mellom Norge og Sverige om grenseover - mellan Sverige och Norge om grånsoverskridende reindrift skridande renskotsel anpasseforhållandena for detta,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "mellom Norge og Sverige om grenseover - mellan Sverige och Norge om grånsoverskridende reindrift skridande renskotsel anpasseforhållandena for detta,"

Transkript

1 I Konvensjon Konvention mellom Norge og Sverige om grenseover - mellan Sverige och Norge om grånsoverskridende reindrift skridande renskotsel Den norske og den svenske regjering, Den svenska och den norska regeringen, som i lys av at samene er et urfolk som under som i ljuset av att sameroa år ett urfolk som utøvelsen av sin reindrift fra uminnelige under tider utovandet av sin renskotsel sedan urminnes er tid har fort sina renar over det som i har ført sin rein over det som i dag riksgrensen mellom Norge og Sverige, dag arr riksgrensen mellan Sverige och Norge, som tar hensyn til den første kodicillen som til tar hansyn till den forsta kodicillen till grensetraktaten av 7 og 18 oktober 1751, granstraktaten som den 7 och 18 oktober 1751, bekrefter samenes rett til å flytte med sin vilken rein bekraftar samernas rått att flytta med til det andre landet og der utnytte rettigheter sina i renar till det andra landet och der åtnjuta henhold til gammel sedvane, råttigheter enligt gammal sedvana, som konstaterer at i henhold til foredraget som omkonstaterar att enligt det till fordraget om Sveriges tilslutning til Den europeiske unionen Sveriges anslutning till Europeiska unionen vedlagte protokoll 3 Om det samiska folket fogade har protokoll 3 Om det samiska folket har de tilsluttende partene erkjent Sveriges de avtalsslutande parterna erkånt Sveriges forpliktelser overfor det samiske folket forpliktelser i gentemot det samiska folket enligt henhold til nasjonal og internasjonal rett, nationell och intemationell rått, som, så lenge som reindriftssamene i begge som, så lange som renskotande samerna i land for å bevare sin livsform og næring begge er landerna for att bevara sin livsform och avhengig av grenseoverskridende reindrift, naring år beroende av gransoverskridande ønsker å opprettholde og samtidig legge renskotsel, onskar uppråtthålla och samtidigt forholdene til rette for dette, anpasseforhållandena for detta, har blitt enige om følgende: Kapittel 1. Grunnleggende prinsipper Artikkel 1 har bliviteniga om foljande. Kapitel 1. Grundlåggande principer Artikel 1 Denne konvensjon gjelder for den grenseoverskridende Denna konvention galler for den grensover- reindriftenmellom Norge og skridande renskotseln mellan Sverige och Sverige. Norge. Bestemmelsene i konvensjonen gjelder Beståmmelserna for i konventionen galler for reinbeitedistrikt eller reindriftsutøver i reinbeitedistrikt og for sameby eller reindriftsbetesdistrikt eller renskotare i renbetesdistrikt. sameby eller renskotare i sameby och for renutøver i sameby. Artikkel 2 Artikel 2 Konvensjonens formål er å fremme og utvikle Konventionens syfte ar att fremja och utvec samarbeidet mellom landene, reinbeitedistrikter samarbetet mellan landerna, samebyar oc

2 2 og samebyer samt de enkelte reindriftsutøvere betesdistrikt samt enskilda renskotare så att slik at reinbeitet utnyttes på en måte som renbetet gir et utnyttjas på ett sått som ger ett långsiktigt underlag for en ekologiskt, ekonomiskt langsiktig grunnlag for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift och i kulturellt bårkraftig renskotsel i bagge begge land. lånderna. Konvensjonen skal anvendes slik at den Konventionen ikke ska tillåmpas på ett sådant sått hindrer nye formålstjenlige driftsformer att den i inte hindrar nya åndamålsenliga driftsformer i renskotseln som foljer av den reindriften som følger av den alminnelige samfunnsutviklingen. allmånna samhållsutvecklingen. Artikkel 3 Artikel 3 Den grenseoverskridende reindriften Den skal grånsoverskridande renskotseln ska bedrivas i enlighet med de råttigheter och skyld- utøves i samsvar med de rettigheter og plikter som følger av nasjonal rett i det land reindriften igheter som foljer av nationell rått i det land dår utøves, om ikke annet følger av denne renskotseln bedrivs, såvida inte annat anges i konvensjon. denna konvention. Artikkel 4 Artikel 4 Nasjonal myndighet i et av landene, Nationell som myndighet i ett av lånderna, som overveier om et tiltak skal tillates i et område provar om en åtgard ska tillåtas inom ett som i henhold til denne konvensjon område kan som i enlighet med denna konvention benyttes for grenseoverskridende reindrift, får skal anvåndas for grånsoverskridande renskotsel, i sin vurdering se til at området så langt mulig ska vid sin bedomning se till att området så beskyttes mot tiltak som vesentlig långt kan mojligt skyddas mot ingrepp som påtagligt kan fdrsvåra renskotseln i området. vanskeliggjøre reindriften i området. Om et slikt tiltak likevel tillates, skal landet Om se en sådan åtgård åndå tillåts, ska landet se til at behovet for reinbeite sikres eller, dersom till att behovet av renbete tryggas eller, for det dette ikke er mulig, svare økonomisk erstatning fall detta inte år mojligt, utge ekonomisk ersåttning i enlighet med nationell i henhold til nasjonal rett. rått. Artikkel 5 Artikel 5 For gjennomføring av konvensjonen skal For dettillåmpningen av konventionen ska finnas finnes to faste organer, felles for begge land; två et ståndiga organ, gemensamma for båda forvaltningsorgan, Norsk-svenske reinbeitenemnden (Reinbeitenemnden), og renbetesnåmnden et (Renbetesnåmnden), och ett lånderna; ett forvaltningsorgan, Svensk-norska overprøvingsorgan, Norsk-svenske overprøvingsnemnden (Overprøvningsnemnden). ningsnåmnden overprovningsorgan, Svensk-norska overprov- (Overprovningsnemnden). Artikkel 6 Artikel 6 Reinbeitedistrikt og sameby kan benytte Sameby och renbetesdistrikt får anvånda områder i det andre land for reindrift slik områden det i det andra landet for renskotsel på angis i den særskilte protokoll (områdeprotokollen) som er vedlagt denne konvensjon (områdesprotokollet) som år bilagt denna sått som anges i det sårskilda protokoll (Vedlegg 1). konvention (Bilaga 1).

3 3 Artikkel 7 Artikel 7 Reinbeitedistrikt og sameby kan inngå avtale Sameby och renbetesdistrikt far inga* avtal om om samarbeid som innebærer fravikelse samarbete av som inneber avvikelse från områdesprotokollet. Ett sådant avtal får omfatta endast områdeprotokollen. En slik avtale kan bare omfatte de rettigheter som er knyttet til reindriftende i renskotseln ingående rattigheterna och og gjelde områder hvor minst en av avtalepartene på grunnlag av nasjonal lovgivning eller enligt den nationella lagstiftningen eller denna galla områden dår minst en av avtalsparterna denne konvensjon har rett til å utøve reindrift. konvention har rett att bedriva renskotsel. En samarbeidsavtale må ikke innebære vesentlig ulempe for andre berørte interesser. Avtalen olagenhet for andra berorda intressen. Avtalet Ett samarbetsavtal får inte innebåra betydande bør inneholde rimelige vilkår for oppsigelse. bor innehålla skeliga villkor for uppfagning. Samarbeidsavtalen må stadfestes av Reinbeitenemnden for å bli gyldig. Ved behandlingen av nøden for att bli gallande. Vid handlagg- Samarbetsavtalet ska faststallas av Renbetes- avtalen skal nemnden se til at avtalen bidrar ningen til ska nemnden se till att avtalet bidrar till å oppfylle konvensjonens formål i henhold til att uppfylla konventionens syfte enligt artikel artikkel 2. Nemnden kan før avtalen stadfestes 2. Nemnden kan innan avtalet faststalls bereda gi andre enn avtalepartene anledning til å uttale andra an avtalspartema tillfålle att yttra sig. seg. Bestemmelsene i denne konvensjon gjelder Best'mmelserna så i denna konvention galler i langt de passer områder som omfattes tillampliga av delar områden som omfattas av samarbeidsavtaler som er stadfestet etter tredje samarbetsavtal som faststallts enligt tredje ledd. Dersom en avtale opphører, skal områdeprotokollen gjelde. tokollet stycket. Om ett avtal upphor, ska områdespro- galla. Artikkel 8 Artikel 8 De beiteområder som angis i områdeprotokollen eller samarbeidsavtaler innebærer kollet eller samarbetsavtal inneber inte något De betesområden som angesi områdesproto- ikke noe standpunkt til eller uttrykk for statenes stållningstagande eller uttryck for staternas oppfatning om omfanget av sedvanemessige uppfattning om sedvanerettens omfattning. rettigheter. Dette innebærer at konvensjonen Detta inneber att konventionen inte påverkar ikke påvirker de sedvanemessige rettigheter den til på sedvana grundade rett till renbete som reinbeite som reindriftsutøvere fra det ene renskotare från det ena landet har i det andra landet har i det andre landet. Prøving av landet. Provning av fråga om sedvanerettens spørsmål om sedvanerettens omfang begrensesomfattning begrenses dårfdrinte av konventionen utan sker på grundval av privatraften i derfor ikke av konvensjonen, men skjer på grunnlag av privatretten i Norge om alders tidssverige betråffandeurminneshåvd och i Norge bruk og i Sverige omurminnes havd. betråffandealders tids bruk. Dersom noen mener å ha sedvanemessig rett Om til någon anser sig ha sedvaneratt till renbete i reinbeite i det annet land utover de områder det andra landet utover de områden som år som er fastsatt i områdeprotokollen, kan de faststallda i områdesprotokollet, kan denne reise sak for domstolene i dette landet for å vacka få talan infor domstol i detta land for att få sin sak prøvd. Slikt søksmål fremmes for vedkommende tingrett i Norge og tingsrett behorig i tingsrett i Sverige eller tingrett i sin sak provad. Sådan talan får våckas vid Norge.

4 4 Sverige. Om det gjennom rettskraftig dom viser seg Om atdet genom lagakraftvunnen dom visar sig reindriftsutøver fra det ene landet har rett att til renskotare från det ena landet har rått till reinbeite i det andre landet, går dommen renbete foran i det andra landet, har domen foretråde denne konvensjon. Det andre landet skal framfor se til denna konvention. Det andra landet ska at berørte reindriftsutøvere gis mulighet se til till å att berorda renskotare ges mojlighet att nytte retten eller dersom dette ikke er mulig, nyttja få råttigheten eller, om detta inte år mojligt, økonomisk erstatning i henhold til nasjonal få rett. ekonomisk ersåttning i enlighet med nationell rått. Kapittel 2. Særskilte rettigheter for den Kapitel 2. Sårskilda råttigheter for den grenseoverskridende reindriften grånsoverskridande renskotseln Artikkel 9 Artikel 9 Den første kodicillen til grensetraktaten av Den 7. forsta kodicillen till grånstraktaten den 7 og 18. oktober 1751 åpner, i forbindelse med och 18 oktober 1751 medger, i samband med passering av riksgrensen, ikke for andre byrder passering av riksgrånsen, inte andra pålagor på på den grenseoverskridende reindriften enn den degrånsoverskridande renskotseln an de som som angis i kodicillen. anges i kodicillen. I medhold av denne konvensjon skal Enligt toll-, denna konvention ska tull-, skatte- och skatte- og avgiftsfrihet gjelde for de tilfeller avgiftsfrihet gålla for de fall som anges i denna som er angitt i denne artikkel og i artikkel 10. artikel och i artikel 10. Den som i medhold av denne konvensjon Den som med stod av denna konvention bedriver renskotsel i det andra landet har rått att utøver reindrift i det andre landet har rett til 1. i forbindelse med utøvelsen av reindrift 1. under bedrivandet av renskotsel overskrida krysse riksgrensen og oppholde seg i det riksgrånsen och uppehålla sig i det andra andre landet landet, 2. i det andre landet innen område som nyttes 2. i det andra landet inom område som nyttjas i medhold av artikkel 6 eller 7, i overensstemmelse med stod av artikel 6 eller 7, i overens- med de regler som gjelder for ståmmelse med de beståmmelser som gålier landets egne reindriftsutøvere, for landets egna renskotare, a. ta brensel og virke til bruk i reindriftena. ta brånsle och virke for att anvånda det i renskotseln, b. oppføre anlegg eller bolig som trengs b. i uppfora anlåggningar eller bostad som reindriften behovs for renskotseln, och c. jakte og fiske c. jaga och fiska, 3. om det er nødvendig for reindriften 3. tollskatte- og avgiftsfritt til det andre landetoch avgiftsfritt till det andra landet medfora om det behovs for renskotseln tull-, skatte-, medføre og, i overensstemmelse med de och, enligt samma beståmmelser som gåller regler som gjelder for landets egne rein-fodriftsutøvere, anvende det landets egna renskotare, anvånda a. hunder, hester eller andre dyr a. hundar, håstar eller andra djur, b. reinfor, redskap og materialer for åb. renfoder, redskap samt material for att oppføre og vedlikeholde anlegg m.m. uppfora och underhålla anlåggningar

5 5 c. våpen og ammunisjon d. radiosendere og -mottakere e. motorkjøretøy og terrenggående motorkjøretøy f. annet nødvendig utstyr. m.m., c. vapen och ammunition, d. radiosåndare och -mottagare, e. motorfordon och terrånggående motorfordon, och f. annan nodvåndig utrustning. Artikkel 10 Artikel 10 For den som med grunnlag i denne konvensjon For den som med stod av denna konvention utøver grenseoverskridende reindrift gjelder bedriver grånsoverskridande renskotsel galler følgende: att 1. Rein som er umerket eller har ukjent 1. ren som år omårkt eller har okånt mårke merke behandles i samsvar medbehandlas enligt beståmmelserna i det land bestemmelsene i det land reinen befinner dår renen finns, seg. 2. Levende rein samt slaktet rein og reinprodukter 2. levande ren samt slaktad ren och renpro- til eget forbruk kan føres inn i det dukter for eget bruk far foras in i det andra andre landet toll-, skatte- og avgiftsfritt. landet tull-, skatte-, och avgiftsfritt, 3. Rein kan slaktes i det andre landet 3. ogren far slaktas i det andra landet och deretter tilbakeføres til hjemlandet toll-, dårefter återforas till hemlandet tull-, skatte- og avgiftsfritt. skatte-, och avgiftsfritt, 4. Rein kan slaktes i det andre landet og 4. ren får slaktas i det andra landet och omsettesder i henhold til dette landetsomsåttas dår enligt det landets bestemmelser om innførsel og omsetning. beståmmelser om inforsel och omsåtning, 5. Rein kan unntaksvis slaktes i mindre 5. omfang ren undantagsvis kan slaktas i mindre i det andre landet for omsetning der omfattning i det andra landet for omsåtning toll-, skatte- og avgiftsfritt, dersom deti det landet tull-, skatte-, och avgiftsfritt, klart er uhensiktsmessig å føre reinennår det år klart olåmpligt att fora renarna tilbake til hjemlandet. tillbaka till hemlandet, 6. Transport av rein med motorkjøretøy 6. transport av ren med motorfordon mellan mellom landene kan skje med kjøretøylånderna får ske med fordon som år som er godkjent for slik transport i et avgodkånt for sådan transport i något av landene. låndema. Kapittel 3. Norsk-svenske reinbeitenemnden Kapitel 3. Svensk -norska renbetesnåmnden Artikkel 11 Artikel 11 Reinbeitenemnden skal bestå av fem medlemmer som oppnevnes for fire år. Regjeringene som utses for en tid av fyra år. Regeringama Renbetesnåmnden ska bestå av fem ledamoter oppnevner to medlemmer hver, hvorav ett utser skal två ledamoter vardera, av vilka en ska ha ha bred kunnskap om reindrift og oppnevnes bred kunskap om renskotsel och utnes efter etter forslag fra reindriftsnæringen i landet. forslag av rennåringen i landet. Dessutom ska Dessuten skal regjeringene i fellesskap, etter regeringama et gemensamt, efter ett forslag från forslag fra sametingene i Norge og Sverige, sametingen i Sverige och Norge, utse en oppnevne et medlem, som skal være leder ledamot, i som ska vara ordforande i nåmnden. nemnden.

6 6 For hvert medlem oppnevnes et personlig vara- For varj e ledamot utses en personlig ersåtta medlem i samsvar med det som gjelder for enlighet med vad som gålier for ledamot medlemmet. Varamedlem for lederen er Ersåttaren for ordforanden år vice ordforand nestleder i Reinbeitenemnden. Renbetesnåmnden. Artikkel 12 Artikel 12 I den utstrekning det ikke er fastsatt i områdeprotokollen I den mån det inte år beståmt i områdespro- kan Reinbeitenemnden for områder tokollet far Renbetesnåmnden for områden som som omfattes av protokollen fatte vedtak omfattas av protokollet besluta om 1. hvilket reinbeitedistrikt eller hvilken vilken 1. sameby eller vilket renbetesdistrikt sameby som kan anvende et område som far anvånda ett område, 2. beitetider 2. betestider, och 3. høyeste reintall. 3. hogsta renantal. For øvrig kan Reinbeitenemnden også I fatte ovrigt får Renbetesnåmnden också besluta om vedtak om 4. gjennomføring av flytting 4. genomforande av flyttning, 5. samling og skilling av rein 5. samling och skiljning av ren, 6. særskilte bestemmelser for tilsyn 6. ogsårskilda villkor om tillsyn och bevakning, vokting 7. unntak fra bestemmelser i områdeprotokolleprotokollet, 7. undantag från beståmmelser i områdes- 8. stadfestelse av samarbeidsavtale i henhold 8. faststållelse av samarbetsavtal enligt artikel til artikkel 7 7, 9. uttalelse i henhold til artikkel yttrande enligt artikel 13, 10. erstatning i henhold til artikkel ersåttning enligt artike124, 11. pålegg og tiltak i henhold til artiklene forelåggande och åtgård enligt artiklarna og och 26, 12. konvensjonsavgift i henhold til artikkel konventionsavgift enligt artike127, 13. utbetaling av midler fra innbetalt 13. utbetalning av medel från inbetalade konventionsavgifter enligt artike128, och konvensjonsavgift i henhold til artikkel mindre endring av trase for konvensjonsgjerder. 14. mindre åndring av dragningen av konventionsstångsel. Reinbeitenemnden skal følge utviklingen Renbetesnåmnden i ska folja utvecklingen i den grenseoverskridende reindriften og rapportere gransoverskridande renskotseln och rapportere årlig til landenes regjeringer. årligen till landemas regeringar. Artikkel 13 Artikel 13 Sentrale, regionale og lokale myndigheter Centrala, i regionala och lokala myndigheter i hvert land skal innhente uttalelse vartdera fra landet ska inhåmta yttrande från Reinbeitenemnden før vedkommende myndighet fatter vedtak som kan berøre het den fattar beslut som kan berora den gråns- Renbetesnåmnden innan vederborande myndig- grenseoverskridende reindriften. overskridande renskotseln. Slik høring opphever ikke konsultasjonsplikten Sådant forfarande upphåver konsultationsplikten slik i forhållandetill samiska intressen for inte i forhold til samiske interesser så langt en plikt foreligger etter nasjonal eller internasjonal det fall en sådan skyldighet foreligger enligt

7 7 rett. Artikkel 14 nationell eller internationell rått. Artikel 14 Reinbeitenemnden treffer sine avgjørelser vedrenbetesnåmndens avgorande tråffas genom flertallsvedtak alminnelig ( flertall). Ved majoritetsbeslut (enkel majoritet). Vid lika stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. rostetal har ordforanden utslagsrost. Reinbeitenemnden er beslutningsdyktig Renbetesnåmnden når år beslutfdr når ordfdranden lederen og minst et medlem fra hvert och landminst en ledamot från vartdera landet deltar i avgorandet. deltar i avgjørelsen. I spørsmål som gjelder saksforberedelse, I fråga eller som gåller beredning av ett årende eller utferdigelse av et pålegg etter artikkel 25 første utfardande av ett fdrelåggande enligt artike125 ledd og artikkel 26 første ledd, kan lederen fdrsta stycket och artikel 26 fdrsta stycket far treffe avgjørelse alene. ordfdranden besluta ensam. Artikkel 15 Artikel 15 Et vedtak av Reinbeitenemnden kan iverksettes Ett beslut av Renbetesnåmnden kan verkstållas selv om vedtaket påklages til Overprøvingsnemnden. Reinbeitenemnden kan likevel ningsnåmnden. Renbetesnåmnden kan dock åven om beslutet overklagas till Overprov- bestemme at et vedtak ikke skal iverksettes forordna før att beslutet inte far verkstållas intill klagefristen har løpt ut. dess tiden for overklagande har lopt ut. Overprøvingsnemnden kan bestemme at Overprovningnnemnden et kan forordna att ett påklaget vedtak ikke skal iverksettes før klagen overklagat beslut inte far verkstållas innan er endelig avgjort. overklagandet slutligt har avgjorts. Artikkel 16 Artikel 16 Reinbeitenemndens vedtak kan påklages Renbetesnåmndens til beslut far 5verklagas till Overprøvingsnemnden av part eller den Overprovningnnemnden som av part eller den som ellers berøres av vedtaket. For vedtak som annars kan berors av beslutet. For beslut som år påklages gjelder en klagefrist på fire uker overklagbara fra gåller en klagofrist på fyra veckor den dagen vedtaket er mottatt. En klage från må den dag då beslutet har mottagits. En være kommet inn til Reinbeitenemnden innen skrivelse med overklagande ska ha kommit in denne tid. Om klagen har kommet inn for till sent Renbetesnåmnden inom denna tid. Om skal Reinbeitenemnden avvise klagen. skrivelsen har kommit in for sent, ska Renbetesnåmnden avvisa overklagandet. dverprovnings- Kapittel 4. Norsk-svenske overprevings - Kapitel 4. Svensk -norska nemnden nemnden Artikkel 17 Artikel 17 Overprøvingsnemnden skal bestå av fem Overprovningsnemnden ska bestå av fem le medlemmer som oppnevnes for fire år. moter som utses for en tid av fyra år. Reger Regjeringene oppnevner to medlemmer hver, ingarna utser två ledamoter vardera, av v hvorav det ene skal ha bred kunnskap om den ene ska ha bred kunskap om renskotse

8 8 reindrift og oppnevnes etter forslag fra utsel efter forslag av rennaringen i landet och reindrifsnæringen i landet og det andre skal den ha andre ha domarkompetens. Dessutom ska dommerkompetanse. Dessuten skal regjeringene i fellesskap, etter et forslag fra sametingene sametingen i Sverige och Norge, utse en regeringarna gemensamt, efter ett forslag från i Norge og Sverige, oppnevne et medlem, som ledamot, som ska vara ordforande i nåmnden. skal være leder i nemnden. Lederen skal være Ordforanden ska vara domare eller ha bred dommer eller ha bred dommererfaring. domarerfarenhet. For hvert medlem oppnevnes et personlig For varje ledamot utses en personlig ersåttare i varamedlem i samsvar med det som gjelder for enlighet med vad som gåller for ledamoten. medlemmet. Varamedlem for lederen er nestleder i Overprøvingsnemnden. Ersåttaren for ordforanden år vice ordforande i Overprøvningnnåmnden. Artikkel 18 Artikel 18 Overprøvingsnemnden treffer sine avgjørelser Overprovningsnåmndens avgørande tråffas ved flertallsvedtak (alminnelig flertall). Vedgenom majoritetsbeslut (enkel majoritet). Vid stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. lika rostetal har ordforanden utslagsrost. Overprøvingsnemnden er beslutningsdyktig når Overpr6vningsnåmnden år beslutfor når samtliga ledamoter deltar i avgorandet. I fråga som alle medlemmer deltar i avgjørelsen. I spørsmål som gjelder saksforberedelse kan lederen treffe gåller beredning av ett årende far ordforanden avgjørelse alene. besluta ensam. Overprøvingsnemndens vedtak vedrørende Overprøvningsnåmndens beslut avseende kon- enligt artikel 27 far, av den som konvensjonsavgift i henhold til artikkel 27 kanventionsavgift av den som er ilagt konvensjonsavgift, når det ålagts konventionsavgift, betråffande overtrådelser i Sverige overklagas hos Lånsråtten i gjelder overtredelser i Norge bringes inn for tingretten, og i Sverige påklages til Lånsråtten Norrbottens i lån och betråffande overtrådelser i Norrbottens lån. For øvrig kan Overprøvings-Norgnemndens vedtak ikke bringes inn for tingretteni ovrigt far beslut av Overpr6vningsnåmnden genom ståmning foras upp till tingretten. eller påklages til Lånsråtten. inte overklagas till Lånsråtten eller foras upp till tingretten. For stevning eller klage gjelder en frist på firefor overklagande eller ståmning gåller en frist uker fra den dagen vedtaket er mottatt. En på fyra veckor från den dag då beslutet har stevning eller klage må være kommet inn til mottagits. En skrivelse med overklagande eller tingretten eller Lånsråtten i Norrbottens lånståmning ska ha kommit in till Lånsråtten i innen denne tid. Om stevningen eller klagen Norrbottens er lån eller tingretten inom denna tid. kommet inn for sent, skal domstolen avvise Om skrivelsen har kommit in for sent, ska den. domstolen avvisa overklagandet eller ståmningen. Kapittel 5. Felles bestemmelser for Norsksvenske reinbeitenemnden og Norsk -svenske Svensk-norska renbetesnåmnden och Kapitel 5. Gemensamma beståmmelser for overprovingsnemnden Svensk-norska overprovningsnåmnden Artikkel 19 Artikel 19 Reinbeitenemnden og Overprøvingsnemnden Renbetesnåmnden och Overpr6vningsnåmnden I.

9 9 skal i sin behandling av saker være uavhengige ska vid sin provning av Grenden vara oa og upartiske. iga och opartiska. Artikkel 20 Artikel 20 Et vedtak av Reinbeitenemnden eller Over- Ett beslut av Renbetesnamnden eller Overp prøvingsnemnden er tvangsgrunnlag i respek- ningsnamnden år verkstellbart i respektive tive land etter samme regler som en rettskraftig på samma satt som en lagakraftvunnen d dom av en nasjonal domstol. en nationell domstol. En avgjørelse av nasjonal domstol etter artikkel Ett avgorande av nationell domstol enligt 18 tredje ledd kan iverksettes i klagerens artikel 18 tredje stycket ar verkstallbart i hjemland etter samme regler som en rettskraftig klagandens hemland på samma satt som en dom. lagakraftvunnen dom. Artikkel 21 Artikel 21 Reinbeitenemnden og Overprøvingsnemnden Renbetesnamnden och Overprøvningnnamnden iverksetter de undersøkelser og utredninger vidtar de undersokningar och utredningar som som er nødvendige for at de skal kunne utføre år nodvandiga for att de ska kunna fullgora sina de oppgaver de er tillagt i denne konvensjon. åligganden enligt denna konvention. Reinbeitenemnden og Overprøvingsnemnden Renbetesnamnden och Overprovningsnamnden kan ta direkte kontakt med myndighetene far treda i i direkt forbindelse med myndigheter i begge land for å fa deres bistand. Ved behov bagge landerna for att få deras bitrade. Vid kan nemndene bruke sakkyndige for særskilte behov får namnderna anlita sakkunniga for sårskilda utredningsoppdrag. utredningsuppdrag. Artikkel 22 Artike122 Reinbeitenemndens og Overprøvingsnemndens Renbetesnamndens och Overprovningsnamndens til ledamoter samt sakkunniga och personer medlemmer, sakkyndige og personer knyttet nemndenes sekretariater kan passere knutna till namndernas sekretariat får passera riksgrensen der det er hensiktsmessig riksgrensen for der detta år behovligt for nemndernas og arbete och, tull-, skatte- och avgiftsfritt, nemndenes arbeid og toll-, skatteavgiftsfritt, medbringe nødvendig utstyr. medfora nodvandig utrustning. Artikkel 23 Artike123 Vedtekter for Reinbeitenemnden og Overprøvingsnemnden Stadga for Renbetesnåmnden och Overprov- er vedlagt denne konvensjon ningsnemnden ar bilagd denna konvention (Vedlegg 2). Reinbeitenemnden (Bilaga 2). og Overprøvingsnemnden Renbetesnamnden och Overprøvningnnamnden setter hver for seg opp forslag til årlig budsjett. upprattar var for sig forslag till årlig budget. Budsjettet vedtas av regjeringene. Kostnadene Budgeten beslutas av regeringarna. fordeles likt mellom landene. Regjeringene Kostnaderna fordelas lika mellan landerna. bestemmer i fellesskap om formene Regeringarna for bestammer gemensamt om regnskap og revisjon. formerna for redovisning och revision.

10 10 Kapittel 6. Bestemmelser om tilbakeføring Kapitel 6. Bestemmelser om återforing av av rein og om overtredelser renar och om overtrådelser Artikkel 24 Artike124 Om rein fra et reinbeitedistrikt eller en sameby Om renar från en sameby eller ett renbetesdistrikt landet i det ena landet uppehåller sig i det i det ene landet oppholder seg i det andre uten grunnlag i konvensjonen, eller om rein andra fra landet utan stod av denna konvention et reinbeitedistrikt eller en sameby i eget eller landom renar från en sameby eller ett renbetesdistrikt i det egna landet uppehåller sig inom ett oppholder seg i et område i strid med konvensjonen, skal reinbeitedistriktet område eller i strid mot konventionen, ska samebyn samebyen snarest mulig tilbakeføre reinen eller tilrenbetesdistriktet snarast mojligt återfdra lovlig beiteområde. Før reinen tilbakeføres renarna skal till lovligt betesområde. Innan renarna annet berørt reinbeitedistrikt og berørt sameby återfdrs ska annan berord sameby och berort om mulig varsles. Skilling av rein eller merking renbetesdistrikt om mojligt meddelas. Skiljning av kalv kan likevel ikke foretas uten av atren eller mårkning av kalv far dock inte vidtas utan att meddelande i god tid låmnats be- underretning i god tid er gitt til berørt reinbeitedistrikt eller berørt sameby. rord sameby eller berort renbetesdistrikt. Reinbeitedistrikt eller sameby skal, etter Sameby at eller renbetesdistrikt ska, sedan skiljning ågt rum, snarast återfdra renarna till skilling har funnet sted, snarest tilbakeføre reinen til lovlig område med mindre annet lovligt område såvida inte annat fdljer av avtal følger av avtale mellom berørte parter. Uteblir mellan berorda parter. Uteblir samebyn eller reinbeitedistriktet eller samebyen som er underrettet om skilling og kan reinen ikke tilbake- och kan renarna inte återfdras utan våsentlig renbetesdistriktet som underråttats om skiljning føres uten vesentlig ulempe, kan det reinbeitedistrikt eller den sameby som forestår skillingdistrikt som ombesorjer skiljningen låta slakta olågenhet, far den sameby eller det renbetesen slakte reinen og selge den for eiers regning. renarna och sålja dem for ågarnas råkning. Om ikke annet følger av avtale skal Om inte annat fdljer av avtal, ska samebyn eller reinbeitedistriktet eller samebyen erstatte renbetesdistriktet den ersåtta den som omhåndertar som ivaretar og tilbakefører reinen. Videre och skal återfdr renarna. Vidare ska renågaren reineieren erstatte kostnadene ved slakt og ersåtta salg. kostnaderna fdr slakt och fdrsåljning. Foreligger uenighet om erstatningens størrelse Foreligger oenighet om ersåttningens storlek fastsettes denne av Reinbeitenemnden. faststålls denna av Renbetesnåmnden. Artikkel 25 Artike125 Om reinbeitedistrikt eller sameby ikke tilbakefører reinen slik det er angitt i artikkel 24, renarna kan på sått anges i artikel 24, far Renbetes- Om sameby eller renbetesdistrikt inte återfdr Reinbeitenemnden, etter begjæring av den nåmnden, som på begåran av den som dårigenom derigjennom lider skade eller ulempe, pålegge lider skada eller olågenhet, fdrelågga samebyn reinbeitedistriktet eller samebyen innen eller en renbetesdistriktet att inom viss tid føra nærmere angitt frist å fjerne reinen. bort renarna. Følges ikke pålegget vedtar Reinbeitenemnden Folj s inte fdrelåggandet beslutar Renbetesnåmnden eller vem som får antingen återfdra ren- hvem som enten kan tilbakeføre reinen slakte og selge den for eiers regning. Nemnden arna eller slakta och sålja dem før ågarnas kan beslutte at slike tiltak kan besørges råkning. av Nåranden kan besluta att sådana ansvarlig myndighet i landet eller reinbeite- åtgårder far ombesorjas av behorig myndighet i i

11 11 distrikt og sameby som har påtatt seg å utføre landet eller sameby och renbetesdistrikt som et slikt tiltak. åtagit sig att utfora en sådan åtgård. Kostnadene ved tilbakeføring skal betales Kostnaderna av for återforing ska betalas av den det reinbeitedistrikt eller den sameby som har sameby eller det renbetesdistrikt som fått ett fått et pålegg i henhold til første ledd. Ved slakt forelåggande enligt forsta stycket. I fråga om og salg skal kostnadene betales av reineieren. slakt och forsåljning ska kostnaderna betalas av Overskudd fra slakt og salg tilfaller reineieren. renågaren. Overskott från slakt och forsåljning tillfaller renågaren. Artikkel 26 Artike126 Reineier, reinbeitedistrikt eller sameby som Renagare, sameby eller renbetesdistrikt, som ikke følger bestemmelser fastsatt i denne konvensjon eller beslutning meddelt av Reinbeite- ett beslut meddelat av Renbetesnåmnden eller inte foljer en foreskrift i denna konvention eller nemnden eller Overprøvingsnemnden kan Overprovningsnåmnden, av kan av Renbetesnåmnden å forelåggas att inom viss tid vidta eller Reinbeitenemnden pålegges innen en gitt frist gjøre eller unnlate visse tiltak. I pålegget kan underlåta viss åtgård. Forelåggandet kan forenas med vite. Om det år låmpligt, får vite fore- fastsettes tvangsmulkt. Dersom det er hensiktsmessig, kan tvangsmulkt fastsettes løpende. låggas som lopande vite. Ved fastsettelse av tvangsmulktens størrelse Når vitets storlek beståms ska hånsyn tas till skal det tas hensyn til den skade som kan den skada som kan uppkomma om forelåggandet inte foljs, de ekonomiskaforhåll- oppstå dersom pålegget ikke følges, de økonomiske forhold hos den som skal følge andena hos den som ska folja forelåggandet pålegget, og omstendighetene for øvrig. liksom omståndighetema i ovrigt. Reinbeitenemden skal, dersom pålegget ikke Renbetesnåmnden ska, om forelåggandet inte følges, bestemme hvilket beløp som endelig foljs, besluta vilket belopp som slutligt ska skal betales og når betaling senest skal skje. betalas och når betalning senast ska ske. Artikkel 27 Artike127 Reinbeitenemnden kan beslutte at reineier, Renbetesnåmnden kan besluta att renågare, reinbeitedistrikt eller sameby skal betale sameby eller renbetesdistrikt ska betala konventionsavgift for olovlig betning, om renar konvensjonsavgift for ulovlig beiting dersom rein fra det ene landet oppholder seg i det andre från det ena landet uppehåller sig i det andra landet uten grunnlag i konvensjonen, eller om landet utan stod av denna konvention eller om rein fra eget land oppholder seg innen renar et från det egna landet uppehåller sig inom område i strid med konvensjonen. ett område i strid mot konventionen. Ved vurderingen av konvensjonsavgiftens Vid bedomningen av konventionsavgiftens størrelseskal detas hensyn til blant annet den storlek ska hånsyn tas till bland annat den skade overtredelsenhar medført og vedkommendes mulighet til å forhindre overtredelsen. andes mojlighet att forhindra overtrådelsen. skada overtrådelsen inneburit och vederbor- Om det foreligger særskilte grunner, kan Om det foreligger sårskilda skål, kan konventionsavgiften efterges. konvensjonsavgiftettergis. Om en tvangsmulkt har blitt fastsatt endelig Om ett vitesbelopp slutligt har beslutats enligt etter artikkel 26 tredje ledd, kan konvensjons- artikel 26 tredje stycket, far konventionsavgift

12 12 avgift ikke ilegges for den overtredelse inte sombeslutasfor den overtredelse som omfattas omfattes av pålegget. av fdrelaggandet. Konvensjonsavgift skal betales innen fire uker Konventionsavgift ska betalas inom fyra fra dagen for vedtaket. veckor från dagen for beslutet. Artikkel 28 Artike128 Tvangsmulkt og konvensjonsavgift i henhold Vite och konventionsavgift enligt artiklarna 26 til artiklene 26 og 27 skal fastsettes och i 27 ska bestammas i den betalningsskyldiges nationella valuta. skyldneren nasjonale valuta. Tvangsmulkt og konvensjonsavgift skal betales Vite och konventionsavgift ska betalas till til Reinbeitenemnden og anvendes til erstatning Renbetesnamnden och anvandas for ersattning til det reinbeitedistrikt eller den sameby till somden sameby eller det renbetesdistrikt som har lidt skade ved overtredelsen, og for øvrig har til lidit skada av overtredelsen och i ovrigt till tiltak som er til nytte for den grenseoverskridende reindriften. skridande renskotseln. åtgarder som ar till nytta for den gransover- Reinbeitenemnden er ansvarlig for at tvangsmulkt og konvensjonsavgift drives inn. ventionsavgift drivs Renbetesnemnden ansvarar for att vite och kon- in. Kapittel 7. Særskiltebestemmelser Artikkel 29 Kapitel 7. Sårskilda bestemmelser Artike129 Ved registrering av reinmerke skal det ses Vid til at registrering av renmerke ska tillses att dette skiller seg fra gyldige reinmerker i detta den skiljer sig från giltigt merke inom den berørte regionen i det annet land. Registreringsmyndigheten berorda regionen i det andra landet. Registrer- i det ene landet skal ingsmyndigheten høre i det ena landet ska hora registreringsmyndigheten i det andre landet registreringsmyndigheten før i det andra landet reinmerket registreres. innan renmårket registreras. Artikkel 30 Artike130 Om Reinbeitenenmden eller Overprøvingsnemnden har fattet et vedtak som kunne namnden gitt har fattat ett beslut, som hade kunnat Om Renbetesnemnden eller Overprovnings- grunnlag for erstatningssøksmål om utgora slikt grund for talan om skadestånd om vedtak hadde vært fattet av nasjonal myndighet, har den som berøres av vedtaket rett den til som å berors av beslutet rått att fora sådant beslut fattats av nationell myndighet, har reise søksmål mot nemndene etter nasjonal motsvarande talan mot namnderna enligt lov. Søksmål som gjelder innskrenkninger nationell i lag. Talan i anledning av fråga som noens rettigheter kan reises i det land der ror rettigheten innskrenkes. I andre spørsmål i kan det land der rettigheten inskrankts. I andra fall inskrankningar i någons rettigheter får filras søksmål reises ved domstol i hjemlandet. får talan veckas vid domstol i hemlandet. Artikkel 31 Artikel 31 Dersom det i et av landene skjer endringer i Om det i något land sker forandringar reindriftens organisering eller i den offentlige renskotseln organisation eller i den offentlig

13 13 forvaltning som innebærer at rettssubjekt forvaltningen som som inneber att råttssubjekt som omtales i denne konvensjon får annet navn namn eller i denna konvention far annat namn eller annen organisasjonsform, skal bestemmelsene annan i organisationsform, ska konventionen konvensjonen få anvendelse på de rettssubjekter som erstatter de tidligere. Vedkommende de tidigare. Vederborande lands regering ska vara tillåmplig på de rettssubjekt som ersåtter lands regjering skal informere det andre landets informera det andra landets regering samt regjering samt Reinbeitenemnden og Overprøvingsnemnden om slike endringer. om sådana Renbetesnemnden och Overprovningsnåmnden endringar. Kapittel 8. Ikrafttredelse og gyldighetstid Artikkel 32 Kapitel 8. Ikrafttredande och giltighetstid Artike132 Når denne konvensjonen trer i kraft Ner skaldenna konvention trader i kraft ska protokollet den 13 december 1971 mellan Sverige protokoll av 13. desember 1971 mellom Norge og Sverige om oppføring og vedlikehold och av Norge om uppfdrande och underhåll av reingjerder langs enkelte deler av riksgrensen renstengsel utmed vissa delar av riksgrensen (Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker (Jemtlands og lan och Nord-Trøndelag och Sor- Jåmtlands len) opphøre å gjelde. Trondelag fylker) upphora att geila. Artikkel 33 Artike133 Denne konvensjon skal ratifiseres og trer i Denna kraft konvention ska ratificeras och tråder i tretti dager etter at partene har meddelt kraft trettio dagar efter parterna har meddelat hverandre gjennom noteveksling at varandra de genom notvåxling att de nationella nasjonale konstitusjonelle prosedyrene konstitutionella for procedurerna for ikrafttrådandet år fullfoljda. De svenska och norska text- ikrafttredelsen er fullført. De norske og svenske tekstene har lik gyldighet. Konvensjonen erna skal åger lika vitsord. Konventionen ska oversettes til nordsamisk, lulesamisk oversåttas og till nordsamiska, lulesamiska och sørsamisk. sydsamiska. Artikkel 34 Artikel 34 Konvensjonen gjelder i tretti år fra dagen Konventionen for gåller i trettio år från dagen for ikrafttredelsen. Om konvensjonen ikke sies ikrafttredandet. opp Om konventionen inte sågs upp senest fem år før utgangen av den perioden, senast fem år fore utgången av den perioden, gjelder den ytterligere ti år og skal senere gåller ansesden ytterligare do år och ska senare anses forlenget for ti år av gangen, om den ikke fdrlångd sies for do år åt gången, om den inte sags opp to år før utgangen av den løpende upp senast två år fore utgangen av den lopande tiårsperioden. tioårsperioden.

Tekster som omhandler et mulig innhold i den fremtidige lovgivningen om Den norske kirke samt den gjeldende svenske kirkelov

Tekster som omhandler et mulig innhold i den fremtidige lovgivningen om Den norske kirke samt den gjeldende svenske kirkelov KM 11.1/15 Tekster som omhandler et mulig innhold i den fremtidige lovgivningen om Den norske kirke samt den gjeldende svenske kirkelov I NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke Side 92 94: 5.4.3 Kirkelovgivning

Detaljer

Veiledning. for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA. Sverige-Norge 2000-2006. www.interreg-sverige-norge.com. versjon 3 / 2004 2004-01-12

Veiledning. for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA. Sverige-Norge 2000-2006. www.interreg-sverige-norge.com. versjon 3 / 2004 2004-01-12 Europeiska unionen Veiledning for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA Sverige-Norge 2000-2006 www.interreg-sverige-norge.com versjon 3 / 2004 2004-01-12 1 INNEHOLD 1 VIKTIG Å PASSE PÅ...3

Detaljer

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Dato LOV-2009-01-09-2 Departement Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Sist endret LOV-2014-06-20-27 Publisert

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

MAMUT BRUKERAVTALE MAMUT ANVÄNDARVILLKOR MAMUT BRUGERAFTALE MAMUT USER AGREEMENT MAMUT GEBRUIKSVOORWAARDEN

MAMUT BRUKERAVTALE MAMUT ANVÄNDARVILLKOR MAMUT BRUGERAFTALE MAMUT USER AGREEMENT MAMUT GEBRUIKSVOORWAARDEN 0606_Mamut-Brukeravtalehefte.qxd 22-06-06 14:05 Side 1 MAMUT BRUKERAVTALE MAMUT ANVÄNDARVILLKOR MAMUT BRUGERAFTALE MAMUT USER AGREEMENT MAMUT GEBRUIKSVOORWAARDEN 0606_Mamut-Brukeravtalehefte.qxd 22-06-06

Detaljer

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Regler for Advokatforeningens regionale disiplinærutvalgs organisasjon og virksomhet - herunder behandlingsregler for disiplinærsaker og salærsaker.

Detaljer

Nr. 1 2003 Side 1 172 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2003 Side 1 172 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2003 Side 1 172 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1-2003 Utgitt 31. januar 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Jan. 10. Lov nr. 1 om

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende endringer i alkoholloven og enkelte andre lover

Høringsuttalelse vedrørende endringer i alkoholloven og enkelte andre lover Sosialdepartementet Sosialpolitisk avdeling Pb. 8019 Dep 0030 Oslo Oslo 26.02.2004 Høringsuttalelse vedrørende endringer i alkoholloven og enkelte andre lover Vin og Brennevinleverandørenes forening (VBF)

Detaljer

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD

LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. INNHOLD Page 1 of 20 LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker. DATO: LOV-1961-03-03-4 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-90 fra 2008-01-01 ENDRER: SYS-KODE:

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 201104560-/EROFJS 5.12.2011

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 201104560-/EROFJS 5.12.2011 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Adressater if1g. liste DOMSTOL ADMINISTRASJONEN 07 DES. 2011 Saksnr. 9,01100g I Enhetisaksbeh. Dtjf N E Arkiv to Deres ref Vår ref Dato 201104560-/EROFJS

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven)

Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) Dato LOV-2012-01-27-9 Departement Arbeids- og sosialdepartementet Sist endret Publisert I 2012 hefte 3 Ikrafttredelse 01.03.2012 Endrer LOV-1927-05-05-1 Kunngjort

Detaljer

Betenkning om endring av Grunnloven 108 og om Grunnloven på samisk. Carsten Smith 27. juni 2015

Betenkning om endring av Grunnloven 108 og om Grunnloven på samisk. Carsten Smith 27. juni 2015 Betenkning om endring av Grunnloven 108 og om Grunnloven på samisk Carsten Smith 27. juni 2015 Innhold 1. Innledning 3 2. Grunnlovsbestemmelsen om den samiske folkegruppe 5 3. Samene som folk 6 3.1. Prinsipputtalelser

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11 Norwegian version/version norvégienne Oversettelse Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11 med tilleggsprotokoller nr. 1, 4, 6,

Detaljer

Lovvedtak 36. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak)

Lovvedtak 36. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Lovvedtak 36 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 91 L (2011 2012), jf. Prop. 134 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. januar 2012 ble det gjort slikt vedtak til lov om arbeidstvister

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr.

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. Innst. 154 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 110 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om lov om vergemål (vergemålsloven) Til Stortinget

Detaljer

Bilag 9. Kirsti Strøm Bull Lars Tottie Regine Ramm Bjerke. Aftaler mellem ægtefæller eller samlevende om økonomiske forhold

Bilag 9. Kirsti Strøm Bull Lars Tottie Regine Ramm Bjerke. Aftaler mellem ægtefæller eller samlevende om økonomiske forhold Bilag 9 Kirsti Strøm Bull Lars Tottie Regine Ramm Bjerke Aftaler mellem ægtefæller eller samlevende om økonomiske forhold AVTALER OM FORMUESORDNINGEN - AVTALEFRIHET CONTRA LOVBESTEMTE RESTRIKSJONER Av

Detaljer

EFTA-DOMSTOLENS DOM 3. oktober 2012 * (Etableringsfrihet EØS-avtalen artiklene 31 og 34 Beskatning Gjennomskjæringsprinsipper Forholdsmessighet)

EFTA-DOMSTOLENS DOM 3. oktober 2012 * (Etableringsfrihet EØS-avtalen artiklene 31 og 34 Beskatning Gjennomskjæringsprinsipper Forholdsmessighet) EFTA-DOMSTOLENS DOM 3. oktober 2012 * (Etableringsfrihet EØS-avtalen artiklene 31 og 34 Beskatning Gjennomskjæringsprinsipper Forholdsmessighet) I sak E-15/11 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til

Detaljer

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 Hovedavtale mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015 3 4 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg Samarbeid, integrering og

Detaljer

VEDTEKTER FOR VERDIPAPIRFORETAKENES SIKRINGSFOND

VEDTEKTER FOR VERDIPAPIRFORETAKENES SIKRINGSFOND VEDTEKTER FOR VERDIPAPIRFORETAKENES SIKRINGSFOND Vedtatt på konstituerende generalforsamling 18.05.2006, godkjent av Finansdepartementet 26.06.2006. Endret på generalforsamling 19.06.2007, godkjent av

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 11.01.2007. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 VEDTEKTER for Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826 Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget

Detaljer

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET ROSENHOF KV. I Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39, sist endret 1.7.2006.

VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET ROSENHOF KV. I Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39, sist endret 1.7.2006. VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET ROSENHOF KV. I Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39, sist endret 1.7.2006. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Brl. Rosenhof

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ),

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ), Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del A nr. 1 (rådsforordning (EF) nr. 139/2004), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer