INNHALD. «Bak denne utviklinga står det ein organisasjon som vi har utvikla gjennom mange år. Utbygging og utvikling av teknologi, samt god

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHALD. «Bak denne utviklinga står det ein organisasjon som vi har utvikla gjennom mange år. Utbygging og utvikling av teknologi, samt god"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012

2 INNHALD Året som har gått 3 Om verksemda 6 Organisasjonskart 7 Styret si melding for Årsrekneskap 10 Resultatrekneskap 13 Balanse 14 Rekneskapsprinsipp 16 Notar 17 Revisjonsberetning 20 Tema for bilde i årsmelding for 2012 er teknologi, menneske og natur. Bilde av teknologi: Innovasjon, utvikling, implementering og fornying av teknologi er viktige element i utbygging av breiband i Sogn og Fjordane. Summen av all vår teknologi gjev oss høve til å utvikle og legge til rette for nye tenester i neste generasjon aksess. Bilde av menneska i og rundt selskapet: Tilsette og den kompetansen dei representerer er ein føresetnad for å etablere og drifte ein infrastruktur, skape gode produkt og levere med høg servicegrad. Kvalifiserte og dyktige medarbeidarar i eit godt arbeidsmiljø er eit av våre største føremon for å nå dei måla vi set oss. Bilete av natur: Naturopplevingane er rett utanfor døra di, det same er gode breibandstilbod frå Enivest. For Enivest er naturen og naturkreftene både ein medspelar og ein motspelar. Når vi prosjekterer, byggjer og driftar våre installasjonar og breibandsløysingar, får vi oppleve det vårt fantastiske fylke har å by på av naturopplevingar. Grafisk framstilling: Rein Design Framsidefoto: Enivest på sørvisoppdrag i Sogn. Bilete er frå Gaularfjellet. Foto på siste side: Fibersnor ein viktig del av Enivest si totale verdikjede fram mot kunde. «Bak denne utviklinga står det ein organisasjon som vi har utvikla gjennom mange år. Utbygging og utvikling av teknologi, samt god kompetanse og innovasjon gir godt arbeidsmiljø, noko som igjen skaper kraft og gjennomføringsevne til å nå dei måla vi set oss.» 2 // ENIVEST ÅRSMELDING 2012

3 Året som har gått Stolt over historisk vekst og resultat I 2007 brukte vi børs og katedral som omgrep i årsmeldinga. Dette festa seg som ei illustrering av utfordringane som selskapet sto framfør i fyrste fase. Ein skulle etablere og bygge selskapet ut frå sunne bedriftsøkonomiske prinsipp. I andre enden var det forventningar og håp om ei sårt etterlengta satsing, for å legge til rette for framtidsretta infrastruktur i eit krevjande område å bygge ut i. Begge desse elementa skulle balansere, sagt med andre ord, lukkast vi med dette fekk vi både børs og katedral. Fasiten for 2012 fortel om sterk vekst og godt resultat, samstundes som ein har fått bygt ut meir fiber til private og næring enn nokon gong. På ny er ein inne i ein god vekstfase med viktig tilrettelegging for nye tenester gjennom utvikling av ein neste generasjon infrastruktur. Ein infrastruktur som er særs viktig for regionen si konkurransekraft. Enivest har betydd mykje når det gjeld utbygging av breiband i Sogn og Fjordane. Vi har bygt ut DSL teknologi til husstandar og bedrifter. Vi har bygt ut fiber til over 7000 husstandar. I tillegg har selskapet bygt ut til om lag 3000 husstandar, som kan knytte seg til breiband via radiolink. I alt gjer dette at ein nokon stader har parallell dekning på teknologiar. Der dette skjer, ser vi at fiber tek ein stadig sterkare posisjon. Fiberutbygginga som har vore i fokus frå 2009 til 2012, er ei kapitalintensiv satsing som har langsiktig karakter. Her blir mykje av grunnlaget for Sogn og Fjordane si digitale framtid lagt. På nytt er det børs og katedral. Det bør vere god logikk at vi som nasjon, med basis i vår høgkostnadsstruktur, bør sitje i førarsetet når det gjeld å definere Foto: Dagrun Reiakvam ENIVEST ÅRSMELDING 2012 // 3

4 framtidas målsettingar for denne typen infrastruktur. Fram til no har det dessverre ikkje vore tilfelle. Norge sine mål er blant dei lågaste i Europa og land vi elles kan samanlikne oss med i den vestlege verda. Rapport etter rapport, fyrst og fremst internasjonale, konkluderer med behov for eit moderne og framtidsretta telekommunikasjonsnett. Rapportane syner at ein kan oppnå ein vekst i BNP ved auka breibands-kapasitet. Det er spennande å sjå korleis dette blir følgt opp framover. Det er ein stor etterspurnad som skal dekkjast. Ein del område er ikkje mogleg å bygge ut på kommersiell basis. Konsekvensane for enkeltpersonar eller verksemder som fell utanfor dekningsområde er store. Vi får ringverknad for samfunnet i form av vekst i motsetning til fråflytting. Enivest vil arbeide for nye modellar/spleiselag og ikkje minst halde kostnadsnivået så lågt som mogleg. Tilbake til året vi har lagt bak oss. Gledeleg er det at vi i 2012 har landa den største kontrakten i Enivest si historie. Dette er ein langsiktig kontrakt med verdi på 40 millionar med høve til utvidingar. I tillegg har vi inngått andre infrastrukturavtaler for å sikre varige rammevilkår på fiber. Vidare har Enivest fornya samarbeidet med GET, eit samarbeid som så lagt har vore med å etablere eit tidsriktig TV og tenestetilbod til kundane våre. Samarbeidet vil i framtida forsetje å levere gode tenester til konkurransedyktige vilkår og prisar. Historisk høg vekst, over 20 prosent målt i omsetning og mange nye kundar, ja, det er vi stolte over å presentere. I sum gjer dette at vi har lagt bak oss eit viktig år i Bak denne utviklinga står det ein organisasjon som vi har utvikla gjennom mange år. Utbygging og utvikling av teknologi, samt god kompetanse og innovasjon gir godt arbeidsmiljø, noko som igjen skaper kraft og gjennomføringsevne til å nå dei måla vi set oss. Det å skulle fortelje om 2012 utan å trekke inn dei siste dagane i 2011, er ikkje så naturleg. Dagmar sine herjingar i området har sett merke på ulike måtar. Etterdønningane påverka oss langt inn i Dei sterke naturkreftene råka kraftig nordvestlandet og trefte også våre operasjonar og anlegg. Både for Enivest, vår bransje og mange andre verksemder og industriar, så vel som styresmakter og privatpersonar var dette ein prøvelse. Ein prøvelse ein må hente mest mogleg læring ut frå. Vi har gjort våre erfaringar og læring. Berre gjennom læring og betre førebuing, kan ein vere betre budd neste gong. Når dette blir skrive, er vi allereie komne godt inn 2013 og arbeider med andre forhold som opptek oss. Vi vil forsetje å vidareutvikle det vi har hatt fokus på i dei siste åra og vil arbeide for å legge til rette for ny vekst og utvikling, både for samfunn, kundar, verksemd og eigarar. Då leverer vi som vi lovar; etter våre verdiar i selskapet som er nær, innovativ og sterk. Enivest som organisasjon skal arbeide hardt for å levere prestasjonar som igjen genererer verdiar i form av viktige kompetansearbeidsplassar, oppdrag til næringslivet rundt oss, skattar og avgifter til fellesskapet og ikkje minst verdi tilbake til eigarar som har investert og lagt grunnlag for utviklinga av selskapet. Vi håper alle rundt oss opplever oss, slik som vi arbeider dagleg for å stå fram. Nærleik til kunde, gode stabile tenester til eit konkurransedyktig kostnadsnivå, høgt servicenivå forankra i lokalmiljøet. Til glede og nytte. Difor er vi til stades - for alle i samfunnet i Sogn og Fjordane. Litt naturstridig, men det er mogleg. Mvh Nandor Helgheim Dagleg leiar 4 // ENIVEST ÅRSMELDING 2012

5 Delar av Førde by - På Øyrane ligg Energihuset og Enivest med eit mangfoldig kompetansemiljø.

6 Om verksemda Selskapsinformasjon Verksemda sitt fulle namn: Føretaksnummer: Hovudkontor: Avdeling Sandane: ENIVEST AS MVA Firdavegen 5, 6800 Førde Strandtun i Bukta, 6821 Sandane Eigarskap Aksjonær Tal aksjar Eigarandel Stemmeandel Sunnfjord Energi AS ,9 % 50,9 % Sogn og Fjordane Energi AS ,7 % 38,7 % BKK Marked AS 661 3,6 % 3,6 % N Helgheim AS 618 3,4 % 3,4 % Stryn Energi AS 396 2,2 % 2,2 % Førde Kommune 66 0,4 % 0,4 % Naustdal Kommune 66 0,4 % 0,4 % Hyllestad Kommune 33 0,2 % 0,2 % Jølster Kommune 33 0,2 % 0,2 % Gloppen Kommune 31 0,2 % 0,2 % Totalt antal aksjar % 100 % Enivest sitt styre er samansett av: Fast medlem: Fredrik Behrens (styreleiar) Bjarne Skaar Torild Skogsholm Ingvild Ragna Myhre Asgeir Aase Torbjørn Os (tilsettrepresentant) Vara: Svein O. Lien (møter fast) Helge Robert Midtbø Martin Holvik Kevin Barry Shanks (tilsettrepresentant) Samla TV-produkt - Enivest har fornya samarbeidet med Get. 6 // ENIVEST ÅRSMELDING 2012

7 Kontorstruktur Hovudkontor Førde 33 tilsette Avdelingskontor Sandane 2 tilsette Verksemda har eigarpartar i Sandane Næringshage og Bedriftsnettverket Sogn og Fjordane. Organisasjon Enivest har endra organiseringa av selskapet i 2011 og aktivitetane er delt inn i følgjane hovudområde: Sal BM blir leia av Ole Ingar Haaland og har ansvar for sal og oppfølging av bedriftskundar. Sal PM blir leia av Margrete Lunde og har ansvar for sal og oppfølging av privatkundar, der i blant drift av leveranse- og kundeservice. Avdelinga har òg ansvar for verksemda sine kunderetta aktivitetar innan sal og marknadsføring. Nett og tenester blir leia av Arild Fleten og har ansvar for utbygging, leveranse og drift av verksemda sin infrastruktur. Økonomi/stab blir leia av Gerry Eikeland og har ansvar for selskapets økonomi- og rekneskapsfunksjon, personal og andre stabsrelaterte oppgåver. Organisasjonskart Dagleg leiar Nandor Helgheim Økonomi/stab Gerry Eikeland Tal tilsette: 3 Sal BM Ole Ingar Haaland Sal PM Margrete Lunde Nett og tenester Arild Fleten Tal tilsette: 3 Tal tilsette: 18 Tal tilsette: 10 Alt i ein boks. ENIVEST ÅRSMELDING 2012 // 7

8 Kundesentermedarbeidar - Høgt servicenivå og nærleik til kunde er viktig.

9 Styret si melding for 2012 Enivest gjennom det siste året Enivest har i 2012 halde fram med den gode veksten frå tidlegare år, og har auka omsetnaden med ca. 21 % samanlikna med Også i 2012 skuldast mykje av veksten Enivest si bevisste satsing på utbygging av fiber til heimen (FTH) samtidig som ein heile tida vidareutviklar tilbodet knytt til DSL (levering gjennom kopar), til dømes gjennom utbygging av fleire VDSL-sentralar. Utbygging av fiber til heimen har sidan 2009 vore eit viktig satsingsområde for Enivest. Ved utgangen av 2012 er det levert nesten 4500 fiberkundar, og utbygging av fiber til heimen er den viktigaste årsaka til omsetningsveksten til selskapet. I 2012 har vi levert om lag 1700 nye fiberkundar fordelt over nye og eksisterande felt. Nye felt har det vore i Førde, Florø, Stryn, Eid, Naustdal og Høyanger. Utbygging av fiber er framleis ei viktig og riktig satsing i forhold til å gi innbyggarane i Sogn og Fjordane tilgang til høgare kapasitet på breiband (minst 25/1 Mbit/s). Sogn og Fjordane er i dag det fylket som har lågast dekning av breiband med høgare kapasitet med ei dekning på 27 %. Samanlikna med Oslo som har ein dekning på over 98 %*, ligg fylket vårt langt under. Viktigaste årsak til dette er at det har vore lite HFC nett (kabel TV) å digitalisere. Dette reduserer tempo i utbygginga og aukar behovet for investeringar. Privatmarknaden knytt til andre teknologiar, såkalla DSL-teknologi (kopar og radio) syner ei utflating samanlikna med tidlegare år noko som dels skuldast at fleire skiftar frå DSL til fiber i takt med utbygginga av FTH. I bedriftsmarknaden har det vore god vekst i Ein overgang frå DSL-teknologi til fiber, samt stadig meir aukande fokus på varige og meir framtidsretta løysingar hjå bedriftene påverkar dette. Årsaka til dette er behov for større kapasitet, meir stabile linjer og stadig meir tenester for bedriftene i «skya». Dette er ein trend ein også forventar vil fortsette i Drifta av nettet har i 2012 vore stabilt med lite feil eller driftsavbrot. Det har vore mindre hendingar på samband ut av fylket, men disse har ikkje gitt konsekvens for kundar i særleg grad. *) Kjelde: Dekningsundersøkelsen 2012 / Nexia Utvikling driftsinntekter Tal i tusen kr År ENIVEST ÅRSMELDING 2012 // 9

10 Årsrekneskap Verksemda Verksemda sitt formål er, på forretningsmessig basis, å opprette og tilby framtidsretta kommunikasjonsnett og tenester knytt til denne typen nett, her medrekna deltaking i og kjøp/sal av andre verksemder med liknande formål. Verksemda kan også engasjere seg i andre forretningsområde og verksemder når dette er eigna til å styrkje hovudforretningsområdet, eller føre til meir rasjonell utnytting av verksemda sine ressursar. Driftsinntekter Sum driftsinntekter for 2012 er kr 85,3 millionar som er ein auke på kr 15,3 millionar eller 21,9 %, frå føregåande år. Auken er i all hovudsak knytt til den positive utviklinga i tal fiberkundar som og fører til fleire TV-kundar. Også bedriftsmarknaden syner ei auke, medan privatmarknaden knytt til DSL-teknologi ikkje uventa syner ein liten tilbakegang. Driftskostnader Sum driftskostnader for 2012 er kr 76,5 millionar som er ein auke på kr 13,0 millionar eller 20,5 % frå føregåande år. Sett i høve til omsetning held dei ulike kostnadskomponentane seg rimeleg stabile. Resultat Driftsresultatet for 2012 er kr 8,8 millionar mot kr 6,5 millionar i 2011, noko som utgjer ein auke på 35,4 %. Årsresultatet etter skatt har auka frå kr 4,6 millionar i 2011 til kr 6,2 millionar i Balanse Balansen syner igjen den gode aktiviteten i selskapet. Det er tatt opp nytt langsiktig lån i 2012 i samband med utbygging av eigne fiberanlegg i Høyanger. Delar av dette er gjennomført, medan det framleis er usikkert om siste del av dette blir utbygt. Verksemda sin balanse syner ved utgangen av 2012 ein eigenkapital på kr 42,3 millionar, noko som utgjer 53,3 % av totalkapitalen på kr 79,4 millionar. Tilsvarande tal for 2011 var ein eigenkapital på kr 36,1 millionar som utgjer 58,5 % av totalkapitalen på kr 61,7 millionar. Likviditetsbehaldinga utgjer ved utgangen av 2012 kr 11,0 millionar mot kr 3,9 millionar i Auken har samanheng med at planlagde investeringar knytt til opptak av ny langsiktig gjeld ikkje er gjennomført. Varige driftsmidlar utgjer ved utgangen av 2012 kr 53,8 millionar mot kr 44,9 millionar i Langsiktig gjeld til kredittinstitusjonar utgjer ved utgangen av 2012 kr 15,7 millionar mot kr 7,6 millionar i Verksenda si stilling og resultat av verksemda Ut over det som kjem fram av årsoppgjeret, kjenner ikkje styret til andre forhold vedkommande marknad og prisutvikling som er av interesse for å vurdere verksemda. Framleis drift Rekneskapen er oppgjort med føresetnad om framleis drift. Disponering av årsoppgjeret. Verksemda sitt årsresultat etter skatt er på kr Styret gjev overfor generalforsamlinga framlegg om at årsresultat vert disponert slik: Avsett til utbytte: kr 0,- Overførast eigenkapital: kr ,- Totalt disponert: kr ,- Helse, miljø, sikkerhet og klima Sjukefråværet i verksemda var i 2012 på 6,25 %, som er ein auke frå året før (5,84 %). Vi har ikkje registrert at noko av fråværet skuldast forhold på arbeidsplassen. Enivest har fokus på tilrettelegging av både arbeidsoppgåver og dei enkelte arbeidsstasjonane, slik at ein unngår sjukefråvær. Det blir arbeidt kontinuerleg med å få ned sjukefråværet i verksemda, både med tanke på proaktive tiltak og oppfølging av den enkelte. Det har ikkje vore ulykker eller skadar forbunde med arbeid i verksemda som har ført til fråvær. Resultat frå medarbeidarsamtalar tyder på at tryggleik og trivsel har høgt fokus, og at det er eit godt arbeidsmiljø i verksemda. På lik linje med tilsvarande verksemder tilfører ikkje Enivest miljøforureiningar eller utslepp i særleg grad. Selskapet har sidan 2011 vore medlem i RENAS, noko som ivaretek det lovpålagde ansvar selskapet har som importør av elektriske -og elektroniske produkt, til og sørgje for innsamling og miljøriktig behandling av kasserte produkt. Selskapet har fokus på å ikkje forbruke meir energi enn naudsynt for å produsere tenester innan elektronisk kommunikasjon. Kommunikasjonsløysingar og internett som verktøy er i fleire tilfelle med på å redusere behovet for reiser for kundar som er medvitne på å unngå ytre forureiningar. Likestilling Av Enivest sine 36 fast tilsette er det 23 menn og 13 kvinner. Selskapet har fremma like mogelegheiter for menn og kvinner ved tilsetjingar. Selskapet er opptatt av mangfald og inkludering, og at ingen skal oppleve ulik handsaming og mangel på likestilling i det daglege arbeid. Framtidsutsikter Enivest ser positivt på utsiktene i bransjen framover. Nye satsingsområde har utvikla seg positivt i perioden frå 2009 til 2012 samstundes som ein har klart å oppretthalde eit godt moment i eksisterande verksemd. Siste års resultat skaper av den grunn godt grunnlag for å satse vidare og tenkje offensivt i høve strategi og utviklingsarbeid. Det er grunn til å vere merksam på utfordringar knytt til digitalt klasseskilje framover. Vi synest det er grunn til å minne om at myndighei- 10 // ENIVEST ÅRSMELDING 2012

11 Bjarne Skaar Fredrik Behrens Asgeig Aase Nandor Helgheim Foto: Dagrun Reiakvam Svein Olav Lien Ingvild Ragna Myhre Torild Skogsholm Torbjørn Os Styret i Enivest for 2012, med dagleg leiar Nandor Helgheim og fast vararepresentant Svein Olav Lien. tene har eit stort ansvar for at det blir iverksett tiltak for å unngå at ein i framtida aukar det digitale klasseskilje. Fiber til heimen (FTH) vil på kommersielt grunnlag ikkje nå ut til alle. Fiber vil vere med på å forsterke opplevinga av at det er eit digitalt klasseskilje i samfunnet. Myndigheitene bør leggje ein plan for korleis slike skilnader kan bli tona ned i åra som kjem. Styret vil takke alle som har valt Enivest som samarbeidspartnar og leverandør. Styret takkar også alle tilsette i verksemda som gjennom året har arbeidt godt og målretta for å oppnå den utvikling av verksemda som har funne stad. Enivest sin posisjon i høve selskap ein kan samanlikne seg med er blant dei alle beste i landet. Med tanke på Sogn og Fjordane sitt befolkningsgrunnlag og krevjande topografi er det ein sterk prestasjon som er verdt å leggje merke til. Det er god og samla innsats som gjer at verksemda har lukkast med å skape framgang, auka aktivitet og positiv resultatutvikling. Førde, 11. mars 2013 Fredrik Behrens Styreleiar Bjarne Skaar Styremedlem Asgeir Aase Styremedlem Torbjørn Os Styremedlem tilsetterepr. Ingvild Ragna Myhre Styremedlem Torild Skogsholm Styremedlem Nandor Helgheim Dagleg leiar ENIVEST ÅRSMELDING 2012 // 11

12 Synnøve Hillersøy Hestad / Tiril Hillersøy Hestad i flott natur på Hestad i Gaular kommune.

13 Resultatrekneskap Notar Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekt Annan driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnader m.m Ordinære avskrivingar Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annan renteinntekt Annan finansinntekt Annan rentekostnad Annan finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGAR Avsett til anna eigenkapital Sum overføringar ENIVEST ÅRSMELDING 2012 // 13

14 Balanse Notar Eigedelar Anleggsmidlar 4 Utsatt skattefordel Sum immaterielle eigedelar Varige driftsmidlar 3, 5 Maskiner og anlegg , 5 Driftslausøyre, inventar, edb m.m Sum varige driftsmidlar Investeringar i aksjar og andelar Sum finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Omløpsmidlar Varer Fordringar 5 Kundefordringar Andre fordringar Sum fordringar Bankinnskot Sum omløpsmidlar Sum eigedelar // ENIVEST ÅRSMELDING 2012

15 Notar Eigenkapital og gjeld Eigenkapital Innskoten eigenkapital 2 Aksjekapital Sum innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Annan eigenkapital Sum opptent eigenkapital Sum eigenkapital Gjeld Annan langsiktig gjeld 5 Gjeld til kredittinstitusjonar Øvrig langsiktig gjeld Sum anna langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skuldige offentlege avgifter Annan kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum eigenkapital og gjeld Førde, 11. mars 2013 Fredrik Behrens Styreleiar Bjarne Skaar Styremedlem Asgeir Aase Styremedlem Torbjørn Os Styremedlem tilsetterepr. Ingvild Ragna Myhre Styremedlem Torild Skogsholm Styremedlem Nandor Helgheim Dagleg leiar ENIVEST ÅRSMELDING 2012 // 15

16 Rekneskapsprinsipp Rekneskapsprinsipp Årsreknskapen er satt opp i samsvar med reknskapsloven av 1998 og god reknskapsskikk for små føretak i Norge. Generelle inntekts- og kostnadsføringsprinsipp Inntekt resultatførast når den er opptent, normalt på leveringstidspunktet ved sal av varer og tenester. Driftsinntekter er trekt frå meirverdiavgift, rabattar og bonusar. Forskotsbetalte abonnement, som på betalingstidspunktet gjeld for ein periode på meir enn 12 månader fram i tid, blir balanseført som anna langsiktig gjeld, og inntektsført etter kvart som tenestene blir leverte. Utgifter blir samanstilt med og kostnadsførast samtidig med dei inntekter utgiftene kan vise til. Utgifter som ikkje kan vise direkte til inntekter blir kostnadsført når dei påløper. Mottatt driftstilskot blir bokført som reduksjon av dei driftsutgifter tilskotet er meint å dekke. Unytta driftstilskot blir bokført som anna kortsiktig gjeld. Hovudregel for vurdering og klassifisering av eigedelar og gjeld Eigedelar bestemt til varig eige eller bruk er klassifisert som anleggsmidlar. Andre eigedelar er klassifisert som omløpsmidlar. Fordringar som skal tilbakebetalast innan eitt år er klassifisert som omløpsmidlar. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarande kriterier lagt til grunn. Anleggsmidlar vurderast til anskaffelsekost, men blir skrivne ned til verkeleg verdi når verdifallet ikkje forventast å vere forbigåande. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid avskrivast planmessig. Mottatt anleggsbidrag samanstillast med dei investeringar bidraget er gitt for å redusere årets tilgang. Unytta anleggsbidrag blir bokført som anna langsiktig gjeld. Omløpsmidlar vurderast til lågaste av nyskaffingskost og verkeleg verdi. Varer Varer er vurdert til anskaffelseskost og består i hovudsak av varer som ikkje er rekna for vidaresal. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar er oppført til pålydande etter frådrag for avsetning til forventa tap. Avsetning til tap gjerast på grunnlag av ei generell vurdering av heile kundemassen. Bankinnskot, kontantar og liknande Bankinnskot, kontantar o.l. inkluderer kontantar, bankinnskot og andre betalingsmidlar med forfallsdato som er kortare enn tre månader frå nyskaffing. Pensjonar Innskotsplanar periodiserast etter samanstillingsprinsippet. Årets innskot til pensjonsordninga kostnadsførast. Deltaking i AFP-ordning vert rekneskapsført som ein innskotsbasert avtale. Skattar Skattekostnaden blir stilt saman med reknskapsmessig resultat før skatt. Skatt knytt til eigenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, blir ført mot eigenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordelast på ordinært resultat og verknad av prinsippendring og korrigering av feil i samsvar med skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Get filmleige - Dei beste filmane rett frå fjernkontrollen. 16 // ENIVEST ÅRSMELDING 2012

17 Notar Note 1 LønNskostnader, TAL tilsette, godtgjersler, lån til tilsette mm. Lønnskostnad Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytingar Sum Aktiverte eigne investeringsarbeid Netto lønnskostnader Tal sysselsette årsverk Føretaket er pliktig til å ha tenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller krava i denne lova. Selskapet er deltaker i den nye AFP-ordninga. Det er ikkje foretatt avsetning i balansen, men dei årlege premieinnbetalingane blir innrekna i rekneskapen som ei innskotsordning. Ordninga inneber at tilsette kan slutte med AFP ved fylte 62 år. Dagleg leiar Styret Ytingar til leiande personar Lønn * Pensjonskostnader Annan godtgjersle Sum * Omfattar og honorar for 2011, utbetalt i 2012 Ytingar til revisor Deloitte AS Revisjon Revisjonsrelaterte tenester: Annan rekneskapsbistand 0 0 Andre revisjonsrelaterte tenester 0 0 Sum Note 2 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen Antal Pålydande Bokført A-aksjar Sum Aksjonærane Antal aksjar Eigarandel Stemmeandel Sunnfjord Energi AS ,9 % 50,9 % Sogn og Fjordane Energi AS ,7 % 38,7 % BKK Bredbånd AS 661 3,6 % 3,6 % N Helgheim AS 618 3,4 % 3,4 % Stryn Energi AS 396 2,2 % 2,2 % Førde Kommune 66 0,4 % 0,4 % Naustdal Kommune 66 0,4 % 0,4 % Hyllestad Kommune 33 0,2 % 0,2 % Jølster Kommune 33 0,2 % 0,2 % Gloppen Kommune 31 0,2 % 0,2 % Totalt aksjar % 100 % Aksjar eigd av styret og dagleg leiar A-aksjar Eigarandel Stemmeandel Styret 0 0,0 % 0,0 % Dagleg leiar* 618 3,4 % 3,4 % * Gjennom 100 % eigarskap i N Helgheim AS. ENIVEST ÅRSMELDING 2012 // 17

18 Note 3 Varige driftsmidlar Maskiner Anlegg og anlegg Driftslausøyre i arbeid Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidlar Anskaffelseskost herav er årets tilgang redusert med anleggsbidrag Akkumulerte avskrivningar Årets avskrivningar Akkumulerte avskrivningar Bokført verdi pr Økonomisk levetid 3-20 år 3-10 år ingen avskriving Avskrivningsplan Lineær Lineær Note 4 Skattekostnad og utsett skattefordel/-forpliktingar Årets skattekostnad framkjem slik: Betalbar skatt Korreksjon skatt tidlegare år 0 0 Endring i utsett skatt Årets skattekostnad Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige skilnader Driftsmidlar Fordringar Netto utsett skattefordel/-forpliktingar Ikkje balanseført utsett skattefordel Netto utsett skattefordel/-forpliktingar i balansen Hildur Hillersøy, Teamleiar kundeservice / Kåre Åmot, Kundemedarbeidar leveranse. 18 // ENIVEST ÅRSMELDING 2012

19 Note 5 Langsiktig gjeld, pantestillingar og garantiar m.v. Spesifikasjon av anna langsiktig gjeld: Forskotsbetalte abonnement, breibandskundar 0 0 Ubenytta anleggsbidrag og driftstilskot Sum Gjeld som forfell meir enn fem år etter rekneskapsårets slutt: Gjeld til kredittinstitusjonar Sum anna langsiktig gjeld Bokført gjeld som er sikra ved pant o.l.: Gjeld til kredittinstitusjonar Sum Bokført verdi av eigedelar stilt som sikkerheit for gjeld: Maskiner og anlegg Driftslausøyre Anlegg i arbeid Kundefordringar Sum Note 6 Eigenkapital Aksje- Annan kapital eigenkapital Sum Eigenkapital Årets endring i eigenkapital: Avsett utbytte Årets resultat Eigenkapital Note 7 - Bankinnskot Bankinnskot, kontantar o.l. omfattar bundne skattetrekksmidlar med kr Ole Marius Nes, Senior kundemedarbeidar Nett og tenester / Roger Saugestad, Driftsleiar Nett og tenester. ENIVEST ÅRSMELDING 2012 // 19

20 Revisjonsmelding 20 // ENIVEST ÅRSMELDING 2012

21 ENIVEST ÅRSMELDING 2012 // 21

22 «For oss i Enivest handlar breiband om: Nyskaping, betra konkurransekraft, desentralisert offentleg forvaltning og eit effektivt næringsliv. Enivest vil halde fram med å vere ein pådrivar for breibandsutbygginga og framtidig digital infrastruktur i Sogn og Fjordane også i morgon!»

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS Årsrapport 2009 Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket Sogn og Fjordane Energi AS Innhald SFE sin visjon 3 Konsernsjefen har ordet 4 Nøkkeltal konsern 5 Tema: Ny fornybar energi 7 Organisasjon og selskapsstruktur

Detaljer

INNHALD. 4 Konsernsjefen meiner. 6 Nøkkeltall. 8 Konsernet. 10 Produksjon. 16 Kompetanse. 18 Styre og leiing. 19 Årsmelding.

INNHALD. 4 Konsernsjefen meiner. 6 Nøkkeltall. 8 Konsernet. 10 Produksjon. 16 Kompetanse. 18 Styre og leiing. 19 Årsmelding. rt po ra p 10 20 År s 2 0 1 0 il å tt Kr af ra m ke f ve r på tid a SFE SIN VISJON, kraft til å påverke framtida, fortel mykje om vår verksemd, vår rolle i samfunnet og vår verdiskaping for fellesskapet.

Detaljer

"Din lokale energileverandør!"

Din lokale energileverandør! 1 HARDANGER ENERGI AS Årsmelding og rekneskap 2012 12. driftsåret "Din lokale energileverandør!" 2 ÅRET 2012 2012 har vore eit år med stor aktivitet til liks med dei siste åra. Folkedal kraftverk er under

Detaljer

Styret i Fitjar Kraftlag

Styret i Fitjar Kraftlag Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 Styret i Fitjar Kraftlag Johannes Koløen styreleiar Agnar Aarskog Monika Hatlevik Trond Gerhardsen Ranveig Flatråker Ottestad nestleiar 2 F i t j a r K r a f t l a g S A - Å

Detaljer

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland, Gaute Hatlem, Tomas Morel, Reiel Haugland GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland, Gaute Hatlem, Tomas Morel, Reiel Haugland GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS ÅRSMELDING ÅRSMELDING 2013 2013 INNHALD 4 Ein organisasjon i utvikling 6 Hovudtal, morbank 7 Hovudtal, konsern 8 Fakta om banken 10 Bra for samfunnet = Bra for banken 12 Ungt Entreprenørskap i Sogn og

Detaljer

Årsmelding - HMS i 2004

Årsmelding - HMS i 2004 Årsmelding - HMS i 2004 HSD har som øvste målsetting at verksemda skal drivast utan skade på menneske, materiell eller miljø. Føre-var prinsippet er såleis overordna andre omsyn i den dagege drifta. Dette

Detaljer

Saman tek vi vare på ressursane

Saman tek vi vare på ressursane SSR - SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK ÅRSMELDING 2014 Saman tek vi vare på ressursane INNHALD Meir og meir avfall s 4 Høgdepunkt 2014 s 6 Marin forsøpling og mikroplast s 8 Eigarmelding s 14 Styrets årsmelding

Detaljer

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Året 2013 Eg vil fyrst få takka alle tilsette for god innsats i året. Kvam Kraftverk har eit godt arbeidsmiljø, og sjukefråværs prosenten enda på 2,81 % i 2013. Dette

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Årsmelding. Sykkylven Energi AS

Årsmelding. Sykkylven Energi AS Årsmelding Sykkylven Energi AS 2007 Årsmelding for Sykkylven Energi AS 2007 Merkeår 1918: Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta 1942: Tappetunnelen frå Storevatnet klar 1947: Generator 1

Detaljer

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9 ÅRSOPPGJER 2010 1 I N N H A L D ÅRSMELDING 2010. side 2 GRAFAR side 7 RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8 BALANSE PR 31.12.10 side 9 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING. side 10 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN

Detaljer

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT NOKRE ORD OM 2014 KONSERNSJEFEN HAR ORDET Tussa er godt posisjonert for å møte både ei omstilling til ei elektrisk framtid og ein IT-revolusjon. Resultatet

Detaljer

Årsrapport 2012. Sogn og Fjordane Energi

Årsrapport 2012. Sogn og Fjordane Energi Årsrapport 2012 Sogn og Fjordane Energi Visjon: Kraft til å påverke framtida Visjonen fortel mykje om vår verksemd, vår rolle i samfunnet og vår verdiskaping for fellesskapet. SFE er ein stor aktør i den

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

Innhald. Konsernleiargruppa

Innhald. Konsernleiargruppa ( årsmelding 2004 ) Innhald Konsernleiargruppa, bakre rad frå venstre: Knut Vollstad, Jarle Molde, Arne Sandnes og Magne Hetle. Foran frå venstre: Hallgeir Kleppe, Olav Smørdal, Vidar Skaar, Anker Grøvdal

Detaljer

Eldsjelsamling. Marknadsleiaren

Eldsjelsamling. Marknadsleiaren ÅRSMELDING 2011 Eldsjelsamling Marknadsleiaren For Banken andre er år den på dominerande rad arrangerte aktøren vi Eldsjelsamling på personkundemarknaden for fulle hus på Skei i fylket. Hotell. Det På

Detaljer

ÅRSMELDING. For året 2010 32. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 -

ÅRSMELDING. For året 2010 32. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - ÅRSMELDING For året 2010 32. driftsår S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - Styret Frå venstre: Gunnar Dalen, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Lars E. Lundal, Kåre L. Berge (styreleiar), Paul

Detaljer

s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen

s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen Foto: Kjell Hansen s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Organisasjonen Dagleg leiar sine kommentarar Generalforsamling Kommunestyret Vi kan sjå attende på nok eit

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2012

Å r s m e l d i n g 2012 Å r s m e l d i n g 2012 1 Innhald 3 Nøkkeltal, forretningsidé og samandrag 4 Årsmelding 17 Resultatrekneskapet 19 Balansen 21 Kontantstraumanalyse 22 Oversikt over notar 23 Notar 35 Revisor si melding

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 2 Innhald Regn, flaum og snø... 4 Kraftåret 2014... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar... 12 Kontantstraumanalyse...

Detaljer

Årsmelding & rekneskap

Årsmelding & rekneskap Årsmelding & rekneskap 2008 Innhald Året 2008 3 Året 2008 4 Eigarstyring og selskapsleiing 6 Styret si årsmelding 18 Resultatrekneskap 23 Rekneskapsprinsipp 27 Notar til rekneskapen 48 Revisjonsmelding

Detaljer

For året 2013 35. driftsår

For året 2013 35. driftsår For året 2013 35. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

Naturlegvis. Årsmelding. SKL Nett. Innhald. SKL Konsern. Å rsm el di ng. SKL Marked. Hovudtal. SKL Produksjon. Innleiing. Nøkkeltal Side 1.

Naturlegvis. Årsmelding. SKL Nett. Innhald. SKL Konsern. Å rsm el di ng. SKL Marked. Hovudtal. SKL Produksjon. Innleiing. Nøkkeltal Side 1. 1 Naturlegvis Å rsm el di ng Godt grunnlag for vidare vekst Året starta og slutta med kaldt og tørt ver. Dette gav låge snømagasin og utfordra overføringskapasiteten på nettanlegga våre. Til det første,

Detaljer

årsmelding og rekneskap 2012

årsmelding og rekneskap 2012 årsmelding og rekneskap 2012 Innhald Lokal verdiskaping er viktig... 4 Nøkkelen til eit bærekraftig samfunn? 4 Kraftåret 2012... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar...

Detaljer

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for rein vekst Årsrapport 2013 HMT Helse, miljø og tryggleik Helse, Miljø og sikkerheit, er viktige element i FjellVAR sin policy for medarbeidarar og organisasjon. Førebyggjande arbeidsmiljøtiltak skal bidra

Detaljer

HELSE VEST RHF Årsrapport 2003

HELSE VEST RHF Årsrapport 2003 HELSE VEST RHF Årsrapport 2003 Førde Bergen Haugesund Stavanger Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer