ÅRSPLAN FOR FJUK OPPVEKSTSENTER BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR FJUK OPPVEKSTSENTER BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR FJUK OPPVEKSTSENTER BARNEHAGE 2017 Vedtatt i samarbeidsutvalget.

2 Innhold Forord..s 3 Informasjon om...s 4 Organisasjonskart i barnehagen...s 5 Barnehagens samfunnsmandat.s 5 Visjon..s 6 Barnehagens verdigrunnlag.s 7 Fokusområder og arbeidsmål...s 7 Omsorg -oppdragelse s 8 Dagsrytmen s 10 Vår fagplan.s 12 Dokumentasjon..s 18 Litt mer informasjon..s 19 Foreldresamarbeid..s

3 Forord Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet på, samtidig som den skal forme mål og innhold i barnehagen. Årsplanen skal også gi foreldre innsikt i barnehagehverdagen og være et utgangspunkt for foreldremedvirkning. Planen baserer seg på Lov om barnehager, rammeplanen, vår egen fagplan og oppvekstsenterets virksomhetsplan. Årsplanen er gjeldende fra 1.januar 2017 og revideres innen 31.desember Fagplanen som er utarbeidet bygger på rammeplanen og er bygd opp som en progresjonstrapp. Den synliggjør hva barnehagebarna på oppvekstsenteret skal ha fått kunnskap om og erfaring med. Med utgangspunkt i lovverket og styringsdokumentene våre utarbeider vi periodeplaner for en måned av gangen. Månedsplanene synligjør vektleggingen av fagområdene og hvilke temaer vi jobber med. De synligjør aktiviteter tilpasset aldersnivå og sendes ut til foreldrene som en informasjonskilde. Personalet utarbeider ukeplaner basert på månedsplanen til eget arbeid i barnegruppene

4 Informasjon om stod ferdig i november 2016 som det første oppvekstsenteret i Sørum kommune. Oppvekstsenteret fokuserer på barns helhetlige læringsløp og ser muligheter på tvers av alderstrinn. Vi er ulike aldersgrupper i forskjellige trinn i læringsløpet. På oppvekstsenteret er vi en helhet, selv om vi består av ulike enheter. Barnehage, SFO og skole har hver sin egenart i et stort fellesskap. Oppvekstsenteret ligger landlig til, omgitt av skog, jorder og spredt bebyggelse. Barnehagedelen har plass til 108 barn i alderen 1-6 år. Barnehagen er delt i 3 enheter, kongle, furu og gran. På kongle går de aller minste barna, på furu går det barn fra 1,5-3 år og gran går det barn i alderen 4-6 år. Styrer: Hjemmeside: Åpningstider: Søknadsskjema: Måltider: Planleggingsdager: Oppholdstid og priser: Adresse Elisabeth Odden, Kl til kl Vi er oppe hele sommeren, da har vi sammenslåing med Camemberten barnehage. Dette er en privat barnehage. Vi har åpent i romjula. Før påske har vi stengt onsdag før skjærtorsdag. Se kommunens hjemmeside Frokost kl Lunsj kl ettermiddagsmat kl Vi har 5 planleggingsdager i barnehage- året, da er barnehagen stengt. I 2017 har vi planleggingsdager Se kommunens hjemmeside Skåningsrudvegen 30, 1925 Blaker Telefonnr:

5 Organisasjonskart barnehagen Barnehageleder Elisabeth Odden KONGLE FURU GRAN Pedagogisk leder Anne Caroline S. Harefallet Pedagogisk leder Vakant Pedagogisk leder Kristin Kaas Pedagogisk leder Monica Clausen Pedagogisk leder Hege Udnæs Hoel Pedagogisk leder Linda Hansen Fagarbeider Linda Sveen Assistent 50% Jorun Smedsrud Assistent 50% Vakant Fagarbeider Ingunn Nygård Fagarbeider Vakant Fagarbeider Karoline Rønningen Fagarbeider Vivian Tollefsen Fagarbeider Robert Olsen Fagarbeider Tine Johansen Barnehagens samfunnsmandat Barnehagens samfunnsmandat er i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar. Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse og danning, barnehagen representerer et kompletterende miljø til hjemmet

6 Visjon «Sørum- landets beste barnehager.» Vi jobber kontinuerlig med at hvert enkelt barn skal bli den beste utgaven av seg selv. 10 punkts lista og Handlingsplan: 10 punkts lista består av 10 verdiutsagn som har til hensikt å beskrive hvordan barnehagene og skolene i Sørum skal bli landets beste. Verdiene er utarbeidet av representanter fra barnehagene, skolene, politikere og foreldre. 10 punkts lista ble vedtatt av kommunestyret i november I forbindelse med 10 punkts lista er det også utarbeidet en Handlingsplan. I arbeidet med Handlingsplanen ble firmaet Læringslaben/ Conexus engasjert. De har bred og god erfaring med denne type arbeid. Bred involvering og stort engasjement har vært kjennetegn for utarbeidelsen av Handlingsplanen. Handlingsplanen ble vedtatt i kommunestyret i juni Minstestandard og kvalitetskjennetegn: For å nå målet om å bli landets beste barnehager og skoler er det utarbeidet minstestandarder som beskriver ønsket kvalitet. Minstestandardene er bygget opp som en kvalitetstrapp med fire nivåer. Det er utarbeidet minstestandarder innenfor følgende fem områder: Pedagogisk utviklingsarbeid Læringsmiljø Dokumentasjon og vurdering Samarbeid med andre virksomheter og foresatte Rammevilkår Samarbeid mellom hjem- barnehage og skole: Det er utarbeidet retningslinjer for samarbeid mellom hjem og barnehage/skole. Retningslinjene er utarbeidet av Kommunalsjefen for Utdanning, foreldre i barnehage og skole, samt to virksomhetsledere fra barnehage og skole. Retningslinjene skal bidra til at alle barn og unge får realisert sitt potensiale for læring og utvikling. Å få satt samarbeidet i system vil kunne bidra til et bedre samarbeidsklima og forventningsavklaringer til beste for våre barn. Vi skal sikre at barna får en god overgang fra barnehage til skole og bidra til et helhetlig læringsløp. Her følger vi Sørum kommunes prosess i kvalitetssystemet. Vi skal bidra til å utvikle og avholde Foreldreskole for «nye» foreldre i skolen

7 Barnehagens verdigrunnlag Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar. Barnehagen representerer et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellig. Barnehagen har fokus på likestilling mellom kjønnene og respekt for alt liv. På skal alle barn oppleve varme og kjærlighet ved tilstedeværende voksne. I vårt arbeid med barn, foresatte og i kollegiet er verdiene åpenhet, dialog og lojalitet styrende. Åpenhet: åpen informasjon og evne til å stimulere til kritisk debatt. Dialog: Å skape forutsetninger for en likeverdig, skapende og forpliktende dialog både internt og eksternt. Lojalitet: Forpliktende atferd i forhold til brukere, kollegaer, andre ledere og beslutninger. Fokusområder og arbeidsmål Leken: Vårt arbeidsmål er deltakende voksne i lek som observerer, tilrettelegger, inspirerer og videreutvikler lekens magi. Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. I et leke-fellesskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre og i samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Vi har fokus på å legge fysisk og organisatorisk til rette for variert lek. Personalet er tilgjengelige ved å delta i leken, støtte barn i leken, inspirere og videreutvikle leken på barnas premisser. Personalet observerer og gir barn som ikke deltar i lek særskilt oppfølging. Personalet jobber kontinuerlig med å reflektere rundt effekten av deres valg når de tilrettelegger for lek, omsorg, danning og læring. Pedagogisk ledelse: Vårt arbeidsmål er å ha tydelige ledere i alle ledd som stiller krav og gir støtte. Vi arbeider systematisk med veiledninga av hele personalgruppen. Alle ansatte får tydelige tilbakemeldinger på sin kompetanse, samtidig som det gis retning for den enkeltes utviklingspotensial. Hele personalgruppen får brukt egen kompetanse, opplever mestring i hverdagen og tar ansvar for å oppdatere og dele tilegnet kunnskap. Lærende organisasjon: Vårt arbeidsmål er å reflektere over egen praksis og videreutvikle praksisen. En lærende organisasjon kan defineres som en organisasjon der mennesker videreutvikler sine evner og blir flinkere til å lære

8 i fellesskap. Hensikten er å utløse fellesskapets beste kvaliteter slik at organisasjonen vi får en best mulig barnehage, hvor fokuset er å gi barna de beste vilkår for vekst og utvikling. Vi vil gjennomføre barnehagevandring på temaet lek. Barnehagevandring betyr kort fortalt at styrer vandrer i barnegruppene for å observere praksis. Observasjonene brukes som refleksjonsgrunnlag i oppfølgingssamtaler med personalet i barnehagen, med fokus på vekst og utvikling. Omsorg- oppdragelse. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet i barnehagen. Barn blir møtt på en omsorgsfull måte av et ansvarsbevisst personale som er nærværende og engasjert i det enkelte barns trivsel og utvikling. En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Vi jobber for at alle barn skal trives og oppleve at de er en del av en gruppe. Personalet ivaretar samspillet mellom barn-barn og barn- voksen, slik at relasjonene preges av anerkjennelse, omsorg og likeverd. Danning: Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet. Danning og medvirkning kan sees som gjensidige prosesser. Vi jobber målrettet for en god danningsprosess gjennom arbeid med sosial kompetanse og bruker hjertevekst som metode. Hjertevekst: Sosial kompetanse utvikles blant annet gjennom positiv samhandling med andre barn og voksne. De voksne i barnehagen er rollemodeller og skal ha en anerkjennende væremåte. De skal støtte og veilede barna, samt gi dem positive erfaringer og varierte opplevelser som gir barna følelsen av å tilhøre felleskap hvor alle er betydningsfulle og har respekt for hverandre. Vi skal møte barna med tillit, åpenhet og respekt. Vi bruker Hjertevekst som metode i forhold til arbeidet med sosial kompetanse. Hjertevekst er et holdningsskapende arbeid som har til hensikt å skape gode mellom menneskelige relasjoner og å forebygge mobbing. Hjertevekstmetoden består av mange ulike verdier og holdninger

9 Vi bruker Hjertevekstverdiene når vi støtter og veileder barna. Gjennom samhandling og lek med andre utfordres barna hele tiden i forhold til å balansere det å se andres behov og egen selvhevdelse. Når vi deler, eller venter på tur, viser vi omtanke for hverandre, vi er i stand til å se hvordan andre har det. Vi kan dele et smil, en appelsin, en god latter, oppmerksomhet, en hyggelig opplevelse og mye annet. Hjertevekstarbeidet trekkes inn i all pedagogisk virksomhet i barnehagen. De voksne bruker hjertevekstbegrepene når de støtter og veileder barna. Vi har fokus på gode fellesopplevelser, og i ulike samlinger og grupper bruker vi sanger, fortellinger og annet for å sette ord på hva hjertevekstverdiene betyr i praksis. Alt tilpasses alder og modning. Gjennom lek og læring som er en viktig del av barnehagens egenart, skal barna få utfordringer og muligheter til å utvikle kunnskap og oppleve mestring. Dette skal bidra til at barna lærer å samhandle positivt og at de voksne skal gi barna mulighet, støtte og veiledning i forhold til å utvikle omsorg og empati. Arbeid med sosial kompetanse, likestilling og danning henger sammen, og vi har stort fokus på voksenrollen som forbilde. Barns medvirkning: Barn har rett til medvirkning tilpasset alder, modning og forutsetninger. På oppvekstsenteret får barna utrykke seg og bli hørt. Personalet tar utgangspunkt i barns uttrykksmåter både kroppslige og verbale, og gir tid og rom for samtale. Personalet støtter barna slik at de kan undre seg, stille spørsmål og aktivt gi utrykk for sine tanker og meninger. Barna blir møtt med anerkjennelse for sine utrykk, og barnehagen gir rom for barns ulike perspektiver, intensjoner og opplevelser. Barna får oppleve tilknytning, fellesskap og kjenne på at de kan utøve selvbestemmelse. Samtidig skal de kunne leve seg inn i andres situasjon og ta hensyn til andre. Barna får erfare at personalet er tydelige og tar hensyn til hele gruppen

10 Dagsrytmen Hva skjer Når Hvordan / hva gjør den voksne Hvorfor Hvem Barnehagen åpner Frokost Lek og aktiviteter Ute og inne Samlinger Kl Fra kl Fra kl Barna følges inn på enheten Furu. Der blir de møtt av en voksen. Barna velger hva de ønsker å gjøre. Rolige aktiviteter og hverdagslige gjøremål. Barn og voksne spiser frokost sammen. De barna som har spist frokost hjemme, leker der de vil. Frokosten avsluttes Barna velger aktiviteter etter ønske. Ca kl går Gran og Kongle til sine enheter. De voksne er fordelt på aktivitetsrommene, og deltar i barnas lek og aktivitet. Vi rydder hver dag kl og har garderobesamling fram til kl. 11. Vi har utedag/turdag hver mandag i aldersdelte grupper. Vi bruker nærområdet aktivt og har flere tursteder vi benytter. Vi har aldersdelte samlinger tirsdag, onsdag og torsdag. Hver fredag har vi fellessamling i amfiet. Innholdet i disse samlingene tilpasses alder og modning, og bygger på minstestandarden for kommunikasjon, språk og tekst, samt vår egen fagplan. Fredagsdans er en av aktivitetene, den ledes av en voksen og inneholder dans og bevegelse til musikk. Før lunsj er det noen barn som hjelper til med å dekke bord. En rolig og god start på dagen. Fellesskap og hyggelig start på dagen. Viktig at barna spiser frokost, og får gode vaner. Barnas egne ønsker og behov i fokus. Fordelingen av de voksne sikrer at det er voksne der barna er, noe som gir barna trygghet. Pedagogisk tilrettelagte aktiviteter for barn i samme alder. Formell / uformell læring. Fellesskapsfølelse og fellesopplevelse. Barna får delta i dagligdagse gjøremål og bidra til fellesskapet. Dette er en naturlig læringsarena for flere fagområder. Tidlig vakt Tidlig vakt Alle Alle Hovedmåltid Ca. kl Barna spiser sammen med personalet i aldersblandede grupper. Barna har ansvarsoppgaver som bord-dekker og sitter på faste plasser. I måltidsituasjonen vektlegger vi: God tid God dialog barn-barn, barnvoksen Bordskikk Trening i begreper osv. Fellesskapsfølelse og god trening i sosial samhandling. Vi har fokus på Hjertevekstverdiene. Sikrer at barna føler de blir sett og hørt, og at de er en viktig del av gruppa. Alle Påkledning De voksne vurderer sammen med barna hva det er lurt å ha på seg. De voksne motiverer barna til å kle på seg selv, og be om hjelp ved behov. Selvstendighetstrening Begrepstrening Dialog barn voksen, samspill Alle

11 Hva skjer Når Hvordan / hva gjør den voksne Hvorfor Hvem Lek ute Avkledning Ettermiddagsmat Ca. kl Barna velger lek og aktivitet selv. De voksne legger til rette for og deltar i leken, og observerer. Rydding av uteleker kl Barna kler av seg etter utelek og rydder klær på plass. De voksne motiverer. Bleieskift og stell. Barna spiser frukt/matpakke. Vi spiser ute vår og sommer, og inne høst og vinter. De voksne fordeler seg der barna sitter. Til måltidet har vi høytlesning for barna. Lek. De voksne fordeler seg der barna er. Barna skal ha glede av å være ute i all slags vær. Gir mulighet til allsidig aktivitet. Selvstendighetstrening Begrepstrening Dialog barn voksen, samspill God lesekultur, høytlesning og fortelling er nøkkelen til større ordforråd. Frilek, barna velger leken selv. Voksne støtter og veileder. Alle Alle Mellomvakt og seinvakt. Barnehagen stenger Kl Barn og voksne rydder, lukker vinduer, trekker ut kontakter osv, og gjør barnehagen klar for en ny dag. Barnehagedagen er over Seinvakt Vår fagplan I arbeidet med Rammeplanens fagområder og fagplanens beskrivelse av hva vi skal gi barna kunnskap om og erfaring med bruker vi ulike arbeidsmetoder og virkemidler. Når personalet planlegger aktiviteter bruker vi et planleggingsskjema for å beskrive hva vi skal, hvordan vi skal gjennomføre og hva vi ønsker å oppnå med aktiviteten, samt et punkt for evaluering. Vi evaluerer sammen med barna, når det er hensiktsmessig i forhold til den gjennomførte aktiviteten. I arbeidet med de ulike fagområdene er det prosessen som er det viktigste for oss. Vi bruker mye konkreter og jobber som oftest parallelt med flere fagområder

12 Fagplanen Fagområdet Mål: Kap. 3.7 side 48 i Rammeplanen Antall, rom og form Barn på kongle og furu Sansene Lokalisering Orientere seg i rommet Barn på furu Barn på gran Barn på gran Geometriske former Farger Sortere/systematis ere Begynne å se på mengden 1-3. puslespill Farger Geometriske former Matematiske begreper og preposisjoner Tallrekka 1-5 Størrelser Sortere og systematisere Puslespill og spill Hvor mange år er jeg? Geometriske former Matematiske begreper Tallrekka 1-10 Hvor mange er Spill-spillregler Mål Vekt, tung og lett Avstand Tid Mønster Sortere og systematisere Virkemidler og metoder: Antall, rom og form Orientere seg i rommet Sansene: Orientere seg i rommet Geometriske former: Firkant, trekant, sirkel Farger: Rød, gul, grønn og blå Sortere: Stor, liten, farger, rydde Tallrekka: telle til 3, begrepet 3 Puslespill: Innpasningsspill Orientere seg i rommet Bruke konkreter for å sortere og sammenligne, og for og bli kjent med mengdene 1-5. Begrepene:over, under, foran og bak, Tallrekka 1-5 Stille på rekke Rydde Få erfaring med flere farger. Orientere seg i rommet Bruke konkreter for å sortere og sammenligne, og for og bli kjent med mengdene Tallrekka 1-10 Plasseringorientering Begreper: over, under, i dag, i morgen Stille på rekke

13 Fagområdet Mål: Kap 3.2 i Rammeplanen side 41 Kropp, bevegelse og helse Virkemidler og metoder: Kropp, bevegelse og helse Mål: Kap 3.4 side 44 I Rammeplanen Natur, miljø og teknikk Barn på kongle og furu Bli kjent med egen kropp Rytme Klær-påkledning Ute og innelek Kjønn Enkle sanger med bevegelse Bli kjent med egen kropp. Hode Mage Armer Bein Fingre Tær Øve på å vaske hender Bevegelse til musikk Bli kjent med uteområdet i barnehagen Vannlek Utvikle glede og evne til undring Oppleve å bli tatt bilde av Begynnende kjennskap til nettbrett Barn på furu Barn på gran Barn på gran Begynnende kroppslig bevissthet Sansene Rytme Motorikk Klær-påkledning Ute og innelek Kjønn Vite hva kroppsdelene heter, og hvor vi har dem. Jeg er meg Sansene: smak, hørsel, syn, lukte og føle Rytme: bevege seg etter musikk Rim og regler. Hinderløype, inne og ute Utelek: Sykle Klatre Skli Lek med ball: Trille-kaste-sparke Begynne å øve seg på å kle på seg. Øve på å vaske hender før mat og etter dobesøk Begynne å utvikle respekt for naturen. Blomster Undre seg Årstidene Gå på tur Sanseopplevelser Vannlek Oppleve å bli tatt bilde av Videreutvikle kroppslig bevissthet Begynnende kunnskap om kroppen Kosthold Selvstendighet ved påkledning Gymaktiviteter Hinderløype Lek med ball Rytme Gym Hinderløype, ute og inne Turer: sløyfa Gulfen, kirken, Skansen, gamle lavvoplass, være ute oppmuntre til et sunt kosthold Grønnsaker Frukt Vaske hender før mat og etter dobesøk Vær og klær Oppmuntre til å kle på seg selv Videreutvikle respekt for naturen Se ting spirer Trekkfugler Haren Frukt Bær husdyr Se på forbokstaven sin Ha med kamera på Selvstendighet ved påkledning og begynnende kunnskap og erfaring med hva man har på i ulikt vær. Lek med ball Kosthold og matvaner Videreutvikle kunnskap om kroppen Kroppslig bevissthet Rytme Gym Hinderløype, ute og inne Fast tursted og dag Lavvo være ute oppmuntre til et sunt kosthold Vær og klær Videreutvikle respekt for naturen Fra jord til bord: Poteter Korn Bær Frukt Husdyr og dyr Nettvett Lyd / IKT

14 Fagområdet Virkemidler og metoder: Natur, miljø og teknikk Mål: Kap 3.1 side 40 i Rammeplanen Kommunikasj on, språk og tekst. Virkemidler og metoder: Barn på kongle og furu Uteområdet i barnehagen Regn Snø Sol Blomster Insekter/småkr yp Bevisstgjøring av Sanseopplevelse r: føle, se, høre, lukte, smake Bildebøker Rim og regler Sangleker Snakkepakke Den voksne må hele tiden se etter mimikk og det nonverbalevår oppgave er å bekrefte, benevne og gjenta. Barn på furu Barn på gran Barn på gran Se på bilder Ta bilder Begynnende kjennskap til nettbrett Respekt for naturen: Se på det som gror. Undre seg. Hestehov, hvitveis, løvetann Gå tur Årstidene: Oppleve forandringene i naturen Kjenne på at det blir varmt/kaldt Påkledning Bruke kameraet: Se på bilder Ta bilder Sanseopplevelser: Føle, se, høre, lukte, smake Begreper Rim og regler Sangleker Billedbøker med enkel tekst Snakkepakka Bekrefte, benevne og gjenta Dialog og samhandling TRAS tur Begynne å bli kjent med nettbrett Ta bilder Bli kjent med nettbrett Undre seg over ulike fysikkforsøk Uteværing Tur Bruke digitale verktøy til for eksempel å lage pynt til bursdagskroner Undre seg over forandringer i naturen Bær og frukt Trekkfugler Fortellinger/histo rier Rim og regler Sang Preposisjoner som: på, ved, under, over, gjennom, mellom og i. Samtale ut fra fortelling, opplevelser, følelser Videreutvikle begrepsforståelse Rollelek Lek med ord Dialog og samhandling TRAS Bruke bøker Bildebøker Bruke det verbale språket i Skrive navnet sitt Bli kjent med word Bruk av nettbrett Undre seg over ulike fysikk forsøk Respekt for naturen. Bli kjent med ulike miljøverntiltak: -kildesortering -forsøk med kompostering -energisparing -døgnet, lys og mørke. sol og måne Sanseopplevelser Dialog og samhandling Tekstskaping Gjenkalle Presentere for hverandre Bokstaver Begrepsforståelse Fortellinger/histo rier Litteratur Skrive navnet sitt TRAS Rim og regler Bruke det verbale språket i

15 Fagområdet Kommunikasj on, språk og tekst Mål: Kap 3.5 side 45 i Rammeplanen Etikk, religion og filosofi Virkemidler og metoder: Etikk, religion og filosofi Mål: Kap 3.3 side 42 i Rammeplanen Kunst, kultur og kreativitet Barn på kongle og furu Enkle sanger med bevegelse Sanger om dyr Snakkepakka Bruke bilder og pekebøker. Benevne Rim og regler Bli kjent med hverandre Medmenneskelig het Tradisjoner Hjertevekst Være sammen med andre Leke ved siden av andre Se på andre Lytte til andre Deltar i tradisjoner Hjertevekst Få erfaring med at hånda er et skapende redskap Enkle rytmeinstrument er Begynne å få erfaring med ulike materialer, harde og myke Barn på furu Barn på gran Barn på gran Sanger med bevegelser Snakkepakka Rim og regler Hjertevekst Medmenneskelighet Tradisjoner Undring og refleksjon Samhandling Begynnende rollelek Lytte til andre Se på andre Delta i tradisjoner Utkledningsutstyr Enkle rytmeinstrumenter Begynne å få erfaring med ulike verktøy og redskaper, for eksempel malerpensel, Begynne å få erfaring med ulike materialer, harde og myke Tove med ull samhandling med andre snakkepakka Lage memoryspill Litteratur Rim og regler lydbøker Medmenneskelighe t Høytider-jul Kirken Hjertevekst Begynne å få kjennskap til konfliktløsing Tradisjoner: Hvorfor feirer vi jul? Utvikle respekt for andre Vennskap Ensomhet Hjertevekst Oppmuntre til samtaler, om mellommenneskelig e forhold Samtaler om andre religioner og kulturer Erfaring med ulike rytmeinstrumente r Farger-maleblande farger Underholdning til sommerfest Få erfaring med saks og lim. Utkledning Karneval Videreutvikle erfaringene med ulike verktøy og redskaper samhandling med andre Lage historier og skrive dem på pc sammen med en voksen Snakkepakka Litteratur: Fortsettelsesbøke r Lydbøker Medmenneskelighe t Høytider-jul og påske Kirken Hjertevekst Begynne å få kjennskap til konfliktløsing Hvorfor feirer vi jul? Påske Utvikle respekt for andre Hjertevekst Dele-gir julegave til Frelsesarmeens julegryte Oppmuntre til samtaler om mellommenneskelig e forhold. Samtaler om andre religioner og kulturer Instrumenter Dans Sanglekerbarnekultur Regnbuekoret Aktive kunstnere Rolleteater Karneval Underholdning til sommerfest Materialvalg Veve Sy Tove med ull

16 Fagområdet Barn på kongle og furu Barn på furu Barn på gran Barn på gran Tove med ull Vev Metoder og virkemidler: Kunst, kultur og kreativitet Sanger med enkle bevegelser Modelleire Trolldeigformer Fingermaling Begynnende kjennskap til struktur og tekstur Utkledningsutstyr til enkel rollelek: Vesker, sko, sjal Lage lyd lytte Male, lime Rive, klippe Tegne med fargeblyanter, fargestifter Modelleire/trolldei g Hard/myk bomull/stein Rytmeinstrumenter Trommer og rytmeinstrumente r Ta staffeliene ut Fargelære Utkledningstøy Forme bokstavene sine av ulikt materiale Lage utstillinger Trommer og rytmeinstrumente r Lære sangleker Fargelære-hva skjer når vi blander farger? Veve-også på noe annet enn vanlig vev Mål: Kap 3.6 side 47 i Rammeplanen Nærmiljø og samfunn Meg selv Familien Barnehagen Barns medvirkning Lavvoen Uteområdet Barnehagen utenfor gjerdet Kjønn Barns medvirkning Bygda vår, Skansen, kirken, Likestilling Kjønn Barns medvirkning Sørum-Norge Regnbuekoretkulturelleskolesekken Samene-vår urbefolkning FN-dagen Barns medvirkning Kirken Lavvoen Haugtun og Camemberten Virkemidler og metoder: Nærmiljø og samfunn Meg selv, og min familie Mor, far og søsken Kjønn: Gutt, jente. Hvem er hva? Barns medvirkning: Voksne respekterer barns syn Barnehagen utenfor gjerdet: Postkassa, jordet, Haugtun Hjertevekst: Se andre, vente på tur, høre på andre 17.mai og Skansen Blaker-bygda vår Synliggjøre medvirkning. Bli kjent i nærområdet: Camemberten barnehage Haugtun skole Banken Gulfen Familieforhold som mor, far, sønn, datter, barnebarn, oldebarn Markere samenes nasjonaldag-hva er samer? Samisk mat Markere FNdagen Være opptatt av nærmiljøet vårt, følge med på hva som skjer

17 Dokumentasjon Barnehagehverdagen består av mange ulike aktiviteter. Vår barnehage er organisert og inndelt med ulike leke og aktivitetsrom. Vi har aldersdelte grupper og tema baserte samlinger. De voksne planlegger aktivitetene både til samlingene, til de ulike rommene og til uteværing. Vi tar bilder Permen til barna Ukebrevet Periodeplanen Barns eget arbeid Bilder er en fin måte å vise for eksempel fine felles opplevelser på. Vi henger opp bilder på dagen i dag tavla hver dag og viser av og til bilder på appel-tv. Her samler vi ulike arbeider barna har laget. Dette kan være tegninger, bilder, referater fra ulike aktiviteter barna har vært med på. Vi skal gjennom ukebrevet gi en kort oppsummering av uka og et lite innblikk i barnehagehverdagen. Denne synliggjør temaer og arbeidsmetoder. Planen er noe generell. Personalet planlegger og forbereder sine aktiviteter mer detaljert ut fra denne planen. Alle dokumenterer fra sine grupper. Vi jobber i prosesser og barns utrykk vil kunne sees i form v tegninger, prosesser og produkter som er utstilt på enhetene

18 Tradisjoner Karneval Barnehagedagen Påskefrokost Nasjonaldagen Sommerfest Bli-kjent kveld Grønnsaksfest Lucia Juleverksted Julefrokost Julegudstjeneste Nissefest Vi har karneval for barn og personalet i februar. Det vil komme egen invitasjon. I mars markerer vi barnehagedagen i samarbeid med FAU. Fredag før palmesøndag har vi påskefrokost i barnehagen, egen informasjon kommer. Barnehagen har egen fane. Barna går i 17.mai tog sammen med sine foreldre, FAU har ansvar for barnehagens fane. Sommerfesten avholdes i juni, med underholdning. Avholdes av FAU og personalet i starten på nytt barnehageår. Sosialt samvær. Egen invitasjon kommer. Vi markerer høsten med grønnsaksfest etter innhøsting av egendyrkede grønnsaker. Vi markerer Lucia med lucia-sang og lussekatter og pepperkaker Avholdes av FAU, det vil komme egen invitasjon. Arrangeres en av de siste dagene før jul Vi deltar på julegudstjeneste for barnehagene i Blaker kirke En hyggelig førjulsaktivitet for barna og personalet i Blaker barnehage. Litt mer informasjon Sykdom: Sykdom En hovedregel er at hvis barna er syke skal de være hjemme. Det betyr at hvis de har feber eller har nedsatt allmenntilstand, skal de være hjemme. Ved oppkast eller diare, skal barnet være hjemme til det har vært symptomfri 48 timer. Dette av hensyn til barnet selv, men også pga. smittefaren. Klær og sko

19 Klær og utstyr: Alt av klær og annet utstyr barnet har med til barnehagen, må merkes med barnets navn. Barna må ha et ekstra skift på plassen sin. Foresatte har ansvar for å holde orden i barnas hylle. Hente/levere: Hente / levere Den daglige kontakten barnehagen har med foreldre skjer ved levering og henting av barnet. Foreldre følger barna inn på enheten, og vi skal si «hei» til hverandre. Når barnet reiser hjem sier vi ha det til hverandre. Tilvenning: Tilvenning Hensikten med tilvenningsperioden er å gjøre overgangen så smidig som mulig. Barnehagen sender brev til de nye barna, med navnet på hvilken gruppe barnet skal begynne på, og hvem fra personalet som skal ta imot barnet. Vi følger Sørum kommunes prosess i kvalitetssystemet. Foreldrene er med i barnehagen hele den første dagen. De to neste er barnet litt mer alene, og foreldrene er tilgjengelig på telefon. Foreldre tilbys en samtale en av de første dagene, da utveksler vi nødvendig informasjon. Etter tilvenningsperioden avholder vi en brukerundersøkelse for nye barn. Foreldresamarbeid Når det gjelder foreldresamarbeid er det to begreper i loven, forståelse og samarbeid som dekker forskjellige sider ved kontakten mellom barnehagen og foreldrene. Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. Vårt mål er hele tiden å ha fokus på kvaliteten i tilbudet vårt og å styrke foreldremedvirkningen. I samarbeidet mellom barnehage og hjem følger vi kommunens styringsdokument «Samarbeid om barn og unges faglige og sosiale utvikling i Sørum kommune». Vi gjennomfører 3 foreldremøter i året. Et møte for nye foreldre, et for alle i oktober og et møte etter den årlige brukerundersøkelsen. Det avholdes en foreldresamtale årlig og flere ved behov. Daglig dialog i levering- og

20 hentesituasjonen sørger for gjensidig informasjon. Og mulighet til å gi innspill som kan påvirke barnehagehverdagen. Et godt foreldresamarbeid er avhengig av at både foreldre og barnehagen er aktive og har gjensidig respekt, åpenhet og ansvar. På oppvekstsenteret har vi et felles Su (samarbeidsutvalg) hvor det sitter representanter fra foresatte i barnehagen og skolen, ansatte fra oppvekstsenteret, elever fra skolen og en politisk representant. Barnehagen har et eget Fau (foreldrearbeidsutvalg) med egne vedtekter. Fau og Su skal fremme felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foresatt gruppen skaper et godt barnehagemiljø. Vi gjennomfører årlig brukerundersøkelse. Denne gjennomføres i februar. Etter brukerundersøkelsen avholder vi et foreldremøte hvor vi sammen ser på resultatene, og hvor vi sammen finner tiltak som har til hensikt å styrke foreldresamarbeidet og heve kvaliteten på tilbudet vi yter. Det utarbeides en handlingsplan etter foreldremøtet, som beskriver mål, tiltak og ansvar. Dette foreldremøte er en viktig arena for foreldremedvirkning og samarbeid. Vi bruker foreldremøtet til å vurdere og til å gi hverandre viktige innspill i forhold til å se andre og nye muligheter, og til å ha fokus på det som allerede er veldig bra!

Årsplan 2015 Blaker barnehage. Vedtatt av Samarbeidsutvalget i Blaker barnehage.

Årsplan 2015 Blaker barnehage. Vedtatt av Samarbeidsutvalget i Blaker barnehage. Årsplan 2015 Blaker barnehage Vedtatt av Samarbeidsutvalget i Blaker barnehage. FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Blaker barnehage, samtidig som den skal formidle mål og innhold i

Detaljer

Årsplan 2011/2012 Blaker barnehage. Vedtatt av Samarbeidsutvalget i Blaker barnehage.

Årsplan 2011/2012 Blaker barnehage. Vedtatt av Samarbeidsutvalget i Blaker barnehage. Årsplan 2011/2012 Blaker barnehage Vedtatt av Samarbeidsutvalget i Blaker barnehage. FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Blaker barnehage, samtidig som den skal formidle mål og innhold

Detaljer

Årsplan 2014 Blaker barnehage. Vedtatt av Samarbeidsutvalget i Blaker barnehage.

Årsplan 2014 Blaker barnehage. Vedtatt av Samarbeidsutvalget i Blaker barnehage. Årsplan 2014 Blaker barnehage Vedtatt av Samarbeidsutvalget i Blaker barnehage. FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Blaker barnehage, samtidig som den skal formidle mål og innhold i

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

TEMA: " JEG KAN! " Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv!

TEMA:  JEG KAN!  Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! TEMA: " JEG KAN! " Base august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! Velkommen til! Vi har gledet oss til oppstarten, få treffe og bli kjent med dere som foreldre, og barna deres.

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2012 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Januar, februar og mars 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

" JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai.

 JEG KAN!  PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. " JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. MÅL: Hvert barn skal oppleve mestringsfølelse gjennom barnehagens syv fagområder. Ta barna på alvor og se viktigheten av barns medvirkning

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter!

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi

Detaljer

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst.

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Sette ord på begreper, øke begrepsforståelse Bruke sanger, rim, regler og tallremsen Bevegelsessanger Leke med språket Lese bøker og bruk av bilder Samlingsstund

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage. Våren 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage. Våren 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Innset barnehage Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Barnegruppa på Løvetann består av 14 barn i alderen 2-4 år. Tre av barna er

Barnegruppa på Løvetann består av 14 barn i alderen 2-4 år. Tre av barna er Løvetann 2017-2018 Kari Helene Reilstad, pedagogisk leder- hundre prosent stilling Ingvild Halvorsen- hundre prosent assistent Renate Midbrød, hundre prosent assistent Informasjon om barnegruppa Barnegruppa

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer