Nore Energi AS Styrets Beretning 2006 Org.nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nore Energi AS Styrets Beretning 2006 Org.nr. 984653360"

Transkript

1 Styrets beretning og Ärsregnskap 2006

2 Nore Energi AS Styrets Beretning 2006 Org.nr Virksomhetens art og hvor den drives Nore Energi AS har forretningssted pä RÅdberg i Buskerud. Selskapet er et distribusjonselverk beliggende i Nore og Uvdal. Selskapet omsetter ogsä kraft og er involvert i utbygging og drift av bredbänd. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Selskapet har hatt en omsetningsåkning pä 32,5 %, og resultatgraden har gätt noe opp. Selskapet har en egenkapitalandel pä 61,4 %. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Selskapet har for tiden ingen pägäende forsknings- eller utviklingsaktiviteter. Fortsatt drift Çrsregnskapet for 2006 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. ArbeidsmiljÅ Styret mener arbeidsmiljået i selskapet er tilfredsstillende. Det har ikke vért skader eller ulykker i Samlet sykefravér har vért 290 dager, hvilket utgjår 8,8 %. Ytre miljå Bedriften forurenser ikke det ytre miljå. Likestilling Bedriften har 12 ansatte, 10 menn og 2 kvinner. Styret bestär av 5 menn og 1 kvinne. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nådvendig Ä iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. RÄdberg, 26 juni 2007

3 Resultatregnskap for 2006 NORE ENERGI AS Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Note 7, Varekostnad LÄnnskostnad Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat , 11 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (35.102) Annen finansinntekt Verdiendring av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi Annen finanskostnad OrdinÄrt resultat får skattekostnad Skattekostnad på ordinçrt resultat OrdinÄrt resultat ( ) ( ) ( ) Çrsresultat OverfÅringer Annen egenkapital Sum

4 Balanse pr. 31. desember 2006 NORE ENERGI AS EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg DriftslÄsÄre, inventar, verktäy, kontormaskiner og lign. Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler LÅn til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OmlÅpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omlåpsmidler Sum eiendeler

5

6 Note 1 Regnskapsprinsipper Çrsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. Hovedregel for vurdering av og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omlåpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett Är fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omlåpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi när verdifallet ikke forventes Ä vére forbigäende. Anleggsmidler med begrenset Åkonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. OmlÅpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balansefåres til nominelt belåp pä etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som fålger av renteendringer. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer fåres opp i balansen til pälydende. Det er foretatt generell avsetning til tap pä krav i regnskapet. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsär, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsäret (28%) pä grunnlag av skattereduserende og skatteåkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det ogsä medtatt eventuelt ligningsmessig framfårbart underskudd ved regnskapsärets utgang. SkatteÅkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettofårt. Utsatt skattefordel er balansefårt. Inntektsrammer for nettvirksomheten. Nettselskapenes virksomhet (monopolvirksomhet) blir regulert gjennom regler fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det fastsettes inntektsrammer for hvert inntektsär og inntektsrammen reduseres Ärlig med et effektiviseringskrav. Merinntekt skal tilbakefåres kundene, mens mindreinntekt kan hentes fra kundene. Nettselskapene skal händtere merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid gär mot null. Anleggstilskudd. Anleggstilskudd til investeringer fra det offentlige og private gär til fradrag pä aktiverte verdier. Anleggstilskuddet periodiseres dermed over investeringens Åkonomiske levetid i form av reduserte avskrivninger. Pensjoner. Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinére tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse. Denne ordningen gir en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor, og ogsä godkjent som dekning i forhold til lovkravet om obligatorisk tjenestepensjonsordning. Fordi det foretas en fordeling av den aktuarmessige risiko mellom alle foretakene, kommunene og fylkeskommunene som deltar i ordningen, tilfredsstiller de kriteriene for det som betegnes som en Multiemployer-plan. I träd med internasjonal praksis for slike Multiemployer-planer er den regnskapsfårte Ärlige pensjonskostnaden i 2006 lik pälåpt (netto) pensjonspremie. Fremtidige premier vil pävirkes av risikomessige over- eller underskudd pä nävérende og tidligere ansatte bäde i foretaket og i andre kommuner/foretak som inngär i ordningen. Premien vil ogsä vére pävirket av avkastning, lånnsvekst og utvikling i folketrygdens grunnbelåp. Fremtidige pensjonsforpliktelser er ikke balansefårt i regnskapet. Side 1 av 8

7 Note 2 Vurdering av kundefordringer Vurdert til pälydende Avsatt til dekning av usikre fordringer BokfÅrt verdi pr BokfÅrte tap pä fordringer fremkommer slik: Konstaterte tap pä fordringer Endring delkredereavsetning pr InngÄtt pä tidligere avskrevne fordringer 0 Tap pä fordringer Note 3 Kasse,Bank o.l. Vi har en total beholdning pä kr ,-. I posten inngär bundne bankinnskudd med kr ,-. Note 4 Oversikt over Driftsmidler Tomter og Bygninger Nettanlegg Maskiner og anlegg DriftslÅs., inventar o.l. Tekst Sum Anskaffelseskost pr Tilgang i Äret OverfÅrt fra anlegg under utfårelse Avgang i Äret (kostpris) Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Çrets regnskapsmessige avskrivninger TilbakefÅring akkumulerte avskrivninger - Samlede av- og nedskrivninger pr = BokfÅrt verdi Çrets ordinére avskrivninger Avskrivning Är Det benyttes bedriftsåkonomisk lineçre avskrivninger.

8 Note 5 Finansielle omläpsmidler/fordringer Eierandel Anskaffelses kost BalansefÅrt verdi Markeds verdi OMLÉPSMIDLER Carnegie Aksje Norden 73, Carnegie Ñsteuropa 44, Carnegie Medical 153, Carnegie Aksje Europa 263, Carnegie Worldwide 58, Sum ANLEGGSMIDLER Norsk EnÅk og Energi AS 1, Numedalsnett AS Numedal Aksess Sum Note 6 Betalbare skatter, Utsatt skatt Betalbar skatt i Ärets skattekostnad: OrdinÉrt resultat får skatt Endring i midlertidige forkjeller Permanente forskjeller Bruk av underskudd fra tidligere Är Grunnlag betalbar skatt 0 0 Ñrets skattekostnad: ResultatfÅrt skatt pä ordinért resultat: Betalbar skatt Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel For mye avsatt skatt tidligere Skattekostnad ordinért resultat

9 Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremfåring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert pä typer av midlertidige forskjeller: Endring Driftsmidler inkl. forr.verdi UtestÄende fordringer Pensjonspremie/- forpliktelse 0 Aksjer og andre verdipapirer 0 Akkumulert fremfårbart underskudd 0 Ubenyttet utbyttegodtgjårelse 0 Korreksjonsinntekt 0 Andre midlertidige forskjeller 0 Endring midlertidige forskjeller Aksjer og andre verdipapirer Skattem. fremfårbart underskudd Grunnlag utsatt skatt Neg gr lag utsatt skatt = gr lag skatte fordel Utsatt skattefordel Note 7 Andre opplysninger av betydning I forbindelse med energiloven med forskrifter, pälegger NVE distribusjonsverkene Ä beregne flere variabler. Den fårste er en mer-/mindreinntekt pä nettvirksomheten, den andre er en mer-/mindreavkastning pä nettvirksomheten, og den tredje er en mer-/mindreinntekt pä ikke levert energi (KILE). Dette stär for kompensasjon for ikke levert energi og er gitt som en ramme vi mä holde oss innenfor. Hvis vi kan si at vi ikke overstiger denne rammen og at dette er varig vil vi ha mulighet til Ä ta dette inn som inntekt i nettrammen pä samme mäte som mer- /mindreinntekt i nettreguleringsregimet. Alle tall i tusen KILE-ramme Beregnet KILE Çrets mer/mindreinntekt Çrets Rente mer/mindreinntekt Ñrets inntektsfårt KILE(Aktivert Mindreinntekt) 940 Akkumulert KILE Note 8 OmlÄpsmidler Lagerbeholdning: Lageret er opptalt og verdsatt til gjenanskaffelseskostnad.

10 Note 9 Gjeld Spesifikasjon av annen kortsiktig gjeld PÄlÅpte renter PÄlÅpte kostnader overliggende nett PÄlÅpte kostnader KraftkjÅp/salg PÄlÅpte kostnader lys og varme Gjeld til ansatte og eiere Annen kortsiktig gjeld Note 10 Personalkostader Spesifikasjon av lånnskostnader LÅnnskostnader bestär av fålgende poster: LÅnninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lånnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Note 11 Ytelser til ledende personer m.m. Styrehonorar utgår Kr LÅnn til styrets leder utgjår Kr LÅnn og annen godtgjårelse for daglig leder utgjorde Kr KostnadsfÅrt revisjonshonorarer for 2006 utgjår kr ,-, herav utgjår revisjon kr og kr utgjår konsulenttjenester.

11 Note 12 Mer-/mindreinntekt Jmf. note 7. Mer/mindreinntekt Fastsatt inntektsramme fra NVE Kostnad til overliggende nett eiendomsskatt Tillatt inntekt for 2006 (Avrundet til hele tusen) Periodisert inntekt 2006 Merinntekt for Merinntekt fra 2005 Ärsregnskap Regulert av NVE Merinntekt akkumulert pr Aktivering av Ärets KILE Akkumulert mindreinntekt etter aktivering av KILE (vi har til gode av kundene) Renteberegning Rentesaldo, korrigert NVE verdi Renter mindreinntekt Renteberegning merinntekt,>= 3,2% Merinntekt Merinntekt Gjennomsnittelig merinntekt Renter merinntekt Renteberegning mindreinntekt,<= 3,2% Mindreinntekt Mindreinntekt 31,12 Gjennomsnitt mindreinntekt Renter merinntekt Renter akkumulert Mindreinntekt+ netto renter Aktivert verdi i balansen BelÅpene er tatt til inntekt i innevérende Är, og er fårt under andre fordringer i balansen. NÄr det gjelder mer-/mindreavkastning er dette en beregning som gjåres for en periode pä 5 og 5 Är. Etter energilov en skal denne sikre nettveirksomheten en avkastning pä minimum 2 % i 5 Ärs-perioden. For Nore energi AS kan det nä se ut til at vi har en avkastning i siste 5 Ärsperiode som ligger under minimumsavkastningen. Det vil i sä fall bety en Åkning av bokfårt mindreavkastning.

12 Note 13 Antall aksjer, aksjeeiere Selskapets aksjonérer er: Nore og Uvdal Kommune Eierandel 1000 aksjer Aksjekapitalen er kr og bestär av 1000 aksjer a kr Aksjene har like rettigheter. Note 14 Kausjonsansvar Selskapet har stilt kausjonsansvar overfor Numedal Aksess AS med kr ,-. Note 15 Langsiktig Gjeld Spesifikasjon av Langsiktig gjeld Opprinnelig län RestlÄn Forfaller til betaling etter 2011 Ansvarlig län Nore og Uvdal Kommune PantelÄn DnBNOR

13 Note A Virksomhetsfordelt Resultat Distribusjonsvirksomhet Marked Annen virksomhet Totalt Salgsinntekter Andre inntekter Driftsinntekter VarekjÄp LÄnn og andre personalkostnader Avskrivning på driftsmidler Nedskrivning på varige driftsmidler Andre driftskostnader Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat

14

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Organisasjon: L/L Rollag elektrisitetsverk er et privat distribusjonsselskap som har vært i drift siden 1947. Det er et privat luteierlag der

Detaljer

L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK. Rollag Elverks (RE) styre, administrasjon og ansatte fikk også i 2011 nye utfordringer på flere områder.

L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK. Rollag Elverks (RE) styre, administrasjon og ansatte fikk også i 2011 nye utfordringer på flere områder. FOR L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Elverksjefens vurdering. Rollag Elverks (RE) styre, administrasjon og ansatte fikk også i 2011 nye utfordringer på flere områder. Det er få kunder i et stort geografisk

Detaljer

Nore Energi AS Org.nr. 984653360

Nore Energi AS Org.nr. 984653360 Styrets beretning og årsregnskap 2002 EIERFORM, SELSKAPSFORM OG FORMÅL Historikk, Selskapsform, Eierform Nore kommunale elektrisitetsverk ble etablert som en kommunal virksomhet i 1918. Fra 01.01.1998

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012 84. driftsår Innhold: 1. Generelt om Dragefossen Kraftanlegg AS side 2 1.1 Kort informasjon om selskapet side 2 1.2 Selskapets forretningsområder..

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår ÅRSMELDING 201 83.driftsår Forsidebilde:Dversetelvakraftverk24.april2012 DragefossenKraftanleggAS,Besøksadresse:Osveien6,8250Rognan,Postadresse:Postboks20,8251ROGNAN,Telefon:75681950, Telefaks:75681960,Bankgiro:46282018314,Org,NO

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskap AS Bårdsnes, 6393 TOMREFJORD Tlf 71 18 80 40 Fax 71 18 80 41 email: post@drk.no Org nr 989 396 919 www.drk.no

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Virksomhetsområder Kraftproduksjon Nett Marked Driftsresultat 428 802 194 974 124 940 Morselskap/Øvrig Eliminering konsern Sum

Virksomhetsområder Kraftproduksjon Nett Marked Driftsresultat 428 802 194 974 124 940 Morselskap/Øvrig Eliminering konsern Sum Note 1 Segmentinformasjon Virksomhetsområder Kraftproduksjon Nett Marked Salgsinntekter 929 128 629 442 1 137 693 Herav internt i konsernet 34 818 41 788 67 670 Av- og nedskrivninger 115 840 107 380 67

Detaljer

Årsberetning 2007 C L

Årsberetning 2007 C L Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2012 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 1 INNHOLD ÅRSBERETNING 3 HOVEDTALL 9 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 NOTER TIL REGNSKAPET 15 REVISJONSBERETNING 28 2 ÅRSBERETNING 2011 NARVIK ENERGINETT

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer