Månedsrapport for oktober 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport for oktober 2013"

Transkript

1 Månedsrapport for ober 2013 Markedskommentar Uendret kort rente og lav inflasjon Fallende lange renter Sterkt aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 30. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken (FED) renten uendret på 0,13 prosent. Det var ingen endring i vurdering av økonomien eller utsiktene, men FED utelot en setning om de finansielle forholdene. Markedene tolket dette som at en reduksjon av verdipapirkjøpene kan komme noe tidligere enn tidligere ventet. Fortsatt vil reduksjonen av de kvantitative lettelsene avhenge av utviklingen i økonomien, og da spesielt ledigheten. Veksten er svakere enn forventet. Sentralbanken vil trappe ned kjøpene dersom veksten og ledigheten utvikler seg i henhold til deres anslag års rente i % Norge Europa USA Japan I tember var inflasjonen på 1,2 prosent på årsbasis, mens kjerneinflasjonen var på 1,7 prosent. Det er energiprisene som trekker inflasjonen ned. Case-Shiller indeksen, som viser utviklingen i de amerikanske boligprisene, fortsetter sin positive utvikling. De siste 12 månedene har boligprisene i gjennomsnitt steget 12,8 prosent. Samtidig som prisene stiger, har omsetningen av både nye og brukte boliger stoppet noe opp. Dette kan være et tegn på et svakere boligked fremover. Etter noen uker med stengte offentlige kontorer kom man midlertidig til enighet om budsjett og heving av gjeldstaket. I begynnelsen av 2014 må budsjettet på plass, og gjeldstaket økes. Vi tror fortsatt det vil kunne skape en del støy rundt nyttår. Sentralbanken venter uendret rente til Markedene har lagt seg på samme linje, men er mer usikker på når FED starter reduksjonen av de kvantitative lettelsene. Europa Den 2. ober holdt som ventet den europeiske sentralbanken (ECB) renten uendret på 0,50 prosent. ECB beholdt samme formulering for renteutsiktene: Renten vil bli holdt på dagens nivå eller lavere for en lengre periode. Det kom ingen signaler om rentekutt, og sentralbankens hovedscenario for utviklingen i økonomien var uendret. Inflasjonen er ventet å holde seg lav i en periode, noe som skyl lave energipriser, mat og valutakurs. Økonomien er ventet å stabilisere seg og å hente seg inn igjen i et sakte tempo. Det er fortsatt nedsiderisiko for økonomien. Vi har tidligere skrevet at arbeidsledigheten gradvis har bedret seg i EU-landene de siste månedene, men en revisjon av tallene fra Eurostat endret på dette. Nå er ledigheten blitt revidert opp til 12,2 prosent og signaliserer ikke lenger en

2 nedgang, men i beste fall en utflating. I Tyskland er utviklingen tilnærmet flat, mens ledigheten stiger i Italia og Spania mnd rente i % Norge Europa USA Japan Veksten i pengemengden i euroområdet falt, og har nå en årlig vekstrate på 2,1 prosent. Husholdningenes kredittvekst er fortsatt svak og er nå på 0,8 prosent, mens bedriftene har en negativ kredittvekst på 3,5 prosent. Privat sektors gjeld kuttes kraftig. Både bedrifter og husholdningenes gjeld faller. Prisveksten i ober falt til en årsvekst på 0,7 prosent. Kjerneinflasjonen er nå på 0,8 prosent. Dette er vesentlig lavere enn ventet, og prisveksten er altfor lav. Den lave inflasjonen og svake utviklingen i arbeidsledigheten har medført spekulasjoner om ECB vil kutte renten på møtet i ember. Markedene håper på å få noen signaler om rentesettingen på rentemøtet i ember. Norge Den 24. ober holdt som ventet Norges Bank renten uendret på 1,50 prosent. Det ble ikke vurdert å endre renten på dette møtet. Inflasjonen var lavere enn ventet, men sentralbanken trodde også at den sterke økningen måneden før var midlertidig. Kronen har vært svakere enn ventet. Siden det ikke kom noen nye signaler om rentesettingen står Norges Banks anslag fast på at første renteøkning kommer i 2. eller 3 kvartal Konsumprisindeksen var på 2,8 prosent på årsbasis i tember. Kjerneinflasjonen falt til 1,7 prosent, godt under Norges Banks anslag på 2,3 prosent. De to siste månedene har det vært unormalt store svingninger i inflasjonen som kan skyl nye målemetoder. I ober har kronen styrket seg fra 8,13 til 8,09 mot euro, og styrket seg fra 98,89 til 97,94 i forhold til den handelsvektede indeksen. Sentralbanken annonserte at de ikke ville kjøpe valuta til Statens pensjonsfond utland ember. NAVs tall viser nå en sesongjustert ledighet på 2,7 prosent. Legger vi sammen tallene for de arbeidsledige og de på tiltak utgjør summen personer. Dette tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten, målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB falt til 3,5 fra 3,6 prosent. Selv om noe av ledigheten skyl at flere vil i arbeid, ser trenden ut til å være at arbeidskedet svekker seg mer enn ventet. Kredittveksten økte til 6,2 prosent i tember. Husholdningenes kredittvekst økte til en årlig vekst på 7,3 prosent. Husholdningene har hatt en vekst i overkant av 7 prosent de siste 2,5 årene. Bedriftenes lånevekst er mer volatil fra måned til måned, men har falt noe i det siste, og er nå oppe på 4,0 prosent på årsbasis. Detaljhandelen økte i tember, men veksten siden i sommer har vært laber. Disse tallene er volatile, og det er derfor bedre å se på den litt lengre trenden. Denne viser fortsatt en oppgang, og sesongjustert er årsveksten nå 1,1 prosent. Dette er fortsatt noe svakere enn det sentralbanken har lagt til grunn i sine prognoser. I den nye rentebanen ligger det ikke lenger inne noen sannsynlighet for rentekutt, mens første renteøkning er ventet rundt sommeren Lav inflasjon, svak vekst og stigende arbeidsløshet vil være viktige faktorer å følge fremover. Den svake kronen er en liten motvekt, men det er en økende sannsynlighet for at renteøkningen skyves lengre ut i tid. Rentekedene Internasjonalt og Norge Svakere vekst og ingen signaler om tapering, FEDs reduksjon i kjøp av verdipapirer, har gitt fortsatt fallende renter. Lav inflasjon og stigende

3 arbeidsløshet i eurolandene har medvirkende til fallende renter. Våre pengekedsfond ga en normal avkastning i ober. De lange obligasjonsfondene ga en positiv avkastning grunnet fallende renter. I forhold til sine referanseindekser har avkastningen vært god for de fleste fondene. Kreditt Etter noen måneder med lite bevegelse i kredittpremien selskaper har måttet betale for å låne penger i kedet, var det litt mer fart i ober. Kredittkedet har hatt en positiv utvikling etter at det i tember ble klart at den amerikanske sentralbanken vil fortsette sitt stimulusprogram, og det amerikanske senatet i midten av ober kom fram til en avtale rundt statsbudsjettet, som gjør at de kan heve gjeldstaket og dermed ikke komme i mislighold på forpliktelsene sine. Rentedifferansen mellom Barclays Global Aggregate Corporate Index og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid har gått ned 0,10 prosentpoeng og var ved utgangen av måneden på 1,32 prosent Kredittspread CDX USA Europa Sammenligner vi de ulike kedene ser vi at den største reduksjonen i kredittpremie var i det punddenominerte kedet, mens bevegelsene i de euro- og dollardenominerte kedene var like. Aller best ut kom finanssektoren og da spesielt undersektoren bank. Selskapene i denne sektoren har vært de mest volatile siden finanskrisen og det er også her bevegelsene i rentedifferanse har vært størst det siste året. Mange av disse selskapene har i løpet av finanskrisen blitt nedgradert til BBBsegmentet, som også var det ratingsegmentet som utviklet seg mest positivt i ober. Volum på nyemisjoner er noe lavere, både i antall og i kedsverdi, fra foregående måned. Det er også noe lavere enn samme periode for et år tilbake. Aksjekedene Globalt De globale aksjekedene (MSCI World) steg med 4,0 prosent i ober. Hittil i år er verdensindeksen opp med 23,6 prosent. De fleste aksjekedene steg også i ober. S&P 500 var opp med ytterligere 4,5 prosent, men den kinesiske indeksen falt med 1,5 prosent Europa, USA og Japan Europa STOXX 600 USA S&P 500 Japan Topix Den amerikanske Kongressen klarte ikke å vedta budsjettet for 2014 i tide (budsjettåret starter 1. ober). Den amerikanske staten holdt derfor stengt i første halvdel av måneden. Dette er ikke spesielt tillitsvekkende, men det gjorde ikke særlig inntrykk på aksjekedene. Arbeidskedstallene for tember, som ble forsinket på grunn av nedstengningen, var også på den svake siden. Heller ikke dette førte til en pause i børsoppgangen. Generelt har kedene avfeid dårlige nyheter den siste tiden. Det er slik fordi dårlige nyheter øker sannsynligheten for at den ekspansive pengepolitikken vedvarer. Børsoppgangen har ført til at kedene er blitt dyrere. Shiller P/E (E er i dette tilfellet gjennomsnittlig inntjening siste ti år justert for

4 inflasjon) for det amerikanske kedet ligger på 24. Historisk gjennomsnitt er omtrent 16. Basert på nobelprisvinner Shillers nøkkeltall framstår altså amerikanske aksjer som dyre. Europa er billigere vurdert på dette nøkkeltallet. Og emerging kets, som har utviklet seg relativt svakt den siste tiden, er vesentlig billigere. Norden De nordiske børsene ga en avkastning på 1,3% i ober i norske kroner. I lokal valuta gjorde det norske kedet det best, mens det svenske kedet var svakest. På sektornivå var finans og telekom de to sterkeste sektorene, mens kraft og industri var de svakeste. Det sterke aksjekedet har fortsatt gjennom måneden, og har trosset blandede makrosignaler og nedreviderte estimater. Måneden har også vært preget av resultatrapportering, og denne gjenspeiler sektoravkastningen. Finanssektoren har overrasket med sterkere resultater enn ventet, mens resultatene i industri har skuffet litt samt at selskapene guider svært forsiktig. KLP AksjeNorden sin relativavkastning i måneden var 0,5%. Den relative avkastningen kom fra god aksjeplukking innen finans og industri, mens aksjeplukkingen innen materialer og syklisk konsum bidro negativt. De aksjene som bidro mest positivt til fondets absolutte resultat var DnB, Nokia og Nordea. De aksjene som bidro mest negativt var Ericsson, Volvo og Novo Nordisk. Norge Oktober var en sterk børsmåned internasjonalt. Oslo Børs fondsindeks steg med 6,3%. Dette kan sammenlignes med hovedindeksene i USA, Storbritannia og Tokyo som alle steg med rundt 4% i verdi i ober. Børsene i Italia og Hellas skilte seg ut med oppganger på henholdsvis 11% og 17%. Dette gjenspeiler godt sentimentet i de enkelte aksjene også, nemlig en økt vilje til å ta risiko. Fortsatt ligger Oslo Børs noen prosentpoeng bak verdensindeksen i år. Dette forklares nok best ved å se på de enkelte bransjeindeksenes utvikling i år: Verdens råvareindeks, som inkluderer oljeaksjer, ligger på samme nivå som ved årsskiftet, mens andre bransjeindekser er opp rundt 30%. KLP AksjeNorge steg med 5,9% i ober og ligger 19,2% over nivået ved årsskiftet. I ober mistet vi relativ avkastning i Gjensidige, Schibsted og DNO. Dette er selskaper som vi har undervektet fordi vi mener at verdivurderingen er høy i forhold til risikoen. I tillegg bidro Fred Olsen selskapet Ganger Rolf negativt. De viktigste positive bidragsyterne var overvektene i Kongsberg Automotive og REC Solar, i tillegg til undervektene i Seadrill og Fred Olsen Energy Norge og Norden Norden VINX 30 Norge OSEFX

5 Avkastningsinformasjon pr for KLP-fondene Note Avkastning siste måned Avkastning hittil i år Referanseindeks Rentefond Fond Indeks Diff. Fond Indeks Diff. KLP Pengeked 0.14% 0.13% 0.01% 1.85% 1.31% 0.53% ST1X KLP Aktiv Rente 0.12% 0.13% -0.01% 1.77% 1.31% 0.45% 1 mnd. Nibor -0.15% KLP Rentefond II 0.23% 0.17% 0.07% 2.14% 1.22% 0.92% ST3X KLP Pensjon 0.45% 0.22% 0.23% 2.43% 0.38% 2.04% ST4X KLP Pensjon II 0.76% 0.39% 0.37% 3.06% -1.03% 4.09% ST5X KLP Statsobligasjon I 0.29% 0.29% 0.00% -1.21% -0.97% -0.23% DnB Stat Alle KLP Obligasjon I 0.51% 0.42% 0.10% 1.98% 0.55% 1.43% 50% Stat Alle/ 50% Swap 3 år KLP Obligasjon Global I 1.22% 1.26% -0.04% 0.44% 0.90% -0.46% Barclays Global Agg. Corp. SR KLP Obligasjon Global II 1.21% 1.26% -0.05% 0.40% 0.90% -0.50% Barclays Global Agg. Corp. SR Aksjefond KLP AksjeNorge 5.86% 6.28% -0.41% 19.19% 20.22% -1.03% OSEFX KLP AksjeNorden 1.79% 1.30% 0.49% 27.27% 29.68% -2.41% VINXFNOK KLP AksjeGlobal Indeks I 1,2 2.79% 2.76% 0.04% 30.04% 30.14% -0.10% KLP World KLP AksjeGlobal Indeks II 1,2 4.07% 4.02% 0.05% 24.01% 24.13% -0.12% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks III 1,2 4.06% 4.02% 0.04% 23.95% 24.13% -0.18% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks IV 1,2 4.05% 4.02% 0.03% 23.76% 24.13% -0.37% KLP World valutasikret KLP AksjeFremv. Mark. Indeks 1,2 3.75% 3.77% -0.02% 6.94% 7.37% -0.43% KLP Emerging Markets KLP AksjeFremv. Mark. Indeks II 1,2 3.76% 3.77% -0.01% 6.92% 7.37% -0.44% KLP Emerging Markets KLP AksjeVerden Indeks 1,2 2.89% 2.87% 0.01% 26.71% 27.03% -0.32% KLP All Country World KLP AksjeNorge Indeks 6.09% 6.09% 0.00% 19.87% 19.87% 0.00% OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II 6.08% 6.09% -0.01% 19.74% 19.87% -0.13% OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I 1,2 3.10% 3.07% 0.03% 29.21% 29.17% 0.04% KLP Europe KLP AksjeEuropa Indeks II 1,2 4.48% 4.41% 0.08% 20.65% 20.53% 0.12% KLP Europe valutasikret KLP AksjeUSA Indeks USD 1,2 4.49% 4.47% 0.02% 24.99% 24.96% 0.04% KLP USA KLP AksjeUSA Indeks II 1,2 4.57% 4.55% 0.02% 25.84% 25.89% -0.05% KLP USA valutasikret KLP AksjeAsia Indeks I 1,2 0.43% 0.45% -0.02% 25.14% 25.91% -0.77% KLP Pacific KLP AksjeAsia Indeks II 1,2 1.32% 1.32% 0.00% 29.05% 29.84% -0.79% KLP Pacific valutasikret Kombinasjonsfond KLP Kombinasjon 3.30% 3.39% -0.09% 13.23% 12.81% 0.42% Kombinasjonsindeks KLP Kombinasjon M 3.31% 3.39% -0.08% 13.27% 12.81% 0.46% Kombinasjonsindeks Spesialfond KLP Alfa Global Energi KLP Alfa Global Rente Rentefond MVvektet Eff. rente* 1.36% 0.63% Val.sikret eff. rente** 0.14% 0.14% Mod. durasjon KLP Pengeked KLP Aktiv Rente KLP Rentefond II KLP Pensjon KLP Pensjon II KLP Statsobligasjon I KLP Obligasjon I KLP Obligasjon Global I KLP Obligasjon Global II %. 0.49% Mod. kred. dur % 1.55% 1.42% 1.42% -9.54% 0.13% 1 uke Nibor 1 uke Nibor *) Markedsverdivektet effektiv rente viser dagens løpende avkastning for fondet. De enkelte papirene i fondet vektes på bakgrunn av hvor stor verdi de utgjør av totalen. **) Durasjonsvektet effektiv rente representerer internrenten til fondet, og beregningen hensyntar timingen på fremtidige kontantstrømmer samt løpetiden til hvert enkelt papir. 1) The KLP World Index, the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index are custom indices calculated by MSCI for, and as requested by, KLP. To calculate these indices MSCI starts with the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index and then exclu those securities selected by KLP on a quarterly basis based on KLPs ethical investing screening criteria. MSCI has no role in developing, reviewing or approving KLPs ethical investing criteria or the list of companies excluded from the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index by KLP to create the KLP World Index the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index. 2) Source : MSCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling or creating the MSCI data (the ""MSCI"" Parties) makes any express or implied warranties or representations with rect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages ( including lost profits) even if notified of the possible damages.

6 OPPLYSNINGER OM KLP-FONDENE Fondets navn Kurser pr. Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd Mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon ,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M ,25 0,00/0, KLP Pengeked ,15 0,00/0, KLP Aktiv Rente ,15 0,00/0, KLP Rentefond II ,20 0,00/0, KLP Pensjon ,20 0,00/0, KLP Pensjon II ,20 0,00/0, KLP Statsobligasjon I ,12 0,20/0,20 10 mill KLP Obligasjon I ,25 0,35/0,35 10 mill KLP Obligasjon Global I ,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II ,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge ,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden ,75 0,20/0,20* KLP AksjeGlobal Indeks I ,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II ,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III ,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV ,35 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I ,18 0,80/0,50* 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II ,30 0,80/0,50* KLP AksjeVerden Indeks ,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks ,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II ,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I ,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II ,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks USD ,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I ,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II ,13 0,05/0,05 10 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Energi ,80** 0,20/0,20 5 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Rente ,80** 0,20/0,20 5 mill Totalvolum * Det er gratis å handle inntil 1 mill. kr. Tegnings- og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Uttak Antall uttak Generelt Bemerk Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II, KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II og KLP AksjeVerden Indeks der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at fondet får tilgang på tegningsbeløpet. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak logg inn. Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II, KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II og KLP AksjeVerden Indeks der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 3-4 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP Fondsforvaltning er gjort ihht KLPs etiske minstekrav. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Fondsforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Fondsforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Fondsforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyl forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 Innhold Styrets årsberetning 1 Markedskommentarer 6 Opplysninger om KLPfondene 9 KLP Pengemarked 11 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 17 KLP Pensjon

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar September 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i Horisont-fondene, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 1,34 prosent i september Dette holdt likevel

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mai Makrokommentar Aksjemarkedene forsatte sin opptur i mai. Både Oslo Børs og den amerikanske S&P 500-indeksen er nå på all-time-high. Etter en svak start

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juni 2014 Horisont-fondene I slutten av juni valgte vi å ta ned risikoen noe i Horisont-fondene gjennom å senke aksjeeksponeringen. Fra å benytte

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Budsjetthavariet i USA, som førte til stenging av det amerikanske offentlige systemet, fikk mye oppmerksomhet. Omkring 800 000 statlige

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - November Makrokommentar Den amerikanske økonomien ristet av seg budsjetthavariet og stengningen av det offentlige systemet med å legge på seg over 200.000

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Beslutningen til den amerikanske sentralbanken, Fed, om å begynne nedtrappingen av sine månedlige obligasjonskjøp i januar 2014

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juli 2015 Horisont-fondene De mest sentrale aksjemarkedene hadde en positiv måned i juli, med unntak av i fremvoksende markeder. Oslo Børs steg 1,6

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2015 Horisont-fondene August ble en måned med store svingninger i aksjemarkedene og endte med en bred nedgang. Oslo Børs falt 7 prosent, mens

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mars Makrokommentar I USA klarte Senatet å vedta sitt første budsjettforslag på fire år, med 50 mot 49 stemmer. Budsjettet vil trolig ikke få støtte i det

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mars Makrokommentar De største overskriftene i mars har handlet om den uavklarte situasjonen mellom Russland og Ukraina. Dette har ført til at investorer

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005 Årsrapport 2005 INNHOLD 4 Styrets årsberetnng 8 Markedskommentar 13 Etikk og investeringer 15 Opplysninger om fondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP Pensjon

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2014 Horisont-fondene August måned har en vært en utfordrende måned i finansmarkedene. Fokuset har vært på den amerikanske og europeiske sentralbankens

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Problemene i europeisk økonomi er fortsatt ikke løst. Til tross for dette synes de fleste viktige globale nøkkeltallene å gi positive

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Februar Makrokommentar Valget i Italia ble et eksempel på hvor vanskelig det er å bli gjenvalgt etter å ha lagt frem planer for innstramning. Forventningen

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Den roligste sommermåneden forløp uten de store hendelsene, men aksjemarkedene har krøpet oppover. Før sommeren var usikkerheten rundt

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Januar 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Januar 2013 Horisont-fondene Horisont-fondenes overvekt i aksjer bidro positivt i årets første måned. DI Horisont Aksje som er aksjedelen i porteføljen

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - August

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - August MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - August Makrokommentar Markedene påvirkes fortsatt kortsiktig av den spente geopolitiske situasjonen i Ukraina og Midtøsten. Oslo Børs var tidlig i august

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON Februar 2012 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Februar fortsatte der januar sluttet, og årets to første måneder har vært preget av en bedret stemning i verdens finansmarkeder. PMI indeksen,

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2012 Horisont-fondene Overvekten aksjer i Horisont-fondene bidro til meravkastningen i november. Aksjedelen av porteføljen leverte en avkastning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. juni 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer