INNHALD. «Bak denne utviklinga står det ein organisasjon som vi har utvikla gjennom mange år. Utbygging og utvikling av teknologi, samt god

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHALD. «Bak denne utviklinga står det ein organisasjon som vi har utvikla gjennom mange år. Utbygging og utvikling av teknologi, samt god"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012

2 INNHALD Året som har gått 3 Om verksemda 6 Organisasjonskart 7 Styret si melding for Årsrekneskap 10 Resultatrekneskap 13 Balanse 14 Rekneskapsprinsipp 16 Notar 17 Revisjonsberetning 20 Tema for bilde i årsmelding for 2012 er teknologi, menneske og natur. Bilde av teknologi: Innovasjon, utvikling, implementering og fornying av teknologi er viktige element i utbygging av breiband i Sogn og Fjordane. Summen av all vår teknologi gjev oss høve til å utvikle og legge til rette for nye tenester i neste generasjon aksess. Bilde av menneska i og rundt selskapet: Tilsette og den kompetansen dei representerer er ein føresetnad for å etablere og drifte ein infrastruktur, skape gode produkt og levere med høg servicegrad. Kvalifiserte og dyktige medarbeidarar i eit godt arbeidsmiljø er eit av våre største føremon for å nå dei måla vi set oss. Bilete av natur: Naturopplevingane er rett utanfor døra di, det same er gode breibandstilbod frå Enivest. For Enivest er naturen og naturkreftene både ein medspelar og ein motspelar. Når vi prosjekterer, byggjer og driftar våre installasjonar og breibandsløysingar, får vi oppleve det vårt fantastiske fylke har å by på av naturopplevingar. Grafisk framstilling: Rein Design Framsidefoto: Enivest på sørvisoppdrag i Sogn. Bilete er frå Gaularfjellet. Foto på siste side: Fibersnor ein viktig del av Enivest si totale verdikjede fram mot kunde. «Bak denne utviklinga står det ein organisasjon som vi har utvikla gjennom mange år. Utbygging og utvikling av teknologi, samt god kompetanse og innovasjon gir godt arbeidsmiljø, noko som igjen skaper kraft og gjennomføringsevne til å nå dei måla vi set oss.» 2 // ENIVEST ÅRSMELDING 2012

3 Året som har gått Stolt over historisk vekst og resultat I 2007 brukte vi børs og katedral som omgrep i årsmeldinga. Dette festa seg som ei illustrering av utfordringane som selskapet sto framfør i fyrste fase. Ein skulle etablere og bygge selskapet ut frå sunne bedriftsøkonomiske prinsipp. I andre enden var det forventningar og håp om ei sårt etterlengta satsing, for å legge til rette for framtidsretta infrastruktur i eit krevjande område å bygge ut i. Begge desse elementa skulle balansere, sagt med andre ord, lukkast vi med dette fekk vi både børs og katedral. Fasiten for 2012 fortel om sterk vekst og godt resultat, samstundes som ein har fått bygt ut meir fiber til private og næring enn nokon gong. På ny er ein inne i ein god vekstfase med viktig tilrettelegging for nye tenester gjennom utvikling av ein neste generasjon infrastruktur. Ein infrastruktur som er særs viktig for regionen si konkurransekraft. Enivest har betydd mykje når det gjeld utbygging av breiband i Sogn og Fjordane. Vi har bygt ut DSL teknologi til husstandar og bedrifter. Vi har bygt ut fiber til over 7000 husstandar. I tillegg har selskapet bygt ut til om lag 3000 husstandar, som kan knytte seg til breiband via radiolink. I alt gjer dette at ein nokon stader har parallell dekning på teknologiar. Der dette skjer, ser vi at fiber tek ein stadig sterkare posisjon. Fiberutbygginga som har vore i fokus frå 2009 til 2012, er ei kapitalintensiv satsing som har langsiktig karakter. Her blir mykje av grunnlaget for Sogn og Fjordane si digitale framtid lagt. På nytt er det børs og katedral. Det bør vere god logikk at vi som nasjon, med basis i vår høgkostnadsstruktur, bør sitje i førarsetet når det gjeld å definere Foto: Dagrun Reiakvam ENIVEST ÅRSMELDING 2012 // 3

4 framtidas målsettingar for denne typen infrastruktur. Fram til no har det dessverre ikkje vore tilfelle. Norge sine mål er blant dei lågaste i Europa og land vi elles kan samanlikne oss med i den vestlege verda. Rapport etter rapport, fyrst og fremst internasjonale, konkluderer med behov for eit moderne og framtidsretta telekommunikasjonsnett. Rapportane syner at ein kan oppnå ein vekst i BNP ved auka breibands-kapasitet. Det er spennande å sjå korleis dette blir følgt opp framover. Det er ein stor etterspurnad som skal dekkjast. Ein del område er ikkje mogleg å bygge ut på kommersiell basis. Konsekvensane for enkeltpersonar eller verksemder som fell utanfor dekningsområde er store. Vi får ringverknad for samfunnet i form av vekst i motsetning til fråflytting. Enivest vil arbeide for nye modellar/spleiselag og ikkje minst halde kostnadsnivået så lågt som mogleg. Tilbake til året vi har lagt bak oss. Gledeleg er det at vi i 2012 har landa den største kontrakten i Enivest si historie. Dette er ein langsiktig kontrakt med verdi på 40 millionar med høve til utvidingar. I tillegg har vi inngått andre infrastrukturavtaler for å sikre varige rammevilkår på fiber. Vidare har Enivest fornya samarbeidet med GET, eit samarbeid som så lagt har vore med å etablere eit tidsriktig TV og tenestetilbod til kundane våre. Samarbeidet vil i framtida forsetje å levere gode tenester til konkurransedyktige vilkår og prisar. Historisk høg vekst, over 20 prosent målt i omsetning og mange nye kundar, ja, det er vi stolte over å presentere. I sum gjer dette at vi har lagt bak oss eit viktig år i Bak denne utviklinga står det ein organisasjon som vi har utvikla gjennom mange år. Utbygging og utvikling av teknologi, samt god kompetanse og innovasjon gir godt arbeidsmiljø, noko som igjen skaper kraft og gjennomføringsevne til å nå dei måla vi set oss. Det å skulle fortelje om 2012 utan å trekke inn dei siste dagane i 2011, er ikkje så naturleg. Dagmar sine herjingar i området har sett merke på ulike måtar. Etterdønningane påverka oss langt inn i Dei sterke naturkreftene råka kraftig nordvestlandet og trefte også våre operasjonar og anlegg. Både for Enivest, vår bransje og mange andre verksemder og industriar, så vel som styresmakter og privatpersonar var dette ein prøvelse. Ein prøvelse ein må hente mest mogleg læring ut frå. Vi har gjort våre erfaringar og læring. Berre gjennom læring og betre førebuing, kan ein vere betre budd neste gong. Når dette blir skrive, er vi allereie komne godt inn 2013 og arbeider med andre forhold som opptek oss. Vi vil forsetje å vidareutvikle det vi har hatt fokus på i dei siste åra og vil arbeide for å legge til rette for ny vekst og utvikling, både for samfunn, kundar, verksemd og eigarar. Då leverer vi som vi lovar; etter våre verdiar i selskapet som er nær, innovativ og sterk. Enivest som organisasjon skal arbeide hardt for å levere prestasjonar som igjen genererer verdiar i form av viktige kompetansearbeidsplassar, oppdrag til næringslivet rundt oss, skattar og avgifter til fellesskapet og ikkje minst verdi tilbake til eigarar som har investert og lagt grunnlag for utviklinga av selskapet. Vi håper alle rundt oss opplever oss, slik som vi arbeider dagleg for å stå fram. Nærleik til kunde, gode stabile tenester til eit konkurransedyktig kostnadsnivå, høgt servicenivå forankra i lokalmiljøet. Til glede og nytte. Difor er vi til stades - for alle i samfunnet i Sogn og Fjordane. Litt naturstridig, men det er mogleg. Mvh Nandor Helgheim Dagleg leiar 4 // ENIVEST ÅRSMELDING 2012

5 Delar av Førde by - På Øyrane ligg Energihuset og Enivest med eit mangfoldig kompetansemiljø.

6 Om verksemda Selskapsinformasjon Verksemda sitt fulle namn: Føretaksnummer: Hovudkontor: Avdeling Sandane: ENIVEST AS MVA Firdavegen 5, 6800 Førde Strandtun i Bukta, 6821 Sandane Eigarskap Aksjonær Tal aksjar Eigarandel Stemmeandel Sunnfjord Energi AS ,9 % 50,9 % Sogn og Fjordane Energi AS ,7 % 38,7 % BKK Marked AS 661 3,6 % 3,6 % N Helgheim AS 618 3,4 % 3,4 % Stryn Energi AS 396 2,2 % 2,2 % Førde Kommune 66 0,4 % 0,4 % Naustdal Kommune 66 0,4 % 0,4 % Hyllestad Kommune 33 0,2 % 0,2 % Jølster Kommune 33 0,2 % 0,2 % Gloppen Kommune 31 0,2 % 0,2 % Totalt antal aksjar % 100 % Enivest sitt styre er samansett av: Fast medlem: Fredrik Behrens (styreleiar) Bjarne Skaar Torild Skogsholm Ingvild Ragna Myhre Asgeir Aase Torbjørn Os (tilsettrepresentant) Vara: Svein O. Lien (møter fast) Helge Robert Midtbø Martin Holvik Kevin Barry Shanks (tilsettrepresentant) Samla TV-produkt - Enivest har fornya samarbeidet med Get. 6 // ENIVEST ÅRSMELDING 2012

7 Kontorstruktur Hovudkontor Førde 33 tilsette Avdelingskontor Sandane 2 tilsette Verksemda har eigarpartar i Sandane Næringshage og Bedriftsnettverket Sogn og Fjordane. Organisasjon Enivest har endra organiseringa av selskapet i 2011 og aktivitetane er delt inn i følgjane hovudområde: Sal BM blir leia av Ole Ingar Haaland og har ansvar for sal og oppfølging av bedriftskundar. Sal PM blir leia av Margrete Lunde og har ansvar for sal og oppfølging av privatkundar, der i blant drift av leveranse- og kundeservice. Avdelinga har òg ansvar for verksemda sine kunderetta aktivitetar innan sal og marknadsføring. Nett og tenester blir leia av Arild Fleten og har ansvar for utbygging, leveranse og drift av verksemda sin infrastruktur. Økonomi/stab blir leia av Gerry Eikeland og har ansvar for selskapets økonomi- og rekneskapsfunksjon, personal og andre stabsrelaterte oppgåver. Organisasjonskart Dagleg leiar Nandor Helgheim Økonomi/stab Gerry Eikeland Tal tilsette: 3 Sal BM Ole Ingar Haaland Sal PM Margrete Lunde Nett og tenester Arild Fleten Tal tilsette: 3 Tal tilsette: 18 Tal tilsette: 10 Alt i ein boks. ENIVEST ÅRSMELDING 2012 // 7

8 Kundesentermedarbeidar - Høgt servicenivå og nærleik til kunde er viktig.

9 Styret si melding for 2012 Enivest gjennom det siste året Enivest har i 2012 halde fram med den gode veksten frå tidlegare år, og har auka omsetnaden med ca. 21 % samanlikna med Også i 2012 skuldast mykje av veksten Enivest si bevisste satsing på utbygging av fiber til heimen (FTH) samtidig som ein heile tida vidareutviklar tilbodet knytt til DSL (levering gjennom kopar), til dømes gjennom utbygging av fleire VDSL-sentralar. Utbygging av fiber til heimen har sidan 2009 vore eit viktig satsingsområde for Enivest. Ved utgangen av 2012 er det levert nesten 4500 fiberkundar, og utbygging av fiber til heimen er den viktigaste årsaka til omsetningsveksten til selskapet. I 2012 har vi levert om lag 1700 nye fiberkundar fordelt over nye og eksisterande felt. Nye felt har det vore i Førde, Florø, Stryn, Eid, Naustdal og Høyanger. Utbygging av fiber er framleis ei viktig og riktig satsing i forhold til å gi innbyggarane i Sogn og Fjordane tilgang til høgare kapasitet på breiband (minst 25/1 Mbit/s). Sogn og Fjordane er i dag det fylket som har lågast dekning av breiband med høgare kapasitet med ei dekning på 27 %. Samanlikna med Oslo som har ein dekning på over 98 %*, ligg fylket vårt langt under. Viktigaste årsak til dette er at det har vore lite HFC nett (kabel TV) å digitalisere. Dette reduserer tempo i utbygginga og aukar behovet for investeringar. Privatmarknaden knytt til andre teknologiar, såkalla DSL-teknologi (kopar og radio) syner ei utflating samanlikna med tidlegare år noko som dels skuldast at fleire skiftar frå DSL til fiber i takt med utbygginga av FTH. I bedriftsmarknaden har det vore god vekst i Ein overgang frå DSL-teknologi til fiber, samt stadig meir aukande fokus på varige og meir framtidsretta løysingar hjå bedriftene påverkar dette. Årsaka til dette er behov for større kapasitet, meir stabile linjer og stadig meir tenester for bedriftene i «skya». Dette er ein trend ein også forventar vil fortsette i Drifta av nettet har i 2012 vore stabilt med lite feil eller driftsavbrot. Det har vore mindre hendingar på samband ut av fylket, men disse har ikkje gitt konsekvens for kundar i særleg grad. *) Kjelde: Dekningsundersøkelsen 2012 / Nexia Utvikling driftsinntekter Tal i tusen kr År ENIVEST ÅRSMELDING 2012 // 9

10 Årsrekneskap Verksemda Verksemda sitt formål er, på forretningsmessig basis, å opprette og tilby framtidsretta kommunikasjonsnett og tenester knytt til denne typen nett, her medrekna deltaking i og kjøp/sal av andre verksemder med liknande formål. Verksemda kan også engasjere seg i andre forretningsområde og verksemder når dette er eigna til å styrkje hovudforretningsområdet, eller føre til meir rasjonell utnytting av verksemda sine ressursar. Driftsinntekter Sum driftsinntekter for 2012 er kr 85,3 millionar som er ein auke på kr 15,3 millionar eller 21,9 %, frå føregåande år. Auken er i all hovudsak knytt til den positive utviklinga i tal fiberkundar som og fører til fleire TV-kundar. Også bedriftsmarknaden syner ei auke, medan privatmarknaden knytt til DSL-teknologi ikkje uventa syner ein liten tilbakegang. Driftskostnader Sum driftskostnader for 2012 er kr 76,5 millionar som er ein auke på kr 13,0 millionar eller 20,5 % frå føregåande år. Sett i høve til omsetning held dei ulike kostnadskomponentane seg rimeleg stabile. Resultat Driftsresultatet for 2012 er kr 8,8 millionar mot kr 6,5 millionar i 2011, noko som utgjer ein auke på 35,4 %. Årsresultatet etter skatt har auka frå kr 4,6 millionar i 2011 til kr 6,2 millionar i Balanse Balansen syner igjen den gode aktiviteten i selskapet. Det er tatt opp nytt langsiktig lån i 2012 i samband med utbygging av eigne fiberanlegg i Høyanger. Delar av dette er gjennomført, medan det framleis er usikkert om siste del av dette blir utbygt. Verksemda sin balanse syner ved utgangen av 2012 ein eigenkapital på kr 42,3 millionar, noko som utgjer 53,3 % av totalkapitalen på kr 79,4 millionar. Tilsvarande tal for 2011 var ein eigenkapital på kr 36,1 millionar som utgjer 58,5 % av totalkapitalen på kr 61,7 millionar. Likviditetsbehaldinga utgjer ved utgangen av 2012 kr 11,0 millionar mot kr 3,9 millionar i Auken har samanheng med at planlagde investeringar knytt til opptak av ny langsiktig gjeld ikkje er gjennomført. Varige driftsmidlar utgjer ved utgangen av 2012 kr 53,8 millionar mot kr 44,9 millionar i Langsiktig gjeld til kredittinstitusjonar utgjer ved utgangen av 2012 kr 15,7 millionar mot kr 7,6 millionar i Verksenda si stilling og resultat av verksemda Ut over det som kjem fram av årsoppgjeret, kjenner ikkje styret til andre forhold vedkommande marknad og prisutvikling som er av interesse for å vurdere verksemda. Framleis drift Rekneskapen er oppgjort med føresetnad om framleis drift. Disponering av årsoppgjeret. Verksemda sitt årsresultat etter skatt er på kr Styret gjev overfor generalforsamlinga framlegg om at årsresultat vert disponert slik: Avsett til utbytte: kr 0,- Overførast eigenkapital: kr ,- Totalt disponert: kr ,- Helse, miljø, sikkerhet og klima Sjukefråværet i verksemda var i 2012 på 6,25 %, som er ein auke frå året før (5,84 %). Vi har ikkje registrert at noko av fråværet skuldast forhold på arbeidsplassen. Enivest har fokus på tilrettelegging av både arbeidsoppgåver og dei enkelte arbeidsstasjonane, slik at ein unngår sjukefråvær. Det blir arbeidt kontinuerleg med å få ned sjukefråværet i verksemda, både med tanke på proaktive tiltak og oppfølging av den enkelte. Det har ikkje vore ulykker eller skadar forbunde med arbeid i verksemda som har ført til fråvær. Resultat frå medarbeidarsamtalar tyder på at tryggleik og trivsel har høgt fokus, og at det er eit godt arbeidsmiljø i verksemda. På lik linje med tilsvarande verksemder tilfører ikkje Enivest miljøforureiningar eller utslepp i særleg grad. Selskapet har sidan 2011 vore medlem i RENAS, noko som ivaretek det lovpålagde ansvar selskapet har som importør av elektriske -og elektroniske produkt, til og sørgje for innsamling og miljøriktig behandling av kasserte produkt. Selskapet har fokus på å ikkje forbruke meir energi enn naudsynt for å produsere tenester innan elektronisk kommunikasjon. Kommunikasjonsløysingar og internett som verktøy er i fleire tilfelle med på å redusere behovet for reiser for kundar som er medvitne på å unngå ytre forureiningar. Likestilling Av Enivest sine 36 fast tilsette er det 23 menn og 13 kvinner. Selskapet har fremma like mogelegheiter for menn og kvinner ved tilsetjingar. Selskapet er opptatt av mangfald og inkludering, og at ingen skal oppleve ulik handsaming og mangel på likestilling i det daglege arbeid. Framtidsutsikter Enivest ser positivt på utsiktene i bransjen framover. Nye satsingsområde har utvikla seg positivt i perioden frå 2009 til 2012 samstundes som ein har klart å oppretthalde eit godt moment i eksisterande verksemd. Siste års resultat skaper av den grunn godt grunnlag for å satse vidare og tenkje offensivt i høve strategi og utviklingsarbeid. Det er grunn til å vere merksam på utfordringar knytt til digitalt klasseskilje framover. Vi synest det er grunn til å minne om at myndighei- 10 // ENIVEST ÅRSMELDING 2012

11 Bjarne Skaar Fredrik Behrens Asgeig Aase Nandor Helgheim Foto: Dagrun Reiakvam Svein Olav Lien Ingvild Ragna Myhre Torild Skogsholm Torbjørn Os Styret i Enivest for 2012, med dagleg leiar Nandor Helgheim og fast vararepresentant Svein Olav Lien. tene har eit stort ansvar for at det blir iverksett tiltak for å unngå at ein i framtida aukar det digitale klasseskilje. Fiber til heimen (FTH) vil på kommersielt grunnlag ikkje nå ut til alle. Fiber vil vere med på å forsterke opplevinga av at det er eit digitalt klasseskilje i samfunnet. Myndigheitene bør leggje ein plan for korleis slike skilnader kan bli tona ned i åra som kjem. Styret vil takke alle som har valt Enivest som samarbeidspartnar og leverandør. Styret takkar også alle tilsette i verksemda som gjennom året har arbeidt godt og målretta for å oppnå den utvikling av verksemda som har funne stad. Enivest sin posisjon i høve selskap ein kan samanlikne seg med er blant dei alle beste i landet. Med tanke på Sogn og Fjordane sitt befolkningsgrunnlag og krevjande topografi er det ein sterk prestasjon som er verdt å leggje merke til. Det er god og samla innsats som gjer at verksemda har lukkast med å skape framgang, auka aktivitet og positiv resultatutvikling. Førde, 11. mars 2013 Fredrik Behrens Styreleiar Bjarne Skaar Styremedlem Asgeir Aase Styremedlem Torbjørn Os Styremedlem tilsetterepr. Ingvild Ragna Myhre Styremedlem Torild Skogsholm Styremedlem Nandor Helgheim Dagleg leiar ENIVEST ÅRSMELDING 2012 // 11

12 Synnøve Hillersøy Hestad / Tiril Hillersøy Hestad i flott natur på Hestad i Gaular kommune.

13 Resultatrekneskap Notar Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekt Annan driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnader m.m Ordinære avskrivingar Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annan renteinntekt Annan finansinntekt Annan rentekostnad Annan finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGAR Avsett til anna eigenkapital Sum overføringar ENIVEST ÅRSMELDING 2012 // 13

14 Balanse Notar Eigedelar Anleggsmidlar 4 Utsatt skattefordel Sum immaterielle eigedelar Varige driftsmidlar 3, 5 Maskiner og anlegg , 5 Driftslausøyre, inventar, edb m.m Sum varige driftsmidlar Investeringar i aksjar og andelar Sum finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Omløpsmidlar Varer Fordringar 5 Kundefordringar Andre fordringar Sum fordringar Bankinnskot Sum omløpsmidlar Sum eigedelar // ENIVEST ÅRSMELDING 2012

15 Notar Eigenkapital og gjeld Eigenkapital Innskoten eigenkapital 2 Aksjekapital Sum innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Annan eigenkapital Sum opptent eigenkapital Sum eigenkapital Gjeld Annan langsiktig gjeld 5 Gjeld til kredittinstitusjonar Øvrig langsiktig gjeld Sum anna langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skuldige offentlege avgifter Annan kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum eigenkapital og gjeld Førde, 11. mars 2013 Fredrik Behrens Styreleiar Bjarne Skaar Styremedlem Asgeir Aase Styremedlem Torbjørn Os Styremedlem tilsetterepr. Ingvild Ragna Myhre Styremedlem Torild Skogsholm Styremedlem Nandor Helgheim Dagleg leiar ENIVEST ÅRSMELDING 2012 // 15

16 Rekneskapsprinsipp Rekneskapsprinsipp Årsreknskapen er satt opp i samsvar med reknskapsloven av 1998 og god reknskapsskikk for små føretak i Norge. Generelle inntekts- og kostnadsføringsprinsipp Inntekt resultatførast når den er opptent, normalt på leveringstidspunktet ved sal av varer og tenester. Driftsinntekter er trekt frå meirverdiavgift, rabattar og bonusar. Forskotsbetalte abonnement, som på betalingstidspunktet gjeld for ein periode på meir enn 12 månader fram i tid, blir balanseført som anna langsiktig gjeld, og inntektsført etter kvart som tenestene blir leverte. Utgifter blir samanstilt med og kostnadsførast samtidig med dei inntekter utgiftene kan vise til. Utgifter som ikkje kan vise direkte til inntekter blir kostnadsført når dei påløper. Mottatt driftstilskot blir bokført som reduksjon av dei driftsutgifter tilskotet er meint å dekke. Unytta driftstilskot blir bokført som anna kortsiktig gjeld. Hovudregel for vurdering og klassifisering av eigedelar og gjeld Eigedelar bestemt til varig eige eller bruk er klassifisert som anleggsmidlar. Andre eigedelar er klassifisert som omløpsmidlar. Fordringar som skal tilbakebetalast innan eitt år er klassifisert som omløpsmidlar. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarande kriterier lagt til grunn. Anleggsmidlar vurderast til anskaffelsekost, men blir skrivne ned til verkeleg verdi når verdifallet ikkje forventast å vere forbigåande. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid avskrivast planmessig. Mottatt anleggsbidrag samanstillast med dei investeringar bidraget er gitt for å redusere årets tilgang. Unytta anleggsbidrag blir bokført som anna langsiktig gjeld. Omløpsmidlar vurderast til lågaste av nyskaffingskost og verkeleg verdi. Varer Varer er vurdert til anskaffelseskost og består i hovudsak av varer som ikkje er rekna for vidaresal. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar er oppført til pålydande etter frådrag for avsetning til forventa tap. Avsetning til tap gjerast på grunnlag av ei generell vurdering av heile kundemassen. Bankinnskot, kontantar og liknande Bankinnskot, kontantar o.l. inkluderer kontantar, bankinnskot og andre betalingsmidlar med forfallsdato som er kortare enn tre månader frå nyskaffing. Pensjonar Innskotsplanar periodiserast etter samanstillingsprinsippet. Årets innskot til pensjonsordninga kostnadsførast. Deltaking i AFP-ordning vert rekneskapsført som ein innskotsbasert avtale. Skattar Skattekostnaden blir stilt saman med reknskapsmessig resultat før skatt. Skatt knytt til eigenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, blir ført mot eigenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordelast på ordinært resultat og verknad av prinsippendring og korrigering av feil i samsvar med skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Get filmleige - Dei beste filmane rett frå fjernkontrollen. 16 // ENIVEST ÅRSMELDING 2012

17 Notar Note 1 LønNskostnader, TAL tilsette, godtgjersler, lån til tilsette mm. Lønnskostnad Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytingar Sum Aktiverte eigne investeringsarbeid Netto lønnskostnader Tal sysselsette årsverk Føretaket er pliktig til å ha tenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller krava i denne lova. Selskapet er deltaker i den nye AFP-ordninga. Det er ikkje foretatt avsetning i balansen, men dei årlege premieinnbetalingane blir innrekna i rekneskapen som ei innskotsordning. Ordninga inneber at tilsette kan slutte med AFP ved fylte 62 år. Dagleg leiar Styret Ytingar til leiande personar Lønn * Pensjonskostnader Annan godtgjersle Sum * Omfattar og honorar for 2011, utbetalt i 2012 Ytingar til revisor Deloitte AS Revisjon Revisjonsrelaterte tenester: Annan rekneskapsbistand 0 0 Andre revisjonsrelaterte tenester 0 0 Sum Note 2 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen Antal Pålydande Bokført A-aksjar Sum Aksjonærane Antal aksjar Eigarandel Stemmeandel Sunnfjord Energi AS ,9 % 50,9 % Sogn og Fjordane Energi AS ,7 % 38,7 % BKK Bredbånd AS 661 3,6 % 3,6 % N Helgheim AS 618 3,4 % 3,4 % Stryn Energi AS 396 2,2 % 2,2 % Førde Kommune 66 0,4 % 0,4 % Naustdal Kommune 66 0,4 % 0,4 % Hyllestad Kommune 33 0,2 % 0,2 % Jølster Kommune 33 0,2 % 0,2 % Gloppen Kommune 31 0,2 % 0,2 % Totalt aksjar % 100 % Aksjar eigd av styret og dagleg leiar A-aksjar Eigarandel Stemmeandel Styret 0 0,0 % 0,0 % Dagleg leiar* 618 3,4 % 3,4 % * Gjennom 100 % eigarskap i N Helgheim AS. ENIVEST ÅRSMELDING 2012 // 17

18 Note 3 Varige driftsmidlar Maskiner Anlegg og anlegg Driftslausøyre i arbeid Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidlar Anskaffelseskost herav er årets tilgang redusert med anleggsbidrag Akkumulerte avskrivningar Årets avskrivningar Akkumulerte avskrivningar Bokført verdi pr Økonomisk levetid 3-20 år 3-10 år ingen avskriving Avskrivningsplan Lineær Lineær Note 4 Skattekostnad og utsett skattefordel/-forpliktingar Årets skattekostnad framkjem slik: Betalbar skatt Korreksjon skatt tidlegare år 0 0 Endring i utsett skatt Årets skattekostnad Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige skilnader Driftsmidlar Fordringar Netto utsett skattefordel/-forpliktingar Ikkje balanseført utsett skattefordel Netto utsett skattefordel/-forpliktingar i balansen Hildur Hillersøy, Teamleiar kundeservice / Kåre Åmot, Kundemedarbeidar leveranse. 18 // ENIVEST ÅRSMELDING 2012

19 Note 5 Langsiktig gjeld, pantestillingar og garantiar m.v. Spesifikasjon av anna langsiktig gjeld: Forskotsbetalte abonnement, breibandskundar 0 0 Ubenytta anleggsbidrag og driftstilskot Sum Gjeld som forfell meir enn fem år etter rekneskapsårets slutt: Gjeld til kredittinstitusjonar Sum anna langsiktig gjeld Bokført gjeld som er sikra ved pant o.l.: Gjeld til kredittinstitusjonar Sum Bokført verdi av eigedelar stilt som sikkerheit for gjeld: Maskiner og anlegg Driftslausøyre Anlegg i arbeid Kundefordringar Sum Note 6 Eigenkapital Aksje- Annan kapital eigenkapital Sum Eigenkapital Årets endring i eigenkapital: Avsett utbytte Årets resultat Eigenkapital Note 7 - Bankinnskot Bankinnskot, kontantar o.l. omfattar bundne skattetrekksmidlar med kr Ole Marius Nes, Senior kundemedarbeidar Nett og tenester / Roger Saugestad, Driftsleiar Nett og tenester. ENIVEST ÅRSMELDING 2012 // 19

20 Revisjonsmelding 20 // ENIVEST ÅRSMELDING 2012

21 ENIVEST ÅRSMELDING 2012 // 21

22 «For oss i Enivest handlar breiband om: Nyskaping, betra konkurransekraft, desentralisert offentleg forvaltning og eit effektivt næringsliv. Enivest vil halde fram med å vere ein pådrivar for breibandsutbygginga og framtidig digital infrastruktur i Sogn og Fjordane også i morgon!»

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 2013 2012 Note: Driftsinntekter 3 1.028.661 895.201 Kommunal underskotsgaranti Sum inntekter 1.028.661 895.201 Vederlag drift 29.572 18.733

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 2014 2013 Note: Driftsinntekter 3 452.372 1.028.661 Kommunal underskotsgaranti 84.164 Sum inntekter 536.536 1.028.661 Vederlag drift 14.287

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 4 093 618 4 297

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 IL JOTUN. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2012 IL JOTUN. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2012 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 2 966 299 3

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer