mellom Norge og Sverige om grenseover - mellan Sverige och Norge om grånsoverskridende reindrift skridande renskotsel anpasseforhållandena for detta,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "mellom Norge og Sverige om grenseover - mellan Sverige och Norge om grånsoverskridende reindrift skridande renskotsel anpasseforhållandena for detta,"

Transkript

1 I Konvensjon Konvention mellom Norge og Sverige om grenseover - mellan Sverige och Norge om grånsoverskridende reindrift skridande renskotsel Den norske og den svenske regjering, Den svenska och den norska regeringen, som i lys av at samene er et urfolk som under som i ljuset av att sameroa år ett urfolk som utøvelsen av sin reindrift fra uminnelige under tider utovandet av sin renskotsel sedan urminnes er tid har fort sina renar over det som i har ført sin rein over det som i dag riksgrensen mellom Norge og Sverige, dag arr riksgrensen mellan Sverige och Norge, som tar hensyn til den første kodicillen som til tar hansyn till den forsta kodicillen till grensetraktaten av 7 og 18 oktober 1751, granstraktaten som den 7 och 18 oktober 1751, bekrefter samenes rett til å flytte med sin vilken rein bekraftar samernas rått att flytta med til det andre landet og der utnytte rettigheter sina i renar till det andra landet och der åtnjuta henhold til gammel sedvane, råttigheter enligt gammal sedvana, som konstaterer at i henhold til foredraget som omkonstaterar att enligt det till fordraget om Sveriges tilslutning til Den europeiske unionen Sveriges anslutning till Europeiska unionen vedlagte protokoll 3 Om det samiska folket fogade har protokoll 3 Om det samiska folket har de tilsluttende partene erkjent Sveriges de avtalsslutande parterna erkånt Sveriges forpliktelser overfor det samiske folket forpliktelser i gentemot det samiska folket enligt henhold til nasjonal og internasjonal rett, nationell och intemationell rått, som, så lenge som reindriftssamene i begge som, så lange som renskotande samerna i land for å bevare sin livsform og næring begge er landerna for att bevara sin livsform och avhengig av grenseoverskridende reindrift, naring år beroende av gransoverskridande ønsker å opprettholde og samtidig legge renskotsel, onskar uppråtthålla och samtidigt forholdene til rette for dette, anpasseforhållandena for detta, har blitt enige om følgende: Kapittel 1. Grunnleggende prinsipper Artikkel 1 har bliviteniga om foljande. Kapitel 1. Grundlåggande principer Artikel 1 Denne konvensjon gjelder for den grenseoverskridende Denna konvention galler for den grensover- reindriftenmellom Norge og skridande renskotseln mellan Sverige och Sverige. Norge. Bestemmelsene i konvensjonen gjelder Beståmmelserna for i konventionen galler for reinbeitedistrikt eller reindriftsutøver i reinbeitedistrikt og for sameby eller reindriftsbetesdistrikt eller renskotare i renbetesdistrikt. sameby eller renskotare i sameby och for renutøver i sameby. Artikkel 2 Artikel 2 Konvensjonens formål er å fremme og utvikle Konventionens syfte ar att fremja och utvec samarbeidet mellom landene, reinbeitedistrikter samarbetet mellan landerna, samebyar oc

2 2 og samebyer samt de enkelte reindriftsutøvere betesdistrikt samt enskilda renskotare så att slik at reinbeitet utnyttes på en måte som renbetet gir et utnyttjas på ett sått som ger ett långsiktigt underlag for en ekologiskt, ekonomiskt langsiktig grunnlag for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift och i kulturellt bårkraftig renskotsel i bagge begge land. lånderna. Konvensjonen skal anvendes slik at den Konventionen ikke ska tillåmpas på ett sådant sått hindrer nye formålstjenlige driftsformer att den i inte hindrar nya åndamålsenliga driftsformer i renskotseln som foljer av den reindriften som følger av den alminnelige samfunnsutviklingen. allmånna samhållsutvecklingen. Artikkel 3 Artikel 3 Den grenseoverskridende reindriften Den skal grånsoverskridande renskotseln ska bedrivas i enlighet med de råttigheter och skyld- utøves i samsvar med de rettigheter og plikter som følger av nasjonal rett i det land reindriften igheter som foljer av nationell rått i det land dår utøves, om ikke annet følger av denne renskotseln bedrivs, såvida inte annat anges i konvensjon. denna konvention. Artikkel 4 Artikel 4 Nasjonal myndighet i et av landene, Nationell som myndighet i ett av lånderna, som overveier om et tiltak skal tillates i et område provar om en åtgard ska tillåtas inom ett som i henhold til denne konvensjon område kan som i enlighet med denna konvention benyttes for grenseoverskridende reindrift, får skal anvåndas for grånsoverskridande renskotsel, i sin vurdering se til at området så langt mulig ska vid sin bedomning se till att området så beskyttes mot tiltak som vesentlig långt kan mojligt skyddas mot ingrepp som påtagligt kan fdrsvåra renskotseln i området. vanskeliggjøre reindriften i området. Om et slikt tiltak likevel tillates, skal landet Om se en sådan åtgård åndå tillåts, ska landet se til at behovet for reinbeite sikres eller, dersom till att behovet av renbete tryggas eller, for det dette ikke er mulig, svare økonomisk erstatning fall detta inte år mojligt, utge ekonomisk ersåttning i enlighet med nationell i henhold til nasjonal rett. rått. Artikkel 5 Artikel 5 For gjennomføring av konvensjonen skal For dettillåmpningen av konventionen ska finnas finnes to faste organer, felles for begge land; två et ståndiga organ, gemensamma for båda forvaltningsorgan, Norsk-svenske reinbeitenemnden (Reinbeitenemnden), og renbetesnåmnden et (Renbetesnåmnden), och ett lånderna; ett forvaltningsorgan, Svensk-norska overprøvingsorgan, Norsk-svenske overprøvingsnemnden (Overprøvningsnemnden). ningsnåmnden overprovningsorgan, Svensk-norska overprov- (Overprovningsnemnden). Artikkel 6 Artikel 6 Reinbeitedistrikt og sameby kan benytte Sameby och renbetesdistrikt får anvånda områder i det andre land for reindrift slik områden det i det andra landet for renskotsel på angis i den særskilte protokoll (områdeprotokollen) som er vedlagt denne konvensjon (områdesprotokollet) som år bilagt denna sått som anges i det sårskilda protokoll (Vedlegg 1). konvention (Bilaga 1).

3 3 Artikkel 7 Artikel 7 Reinbeitedistrikt og sameby kan inngå avtale Sameby och renbetesdistrikt far inga* avtal om om samarbeid som innebærer fravikelse samarbete av som inneber avvikelse från områdesprotokollet. Ett sådant avtal får omfatta endast områdeprotokollen. En slik avtale kan bare omfatte de rettigheter som er knyttet til reindriftende i renskotseln ingående rattigheterna och og gjelde områder hvor minst en av avtalepartene på grunnlag av nasjonal lovgivning eller enligt den nationella lagstiftningen eller denna galla områden dår minst en av avtalsparterna denne konvensjon har rett til å utøve reindrift. konvention har rett att bedriva renskotsel. En samarbeidsavtale må ikke innebære vesentlig ulempe for andre berørte interesser. Avtalen olagenhet for andra berorda intressen. Avtalet Ett samarbetsavtal får inte innebåra betydande bør inneholde rimelige vilkår for oppsigelse. bor innehålla skeliga villkor for uppfagning. Samarbeidsavtalen må stadfestes av Reinbeitenemnden for å bli gyldig. Ved behandlingen av nøden for att bli gallande. Vid handlagg- Samarbetsavtalet ska faststallas av Renbetes- avtalen skal nemnden se til at avtalen bidrar ningen til ska nemnden se till att avtalet bidrar till å oppfylle konvensjonens formål i henhold til att uppfylla konventionens syfte enligt artikel artikkel 2. Nemnden kan før avtalen stadfestes 2. Nemnden kan innan avtalet faststalls bereda gi andre enn avtalepartene anledning til å uttale andra an avtalspartema tillfålle att yttra sig. seg. Bestemmelsene i denne konvensjon gjelder Best'mmelserna så i denna konvention galler i langt de passer områder som omfattes tillampliga av delar områden som omfattas av samarbeidsavtaler som er stadfestet etter tredje samarbetsavtal som faststallts enligt tredje ledd. Dersom en avtale opphører, skal områdeprotokollen gjelde. tokollet stycket. Om ett avtal upphor, ska områdespro- galla. Artikkel 8 Artikel 8 De beiteområder som angis i områdeprotokollen eller samarbeidsavtaler innebærer kollet eller samarbetsavtal inneber inte något De betesområden som angesi områdesproto- ikke noe standpunkt til eller uttrykk for statenes stållningstagande eller uttryck for staternas oppfatning om omfanget av sedvanemessige uppfattning om sedvanerettens omfattning. rettigheter. Dette innebærer at konvensjonen Detta inneber att konventionen inte påverkar ikke påvirker de sedvanemessige rettigheter den til på sedvana grundade rett till renbete som reinbeite som reindriftsutøvere fra det ene renskotare från det ena landet har i det andra landet har i det andre landet. Prøving av landet. Provning av fråga om sedvanerettens spørsmål om sedvanerettens omfang begrensesomfattning begrenses dårfdrinte av konventionen utan sker på grundval av privatraften i derfor ikke av konvensjonen, men skjer på grunnlag av privatretten i Norge om alders tidssverige betråffandeurminneshåvd och i Norge bruk og i Sverige omurminnes havd. betråffandealders tids bruk. Dersom noen mener å ha sedvanemessig rett Om til någon anser sig ha sedvaneratt till renbete i reinbeite i det annet land utover de områder det andra landet utover de områden som år som er fastsatt i områdeprotokollen, kan de faststallda i områdesprotokollet, kan denne reise sak for domstolene i dette landet for å vacka få talan infor domstol i detta land for att få sin sak prøvd. Slikt søksmål fremmes for vedkommende tingrett i Norge og tingsrett behorig i tingsrett i Sverige eller tingrett i sin sak provad. Sådan talan får våckas vid Norge.

4 4 Sverige. Om det gjennom rettskraftig dom viser seg Om atdet genom lagakraftvunnen dom visar sig reindriftsutøver fra det ene landet har rett att til renskotare från det ena landet har rått till reinbeite i det andre landet, går dommen renbete foran i det andra landet, har domen foretråde denne konvensjon. Det andre landet skal framfor se til denna konvention. Det andra landet ska at berørte reindriftsutøvere gis mulighet se til till å att berorda renskotare ges mojlighet att nytte retten eller dersom dette ikke er mulig, nyttja få råttigheten eller, om detta inte år mojligt, økonomisk erstatning i henhold til nasjonal få rett. ekonomisk ersåttning i enlighet med nationell rått. Kapittel 2. Særskilte rettigheter for den Kapitel 2. Sårskilda råttigheter for den grenseoverskridende reindriften grånsoverskridande renskotseln Artikkel 9 Artikel 9 Den første kodicillen til grensetraktaten av Den 7. forsta kodicillen till grånstraktaten den 7 og 18. oktober 1751 åpner, i forbindelse med och 18 oktober 1751 medger, i samband med passering av riksgrensen, ikke for andre byrder passering av riksgrånsen, inte andra pålagor på på den grenseoverskridende reindriften enn den degrånsoverskridande renskotseln an de som som angis i kodicillen. anges i kodicillen. I medhold av denne konvensjon skal Enligt toll-, denna konvention ska tull-, skatte- och skatte- og avgiftsfrihet gjelde for de tilfeller avgiftsfrihet gålla for de fall som anges i denna som er angitt i denne artikkel og i artikkel 10. artikel och i artikel 10. Den som i medhold av denne konvensjon Den som med stod av denna konvention bedriver renskotsel i det andra landet har rått att utøver reindrift i det andre landet har rett til 1. i forbindelse med utøvelsen av reindrift 1. under bedrivandet av renskotsel overskrida krysse riksgrensen og oppholde seg i det riksgrånsen och uppehålla sig i det andra andre landet landet, 2. i det andre landet innen område som nyttes 2. i det andra landet inom område som nyttjas i medhold av artikkel 6 eller 7, i overensstemmelse med stod av artikel 6 eller 7, i overens- med de regler som gjelder for ståmmelse med de beståmmelser som gålier landets egne reindriftsutøvere, for landets egna renskotare, a. ta brensel og virke til bruk i reindriftena. ta brånsle och virke for att anvånda det i renskotseln, b. oppføre anlegg eller bolig som trengs b. i uppfora anlåggningar eller bostad som reindriften behovs for renskotseln, och c. jakte og fiske c. jaga och fiska, 3. om det er nødvendig for reindriften 3. tollskatte- og avgiftsfritt til det andre landetoch avgiftsfritt till det andra landet medfora om det behovs for renskotseln tull-, skatte-, medføre og, i overensstemmelse med de och, enligt samma beståmmelser som gåller regler som gjelder for landets egne rein-fodriftsutøvere, anvende det landets egna renskotare, anvånda a. hunder, hester eller andre dyr a. hundar, håstar eller andra djur, b. reinfor, redskap og materialer for åb. renfoder, redskap samt material for att oppføre og vedlikeholde anlegg m.m. uppfora och underhålla anlåggningar

5 5 c. våpen og ammunisjon d. radiosendere og -mottakere e. motorkjøretøy og terrenggående motorkjøretøy f. annet nødvendig utstyr. m.m., c. vapen och ammunition, d. radiosåndare och -mottagare, e. motorfordon och terrånggående motorfordon, och f. annan nodvåndig utrustning. Artikkel 10 Artikel 10 For den som med grunnlag i denne konvensjon For den som med stod av denna konvention utøver grenseoverskridende reindrift gjelder bedriver grånsoverskridande renskotsel galler følgende: att 1. Rein som er umerket eller har ukjent 1. ren som år omårkt eller har okånt mårke merke behandles i samsvar medbehandlas enligt beståmmelserna i det land bestemmelsene i det land reinen befinner dår renen finns, seg. 2. Levende rein samt slaktet rein og reinprodukter 2. levande ren samt slaktad ren och renpro- til eget forbruk kan føres inn i det dukter for eget bruk far foras in i det andra andre landet toll-, skatte- og avgiftsfritt. landet tull-, skatte-, och avgiftsfritt, 3. Rein kan slaktes i det andre landet 3. ogren far slaktas i det andra landet och deretter tilbakeføres til hjemlandet toll-, dårefter återforas till hemlandet tull-, skatte- og avgiftsfritt. skatte-, och avgiftsfritt, 4. Rein kan slaktes i det andre landet og 4. ren får slaktas i det andra landet och omsettesder i henhold til dette landetsomsåttas dår enligt det landets bestemmelser om innførsel og omsetning. beståmmelser om inforsel och omsåtning, 5. Rein kan unntaksvis slaktes i mindre 5. omfang ren undantagsvis kan slaktas i mindre i det andre landet for omsetning der omfattning i det andra landet for omsåtning toll-, skatte- og avgiftsfritt, dersom deti det landet tull-, skatte-, och avgiftsfritt, klart er uhensiktsmessig å føre reinennår det år klart olåmpligt att fora renarna tilbake til hjemlandet. tillbaka till hemlandet, 6. Transport av rein med motorkjøretøy 6. transport av ren med motorfordon mellan mellom landene kan skje med kjøretøylånderna får ske med fordon som år som er godkjent for slik transport i et avgodkånt for sådan transport i något av landene. låndema. Kapittel 3. Norsk-svenske reinbeitenemnden Kapitel 3. Svensk -norska renbetesnåmnden Artikkel 11 Artikel 11 Reinbeitenemnden skal bestå av fem medlemmer som oppnevnes for fire år. Regjeringene som utses for en tid av fyra år. Regeringama Renbetesnåmnden ska bestå av fem ledamoter oppnevner to medlemmer hver, hvorav ett utser skal två ledamoter vardera, av vilka en ska ha ha bred kunnskap om reindrift og oppnevnes bred kunskap om renskotsel och utnes efter etter forslag fra reindriftsnæringen i landet. forslag av rennåringen i landet. Dessutom ska Dessuten skal regjeringene i fellesskap, etter regeringama et gemensamt, efter ett forslag från forslag fra sametingene i Norge og Sverige, sametingen i Sverige och Norge, utse en oppnevne et medlem, som skal være leder ledamot, i som ska vara ordforande i nåmnden. nemnden.

6 6 For hvert medlem oppnevnes et personlig vara- For varj e ledamot utses en personlig ersåtta medlem i samsvar med det som gjelder for enlighet med vad som gålier for ledamot medlemmet. Varamedlem for lederen er Ersåttaren for ordforanden år vice ordforand nestleder i Reinbeitenemnden. Renbetesnåmnden. Artikkel 12 Artikel 12 I den utstrekning det ikke er fastsatt i områdeprotokollen I den mån det inte år beståmt i områdespro- kan Reinbeitenemnden for områder tokollet far Renbetesnåmnden for områden som som omfattes av protokollen fatte vedtak omfattas av protokollet besluta om 1. hvilket reinbeitedistrikt eller hvilken vilken 1. sameby eller vilket renbetesdistrikt sameby som kan anvende et område som far anvånda ett område, 2. beitetider 2. betestider, och 3. høyeste reintall. 3. hogsta renantal. For øvrig kan Reinbeitenemnden også I fatte ovrigt får Renbetesnåmnden också besluta om vedtak om 4. gjennomføring av flytting 4. genomforande av flyttning, 5. samling og skilling av rein 5. samling och skiljning av ren, 6. særskilte bestemmelser for tilsyn 6. ogsårskilda villkor om tillsyn och bevakning, vokting 7. unntak fra bestemmelser i områdeprotokolleprotokollet, 7. undantag från beståmmelser i områdes- 8. stadfestelse av samarbeidsavtale i henhold 8. faststållelse av samarbetsavtal enligt artikel til artikkel 7 7, 9. uttalelse i henhold til artikkel yttrande enligt artikel 13, 10. erstatning i henhold til artikkel ersåttning enligt artike124, 11. pålegg og tiltak i henhold til artiklene forelåggande och åtgård enligt artiklarna og och 26, 12. konvensjonsavgift i henhold til artikkel konventionsavgift enligt artike127, 13. utbetaling av midler fra innbetalt 13. utbetalning av medel från inbetalade konventionsavgifter enligt artike128, och konvensjonsavgift i henhold til artikkel mindre endring av trase for konvensjonsgjerder. 14. mindre åndring av dragningen av konventionsstångsel. Reinbeitenemnden skal følge utviklingen Renbetesnåmnden i ska folja utvecklingen i den grenseoverskridende reindriften og rapportere gransoverskridande renskotseln och rapportere årlig til landenes regjeringer. årligen till landemas regeringar. Artikkel 13 Artikel 13 Sentrale, regionale og lokale myndigheter Centrala, i regionala och lokala myndigheter i hvert land skal innhente uttalelse vartdera fra landet ska inhåmta yttrande från Reinbeitenemnden før vedkommende myndighet fatter vedtak som kan berøre het den fattar beslut som kan berora den gråns- Renbetesnåmnden innan vederborande myndig- grenseoverskridende reindriften. overskridande renskotseln. Slik høring opphever ikke konsultasjonsplikten Sådant forfarande upphåver konsultationsplikten slik i forhållandetill samiska intressen for inte i forhold til samiske interesser så langt en plikt foreligger etter nasjonal eller internasjonal det fall en sådan skyldighet foreligger enligt

7 7 rett. Artikkel 14 nationell eller internationell rått. Artikel 14 Reinbeitenemnden treffer sine avgjørelser vedrenbetesnåmndens avgorande tråffas genom flertallsvedtak alminnelig ( flertall). Ved majoritetsbeslut (enkel majoritet). Vid lika stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. rostetal har ordforanden utslagsrost. Reinbeitenemnden er beslutningsdyktig Renbetesnåmnden når år beslutfdr når ordfdranden lederen og minst et medlem fra hvert och landminst en ledamot från vartdera landet deltar i avgorandet. deltar i avgjørelsen. I spørsmål som gjelder saksforberedelse, I fråga eller som gåller beredning av ett årende eller utferdigelse av et pålegg etter artikkel 25 første utfardande av ett fdrelåggande enligt artike125 ledd og artikkel 26 første ledd, kan lederen fdrsta stycket och artikel 26 fdrsta stycket far treffe avgjørelse alene. ordfdranden besluta ensam. Artikkel 15 Artikel 15 Et vedtak av Reinbeitenemnden kan iverksettes Ett beslut av Renbetesnåmnden kan verkstållas selv om vedtaket påklages til Overprøvingsnemnden. Reinbeitenemnden kan likevel ningsnåmnden. Renbetesnåmnden kan dock åven om beslutet overklagas till Overprov- bestemme at et vedtak ikke skal iverksettes forordna før att beslutet inte far verkstållas intill klagefristen har løpt ut. dess tiden for overklagande har lopt ut. Overprøvingsnemnden kan bestemme at Overprovningnnemnden et kan forordna att ett påklaget vedtak ikke skal iverksettes før klagen overklagat beslut inte far verkstållas innan er endelig avgjort. overklagandet slutligt har avgjorts. Artikkel 16 Artikel 16 Reinbeitenemndens vedtak kan påklages Renbetesnåmndens til beslut far 5verklagas till Overprøvingsnemnden av part eller den Overprovningnnemnden som av part eller den som ellers berøres av vedtaket. For vedtak som annars kan berors av beslutet. For beslut som år påklages gjelder en klagefrist på fire uker overklagbara fra gåller en klagofrist på fyra veckor den dagen vedtaket er mottatt. En klage från må den dag då beslutet har mottagits. En være kommet inn til Reinbeitenemnden innen skrivelse med overklagande ska ha kommit in denne tid. Om klagen har kommet inn for till sent Renbetesnåmnden inom denna tid. Om skal Reinbeitenemnden avvise klagen. skrivelsen har kommit in for sent, ska Renbetesnåmnden avvisa overklagandet. dverprovnings- Kapittel 4. Norsk-svenske overprevings - Kapitel 4. Svensk -norska nemnden nemnden Artikkel 17 Artikel 17 Overprøvingsnemnden skal bestå av fem Overprovningsnemnden ska bestå av fem le medlemmer som oppnevnes for fire år. moter som utses for en tid av fyra år. Reger Regjeringene oppnevner to medlemmer hver, ingarna utser två ledamoter vardera, av v hvorav det ene skal ha bred kunnskap om den ene ska ha bred kunskap om renskotse

8 8 reindrift og oppnevnes etter forslag fra utsel efter forslag av rennaringen i landet och reindrifsnæringen i landet og det andre skal den ha andre ha domarkompetens. Dessutom ska dommerkompetanse. Dessuten skal regjeringene i fellesskap, etter et forslag fra sametingene sametingen i Sverige och Norge, utse en regeringarna gemensamt, efter ett forslag från i Norge og Sverige, oppnevne et medlem, som ledamot, som ska vara ordforande i nåmnden. skal være leder i nemnden. Lederen skal være Ordforanden ska vara domare eller ha bred dommer eller ha bred dommererfaring. domarerfarenhet. For hvert medlem oppnevnes et personlig For varje ledamot utses en personlig ersåttare i varamedlem i samsvar med det som gjelder for enlighet med vad som gåller for ledamoten. medlemmet. Varamedlem for lederen er nestleder i Overprøvingsnemnden. Ersåttaren for ordforanden år vice ordforande i Overprøvningnnåmnden. Artikkel 18 Artikel 18 Overprøvingsnemnden treffer sine avgjørelser Overprovningsnåmndens avgørande tråffas ved flertallsvedtak (alminnelig flertall). Vedgenom majoritetsbeslut (enkel majoritet). Vid stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. lika rostetal har ordforanden utslagsrost. Overprøvingsnemnden er beslutningsdyktig når Overpr6vningsnåmnden år beslutfor når samtliga ledamoter deltar i avgorandet. I fråga som alle medlemmer deltar i avgjørelsen. I spørsmål som gjelder saksforberedelse kan lederen treffe gåller beredning av ett årende far ordforanden avgjørelse alene. besluta ensam. Overprøvingsnemndens vedtak vedrørende Overprøvningsnåmndens beslut avseende kon- enligt artikel 27 far, av den som konvensjonsavgift i henhold til artikkel 27 kanventionsavgift av den som er ilagt konvensjonsavgift, når det ålagts konventionsavgift, betråffande overtrådelser i Sverige overklagas hos Lånsråtten i gjelder overtredelser i Norge bringes inn for tingretten, og i Sverige påklages til Lånsråtten Norrbottens i lån och betråffande overtrådelser i Norrbottens lån. For øvrig kan Overprøvings-Norgnemndens vedtak ikke bringes inn for tingretteni ovrigt far beslut av Overpr6vningsnåmnden genom ståmning foras upp till tingretten. eller påklages til Lånsråtten. inte overklagas till Lånsråtten eller foras upp till tingretten. For stevning eller klage gjelder en frist på firefor overklagande eller ståmning gåller en frist uker fra den dagen vedtaket er mottatt. En på fyra veckor från den dag då beslutet har stevning eller klage må være kommet inn til mottagits. En skrivelse med overklagande eller tingretten eller Lånsråtten i Norrbottens lånståmning ska ha kommit in till Lånsråtten i innen denne tid. Om stevningen eller klagen Norrbottens er lån eller tingretten inom denna tid. kommet inn for sent, skal domstolen avvise Om skrivelsen har kommit in for sent, ska den. domstolen avvisa overklagandet eller ståmningen. Kapittel 5. Felles bestemmelser for Norsksvenske reinbeitenemnden og Norsk -svenske Svensk-norska renbetesnåmnden och Kapitel 5. Gemensamma beståmmelser for overprovingsnemnden Svensk-norska overprovningsnåmnden Artikkel 19 Artikel 19 Reinbeitenemnden og Overprøvingsnemnden Renbetesnåmnden och Overpr6vningsnåmnden I.

9 9 skal i sin behandling av saker være uavhengige ska vid sin provning av Grenden vara oa og upartiske. iga och opartiska. Artikkel 20 Artikel 20 Et vedtak av Reinbeitenemnden eller Over- Ett beslut av Renbetesnamnden eller Overp prøvingsnemnden er tvangsgrunnlag i respek- ningsnamnden år verkstellbart i respektive tive land etter samme regler som en rettskraftig på samma satt som en lagakraftvunnen d dom av en nasjonal domstol. en nationell domstol. En avgjørelse av nasjonal domstol etter artikkel Ett avgorande av nationell domstol enligt 18 tredje ledd kan iverksettes i klagerens artikel 18 tredje stycket ar verkstallbart i hjemland etter samme regler som en rettskraftig klagandens hemland på samma satt som en dom. lagakraftvunnen dom. Artikkel 21 Artikel 21 Reinbeitenemnden og Overprøvingsnemnden Renbetesnamnden och Overprøvningnnamnden iverksetter de undersøkelser og utredninger vidtar de undersokningar och utredningar som som er nødvendige for at de skal kunne utføre år nodvandiga for att de ska kunna fullgora sina de oppgaver de er tillagt i denne konvensjon. åligganden enligt denna konvention. Reinbeitenemnden og Overprøvingsnemnden Renbetesnamnden och Overprovningsnamnden kan ta direkte kontakt med myndighetene far treda i i direkt forbindelse med myndigheter i begge land for å fa deres bistand. Ved behov bagge landerna for att få deras bitrade. Vid kan nemndene bruke sakkyndige for særskilte behov får namnderna anlita sakkunniga for sårskilda utredningsoppdrag. utredningsuppdrag. Artikkel 22 Artike122 Reinbeitenemndens og Overprøvingsnemndens Renbetesnamndens och Overprovningsnamndens til ledamoter samt sakkunniga och personer medlemmer, sakkyndige og personer knyttet nemndenes sekretariater kan passere knutna till namndernas sekretariat får passera riksgrensen der det er hensiktsmessig riksgrensen for der detta år behovligt for nemndernas og arbete och, tull-, skatte- och avgiftsfritt, nemndenes arbeid og toll-, skatteavgiftsfritt, medbringe nødvendig utstyr. medfora nodvandig utrustning. Artikkel 23 Artike123 Vedtekter for Reinbeitenemnden og Overprøvingsnemnden Stadga for Renbetesnåmnden och Overprov- er vedlagt denne konvensjon ningsnemnden ar bilagd denna konvention (Vedlegg 2). Reinbeitenemnden (Bilaga 2). og Overprøvingsnemnden Renbetesnamnden och Overprøvningnnamnden setter hver for seg opp forslag til årlig budsjett. upprattar var for sig forslag till årlig budget. Budsjettet vedtas av regjeringene. Kostnadene Budgeten beslutas av regeringarna. fordeles likt mellom landene. Regjeringene Kostnaderna fordelas lika mellan landerna. bestemmer i fellesskap om formene Regeringarna for bestammer gemensamt om regnskap og revisjon. formerna for redovisning och revision.

10 10 Kapittel 6. Bestemmelser om tilbakeføring Kapitel 6. Bestemmelser om återforing av av rein og om overtredelser renar och om overtrådelser Artikkel 24 Artike124 Om rein fra et reinbeitedistrikt eller en sameby Om renar från en sameby eller ett renbetesdistrikt landet i det ena landet uppehåller sig i det i det ene landet oppholder seg i det andre uten grunnlag i konvensjonen, eller om rein andra fra landet utan stod av denna konvention et reinbeitedistrikt eller en sameby i eget eller landom renar från en sameby eller ett renbetesdistrikt i det egna landet uppehåller sig inom ett oppholder seg i et område i strid med konvensjonen, skal reinbeitedistriktet område eller i strid mot konventionen, ska samebyn samebyen snarest mulig tilbakeføre reinen eller tilrenbetesdistriktet snarast mojligt återfdra lovlig beiteområde. Før reinen tilbakeføres renarna skal till lovligt betesområde. Innan renarna annet berørt reinbeitedistrikt og berørt sameby återfdrs ska annan berord sameby och berort om mulig varsles. Skilling av rein eller merking renbetesdistrikt om mojligt meddelas. Skiljning av kalv kan likevel ikke foretas uten av atren eller mårkning av kalv far dock inte vidtas utan att meddelande i god tid låmnats be- underretning i god tid er gitt til berørt reinbeitedistrikt eller berørt sameby. rord sameby eller berort renbetesdistrikt. Reinbeitedistrikt eller sameby skal, etter Sameby at eller renbetesdistrikt ska, sedan skiljning ågt rum, snarast återfdra renarna till skilling har funnet sted, snarest tilbakeføre reinen til lovlig område med mindre annet lovligt område såvida inte annat fdljer av avtal følger av avtale mellom berørte parter. Uteblir mellan berorda parter. Uteblir samebyn eller reinbeitedistriktet eller samebyen som er underrettet om skilling og kan reinen ikke tilbake- och kan renarna inte återfdras utan våsentlig renbetesdistriktet som underråttats om skiljning føres uten vesentlig ulempe, kan det reinbeitedistrikt eller den sameby som forestår skillingdistrikt som ombesorjer skiljningen låta slakta olågenhet, far den sameby eller det renbetesen slakte reinen og selge den for eiers regning. renarna och sålja dem for ågarnas råkning. Om ikke annet følger av avtale skal Om inte annat fdljer av avtal, ska samebyn eller reinbeitedistriktet eller samebyen erstatte renbetesdistriktet den ersåtta den som omhåndertar som ivaretar og tilbakefører reinen. Videre och skal återfdr renarna. Vidare ska renågaren reineieren erstatte kostnadene ved slakt og ersåtta salg. kostnaderna fdr slakt och fdrsåljning. Foreligger uenighet om erstatningens størrelse Foreligger oenighet om ersåttningens storlek fastsettes denne av Reinbeitenemnden. faststålls denna av Renbetesnåmnden. Artikkel 25 Artike125 Om reinbeitedistrikt eller sameby ikke tilbakefører reinen slik det er angitt i artikkel 24, renarna kan på sått anges i artikel 24, far Renbetes- Om sameby eller renbetesdistrikt inte återfdr Reinbeitenemnden, etter begjæring av den nåmnden, som på begåran av den som dårigenom derigjennom lider skade eller ulempe, pålegge lider skada eller olågenhet, fdrelågga samebyn reinbeitedistriktet eller samebyen innen eller en renbetesdistriktet att inom viss tid føra nærmere angitt frist å fjerne reinen. bort renarna. Følges ikke pålegget vedtar Reinbeitenemnden Folj s inte fdrelåggandet beslutar Renbetesnåmnden eller vem som får antingen återfdra ren- hvem som enten kan tilbakeføre reinen slakte og selge den for eiers regning. Nemnden arna eller slakta och sålja dem før ågarnas kan beslutte at slike tiltak kan besørges råkning. av Nåranden kan besluta att sådana ansvarlig myndighet i landet eller reinbeite- åtgårder far ombesorjas av behorig myndighet i i

11 11 distrikt og sameby som har påtatt seg å utføre landet eller sameby och renbetesdistrikt som et slikt tiltak. åtagit sig att utfora en sådan åtgård. Kostnadene ved tilbakeføring skal betales Kostnaderna av for återforing ska betalas av den det reinbeitedistrikt eller den sameby som har sameby eller det renbetesdistrikt som fått ett fått et pålegg i henhold til første ledd. Ved slakt forelåggande enligt forsta stycket. I fråga om og salg skal kostnadene betales av reineieren. slakt och forsåljning ska kostnaderna betalas av Overskudd fra slakt og salg tilfaller reineieren. renågaren. Overskott från slakt och forsåljning tillfaller renågaren. Artikkel 26 Artike126 Reineier, reinbeitedistrikt eller sameby som Renagare, sameby eller renbetesdistrikt, som ikke følger bestemmelser fastsatt i denne konvensjon eller beslutning meddelt av Reinbeite- ett beslut meddelat av Renbetesnåmnden eller inte foljer en foreskrift i denna konvention eller nemnden eller Overprøvingsnemnden kan Overprovningsnåmnden, av kan av Renbetesnåmnden å forelåggas att inom viss tid vidta eller Reinbeitenemnden pålegges innen en gitt frist gjøre eller unnlate visse tiltak. I pålegget kan underlåta viss åtgård. Forelåggandet kan forenas med vite. Om det år låmpligt, får vite fore- fastsettes tvangsmulkt. Dersom det er hensiktsmessig, kan tvangsmulkt fastsettes løpende. låggas som lopande vite. Ved fastsettelse av tvangsmulktens størrelse Når vitets storlek beståms ska hånsyn tas till skal det tas hensyn til den skade som kan den skada som kan uppkomma om forelåggandet inte foljs, de ekonomiskaforhåll- oppstå dersom pålegget ikke følges, de økonomiske forhold hos den som skal følge andena hos den som ska folja forelåggandet pålegget, og omstendighetene for øvrig. liksom omståndighetema i ovrigt. Reinbeitenemden skal, dersom pålegget ikke Renbetesnåmnden ska, om forelåggandet inte følges, bestemme hvilket beløp som endelig foljs, besluta vilket belopp som slutligt ska skal betales og når betaling senest skal skje. betalas och når betalning senast ska ske. Artikkel 27 Artike127 Reinbeitenemnden kan beslutte at reineier, Renbetesnåmnden kan besluta att renågare, reinbeitedistrikt eller sameby skal betale sameby eller renbetesdistrikt ska betala konventionsavgift for olovlig betning, om renar konvensjonsavgift for ulovlig beiting dersom rein fra det ene landet oppholder seg i det andre från det ena landet uppehåller sig i det andra landet uten grunnlag i konvensjonen, eller om landet utan stod av denna konvention eller om rein fra eget land oppholder seg innen renar et från det egna landet uppehåller sig inom område i strid med konvensjonen. ett område i strid mot konventionen. Ved vurderingen av konvensjonsavgiftens Vid bedomningen av konventionsavgiftens størrelseskal detas hensyn til blant annet den storlek ska hånsyn tas till bland annat den skade overtredelsenhar medført og vedkommendes mulighet til å forhindre overtredelsen. andes mojlighet att forhindra overtrådelsen. skada overtrådelsen inneburit och vederbor- Om det foreligger særskilte grunner, kan Om det foreligger sårskilda skål, kan konventionsavgiften efterges. konvensjonsavgiftettergis. Om en tvangsmulkt har blitt fastsatt endelig Om ett vitesbelopp slutligt har beslutats enligt etter artikkel 26 tredje ledd, kan konvensjons- artikel 26 tredje stycket, far konventionsavgift

12 12 avgift ikke ilegges for den overtredelse inte sombeslutasfor den overtredelse som omfattas omfattes av pålegget. av fdrelaggandet. Konvensjonsavgift skal betales innen fire uker Konventionsavgift ska betalas inom fyra fra dagen for vedtaket. veckor från dagen for beslutet. Artikkel 28 Artike128 Tvangsmulkt og konvensjonsavgift i henhold Vite och konventionsavgift enligt artiklarna 26 til artiklene 26 og 27 skal fastsettes och i 27 ska bestammas i den betalningsskyldiges nationella valuta. skyldneren nasjonale valuta. Tvangsmulkt og konvensjonsavgift skal betales Vite och konventionsavgift ska betalas till til Reinbeitenemnden og anvendes til erstatning Renbetesnamnden och anvandas for ersattning til det reinbeitedistrikt eller den sameby till somden sameby eller det renbetesdistrikt som har lidt skade ved overtredelsen, og for øvrig har til lidit skada av overtredelsen och i ovrigt till tiltak som er til nytte for den grenseoverskridende reindriften. skridande renskotseln. åtgarder som ar till nytta for den gransover- Reinbeitenemnden er ansvarlig for at tvangsmulkt og konvensjonsavgift drives inn. ventionsavgift drivs Renbetesnemnden ansvarar for att vite och kon- in. Kapittel 7. Særskiltebestemmelser Artikkel 29 Kapitel 7. Sårskilda bestemmelser Artike129 Ved registrering av reinmerke skal det ses Vid til at registrering av renmerke ska tillses att dette skiller seg fra gyldige reinmerker i detta den skiljer sig från giltigt merke inom den berørte regionen i det annet land. Registreringsmyndigheten berorda regionen i det andra landet. Registrer- i det ene landet skal ingsmyndigheten høre i det ena landet ska hora registreringsmyndigheten i det andre landet registreringsmyndigheten før i det andra landet reinmerket registreres. innan renmårket registreras. Artikkel 30 Artike130 Om Reinbeitenenmden eller Overprøvingsnemnden har fattet et vedtak som kunne namnden gitt har fattat ett beslut, som hade kunnat Om Renbetesnemnden eller Overprovnings- grunnlag for erstatningssøksmål om utgora slikt grund for talan om skadestånd om vedtak hadde vært fattet av nasjonal myndighet, har den som berøres av vedtaket rett den til som å berors av beslutet rått att fora sådant beslut fattats av nationell myndighet, har reise søksmål mot nemndene etter nasjonal motsvarande talan mot namnderna enligt lov. Søksmål som gjelder innskrenkninger nationell i lag. Talan i anledning av fråga som noens rettigheter kan reises i det land der ror rettigheten innskrenkes. I andre spørsmål i kan det land der rettigheten inskrankts. I andra fall inskrankningar i någons rettigheter får filras søksmål reises ved domstol i hjemlandet. får talan veckas vid domstol i hemlandet. Artikkel 31 Artikel 31 Dersom det i et av landene skjer endringer i Om det i något land sker forandringar reindriftens organisering eller i den offentlige renskotseln organisation eller i den offentlig

13 13 forvaltning som innebærer at rettssubjekt forvaltningen som som inneber att råttssubjekt som omtales i denne konvensjon får annet navn namn eller i denna konvention far annat namn eller annen organisasjonsform, skal bestemmelsene annan i organisationsform, ska konventionen konvensjonen få anvendelse på de rettssubjekter som erstatter de tidligere. Vedkommende de tidigare. Vederborande lands regering ska vara tillåmplig på de rettssubjekt som ersåtter lands regjering skal informere det andre landets informera det andra landets regering samt regjering samt Reinbeitenemnden og Overprøvingsnemnden om slike endringer. om sådana Renbetesnemnden och Overprovningsnåmnden endringar. Kapittel 8. Ikrafttredelse og gyldighetstid Artikkel 32 Kapitel 8. Ikrafttredande och giltighetstid Artike132 Når denne konvensjonen trer i kraft Ner skaldenna konvention trader i kraft ska protokollet den 13 december 1971 mellan Sverige protokoll av 13. desember 1971 mellom Norge og Sverige om oppføring og vedlikehold och av Norge om uppfdrande och underhåll av reingjerder langs enkelte deler av riksgrensen renstengsel utmed vissa delar av riksgrensen (Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker (Jemtlands og lan och Nord-Trøndelag och Sor- Jåmtlands len) opphøre å gjelde. Trondelag fylker) upphora att geila. Artikkel 33 Artike133 Denne konvensjon skal ratifiseres og trer i Denna kraft konvention ska ratificeras och tråder i tretti dager etter at partene har meddelt kraft trettio dagar efter parterna har meddelat hverandre gjennom noteveksling at varandra de genom notvåxling att de nationella nasjonale konstitusjonelle prosedyrene konstitutionella for procedurerna for ikrafttrådandet år fullfoljda. De svenska och norska text- ikrafttredelsen er fullført. De norske og svenske tekstene har lik gyldighet. Konvensjonen erna skal åger lika vitsord. Konventionen ska oversettes til nordsamisk, lulesamisk oversåttas og till nordsamiska, lulesamiska och sørsamisk. sydsamiska. Artikkel 34 Artikel 34 Konvensjonen gjelder i tretti år fra dagen Konventionen for gåller i trettio år från dagen for ikrafttredelsen. Om konvensjonen ikke sies ikrafttredandet. opp Om konventionen inte sågs upp senest fem år før utgangen av den perioden, senast fem år fore utgången av den perioden, gjelder den ytterligere ti år og skal senere gåller ansesden ytterligare do år och ska senare anses forlenget for ti år av gangen, om den ikke fdrlångd sies for do år åt gången, om den inte sags opp to år før utgangen av den løpende upp senast två år fore utgangen av den lopande tiårsperioden. tioårsperioden.

Arbeidsgruppas forslag til norsk-svensk reinbeitekonvensjon av juni 2013.

Arbeidsgruppas forslag til norsk-svensk reinbeitekonvensjon av juni 2013. Arbeidsgruppas forslag til norsk-svensk reinbeitekonvensjon av juni 2013. Svensk versjon Den svenska och den norska regeringen, som i ljuset av att samerna är ett urfolk som under utövandet av sin renskötsel

Detaljer

Norges og Sveriges reinbeiteforhandlingsdelegasjoner Konvensjon mellom Norge og Sverige om grenseoverskridende reindrift

Norges og Sveriges reinbeiteforhandlingsdelegasjoner Konvensjon mellom Norge og Sverige om grenseoverskridende reindrift Norges og Sveriges reinbeiteforhandlingsdelegasjoner 24.02.2009 Konvensjon mellom Norge og Sverige om grenseoverskridende reindrift Bakgrunn Reindrift over riksgrensen mellom Norge og Sverige har foregått

Detaljer

Bilaga 2. Vedlegg 2. Stadga. Innledende bestemmelser. Denna stadga innehåller narmare bestemmelser. Sverige. snarest mulig.

Bilaga 2. Vedlegg 2. Stadga. Innledende bestemmelser. Denna stadga innehåller narmare bestemmelser. Sverige. snarest mulig. I Vedlegg 2 Bilaga 2 Vedtekter Stadga for Norsk-svenske reinbeitenemnden og for Svensk-norska renbetesnåmnden och Norsk-svenske overprøvingsnemnden Svensk-norska overprovningsnamnden Innledende bestemmelser

Detaljer

Ny konvensjon mellom Norge og Sverige om grenseoverskridende reindrift Høring

Ny konvensjon mellom Norge og Sverige om grenseoverskridende reindrift Høring 7. juli 2010 Ny konvensjon mellom Norge og Sverige om grenseoverskridende reindrift Høring Innledning Reindriftens flyttinger mellom årstidsbeiter har pågått i århundrer og lenge uten hinder av nasjonalstatgrenser.

Detaljer

SÖ 2005: 22 Nr 22 Avtal med Norge om den nya Svinesundsförbindelsen Svinesund den 7 augusti 2002

SÖ 2005: 22 Nr 22 Avtal med Norge om den nya Svinesundsförbindelsen Svinesund den 7 augusti 2002 Nr 22 Avtal med Norge om den nya Svinesundsförbindelsen Svinesund den 7 augusti 2002 Regeringen beslutade den 19 juni 2002 att ingå avtalet. Avtalet trädde i kraft den 8 juni 2005 efter notväxling. Avtal

Detaljer

Instruks vedrørende Reindriftsstyrets oppnevning og virksomhet

Instruks vedrørende Reindriftsstyrets oppnevning og virksomhet Instruks vedrørende Reindriftsstyrets oppnevning og virksomhet Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 5. januar 2009, jf. 71 i lov om reindrift (reindriftsloven) av 15. juni 2007 nr. 40 og kongelig

Detaljer

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Regler for Advokatforeningens regionale disiplinærutvalgs organisasjon og virksomhet - herunder behandlingsregler for disiplinærsaker og salærsaker.

Detaljer

Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern

Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern Regelverket i Danmark og Sverige 1. Danmark Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern Kapitaldekningsreglene i Danmark innebærer at pengeinstitutter (banker) ved

Detaljer

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget 1 Virkeområde Forbrukerklageutvalget behandler klager: a) om kjøp av ting til forbruker, og om ytelser som selgeren eller andre har påtatt seg overfor kjøperen i

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Toll- og avgiftsdirektoratet Vår ref: 10/63888 I Ark. nr.: 008

Toll- og avgiftsdirektoratet Vår ref: 10/63888 I Ark. nr.: 008 ry TOLL CUSTOMS Toll- og avgiftsdirektoratet Vår ref: 10/63888 I Ark. nr.: 008 Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: 15.10.10 I Deres dato: 07.07.10 Toll- og merverdiavgiftseksjonen

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011)

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) Foreningens navn er Geomatikkbedriftene Som medlemmer av foreningen kan opptas alle norske firmaer som

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

VEDTEKTER. av , endringsforslag av for. Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (Drammen havn)

VEDTEKTER. av , endringsforslag av for. Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (Drammen havn) VEDTEKTER av 29.08.97, endringsforslag av 03.03.08 for Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (Drammen havn) Navn, selskapsform, kontor Selskapets navn er Drammensregionens Interkommunale Havnevesen

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1 SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER FKAAS 15.-16. februar 2016 1 Tre føringer + en til Forvaltningsloven Alkoholloven Alkoholpolitisk plan for kommunen Rutiner FKAAS 15.-16. februar 2016 2 Forvaltningsloven

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren

2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren Valen, 16.03.14 2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren Viser til tlf og ditt brev av 07.03.14, deres ref 2014/669-1 Vi vil for ordens skyld informere om at vi er

Detaljer

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10 BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER R30441-45-10 DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Att: Eva Näsman Köpmangatan 21 831 86 Östersund Projekt:

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Meldal Grunneierlag VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 - Samvirkelova Vedtektsendring Disse nye vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte

Detaljer

INFORMASJON OM NY REINDRIFTSLOV

INFORMASJON OM NY REINDRIFTSLOV 27.6.2007 INFORMASJON OM NY REINDRIFTSLOV Ny reindriftslov trer i kraft 1. juli 2007 Ny reindriftslov ble vedtatt av Stortinget 7. juni 2007. Loven ble sanksjonert av Kongen i statsråd 15. juni 2007. Det

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE DØNNA KOMMUNE Helge Tobiassen Kveldsolgata 77 8618 MOI RANA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE 06.11.2013 TILSYNSRAPPORT DATERT 5.11.2013 - UTTALELSE Viser

Detaljer

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Øvre Sunndal hjortevilt-vald

Øvre Sunndal hjortevilt-vald Øvre Sunndal hjortevilt-vald Vedtekter Utkast 0.3 Version: 0.3 Side: 1 of (5) VEDTEKTER FOR ØVRE SUNNDAL HJORTEVILTLAG 1. Laget Laget er en sammenslutning av grunneiere og andre rettighetshavere med jaktrett

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

Kunngjort 28. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli 2017

Kunngjort 28. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 3. juli 2017 23.06.2017 nr. 985 Forskrift om endring

Detaljer

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29.juni 2007 - Samvirkelova Vedtatt på ordinært årsmøte 20. juni 2015. 1 Grunneierlaget Ytre Hamarøy grunneierlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

Varsel om pålegg og tvangsmulkt

Varsel om pålegg og tvangsmulkt Byggesakskontoret Agnar Harry Nyheim Lysthushaugen 16 Varsel om pålegg og tvangsmulkt 8102 SKJERSTAD Dato:...12.09.2016 Saksbehandler:...Grete Bach Mortensen Telefon direkte:...75 55 53 61 Deres ref.:...

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

Helse- og Omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 Oslo. Oslo, 16. september 2016

Helse- og Omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 Oslo. Oslo, 16. september 2016 Helse- og Omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 Oslo Oslo, 16. september 2016 Høringsuttalelse til forslag om endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell (gjennomføring av endringer i

Detaljer

at samene som folk og urfolk i de tre statene har en egen kultur, et eget samfunnsliv og egne språk som strekker seg over statenes grenser,

at samene som folk og urfolk i de tre statene har en egen kultur, et eget samfunnsliv og egne språk som strekker seg over statenes grenser, NORDISK SAMEKONVENSJON Regjeringene i Finland, Norge og Sverige, som konstaterer at samene som folk og urfolk i de tre statene har en egen kultur, et eget samfunnsliv og egne språk som strekker seg over

Detaljer

Reindrifta i Troms v/fagansvarlig reindrift Øystein Ballari, Fylkesmannen i Troms. Kommunesamling landbruk onsdag 16.

Reindrifta i Troms v/fagansvarlig reindrift Øystein Ballari, Fylkesmannen i Troms. Kommunesamling landbruk onsdag 16. Reindrifta i Troms v/fagansvarlig reindrift Øystein Ballari, Fylkesmannen i Troms Kommunesamling landbruk onsdag 16. september 2016 Organisasjonskart Fylkesmannen i Troms Nasjonale føringer og forventniger

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Besl. O. nr. 69. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 69. Jf. Innst. O. nr. 71 ( ) og Ot.prp. nr. 34 ( )

Besl. O. nr. 69. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 69. Jf. Innst. O. nr. 71 ( ) og Ot.prp. nr. 34 ( ) Besl. O. nr. 69 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 69 Jf. Innst. O. nr. 71 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 34 (2004-2005) År 2005 den 25. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA BAKGRUNN Nedstående vedtekter for Sameiet Margarita foreslås å erstatte dagens vedtekter. Det vil si at det foreslås at nedstående vedtekter i sin helhet erstatter: «Vedtekter Kulturforeningen Margarita»

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt. Forurensningsloven 22. (krav til utførelse av avløpsanlegg) Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette nærmere krav til avløpsledning, herunder om den skal være lukket

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester *) Første del Alminnelige bestemmelser

Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester *) Første del Alminnelige bestemmelser Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester *) Regjeringene i Danmark, Finland, Island og Sverige, som merker seg at den nordiske konvensjon av 15. juni 1992 om trygd bare angår trygdeytelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE Stiftelsen Innsamlingskontrollen Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

VEDTEKTER. Virke Inkasso

VEDTEKTER. Virke Inkasso VEDTEKTER Virke Inkasso 1 NAVN Bransjegruppens navn er Virke Inkasso (VI). 2 ORGANISERING VI inngår i Hovedorganisasjonen Virke og er underlagt Virkes vedtekter og administrasjon, men VI skal ha egne bransjevedtekter

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Ref nr.: Saksnr.: 2016003617 Dato: 30. september 2016 FORSKRIFT OM NÆRMERE REGLER VED SAMMENSLÅING AV NORD-TRØNDELAG

Detaljer

Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda

Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda 1. Generelt Finansklagenemnda behandler klager som gjelder tvister av rettslig karakter som springer ut av kontraktsforhold med finansselskap som nevnt i Finansklagenemndas

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Laggabraxxarna Vi kommer fra Timrå Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Laggarbergs skola

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER. Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten.

VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER. Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten. VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER 1 Klubben Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten. 2 Formål Klubben har som formål å være en interesseforening

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune Vedtatt i Kommunestyret 30. januar 2013 sak 10/13, med endringer i kommunestyre 29. april 2013, sak 25/13 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Arkivsaksnr.: 12/634-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Ordførers innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Utkast Lov om klageorganer for forbrukersaker

Utkast Lov om klageorganer for forbrukersaker Utkast Lov om klageorganer for forbrukersaker Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1. Formål 2. Virkeområde 3. Definisjoner Kapittel 2 Godkjenning av tvisteløsningsorgan 4. Godkjenning 5. Rapportering og

Detaljer

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter Vedtekter Sist endret 5. juni 2013 SAMFO Vedtekter 1 Innhold Vedtekter SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo 1. Navn 4 2. Formål 4 3. Oppgaver 4 4. Medlemmer 5 5. Kontingent 5 6. Opplysnings- og oppgaveplikt

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER BKL/03.01.14 1 Norsk Hestesenter er en frittstående næringsdrivende stiftelse, jf stiftelsesloven av 15.06.2001 4, med følgende organisasjoner som medlemmer:

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 50 Lov om Likestillings-

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

KUTJAURE KRAFTVERK miljö- och naturvännlig kraftproduktion

KUTJAURE KRAFTVERK miljö- och naturvännlig kraftproduktion Invitation till ett samarbete om KUTJAURE KRAFTVERK miljö- och naturvännlig kraftproduktion Exploatering av samelandets naturtillgångar för att utvecla ett framtidsinriktad och rikt samisk närings- och

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08

Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08 Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08 Ifylld blankett skickas till adressen nedan. Journalnr.: 1. Projektnamn (även på engelska): Snø ig is.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Låarte sijte uttalelse angående Hotagen sameby bruk av Hartkjølen. Samarbeidsavtale med Østre Namdal sijte.

Låarte sijte uttalelse angående Hotagen sameby bruk av Hartkjølen. Samarbeidsavtale med Østre Namdal sijte. Låarte sijte. v/jøran Jåma, 7760 Snåsa. TeL 74152567. nlaltiei?. Landbruks - og Matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 Oslo Ny norsk svensk reinbeitekonvensjon, uttalelse fra Låarte sijte. Kommisjonens

Detaljer

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier.

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven). Jfr. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding og 3 aug 1897 nr. 1 om Kirker og Kirkegaarde. Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. 1. Hvor

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH BULANDET GRENDALAG Stiftet i 1989 Vedtekter Vedtatt på årsmøte 13.3.2010 Utarbeidet av 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH 1 1. Navn Grendalagets navn er Bulandet Grendalag. Vedtekter For Bulandet

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 74/1999 av 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND Vedtatt av kommunestyret 04.04.2013, sak9 Kap. I Sakkyndig nemnd Kap II Forberedelse av takseringen Kap III Gjennomføring av takseringen Kap IV Omtaksering og særskilt

Detaljer

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/06-2007. Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 1. Navn Foreningens navn er Heistadmoen Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven)

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) Page 1 of 5 LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) DATO: LOV-1997-06-13-53 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1997 Nr. 14 IKRAFTTREDELSE: 1999-01-01

Detaljer

Internt notat med oppfølging

Internt notat med oppfølging Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon Vedtekter Internt notat med oppfølging Rådet for legemiddelinformasjon er opprettet i henhold til Samarbeidsavtalen mellom Den norske lægeforening (Dnlf) og Legemiddelindustriforeningen

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING Vedtekter for Sossvika Båtforening, vedtatt på stiftelsesmøte i Båtforeningen den 20. november 2007 Skifte av navn til Stokkøy Marina AS, er innsatt i vedtektene 1 juli

Detaljer

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr Jf pbl 32-8 og SAK 10 kapittel 16

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr Jf pbl 32-8 og SAK 10 kapittel 16 Byggesakskontoret Vidar Fagerheim Urtegårdsgata 15 8006 Dato:...14.12.2016 Saksbehandler:...Anita R. Berntsen Telefon direkte:...75 55 53 43 Deres ref.:... Løpenr.:...93326/2016 Saksnr./vår ref.:...2016/2610

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer