MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Gruppemøter kl: 08.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.03.2010 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Gruppemøter kl: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side KJØP FRA HAUGERUDSAMEIE - CA /10 07/757 DA. SKOGAREAL C /10 08/476 AVLØPSRENSING - GLESNEMOEN ELLER UTVIDELSE PÅ NORESUND M /10 09/152 TURSTI OG LØYPEPLAN NOREFJELL L /10 09/663 KLAGE PÅ VEDTAK/ SØKNAD GNR. 211 BRN.6 GNR 211/ /10 09/694 REGULERINGSPLAN FOR SKINNESMOEN - ENDRING AV DISPENSASJONSVEDTAK L /10 08/695 VEDTEKTER FOR INFRASTRUKTURFOND NOREFJELL L80 & /10 09/901 SOMMERGØY C /10 10/49 KULTURMIDLER TIL FORDELING /10 10/248 BRUK AV REHABILITERINGSSENTER / MULIGHETER FOR STYRKETRENING. G /10 10/264 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER - VURDERING /10 10/265 BYGGING AV KOMMUNALE BOLIGER /10 10/28 Unntatt offentlig ofl 13Ofl 13 BRUK AV KOMMUNAL GRUNN 611 & /10 10/134 Unntatt offentlig ofl 13Ofl 13 STARTLÅN /10 10/160 Unntatt offentlig ofl 24Ofl 24 KLAGE PÅ SKJENKESTED U63 38 Noresund, Olav Skinnes Ordfører 1

2 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: C51 Arkivsaknr.:07/757 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 KJØP FRA HAUGERUDSAMEIE - CA. 20 DA. SKOGAREAL Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Anders og Tove Kjær har donert Enderud Skole, gnr. 217, bnr. 15, i Krødsherad kommune med samtlige bygninger, innbo og kunstverk, til Krødsherad kommune til bruk som kultursenter/kunstnerbolig. I følge samme testamente skal Krødsherad kommune og Kjær erverve ca. 20 da. av Haugerudsameiets areal for bruk til samme formål. Kjærs ideelle halvpart vil, i ettertid, tilfalle Krødsherad kommune i likhet med de øvrige testamentariske gaver. Saken er tidligere drøtet med formannskapets medlemmer. På grunnlag av disse drøftinger ble det søkt Buskerud fylkeskommune om et tilskudd til tiltaket. Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune bevilget den kr ,- i tilskudd. Det er forhandlet med eierne av Haugerudsameiet, og kommet til enighetom en pris for arealet på totalt kr ,-. Krødsherad kommune og Kjær skal hver betale kr ,- for sin idelle halvpart av eiendommen. Differansen mellom kjøpesum pluss omkostninger og det fylkeskommunale tilskuddet, må således finansieres. Inklusive dokumentavgifter og tinglysningsgebyr dreier det seg i alt om ca. kr ,- for Krødshearad kommune. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer slik innstilling overfor kommunestyret. Krødsherad kommune kjøper sammen med Kjær ca. 20 da. fra Haugerudsameiet. Kommunen og Kjær blir eiere av hver sin ideelle halvpart. Det bevilges kr ,- til delfinansiering for kjøp av gnr 217 bnr 43 og 61 med formål kultursenter. Bevilgningen dekkes med midler fra Disposisjonsfondet. Til saksliste 2

3 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: M41 Arkivsaknr.:08/476 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 FORMANNSKAPET /09 FORMANNSKAPET / FORMANNSKAPET /10 AVLØPSRENSING - GLESNEMOEN ELLER UTVIDELSE PÅ NORESUND Vedlegg: Fylkesmannens svarbrev vedr. utsatt frist for skjerpede rensekrav ved Noresund renseanlegg. Prosjektplan Glesnemoen Rensepark. Saksopplysninger: Det vises til tidligere behandlinger av alternativer for utvidet avløpsrensing. Siste behandling i kommunestyrets møte I dette møtet ble det fattet slikt vedtak: Krødsherad kommune anmoder NVA om å utarbeide en funksjonsbeskrivelse av Glesnemoen rensepart og gå til prekvalifisering av noen entreprenører som blir bedt om å lage anbud til NVA. På dette grunnlag fattes det vedtak om framtidig avløpsrensing for kommunen. Forsøk på prekvalifisering av entreprenører er gjennomført. Det som imidlertid viste seg i denne sammenheng var at det var svært vanskelig å få entreprenørene til å delta forpliktende i slik prekvalifisering. Dette grunnet svært mange usikkerhetsfaktorer, og liten garanti for at prosjektet ble realisert da kommunen ikke ønsket å ta stilling til dette før etter gjennomført prekvalifiseringsrunde. Som det også gikk fram av ovennevnte kommunestyresak gjaldt ny utslippstillatelse for Noresund renseanlegg fram til Etter forsøk på gjennomføring av prekvalifiseringsrunde har saken vært drøftet politisk. I I denne sammenheng er administrasjonen anmodet om å fremme forslag til prosjektplan for reell anbudsinnhenting for Glesnemoen Rensepark. Administrasjonen har også i denne forbindelse søkt Fylkesmannen i Buskerud om utsatt frist for skjerpede rensekrav ved Noresund renseanlegg. Fylkesmannens svarbrev foreligger, nå, datert (Se vedlegg) Konklusjonen i brevet er som følger: Fylkesmannen mener det er akseptabelt at de skjerpede rensekravene ved Noresund avløpsanlegg blir utsatt til 1. januar 2011 i påvente av avklaring om fremtidig Til saksliste 3

4 håndtering av avløpsvann i Krødsherad. Vi forutsetter da at avløpsanlegget er i stand til å overholde kravene til 90% rensing av fosfor og maksimalt 5% tap fra avløpsnettet i Administrasjonen har vurdert fylkesmannens konklusjon opp mot renseresultatene for siste halvdel av 2009, og finner at det er mulig å tilfredsstille kravene fra Fylkesmannen uten vesentlige ekstrakostnader fram til januar Ved evt. framtidig utbygging av Glesnemoen Rensepark, må det imidlertid gjennomføres en del tiltak ved Noresund renseanlegg i anleggsperioden for renseparken. Dette vil vi måtte komme tilbake til ved i forbindelse med utbyggingsprosjektet. Daglig leder av NVA, Arve Pedersen, har i samråd med dagens VA-ansvarlig i Krødsherad kommune, Erik Nøkleby, samt teknisk sjef og rådmann, satt opp forslag til prosjektplan for Glesnemoen rensepark. Foreslåtte prosjektplan har en framdrift som tilsier at Krødsherad kommunen i løpet av 2010 kan fatte endelig vedtak om alternativ utvidelse av rensekapasitet enten ved Noresund renseanlegg eller ved bygging av Glesnemoen Rensepark. (Se eget vedlegg). For å kunne gjennomføre prosjektplanen er administrasjonen /NVA avhengig av å kjøpe faglig bistand. Kostnaden for slik bistand antas å bli av en slik størrelse at det blir behov for å øke lånegarantirammen fra Krødsherad kommune til NVA. Dette er mulig å gjennomføre innenfor den ramme Krødsherad kommune pr. dato har godkjenning på fra Fylkesmannen. Som det går fram av prosjektplanen har denne tre viktige milepæler. 1) Definering av prosjektets omfang og finansieringsansvar framlegges til politisk behandling i kommunestyret ) Prosjekteringskostnad og finansiering av denne framlegges for kommunestyret etter at tilbud om anbudsprosjektering er innhentet. 3) Anbudsinnbydelse og klargjøring av endelige kostnader forutsettes å foreligge innen Uke 42. Endelig sak bør da kunne framlegges for kommunestyre i møte Rådmannens kommentar: Det vises til ovenstående redegjørelse. Det synes klart at ovenstående framgangsmåte er eneste mulige vei å gå for å framskaffe et reelt kostnadsoverslag slik at kommunestyret kan ta et endelig valg vedr. framtidig avløpsrensing. Ovenstående prosess er kostnadskrevende, og vil medføre nødvendig heving av kommunal garantiramme overfor NVA, hvis prosjektet skal gjennomføres i regi av NVA. I denne sammenheng kan konsekvensen bli at NVA må høyne sine årsavgifter for å finansiere nedbetaling av lån til prosjekteringsarbeid. Utbygging av Glesnemoen Rensepark vil også medføre at hele kommunen blir ett rensedistrikt, noe som medfører framtidig samordning av avgiftsnivåene. Rådmannen oppfatter politikerne dit hen at det er svært ønskelig å framskaffe konkrete Til saksliste 4

5 kostnader for framtidig utbygging av Glesnemoen Rensepark. På dette grunnlag vil rådmannen anbefale at vedlagte prosjektplan tiltres, slik at Krødsherad kommune kan ta endelig stilling til valg av alternativ i god tid før forlenget utslippstillatelse utgår Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. Vedlagte forslag til prosjektplan tiltres. Definering av prosjektets omfang og finansieringsansvar framlegges til politisk behandling i kommunestyret Prosjekteringskostnad og finansiering av denne framlegges for kommunestyret etter at tilbud om anbudsprosjektering er innhentet. Etter anbudsinnhenting og endelig kostnadsberegning, legges saken fram for kommunestyret i nytt møte før evt. kontraktstildeling. I dette møte vedtas evt. endelig finansiering av anlegget. Samtidig framlegges en oppdatert kostnadsberegning for utvidelse av Noresund renseanlegg. Til saksliste 5

6 Til saksliste 6

7 Til saksliste 7

8 PROSJEKTPLAN GLESNEMOEN RENSEPARK 26. februar 2010 Aktivitet Beskrivelse Ansvar Frist uke Prosjektorganisasjon Etablere prosjektorganisasjon. Fordele 14 ansvar mellom KK og NVA Definere prosjekt Beskrive hva som skal prosjekteres. 14 Transportsystem, renseanlegg, tilkopling eksisterende anlegg, framtidige tilkoplinger på transportstrekket. Fastsette dimensjoneringsgrunnlag for transportkapasitet. Finansiering Finansiering prosjektering. 14 Anbudsbeskrivelse Beskrive anbud for prosjektering. Komplett 16 prosjektering eller delt prosjekt i fag. Anbud prosjektering Legges ut på DOFFIN samtidig som 16 ønskede konsulenter kontaktes. Anbudsfrist 2 mnd. Kontrakt Kontraktsforhandlinger og 26 prosjekterende kontraktstildeling Dykkerundersøkelser Undersøkelser av grunnforhold og 28 innmåling av framtidig trase. Vurdere graving i lavvannperioden som alternativ til rein sjøledning. Grunnundersøkelser Beskrivelser av grunnforhold i 28 ledningstrase. Grunnundersøkelser ved renseanlegg som grunnlag for dimensjonering. Prosjektering Prosjektering. Oppfølging av prosjekterende 32 og kvalitetssikring. Anbud utføring Legges ut på DOFFIN. Ønskede utførende 34 kontaktes. Anbudsfrist 2 mnd. Kostnad utvidelse 42 Noresund RA Kontrakt utførende Kontraktsforhandlinger og 45 kontraktstildeling Finansiering Finansiering utføring 45 Avtaler/godkjenninger Inngå avtale med grunneiere. Godkjenning 52 av NVE Utslippstillatelse Utarbeide og søke om utslippstillatelse m.m. 52 Utføring Anlegget startes opp 2011 og gjennomføres innen utgangen av Arve Pedersen Til saksliste 8

9 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Jan Rundtom Arkivnr.: L10 Arkivsaknr.:09/152 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /09 FORMANNSKAPET /09 FORMANNSKAPET /10 TURSTI OG LØYPEPLAN NOREFJELL Saken ikke ferdigstilt ved utsendelse av møtepapirer, men vil bli ettersendt på epost, og bare på epost, mandag 15. mars. Til saksliste 9

10 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Jan Rundtom Arkivnr.: GNR 211/6 Arkivsaknr.:09/663 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /09 FORMANNSKAPET /10 KLAGE PÅ VEDTAK/ SØKNAD GNR. 211 BRN.6 Vedlegg: Kart M=1:1000, datert Saksopplysninger: Søker Thorbjørn Hagen er eier av Hagan, gnr. 211, bnr. 6 i Krødsherad kommune. Hagan ligger på vestsiden av Krøderfjorden rett nord for Snersrud. Eiendommen strekker seg fra fjorden og opp mot Norefjell. Eiendommen består i følge landbruksregisteret av ca. 31 dekar innmark og 226 dekar skog. Thorbjørn Hagen søker om å få dele fra ei hyttetomt nordvest for tunet på gården, vest for fylkesvei 192, på Tobakkshaugen. Adkomst fra fylkesveien via en privat vei som går opp til eiendom gnr. 211, bnr. 18. Hagen begrunner sin dispensasjonssøknad som følger: Jeg mener den omsøkte fradeling ikke vil komme i konflikt med overordnede landbruks, natur og friluftsverdier i dette området. Det er for øvrig hensyntatt avsetting av nødvendig adkomst vestover til skogområdet mot Norefjell. Den omsøkte hyttetomta ligger rett vest for et tidligere grustak. En enkel hyttebebyggelse her vil jeg definitivt anse som et positivt innslag i omgivelsene. Jeg vil også bemerke at kjøper er en nær slektning av meg. Våre forfedre har i dette området hatt sin bopel og sitt utkomme fra meget lang tid tilbake. Planstatus: Den omsøkte parsellen ligger i et LNF-område i kommuneplanens arealdel. Søknad om deling av grunneiendom gnr. 211, bnr. 6 ble administrativt behandlet desember Melding om vedtak ble sendt Søknad om fradeling av hyttetomt ble administrativt avslått. Søker har nå sendt inn en kombinert klage/dispensasjonssøknad. Saken behandles videre som en søknad om dispensasjon. Saksbehandling: Til saksliste 10

11 Det vises til saksbehandling i sak FOR 332/09: Søknad om deling er behandlet etter plan- og bygningsloven og gjeldende kommuneplan. Krødsherad kommune er positive til at grunneiere utvikler sine eiendommer. Dette må imidlertid skje innenfor rammene av eksisterende og eventuelle nye planer. Tomta ligger i et landbruksområde hvor det er blanding av boligeiendommer og landbrukseiendommer. I området er det også noen hytteeiendommer. Det vises til Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985: 63. Deling av eiendom: Eiendom må ikke deles eller enheter opprettes for bortfeste som nevnt i 93 bokstav h, på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Heller ikke må eiendom deles eller enhet som nevnt bortfestes slik at det dannes tomter som etter kommunens skjønn er mindre vel skikket til bebyggelse på grunn av sin størrelse eller form. Det vises til gjeldende kommuneplan: Kapittel 4. i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel omhandler LNF-områder. Det er ikke tillatt å bygge fritidsboliger i LNF-områder. Vurdering etter plan- og bygningsloven. Etter plan- og bygningsloven plikter søker å sende nabovarsel før søknad om fradeling blir sendt til behandling i kommunen. Dette er bekreftet i søknaden. Vurdering etter kommuneplanen. Den omsøkte tomta ligger i et LNF-område i gjeldende kommuneplan. Det vil si at det ikke kan tillates fradeling av hyttetomter i det omsøkte området. Opprettelse av hyttetomt er i strid med gjeldende kommuneplan. Det vises videre til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008: Søknad om dispensasjon Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i 1-8. I kraft 1 juli 2009, se Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere Til saksliste 11

12 fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker. I kraft 1 juli 2009, se Endret ved lov 8 mai 2009 nr. 27. I følge 11-6, rettsvirkning av kommuneplanens arealdel, fastsetter kommuneplanens arealdel framtidig arealbruk for området. Det står blant annet at tiltak ikke må være i strid med planens arealformål og generelle bestemmelser. Vurdering i forhold til 19-1 og 19-2: Det er ikke kommet frem opplysninger som er tungtveiende nok til å kunne tillate fradeling av hyttetomt i det omsøkte området. I utgangspunktet er det ikke grunn nok at fradeling ikke kommer i konflikt med jordbruks- eller skogbruksdrift. Hvis formannskapet ønsker å gi dispensasjon etter pbl og 19-2 må søknad om dispensasjon sendes på høring til regionale og statlige myndigheter, jfr. 19-1, før det gjøres vedtak. I tillegg må søknaden behandles etter jordloven før fradelingen etter planog bygningsloven kan gjennomføres. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at planutvalget fatter følgende vedtak: Planutvalget viser til Plan- og bygningsloven av 27. juni og 19-2, og gir ikke dispensasjon til fradeling av hyttetomt fra gnr. 211, bnr. 6 i Krødsherad kommune. Avslaget begrunnes med at arealbruken er i strid med gjeldende kommuneplans bestemmelser i kap. 4 som sier det i LNF-området ikke skal tillates å bygge fritidsboliger. Kommunen kan ikke se at begrunnelsen for søknaden er av en slik karakter at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Til saksliste 12

13 Til saksliste 13

14 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Inger Merete Bjerkerud Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:09/694 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 FORMANNSKAPET /10 REGULERINGSPLAN FOR SKINNESMOEN - ENDRING AV DISPENSASJONSVEDTAK Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Administrasjonen er, gjennom formannskapets vedtak i sak 12/10, anmodet om å vurdere henvendelsene fra Fylkeskommunen og Fylkesmannen og legge fram saken om dispensasjon fra kravet om bebyggelsesplan for Skinnesmoen for ny behandling i møtet Historikk (behandling fram til vedtak i sak 12/10): Reguleringsplan for Skinnesmoen ble vedtatt i kommunestyret , sak 0003/00. Alle høringsinstanser hadde denne flateplanen til uttalelse i forkant av vedtaket. Formannskapet vedtok i møte å dispensere fra kravet om bebyggelsesplan på gitte vilkår. Vedtaket var i tråd med rådmannens innstilling. Søknaden ble ikke sendt høringsinstansene før behandlingen i formannskapet Administrasjonen gjorde en saksbehandlingsfeil da behandlingen ikke ble foretatt i hht pbl Krødsherad kommune mottok brev fra Buskerud Fylkeskommune, datert , der de skriver at de er gjort kjent med formannskapets vedtak om dispensasjon fra reguleringsplanen for Skinnesmoen og at de vurderer det slik at det ikke kan gis dispensasjon fra detaljplankravet.. Fylkesmannen i Buskerud har sendt brev, datert , der de påpeker at i dispensasjonssøknader der planlagte tiltak vil få virkninger for rekreasjonsområder, strandsone med biologisk mangfold og landskapsmessige forhold, skal fylkeskommunen og statlige fagmyndigheter ha søknaden til uttalelse før kommunen gir dispensasjon. Formannskapet vedtok i sak 12/10 i møtet å stille vedtaket i sak 86/09 fra i bero fram til ny behandling Kommunen har, , mottatt søknad om rammetillatelse. Behandlingen av denne er stilt i bero i påvente av ny behandling av saken. Til saksliste 14

15 Administrasjonens saksbehandling etter vedtak i formannskapet : Administrasjonen informerte søker, i brev datert , om formannskapets vedtak fra og inviterte til et møte vedr saken. Møtet ble avholdt Konklusjonen fra møtet var at søker vil vurdere å fremme en begrunnet dispensasjonssøknad. Til grunn for en evt dispensasjonssøknad henvises det til 19-1 i PBL : Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i 1-8. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Administrasjonen hadde møte med Fylkesmannen , og administrasjonen oppfattet fylkesmannen dit hen at fylkesmannen ikke vil gå inn for å dispensere fra kravet om bebyggelsesplan for Skinnesmoen. Fylkesmannen viste bl.a til 2.1 i vedtatt reguleringsplan, der det står: - Kommunen kan fravike kravet til bebyggelsesplan i enklere byggesaker. Den omsøkte utbyggingen er meget omfattende og kan ikke defineres som enklere byggesak. Dette ble formidlet til søker etter møtet, og kommunen har i E-post datert mottatt bekreftelse fra søker på at de ikke vil fremme en dispenasjonssøknad. Konklusjon: Administrasjonen gjorde en saksbehandlingsfeil da behandling av sak 86/09 ikke er foretatt ihht 19-1 i PBL. Som konsekvens av dette bør vedtak i sak 86/09 oppheves. På bakgrunn av dialog mellom administrasjon og søker har ikke søker fremmet ny, begrunnet søknad om dispensasjon. Det foreligger altså ingen dispensasjonssøknad. Konklusjonen er at søker utarbeider bebyggelsesplan i tråd med krav i vedtatt reguleringsplan. Rådmannen anbefaler det faste utvalg for plansaker å fåtte slikt vedtak: Vedtak i sak 86/09 fra møtet oppheves. Bebyggelsesplan for område BT1 utarbeides i tråd med bestemmelser i Reguleringsplan for Skinnesmoen vedtatt Til saksliste 15

16 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: L80 &00 Arkivsaknr.:08/695 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 KOMMUNESTYRET /08 FORMANNSKAPET /09 KOMMUNESTYRET /09 FORMANNSKAPET /10 VEDTEKTER FOR INFRASTRUKTURFOND NOREFJELL Vedlegg: Gjeldende vedtekter for IF Norefjell. Forslag til nye vedtekter for IF Norefjell. Saksopplysninger: Det vises til gjeldende vedtekter for IF Norefjell. Disse ble vedtatt (se vedlegg) Etter at vedtektene og daglig ledelse av IF-Norefjell har fungert i ett år, viser det seg å være nødvendig med en del presiseringer, og noen mindre justeringer. De foreslåtte endringer er som følger: 1) Tidligere tekst: Fondet skal planlegge og gjennomføre Ny tekst: Fondet skal gjennomføre 3 siste ledd: Tidligere tekst: Ny tekst: 6 p. b) Tidligere tekst: Ny tekst: Daglig leder forbereder styremøtene i samarbeid med styreleder. Daglig leder skal være styrets sekretær og sørge for at styrets vedtak blir iverksatt. Sekretæren forbereder styremøtene i samråd med styreleder. Krødsherad kommune administrerer IF Norefjell, herunder daglig ledelse, regnskap og revisjon. Krødsherad kommune besørger sekretariat, regnskap, revisjon og praktisk arbeid med økonomi for IF Norefjell. 6, nytt p. c) Krødsherad kommune ved ordfører, eller den han bemyndiger,har møte og talerett i IF Norefjells styre. Ordføreren skal ha skriftlig innkalling og referat fra styremøtene. Til saksliste 16

17 7, 4 led. Tidligere tekst: Ny tekst: IF Norefjell dekker kostnader med administrasjon og regnskap etter fakturaer basert på timelister, eventuelt framforhandlet fastpris mellom styret i IF Norefjell og tjenesteyter. IF Norefjell dekker kostnader med sekretariat, regnskap, revisjon og praktisk arbeid med økonomi basert på fastpris fremforhandlet mellom styret i IF Norefjell og kommunen. Selvkost legges til grunn for dekning av kommunale kostnader. Endringen i 1 er ment å klargjøre at IF fondets styre ikke har noen planleggingsmyndighet i forhold til offentlig lovverk og forvaltningsregler. IF Fondets styre skal gjennomføre tiltak, og selvfølgelig planlegge denne gjennomføringen. Endringene i 3 og 6 Som det går fram av ovenstående er det foretatt en del administrative endringer ved at Krødsherad kommune nå får et litt annet ansvar i forhold til sekretærfunksjon m.m. Dette medfører en redusert driftskostnad for IF Norefjell. Det er også satt inn et nytt punkt 6 c. Dette for å sikre at IF fondets styre til enhver tid er orientert om vedtak fattet av kommunestyret i Krødsherad kommune. Også for å sikre at politisk ledelse i Krødsherad kommune til enhver tid er oppdatert i forhold til IF fondets planer m.m. Endringene i 7, 4. ledd Presiserer at Krødsherad kommune kun skal ha dekket utgifter til tjenester etter selvkost for kommunen. Rådmannens kommentar: Under veis i prosessen med vedtektsendring har det vært behov for å foreta en gjennomgang av ansvarsfordelingen mellom Krødsherad kommune og styret i IF Norefjell Styreleder for IF Norefjell og ordfører har også vært delaktige i denne prosessen Følgende ansvarsfordeling synes å være fornuftig. Krødsherad kommune : o Utarbeider, framforhandler og administrerer utbyggingsavtaler. Denne myndighet kan ikke tillegges andre en Krødsherad kommune, da disse avtaler er del av forutsetningene for reguleringsplaner som vedtas av Krødsherad kommunestyre. o Står for innkreving av betaling i henhold til framforhandlede utbyggingsavtaler. Denne oppgave kan heller ikke utføres av andre enn avtaleparten Krødsherad kommune. Til saksliste 17

18 o o Framforhandler og undertegner avtaler vedr. bruk av grunn til løyper m.m. Det er kun kommunen som har forvaltningsmyndighet i henhold til lovverket i denne sammenheng. Besørger sekretariat, regnskap, revisjon og praktisk arbeid med økonomi for IF Norefjell, jfr. vedtektenes 6 b. Det synes svært viktig at det er Krødsherad kommune som innehar sekretærfunksjonen. Dette bidrar til nødvendig samhandling mellom kommunalt vedtatte planer, og IF-fondets oppgaver. Sekretærens oppgaver er som følger: Forberede saker og sende ut skriftlig innkalling til styremøter og årsmøte i samråd med styrets leder. Tilstedeværende sekretær i møtene. Utarbeide referat fra styremøtene og årsmøtet, og utføre nødvendig etterarbeid/ekspedering i henhold til referat. Forestå løpende praktisk administrering av økonomiske forhold, herunder anvisning. IF Norefjell o Prioriterer gjennomføring av infrastrukturtiltak innenfor KDP Norefjell. o Gjennomfører infrastrukturtiltak innenfor KDP Norefjell. (Offentlige anskaffelsesregler gjelder for styret i IF Norefjell). o Er uttaleorgan i forbindelse med behandling av arealplaner innenfor KDP Norefjell. o Kan fremme forslag til saker som bør tas opp til behandling i Krødsherad kommune vedr. evt. tiltak innenfor KDP Norefjell. Behandling i styret for IF Norefjell. Forslag til vedtektsendringer med vedlegg som utdyper arbeidsfordelingen ble behandlet i styret for IF Norefjell Styret tiltrer forslaget til vedtektsendring. Styret har også gjennomgått forslag til ansvarsfordeling, og sagt seg enig i dette. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. Forslag til nye vedtekter for IF Norefjell tiltres. I tillegg legges prinsippene om ansvarsfordeling, skissert i saksintroduksjonen, til grunn for den framtidige samhandling mellom Krødsherad kommune og styret i IF Norefjell. Til saksliste 18

19 Vedtekter for Infrastrukturfond Norefjell. (Vedtatt av Kommunestyret den sak 3/09) 1 Formål 2 Bidragsytere 3 Styret 4 Årsmøte 5 Stemmegivning på årsmøte 6 Ansvarsfordeling 7 Økonomi 8 Vedtektsendringer 1 Formål Forvaltning av Infrastrukturfond Norefjell, (IF Norefjell). Fondet skal Planlegge, og gjennomføre felles infrastrukturtiltak innen kommunedelplan for Norefjell, (KDPN). Dette skal finansieres med innbetalte bidrag til fondet. Forvalte driftsmidler til tursti/skiløypenett og annen felles infrastruktur innen KDPN-Norefjell. Prioritere rekkefølge for gjennomføring av tiltak. Alle nye selvstendige enheter (bnr., fnr., snr.) innenfor arealplaner med utbyggingsavtaler har forpliktet seg til å betale bidrag til fondet for antall dekar/antall enheter som bygges. I tillegg har alle nye selvstendige enheter, (bnr., fnr., snr.), forpliktet seg til å betale et årlig tilskudd til drift av felles infrastrukturtiltak. 2 Bidragsytere Grunneiere/utbyggere med vedtatte arealplaner innen KDPN som har inngått utbyggingsavtale med Krødsherad kommune, (KK), og som har betalt bidrag til IF Norefjell. Når det er innbetalt bidrag til infrastrukturfondet i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse i henhold til Plan- og bygningsloven har planområdet fått status som bidragsyter. 3 Styret Styret består av en leder og fire styremedlemmer i tillegg er det to styremedlemmer uten stemmerett. Krødsherad kommunestyre oppnevner en leder og to styremedlemmer innen i Til saksliste 19

20 kommunevalgåret og disse sitter i styret fram til neste kommunevalgår. Det skal i tillegg oppnevnes varamedlemmer. Bidragsytere er representert med to styremedlemmer. Styremedlemmene blir valgt for to år om gangen, det er ett styremedlem på valg hvert år. Det skal i tillegg velges personlig varamedlem. Norefjell Skisenter kan være representert med et styremedlem med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Brukere/turister kan være representert med et styremedlem med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Representanten oppnevnes av Drammens og Oplands turistforening og Krødsherad Idrettslag i fellesskap. Daglig leder forbereder styremøtene i samarbeid med styreleder. Daglig leder skal være styrets sekretær og sørge for at styrets vedtak blir iverksatt. 4 Årsmøte Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars. Årsmøtet er åpent for alle. Møtet har ingen annen formell myndighet enn å velge ett styremedlem med varamedlem Møtet skal ha følgende dagsorden: Styrets beretning med oversikt over gjennomførte tiltak og regnskap. Valg av ett medlem med ett varamedlem til styret for IF Norefjell. Orientering om planer for inneværende år med budsjett. Møtet innkalles skriftlig til bidragsytere til IF Norefjell, med oppslag på Norefjell og annonse i lokalaviser. Gjennomføring av valg: Innen 15. februar sendes det ut informasjon til bidragsytere om antall stemmer og hvem som er stemmeberettigede. Bidragsyterne får da muligheten til å innstille en person fra hvert planområde til styremedlemsvervet. Informasjon om kandidatene sendes så ut, sammen med innkalling til årsmøte, til alle med stemmerett. På årsmøtet skal det velges et styremedlem og et varamedlem blant disse kandidatene. 5 Stemmegivning på årsmøte Antall stemmer regnes ut etter hvor mange enheter det er innbetalt bidrag for innen foregående år. Antall stemmer per bidragsyter. En stemme for hver påbegynte 50 enheter. I tillegg en stemme for næringsareal i reguleringsplanen. Til saksliste 20

21 Ved stemmelikhet blir det omvalg mellom de med likt antall stemmer. Ved ny stemmelikhet blir det loddtrekning. 6 Ansvarsfordeling a) Styret forvalter IF Norefjell, herunder prioritering av rekkefølge for gjennomføring av infrastrukturtiltakene. b) KK administrerer IF Norefjell, herunder daglig ledelse, regnskap og revisjon. 7 Økonomi Renter og MVA blir overført IF Norefjell fra KK ved årets slutt. Renter og MVA skal beregnes både for investeringsmidler og driftsmidler. IF Norefjell kan ikke ta opp lån eller stille garantier for lån uten at KK godkjenner dette. Bidrag for antall dekar/antall enheter til IF Norefjell skal brukes til investeringer i felles infrastruktur innenfor KDPN. IF Norefjell dekker kostnader med administrasjon og regnskap etter fakturaer basert på timelister, eventuelt fremforhandlet fastpris mellom styret i IF Norefjell og tjenesteyter. 8 Vedtektsendringer Det er kun Krødsherad kommunestyre som kan endre vedtektene i IF Norefjell. Til saksliste 21

22 Vedtekter for IF Norefjell (forslag til formannskapets møte ) 1 Formål 2 Bidragsytere 3 Styret 4 Årsmøte 5 Stemmegivning på årsmøte 6 Ansvarsfordeling 7 Økonomi 8 Vedtektsendringer. 1 Formål. Forvaltning av Infrastrukturfond Norefjell (IF Norefjell). Fondet skal Gjennomføre felles infrastrukturtiltak innen kommunedelplan for Norefjell, (KDPN). Dette skal finansieres med innbetalte bidrag til fondet. Forvalte driftsmidler til tursti/skiløypenett og annen felles infrastruktur innen KDP Norefjell. Prioritere rekkefølge for gjennomføring av tiltak. Alle nye selvstendige enheter (bnr., fnr., snr..) innenfor arealplaner med utbyggingsavtaler har forpliktet seg til å betale bidrag til fondet for antall dekar/antall enheter som bygges. I tillegg har alle nye selvstendige enheter, (bnr., fnr., snr.) forpliktet seg til å betale et årlig tilskudd til drift av felles infrastrukturtiltak. 2 Bidragsytere. Grunneiere/utbyggere med vedtatte arealplaner innen KDP Norefjell som har inngått utbyggingsavtale med Krødsherad kommune, (K.K), og som har betalt bidrag til IF. Norefjell. Når det er innbetalt bidrag til infrastrukturfondet i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse i henhold til Plan- og bygningsloven har planområdet fått status som bidragsyter. 3 Styret. Styret består av en leder og fire styremedlemmer, i tillegg er det to styremedlemmer uten stemmerett. Krødsherad kommunestyre oppnevner en leder og to styremedlemmer innen i kommunevalgåret og disse sitter i styret fram til neste kommunevalgår. Det skal i tillegg oppnevnes varamedlemmer. Bidragsytere er representert med to styre medlemmer. Styremedlemmene blir valgt for to år om gangen, det er ett styremedlem på valg hvert år. Det skal i tillegg velges personlig varamedlem. Til saksliste 22

23 Norefjell Skisenter kan være representert med et styremedlem med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Brukere/turister kan være representert med et styremedlem med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Representanten oppnevnes av Drammen og Opplands turistforening og Krødsherad idrettslag i fellesskap. Sekretæren forbereder styremøtene i samarbeid med styreleder. 4 Årsmøte. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars. Årsmøtet er åpent for alle. Møtet har ingen annen formell myndighet enn å velge ett styremedlem med varamedlem. Møtet skal ha følgende dagsorden: Styrets beretning med oversikt over gjennomførte tiltak og regnskap. Valg av ett medlem med ett varamedlem til styret for IF Norefjell. Orientering om planer for inneværende år med budsjett. Møtet innkalles skriftlig til bidragsytere i IF Norefjell, med oppslag på Norefjell og annonse i lokalaviser. Gjennomføring av valg: Innen 15. februar sendes det ut informasjon til bidragsytere om antall stemmer og hvem som er stemmeberettigede. Bidragsyterne får da muligheten til å innstille en person fra hvert planområde til styremedlemsvervet. Informasjon om kandidatene sendes så ut sammen med innkalling til årsmøtet, til alle med stemmerett. På årsmøtet skal det velges ett styremedlem og ett varamedlem blant disse kandidatene. 5 Stemmegivning på årsmøte. Antall stemmer regnes ut etter hvor mange enheter det er innbetalt bidrag for innen foregående år. Antall stemmer pr. bidragsyter. En stemme for hver påbegynte 50 enheter. I tillegg en stemme for næringsareal i reguleringsplanen. Ved stemmelikhet blir det omvalg mellom de med likt antall stemmer. Ved ny stemmerlikhet, blir det loddtrekning. 6 Ansvarsfordeling. a. Styret forvalter IF Norefjell, herunder prioritering av rekkefølge for gjennomføring av infrastrukturtiltakene. b. Krødsherad kommune besørger sekretariat, regnskap, revisjon og praktisk arbeid med økonomi for IF Norefjell. Til saksliste 23

24 c. Krødsherad kommune ved ordfører, eller den han bemyndiger, har møte og talerett i IF Norefjells styre. Ordføreren skal ha skriftlig innkalling og refeat fra styremøtene. 7 Økonomi. Renter og MVA blir overført IF Norefjell fra Krødsherad kommune. Renter og MVA skal beregnes både for investeringsmidler og driftsmidler. IF Norefjell kan ikke ta opp lån eller stille garantier for lån uten at K.K. godkjenner dette. Bidrag for antall dekar/antall enheter til IF Norefjell skal brukes til investeringer i felles infrastruktur innenfor KDP Norefjell. IF Norefjell dekker kostnader med sekretariat, regnskap, revisjon og praktisk arbeid med økonomi basert på fastpris fremforhandlet mellom styret i IF Norefjell og kommunen. Selvkost legges til grunn for dekning av kommunale kostnader. 8 Vedtekter. Det er kun Krødsherad kommunestyre som kan endre vedtektene i IF Norefjell. Til saksliste 24

25 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Kari Sandvik Arkivnr.: C12 Arkivsaknr.:09/901 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 SOMMERGØY Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Rusforebyggende utvalg i Krødsherad kommune har de siste to årene engasjert seg for å ha et Sommergøy tilbud til ungdom fra 4. klasse og oppover i Krødsherad. Utvalget ser viktigheten av å aktivisere ungdom på en positiv måte i sommerferien. Tanken er at ungdommene skal lære seg å mestre fysiske og sosiale aktiviteter ute i naturen. Dette gir mestring, som igjen øker selvtilliten. Utvalget ønsker å videreføre tidligere års aktiviteter som har vært; klatring, sykling, volleyball, bading, fisking ved Sundesetra, matlaging ute på bål, fjellturer med pannekakesteiking og blåbærplukking, juving i Bjøreelva, klatring opp i tårnet på Fyrandflaget. Rusforebyggende utvalg disponerer pr. dato budsjettmessig kr ,- som kan benyttes til dette tiltak. Utvalgsleder uttrykker i brev av ønske om å kunne variere tilbudet fra år til år, herunder også å ha mulighet for andre tiltak i tillegg til Sommergøy. Det anmodes om at Krødsherad kommune vurderer om Sommergøytilbudet skal leges mer permanent inn under administrasjonen i Krødsherad kommune. Dette p.g.a. av at utvalget mener det er sårbart å legge gjennomføringsansvaret til et skiftende styre i rusforebyggende utvalg. Utvalget ønsker derfor at kommunen tar mer ansvar for tilrettelegging og økonomi. Rådmannen har tilskrevet utvalget og anmodet om forslag til plan og budsjett for sommergøy opplegg. Rådmannen har samtidig gitt uttrykk for at vi som kommune ikke har mulighet til å organisere og delta direkte i opplegget, og at rusforebyggende utvalg således må engasjere en prosjektansvarlig som må lønnes av de midler som totalt er til rådighet. Fra administrasjonens side kan vi selvfølgelig være behjelpelige med småoppgaver. Det er også helt naturlig at administrasjonen sørger for arbeidsavtaler, nødvendige politiattester m.m i forhold til prosjektansvarlige. I sitt svarbrev, datert , opplyser rusforebyggende utvalg følgende. Det er ønskelig å arrangere 2 uker av 4 dager, slik det ble gjennomført sommeren Til saksliste 25

26 Regnskap for 2009 vedlegges, og viser en bruttoutgift på kr ,-. Utgiften er dekket inn med utvalgets egne midler, kr ,-, samt tilskudd fra friskliv kr ,- og deltakerkontingent, kr. 100 pr. dag, pr. ungdom. Selv om det må påregnes en viss lønns- og prisøkning fra 2009, ser rådmannen at tiltaket vil kunne gjennomføres innenfor en øvre ramme på ca. kr ,- i bruttoutgift. Utvalget opplyser også at de vil søke tilskuddsmidler fra Lions og Blå kors til arrangementet. Rådmannens kommentar. Ut fra ovenstående ser det ut til at arrangement tilsvarende fjorårets kan gjennomføres innenfor den netto kostnadsramme utvalget allerede disponerer over, kr ,-. Administrasjonen vil kunne bistå utvalget med enklere arbeidsoppgaver som kunngjøring m.m, samt arbeidsavtaler, politiattester og lignende. Slik rådmannen ser det gjenstår da kun en problemstilling reist av rusforebyggende utvalg, nemlig ønsket om å kunne gjennomføre tiltak utover det planlagte sommergøy tiltaket. Rådmannen ser klart at dette kan være ønskelig, og sikkert også svært positivt. Det synes imidlertid ikke å foreligge konkrete andre planer pr. dato. Rådmannen er derfor av den oppfatning at utvalgets tiltak sommergøy bør planlegges og gjennomføres vår/sommer Hvis utvalget har ytterligere konkrete planer for 2010, kan disse legges fram for formannskapet med eget forslag til budsjett og finansiering. Formannskapet vil da konkret vurdere mulighet for bevilgning. Rådmannen viser også til mulighet for konkrete innspill i budsjettsammenheng for Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fatter slikt vedtak: Krødsherad formannskap setter stor pris på det initiativ som vises fra rusforebyggende utvalg i forbindelse med arrangementet Sommergøy i Krødsherad. Utvalget bestemmer selv om allerede bevilgede midler, kr ,-, i sin helhet skal benyttes til dette arrangementet. Evt. andre konkrete planer for 2010, med forslag til budsjett og finansiering, kan framlegges for formannskapet som vil vurdere mulighet for konkret bevilgning. Formannskapet vil anmode administrasjonen om å bistå rusforebyggende utvalg med enklere arbeidsoppgaver som kunngjøring m.m., samt arbeidsavtaler, nødvendige politiattester m.m. Til saksliste 26

27 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Kari Sandvik Arkivnr.: 223 Arkivsaknr.:10/49 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 KULTURMIDLER TIL FORDELING 2010 Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 23 søknader. Kulturmiddelposten for 2010 er på totalt ,- Det foreslås at det i tråd med retningslinjene og tidligere års praksis, avsettes totalt kr ,- til støtte til ledertrening/ spesielle arrangementer. Støtte til gjennomført ledertrening tildeles i desember. Støtte til spesielle arrangementer kan søkes på gjennom hele året, og dette har blitt svært godt mottatt av foreningene. De resterende kulturmidlene foreslås fordelt som vist nedenfor. SØKERE MEDLEMMER LISTE OVER SØKERE 2009 OG 2010 (fjorårets i parentes) TILDELT 2009 Administrativt forslag 2010 KOMMENTAR Bygdemusikkens Venner 50 (75) 2.000, ,- Con Brio Krødsherad Historielag 51 (42) 1.000, - 20 (24) 3.000, , ,- Krødsherad Pensjonistforeni ng. Krødsherad Røde Kors /Hjelpekorps Krødsherad Skytterlag 68 (65) 1.000, - Krødsherad Idrettslag 620 (530) , , ,- 219 (200) 8.000, ,- 132 (16TT) (130) 2.000, ,- Bygge server-ingshus m kjøkken på Skinnesmoen Synth. til bruk i Glesne og Veikåker + Bark og besøkstjenesten +Trap Team Til saksliste 27

28 40 ingen søknad Krødsherad Travselskap 36 (-) ingen søknad 1.000,- Kryllingen 4H 2.000,- Krødsherad Hagelag 51 (50) 1.000, ,- Lions Club Krødsherad 28 (-) ingen søknad 1.000,- Norefjell Golfklubb 950 ingen søknad 1.000,- Sigdal og Omegn Hestesportslag Julegran Krøderen + Noresund Tur og festkomité Krøderen Barneh , (150) 1.000, , ,- - ingen søknad 0,- Midtfylke lokallag av NBF 105 (-) ingen søknad 500,- Klubb (-) Ingen søknad 1.000,- Revygruppa Kryllingkrutt 20 (20) 2.000, ,- Ytre Krødsherad Bondekvinnelag 8 (7) 1.000, ,- Medarrangør Fylkesleir 40 års jubileum Ingen åpne arr. som kan gi kulturmidler Gjenoppstartet i fjor høst Søknadene følger ikke vedlagt da dette er en anselig mengde papir. Disse vil imidlertid være tilgjengelige under møte. I kolonnen for kommentarer er det ført i stikkordsform hvilke spesielle arrangementer innkjøp osv. som er planlagt i Utfra ovenstående vil rådmannen foreslå at formannskapet fatter følgende vedtak: Kulturmidler til lag og foreninger i Krødsherad kommune for 2010 tildeles i følge foreslåtte liste. Til saksliste 28

29 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: G10 Arkivsaknr.:10/248 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 BRUK AV REHABILITERINGSSENTER / MULIGHETER FOR STYRKETRENING. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Treningsavdelingen i tilknytning til fysioterapilokalene har vært tilgjengelig for trening på kvelder og ettermiddager. Åpningstiden har, i den senere tid, vært 3 kvelder i uken og det har blitt informert om at treningsvakter alltid vil være tilstede. Nøkkel har vært tilgjengelig på Kryllingheimens vaktrom mot signering. For å kunne benytte tilbudet, har brukerne måttet underskrive en avtale som dokumentasjon for fakturering av betaling. Det har til tider vært vanskelig for kommunen å følge opp i forhold til sikkerhet og bruken av lokalet. Av den grunn ble treningstilbudet midlertidig stengt Videre tilbud om trening, lokaler og nødvendig utstyr, skulle utredes og legges frem for formannskapet. Det kommunale treningsutstyr er beregnet for rehabilitering og for de som har fått utarbeidet et opplegg fra fysioterapeut. Treningslokalet er i tillegg blitt benyttet av kommunens ansatte, og også i sammenheng med spinning. Dette tilbudet ser en for seg kan videreføres, men med et bedre system med tanke på sikkerhet og en økonomisk oppfølging. Sett i sammenheng med kommunens satsing på Friskliv, er dette et meget godt tiltak, og styringsgruppa for Friskliv kan utarbeide et godt system i samarbeid med fysioterapeutene som sikrer sikkerhet for brukerne og økonomi. En annen brukergruppe har vært ungdom med ønske om styrketrening. Denne brukergruppen har selvfølgelig også behov for et tilpasset treningsmiljø og utstyr. De har i en periode benyttet egne private frivekter. Disse ble fjernet da treningslokalet ble midlertidig stengt. Rådmannens kommentar. Krødsherad kommune er en liten kommune med høye ønsker om tilrettelegging for alle brukergrupper. Dette er en flott målsetting. Til saksliste 29

30 I denne sammenheng ser rådmannen klart at vi har god mulighet for tilrettelegging, selv om vi kanskje ikke kan nå det optimale tilbud på alle områder. Rehabilitering/tilrettelagt trening ivaretas godt i lokaler tilknyttet fysioterapiavdelingen. De som gjennomfører slik trening gjør dette i henhold til veiledning gitt av våre fysioterapeuter, og sikkerheten ved treningsopplegget er således ivaretatt. Tilsyn i åpningstiden må imidlertid organiseres. En del av treningsutstyret må også oppgraderes og fornyes. Investering må vurderes i budsjettsammenheng for Treningsmuligheter for kommunalt ansatte bør kunne organiseres ved at ansatte danner et bedriftsidrettslag som tar ansvaret for tilrettelegging og tilsyn med treningen. Treningsmulighet for ungdom som ønsker styrketrening er en noe større utfordring. Som allerede nevnt innledningsvis er utstyret i lokalene ved fysioterapiavdelingen ikke tilpasset denne type trening. Samlokalisering av ovennevnte treningsmiljøer har også vist seg å være uheldig. Rehabiliteringsbrukerne ønsker forsiktig trening i rolige omgivelser. Ungdommene ønsker fart og høy musikk, noe som er helt naturlig. Rådmannen har oppfattet de politiske signaler dit hen at det er ønskelig å tilrettelegge for ungdommens styrketrening i egne lokaler. I denne forbindelse har rådmann og sektorleder for helse- og omsorg vurdert alternative muligheter. 1) Lagerrom ved nåværende spinningrom er vurdert. Dette er et stort rom, ment for lager og oppbevaringssted for sykehjemmet og leilighetene i omsorgsfløyen. Det kan her være mulig å tilrettelegge en liten del av lokalet. Dette synes imidlertid uheldig av følgende grunner. Lagerbehov viser seg stadig å være nødvendig, vi har også i forbindelse med NAV-etableringen fått et stort rullearkiv fra Vikersund. Dette planlegges montert i lagerrommet slik at vi får ryddige og oversiktlige lagerrom for alle brukere av anlegget. Dessuten er høy musikk i disse lokalene ikke problemfritt. I etasjen over er det fastboende eldre som ønsker ro. Kommunen kan heller ikke etablere en slik treningsordning uten tilsyn, noe som vil medføre ekstra driftsutgifter. Det synes av disse grunner uheldig å etablere faste lokaler for styrketrening her. 2) Rådmannen har vært i kontakt med idrettslaget og styret for Krødsheradhallen for å vurdere alternative muligheter i Krødsheradhallen. Krødsheradhallen er opprinnelig bygget med et rom for styrketrening i 2. etg., rommet er 30 m 2 (5x6). I samråd med idrettslagets formann har styreleder for Krødsheradhallen og rådmannen vært på befaring i rommet. Rommet er helt i strekk. Pr. i dag står det en del gammelt styrketreningsutstyr i rommet. Det meste av dette utstyret ble flyttet med opp i hallen fra de tidligere treningslokalene i Krøderen samfunnshus, og er nok ubrukelig i dag. Det vil også være behov for matter på gulvet i rommet. Til saksliste 30

31 Både idrettslagets leder og styreleder i Krødsheradhallen signaliserer interesse for etablering av et styrketreningstilbud i Krødsheradhallen. Begge parter understreker imidlertid at dette da må bli et treningstilbud i regi av gruppene i idrettslaget, og at treningstider og tilsyn må organiseres via disse. I denne sammenheng har rådmannen gitt signaler om at kommunen vil vurdere å gi tilskudd til innkjøp av treningsutstyr og gulvmatter. Åpent treningssenter tilbud. Rådmannen vurderer ovenstående dit hen at kommunen vil kunne gi et godt treningstilbud lokalt til de aller fleste av våre innbyggere. Et åpent treningssentertilbud slik du kan kjøpe det i privat regi i byene, er det muligheter for både i Modum og på Ringerike. Her kan også våre innbyggere, som ønsker denne type tilbud, kjøpe treningstid i likhet med alle andre. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. Treningssenteret ved fysioterapiavdelingen gjenåpnes for rehabiliteringstrening og tilrettelagt trening. Administrasjonen sørger for tilsyn i åpningstiden og innkreving av betaling. Ansatte i Krødsherad kommune gis mulighet for trening i fysioterapiavdelingen under forutsetning av at de selv organiserer veiledning, treningstider, tilsyn og innkreving av betaling. Krødsherad kommune tilbyr Krødsherad Idrettslag og Krødsheradhallen et tilskudd, stort kr ,- til innkjøp av styrketreningsutstyr og gulvmatter. Det forutsettes at idrettslaget og hallstyret selv forestår innkjøp og innredning, samt organiserer treningstilbud og åpningstider i samråd med idrettslagets undergrupper. Tilskuddet dekkes med midler fra disposisjonsfondet. Til saksliste 31

32 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 613 Arkivsaknr.:10/264 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /10 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER - VURDERING. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Formannskapet har anmodet administrasjonen om å legge fram en sak vedr. salg av kommunale boliger på Krøderen. Krødsherad kommune har pr. dato 3 eneboliger i Sundvollhovet, herav en med underetasje. I tillegg har vi en enebolig i Byåsen. Alle disse boliger er pr. dato utleid. Rådmannen viser til sak vedr. salg av kommunale boliger i I denne sammenheng ble det gjennomført en taksering av boligene. De som var leietakere i boligene fikk deretter tilbud om kjøp av bolig til takstpris. Rådmannen ser at evt. salg også denne gang bør gjennomføres på tilsvarende måte. Den ene boligen som har underetasje kan vurderes seksjonert og solgt i to enheter hvis dette er interessant for dagens leietakere. Hvis leietakerne ikke skulle ønske å kjøpe boligene, må vi som kommune vurdere muligheten for å skaffe annen bolig, evt. må leietakerne må få rimelig tid til å ordne annen bolig før salget gjennomføres. Rådmannens kommentar: Rådmannen ser klart at det er et politisk ønske å selge ovenstående eneboliger. Det må imidlertid gjøres oppmerksom på at kommunen de senere år har solgt en rekke boliger, og at salg av disse boliger dermed må sees i sammenheng med nybygg av mindre godt tilrettelagte boenheter for leietakere som til tider er avhengig av kommunal bistand for å skaffe seg bolig. Ved bygging av nye boliger, bør kommunen også vurdere muligheter for å innføre avgrenset botid slik at boligene fullt ut kan tjene den funksjon kommunen til enhver tid har behov for. Rådmannen viser til foranstående og foreslåt at formannskapet fremmer følgende Til saksliste 32

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2017/116 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik Rådmannens forslag

Detaljer

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt.

2. Med hjemmel i havne- og farvannslovens 27 gis det tillatelse til utlegging av flytebrygge som omsøkt. Arkivsaknr: 2017/387 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Ny søknad om ny plassering av flytebrygge på Nordfugløy Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09.00 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 09.

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 09. MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 18.03.2010 Tid: 09.00 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (Ordfører) Asle Bøe (Varaordfører)

Detaljer

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Arkivsaknr: 2017/597 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.10.2013 MØTEINNKALLING Offentlig versjon Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. kap. 19 i loven.

Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. kap. 19 i loven. LØTEN KOMMUNE, Postboks 113, 2341 LØTEN. Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. kap. 19 i loven. Søknaden gjelder: Gnr. Bnr. Fnr. Kort beskrivelse

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2017 Tid: 09:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/17 GODKJENNING

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 15.04.2009 Tid: Etter FO-møte Saksliste: Saksnr. Tittel 12/09 KLAGE PÅ VEDTAK DS 2/09 - AVSLAG PÅ SØKNAD

Detaljer

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv.

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.12.2008 70850/2008 2007/6676 88/8 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/71 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/15 Planutvalget 27.01.2009

Detaljer

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen.

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen. Arkivsaknr: 2015/440 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA GRETE STEINMO OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGTOMT, G/B 53/2 - NYGÅRD Rådmannens

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.09.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Magne Vik, Kjersti Gylseth,

Detaljer

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2009 62103/2009 2009/4870 76/38 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/152 Planutvalget 24.11.2009 Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, lillesalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: 10:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 14.10.2010 Tid: 13.15 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR

Detaljer

Krødsherad kommune Prosjekt Norefjell

Krødsherad kommune Prosjekt Norefjell Krødsherad kommune Prosjekt Norefjell Adr.: Tlf.: Fax: E-post 3536 Noresund 92 20 08 92 32 15 00 01 Jan.Rundtom@krodsherad.kommune.no Odd Henning Bentsen Gustav Kalager Knut E. Ringnes Geir Bottolfs Ola

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: Start umiddelbart etter møtet i Formannskapet senest kl. 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

94/87 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRAD AV UTNYTTING/TAKVINKEL

94/87 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRAD AV UTNYTTING/TAKVINKEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/958-4 Arkivnr.: GNR 94/87 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel Planlegging i strandsonen Spesialrådgiver Tom Hoel Aktuelle lovbestemmelser Plan- og bygningsloven: 1-8 Forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen, åttende ledd 11-7

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen kommune er

Detaljer

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG Sakstittel: Gbnr 10/875 - Enebolig med utleiedel Tiltakshaver: Dagfinn Edvardsen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/271 Klageadgang: Nei FRADELING 12/118/ TIL HYTTETOMT Saksbehandler: Atle Henriksen Arkiv: EIEND/GN/BN 12/118 Saksnr.: Utvalg Møtedato 83/14

Detaljer

Forslag til lovendringer i plan- og bygningsloven - Prop. 149 L ( ) utvalgte tema

Forslag til lovendringer i plan- og bygningsloven - Prop. 149 L ( ) utvalgte tema Forslag til lovendringer i plan- og bygningsloven - Prop. 149 L (2015-2016) utvalgte tema 10. november 2016 Øyvind Heimlund-Lahn, seniorrådgiver Tage A. T. Eriksen, rådgiver 1 2 Forslag som skal effektivisere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Arkivsaknr: 2015/422 Arkivkode: 70/3 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2016 Tid: 09:00 11:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Gustav Kalager

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TILLEGGSSAK TIL BEHANDLING: 87/13: INFRASTRUKTURFOND Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten PER GUDBRAND NOME TRY Stauslandstunet 34 4640 SØGNE Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/3250-2443/2017 Terje Axelsen 18/439 16.01.2017 Dispensasjon for deling av grunneiendom

Detaljer

Klage på avslag søknad om bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig på eiendom gnr. 124 bnr. 104 i Kråkåsen, Kjerringøy, Odd Arne Vindvik

Klage på avslag søknad om bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig på eiendom gnr. 124 bnr. 104 i Kråkåsen, Kjerringøy, Odd Arne Vindvik Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.12.2009 66824/2009 2009/4351 124/104 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/26 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/162 Planutvalget 15.12.2009

Detaljer

Saksnr.: /22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201528773/22 Saksbeh.: SOJA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål V E D T E K T E R FOR NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt 13.04.2013) 1 Formål Nordseter Fjellgrend Hytteforening (Hytteforeningen) er stiftet etter gjennomført stiftelsesmøte den 29.september

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer

MØTEBOK KOMMUNESTYRET

MØTEBOK KOMMUNESTYRET MØTEBOK KOMMUNESTYRET Saksbeh.:Arve Pedersen Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:04/00838 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 14.04.2005 0036/05 FORMANNSKAPET 12.05.2005 0040/05 FORMANNSKAPET 13.10.2005 0111/05

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.10.2014 Tid: 13.15 14.30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Medlem Solveig

Detaljer

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV Sakstittel: Gbnr 4/587 - Forespørsel om bygging Tiltakshaver: Bård - Espen Krabbedal Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/374 Klageadgang: Nei BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON/ BRUKSENDRING FOR INNREDNING AV NAUST Saksbehandler: Vaidotas Suveizdis Arkiv: EIEND/GN/BN

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSKART 1 Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet/utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Tilleggsnotat til forvaltningsrevisjon av Plan, teknikk og miljø i Tjøme kommune

Tilleggsnotat til forvaltningsrevisjon av Plan, teknikk og miljø i Tjøme kommune Dato: 20. desember 2013 Til: Fra: Kontrollutvalget i Tjøme kommune Deloitte AS Sak: Tilleggsnotat til forvaltningsrevisjon av Plan, teknikk og miljø i Tjøme kommune Innledning I kontrollutvalgsmøte 8.oktober

Detaljer

Dispensasjoner etter PBL og. dispensasjon vs reguleringsendring

Dispensasjoner etter PBL og. dispensasjon vs reguleringsendring Dispensasjoner etter PBL og dispensasjon vs reguleringsendring Dispensasjonsbehandling etter PBL 2008 Kap. 19 erstatter 7 Vilkårene for dispensasjon klargjøres Adgangen til å dispensere strammes noe inn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/ Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/01686-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 02.11.2017 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12.

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12. Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 04.10.2012 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

Kirkeåsveien 10, 317/51 - dispensasjon fra reguleringsplan - fra offentlige til private boliger

Kirkeåsveien 10, 317/51 - dispensasjon fra reguleringsplan - fra offentlige til private boliger Re kommune JournalpostID 12/3032 Saksbehandler: Unni Myhre, telefon: 33 06 15 58 Teknikk- og næringstjenester Kirkeåsveien 10, 317/51 - dispensasjon fra reguleringsplan - fra offentlige til private boliger

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIGELANDSDALEN GRUNNEIERLAG Vedtatt på stiftelsesmøte

VEDTEKTER FOR EIGELANDSDALEN GRUNNEIERLAG Vedtatt på stiftelsesmøte VEDTEKTER FOR EIGELANDSDALEN GRUNNEIERLAG Vedtatt på stiftelsesmøte 8.9.2015 1 - Lagets navn Lagets navn er Eigelandsdalen grunneierlag. 2 - Organisasjonsform Grunneierlaget organiseres i Enhetsregisteret

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Arkivsaknr: 2016/1117 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørn Olav Jelstad Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 15.11.2016 Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Rådmannens forslag

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen,

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen, Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Gerd A. Myklebust Wang, Erik

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.04.2017 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46 Søgne kommune Arkiv: 30/37 Saksmappe: 2015/1113-33693/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 08.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga

Detaljer

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST pr. 5. april 2012 1 Foreningens navn er Velforeningen Kvitfjell Vest. 2 Velforeningen har sitt sete i Kvitfjell i Ringebu kommune 3 Foreningens medlemmer er festere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

EIENDOMMEN I BIETILÆVEIEN 44, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 30.10.2009 Klokkeslett: 0830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Dispensasjon fra reguleringsplan Inndyr idrettsanlegg for bygging av kommunale boliger

Dispensasjon fra reguleringsplan Inndyr idrettsanlegg for bygging av kommunale boliger Arkivsaknr: 2017/482 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Dispensasjon fra reguleringsplan Inndyr idrettsanlegg for bygging av kommunale boliger Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 93 bnr 1,

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 93 bnr 1, ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 55 56 63 10 Epost: Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel:

FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 15.01.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel: 04/14 Plansak, Tor Audun Kvaløy, landbrukseiendom

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 09:30 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Medlem Solveig Sæta

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Herredshuset Møtedato: 16.03.2010 Tid: 17.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/28 09/855 SAKSPROTOKOLL: FRØVOLLSETEROMRÅDET-

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING

GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING Sakstittel: Gbnr 6/8 - Fradeling av boligtomt Tiltakshaver: Frist for behandling: 03.11.16 Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/930-2 Arkivnr.: GNR 59/24 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

EIENDOMMEN GNR 10 BNR 4 I SANDDALEN, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV RIDEBANE

EIENDOMMEN GNR 10 BNR 4 I SANDDALEN, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV RIDEBANE Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Rådhusgt. 5 - andre etg. Møtedato: 11.11.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes

Detaljer

Foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven Arr. Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune

Foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven Arr. Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune Kommunal- og moderniseringsdepartementet Plan- og bygningslovkonferansen 2016 Foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven Arr. Fylkesmannen i Troms og Troms fylkeskommune Fagdirektør Magnar Danielsen

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: A10 &42 Arkivsaknr.:12/629 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET 23.08.2012 114/12 KOMMUNESTYRET 30.08.2012 110/12 FORMANNSKAPET 25.10.2012 134/12

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2013 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn

Detaljer