Presentasjon 1. kvartal 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon 1. kvartal 2015"

Transkript

1 Presentasjon 1. kvartal 2015 Konst. konsernsjef Arve Teie CFO Synnøve Granli Oslo, 13. mai 2015

2 Agenda Hovedpunkter Finansielle nøkkeltall Forretningsområdene Utsikter Spørsmål Visjon «Vi skaper en bedre verden gjennom integrasjon av bærekraftige løsninger» 2

3 Hovedpunkter, 1. kvartal 2015 Omsetning Q1 NOK 623,7 mill. EBITDA Q1 NOK 16,5 mill. Kontantstrøm fra drift Q1 NOK 52,2mill. Høy og stabil ordrereserve NOK mill. God prospektmengde. Vunnet viktige kontrakter Kostnadsreduserende tiltak gir effekt 3

4 Hovedpunkter, 1. kvartal 2015, Marked Ordrereserven opprettholdes på et høyt og stabilt nivå, MNOK God ordreinngangen i Q1, med stor kontakter innen Infra, samt mange mindre og mellomstore kontrakter inne alle forretningsområder Noen av kontraktene i Q1: MSEK 120 Jernbanekontrakt med Trafikverket. Totalentreprise for BEST, mark og broarbeider i prosjekt Y:et, Trafikverkets satsing mellom Jönköping, Nässjö og Värnamo I Sverige. MSEK 25 Kontrakt med LKAB for leveranse av komplette el installasjoner i forbindelse med produksjonsøkning i Malmberget. MSEK 15 Svenska Kraftnät, Mark og stasjonsutbedring i UT 67 Betåsen MSEK 10 Kontrakt i med Skanska i forbindelse med oppføring av Trädgårdana omsorgssenter i Örebro. 4

5 Hovedpunkter, 1. kvartal 2015, Marked forts. Rammeavtale med Statoil (PDP)forlenget for tre år pluss opsjon på ett år. MNOK 20 Løpende ingeniørtjenester til utbyggingsprosjekt for Nexans frem til sommeren MNOK 8,8 Utstyrsleveranse til Nitrogenmüvek, Ungarn Noen kontrakter etter kvartalsslutt: MSEK 140 Tildeling av kontrakt for oppgradering av Fortums Distribusjon ABs transformatorstasjon i Örby, Stockholm. MSEK 70 Tildeling av BEST-kontrakt for Östra Station i Stockholm. Oppdragsgiver Stockholm Läns Landsting (SLL). Studie Fire & Gas oppgradering Brage for Wintershall 5

6 Strukturelle og strategiske tiltak «Sverige» Ny organisatorisk modell for Goodtech Intressenter AB. Nytt styre og ny operativ ledelse. Prioriterte strategiske vekstområder: Entreprenørvirksomhet Kraft Infrastruktur For å understøtte og tydeliggjøre vekstområdene er det etablert 3 enheter: Entreprenad Kraft & Infra Process 6

7 Strukturelle og strategiske tiltak «Norge» Prosessene med tilrettelegging for salg av virksomheter utenfor kjernen pågår. Goodtech Products AS Goodtech Environment AS/AB Goodtech Solutions Manufacturing AB Mål om ferdigstillelse er 2. kvartal 2015, men noe lenger tidshorisont for enkelte prosesser. Strategisk vekstområde for vår kjernevirksomheten vil være automatisering, Industriell IT, avansert produksjonsteknologi og tilhørende ingeniørtjenester 7

8 Rapporteringstruktur Ny organisering med endret ansvar og rapporteringsstruktur i konsernet Rapporteringspliktige segmenter: Projects & Services Sverige Projects & Services Norge Solutions Environment Products 8

9 Organisasjon Goodtech ASA Arve Teie CEO Business Support Tobias Harnerud -MQS, HR, IT - * SE/NO Economics & Finance Synnøve Granli CFO Goodtech Intressenter AB Olle Backman Konsern VD * Business Support Entreprenad Magnus Falkman Process Magnus Falkman Power & Infra Jan Hinze Projects & Services Magne Reierson Solutions Hans Vedde Environment Rune Hoseth Products Eiliv Elvebakk Sweden Norway

10 Finansielle nøkkeltall CFO Synnøve Granli 10

11 MNOK MNOK MNOK Nøkkeltall Nøkkeltall (NOK 1.000) Q1 15 Q1 14 Endring 2014 Driftsinntekter ,7 % EBITDA ,4 % EBITDA margin % 2,7 % 1,5 % 1,2 % 0,9 % Resultat før skatt Ordrereserve ,3 % Antall ansatte ,2 % Omsetning 25 EBITDA Ordrereserve Projects & Services Norge Projects & Services Sverige Products Environment Solutinos 11

12 Balanse NOK m illion Varige driftsmidler 72,9 73,3 79,3 Immaterielle eiendeler 711,5 696,9 722,4 Sum anleggsm idler 784,5 770,3 801,6 Kontanter og kontantekvivalenter 28,9 17,3 22,6 Andre omløpsmidler 720,6 699,1 746,6 Sum om løpsm idler 749,5 716,4 769,2 Sum eiendeler 1 534, , ,8 Sum egenkapital 683,2 713,9 686,5 Langsiktig lån 21,3 109,7 22,1 Annen langsiktig gjeld 10,2 12,9 9,5 Sum langsiktig gjeld 31,5 122,6 31,5 Kortsiktig lån og kreditter 134,1 88,5 178,6 Annen kortsiktig gjeld 685,2 561,7 674,1 Sum kortsiktig gjeld 819,3 650,2 852,7 Sum egenkapital og gjeld 1 534, , ,8 Netto rentebærende gjeld 126,5 180,9 178,1 Egenkapitalandel (%) 44,5 % 48,0 % 43,7 % Netto gjeldsgrad (%) 18,5 % 25,3 % 25,9 % Likviditetsgrad 0,9 1,1 0,9 Definisjoner Netto gjeldsgrad (%): Netto rentebærende gjeld/sum egenkapital Likviditetsgrad: Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld 12

13 Kontantstrøm NOK Q1 15 Q Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra investerings aktiviteter Netto kontantstrøm fra finansierings aktiviteter Netto kontantstrøm fra videreført virksomhet Netto kontantstrøm for perioden Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Likviditetsbeholdning ved periodens slutt *) *) Består av: Kontanter og kontantekvivalenter i balansen Trekk på kassekreditt Kontanter og kontantekvivalenter i kontantstrømanalysen Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Cash flows from operations on 12 months rolling basis Ebitda 12 months rolling basis 13

14 Forretningsområdene Projects & Services Norge Projects & Services Sverige Solutions Environment Products 14

15 MNOK MNOK Projects & Services Sverige NOK Q1 15 Q Omsetning EBITDA EBITDA margin % 1,0 % 2,2 % 0,0 % Ordrereserve Antall ansatte Hovedpunkter: Vekst sammenlignet med samme periode i fjor Svakere EBITDA sammenlignet med samme periode i fjor, men forbedringstiltak vedtatt i slutten av 2014 begynner å gi effekt og indirekte kostnader har gått ned. Salgsmessig er 1. kvartal en periode med lavere aktivitet. Stabil og tilfredsstillende ordrereserve Stor Infra kontrakt vunnet i kvartalet. Ytterligere store kontrakter innen Infra og Power vunnet etter kvartalsslutt Omsetning EBITDA

16 MNOK MNOK Projects & Services Norge NOK Q1 15 Q Omsetning EBITDA EBITDA margin % 10,9 % 7,3 % 11,0 % Ordrereserve Antall ansatte Hovedpunkter: Høy omsetning og EBITDA i kvartalet. Høyt aktivitetsnivå i de fleste enhetene. Ordreservenen er stabil og på et tilfredsstillende nivå. Flere viktige kontrakter er inngått i kvartalet. Forlengelse av rammeavtalen med Statoil (PDP) for 3 år pluss opsjon på ett år. Studie Fire & Gas oppgradering Brage for Wintershall Omsetning EBITDA

17 MNOK MNOK Solutions NOK Q1 15 Q Omsetning EBITDA EBITDA margin % 5,9 % -0,4 % -2,1 % Ordrereserve Antall ansatte Omsetning Hovedpunkter: Noe lavere omsetning enn tilsvarende periode i fjor. Betydelig forbedret EBITDA sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet sett godt aktivitetsnivå i Solutions i kvartalet. Ordrereserven er gradvis bedret gjennom fjoråret og 1. kvartal og er på et tilfredsstillende nivå ved utgangen av 1. kvartal. Fortsatt fokus på videreutvikling av salg og gjennomføringsorganisasjonen EBITDA

18 MNOK MNOK Environment NOK Q1 15 Q Omsetning EBITDA EBITDA margin % 2,9 % 1,8 % 4,0 % Ordrereserve Antall ansatte Omsetning Hovedpunkter: Noe lavere omsetning i 1. kvartal enn tilsvarende periode i fjor, grunnet noe lavere prosjektomsetning på Åland i perioden EBITDA viser klar forbedring i 4. kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. 7 EBITDA Ordrereserven er på et tilfredsstillende nivå ved utgangen av 1. kvartal. 6 5 Salget av Biovac -produkter er økende, primært som følge av fortsatt vekst i det svenske markedet. Produktsalget i det norske markedet er på samme nivå som tilsvarende periode i fjor

19 MNOK MNOK Products NOK Q1 15 Q Omsetning EBITDA EBITDA margin % 8,6 % -4,0 % 1,2 % Ordrereserve Antall ansatte Omsetning 15 Hovedpunkter: Høy omsetning i 1. kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor Sterkt forbedret EBITDA i 1. kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. 0 Markedsutsiktene anses generelt å være gode, men Products er eksponert for de endringene i olje og gass markedet. 3 2 EBITDA Organisasjonen er justert i 1. kvartal for å tilpasse seg endrede markedsforhold

20 Risikoforhold Kommersielle og markedsmessig risiko Marked for Industri prosjekter og løsninger noe risiko Marked for Infra struktur prosjekter og løsninger noe risiko Finansiell risiko Generelt lav valutaeksponering Generelt lav risiko for prosjekt kansellering Generelt lav risiko for tap på fordringer Generelt noe risiko knyttet til prosjekter Skjønnsmessige vurderinger/estimatusikkerhet Totalleveranser Noe risiko knyttet til prosjektgjennomføring Ulik kompleksitet, størrelse og varighet på prosjektene. Knapphet på prosjektleder ressurser Krevende forretningsklima Risikoreduserende tiltak: Fokus på opplæring, forbedring av metoder og kvalitet. Kommersielle prosjektledere Teknologi- og produktutvikling Noe risiko relatert til tekniske forhold og markedsposisjonering 20

21 Fremtidsutsikter 21

22 Fremtidsutsikter - Markedsdrivere

23 Fremtidsutsikter - marked Infrastruktur Forventet vekst : Industri Forventet vekst : Energi Forventet vekst : Bygg & offentlig sektor Miljø Olje & Gass Forventet vekst : Forventet vekst: Forventet vekst : 23 23

24 Fremtidsutsikter Implementering av strukturelle endringer og forbedringsprogram vil gi reduserte kostnader og en struktur tilpasset de operative forretningsområders fremtidige behov. Tydeliggjøringen av kjernevirksomheten i Goodtech og selvstendiggjøringen av de operative enhetene i konsernet innebærer en klarere strategisk retning Tiltaks- og forbedringsprogrammet i de operasjonelle forretningsområdene har som mål å styrke salgs- og markedsarbeidet, forbedre prosjektgjennomføringen og redusere driftskostnadene. 24

25 Spørsmål 25

26 Vedlegg

27 Goodtech in brief Goodtech shall be the leading supplier of automation, electrical, process, industrial engineering, and environmental solutions in the Nordic region. 27

28 Goodtech in brief Approx employees, with a revenue of NOK 2,4 billion Strong local presence with almost 40 offices in Sweden, Norway and Åland Headoffice in Oslo and listed on Oslo Stock Exchange Sweden Approx employees 27 offices, from Kiruna in the north to Malmö in south Norway Approx 290 employees 10 offices, with headoffice in Oslo Åland Approx 40 employees Office in Mariehamn 28

29 Solid service and product portfolio Automation Power technology Installation Industry technology Environment technology Innovative technologies and solutions Turn-key projects Broad specter of services and competence 29

30 Market segments Energy and heating Water & sanitation and biogas Building and public sector Infrastructure Industry Oil and gas 30

Driftsorientering. Generalforsamlingen 2015. Arve Teie

Driftsorientering. Generalforsamlingen 2015. Arve Teie Driftsorientering Generalforsamlingen 2015 Arve Teie 1 Agenda Introduksjon Hovedpunkter 2014 Nøkkeltall 2014 Marked Spørsmål Visjon «Vi skaper en bedre verden gjennom integrasjon av bærekraftige løsninger»

Detaljer

Årsrapport Goodtech ASA

Årsrapport Goodtech ASA 2014 Årsrapport Goodtech ASA Dette er Goodtech Goodtech er et teknologikonsern som jobber målrettet for å fornye og utvikle viktige funksjoner i samfunnet. Med vår kjernekompetanse innen elektro, automatisering,

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 29-30. april 2009 2009; Godt resultat etter første kvartal for Scana 2 Omsetning

Detaljer

Årsberetning 2010. Goodtech har i løpet av året doblet omsetningen. Oppkjøpet av E&I Intressenter AB styrker Goodtechs strategiske posisjon i Norden.

Årsberetning 2010. Goodtech har i løpet av året doblet omsetningen. Oppkjøpet av E&I Intressenter AB styrker Goodtechs strategiske posisjon i Norden. Årsberetning 2010 Goodtech har i løpet av året doblet omsetningen. Oppkjøpet av E&I Intressenter AB styrker Goodtechs strategiske posisjon i Norden. Konsernet fremstår nå med fire forretningsområder, og

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015 Regnskap etter 1. kvartal 2015 26. mai 2015 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA; Omsetning 313 mill kr i første kvartal 2015, mot 320 i 1. kvartal 2014 EBITDA

Detaljer

Delårsrapport Q1 2008

Delårsrapport Q1 2008 Delårsrapport 28 2 Kitron 28 God ordresituasjon, stabil omsetning og resultat Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. God ordreinngang, de siste to kvartaler

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet.

Detaljer

HØYDEPUNKTER Q1/2013 NØKKELTALL JANUAR MARS 2013

HØYDEPUNKTER Q1/2013 NØKKELTALL JANUAR MARS 2013 HØYDEPUNKTER Q1/2013 JANUAR MARS 2013 Omsetning MNOK 113,6 (119,2) EBITDA MNOK 7,4 (9,4) EBIT MNOK 2,2 (5,0) i Q1. Operasjonell kontantstrøm MNOK 4,8 (6,8) Forslag til utbytte NOK 0,06 pr aksje Egenkapital

Detaljer

Regnskap etter 1. halvår 2015. 19. august 2015

Regnskap etter 1. halvår 2015. 19. august 2015 Regnskap etter 1. halvår 2015 19. august 2015 Scana Industrier ASA 1. halvår 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA - justert for engangskostnader EBITDA for underliggende drift (hensyntatt engangskostnader)

Detaljer

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009 Delårsrapport 29 og foreløpig resultat 29 2 Kitron 29 Stabil utvikling mot et bedre marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 28 dersom ikke annet er angitt. Markedsekspansjon

Detaljer

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

KvartalsRapport Q3 2006

KvartalsRapport Q3 2006 KvartalsRapport 2006 2 Positiv utvikling i godt marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 2005 dersom annet ikke er angitt. Forbedret resultat før skatt Resultat før skatt ble

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 894 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013 Q4 Bouvet kvartalsrapport 27. februar 2013 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 881 ansatte

Detaljer

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 1008 ansatte i Bouvet

Detaljer

Beste kvartal noensinne

Beste kvartal noensinne Beste kvartal noensinne Hovedpunkter artal Stigerør for borerigger tilvirket, trykktestet og montert ved Aker Kværners høyteknologiske produksjonsanlegg i Malaysia Fortsatt resultatvekst: Resultat per

Detaljer

B eer BeerenBerg Corp. AS & BeerenBerg Corp. AS KonSern B er ÅrSrApport g C o r p. AS & Beer en B er g C o r p. AS KonSer n

B eer BeerenBerg Corp. AS & BeerenBerg Corp. AS KonSern B er ÅrSrApport g C o r p. AS & Beer en B er g C o r p. AS KonSer n Beerenberg Corp. AS & beerenberg Corp. as Konsern Årsrapport 2012 Foto: Fredjonny og Fredrik Arff Grafisk produksjon og trykk: www.bodoni.no innhold Vår Visjon 3 Administrasjonens beretning 5 Styret i

Detaljer

Fra norsk til nordisk innen kritisk infrastruktur. Årsrapport 2009

Fra norsk til nordisk innen kritisk infrastruktur. Årsrapport 2009 Virksomhetsområder 1 Fra norsk til nordisk innen kritisk infrastruktur Årsrapport 2009 2 Introduksjon Fra norsk til nordisk Etter oppkjøpet av Fortums entreprenørvirksomhet ved inngangen til 2009, ble

Detaljer

Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013

Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013 Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012 Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013 Hovedtrekk 4. kvartal 2012 Driftsinntekter på 837 millioner (906 millioner) Driftsresultat

Detaljer

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000*

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000* Kvartalsrapport 4/2002 Driftsresultatet for konsernet økte sammenlignet med året før til NOK 139,4 mill. Ordinært resultat før skatt for året ble NOK 99,1 mill Størst fremgang innen Treindustrien Noe svakere

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2011

Rapport for 4. kvartal 2011 Rapport for 4. kvartal 2011 Viktige hendelser 4. kvartal 2011 Nøkkeltall Driftsinntekter på NOK 3.478 mill, 3 % organisk vekst Fortsatt god vekst i Sverige (9 %) EBITA NOK 232 mill (100 mill), inkludert

Detaljer

Side 2. 1. Kvartal 2015

Side 2. 1. Kvartal 2015 Side 2 1. Kvartal 2015 1. kvartal er normalt det svakeste kvartalet for konsernet. Vinteren medfører lav produksjonsaktivitet, og forsinket oppstart på våren gir noe ekstra kostnader. Justert for engangskostnader

Detaljer

27. februar 2014 KVARTALSRAPPORT Q413

27. februar 2014 KVARTALSRAPPORT Q413 27. februar 2014 KVARTALSRAPPORT Q413 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 931 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer