SIM - Årsmelding Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIM - Årsmelding 2014 - Side 1"

Transkript

1 SIM - Årsmelding Side 1 Årsmelding 2014

2 STYRET SI ÅRSMELDING 2014 Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS Driftsaktivitet Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS (SIM) sin hovudaktivitet er innsamling og handsaming av kommunalt avfall, tømming av slamtankar og handsaming av avvatna slam. I tillegg tek selskapet imot avfall frå næringslivet til slutthandsaming ved komposteringsanlegg eller deponi. Selskapet sitt hovudkontor ligg i Fitjar kommune, aktiviteten går føre seg i kommunane Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes. Kundane er godt nøgde med selskapet og renovasjonsordninga, dersom ein samanliknar talet på klager sett opp mot talet på kundar. Selskapet har ingen pågåande forsknings- eller utviklingsaktivitetar. Økonomi I 2014 hadde SIM ei inntekt på 81 millionar kroner. Driftsresultatet til selskapet var på minus 15,3 millionar kroner. Salet av dotterselskapa gav ein gevinst på 49,7 milllionar kroner, slik at resultatet til selskapet er eit overskot på 36,7 millionar kroner. Gevinsten frå salet av dotterselskapa vert sett av i eit miljøfond, i tråd med vedtak i representantskapet. SIM har ansvar for å avslutta deponiet på ein tilfredsstillande måte, og for å driva det forsvarleg i minst 30 år etter avslutting. Selskapet skal årleg vurdera kva som er nødvendige avsetjingar for å dekke framtidige kostnader, i rekneskapen for 2014 er det sett av 16,1 millionar kroner ekstra, slik at det totalt er sett av 66 millionar kroner i rekneskapen. Selskapet hadde eit overskot på kommunalt avfall på 0,4 millionar kroner, som vart tilført renovasjonsfondet, Dette er ved slutten av året 11,2 millionar kroner. Slamtømeaktivitetane hadde eit overskot på 0,78 millionar kroner. Overskotet vert tilført slamfondet som ved årsskiftet var på pluss 2,3 millionar kroner. Fonda skal byggjast ned dei næraste åra. Ved berekning av sjølvkost (etterkalkyle) legg selskapet til grunn lova, selskapsavtalen og rettleiaren for berekning av sjølvkost. Selskapet belastar ikkje gebyra kalkulatoriske renter. Styret meiner SIM er godt budd på framtidige miljøkrav, då eigenkapitalen i selskapet er god. Årsrekneskapen og konsernrekneskapen gir eit rett bilete av SIM og konsernet sine eigneluter og gjeld, finansiell stilling og resultat. Føresetnadene for framleis drift er til stades, og styret stadfestar desse. Finansiell risiko SIM sin strategi er å investera med låg til moderat risiko. Overskotslikviditeten er plassert i bank, styret meiner plasseringa inneber låg risiko for selskapet. Arbeidsmiljø og personale Ved utgangen av 2014 var det 18,5 årsverk i SIM. Fem av dei tilsette var kvinner. Sjukefråværet var på 6,6 %. Det vart ikkje registrert yrkesskadar eller yrkessjukdom som førte til fråvær, og styra er ikkje kjent med at noko av fråværet skuldast arbeidstilhøve. Selskapet har som mål at det skal vera likestilling mellom menn og kvinner på arbeidsplassen. Renovasjonsbransjen har tradisjonelt vore mannsdominert. I eit forsøk på å motverka dette oppmodar selskapet kvinner om å søkja ved utlysing av nye stillingar. Bygningar, anlegg og uteområde som selskapet eig er forsøkt utforma i tråd med krava om universell utforming i plan- og bygningslova. Selskapet sin nettstad og informasjonsblad er forsøkt utforma med tanke på blinde og svaksynte lesarar. Selskapet arbeider i personalsamanheng aktivt for å motverka diskriminering, særhandsaming, trakassering og forskjellshandsaming i strid med lov om likestelling mellom kjønna. Ytre miljø Sigevatnet for Svartasmoget avfallsdeponi hadde i 2014 lik surhetsgrad som dei siste tre åra. Dette viser at nedbrytingsprosessane i avfallet går føre seg slik dei skal, og at metall framleis vert bunde opp i massane. Den nedadgåande trenden for nitrogennivået i sigevatnet dei siste åra held fram i 2014, der det gjennomsnittlege nivået for nitrogen i 2014 var det lågaste dei siste fire årene. Sigevatnet hadde i 2014 eit jern-nivå som var på linje med tidlegare år. Metallnivået i sigevatnet har variert ein god del igjennom dei siste fire åra, men generelt er jernnivået moderat i sigevatnet frå Svartasmoget. Tungmetallnivået er generelt lågt for dei fleste metall. Tungmetall vil generelt vise seg i låge konsentrasjoner i sigevatn fra kommunale deponi sidan dei fleste slike metall lett blir bundne i avfallsmassane i form av tungt løselige sulfid. Som tidligere år vart det påvist eit svært lågt nivå, eller ikkje kadmium og kvikksølv. SIM - Årsmelding Side 2

3 STYRET SI ÅRSMELDING 2014 (held fram) Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS Konsern Dotterselskapa i SIM-konsernet vart selde i september SIM Næring AS og SIM Tankrenovasjon AS. SIM Næring AS var 100 % eigd av SIM og hadde transport og drift av avfallsordningar for næringslivet som hovudaktivitet. SIM Tankrenovasjon AS var 100 % eigd av SIM Næring AS og tilbydde suge- og spyletenester, røyrinspeksjon, røyrfornying, slamtømming og innsamling av farleg avfall. Framtida SIM vil leggja til rette for auke sortering også i framtida. Ein er budd på auke i besøkstalet på miljøsentralane og er godt i gong med bygging av ny miljøsentral på Bømlo. Selskapet skal byggja reinseanlegg i Svartasmoget og ein skal starte planlegging av garderobar og mogeleg administrasjonsbygg på Heiane. Styret kjenner seg trygg på at SIM også i framtida kan gje kundane ei god og kostnadseffektiv renovasjonsordning. SIM - Årsmelding Side 3

4 ÅRSREKNESKAP 2014 Resultatrekneskap Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS Note R 2014 B Driftsinntekter Driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Bruk av tenester (transport) Handsamingskostnadar Løn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivingar Tap på krav Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter Anna finansinntekt Annan finanskostnad Netto finanspostar Resultat før ekstraordinære postar Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Disponering av årsresultat Til annan eigenkapital Til bunde miljøfond Fra annen eigenkapital Disponert årsresultat SIM - Årsmelding Side 4

5 Balanse Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS Note Eigneluter Anleggsmidlar Varige driftsmidlar Tomter, bygningar Maskinar og anlegg Inventar og kontorutstyr Sum varige driftsmidlar Finansielle anleggsmidlar Aksjer i dotterselskap Fordring på Sim Næring AS Andre aksjar Egenkapitaltilskot KLP Sum finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Omlaupsmidlar Krav Kundekrav Krav på konsernselskap Kortsiktig lån til SIM Næring Andre kortsiktige krav Sum krav Varelager Kontantar, bank Midlar avsett til etterdrift, kommunalt og slam, miljøfond Sum Bank Sum omlaupsmidlar Sum eigneluter SIM - Årsmelding Side 5

6 Balanse (held fram) Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS Note Eigenkapital og gjeld Eigenkapital Innskoten eigenkapital Selskapskapital Sum innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Eigenkapital med sjølpålagte restriksjonar (miljøfond) Annan eigenkapital Sum opptent eigenkapital Sum eigenkapital Gjeld Avsetning for forpliktingar Netto pensjonsskyldnad Sum avsetning for forpliktingar Langsiktig gjeld Anna langsiktig skuld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skuldige offentlege avgifter Anna kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum eigenkapital og gjeld SIM - Årsmelding Side 6

7 Balanse (held fram) Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS SIM - Årsmelding Side 7

8 Konsernrekneskap Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS Note Driftsinntekter Driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Bruk av tenester (transport) Handsamingskostnadar Bruk av tenester (Døtre) Løn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivingar Tap på krav Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter Anna finansinntekt Renteutgifter Anna finanskostnad Anna finanskostnad Netto finanspostar Resultat før skatt og e.o. postar Årets skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Disponering av årsresultat Til annan eigenkapital Disponert årsresultat SIM - Årsmelding Side 8

9 Konsernbalanse Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS Note Eigneluter Anleggsmidlar Immatrielle eigedelar Goodwill Sum immatrielle eigedelar Varige driftsmidlar Tomter, Bygningar Maskinar, bygg og anlegg Bilar Inventar og utstyr Leigde driftsmidlar Sum varige driftsmidlar Finansielle anleggsmidlar Andre aksjar Andre eigenkapitalinnskot Andre fordringar Sum finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Omlaupsmidlar Varer Varelager Krav Kundekrav Andre kortsiktige krav Sum krav Kontantar, bank Midlar avsett til etterdrift, kommunalt, slam og miljøfond Sum Bank Sum omlaupsmidlar Sum eigneluter SIM - Årsmelding Side 9

10 Konsernbalanse (held fram) Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS Note Eigenkapital og gjeld Eigenkapital Innskoten eigenkapital Selskapskapital Sum innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Eigenkapital med sjølpålagte restriksjonar (Miljøfond) Anna eigenkapital Sum opptent eigenkapital Sum eigenkapital Avsetning for forpliktingar Netto pensjonsskyldnad Utsett skatt Sum avsetning for forpliktingar Gjeld til kredittinstitusjonar Anna langsiktig skuld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjonar Leverandørgjeld Betalbar skatt Skuldige offentlege avgifter Anna kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum eigenkapital og gjeld SIM - Årsmelding Side 10

11 Konsernbalanse (held fram) Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS SIM - Årsmelding Side 11

12 Kontantstraumsanalyse Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS KONTANTSTRAUMAR FRÅ OPERASJONELLE AKTIVITETAR Innbetalingar frå salg av varer og tjenester Utbetalingar for varer og tenester for vidare sal og eige forbruk Utbetalingar til ansatte, pensjon og arb.g.avgift Innbetaling av utbytte Innbetaling av renter Utbetaling av renter = Netto kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar 1) KONTANTSTRAUMAR FRÅ INVESTERINGSAKTIVITETAR - Utbetaling ved kjøp av aksjar Innbetaling ved sal av aksjar / Innbetaling/Utbetaling av kapital/lån frå/til dotterselskap Innbetaling ved sal av varige driftsmidlar 0 - Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidlar = Netto kontantstraum frå investeringsaktivitetar KONTANTSTRAUMER FRÅ FINANSIERINGSAKTIVITETAR +/- Innbetalingar/utbetalingar ved opptak/nedbetaling av langsiktig gjeld /- Innbetalingar/utbetalingar ved opptak/nedbetaling av kortsiktig gjeld Utbetaling av konsernbidrag Netto tilført eigenkapital ved konserndanning 0 = Netto kontantstraum frå finansieringsaktivitetar = netto endring i kontanter og kontantekvivalentar Beh. Av kontanter og kontantekvivalentar ved perioden sin start = Beh. Av kontanter og kontantekvivalentar ved perioden sin slutt SIM - Årsmelding Side 12

13 Kontantstraumsanalyse (held fram) Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS Herav bundne midler 1)Avstemming Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt 0 + Ordinære avskrivingar Finansielle Nedskrivingar +/- Tap/gevinst ved sal av anleggsmidler 0 +/- Tap/gevinst ved sal av finansaktiva /-Endring i varelager /-Endring i kundefordringar /-Endring i leverandørgjeld /-Endring i andre tidsavgrensingspostar = netto kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar SIM - Årsmelding Side 13

14 Kontantstraumsanalyse Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS - Konsern KONTANTSTRAUMAR FRÅ OPERASJONELLE AKTIVITETAR Innbetalingar frå salg av varer og tjenester Utbetalingar for varer og tenester for vidare sal og eige forbruk Utbetalingar til ansatte, pensjon og arb.g.avgift Innbetaling av utbytte Innbetaling av renter Utbetaling av renter = Netto kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar 1) KONTANTSTRAUMAR FRÅ INVESTERINGSAKTIVITETAR - Utbetaling ved kjøp av aksjar Innbetaling ved sal av aksjar Innbetaling av kapital frå dotterselskap Innbetaling ved sal av varige driftsmidlar Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidlar = Netto kontantstraum frå investeringsaktivitetar KONTANTSTRAUMER FRÅ FINANSIERINGSAKTIVITETAR +/- Innbetalingar/utbetalingar ved opptak/nedbetaling av langsiktig gjeld /- Innbetalingar/utbetalingar ved opptak/nedbetaling av kortsiktig gjeld Utbetaling av konsernbidrag Netto tilført eigenkapital ved konserndanning 0 0 = Netto kontantstraum frå finansieringsaktivitetar = netto endring i kontanter og kontantekvivalentar Beh. Av kontanter og kontantekvivalentar ved perioden sin start = Beh. Av kontanter og kontantekvivalentar ved perioden sin slutt SIM - Årsmelding Side 14

15 Kontantstraumsanalyse (held fram) Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS - Konsern )Avstemming Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivingar Finansielle Nedskrivingar +/- Tap/gevinst ved sal av anleggsmidler 0 0 +/- Tap/gevinst ved sal av finansaktiva /-Endring i varelager /-Endring i kundefordringar /-Endring i leverandørgjeld /-Endring i andre tidsavgrensingspostar = netto kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar SIM - Årsmelding Side 15

16 NOTAR TIL REKNESKAPEN FOR 2014 Note 1 Overordna rekneskapsprinsipp Årsrekneskapen er sett opp etter rekneskapslova av 1998 og tilrådingar til god rekneskapsskikk. Inntekter og kostnader Inntekt blir som hovudregel ført når den er opptent, redusert med rabattar mv når varer eller tenester vert levert. Kostnader blir ført i same periode som tilhøyrande inntekt. Øvrige kostnader blir ført når dei oppstår. Eigneluter og omlaugsmidlar Eigneluter til varig eige eller bruk er klassifiserte som anleggsmidlar. Andre eigneluter er klassifiserte som omlaupsmidlar. Omlaupsmidlar vert vurderte til lågaste verdi av skaffekostnad og verkeleg verdi. Varige driftsmidlar og avskrivingsprinsipp Anleggsmidlar er førte opp med historisk skaffekostnad, tilgang i år, avgang i år og avskrivingar i år og frå tidlegare år. Anleggsmidlar vert førte til verkeleg verdi når fall i verdiane er venta å ikkje vera forbigåande. Varige driftsmidlar vert avskrivne over forventa levetid (lineær avskriving). Varige driftsmidlar som er skaffa ved finansiell leasing vert aktivert. Finansielle anleggsmidlar Aksjar i dotterselskap, andre aksjar og lån til dotterselskap er førte opp med skaffekostnad i selskapsrekneskapet. Aksjar i dotterselskap er konsolidert med mor i konsernrekneskapen med avskriving av goodwill og meirverdiar. Utrekning av noverdi sjå note 4. Kundekrav, konsernkrav og andre kortsiktige krav Kortsiktige krav er førte opp i balansen til pålydande verdiar med frådrag for pårekna tap. Andre kortsiktige krav som forfell innan eitt år er klassifiserte som omlaupsmidlar. Varer Varer er vurdert til det lågaste av gjennomsnittleg skaffekost og netto salsverdi. For råvarer og varer i arbeid reknar ein netto salsverdi til salsverdien av ferdig tilverka varer redusert for igjen varande tilverkningskostnadar og salskostnader. Kontantar og bankinnskot Kontantar og bank er førte opp til pålydande verdiar. Pensjonsskyldnad og periodens pensjonskostnad Pensjonsansvaret til morselskapet i høve til den ordinære, tariffesta tenestepensjonsordninga er dekt gjennom Kommunal Landspensjonskasse. Denne ordninga gjev ei avgrensa yting i samsvar med tariffavtalen i kommunal sektor, og stettar dei kriteria for det som vert kalla ytingsplanar. I samsvar med god rekneskapsskikk er berekna pensjonskostnad ført i resultat og netto pensjonsskyldnad ført som langsiktig gjeld. Ordningane gjev rett til framtidige ytingar. Desse er i hovudsak avhengige av tal oppteningsår, løn ved pensjonsalder og storleiken på ytingar frå folketrygda. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i eit forsikringsselskap. Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld vert ført til opptakskost ved låneopptak. Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld vert ført til lågaste verdi av opptakskost og verkeleg verdi. Konsernet Konsernrekneskapen femnar om mor-, dotter- og dotterdotterselskapa Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS, SIM Næring AS og SIM Tankrenovasjon AS. Sjå opplysningar i note 3. Selskapet har utarbeid konsernrekneskap som femner dotter og dotterdotterselskapa som blei avhenda pr Konsernrekneskapen viser konsernet sitt resultat som ei økonomisk eining pr i tråd med god rekneskapsskikk. Det er utarbeidd konsernbalanse. SIM - Årsmelding Side 16

17 Note 2 Varige driftsmidlar og immaterielle eigneluter Tomt/ Bygningar Maskiner og anlegg Inventar og utstyr Sum Sum Skaffekostnad Tilgang driftsmidlar Avgang 0 - Skaffekostnad Avskriving og nedskr Årets avskr Avgang - Akkumulerte nedskr Bokført verdi % sats avskriving 5-20 % 12,5-33 % Goodwill 2 Goodwill 1 Tomt/ Bygningar anlegg Bilar og anlegg Inv & utstyr Sum Sum Skaffekostnad oppskrivning pr Tilgang driftsmidlar Tilgong leigde dr.m Tilgong ved oppkjøp Avgong ved sal av dotterselskapa Skaffekostnad Avskriving og nedskr Årets avskr Avskriving leigde dr.m - Avgong ved sal av dotterselskapa Akkumulerte nedskr Akkumulerte avskrivinger Bokført verdi Herav bokført verdi leigde dr.m Herav avskrivning leasede driftsmidler % sats avskriving 10%/20% % % 12,5-33 % Dotterselskapa er avhenda pr Goodwill 2 oppstod ved kjøp av Hella Transport AS, og antas å ha ei levetid på 10 år som fylgje av den dominerande posisjon som SIM Næring AS fekk i marknaden i Sunnhordland. Goodwill 1 oppstod ved oppgjøp av resten av aksjane i SIM Tankrenovasjon AS. Denne goodwill antas å ha ei levetid på 5 år. SIM - Årsmelding Side 17

18 Note 2 held fram Investering og sal Oversyn over investeringar dei siste 5 åra Invest Sal Invest Sal Invest Sal Invest Sal Invest Sal Bygg/tomt Stord Miljøsentral Omlastehall Heiane Sorteringsmaskin Fyllplass 191 Veg industriomr Komposthall Miljøsentralar Konteinarar Avfallsbehaldarar Bilar 371 Bilvekt Maskinar Inventar Kontormaskinar Totalt SIM - Årsmelding Side 18

19 Note 3 Aksjar i dotterselskap Selskapet selde pr alle aksjar i Sim Næring AS. Det er utarbeidd konsernrekneskap for konsernet med resultat pr Gevinst med sal av aksjane blei kr ,-. Note 4 Andre aksjar Finansielle anleggsmidlar Skaffekost Antal aksjar Eigarandel Balanseført verd i Slab AS Rekom AS Sum andre aksjar Eigenkapitalinnskot pensjonskasse Det er skote inn kr i eigenkapitalinnskot i KLP. Dette er selskapet sin innbetalte eiegnkapital til KLP og kan avvika frå faktisk andel av KLPs eigenkapital. Sum eigenkapitalinnskott i KLP er pr kr ,-. Note 5 Kundekrav, andre krav og leverandørar Kundekrav Kundekrav Konsernkrav Avsett for tap Sum Leverandørgjeld Gjeld Konserngjeld Sum Selskapet solgte sin eierpost i Sim Næring As nå Ragn-Sells Næring AS pr Selskapets gjeld til SIM Iks er i den sammenheng løst ut av ny eier Ragn-Sells AS. Selskapet har pr ikke lenger kundefordringer i konsern. I samanhang med sal av dotterselskapa Sim Næring og Sim Tank Renovasjon AS blei uteståande fordringar med i alt kr gjort opp med renter. SIM - Årsmelding Side 19

20 Note 6 Innskoten og opptent eigenkapital Innskoten eigenkapital Selskapet har ein interessekapital som medlemskommunane har betalt inn, etter folketalet per Den fordeler seg slik: Austevoll kommune Bømlo kommune Fitjar kommune Kvinnherad kommune Stord kommune Sveio kommune Tysnes kommune Totalt Opptent eigenkapital Selskaps-kapital Annan eigenkapital Eigenkapital med sjølpålagte restrikasjoner (Miljøfond) Sum eigenkapital Eigenkapital Årsresultat Eigenkapital Konsernrekneskapen Selskaps-kapital Annan eigenkapital Sum eigenkapital Eigenkapital Årsresultat i konsern Eigenkapital SIM - Årsmelding Side 20

21 Note 7 Løn og pensjonar mm Løn Arbeidsgjevaravgift Pensjonskostnad Andre ytingar Lønskostnader Gjennomsnittleg tal på tilsette i 2013 er 20 personar hos mor. Godtgjersle (i kroner) Dagleg leiar Styret Løn Pensjon Anna godtgjersle Sum lønn og godtgjersle Dagleg leiar har pensjonsavtale som gir rett til 66 % av årslønn ved fråtreden. Avtalen er forsikra. Det føreligg ikkje avtale om plikt til å gje styret eller dagleg leiar særskilt godtgjersle ved opphør av vervet eller stillinga. Det føreligg ikkje bonusavtalar eller avtalar om overskotsdeling med dagleg leiar eller styret. Revisjon Honorar for revisjon og andre attestasjonar frå revisor Honorar for andre tenester frå revisor Samansetjing av samla pensjonar og pensjonsskyldnad SIM har plikt til å ha pensjonsordning for tilsette i tråd med lov om obligatorisk tenestepensjon. Selskapet har ei ytelsesbasert ordning i samsvar med lovens bestemmelsar. Pensjonsordninga er ført etter NRS om pensjonar. Selskapet si pensjonsordning vert handsama som ein ytingsplan. Selskapet si pensjonsordning femnar om 18 personar. Ordninga gjev rett til framtidige ytingar. Ytingane er mellom anna avhengig av tal oppteningsår, løn ved oppnådd pensjonsalder og reguleringar frå folketrygda. Forpliktinga vert dekt av KLP. SIM - Årsmelding Side 21

22 Note 7 (held fram) Pensjonskostnad belasta resultatrekneskapen Noverdi av årets pensjonsopptening Rentekostnad av pensjonsplikta Avkastning på pensjonsmidlar Resultatført verknad av estimatavvik Adm.kostnad Arbeidsgjevaravgift Netto pensjonskostnad Balanseført pensjonsplikt Brutto pensjonsforplikting Pensjonsmidlar Netto forplikting før AGA AGA Ikkje resultatført verknad av estimatavvik Netto pensjonsplikter Følgjande økonomiske føresetnader er lagt til grunn Diskonteringsrente 2,30 % 4,10 % Venta lønsregulering 2,75 % 3,75 % Venta G-regulering 2,50 % 3,50 % Venta pensjonsregulering 1,73 % 2,72 % Venta avkastning på fondsmidlar 3,20 % 4,40 % SIM - Årsmelding Side 22

23 Note 8 Gjeld, pantstillingar og garantiansvar Skuld i samband med avslutning/etterdrift skal dekka kostnader til avslutning av deponi og etterdrift i 30 år. Overskot på avdeling for kommunalt avfall og slamtømming skal reduserast i framtidige gebyr til abonnentane. Beste estimat for kostnadar til avslutning/etterdrift synar eit samla beløp på kr I henhald til god rekneskapsskikk er estimatendringar ført som driftskostnad. Om det i framtida kjem ytterlegare endringar vil dette og måtte sjåast på som estimatendringar og resultatførast. Årets estimatendring er kr ,-. Skuld til etterdrift Skuld kom avfall. Skuld slamtøming Sum langs skuld. Anna langsiktig skuld Sett av til etterdrift for Bruk av etterdriftsfond - Resultat kommunalt og slam Renter kommunalt og slam (2,50%) Anna langsiktig skuld Skuld til kreditinstituasjonar er ute av konsernrekneskapen grunna sala av dotterselskapa pr Note 9 Bankinnskot for skuldig forskotstrekk Av totale bankinnskot er kr bunde til skuldig forskotstrekk. SIM - Årsmelding Side 23

24 Note 10 Andre driftskostnader Andre driftskostnader spesifisert Deponiavgift kr Etterdriftskostnad kr Leige,renovasjon,straum kr Leige maskinar kr Materiell kr Vedlikehald bygg kr Vedlikehald maskinar/containere kr Drivstoff maskinar kr Rev,konsulent,ekstrahjelp kr Kontorrekvisita,utstyr,trykksaker, abonnement kr Endring forplikting kr Telefon, breidband,porto, lysingar kr EDB Lisensar kr Reiser og bilgodtgjersle kr Servering og representasjon kr Medlemskontingentar kr Forsikringar kr Miljøovervaking,ref. løn miljøsentral kr Diverse kr Sum kr Note 11 Varelager Varelageret er vurdert til lågaste av tilverknadskost/skaffekost og verkeleg verdi. Varelageret er ikkje skrive ned for ukurans. SIM - Årsmelding Side 24

25 Note 12 Salgsinntekter spesifisert etter verksemdsområde og geografisk marked Konsernet sitt sal av tenester skjer i hovedsak på Vestlandet. Salsinntekter fordelar seg på følgjande verksemdsområde: Kommunalt hushaldsavfall/slamavskiljarar Næringsavfall utenom hushaldningsavfall Sum Inntekter Note 13 Skattenote Betalbar skatt for morselskapet utgjer kr Skattegrunnlaget er kr som er overskot frå inntekt knytta til konkurranseutsatt avfaldshandsaming. Skattekostnad for konsernet utgjer endring i utsett skatt på 27 % av resultat i dotterselskap pr ved avgong dotterselskapa frå konsernet, tillagt betalbar skatt for morselskapet. Utsatt skatt er avvikla ved avgong av dotterselskapa frå konsernet. Utsatt skattefordel for morselskapet knytta til handsamingskostnader i deponiet er ikkje balanseført då det er usikkerheit knytta til om det kan nyttast i framtida. SIM - Årsmelding Side 25

26 SIM - Årsmelding Side 26

27 SIM - Årsmelding Side 27

PRISLISTE LADEBEKKEN 1, BLOKK BYGGETRINN 2, SALGSTRINN 3, ETASJE 1

PRISLISTE LADEBEKKEN 1, BLOKK BYGGETRINN 2, SALGSTRINN 3, ETASJE 1 LADEBEKKEN 1, BLOKK BYGGETRINN 2, SALGSTRINN 3, ETASJE 1 A1-1 1 2 56 m 2 55 m 2 - kr 1 703 kr 8 950 kr 525 kr 525 kr 10 000 kr 1 000 kr 2 655 000 kr 2 676 000 A1-2 1 2 67 m 2 66 m 2 - kr 1 928 kr 10 670

Detaljer

L2-2 55,9 m 2. L1-2 81,1 m 2. Terrasse. Soverom. Gang 6,4 m2. Gang 8,4 m2 Himling/ innkassing UK 2,40m. Stue/ kjøkken. Bod. Bad 5,5 m2.

L2-2 55,9 m 2. L1-2 81,1 m 2. Terrasse. Soverom. Gang 6,4 m2. Gang 8,4 m2 Himling/ innkassing UK 2,40m. Stue/ kjøkken. Bod. Bad 5,5 m2. 5,7 m2 14,1 m2 Lokaliseringsfigur: 8,4 m2 6,4 m2 24,5 m2 L2-2 55,9 m 2 5,5 m2 8,7 m2 L1-2 81,1 m 2 12,2 m2 40,1 m2 L1-2 2 1 81,1 m 2 3,9 m2 båre- og møbelheisheis. 1,6x2,6m 14,2 m2 5,7 m2 14,1 m2 8,4 m2

Detaljer

Journaldato: 17.03.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.03.2009.

Journaldato: 17.03.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.03.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.03.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2009 2.gangs påminnelse ***** ***** ***** ***** Pasientsak

Detaljer

924 64 030 Storelvdalsv 2010 2480 Koppang. 924 64 030 Storelvdalsv 2010 2480 Koppang. 476 37 448 Løkendalsvg 220 2360 Rudshøgda.

924 64 030 Storelvdalsv 2010 2480 Koppang. 924 64 030 Storelvdalsv 2010 2480 Koppang. 476 37 448 Løkendalsvg 220 2360 Rudshøgda. Rundball 1. 415 Jens Naas- Bibow 924 64 030 Storelvdalsv 2010 2480 Koppang 0,84 49,9 X Det er fôrprøver, og det 463 Jens Naas- Bibow Rundball 1 220 Lars Jørgen Rundball 3. Rundball 1. (hest) 190 Lars Jørgen

Detaljer

VELKOMMEN TIL MOLDESPEIDERNE 2. FLOKK

VELKOMMEN TIL MOLDESPEIDERNE 2. FLOKK Vi ønsker deg hjertelig velkommen til! Vi håper vi kan tilby deg aktiviteter som fenger og opplevelser Årskontingenten i i 2012 er kr. 850. For nye medlemmer som begynner om høsten, er det halv Vi ønsker

Detaljer

Oppsett og bruk av Leica Viva mot SmartNet

Oppsett og bruk av Leica Viva mot SmartNet Oppsett og bruk av Leica Viva mot SmartNet Revidert 12.05.2011 Innholdsliste 1 Oppsett og bruk av Leica Viva GNSS mot Leica SmartNet...2 1.1 Oppsett for SmartNet MAX (korreksjoner fra mange baser)...3

Detaljer

KIRKEBAKKEN GRAND PRIX 2012

KIRKEBAKKEN GRAND PRIX 2012 Resultater kvinner senior Pl. Navn Sponsor Heat 1 Marit Bjørgen ASKO Finale 2 Katja Visnar Actic Finale 3 Maiken C. Falla Brødrene Melby Semi finale 4 Barbro Kvåle Image Reklame Semi finale 5 Oda Hovelstuen

Detaljer

Bo godt og trivelig mens du er i Dalsbygda - 2015

Bo godt og trivelig mens du er i Dalsbygda - 2015 Du tar sjøl kontakt med aktuell utleier. Det er bare å slå på tråden! 1 Setrer og hytter til leie (ta kontakt med utleier): Vangrøftdalen (Vestfeltet og Østfeltet): Steinar Ytterhaug, seter i Mastukåsa...

Detaljer

Smarttelefoner og nettbrett. En veileder

Smarttelefoner og nettbrett. En veileder Smarttelefoner og nettbrett En veileder Smarttelefon En smarttelefon kan brukes til tekstmeldinger og samtaler. En smarttelefon inneholder programmer som kalles apper, og kan kobles til internett. Nettbrett

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall?

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 3 Hm, hva må jeg betale da? Prosent og desimaltall MÅL I dette kapitlet skal du lære om prosentbegrepet brøk og prosent prosentvis

Detaljer

For_side.jpg. Forord_01.jpg. Forord_02.jpg. Innhold_01.jpg. Innhold_02.jpg. Innhold_03.jpg. Side_01.jpg. Side_02.jpg. Side_03.jpg. Side_04.

For_side.jpg. Forord_01.jpg. Forord_02.jpg. Innhold_01.jpg. Innhold_02.jpg. Innhold_03.jpg. Side_01.jpg. Side_02.jpg. Side_03.jpg. Side_04. Nærings- og organisasjonsarkiv i Hordaland Rapport 2/1984 / For_side Registrering av bedriftsarkiv i Hordaland - Arkiver etter nedlagte bedrifter Av Matti Goksøyr For_side.jpg Forord_01.jpg Forord_02.jpg

Detaljer

Drømmen'om'Tønsberg. Verdipla3orm

Drømmen'om'Tønsberg. Verdipla3orm Drømmen'om'Tønsberg Verdipla3orm Mandat'6l'Tønsberg'2030 Utarbeide'en'overordnet'visjon'som'bidrar'6l'å'bygge'Tønsberg'si?'omdømme,' stake'ut'en'felles'kurs,'som'gir'visjonære'føringer'for'utvikling'av'byen

Detaljer

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev.

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. Til Styreleder Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. 1. Innledning Interkommunale virksomheter skal som tidligere år følge felles opplegg

Detaljer

Reglement elektronisk kommunikasjon

Reglement elektronisk kommunikasjon Reglement elektronisk kommunikasjon Styrende dokumenter Organisasjonsnivå: Fylkesrådmannen Område: Personal Dokumentnavn: Reglement elektronisk kommunikasjon Dokumenteier: Dokumentnr: Godkjent dato: Godkjent

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring 1. Vanligste styringskommandoer for SMS...2 2. Vanligste styringskommandoer for telefon (talemeny)...2 3. PIN-frie nummer...3

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i

Protokoll fra årsmøte i [Få leserens oppmerksomhet med et engasjerende utdrag. Det er vanligvis et kort sammendrag av dokumentet.. Når du er klar til å legge til innholdet, er det bare å begynne å skrive.] Protokoll fra årsmøte

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00082-045 U Datert: 31.05.07 Arkiv: V11 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Janne og Bjarne Leonhardsen Sak: OPPFØLGING AV NÆRINGSSAKER FRA 2006 Dok: UTBETALING AV TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE Lnr.:

Detaljer

Her er en oversikt over hvilke poster foreldrene skal være på:

Her er en oversikt over hvilke poster foreldrene skal være på: Mjølfjell 2014 Årets lørdagsaktiviteter vil gjennomføres ca 2 km gange fra fjellstova mot jernbanestasjonen. Det vi ta mellom 25-45 minutters for barna å gå på ski ned hit. Postene vil ligge tett rundt

Detaljer

Plan - 1. egt. Bruksendring - enebolig Godøy. Ole Christian Bosch Nordvik, 8215 Valnesfjord tlf: 95289895 e-post: olebosch@online.no. Plan 1.

Plan - 1. egt. Bruksendring - enebolig Godøy. Ole Christian Bosch Nordvik, 8215 Valnesfjord tlf: 95289895 e-post: olebosch@online.no. Plan 1. 2,30 m 3,51 m B A 8x20 8x20 8x20 10x11 10x11 10x11 10x11 8x20 10x11 10x11 Stue 44,4 m2 Kjøkken 12,7 m2 9,16 m 10x6 Dusj WC Bad 11,7 m2 r=9 Entre 5,1 m2 9x21 2,50 m 10x6 V V Sov 2 9,8 m2 Bod 3,6 m2 Sov

Detaljer

JARES AS. Kommunikasjon og konsulentvirksomhet

JARES AS. Kommunikasjon og konsulentvirksomhet AS, Nordsetergrenda 15 A, 1161 Oslo. AS Kommunikasjon og konsulentvirksomhet AS, Nordsetergrenda 15 A, 1161 Oslo. Käyttäjät - Nimet, tunnukset - Käyttäjäkohtainen tilastointi - Laskutuksen tiedot - Käyttäjäryhmät

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

I: www.ne=ec.no T: 66 81 06 40 A: 1410 Kolbotn E:post@ne=ec.no. Vi kan kommunikasjon! og det har vi kunnet siden 1985

I: www.ne=ec.no T: 66 81 06 40 A: 1410 Kolbotn E:post@ne=ec.no. Vi kan kommunikasjon! og det har vi kunnet siden 1985 Vi kan kommunikasjon! og det har vi kunnet siden 1985 1 Om Ne=ec Etablert i 1985 6 ansa=e Kontorer på Kolbotn Omsetning ca 19-20/år Høy kompetanse på Ne=verk / IP Mobil datakommunikasjon Distributør for

Detaljer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB Bruksanvisning s.3 Bruksanvisning s.10 Käyttöohje s.17 Brugsanvisning

Detaljer

Volden skole FAU, Referat årsmøte

Volden skole FAU, Referat årsmøte Volden skole FAU, Referat årsmøte Tid: Onsdag 3.september 2014 kl.18.00-19.00 Sted: Volden skole møterom Innkalt til årsmøte Christine Biseth (1.kl) Luanna Penna Johnsen Hege Lund (2.kl) Linda Mørken Ane

Detaljer

Eksempel: Rutine for utstedelse av sterk autentisering gjennom Feide

Eksempel: Rutine for utstedelse av sterk autentisering gjennom Feide Rutine for utstedelse av sterk autentisering gjennom Feide Dokumenthistorikk Versjon Dato Forfatter Kommentarer 1.0 Juli 2015 HV, SL Første versjon basert på rutiner utarbeidet i pilotprosjektet. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Etikk i SINTEF. Fra dyp krise til etisk pryd!!!! Trondheim 23.-24. April 2007. Svein Nordenson, etikkombud i SINTEF ICT

Etikk i SINTEF. Fra dyp krise til etisk pryd!!!! Trondheim 23.-24. April 2007. Svein Nordenson, etikkombud i SINTEF ICT Fra dyp krise til etisk pryd!!!! Trondheim 23.-24. April 2007 Svein Nordenson, etikkombud i SINTEF 1 Etiske retningslinjer Etisk Råd Unni Steinsmo(leder), Solfrid Johansen(M&K), Simen Ensby(NFR) vara:

Detaljer