signo - årsrapport 09

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "signo - årsrapport 09"

Transkript

1 signo - årsrapport 09

2 innhold Generalsekretæren har ordet En presentasjon av Signo Året som gikk - fra hovedkontoret Hovedstyrets årsberetning Oversikt over alle virksomhetene i Signo Økonomiforvaltningen Regnskapet side 1 side 2 side 4 side 7 side side 16 side 17 Forsidefoto: Mannen som ikke ser grenser, døvblinde Arne Bertnsen som bygger hus i Andebu. Godt hjulpet av Pål Henningsen. Foto: Hans Kristian Riise

3 Når hverdagen er god Jeg har hatt gleden av å være generalsekretær i Signo siden 1. september i Det er inspirerende å se hvordan Signos arbeid gir en annen hverdag for mennesker som på ulike måter benytter seg av tilbudene våre. Det er meningsfylt å være leder for alt dette. Året som har gått, og som denne årsrapporten presenterer, viser et arbeid som stadig er i utvikling. Signo gir et landsdekkende tilbud ved ni forskjellige virksomheter. Vi har individuelle tilbud til over 700 døve og rundt 170 døvblinde. Det er stor variasjon i tilbudene, og de er like forskjellige som menneskene som benytter seg av dem. En har fått lov til å bygge sitt eget hus på området vårt på Sukke i Andebu. En annen lager den vakreste kunst som også legges ut for salg. Mange får bruke sine kunstneriske evner i musikkgruppen Maximus eller dramagruppen Panorama. Noen går på en jobb som er tilrettelagt slikt at den er mulig å utføre uten å kunne se eller høre. Eksemplene er mange. I Signo er ord som medbestemmelse, individuelle tilbud og dialog og brukermedvirkning ikke bare honnørord. Ulla Tideströms dikt önskedrömmen kan være en påminnelse til oss alle: Om JAG någon gång fick önska vad JAG ville!! Då skulle JAG önska att JAG kunde gå till leksaksskåpet!! Ta den leksak JAG ville Inte den tråkiga skallran som jag får varje dag Nä den röda brandbilen skulle JAG ta!! På den kan man hissa stegen!!! * Vi ønsker deg god lesning, og håper denne årsrapporten også kan gi deg lyst til å bli enda mer kjent med oss. Velkommen til å ta kontakt. Inger Helene Venås, generalsekretær i Signo * (Fra diktsamingen: Nya grepp och övergrepp. Gjengitt med tillatelse) Stiftelsen Signo årsrapport 1

4 Hva er SIGNO? Kommunikasjon Signo sikrer tilbud til døvblinde og døve som ønsker det, på deres premisser, ut fra en diakonal basis. Signo betyr jeg tegner og det er helt grunnleggende for vårt arbeid. Tegnspråk og andre kommunikasjonsformer hvor hender står sentralt, er viktige. Bredt tjenestetilbud Døvblinde og døve som ønsker ulike tiltak og tjenester, utgjør målgruppen vår. Det landsdekkende tilbudet spenner over områdene bo-, omsorgsog fritidstilbud, undervisning i grunnskole, videregående skole og voksenopplæring, samt arbeidstilbud. I tillegg har Signo kompetansesentra for målgruppene, og flere av våre virksomheter yter eksterne tjenester som veiledning, kurs og observasjon, utredning og rehabilitering. Tre av våre virksomheter tilbyr tolketjenester i tilknytning til arbeidsplass. De som bruker Signos tjenester lever alt fra helt selvstendige liv til å ha omfattende omsorgs- og behandlingsbehov. Via våre utadrettede tjenester på AKS og Andebu Døvblindesenter gir vi også råd og veiledning til blant annet pårørende og lærere, eller direkte til døve og døvblinde personer som får sine tilbud lokalt der de bor. Signo er en over hundre år gammel non-profit organisasjon. Målgruppene er i stor grad den samme som da grunnleggeren og døvepresten Conrad Svendsen arbeidet for innsamlede midler med tilpasset undervisning blant døve med ulike funksjonhemminger. Men Signo øker stadig tilbudet. I 2005 startet vi med tilbud til døve elever ved videregående skole, som flytter hjemmefra for å gå på skole og trenger et tegnspråkfellesskap. Premissleggere Signo arbeider både på individ- og systemnivå og samarbeider nært med døves og døvblindes organisasjoner. Det primære for Signo er å møte enkeltmenneskers behov. For å få til dette må vi også jobbe mot de som bestemmer og fordeler ressurser i samfunnet vårt. Derfor er Signo aktive på arenaer hvor det er viktig å få frem døve og døvblindes situasjon og rettigheter. Vi kan ikke forvente at politikere og administratorer uten videre skal forstå fordelene ved Signos helhetlige tilbud for våre målgrupper de må aktivt informeres og jobben er aldri gjort en gang for alle. 2 Stiftelsen Signo årsrapport

5 som kjerne Signo gir tilbud til 724 døve og 178 døvblinde personer Et rikt liv Ut fra Signos diakonale basis går vi medmennesker i møte. Det diakonale grunnlaget til Signo kan forstås som omsorg for hele mennesket. Vi er opptatt av personlig innlevelse i andre menneskers livssituasjon, og praktisk hjelp og støtte ut fra de behov som foreligger, eller som melder seg underveis. Mennesket er en helhet av kropp, sinn og ånd. Alle sider ved mennesket er oppgaver i en diakonal tjeneste. Å bli forstått Det myldrer av kommunikasjonsmetoder rundt omkring i alle virksomhetene våre og stadig nye tilpasninger av ytre forhold for å gjøre kommunikasjonsforholdene optimale. Mennesker med annerledeshet, personer som på ett eller annet område fremstår annerledes enn majoriteten, opplever svært ofte at de må prøve å være noe annet enn det de er. Dette gjelder ikke minst døvblinde og døve, folk som har en form for sansetap. Deres virkelighet er ofte å forsøke å fungere på premisser som ikke er deres egne, tilpasse seg og kompensere mangler. Å JOBBE I SIGNO Ansatte vokser også ved å delta i meningsfylte arbeidsoppgaver som inkluderer både å gi og å få omsorg. Som en diakonal stiftelse er det grunnleggende å også være bevisste på våre individuelle verdier. For å beholde og videreutvikle Signos egenart, må stadig nye generasjoner av medarbeidere få et eierforhold til det diakonale grunnlaget vi bygger på. Ansatte i Signo utfører et arbeid og er profesjonelle, sammen med en tydelig målsetning om at vårt arbeid skal være preget av kjærlighet til de vi virker blant. Det skal være godt å være i Signo både som ansatt og som tjenestemottaker. - For meg handler det først å fremst om å bruke hele meg i jobben. Jeg gir mye, men får også mye tilbake. Jeg føler at arbeidet med å gi døvblinde en god hverdag er medmenneskelighet i praksis. Ikke fordi jeg gir omsorg og kommuniserer, men fordi jeg jobber med selve det å leve. Hver dag handler om å ta bruk de gavene hver og en av oss har fått. Ansatt i Signo Stiftelsen Signo årsrapport 3

6 Året som gikk Signo er en organisasjon i stadig utvikling. Vi videreutvikler og utvider tilbudet vårt og tilpasser bygningsmasse og eiendommer. Målsettingen er at det faglige innholdet i tjenestene våre til enhver tid er på et høyt nivå. Dette krever et kontinuerlig fokus på tverrfaglighet, kompetanseutvikling- og spredning. Bevisshet om målsettinger, arbeidsmåter og mulige utfordringer er vesentlig i dette. Signo dro derfor i gang et større strategiarbeid i Denne debatten er viktig, og vi er ennå i startfasen av arbeidet som har et langtidsperspektiv. Strategidebatten er ikke én debatt, men et arbeid med ulike tilnærminger og tidsfaser. Målsettingen er at vi skal være ledende når det gjelder å gi kvalitative tilbud til målgruppene våre. livet ved hovedkontoret Som et ledd i utviklingen av Signo har vi brukt mye ressurser på å videreutvikle organisering, sammensetning og arbeidsformer ved hovedkontoret. Nytt organisasjonskart fungerte fra 2009, og det er utviklet ny personalhåndbok for hovedkontoret. Hovedkontoret er ansvarlig for den helhetlige tenkningen og tilrettelegger for samspillet i hele den store organisasjonen av ni virksomheter. For å styrke dette samspillet,ble dialogmøter i virksomhetene gjennomført. Disse møtene gav viktig bakgrunn for det utviklingsarbeidet vi nå følger i organisajons utviklingen av hele stiftelsen. I løpet av året har vi hatt en spesielt tett kontakt med ASVO Bergen AS som har vært i en utfordrende situasjon. Hovedkontoret og styret ved virksomheten har hatt et tett samspill og ny daglig leder er rekruttert. Fagavdelingen Vi har gitt økt faglig samspill og samarbeid mellom virksomhetene i Signo et spesielt fokus. Hovedkontoret har en viktig rolle når det gjelder å stimulere til samspill, kompetanseutvikling og utviklingsarbeid. Vi legger derfor stor vekt på også å gi rom for finansiering av dokumentasjon og utviklingsarbeid. For å satse enda mer på utviklingsarbeid, ble rammen for stimuleringsmidlene økt fra kr til kr i Tolv prosjekter fordelt på sju av virksomhetene fikk tildelt midler. Også dette året har vi arbeidet med tilrettelegging for Fritz Moens forskningsfond. Forskningsfondet ble opprettet i 2008 og hadde sin første utlysning av forskningsmidler i I forkant av søknadsfristen 1. september, arrangerte forskningsfondet en workshop for aktuelle forskningsmiljøer. Forskningsfondet mottok flere spennende søknader. Fire av dem ble tildelt midler og dette markerte starten for forskning på et område det finnes lite kunnskap om. Det er spesielt positivt at forskningsmiljøene samarbeider på tvers av fag og institusjoner. Midtlyngutvalgets rapport NOU 2009:18 Rett til læring var ute til høring høsten Utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov hadde blant annet gjennomgått organisering, ressursbruk, resultater av spesialundervisning og det statlige spesialpedagogiske støttesystemet (Statped). Utvalget hadde også vurdert hvordan den ordinære opplæringen legger til rette for læring og utvikling for elever med særskilte behov. For Signo var det i høringen spesielt viktig å løfte fram AKS sin unike kompetanse og tilbud. Informasjonsavdelingen Signo ønsker å være en synlig organisasjon i kommunikasjon med omgivelsene. Som et ledd i dette, ble det i 2009 opprette en egen 4 Stiftelsen Signo årsrapport

7 informasjonsavdeling. Det ble satset på nye hjemmesider, som har gitt oss en fornyet og styrket informasjonskanal. Leverandør av design og utforming var mediebyrået Gazette. Signo har også blitt en del av den sosiale nettverdenen med konto og aktivitet på Twitter og Facebook. Med seks utgivelser av internavisen SIGNOfolk dette året, har nå hver virksomhet blitt presentert i hver sin temautgave av avisen. Verdiheftet er produsert, og oversatt til tegnspråk med en CD bak i heftet. I samarbeid med et eksternt byrå, ble det arbeidet med presentasjonsmagasinet MagaSigno. Målgruppen er eksterne beslutningstagere, bevilgende myndigheter og andre samarbeidspartnere som har nytte av en helhetlig presentasjon av Signo. MagaSigno var ferdig til bruk tidlige i Forvaltningsavdelingen Vi har hatt fokus på den økonomiske utviklingen i virksomhetene i 2009, og vi ser at Signos virksomheter har hatt en god og solid økonomistyring dette året, og gode rutiner er innarbeidet for videre oppfølging av dette. Vi har også utviklet en investeringsplan, som gir oss nødvendig informasjon og bedre styring av aktuelle byggeprosjekter ved stiftelsen. Byggeprosjekter har også preget Signo i 2009, der oppstart av rehabilitering av Klostergata 60 i Trondheim og avslutningen av prosjektet Skråningen i Solveien, Oslo har vært de to mest ressurskrevende. Av mindre prosjekter som er gjennomført er Grantoppens erverv av tomt på Fokserød i Sandefjord og ombygging av Vevkroken i Andebu sentrum. På Sukke Gård er det etablert nytt lagerbygg for Grantoppens vedgruppe. Vi har hatt fokus på merverdiavgiftsområdet, både ved bruk av ekstern bistand og gjennom intern jobbing. Sammen med Konows Senter er det reforhandlet driftsavtale med Bergen kommune for sykehjemmet. Avtalen er utvidet, slik at Konows Senter skal utvide sykehjemmet med en plass i 2010 og starte opp hjemmetjenester til boboerne i omsorgsboligene i tredje etasje. På IKT-området ble prosjekt plattformskifte avsluttet og Signo har etablert en solid og god dataplattform for årene fremover. Det er og gjennomført kompetanse utviklingstiltak hos IKTmedarbeiderne. Systemdokumentasjon har også vært et sentralt satsingsområde i Internasjonal avdeling Det ble laget et nytt basisdokument for internasjonalt arbeid i Signo. Denne gjennomgangen er grunnlaget for en fornyet innsats i vårt bidstandsarbeid. Stiftelsen Signo årsrapport 5

8 Operasjon Dagsverk var en viktig satsning i Selve aksjonen ble gjennomført i oktober ved skoler over hele landet. For midlene elevene jobbet inn, skal Signo delta i to prosjekter; for døve ungdommer i Uganda og for døvblinde i Malawi. SigAm-prosjektet i Kina gjennomførte en sluttevaluering i Resultatene kan vise fornøyde elever, foreldre som gleder seg over å kommunisere med barna sine på tegnspråk og lærere som villig deler kunnskap og erfaring langt utover i Kina. Det eksterne evalueringsteamet bestod av en kinesisk og norsk konsulent med hvert sitt fagområde. Hovedkonklusjonen er at prosjektet har vært vellykket, og at det bør videreføres slik planen foreslår. Skoleprosjektet vårt i De Palestinske Områdene har gått etter planen. Nye lærere har fått grunnkunnskap om døveundervisning og tegnspråk. Ved Chisombezi i Malawi fortsetter kartleggingen av døvblinde på landsbygda. Antall døvblinde Chisombezi betjener, øker med dette. Skolen har ikke plass til alle, og gjennomfører derfor flere kurs i distriktene og flere får hjemmeundervisning. Boris Traikovski Internasjonal Foundation fikk i 2009 videreført støtte fra Utenriks-departementet. Støtten ble kanalisert via Signo. Talant har videreført verkstedet og sosialsenteret med omtrent samme omfang som tidligere. Signo har hatt en representant i styret for Talant og noen administrative oppgaver knyttet til prosjektet. Det har ikke lykkes å finne finansiering og Talant står i en svært vanskelig situasjon. Signo arrangerte i mars Nordisk Kultufestival for PCN-nettverket. Det var 200 deltagere fra alle de nordiske landene. Det var vinteraktiviteter som stod på programmet. Festivalen er også dokumentert med video. Finland avsluttet sin periode som leder av PCN og overlot fra 2010 dette til Sverige. Prestetjeneste Signo ser på mennesket som en helhet av ånd, sjel og legeme. Vi gir et godt kirkelig tilbud med visuelt eller taktilt språk. Gudstjenester, konfirmantundervising, sjelesorg og veiledning er sentrale deler i dette arbeidet. 6 Stiftelsen Signo årsrapport

9 Hovedstyrets årsberetning Stiftelsen Signo årsrapport 7

10 Virksomhetens art og hvordan den drives Hovedstyrets årsberetning 09 Virksomhetside Stiftelsen Signo er en selvstendig, diakonal stiftelse innen Den norske kirke. Signos virksomhetsidé er: Signo sikrer tilbud til døvblinde og døve som ønsker det, på deres premisser, ut fra en diakonal basis. Målgrupper Signo har ulike tilbud til døve og døvblinde som har behov for tilrettelagte tiltak og tjenester. Signo er óg engasjert i ulike internasjonale bistandsprosjekter overfor døve og døvblinde. Driftens lokalisering og omfang Stiftelsen Signo har ni ulike virksomheter. Disse ligger i byene Oslo, Bergen og Trondheim, i tillegg til fire virksomheter som ligger i Vestfold med et tyngdepunkt av arbeidet i Andebu. Totalt utgjør stiftelsens virksomhet 650 årsverk fordelt på et gjennomsnitt antall ansatte i konsernet på 974 personer. Stiftelsens hovedkontor ligger på Nordstrand i Oslo. Formål Stiftelsen vil med basis i et helhetlig menneskesyn, arbeide for at den enkelte i målgruppene får personlig tilpassede tilbud for egen utvikling og trivsel. I dette ligger også hjelp til å dekke fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov gjennom tilrettelegging av livsmiljø og formidling av kristne verdier. Dette skal praktiseres slik at det vises respekt for den enkeltes overbevisning. Stiftelsen vil bidra med veiledning og støttetiltak overfor pårørende, personell og andre som omgås eller arbeider med målgruppene. ( 2 Stiftelsens statutter) Styringsstruktur Stiftelsen Signo er en selveiende stiftelse. Hovedstyret har den øverste ledelse av alt arbeid ved stiftelsen. Stiftelsens råd utnevner styremedlemmer og vedtar stiftelsens vedtekter. De ni ulike virksomhetene ved Stiftelsen Signo har alle egne styrer med delegert myndighet og rapporterer til hovedstyret. Alle virksomhetene eies av Stiftelsen Signo, tre av dem er heleide aksjeselskaper hvor hovedstyret er generalforsamling. Daglig ledelse ved Stiftelsen Signo Daglige leder er generalsekretær. Generalsekretæren er ansvarlig for utøvelsen av det daglige virket for hovedstyret. Generalsekretær har ledet hovedkontoret som har bestått av femten personer. Hovedkontoret bestod i 2009 av 4 avdelinger: Forvaltningsavdeling, fagavdeling, informasjonsavdeling og internasjonal avdeling. Blant hovedoppgavene er ivaretakelse av overordnet økonomi og avtaleforhold, myndighetskontakt, verdi- og strategiarbeid, tjenesteyting til virksomhetene, koordinering av felles tiltak i hele stiftelsen, faglig utviklingsarbeid, 8 Stiftelsen Signo årsrapport

11 prestetjeneste, informasjons- og IKT-arbeid, bygnings- og eiendomsforvaltning. I tillegg til dette kommer bistandsarbeidet og annen internasjonal virksomhet. En viktig oppgave for generalsekretær er óg utvikling av virksomhetsledergruppen i stiftelsen. FORTSATT DRIFT I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for år 2010 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. ARBEIDSMILJØ I Stiftelsens verdigrunnlag, Basistenkning, står det blant annet at vi har et arbeidsmiljø kjennetegnet av en inkluderende, trivelig og trygg atmosfære. Dette er en målsetting for alle virksomhetene. Den enkelte virksomhet har ansvar for utarbeiding og oppfølging av eget internkontrollsystem, samt inngåelse av avtaler vedrørende bedriftshelsetjenesteordninger. Virksomhetene har videre ansvar for sykefraværsregistrering, personskaderegistrering, samt registrering av materielle skader. Virksomhetene behandler disse registreringsrapportene i interne AMU/ASU møter, i møter med lokale tillitsvalgte og det rapporteres direkte til de enkelte virksomhetsstyrene. Ved stiftelsens virksomheter har det i 2009 ikke vært noen vesentlige skader, det gjennomsnittlige sykefravær var 8,5 % totalt i Signo. Ved hovedkontoret var sykefraværet 2,1 %. Hovedkontoret ved Signo og virksomhetene er IAbedrifter. LIKESTILLING Det er en målsetting at det er full likestilling mellom kvinner og menn i arbeidet. Stiftelsen har vedtektsregulert representativitet. Det er høy bevissthet på forhold rundt forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Både hovedstyrets leder og generalsekretær er kvinner. Blant de råds- og eieroppnevnte representantene i stiftelsens hovedstyre og virksomhetsstyrer er kvinneandelen 59,1 %. Av Signos ni virksomheter har vi 2009 hatt 4 kvinnelige virksomhetsledere. Signo har en overvekt av kvinner blant sine ansatte. Stiftelsen arbeider aktivt for å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Stiftelsen har høy bevissthet i forhold til funksjonshemming og vektlegger det i rekruttering og arbeid generelt. Stiftelsen Signo årsrapport 9

12 YTRE MILJØ Stiftelsen har høy bevissthet i forhold til forurensing og legger opp arbeidet på en slik måte at virksomheten i liten grad forurenser det ytre miljøet. Det er ingen kjente forhold ved virksomheten, verken innsatsfaktorer eller produkter, som kan medføre noen betydelig påvirkning. Stiftelsen Signos grunnlagsdokumenter omtaler miljø- og ressursforvaltning. For å sikre praktisk gjennomføring av vår respekt og ansvarstaking for natur og miljø holdes det høy bevissthet i forhold til dette, og det iverksettes tiltak på de stedene der Signo er lokalisert. Omfattende system for kildesortering og gjenvinning av avfall er utviklet ved Signos virksomheter i Andebu. Det arbeides for at virksomhetene er Miljøfyrtårn-sertifisert og ytterligere en virksomhet oppnådde dette i løpet av året, totalt 3 av Signos virksomheter er nå sertifisert. FRAMTIDIG UTVIKLING Styret vurderer Stiftelsen Signos inntjening som sikker fremover. Driften av stiftelsens 9 virksomheter er i stor grad sikret gjennom avtaler med det offentlige. Mindre endringer skjer, bl.a. på grunn av revidering av avtaler og nye avtaleinngåelser med Utdanningsdirektoratet, Helse Sør-Øst, Nav, samt mange enkelte kommuner og fylkeskommuner. Aktivitetene følges hele tiden opp innenfor de gitte rammer. Stiftelsen Signo har en solid finansiell stilling, som danner et godt grunnlag for å møte fremtidige utfordringer. Stiftelsen Signo forutsetter gjennom årlig budsjettering, at virksomheten skal gjenspeile inntjeningsgrunnlaget slik at regnskapene gir resultater i balanse. Stiftelsens hovedstyre og virksomhetsstyrene har ansvar for til enhver tid å tilpasse driften til det nivået som inntjeningsgrunnlaget tilsier. RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET Driftsinntektene i konsernet økte fra kr. 421,3 mill i 2008 til kr. 455,8 mill i Årsresultatet ble kr 14,3 mill. Samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i konsernet var på kr. 15,1 mill. Driftsresultatet for konsernet var på kr. 16,5 mill. De samlede investeringene i konsernet i 2009 var kr. 40,1 mill. Av årets investeringer har kr. 33,9 mill medgått til kjøp og oppgradering fast eiendom som har øker konsernets tilbudskapasitet. Konsernets likviditetsbeholdning var kr. 115,2 mill pr Konsernets evne til egenfinansiering av investeringer er god. Konsernets kortsiktig gjeld utgjorde pr ,7 % av samlet gjeld i konsernet, sammenlignet med 36,3 % pr Denne nedgangen skyldes stort opptak av langsiktig lån i 2009 i forbindelse med investering i fast eiendom. Konsernets finansielle stilling er god, og kan pr nedbetale kortsiktig gjeld ved hjelp av sine mest likvide midler (Omløpsmidler - varelager). 10 Stiftelsen Signo årsrapport

13 Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 406,9 mill, sammenlignet med kr. 372,1 mill året før. Egenkapitalandelen pr var 28,0 %, sammenlignet med 26,8 % pr FINANSIELL RISIKO Markedsrisiko 51,8 % av konsernets gjeld til finansinstitusjoner er bundet opp med fast rente frem til Dette reduserer konsernets eksponering mot endringer i rentenivået og gir forutsigbarhet. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses for lav. Konsernets debitorer er for det vesentligste kommuner, fylkeskommuner og staten. Likviditetsrisiko Likviditeten i konsernet vurderes som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Årsresultatet i morselskapet var et overskudd på kr som styret foreslår disponert slik: Overført til gavefond kr Overført til egenkapital kr Totalt disponert kr Stiftelsen Signo årsrapport 11

14 signo - norges største ARBEIDSPLASS FOR DØVE bergen ASVO Bergen AS Virksomhetsleder: Knut Rasmussen Konows Senter Virksomhetsleder: Kjell Frydenlund-Moldestad TRONDHEIM Signo Midt-Norge Virksomhetsleder: Sissi Urgård OSLO Conrad Svendsen Senter Direktør: Rune Baardsen Rycon AS Virksomhetsleder: Svein Garden TRONDHEIM VESTFOLD AKS Senterleder: Aud Bergerud BERGEN VESTFOLD OSLO Andebu Døvblindesenter (ADb) Senterleder: Knut Johansen Grantoppen AS Virksomhetsleder: John Arve Knippen og Rolf Hamarsnes Nøkkelbo Virksomhetsleder: Hilde Kari Maugesten hovedkontor Stiftelsen Signo Solveien 119 E 1112 OSLO Tel: Stiftelsen Signo årsrapport

15 Virksomhet bergen ASVO Bergen AS Virksomhetsleder: Knut Rasmussen Konows Senter Virksomhetsleder: Kjell Frydenlund-Moldestad Beskrivelse Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) til døve, døvblitte, døvblinde uføretrygdede personer. Avklaring og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) for døve som har behov for arbeidstrening og kartlegging. Nav er innsøkende instans. Arbeid med Bistand (AB) bidrar med ekstern oppfølging av døve arbeidstakere i ordinært arbeidsliv. Bokollektiv for hørselshemmede for elever ved Slåtthaug videregående skole. Konows Senter gir med basis i døves språk og kultur; - et helhetlig bo- og omsorgstilbud til 20 eldre døve og døvblinde i sykehjem, og et helhetlig bo-, omsorgs-, og fritidstilbud til seks voksne døve med ulike funksjonshemninger i bofellesskap. Nøkkeltall Driftsinntekter Årsresultat Driftsinntekter Årsresultat Driftsavtale og finansiering ASVO Bergen driver tilrettelagt arbeid for 22 hørselshemmede i Bergen og de nærliggende kommunene. Bergen kommune finansierer 20 plasser som er brukt til beboere i Bergen Kommune. Tolk på arbeidsplass betjener Konows Senter, ASVO Bergen og Bokollektivet. Driftsavtalen er med Hjelpemiddelsentralen i Hordaland. Fylkeskommunen til den enkelte søker dekker kostnadene til Bokollektivet. Sykehjemmet drives etter kommunehelsetjenesteloven, og det er inngått driftsavtale og husleieavtale med Bergen kommune. Bofellesskapet drives etter sosialtjenesteloven, og det er inngått omsorgsavtaler for den enkelte beboer. Personale *Gjennomsnitt pr. år Tjenester og tilbud Heltid Deltid Midlertidig Antall ansatte* Antall hørende* Antall døve* Gj.snittsalder Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år) 5,5 Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer Døve 52 Døvblinde 1 Heltid Deltid Midlertidig Antall ansatte* Antall hørende* Antall døve* Gj.snittsalder 43, Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år) 6,5 Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer Døve 16 Døvblinde 10 Ledelse og Styre Styreleder: Steinar Jacobsen Medlemmer: Jan Helge Støve, Ann-Liss Opdal, Jann T. Aasbak, Gro Thormodsen Styreleder: Kristin Ravnanger Medlemmer: Kjell G. Håland, Mary-Ann Grønås, Klement A. Våge, Erling Jacobsen, Kristin Wetlesen, Anett Christoffersen, Sidsel Kjølleberg Stiftelsen Signo årsrapport 13

16 VESTFOLD AKS (Andebu Kompetanse og Skolesenter) Senterleder: Aud Bergerud Andebu Døvblindesenter (ADb) Senterleder: Knut Johansen AKS gir støtte til opplæring og andre offentlige tiltak for hørselshemmede med funksjonshemninger. AKS driver FoU arbeid og i samarbeid med andre fagmiljøer. AKS formidler spesialpedagogisk kompetanse til fagpersoner. AKS gir skole og elevhjemstilbud i grunnskole, videregående opplæring. Vi gir også voksenopplæring til hørselshemmede med funksjonshemninger og døvblinde. AKS har et spesielt ansvar for kunnskapsutvikling og tjenestetilbud til hørselshemmede mennesker med autisme. Boenhetene våre gir botilbud til døvblindfødte i et livsløpsperspektiv. Regionsenteret er en del av Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde, og har definerte oppgaver etter avtale med Helse Sør-Øst RHF: - Utredninger av døvblindhet. - Veiledning og støtte til den enkelte døvblinde, dennes sosiale nettverk og hjelpeapparat i rehabilitering og omstillingsprosesser. - Koordinering av tiltak og tjenester til den enkelte døvblinde. - Kurs - Utarbeidelse av skriftlige uttalelser om døvblindes behov og om døvblindhet. - Faglig utviklingsarbeid om medfødt og ervervet døvblindhet Driftsinntekter Årsresultat Driftsinntekter Årsresultat AKS drives på grunnlag av Avtale med Utdanningsdirektoratet av 16.okt Regionsenterets drift er basert på en 4-årig rammeavtale med Helse Sør-Øst. Egen ytelsesavtale utarbeides hvert år. Boenhetene driver etter avtaler med den enkelte brukerkommune. Kommunene finansierte boenhetene. Staten v/hod bevilger penger til regionsenteret. Heltid Deltid Midlertidig Antall ansatte* Antall hørende* Antall døve* Gj.snittsalder Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år) Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer Døve 126 Døvblinde Heltid Deltid Midlertidig Antall ansatte* Antall hørende* Antall døve* Gj.snittsalder Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år) Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer Døve 0 Døvblinde Styreleder: Ann Kristin Stapnes Medlemmer: Bjørn Aamodt, Øyvin Hansen, Thor Klaveness, Heidi Kittelsen, Toril B. Andersen, Kari Elvøy Lysne Styreleder: Karen Kaasa Medlemmer: Lise Beate Hoxmark, Cathrine Ellefsrød, Geir Jensen, Therese Nyhus, Gunilla H. Rônnblom, Malvin Hansen * Gjennomsnitt pr. år 14 Stiftelsen Signo årsrapport

17 Grantoppen AS Virksomhetsledere: John Arve Knippen, Rolf Hammarsnes Nøkkelbo Virksomhetsledere: Hilde Kari Maugesten Oslo Conrad Svendsen Senter Direktør: Rune Baardsen Arbeidstilbud via Nav (Varig Tilrettelagt Arbeid og Arbeid med Bistand) på følgende arenaer: aktivitetsbasen, vedlikehold, renhold og avfallshåndtering, Vevkroken, Snekkerverkstedet, Gården og jobbfrukt.no. Tolk på arbeidsplass. Botilbud for gjesteelever ved knutepunktskolen for døve ved Sandefjord videregående skole. Nøkkelbo skal gi et faglig godt utviklings-, arbeidsog botilbud til voksne døvblindblitte og døve som ønsker det. Tilbudet gis i et tegnspråklig miljø. Nøkkelbo skal bidra til vekst for den enkelte og legge forholdene til rette for et meningsfylt og aktivt liv. Conrad Svendsen Senter (CSS) er et senter for voksne døve og døvblinde med behov for særlig tilrettelagte tjenester i et tegnspråkmiljø. Vi består av omsorgsboliger, dagsenter og en utredningsenhet. CSS driver også Døves Frivillighetssentral i Oslo Driftsinntekter Årsresultat Driftsinntekter Årsresultat Driftsinntekter Årsresultat Nav: 45 VTA-plasser og to Arbeid med Bistandstillinger, Tolk på arbeidsplass. Kommuneandeler enkeltvis og via Nøkkelbo. Ulike fylkeskommuner; sosialpedagogisk botilbud. Flere driftsavtaler med Stiftelsen Signo og virksomhetene. Nøkkelbo inngår avtaler med hver enkelte kommune om kjøp av tjenester etter kommunal sosial- og helsetjenestelovgivning. Enkeltvedtak følger avtalen. Prisen er tilpasset det tilbudet som blir gitt, avhengig av hver enkelt persons behov for oppfølging konkretisert i individuell plan. CSS har 59 individuelle avtaler om salg av miljøterapeutiske tjenester til kommuner og bydeler. I tillegg har CSS inngått 10 avtaler med kommuner/bydeler om separate dagtilbud. Tilbudet ved Utredningsseksjonen finansieres gjennom rammeavtale med Helse Sør-Øst og individuelle garantier fra de andre helseregionene. Fag -og opplæringsseksjonene er finansiert via en øremerket statlig bevilgning. Heltid Deltid Midlertidig Antall ansatte* Antall hørende* Antall døve* Gj.snittsalder Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år) Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer Døve 138 Døvblinde 9 9 Heltid Deltid Midlertidig Antall ansatte* Antall hørende* Antall døve* Gj.snittsalder Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år) 7,5 Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer Døve 49 Døvblinde 6 Heltid Deltid Midlertidig Antall ansatte* Antall hørende* Antall døve* Gj.snittsalder Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år) 6 Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer Døve 116 Døvblinde 19 Styreleder: Roald Nomme Nestleder: Hans Hilding Hønsvall Medlemmer: Tone Ytre-Arne, Bente Aanerud og Thorbjørn Larsen. Nøkkelbo Virksomhetsleder: Hilde Kari Maugesten Styreleder: Gudmund Eikli Medlemmer: Tormod Mjaaseth, Jorunn Midthun, Anne Grethe Bergem, Kenneth Verngård, Bjørn Jahrn, Sigmund Emhjellen Styreleder: Irene Grytnes Medlemmer: Tove Kolset, Sunniva E. Holberg, Camilla Høiberg, Jon Vik, Erik Lundqvist, Gunnar Albrigtsen * Gjennomsnitt pr. år Stiftelsen Signo årsrapport 15

18 Rycon AS Virksomhetsleder: Svein Garden trondheim Signo Midt-Norge Virksomhetsleder: Sissi Urgård signo Stiftelsen Signo totalt Generalsekretær: Inger Helene Venås Rycon AS drifter tre ulike arbeidsmarkedstiltak, hvor ett er av varig art, mens de to andre er tidsbegrensede og rettet mot det ordinære arbeidsliv. Tolk på arbeidsplass. Heldøgns sosialpedagogisk botilbud for unge døve elever i videregående skole. Tolk på arbeidsplass. Stiftelsen Signo er en selvstendig stiftelse innen Den norske kirke. Stiftelsen Signo vil, med basis i et helhetlig menneskesyn, arbeide for at den enkelte i målgruppene får personlig tilpassede tilbud for egen utvikling og trivsel. For å realisere målene driver Stiftelsen Signo ni ulike virksomheter i Oslo, Vestfold, Bergen og Trondheim. I tillegg er Signo engasjert i internasjonalt utviklingsarbeid og driver flere bistandsprosjekter Driftsinntekter Årsresultat Driftsinntekter Årsresultat Driftsinntekter Årsresultat Rycon AS har driftsavtaler med Nav arbeid, ulike kommuner og bydeler. Tolkeavdelingen har avtale med Nav Hjelpemiddelsentral i Oslo. Avtale med hjemstedsfylkene til elevene om finansiering. Avtale med Nav om finansiering av tolketjenesten Hovedkontoret ligger i Solveien 119 E på Nordstrand i Oslo. Generalsekretær har en stab på 15 personer fordelt på fire avdelinger: Forvaltning, internasjonal, fag og informasjon. Heltid Deltid Midlertidig Antall ansatte* Antall hørende* Antall døve* Gj.snittsalder Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år) 8 Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer Døve 219 Døvblinde 7 Heltid Deltid Midlertidig Antall ansatte* Antall hørende* Antall døve* Gj.snittsalder ,5 Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år) Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer Døve 8 Døvblinde 0 2 Heltid Deltid Midlertidig Antall ansatte* Antall hørende* Antall døve* Gj.snittsalder Gjennomsnitt tjenestetid i virksomheten (antall år) Individuelle tilbud til døve og døvblinde personer Døve 724 Døvblinde Styreleder: Harald Thue Medlemmer: Solveig Askjem, Bjørn Kristiansen, Sonja Myhre Holten, Camilla Høiberg Styreleder: Odd Morten Mjøen Medlemmer: Anne Bakken, Per Walle, Sissel Hegdahl Solem, Alf Pedersen, Trude Nilsen, Mette Harriet Berntsen Hovedstyreleder: Randi Gran Tørring Medlemmer: Toralf Ringsø, Mette P. Uthus, Jens Barland, Roar Bredvei, Ole Elvesveen, Hanne Berge Kvitvær * Gjennomsnitt pr. år 16 Stiftelsen Signo årsrapport

19 Organisasjonen Fordelen med tolk på arbeidsplassordningen er at jeg så og si er garantert å få tolk på kort varsel. Knut Bjarne Kjøde, tolkebruker i Signo Rådet oppnevner Hovedstyret Generalsekretær m/ hovedkontor OSLO Bergen Rycon AS Conrad Svendsen Senter ASVO Bergen AS Konows Senter AKS Vestfold Andebu Døvblindesenter Signo Midt-Norge trondheim Grantoppen AS Nøkkelbo Stiftelsen Signo årsrapport 17

20 Økonomiforvaltningen i Signo Stiftelsen Signo snudde den negative økonomiske trenden fra Regnskapet i år viser et samlet overskudd på konsernnivå som gir grunnlag for en langsiktig forvaltning. Utfordringen blir å håndtere svingningene i de fremtidige pensjonsforpliktelsene. Generelt opplever vi fortsatt en god etterspørsel etter våre ulike tjenester selv om den er noe varierende. Signo investerte totalt 40,1 mill kr i ,9 mill kr av dette ble investert i bygg for å sikre gode tilbud til døvblinde og døve også i fremtiden. Samlede brutto driftsutgifter for hele konsernet er 439,3 mill kr, driftsregnskapet for konsernet viser et overskudd på kr 14,3 mill kr og Stiftelsen Signo forvalter verdier for til sammen 406,9 mill kr. Bedret resultatutvikling for virksomhetene I 2009 har vi hatt fokus på driftsregnskapene i virksomhetene. Dette har gitt en positiv økonomisk utvikling og den negative trenden er dermed snudd i år. Virksomhetene våre har vist positivt økonomisk ansvar og klart å legge driftskostnadene på nivå med driftsinntektene. Virksomhetene merker fortsatt utfordringen i å få på plass avtaler med det offentlige som gir gode nok rammer til å drifte tilbudene i balanse, eller med et lite overskudd, for en ansvarlig økonomisk drift. Ved Konows Senter ble driftsavtalen for sykehjemmet reforhandlet i 2009, og vi håper at driften ved sykehjemstilbudet vil gå i balanse fremover. ASVO Bergen AS har hatt store utfordringer også i 2009, men virksomheten har arbeidet solid og godt for å snu den negative trenden, og man har klart å redusere underskuddet betydelig. Målet er videre at ASVO Bergen AS skal driftes i balanse i Stor økning i personalkostnadene. Personalkostnadene for konsernet var på 357,3 mill. kr i 2008 og økte til 360,8 mill kr i 2009, noe som gir en økning på 1 %. (Personalkostnadene økte med 14 % fra 2007 til 2008). Det er derfor tydelig at det er på dette området at kostnadsutviklingen er snudd ved Signo. Noe av bakgrunnen for disse endringene, er de store variasjonene i de fremtidige pensjonsforpliktelsene. Personalkostnadene er fortsatt Signos største utgiftspost og på konsernnivå utgjør denne kostnaden nå ca 83 % av samlede kostnader. 18 Stiftelsen Signo årsrapport Investeringer Byggeprosjekt Utsikten på Nordstrand ble ferdigstilt i juni Investeringen er totalt på ca 56,7 mill kr, der Signos egenkapitalinnsats utgjør ca 17 mill kr (tomteverdi og egenkapital), og netto kostnadsramme på ca kr 34 mill kr. Prosjektet er en ombygging og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse i Solveien. Det har gitt 15 nye omsorgsleiligheter som disponeres av Conrad Svendsen Senter. Videre er det investert 0,7 mill kr i nytt vedlager på Sukke Gård som disponeres av Grantoppen AS. Signo har også ervervet tomt på Fokserød i Sandefjord til ca 2,0 mill kr hvor Grantoppen AS skal bygge nytt produksjons- og administrasjonsbygg. Grantoppen AS har utvidet arealene for Vevkroken i Andebu sentrum til en kostnad på ca 1,5 mill kr. I Trondheim har vi startet opp ombyggings- og rehabiliteringsprosjekt i Klostergata 60 med en kostnadsramme på kr 30,3 mill kr. Dette prosjektet skal ferdigstilles sommeren Signo har fortsatt mange behov for investeringer og stiftelsens hovedstyre har vedtatt en investeringsplan som revideres årlig. Organisering Virksomhetene er egne arbeidsgivere og har et selvstendig økonomisk ansvar og et eget virksomhetsstyre. Virksomhetene eies av stiftelsen, og deres regnskaper konsolideres inn i morselskapets regnskap. Stiftelsens tre ASVOvirksomheter er organisert som aksjeselskap, der Signo eier 100 prosent av aksjene. Stiftelsens hovedstyre er generalforsamling for disse. I 2009 ble det gjennomført et strategiarbeid i Signo som blant annet omfattet vurdering av organisasjonsformen. Basert på dette strategiarbeidet fattet hovedstyret vedtak om at dagens organisasjons- og eierform skal videreføres. Av Ken Davidsen, ass. generalsekretær og leder av forvaltningsavdelingen.

21 RESUlTATREGNSKAPET KONSERN morseskap Driftsinntekter Salgsinntekter Tilskudd fra det offentlige Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Personalkostnader Avskrivninger driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter Finanskostnader Resultat finansposter Ordinært resultat Ekstraordinære poster Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Resultat ekstraordinære poster Årsoverskudd Overføringer Overført til gavefond Overført til annen egenkapital Sum overføringer Stiftelsen Signo årsrapport 19

22 balanse EIENDElER KONSERN morseskap ANLEGGSMIDLER Bygninger, tomter og inventar Tomter, bygninger Transportmidler Inventar, maskiner Sum bygninger og lignende Finansielle driftsmidler 0 0 Investeringer i datterselskaper Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler i a.f Egenkapitaltilskudd pensjonsforsikr Overfinansiert pensjonsforpliktelse Andre fordringer Sum finansielle driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Lager av varer o.a beholdning 0 0 Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter ol SUM OMLØPSMIDler SUM EIENDeler Stiftelsen Signo årsrapport

23 balanse egenkapital OG gjeld KONSERN morseskap EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapital Egenkap. med internt pålagte restr Gavefond Sum egenkapital gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Stiftelsen Signo årsrapport 17

24 Et TEGNspråkLig MiLjø Rett(ferdig) et LandsDekkende tilbud 967 ansatte venn Bildene i rapporten er fra Magasigno og tatt av Hans Kristian Riise, Olav Heggø og Jeanette Landfeld Bækkevold. Kunsten er malt av Asbjørn Bakka og døvblinde Gry Segerblad. Begge bor i Andebu.

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis. Stiftelsen Signo. Å rsrapport 2010

Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis. Stiftelsen Signo. Å rsrapport 2010 Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis Stiftelsen Signo Å rsrapport 2010 Generalsekretæren har ordet Innhold Å forstå og bli forstått Generalsekretæren har ordet...3 En presentasjon

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Innhold. Kalde fakta - varme mennesker

Innhold. Kalde fakta - varme mennesker Innhold Kalde fakta - varme mennesker Generalsekretæren har ordet... 3 Hva er Signo... 4 Året som gikk - Kunnskapens år i Signo... 6 Hovedstyrets årsberetning... 10 Oversikt over alle virksomhetene...

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

www.signo.no Årsrapport Stiftelsen Signo Grenseløs tro på menneskets muligheter

www.signo.no Årsrapport Stiftelsen Signo Grenseløs tro på menneskets muligheter www.signo.no Årsrapport 2013 Stiftelsen Signo Grenseløs tro på menneskets muligheter Innhold Kalde fakta - varme mennesker Generalsekretæren har ordet... 3 Hva er Signo... 4 Året som gikk - Kunnskapens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 12. desember 2015 Avsluttede regnskap Prognose pr. 20.11.15 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2014 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering 2016 Årsberetning Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet har bestått i å investere

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2012. Styrets beretning. Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2012. Styrets beretning. Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2012 * Styrets beretning Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort til det norske

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2012 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen.

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen. ÅnseeRerNrNG 2oL2 For Foreningen for omplassering av dyr - FOD Virksomhetens art og hvor den drives FOD er en frivillig organisasjon som driver med omplassering av dyr, i all hovedsak hunder og katter.

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2011 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer