Andebu Døvblindesenter (ADb) Senterleder: Knut Johansen Grantoppen AS Virksomhetsleder: John Arve Knippen og Rolf Hamarsnes Nøkkelbo Virksomhetsleder: Hilde Kari Maugesten hovedkontor Stiftelsen Signo Solveien 119 E 1112 OSLO Tel: Stiftelsen Signo årsrapport

15 Virksomhet bergen ASVO Bergen AS Virksomhetsleder: Knut Rasmussen Konows Senter Virksomhetsleder: Kjell Frydenlund-Moldestad Beskrivelse Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) til døve, døvblitte, døvblinde uføretrygdede personer. Avklaring og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) for døve som har behov for arbeidstrening og kartlegging. Nav er innsøkende instans. Arbeid med Bistand (AB) bidrar med ekstern oppfølging av døve arbeidstakere i ordinært arbeidsliv. Bokollektiv for hørselshemmede for elever ved Slåtthaug videregående skole. Konows Senter gir med basis i døves språk og kultur; - et helhetlig bo- og omsorgstilbud til 20 eldre døve og døvblinde i sykehjem, og et helhetlig bo-, omsorgs-, og fritidstilbud til seks voksne døve med ulike funksjonshemninger i bofellesskap. Nøkkeltall Driftsinntekter Årsresultat Driftsinntekter Årsresultat Driftsavtale og finansiering ASVO Bergen driver tilrettelagt arbeid for 22 hørselshemmede i Bergen og de nærliggende kommunene. Bergen kommune finansierer 20 plasser som er brukt til beboere i Bergen Kommune. Tolk på arbeidsplass betjener Konows Senter, ASVO Bergen og Bokollektivet. Driftsavtalen er med Hjelpemiddelsentralen i Hordaland. Fylkeskommunen til den enkelte søker dekker kostnadene til Bokollektivet. Sykehjemmet drives etter kommunehelsetjenesteloven, og det er inngått driftsavtale og husleieavtale med Bergen kommune. Bofellesskapet drives etter sosialtjenesteloven, og det er inngått omsorgsavtaler for den enkelte beboer. Personale *Gjennomsnitt pr. år Tjenester og tilbud Heltid Deltid Midlertidig Antall ansatte* Antall hørende* Antall døve* Gj.snittsalder Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år) 5,5 Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer Døve 52 Døvblinde 1 Heltid Deltid Midlertidig Antall ansatte* Antall hørende* Antall døve* Gj.snittsalder 43, Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år) 6,5 Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer Døve 16 Døvblinde 10 Ledelse og Styre Styreleder: Steinar Jacobsen Medlemmer: Jan Helge Støve, Ann-Liss Opdal, Jann T. Aasbak, Gro Thormodsen Styreleder: Kristin Ravnanger Medlemmer: Kjell G. Håland, Mary-Ann Grønås, Klement A. Våge, Erling Jacobsen, Kristin Wetlesen, Anett Christoffersen, Sidsel Kjølleberg Stiftelsen Signo årsrapport 13

16 VESTFOLD AKS (Andebu Kompetanse og Skolesenter) Senterleder: Aud Bergerud Andebu Døvblindesenter (ADb) Senterleder: Knut Johansen AKS gir støtte til opplæring og andre offentlige tiltak for hørselshemmede med funksjonshemninger. AKS driver FoU arbeid og i samarbeid med andre fagmiljøer. AKS formidler spesialpedagogisk kompetanse til fagpersoner. AKS gir skole og elevhjemstilbud i grunnskole, videregående opplæring. Vi gir også voksenopplæring til hørselshemmede med funksjonshemninger og døvblinde. AKS har et spesielt ansvar for kunnskapsutvikling og tjenestetilbud til hørselshemmede mennesker med autisme. Boenhetene våre gir botilbud til døvblindfødte i et livsløpsperspektiv. Regionsenteret er en del av Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde, og har definerte oppgaver etter avtale med Helse Sør-Øst RHF: - Utredninger av døvblindhet. - Veiledning og støtte til den enkelte døvblinde, dennes sosiale nettverk og hjelpeapparat i rehabilitering og omstillingsprosesser. - Koordinering av tiltak og tjenester til den enkelte døvblinde. - Kurs - Utarbeidelse av skriftlige uttalelser om døvblindes behov og om døvblindhet. - Faglig utviklingsarbeid om medfødt og ervervet døvblindhet Driftsinntekter Årsresultat Driftsinntekter Årsresultat AKS drives på grunnlag av Avtale med Utdanningsdirektoratet av 16.okt Regionsenterets drift er basert på en 4-årig rammeavtale med Helse Sør-Øst. Egen ytelsesavtale utarbeides hvert år. Boenhetene driver etter avtaler med den enkelte brukerkommune. Kommunene finansierte boenhetene. Staten v/hod bevilger penger til regionsenteret. Heltid Deltid Midlertidig Antall ansatte* Antall hørende* Antall døve* Gj.snittsalder Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år) Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer Døve 126 Døvblinde Heltid Deltid Midlertidig Antall ansatte* Antall hørende* Antall døve* Gj.snittsalder Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år) Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer Døve 0 Døvblinde Styreleder: Ann Kristin Stapnes Medlemmer: Bjørn Aamodt, Øyvin Hansen, Thor Klaveness, Heidi Kittelsen, Toril B. Andersen, Kari Elvøy Lysne Styreleder: Karen Kaasa Medlemmer: Lise Beate Hoxmark, Cathrine Ellefsrød, Geir Jensen, Therese Nyhus, Gunilla H. Rônnblom, Malvin Hansen * Gjennomsnitt pr. år 14 Stiftelsen Signo årsrapport

17 Grantoppen AS Virksomhetsledere: John Arve Knippen, Rolf Hammarsnes Nøkkelbo Virksomhetsledere: Hilde Kari Maugesten Oslo Conrad Svendsen Senter Direktør: Rune Baardsen Arbeidstilbud via Nav (Varig Tilrettelagt Arbeid og Arbeid med Bistand) på følgende arenaer: aktivitetsbasen, vedlikehold, renhold og avfallshåndtering, Vevkroken, Snekkerverkstedet, Gården og jobbfrukt.no. Tolk på arbeidsplass. Botilbud for gjesteelever ved knutepunktskolen for døve ved Sandefjord videregående skole. Nøkkelbo skal gi et faglig godt utviklings-, arbeidsog botilbud til voksne døvblindblitte og døve som ønsker det. Tilbudet gis i et tegnspråklig miljø. Nøkkelbo skal bidra til vekst for den enkelte og legge forholdene til rette for et meningsfylt og aktivt liv. Conrad Svendsen Senter (CSS) er et senter for voksne døve og døvblinde med behov for særlig tilrettelagte tjenester i et tegnspråkmiljø. Vi består av omsorgsboliger, dagsenter og en utredningsenhet. CSS driver også Døves Frivillighetssentral i Oslo Driftsinntekter Årsresultat Driftsinntekter Årsresultat Driftsinntekter Årsresultat Nav: 45 VTA-plasser og to Arbeid med Bistandstillinger, Tolk på arbeidsplass. Kommuneandeler enkeltvis og via Nøkkelbo. Ulike fylkeskommuner; sosialpedagogisk botilbud. Flere driftsavtaler med Stiftelsen Signo og virksomhetene. Nøkkelbo inngår avtaler med hver enkelte kommune om kjøp av tjenester etter kommunal sosial- og helsetjenestelovgivning. Enkeltvedtak følger avtalen. Prisen er tilpasset det tilbudet som blir gitt, avhengig av hver enkelt persons behov for oppfølging konkretisert i individuell plan. CSS har 59 individuelle avtaler om salg av miljøterapeutiske tjenester til kommuner og bydeler. I tillegg har CSS inngått 10 avtaler med kommuner/bydeler om separate dagtilbud. Tilbudet ved Utredningsseksjonen finansieres gjennom rammeavtale med Helse Sør-Øst og individuelle garantier fra de andre helseregionene. Fag -og opplæringsseksjonene er finansiert via en øremerket statlig bevilgning. Heltid Deltid Midlertidig Antall ansatte* Antall hørende* Antall døve* Gj.snittsalder Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år) Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer Døve 138 Døvblinde 9 9 Heltid Deltid Midlertidig Antall ansatte* Antall hørende* Antall døve* Gj.snittsalder Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år) 7,5 Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer Døve 49 Døvblinde 6 Heltid Deltid Midlertidig Antall ansatte* Antall hørende* Antall døve* Gj.snittsalder Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år) 6 Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer Døve 116 Døvblinde 19 Styreleder: Roald Nomme Nestleder: Hans Hilding Hønsvall Medlemmer: Tone Ytre-Arne, Bente Aanerud og Thorbjørn Larsen. Nøkkelbo Virksomhetsleder: Hilde Kari Maugesten Styreleder: Gudmund Eikli Medlemmer: Tormod Mjaaseth, Jorunn Midthun, Anne Grethe Bergem, Kenneth Verngård, Bjørn Jahrn, Sigmund Emhjellen Styreleder: Irene Grytnes Medlemmer: Tove Kolset, Sunniva E. Holberg, Camilla Høiberg, Jon Vik, Erik Lundqvist, Gunnar Albrigtsen * Gjennomsnitt pr. år Stiftelsen Signo årsrapport 15

18 Rycon AS Virksomhetsleder: Svein Garden trondheim Signo Midt-Norge Virksomhetsleder: Sissi Urgård signo Stiftelsen Signo totalt Generalsekretær: Inger Helene Venås Rycon AS drifter tre ulike arbeidsmarkedstiltak, hvor ett er av varig art, mens de to andre er tidsbegrensede og rettet mot det ordinære arbeidsliv. Tolk på arbeidsplass. Heldøgns sosialpedagogisk botilbud for unge døve elever i videregående skole. Tolk på arbeidsplass. Stiftelsen Signo er en selvstendig stiftelse innen Den norske kirke. Stiftelsen Signo vil, med basis i et helhetlig menneskesyn, arbeide for at den enkelte i målgruppene får personlig tilpassede tilbud for egen utvikling og trivsel. For å realisere målene driver Stiftelsen Signo ni ulike virksomheter i Oslo, Vestfold, Bergen og Trondheim. I tillegg er Signo engasjert i internasjonalt utviklingsarbeid og driver flere bistandsprosjekter Driftsinntekter Årsresultat Driftsinntekter Årsresultat Driftsinntekter Årsresultat Rycon AS har driftsavtaler med Nav arbeid, ulike kommuner og bydeler. Tolkeavdelingen har avtale med Nav Hjelpemiddelsentral i Oslo. Avtale med hjemstedsfylkene til elevene om finansiering. Avtale med Nav om finansiering av tolketjenesten Hovedkontoret ligger i Solveien 119 E på Nordstrand i Oslo. Generalsekretær har en stab på 15 personer fordelt på fire avdelinger: Forvaltning, internasjonal, fag og informasjon. Heltid Deltid Midlertidig Antall ansatte* Antall hørende* Antall døve* Gj.snittsalder Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år) 8 Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer Døve 219 Døvblinde 7 Heltid Deltid Midlertidig Antall ansatte* Antall hørende* Antall døve* Gj.snittsalder ,5 Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år) Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer Døve 8 Døvblinde 0 2 Heltid Deltid Midlertidig Antall ansatte* Antall hørende* Antall døve* Gj.snittsalder Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år) Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer Døve 724 Døvblinde Styreleder: Harald Thue Medlemmer: Solveig Askjem, Bjørn Kristiansen, Sonja Myhre Holten, Camilla Høiberg Styreleder: Odd Morten Mjøen Medlemmer: Anne Bakken, Per Walle, Sissel Hegdahl Solem, Alf Pedersen, Trude Nilsen, Mette Harriet Berntsen Hovedstyreleder: Randi Gran Tørring Medlemmer: Toralf Ringsø, Mette P. Uthus, Jens Barland, Roar Bredvei, Ole Elvesveen, Hanne Berge Kvitvær * Gjennomsnitt pr. år 16 Stiftelsen Signo årsrapport

19 Organisasjonen Fordelen med tolk på arbeidsplassordningen er at jeg så og si er garantert å få tolk på kort varsel. Knut Bjarne Kjøde, tolkebruker i Signo Rådet oppnevner Hovedstyret Generalsekretær m/ hovedkontor OSLO Bergen Rycon AS Conrad Svendsen Senter ASVO Bergen AS Konows Senter AKS Vestfold Andebu Døvblindesenter Signo Midt-Norge trondheim Grantoppen AS Nøkkelbo Stiftelsen Signo årsrapport 17

20 Økonomiforvaltningen i Signo Stiftelsen Signo snudde den negative økonomiske trenden fra Regnskapet i år viser et samlet overskudd på konsernnivå som gir grunnlag for en langsiktig forvaltning. Utfordringen blir å håndtere svingningene i de fremtidige pensjonsforpliktelsene. Generelt opplever vi fortsatt en god etterspørsel etter våre ulike tjenester selv om den er noe varierende. Signo investerte totalt 40,1 mill kr i ,9 mill kr av dette ble investert i bygg for å sikre gode tilbud til døvblinde og døve også i fremtiden. Samlede brutto driftsutgifter for hele konsernet er 439,3 mill kr, driftsregnskapet for konsernet viser et overskudd på kr 14,3 mill kr og Stiftelsen Signo forvalter verdier for til sammen 406,9 mill kr. Bedret resultatutvikling for virksomhetene I 2009 har vi hatt fokus på driftsregnskapene i virksomhetene. Dette har gitt en positiv økonomisk utvikling og den negative trenden er dermed snudd i år. Virksomhetene våre har vist positivt økonomisk ansvar og klart å legge driftskostnadene på nivå med driftsinntektene. Virksomhetene merker fortsatt utfordringen i å få på plass avtaler med det offentlige som gir gode nok rammer til å drifte tilbudene i balanse, eller med et lite overskudd, for en ansvarlig økonomisk drift. Ved Konows Senter ble driftsavtalen for sykehjemmet reforhandlet i 2009, og vi håper at driften ved sykehjemstilbudet vil gå i balanse fremover. ASVO Bergen AS har hatt store utfordringer også i 2009, men virksomheten har arbeidet solid og godt for å snu den negative trenden, og man har klart å redusere underskuddet betydelig. Målet er videre at ASVO Bergen AS skal driftes i balanse i Stor økning i personalkostnadene. Personalkostnadene for konsernet var på 357,3 mill. kr i 2008 og økte til 360,8 mill kr i 2009, noe som gir en økning på 1 %. (Personalkostnadene økte med 14 % fra 2007 til 2008). Det er derfor tydelig at det er på dette området at kostnadsutviklingen er snudd ved Signo. Noe av bakgrunnen for disse endringene, er de store variasjonene i de fremtidige pensjonsforpliktelsene. Personalkostnadene er fortsatt Signos største utgiftspost og på konsernnivå utgjør denne kostnaden nå ca 83 % av samlede kostnader. 18 Stiftelsen Signo årsrapport Investeringer Byggeprosjekt Utsikten på Nordstrand ble ferdigstilt i juni Investeringen er totalt på ca 56,7 mill kr, der Signos egenkapitalinnsats utgjør ca 17 mill kr (tomteverdi og egenkapital), og netto kostnadsramme på ca kr 34 mill kr. Prosjektet er en ombygging og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse i Solveien. Det har gitt 15 nye omsorgsleiligheter som disponeres av Conrad Svendsen Senter. Videre er det investert 0,7 mill kr i nytt vedlager på Sukke Gård som disponeres av Grantoppen AS. Signo har også ervervet tomt på Fokserød i Sandefjord til ca 2,0 mill kr hvor Grantoppen AS skal bygge nytt produksjons- og administrasjonsbygg. Grantoppen AS har utvidet arealene for Vevkroken i Andebu sentrum til en kostnad på ca 1,5 mill kr. I Trondheim har vi startet opp ombyggings- og rehabiliteringsprosjekt i Klostergata 60 med en kostnadsramme på kr 30,3 mill kr. Dette prosjektet skal ferdigstilles sommeren Signo har fortsatt mange behov for investeringer og stiftelsens hovedstyre har vedtatt en investeringsplan som revideres årlig. Organisering Virksomhetene er egne arbeidsgivere og har et selvstendig økonomisk ansvar og et eget virksomhetsstyre. Virksomhetene eies av stiftelsen, og deres regnskaper konsolideres inn i morselskapets regnskap. Stiftelsens tre ASVOvirksomheter er organisert som aksjeselskap, der Signo eier 100 prosent av aksjene. Stiftelsens hovedstyre er generalforsamling for disse. I 2009 ble det gjennomført et strategiarbeid i Signo som blant annet omfattet vurdering av organisasjonsformen. Basert på dette strategiarbeidet fattet hovedstyret vedtak om at dagens organisasjons- og eierform skal videreføres. Av Ken Davidsen, ass. generalsekretær og leder av forvaltningsavdelingen.

21 RESUlTATREGNSKAPET KONSERN morseskap Driftsinntekter Salgsinntekter Tilskudd fra det offentlige Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter Finanskostnader Resultat finansposter Ordinært resultat Ekstraordinære poster Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Resultat ekstraordinære poster Årsoverskudd Overføringer Overført til gavefond Overført til annen egenkapital Sum overføringer Stiftelsen Signo årsrapport 19

22 balanse EIENDElER KONSERN morseskap ANLEGGSMIDLER Bygninger, tomter og inventar Tomter, bygninger Transportmidler Inventar, maskiner Sum bygninger og lignende Finansielle driftsmidler 0 0 Investeringer i datterselskaper Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler i a.f Egenkapitaltilskudd pensjonsforsikr Overfinansiert pensjonsforpliktelse Andre fordringer Sum finansielle driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Lager av varer o.a beholdning 0 0 Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter ol SUM OMLØPSMIDler SUM EIENDeler Stiftelsen Signo årsrapport

23 balanse egenkapital OG gjeld KONSERN morseskap EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapital Egenkap. med internt pålagte restr Gavefond Sum egenkapital gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Stiftelsen Signo årsrapport 17

24 Et TEGNspråkLig MiLjø Rett(ferdig) et LandsDekkende tilbud 967 ansatte venn Bildene i rapporten er fra Magasigno og tatt av Hans Kristian Riise, Olav Heggø og Jeanette Landfeld Bækkevold. Kunsten er malt av Asbjørn Bakka og døvblinde Gry Segerblad. Begge bor i Andebu.

Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis. Stiftelsen Signo. Å rsrapport 2010

Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis. Stiftelsen Signo. Å rsrapport 2010 Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis Stiftelsen Signo Å rsrapport 2010 Generalsekretæren har ordet Innhold Å forstå og bli forstått Generalsekretæren har ordet...3 En presentasjon

Detaljer

Innhold. Kalde fakta - varme mennesker

Innhold. Kalde fakta - varme mennesker Innhold Kalde fakta - varme mennesker Generalsekretæren har ordet... 3 Hva er Signo... 4 Året som gikk - Kunnskapens år i Signo... 6 Hovedstyrets årsberetning... 10 Oversikt over alle virksomhetene...

Detaljer

Gunnar Dehli. Dette gir årsrapporten deg mer innblikk i. I år er den delt i to en rapportdel over hele. Generalsekretær

Gunnar Dehli. Dette gir årsrapporten deg mer innblikk i. I år er den delt i to en rapportdel over hele. Generalsekretær Signo Årsrapport 2007 Innhold n Generalsekretæren har ordet side 1 n Om Signo side 2 n Magasindel start side 4 n Signo bolig side 10 n Signo FRITID side 12 n Signo JOBB side 14 n Signo UTDANNING side 16

Detaljer

K O N T A K T I N F O

K O N T A K T I N F O Returadresse: STIFTELSEN SIGNO POSTBOKS 100, NORDSTRAND 1112 OSLO MagaSigno K O N T A K T I N F O kdntaktinlo Signo døvblindesenter Molandveien 44 3158 Andebu Tlf: 33 43 87 00 Teksttlfefon: 33 43 87 01

Detaljer

K O N T A K T I N F O

K O N T A K T I N F O Returadresse: STIFTELSEN SIGNO POSTBOKS 100, NORDSTRAND 1112 OSLO MagaSigno K O N T A K T I N F O kdntaktinlo Signo døvblindesenter Molandveien 44 3158 Andebu Tlf: 33 43 87 00 Teksttlfefon: 33 43 87 01

Detaljer

Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS Bakgrunn, mål, erfaringer og utfordringer

Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS Bakgrunn, mål, erfaringer og utfordringer Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS Bakgrunn, mål, erfaringer og utfordringer Alf Reiar Berge Mai 2007 Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS. Side I Innledning ble sommeren 2006 forespurt

Detaljer

Dette er Sunnaas sykehus HF

Dette er Sunnaas sykehus HF Årsberetning 2011 Dette er Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er landets største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, med universitetsfunksjon fra 1995. Pasienttilbudet er basert

Detaljer

signofolk TEMA Forholdet mellom ansatte og pårørende side 9 til 21

signofolk TEMA Forholdet mellom ansatte og pårørende side 9 til 21 Internavis for Signo i vestfold, Bergen, Oslo og Trondheim nr. 02 / 2010 signofolk TEMA Forholdet mellom ansatte og pårørende side 9 til 21 Hvordan er forholdet mellom den ansatte i Signo - enten man kaller

Detaljer

UTFALLET AV HØRINGSRUNDEN TIL KLUBBENE I MD 104

UTFALLET AV HØRINGSRUNDEN TIL KLUBBENE I MD 104 UTFALLET AV HØRINGSRUNDEN TIL KLUBBENE I MD 104 KLUBB LC BODØ/LC FAUSKE LC DRAMMEN/KONNERUD LC EIDSVOLL SØR LC FJALER LC GRIMSTAD FORSLAG Valnesfjord Eikholt SOS Barnebyer Haugland Stine Sofie DISTRIKT

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

Adm.dir har ordet. Nye markeder har skapt nye muligheter og kunnskap i organisasjonen. Årsberetning 2014

Adm.dir har ordet. Nye markeder har skapt nye muligheter og kunnskap i organisasjonen. Årsberetning 2014 Adm.dir har ordet Nye markeder har skapt nye muligheter og ny kunnskap i organisasjonen Norasondegruppen AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 100 mill, og oppnådde et årsresultat på kr 2,5 mill

Detaljer

Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse. Årsrapport 2011

Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse. Årsrapport 2011 Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse Årsrapport 2011 Innhold I forkant.......................... 2 Et dynamisk utdanningshus................ 4 Markedshøyskolen..................... 9 Norges

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009 012 10.03.2009 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/618-6467/2009

Detaljer

Innhold. Layout: Lundblad media AS, Tromsø kommune Trykk: Rådhustrykkeriet. www.tromso.kommune.no postmottak@tromso.kommune.no

Innhold. Layout: Lundblad media AS, Tromsø kommune Trykk: Rådhustrykkeriet. www.tromso.kommune.no postmottak@tromso.kommune.no Årsmelding 2006 Innhold Forord...3 Tema Økonomisk analyse... 4-9 Servicekvalitet under lupen... 10-11 Stort engasjement for brukerundersøkelse... 12-13 Kortnytt HMS arbeid...14 Sykefravær...14 Likestilling...14

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING

Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING Årsrapport 2013 Kanvas ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING 3 Styrets årsberetning 2013 Virksomheten Stiftelsen Kanvas er en av Norges største private aktører innen utvikling og drift av barnehager. Kanvas

Detaljer

Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007. Innhold

Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007. Innhold Årsberetning 2007 1 Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007 Innhold Dette er BBL 3 Direktøren har ordet 5 Organisasjon BBL-gruppen 6 Styret i BBL 7 Styrets beretning 8 Balanse 13 Resultatregnskap

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

06 I 2006 oppfylte vi boligdrømmen

06 I 2006 oppfylte vi boligdrømmen Årsrapport 2006 06 I 2006 oppfylte vi boligdrømmen for 1200 av våre medlemmer i nye BORI Gruppens ambisjoner er å være en av de største prosjekter og etablerte utbyggerne av nye boliger på Romerike. Dette

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Med løftet blikk 3. Organisasjonen 4. Nøkkeltall 4. Å se fremover 6. Høydepunkter fra 2005 7. Styrets årsrapport 8

INNHOLDSFORTEGNELSE. Med løftet blikk 3. Organisasjonen 4. Nøkkeltall 4. Å se fremover 6. Høydepunkter fra 2005 7. Styrets årsrapport 8 ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Med løftet blikk 3 Organisasjonen 4 Nøkkeltall 4 Å se fremover 6 Høydepunkter fra 2005 7 Styrets årsrapport 8 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS Verran kommune Eierstrategi Jekta AS 2013 Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran

Detaljer

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger HOVEDKONTOR Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger Telefon 51 51 74 70 E-post hero@hero.no For mer informasjon om besøk vår hjemmeside: www.hero.no

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 1. Innledning: Jubileum, strategisk arbeid og økt engasjement Året 2005 har vært et jubileumsår, fra januar til desember. De mangfoldige jubileumsmarkeringene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Rådmannens kommentar. 2. Politisk og administrativ organisering. 3. Oppnådde resultater i forhold til kommuneplanen

Innholdsfortegnelse. 1. Rådmannens kommentar. 2. Politisk og administrativ organisering. 3. Oppnådde resultater i forhold til kommuneplanen Årsmelding 2012 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar 2. Politisk og administrativ organisering 3. Oppnådde resultater i forhold til kommuneplanen 4. Økonomiske nøkkeltall og hovedtallsanalyse 5.

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Omsorgsplan 2011 2014

Omsorgsplan 2011 2014 Omsorgsplan 2011 2014 Rullering 2010 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...4 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...5 4 Sentrale dokumenter...6 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6 6 Utfordringer

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2005 05 Innhold 4: Et krevende, men samtidig veldig meningsfylt år 6: Fokusområder 9: Årsberetning fra styret 14: Regnskapet 24: Divisjonene i Sykehuset Innlandet HF: 24: Divisjon Akuttmedisin

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer