Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap"

Transkript

1 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr Kraftinntekter , 20 Overføringsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Aktiverte egne investeringsarbeider Kraftanskaffelse Overføringskostnader Varekostnad ,2,14 Lønnskostnad ,3,4 Av- og nedskrivning ,2,4 Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Resultat på investering i datterselskaper og tilknyttet selskap Renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Dekning fra (-)/Avsatt til(+) annen egenkapital Avsatt til utbytte Sum overføringer

2 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Balanse pr 31. desember MORSELSKAP KONSERN NOTE EIENDELER kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Vassdragsrettigheter Andre immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Anlegg under utførelse Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager og prosjekt i arbeid Fordringer Kundefordringer ,16,11 Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

3 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Balanse pr 31. desember MORSELSKAP KONSERN NOTE EGENKAPITAL OG GJELD kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr Egenkapital Innskutt egenkapital , 13 Aksjekapital ( aksjer á kr 100) Overkurs Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Opptjent egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Ansvarlig lån Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Betalbar skatt Avsatt utbytte Skyldige offentlige avgifter ,17,20 Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

4 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Balanse pr 31. desember Steinkjer 27. april 2015 Styret i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Bjørnar Skjevik Styreleder Jon Håvard Solum Nestleder Ragnar Lyng Styremedlem Unni Storstad Styremedlem Arnhild Holstad Styremedlem Gunnar Walleraunet Styremedlem Bjørn Roald Helmersen Styremedlem Christian Stav Konsernsjef

5 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Kontantstrømoppstilling MORSELSKAP KONSERN kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Nedskrivninger varige driftsmidler Nedskrivning finansielle anleggsmidler Pensjonskostnad uten kontanteffekt Tap (+)/gevinst (-) ved salg av anleggsmidler Endring i varer Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Anleggstilskudd og innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger til investering i anleggsmidler Innbetalinger fra andre lånefordringer Utbetalinger på andre lånefordringer, inkl nto konsernbidrag Innbetalinger fra investeringer i finansielle anleggsmidler Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Utbetalinger ved nedbetaling av kortiktig og langsiktig gjeld Innbetaling ved opptak av lån Netto endring kassekreditt Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd og kontanter Beholdning av bankinnskudd og kontanter pr Beholdning av bankinnskudd og kontanter pr Ubenyttet driftskreditt/trekkrettighet utgjør i tillegg

6 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Noter til regnskapet for 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet, som er utarbeidet av selskapets styre og ledelse, må leses i sammenheng med årsberetningen og revisjonsberetningen. Årsregnskapet er utarbeidet, og blir presentert, i norske kroner. Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven, tilhørende forskrifter og endelige norske regnskapsstandarder, med mindre annet er eksplisitt angitt, gjeldende pr , og er i samsvar med god regnskapsskikk. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noteopplysninger. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS ("NTE") med datterselskaper hvor NTE har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var en økonomisk enhet. Det er anvendt ensartede regnskapsprinsipper. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morsselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindre verdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet og blir utelatt fra konsolidering når kontroll opphører. Investeringer i selskaper hvor konsernet eier fra 20 til 50 prosent av den stemmeberettigede aksjekapital og hvor konsernet har betydelig innflytelse (tilknyttede selskaper og selskaper under felles kontroll) behandles etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Andelen av resultatet er basert på resultat etter skatt i det selskapet hvor man har investert med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger på merverdier som skyldes at kostprisen på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av balanseført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelen vist under finansposter. Investeringer i selskaper hvor konsernet har sameie med en eller flere partnere behandles etter bruttometoden i både konsernregnskapet og i selskapsregnskapet til det aktuelle selskapet i konsernet som har foretatt investeringen. Klassifisering av poster i regnskapet Eiendeler som knytter seg til varekretsløpet samt fordringer som tilbakebetales innen ett år, er omløpsmidler. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. Andre eiendeler er anleggsmidler. Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig fra det tidspunkt anleggsmidlet blir satt i drift. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Første års avdrag på langsiktig gjeld og langsiktige fordringer klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Langsiktig og kortsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Bruk av estimater og informasjon om betydelige estimater De beskrevne regnskapsprinsippene innebærer at ledelsen har anvendt estimater og forutsetninger som påvirker poster i resultat og balanse. Estimatene baseres på erfaring og en vurdering av underliggende faktorer. Fremtidige hendelser og endringer i rammebetingelsene kan medføre at estimater og forutsetninger må endres. Endringer i regnskapsmessige estimater resultatføres i den perioden estimatene endres, med mindre utsatt resultatføring følger av god regnskapskikk. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene. Inntektsføring - og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling Inntektsføring ved salg av kraft/varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntekstføres i takt med utførelsen. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Immaterielle eiendeler Utgifter til immaterielle eiendeler, herunder fallrettigheter hvor NTE ikke eier tomteområdet, øvrige rettigheter, utviklingskostnader og goodwill, er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Dette innebærer at slike utgifter balanseføres når det anses som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte foretaket og anskaffelseskost kan måles pålitelig. Utgifter til forskning kostnadsføres. Vannfallrettigheter avskrives ikke. Rettighetene er ikke omfattet av reglene om hjemfall og verdiene anses som evigvarende. Regnskapsføringen av fallrettigheter bygger på en analyse av den juridiske tilgangen til fallet. Dersom tilgangen til fallet sikres gjennom kjøp av grunn vil fallrettighetene klassifiseres som et materielt driftsmiddel sammen med grunnen. I den grad tilgangen sikres gjennom erverv av en avgrenset rettighet til vannfallet vil det gjennomføres en konkret analyse av avtalen som grunnlag for regnskapsføringen. I den grad tilgangen til fallet sikres gjennom en tidsbegrenset eller evigvarende leieavtale vil det også gjøres en konkret vurdering av avtalens innhold som grunnlag for etablering av regnskapsprinsipp. Vannfallrettigheter ervervet ved kjøp av grunn avskrives ikke. NTE Energi AS sine rettigheter er ikke omfattet av reglene om hjemfall og verdiene anses som evigvarende, med mindre det er inngått en tidsbegrenset leieavtale. 6 av 18

7 Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmiddelets stand ved kjøp av driftsmidlet. Dersom gjennvinnbart beløp av driftsmidlet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskriving til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Tomter avskrives ikke. Vannfallsrettigheter hvor NTE eier tomteområdet er klassifisert som varige driftsmidler. Dette har medført en reklassifisering av disse rettighetene. Datterselskap, tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Datterselskap (DS) og tilknyttede selskap (TS) vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapene. Investeringene vurderes til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifallet skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede. Utbytte og andre utdelinger inntektsføres samme år som det avsettes i DS/TS/FKV. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, regnskapsføres den overskytende delen som en tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene trekkes da fra den regnskapsførte verdien av investeringene i balansen. DS og TS vurderes etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. FKV vurderes etter bruttometoden i selskapsregnskapet og etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Sameieforetak Sameieforetak omfatter produksjonsenheter med egne regnskaper der eierne har stilt nødvendig kapital til rådighet hver for seg. Deleierne innbetaler drifts- og investeringskapital til sameiet etter behov, og utreder hver for seg finanskostnader og skatter. Partene disponerer fritt kraftproduksjonen etter inngått avtale. NTEs sameieforetak inngår derfor i regnskapet som ordinære kraftanlegg, og spesifiseres ikke med egne regnskapslinjer (bruttometoden). Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning for forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene og en tilleggsavsetning som skal dekke øvrig påregnelig tapsrisiko. Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgå økonomisk restrukturering og utsettelser og mangler ved betalinger anses som indikatorer på at kundefordringene må nedskrives. Aksjer og eierandeler i andre selskaper Aksje og andeler i andre selskaper balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Anleggskontrakter Arbeid under utførelse knyttet til fastpriskontrakter med lang tilvirkningstid vurderes etter løpende avregningsmetode. Fullførelsesgraden beregnes som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad, eller påløpte timer i forhold til totalt antall estimerte timer. Varer Lager av innkjøpte varer vurderes til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskriving hvis virkelig verdi (definert som estimert fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader) er lavere enn anskaffelseskost. Salgskostnader inkluderer alle gjenværende salgs-, administrasjons- og lagringskostnader. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Leieavtaler Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Finansielle instrumenter Kraftsalgskontrakter med fast pris inngås som et ledd i kraftsalgsvirksomheten. Disse sikres back-to-back med finansielle kraftkontrakter så langt det er mulig. Det avsettes for beregnede tap på fremtidige åpne posisjoner med fastpris samt for tapsbringende kontrakter. Finansielle kraftkontrakter inngås som et ledd i prissikring av fremtidig salg av produksjon og av fremtidig innkjøp til dekning av leveranseforpliktelser. Gevinst eller tap på sikringsinstrumentene regnskapsføres i leveranseperioden. Dette innebærer at urealisert gevinster og tap ikke regnskapsføres. Valuta Balanseposter i utenlandsk valuta er vurdert til balansedagens kurs. 7 av 18

8 Pensjoner Ytelsesbasert pensjonsordning - Prinsippendring Fra har konsernet benyttet mulighetene i NRS 6 til å anvende IAS 19 i forbindelse med regnskapsføring av pensjonsytelser til ansatte. Konsernet har tidligere anvendt NRS 6, slik at anvendelsen av IAS 19 er en prinsippendring. Aktuarielle gevinster og tap i perioden skal etter IAS 19 innregnes i andre inntekter og kostnader. I regnskaper avlagt etter god regnskapsskikk, innregnes slike aktuarielle gevinster og tap med endelig virkning direkte i annen egenkapital. I forbindelse med prinsippendringen har konsernet også omarbeidet sammenligningstallene for 2013 både for resultat og balansen ved å benytte IAS 19 på inngående balanse for Effekten av prinsippendringene har pr blitt ført direkte mot egenkapital. Konsernets ytelsesbaserte pensjonsordning er bragt til opphør, og ansatte gis en oppsatt rettighet fra denne pensjonsordningen. Selskapets netto forpliktelse i forbindelse med den ytelsesbaserte pensjonsordningen er beregnet som den fremtidige ytelsen den ansatte har som opptjent rettighet ; denne ytelsen er deretter neddiskontert og fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidlene for å beregne nåverdien. Kostnaden knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger blir beregnet med bakgrunn i aktuarmessige beregninger. De aktuarmessige beregningene blir gjort på grunnlag av en rekke forutsetninger om diskonteringsrente, avkastning, forventet lønnsvekst, dødelighet og forventet økning i pensjon. Beregningene er foretatt av godkjent aktuar som har benyttet et rammeverk godkjent og alminnelig brukt i Norge for denne type beregninger. I motsetning til NRS 6, beregnes periodens netto rentekostnad i hht IAS 19 ved å anvende diskonteringsrenten både for forpliktelsen og avkastning av midlene ved periodens begynnelse. Endringer hensyntar netto pensjonsforpliktelse som følge av premieinnbetalinger og utbetaling av pensjoner. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld. Ved beregning av pensjonsforpliktelse er det tatt hensyn til arbeidsgiveravgift. Netto pensjonskostnad er beregnet som brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene. Netto pensjonskostnad er klassifisert som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønnskostnader. Dette vedrører også renteelementet av pensjonsforpliktelsene. Regnskapsmessig er levealdersjustering behandlet som en planendring. Planendringen er regnskapsført over resultatet i Konsernet har pr 31. desember 2014 benyttet nytt dødelighetsgrunnlag K2013BE som utgangspunkt for beregningen, som anses som beste estimat på pensjonsforpliktelsen på balansedagen. Overgangen til dødelighetsgrunnlag K2013BE anses som en estimatendring. Resultateffekten av endringen er dermed ført over resultatet som en del av pensjonskostnaden for året. Innskuddsbaserte pensjonsordninger I desember 2014 ble det besluttet å gå over til en generell innskuddsbasert pensjonsordning for alle ansatte i konsernet fra Da beslutningen ble gjort i 2014, er effekten ved overgangen tatt inn i regnskapet for De bokførte ytelsene pr består dermed av oppsatte rettigheter pr balansetidspunktet. En innskuddsbasert pensjonsordning er en ordning hvor det betales faste innskudd til et fond, og hvor konsernet ikke har noen juridisk eller underforstått plikt til å betale ytterligere innskudd. Det innregnes derfor ingen ytterligere forpliktelser i regnskapet knyttet til den innskuddsbaserte pensjonsordningen. Pliktig innskudd innregnes som personalkostnader i resultatet når de påløper. Konsernets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Skatter Overskuddsskatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier, samt eventuell ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan utlignes oppføres netto i balansen. Naturressursskatt Naturressursskatt beregnes for hvert enkelt kraftverk ut fra gjennomsnittlig kraftproduksjon de siste sju år. Naturressursskatten har ingen sammenheng med det regnskapsmessige resultatet, men den samordnes med statens andel av skatt på overskudd. Naturressursskatten er derfor klassifisert som en resultatskatt. I de tilfeller naturressursskatten overstiger statens andel av skatt på overskudd, kan den fremføres med rente for utligning senere år. Naturressursskatt til fremføring regnskapsføres som forskuddsbetalt skatt og klassifiseres som utsatt skattefordel. Grunnrenteskatt Skatt på grunnrenteinntekt beregnes for hvert enkelt kraftverk. Grunnrenteinntekten beregnes på grunnlag av kraftverkets produksjon time for time multiplisert med spotpris for den tilhørende timen. Konsesjonskraft og kraft levert i henhold til visse kontrakter prises til faktisk kontraktspris. Den beregnede inntekten reduseres med kraftverkets faktiske kostnader, skattemessige avskrivninger og en beregnet friinntekt. Negativ grunnrenteinntekt med tillegg for renter kan fremføres mot senere positiv grunnrenteinntekt fra samme kraftverk. Ny negativ grunnrenteinntekt fra og med 2007 kan samordnes mot positiv grunnrenteinntekt i andre kraftverk i konsernet. Grunnrenteskatt til fremføring regnskapsføres og klassifiseres som utsatt skattefordel. Offentlig tilskudd Offentlig tilskudd regnskapsføres til virkelig verdi når det foreligger rimelig sikkerhet for at tilskuddet vil bli mottatt og at konsernet vil oppfylle betingelsene knyttet til tilskuddet. Offentlige tilskudd knyttet til fremtidige kostnader balanseføres og resultatføres i den perioden som gir best sammenstilling med kostnadene de er ment å kompensere. Offentlige tilskudd knyttet til kjøp av varige driftsmidler er ført til fradrag i anskaffelseskost og resultatføres lineært over forventet levetid på de eiendeler tilskuddet vedrører i form av lavere avskrivninger. Anleggstilskudd Anleggstilskudd til investeringer i linjenettet fra det offentlige og fra det private går til fradrag på aktiverte verdier. Anleggstilskuddet periodiseres dermed over investeringens økonomiske levetid i form av reduserte avskrivninger. 8 av 18

9 Årlige erstatningsutbetalinger, andre forpliktelser Årlige erstatningsutbetalinger til grunneiere og andre kostnadsføres løpende. Erstatningsbeløpene er faste og uavhengig av driften av kraftverket, men beløpene inflasjonsjusteres. Det er ikke avsatt midler i balansen for å dekke disse forpliktelsene i fremtiden. Eventuelle engangsutbetalinger vil bli aktivert på anlegget. Som offentlig eid selskap har NTE evigvarende konsesjoner. NTE er forpliktet til å levere 10% av midlere produksjon som konsesjonskraft til utbyggingskommunene/fylkeskommunen. Konsesjonskraften avregnes med en fordelspris til noen kommuner da ikke alle kommunene/fylkeskommunene tar ut konsesjonskraft selv. Mer - /mindreinntekt vedrørende nettvirksomhet Nettvirksomheten reguleres av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Inntektsrammen for 2014 er fastsatt på grunnlag av indeksregulerte kostnader, investeringer, bokførte anleggsmidler og effektivitetsmålinger basert på tallmateriale for året Dersom den faktiske inntekten overstiger inntektsrammen (merinntekt), skal denne merinntekten tilbakeføres kundene i sin helhet. Tilbakeføringen av merinntekt skjer ved reduksjon i nett-tariffene. Dersom den faktiske inntekten er lavere enn inntektsrammen (mindreinntekt), kan denne mindreinntekten kreves innbetalt fra kundene gjennom økning av de fremtidige overføringstariffene. Mer -/ mindreinntekt i regnskapsåret skal renteberegnes ved et gjennomsnitt av saldo og med en rente som årlig fastsettes av NVE. Rente knyttet til mer-/ mindreinntekt er klassifisert om rentekostnad/renteinntekt. Vannbeholdning I samsvar med etablert praksis i kraftforsyningen er magasinbeholdninger ikke medtatt i balansen. Opplysninger om mengde vann i magasinene er gitt i note 8. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesenlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Note 1 Segmentinformasjon Virksomhetsområder Kraftproduksjon Nett Marked Salgsinntekter Herav internt i konsernet Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Driftsresultat Morselskap/Øvrig Eliminering konsern Sum Salgsinntekter Herav intern i konsernet Av- og nedskrivninger Andre driftskostnader Driftsresultat Marked består av NTE Marked AS og NTE Elektro AS. Morselskap består av NTE Holding AS, samt mindre øvrige virksomheter i konsernet. Morselskap Konsern Geografisk fordeling Norge Andre land Sum av 18

10 Note 2 Lønn- og personalkostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Morselskap Konsern Lønnskostnader Lønninger Aktiverte egne timer Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum Gj snitt antall ansatte Morselskap Konsern Ytelser til ledende personer Daglig leder Styrets leder Styret * Ledende ansatte** Styrene Lønn/styrehonorar Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse * Beløpet inkluderer godtgjørelse til det samlede styret for morselskapet. ** Beløpet inkluderer konsernsjef og samtlige administrerende direktører i konsernet. Ved oppsigelse fra arbeidsgivers side, har konsernsjef rett til etterlønn i 12 måneder. I tillegg foreligger konkurranseklausul på inntil 12 måneder. Det er ikke ytet lån eller stilt garantier til daglig leder, styreleder eller andre nærstående parter. Ingen lån eller garantier utgjør mer enn 5 % av selskapets aksjekapital. En av de ledende ansatte hadde en resultatbasert bonus i 2014 basert på oppnådde resultater og oppfyllelse av visse strategiske mål som ble utbetalt med kr Øvrige ledende ansatte har ikke avtale om bonus eller aksjebasert avlønning. Morselskap Konsern Revisor Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik: Lovpålagt revisjon (inkl. teknisk bistand med årsregnskap) Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning (inkl teknisk bistand med ligningspapirer) Annen bistand Sum godtgjørelse til revisor Godtgjørelse til revisor er oppgitt eksl. mva. Note 3 Immaterielle eiendeler Morselskap Andre immaterielle eiendeler Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseførtverdi Årets avskrivninger Forventet økonomisk levetid Avskrivningsplan 3 år Lineær Konsern Vassdrags-rettigheter Andre immaterielle eiendeler Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseførtverdi Årets avskrivninger Forventet økonomisk levetid Evigvarende 3-6 år Avskrivningsplan Lineær 10 av 18

11 Note 4 Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende Morselskap Sum Anskaffelseskost Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivning Årets nedskrivning Forventet økonomisk levetid 0-40 år 3-15 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Konsern Tomter, bygninger og annen fast eiendom Regional- og distribusjons-nett Bredbånd Maskiner og anlegg Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Forventet øk.levetid 0-40 år 33 år 3-20 år år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Konsern Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Forventet øk.levetid Avskrivningsplan 3-50 år Lineær Anlegg under utførelse Øyreina Trafo Apparat og anlegg Leksvik /22 Kw Sutterø Andre prosjekter Ytre Vikna Nyvikelva Andre prosjekter Ladestasjoner Sum av 18

12 Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler Leieperiode Årlig leie Maskiner 5-7 år Bygninger 1-5 år Totale av- og nedskrivninger 2014 Avskrivninger på immaterielle eiendeler Avskrivninger på materielle eiendeler Nedskrivninger på driftsmidler Total oppført i linjen årets av- og nedskrivninger Note 5 Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttede selskap Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Morselskap Foretak i samme konsern m.v Tilknyttet selskap Felles kontrollert virksomhet Sum Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Morselskap Foretak i samme konsern Tilknyttet selskap Felles kontrollert virksomhet Sum Langsiktige fordringer Morselskap Foretak i samme konsern Tilknyttet selskap Felles kontrollert virksomhet Sum Note 6 Finansielle anleggsmideler Morselskapet: Forretningskontor Eierandel/ stemmeandel Resultat i året Ek pr Bokført verdi Aksjer i datterselskaper NTE Elektro AS Steinkjer 100 % NTE Entreprenør AS Steinkjer 100 % NTE Marked AS Steinkjer 100 % NTE Nett AS Steinkjer 100 % NTE Energi AS Steinkjer 100 % EV Power AS Steinkjer 100 % NTE Montenegro AS Steinkjer 100 % Øvrige datterselskap Steinkjer 70%-100% Sum datterselskaper Aksjer i tilknyttede selskaper Forretningskontor Eierandel/ stemmeandel Bokført verdi Kunnskapsparken Nord-Trøndelag AS Steinkjer 22 % Joma Eiendom Trondheim 50 % 800 Midtvest I AS Namsos 22 % Midtvest II AS Namsos 22 % Øvrige tilknyttede selskap Skogn/Høylandet 20%-41% 100 Sum tilknyttede selskap Andre aksjer og andeler Bokført verdi Mor Konsern Øvrige investeringer i aksjer og andeler Sum aksjer og andeler Konserbidrag Konsernbidrag Konsernbidrag mottatt fra datterselskap med skatte-effekt NTE Energi AS NTE Marked AS NTE Elektro AS 896 Sum mottatt konsernbidrag Konsernbidrag Konsernbidrag gitt til datterselskap uten skatte-effekt NTE Elektro AS Sum avgitt konsernbidrag Konsernbidrag fra morselskapet til datterselskaper aktiveres som kostpris på aksjer i datterselskaper. 12 av 18

13 Konsern: Aksjer i tilknyttede selskaper Forretningskontor Eierandel/ stemmeandel Anskaffelses-kost Bokført verdi Sarepta AS Steinkjer 50,0 % Midvestfondene Namsos 22,2 % SISO Energi AS Sørfold 50,0 % Øvrige tilknyttede selskaper Sum Beregning av utgående balanse Tilknyttede selskap Sarepta AS Midvest-fondene SISO Energi AS Øvrige tilknyttede selskap Sum Bokført verdi 1.1 i selskapsregnskapene Tilgang/avgang/nedskrivning Bokført verdi i selskap Inngående balanse i konsern Andel årets resultat Overføring til andre aksjer Endring eierandel/kapitalforhøyelse Utgående balanse i konsern Siso Energi AS var tidligere regnskapsført etter bruttometoden slik at resultat- og balanseposter fra dette selskapet ble inntatt linje for linje i konsernregnsapet. For 2014 har konsernet endret prinsipp, slik at SISO Energi AS nå rapporteres basert på egenkapitalmetoden; hvor selskapets resultat rapporteres i en linje i posten "Resultat på investeringer i datterselskap og tilknyttet selskap", mens balanseverdien rapporteres samlet i posten "Investering i tilknyttet selskap". Bakgrunnen for skifte av prinsipp er at konsernet skal implementere IFRS som sitt regnskapsspråk i Bruttometoden kan ikke benyttes i et regnskap avlagt etter IFRS. Slike aksjeinvesteringer skal isteden rapporteres basert på egenkapitalmetoden. For å tilpasse seg IFRS der det er mulig i forkant, og for å få bedre sammenlingbare tall, er derfor Siso Energi AS rapportert basert på egenkapitalmetoden i regnskapet for Som en følge av endring i prinsipp, er tallene for 2013 endret tilsvarende for å få sammenligningbare tall. Følgende tall for SISO Energi AS, viser hvordan konsernregnskapet ville ha blitt påvirket dersom SISO Energi AS hadde blitt rapportert på grunnlag av bruttometoden også for Andel av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld i Siso Energi AS ville ha inngått i følgende regnskapslinjer: Resultatregnskapet Regnskapslinje: Kraftinntekter Overføringskostnader Avskrivninger Nedskrivninger Annen driftskostnad Driftsresultat Finansposter Resultat før skatt Skattekostnad Ordinære resultat Balansen Regnskapslinje: Vassdragsrettigheter Goodwill Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler (konsern) Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum eiendeler Utsatt skatt Annen langsiktig gjeld Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Netto bokført verdi i balansen Note 7 Sameieforetak Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Linnvasselv Kraftlag AL Steinkjer 48,4 % 50 % Åbjørakraft Mosjøen 50 % 50 % 13 av 18

14 Note 8 Magasinbeholdning Gwh Magasinbeholdning per Magasinbeholdning per Midlere magasinbeholdning per Middelproduksjon for NTE for 2014 er 3840 Gwh. I samsvar med etablert praksis er magasinbeholdninger ikke oppført i balansen. Faktisk årsproduksjon er 3575 Gwh. Note 9 Bundne bankinnskudd, kontanter og lignende Selskapet har inngått en konserngaranti som dekker selskapets ansvar for skattetrekksmidler, og har av denne grunn ingen bundne bankinnskudd knyttet til skattetrekksmidler. I bankinnskudd inngår andre bundne midler med TNOK som vedrører bundet innskudd Nasdaq og NordPool. Note 10 Varer Morselskap Konsern Innkjøpte varer til anskaffelseskost Nedskriving for ukurans Prosjekt i arbeid Sum Note 11 Anleggskontrakter Opptjent, ikke fakturert produksjon Totalt utført produksjon Påløpte kontraktskostnader Opptjent resultat Note 12 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Morselskapet Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS har forretningskontor i Steinkjer (Sjøfartsgata 3, 7736 Steinkjer) hvor en kan få konsernregnskapet utlevert. Aksjekapitalen på kroner består av aksjer à kr Alle aksjene har like rettigheter. Oversikt over de største aksjonærene Antall Pålydende Eierandel (i hele tusen) Nord-Trøndelag Fylkeskommune % Sum % Note 13 Egenkapital Morselskap Opptjent Aksjekapital Overkursfond egenkapital Sum Ek Prinsippendring ført mot EK Endring av årets resutalt for Egenkapital pr Årets resultat Avsatt til utbytte Estimatavvik ført mot EK Egenkapital pr Konsern Opptjent Aksjekapital Overkursfond egenkapital Sum Ek Prinsippendring ført mot EK Endring av årets resutalt for Egenkapital pr Årets resultat Avsatt til utbytte Prinsippendring ført mot EK Estimatavvik ført mot EK Egenkapital pr av 18

15 Note 14 Pensjoner Konsernet har pensjonsordninger for sine ansatte. Konsernets pensjonsansvar i forhold til den tidligere tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordningen i livselskap. Premien vil være påvirket av avkastning, lønnsvekst og utviklingen i folketrygdens grunnbeløp. I tillegg til den tidligere tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av avtalefestet pensjon (AFP) til aldersgruppen fra 62 til 66 år. Denne er inkludert i selskapets pensjonsordning. Fra har konsernet benyttet mulighetene i NRS 6 til å anvende IAS 19 i forbindelse med regnskapsføring av pensjonsytelser til ansatte. Konsernet har tidligere anvendt NRS 6, slik at anvendelsen av IAS 19 er en prinsippendring. Aktuarielle gevinster og tap i perioden skal etter IAS 19 innregnes i andre inntekter og kostnader. I regnskaper avlagt etter god regnskapsskikk, innregnes slike aktuarielle gevinster og tap med endelig virkning direkte i annen egenkapital. I forbindelse med prinsippendringen har konsernet også omarbeidet sammenligningstallene for 2013 både for resultat og balansen ved å benytte IAS 19 på inngående balanse for Effekten av prinsippendringene har pr blitt belastet direkte mot EK med hhv TNOK for morselskapet og TNOK for konsernregnskapet. I desember 2014 ble det besluttet å gå over til en generell innskuddsbasert pensjonsordning for alle ansatte i konsernet fra Da beslutningen er gjort i 2014, er effekten ved overgangen tatt inn i regnskapet for De bokførte ytelsene pr består dermed av oppsatte rettigheter pr balansetidspunktet. Oppsatte rettigheter omfattes i morselskapet av 651 personer og i konsernet av personer. Konsernet har pr 31. desember 2014 benyttet nytt dødelighetsgrunnlag K2013BE som utgangspunkt for beregningen. Overgangen til dødelighetsgrunnlag K2013BE anses som en estimatendring. Resultateffekten av endringen er dermed ført over resultatet som en del av pensjonskostnaden for året. Morselskap Konsern Ytelsesbasert pensjonsordning Netto verdi av fordelen opptjent gjennom året Finanskostnader på netto pensjonsforpliktelser Arbeidsgiveravgift inkludert i pensjonskostnaden Netto pensjonskostnader (kostnad(+) / inntekt(-) Føres over EK kostnad(+) / inntekt(-) Endring i netto pensjonsforpliktelse Netto pensjonsforpliktelse pr Implementeringseffekten ved overgang til IAS Netto pensjonskostnad Innbetalt til ordningen Estimatavvik ført mot EK Tilbakeført kostnadsført amortisering av estimatavvik Netto pensjonsforpliktelse pr Økonomisk forutsetninger Diskonteringsrente 2,30 % 4,00 % 2,30 % 4,00 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 2,30 % 4,00 % 2,30 % 4,00 % Forventet økning i lønnskostnader 2,75 % 3,75 % 2,75 % 3,75 % Forventet G-regulering 2,50 % 3,50 % 2,50 % 3,50 % Forventet økning pensjonskostnader 1,73 % 2,73 % 1,73 % 2,73 % Aktuarielle forutsetninger (betegnelsen på tabellene som er benyttet): Uførhet KU KU KU KU Dødelighet K2013BE K2005 K2013BE K2005 Oppsatte rettigheter Antall av 18

16 Note 15 Finansielle instrumenter Virkelige verdier av finansielle instrumenter er ikke hensyntatt i balansen. Forskjell mellom virkelig verdi og pålydende er som følger: Valutaterminer Kraftkontrakter Virkelig verdi er basert på omsetningsverdi av kontraktene i valutamarkedet og kraftmarkedet (Nasdaq OMX samt bilaterale kontrakter). Oversikt over kjøpt og solgt volum fordelt på kontraktstype per : Gwh Gwh Gwh Finansielle bilaterale kontrakter, kjøp Finansielle bilaterale kontrakter, salg Finansielle kontrakter, kjøp Finansielle kontrakter, salg Note 16 Andre fordringer Morselskap Konsern Fordring datterselskap, TS og FKV Periodisert nettleie og kraftsalg Anleggsbidrag Periodisert bonus og rabatter Forskuddsbetalte kostnader Til gode mva Mindreinntekt Annet Sum Note 17 Annen kortsiktig gjeld Morselskap Konsern Merinntekt Gjeld datterselskap, TS og FKV Periodiserte kostnader Påløpne feriepenger Forskudd kunder Påløpne renter Annet Sum Note 18 Langsiktig gjeld som forfaller mer enn 5 år frem i tid Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsslutt Avdragsprofil Langsiktig gjeld Gjennomsnittsrente på låneporteføljen er 5,3 %. Nord-Trøndelag fylkeskommune står som garantist for kroner. Det er avgitt negativ pantsettelseserklæring som vilkår for lån og garantistillelse. 18. desember 2009 inngikk NTE avtale med Nord-Trøndelag Fylkeskommune om et ansvarlig lån på 2 milliarder kroner. Lånet er avdragsfritt og har forfall i Lånet er et fastrentelån som forrentes med 7,5% frem til 2019 hvoretter renten fornyes hvert tiende år. Lånet med renter står tilbake for NTEs ordinære fordringshavere. I tillegg til de langsiktige lånene har morselskapet og konsernet lånekapasitet gjennom trekkrettigheter i Nordea som følger: Långiver Total trekkrettighet Trukket Ubenyttet trekkrettighet Nordea Totalt av 18

17 Note 19 Skatt Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel overskuddsskatt Morselskap Konsern Midlertidige forskjeller Driftsmidler Utestående fordringer Gevinst- og tapskonto Pensjonsforpliktelser Overtatt forpliktelse ved kjøp av virksomhet Mer-/Mindreinntekt Andre forskjeller Midlertidige forskjeller knyttet til fusjonsfordring Midlertidige forskjeller ikke balanseført Netto midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Fremført rentefradrag Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt Utsatt skatt/fordel som ikke inngår i endring midlertidige forskjeller Herav ikke balanseført utsatt skattefordel Utsatt skatt/skattefordel overskuddsskatt Midlertidige forskjeller grunnrenteskatt Midlertidig forskjell grunnrenteskatt Negativ grunnrenteinntekt til fremføring Ikke balanseført utsatt skatt/fordel på fremførbar grunnrenteinntekt Grunnlag utsatt skatt/fordel grunnrenteskatt % utsatt skatt/fordel grunnrenteskatt Utsatt skatt/fordel grunnrenteskatt Netto utsatt skatt/fordel i balansen Morselskap Konsern Avstemming av årets skattekostnad Regnskapsmessig resultat før skattekostnad Beregnet skatt 27% / 28% % / 28% av permanente forskjeller Endring i utsatt skatt/skattefordel som følge av endret skattesats Andre forskjeller Skattekostnad i resultatregnskapet Betalbar overskuddsskatt i balansen Betalbar skatt i skattekostnaden Skattevirkning av konsernbidrag Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt i balansen Overskudsskatt og naturressursskatt Betalbar grunnrenteskatt Betalbar skatt i balansen Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt overskudd Betalbar naturrressursskatt Naturressursskatt til fradrag i statens skatt på overskudd Betalbar grunnrente Endring utsatt skatt/fordel overskuddsskatt Endring utsatt skatt/fordel grunnrenteskatt Skatteeffekt estimatavvik ført mot egenkapital Andre endringer Skattekostnad Effektiv skattesats (skattekostnad i forhold til resultat før skatt) 27 % 25 % 43 % 74 % Skattesatser Overskuddsskatt 27 % 28 % 27 % 28 % Naturressursskatt 1,3 øre/kwh 1,3 øre/kwh Grunnrenteskatt 31 % 31 % 17 av 18

18 Note 20 Mer-/mindreinntekt nettvirksomhet Overføring av strøm er et naturlig monopol som reguleres av NVE gjennom årlige inntektsrammer. Rammene setter en øvre begrensing på hvor mye selskapet kan ta betalt for denne tjenesten. Inntektsrammene fastsettes slik at inntekten over tid skal dekke kostnadene ved drift og avskrivning av nettet, samt gi en rimelig avkastning på investert kapital, gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Nettvirksomhetens tillatte inntekt er lik den årlig inntektsrammen, tillagt kostnader som kan dekkes inn som et tilegg, fratrukket avbruddskostander (KILE). Dersom de faktiske inntektene er høyere (lavere) enn tillatt inntekt, vil dette gi opphav til en merinntekt (mindreinntekt). Nettvirksomheten skal håndtere mer- og mindreinntekten slik at saldo over tid går mot null. Merinntekt skal tilbakeføres kundene og mindreinntekt kan hentes inn fra kundene i påfølgende år. Årets mer-/mindreinntekt D-nett R-nett Sum Årets inntektsramme fra NVE Kostnader Sentralnett Eiendomsskatt KILE Endring avskrivning Endring avkastning FoU-prosjekter godkjent av NVE Endring av ramm som følge av klage Tillegg knyttet til økt AGA Avvik årsregnskap 2013-e rap Tillatt inntekt Faktiske inntekter Årets merinntekt (+) / mindreinntekt (-) Balanserført mer-/mindreinntekt D-nett R-nett Sum Merinntekt (-)/mindreinntekt (+) pr Årets endring merinntekt Merinntekt (-)/mindreinntekt (+) pr Balanserført rente på mer-/mindreinntekt D-nett R-nett Sum Påløpt rente Rente merinntekt Påløpt rente Sum balanseført merinntekt pr Mindreinntekt i R-nett er klassifisert som Andre fordringer. Merinntekt i D-nett er klassifisert som Kortsiktig gjeld. Note 21 Betinget utfall I forbindelse med fisjon av vindkraftprosjektet Roan til Fosen Vind AS mottok NTE Energi AS vederlagsaksjer i Fosen Vind AS. Verdsettelse av fisjonen forutsetter også her en positiv investeringsbeslutning. Nedskrivning av aksjene er gjennomført i påvente av at positiv investeringsbeslutning fattes. Regnskapsmessig gevinst ved overdragelse av aksjer i Fosen Vind AS er ikke tatt til inntekt i Overdragelsen forutsetter at positiv investeringsbeslutning fattes. Med bakgrunn i dette er gevinst ikke tatt til inntekt i Note 22 Garantier Morselskapet og konsernet har følgende garantier som ikke er balanseført: Mor Konsern Skattetrekksgaranti Nordpool Statnett Leverandørgarantier Totalt Konsernet bankforbindelse har stilt en total garantiramme til disposisjon på Av denne er følgende benyttet pr (inkludert i tallene over) Til disposisjon Konsernet har en konsernkontoordning, hvor alle driftsselskapene i konsernet har stilt en solidarisk selvskyldnerkausjon på TNOK Limit på konsernkontoen er TNOK av 18

Virksomhetsområder Kraftproduksjon Nett Marked Driftsresultat 428 802 194 974 124 940 Morselskap/Øvrig Eliminering konsern Sum

Virksomhetsområder Kraftproduksjon Nett Marked Driftsresultat 428 802 194 974 124 940 Morselskap/Øvrig Eliminering konsern Sum Note 1 Segmentinformasjon Virksomhetsområder Kraftproduksjon Nett Marked Salgsinntekter 929 128 629 442 1 137 693 Herav internt i konsernet 34 818 41 788 67 670 Av- og nedskrivninger 115 840 107 380 67

Detaljer

Innhold. Året som gikk side 10. Hovedtall side 11. Styrets beretning side 12

Innhold. Året som gikk side 10. Hovedtall side 11. Styrets beretning side 12 ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Kort om NTE side 4 Vår virksomhet side 5 Konsernstyret side 6 Styrer i datterselskapene side 7 Konsernledelsen side 8 Eierskap og virksomhetsstyring side 9 Året som gikk side 10

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

Fra Sognefjorden, Norge

Fra Sognefjorden, Norge Fra Sognefjorden, Norge Regnskap konsern REGNSKAP KONSERN STATKRAFT AS STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2013 37 STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Totalresultat Statkraft AS konsern Beløp i mill. kroner Note 2013 2012

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen

RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen KONSERNET MORSELSKAPET 2011 IFRS 2012 IFRS Note DRIFTSINNTEKTER 2012 IFRS 2011 IFRS 109 960 103 492 Annonser 94 965 102 268 61 093 59 005 Opplag 59 005 61 093 9

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING GIR ENERGI 3 10 11 13 14 16 17 38 ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING REVISJONSBERETNING ÅRSBERETNING 2013 NORDKRAFT AS Nordkraft er et kraftkonsern

Detaljer

Noter Alle beløp i hele tusen kr. Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for 2014 er avlagt etter forskrift om forenklet IFRS (forifrs). Måling av resultat og balansetall følger av IFRS som fastsatt

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR KNSERN G SELSKAPSREGNSKAP FR NRDIC SEAFARMS AS 2014 Innhold Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning rg.nr 974 526441 I~ 'BEI

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Noter Statkraft AS konsern

Noter Statkraft AS konsern STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Noter Statkraft AS konsern Oversikt over noter til konsern regnskapet Generelt Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Generell informasjon og sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 14 561 76 062 Andre driftsinntekter 534 471 496 646 14 561 76 062 1,19

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

Konsernregnskap. Polaris Media ASA

Konsernregnskap. Polaris Media ASA Konsernregnskap Polaris Media ASA 2014 Polaris Media ASA Oppstilling av konsernets totalresultat (Tall i 1.000 NOK) 2014 2013 Omarbeidet 1) Salgsinntekter 4,5 1 658 503 1 744 630 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer