Selskapskontroll av. Porsgrunn Utvikling AS og Kjølnesbygg AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskapskontroll av. Porsgrunn Utvikling AS og Kjølnesbygg AS"

Transkript

1 Selskapskontroll av Porsgrunn Utvikling AS og Kjølnesbygg AS - Porsgrunn kommune - Selskapskontrollrapport nr.:

2 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG INNLEDNING Bakgrunn, formål og problemstillinger Kort om metode Høring FAKTABESKRIVELSE Nærmere om morselskapet Porsgrunn Utvikling AS Innledning Konsernforhold Organisasjon Avtalemessige forhold Forpliktelser vis a vis offentlige instanser Juridiske forhold Konsernets økonomiske utvikling Miljø Styret Generalforsamlingen Revisor Framtidsutsikter Nærmere om datterselskapet Kjølnesbygg AS Nærmere om eierkommunen Porsgrunn VURDERINGER Vurderinger av Porsgrunn Utvikling AS Vurderinger av Kjølnesbygg AS Vurderinger av eieren Porsgrunn kommune ANBEFALINGER Vedlegg Telemark kommunerevisjon IKS 2

3 Sammendrag Bakgrunn for selskapskontrollen Bakgrunnen for prosjektet er plan for selskapskontroll , vedtatt av bystyret i Porsgrunn. Mandat for gjennomføringen er vedtatt av kontrollutvalget i sak 5/13. Kontrollen omfatter Porsgrunn kommune sitt heleide selskap Porsgrunn utvikling AS, og det heleide datterselskapet Kjølnesbygg AS. Metode Selskapskontrollen er gjort i overensstemmelse med kommunelovens regler om gjennomføring av selskapskontroll i 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg 13 og 14. Kontrollen bygger på informasjon fra eieren, styrene, administrasjonen og åpne kilder. Selskapskontrollen er gjennomført som en eierskapskontroll, der hovedformålet er å vurdere eierens oppfølging av eierskapet i Porsgrunn Utvikling AS og datterselskapet Kjølnesbygg AS etter de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. Det presiseres at en eierskapskontroll er en vurdering av om virksomheten styres og forvaltes etter eierens formål, og i utgangspunktet ikke er en kontroll av innholdet i selskaps drift. Funn og vurderinger Selskapet Porsgrunn Utvikling AS Formålet i for selskapets virksomhet er klart definert i vedtektene. Hovedstrategien for virksomheten er at selskapet normalt skal utvikle og realisere eiendommer etter utvikling, og ikke ha langsiktig eiendomsforvaltning. Vårt inntrykk er at Porsgrunn Utvikling AS sin virksomhet styres og drives i henhold til formålet i vedtektene og strategidokumentet. Årsregnskapet det siste året viste underskudd, men selskapet har opparbeidet god likviditet og soliditet. Forutsetningene for fortsatt drift vurderes å være til stede. Styret i morselskapet har i all hovedsak sørget for en forsvarlig forvaltning av selskapet, men har ikke avklart om de omfattes av reglene om offentlige anskaffelser og offentleglova. Underskriften på låneavtalene med Porsgrunn kommune er ikke i henhold til signaturbestemmelsen. Konsernet har ikke utarbeidet etiske retningslinjer. Ettersom det er avlagt revisjonsberetninger for de siste årene uten forbehold, har vi grunn til å anta at intern kontroll, bokføring og regnskap mv. er tilfredsstillende. I tillegg til anbefalingene har vi i rapporten også nevnt noen forhold som bør sees nærmere på: undersøke om lån fra kommune uten sikkerhet ansees som offentlig støtte, gi jevnlig økonomisk rapportering til styret, varsle kontrollutvalget og revisor om alle generalforsamlinger, vurdere å utarbeide instruks for daglig leder og at alle styremedlemmene registrerer sine verv i styrevervregisteret. Selskapet Kjølnesbygg AS Selskapet har ingen aktivitet, og er et såkalt «sovende» selskap. Det er daglig leder i morselskapet som også er daglig leder og styreleder i datterselskapet. Årsregnskapet har de siste to år vist underskudd. Selskapet har udekket tap og deler av aksjekapitalen er tapt. Likviditeten er god og forutsetningene for fortsatt drift vurderes å være til stede. Telemark kommunerevisjon IKS 3

4 Eierskapskontrollen har identifisert noen forhold/avvik for Kjølnesbygg AS. Noen av disse er også påpekt for morselskapet, blant annet å få utredet om de plikter å følge reglene om offentlige anskaffelser og offentleglova. Aksjeloven krever at årsregnskap og årsberetning skal behandles i møte, og at det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Kravet til behandling i møte er oppfylt siden det er enestyre, men selskapet har ikke ført protokoll over styrebehandlingen. Eierkommunen Porsgrunn Porsgrunn kommune har ikke utarbeidet eiermelding eller eierstrategi for Porsgrunn Utvikling AS. Likevel er vår vurdering at det er etablert en tilfredsstillende styring og oppfølging av at Porsgrunn Utvikling AS opererer i tråd med formålet og de rammer eieren har satt. Det er løpende kontakt mellom eier og Porsgrunn Utvikling AS, og dette indikerer at eieren aktivt følger opp selskapet. Ordfører er oppnevnt som bystyrets representant i generalforsamlingen til Porsgrunn Utvikling AS. Dette er i samsvar med KS anbefaling «nr. 7 Sammensetning og funksjon til eierorgan», som anbefaler at eierrepresentanter bør være politisk ledelse. I Porsgrunn er det formannskapet som er delegert å ivareta kommunens eierinteresser i aksjeselskap, og sakspapirene til de ordinære generalforsamlingene har årlig vært lagt fram som egen sak. Dette er positivt og sikrer reell politisk avklaring, samtidig som det bekrefter at kommunen følger opp sitt eierskap. Kommunen bør så fremt det er tidsmessig mulig også legge fram for formannskapet sakspapirene til de ekstraordinære generalforsamlingene. Det er ikke oppnevnt valgkomité for styreutnevnelse. Formålet er å sikre sammensetning av styre med komplementær kompetanse og i tråd med eiers formål med selskapet. Flere av styremedlemmene har roller som gjør at de jevnlig blir vurdert i forhold til forvaltningslovens regler om habilitet. Det anbefales at eieren påser at styrene etablerer faste ruiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter, og at kommunestyret oppretter en valgkomité som innstiller til det organ som skal velge styrerepresentanter. Siden selskapene ikke har utarbeidet etiske retningslinjer anbefales det at eier påser at styrene utarbeider og jevnlig reviderer etiske retningslinjer for selskapsdriften. Anbefalinger Med utgangspunkt i de funn som er gjort i denne eierskapskontrollen anbefaler vi at: det foretas vurdering av hvorvidt selskapene skal følge lover og forskrifter om offentlige anskaffelser og offentleglova det utarbeides etiske retningslinjer for selskapene signaturbestemmelsene i Porsgrunn Utvikling AS følges Kjølnesbygg AS sørger for at nødvendig formell styreprotokoll blir utarbeidet Porsgrunn kommune vurderer å utarbeide eierskapsmelding og eierstrategi Skien, 23. mai 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Berit M. Dalvik, sign. ass. revisjonssjef Kirsti Torbjørnson, sign. oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjon Telemark kommunerevisjon IKS 4

5 1 Innledning 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll vedtatt av bystyret i Porsgrunn. Kontrollutvalget har i sak 5/13 vedtatt gjennomføringen. Selskapskontrollen er gjennomført som en eierskapskontroll, der hovedformålet å vurdere eierens oppfølging av eierskapet i Porsgrunn Utvikling AS og datterselskapet Kjølnesbygg AS etter de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver. Kontrollen tar sikte på å besvare følgende hovedproblemstillinger: Fører Porsgrunn kommune kontroll med sine eierinteresser? o Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? o Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse? Mandat for gjennomføring av prosjektet er vedtatt av kontrollutvalget. Kontrollen omfatter hovedsakelig årene 2011 og Kort om metode Denne eierskapskontrollen er gjort i overensstemmelse med kommunelovens regler om gjennomføring av selskapskontroll i 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg 13 og 14. Kontrollen har i utgangspunktet en bred tilnærming og søker å fange opp flest mulige problemstillinger relatert til eierskapsoppfølgingen. Utover dette vil kontrollen ikke gå i dybden, men heller identifisere problemstillinger som senere kan bli gjenstand for ytterligere undersøkelser. Det presiseres at eierskapskontrollen er en vurdering av om virksomhetene styres og forvaltes etter eierens formål. Dette innebærer at kontrollen begrenser seg til en vurdering av om eieren har etablert tilfredsstillende rammer for styring og at virksomhetene faktisk opererer i tråd med formålet. En materiell vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon faller således utenfor denne kontrollen. Rapporten bygger på informasjon fra eieren, styrene og administrasjonen samt åpne kilder, herunder Foretaksregisteret, mv. Bruken av kilder utover informasjon fra eieren er gjort for å sikre at eierstyringen også er omsatt i praksis. Som det fremgår av rapporten, vil det enkelte steder presenteres informasjon om selskapene, styrene og administrasjon med detaljeringsnivå som går utover informasjon om den rene eierstyringen. Når dette allikevel presenteres, er det som bidrag til helhetsbilde Telemark kommunerevisjon IKS 5

6 som igjen er av sentral verdi for vurdering av eierstyringen i selskapene, og om denne fungerer i praksis. Informasjonsinnhentingen og vurderingen i denne kontrollen er i hovedsak gjort med utgangspunkt i følgende kilder: Aktuelle lover og forskrifter Selskapenes vedtekter 1 Egenerklæringer fra styrene Egenerklæring fra eierrepresentanten (ordfører) Møte med selskapenes styreledere og daglig leder i morselskapet (ledelsen) Tilhører på formannskapsmøte KS anbefalinger for eierstyring 3 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 4 Hovedfokus i rapporten er på negative funn. Det vil si at det som i utgangspunktet er i orden, ikke vil være gjenstand for nærmere omtale eller vurdering. I en rapport med få negative funn vil det likevel bli oppgitt nødvendig nøkkelinformasjon om selskapene og eieren, og kommentert enkelte positive funn. Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang i denne selskapskontrollen har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å gjennomføre kontrollen i tråd med de problemstillinger kontrollutvalget har vedtatt. 1.3 Høring Utkast til rapporten har vært sendt på høring til de to selskapenes styrer og daglige ledelse og til ordfører med kopi til rådmann i Porsgrunn kommune. Høringssvarene fra eieren og fra selskapene ligger som vedlegg 2 til rapporten, og har ikke ført til endringer i rapporten. 1 Selskapets vedtekter ble sist endret Formannskapets sak 26/13 Porsgrunn Utvikling AS ordinær generalforsamling 2012 og orientering av daglig leder 3 Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak, utgitt av KS, februar 2011, Tidligere utgitt av KS Eierforum. 4 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, utgitt av NUES , Telemark kommunerevisjon IKS 6

7 2 Faktabeskrivelse 2.1 Nærmere om morselskapet Porsgrunn Utvikling AS Innledning Porsgrunn Utvikling AS ble stiftet 26. februar Opprinnelig navn var Porsgrunn kommunes eiendomsselskap AS, og opprinnelig aksjekapital var 1 mill. kr. 5 Selskapets aksjekapital er på 5 mill. kr, etter siste forhøyelse med 2 mill. kr fra januar Porsgrunn kommune er eneaksjonær. Porsgrunn Utvikling AS er et investeringsselskap som holder til i Porsgrunn kommune, og er også eiendomsaktør. Formålet med selskapet er ifølge 3 i vedtektene: «Selskapets virksomhet består i å erverve, opparbeide og utvikle eiendommer til næringsvirksomhet og næringsrettet infrastruktur for derigjennom å bidra til byutvikling og næringsutvikling i kommunen, i samarbeid med aktører innen eiendomsutvikling og eiendomsdrift, herunder ved å delta i andre selskaper.» På selskapets hjemmesider på Internett står det at «hovedstrategien for selskapet skal normalt være å utvikle og realisere eiendommene etter utvikling - ikke langsiktig eiendomsdrift.» Videre at «frigjorte midler ved salg av eiendom skal benyttes til nye prosjekter. Det er også aktuelt å gjøre strategiske kjøp for å sikre ønsket utvikling». 6 Årsregnskapene viser at overtatte eiendommer er bokført som kortsiktige prosjekter under utvikling, jf. pkt Konsernforhold Porsgrunn Utvikling AS er morselskap for det heleide datterselskapet Kjølnesbygg AS, jf. omtale i pkt Porsgrunn Utvikling AS eier i tillegg 50 % av aksjene i Lilleelva Parkering AS og 12,5 % av aksjene i Herøya næringspark AS. Det er ikke vedtatt retningslinjer for hvem som representerer morselskapet i datterselskapets og de øvrige selskapenes generalforsamling. Det har vært morselskapets styreleder som har fulgt opp eierskapet i Kjølnesbygg AS Organisasjon Selskapet har fra oppstart hatt en ansatt; daglig leder, jf. vedlegg 1. Fra oktober 2012 har det også vært ansatt en eiendomskonsulent. Selskapet har obligatorisk tjenestepensjonsordning. Ingen ansatte har bonusordninger eller lignende. Det er ikke utarbeidet instruks for daglig leder. Ledelsen bekrefter at bestemmelsene for helse, miljø og sikkerhet overholdes. Konsernet har ikke utarbeidet etiske retningslinjer. På spørsmål til styret om hvordan forholdet til mulige nærstående og inhabilitet praktiseres, svarer de at «habilitet blir vurdert 5 Navnet ble endret i slutten av Telemark kommunerevisjon IKS 7

8 fra sak til sak». Ledelsen opplyser at de ikke opplever dette som vanskelig for daglig leder, men at styreleder, som er både folkevalgt og ansatt i eiendomsforvaltningen i Porsgrunn kommune, har vært erklært inhabil i flere politiske møter. Ledelsen oppgir at styreleders ansettelsesforhold ikke har medført utfordringer, da det er andre ved eiendomsforvaltningen som er selskapets kontaktpersoner på det meste Avtalemessige forhold Selskapet har langsiktig leieavtale om administrasjonens lokaler. Ledelsen bekrefter at selskapet er forsikret, og at forsikringen er betalt. Styreleder har bedt administrasjonen om å lage en sak til styret med vurdering av styreansvarsforsikring. Siden oppstart av selskapet har det ifølge ledelsen vært fokus på reglene om offentlig støtte. Blant annet derfor er alle overførte eiendommer fra kommunen taksert av uavhengige. Selskapet inngikk en ny låneavtale med Porsgrunn kommune på kr hvor tidligere låneavtale av på kr ble medtatt. Det er avtalt at det ikke skal stilles sikkerhet for lånene. Renten på begge lånene følger 3 mnd NIBOR-rente + 1,5 %, men det er i tillegg også inngått en særavtale om betaling av renter på den siste avtalen. Låneavtalene utgjør mer enn 10 % av selskapets aksjekapital. De skal derfor godkjennes av selskapets generalforsamling, og en redegjørelse for avtalen skal meldes til Foretaksregisteret. 7 Avtalene er godkjente og kunngjort i Brønnøysund. Begge låneavtalene av er undertegnet av styreleder og ordfører, og av to vitner. Selskapets signatur bestemmelse sier at styreleder ikke kan signere alene, jf. pkt Selskapet er deltager i innkjøpssamarbeidet GKI, og styret oppgir at de delvis benytter GKI 8 Ledelsen er usikre på om selskapet plikter å følge reglene om offentlige anskaffelser da de mener selskapet er en kommersiell aktør. Dette har de ikke fått avklart. Balanseregnskapene viser at det ikke er anskaffet varige driftsmidler de to siste årene. Det er imidlertid kjøpt en god del tjenester, jf. neste avsnitt. Søk på Doffin viser at selskapet ikke har hatt kunngjøringer der. 9 Selskapet benytter ekstern regnskapsfører. Ledelsen opplyser at de også har kjøpt andre eksterne konsulent- og rådgivningstjenester, og at dette utgjør ikke ubetydelige beløp. I tillegg til å bruke selskapets valgte revisor, har de også kjøpt tjenester hos andre revisjonsselskap, arkitekter, jurister og andre konsulenter. Spesifikasjon av poster til årsregnskapet for 2012 viser at det til ekstern bistand er utgiftsført 0,52 mill. kr i 2012 og 1,37 mill. i Forpliktelser vis a vis offentlige instanser Porsgrunn Utvikling AS er skattepliktig, og skatteberegning fremgår av regnskapene. Fra er selskapet registrert som mva pliktig. Selskapet har ifølge ledelsen ikke uoppgjorte krav til offentlige instanser, herunder skatt- og merverdiavgiftskrav. 7 Jf. aksjelovens GKI er Grenlandskommunenes innkjøpsenhet, jf. 9 Doffin er database for offentlige innkjøp, jf. Telemark kommunerevisjon IKS 8

9 Brønnøysundregistrene er à jour med innlevering av årsregnskap, og nå også med andre pliktige opplysninger og meldinger. Endringer i styret i ble først registrert Meldepliktige avtaler er registrert, jf. pkt Juridiske forhold Selskapets firma tegnes ifølge vedtektene av «styreleder og nestleder, eller styreleder og daglig leder i fellesskap». Det er ikke tildelt prokura eller gitt andre fullmakter, men styret opplyser at fullmakter avklares fra sak til sak. Ledelsen opplyser at daglig leder har en ikke formalisert fullmakt på kr, og at det arbeides med å få på plass en fullmaktsmatrise. Ifølge ledelsen er det noen uklarheter i forhold til konsesjon for noen av de ervervede eiendommene, men dette er til utredning. Selskapets eiendommer har hatt branntilsyn, og daglig leder forteller at det jobbes kontinuerlig med å lukke avvik Styret har erklært at de ikke er kjent med at det er begått irregulære og/eller straffbare forhold relatert til virksomheten, herunder datterselskapet. Videre at de heller ikke er kjent med at selskapet har tvister for domstolene eller andre pågående konflikter. Daglig leder opplyser at de er usikre på om de plikter å følge reglene i offentleglova, og at de ikke har rutiner for dette. Styret bekrefter dette i sin egenerklæring Konsernets økonomiske utvikling Nøkkeltall morselskap og datterselskap 10 Porsgrunn Utvikling AS Kjølnesbygg AS Alle tall i hele * Resultatregnskap Driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat Ordinært utbytte Resultatgrad i % -34,5 6,9-75, ,7 Balanseregnskap Prosjekter under utvikling Sum eiendeler Egenkapital: Innskutt egenkap. Opptjent egenkap Sum langsiktig gjeld Sum gjeld Likviditetsgrad 1 6,9 6,9 1,5 1,9 2,1 2,2 Egenkapitalandel i % 74,1 74,3 76,6 64,8 66,4 21,6 Gjeldsgrad 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 3,6 * Blir ikke endelig før etter godkjenning i generalforsamlingen Årsregnskapene er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Morselskapets regnskap viser et positivt årsresultat for 2011, men et underskudd for Daglig leder forklarer at de 10 Formler benyttet ved beregning av nøkkeltall, se vedlegg 1. Telemark kommunerevisjon IKS 9

10 høye driftsinntektene og det gode resultatet i 2011 skyldes at selskapet solgte eiendom, mens tallene for 2012 gjenspeiler en mer vanlig driftssituasjon. Utbytte fra datterselskapet til morselskapet ble sist betalt for Datterselskapet har gått med underskudd de to siste årene, og pr var 20 % av aksjekapitalen tapt. Begge selskapene har solid egenkapitalandel og god likviditet. Hele morselskapets langsiktige gjeld er til eieren, jf. pkt Eiendommene som er ervervet og overført fra Porsgrunn kommune pr er bokført som prosjekter under utvikling, og klassifisert som kortsiktige. Daglig leder opplyste i sin orientering til formannskapet at etter siste overføring av eiendommer fra kommunen i januar i år er sum eiendeler økt til 134 mill. kr. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap, men små foretak kan unnlate å utarbeide konsernregnskap. 11 Lønn, pensjonskostnader og annen godtgjørelse til daglig leder var for 2011 og 2012 henholdsvis kr og kr Miljø Ifølge årsberetningene forurenser selskapet virksomhet ikke det ytre miljø. Ledelsen opplyser at Porsgrunn Utvikling AS ved overtakelse av eiendommer har gjort grundige undersøkelser av arealene og vurdert risikoen for forurenset grunn Styret Styret består av tre menn og to kvinner, og velger selv sin leder og nestleder. Det har kun vært en endring i styret siden oppstart, jf. oversikt i vedlegg 1. I 2012 hadde styret 6 møter og behandlet 39 saker, og i møter med 34 saker. Møtene ble innkalt av daglig leder med 2-8 dagers varsel. Innkallingene ble også sendt kommunens rådmann, næringssjef og bygge- og eiendomssjef. De to sistnevnte har vært til stede i enkelte av styremøtene, som for øvrig har hatt godt oppmøte. Det føres protokoll fra møtene, og protokollene oppfyller de formelle kravene. Styret har behandlet ordinære styresaker som blant annet årsregnskap, budsjett, møteplan, lønn til daglig leder, valg av styreleder og nestleder, strategi og aktuelle saker om eiendomsporteføljen. Det har vært egen sak om orientering/aktuelle saker fra daglig leder i de fleste møtene, men kun de siste protokollene angir hva som var aktuelle saker. I tillegg har styret hatt flere saker som er blitt behandlet i flere møter, herav sak om overføring av eiendommer fra Porsgrunn kommune, rigging av selskapet og overtakelse av Vallermyrene rideleir. Saker som er behandlet i de ekstraordinære generalforsamlingene, jf , er også styrebehandlet, og styret har utarbeidet redegjørelse for låneavtalene. Periodisk økonomisk rapportering fra daglig leder til styret, utenom årsregnskapet, kan vi kun se protokollert en gang i disse to årene. 12 Det er ikke fastsatt instruks for styret. Styret har bedt administrasjon om å utarbeide et forslag til styreinstruks. Daglig leder følges opp gjennom rapportering i styremøter. Styret utarbeidet i 2010 et strategidokument på 2,5 sider. Dokumentet beskriver visjon, forretningsidé, overordnede mål, hovedstrategi, finansiering og risiko. I tillegg fremgår spesifikke delmål. Strategidokumentet ble vedtatt av formannskapet, jf. pkt Jf. regnskapslovens 3-2, fjerde ledd. 12 Aksjeloven 6-15 sier at daglig leder skal minst hver fjerde måned gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling Telemark kommunerevisjon IKS 10

11 Strategidokumentet er senere ikke ajourført. Flere av avsnittene i strategidokumentet er beskrevet på selskapets hjemmeside; og her gjengis at «Porsgrunn Utvikling AS kan delta i risikofylte prosjekter der andre utviklere ikke uten videre ønsker å utvikle fra start». 6 Styret opplyser at det ikke er foretatt egen risikovurdering av virksomheten. Styret opplyser at rapportering til eieren skjer en gang per år til formannskapet, jf. omtale i pkt Ordfører oppgir i sin egenerklæring at selskapet gir periodisk tilbakemelding til bystyret, og han ofte er i møter med styreleder og administrasjon. Det foretas ifølge styret og ordfører evaluering av styrets arbeid ved hver generalforsamling, men hvordan er ikke nærmere angitt. Styreleder godtgjøres med 5 % og styremedlemmene med 3 % av ordførers lønn. I tillegg gis det betaling per møte. Til sammen utgjorde godtgjørelse til styret kr for 2011 og kr for Styreleder og tidligere styremedlem har registrert sine verv i styrevervregisteret Generalforsamlingen Fra 2011 har det vært avholdt to ordinære og to ekstraordinære generalforsamlinger. 14 Vi har sett tre av innkallingene, og disse har styrets leder har undertegnet. Den fjerde innkallingen har vi etterspurt, men ikke mottatt. Innkallingene er sendt innenfor lovens frist, som er senest en uke. Protokollene fra generalforsamlingene oppfyller aksjelovens formalkrav. Ordføreren har møtt for eieren i tre av generalforsamlingene, og varaordføreren har møtt en gang. Ordføreren har fullmakt til å møte i henhold til vedtak i bystyret ved etableringen av selskapet, jf. pkt I tillegg har styreleder og daglig leder møtt. På den ordinære generalforsamlingen i 2011 var også kontrollutvalgets leder til stede. De ordinære generalforsamlingene har behandlet de saker de etter aksjeloven skal behandle, med unntak av at de ikke har hatt en sak om godkjenning av revisors honorar. 15 Dette avviket er selskapet blitt gjort oppmerksom på av oss før årets generalforsamling, og de bekrefter at dette vil bli tatt inn i protokollen. Sakslisten til de to ekstraordinære generalforsamlingene har bestått blant annet av sak om forhøyelse av aksjekapitalen, endring av vedtekter og godkjenning av låneavtale mellom selskapet og aksjonær. Når et selskap er heleid av kommunen, har kontrollutvalget og kommunens revisor møterett i generalforsamlingen, og skal varsles om møte. 16 Dette gjelder også de heleide datterselskapene. Kontrollutvalget ser ut til kun å ha fått varsel om de ordinære generalforsamlingene i morselskapet. I møte med ledelsen ble selskapet gjort oppmerksom Det er innkalt til generalforsamling , men dette er etter at vi har sendt rapporten til høring 15 Aksjelovens 7-1 sier at revisors godtgjørelse skal godkjennes av generalforsamlingen. 16 Jf. kommunelovens 80 Telemark kommunerevisjon IKS 11

12 på at varslingsplikten gjaldt alle generalforsamlinger, og at også kommunens revisor skal varsles. Årets ordinære generalforsamling i morselskapet er blitt riktig varslet Revisor Selskapets revisor, jf. vedlegg 1, har utstedt normale revisjonsberetninger for de tre siste årene. Revisor har bekreftet at det ikke er sendt nummererte brev til selskapet. Opplysninger i noter til årsregnskapet for 2011 og 2012 viser at honorar til revisor eks. mva var henholdsvis kr og for revisjon, og kr og for andre tjenester. Andre tjenester utenfor ordinær revisjon har ifølge revisor omfattet teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer, deltakelse på enkelte styremøter og bistand i forbindelse med overføring av eiendomsportefølje fra Porsgrunn kommune til Porsgrunn Utvikling AS (herunder utstedelse av bekreftelser ved kapitalforhøyelser og teknisk oppsett av likviditetsbudsjett og balansebudsjett) Framtidsutsikter Selskapet står ifølge ordfører overfor store utviklingsoppgaver i forhold til arealdisponering knyttet til næringsetablering i kommunen. Ledelsen oppgir at de har flere prosjekter «på gang og i startgropa», og at tomter skal realiseres. Videre mener de at det er viktig med et godt samspill med kommunen. De opplyser at de ikke har identifisert forhold som tilsier at driftsforutsetningene blir svekket. 2.2 Nærmere om datterselskapet Kjølnesbygg AS Kjølnesbygg AS ble vedtatt stiftet av bystyret som et selskap heleid av kommunen, og med aksjekapital på 3,5 mill. kr. Selskapets formål var å bygge et skolebygg på Kjølnes, og bygget skulle leies ut til kommunen. I 2009 ble alle aksjene i selskapet overført til Porsgrunn Utvikling AS, og Kjølnesbygg AS ble da et heleid datterselskap. Aksjekapitalen ble i 2011 satt ned til dagens kr. 17 Nøkkeltall fra og omtale av regnskapet fremgår i pkt Selskapets formål er å drive kjøp, salg og utleie av fast eiendom. Selskapets bygninger og store deler av tomtearealet ble avhendet i Ifølge ledelsen består selskapets eiendeler nå kun av en tomt, og det jobbes med et mulig prosjekt på tomten. Selskapet har ingen ansatte, men det er registrert at de har daglig leder. I selskapsstyret skal det ifølge vedtektene være en til tre medlemmer. Per i dag består styret kun av et medlem. Det er styrets leder, som også er selskapets og morselskapets daglige leder, jf. oversikt i vedlegg 1. Styreleder opplyser at av hensyn til aktivitet og størrelse er styrets leder og daglig leder samme person inntil videre. Det foreligger ikke instruks for daglig leder, og heller ikke styreinstruks. Datterselskapet har ikke hatt styremøter i den kontrollerte perioden. Dette begrunnes med at det er enestyre. Det er ikke laget protokoller av styrets behandling. Årsregnskapet og 17 I henhold til vedtekter sist vedtatt 24. juni 2011 Telemark kommunerevisjon IKS 12

13 årsberetningen er underskrevet av daglig leder/styreleder. Det er ikke betalt godtgjørelse til styret eller daglig ledelse i de undersøkte årene. Styreleder bekrefter at han ikke er kjent med at selskapet har tvister for domstolene eller andre konflikter, og at det ikke er begått irregulære eller straffbare forhold relatert til virksomheten. Ledelsen bekrefter at bestemmelsene for helse, miljø og sikkerhet overholdes. Det har vært avholdt to ordinære og ingen ekstraordinære generalforsamlinger de undersøkte årene. Morselskapets var til stede på generalforsamlingene sammen med selskapets daglige leder/styreleder. Generalforsamlingene har vært holdt innenfor fristene, og har behandlet saker som ligger det dette organet å behandle i henhold til vedtektene og aksjeloven, inklusiv godkjenning av revisors honorar. I 2011 vedtok generalforsamlingen å sette ned aksjekapitalen, og å redusere antall styremedlemmer, noe som også medførte endringer i vedtektene. Det er ikke sendt varsel om generalforsamling til kontrollutvalget og kommunens revisor. Utenom generalforsamlingen har selskapet ikke faste rutiner for rapportering til eieren. Dette anses som ikke nødvendig da det som nevnt er de samme personer som sitter i ledelsen både i mor- og datterselskapet. Alle registreringspliktige endringer er meldt til Brønnøysund. Ledelsen oppgir at selskapet ikke følger reglene om offentlige anskaffelser og heller ikke offentlighetsloven. På spørsmål om hvordan forholdet til mulige nærstående og inhabilitet praktiseres, svarer ledelsen «ingen slike forhold». Revisor har de siste årene avgitt normale revisors beretninger, og har ikke sendt nummererte brev til selskapet. Honorar til revisor for lovbestemt revisjon er kostnadsført med kr i 2011 og kr for Honorar for annen bistand utgjorde siste år kr Nærmere om eierkommunen Porsgrunn Etablering av selskapet Bystyret i Porsgrunn vedtok enstemmig den å etablere Porsgrunn kommunes eiendomsselskap AS. Ifølge ordfører var det «ønske om en profesjonell forvaltning og utvikling av kommunal eiendomsmasse som ikke er kritisk for tjenesteproduksjonen». Saken om å legge til rette for et kommunalt eiendomsselskap hadde tidligere samme år vært til behandling både i formannskapet og i bystyret. Vedtaket i desember 2008 er formulert i 12 punkter. Ordføreren ble i flere punkter gitt fullmakt til blant annet å: - møte i stiftelsesmøte og etablere selskapet i samsvar med utkast til stiftelsesprotokoll - utpeke to øvrige styremedlemmer i tillegg til de tre navngitte - velge selskapets revisor Telemark kommunerevisjon IKS 13

14 - få taksert aksjene i Herøya Næringspark AS, Kjølnesbygg AS og Reimsgate 10 AS og gjøre nødvendige endringer og justeringer i stiftelsesprotokollen i forbindelse med kapitalinnskuddet - utgjøre selskapets generalforsamling. Rådmann fikk fullmakt til å møte i styret med møte og talerett, men uten stemmerett. Selskapets formål er beskrevet i punkt 2, og er uendret per i dag, jf. pkt I tillegg beskrives i saken: «5. Selskapet skal søke å utvikle aktuelle industri- og næringsarealer i samarbeid med private interessenter. Det legges opp til en modell hvor det etableres egne prosjektselskaper for det enkelte eiendomsprosjekt i samarbeid med utvalgte interessenter. 6. Selskapet skal i hovedsak ikke ha langsiktig eiendomsdrift som formål, men skal søke å realisere sine eierandeler i ferdig utviklede prosjekter for derved å kunne bruke de frigjorte midlene til utvikling av nye prosjekter.» Bystyret vedtok at kapitalinnskuddet i selskapet skulle bestå av kontanter, aksjer i tre navngitte selskap og kommunens utlån på 3 mill. kr til Herøya Næringspark AS. Selskapet fikk i tillegg fullmakt til å forvalte og utvikle kommunens eierinteresser i kommunens arealer på Moheim og i Lundedalen til næringsformål, og ble gitt rett til å oppebære avkasting fra utviklingen av eiendommen. Videre at det skulle inngås egen avtale mellom Porsgrunn kommune og selskapet om dette når selskapet var stiftet. Bystyret sa også at nye områder kan legges til selskapet etter vedtak i bystyret. Bystyret vedtok også: «8. Selskapets styre skal, når det er konstituert, utarbeide et styrings- og risikodokument som skal sendes Porsgrunn kommune ved rådmannen. Sak om dette legges fram for formannskapet til godkjenning. Styret skal videre utarbeide og vedta en forretningsplan etter de prinsipper som er nedfelt i utkast til forretningsplan som ligger som vedlegg til denne saken.» 10. Styret i selskapet skal etter to år legge fram en evaluering av selskapets utvikling og drift til behandling i porsgrunn bystyre.» Den 5. juni 2009 sendte rådmann i Porsgrunn brev til Kjølnesbygg AS om at kommunens aksjepost i selskapet ble overført til Porsgrunn Utvikling AS. Vi kan ikke se at styret har lagt fram egen sak om evaluering av selskapets utvikling og drift til behandling i bystyret, jf. punkt 10. Eiermelding / eierstrategi Porsgrunn kommune har ikke utarbeidet og vedtatt eiermelding eller eierstrategi for kommunens selskaper. Porsgrunn Utvikling AS har selv utarbeidet et strategidokument, slik som bystyret vedtok i pkt. 8 ved etableringen av selskapet, jf. over. Strategidokumentet for selskapet ble lagt fram for formannskapet den , og godkjent. Telemark kommunerevisjon IKS 14

15 Ordførers myndighet I henhold til 6 i reglement for folkevalgte organer og delegasjon i Porsgrunn kommune er «ordfører rettslig representant for kommunen og underskriver på vegne av kommunen i alle tilfeller hvor denne myndigheten ikke er delegert andre». Videre står det at «varaordfører trer inn for ordfører dersom ordføreren trer midlertidig ut av sitt verv.» 18 Bystyret vedtok ved etableringen av Porsgrunn Utvikling AS at ordfører gis fullmakt til å utgjøre generalforsamlingen i selskapet. Ordfører har vært til stede i tre av fire generalforsamlinger, og varaordfører har møtt en gang. Saker om Porsgrunn Utvikling AS til behandling i formannskapet og bystyret I perioden fra og med 2011 til og med har vi funnet at formannskapet behandlet syv saker som direkte vedrører Porsgrunn Utvikling AS. Bystyret har behandlet fire saker. Siden det er formannskapet som har ansvar for kommunens eierinteresser, har sakene om de ordinære generalforsamlingene i selskapet kun vært lagt fram for formannskapet. 18 De ekstraordinære generalforsamlingene, jf. pkt har ikke vært lagt fram for formannskapet. Den vedtok bystyret at kommunen skulle overføre angitte eiendommer til Porsgrunn Utvikling AS etter verditakst gjennomført av eksternt firma. Eiendommene skulle selskapet benytte i sin videre utvikling og vekst. Verdiene skulle overføres som 50 % gjeld og 50 % egenkapital, og det skulle utarbeides låneavtale mellom kommunen og selskapet. Låneavtalen på kr ble godkjent av den ekstraordinære generalforsamlingen , og underskrevet samme dag. Ifølge ledelsen i selskapet er ikke hele vedtaket fulgt opp, og flere av eiendommene er ennå ikke overført. I bystyret var saken om avvikling av Stiftelsen Vallermyrene rideleir opp til behandling. Her vedtok bystyret at eiendomsretten til bygninger og anlegg som omfattes av festeavtalen skulle overføres til Porsgrunn Utvikling AS. Overføringen skulle skje i samsvar med tidligere vedtatte retningslinjer for verdifastsetting. Videre forutsatte bystyret at Porsgrunn kommune medvirker til at Porsgrunn Utvikling AS settes i en finansiell situasjon som muliggjør overtakelse og utvikling av eiendommen. Rådmann ble gitt fullmakt til å sikre fremdriften. Det er inngått avtale mellom selskapet og kommunen om erverv av Vallermyrene rideanlegg. Bystyret vedtok å foreta en kapitalforhøyelse i Porsgrunn Utvikling AS med 5 mill. kr, hvorav 2,5 mill. kr som lån og resterende som egenkapital. Av vedtaket fremgår det at ved eventuelle endringer i vernebestemmelsene for Vallermyrene rideleir kan kapitalbehovet vurderes på nytt. Videre forpliktet kommunen seg til å dekke fremtidige krav om innfrielse av spillemidler tilknyttet eiendommen, og at eventuell verdiøkning av eiendommen som følge av dette skal gå til dekning av innfrielsen av kravet. Det er foretatt en kapitalforhøyelse på 2 mill. kr i selskapet etter denne dato, jf Den behandlet bystyret igjen eiendomsforholdet til gamle Urædd stadion. Rådmannens innstilling var at eierskapet til gamle Urædd stadion forblir i kommunen inntil 18 Reglement for folkevalgte organer og delegasjon i Porsgrunn, sist endret i bystyrets i sak nr. 63/11. (Reglementets 72 ble endret i formannskapet , men det oppdaterte reglementet ligger ikke på Internett.) Telemark kommunerevisjon IKS 15

16 reguleringsarbeidet er ferdig og arealbruken avklart. Bystyret har tidligere vedtatt å overføre gamle Urædd stadion til Porsgrunn Utvikling AS, og bystyret vedtok å opprettholde tidligere vedtak. Hvorvidt dette vedtaket er effektuert, fremgår ikke av mottatte dokumenter. Porsgrunn Utvikling AS sine to siste økninger av aksjekapitalen, med 1 mill. kr og med 2 mill. kr er ikke eksplisitt vedtatt av bystyret. Men kapitaløkningene og inngåelse av låneavtaler følger indirekte av flere av bystyrets vedtak i 2011 og Habilitet Etter det nye regelverket for habilitet fra skal ingen kommunalt ansatte eller folkevalgte håndtere saker i kommunen som gjelder et selskap der de selv er styremedlem. I nesten alle sakene som har vært behandlet i formannskapet og i bystyret etter november 2011 har fra en til tre styremedlemmer blitt erklært inhabile. Det er kun i formannskapets møte 18.4 i år, i saken om generalforsamling i Porsgrunn Utvikling AS, at dette ikke ble gjort selv om styreleder og et styremedlem var til stede som folkevalgte. Eieroppfølging av Porsgrunn Utvikling AS I tillegg til at ordfører møter i generalforsamlinger, opplyser han at eieroppfølgingen av selskapet også skjer ved møter om enkeltsaker/strategier med administrativ ledelse, styreleder/styret, og ved at rådmann møter i styremøtene. Så vidt vi kan se har ikke rådmann vært til stede på styremøter, men andre fra kommunen har møtt, jf Selskapets dokumenter i forbindelse med de ordinære generalforsamlingene har blitt lagt fram for formannskapet i egen sak til orientering, jf. omtale over. Før behandlingen har det for to av årene vært en orientering av daglig leder om selskapet. På spørsmål til ordføreren om han mener kommunestyret/formannskapet får god og tilstrekkelig informasjon om selskapet, svarer han «Ja, men forbedringer tilstrebes kontinuerlig». Valg av styre, opplæring av styret og evaluering av styret Det har kun vært en endring av styremedlem siden selskapet ble etablert. Det nye styremedlemmet ble foreslått av formannskapet da saken om selskapets generalforsamling var til orientering Vi har fått opplyst at det ikke er satt kriterier for valg og sammensetning av styret. Eieren foretar ifølge ordfører evalueringer av styret løpende og gjennom generalforsamling. Kommunestyret blir gitt folkevalgtopplæring. Ordfører opplyser at opplæring av styremedlemmer inngår i denne opplæringen. Det samme gjør også opplæring av og informasjon om eierstyring til folkevalgte eierrepresentanter. Telemark kommunerevisjon IKS 16

17 3 Vurderinger Nedenstående vurderinger følger den samme inndelingen som under punktet om Faktabeskrivelse. Vurderingene har som hovedformål å behandle eierstyringen i forhold de kriterier som er nevnt under punktet Kort om metode. Vurderingene bygger på den informasjon som er presentert under rapportens Faktabeskrivelse. 3.1 Vurderinger av Porsgrunn Utvikling AS Formålet i for selskapets virksomhet er klart definert i vedtektene, og det gir et forholdsvis spesifikt handlingsrom. Hovedstrategien for virksomheten sier at selskapet normalt skal utvikle og realisere eiendommer etter utvikling, og ikke ha langsiktig eiendomsforvaltning. Vårt inntrykk er at Porsgrunn Utvikling AS sin virksomhet styres og drives i henhold til formålet i vedtektene og strategidokumentet. Årsregnskapet det siste året viste underskudd, men selskapet har opparbeidet god likviditet og soliditet. Forutsetningene for fortsatt drift vurderes å være til stede. Styret har hatt jevnlige møter og behandlet saker som ligger innenfor styrets forvaltning. Styret har blitt holdt godt løpende orientert om virksomheten, men vi kan ikke se at styret har fått underretning om selskapets resultatutvikling minst hver fjerde måned slik aksjeloven krever. Vi anbefaler at det lages rutiner for denne rapporteringen. Generalforsamlingen har ikke behandlet sak om godkjenning av revisors godtgjørelse. Vi har gjort selskapet oppmerksom på denne mangelen, og ledelsen vil sørge for at dette blir i orden. Det har blitt avgitt normale revisors beretninger, og vi legger derfor til grunn at intern kontroll, regnskap, bokføring med videre er tilfredsstillende. Vi kan med bakgrunn i dette konkludere med at styret i all hovedsak har sørget for forsvarlig forvaltning av og tilsyn med selskapet i tråd med lover og vedtekter. I tillegg ønsker vi å kommentere noen forhold i de neste avsnittene. De to låneavtalene, jf. pkt , er kun undertegnet av styreleder på vegne av selskapet. Dette er ikke i overensstemmelse med selskapets signatur. Enten daglig leder eller styrets nestleder skulle også i tillegg ha signert. Selskapet bør sørge for å få alle dokumenter riktig signert. Selskapet har ikke rutiner for å følge reglene i offentleglova, og er usikker på om de plikter å følge denne loven. Offentleglova gjelder som hovedregel alle aksjeselskap som er heleid av en kommune. 19 Loven vil likevel ikke gjelde hvis selskapet hovedsakelig driver næring i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private. Kravet er normalt at mer enn halvparten av virksomheten skal være utsatt for konkurranse. Avgjørelsen om virksomheten til Porsgrunn Utvikling AS i hovedsak er utsatt for konkurranse må bygge på en helhetsvurdering. I strategidokumentet er det overordnede målet at «selskapet skal drives kommersielt». Samtidig sier samme dokument at «prosjekter basert på vanlige 19 Jf. offentleglova 2 Verkeområdet til lova Telemark kommunerevisjon IKS 17

18 markedsmessige vilkår finansieres gjennom låneopptak og realisering av selskapets egne eiendommer. Prosjekter som ikke gir markedsmessig avkastning, men som ønskes gjennomført som et politisk virkemiddel for å fremme utvikling, kan del-finansieres av Porsgrunn kommune. Porsgrunn kommune bistår inntil videre med finansiering av større prosjekter og strategiske kjøp.» Vi anbefaler at selskapet skriftlig utreder hvorvidt de er omfattet av reglene i offentleglova, og eventuelt innretter seg etter det. Ledelsen er også usikker på om selskapet plikter å følge reglene om offentlige anskaffelser, med samme begrunnelse som om de plikter å følge offentleglova. Reglene om offentlige anskaffelser gjelder for offentlige oppdragsgivere. 20 Forskriften omfatter i tillegg til stat og kommune også offentligrettslige organer, for eksempel aksjeselskap som står i et nært tilknytningsforhold til det offentlige. For å omfattes av forskriften kreves det at aksjeselskapet tjener allmennhetens behov, og at det ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter. Organet må videre være et selvstendig rettssubjekt og i hovedsak være kontrollert eller finansiert av andre offentlige myndigheter eller offentligrettslige organer. Vi anbefaler at selskapet undersøker nærmere det rettslige grunnlaget for om mulig å definere seg utenfor disse reglene, og eventuelt innretter seg etter det. Det foreligger ikke egne etiske retningslinjer, men det er heller ikke krav om det. Siden det i dag er et generelt stort fokus på etiske prinsipper og holdninger i samfunnet, anbefaler vi styret å utarbeide etiske retningslinjer for konsernet, inklusiv styrene, jf. også omtale i pkt Det er bra at det er oppmerksomhet på reglene om offentlig støtte, men reglene om offentlig støtte er ikke relevante hvis en ikke driver økonomisk aktivitet i konkurranse med andre. Kontrollen viser at selskapet og kommunen er oppmerksom på reglene om offentlig støtte, og har fått taksert eiendommene ved overdragelse. Men, men kontrollen viser også at de har fått store lån fra kommunen uten krav om sikkerhet. Dette kan mest sannsynligvis anses som offentlig støtte, for en bank ville neppe gitt slike lån uten sikkerhet. Dette anbefales undersøkt nærmere. Det foreligger ikke styreinstruks, men dette skal utarbeides. En styreinstruks skal angi nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling. Styreinstruksen bør også ha med etiske retningslinjer og regler om styremedlemmenes plikt til å opplyse om eventuelle habilitetsproblemer og styrets behandling av habilitetsspørsmål. I KS anbefaling «nr. 11 Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene» er det i tillegg anbefalt noen rutiner som bør etableres som en del av styrets rammer, jf. også omtale i pkt Daglig leder har ikke formalisert fullmaktsbeløp, men det arbeides med å få på plass en fullmaktsmatrise. Ifølge aksjeloven representerer daglig leder selskapet utad i saker som inngår i den daglige ledelse, og matrisen som skal utarbeides bør gjenspeile dette. Eventuelt bør det også vurderes å utarbeide en instruks for daglig leder, hvor oppgaver og fullmakter fremgår. 20 Jf. lov om offentlige anskaffelser 2 og forskrift om offentlige anskaffelser 2-1 Telemark kommunerevisjon IKS 18

19 Det er kun styreleder av styrets medlemmer som er registrert i styrevervregisteret. Det er frivillig om den enkelte kommune, fylkeskommune eller kommunalt eide selskap vil knytte seg til Styrevervregisteret, og om man vil benytte seg av alle mulighetene registeret gir. Porsgrunn kommune har i sitt reglement for folkevalgte organer sagt i 48 at «For å skape størst mulig åpenhet skal det foretas en frivillig registrering av folkevalgtes og administrative lederes økonomiske interesser og andre tilknytningsforhold som kan ha betydning for behandlingen av saker i kommunens organer». KS anbefaling nr. 16 Godtgjøring og registrering av styreverv råder alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper å registrere vervene. Når et selskap (og dets heleide datterselskaper) er heleid av kommune, har kontrollutvalget og kommunens revisor møterett i alle generalforsamlinger, og skal varsles om møte. Det er styrets leder som innkaller til generalforsamling, og som også bør sørge for at dette varslet sendes. 3.2 Vurderinger av Kjølnesbygg AS Kjølnesbygg AS har ikke hatt aktivitet de siste to år, og er et såkalt «sovende» selskap. Årsregnskapet har de siste to år vist underskudd, men selskapet har god likviditet og soliditet. Styret må imidlertid være oppmerksom på at selskapet har udekket tap og at deler av aksjekapitalen er tapt. Revisor har avgitt normale revisjonsberetninger. Forutsetningene for fortsatt drift vurderes fortsatt å være til stede. Gjennom eierskapskontrollen er det identifisert noen forhold/avvik for Kjølnesbygg AS som vi vil kommentere. Noen av disse er også påpekt for morselskapet. Aksjeloven krever at årsregnskap og årsberetning skal behandles i møte, og at det skal føres protokoll over styrebehandlingen. 21 Kravet til behandling i møte er oppfylt siden det er enestyre, men selskapet har ikke ført protokoll over styrebehandlingen. Selskapet anbefales å sørge for at nødvendig formell protokoll blir utarbeidet. For morselskapet anbefalte vi å få utredet plikten til å følge reglene om offentleglova og lov om offentlige anskaffelser. Kjølnesbygg AS bør også omfattes av denne vurderingen. Verken kontrollutvalget eller kommunens revisor er blitt varslet om de ordinære generalforsamlingene. Det er styrets leder som innkaller til generalforsamling, og som også bør sørge for at dette varslet sendes. 3.3 Vurderinger av eieren Porsgrunn kommune KS har utgitt 19 anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskap og foretak. 3 Anbefalingene dekker i 21 Jf. aksjeloven 6-19 og 6-29 Telemark kommunerevisjon IKS 19

20 utgangspunktet et område som ligger i en gråsone mellom lovregulering og etablert praksis. Vi vil spesielt vise til anbefaling nr. 6 Tilsyn og kontroll med kommunale foretak og med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper. KS skriver i forordet til anbefalingene at et «aktivt eierskap er grunnleggende for en best mulig lokalpolitisk forvaltning av de samlede verdier og har direkte konsekvenser for selskapene, deres disponeringer og deres markedsposisjon. Samtidig vil et aktivt eierskap gi viktige signaleffekter overfor omverden og styrke kommunens/fylkeskommunens omdømme». Ordfører er oppnevnt og møter som bystyrets representant i generalforsamlingen til Porsgrunn Utvikling AS. Dette er i samsvar med KS anbefaling «nr. 7 Sammensetning og funksjon til eierorgan», som anbefaler at eierrepresentanter bør være politisk ledelse. Videre står det at det er sentralt at det opprettes en forutsigbar og klar kommunikasjon mellom generalforsamlingen og kommunestyre i forkant av generalforsamling. I Porsgrunn er det formannskapet som er delegert å ivareta kommunens eierinteresser i aksjeselskap, og sakspapirene til de ordinære generalforsamlingene har årlig vært lagt fram som egen sak. Dette er positivt og sikrer reell politisk avklaring, samtidig som det bekrefter at kommunen følger opp sitt eierskap. Kommunen bør så fremt det er tidsmessig mulig også legge fram for formannskapet sakspapirene til de ekstraordinære generalforsamlingene. Det er løpende kontakt mellom eier og Porsgrunn Utvikling AS, og dette indikerer at eieren aktivt følger opp selskapet. Porsgrunn kommune har etter vår vurdering etablert en tilfredsstillende styring og oppfølging av at Porsgrunn Utvikling AS opererer i tråd med formålet og de rammer eieren har satt. Vi har likevel i de neste avsnittene noen kommentarer om forhold som kan bedres. Porsgrunn kommune har ikke utarbeidet eierskapsmelding eller eierstrategi hvor eiers forventinger til selskapet formuleres. Dette fremgår kun av dokumentene ved etableringen av selskapet og formålsparagrafen i vedtektene. Selskapet har utarbeidet eget strategidokument, som ble godkjent av formannskapet for over tre år siden, men er siden ikke ajourført. Kommunen bør vurdere å utarbeide en eierstrategi hvor eierens forventinger til selskapet formuleres, og også sier hva eierne ønsker å oppnå med sin deltagelse i selskapet. Strategien vil være retningsgivende for selskapet og forpliktende for eieren. Vi viser til omtale av dette i anbefaling «nr. 2 Utarbeidelse av eierskapsmeldinger» og «nr. 3 Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter». Så vidt vi kan se har ikke selskapet lagt fram for bystyret til behandling en evaluering av selskapets utvikling og drift slik det ble vedtatt ved etableringen. Eieren bør, hvis dette fortsatt er ønskelig, etterlyse en slik evaluering. Det har kun vært foretatt en utskiftning av et styremedlem i Porsgrunn Utvikling AS. Forslaget til nytt styremedlem ble fremsatt i formannskapets møte før generalforsamlingen. Anbefaling «nr. 10 Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap osv.» sier at det bør vedtektsfestes bruk av valgkomité hvor formålet er å sikre sammensetning av styre med komplementær kompetanse og i tråd med eiers formål med selskapet. I anbefaling «nr. 14 Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene» anbefales det i utgangspunktet «å unngå situasjoner der styrets medlemmer jevnlig blir vurdert i forhold til forvaltningslovens regler om habilitet og derfor kritisk vurderer bruken av ledende politikere i selskapsstyrene. Det anbefales at styrne etablerer faste ruiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter, og Telemark kommunerevisjon IKS 20

KONTROLLUTVALGAN IS EIERSKAPSKONTROLL 2014 VARDØ KOMMUNALE BOLIG OG EIENDOMSSELSKAP AS

KONTROLLUTVALGAN IS EIERSKAPSKONTROLL 2014 VARDØ KOMMUNALE BOLIG OG EIENDOMSSELSKAP AS KONTROLLUTVALGAN IS EIERSKAPSKONTROLL 2014 VARDØ KOMMUNALE BOLIG OG EIENDOMSSELSKAP AS Selskapskontroll Vardø kommunale Bolig og Eiendomsselskap AS Side 1 Rapport fra Eierskapskontroll Sammendrag Bakgrunn

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Selskapskontroll av. Vannfronten Eiendom AS

Selskapskontroll av. Vannfronten Eiendom AS Selskapskontroll av Vannfronten Eiendom AS - Notodden kommune - Selskapskontrollrapport nr.: 407 007 2012 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22. januar 2002. Revidert i styremøte den 1. mars 2006, jf. styresak 13-2006. Revidert i styremøte den 27. september 2012, jf. styresak 100-2012.

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Eierskapskontroll. Horten Parkering AS

Eierskapskontroll. Horten Parkering AS Eierskapskontroll Horten Parkering AS 2011 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22.01.02 og revidert i styremøte den 01.03.06 Innholdsfortegnelse Innledning 2 1. Møteplan 2 2. Innkalling 2 3. Saksforberedelse m.m. 2 4. Saker

Detaljer

Eierskapskontroll. Borgheim Sentrumsbygg AS

Eierskapskontroll. Borgheim Sentrumsbygg AS Eierskapskontroll Borgheim Sentrumsbygg AS 2011 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Instruks for styret Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS 1 1. Innledning Instruks for styret i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (LAT ANS) er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 1. Innledning Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for

Detaljer

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse Vedtekter for Halden kommunale Vedtatt 31. oktober 2012 og godkjent av Finanstilsynet 19.desember 2012. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter av 9. februar 2010. Kapittel 1 Alminnelige

Detaljer

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011 Instruks for styret i Sørlandet sykehus HF Vedtatt 26. mai 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 3.1 HABILITET... 3 4. STYRETS

Detaljer

Styreinstruks og instruks for daglig leder

Styreinstruks og instruks for daglig leder Styreinstruks og instruks for daglig leder Vedtatt i styremøte den [dato, år] Innhold 1 FORMÅL MED STYREINSTRUKSEN...3 2 STYRETS ARBEID OG SAKSBEHANDLING...3 2.1 STYRETS MYNDIGHET... 3 2.2 STYRETS ARBEID

Detaljer

Selskapskontroll av NOPRO AS

Selskapskontroll av NOPRO AS Selskapskontroll av NOPRO AS - Notodden kommune - Selskapskontrollrapport nr.: 407 006 2011 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 2 BAKGRUNN, FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 2.1 Kort om

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 INSTRUKS FOR STYRET I HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 1. Innledning Instruksen for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS er utarbeidet

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

Vedtekter for OBOS BBL

Vedtekter for OBOS BBL Vedtekter for OBOS BBL 2 VEDTEKTER FOR OBOS BBL OBOS vedtekter, vedtatt på generalforsamlingen 25. april 2005, og med endringer vedtatt på generalforsamlingen 20. april 2009, 18. januar 2010 og 15. april

Detaljer

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS Vedtekter for aksjeselskapet Karusellen AS 1 VEDTEKTER FOR AKSJESELSKAPET KARUSELLEN AS...3 1) NAVN... 3 2) FORMÅL... 3 3) AKSJONÆRER... 3 4) GENERALFORSAMLING... 4 5) GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER...

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank for Sparebankstiftelsen SR- Bank Vedtektene er endret siste gang 31.01.2012 (Godkjent av Finanstilsynet 03.02.2012) for Sparebankstiftelsen SR- Bank 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET. Tirsdag 24. mars 2015 kl. 13.00 15.00 i formannskapssalen

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET. Tirsdag 24. mars 2015 kl. 13.00 15.00 i formannskapssalen Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

MIDTRE NAMDAL VEKST AS

MIDTRE NAMDAL VEKST AS SELSKAPSKONTROLL MIDTRE NAMDAL VEKST AS FLATANGER KOMMUNE DESEMBER 2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Flatanger kommune i perioden

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010 Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010 1. Innledning Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar

Detaljer

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 9.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 2/09 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/09

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 20. MARS 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

Stort byutviklingspotensial i et regionalt perspektiv. Ca 1000 dekar, ca 2,5 km langt Bjørvika (ca 1,0 mill kvm) Fjordbyen, (minimum 1,2 mill kvm)

Stort byutviklingspotensial i et regionalt perspektiv. Ca 1000 dekar, ca 2,5 km langt Bjørvika (ca 1,0 mill kvm) Fjordbyen, (minimum 1,2 mill kvm) Eiermøte 16.04.2015 Agenda Arealet Tidslinjen Regnskapstall, balanse og nøkkelopplysninger Aksjonæravtale, utkast til mandat Forhold til Lovverket Fjordbyen, fremdrift og planstrategi Forhold eier/selskap

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60920/2012 2012/7271 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/187 Bystyret 24.10.2012 Plan for selskapskontroll 2012-2015 Saksopplysninger

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Rapport - Eierskapskontroll for Unikom AS

Rapport - Eierskapskontroll for Unikom AS Rapport - Eierskapskontroll for Unikom AS Råde kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.1 Bakgrunn for selskapskontroll...3 1.2 Formål...3 1.3 Problemstillinger...3

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL Levanger Næringsselskap AS

SELSKAPSKONTROLL Levanger Næringsselskap AS SELSKAPSKONTROLL Levanger Næringsselskap AS Eierskapskontroll 2009 Utført for Levanger kommune SAMMENDRAG Det er ikke avdekket forhold som tyder på at eierskapet ikke er utøvd i samsvar med kommunestyrets

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Saksmappe nr: 2008/232 Arkiv: 037 Saksbehandler: Hans-Petter Christensen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 40/2009 Formannskapet 27.08.2009 42/2009 Kommunestyret

Detaljer

Eierskapskontroll. Overhalla Næringsbygg AS. Et aksjeselskap som eies av Overhalla kommune

Eierskapskontroll. Overhalla Næringsbygg AS. Et aksjeselskap som eies av Overhalla kommune Eierskapskontroll Overhalla Næringsbygg AS Et aksjeselskap som eies av Overhalla kommune 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 4 2.1 Selskapsforhold... 4 2.2

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS Formålet med dokumentet er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver og ansvar, samt hovedtrekk ved daglig leders/konsernsjefens arbeidsoppgaver og plikter overfor

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA 1 av 8 Til aksjeeierne i Nutri Pharma ASA 28 april, 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA. Sted: Selskapets

Detaljer

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET. Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET. Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 12/424-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad STYREVERVREGISTERET Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Lunner kommunestyre

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Klepp Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS Eierskapskontroll Joma Næringspark AS Et AS-selskap som eies av Røyrvik kommune, Klubb 11 NAF avd. 23, Mikkelsen Transport AS og Finn Bakken 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte...

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Arkivsaksnr.: 12/634-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Ordførers innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014 LUNNER KOMMUNE Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret

Detaljer

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap Eierskapskontroll Nærøysund Vekst AS Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold og andre

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 Samvirkebarnehagene stiftet 1989 Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemsskap... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer