Vår kraft din energi!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår kraft din energi!"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2 4

2 BØ SAUHERAD NOME Konsesjonsområdet Vår kraft din energi! Styret Styret i Midt-Telemark Energi AS har i bestått av 5 personer. Strategi Selskapet skal ha fokus på langsiktighet og verdiskapning for våre eiere, og gjennom strategiske beslutninger øke aksjonærenes verdier. Man skal samtidig sørge for at selskapets betydning for samfunnet ivaretas. Gjennom et strategisk eierskap, effektiv og rasjonell drift, skal selskapet forbli robust, og ha en økonomisk Visjon Forretningside Strategi Overordnet strategi Sikringsstrategi (Risiko) Overordnet mål i perioden -223 Mål i perioden -223 Fokusområder -27 Hovedfokus 25 Tiltaksplaner Strategisk plan for perioden -223 handlefrihet i hele strategiperioden. Den økonomiske handlefriheten skal sørge for at selskapet til enhver tid kan innfri de krav som stilles til selskapet, som en aktiv aktør innen kraftmarkedet. En robust økonomi skal sikre at selskapet kan oppfylle kravene til fortløpende oppgradering av fordelingsnettet iht. leveringskvalitet, forskrifter og pålegg. Sammen med våre kunder og leverandører skal selskapet utvikle de beste produktene og tjenestene, slik at vi fremstår som den klart foretrukne samarbeidspartner Forretningsidé Midt-Telemark Energi AS skal markedsføre og selge sine produkter, kompetanse og tjenester med høy kvalitet og god service. Verdigrunnlag Selskapets verdigrunnlag redegjør for ønsket adferd. Alle medarbeidere har et ansvar for å ivareta bedriftens omdømme. Et sterkt samhold, høye mål og humør skaper vinnerkultur. Et slikt samhold får vi når vi bryr oss om hverandre, respekterer og er glad i hverandre og unner hverandre suksess. Selskapet Midt-Telemark Energi AS er et aksjeselskap som ble stiftet 8. november 23. Selskapet driver med nettvirksomhet, kraftomsetning, produksjon, samt utfører en del tjenester for andre. I tillegg har selskapet eierinteresser innen virksomhetsområder som bredbånd, produksjon og fjernvarme. Selskapets hovedkontor er lokalisert på Ulefoss i Nome kommune. Selskapet har også montørstasjon på Brenna i Sauherad kommune. Nøkkeltall: Antall ansatte: 3 (utgjør 3,3 årsverk) Antall lærlinger: Nome kommune Areal: 434 km 2 / Befolkning: 6 63 (25) Sauherad kommune Areal: 36 km 2 / Befolkning: (25) Bø kommune Areal: 266 km 2 / Befolkning: (25) Konsesjonsområdet Areal: 6 km 2 / Befolkning: (25) Området har et utpreget kontinentalt (innlands-) klima, med varm sommer og kald vinter. 2 3

3 Totalt sykefravær Prosent Etiske retningslinjer Etikk skal ligge som et fundament for selskapets holdninger, opptreden og handlinger. Selskapets utvikling skal baseres på trygge og vel forankrede etiske standarder, og følge de normer og retningslinjer samfunnet setter. Som en del av selskapets verktøy er det utarbeidet klare og entydige etiske retningslinjer som er gjort gjeldene for alle medarbeidere og våre samarbeidspartnere. Retningslinjene er innarbeidet i selskapets system for IK og HMS, og er gjort tilgjengelig for alle våre medarbeidere. Risikostyring Selskapet jobber systematisk for å avdekke risiko og sørge for å etablere tiltak som er med på å redusere denne. Mulige risikofaktorer kan være: 3 Finansiell risiko 3 Valutarisiko 3 Kredittrisiko 3 Renterisiko 3 Likviditetsrisiko 3 Markedsrisiko 3 Operasjonell/teknisk risiko 3 Hydrologisk risiko For å redusere risikobildet har selskapet utarbeidet gode verktøyer. Blant annet utarbeides det langtidsprognosemodeller som benyttes til simulering av den økonomiske utvikling, og som beslutningsgrunnlag ved strategiske valg. Det er også utarbeidet gode rapporteringsrutiner til styret i form av budsjett og oppfølgingsverktøy, samt rapporteringsbulletinen «Pulsen på», som omhandler de viktigste sidene fra driften. Rammer og fullmakter gis av styret og det er etablert løpende rapportering på rammeutnyttelse og resultatutvikling. Helse, miljø og sikkerhet Helse, miljø og sikkerhetsarbeid er en prioritert og integrert del av våre daglige rutiner og gjøremål. Selskapet har i dag et moderne og oppdatert system for bruk innen helse, miljø og sikkerhet, samt internkontroll. Systemet er i dag i aktiv bruk på alle nivåer i bedriften. Selskapet har satt seg høye mål og jobber aktivt for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø, og jobbe forebyggende for å hindre skader på mennesker og materiell. Vårt fokus på dette området har medført at bedriften i dag har et lavt sykefravær, noe som gjenspeiler trivsel, produktivitet og kvalitet i vårt daglige arbeide. Det er også innført rutiner for god internkontroll og HMS i alle våre tilknyttede selskaper. Selskapet har ikke hatt noen personskader eller uhell knyttet til sine aktiviteter i løpet av året. Internkontroll Selskapet har jobbet målrettet med å få på plass et dekkende internkontrollsystem. Systemet er nå implementert og fungerer etter hensikten. Miljøforhold Selskapet forurenser i svært liten grad det ytre miljø. Sykefraværet var i på 4,64 %, mens sykefraværet i 23 var på 6,67 %. Korttidsfraværet (-3 dager) utgjorde,24 % i mot,25 % i 23. Trekker man ut langtidssykemeldte er det totale sykefraværet nede på,79 % for. Alt sykefravær følges rutinemessig opp av bedriften og i samarbeidet med NAV. Det lave sykefraværet er en god indikator på at arbeidsmiljøet i selskapet er meget godt. Midt-Telemark Energi AS er IAbedrift, og selskapet er medlem av bedriftshelsetjeneste. Det har hersket en meget god tone mellom alle ansatte, samt administrasjonen og styret Prosent % Snitt Prosent 4,6 3 2,5,4 % Snitt,3 23 3,4 4,6 4,8 3,7 6,67 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64,2 Kortidsfravær i perioden Prosent,,6,5,4,3,2, % Snitt % Snitt 23 3,4 4,6 4,8 3,7 6,67 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 23,5,4,5,25,24,38,38,38,38,38 23,5,4,5,25,24,38,38,38,38,38 4 5

4 Arbeidsmiljøutvalg Selskapet har et velfungerende arbeidsmiljøutvalg (AMU) som har avholdt 4 møter i. Utvalget har behandlet 3 saker i løpet av året. Det har ikke blitt behandlet noen saker av særskilt karakter. Arbeidsmiljøet i utvalget har vært godt, og alle representanter har fått anledning til å bidra i utvalgets arbeid. Arbeidsmiljøutvalget er av den formening at året har vært et meget godt driftsår med tanke på arbeidsmiljø, skader og ulykker. Utvalget vil arbeide videre med tiltak for å sikre og bedre arbeidsmiljøet ved bedriften. Det blir avholdt årlige vernerunder hvor både verneombud, ansvarlig for HMS og administrerende direktør deltar. Hovedfokuset ved vernerundene i var bruk av verneutstyr ute i felt, samt hvorvidt verneutstyret var tilgjengelig i montørbilene. Det ble også foretatt inspeksjon ute på anleggsplass både av egne ansatte og av våre underleverandører. I sin årsrapport for konkluderer utvalget med at det har vært et meget godt arbeidsmiljø ved bedriften. Likestilling Selskapet har 3 ansatte hvorav 7 er kvinner. Styret består av 5 medlemmer hvorav 2 er kvinner. Likestilling er integrert i selskapets personalpolitikk, og likestilling ivaretas ved ansettelser og omstillinger. Ut ifra personlige forutsetninger gis kvinner og menn like muligheter til å ta del i ulike arbeidsoppgaver og kompetanseutvikling. Det er ikke mottatt tilbakemeldinger på at noen opplever selskapets personalpolitikk som kjønnsdiskriminerende. Driftsåret Igjen har vi lagt bak oss et hektisk og spennende år for selskapet, hvor mange viktige oppgaver ble løst på en effektiv og tilfredsstillende måte. I tillegg leverte selskapet et akseptabelt regnskapsresultat målt mot budsjett, noe vi er svært godt fornøyd med. Vår strategi om å fremstå som et kraftsenter i lokalsamfunnet har vært, og vil fortsette å være, en viktig drivkraft i alt vi gjør. Gjennom kortreist og god service gitt våre mange kunder, oppnådde selskapet en meget god score på bransjens årlige kundetilfredsundersøkelse. Tilbakemeldingene herfra var udelt positive, og gav oss som selskap ny giv til å jobbe med ytterligere forbedringer. Driftsmessig hadde vi en meget høy oppetid i nettet i året som gikk, selv om enkelte områder i perioder dessverre opplevde driftsforstyrrelser. Årsaken til driftsforstyrrelsene skyldes i all hovedsak trefall på våre linjer forårsaket av perioder med sterk vind, men i tillegg også vinterens snøfall. En effektiv og god vaktordning medførte imidlertid til at feilene raskt ble utbedret, og at normal strømforsyning ble opprettet. Vårt medeierskap i Norsjøkraft AS har stått til forventningene, selv om utdelt utbytte ble langt lavere enn forventet. Årsaken til det lave utbytte skyldes i sin helhet lave kraftpriser. Prognosene for kraftprisene de neste fem årene ser ut til å holde seg lave, noe som vil bety lave utbytter fra Norsjøkraft AS de kommende årene. Blant nyhetene i er vårt medeierskap i Nettalliansen AS, hvor eierskapet er fordelt mellom 34 nettselskaper i Norge. Intensjonen bak selskapet er å oppnå økt effektivitet for det enkelte selskap ved blant annet felles innkjøp, felles funksjoner innen IK, HMS og HR, felles anskaffelse av AMS, og ikke minst felles beredskapsordning. Arbeidet med planene om byggingen av «Nye Oterholtfoss» har tatt mye tid. Siste folkemøte ble avviklet i januar hvor vi i etterkant av møtet mottok ca. 3 høringsuttalelser. Ingen av høringsuttalelsene inneholdt noe nytt, men ble en ytterligere bekreftelse på de synspunkter som tidligere er blitt hevdet. Saken ligger nå til behandling og innstilling hos NVE, hvor den deretter skal inn til OED for endelig godkjenning. Vårt arbeid med internkontroll, helse, miljø og sikkerhet har vært viet stor oppmerksomhet også gjennom dette året. Blant annet har det vært arrangert HMS-dag for alle ansatte, i tillegg til at det har blitt avholdt både kurs og opplæring innenfor temaet. Tiltakene har medført at alle våre ansatte i dag har et sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet i sitt daglige arbeide. Alle ansatte har bidratt til at selskapet har hatt et meget godt arbeidsmiljø gjennom året som har gått. Det har hersket en meget god tone mellom alle ledd i organisasjonen, samt mellom administrasjonen og styret. Nettvirksomheten Året var et hektisk og spennende år for nettavdelingen, hvor det ble utført mye godt arbeid. Nettet består både av regionalog distribusjonsnett, hvorav regionalnettet utgjør drift av 5 krafttransformatorer med samlet effekt på 9 MW. I distribusjonsnettet ble det levert 227,3 GWh fordelt på 55 kunder. Nettapet utgjorde 6,35 GWh (inkl. trafotap i regionalnettet), tilsvarende 6,7 % av innmatet energi. I tillegg til ordinær drift og vedlikehold av nettet har avdelingen utført flere større prosjekter, herunder: Høyspentkabel og nettstasjon Bø Renseanlegg Høyspentkabel og nettstasjon Flatland Høyspentkabel og nettstasjon Sisjordvegen Høyspentkabel og nettstasjon Hågåbergja Høyspentkabel og nettstasjon Gunnerud. Ny effektbryter Risbekk Nytt høyspentanlegg i Klevar koblingskiosk Utskifting av utdømte lavspentstolper Vi har også vært involvert i prosjekter i regi av Nettalliansen: Anskaffelse av AMS Anskaffelse av materiell og utstyr Anskaffelse av nytt ERPsystem Reforhandling av tidligere inngåtte avtaler Felles beredskapsavtale for alliansens medlemmer Felles strategi innen IK, HMS og HR 6 7

5 Lavspentnettet Nettstasjoner 2 67 Høyspentnettet Regionalnettet Lavspentnettet Nettstasjoner 22 Høyspentnettet 994 Regionalnettet 48 Lavspentnettet Nettstasjoner Høyspentnettet Regionalnettet Fakta Nettnivå Luftledning Kabel Sjøkabel Transformatorkapasitet Regionalnett 66kV/22kV 9 MVA Produksjon MVA Distribusjonsnett høyspent 245 km 9 km 3 km 35 MVA Distribusjonsnett lavspent 499 km 66 km Nyinvesteringer i nettvirksomheten Lavspentnettet Nettstasjoner 37 Høyspentnettet Regionalnettet Lavspentnettet 4 Nettstasjoner Høyspentnettet 49 Regionalnettet 68 Lavspentnettet Nettstasjoner Høyspentnettet Regionalnettet Krafttilgang og forbruk i perioden 23- GWH ,4 242,9 243,5 237,9 24,4 243,3 248,8 27,3 243,3 253,2 263,5 243, ,7 228,4 223,4 222,4 225,4 229,6 249, , 244,3 227,3 3,4 5,2 5, 4,5 8 7,9 9,2 2,5 5,3 2, 9,2 6,35 Totalt krafttilgang Sum målt hos kunde Nettap Investeringer finansiert med anleggsbidrag Lavspentnettet Nettstasjoner 7 Høyspentnettet Lavspentnettet Nettstasjoner - - Høyspentnettet Lavspentnettet Nettstasjoner Høyspentnettet Reinvesteringer i perioden Lavspentnettet Nettstasjoner Høyspentnettet Regionalnettet Totalt investert i perioden Øvrige investeringer Anleggsbidrag Nyinvesteringer Reinvesteringer Øvrige investeringer Anleggsbidrag Nyinvesteringer Reinvesteringer Øvrige investeringer Anleggsbidrag Nyinvesteringer Reinvesteringer 8 9

6 Det lokale elektrisitetstilsyn Kilekostnader i perioden Kile Gj.snitt 25 i perioden Kile Gj.snitt i perioden Det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) har som mål å redusere antall skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm hos kundene innenfor vårt forsynings-/ansvarsområde. DLE har fulgt den oppsatte tilsynsplanen for. Rapporten er oversendt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Region Sør-Norge. Rapporten viser at tilsynsplanene er oppfylt, og DSB hadde ingen merknader til denne. DLE ved Midt-Telemark Energi AS har i hatt,7 årsverk. I tillegg er,3 årsverk satt av til funksjonen ansvarlig IK og HMS internt i selskapet. Det ble gjennomført kontroll med 559 tilsynsobjekter i. Gjennom året har avdelingen jobbet med følgende prosjekter: Gi råd i bruk og vedlikehold av elektriske anlegg og utsyr Informere om årsaker til brann og ulykker Gi skoleundervisning Foreta stikkprøvekontroller av elektriske anlegg Kontrollere virksomheter som omsetter elektrisk utstyr Kontrollere at installatører som monterer anlegg har nødvendig kompetanse og rutiner for å utføre dette på en trygg og sikker måte Informere alle typer virksomheter om nødvendigheten av å ta elsikkerhet med i sine interne kontrollrutiner Kile Kile Gj.snitt i i perioden KILE-kostnadene i eget nett var i tkr.33 mot tkr 859 i 23. Økningen i KILE-kostnadene skyldes i hovedsak utfall i Lifjell-området som følge av store snømengder lokalt. Totalte kilekostnader i ble kr. 33,- Sauherad 7% Nome 5% Bø 68% Kostnader linjerydding Hendelser i nettet fordelt pr. kommune Nome 3 Skagerak 2 Sauherad Lavspentnettet Høyspentnettet Lavspentnettet Høyspentnettet Bø 37 Antall Tilsyn med Tilsyn med Tilsyn med Verifikasjoner/ Verifikasjon Verifikasjon Antall produkt Anmeldelse El. branner private nærings- enkle helse- installatører av gårdsbruk av detalj- behandlet ved til politiet der DLE alegg, boliger virksomhet institusjoner handlere verifikasjon har bistått Året var preget av lave kraftpriser, noe som gav seg utslag i et dårligere resultat enn forventet. Produksjonsmessig har anleggene levert gode volumer, noe som har bidratt til å kompensere for lave kraftpriser. Selskapet har i dag 6,8 GWh egeneid produksjon via kraftstasjonene Oterholtfoss (5, GWh) og Kvitingen (,7 GWh). I tillegg har selskapet en eierandel på 22,22 % i Norsjøkraft AS som utgjør 6, GWh av totalt 275 GWh. Porteføljen i Norsjøkraft AS består av kraftverkene Eidsfoss (85 GWh) og Vrangfoss (9 GWh). Produksjon av kraft Selskapets egeneide kraftstasjoner er begge av eldre årgang, og er i dag modne for utskifting/ rehabilitering. Kvitingen kraftstasjon (,7 GWh) er fra 932, men grunnet godt vedlikehold leverer den fremdeles gode produksjonstall. Det samme er gjeldende for Oterholt kraftstasjon (5, GWh) som ble startet opp i 93. Brutto inntekt av produksjonen i nåværende Oterholt og Kvitingen kraftstasjoner beløper seg til tkr. 433, og driftsresultatet er tkr. 6. Det svake resultatet skyldes i hovedsak lave kraftpriser. For eksisterende Oterholt kraft- stasjon er det søkt om konsesjon for bygging av et nytt kraftverk som skal erstatte det gamle kraftverket. I søknaden er det fremmet to alternative forslag, begge alternativer vil ha inntak der hvor dagens inntak ligger på kote 87. I alternativ I vil utløpet ligge på kote 43 med en produksjon på 56 GWh, mens alternativ II vil ha et utløp på kote 65 med en produksjon på 26,5 GWh. Søknaden ligger nå hos NVE til behandling

7 22 2 Produksjon ,6 5,2 99,2 99, 9, 6, 88,2 9,6 233,8 26,4 96,6 58,3 6,8 89,9 2,4 8,9 28,7 7,3 68,9 93, 27,8 2, 224,9 2 3,4 OTERHOLT KRAFTSTASJON VRANGFOSS KRAFTSTASJON GWH Produsert volum Produsert volum Vrangfoss Gjennomsnittsproduksjon 6 GWh 5 26 GWh 4 GWH 6 3 5,5 5,22 5,3 4,42 4,9 5,7 5,6 5,36 4, GWH 5,5 5,22 5,3 4,42 4,9 5,7 23 5,6 5,36 Snitt 4, ,6 5,2 6, 99 45, ,2 99, 9, 74, 65,4 57, ,4 56, ,2 78,9 6, 66, ,6 79, ,8 26,4 87,4 87, ,6 82,6 58,3 6,8 65,6 64, ,9 52, 25 2,4 84,5 28,7 83, 8,9 74,9 7,3 68,9 74,8 7, 93, 79,8 27,8 88,4 2, 86, ,9 69,3,8,6,4,2 GWH,,8,8,6,6,4,4,2,2,,8,6,4,2 23 Snitt KVITINGEN KRAFTSTASJON,54,45,72,2,62,46,67,55,52,54,45,72,2,62,46 23,67,55 Snitt,52 23 Snitt Produsert volum Gjennomsnittsproduksjon 3 GWh 9 Tallene inkluderer ikke erstatningskraft fra Sundsbarm. Driftstimer Vrangfoss Timer Produsert volum Gjennomsnittsproduksjon ,4 87, 84,5 82,6 83, 5 78,9 79, 74, 74, ,4 66,3 65,6 64,4 6, 57, 56,4 3 52, 4 45, ,8 7, 79,8 88, ,2 69, Produsert volum Gjennomsnittsproduksjon Timer

8 ,8 224, ,6 5,2 99,2 99, 9, 3,4 6, 88,2 78,9 9,6 79, 26,4 87,4 87, 96,6 58,3 6,8 82,6 89,9 2,4 84,5 8,9 28,7 83, 7,3 68,9 93, 79,8 27,8 2, 88,4 86,2 74, 74,9 74, , 65, , ,4 66, ,4 65, , 23 69,3 4 45,3 Produsert volum Gjennomsnittsproduksjon EIDSFOSS KRAFTSTASJON 52, 3 Produsert volum Eidsfoss GWh 9 Produsert volum Gjennomsnittsproduksjon 8 Timer , 78,9 79, 87,4 87, 82,6 84,5 74,9 83, 74,8 79,8 88,4 86,2 5 7, 69,3 5 65,4 66,3 64,4 65,6 6, 57, 56,4 4 52, 45, Produsert volum Gjennomsnittsproduksjon Timer 9 Tallene inkluderer ikke erstatningskraft fra Sundsbarm. Driftstimer Eidsfoss Timer I et marked med stadig sterkere konkurranse ble fjoråret et arbeidsomt og travelt år for avdelingen. Gjennom konkurransedyktige priser, utvikling av nye produkter og et høyt kundefokus, har avdelingen greid å opprettholde sin markedsposisjon som den mest foretrukne leverandøren av kraft i eget forsyningsområde. For å opprettholde vår gode markedsandel har det blitt jobbet Kjøp og salg av strøm målrettet med nye markedstiltak. Blant annet har vi kjørt flere vellykkede sms-kampanjer gjennom året, utsendelse av direkte mail til alle våre strømkunder med flere gode tilbud, men ikke minst en utstrakt direktekontakt med våre kunder. Oppsummert har inntjeningen vært god gjennom året på tross av et år med lavere forbruk, økt konkurranse og derigjennom lave priser. Salg av kraft internt i eget forsyningsområde samt levering i andre forsyningsområder var totalt på 78,27 GWh i. Grunnet lavere forbruk gav dette en nedgang på 5,9 % i forhold til 23. For året viser kraftomsetningen et positivt driftsresultat på tkr Timer

9 Økonomi Framtidsutsikter Etter styrets vurdering gir resultatregnskapet og balanse en fullstendig informasjon om driften av Midt-Telemark Energi AS og selskapets stilling pr Regnskapet er gjort opp etter aksjelovens regler og i samsvar med god regnskapsskikk. Regnskapet viser et resultat etter skatt på tkr 42. Driftsresultatet er tkr Regnskapsresultatet er bedre enn budsjettert, hovedsakelig på grunn av resultatføring av planendring pensjoner. Effekten av planendringen utgjør tkr 9 9. Posten er presentert på egen linje i resultatoppstillingen. I tillegg har inntjeningen innenfor kraftomsetning vært god gjennom året. Driftsresultatet samlet for Nettvirksomheten utgjør tkr 58. Avkastningen utgjør 6,2 %. Årets merinntekt er tkr 3 57, og saldo mindreinntekt inklusiv renter er tkr 48 ved utgangen av. Selskapet har god kontroll på nivået på mindreinntekten sett i forhold til nytt regelverk gjeldende fra Dersom saldo mindreinntekt pr. 3.2 er større enn 25 % av tillatt inntekt, må den avskrives i henhold til det nye regelverket. Kraftomsetning har et driftsresultat på tkr Inntjeningen har vært god, samtidig som man nyter godt av den resultatførte planendringen på pensjoner. I motsatt retning virker den relativt store nedgangen i forbruk i. Kraftproduksjon har et driftsresultat på tkr 6. Lave kraftpriser er årsaken til det beskjedne resultatet. Selskapet har inntektsført et utbytte fra Norsjøkraft AS på tkr. 978 i regnskapet for. Øvrig virksomhet har et driftsresultat på tkr 859. Selskapets likviditet har vært rimelig god gjennom året. I perioder har selskapet trukket på kassakredittrammen for å betjene løpende forpliktelser. Administrasjonen har i gjort et betydelig arbeid for å redusere kundenes kredittid. Dette har vært viktig for å opprettholde en tilfredsstillende likviditet i selskapet. Det er ikke tatt opp nye lån i løpet av året. Selskapets lånegjeld er ved utgangen av på tkr 35, herav ansvarlig lån til Midt-Telemark Næringsfond IKS på tkr 5. Det bekreftes at regnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift og i samsvar med regnskapslovens 3-3. Ved tidspunkt for avleggelse av regnskapet har det ikke inntruffet forhold, utover ovennevnte, som er av betydning for årsregnskapet for. Som bransje er vi på vei inn i et nytt år med mange nye og spennende utfordringer foran oss. Tar man utgangspunkt i at elektrisitet i dag er samfunnets viktigste infrastruktur, sier det seg selv at det stilles store forventninger til oss som selskap. Likeledes vil økende klimautfordringer, befolkningsøkning, teknologiutvikling og behovet for å finne fremtidsrettede klimaløsninger, drive elektrifiseringen av samfunnet fremover i et raskt tempo. Fra regulerende myndigheter har vi mottatt signaler om at man ønsker å endre på rammevilkårene for bransjen, noe som garantert vil sette mange selskaper på en hard prøve. Regulerende myndigheter har lenge påpekt behovet for mer robuste strukturer, uten at man helt har klart å definere hva man mener. For å møte disse fremtidige utfordringer har derfor selskapet gjennom hele fjoråret jobbet mye med å utarbeide en ny og offensiv strategi med klare mål for selskapet. Vi er av den klare formening at vi gjennom en klar strategi og tydelige mål vil kunne møte fremtidige utfordringer på en smart og effektiv måte. Drift og vedlikehold av nettet vil også i de kommende årene ha vår høyeste prioritet. Vi vil fortsette vårt arbeid med innføringen av strategisk vedlikehold. Et prosjekt vi er sikre på vil gi resultater i form av en mer effektiv og optimal drift av nettet. På investeringssiden er vi inne i en fornyingsfase der mye gammelt skal skiftes på grunn av alder og erstattes med nytt. Den største investeringen vil være utskifting av alle gamle strømmålere som skal erstattes med nye moderne målere såkalt avanserte måle- og styringssystemer (AMS). Som selskap går vi inn i det nye året med en klar målsetting om at vi skal møte fremtiden med en offensiv holdning. Vi skal gripe de muligheter som byr seg, og vi skal utnytte potensialet som ligger i hver enkelt av oss på en effektiv og god måte. Gjennom felleskap og trygghet skal vi fortsette å skape verdier i selskapet til det beste for våre eiere og samfunnet rundt oss. NOK Omsetning og resultatutvikling Fortsatt drift Styret mener at med de rammebetingelser Midt-Telemark Energi AS i dag har, vil selskapet kunne bestå som en selvstendig enhet i årene fremover. Likeledes vil styret arbeide videre med effektivisering og optimalisering av driften, slik at kostnadseffektiviteten stadig forbedres. Omsetning Driftsresultat Resultat etter skatt 6 7

10 Selskapsstruktur Organisering av selskapet Midt-Telemark Energi (Stiftet 8..23) Nome kommune 4% Bø kommune 36% Sauherad kommune 24% Eiere Styret Administrerende direktør Planselskapet Bøfossane AS (Stiftet ) Norsk Enøk & Miljø AS (Stiftet ) Bø Fjernvarme AS (Stiftet 6.6.) Midt-Telemark Breiband AS (Stiftet..) Norsjøkraft AS (Stiftet 3.9.) Nettalliansen AS (Stiftet 7.9.) - Nettvirksomhet - Kraftomsetning - Produksjon IK og HMS IT Midt-Telemark Energi AS 5% Midt-Telemark Kraft AS 24% Skagerak Kraft 25% Selskapets aksjonærer består av flere nettselskaper i Norge. MTE sin andel utgjør,68% Midt-Telemark Energi AS 5% AT Skog 5% Midt-Telemark Energi AS 45% Notodden Energi AS 45% Kinck AS % Midt-Telemark Energi AS 22,2% Midt-Telemark Kraft AS 44,5% Vrangfoss Kraftverk 33,3% (Cappelen Gruppen) Selskapets aksjonærer består av flere nettselskaper i Norge. - Entreprenørvirksomhet Nome Biovarme AS (Stiftet 2..) Økonomi Salgs- og kundeapparat Produksjon og kraftomsetning Nettdrift Tilsyn Bø Fjernvarme AS 49% Nome Skog og Miljø 5% (4 skogeeiere i Nome kommune) Renhold Kundebehandling Prosjektingeniører Tilstand, drift, kartverk og måling Tilsynsingeniør Markedskonsulenter Montører Montører Økonomi/ markedskons. Kunderådgiver 8 9

11 Økonomiske nøkkeltall Hovedtall i tusen kr OMSETNING DRIFTSRESULTAT ÅRSOVERSKUDD UTBYTTE TOTALKAPITAL EGENKAPITAL REGNSKAP 2 4 3,5, ANSATTE LIKVIDITETSGRAD LIKVIDITETSGRAD 2 Omløpsmidler Mest likvide oml.midler Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 43,9 % 4,7 % SOLIDITET TOTALRENTABILITET Egenkapital Resultat før rentekostn. Totalkapital Totalkapital Ulefoss, den 3. desember 6. mai 25 Harald Dagfinn Kjelstad Wenche Hvattum Vigdis Olafsen Styreleder Nestleder Styremedlem Audun Thorstensen Kjell Svaland Jon Arne Mørch Jonassen Styremedlem Ansattes representant Administrerende direktør 2 2

12 Balanse pr Alle tall i kr. Note 23 EIENDELER Immateriale eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immateriell eiendeler ANLEGGSMIDLER Anlegg, bygninger og fast eiendom Tomt Anlegg under arbeid Transportmidler, inventar og utstyr Aksjer i datterselskaper og tilknytta selskaper Aksjer og andeler i andre selskap Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Resultatregnskap Alle tall i kr. Note 23 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Salg av energi og nettleie, Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av energi og nettleie overl.nett Lønn og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger 6, Andre driftskostnader Tap på krav Resultatført planendring pensjoner Sum driftskostnader OMLØPSMIDLER Varelager Kundefordringer, Andre kortsiktige fordringer 4, Bankinnskudd og kasse Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Aksjekapital ( aksjer a kr..,-) 6,7 Overkursfond Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader Netto finansinntekt ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad ÅRSRESULTAT ETTER SKATT OVERFØRINGER Avsatt til utbytte 8 6 Overført fra/til annen egenkapital Sum overføringer Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lån og lån til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Kassekredittgjeld Skattetrekk og arb.giv.avgift Skyldig forbruksavgift, ENOVA-avg og MVA Betalbar skatt Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

13 Kontantstrømoppstilling Alle tall i kr. 23 KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Innbetalinger fra salg Utbet. til varer/tjenester til videresalg og eget bruk Utbetalinger til egne ansatte Innbetalinger av rente og agio Utbetaling til renter Skatter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Ulefoss, den 3. desember 6. mai 25 KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Endring kassekredittgjeld Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Harald Dagfinn Kjelstad Wenche Hvattum Vigdis Olafsen Styreleder Nestleder Styremedlem KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbet. ved kjøp av varige driftsmidler Endring finansielle anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter NETTO LIKVIDITETSENDRING I ÅRET Likvider..inkl. kortsiktige pengeplasseringer Likvider Audun Thorstensen Kjell Svaland Jon Arne Mørch Jonassen Styremedlem Ansattes representant Administrerende direktør AVSTEMMING KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skattekostnad Betalte skatter Ordinære avskrivinger Endring varelager Endring kundefordringer Endring leverandører Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

14 NOTER NOTER NOTE REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle beløp i regnskap, noter og kontantstrømoppstilling er oppgitt i kr. NOTER 2 4 Konsern Midt-Telemark Energi AS eier 5% i datterselskapet Planselskapet Bøfossane AS. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap slik Regnskapslovens par 3-8, 2. ledd og god regnskapsskikk gir anledning til. Dette fordi effekten av konsolidering er uvesentlig. Klassifiserings- og vurderingsprinsipper Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Generelt Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Selskapet benytter også finansielle instrument i kraftmarkedet, både som kortsiktige plasseringer (trading) og som sikring av fysiske leveranser. Tradingdelen er vurdert til virkelig verdi på balansedagen. Sikringsporteføljen er vurdert i forhold til prissikra kontrakter ut mot kunde, og urealiserte gevinster/tap på sikrede posisjoner er derfor ikke resultatført. Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varebeholdninger. Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler er bokført til historisk anskaffelseskost. Driftsmidlene avskrives årlig etter en lineær avskrivningssats hvor den økonomiske levetiden er lagt til grunn. Kortsiktig gjeld er balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler er bokført til historisk anskaffelseskost. Driftsmidlene avskrives årlig etter en lineær avskrivningssats hvor den økonomiske levetiden er lagt til grunn. Langsiktig gjeld blir balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andeler i datterselskap og tilknytta selskap. Ved regnskapsførsel av andeler i datterselskap og tilknytta selskap benyttes kostmetoden. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Salgsinntekter Inntekter fra salg av kraft er periodisert med bakgrunn i faktisk salg i perioden.. til 3.2. Salget er periodisert med bakgrunn i avregningsstatistikker fra selskapets kundeinformasjonssystem. Nettinntekten er fastsatt med grunnlag i endelig tildelt inntektsramme fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Effekt av eventuelle planendringer resultatføres over forventet gjennværende opptjeningstid. Estimatavvik føres løpende mot egenkapitalen. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er regnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som blir reversert eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Prinsipper for kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med basis i den direkte metode. Det innebærer at man rapporterer kontantstrømmer fra operasjonelle-, investerings- og finansieringsaktiviteter. Trekkrettigheter på kassekreditt inngår ikke i den oppførte likviditetsbeholdningen. Saldo på kassekreditt inngår i beholdningen hvis den er positiv

15 NOTER NOTER NOTE 2 NOTE 3 SAMMENSLÅTTE POSTER I RESULTATREGNSKAPET Posten finansinntekter består av: 23 Mottatt utbytte Renter fra kredittinstitusjoner Annen finansinntekt Sum finansinntekter Posten finanskostnader består av: 23 Renter på ansvarlig lån Rentekostnad til kredittinstitusjoner Annen finanskostnad Sum finanskostnader LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MED MER Lønnskostnader 23 Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader (Note ) Andre ytelser Aktiverte lønnskostnader Sum Antall årsverk sysselsatt i perioden 3,3 29,3 Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter 3 Annen godtgjørelse 7 NOTE 4 SEGMENTINFORMASJON Selskapets driftsinntekter fordeler seg på følgende måte: 23 Fellesvirksomhet - - Kraftomsetning Produksjon Nettvirksomheten Øvrig virksomhet Eliminering intern omsetning Sum selskap Nettvirksomheten Resultatregnskap Regional Distribusjon Eliminering Sum Sum 23 Salg av nettleie Tilbakført tidl. mindreinntekt Årets mer(-)mindre(+)inntekt Andre inntekter Sum driftsinntekter Tap i nettet Kjøp reaktiv effekt Kostnader overl. Nett Personalkostnader Andre driftskostnader Eiendomsskatt Ordinære avskrivinger Tap på krav Resultatført planendring pensjoner Fordelte felleskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat I daglig leders lønn inngår også stillingene som daglig leder i henholdsvis Midt-Telemark Kraft AS og Norsjøkraft AS. Daglig leder har pensjonsavtale i tråd med bedriftens ordinære alderspensjonsordning og ordningen med avtalefestet pensjon fra fylte 62 år med følgende tillegg: Hele fastlønnen (utover 2G) inngår i pensjonsgrunnlaget. Dette gjelder ved uttak av uførepensjon, AFP år og ordinær alderspensjon fra fylte 67 år. Regulering av pensjonen skjer etter samme regler som i selskapets ordinære pensjonsordning. Kostnadsførte honorarer til revisor: Revisjonshonorar 34 Andre attestasjonstjenester 2 Regnskapsmessig bistand 5 Skatte- og avgiftsrådgivning 2 Annen bistand 9 De oppgitte honorarene er ekskusive merverdiavgift. Inntektsrammen for er tkr i h.h.t. vedtak gjort av NVE den Årets KILE-kostnad er tkr. 33 mot tkr. 859 i 23. Avkastningsgrunnlag Regionalnett Distribusjonsnett Inventar og utstyr Bygg og anlegg Tomt Sum anleggsmidler Påslag arbeidskapital Avkastningsgrunnlag Saldo mer/mindreinntekt Regionalnett Distribusjonsnett Regionalnett Mindreinntekt pr Saldo renter mer/mindreinntekt Oppnådd avkastning 23 Avkastning regionalnett 8,24 % 26,4 % Avkastning distribusjonsnett 6,2 % 5,76 % Avkastning totalt nettvirksomheten 6,28 % 6,26 % 28 29

16 NOTER NOTER NOTE 5 NOTE 6 SKATTER OG SKATTEKOSTNAD Grunnlag for beregning av utsatt skatt / utsatt skattefordel Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring: 23 Forskjeller som utlignes: Omløpsmidler Regnskapsmessig avsetninger Anleggsmidler Sum Utsatt skatt/utsatt skattefordel(-) Balanseført endring utsatt skatt Utsatt skattefordel av andel pensjonsforpliktelse som er ført direkte mot egenkapitalen Resultatført endring utsatt skatt 66 Resultatført skattekostnad Grunnlag Skatte Betalbar kostnad skatt 27% Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Utbytte Estimatavvik pensjoner Endring i midlertidige forskjeller Alminnelig inntekt (avrundet) Betalbar skatt For lite avsatt skatt tidligere år - Endring utsatt skatt 66 Resultatført skattekostnad Forklaring av effektiv skattesats: % skatt av resultat før skatt Skatteeffekt av permanente forskjeller Utbytte -567 Effekt av endret skattesats 27% For mye avsatt tidl. År Resultatført skattekostnad Effektiv skattesats 24,8 % 3,2 % IMMATERIELLE EIENDELER Goodwill Anskaffelsekost pr.. 26 Tilgang i året - Avgang i året - Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Balanseført verdi Avskrivninger i året 867 Årlig lineær avskrivningssats 3,33 NOTE 7 NOTE 8 DRIFTSMIDLER OG AVSKRIVNINGER Biler, Bygninger, Tomter Sum maskiner nettanlegg, ol. prod.anlegg Anskaffelsekost pr Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr Tidligere oppskrivninger - - Akkumulerte avskrivninger pr Balanseført verdi Avskrivninger i året Årlig lineær avskrivningssats 6,67-33,33 2-3,33 - Årets leiekostnader for driftsmidler som leies og som ikke er balanseført AKSJER I DATTERSELSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAP, KONSERN M.V. Morselskapet Anskaffelses- Forretnings- Eierandel/ Bokført Datterselskaper/Tilknytta selskaper tidspunkt kontor st.andel Kostpris verdi Planselskapet Bøfossane AS Bø 5 % Norsjøkraft AS Ulefoss 22 % 2 2 Midt-Telemark Breiband AS.2. Bø 45 % Bø Fjernvarme AS 5.6. Skien 5 % Sum datterselsk. og tilknytta selskap Hovedtall fra siste års regnskap i tkr: Selskap Res. etter Sum Sum skatt eiendeler egenkapital Planselskapet Bøfossane AS Norsjøkraft AS Midt-Telemark Breiband AS Bø Fjernvarme AS Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap: Kundefordringer Leverandørgjeld Datterselskap og tilknytta selskap Sum Midt-Telemark Energi AS kjøper den kraften som Norsjøkraft AS produserer. Produksjonen avregnes etter løpende spotpriser (områdepris NO2) og avregnes på ukebasis. Kortsiktig gjeld på tkr er del av posten leverandørgjeld i Midt-Telemark Energi AS sin balanse og gjelder ubetalt kjøp av kraft pr Regnskapsført goodwill er fra fusjonen med Nome Energi AS og er knyttet opp til framtidig inntjening fra Nettvirksomheten. Estimat på levetiden er derfor satt til 3 år - tilsvarende den økonomiske levetiden for nettet på fusjonstidspunktet. 3 3

17 NOTER NOTER NOTE 9 NOTE AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAP Følgende aksjer er klassifisert som anleggsmidler Aksjekapital Antall aksjer Pålydende Bokført verdi Norsk ENØK og Energi Nettalliansen Sum andre selskap I tillegg kommer egenkapitalinnskudd i Kommunal Landspensjonskasse med tkr PENSJONSFORPLIKTELSER Selskapets pensjonsforpliktelser i forhold til den ordinære tariffesta tjenestepensjonsordningen er dekt gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse. Denne ordningen gir 66% ytelse ved full opptjening. Da det blir gjort en fordeling av den aktuarmessige risiko mellom alle foretakene, kommunene og fylkeskommunene som deltar i ordningen, blir kriteriene for det som blir kalt en Multiemployer-plan tilfredstilt. I tillegg til den ordinære tariffesta tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av avtalefestet pensjon for aldersgruppene fra 62 til 66 år. AFP før 65 år blir dekt på pay-as-you-go basis gjennom en utligningsordning der alle arbeidsgiverne innenfor den enkelte arbeidsgiverorganisasjon betaler samme tilskudd i prosent av pensjonsgrunnlaget. tillegg til tjenestepensjons og AFP har selskapet en usikret pensjonsordning overfor daglig leder, jfr.note 3. Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Effekt av eventuelle planendringer resultatføres over forventet gjenværende opptjeningstid. Estimatavvik føres løpende mot egenkapitalen. Årets pensjonskostnad 23 Årets opptjening Rentekostnad Forventet avkastning Administrasjonskostn/rentegarantipremie 2 63 Ansattes del pensjon Arbeidsgiveravgift Årets netto pensjonskostnad før planendring Resultatført planendring pensjoner Årets pensjonskostnad etter planendring Årets resultatførte planendring skyldes levealdersjustering av alle ytelser for årskullene født etter 958, samt effekt av vedtak om endrede uførepensjonsregler i. Planendringen på tkr. 9 9 er presentert som særskilt post i resultatregnskapet. Pensjonsforpliktelse pr Brutto påløpt forpliktelse Estimert verdi av pensjonsmidler Netto forpliktelse Arbeidsgiveravgift Balanseført netto forpliktelse inkl. arb.g.avgift NOTE forts. Viktige forutsetninger i beregningene: Økonomiske forutsetninger i pensjonsberegningene Diskonteringsrente 2,3 % 4, % Årlig avkastning 2,3 % 4, % Årlig lønnsvekst 2,75 % 3,75 % Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 2,5 % 3,5 % Årlig pensjonsregulering,73 % 2,72 % NOTE Øvrige forutsetninger: Levealderstabell K23 K23 Uttakstilbøylighet AFP 33%/45% 33%/45% SIKRING Midt-Telemark Energi AS vurderer løpende helt eller delvis prissikring av fremtidig kjøp av energi. Energikjøpet sikres ved å inngå terminkontrakter på kraftbørsen, i hovedsak forwardkontrakter. Da både løpende spotkjøp og terminkontrakter på fremtidig kjøp av energi gjøres opp i Euro, inngår selskapet i tillegg terminkontrakter på kjøp av Euro. Dette for å sikre kjøpskostnaden i NOK. Pr har selskapet følgende forhåndskjøpt volum for leveranser i årene 25, 26 og 27. Det er i tillegg opplyst om samlet urealisert gevinst/tap(-) på disse kontraktene pr 3.2.4, uttrykt i Euro. Leveranseår Volum i GWH Urealisert gevinst/tap(-) i Euro 25 3, , ,64-74 Samlet 58, Omregnet til NOK utgjør dette en samlet urealisert tap på ca Mnok 2,4 pr Følgende valutakontrakter er inngått for kjøp av Euro i årene 25, 26 og 27. (Beløp i hele tusen): Leveranseår Beløp i TEUR Beløp i TNOK Gj snittlig valutakurs , , ,8 Samlet Urealiserte gevinster og tap resultatføres ikke da man benytter sikringsbokføring. Oppstått estimatavvik siste år 23 Estimatavvik på pensjonsforpliktelser Estimatavvik på pensjonsmidler Netto oppstått estimatavvik Arbeidsgiveravgift Sum estimatavvik ført mot egenkapitalen Det vises også til spesifikasjon i note 5 Antall personer som inngår i beregningene: 23 Antall aktive 3 3 Antall oppsatte (tidligere ansatte) Antall AFP-pensjonister 4 Antall alderspensjonister

18 NOTER NOTER NOTE 2 NOTE 3 NOTE 4 NOTE 5 NOTE 6 NOTE 7 ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER 23 Periodisert salg av kraft/nettleie Mindreinntekt nettvirksomheten Forskuddsbetalte kostnader Andre kortsiktige fordringer - 8 Sum andre kortsiktige fordringer Tap på krav utgjør 23 Konstaterte tap på krav Endret avsetning til tap på krav - - Innbetalt på tidligere avskrevet tap Netto tap på krav ANDRE KORTSIKTIGE GJELD 23 Påløpne feriepenger Pålagte krav til vedlikehold Andre påløpne kostnader Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld BUNDNE MIDLER Bundne midler: 23 Bankinnskudd og kasse Herav bundne bankinnskudd skattetrekk LANGSIKTIG GJELD, TREKKRETTIGHETER OG GARANTIANSVAR Langsiktig lån gjelder ansvarlig lån gitt av Stiftelsen Midt-Telemark Næringsfond på tkr. 5.. Lånet er avdragsfritt med 6 mnd. oppsigelse. Renten settes til -års statsobligasjonsrente + %. Selskapet har en bevilgning på kassekreditt på kr. 3..,-. Våre bankforbindelser har på vegne av Midt-Telemark Energi stilt garanti for handel i kraftmarkedet på til sammen tkr Garantiene er stilt overfor Nord Pool Spot, Nord Pool Clearing og Statnett. I forbindelse med aksjekjøp i Norsjøkraft AS har Midt-Telemark Energi inngått låneavtale med Sparebank Telemark om et langsiktig lån på tkr. 2.. Lånets løpetid 25 år med 3 års avdragsfrihet. Renten settes til 3 mnd. NIBOR pluss margin,59% p.a. EGENKAPITAL Aksjekapital Overkurs- Annen EK Sum fond Egenkapital pr Estimatavvik pensjon jfr. note Utsatt skatt av estimatavvik Årets resultat Avsatt utbytte - - Egenkapital pr ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE M.V Selskapets aksjekapital er kr...,- fordelt på. aksjer à kr..,-. Revisors beretning Morselskapets aksjefordeling var pr Antall Eier- Stemme- A-aksjer andel andel Nome kommune 4 4 % 4 % Bø kommune % 36 % Sauherad kommune % 24 % Sum % % 34 35

19

20 Midt-Telemark Energi AS Grønvoldvegen, 383 Ulefoss Tlf: Fax:

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsberetning... 3. Regnskapet... 7. Balansen... 8 9. Noter... 10 19. Kontantstrømanalysen... 20. Revisjonsberetning... 21. Notater...

Årsberetning... 3. Regnskapet... 7. Balansen... 8 9. Noter... 10 19. Kontantstrømanalysen... 20. Revisjonsberetning... 21. Notater... Årsberetning 2009 Innhold Årsberetning... 3 Regnskapet... 7 Balansen... 8 9 Noter... 10 19 Kontantstrømanalysen... 20 Revisjonsberetning.... 21 Notater...22 Forsidebildet: Dam ved Lunde sluse. Foto: Olav

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

INNHOLD MELDING FRA STYRET 2005

INNHOLD MELDING FRA STYRET 2005 Årsberetning 2005 INNHOLD Årsberetning......................................... 2 Regnskapet.......................................... 6 Balansen............................................ 7 Noter............................................

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

MELDING FRA STYRET 2003

MELDING FRA STYRET 2003 INNHOLD Årsberetning......................................... 2 Regnskapet.......................................... 6 Balansen............................................ 7 Noter...............................................

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer